raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1"

Transkript

1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1

2 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse 7 Brukerstatistikk 8 Utadrettet virksomhet 11 Arbeids- og utviklingsoppgaver 13 Samarbeid 14 Styrets årsberetning 16 Regnskap 18 Balanse 20 Noter 22 Revisjonserklæring 26 Formål og virkefelt Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag (SMISO) har som formål å gi hjelp til selvhjelp for mennesker utsatt for incest/seksuelle overgrep og deres familier. Personalet består av personer med faglig relevant kompetanse med eller uten personlig incestbakgrunn. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag er et tilbud for kvinner og menn utsatt for incest og andre seksuelle overgrep. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag skal bekjempe seksuelle overgrep ved å synliggjøre og motarbeide forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder overgrepene. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag skal arbeide for å spre kunnskaper om incest/seksuelle overgrep og situasjonen til de som er utsatt. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag driver sin virksomhet i samarbeid med Senter mot Incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag og Senter mot Incest Møre og Romsdal. FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep SMISO ST er medlem av Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep (FMSO). FMSO skal bidra til å utvikle sentrene til stadig bedre organisasjoner ut fra brukernes behov, faglig forskning og samfunnsforhold for øvrig. FMSO arbeider for å fremme medlemsorganisasjonenes interesse i samfunnet og overfor offentlige myndigheter. FMSOs hovedoppgave i 2011 har vært å arbeide med kvalitet og utvikling. Formålet med dette var at FMSO og de tilsluttede sentrene skulle ha et felles faglig ståsted basert på profesjonalitet, og et godt kvalitetstilbud for våre brukere. Ved å kvalitetssikre tilbudene ville vi tydeliggjøre den positiv effekten selvhjelp og brukermedvirkning har for økt livskvalitet hos personer utsatt for seksuelle overgrep. Kvalitetssikringen av tilbudene på sentrene skulle i første omgang innebære at det ble utarbeidet kvalitetskrav innenfor en rekke områder, blant annet ansatte og lederes kompetanse, brukermedvirkning, arbeidsmetoder, ulike tilbud på /og organisering av sentrene, samt forståelsen av selvhjelp som ideologi. Kvalitetskravene vil i neste omgang danne utgangspunkt for en intensjonsavtale mellom styret i FMSO og medlemssentrene. Avtalen vil være forpliktende å følge for medlemssentrene, samt for fremtidige medlemmer av FMSO. FMSO nedsatte en kvalitetsgruppe bestående av fem daglige ledere ved medlemssentrene. Kvalitetsgruppa har bestått av Ann-Kristin Strømme fra SMSO Rogaland, Rachel Vorren fra SMISO Sør-Trøndelag, Kari Engen Sørensen fra SMI Oslo, Inger-Lise Stølsvik fra Senter mot seksuelle overgrep Telemark og Bente Bartz-johannesen fra SMI Hordaland. Kvalitetsarbeidet har vært finansiert ved midler fra Bufdir, samt en stor grad av egeninnsats fra deltakersentrene. 2 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim

3 svik ensomhet redsel kjærlighe trygghet mot samarbeid smerte Vær ikke redd for mørket for lyset hviler der. Vi ser jo ingen stjerner der ikke mørket er. Erik Blomberg Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 3

4 OrgAnISASJOn Organisasjonsform Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag ble stiftet i Senterets kortnavn er SMISO. Smiso er en privat stiftelse med et styre bestående av 5 personer, hvorav 1 er oppnevnt av Trondheim kommune, 1 er oppnevnt av Kommunenes Sentralforbund (KS), 1 er oppnevnt av styret, 1 er oppnevnt av brukerne og 1 av de ansatte. Det er oppnevnt personlig varamedlem til alle. Stiftelsen er underlagt kontroll av Stiftelsestilsynet. trygghet mot samarbeid smerte raseri nærhet svik ensomhet redsel kjærlighet glede raseri tillit Vertskommune Trondheim kommune er senterets vertskommune og har i den forbindelse et særlig ansvar for senterets drift. Kommunen har gjort det kjent for senteret at den kan bistå i krevende og vanskelige saker. Senteret har imidlertid ikke hatt behov for eller bedt om slik bistand i Samarbeidskommuner er: Agdenes, Bjugn, Frøya, Hemne, Hitra, Holtålen, Klæbu, Midtre Gauldal, Malvik, Melhus, Oppdal, Orkdal, Osen, Rennebu, Rindal, Rissa, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord, Trondheim, Tydal, ørland, åfjord, Meldal. Styret Styret har i 2011 bestått av: Representant Vararepresentant Oppnevnt av Eirik Roos leder Torbjørg Sandberg Trondheim kommune johnny Nilssen Roy Fritzon Kommunenes Sentralforbund Bjørg Todalshaug Nina Wikan Styret Elin Hage Ann-Elisabeth johansen Brukerne Kristin Trane Laila Hjertø Ansatte 4 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim

5 ØkOnOMI Finansiering SMISO fikk i 2011 støtte fra alle kommuner i Sør-Trøndelag. I tillegg fikk senteret tilskudd fra Rindal kommune. Helse Midt-Norge ga kr og Sør-Trøndelag fylkekommune kr Kommunal, fylkeskommunal og Statens tilskudd utløses på grunnlag av bidrag fra kommunene, fylkeskommunen og Helse Midt-Norge. Gaver og andre inntekter beløp seg til kr og utløste ikke statstilskudd. Det er fortsatt en utfordring for senteret at finansieringen ikke er klar før i slutten av budsjettåret. Uforutsigbar økonomi er en belastning for brukere og ansatte. Brukergruppen har behov for stabilitet og forutsigbarhet og senteret har behov for mest mulig sikker og forutsigbar drift for å kunne få tak i og beholde kvalifiserte ansatte. For å sikre en forutsigbar økonomi ved senteret, ble det i 2006 utarbeidet et forslag til en langsiktig avtale med kommunene om økonomisk tilskudd til drift. Pr hadde 21 av 26 undertegnet en 4-årig avtale om driftstilskudd til senteret. Senteret har som mål at alle kommuner i fylket skal ha tilskudd til senterets drift som fast post i sine budsjetter. regionalt tilskudd utgjør 20% av de totale offentlige tilskuddene. Det gis statlig tilskudd tilsvarende 80% av de totale offentlige tilskudd. Tilskuddene til drift fordeler seg slik: Primærkommuner Sør-Trøndelag fylkeskommune Helse Midt-Norge Statstilskudd Andre tilskudd/gaver/honorarer Totale inntekter: av senterets kompetanse. Dette tar senteret som en bekreftelse på at kommunene og helseregionen ser at Senter mot incest og seksuelle overgrep er et rimelig og viktig tilskudd til tjenestetilbudet. Det er et tilbud som gir kommunene tilgang til spisskompetanse og lavterskeltilbud innenfor et utfordrende felt. Antall henvendelser fra bidragskommunene utenom Trondheim økte fra 18% i 2010 til 24% i Flg. har bidratt til finansieringen i 2011 Kommunene: Agdenes, Bjugn, Frøya, Hemne, Hitra, Holtålen, Klæbu, Midtre Gauldal, Malvik, Meldal, Melhus, Oppdal, Orkdal, Osen, Rennebu, Rindal, Rissa, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord, Trondheim, Tydal, ørland, åfjord. Sør-Trøndelag fylkeskommune, Helse Midt-Norge, Staten v/barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. glede raseri nærhet svik ensomhet redsel kjærlighet raseri tillit trygghet mot samarbeid smerte raseri Senteret møter meget stor velvilje fra kommunene og har god kontakt med hjelpeapparat og andre brukere Revisjon er gjennomført av revisjonsfirmaet ulf Strande AS. Årsmelding 2010 SMISO Trondheim 5

6 Ansatte Senteret hadde ved årsskiftet 9 fast ansatte og en person på opplæring med lønnstilskudd fra NAV. Av disse er 1 mann og 9 kvinner. Tre ansatte har deltidsstilling. En person har hatt permisjon i 8 måneder og vikar har vært ansatt. Senteret har i snitt gjennom året hatt 8,35 årsverk. Sykdom blant de ansatte har ført til totalt fravær tilnærmet en hel stilling. Til tross for dette har senteret klart å gjennomføre de fleste planlagte oppgaver. Avlysning av tiltak har kun skjedd på grunn av manglende påmelding fra brukerne. Det er prioritert å imøtekomme primærgruppenes behov. Informasjon og opplæring til bidragskommunene utenfor Trondheim har også vært et satsningsfelt som er godt mottatt. De ansatte lønnes i henhold til Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester. Smiso er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Lokaler Smiso eier en ombygd firemannsbolig i Parkveien 17 på Singsaker i Trondheim. Bygningen som er oppført i 1930 ligger på en m2 stor eiendomsgrunn, parkmessig opparbeidet. Husets grunnflate er på 147 m2. Det inneholder kjeller, 2 kontoretasjer og loft. Bruksarealet er på bto. 971 m 2. Kjeller inneholder boder, vaskerom og rom for vaktmesters utstyr foruten kreativitetsavdeling for brukerne. Første etasje inneholder 2 kontorer, personalrom, 2 samtalerom, kursrom, bad m/wc og wc. Andre etasje inneholder stue, kjøkken, bad m/wc, 5 kontorer og datarom/arkiv. Loftet inneholder stue, lager/arkiv og flere sanserom. Huset og hagen er arkitektonisk verneverdig og regulert i h.h.t. dette. Det er montert heis opp til entrèdør ved inngangsparti og godkjent tilgjengelighet for rullestolbrukere i 1. etasje. Smiso har tegnet yrkesskade-, gruppelivs- og reiseforsikring for de ansatte. De ansatte opparbeider pensjonsrettigheter i Storebrand Livsforsikring. Hagen har flere store bjørketrær som byantikvaren har pålagt oss å beholde. I desember tok stormen Dagmar hånd om ett av disse og brakk det på midten. To av våre brukere har sammen med vaktmesteren tatt ned restene og kjørt bort stammene 6 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim

7 kompetanse Og kompetansehevende kurs FOr AnSATTe Fagkompetanse representert ved senteret: ergoterapeut med videreutdanning i psykisk helsearbeid, personalpsykologi, veiledning og konsultasjonsteknikk, veiledningspedagogikk vernepleier med fordypning i psykologi barnevernspedagog med grunnfag i samfunnskunnskap klinisk barnevernspedagog med videreutdanning i familieterapi mastergrad i sosialt arbeid, grunnfag og mellomfag i kriminologi sosionom med videreutdanning innen psykisk helsearbeid sykepleier med familieterapi og sexologisk rådgivning sykepleier med helsesøsterutdanning Psykolog Annen kompetanse ved senteret: leder med sosionomutdanning, 1. avdeling jus, personalutvikling og ledelse sekretær med høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, data og markedsføring vaktmester (utdannet rørlegger) Deltakelse i konferanser og kursvirksomhet: Det har vært gjennomført 6 samlinger med veiledning til ansattegruppen ved psykolog Arve Gravråkmo. Tre samlinger på vår og 3 på høsten, hver samling av 3 timers varighet. Her har man satt fokus på vanskelige case, gruppens samhandling og den enkeltes behov for råd-givning. En ansatt har deltatt i et ukes KID-kurs. En ansatt har gjennomført ekstern opplæring i Wonder- Code i forbindelse med ny hjemmeside. Denne kunnskapen er videreformidlet internt til en annen ansatt. Landskonferansen for incestsenterene ble i år gjennomført i Trondheim. Alle våre ansatte unntatt èn deltok i konferansen. glede tillit raseri nærhet redsel kjærlighet raseri samarbeid smerte raseri svik ensomhet redsel mot samarbeid trygghet svik mot Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 7

8 brukere glede tillit svik ensomhet redsel trygghet mot samarbeid smerte kjærlighet raseri nærhet I løpet av året er det kommet til 109 nye brukere. Totalt hadde senteret registrert 189 unike brukere i løpet av året. Av disse var 156 kvinner og 33 menn. Bruk av senteret Antall registrerte henvendelser har sunket betydelig fra året før, uten at man kan si med sikkerhet hva dette skyldes. Etter en gjennomgang i arbeidsgruppa antar vi at det er flere faktorer som har hatt betydning for nedgangen. Endring i registreringsrutinene, samt at ansvaret for registreringer ble tildelt hver enkelt ved registrering direkte på web, kan ha ført til manglende registreringer. Vi hadde i 2011 flere lengre sykmeldinger/permisjoner. Flere brukere som har benyttet senteret jevnlig har valgt å ta en pause samtidig med at deres faste veileder ikke har vært tilgjengelig på jobb. Samlet sett antar vi derfor at noe av nedgangen kan være reell, men noe skyldes svikt i registreringsrutinene. Det er registrert 804 henvendelser fra primærgruppen og 467 fra samarbeidspartnere. Antall henvendelser fra bidragskommunene utenfor Trondheim har vært høyere i år enn tidligere år. Dette er et naturlig resultat av at senteret har jobbet aktivt for å spre kunnskap til alle som bidrar økonomisk til senterets drift. Det har i løpet av året vært tilbudt forskjellige aktiviteter ved senteret. De fleste av disse er gjennomført med godt oppmøte. Vi ser at antall samtaler med veileder fortsetter å øke fra foregående år og at deltakelse i lukkede grupper og kurs går ned. Besøk på huset er omtrent som året før, men langt lavere enn Dette ser vi på som en sunn og naturlig utvikling da vår erfaring er at brukerne i større grad enn før har mindre tilknytning til selve huset over tid. Tilbudet om hjelp til selvhjelp benyttes samtidig med at det private nettverket og sosiale arenaer opprettholdes. 8 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim

9 I oversikten nedenfor gjelder tallene for antall gjennomførte ene- og nettverksamtaler. For øvrige aktiviteter dreier det seg om antall brukere som har møtt Samtaler Nettverksamtaler (tidl. år reg. som andre akt.) Lukkede grupper og kurs åpne grupper og temakvelder Brukertreff/besøk på huset Andre aktiviteter Mannlige brukere I 2011 har vi fortsatt satsningen rettet mot menn som bruker senteret. Målsettingen som ble satt for dette arbeidet var å synliggjøre senteret for mannlige brukere, synliggjøre for offentlige etater at vi også er et tilbud for menn, og å kartlegge mannlige brukeres behov i forhold til senteret. Synliggjøring har vært gjort gjennom markedsføringskampanje samtidig som nettsidene våre har fått en oppdatering hvor artikler, linker og lignende har blitt mer synliggjort. Vi har også bestilt opp Gradert info fra misbrukte gutter og menn som er utarbeidet av Forandringsfabrikken i samarbeid med Redd Barna, Helse og rehabilitering og Senter for seksuelt misbrukte menn. Denne har ligget tilgjengelig for brukerne, og er også benyttet i informasjonsoppdrag til samarbeidspartnere. I 2011 har vi fortsatt med tilbud til menn som egen brukergruppe. Blant annet lederstyrt gruppe for menn, med samling ca 1 gang i måneden. Ved flere anledninger, etter mennenes ønske, har RVTS bidratt inn i gruppen. Det er ønske om å fortsette å arrangere tilbud til menn, i tillegg til generelle tilbud for begge kjønn, i Brukere under soning Også i 2011 har senteret hatt samarbeid med Trondheim Fengsel; avdelingene på Tunga og Leira, Brøset og Sinnemestring på Stavne. Samarbeidet er godt etablert og senteret har kontaktpersoner på alle plasser. På Leira har det blitt gjennomført undervisning til alle ansatte i fengselet. Det har også blitt gjennomført et møte på Tunga vedrørende Smiso sin satsning inn mot fengselet. Etter dette møtet fikk de innsatte undervisning om temaet seksuelle overgrep. Flere av de innsatte mottok tilbud om samtaler med faglig veileder på Smiso etter undervisningen. Ansatte og innsatte på Tunga er godt kjent med vårt tilbud. Brukere med etnisk minoritetsbakgrunn Smiso har i 2011 jobbet med prosjektet: Vi tåler å høre din historie. Bakgrunnen for dette var i hovedsak at senteret har hatt svært få brukere av ikke- vestlig og østeuropeisk opprinnelse. Dette ønsket senteret å gjøre noe aktivt i forhold til, da vi mente tallene ikke gjenspeilte det forventede behovet. Det ble derfor utarbeidet en prosjektbeskrivelse: Incestsentrene som tilbud for kvinner av øst- Europeisk og ikke- vestlig opprinnelse, bosatt i Norge, som har vært utsatt for incest eller andre seksuelle overgrep før fylte 18 år. Det ble nedsatt en prosjektgruppe og laget en fremdriftsplan for prosjektperioden. Prosjektet ble igangsatt i januar 2011, og avsluttet i desember Arbeidet med prosjektbeskrivelsen og andre forberedelser ble imidlertid påbegynt av prosjektleder i juni Hovedmålsettingen med prosjektet var å systematisere den kunnskap og de erfaringer som forligger i forhold til kvinner av ikke- vestlig og øst- Europeisk opprinnelse utsatt for incest eller andre seksuelle overgrep. Behovet for en kompetanseøkning så vi både internt ved senteret og ved de andre sentrene i landet. årsakene til at vi så dette behovet var blant annet at vi ønsket å kunne møte alle kvinner som tok kontakt med senteret på en best mulig måte. Vi mente også at det var lite kunnskap om at vi eksisterte som hjelpetilbud blant flerkulturelle, og at mange ikke visste nok om tema seksuelle overgrep. Målsettingen var, i tillegg til økt faglig kompetanse hos ansatte ved sentrene, å lage et undervisningsopplegg tilpasset kvinner av ikke-vestlig opprinnelse og øst- Europeisk opprinnelse. Gjennom prosjektperioden har vi hatt en økning av flerkulturelle kvinner som har benyttet seg av tilbudet vårt. Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 9

10 svik ensomhet redsel trygghet mot samarbeid smerte kjærlighet raseri nærhet glede tillit Smiso ST har bidratt med kunnskapsdeling til andre sentra ved presentasjon på Landskonferansen for sentrene 2011 og å være tilgjengelig for råd og veiledning. Det er utarbeidet en prosjektrapport, samt skrevet en fagartikkel som blir publisert i Tidsskrift for Psykisk helsearbeid. Brukermedvirkning Smiso ST har brukermedvirkning på individ- og systemnivå. Brukermedvirkning på individnivå gjennomføres ved at Empowerment- og selvhjelpsideologien gjennomsyrer alt arbeid ved senteret. KOR brukes som verktøy i samtaletilbudet, og sikrer at fokus er på bruker. Samt at KOR bidrar til å legge til rette for et klima og en rutine hvor faglig veileder gis tilbakemelding på tilrettelegging og gjennomføring av samtalen. På systemnivå sikres brukermedvirkning gjennom at brukerrepresentant har møte-, forslags- og stemmerett i stiftelsens styre. Brukerrepresentantens vara har også møte- og talerett i alle styremøter, og har stemmerett ved brukerrepresentantens forfall. Brukerrepresentanten samarbeider med leder og ansatte i saker som vedrører tilbudet til brukere ved senteret. Aktuelle dokumenter sendes til høring til brukerrepresentant. Brukerrepresentanten inviteres til å delta i ansettelsesprosesser ved Smiso ST. Brukerrepresentanten er tilgjengelig for kontakt med brukere ved senteret i tilfeller hvor brukere ikke ønsker å ta direkte kontakt med leder eller senterets ansatte. Det er også anledning for brukere å komme med tilbakemeldinger og/eller foreslå aktuelle tilbud ved senteret. Videre utføres brukerundersøkelser ved Smiso ST. Siste brukerundersøkelse pågår p.d. og oppsummeres etter juni Årsmelding 2011 SMISO Trondheim

11 utadrettet virksomhet 2011 Markedsføring Senteret har innrettet markedsføringsaktivitetene til møtet med hjelpere og organisasjoner som arbeider med målgruppene på andre områder. Videre har vi valgt å legge vekt på god informasjon via elektroniske media i form av ny hjemmeside og facebook. Målsettingen med den nye hjemmesiden er at den skal spre informasjon om Smiso og aktivitetene til våre brukere og samarbeidsparter. Den skal avlaste organisasjonen ved å gi svar på en rekke spørsmål en normalt stiller til de ansatte. Hjemmesiden skal markedsføre senteret og øke rekrutteringen av brukere. MEDIA Vår 2011: Omtale i Klæbuposten av senterets kurs til ansatte i Klæbu, Skaun, Malvik, Selbu, Tydal, Meldal og Melhus kommuner : Omtale i Fosna-Folket av senterets opplæring til ansatte i Rissa kommune : Stedfortreder for leder uttalte seg om seinvirkninger av overgrep i forbindelse med en artikkel Adresseavisen hadde vedrørende en dom i Sør-Trøndelag Tingrett : Verdensdagen mot seksuelle overgrep: Daglig leder hadde leserinnlegg i Adresseavisen vedr. seksuelle overgrep mot barn. April 2011: Gatemagasinet Sorgenfri i Trondheim med fokus på incest og seksuelle overgrep og Smiso sin rolle i samfunnet : Daglig leder ble intervjuet på P1 i forbindelse med fagdebatt på senteret dagen før. Tema var barn som blir dømt til samvær med anmeldt/ikke dømt overgriper. Juni 2011: Daglig leder uttalte seg om viktigheten av å plassere ansvaret i en artikkel Adresseavisen hadde om Alvdalsaken. Juli 2011: Faglig veileder ved Smiso hadde kronikk i Dagbladet vedr. holdninger i debatten rundt voldtekt. Samme dag ble daglig leder intervjuet av NRK Midt-Nytt om samme tema : Adresseavisen hadde artikkel om Smisos arbeid med å sette fokus på hjelp til overgrepsutsatte kvinner fra ikke-vestlige og østeuropeiske land : Daglig leder hadde innlegg under Ordet Fritt i Adresseavisen med åpent spørsmål til politikerne i forbindelse med kommunevalget. Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 11

12 glede tillit kjærlighet raseri svik ensomhet redsel smerte raseri nærhet ensomhet redsel trygghet mot samarbeid smerte Deltakelse og faglige bidrag i konferanser og kurs Senterets ansatte har gjennomført informasjonsopplegg for kvinner av øst-europeisk og ikke-vestlig opprinnelse. Det er også gjennomført en lang rekke opplæringskonferanser for fagpersoner som jobber med disse. Det er jobbet tett opp til en rekke private og offentlige organisasjoner og etater. Foruten samarbeidsmøtene har det til sammen vært ca. 230 tilhørere på disse forelesningene. Senteret har foruten dette hatt en rekke undervisningsog formidlingsoppdrag i videregående skoler og utdanningsinstitusjoner, til offentlige tjenester og interesseorganisasjoner, politikerfora og annet. Dette omfatter totalt ca personer. Smiso har arrangert kompetansegivende seminar med tittelen Primærhelsetjenestens møte med seksuelle overgrep for leger og annet helsepersonell i bidragskommunene. Det var 135 deltakere på seminaret. 29. oktober foreleste ansatt for 330 deltakere på Fosterforeldrekonferanse i Stjørdal. Smiso var, i samarbeid med FMSO, arrangør av årets Landskonferanse. Denne ble avholdt i Trondheim i oktober 2011, og gikk over tre dager. Det var ca 70 deltakere hver dag. Konferansens målgruppe var ansatte ved de ulike sentrene, samt eksterne samarbeidspartnere i Sørog Nord-Trøndelag, undervisningsinstitusjoner, direktorat og departement. Smiso arrangerte fagdebatt med tema Barn som blir dømt til samvær med anmeldt/ikke dømt overgriper. Her deltok representanter fra krisesenter, bistandsadvokater, statsadvokaten, Bufetat, Støttesenter for fornærmede, Barnehuset, barnelege, politikere og fra Smiso, til sammen 16 deltakere. Arbeidet med temaet videreføres i andre egnede samarbeidsfora. 12 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim

13 Arbeids- og utviklingsoppgaver og samarbeid med andre Fokus på arbeidsoppgaver utviklingsoppgaver Virksomheten har også dette året hatt fokus på å kvalitetssikre den faglige virksomheten ved utvikling og implementering av kvalitetssikringsrutiner. Mye utvikling og kvalitetssikring av faglig drift er gjort i samarbeid med ledernettverket og FMSO. Senteret skal ha fokus på å tilrettelegge tilbudet til enhver tid for å kunne være et tilbud for utsatte og pårørende som et supplement til hjelpeapparatet. Det faglige tilbudet ved senteret skal gi hjelp til selvhjelp som et alternativ til, eller et tillegg til, behandling i det offentlige hjelpeapparatet. Støtten som gis skal forankres i brukermedvirkning og myndiggjørende praksis og bidra til å stimulere og igangsette prosesser i den enkelte bruker. Brukere av senteret inviteres til å gi innspill på faglige aktiviteter som er rettet mot brukergruppen. Innspill kan gis løpende gjennom brukernes styrerepresentant, eller direkte til leder/ansatte. Arbeidet med å tilrettelegge senterets aktiviteter for å kunne være et tilbud til flerkulturelle brukere videreføres. Arbeidet så langt har bidratt til å øke kompetansen blant ansatte, som igjen bedrer kvaliteten på tilbudet til brukere med fremmedkulturell bakgrunn. Det har vært en liten økning av andel brukere med fremmedkulturell bakgrunn. Smiso har etablert samarbeid med flere aktuelle instanser, samt at det er skrevet en fagartikkel som vil bli publisert i fagtidsskrift. Senteret har også for 2012 laget en handlingsplan for arbeidet. Samtidig er det etablert kontakt med ulike organisasjoner som arbeider med flerkulturelle. På lengre sikt vil vi jobbe mer tiltaksrettet i forhold til å innrette tilbudet for å gjøre det mer tilgjengelig for denne gruppen. Senteret er et tilbud til begge kjønn. Andelen mannlige brukere er ca. 17%. Arbeidet med å innrette senteret til å være et tilbud for begge kjønn vil videreføres. I 2011 har vi arbeidet målrettet for å komme i dialog med menn ved å samarbeide med institusjoner og organisasjoner hvor menn finnes. Senteret vil videreføre samarbeidet med Trondheim Fengsel, Brøset og Stavne Gård med sikte på å gjøre senterets tilbud tilgjengelig for mennesker som sitter i fengsel og er utsatt for seksuelle overgrep. Det er en målsetting at det i løpet av 2012 inngås gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler. For øvrig vil senteret ha fokus på virksomhetsplanens tiltak og oppgaver, hvor flg. punkt gis ekstra oppmerksomhet: Samtaletilbudet Hvordan komme i bedre kontakt med egen kropp Å være nærstående til noen som er utsatt for seksuelle overgrep Samarbeid med Sør-Trøndelag Fylkeskommune Brukerundersøkelse Forebyggende og holdningsskapende arbeid Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 13

14 Samarbeid SAMARBEID MED BIDRAGSKOMMUNER I hele 2011 ble det satset på å nå ut til bidragskommuner. Det ble sendt ut tilbud om gratis kurs/informasjon til kommunalt ansatte til alle bidragskommuner. De erfaringer Smiso sitter igjen med er at det er et stort engasjement i kommunene i fht å skaffe seg kunnskap om seksuelle overgrep. Deltakerne på kursene gir uttrykk for at det har vært gunstig for kommunalt ansatte å samles tverrfaglig. Dette har skapt rom for diskusjoner rundt rutiner og forebygging innad i den enkelte kommune. I løpet av 2011 har Smiso nådd ut til ca 650 kommunalt ansatte med kurs/informasjon om seksuelle overgrep. I 3 kommuner har Smiso kjørt kurs 2 ganger. Dette vil på sikt kunne ha en forebyggende effekt på den måten at flere kommunalt ansatte på et tidligere stadium bli bedre i stand til å fange opp barn som lever i en overgrepssituasjon. Samt at kommunens ansatte har fått kunnskap om bedre å ivareta voksne som er utsatt for seksuelle overgrep. Dette ved offentlig bistand eller henvisning til Smiso. I tillegg til kurs/informasjon har Smiso i etterkant gitt tilbud om oppfølgningssamtaler av enkeltbrukere i distriktskommuner. Smiso har også blitt invitert inn i ulike samarbeidsmøter i forskjellige kommuner. SAMARBEID MED FYLKESKOMMUNEN Smiso har i 2011, som i tidligere år, fått tilskudd fra Sør- Trøndelag fylkeskommune. Det er knyttet avtale til tilskuddet som gir føringer for at midlene skal brukes til forebygging og undervisning vedr. seksuelle overgrep i videregående skoler i Sør-Trøndelag etter nærmere avtale med STFK. SAMARBEID MED RVTS OG HELSEFORETAK Smiso ST har etablert samarbeid med RVTS Region Midt. Samarbeidet består av jevnlige møter hvor sentrene i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal samt senteret i Nord-Norge er representert. Det er ulikt faglig innhold, styrt ut fra behovet til sentrene. I tillegg har RVTS og Smiso ST hatt samarbeid inn mot arbeid med brukere med minoritetsbakgrunn, satsning på menn som egen brukergruppe. RVTS har bidratt med ulike forelesninger/faglige innlegg på konferanser/ temamøter som Smiso har arrangert for ansatte og brukere. Smiso mottar årlige bidrag fra Helse Midt-Norge. SAMARBEID MED ANDRE, OFFEN- TLIGE ELLER PRIVATE ORGANISA- SJONER/GRUPPER Møller kompetansesenter har, med støtte fra Helsedirektoratet, utarbeidet materiell til bruk i samtale med hørselshemmede barn om seksualitet, grenser og overgrep. Undersøkelser viser at denne gruppen har større risiko for å bli utsatt for seksuelle overgrep enn andre barn. Materiellet er tilrettelagt slik at det også vil egne seg godt til bruk for hørende barn. En ansatt har sittet i prosjektgruppen for utarbeidelsen av Min kropp år. Samråd vold mot kvinner er et samarbeidsforum som var initiativtakere til at Tiltaksplanen vold mot kvinner ble vedtatt av Trondheim bystyre i 2007 som et tre-årig prosjekt. Koordinatoren og arbeidsgruppa for prosjektet har jobbet med kompetanseutvikling og utvikling av tiltak for målgruppen. Samarbeidsfora fortsetter, og består av representanter fra ulike relevante tjenester og instanser (statsadvokat, bistandsadvokat, konfliktråd, familievoldkoordinator, behandlingsinstitusjoner, krisesenter, Smiso m.fl.) 14 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim

15 I 2011 tok Samråd vold mot kvinner initiativ til at det ble lagt fram forslag om Handlingsplan mot seksuelle overgrep mot barn og unge i Trondheim kommune. Denne ble vedtatt i formannskapet i desember Arbeidet med denne handlingsplanen fortsetter i Ressursbanken For å fremme arbeidet med å jobbe tverrfaglig og tverretatlig i kommunen, og for å gjennomføre tiltakene i handlingsplanen ble Ressursbanken etablert. Dette er et forum hvor fagfolk som jobber klientrettet møtes en gang i måneden, med målsetting om å styrke samhandlingskompetansen, få en felles forståelse av hva familievold er og hva kan vi gjøre sammen for å gi et bedre tilbud til voldsutsatte. Ressursbanken består av godt kvalifiserte fagfolk fra ulike tjenester og instanser; Barne- og familietjenesten, familievernkontor, SMISO, RVTS, Flykntingehelsetjenesten, skole, politi, krisesenter osv, som jobber med mennesker i sitt daglige arbeid. Tverrfaglig Konsultasjonsgruppe for barn- utsatt for omsorgssvikt og overgrep. Koordineringen er lagt til Barnehuset Trondheim og tilbudet som gis er anonyme konsultasjoner til alle offentlig ansatte som arbeider med barn og unge i Sør- Trøndelag fylke hvor det er mistanke om vold/seksuelle overgrep. Det er fast konsultasjonstid ved møter en halv dag annenhver mandag, samt muligheter for å gjennomføre konsultasjonen via videokonferanse eller telefonkonferanse. Gruppa består av: Arne Myhre, lege v/barneklinikken og RVTS/vara Gerd Eva Fenheim Nina Sandell, kommuneadvokaten, Trondheim kommune Torunn johansen, barnevernvakta, Trondheim kommune Bente Iversen, psykolog ved BUP og Barnehuset Helle Leinslie, Barnehuset (koordinator for gruppa) Elin Ree, fagkoordinator v/bufetat vara/marius øwre-johnsen Hanne Finnanger, familievoldskoordinatorpolitiet/vara Marit johanne Bye, overgrepsteamet øystein Iversen, familieterapeut v/familievernkontoret Rachel Vorren, leder SMISO Samarbeid med Trondheim kretsfengsel Smiso og Trondheim kretsfengsel har inngått et samarbeid som gjør senterets tilbud tilgjengelig for innsatte som er utsatt for seksuelle overgrep. Det har vært samarbeid på systemnivå ved informasjonsarbeid og tilrettelegging av samarbeidsrutiner. Det har også vært samarbeid vedr tilbudet til enkelte ansatte. Samarbeidet fortsetter i 2012, med en målsetting om at det skal utarbeides en formell samarbeidsavtale på ledernivå i løpet av inneværende år. Flerkulturelle-prosjektet Det er etablert samarbeidsrelasjoner med en rekke relevante instanser i forbindelse med dette arbeidet i Både gjennom deltakelse/involvering i referansegruppe og samarbeid direkte med den enkelte instans. svik ensomhet redsel kjærlighet glede tillit trygghet mot samarbeid smerte raseri nærhet Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 15

16 STYreTS ÅrSbereTnIng FOr Virksomhetens art og lokalisering Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag er en stiftelse som har som formål å gi hjelp til selvhjelp for mennesker utsatt for incest/seksuelle overgrep og deres familier. Trondheim Videre har stiftelsen som formål å bekjempe og forebygge seksuelle overgrep, samt spre kunnskap om incest/seksuelle overgrep og de utsattes situasjon. Stiftelsen drives fra hovedkontor i Trondheim. Eirik Roos styreleder 2. Fortsatt drift Styret og daglig leder mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av stiftelsen til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. 3. Disponering av stiftelsens kapital Styrets oppfatning er at det fremlagte resultatregnskap og balanse gir tilstrekkelig informasjon om driften og stillingen for stiftelsen. Styret har ikke kjennskap til forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelsen av årsregnskapet og stiftelsens stilling. johnny Nilssen styremedlem Bjørg Todalshaug styremedlem 4. Arbeidsmiljø Det er i løpet av året gjennomført 6 gruppeveiledninger med psykolog Arve Gravråkmo for personalgruppen. Det er for øvrig stort fokus på arbeidsmiljø og man forsøker å tilrettelegge det daglige arbeidet slik at det skal bli minst mulig belastning for den enkelte. Senteret har avtale med Centrum Bedrifthelsetjeneste og det er laget HMS årsplan for Elin Hage brukerrepresentant Kine Elvrum ansattes representant Sykefraværet har i 2011 vært 12,58 %. 5.Ytre miljø Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljøet. Rachel Vorren Daglig leder 6. Kvinneandeler Styret har 60 % kvinneandel. Styrets leder er mann. Av de ansatte utgjør 4 % menn. Styret har ikke gjort tiltak for å endre fordelingen på grunn av virksomhetens spesielle karakter. 16 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim

17 svik ensomhet redsel kjærlighet glede tillit trygghet mot samarbeid smerte raseri nærhet Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 17

18 regnskap 2011 Driftsinntekter 2011 Budsjett 2010 SStatstilskudd Tilskudd Helse M-N Tilskudd ST fylkeskommune Tilskudd kommunene Andre inntekter/tilskudd Honorarinntekter/kursinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader m.m Feriepenger Pensjonsforsikring Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Styrehonorar Personalkostnader Refusjoner ( ) ( ) Sum personalkostnader Avskrivning bygning Vedlikehold bygning Renhold Forsikring og alarm Inventar og utstyr Avskrivning inventar og utstyr Reparasjon og vedlikehold utstyr Kontormaskiner Strøm, kommunale avg Sum huskostnader/inventar Kurs/veiledning ansatte Kurs/veiledning brukere Sum kurs/veiledning Kontorutgifter/bibliotek Annonser/informasjon Telefon/porto/internett Reiser og godtgjørelser Kontingenter Regnskap og revisjon Andre honorarer Tilskudd FOU-fondet Smiso ST Diverse Sum kontorkostnader Renteinntekter (44 402) (35 957) Rentekostnader lån/gebyrer Sum finanskostnader Sum driftsutgifter Resultat (51 031) 18 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim

19 RESULTATREGNSKAP 2011 Driftsinntekter 2011 Note 2010 Offentlige tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kostnader Lønnskostnad Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat (42 388) Finansposter Finansinntekter (44 402) Finanskostnader (35 957) Sum finansposter Ordinært resultat (51 031) Årsresultat (51 031) Dispnering av årsresultat Overføres til annen egenkapital Tilskudd til FOU-fondet Bruk av tidligere års overskudd (80 031) Sum disponert (51 031) Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 19

20 balanse Eiendeler 2011 Note 2010 Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Fordringer på bidragsytere Forhåndsbetalte kostnader Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Årsmelding 2011 SMISO Trondheim

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2011 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2011 3 Målsetning og målgruppe 4 Organisasjonen SMSO Rogaland 5 Styret og personalet

Detaljer

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2010 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD INNLEDNING... 2 STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 3 ATV Oslo... 4 ATV Asker & Bærum... 6 ATV Drammen... 7 ATV Vestfold...

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2013 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 5 ATV Oslo... 5 ATV Nedre Romerike... 7 ATV Asker & Bærum... 8 ATV Drammen... 9

Detaljer

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et ÅRSRAPPORT 211 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal Telefon 37 02 02 00 Telefon Kristiansand Kristiansand 38 38 3807 07 11 11 11 11 Web side: Arendal www.smso-agder.no

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere.

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere. Årsrapport 2012 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2012 6-7 Årsmøtet og styret Administrasjonen Ansatte Frivillige Medlemmer Utviklingsprosesser 8 HMS WEB-utvikling Høringer RIO-samlingen

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord

ÅRSMELDING 2007 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord ÅRSMELDING 2007 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord Kvinneuniversitetet Nord er en stiftelse som ble etablert høsten 1991. Stiftere er fylkeskommune, kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner. Kvinneuniversitetet

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 1 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 2 Årsmelding 2013 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer