Trumatic S 2200 / S 2200 P. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trumatic S 2200 / S 2200 P. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen!"

Transkript

1 Trumatic S 2200 / S 2200 P Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen!

2 Trumatic S 2200 / S 2200 P Propanvarmer for campingvogner og andre tilhengere Monteringseksempel Varmeren vises her med avtrekks- og forbrenningsluftledning gjennom sideveggen 1 Skorsteinsrør 2 Forbrenningsluftskorstein 3 Avtrekksrør med overrør 4 Forbrenningsluftrør 5 Dobbel støtteanordning DSW 6 Gasstilførselsledning 7 Sperreventil 8 Kondensvannrør 9 Typeskilt 2

3 Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 3 Alminnelige sikkerhetsforanstaltninger... 4 Viktige betjeningsanvisniger... 4 Bruksområder... 4 Bruksanvisning Bruk av Trumatic S 2200 P med trykktenner... 5 Bruk av Trumatic S 2200 med trykktenner... 5 Frakopling... 5 Vedlikehold... 5 Skifte batterier i tenningsautomaten... 6 Rengjøring (Kun når apparatet er slått av!)... 6 Kassering... 6 Tekniske data... 6 Truma garanti... 7 Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser til potensielle farer. Forbrenningsfare! Varm overflate. Bruk vernehansker for beskyttelse mot eventuelle mekaniske skader. Instruks med informasjon og tips. Monteringsanvisning Godkjennelse... 9 Forskrifter... 9 Plassering... 9 Avtrekks- og forbrenningsluft-ledninger gjennom sideveggen... 9 Montering av varmeren... 9 Avtrekks- og forbrenningsluftledninger gjennom sideveggen (skorsteinssett AKW) Skorsteinsboring AKW Rørtilslutning til varmeren Rørtilslutning til skorsteinene Festing av skorsteinene Avtrekksledning over taket (skorsteinssett AKD) Montering av forbrenningsluftinnsugingen Montering av takskorstein Montering av avtrekksrør Å feste varmeren Varmluftfordeling Gasstilkopling Funksjonstest Varselmerking

4 Alminnelige sikkerhetsforanstaltninger Til drift av gassregulatorer, gassapparater eller gassanlegg må det brukes stående gassflasker der gassen hentes ut fra gassfasen. Gassflasker der gassen hentes ut fra væskefasen (f.eks. til gaffeltrucker) er ikke tillatt, da de kan skade gassanlegget. Ved utettheter i gassanlegget, eller ved gasslukt: Slukk all åpen ild Åpne vinduer og dører Lukk alle hurtigstengningsventiler og gassflasker Ikke røk Ikke bruk elektriske brytere Få en fagperson til å undersøke hele anlegget! Reparasjoner må kun utføres av en fagmann. Etter hver demontering av avgassledningen må en ny O-ring monteres! Garantikrav bortfaller og erstatningskrav avvises særlig ved: forandringer på apparatet (inklusive tilbehørsdeler), forandringer på avgassystemet og pipen, bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma som reserve- og tilbehørsdeler, ikke-overholdelse av monterings- og bruksanvisningen. I tillegg bortfaller apparatets driftstillatelse og i mange land dermed også driftstillatelsen for kjøretøyet. Driftstrykket til gasstilførselen på 30 mbar må stemme overens med driftstrykket til apparatet (se typeskiltet). Propangassanlegg må være i henhold til de tekniske og administrative bestemmelsene i det enkelte brukerlandet (f.eks. EN 1949 for kjøretøyer). Nasjonale forskrifter og direktiver må overholdes (i Tyskland f.eks. DVGW arbeidsinstruks G 607). Propananlegget må kontrolleres av en fagmann hvert 2. år. Kontrollen må eventuelt bekreftes i kontrolldokumentet (i Tyskland f.eks. iht. DVGW arbeidsinstruks G 607). Eieren av kjøretøyet er ansvarlig for at kontrollen blir utført. Apparater med flytende gass må ikke brukes under fylling av drivstoff, i parkeringshus, i garasjer eller på ferger. Ved første gangs tenning av en ny ovn (evt. også etter lang pausetid), er det vanlig at ovnen gir fra seg litt røykut vikling og lukter litt. Dette forsvinner fort dersom du setter ovnen på fullt noen minutter og sørger for å lufte rommet godt etterpå. Uvanlig brennerlyd eller løfting av flammen kan skyldes en regulatorfeil og krever at regulatoren kontrolleres. Varmefølsomme gjenstander (f. eks. spraybokser) eller brennbare væsker må ikke lagres i det rommet hvor varmeapparatet er montert, da temperaturen her under visse omstendigheter kan bli noe høyere. For gassovnen tillates kun bruk av påtrykksventiler som er i henhold til EN (i kjøretøyer) med et fast utgangstrykk på 30 mbar benyttes. Gjennomstrømningsmengden i påtrykksventilen må minst tilsvare maksimalforbruket i alle monterte apparater fra produsenten. Det må kun benyttes regulator-tilkoblingsslanger som egner seg for bruk i bestemmelseslandet og som er i henhold til kravene der. Slangene skal regelmessig kontrolleres med hensyn til sprøhet. For vinterdrift bør kun frostsikre spesialslanger benyttes. Trykkreguleringsapparater og slangeledninger må skiftes ut med nye senest 10 år (8 år ved bruk i næring) etter produksjonsdato. Dette er den driftsansvarlige personens (evt. juridiske personens) ansvar. Viktige betjeningsanvisniger 1. Varmeveksleren, avgassrøret og forbrenningsluftrøret og alle tilkoblinger må kontrolleres av en fagmann med jevne mellomrom, og ihvertfall etter eksplosjoner (feiltenning). Avgassrøret og forbrenningsluftføret må: være tett og fast tilkoblet varmeapparatet og pipen, bestå av ett (ikke-forlenget) stykke, være lagt uten tverrsnittsredusering og meget viktig! stigende i hele sin lengde, være fast montert sammen med overrøret, og festet med flere rørklammere. Det må ikke legges noen gjenstander oppå avgassrøret eller forbrenningsluftrøret, da dette kan føre til at de blir skadet. Varmeapparater med galt monterte eller skadede avgass- og forbrenningsluftrør eller skadet varmeveksler må ikke brukes under noen omstendigheter! 2. Varmluftsutgangen over varmeren må ikke under noen omstendigheter blokkeres. Derfor må det ikke henges tøy eller lignende til tørking foran eller på varmeren. Et slikt misbruk kan føre til overoppheting av varmeren og dermed til betydelige skader. Ingen brennbare gjenstander må komme i nærheten av varmeren! De bes om vennligst å etterkomme dette for Deres egen sikkerhets skyld. Obs.: På grunn av ovnens konstruksjon blir ovnskledningen svært varm når ovnen er i bruk. Det er brukerens ansvar å utvise den nødvendige aktsomhet overfor tredjemann (spesielt overfor barn). 3. Ved avtrekks- og forbrenningsluftledninger gjennom sideveggen skal det tas hensyn til følgende: Skorsteinene skal plasseres i den foreskrevne høyde (se monteringsanvisning). I forbindelse med rørlengder fra 35 cm skal det monteres en dobbel støtteanordning DSW. Kaminens beskyttelsesklaffer (tilbehør) skal alltid settes på når kaminen er slått av. 4. Ved avtrekksledninger over taket skal det tas hensyn til følgende: Dersom det monteres et halvtak på campingvognen, skal skorsteinen føres gjennom dette taket. Til dette benyttes skorsteinsgjennomføring UEK (art-nr )! Skulle varmeapparatet gå ut gjentatte ganger på steder med ekstreme vindforhold, anbefaler vi at det benyttes en pipeforlenger av typen AKV (art.-nr ). Forlengeren må tas av før man kjører, så den ikke skal mistes (ulykkesfare). For vintercamping eller lengre tids camping anbefaler vi pipeforlengersettet SKV (art.nr ) til å skru på pipen. Forlengeren må tas av før man kjører, så den ikke skal mistes (ulykkesfare). 5. Innsuging av forbrenningsluft under kjøretøyets bunn skal holdes fri for smuss og snøslaps. Varmerens innsugingsstykke må derfor plasseres slik at hjulene ikke kan sprute på den, eventuelt kan det monteres en avskjermer. Bruksområder Denne varmeren er beregnet på montering i campingvogner og andre tilhengere. Montering i båter er ikke tillatt. Annen bruk er mulig etter avtale med Truma. 4

5 Bruksanvisning Les grundig gjennom bruks anvisningen og «Viktige betjeningsanvisninger» før propan varmeren tas i bruk! Brukeren er ansvarlig for at varmeren håndteres ifølge gjeldende forskrifter. Det gule varselklistremerket som følger med varmeren må festes av installatøren eller eieren på et godt synlig sted i kjøretøyet (f.eks. på døren til klesskapet)! Manglende klistremerker kan bestilles gjennom Truma. Bruk av Trumatic S 2200 med trykktenner Før den første tenningen må man forsikre seg om at batteriet er lagt i! (Beskrivelse iht. avsnittet «Skifte batterier i tenningsautomaten»)! 1. Fjern skorsteinshetten (ved veggskorstein)! 2. Åpne gassflasken og stengeventilen i gassledningen. 3. Betjeningsknappen (a) stilles inn på gnistsymbolet (g) og trykkes ned. Ved denne innstilling skjer tenningen automatisk (tenningsgnist kan høres), inntil flammen brenner. Hold knappen inne ca. 10 sekunder til, slik at tenningssikringen løser ut. Ved funksjonsfeil vent to minutter før neste tenningsforsøk! 4. Skulle flammen slukke igjen, vil det innenfor tenningssikringens sluttetid (ca. 30 sekunder) skje en øyeblikkelig gjentenning. 5. La varmeren brenne ca. 1 minutt på tenningsinnstilling, for først deretter å stille den inn på «Høy» (g). a = Betjeningsknapp b = Vindu til overvåking av flammen c = Trykktenner (modell Trumatic S 2200 P) d = Automatisk tennapparat med batterirom (modell Trumatic S 2200) e = Typeskilt Dersom det er luft i gasstilførselen, kan det ta opp til et minutt før det er gass klar til forbrenning. I dette tidsrommet skal betjeningsknappen holdes nede, og trykktenneren skal uavbrutt aktiveres inntil flammen brenner. Dersom det ikke er noen flamme, vil tenningsautomaten fortsatt være aktiv inntil det slukkes (h) på betjeningsknappen (a). 6. På betjeningsknappen (a) kan oppvarmingseffekten reguleres trinnløst mellom lav innstilling (f) og høy innstilling (g). Frakopling f = Tenningsinnstilling / lav innstilling g = Høy innstilling h = Varmer slukket På apparater med tilkopling av avtrekk på høyre side er delene plassert på motsatt side. Bruk av Trumatic S 2200 P med trykktenner 1. Fjern skorsteinshetten (ved veggskorstein)! 2. Åpne gassflasken og stengeventilen i gassledningen. 3. Betjeningsknappen (a) stilles inn på gnistsymbolet (f) og trykkes ned. Samtidig aktiveres trykktenneren (c) gjentatte ganger raskt etter hverandre, inntil flammen brenner. Hold knappen (a) inne ca. 10 sekunder til, slik at tenningssikringen aktiveres. Betjeningsknappen (a) stilles inn på posisjon «0» (derved slukkes det samtidig for tenningsautomaten). Dersom apparatet over en lengre periode ikke skal benyttes, skal stengeventilen for gasstilførsel samt gassflasken lukkes. For å oppnå en jevn og rask varmluftfordeling samt en senking av varmeapparatets overflatetemperatur, anbefaler vi å benytte varmeren sammen med et Trumavent varmluftsanlegg. Vedlikehold Meld fra til Trumas servicesenter når det oppstår feil eller henvend deg til en autorisert servicepartner (se Truma servicehefte eller Obs.: Til tross for nøyaktig produksjon, kan det være deler med skarpe kanter på varmeovnen. Bruk derfor alltid gummihansker under rengjøring og ved vedlikeholdsarbeider på varmeovnen. 4. Se gjennom vinduet (b) i 10 sekunder om flammen slukker pga. luft i slangen (forårsaket av stengt ventil eller skifte av flaske). Ikke tenn på ny før etter minst 2 minutter pga. forpuffingsfaren! Dette gjelder også hvis flammen slukker og må tennes på ny under drift. 5. La varmeren brenne ca. 1 minutt på tenningsinnstilling (f), for først deretter å stille den inn på «Høy» (g). Dersom det er luft i gasstilførselen, kan det ta opp til et minutt før det er gass klar til forbrenning. I dette tidsrommet skal betjeningsknappen holdes nede, og trykktenneren skal uavbrutt aktiveres inntil flammen brenner. 6. På betjeningsknappen (a) kan oppvarmingseffekten reguleres trinnløst mellom lav innstilling (f) og høy innstilling (g). 5

6 Skifte batterier i tenningsautomaten Batteriet må skiftes ut dersom man ikke hører noen tenningsgnist eller dersom tenningsgnistene har en avstand på mer enn ett sekund. Batteriet skal kun skiftes ut når kaminen er slått av. Det skal dessuten alltid skiftes ut før oppvarmingssesongen begynner! Kast det gamle batteriet på en faglig forsvarlig måte! For å åpne batterirommet skyves lokket oppover. Deretter kan batteriet skiftes ut. Legg merke til pluss / minus. Lukk batterirommet igjen. Tekniske data i følge EN 624 ev. Truma-testbetingelser Gasstype Flytende gass (propan / butan) Driftstrykk 30 mbar (se typeskilt) Nominell varmeeffekt 1850 W Gassforbruk g/h Bruk kun temperaturbestandige (+70 C), tette Mignonbatterier (LR 6, AA, AM 3, art.nr ). Andre batterier kan forårsake funksjonsfeil! Rengjøring (Kun når apparatet er slått av!) Det anbefales å fjerne det støv som har samlet seg på varmeveksleren, på bordplaten og på viftehjulet i Trumavent varmluftsanlegget minst en gang i året før oppvarmingssesongen begynner. Viftehjulet rengjøres forsiktig med en pensel eller en tannbørste. Kassering Apparatet og batteriet i tenningsautomaten skal deponeres hver for seg, i henhold til gjenvinningsforskriftene i det aktuelle landet. Ta hensyn til nasjonale lover og regler (i Tyskland er dette f.eks. forskriften om vraking av gamle biler). I andre land må det tas hensyn til de aktuelle, gyldige bestemmelsene. 6

7 Truma garanti 1. Garantitilfeller Garantien omfatter feil på varmeren som kan tilskrives material- eller produksjonsfeil. Utover dette gjelder lovfestede garantikrav til forhandleren. Garantien gjelder ikke slitasjedeler og ved naturlig slitasje, ved bruk av ikke-originale Truma-deler i apparatene, ved bruk av gasstrykkregulatorer på grunn av skader gjennom fremmede stoffer (f.eks. olje, myknere) i gassen, dersom monterings- og bruksanvisningen fra Truma ikke har vært overholdt, ved ukyndig håndtering, på grunn av uriktig transportemballasje. 2. Garantiomfang Garantien omfatter problemer ifølge punkt 1 over, som inntreffer senest 24 måneder etter undertegnelse av kjøpekontrakt mellom selgeren og sluttbrukeren. Produsenten vil avhjelpe slike feil gjennom en etterskuddsvis ordning, det vil si i form av ny levering av vare eller reparasjon etter produsentens valg. Dersom produsenten yter garanti, begynner ikke garantitiden å løpe på nytt, men den gamle garantitiden løper videre. Krav utover dette, spesielt krav om skadeerstatning fremsatt av kjøperen eller av tredjemann, er utelukket. Forskriftene for produktansvar påvirkes ikke. Fabrikanten svarer for Truma verkstedkostnader i forbindelse med utbedring av garantifeil spesielt transport-, arbeids- og materialkostnader, forutsatt at kundeservice i Tyksland benyttes. Kundeservice i andre land dekkes ikke av garantien. Ekstrakostnader på grunn av ut- og innmontering av varmeren (f. eks. demontering av møbel- og karosserideler) omfattes ikke av gjeldende garanti. 3. Garantitiltak Adressen til produsenten er: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn, Tyskland Meld fra til Trumas servicesenter når det oppstår feil eller henvend deg til en autorisert servicepartner (se Truma servicehefte eller Reklamasjoner må beskrives i detalj. Videre må apparatets fabrikknummer og kjøpsdato oppgis. For at produsenten skal kunne kontrollere om det foreligger en garantisak, må sluttforbrukeren levere inn eller sende inn apparatet for egen risiko til produsenten/servicepartneren. Ved skader på varmeveksleren må også gasstrykkregulatoren sendes inn. Ved klimaapparater: For å unngå transportskader må apparatet kun sendes inn etter avtale med Truma servicesentrum Tyskland eller tilsvarende autorisert servicepartner. Hvis ikke tar senderen ansvar for eventuelle farer for transportskader. Sendes vennligst som fraktgods ved innsending til fabrikken. Dersom det er en garantisak, dekker fabrikken transportkostnadene hhv. kostnadene for innsending og retur. Hvis reklamasionen ikke omfattes av garantien, underrettes kunden om dette, og kunden må da betale de reparasjonskostnader som ikke påligger fabrikanten; i så fall belastes kunden også for transportkostnader. 7

8 D1 F H D2 H1 H2 E 300 mm H3 H4 300 mm A G G1 H5 G2 J J1 J2 G3 K Trumavent Multivent 8

9 Monteringsanvisning Montering og reparasjon av varmeren må kun utføres av fagmann. Les grundig gjennom monteringsanvisningen før arbeidet påbegynnes! Hvis monterings bestemmelsene ikke overholdes, eller utstyret ikke monteres på riktig måte, kan det oppstå livstruende situasjoner! Godkjennelse For oppvarming under kjøring foreskriver direktiv 2004/78/EF for bobiler en sikkerhetsavstengningsinnretning. For oppvarming under kjøring i campingvogner anbefaler vi også sikkerhetsavstengningsinnretningen for sikkerhets skyld. Truma MonoControl CS gassanlegg med trykkregulering fyller dette kravet. Gjennom montering av en sikkerhetsavstengningsanordning, som f. eks. gasstrykk reguleringsanlegg Truma MonoControl CS, med tilsvarende gassinstallasjon, er det tillatt med drift av en typekontrollert oppvarming med flytende gass under kjøring i henhold til EF-direktiv 2001/56/EF i hele Europa. Montering er ikke tillatt i bobiler (kjøretøyklasse M1), i busser (kjøretøyklasse M2 og M3), nyttekjøretøy (kjøretøyklasse N) og i kjøretøy for transport av farlig gods. Gjeldende forskrifter må følges ved montering i spesialkjøretøy. Konformitetserklæring Trumatic S 2200 (P) er testet av DVGW og oppfyller gassapparat-direktivet (90/396/EØF) og andre EF-direktiver som gjelder sammen med dette. For EU-land foreligger CE-produktnummer: CE-0085AP0324 Varmeapparatet oppfyller varmeanleggsdirektivet 2001/56/EF med tillegg 2004/78/EF 2006/119/EF og er påført typegodkjenningsnummeret: e Varmeapparatet oppfyller direktivet for tenningsstøy på bilmotorer 2004/104/EF, 2005/83/EF og 2006/28/EF og har typegodkjenningsnummer: e Varmeapparatet oppfyller EMC-direktiv 2004/108/EF, og direktiv for gamle kjøretøy 2000/53/EF. Forskrifter Enhver forandring av apparatet (inklusive avgassføring og pipe) eller bruk av ikke-originale reservedeler og tilbehørsdeler som er viktige for funksjonen, samt unnlatelse av å følge monterings- og bruksanvisningen, fører til at garantien mister sin gyldighet og til bortfall av eventuelle krav på erstatning. Dessuten oppheves driftstillatelsen for varmeren og i mange land dermed også driftstillatelsen for kjøretøyet. Året apparatet ble tatt i bruk for første gang må krysses av på typeskiltet. Innbygging av apparatet må foretas i henhold til de tekniske og administrative bestemmelsene i det enkelte brukerlandet (f.eks. EN 1949). Nasjonale forskrifter og direktiver må overholdes (i Tyskland f.eks. DVGW arbeidsinstruks G 607). I øvrige land må man følge de forskriftene som gjelder for landet. Nærmere opplysninger vedrørende forskriftene i de pågjeldende bestemmelses land kan innhentes via våre utenlandske representanter (se Truma-serviceheftet eller Forbrenningsluften må ikke hentes fra kjøretøyets indre. Forbrenningsluften må alltid tilføres utenfra. Plassering 1. Varmeren og avgassføringen skal installeres slik at det til enhver tid er lett tilgjengelig for service og enkel demontering og montering. 2. Varmeren kan monteres i klesskapet med monteringskasse (Bilde D1) eller frittstående i rommet eventuelt med bakvegg (Bilde D2). Ved plasseringen skal det tas hensyn til at boringene foretas jfr. gulvsjablongen. På standardmodellen er tilslutningen til avtrekksrøret plassert på venstre side (betjeningsknapp på høyre side). Etter ønske leveres apparatet likeledes med tilslutning til avtrekksrøret på høyre side. 3. Avtrekksledninger og skorsteiner skal installeres slik at det ikke antas å kunne trenge inn røyk i kjøretøyet. Ovnens forbrennings luftinnsuging (ved avtrekksledning over taket) må ikke plasseres slik at hjulene kan sprute på innsugingsstykket, eventuelt kan det monteres en avskjermer. Hvis takvindu / takluker er åpne rundt skorsteinen, så er det fare for at avgassen kommer inn i kjøretøyet. Derfor må man aldri plassere skorsteinen i nærheten av disse åpningene. Hvis dette ikke er helt mulig, så får ovnen kun brukes når takvindu/takluker er lukket. For å gjøre dette helt klart må montøren i tillegg sette på et klistremerke (Art.-Nr ) godt synlig på takvindu/takluker. Avtrekks- og forbrenningsluft-ledninger gjennom sideveggen Bilde E Kaminen må plasseres slik at den befinner seg minst 500 mm (A) fra tankstussen eller lufteåpningen for tanken. Ved valg av plasseringssted må du også passe på at det direkte ovenfor og 300 mm til siden ikke befinner seg vinduer, luker eller ventilasjonsåpninger som kan åpnes mot boligområdet. Av hensyn til driftssikkerheten er det absolutt nødvendig å plassere kaminen i den foreskrevne høyden mht. avgass- og forbrenningsluften. Den aktuelle høyden (avstanden mellom fyringssokkelen og midten av kaminens avgassboringer) innretter seg i de enkelte tilfellene etter rørenes lengde. For å oppnå en jevn og rask varmluftfordeling samt en senking av varmeapparatets overflatetemperatur, anbefaler vi å montere et Trumavent varmluftsanlegg. Montering av varmeren Montering i klesskap med monteringskasse EKM 1. Den forreste del av skapet skjæres ut i en høyde av 440 mm og en bredde på 480 mm. Monteringskassen plasseres i skaputskjæringen. 2. Gulvsjablongen plasseres slik i monteringskassen at den passer nøyaktig i de bakerste hjørner (L = tilslutning til avtrekksrør på venstre side, R = tilslutning til avtrekksrør på høyre side), og festes med tegnestifter. Monterings kassetten tas ut. 3. Jfr. sjablongen bores det en bunnåpning Ø 15 mm til avløp av kondensvann, og de 4 hullene til fikseringsskruer stiples. 4. Kun ved avtrekksledning over taket: Bor et hull Ø 65 mm til forbrenningsluft-innsugingsrøret. Målene må nøye overholdes! 5. Monteringskassen settes i og skrus fast. Den stansede åpningen til avtrekksledning til venstre (1) eller til høyre (2) brytes ut (se Bilde D1). Frittstående montering 1. Gulvsjablongen plasseres på valgt plass. 9

10 2. Jfr. sjablongen bores det en bunnåpning Ø 15 mm til avløp av kondensvann, og de 4 hullene til fikseringsskruer stiples. 3. Kun ved avtrekksledning over taket: Bor et hull Ø 65 mm til forbrenningsluft-innsugingsrøret. Målene må nøye overholdes! Dersom den ukledde baksiden skulle være synlig på frittstående varmere, eller dersom gjenstander av tre skulle befinne seg i varmerens varmestrålingsområde, anbefales det å montere en bakvegg (Bilde D2). Avtrekks- og forbrenningsluftledninger gjennom sideveggen (skorsteinssett AKW) For Trumatic S 2200 må bare det rustfrie Truma avgassrøret AE 3 (art.nr ) med Truma overrør ÜR (APP art.nr ) brukes, da varmeapparatet er kontrollert og sertifisert kun i forbindelse med disse rørene. Bilde F Monteringen gjøres betydelig enklere med hensyn til bøyningen av røret av spesialstål og monteringen av O-ringen hvis det benyttes en Biege-Boy (art.nr ). Skorsteinsboring AKW Veggskorsteinene monteres på en overflate som er så plan som mulig, og som er åpen for vind fra alle sider. Jfr. nedenstående monteringsmåter (A, B eller C) bores de to skorsteinsåpninger Ø 79 mm (hulrom i nærheten av skorsteinsboringen fores med tre), og hullene til veggskruene stiples. Den foreskrevne minimumshøyde (= avstand mellom varmerens sokkel og midten av boringen til skorsteinsrør) må nøye overholdes! Bilde G1 Monteringsmåte A: Ved rørledninger på inntil 35 cm (rørene må ledes gjennom varmerens bekledning fra siden) må avtrekksrøret monteres i en minimumshøyde på 20 cm. Dertil falses veggsjablongen langs den stiplede linje, falsen skal hvile på gulvet. Monteringsmåte B: Ved rørledninger på inntil 75 cm skal avtrekksrøret monteres i en minimumshøyde på 33 cm. Deretter skal veggsjablongen hvile på gulvet. Monteringsmåte C: Ved rørledninger inntil 120 cm skal avtrekksrøret monteres i en minimums lengde på 66 cm (måles mellom varmerens sokkel og midten av boringen til avtrekksledningen). Rørene kan avkortes, avstanden mellom skorsteinene må likevel ikke være mindre enn minimumsavstanden på 11,5 cm. Om nødvendig kan skorsteinene monteres i en avstand av maks. 22 cm. I forbindelse med monteringsmåtene B og C kan rørene ledes fra siden gjennom varmerens bekledning eller bøyes i vinkel bakover og den doble støtteanordningen DSW skal monteres. Om nødvendig, kan støtteanordningen gjøres kortere enten ved å skjære den til eller ved å bøye den. Rørtilslutning til varmeren 1. Bilde G1 De to skruene (1) over varmeren løsnes, og bekledningen fjernes. 2. Bilde G2 Avtrekksrøret (2) tilsluttes som følger til ovnens øverste stykke (3): Tetningsplaten (4) skytes ca. 3 cm inn på røret (kloen skal peke mot varmeren), O-ringen (5) settes forsiktig på røret ved å utvide den, og røret føres inn i varmestykket (3) inntil anslag. Tetningsplate og O-ring skyves helt til og fikseres ved dreining. Skrus fast ved hjelp av skruen (6). 10 Etter hver demontering må det monteres en ny O-ring (5)! 3. Overrøret (7) settes på avtrekksrøret (skal nå fra skorsteinen til varmeren). 4. Forbrenningsluftrøret (8) tilsluttes det nederste varmestykket (9) på samme måte. Avgassrør med overrør og forbrenningsluftrør må være lagt med stigning i hele sin lengde og være sikret mot enhver forandring med dobbel støttebrakett DSW (monteringsvariantene B + C), i samsvar med bilde G1. I motsatt fall kan det dannes en vannansamling som forhindrer det frie avtrekk i skorsteinen! Rørtilslutning til skorsteinene Bilde G3 Varmeren plasseres på bestemmelsesstedet, rørene ledes til skorsteinsboringene og de nødvendige rørlengder festes, eventuelt avkortes rørene. Varmeren skyves opp mot veggen sånn at rørene rager ca. 4 cm ut fra veggen. Avtrekksrøret (2) med overrør (7) befinner seg over forbrennings lufttilførselsrøret (8)! Tetningsplatene (10) skytes ca. 3 cm inn på rørene. Ved å utvide O-ringene (5) settes disse på rørene, og rørene (2) og (8) føres inn i skorsteinene ( ) til anslag (skorsteinstilslutningsstykker skal peke nedover). Tetningsplater og O-ringer skyves helt til og festes omhyggelig med 2 skruer (13) i hver. Etter hver demontering må det monteres en ny O-ring (5)! Festing av skorsteinene Bilde G3 Skorsteinsrøret (11) på tetningsflaten smøres med plastisk karosseritetningsmiddel (ikke med silikon!) og føres inn i den øverste skorsteinsboringen (skorsteinstilslutningsstykket skal peke nedover). Avtrekksrøret (11) og skorsteinsplaten (14) festes med 4 skruer (15). Forbrenningsluftskorsteinen (12) festes på samme måte i den nederste skorsteins boringen sammen med innsugingsgitteret (16). Skorsteinshettene (17) må alltid settes på, såfremt varmeren ikke er i drift (tilbehør). Avtrekksledning over taket (skorsteinssett AKD) For Trumatic S 2200 må bare det rustfrie Truma avgassrøret AE 3 (art.nr ) med Truma overrør ÜR (APP art.nr ) brukes, da varmeapparatet er kontrollert og sertifisert kun i forbindelse med disse rørene. Avtrekksrørets samlede lengde: maks. 3 m! Bilde F Monteringen gjøres betydelig enklere med hensyn til bøyningen av røret av spesialstål og monteringen av O-ringen hvis det benyttes en Biege-Boy (art.nr ). Montering av forbrenningsluftinnsugingen 1. Bilde H1 De to skruene (1) over varmeren løsnes, og bekledningen fjernes. 2. Bilde H2 Før monteringen av varmeren monteres det et knerør til forbrennings luftinnsugingen på det nederste varmestykket på følgende måte: Knerøret (18) føres med snittkanten nedenfra gjennom boringen (19) i varmerens sokkel. Tetningsplaten (4) skytes ca. 3 cm på røret (kloen peker mot varmerstykket). Ved å utvide O-ringen (5) settes denne forsiktig over rørets snittkant, og knerøret føres inntil anslag inn i det nederste varmerstykket (9). Tetningsplaten og O-ringen skyves helt til og fikseres ved dreining. Skrus omhyggelig fast ved hjelp av skruen (6).

11 Etter hver demontering må det monteres en ny O-ring (5)! 3. Varmeren plasseres i åpningen i gulvet. Montering av takskorstein Takskorsteinen må kun monteres loddrett eller med en helling på maks. 15 grader! Bilde H3 Plasser toppavtrekket slik at avgasslangen fra varmeren får en så rett og direkte stigning som mulig (maks. 3 m!). Ved 1,5 m slangelengde skal høyden være minst 1 m. 1. Bilde H4 Skjær ut en åpning på 60 mm Ø med en middels avstand på minst 55 mm til sideveggene. Er taket dobbelt, må der legges inn et trestykke i hulrommet, eller det legges inn en kretsformet innrullet blekkstrimmel (20) ca. 220 mm lang og 1 mm tykk inn i taket for å forhindre at takplatene blir sammenklemte når de skrues fast. Det ville ellers føre til at taket ikke lenger er vanntett. 2. Stikk avtrekket ovenfra gjennom taket og fest innvendig med ringmutter (21). Tetning foretas via vedlagt gummipakning uten bruk av andre tetningsmidler. Montering av avtrekksrør 1. Bilde H5 Drosselplaten (22) føres inn i det øverste varmerstykke (3) inntil anslag. 2. Skorsteinssrøret (2) tilsluttes som følger til det øverste varmerstykket (3): Tetningsplaten (4) skytes ca. 3 cm inn på skorsteinsrøret (kloen peker mot varmerstykket). Ved å utvide O-ringen (5) settes denne forsiktig på røret, og skorsteinsrøret føres inntil anslag inn i det øverste varmerstykket. Tetningsplaten og O-ringen skyves helt til og fikseres ved dreining. Skrus omhyggelig fast ved hjelp av skruen (6). Etter hver demontering må det monteres en ny O-ring (5)! 3. Overrøret (7) settes på skorsteinsrøret (skal nå fra skorsteinen til varmeren). 4. Bilde H4 Rørene ledes opp langs veggen med så få bøyninger som mulig. Avtrekksrøret (40) føres inn i skorsteinen inntil anslag og sikres ved hjelp av en metallskrue (28). Avgassrør (40) med overrør (41) må være lagt med stigning i hele sin lengde og være fast og varig montert med flere rørklammere (42), da det ellers kan danne seg en vannansamling som forhindrer fritt avtrekk for avgassene. Å feste varmeren Bilde J1 Varmeren festes med de 4 medfølgende metallskruer (24) via varmerens sokkel på kjøretøyets gulv. Varmerens bekledning eventuelt med bakvegg monteres (gjennomskjæringer til rør brytes ut på bekledningen eller på bakveggen). Skruene (1) strammes. Varmluftfordeling Bilde K Samtlige Truma vifter egner seg til varmluftfordeling (Trumavent eller Multivent). Viften plasseres på kjøretøyets bunn eller vegg i nærheten av varmeren. Bilde J2 Tilkopling til varmeren skjer ved hjelp av innsugingsdyse DT (art.nr ) ved Trumavent (til rør Ø 85 mm) eller innsugingsdyse DM (art.nr ) ved Multivent (til rør Ø 65 mm). Ved tilkoplingen er monteringskassen EKM eller bakveggen RWS hhv. RWSL med varmeledende plate påkrevet. Trumaventviftene kan likeledes festes direkte på monteringskassen. Ved ytterligere utbygging av varmluftsanlegget benyttes Trumavent systemets enkelte deler. Gasstilkopling Driftstrykket til gasstilførselen på 30 mbar må stemme overens med driftstrykket til apparatet (se typeskiltet). Gasstilførselsrøret Ø 8 mm må være festet til koblingsstussen med en skjæreringforbindelse. Når forbindelsen trekkes til, må man holde hardt imot med en annen fastnøkkel! Gasstilkoplingsstykket på varmeren må verken avkortes eller bøyes. Kontroller at gassledningen er fri for smuss, spon ol. før den tilkoples varmeren! Rør skal plasseres slik at apparatet kan demonteres ved servicearbeid. I gasstilførselen skal antallet samlinger begrenses til et teknisk sett absolutt uunngåelig minimum innen områder som benyttes av personer. Gassanlegget må være i henhold til de tekniske og administrative bestemmelsene for det enkelte brukerland (i Europa f.eks. EN 1949 for kjøretøyer). Nasjonale forskrifter og reglverk må overholdes (i Tyskland f.eks. DVGW arbeidsinstruks G 607 for kjøretøyer). Funksjonstest Etter montering må det kontrolleres at propangassledningene er tette. Det skal utstedes en kontrollattest (i Tyskland f.eks. i overensstemmelse med DVGW arbeidsinstruks G 607). Alle varmerens funksjoner må testes i overensstemmelse med vedlagte bruksanvisning. Bruksanvisningen skal leveres ut til eieren av kjøretøyet. Varselmerking Det gule varselklistremerket som følger med varmeren skal plasseres av installatøren eller eieren på et godt synlig sted i kjøretøyet (f.eks. på døren til klesskapet)! Klistremerker kan også bestilles fra Truma. Bilde J2 Den varmeledende platen (25) plasseres, dersom varmestrålingen skal ledes framover eller hvis det koples en vifte til varmluftfordeling. 11

12 Meld fra til Trumas servicesenter når det oppstår feil eller henvend deg til en autorisert servicepartner (se Truma servicehefte eller Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og fabrikknummeret (se typeskiltet). Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. +47 (0) N-1391 Vollen Fax +47 (0) /2012 Fo Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser

Detaljer

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 1 Varmeapparatet med propan gass Trumatic S 2 Tilførsel av forbrenningsluft

Detaljer

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Monteringsanvisning Komfort på reisen A S 3002 (P) A S 5002 B C S 3002 (P) C S 5002 2 cm² ca. 5-10 cm D S 3002 (P) D S 5002 E S 3002 (P) E S 5002 F G S 3002 (P) G S

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Bruksanvisning Side Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Sikkerhetsmerknader... Viktig bruksinformasjon... 3 Bruksformål...

Detaljer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Varmtvannsbereder for propan (Spesialversjon B 10 EL, B 14 EL med ekstra eloppvarming 230 V, 850 W) Monteringseksempel 1 Truma-Vannvarmer

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning S 004 / S 004 P / S 004 Monteringsanvisning A S 004 / S 004 P 6 Montering til høyre 66 8 2 0 6 4 9 4 2 B 8 62 2 6 22 S 004 / S 004 P Montering til venstre 64 64 6 6 8 6 66 9 2 2 A S 004 2 Montering til

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Varmtvannsbereder for propan (Spesialversjon B 10 EL, B 14 EL med ekstra eloppvarming 230 V, 850 W) Monteringseksempel 1 Truma-Vannvarmer

Detaljer

Boiler. Monteringsanvisning

Boiler. Monteringsanvisning Boiler Monteringsanvisning Boiler B 10 / B 14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 D E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 32 33 28 35

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

inet Box Monteringsanvisning

inet Box Monteringsanvisning Monteringsanvisning Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger / betjeningselementer...

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 / Combi 6 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 / Combi 6 3 1 2 5 6 13 10 9 12 14 7 11 7 1 Betjeningselement 2 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 3 Romtemperaturføler 4 Kaldtvannstilkobling 5

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Therme. Therme. Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Varmtvannsbereder

Therme. Therme. Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Varmtvannsbereder 230 V ~ 40020-40400 G 06 09/2003 E 04 07/2003 Fo. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66 75) 99 50 N-1391 Vollen Fax (66 75) 99 51 Truma Gerätetechnik

Detaljer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Elektro Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Viktig bruksinformasjon...

Detaljer

Combi 4 E / Combi 6 E. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi 4 E / Combi 6 E. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 E / Combi 6 E Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 E / Combi 6 E 1 2 3 4 8 6 7 5 13 15 17 18 14 10 11 9 12 16 8 1 Betjeningselement 2 Energivelger 3 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 4 Romtemperaturføler

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Truma CP (E) classic Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Betjeningselementer CP (E) classic Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Symboler som

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Ditt spesielle kjøleskap

Ditt spesielle kjøleskap Gratulerer med ditt valg av kjøleskap. Hvert skap gjennomgår en individuell test med mange timers drift før det forlater fabrikken. Denne testen innebærer at kjøleskapene fungerer perfekt og om dette ikke

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Trumatic E. Trumatic E 4000 / E 4000 A. fra 07 / 2010. Bruksanvisning Monteringsanvisning. Oppbevares i bilen!

Trumatic E. Trumatic E 4000 / E 4000 A. fra 07 / 2010. Bruksanvisning Monteringsanvisning. Oppbevares i bilen! 5 7 Trumatic E 3 9 Trumatic E 4000 / E 4000 A Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! fra 07 / 2010 1 Trumatic E 4000 / E 4000 A Installasjons eksempel 1 1 Betjeningsenhet (etter valg) 2

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Trumatic E 2400. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen

Trumatic E 2400. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen Trumatic E 2400 Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen Installasjonseksempel 1 Betjeningsenhet (etter valg) 2 Tidsur (Ekstrautstyr) 3 Forbrenningsluft inn 4 Avgasser

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Bruksanvisning og installasjonsveiledning for CRAMER ministekeovn Modell CMBO

Bruksanvisning og installasjonsveiledning for CRAMER ministekeovn Modell CMBO T.Nr. 44842 Bruksanvisning og installasjonsveiledning for CRAMER ministekeovn Modell CMBO Varianter: CMBOK, CMBOA, CMBOC, CMBOB, CMBOD, CMBODS, CMBOGDS NO NOR Produktets id-nummer CE-1015BP0202 Viktige

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

HS2800. Montering og brukerveiledning. Hytteliv Senteret AS

HS2800. Montering og brukerveiledning. Hytteliv Senteret AS HS2800 Montering og brukerveiledning Hytteliv Senteret AS 2 INNHOLD Denne pakken inneholder følgende: 1 stk. Heatsource 2800 1 stk. Termostatpanel 1 stk. GSM fjernstyring 1 stk. Gasstilkobling for 3/8"

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 BRUKERVEILEDNING Innhold: A. Godt å vite før du bruker. B. Safety C. Installasjon og drift D. Installer gass regulator og gassflaske

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Terrassevarmer feilsøking

Terrassevarmer feilsøking Terrassevarmer feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK FORSLAG TIL RETTELSE Gass lukt under montering Gass lekkasje Se hvis det lukter gass på side 4. Gass lukt før første tenning Gass lekkasje Se hvis det lukter

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Trumatic C 3402 C 6002

Trumatic C 3402 C 6002 Trumatic C EL Trumatic C 3402 C 6002 9 7 Trumatic C 3 1 60 40 60 230 V ~ Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! 34000-96200 G 06 11/2004 E 06 12/2004 Fo Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel.

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat Bruksanvisning Norsk Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat OBS! Les nøye før maskinen tas i bruk. Innhold Tekniske data Side 2 Sikkerhetsanvisninger Side 2 Vedlikehold og service.. Side

Detaljer

Brukerhåndbok Campingvogn

Brukerhåndbok Campingvogn Brukerhåndbok Campingvogn Side 1 Nøkkel til spikertelt finner du i svart boks montert i hjørne av spikertelt på elvesiden. Eierne av plassen, Henning og Maria Haukeland har også nøkkel og kan være behjelpelig

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

RS50N. Bruks- og monteringsanvisning. Kleppvegen 102, 4050 Sola. www.clima-norge.no

RS50N. Bruks- og monteringsanvisning. Kleppvegen 102, 4050 Sola. www.clima-norge.no RS50N Bruks- og monteringsanvisning Kleppvegen 102, 4050 Sola. www.clima-norge.no Montering AllTemp RS50N kan festes med en stropp, eller den kan skrus fast. Man kan da skru fast vinkler på utsiden, eller

Detaljer

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner 0359 ADVARSEL FEIL BRUK OG IGNORERING AV SIKKERHETS INSTRUKSENE KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRANN ELLER EKSPLOSJON,

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON OG BRUK. Vaillant Geyser MAG NO 9/1 OZ med atmosfæresikring MAG 9 2.0

INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON OG BRUK. Vaillant Geyser MAG NO 9/1 OZ med atmosfæresikring MAG 9 2.0 INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON OG BRUK Vaillant Geyser MAG NO 9/1 OZ med atmosfæresikring MAG 9 2.0 Kjære kunde Vi takker for at du valgte en Vaillant MAG vannvarmer fra primus as. For å kunne garantere

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

12061 NOR 06/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12061 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] norsk SIKKERHET Fare Hvis gassbrenneren

Detaljer

43 47, N 6 515. Gassforsyning: Uten grenser, uten stopp, uten problemer, De originale Truma gasstrykkreguleringsanlegg

43 47, N 6 515. Gassforsyning: Uten grenser, uten stopp, uten problemer, De originale Truma gasstrykkreguleringsanlegg Gassforsyning: Uten grenser, uten stopp, uten problemer, De originale Truma gasstrykkreguleringsanlegg 43 47, N 6 515 HAR DE EN SIKKER GASSFORSYNING? AKKURAT DER DE ØNSKER DET. MonoControl CS og DuoControl

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Dokument: D-650 Utgave: 2 Dato: 02.02.04 Utarbeidd av: PAS Godkjent av: Brukerveiledning

Dokument: D-650 Utgave: 2 Dato: 02.02.04 Utarbeidd av: PAS Godkjent av: Brukerveiledning Brukerveiledning Innholdsfortegnelse: 1. Før du åpner esken side 2 2. Deler som medfølger side 2 3. Tekniske spesifikasjoner side 2 4. Monteringsbeskrivelse side 3 5. Bruk av Cinderella side 4 6. Sikkerhetsfunksjoner

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

BRUKSANVISNING INSTALLASJONSMANUAL

BRUKSANVISNING INSTALLASJONSMANUAL BRUKSANVISNING INSTALLASJONSMANUAL STEALTH Rev: 24-06-2011 A.O. 1 INNSTALLASJONSVEILEDNING TEKNISKE PRINSIPPER VIKTIG Før du installerer og bruker gasspeisen er det viktig å lese gjennom installasjonsveiledninger

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Propanguide. Fylt og kontrollert av AGA. Propan sikkert, raskt og rent

Propanguide. Fylt og kontrollert av AGA. Propan sikkert, raskt og rent Propanguide. Fylt og kontrollert av AGA Propan sikkert, raskt og rent 02 Propanguide. Innholdsfortegnelse. 03 Hva er propan? 04 Fordeler ved grilling med propan 07 Flasketyper Propanbrukerens ABC 08 1.

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 NO Bruksanvisning 1-6 For mest mulig glede av komfyren ber vi deg studere bruksanvisning nøye og oppbevare den for fremtidig bruk. KOMFYREN

Detaljer

Monteringsanvisning Solid

Monteringsanvisning Solid Monteringsanvisning Solid På Solid 12,5 sammenføyes sokkelprofilene med aluminiumsplaten innvendig i profilen. De andre modellene har hel profil. Husk å ta diagonalmål av sokkelen. De to målene må være

Detaljer

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

Aventa comfort. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen!

Aventa comfort. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Aventa comfort Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Aventa comfort Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 3 Sikkerhetsinstrukser... 3 Informasjon som gjelder bruk av klimaanlegg...

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 12027-2007 NOR AB Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 VIKTIG: LES IGJENNOM ALLE INSTRUKSJONER FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET. FØLG DE KORREKTE TENNINGS- OG BRUKSANVISNINGENE. HÅNDTER METALLDELER

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 R Aluminium in Architecture Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 Bruksanvisning for skyvedør og skyvevindu Skyvedør, -vindu Låsestilling Skyvestilling Låsestilling

Detaljer

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. 1 0 0063 ADVARSLER OG SIKKERHETSREGLER LES GJENNOM SIKKERHETSREGLENE NEDENFOR FØR DU BEGYNNER Å BRUKE VARMEREN. FOR DIN

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) 2 1 3 6 4 5 Monteringseksempel 1 Betjeningsenhet 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 150 cm²) 4 Varmluftsrør 5 Varmluftsutløp 6 Veggpipe 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Ulefos antikkovn. Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn

MONTERINGSANVISNING. Ulefos antikkovn. Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn MONTERINGSANVISNING Ulefos antikkovn Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn Bruk og montering Det er et eksklusivt og tradisjonsrikt produkt du har valgt til hjemmet ditt. Vår etasjeovn er produsert

Detaljer