Maur i nord rikere fauna enn du tror

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maur i nord rikere fauna enn du tror"

Transkript

1 Maur i nord rikere fauna enn du tror Torstein Kvamme Generelt er maur en varmeelskende insektfamilie. Det største artsantallet finnes i subtropiske og tropiske områder. Da er det naturlig at maurfaunaen i Nord-Norge er fattigere enn i Sør-Norge. Etter mer enn 100 års utforsking er det fremdeles mange sider av maurfaunaen i Nord-Norge som ikke er studert. Antallet kjente arter av maur i de tre nordligste fylkene er vesentlig lavere enn det totale antallet i Norge. Det er bare påvist 18 arter i disse fylkene, mens det er kjent 55 arter totalt i Norge. Trolig finnes det noen arter som ikke er registrert, og det reelle tallet i Nord- Norge kan være 25 arter, eller kanskje mer. Maurfaunaen i Nord-Norge Alle de kjente maurartene som finnes i Nord-Norge er også funnet i Sør-Norge. Det er ingen nordnorske spesialiteter som ikke kjennes fra andre deler av Norge. Naturlig nok har de fleste artene innvandret fra øst og nordøst. Maurfaunaen i Nord-Norge tilhører fire ulike grupper av faunaelementer (se tabell). De artene som er ekte trans-palearktiske, er utbredt fra Skandinavia i vest til Stillehavet i øst. Fordelingen på faunaelementene viser at de fleste artene tilhører den typisk nordlig orienterte faunaen. Mange er dermed representanter for taigafaunaen. De fleste av disse artene er lite spesialiserte, og har stor utbredelse. Dette forklarer også hvorfor det er en rikere fauna i Pasvik enn i Foto: Torstein Kvamme. Selv på karrige og forblåste steder som Sennalandet i Finnmark finnes det maurkolonier. Under den flate steinen er det en koloni av håret smalmaur (Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793)). 3

2 skogløse kystområder. Artene som tilhører barskogens fauna har en nordvestlig utløper her. Håret smalmaur (Leptothorax acervorum) er trolig den vanligste av alle artene i Norge, og den som er funnet Faunaelement Forkortelse Boreo-montan BM Utbredt hovedsaklig i de nordligste regionene av Palearktis (taigasonen) og fjellområder i Europa, Kaukasus og Sentral-Asia. Nord-palearktisk NP Generelt trans-palearktiske arter i taigasonen pluss deler av sonene med blandingsskog og løvskog. Sør-palearktisk SP Generelt trans-palearktiske arter som hovedsakelig er utbredt i den sydlige skogdekte sonen og skogstepper. Tørrere områder. Euro-sibirsk ES Arter som dekker Europas områder med blandingsskog og løvskog, over i skogstepper, og fortsetter østover i Sibir. Tabell 1. Faunaelementene slik de er definert av Czechowski et al. (2012). lengst nord i Norge. Denne vesle arten lever i høyfjellet så vel som i skogområder, på myrer og grasmarker. Arten har små kolonier og er ikke aggressiv, og mange vet ikke at den finnes på grunn av dens skjulte levevis. Den kan med rette kalles en hyperarktisk art, og tåler eksponering ned til - 30 C i overvintringskammeret. Samtidig greier den korte somre med lave temperaturer. På Sennalandet, ca. 450 m o.h., var det kolonier under flate steiner på forblåste rabber med kort og glissen vegetasjon. De flate, soleksponerte steinene varmes raskt opp og fungerer som varmefangere (se bilde side 3). Dette kompenserer for dårlig vær. Det er bare en av artene i Nord-Norge som er rent nordlig orientert, og det er fjellsauemauren (Formica gagatoides). Det er den eneste arktisk-subarktiske arten i Europa. Den forekommer også i Sør-Norge, men bare i fjellområder. På tross av dette er den mindre kuldeherdig enn håret smalmaur. Myrer har mye maur 4 Det er 7153 km 2 myrer i Nord-Norge, fordelt på 2076 km 2 i Nordland, 1006 km 2 Troms og 4070 km 2 i Finnmark (ifølge Rune Eriksen i Landskogtakseringen). Dette gir glimrende forhold for den nordlige faunaen knyttet til myr. Myrer kan ha utrolige tettheter av maur, også på ganske våte områder. Flere av artene er vanlige generalister som skogeitermaur, håret smalmaur og vanlig sauemaur. Også på temmelig fuktige myrer kan det være høye populasjoner av maur, særlig flere arter av eitermaur (Myrmica spp.). Foto: Torstein Kvamme.

3 Andre arter, som sorthodet skogmaur og flere av kløftehodemaurene, er eksklusive myrarter. Den sorthodete skogmauren ble i Norge første gang funnet i Pasvik. Arten har en vid utbredelse. I Mongolia lever den på åpne grassletter, mens den i Skandinavia er knyttet til store myrområder. Arten er også funnet i Hedmark, og er trolig utbredt i mye av grensetraktene. En av karakterartene på myr er myreitermaur (Myrmica scabrinodis). Den er kjent så langt nord som Lofoten, men er forventet å ha en større utbredelse. Koloniene legges ofte i litt hevede tuer av moser på myr (se bilder side 4 og 7). Hva så store mengder av maur lever av på fattige myrer er ikke klarlagt. Myreitermauren er en tøff krabat som tåler å fryse inne i is. Arten som bygger de høyeste tuene er nordlig skogmaur (Formica aquilonia). Denne arten er utbredt i det meste av Norge. Hvis man i stedet hadde valgt å måle volum over bakkenivå hadde liten skogmaur (Formica polyctena) vunnet. Den er ikke kjent i Nord-Norge. Det var få bidrag fra Nord-Norge, som dermed var underrepresentert. Erfaringene så langt tilsier at det er tuer i granskog eller grandominert skog som blir de høyeste. Det er imidlertid kjent at tuer i furuskog også kan ha anselige dimensjoner. Hvis det er riktig at de Store maurtuer i Nord-Norge? I perioden ble det arrangert en landsomfattende konkurranse for å finne den høyeste maurtua i Norge. Tabellen viser antallet kjente maurarter i Nord-Norges fylker, basert på Collingwood (1979) og Kvamme (1982). Arter merket med O er gamle, usikre funn av arter som trolig finnes i Nord-Norge. De norske navnene følger Kvamme & Wetås (2010). BM= Boreo montane element, NP= Nordlige palearktiske element, SP= Sørlige trans-palearktiske element, ES= Euro-sibirske element. 5

4 Generelt om maur Maur tilhører insektordenen veps (Hymenoptera), som ofte også har vært kalt «årevinger». Familien maur (Formicidae) i Skandinavia er fordelt på fire underfamilier: Ponerinae: Hos oss er det bare en, opprinnelig innført art. Den kan leve utendørs, men er vanligst i miljøer tett knyttet til menneskelig aktivitet. Myrmecinae: Denne underfamilien omfatter eitermaur og en rekke andre for det meste små arter. Eitermaurene bygger ikke tuer i egentlig forstand. De har brodd, og stikkene svir som «eiter». Dolichoderinae: I Norge er det bare funnet en art av denne underfamilien. Det er den sjeldne og sørlige firflekkmauren. Formicinae: Denne underfamilien omfatter sukkermaur, stokkmaur og skogmaur. Maur er evolusjonært en av de mest vellykkede insektgruppene. De oppsto for ca. 150 millioner år siden. Det finnes noen andre grupper av insekter hvor det er beskrevet flere arter. Den mest tallrike ordenen er biller med mer enn beskrevne arter. Ordenen veps (Hymenoptera) har «bare» ca beskrevne arter. Av disse er ca maur. Alle disse tallene er usikre. Ennå er det ingen som vet hvor mange arter det finnes på jorda. Det er anslått at det virkelige antallet maurarter kanskje er så høyt som Maurenes suksess fremgår av at de finnes utbredt i det meste av verden, i de fleste miljøer (med unntak av marine og akvatiske miljøer), og av det store antallet individer. Som eksempel kan det nevnes at det er beregnet at vekten av maur i Sør-Amerika er større enn vekten av pattedyrene der. En del av maurenes suksess tilskrives at alle maur er sosiale insekter, og ingen lever solitært (som enslige). Størrelsen på samfunnene varierer fra primitive arter med bare 4 5 individer til kjempestore superkolonier med mer enn 300 millioner arbeidere. Faunaen i Norge og Skandinavia er fattig sammenlignet med subtropiske og tropiske områder. Mens det i Norge er funnet 55 arter, er det funnet 76 arter i Sverige. Vi forventer imidlertid at det blir funnet flere arter i Norge, og kanskje vil antallet arter på landsbasis etter hver nå over Mange tuer av kløftehodemaur tyder på at det er en flertuesamfunn, også kalt en superkoloni. Tuene er lite dekte av vegetasjon på solsiden og fungerer som varmefangere. Bildet er tatt ved E6 litt vest for Kirkenes Lufthavn. Foto: Torstein Kvamme.

5 største tuene er i granskog, kan det forklare hvorfor de største tuene finnes lenger sør og øst. Andre faktorer spiller også en rolle. Kyststrøk med mye vind og regn har færre og mindre tuer. (navn, bruk og myter). Mingemaur, migemaur, flygemaur og stokkmaur er bare eksempler på en trolig veldig rik navnetradisjon. Foto: Torstein Kvamme. Foto: K. Sund. Områdene i Norge med barskog er mest lik taigaen. De kan regnes som en forlengelse av denne naturtypen, og er kjent for å ha de største tuene. Tuebyggende maur finnes også i åpne områder uten skog og langt mot nord. Dette er imidlertid andre arter, særlig kløfthodemaur (Formica underslekten Coptoformica). Den høyeste målte maurtua på den skandinaviske halvøya var ved polarsirkelen i Gällivarre, Sverige (bilde side 8). Vinneren av den norske konkurransen var tua ved Garin i Etnedal, 823 m o.h. Dette indikerer at man også langt nord kan finne store tuer. Om det finnes kjempe-tuer i Nord- Norge, gjenstår å se. Folk og maur Samene har tradisjonelt vært nært knyttet til naturen. Hva er deres syn på maur? Det finnes sikkert mye historisk stoff og myter om dette, men det er en av de sidene det finnes lite tilgjengelig informasjon om. Videre er det også i resten av den nordnorske befolkningen en jobb å gjøre for å samle inn og registrere folkelig tradisjon om maur I denne mosetua er det en stor koloni av eitermaur, selv om det er få ytre tegn å se. Litteratur: Berman, D. I., Alfimov, Z. A., Zhigulskaya, Z. A. & Leirikh, A. N. 2010: Overwintering and Cold-Hardiness of Ants in the Northeast of Asia. Det er lett å se hvorfor håret kløfthodemaur (Formica exsecta Nylander, 1846) passer som navn på arten. Den er vanlig mange steder i Nord-Norge. 7

6 Pensoft, Sofia Moscow. 294 pp. ISBN: Collingwood, C. A. 1979: The Formicidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica 8, Czechowski, W., Radchenko, A., Czechowska, K. & Vepsäläinen, K. 2012: The ants of Poland with reference to the myrmecofauna of Europe. Fauna Poloniae [Fauna Polski] 4, ISBN Douwes, P. 2012: Familj Formicidae Fylkesskogsjef Terje Dahl ved en stor maurtue i plantet granskog ved Fisktjønnhaugen, Fagerlidal i Målselv, juli myror, s Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Steklar: Myror getingar. Hymenoptera: Formicidae- Vespidae. Artdatabanken, SLU, Uppsala. ISBN Kvamme, T. 1982: Atlas of the Formicidae of Norway (Hymenoptera: Aculeata). Insecta Norvegiae 2, Kvamme, T. & Wetås, Å. 2010: Revidert liste over norske maur - inkludert dialektale navn og forslag til nye norske navn. Skog og landskap, Ås. 127 pp. ISBN Forfatteren: Torstein Kvamme har jobbet på Norsk institutt for skog og landskap siden 1974, og er ansatt som rådgiver. Biller og maur er mitt felt og jeg har jobbet med kartlegging og taksonomi. Tidligere var jeg ansatt på en rekke prosjekter som hadde med barkbille- og andre skader på trær. I perioder har jeg bodd i utlandet og vært på ekspedisjoner i mange land. Jeg har derfor også arbeidet med tropisk materiale. E-post: 8 Den høyeste registrerte maurtua i Skandinavia ligger ved polarsirkelen i Lillsaivis i Gällivarre, Sverige. Den har en gjennomsnittshøyde (høyeste laveste sider) på 262 cm. Fotos: Torstein Kvamme.

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

Hvor lenge kan jeg leve?

Hvor lenge kan jeg leve? Hvor lenge kan jeg leve? Det tenker jeg på når jeg er i det filosofiske hjørnet eller jeg ser døden i øynene. Ingen vet svaret. Jeg kan leve til jeg er 14 som min farfar eller omkomme i en bilulykke i

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Rapporter 5/2010 Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike

Detaljer

Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag. Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur

Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag. Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur 1 Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur Copyright Ettertrykk anbefales oppgi kilde Rapporten kan lastes ned fra www.wwf.no/core/pdf/wwfs_skogsverneplan_2004.pdf

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2005-11

Siste Sjanse rapport 2005-11 Ekstrakt Siste Sjanse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Stor-Elvdal kommune. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels

Detaljer

Er bjørnen farlig? M12 2013

Er bjørnen farlig? M12 2013 Er bjørnen farlig? M12 2013 Dette skriftet er blitt til etter en idé av SVEN BRUNBERG, feltansvarlig for Det skandinaviske bjørneprosjektet, og bygger på hans erfaringer og på den kunnskapen som gjennom

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring 1 Økologi ØKOLOGI 15 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring Økologi er læren om samspillet og sammenhengene i naturen. Økologi handler også om mennesket,

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Redaktører Prosjektledelse Layout Illustrasjoner av artsgrupper Tilrettelegging av figurer Tilrettelegging for internet Siteres som Kapitler siteres som (eksempel)

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Vikingene hvem var de?

Vikingene hvem var de? Vikingene hvem var de? Anes Erik Bakija I moderne interpretasjon framstilles ofte vikingene som fryktløse barbarer, med store skjegg og kropper som okser. De landet på kysten med de digre skipene deres,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 1 Fafo ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013

Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013 Notat 214 (P 214:4) Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 PO Box 3233 Elisenberg NO-28 Oslo, Norway www.samfunnsforskning.no Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 213 De første

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Av: Sturla Nordlund, forsker ved SIRUS (2013) Innledning De fleste av oss har vel en oppfatning av at både alkoholpolitikk, normer og adferd

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer