FNs GLOBAL COMPACT - en plattform for samfunnsansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FNs GLOBAL COMPACT - en plattform for samfunnsansvar"

Transkript

1 Bedrifter, politikere, myndigheter, frivillige organisasjoner, fagforeninger, kunder og medier over hele verden er opptatt av hvordan selskaper forholder seg til sitt samfunnsansvar. Dette heftet introduserer deg for FNs Global Compact; en konkret plattform for bedrifter som ønsker å ta sitt samfunnsansvar på alvor. Hva er FN s Global Compact? Tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan, lanserte Global Compact i 2000, som en internasjonal plattform og et verktøy for bedrifter som vil drive bærekraftig og ansvarlig. Initiativet oppfordrer bedrifter over hele verden til å benytte en felles ramme for samfunnsansvar. Rammen utgjøres av ti prinsipper som dekker menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Tilslutning til Global Compact betyr at bedriftene forplikter seg til å drive sin virksomhet i tråd med disse prinsippene. Global Compact er i dag verdens største initiativ for bedrifters samfunnsansvar med over 5000 deltagere fra mer enn 100 land. FN s Global Compact har to hovedmålsettinger: 1. Å gjøre de ti prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i bedrifter over hele verden; 2. Å fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til FNs målsetninger, spesielt når det gjelder bærekraftig utvikling. Ved å delta i FNs Global Compact kan bedriften bidra til at markeder, handel, teknologi og finans utvikles på en mer robust måte. 1

2 Hvorfor delta i FNs Global Compact? Ved å slutte seg til Global Compact får den enkelte bedrift et redskap til å styrke sin innsats på områder som er vesentlige for både lokal og global utvikling. Det er også en økende forståelse mellom bedrifters miljømessige-, sosiale- og forrestningsmessige styring og deres langsiktige fortjeneste. Fordeler ved å engasjere seg i samfunnsansvar inkluderer for eksempel bedre risikostyring, økt moral blant ansatte, licence-tooperate, styrket omdømme og troverdighet som ansvarlig markedsaktør og økt operasjonell effektivitet. Arbeidet bygger ikke på regulering eller tvang, men på frivillighet, åpenhet og etterlevelse av de ti prinsippene. Global Compact er Et frivillig intiativ for å fremme ansvarlig bedriftspraksis og bærekraftig utvikling Et globalt nettverk av bedrifter og andre samfunnsaktører Et forum globalt og lokalt - for læring og erfaringsutveksling der du kan diskutere med likesinnede Et instrument for god forretningsledelse gjennom forandring av bedriftspraksis og organisasjonskultur Global Compact er ikke Juridisk bindende En måte å overvåke bedrifters aktiviteter på En standard, et styringssystem eller en code of conduct Et reguleringsorgan En PR-kanal Veldedighet (filantropi) FNs Global Compact dreier seg om bærekraftig styring av virksomheten. Derfor er det bedriftens øverste ledelse som signerer en erklæring om å delta, helst etter en vurdering i bedriftens styre. Global Compacts deltagere forplikter seg til å: Integrere Global Compact og de ti prinsippene i bedriftens strategi og daglige virksomhet. Inkludere Global Compacts ti prinsipper i styrets beslutningsprosesser. Om aktuelt - delta i partnerskap med andre relevante aktører, f. eks. andre bedrifter, frivillige organisasjoner eller myndigher for å fremme de mål Global Compact bygger på. Rapportere på hvordan bedriften arbeider for å gjennomføre de ti prinsippene (eller de av dem som er særlig aktuelle for bedriften). Rapportering kan skje i årsrapporten eller i en egen bærekraftsrapport. Dette kalles Communication on Progress (CoP). Rapportens omfang og innhold avhenger av bedriftens størrelse, virksomhet og kompleksitet. Den skal i størst mulig grad kunne etterprøves/ tallfestes. Fremme FNs Global Compact og bedrifters samfunnsansvar utad. 2

3 Hva kan FNs Global Compact tilby bedriftene Global Compact er et forum for inspirasjon, nytenkning og problemløsning for deltakerne. Gjennom informasjon på GCs hjemmeside, gjennom kontakt med andre bedrifter i lokale nettverk og gjennom partnerskap får deltakerne en unik mulighet til å utøve samfunnsansvar i praksis og til å forbedre sine prestasjoner i samsvar med de ti prinsippene. Global Compacts Lokale Nettverk: I over 80 land har Global Compact-bedrifter og andre relevante aktører dannet nettverk som skal lette arbeidet med å fremme prinsippene. De lokale nettverkene utgjør en bærebjelke i Global Compact. Nettverkene er selvstyrte og ledet bedrifter i samarbeid med ulike samfunnsaktører. Gjennom engasjement i lokale nettverk kan bedrifter også få mulighet til å inngå i partnerskap og delta i kollektive aktiviteter med andre aktører. Mange lokale nettverk bistår bedrifter i å utarbeide den årlige rapporten om de ti prinsippene ( Communication on Progress ). Dialog og læring: Dialog mellom bedrifter og andre samfunnsaktører er et viktig instrument for å fremme læring og forståelse omkring utfordringer og muligheter knyttet til samfunnsansvar. Global Compact og lokale nettverk arrangerer derfor møter og seminarer med fokus på konkrete problemstillinger, for eksempel knyttet til leverandørstyring, korrupsjon, klimaforandringer etc. Arrangementene representerer en anledning for bedrifter til å dele erfaringer og lære av hverandre. Kollektiv aktivitet: På enkelte områder, som for eksempel i forhold til korrupsjon, er det vanskelig eller lite effektivt for bedrifter å engasjere seg individuelt. Global Compact hjelper bedrifter til å komme i kontakt med hverandre så de kan engasjere seg kollektivt i arbeidet med denne typen utfordringer. Andre initiativer inkluderer Caring for Climate (klimaforandringer) og the CEO Water Mandate (vann). Partnerskap: Partnerskap mellom offentlige og private aktører kan være et godt verktøy for å løse utfordringer som ingen sektor eller aktør klarer å overkomme alene. Global Compact oppfordrer deltagere til å engasjere seg i partnerskap for å fremme FN s målsetninger i forhold til bærekraftig utvikling (FNs Tusenårsmål). Enkelte problemer, som manglende miljøstandarder, få krav og rettigheter for gjestearbeidere, tungvinte byråkratiske prosesser - kan ikke løses av en bedrift alene. 3

4 Når slike utfordringer er knyttet til ulike land og styresett, er det vanskelig for et selskap å takle dette alene. Da er det nødvendig å finne riktig verktøy, og FN-systemet har anledning til å bistå i slike sammenhenger. I tillegg vil bedrifter som etablerer seg i fattige deler av verden, oppdage at langsiktig profitt er forenlig med samfunnsutvikling i videste forstand. FNs utviklingsprogram (UNDP) har lang erfaring med å bistå bedrifter som satser i utviklingsland. Samfunnsansvar handler om å kunne kontrollere ulike risikoer, og i nye markeder eksisterer mye usikkerhet. Ved å være godt forberedt på utfordringer knyttet til arbeidsforhold, miljøhensyn og korrupsjonsproblemer - er man rustet til å opptre på en måte som er lønnsom for selskapet og samfunnet generelt. En bedrift som lykkes, tilbyr arbeid, varer, tjenester og bidrar til økt velferd gjennom overskudd og skatt - derfor støtter FN bedrifter som indirekte bidrar til FNs tusenårsmål. Hvordan melder bedriften seg inn? Daglig leder sender, om mulig med styrets godkjennelse, et brev til FNs generalsekretær, der det uttrykkes støtte til Global Compact og de ti prinsippene (postadresse: United Nations, New York, NY 10017; Faks: +1(212) ). Deretter fyller man ut et online registreringsskjema på Global Compacts hjemmeside (www.unglobalcompact.org) og laster opp en digital kopi av brevet til generalsekretæren. Når innmeldingen mottas, registreres bedriften på Global Compacts hjemmeside. Bedriften vil etter 4-5 uker motta en velkomstpakke med mer informasjon fra Global Compact-kontoret. Det koster ingenting å slutte seg til Global Compact. Vi oppfordrer deg og din bedrift til å vurdere tilslutning the Global Compact. Mer informasjon: Internett: FNs utviklingsprogram (kontor i Oslo): FNs Global Compact Office, New York: 4

5 Global Compacts ti grunnprinsipper Menneskerettigheter Prinsipp nr. 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt proklamerte menneskerettigheter, og Prinsipp nr. 2: påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene. Standarder for arbeidslivet Prinsipp nr. 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis, Prinsipp nr. 4: sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes, Prinsipp nr. 5: sikre at barnearbeid avskaffes i praksis, og Prinsipp nr. 6: sikre at diskriminering i sysselsetting og yrke avskaffes. Miljø Prinsipp nr. 7: Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, Prinsipp nr. 8: ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og Prinsipp nr. 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi. Bekjempelse av korrupsjon Prinsipp nr. 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser. 5

6 Global Compacts Nordiske Nettverk Nettverket i Norden var et av de første lokale nettverk som ble dannet av Global Compacts deltagere. Nettverket har eksistert siden 2001, og deltagerne møttes regelmessig to ganger i året i de nordiske hovedsteder. Sekretariatsansvaret for nettverket har de senere år gått på rundgang mellom arbeidsgiverforeningene i Norden. NHO var ansvarlig i For tiden drives sekretariatet av Dansk Industri. For mer informasjon om det nordiske nettverket besøk Norske bedrifter som deltar i Global Compact (4 November 2008): Aker Solutions, Alliance Arkitekter, Compact, Det Norske Veritas, DnB NOR, Johansen & Co Stansefabrikk, KLP Forsikring, Kongsberg Gruppen, Machina Networks, Norsk Hydro, Norske Skogindustrier, Orkla, Norges Pelsdyralslag, Scandinavian Water Technology, Semar, SEMCO Senior Management Consultants, Statkraft Norfund Power Invest, StatoilHydro ASA, Storebrand ASA, Telenor, Yara International ASA 6

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune

Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune Oslo kommune Rapport 21/2010 2 0 1 0 Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 21/2010 Rapport 21/2010 Tidligere publikasjoner fra i

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 Storebrand stiller miljømessige og samfunnsansvarlige krav til selskapene vi investerer i. Storebrands sommerfuglmerke deles ut til selskaper som er ledende i å ta

Detaljer

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen På bakgrunn av forventede nye krav i regnskapsloven Magnus Dons Brøndbo Masteroppgave i økonomi og administrasjon -studieretning

Detaljer

Klimaproblemet og bankenes tilpasning

Klimaproblemet og bankenes tilpasning Vestlandsforsking-rapport nr. 2/2009 Klimaproblemet og bankenes tilpasning Johannes Idsø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking rapport Tittel

Detaljer

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 DNB-KONSERNET 2014 RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet 2014 X. KAPITTELTITTEL A Temaer som omhandles i flere DNB-rapporter

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar Handlingsplan 2007 2008 Samfunnsansvar Høydepunkter 2005-2006 DJSI og FTSE4Good Miljøhandlingsplan for våre eiendommer Mikrofinansiering Storebrand har vært kvalifisert til bærekraftsindeksene Dow Jones

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond folketrygdfondet 1 1 eierrapport 2012 kort fortalt Statens pensjonsfond

Detaljer

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT 2013 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 1 INNHOLD 2 OM SAMFUNNSANSVARSRAPPORTEN 3 REDEGJØRELSE FRA KONSERNSJEFEN 4 OM KONSERNET 4 EIERSTRUKTUR 5 VERDISKAPING 5 NØKKELTALL 6 TILBAKEBLIKK

Detaljer

Bistand eller butikk?

Bistand eller butikk? Bistand eller butikk? Rapport for ForUM for utvikling og miljø og Kirkens Nødhjelp Av Liv Røhnebæk Bjergene og Bibiana Dahle Piene Forum for Utvikling og Miljø Bistand eller butikk? er skrevet av Liv Røhnebæk

Detaljer

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen Bærekraftig verdiskapning side 3 Om denne rapporten side 4 Dette er Olav Thon Gruppen side 6 Helse, Miljø og

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Hva er OECDs retningslinjer?

Hva er OECDs retningslinjer? Årsrapport Norges OECD kontaktpunkt 2011/2012 44 land har vedtatt å følge OECDs retningslinjer og er dermed forpliktet til å opprette et nasjonalt kontaktpunkt. Land med kontaktpunkt november 2012: Argentina,

Detaljer

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett Innovasjon Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Godt styresett Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Vedtatt i mars 2008. Strategien er et praktisk verktøy som

Detaljer

KLP OG SAMFUNNET RAPPORT 2006. Innhold. For dagene som kommer

KLP OG SAMFUNNET RAPPORT 2006. Innhold. For dagene som kommer KLP OG SAMFUNNET RAPPORT 2006 For dagene som kommer INNHOLD STYRELEDERS INNLEDNING 5 UTGANGSPUNKTET FOR DAGLIGE HANDLINGER 6 HANDLINGPLAN 2007 8 RAPPORT 2006 10 - Økonomi 12 - Samfunn 16 - Miljø 20 UTVALGE

Detaljer

Rappor t. Rapport nr. 6/04. Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter UNIVERSITETET I OSLO

Rappor t. Rapport nr. 6/04. Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 6/04 Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Janka Jelstad Rappor t Program for forskning

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Forord. Utenriksdepartementet Seksjon for næringsfremme og verdiskaping Telefon: 22 24 73 40 E-post: e-nok@mfa.no

Forord. Utenriksdepartementet Seksjon for næringsfremme og verdiskaping Telefon: 22 24 73 40 E-post: e-nok@mfa.no Forord Norge har en klar holdning mot korrupsjon, både nasjonalt og internasjonalt. Korrupsjon undergraver demokratiet, menneskerettigheter og en åpen og effektiv markedsøkonomi. Korrupsjon medfører store

Detaljer