Landsstyremøte i Norsk Journalistlag nov 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005"

Transkript

1 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag nov 2005 Landsstyremøtet ble avviklet på Hotell Arena, Lillestrøm 2. november kl til 1730 og 3. november kl 0900 til Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 35 Åpning av landsstyret Sak 2 Landsstyresak 36 Politisk situasjonsrapport Sak 3 Landsstyresak 37 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 4 Landsstyresak 38 Protokoller fra LS-møte september 2005 AU-referater fra 30. august, 22. september, oktober og 20. oktober Sak 5 Landsstyresak 39 LS- og AU-møtedager våren 2006 Sak 6 Landsstyresak 40 Orientering: Regnskap 3. kvartal 2005 Sak 7 Landsstyresak 41 Politiske budsjettforutsetninger for 2006 Sak 8 Landsstyresak 42 NJs utdanningspolitikk Studenter i grunnutdanning og IJ/EVU Sak 9 Landsstyresak 43 Kompetanseplan for NJ Sak 10 Landsstyresak 44 NJ 60 år i 2006 Sak 11 Landsstyresak 45 NJs personalordninger Sak 12 Landsstyresak 46 NJs lønnspolitikk: Leder, nestleder og NRKJ - UTSATT Sak 13 Landsstyresak 47 Oppnevning av LS-representanter til lokale forhandlinger i NJ for 2006 Sak 14 Landsstyresak 48 Organisasjonsutvalget II Sak 15 Landsstyresak 49 Samordning av journalistfaglige konferanser Sak 16 Landsstyresak 50 Vær Varsom-revisjon Sak 17 Landsstyresak 51 Landsmøte 2007 Sak 18 Landsstyresak 52 B-sak: Avtaledekning Sak 19 Landsstyresak 53 Radio 1: Fullmakt til AU for oppnevning og kravgodkjenning Sak 20 Landsstyresak 54 Orientering: NJs forsikringer Sak 21 Landsstyresak 55 Orientering: Norwaco Sak 22 Landsstyresak 56 Eventuelt Til stede Landsstyret: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Leif-Kjartan Bjørsvik, Terje Eidsvåg, Audun Solberg, Egil Pettersen, Espen Kragh, Eva Stabell, Jørn Wad, Kari Strifeldt, Solfrid Vartdal, Trondar Lien, Ulf Rosenberg (2. november), Finn Våga, Pål Hansen, Lars Løkkebø. Forfall: Benedikte Næss, Bjørn Olav Nordahl, Ulf Rosenberg (3. november). Ansatte: Jahn-Arne Olsen, Anne Hilde Thue, Bente Sabel, Hilde Tretterud, Kirsten Berg, Trond Idås, Aslaug Watten, Tore Sjølie. Gjester: Mona Askerød til studentpolitikk. Marit Ulriksen til organisasjonsutvalget. Protokoll fra landsstyremøte , side 1 av 15

2 Sak 1 Landsstyresak 35 Åpning av landsstyret Ann-Magrit Austenå åpnet landsstyremøtet. Sak 2 Landsstyresak 36 Politisk situasjonsrapport Sakspapirer: Presentasjon om reversering av ny arbeidsmiljølov utdelt i møtet, samt forslag til høringssvar fra Floberghagen. Elin Floberghagen redegjorde. Elin Floberghagen la frem følgende forslag til vedtak: Høringssvar Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven) Norsk Journalistlag (NJ) viser til høringsuttalelsen vi la frem under revisjonsprosessen våren NJ vil kort kommentere følgende områder: 1. Midlertidig ansatte 2. Arbeidstid 3. Arbeidstakers rett til å stå i stilling ved tvist 4. Prosess 1. Midlertidig ansatte NJ er svært tilfreds med at regjeringen ønsker å sikre at arbeidstaker skal ansettes fast, og at man ikke ønsker å gi tillatelse til midlertidige ansettelser ved bestemt oppdrag og fritt i 12 måneder. NJ viser til mediebedriftenes høye bruk av midlertidige ansettelser og at vår organisasjon har sett dette som et stort problem for jobbtryggheten i vår bransje. Videre er NJ positiv til at regjeringen beholder arbeidstakers rett til fast ansettelse etter 4 år som midlertidig arbeidstaker. 2. Arbeidstid NJ er svært tilfreds med forslagene regjeringen legger frem på dette området. 3. Arbeidstakers rett til å stå i stilling ved tvist NJ er tilfreds med at regjeringen ønsker å sikre arbeidstakers rett til å stå i stilling så lenge tvist om oppsigelsens gyldighet pågår. Videre ber vi regjeringen vurdere om 15-11også bør omfatte arbeidstakere som er midlertidig ansatt eller innleide over en viss tid. Protokoll fra landsstyremøte , side 2 av 15

3 4. Prosess NJ er svært kritisk til prosessen regjeringen har lagt opp til i revisjon av arbeidsmiljøloven. Vi viser i den forbindelse særlig til en meget kort høringsfrist, samt en meget begrenset høringsrunde der kun enkelte aktører er kontaktet. Det er vesentlig at regjeringen forholder seg til alle arbeidslivets parter, og ikke kun til hovedsammenslutningene. NJ er en av mange uavhengige/frittstående fagforeninger. Når en grunnleggende lov som arbeidsmiljøloven skal revideres, bør regjeringen ha respekt for at arbeidslivet ikke utelukkende er organisert gjennom hovedorganisasjoner. Vi forutsetter at regjeringen videre vil forholde seg til alle aktuelle høringsinstanser. Følgende tok ordet: Ann-Magrit Austenå, Leif-Kjartan Bjørsvik, Eva Stabell, Pål Hansen, Jahn-Arne Olsen, Anne Hilde Thue. Sak 3 Landsstyresak 37 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sakspapirer: Innkalling og dagsorden. Følgende tok ordet: Jørn Wad, Solfrid Vartdal, Egil Pettersen, Ann-Magrit Austenå, Jahn- Arne Olsen, Ulf Rosenberg, Eva Stabell, Pål Hansen. Det er et ønske om at sakspapir sendes tidligere ut i forkant av møtene. Telefonmøter bør varsles på SMS i tillegg til e-post. Spørsmål om protokoller kan godkjennes via et e-postsystem behandles på LS-møte i desember. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 4 Landsstyresak 38 Protokoller fra LS-møte september 2005 AU-referat fra møtene 30.8, 22.9, , Sakspapirer: Protokoll fra LS-møte september AU-referat fra møtene 30. august, 22. september, oktober og 20. oktober. Følgende tok ordet: Audun Solberg, Jahn-Arne Olsen. Til sak 12: Setningene Bjørn Olav Nordahl foreslo Gøran Skaalmo, Dagens Næringsliv som nytt medlem av forhandlingsutvalget. Nordahl trakk forslaget på Skaalmo. tas ut. Protokoll fra landsstyremøte , side 3 av 15

4 Til sak 5: Jahn-Arne Olsen informerte om at sak 5 om forsikringskartleggingen er utsatt til februar Vedtak: Landsstyreprotokollen er godkjent med ovenstående endringer. AU-referatene til orientering: 30. aug. 05 Følgende tok ordet: Trondar Lien, Audun Solberg, Ulf Rosenberg, 22. sept. 05 Ann-Magrit Austenå redegjorde for B-sakene i AU-møtet. Følgende tok ordet: Pål Hansen okt okt. 05 Sak 5 Landsstyresak 39 LS- og AU-møtedager våren 2006 Sakspapirer: Forslag i innkallingen til datoer. AU la frem følgende forslag til vedtak: AU: 9. januar, 2. februar, 9. mars, 4. april og 1. juni LS: 14. februar (LS + Generalforsamling i Journalisten), 23. mars, april (LR + LS + NJ 60 år?), 15. juni. Følgende tok ordet: Trondar Lien, Ann-Magrit Austenå, Jahn-Arne Olsen. Sak 6 Landsstyresak 40 Orientering: Regnskap 3. kvartal 2005 Sakspapirer: Driftsregnskap og regnskap for vederlagsfondet for perioden Anne Hilde Thue redegjorde. Protokoll fra landsstyremøte , side 4 av 15

5 Sak 7 Landsstyresak 41 Politiske budsjettforutsetninger for 2006 Sakspapirer: Notat fra Ann-Magrit Austenå. Ann-Magrit Austenå redegjorde. Ann-Magrit Austenå og Elin Floberghagen la frem følgende forslag til vedtak: NJs budsjett for 2006 må sikre et best mulig grunnlag for NJs forhandlinger av hovedavtaler i flere avtaleområder og hovedårsoppgjør i de fleste av NJs store tariffområder. Som særlige politiske satsingsområder må NJs budsjett for 2006 gi prioritet til arbeid med: Pensjon Student og etterutdanning Opphavsrett og vederlag NJs budsjett for 2006 må gi rom for utvikling og oppgradering av NJs stab og lokaler. Det må også innarbeides budsjettmessig grunnlag for NJs profilering både gjennom markering av NJ 60 år og utvikling av en helhetlig kommunikasjonsplan. Følgende tok ordet: Solfrid Vartdal, Tore Sjølie, Ann-Magrit Austenå, Lars Løkkebø, Jahn- Arne Olsen, Egil Pettersen. Sak 8 Landsstyresak 42 NJs utdanningspolitikk Studenter i grunnutdanning og IJ/EVU Elin Floberghagen redegjorde. Følgende tok ordet: Trondar Lien. Sak 9 Landsstyresak 43 Kompetanseplan for NJ Sakspapirer: Notatet Om kompetanseplan for NJs sekretariat og Utkast til kompetanseplan for NJ fra Jahn-Arne Olsen. Brev fra tillitsvalgt for de faglige sekretærene, Stein Svendsen. Jahn-Arne Olsen redegjorde. Protokoll fra landsstyremøte , side 5 av 15

6 AU la frem følgende forslag til vedtak: AU slutter seg utkastet til kompetanseplan for NJs sekretariat og fremmer det for landsstyret. Følgende tok ordet: Finn Våga, Pål Hansen, Jahn-Arne Olsen, Solfrid Vartdal, Jørn Wad, Ann-Magrit Austenå, Egil Pettersen. Sak 10 Landsstyresak 44 NJ 60 år i 2006 Ann-Magrit Austenå redegjorde. Følgende tok ordet: Eva Stabell, Egil Pettersen, Pål Hansen, Terje Eidsvåg. Sak 11 Landsstyresak 45 NJs personalordninger Sakspapirer: Notatet NJs personal- og velferdsordninger fra Kirsten Berg. Pensjonsavtale NJ/Storebrand, Personalhåndbok, Lokalavtale for medlemmer av Prifo-klubben, Lokal avtale for NJs faglige sekretærer, oversikten Kostnader personalordninger. Jahn-Arne Olsen redegjorde. Følgende tok ordet: Ann-Magrit Austenå. Sak 12 Landsstyresak 46 NJs lønnspolitikk: Leder, nestleder og NRKJ Saken ble utsatt til neste møte i landsstyret. Protokoll fra landsstyremøte , side 6 av 15

7 Sak 13 Landsstyresak 47 Oppnevning av LS-representanter til lokale forhandlinger i NJ for 2006 Sakspapirer: Notatet Oppnevning til interne lønnsforhandlinger i NJ fra Ann-Magrit Austenå. Ann-Magrit Austenå redegjorde. AU la frem følgende forslag til vedtak: Forhandlingsutvalget til de lokale forhandlingene med NJs sekretariat skal bestå av Jahn-Arne Olsen, Kari Strifeldt og Terje Eidsvåg. Forhandlingene bør avvikles 8. og 9. desember i etterkant av landsstyremøtet. Lønnsforhandlinger med NJs generalsekretær gjennomføres av NJs leder og Terje Eidsvåg. Sak 14 Landsstyresak 48 Organisasjonsutvalget II Sakspapirer: Rapport fra Organisasjonsutvalg II. Innspill til Organisasjonsutvalg II (fra 5 lokallag) Forslag fra Håkon Okkenhaug utdelt i møtet. Forslag fra 7 lokallagsledere, utdelt i møtet. Elin Floberghagen redegjorde. Organisasjonsutvalget la frem følgende forslag til vedtak: 1. Landsstyret vedtar vedlagte forslag til nye mønstervedtekter for lokallag, frilansjournalister og konsernstrukturer, deriblant a. Toårige valgperioder for hele styret b. Innføring av representative årsmøter i lokallagene 2. Landsstyret vedtar retningslinjer for tilskudd til konsernstrukturene, deriblant: a. NJ-A og NJ-O søker om midler til drift av konsernstrukturene pr 1. desember. b. Søknaden skal gjelde hele neste kalenderår c. Arbeidsutvalget bevilger støtte i januar, sammen med bevilgninger til lokallag og frilansjournalistene/nj 3. Landsstyret ber om utredning om regnskapshåndtering av regnskapene i lokallag og frilansjournalistene/nj. Utredningen skal inneholde vurdering om: a. NJ bør overta hele eller deler av regnskapsansvaret b. Vurdering av gevinster/kostnader ved slik omlegging c. Hvordan en eventuell omlegging kan gjøres i lys av landsmøtevedtak om ikke å øke staben d. Vurdering av spørsmål om honorar, skatt og arbeidsgiveravgift 4. Landsstyret ber om at utredningen legges frem for landsrådet i april 06. Protokoll fra landsstyremøte , side 7 av 15

8 Følgende tok ordet: Finn Våga, Leif-Kjartan Bjørsvik, Solfrid Vartdal, Egil Pettersen, Jørn Wad, Pål Hansen, Eva Stabell, Ulf Rosenberg, Audun Solberg, Ann-Magrit Austenå, Kari Strifeldt, Trondar Lien, Marit Ulriksen, Lars Løkkebø, Espen Kragh, Kirsten Berg, Hilde Tretterud. Ann-Magrit Austenå la frem følgende forslag til vedtak: At landsstyret i dette møtet gjør vedtak i punktene 1 og 2, og at resten utsettes til landsstyrets desembermøte. Leif-Kjartan Bjørsvik la frem følgende forslag til vedtak: At landsstyret gjør vedtak i punkt 2, og utsetter de andre punktene til desember. Vedtak: Utsettingsforslagene falt mot 7 stemmer. Solfrid Vartdal la frem følgende forslag til vedtak: Lokallagene gis en plass i utredningsarbeidet om regnskapshåndtering. Elin Floberghagen la på vegne av Håkon Okkenhaug frem følgende forslag til tillegg til punkt 3: e. Vurdering av hvordan økonomistyring og eierskap til regnskapet fortsatt kan beholdes i lokallagene. Jahn-Arne Olsen la frem følgende forslag til tillegg til vedtak til punkt 2: d. Spørsmålet om hvilke møter som utløser møtegodtgjørelse avklares i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember. Eva Stabell la frem følgende forslag til vedtak, tilføyelse til linje 1 under punkt 2: LS vedtar [ ] mønstervedtekter for lokallag, unntatt setning nr 1 under styremøter i retningslinjene om møtegodtgjørelse. Punkt 1 vedtatt enstemmig. Punkt 2 vedtatt enstemmig. Nytt punkt 2 d. Forslag fra Jahn-Arne Olsen ble vedtatt mot 2 stemmer. Forslaget fra Eva Stabell ble dermed ikke stemt over. Punkt 3 ble vedtatt enstemmig, inkludert nytt punkt 3 e Solfrid Vartdals forslag falt mot 1 stemme. Punkt 4 vedtatt enstemmig. Protokoll fra landsstyremøte , side 8 av 15

9 Vedtaket ble dermed slik: 1. Landsstyret vedtar vedlagte forslag til nye mønstervedtekter for lokallag, frilansjournalister og konsernstrukturer, deriblant a. Toårige valgperioder for hele styret b. Innføring av representative årsmøter i lokallagene 2. Landsstyret vedtar retningslinjer for tilskudd til konsernstrukturene, deriblant: a. NJ-A og NJ-O søker om midler til drift av konsernstrukturene pr 1. desember. b. Søknaden skal gjelde hele neste kalenderår c. Arbeidsutvalget bevilger støtte i januar, sammen med bevilgninger til lokallag og frilansjournalistene/nj d. Spørsmålet om hvilke møter som utløser møtegodtgjørelse avklares i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember. 3. Landsstyret ber om utredning om regnskapshåndtering av regnskapene i lokallag og frilansjournalistene/nj. Utredningen skal inneholde vurdering om: a. NJ bør overta hele eller deler av regnskapsansvaret b. Vurdering av gevinster/kostnader ved slik omlegging c. Hvordan en eventuell omlegging kan gjøres i lys av landsmøtevedtak om ikke å øke staben. d. Vurdering av spørsmål om honorar, skatt og arbeidsgiveravgift e. Vurdering av hvordan økonomistyring og eierskap til regnskapet fortsatt kan beholdes i lokallagene. 5. Landsstyret ber om at utredningen legges frem for landsrådet i april 06. Sak 15 Landsstyresak 49 Samordning av journalistfaglige konferanser Sakspapirer: Blåbok for journalistfaglige konferanser fra Hell-konferansen, notatet Samordning av journalistfaglige konferanse fra Trond Idås. Trond Idås redegjorde. AU la frem følgende forslag til vedtak: Involvering av NR De regionale konferanser bør arrangeres i samarbeid mellom NR og NJ. NJ bør utfordre NR på at også de bevilger vederlagsmidler til disse konferansene. I dag sponser journalistene NRs medlemmer ved at de betaler samme subsidierte deltakeravgift som opphavsmennene NJ representerer. Regnskap I forbindelse med den forestående utredningen av om lokallagenes regnskaper skal føres i NJ, bør det også vurderes om det samme tilbudet skal gå til de journalistfaglige konferansene. Protokoll fra landsstyremøte , side 9 av 15

10 Reisebyrå Dette bør vurderes om NJs serviceavdeling skal tilby reisebyråtjenester. Alternativt om tjenesten kjøpes fra IJ som har eget reisebyrå. Hotellavtaler NJ bør legge konferansene inn i grunnlaget når hotellavtalene forhandles fram. Det er i dag stort sprik i hva som betales. Det er godt mulig at servicekontoret også bør tilby seg å forhandle fram avtaler for de ulike konferansene, for eksempel en gang i året. Blåbok Grete Holstad, leder av Hell-komiteen, har tatt på seg å utarbeide en Hvem-hvahvor-når? for arrangering av journalistfaglige konferanser. Blåboka gjøres tilgjengelige for alle arrangører, og kan bygges ut med innspill fra andre. Samordningsmøter NJ bør ha et årlig samordningsmøte for de journalistfaglige konferansene. Møtet ble brukt til å utveksle erfaringer og forslag til temaer i året som kommer. IJ og SKUP tilbød konkrete kurspakker. Det ble også brukt tid på å evaluere forholdet til NJ og hva som kunne forbedres. Følgende tok ordet: Pål Hansen, Hilde Tretterud, Anne Hilde Thue, Audun Solberg, Jahn- Arne Olsen, Elin Floberghagen, Tore Sjølie, Lars Løkkebø, Trond Idås, Terje Eidsvåg. Sak 16 Landsstyresak 50 Vær Varsom-revisjon Sakspapirer: Forslag fra VVp-komiteen Høringsuttalelser fra NJ-organer Forslag Ann-Magrit Austenå, på bakgrunn av diskusjonen i landsrådet 1. 2.november 05. Ann-Magrit Austenå redegjorde. Hun foreslo at teksten i forslaget fra landsrådet Generelt. Vær Varsom-plakaten på s. 5 flyttes frem foran i dokumentet. Følgende tok ordet: Solfrid Vartdal, Ann-Magrit Austenå, Leif-Kjartan Bjørsvik, Egil Pettersen, Ulf Rosenberg, Espen Kragh, Audun Solberg, Trondar Lien, Pål Hansen, Eva Stabell, Elin Floberghagen, Lars Løkkebø, Jahn-Arne Olsen, Terje Eidsvåg, Jørn Wad, Finn Våga, Kari Strifeldt. Protokoll fra landsstyremøte , side 10 av 15

11 Det ble stemt over forslagene Ann-Magrit Austenå fremmet på bakgrunn av diskusjonen i Landsrådet. 3.1 enstemmig vedtatt 3.2 enstemmig vedtatt, og det legges inn en begrunnelse 3.6 enstemmige vedtatt 3.10 enstemmig vedtatt, og det legges inn en begrunnelse 4.1 enstemmig vedtatt at NJ støtter VVp-komitéens forslag 4.7 Lars Løkkebø la frem følgende forslag til vedtak: Å fjerne klanderverdige og straffbare i siste setning, første avsnitt. Forslaget fikk tilslutning i debatten. Jahn-Arne Olsen la frem følgende forslag til vedtak: Å stryke ordet identitet. Lars Løkkebø la frem følgende forslag til vedtak: Å skrive identitet eller samfunnsrolle i stedet for identitet og samfunnsrolle i setning 2. Forslaget fikk tilslutning i debatten. Det ble stemt over forslaget fra Olsen. Forslaget falt mot 1 stemme. 4.9 Ulf Rosenberg la frem følgende forslag til vedtak: Å opprettholde komiteens forslag til formulering. Elin Floberghagen la frem følgende forslag til vedtak: Det bør utarbeides en veiledning om hvordan man journalistisk bør forholde seg ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Forslaget fikk tilslutning i debatten. VVp-komiteens forslag ble satt opp mot Ann-Magrit Austenås forslag. Komiteens forslag ble vedatt mot 3 stemmer vedtatt enstemmig at NJ støtter dagens formulering 4.15 vedtatt enstemmig at NJ støtter komiteens forslag til ny formulering Protokoll fra landsstyremøte , side 11 av 15

12 4.17 Det ble stemt over Ann-Magrit Austenås to alternative forslag til formulering. Alternativ 2 ble vedtatt med 14 stemmer. Det var 1 avholdende. Vedtak: NJs forslag til endrede VVP-punkter: 3.1 Identifikasjon av kilder Kilder for informasjon skal identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med behovet for vern av kilder eller tredjeperson. 3.2 Kildekritikk Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe mangfold og bredde i valget av kilder. Ved bruk av anonyme kilder og når det inngås avtaler om eksklusivitet, må det stilles strengere krav til kildekritikk. 3.6 Upublisert materiale Av hensyn til kildevernet og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres Skjult kamera/mikrofon Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er avgjørende for å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning. 4.1 Saklighet og omtanke NJ støtter komiteens forslag: Legg vekt på saklighet, omtanke og relevans i innhold og presentasjon. 4.7 Identifikasjon Vær varsom med å identifisere personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Det kan være berettiget å identifisere når dette hindrer at uskyldige personer blir gjenstand for uberettiget mistanke, ved alvorlige eller gjentatte kriminelle forhold, eller når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans i forhold til de forhold som omtales. Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i omtale av saker som er under etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, eller hvor identifikasjon kan føre til urimelig belastning. 4.9 Omtale av selvmord og selvmordsforsøk NJ støtter komiteens forslag til formulering. Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale av metode eller andre forhold rundt selvmordet eller selvmordsforsøket som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Protokoll fra landsstyremøte , side 12 av 15

13 4.14 Den samtidige imøtegåelsesretten NJ støtter komiteens forslag om å beholde dagens formulering: De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt Tilsvarsretten NJ støtter komiteens forslag: De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk Redigering av digitale debatter Digitale meningsutvekslinger er underlagt samme redaktøransvar som annen debatt. Som hovedregel skal innlegg underlegges redaksjonell vurdering før publisering. Digitale debatter må overvåkes fortløpende, og krenkende innhold fjernes eller sperres så raskt som mulig. Sak 17 Landsstyresak 51 Landsmøte 2007 Sakspapirer: Forslag til fullmakt fra LM-07-gruppa. Tore Sjølie redegjorde. Tore Sjølie la frem følgende forslag til vedtak: Landsmøtet 2007 arrangeres på dagene april AU gis fullmakt til å bestemme sted og gi sekretariatet fullmakt til å inngå kontrakt. Følgende tok ordet: Espen Kragh, Ann-Magrit Austenå, Trondar Lien. Sak 18 Landsstyresak 52 B-sak: Avtaledekning Se B-sakskart Sak 19 Landsstyresak 53 Radio 1: Fullmakt til AU for oppnevning og kravgodkjenning Protokoll fra landsstyremøte , side 13 av 15

14 Sakspapirer: Forslag fra Bente Sabel. Bente Sabel redegjorde. Bente Sabel la frem følgende forslag til vedtak: Landsstyret gir AU fullmakt til å oppnevne forhandlingsutvalg og godkjenne kravene til tariffoppgjøret 2005 i Radio 1. Sak 20 Landsstyresak 54 Orientering: NJs forsikringer Sakspapirer: Notat fra Jahn-Arne Olsen om forsikringer, Kopinor og Norwaco. Jahn-Arne Olsen redegjorde. Sak 21 Landsstyresak 55 Norwaco Sakspapirer: Notat fra Jahn-Arne Olsen (samme som i forrige sak). Jahn-Arne Olsen redegjorde. Jahn-Arne Olsen la frem følgende forslag til vedtak: Ledergruppa får fullmakt til å bringe konfliktspørsmål knyttet til fordelingen innenfor kabelsektoren i Norwaco inn for voldgiftsnemnda. Ledergruppa får også fullmakt til å bruke de nødvendige økonomiske midler til eventuell ekstern bistand ved behandlingen i voldgiftsnemnda. Sak 22 Landsstyresak 56 Eventuelt Landsrådets innhold og form Audun Solberg la frem følgende forslag til vedtak: Protokoll fra landsstyremøte , side 14 av 15

15 Landsstyret ønsker å stimulere til bedre og bredere debatt på landsrådene. LS ønsker også en diskusjon om hvordan vi kan invitere landsrådet til å gi tydeligere signaler om hva det mener om viktige saker. LS ber AU forberede en debatt til LS-møtet i februar. Følgende tok ordet: Espen Kragh, Jørn Wad, Pål Hansen, Elin Floberghagen, Trond Idås, Espen Kragh, Ann-Magrit Austenå, Leif-Kjartan Bjørsvik, Jahn-Arne Olsen, Elin Floberghagen, Eva Stabell, Lars Løkkebø, Solfrid Vartdal, Tore Sjølie, Trondar Lien, Hilde Tretterud, Audun Solberg. Protokoll ved Hilde Tretterud. Protokoll fra landsstyremøte , side 15 av 15

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

Presseetikk med Vær Varsom-plakaten. Oppdatert 2013. Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke!

Presseetikk med Vær Varsom-plakaten. Oppdatert 2013. Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke! Presseetikk med Vær Varsom-plakaten. Oppdatert 2013 Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke! Innhold Norsk Presseforbund... 3 Hva er presseetikk?... 4 Vær Varsom-plakaten... 5 Tekstreklame og

Detaljer

Revisjon av Vær Varsomplakaten

Revisjon av Vær Varsomplakaten SAK 10 Revisjon av Vær Varsomplakaten Revisjonskomiteens mandat fra NP-styret: Komiteen skal vurdere de forslag som er kommet til Presseforbundet, og den skal også på eget initiativ kunne foreslå endringer

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

Vær Varsom. Vær obs på at plakaten er under revisjon høsten 2007 Magne

Vær Varsom. Vær obs på at plakaten er under revisjon høsten 2007 Magne Her er Vær Varsom-plakaten med Magne Lindholms helt personlige kommentarer. Dere må ikke forveksle det som står i kursiv med Vær Varsom-plakatens innhold! Det som står med normal skrift er normal tekst.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Trafikkregler for redaksjonen i Verdens Gang

Trafikkregler for redaksjonen i Verdens Gang GOD SKIKK Trafikkregler for redaksjonen i Verdens Gang Side 1 av 17 Til redaksjonens medarbeidere Verdens Gangs redaksjonelle virksomhet er basert på lover, pressens etiske regelverk og en rekke andre

Detaljer

OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER

OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER - Bli kjent med Vær varsom-plakaten! Side 2 Kompetansemål: Studentene bevisstgjøres på hvordan en journalist opptrer og tenker i ulike situasjoner. De tar stilling

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på

Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på den annen side Avtale nr 276 Utløp 30.06.2010 2 Innhold

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid

Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid g) Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid Oppsummering av Fotofrilansutvalgets arbeid Innspill fra utvalget til Landsmøtet og NJs videre arbeid i perioden 2007 09: 1. Et nytt første punkt i NJs program

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-12 Institutt for journalistikk NR-utvalgets rapport m.m. I sitt møte 13. februar 2012 fattet NR-styret følgende vedtak i sak 2012-07: Det opprettes

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 15.03.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2006-2009 Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Postadresse: Postboks 7077 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Thorvald Meyersgt. 7, Oslo Telefon: 21 07

Detaljer