raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1"

Transkript

1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1

2 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse 7 Brukerstatistikk 8 Utadrettet virksomhet 11 Arbeids- og utviklingsoppgaver 13 Samarbeid 14 Styrets årsberetning 16 Regnskap 18 Balanse 20 Noter 22 Revisjonserklæring 26 Formål og virkefelt Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag (SMISO) har som formål å gi hjelp til selvhjelp for mennesker utsatt for incest/seksuelle overgrep og deres familier. Personalet består av personer med faglig relevant kompetanse med eller uten personlig incestbakgrunn. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag er et tilbud for kvinner og menn utsatt for incest og andre seksuelle overgrep. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag skal bekjempe seksuelle overgrep ved å synliggjøre og motarbeide forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder overgrepene. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag skal arbeide for å spre kunnskaper om incest/seksuelle overgrep og situasjonen til de som er utsatt. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag driver sin virksomhet i samarbeid med Senter mot Incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag og Senter mot Incest Møre og Romsdal. FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep SMISO ST er medlem av Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep (FMSO). FMSO skal bidra til å utvikle sentrene til stadig bedre organisasjoner ut fra brukernes behov, faglig forskning og samfunnsforhold for øvrig. FMSO arbeider for å fremme medlemsorganisasjonenes interesse i samfunnet og overfor offentlige myndigheter. FMSOs hovedoppgave i 2011 har vært å arbeide med kvalitet og utvikling. Formålet med dette var at FMSO og de tilsluttede sentrene skulle ha et felles faglig ståsted basert på profesjonalitet, og et godt kvalitetstilbud for våre brukere. Ved å kvalitetssikre tilbudene ville vi tydeliggjøre den positiv effekten selvhjelp og brukermedvirkning har for økt livskvalitet hos personer utsatt for seksuelle overgrep. Kvalitetssikringen av tilbudene på sentrene skulle i første omgang innebære at det ble utarbeidet kvalitetskrav innenfor en rekke områder, blant annet ansatte og lederes kompetanse, brukermedvirkning, arbeidsmetoder, ulike tilbud på /og organisering av sentrene, samt forståelsen av selvhjelp som ideologi. Kvalitetskravene vil i neste omgang danne utgangspunkt for en intensjonsavtale mellom styret i FMSO og medlemssentrene. Avtalen vil være forpliktende å følge for medlemssentrene, samt for fremtidige medlemmer av FMSO. FMSO nedsatte en kvalitetsgruppe bestående av fem daglige ledere ved medlemssentrene. Kvalitetsgruppa har bestått av Ann-Kristin Strømme fra SMSO Rogaland, Rachel Vorren fra SMISO Sør-Trøndelag, Kari Engen Sørensen fra SMI Oslo, Inger-Lise Stølsvik fra Senter mot seksuelle overgrep Telemark og Bente Bartz-johannesen fra SMI Hordaland. Kvalitetsarbeidet har vært finansiert ved midler fra Bufdir, samt en stor grad av egeninnsats fra deltakersentrene. 2 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim

3 svik ensomhet redsel kjærlighe trygghet mot samarbeid smerte Vær ikke redd for mørket for lyset hviler der. Vi ser jo ingen stjerner der ikke mørket er. Erik Blomberg Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 3

4 OrgAnISASJOn Organisasjonsform Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag ble stiftet i Senterets kortnavn er SMISO. Smiso er en privat stiftelse med et styre bestående av 5 personer, hvorav 1 er oppnevnt av Trondheim kommune, 1 er oppnevnt av Kommunenes Sentralforbund (KS), 1 er oppnevnt av styret, 1 er oppnevnt av brukerne og 1 av de ansatte. Det er oppnevnt personlig varamedlem til alle. Stiftelsen er underlagt kontroll av Stiftelsestilsynet. trygghet mot samarbeid smerte raseri nærhet svik ensomhet redsel kjærlighet glede raseri tillit Vertskommune Trondheim kommune er senterets vertskommune og har i den forbindelse et særlig ansvar for senterets drift. Kommunen har gjort det kjent for senteret at den kan bistå i krevende og vanskelige saker. Senteret har imidlertid ikke hatt behov for eller bedt om slik bistand i Samarbeidskommuner er: Agdenes, Bjugn, Frøya, Hemne, Hitra, Holtålen, Klæbu, Midtre Gauldal, Malvik, Melhus, Oppdal, Orkdal, Osen, Rennebu, Rindal, Rissa, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord, Trondheim, Tydal, ørland, åfjord, Meldal. Styret Styret har i 2011 bestått av: Representant Vararepresentant Oppnevnt av Eirik Roos leder Torbjørg Sandberg Trondheim kommune johnny Nilssen Roy Fritzon Kommunenes Sentralforbund Bjørg Todalshaug Nina Wikan Styret Elin Hage Ann-Elisabeth johansen Brukerne Kristin Trane Laila Hjertø Ansatte 4 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim

5 ØkOnOMI Finansiering SMISO fikk i 2011 støtte fra alle kommuner i Sør-Trøndelag. I tillegg fikk senteret tilskudd fra Rindal kommune. Helse Midt-Norge ga kr og Sør-Trøndelag fylkekommune kr Kommunal, fylkeskommunal og Statens tilskudd utløses på grunnlag av bidrag fra kommunene, fylkeskommunen og Helse Midt-Norge. Gaver og andre inntekter beløp seg til kr og utløste ikke statstilskudd. Det er fortsatt en utfordring for senteret at finansieringen ikke er klar før i slutten av budsjettåret. Uforutsigbar økonomi er en belastning for brukere og ansatte. Brukergruppen har behov for stabilitet og forutsigbarhet og senteret har behov for mest mulig sikker og forutsigbar drift for å kunne få tak i og beholde kvalifiserte ansatte. For å sikre en forutsigbar økonomi ved senteret, ble det i 2006 utarbeidet et forslag til en langsiktig avtale med kommunene om økonomisk tilskudd til drift. Pr hadde 21 av 26 undertegnet en 4-årig avtale om driftstilskudd til senteret. Senteret har som mål at alle kommuner i fylket skal ha tilskudd til senterets drift som fast post i sine budsjetter. regionalt tilskudd utgjør 20% av de totale offentlige tilskuddene. Det gis statlig tilskudd tilsvarende 80% av de totale offentlige tilskudd. Tilskuddene til drift fordeler seg slik: Primærkommuner Sør-Trøndelag fylkeskommune Helse Midt-Norge Statstilskudd Andre tilskudd/gaver/honorarer Totale inntekter: av senterets kompetanse. Dette tar senteret som en bekreftelse på at kommunene og helseregionen ser at Senter mot incest og seksuelle overgrep er et rimelig og viktig tilskudd til tjenestetilbudet. Det er et tilbud som gir kommunene tilgang til spisskompetanse og lavterskeltilbud innenfor et utfordrende felt. Antall henvendelser fra bidragskommunene utenom Trondheim økte fra 18% i 2010 til 24% i Flg. har bidratt til finansieringen i 2011 Kommunene: Agdenes, Bjugn, Frøya, Hemne, Hitra, Holtålen, Klæbu, Midtre Gauldal, Malvik, Meldal, Melhus, Oppdal, Orkdal, Osen, Rennebu, Rindal, Rissa, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord, Trondheim, Tydal, ørland, åfjord. Sør-Trøndelag fylkeskommune, Helse Midt-Norge, Staten v/barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. glede raseri nærhet svik ensomhet redsel kjærlighet raseri tillit trygghet mot samarbeid smerte raseri Senteret møter meget stor velvilje fra kommunene og har god kontakt med hjelpeapparat og andre brukere Revisjon er gjennomført av revisjonsfirmaet ulf Strande AS. Årsmelding 2010 SMISO Trondheim 5

6 Ansatte Senteret hadde ved årsskiftet 9 fast ansatte og en person på opplæring med lønnstilskudd fra NAV. Av disse er 1 mann og 9 kvinner. Tre ansatte har deltidsstilling. En person har hatt permisjon i 8 måneder og vikar har vært ansatt. Senteret har i snitt gjennom året hatt 8,35 årsverk. Sykdom blant de ansatte har ført til totalt fravær tilnærmet en hel stilling. Til tross for dette har senteret klart å gjennomføre de fleste planlagte oppgaver. Avlysning av tiltak har kun skjedd på grunn av manglende påmelding fra brukerne. Det er prioritert å imøtekomme primærgruppenes behov. Informasjon og opplæring til bidragskommunene utenfor Trondheim har også vært et satsningsfelt som er godt mottatt. De ansatte lønnes i henhold til Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester. Smiso er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Lokaler Smiso eier en ombygd firemannsbolig i Parkveien 17 på Singsaker i Trondheim. Bygningen som er oppført i 1930 ligger på en m2 stor eiendomsgrunn, parkmessig opparbeidet. Husets grunnflate er på 147 m2. Det inneholder kjeller, 2 kontoretasjer og loft. Bruksarealet er på bto. 971 m 2. Kjeller inneholder boder, vaskerom og rom for vaktmesters utstyr foruten kreativitetsavdeling for brukerne. Første etasje inneholder 2 kontorer, personalrom, 2 samtalerom, kursrom, bad m/wc og wc. Andre etasje inneholder stue, kjøkken, bad m/wc, 5 kontorer og datarom/arkiv. Loftet inneholder stue, lager/arkiv og flere sanserom. Huset og hagen er arkitektonisk verneverdig og regulert i h.h.t. dette. Det er montert heis opp til entrèdør ved inngangsparti og godkjent tilgjengelighet for rullestolbrukere i 1. etasje. Smiso har tegnet yrkesskade-, gruppelivs- og reiseforsikring for de ansatte. De ansatte opparbeider pensjonsrettigheter i Storebrand Livsforsikring. Hagen har flere store bjørketrær som byantikvaren har pålagt oss å beholde. I desember tok stormen Dagmar hånd om ett av disse og brakk det på midten. To av våre brukere har sammen med vaktmesteren tatt ned restene og kjørt bort stammene 6 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim

7 kompetanse Og kompetansehevende kurs FOr AnSATTe Fagkompetanse representert ved senteret: ergoterapeut med videreutdanning i psykisk helsearbeid, personalpsykologi, veiledning og konsultasjonsteknikk, veiledningspedagogikk vernepleier med fordypning i psykologi barnevernspedagog med grunnfag i samfunnskunnskap klinisk barnevernspedagog med videreutdanning i familieterapi mastergrad i sosialt arbeid, grunnfag og mellomfag i kriminologi sosionom med videreutdanning innen psykisk helsearbeid sykepleier med familieterapi og sexologisk rådgivning sykepleier med helsesøsterutdanning Psykolog Annen kompetanse ved senteret: leder med sosionomutdanning, 1. avdeling jus, personalutvikling og ledelse sekretær med høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, data og markedsføring vaktmester (utdannet rørlegger) Deltakelse i konferanser og kursvirksomhet: Det har vært gjennomført 6 samlinger med veiledning til ansattegruppen ved psykolog Arve Gravråkmo. Tre samlinger på vår og 3 på høsten, hver samling av 3 timers varighet. Her har man satt fokus på vanskelige case, gruppens samhandling og den enkeltes behov for råd-givning. En ansatt har deltatt i et ukes KID-kurs. En ansatt har gjennomført ekstern opplæring i Wonder- Code i forbindelse med ny hjemmeside. Denne kunnskapen er videreformidlet internt til en annen ansatt. Landskonferansen for incestsenterene ble i år gjennomført i Trondheim. Alle våre ansatte unntatt èn deltok i konferansen. glede tillit raseri nærhet redsel kjærlighet raseri samarbeid smerte raseri svik ensomhet redsel mot samarbeid trygghet svik mot Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 7

8 brukere glede tillit svik ensomhet redsel trygghet mot samarbeid smerte kjærlighet raseri nærhet I løpet av året er det kommet til 109 nye brukere. Totalt hadde senteret registrert 189 unike brukere i løpet av året. Av disse var 156 kvinner og 33 menn. Bruk av senteret Antall registrerte henvendelser har sunket betydelig fra året før, uten at man kan si med sikkerhet hva dette skyldes. Etter en gjennomgang i arbeidsgruppa antar vi at det er flere faktorer som har hatt betydning for nedgangen. Endring i registreringsrutinene, samt at ansvaret for registreringer ble tildelt hver enkelt ved registrering direkte på web, kan ha ført til manglende registreringer. Vi hadde i 2011 flere lengre sykmeldinger/permisjoner. Flere brukere som har benyttet senteret jevnlig har valgt å ta en pause samtidig med at deres faste veileder ikke har vært tilgjengelig på jobb. Samlet sett antar vi derfor at noe av nedgangen kan være reell, men noe skyldes svikt i registreringsrutinene. Det er registrert 804 henvendelser fra primærgruppen og 467 fra samarbeidspartnere. Antall henvendelser fra bidragskommunene utenfor Trondheim har vært høyere i år enn tidligere år. Dette er et naturlig resultat av at senteret har jobbet aktivt for å spre kunnskap til alle som bidrar økonomisk til senterets drift. Det har i løpet av året vært tilbudt forskjellige aktiviteter ved senteret. De fleste av disse er gjennomført med godt oppmøte. Vi ser at antall samtaler med veileder fortsetter å øke fra foregående år og at deltakelse i lukkede grupper og kurs går ned. Besøk på huset er omtrent som året før, men langt lavere enn Dette ser vi på som en sunn og naturlig utvikling da vår erfaring er at brukerne i større grad enn før har mindre tilknytning til selve huset over tid. Tilbudet om hjelp til selvhjelp benyttes samtidig med at det private nettverket og sosiale arenaer opprettholdes. 8 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim

9 I oversikten nedenfor gjelder tallene for antall gjennomførte ene- og nettverksamtaler. For øvrige aktiviteter dreier det seg om antall brukere som har møtt Samtaler Nettverksamtaler (tidl. år reg. som andre akt.) Lukkede grupper og kurs åpne grupper og temakvelder Brukertreff/besøk på huset Andre aktiviteter Mannlige brukere I 2011 har vi fortsatt satsningen rettet mot menn som bruker senteret. Målsettingen som ble satt for dette arbeidet var å synliggjøre senteret for mannlige brukere, synliggjøre for offentlige etater at vi også er et tilbud for menn, og å kartlegge mannlige brukeres behov i forhold til senteret. Synliggjøring har vært gjort gjennom markedsføringskampanje samtidig som nettsidene våre har fått en oppdatering hvor artikler, linker og lignende har blitt mer synliggjort. Vi har også bestilt opp Gradert info fra misbrukte gutter og menn som er utarbeidet av Forandringsfabrikken i samarbeid med Redd Barna, Helse og rehabilitering og Senter for seksuelt misbrukte menn. Denne har ligget tilgjengelig for brukerne, og er også benyttet i informasjonsoppdrag til samarbeidspartnere. I 2011 har vi fortsatt med tilbud til menn som egen brukergruppe. Blant annet lederstyrt gruppe for menn, med samling ca 1 gang i måneden. Ved flere anledninger, etter mennenes ønske, har RVTS bidratt inn i gruppen. Det er ønske om å fortsette å arrangere tilbud til menn, i tillegg til generelle tilbud for begge kjønn, i Brukere under soning Også i 2011 har senteret hatt samarbeid med Trondheim Fengsel; avdelingene på Tunga og Leira, Brøset og Sinnemestring på Stavne. Samarbeidet er godt etablert og senteret har kontaktpersoner på alle plasser. På Leira har det blitt gjennomført undervisning til alle ansatte i fengselet. Det har også blitt gjennomført et møte på Tunga vedrørende Smiso sin satsning inn mot fengselet. Etter dette møtet fikk de innsatte undervisning om temaet seksuelle overgrep. Flere av de innsatte mottok tilbud om samtaler med faglig veileder på Smiso etter undervisningen. Ansatte og innsatte på Tunga er godt kjent med vårt tilbud. Brukere med etnisk minoritetsbakgrunn Smiso har i 2011 jobbet med prosjektet: Vi tåler å høre din historie. Bakgrunnen for dette var i hovedsak at senteret har hatt svært få brukere av ikke- vestlig og østeuropeisk opprinnelse. Dette ønsket senteret å gjøre noe aktivt i forhold til, da vi mente tallene ikke gjenspeilte det forventede behovet. Det ble derfor utarbeidet en prosjektbeskrivelse: Incestsentrene som tilbud for kvinner av øst- Europeisk og ikke- vestlig opprinnelse, bosatt i Norge, som har vært utsatt for incest eller andre seksuelle overgrep før fylte 18 år. Det ble nedsatt en prosjektgruppe og laget en fremdriftsplan for prosjektperioden. Prosjektet ble igangsatt i januar 2011, og avsluttet i desember Arbeidet med prosjektbeskrivelsen og andre forberedelser ble imidlertid påbegynt av prosjektleder i juni Hovedmålsettingen med prosjektet var å systematisere den kunnskap og de erfaringer som forligger i forhold til kvinner av ikke- vestlig og øst- Europeisk opprinnelse utsatt for incest eller andre seksuelle overgrep. Behovet for en kompetanseøkning så vi både internt ved senteret og ved de andre sentrene i landet. årsakene til at vi så dette behovet var blant annet at vi ønsket å kunne møte alle kvinner som tok kontakt med senteret på en best mulig måte. Vi mente også at det var lite kunnskap om at vi eksisterte som hjelpetilbud blant flerkulturelle, og at mange ikke visste nok om tema seksuelle overgrep. Målsettingen var, i tillegg til økt faglig kompetanse hos ansatte ved sentrene, å lage et undervisningsopplegg tilpasset kvinner av ikke-vestlig opprinnelse og øst- Europeisk opprinnelse. Gjennom prosjektperioden har vi hatt en økning av flerkulturelle kvinner som har benyttet seg av tilbudet vårt. Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 9

10 svik ensomhet redsel trygghet mot samarbeid smerte kjærlighet raseri nærhet glede tillit Smiso ST har bidratt med kunnskapsdeling til andre sentra ved presentasjon på Landskonferansen for sentrene 2011 og å være tilgjengelig for råd og veiledning. Det er utarbeidet en prosjektrapport, samt skrevet en fagartikkel som blir publisert i Tidsskrift for Psykisk helsearbeid. Brukermedvirkning Smiso ST har brukermedvirkning på individ- og systemnivå. Brukermedvirkning på individnivå gjennomføres ved at Empowerment- og selvhjelpsideologien gjennomsyrer alt arbeid ved senteret. KOR brukes som verktøy i samtaletilbudet, og sikrer at fokus er på bruker. Samt at KOR bidrar til å legge til rette for et klima og en rutine hvor faglig veileder gis tilbakemelding på tilrettelegging og gjennomføring av samtalen. På systemnivå sikres brukermedvirkning gjennom at brukerrepresentant har møte-, forslags- og stemmerett i stiftelsens styre. Brukerrepresentantens vara har også møte- og talerett i alle styremøter, og har stemmerett ved brukerrepresentantens forfall. Brukerrepresentanten samarbeider med leder og ansatte i saker som vedrører tilbudet til brukere ved senteret. Aktuelle dokumenter sendes til høring til brukerrepresentant. Brukerrepresentanten inviteres til å delta i ansettelsesprosesser ved Smiso ST. Brukerrepresentanten er tilgjengelig for kontakt med brukere ved senteret i tilfeller hvor brukere ikke ønsker å ta direkte kontakt med leder eller senterets ansatte. Det er også anledning for brukere å komme med tilbakemeldinger og/eller foreslå aktuelle tilbud ved senteret. Videre utføres brukerundersøkelser ved Smiso ST. Siste brukerundersøkelse pågår p.d. og oppsummeres etter juni Årsmelding 2011 SMISO Trondheim

11 utadrettet virksomhet 2011 Markedsføring Senteret har innrettet markedsføringsaktivitetene til møtet med hjelpere og organisasjoner som arbeider med målgruppene på andre områder. Videre har vi valgt å legge vekt på god informasjon via elektroniske media i form av ny hjemmeside og facebook. Målsettingen med den nye hjemmesiden er at den skal spre informasjon om Smiso og aktivitetene til våre brukere og samarbeidsparter. Den skal avlaste organisasjonen ved å gi svar på en rekke spørsmål en normalt stiller til de ansatte. Hjemmesiden skal markedsføre senteret og øke rekrutteringen av brukere. MEDIA Vår 2011: Omtale i Klæbuposten av senterets kurs til ansatte i Klæbu, Skaun, Malvik, Selbu, Tydal, Meldal og Melhus kommuner : Omtale i Fosna-Folket av senterets opplæring til ansatte i Rissa kommune : Stedfortreder for leder uttalte seg om seinvirkninger av overgrep i forbindelse med en artikkel Adresseavisen hadde vedrørende en dom i Sør-Trøndelag Tingrett : Verdensdagen mot seksuelle overgrep: Daglig leder hadde leserinnlegg i Adresseavisen vedr. seksuelle overgrep mot barn. April 2011: Gatemagasinet Sorgenfri i Trondheim med fokus på incest og seksuelle overgrep og Smiso sin rolle i samfunnet : Daglig leder ble intervjuet på P1 i forbindelse med fagdebatt på senteret dagen før. Tema var barn som blir dømt til samvær med anmeldt/ikke dømt overgriper. Juni 2011: Daglig leder uttalte seg om viktigheten av å plassere ansvaret i en artikkel Adresseavisen hadde om Alvdalsaken. Juli 2011: Faglig veileder ved Smiso hadde kronikk i Dagbladet vedr. holdninger i debatten rundt voldtekt. Samme dag ble daglig leder intervjuet av NRK Midt-Nytt om samme tema : Adresseavisen hadde artikkel om Smisos arbeid med å sette fokus på hjelp til overgrepsutsatte kvinner fra ikke-vestlige og østeuropeiske land : Daglig leder hadde innlegg under Ordet Fritt i Adresseavisen med åpent spørsmål til politikerne i forbindelse med kommunevalget. Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 11

12 glede tillit kjærlighet raseri svik ensomhet redsel smerte raseri nærhet ensomhet redsel trygghet mot samarbeid smerte Deltakelse og faglige bidrag i konferanser og kurs Senterets ansatte har gjennomført informasjonsopplegg for kvinner av øst-europeisk og ikke-vestlig opprinnelse. Det er også gjennomført en lang rekke opplæringskonferanser for fagpersoner som jobber med disse. Det er jobbet tett opp til en rekke private og offentlige organisasjoner og etater. Foruten samarbeidsmøtene har det til sammen vært ca. 230 tilhørere på disse forelesningene. Senteret har foruten dette hatt en rekke undervisningsog formidlingsoppdrag i videregående skoler og utdanningsinstitusjoner, til offentlige tjenester og interesseorganisasjoner, politikerfora og annet. Dette omfatter totalt ca personer. Smiso har arrangert kompetansegivende seminar med tittelen Primærhelsetjenestens møte med seksuelle overgrep for leger og annet helsepersonell i bidragskommunene. Det var 135 deltakere på seminaret. 29. oktober foreleste ansatt for 330 deltakere på Fosterforeldrekonferanse i Stjørdal. Smiso var, i samarbeid med FMSO, arrangør av årets Landskonferanse. Denne ble avholdt i Trondheim i oktober 2011, og gikk over tre dager. Det var ca 70 deltakere hver dag. Konferansens målgruppe var ansatte ved de ulike sentrene, samt eksterne samarbeidspartnere i Sørog Nord-Trøndelag, undervisningsinstitusjoner, direktorat og departement. Smiso arrangerte fagdebatt med tema Barn som blir dømt til samvær med anmeldt/ikke dømt overgriper. Her deltok representanter fra krisesenter, bistandsadvokater, statsadvokaten, Bufetat, Støttesenter for fornærmede, Barnehuset, barnelege, politikere og fra Smiso, til sammen 16 deltakere. Arbeidet med temaet videreføres i andre egnede samarbeidsfora. 12 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim

13 Arbeids- og utviklingsoppgaver og samarbeid med andre Fokus på arbeidsoppgaver utviklingsoppgaver Virksomheten har også dette året hatt fokus på å kvalitetssikre den faglige virksomheten ved utvikling og implementering av kvalitetssikringsrutiner. Mye utvikling og kvalitetssikring av faglig drift er gjort i samarbeid med ledernettverket og FMSO. Senteret skal ha fokus på å tilrettelegge tilbudet til enhver tid for å kunne være et tilbud for utsatte og pårørende som et supplement til hjelpeapparatet. Det faglige tilbudet ved senteret skal gi hjelp til selvhjelp som et alternativ til, eller et tillegg til, behandling i det offentlige hjelpeapparatet. Støtten som gis skal forankres i brukermedvirkning og myndiggjørende praksis og bidra til å stimulere og igangsette prosesser i den enkelte bruker. Brukere av senteret inviteres til å gi innspill på faglige aktiviteter som er rettet mot brukergruppen. Innspill kan gis løpende gjennom brukernes styrerepresentant, eller direkte til leder/ansatte. Arbeidet med å tilrettelegge senterets aktiviteter for å kunne være et tilbud til flerkulturelle brukere videreføres. Arbeidet så langt har bidratt til å øke kompetansen blant ansatte, som igjen bedrer kvaliteten på tilbudet til brukere med fremmedkulturell bakgrunn. Det har vært en liten økning av andel brukere med fremmedkulturell bakgrunn. Smiso har etablert samarbeid med flere aktuelle instanser, samt at det er skrevet en fagartikkel som vil bli publisert i fagtidsskrift. Senteret har også for 2012 laget en handlingsplan for arbeidet. Samtidig er det etablert kontakt med ulike organisasjoner som arbeider med flerkulturelle. På lengre sikt vil vi jobbe mer tiltaksrettet i forhold til å innrette tilbudet for å gjøre det mer tilgjengelig for denne gruppen. Senteret er et tilbud til begge kjønn. Andelen mannlige brukere er ca. 17%. Arbeidet med å innrette senteret til å være et tilbud for begge kjønn vil videreføres. I 2011 har vi arbeidet målrettet for å komme i dialog med menn ved å samarbeide med institusjoner og organisasjoner hvor menn finnes. Senteret vil videreføre samarbeidet med Trondheim Fengsel, Brøset og Stavne Gård med sikte på å gjøre senterets tilbud tilgjengelig for mennesker som sitter i fengsel og er utsatt for seksuelle overgrep. Det er en målsetting at det i løpet av 2012 inngås gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler. For øvrig vil senteret ha fokus på virksomhetsplanens tiltak og oppgaver, hvor flg. punkt gis ekstra oppmerksomhet: Samtaletilbudet Hvordan komme i bedre kontakt med egen kropp Å være nærstående til noen som er utsatt for seksuelle overgrep Samarbeid med Sør-Trøndelag Fylkeskommune Brukerundersøkelse Forebyggende og holdningsskapende arbeid Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 13

14 Samarbeid SAMARBEID MED BIDRAGSKOMMUNER I hele 2011 ble det satset på å nå ut til bidragskommuner. Det ble sendt ut tilbud om gratis kurs/informasjon til kommunalt ansatte til alle bidragskommuner. De erfaringer Smiso sitter igjen med er at det er et stort engasjement i kommunene i fht å skaffe seg kunnskap om seksuelle overgrep. Deltakerne på kursene gir uttrykk for at det har vært gunstig for kommunalt ansatte å samles tverrfaglig. Dette har skapt rom for diskusjoner rundt rutiner og forebygging innad i den enkelte kommune. I løpet av 2011 har Smiso nådd ut til ca 650 kommunalt ansatte med kurs/informasjon om seksuelle overgrep. I 3 kommuner har Smiso kjørt kurs 2 ganger. Dette vil på sikt kunne ha en forebyggende effekt på den måten at flere kommunalt ansatte på et tidligere stadium bli bedre i stand til å fange opp barn som lever i en overgrepssituasjon. Samt at kommunens ansatte har fått kunnskap om bedre å ivareta voksne som er utsatt for seksuelle overgrep. Dette ved offentlig bistand eller henvisning til Smiso. I tillegg til kurs/informasjon har Smiso i etterkant gitt tilbud om oppfølgningssamtaler av enkeltbrukere i distriktskommuner. Smiso har også blitt invitert inn i ulike samarbeidsmøter i forskjellige kommuner. SAMARBEID MED FYLKESKOMMUNEN Smiso har i 2011, som i tidligere år, fått tilskudd fra Sør- Trøndelag fylkeskommune. Det er knyttet avtale til tilskuddet som gir føringer for at midlene skal brukes til forebygging og undervisning vedr. seksuelle overgrep i videregående skoler i Sør-Trøndelag etter nærmere avtale med STFK. SAMARBEID MED RVTS OG HELSEFORETAK Smiso ST har etablert samarbeid med RVTS Region Midt. Samarbeidet består av jevnlige møter hvor sentrene i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal samt senteret i Nord-Norge er representert. Det er ulikt faglig innhold, styrt ut fra behovet til sentrene. I tillegg har RVTS og Smiso ST hatt samarbeid inn mot arbeid med brukere med minoritetsbakgrunn, satsning på menn som egen brukergruppe. RVTS har bidratt med ulike forelesninger/faglige innlegg på konferanser/ temamøter som Smiso har arrangert for ansatte og brukere. Smiso mottar årlige bidrag fra Helse Midt-Norge. SAMARBEID MED ANDRE, OFFEN- TLIGE ELLER PRIVATE ORGANISA- SJONER/GRUPPER Møller kompetansesenter har, med støtte fra Helsedirektoratet, utarbeidet materiell til bruk i samtale med hørselshemmede barn om seksualitet, grenser og overgrep. Undersøkelser viser at denne gruppen har større risiko for å bli utsatt for seksuelle overgrep enn andre barn. Materiellet er tilrettelagt slik at det også vil egne seg godt til bruk for hørende barn. En ansatt har sittet i prosjektgruppen for utarbeidelsen av Min kropp år. Samråd vold mot kvinner er et samarbeidsforum som var initiativtakere til at Tiltaksplanen vold mot kvinner ble vedtatt av Trondheim bystyre i 2007 som et tre-årig prosjekt. Koordinatoren og arbeidsgruppa for prosjektet har jobbet med kompetanseutvikling og utvikling av tiltak for målgruppen. Samarbeidsfora fortsetter, og består av representanter fra ulike relevante tjenester og instanser (statsadvokat, bistandsadvokat, konfliktråd, familievoldkoordinator, behandlingsinstitusjoner, krisesenter, Smiso m.fl.) 14 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim

15 I 2011 tok Samråd vold mot kvinner initiativ til at det ble lagt fram forslag om Handlingsplan mot seksuelle overgrep mot barn og unge i Trondheim kommune. Denne ble vedtatt i formannskapet i desember Arbeidet med denne handlingsplanen fortsetter i Ressursbanken For å fremme arbeidet med å jobbe tverrfaglig og tverretatlig i kommunen, og for å gjennomføre tiltakene i handlingsplanen ble Ressursbanken etablert. Dette er et forum hvor fagfolk som jobber klientrettet møtes en gang i måneden, med målsetting om å styrke samhandlingskompetansen, få en felles forståelse av hva familievold er og hva kan vi gjøre sammen for å gi et bedre tilbud til voldsutsatte. Ressursbanken består av godt kvalifiserte fagfolk fra ulike tjenester og instanser; Barne- og familietjenesten, familievernkontor, SMISO, RVTS, Flykntingehelsetjenesten, skole, politi, krisesenter osv, som jobber med mennesker i sitt daglige arbeid. Tverrfaglig Konsultasjonsgruppe for barn- utsatt for omsorgssvikt og overgrep. Koordineringen er lagt til Barnehuset Trondheim og tilbudet som gis er anonyme konsultasjoner til alle offentlig ansatte som arbeider med barn og unge i Sør- Trøndelag fylke hvor det er mistanke om vold/seksuelle overgrep. Det er fast konsultasjonstid ved møter en halv dag annenhver mandag, samt muligheter for å gjennomføre konsultasjonen via videokonferanse eller telefonkonferanse. Gruppa består av: Arne Myhre, lege v/barneklinikken og RVTS/vara Gerd Eva Fenheim Nina Sandell, kommuneadvokaten, Trondheim kommune Torunn johansen, barnevernvakta, Trondheim kommune Bente Iversen, psykolog ved BUP og Barnehuset Helle Leinslie, Barnehuset (koordinator for gruppa) Elin Ree, fagkoordinator v/bufetat vara/marius øwre-johnsen Hanne Finnanger, familievoldskoordinatorpolitiet/vara Marit johanne Bye, overgrepsteamet øystein Iversen, familieterapeut v/familievernkontoret Rachel Vorren, leder SMISO Samarbeid med Trondheim kretsfengsel Smiso og Trondheim kretsfengsel har inngått et samarbeid som gjør senterets tilbud tilgjengelig for innsatte som er utsatt for seksuelle overgrep. Det har vært samarbeid på systemnivå ved informasjonsarbeid og tilrettelegging av samarbeidsrutiner. Det har også vært samarbeid vedr tilbudet til enkelte ansatte. Samarbeidet fortsetter i 2012, med en målsetting om at det skal utarbeides en formell samarbeidsavtale på ledernivå i løpet av inneværende år. Flerkulturelle-prosjektet Det er etablert samarbeidsrelasjoner med en rekke relevante instanser i forbindelse med dette arbeidet i Både gjennom deltakelse/involvering i referansegruppe og samarbeid direkte med den enkelte instans. svik ensomhet redsel kjærlighet glede tillit trygghet mot samarbeid smerte raseri nærhet Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 15

16 STYreTS ÅrSbereTnIng FOr Virksomhetens art og lokalisering Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag er en stiftelse som har som formål å gi hjelp til selvhjelp for mennesker utsatt for incest/seksuelle overgrep og deres familier. Trondheim Videre har stiftelsen som formål å bekjempe og forebygge seksuelle overgrep, samt spre kunnskap om incest/seksuelle overgrep og de utsattes situasjon. Stiftelsen drives fra hovedkontor i Trondheim. Eirik Roos styreleder 2. Fortsatt drift Styret og daglig leder mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av stiftelsen til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. 3. Disponering av stiftelsens kapital Styrets oppfatning er at det fremlagte resultatregnskap og balanse gir tilstrekkelig informasjon om driften og stillingen for stiftelsen. Styret har ikke kjennskap til forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelsen av årsregnskapet og stiftelsens stilling. johnny Nilssen styremedlem Bjørg Todalshaug styremedlem 4. Arbeidsmiljø Det er i løpet av året gjennomført 6 gruppeveiledninger med psykolog Arve Gravråkmo for personalgruppen. Det er for øvrig stort fokus på arbeidsmiljø og man forsøker å tilrettelegge det daglige arbeidet slik at det skal bli minst mulig belastning for den enkelte. Senteret har avtale med Centrum Bedrifthelsetjeneste og det er laget HMS årsplan for Elin Hage brukerrepresentant Kine Elvrum ansattes representant Sykefraværet har i 2011 vært 12,58 %. 5.Ytre miljø Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljøet. Rachel Vorren Daglig leder 6. Kvinneandeler Styret har 60 % kvinneandel. Styrets leder er mann. Av de ansatte utgjør 4 % menn. Styret har ikke gjort tiltak for å endre fordelingen på grunn av virksomhetens spesielle karakter. 16 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim

17 svik ensomhet redsel kjærlighet glede tillit trygghet mot samarbeid smerte raseri nærhet Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 17

18 regnskap 2011 Driftsinntekter 2011 Budsjett 2010 SStatstilskudd Tilskudd Helse M-N Tilskudd ST fylkeskommune Tilskudd kommunene Andre inntekter/tilskudd Honorarinntekter/kursinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader m.m Feriepenger Pensjonsforsikring Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Styrehonorar Personalkostnader Refusjoner ( ) ( ) Sum personalkostnader Avskrivning bygning Vedlikehold bygning Renhold Forsikring og alarm Inventar og utstyr Avskrivning inventar og utstyr Reparasjon og vedlikehold utstyr Kontormaskiner Strøm, kommunale avg Sum huskostnader/inventar Kurs/veiledning ansatte Kurs/veiledning brukere Sum kurs/veiledning Kontorutgifter/bibliotek Annonser/informasjon Telefon/porto/internett Reiser og godtgjørelser Kontingenter Regnskap og revisjon Andre honorarer Tilskudd FOU-fondet Smiso ST Diverse Sum kontorkostnader Renteinntekter (44 402) (35 957) Rentekostnader lån/gebyrer Sum finanskostnader Sum driftsutgifter Resultat (51 031) 18 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim

19 RESULTATREGNSKAP 2011 Driftsinntekter 2011 Note 2010 Offentlige tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kostnader Lønnskostnad Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat (42 388) Finansposter Finansinntekter (44 402) Finanskostnader (35 957) Sum finansposter Ordinært resultat (51 031) Årsresultat (51 031) Dispnering av årsresultat Overføres til annen egenkapital Tilskudd til FOU-fondet Bruk av tidligere års overskudd (80 031) Sum disponert (51 031) Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 19

20 balanse Eiendeler 2011 Note 2010 Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Fordringer på bidragsytere Forhåndsbetalte kostnader Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Årsmelding 2011 SMISO Trondheim

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

trygghet mot samarbeid smerte raseri nærhet årsmelding 2013 svik ensomhet redsel kjærlighet glede tillit Årsmelding 2013 SMISO Trondheim 1

trygghet mot samarbeid smerte raseri nærhet årsmelding 2013 svik ensomhet redsel kjærlighet glede tillit Årsmelding 2013 SMISO Trondheim 1 årsmelding 2013 Årsmelding 2013 SMISO Trondheim 1 Innhold Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse 7 Brukere 8 Utadrettet virksomhet 11 Arbeids- og utviklingsoppgaver 12 Styrets årsberetning

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

nærhet raseri tillit ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 1

nærhet raseri tillit ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer