Trumatic S 2200 / S 2200 P. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trumatic S 2200 / S 2200 P. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen!"

Transkript

1 Trumatic S 2200 / S 2200 P Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen!

2 Trumatic S 2200 / S 2200 P Propanvarmer for campingvogner og andre tilhengere Monteringseksempel Varmeren vises her med avtrekks- og forbrenningsluftledning gjennom sideveggen 1 Skorsteinsrør 2 Forbrenningsluftskorstein 3 Avtrekksrør med overrør 4 Forbrenningsluftrør 5 Dobbel støtteanordning DSW 6 Gasstilførselsledning 7 Sperreventil 8 Kondensvannrør 9 Typeskilt 2

3 Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 3 Alminnelige sikkerhetsforanstaltninger... 4 Viktige betjeningsanvisniger... 4 Bruksområder... 4 Bruksanvisning Bruk av Trumatic S 2200 P med trykktenner... 5 Bruk av Trumatic S 2200 med trykktenner... 5 Frakopling... 5 Vedlikehold... 5 Skifte batterier i tenningsautomaten... 6 Rengjøring (Kun når apparatet er slått av!)... 6 Kassering... 6 Tekniske data... 6 Truma garanti... 7 Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser til potensielle farer. Forbrenningsfare! Varm overflate. Bruk vernehansker for beskyttelse mot eventuelle mekaniske skader. Instruks med informasjon og tips. Monteringsanvisning Godkjennelse... 9 Forskrifter... 9 Plassering... 9 Avtrekks- og forbrenningsluft-ledninger gjennom sideveggen... 9 Montering av varmeren... 9 Avtrekks- og forbrenningsluftledninger gjennom sideveggen (skorsteinssett AKW) Skorsteinsboring AKW Rørtilslutning til varmeren Rørtilslutning til skorsteinene Festing av skorsteinene Avtrekksledning over taket (skorsteinssett AKD) Montering av forbrenningsluftinnsugingen Montering av takskorstein Montering av avtrekksrør Å feste varmeren Varmluftfordeling Gasstilkopling Funksjonstest Varselmerking

4 Alminnelige sikkerhetsforanstaltninger Til drift av gassregulatorer, gassapparater eller gassanlegg må det brukes stående gassflasker der gassen hentes ut fra gassfasen. Gassflasker der gassen hentes ut fra væskefasen (f.eks. til gaffeltrucker) er ikke tillatt, da de kan skade gassanlegget. Ved utettheter i gassanlegget, eller ved gasslukt: Slukk all åpen ild Åpne vinduer og dører Lukk alle hurtigstengningsventiler og gassflasker Ikke røk Ikke bruk elektriske brytere Få en fagperson til å undersøke hele anlegget! Reparasjoner må kun utføres av en fagmann. Etter hver demontering av avgassledningen må en ny O-ring monteres! Garantikrav bortfaller og erstatningskrav avvises særlig ved: forandringer på apparatet (inklusive tilbehørsdeler), forandringer på avgassystemet og pipen, bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma som reserve- og tilbehørsdeler, ikke-overholdelse av monterings- og bruksanvisningen. I tillegg bortfaller apparatets driftstillatelse og i mange land dermed også driftstillatelsen for kjøretøyet. Driftstrykket til gasstilførselen på 30 mbar må stemme overens med driftstrykket til apparatet (se typeskiltet). Propangassanlegg må være i henhold til de tekniske og administrative bestemmelsene i det enkelte brukerlandet (f.eks. EN 1949 for kjøretøyer). Nasjonale forskrifter og direktiver må overholdes (i Tyskland f.eks. DVGW arbeidsinstruks G 607). Propananlegget må kontrolleres av en fagmann hvert 2. år. Kontrollen må eventuelt bekreftes i kontrolldokumentet (i Tyskland f.eks. iht. DVGW arbeidsinstruks G 607). Eieren av kjøretøyet er ansvarlig for at kontrollen blir utført. Apparater med flytende gass må ikke brukes under fylling av drivstoff, i parkeringshus, i garasjer eller på ferger. Ved første gangs tenning av en ny ovn (evt. også etter lang pausetid), er det vanlig at ovnen gir fra seg litt røykut vikling og lukter litt. Dette forsvinner fort dersom du setter ovnen på fullt noen minutter og sørger for å lufte rommet godt etterpå. Uvanlig brennerlyd eller løfting av flammen kan skyldes en regulatorfeil og krever at regulatoren kontrolleres. Varmefølsomme gjenstander (f. eks. spraybokser) eller brennbare væsker må ikke lagres i det rommet hvor varmeapparatet er montert, da temperaturen her under visse omstendigheter kan bli noe høyere. For gassovnen tillates kun bruk av påtrykksventiler som er i henhold til EN (i kjøretøyer) med et fast utgangstrykk på 30 mbar benyttes. Gjennomstrømningsmengden i påtrykksventilen må minst tilsvare maksimalforbruket i alle monterte apparater fra produsenten. Det må kun benyttes regulator-tilkoblingsslanger som egner seg for bruk i bestemmelseslandet og som er i henhold til kravene der. Slangene skal regelmessig kontrolleres med hensyn til sprøhet. For vinterdrift bør kun frostsikre spesialslanger benyttes. Trykkreguleringsapparater og slangeledninger må skiftes ut med nye senest 10 år (8 år ved bruk i næring) etter produksjonsdato. Dette er den driftsansvarlige personens (evt. juridiske personens) ansvar. Viktige betjeningsanvisniger 1. Varmeveksleren, avgassrøret og forbrenningsluftrøret og alle tilkoblinger må kontrolleres av en fagmann med jevne mellomrom, og ihvertfall etter eksplosjoner (feiltenning). Avgassrøret og forbrenningsluftføret må: være tett og fast tilkoblet varmeapparatet og pipen, bestå av ett (ikke-forlenget) stykke, være lagt uten tverrsnittsredusering og meget viktig! stigende i hele sin lengde, være fast montert sammen med overrøret, og festet med flere rørklammere. Det må ikke legges noen gjenstander oppå avgassrøret eller forbrenningsluftrøret, da dette kan føre til at de blir skadet. Varmeapparater med galt monterte eller skadede avgass- og forbrenningsluftrør eller skadet varmeveksler må ikke brukes under noen omstendigheter! 2. Varmluftsutgangen over varmeren må ikke under noen omstendigheter blokkeres. Derfor må det ikke henges tøy eller lignende til tørking foran eller på varmeren. Et slikt misbruk kan føre til overoppheting av varmeren og dermed til betydelige skader. Ingen brennbare gjenstander må komme i nærheten av varmeren! De bes om vennligst å etterkomme dette for Deres egen sikkerhets skyld. Obs.: På grunn av ovnens konstruksjon blir ovnskledningen svært varm når ovnen er i bruk. Det er brukerens ansvar å utvise den nødvendige aktsomhet overfor tredjemann (spesielt overfor barn). 3. Ved avtrekks- og forbrenningsluftledninger gjennom sideveggen skal det tas hensyn til følgende: Skorsteinene skal plasseres i den foreskrevne høyde (se monteringsanvisning). I forbindelse med rørlengder fra 35 cm skal det monteres en dobbel støtteanordning DSW. Kaminens beskyttelsesklaffer (tilbehør) skal alltid settes på når kaminen er slått av. 4. Ved avtrekksledninger over taket skal det tas hensyn til følgende: Dersom det monteres et halvtak på campingvognen, skal skorsteinen føres gjennom dette taket. Til dette benyttes skorsteinsgjennomføring UEK (art-nr )! Skulle varmeapparatet gå ut gjentatte ganger på steder med ekstreme vindforhold, anbefaler vi at det benyttes en pipeforlenger av typen AKV (art.-nr ). Forlengeren må tas av før man kjører, så den ikke skal mistes (ulykkesfare). For vintercamping eller lengre tids camping anbefaler vi pipeforlengersettet SKV (art.nr ) til å skru på pipen. Forlengeren må tas av før man kjører, så den ikke skal mistes (ulykkesfare). 5. Innsuging av forbrenningsluft under kjøretøyets bunn skal holdes fri for smuss og snøslaps. Varmerens innsugingsstykke må derfor plasseres slik at hjulene ikke kan sprute på den, eventuelt kan det monteres en avskjermer. Bruksområder Denne varmeren er beregnet på montering i campingvogner og andre tilhengere. Montering i båter er ikke tillatt. Annen bruk er mulig etter avtale med Truma. 4

5 Bruksanvisning Les grundig gjennom bruks anvisningen og «Viktige betjeningsanvisninger» før propan varmeren tas i bruk! Brukeren er ansvarlig for at varmeren håndteres ifølge gjeldende forskrifter. Det gule varselklistremerket som følger med varmeren må festes av installatøren eller eieren på et godt synlig sted i kjøretøyet (f.eks. på døren til klesskapet)! Manglende klistremerker kan bestilles gjennom Truma. Bruk av Trumatic S 2200 med trykktenner Før den første tenningen må man forsikre seg om at batteriet er lagt i! (Beskrivelse iht. avsnittet «Skifte batterier i tenningsautomaten»)! 1. Fjern skorsteinshetten (ved veggskorstein)! 2. Åpne gassflasken og stengeventilen i gassledningen. 3. Betjeningsknappen (a) stilles inn på gnistsymbolet (g) og trykkes ned. Ved denne innstilling skjer tenningen automatisk (tenningsgnist kan høres), inntil flammen brenner. Hold knappen inne ca. 10 sekunder til, slik at tenningssikringen løser ut. Ved funksjonsfeil vent to minutter før neste tenningsforsøk! 4. Skulle flammen slukke igjen, vil det innenfor tenningssikringens sluttetid (ca. 30 sekunder) skje en øyeblikkelig gjentenning. 5. La varmeren brenne ca. 1 minutt på tenningsinnstilling, for først deretter å stille den inn på «Høy» (g). a = Betjeningsknapp b = Vindu til overvåking av flammen c = Trykktenner (modell Trumatic S 2200 P) d = Automatisk tennapparat med batterirom (modell Trumatic S 2200) e = Typeskilt Dersom det er luft i gasstilførselen, kan det ta opp til et minutt før det er gass klar til forbrenning. I dette tidsrommet skal betjeningsknappen holdes nede, og trykktenneren skal uavbrutt aktiveres inntil flammen brenner. Dersom det ikke er noen flamme, vil tenningsautomaten fortsatt være aktiv inntil det slukkes (h) på betjeningsknappen (a). 6. På betjeningsknappen (a) kan oppvarmingseffekten reguleres trinnløst mellom lav innstilling (f) og høy innstilling (g). Frakopling f = Tenningsinnstilling / lav innstilling g = Høy innstilling h = Varmer slukket På apparater med tilkopling av avtrekk på høyre side er delene plassert på motsatt side. Bruk av Trumatic S 2200 P med trykktenner 1. Fjern skorsteinshetten (ved veggskorstein)! 2. Åpne gassflasken og stengeventilen i gassledningen. 3. Betjeningsknappen (a) stilles inn på gnistsymbolet (f) og trykkes ned. Samtidig aktiveres trykktenneren (c) gjentatte ganger raskt etter hverandre, inntil flammen brenner. Hold knappen (a) inne ca. 10 sekunder til, slik at tenningssikringen aktiveres. Betjeningsknappen (a) stilles inn på posisjon «0» (derved slukkes det samtidig for tenningsautomaten). Dersom apparatet over en lengre periode ikke skal benyttes, skal stengeventilen for gasstilførsel samt gassflasken lukkes. For å oppnå en jevn og rask varmluftfordeling samt en senking av varmeapparatets overflatetemperatur, anbefaler vi å benytte varmeren sammen med et Trumavent varmluftsanlegg. Vedlikehold Meld fra til Trumas servicesenter når det oppstår feil eller henvend deg til en autorisert servicepartner (se Truma servicehefte eller Obs.: Til tross for nøyaktig produksjon, kan det være deler med skarpe kanter på varmeovnen. Bruk derfor alltid gummihansker under rengjøring og ved vedlikeholdsarbeider på varmeovnen. 4. Se gjennom vinduet (b) i 10 sekunder om flammen slukker pga. luft i slangen (forårsaket av stengt ventil eller skifte av flaske). Ikke tenn på ny før etter minst 2 minutter pga. forpuffingsfaren! Dette gjelder også hvis flammen slukker og må tennes på ny under drift. 5. La varmeren brenne ca. 1 minutt på tenningsinnstilling (f), for først deretter å stille den inn på «Høy» (g). Dersom det er luft i gasstilførselen, kan det ta opp til et minutt før det er gass klar til forbrenning. I dette tidsrommet skal betjeningsknappen holdes nede, og trykktenneren skal uavbrutt aktiveres inntil flammen brenner. 6. På betjeningsknappen (a) kan oppvarmingseffekten reguleres trinnløst mellom lav innstilling (f) og høy innstilling (g). 5

6 Skifte batterier i tenningsautomaten Batteriet må skiftes ut dersom man ikke hører noen tenningsgnist eller dersom tenningsgnistene har en avstand på mer enn ett sekund. Batteriet skal kun skiftes ut når kaminen er slått av. Det skal dessuten alltid skiftes ut før oppvarmingssesongen begynner! Kast det gamle batteriet på en faglig forsvarlig måte! For å åpne batterirommet skyves lokket oppover. Deretter kan batteriet skiftes ut. Legg merke til pluss / minus. Lukk batterirommet igjen. Tekniske data i følge EN 624 ev. Truma-testbetingelser Gasstype Flytende gass (propan / butan) Driftstrykk 30 mbar (se typeskilt) Nominell varmeeffekt 1850 W Gassforbruk g/h Bruk kun temperaturbestandige (+70 C), tette Mignonbatterier (LR 6, AA, AM 3, art.nr ). Andre batterier kan forårsake funksjonsfeil! Rengjøring (Kun når apparatet er slått av!) Det anbefales å fjerne det støv som har samlet seg på varmeveksleren, på bordplaten og på viftehjulet i Trumavent varmluftsanlegget minst en gang i året før oppvarmingssesongen begynner. Viftehjulet rengjøres forsiktig med en pensel eller en tannbørste. Kassering Apparatet og batteriet i tenningsautomaten skal deponeres hver for seg, i henhold til gjenvinningsforskriftene i det aktuelle landet. Ta hensyn til nasjonale lover og regler (i Tyskland er dette f.eks. forskriften om vraking av gamle biler). I andre land må det tas hensyn til de aktuelle, gyldige bestemmelsene. 6

7 Truma garanti 1. Garantitilfeller Garantien omfatter feil på varmeren som kan tilskrives material- eller produksjonsfeil. Utover dette gjelder lovfestede garantikrav til forhandleren. Garantien gjelder ikke slitasjedeler og ved naturlig slitasje, ved bruk av ikke-originale Truma-deler i apparatene, ved bruk av gasstrykkregulatorer på grunn av skader gjennom fremmede stoffer (f.eks. olje, myknere) i gassen, dersom monterings- og bruksanvisningen fra Truma ikke har vært overholdt, ved ukyndig håndtering, på grunn av uriktig transportemballasje. 2. Garantiomfang Garantien omfatter problemer ifølge punkt 1 over, som inntreffer senest 24 måneder etter undertegnelse av kjøpekontrakt mellom selgeren og sluttbrukeren. Produsenten vil avhjelpe slike feil gjennom en etterskuddsvis ordning, det vil si i form av ny levering av vare eller reparasjon etter produsentens valg. Dersom produsenten yter garanti, begynner ikke garantitiden å løpe på nytt, men den gamle garantitiden løper videre. Krav utover dette, spesielt krav om skadeerstatning fremsatt av kjøperen eller av tredjemann, er utelukket. Forskriftene for produktansvar påvirkes ikke. Fabrikanten svarer for Truma verkstedkostnader i forbindelse med utbedring av garantifeil spesielt transport-, arbeids- og materialkostnader, forutsatt at kundeservice i Tyksland benyttes. Kundeservice i andre land dekkes ikke av garantien. Ekstrakostnader på grunn av ut- og innmontering av varmeren (f. eks. demontering av møbel- og karosserideler) omfattes ikke av gjeldende garanti. 3. Garantitiltak Adressen til produsenten er: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn, Tyskland Meld fra til Trumas servicesenter når det oppstår feil eller henvend deg til en autorisert servicepartner (se Truma servicehefte eller Reklamasjoner må beskrives i detalj. Videre må apparatets fabrikknummer og kjøpsdato oppgis. For at produsenten skal kunne kontrollere om det foreligger en garantisak, må sluttforbrukeren levere inn eller sende inn apparatet for egen risiko til produsenten/servicepartneren. Ved skader på varmeveksleren må også gasstrykkregulatoren sendes inn. Ved klimaapparater: For å unngå transportskader må apparatet kun sendes inn etter avtale med Truma servicesentrum Tyskland eller tilsvarende autorisert servicepartner. Hvis ikke tar senderen ansvar for eventuelle farer for transportskader. Sendes vennligst som fraktgods ved innsending til fabrikken. Dersom det er en garantisak, dekker fabrikken transportkostnadene hhv. kostnadene for innsending og retur. Hvis reklamasionen ikke omfattes av garantien, underrettes kunden om dette, og kunden må da betale de reparasjonskostnader som ikke påligger fabrikanten; i så fall belastes kunden også for transportkostnader. 7

8 D1 F H D2 H1 H2 E 300 mm H3 H4 300 mm A G G1 H5 G2 J J1 J2 G3 K Trumavent Multivent 8

9 Monteringsanvisning Montering og reparasjon av varmeren må kun utføres av fagmann. Les grundig gjennom monteringsanvisningen før arbeidet påbegynnes! Hvis monterings bestemmelsene ikke overholdes, eller utstyret ikke monteres på riktig måte, kan det oppstå livstruende situasjoner! Godkjennelse For oppvarming under kjøring foreskriver direktiv 2004/78/EF for bobiler en sikkerhetsavstengningsinnretning. For oppvarming under kjøring i campingvogner anbefaler vi også sikkerhetsavstengningsinnretningen for sikkerhets skyld. Truma MonoControl CS gassanlegg med trykkregulering fyller dette kravet. Gjennom montering av en sikkerhetsavstengningsanordning, som f. eks. gasstrykk reguleringsanlegg Truma MonoControl CS, med tilsvarende gassinstallasjon, er det tillatt med drift av en typekontrollert oppvarming med flytende gass under kjøring i henhold til EF-direktiv 2001/56/EF i hele Europa. Montering er ikke tillatt i bobiler (kjøretøyklasse M1), i busser (kjøretøyklasse M2 og M3), nyttekjøretøy (kjøretøyklasse N) og i kjøretøy for transport av farlig gods. Gjeldende forskrifter må følges ved montering i spesialkjøretøy. Konformitetserklæring Trumatic S 2200 (P) er testet av DVGW og oppfyller gassapparat-direktivet (90/396/EØF) og andre EF-direktiver som gjelder sammen med dette. For EU-land foreligger CE-produktnummer: CE-0085AP0324 Varmeapparatet oppfyller varmeanleggsdirektivet 2001/56/EF med tillegg 2004/78/EF 2006/119/EF og er påført typegodkjenningsnummeret: e Varmeapparatet oppfyller direktivet for tenningsstøy på bilmotorer 2004/104/EF, 2005/83/EF og 2006/28/EF og har typegodkjenningsnummer: e Varmeapparatet oppfyller EMC-direktiv 2004/108/EF, og direktiv for gamle kjøretøy 2000/53/EF. Forskrifter Enhver forandring av apparatet (inklusive avgassføring og pipe) eller bruk av ikke-originale reservedeler og tilbehørsdeler som er viktige for funksjonen, samt unnlatelse av å følge monterings- og bruksanvisningen, fører til at garantien mister sin gyldighet og til bortfall av eventuelle krav på erstatning. Dessuten oppheves driftstillatelsen for varmeren og i mange land dermed også driftstillatelsen for kjøretøyet. Året apparatet ble tatt i bruk for første gang må krysses av på typeskiltet. Innbygging av apparatet må foretas i henhold til de tekniske og administrative bestemmelsene i det enkelte brukerlandet (f.eks. EN 1949). Nasjonale forskrifter og direktiver må overholdes (i Tyskland f.eks. DVGW arbeidsinstruks G 607). I øvrige land må man følge de forskriftene som gjelder for landet. Nærmere opplysninger vedrørende forskriftene i de pågjeldende bestemmelses land kan innhentes via våre utenlandske representanter (se Truma-serviceheftet eller Forbrenningsluften må ikke hentes fra kjøretøyets indre. Forbrenningsluften må alltid tilføres utenfra. Plassering 1. Varmeren og avgassføringen skal installeres slik at det til enhver tid er lett tilgjengelig for service og enkel demontering og montering. 2. Varmeren kan monteres i klesskapet med monteringskasse (Bilde D1) eller frittstående i rommet eventuelt med bakvegg (Bilde D2). Ved plasseringen skal det tas hensyn til at boringene foretas jfr. gulvsjablongen. På standardmodellen er tilslutningen til avtrekksrøret plassert på venstre side (betjeningsknapp på høyre side). Etter ønske leveres apparatet likeledes med tilslutning til avtrekksrøret på høyre side. 3. Avtrekksledninger og skorsteiner skal installeres slik at det ikke antas å kunne trenge inn røyk i kjøretøyet. Ovnens forbrennings luftinnsuging (ved avtrekksledning over taket) må ikke plasseres slik at hjulene kan sprute på innsugingsstykket, eventuelt kan det monteres en avskjermer. Hvis takvindu / takluker er åpne rundt skorsteinen, så er det fare for at avgassen kommer inn i kjøretøyet. Derfor må man aldri plassere skorsteinen i nærheten av disse åpningene. Hvis dette ikke er helt mulig, så får ovnen kun brukes når takvindu/takluker er lukket. For å gjøre dette helt klart må montøren i tillegg sette på et klistremerke (Art.-Nr ) godt synlig på takvindu/takluker. Avtrekks- og forbrenningsluft-ledninger gjennom sideveggen Bilde E Kaminen må plasseres slik at den befinner seg minst 500 mm (A) fra tankstussen eller lufteåpningen for tanken. Ved valg av plasseringssted må du også passe på at det direkte ovenfor og 300 mm til siden ikke befinner seg vinduer, luker eller ventilasjonsåpninger som kan åpnes mot boligområdet. Av hensyn til driftssikkerheten er det absolutt nødvendig å plassere kaminen i den foreskrevne høyden mht. avgass- og forbrenningsluften. Den aktuelle høyden (avstanden mellom fyringssokkelen og midten av kaminens avgassboringer) innretter seg i de enkelte tilfellene etter rørenes lengde. For å oppnå en jevn og rask varmluftfordeling samt en senking av varmeapparatets overflatetemperatur, anbefaler vi å montere et Trumavent varmluftsanlegg. Montering av varmeren Montering i klesskap med monteringskasse EKM 1. Den forreste del av skapet skjæres ut i en høyde av 440 mm og en bredde på 480 mm. Monteringskassen plasseres i skaputskjæringen. 2. Gulvsjablongen plasseres slik i monteringskassen at den passer nøyaktig i de bakerste hjørner (L = tilslutning til avtrekksrør på venstre side, R = tilslutning til avtrekksrør på høyre side), og festes med tegnestifter. Monterings kassetten tas ut. 3. Jfr. sjablongen bores det en bunnåpning Ø 15 mm til avløp av kondensvann, og de 4 hullene til fikseringsskruer stiples. 4. Kun ved avtrekksledning over taket: Bor et hull Ø 65 mm til forbrenningsluft-innsugingsrøret. Målene må nøye overholdes! 5. Monteringskassen settes i og skrus fast. Den stansede åpningen til avtrekksledning til venstre (1) eller til høyre (2) brytes ut (se Bilde D1). Frittstående montering 1. Gulvsjablongen plasseres på valgt plass. 9

10 2. Jfr. sjablongen bores det en bunnåpning Ø 15 mm til avløp av kondensvann, og de 4 hullene til fikseringsskruer stiples. 3. Kun ved avtrekksledning over taket: Bor et hull Ø 65 mm til forbrenningsluft-innsugingsrøret. Målene må nøye overholdes! Dersom den ukledde baksiden skulle være synlig på frittstående varmere, eller dersom gjenstander av tre skulle befinne seg i varmerens varmestrålingsområde, anbefales det å montere en bakvegg (Bilde D2). Avtrekks- og forbrenningsluftledninger gjennom sideveggen (skorsteinssett AKW) For Trumatic S 2200 må bare det rustfrie Truma avgassrøret AE 3 (art.nr ) med Truma overrør ÜR (APP art.nr ) brukes, da varmeapparatet er kontrollert og sertifisert kun i forbindelse med disse rørene. Bilde F Monteringen gjøres betydelig enklere med hensyn til bøyningen av røret av spesialstål og monteringen av O-ringen hvis det benyttes en Biege-Boy (art.nr ). Skorsteinsboring AKW Veggskorsteinene monteres på en overflate som er så plan som mulig, og som er åpen for vind fra alle sider. Jfr. nedenstående monteringsmåter (A, B eller C) bores de to skorsteinsåpninger Ø 79 mm (hulrom i nærheten av skorsteinsboringen fores med tre), og hullene til veggskruene stiples. Den foreskrevne minimumshøyde (= avstand mellom varmerens sokkel og midten av boringen til skorsteinsrør) må nøye overholdes! Bilde G1 Monteringsmåte A: Ved rørledninger på inntil 35 cm (rørene må ledes gjennom varmerens bekledning fra siden) må avtrekksrøret monteres i en minimumshøyde på 20 cm. Dertil falses veggsjablongen langs den stiplede linje, falsen skal hvile på gulvet. Monteringsmåte B: Ved rørledninger på inntil 75 cm skal avtrekksrøret monteres i en minimumshøyde på 33 cm. Deretter skal veggsjablongen hvile på gulvet. Monteringsmåte C: Ved rørledninger inntil 120 cm skal avtrekksrøret monteres i en minimums lengde på 66 cm (måles mellom varmerens sokkel og midten av boringen til avtrekksledningen). Rørene kan avkortes, avstanden mellom skorsteinene må likevel ikke være mindre enn minimumsavstanden på 11,5 cm. Om nødvendig kan skorsteinene monteres i en avstand av maks. 22 cm. I forbindelse med monteringsmåtene B og C kan rørene ledes fra siden gjennom varmerens bekledning eller bøyes i vinkel bakover og den doble støtteanordningen DSW skal monteres. Om nødvendig, kan støtteanordningen gjøres kortere enten ved å skjære den til eller ved å bøye den. Rørtilslutning til varmeren 1. Bilde G1 De to skruene (1) over varmeren løsnes, og bekledningen fjernes. 2. Bilde G2 Avtrekksrøret (2) tilsluttes som følger til ovnens øverste stykke (3): Tetningsplaten (4) skytes ca. 3 cm inn på røret (kloen skal peke mot varmeren), O-ringen (5) settes forsiktig på røret ved å utvide den, og røret føres inn i varmestykket (3) inntil anslag. Tetningsplate og O-ring skyves helt til og fikseres ved dreining. Skrus fast ved hjelp av skruen (6). 10 Etter hver demontering må det monteres en ny O-ring (5)! 3. Overrøret (7) settes på avtrekksrøret (skal nå fra skorsteinen til varmeren). 4. Forbrenningsluftrøret (8) tilsluttes det nederste varmestykket (9) på samme måte. Avgassrør med overrør og forbrenningsluftrør må være lagt med stigning i hele sin lengde og være sikret mot enhver forandring med dobbel støttebrakett DSW (monteringsvariantene B + C), i samsvar med bilde G1. I motsatt fall kan det dannes en vannansamling som forhindrer det frie avtrekk i skorsteinen! Rørtilslutning til skorsteinene Bilde G3 Varmeren plasseres på bestemmelsesstedet, rørene ledes til skorsteinsboringene og de nødvendige rørlengder festes, eventuelt avkortes rørene. Varmeren skyves opp mot veggen sånn at rørene rager ca. 4 cm ut fra veggen. Avtrekksrøret (2) med overrør (7) befinner seg over forbrennings lufttilførselsrøret (8)! Tetningsplatene (10) skytes ca. 3 cm inn på rørene. Ved å utvide O-ringene (5) settes disse på rørene, og rørene (2) og (8) føres inn i skorsteinene ( ) til anslag (skorsteinstilslutningsstykker skal peke nedover). Tetningsplater og O-ringer skyves helt til og festes omhyggelig med 2 skruer (13) i hver. Etter hver demontering må det monteres en ny O-ring (5)! Festing av skorsteinene Bilde G3 Skorsteinsrøret (11) på tetningsflaten smøres med plastisk karosseritetningsmiddel (ikke med silikon!) og føres inn i den øverste skorsteinsboringen (skorsteinstilslutningsstykket skal peke nedover). Avtrekksrøret (11) og skorsteinsplaten (14) festes med 4 skruer (15). Forbrenningsluftskorsteinen (12) festes på samme måte i den nederste skorsteins boringen sammen med innsugingsgitteret (16). Skorsteinshettene (17) må alltid settes på, såfremt varmeren ikke er i drift (tilbehør). Avtrekksledning over taket (skorsteinssett AKD) For Trumatic S 2200 må bare det rustfrie Truma avgassrøret AE 3 (art.nr ) med Truma overrør ÜR (APP art.nr ) brukes, da varmeapparatet er kontrollert og sertifisert kun i forbindelse med disse rørene. Avtrekksrørets samlede lengde: maks. 3 m! Bilde F Monteringen gjøres betydelig enklere med hensyn til bøyningen av røret av spesialstål og monteringen av O-ringen hvis det benyttes en Biege-Boy (art.nr ). Montering av forbrenningsluftinnsugingen 1. Bilde H1 De to skruene (1) over varmeren løsnes, og bekledningen fjernes. 2. Bilde H2 Før monteringen av varmeren monteres det et knerør til forbrennings luftinnsugingen på det nederste varmestykket på følgende måte: Knerøret (18) føres med snittkanten nedenfra gjennom boringen (19) i varmerens sokkel. Tetningsplaten (4) skytes ca. 3 cm på røret (kloen peker mot varmerstykket). Ved å utvide O-ringen (5) settes denne forsiktig over rørets snittkant, og knerøret føres inntil anslag inn i det nederste varmerstykket (9). Tetningsplaten og O-ringen skyves helt til og fikseres ved dreining. Skrus omhyggelig fast ved hjelp av skruen (6).

11 Etter hver demontering må det monteres en ny O-ring (5)! 3. Varmeren plasseres i åpningen i gulvet. Montering av takskorstein Takskorsteinen må kun monteres loddrett eller med en helling på maks. 15 grader! Bilde H3 Plasser toppavtrekket slik at avgasslangen fra varmeren får en så rett og direkte stigning som mulig (maks. 3 m!). Ved 1,5 m slangelengde skal høyden være minst 1 m. 1. Bilde H4 Skjær ut en åpning på 60 mm Ø med en middels avstand på minst 55 mm til sideveggene. Er taket dobbelt, må der legges inn et trestykke i hulrommet, eller det legges inn en kretsformet innrullet blekkstrimmel (20) ca. 220 mm lang og 1 mm tykk inn i taket for å forhindre at takplatene blir sammenklemte når de skrues fast. Det ville ellers føre til at taket ikke lenger er vanntett. 2. Stikk avtrekket ovenfra gjennom taket og fest innvendig med ringmutter (21). Tetning foretas via vedlagt gummipakning uten bruk av andre tetningsmidler. Montering av avtrekksrør 1. Bilde H5 Drosselplaten (22) føres inn i det øverste varmerstykke (3) inntil anslag. 2. Skorsteinssrøret (2) tilsluttes som følger til det øverste varmerstykket (3): Tetningsplaten (4) skytes ca. 3 cm inn på skorsteinsrøret (kloen peker mot varmerstykket). Ved å utvide O-ringen (5) settes denne forsiktig på røret, og skorsteinsrøret føres inntil anslag inn i det øverste varmerstykket. Tetningsplaten og O-ringen skyves helt til og fikseres ved dreining. Skrus omhyggelig fast ved hjelp av skruen (6). Etter hver demontering må det monteres en ny O-ring (5)! 3. Overrøret (7) settes på skorsteinsrøret (skal nå fra skorsteinen til varmeren). 4. Bilde H4 Rørene ledes opp langs veggen med så få bøyninger som mulig. Avtrekksrøret (40) føres inn i skorsteinen inntil anslag og sikres ved hjelp av en metallskrue (28). Avgassrør (40) med overrør (41) må være lagt med stigning i hele sin lengde og være fast og varig montert med flere rørklammere (42), da det ellers kan danne seg en vannansamling som forhindrer fritt avtrekk for avgassene. Å feste varmeren Bilde J1 Varmeren festes med de 4 medfølgende metallskruer (24) via varmerens sokkel på kjøretøyets gulv. Varmerens bekledning eventuelt med bakvegg monteres (gjennomskjæringer til rør brytes ut på bekledningen eller på bakveggen). Skruene (1) strammes. Varmluftfordeling Bilde K Samtlige Truma vifter egner seg til varmluftfordeling (Trumavent eller Multivent). Viften plasseres på kjøretøyets bunn eller vegg i nærheten av varmeren. Bilde J2 Tilkopling til varmeren skjer ved hjelp av innsugingsdyse DT (art.nr ) ved Trumavent (til rør Ø 85 mm) eller innsugingsdyse DM (art.nr ) ved Multivent (til rør Ø 65 mm). Ved tilkoplingen er monteringskassen EKM eller bakveggen RWS hhv. RWSL med varmeledende plate påkrevet. Trumaventviftene kan likeledes festes direkte på monteringskassen. Ved ytterligere utbygging av varmluftsanlegget benyttes Trumavent systemets enkelte deler. Gasstilkopling Driftstrykket til gasstilførselen på 30 mbar må stemme overens med driftstrykket til apparatet (se typeskiltet). Gasstilførselsrøret Ø 8 mm må være festet til koblingsstussen med en skjæreringforbindelse. Når forbindelsen trekkes til, må man holde hardt imot med en annen fastnøkkel! Gasstilkoplingsstykket på varmeren må verken avkortes eller bøyes. Kontroller at gassledningen er fri for smuss, spon ol. før den tilkoples varmeren! Rør skal plasseres slik at apparatet kan demonteres ved servicearbeid. I gasstilførselen skal antallet samlinger begrenses til et teknisk sett absolutt uunngåelig minimum innen områder som benyttes av personer. Gassanlegget må være i henhold til de tekniske og administrative bestemmelsene for det enkelte brukerland (i Europa f.eks. EN 1949 for kjøretøyer). Nasjonale forskrifter og reglverk må overholdes (i Tyskland f.eks. DVGW arbeidsinstruks G 607 for kjøretøyer). Funksjonstest Etter montering må det kontrolleres at propangassledningene er tette. Det skal utstedes en kontrollattest (i Tyskland f.eks. i overensstemmelse med DVGW arbeidsinstruks G 607). Alle varmerens funksjoner må testes i overensstemmelse med vedlagte bruksanvisning. Bruksanvisningen skal leveres ut til eieren av kjøretøyet. Varselmerking Det gule varselklistremerket som følger med varmeren skal plasseres av installatøren eller eieren på et godt synlig sted i kjøretøyet (f.eks. på døren til klesskapet)! Klistremerker kan også bestilles fra Truma. Bilde J2 Den varmeledende platen (25) plasseres, dersom varmestrålingen skal ledes framover eller hvis det koples en vifte til varmluftfordeling. 11

12 Meld fra til Trumas servicesenter når det oppstår feil eller henvend deg til en autorisert servicepartner (se Truma servicehefte eller Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og fabrikknummeret (se typeskiltet). Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. +47 (0) N-1391 Vollen Fax +47 (0) /2012 Fo Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Varmtvannsbereder for propan (Spesialversjon B 10 EL, B 14 EL med ekstra eloppvarming 230 V, 850 W) Monteringseksempel 1 Truma-Vannvarmer

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning S 004 / S 004 P / S 004 Monteringsanvisning A S 004 / S 004 P 6 Montering til høyre 66 8 2 0 6 4 9 4 2 B 8 62 2 6 22 S 004 / S 004 P Montering til venstre 64 64 6 6 8 6 66 9 2 2 A S 004 2 Montering til

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 50 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Truma inet Box. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

Truma inet Box. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma inet Box Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma inet Box Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger... 3 Visnings- og betjeningselementer

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011 Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta N Version 08/2011 Innledning Kjære campere. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-bobil. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON SOLEA GASS WWW.WANDERS:COM Rev-NO-001-2008 Side 2 LOVEN KREVER AT DETTE APPARATET INSTALLERES AV EN GODKJENT INSTALLATØR. INSTALLASJONEN MÅ VÆRE I HENHOLD TIL SIKKER

Detaljer

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på www.weber.com DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING

USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING KAP. I Innledning Kjære kunde, Du har nettopp mottatt din nye CAMPING-CAR Takk for at du valgte nettopp denne bobilen. Vi anbefaler deg å lese denne brukermanualen

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer