Rapport om tiltak for å forebygge og avdekke påsatte branner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om tiltak for å forebygge og avdekke påsatte branner"

Transkript

1 Rapport om tiltak for å forebygge og avdekke påsatte branner Rapporen ble utgitt av en arbeidsgruppe, oppnevnt av Justisdepartementet, i oktober Til Det kongelige Justis- og politidepartement Arbeidsgruppen som skal utarbeide forslag til tiltak for å forebygge og avdekke påsatte branner, oppnevnt juni 1994, legger med dette frem sin rapport. Oslo, oktober 1995 Stein Ove Songstad Kjerstin Kvande Jan Erik Thoresen Andreas Pihl Tron Sundt Arne Bjørkås Hans Kristian Madsen Oleiv Hoel Berthold Grünfeldt Stig Hefstad Wang Rapport om tiltak for å forebygge og avdekke påsatte branner 33

2 1.0 Innledning 1.1 Ildspåsettelse i et samfunnsperspektiv Både i internasjonal og nasjonalsammenheng er ildspåsettelse et betydelig samfunnsproblem. Dette henger sammen med en lang rekke samfunnsmessige faktorer. Årsakene til at brann anstiftes er hovedsakelig forankret i vandalisme, hevnaksjoner, forsikringsvindel og pyromani. Ser vi på land det er relevant å sammenlikne oss med, viser det seg at påsatte branner i første rekke, er et ungdomsproblem, og at det er knyttet nært til sosiale forhold og den generelle utvikling i samfunnet. Et gjennomgående trekk ved brannsituasjonen i disse landene er mangelfull statistikk og oversikt over omfanget av påsatte branner. De statistikker og beregninger som foreligger viser imidlertid at problemet er sterkt økende. Tall fra Norges Forsikringsforbund for 1993 viser at 2,8 % av det totale antall anmeldte branner til forsikringsselskapene var påsatt. Erstatningsutbetalingene for disse brannene utgjorde 11,5 % av de samlede utbetalingene etter brann. I tillegg viser tall fra Norges Forsikringsforbund at 30,4 % av brannene var oppført med "årsak ukjent". Erstatningsutbetalingene for denne kategorien utgjorde 43,7 % av erstatningene. Det må antas at mange av disse brannene med årsak ukjent i virkeligheten er påsatt. En oversikt fra Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern over antatte brannårsaker for perioden 1988 viser at mistanke om påsatte branner utgjør 15 %. Videre utgjør gruppen "årsak ukjent" ca. 27 %. Forsikringsnæringen og brannvernorganisasjonene i Norge ser ikke bort fra at 20 % av branner over en viss størrelse kan være påsatt. På brannområdet fremstår Norge fremst som et "reparasjonssamfunn". Store ressurser brukes til å utbedre skader oppstått i forbindelse med branner. Påsatte branner påfører det norske samfunn store tap, ikke bare økonomisk, men historisk, fordi mange av de påtente bygninger er verneverdige. Brannstifterne representerer i første rekke et kriminalitetsproblem, men fordi slik kriminalitet får store ringvirkninger og opptrer i økt grad, må påsatte branner ses på som et voksende samfunnsproblem i Norge. I St.meld. nr. 15 ( ) Tiltak mot brann, legges det stor vekt på økt satsing på forebyggende arbeid, og iverksettelse av tekniske tiltak for å sikre mot brann. Videre legges det vekt på oppfølging for å avdekke årsaker til branner. Årsaksforklaring og fremleggelse av bevis er særlig vanskelig der det ligger mistanke om ildspåsettelse. Det er derfor behov for å styrke arbeidet med å frem til tiltak for å forebygge og påsatte branner. 1.2 Arbeidsgruppens mandat og sammensetning Norges Forsikringsforbund og Norsk Brannvern Forening tok i 1992 kontakt med Justisdepartementet med anmodning om at det ble foretatt en utredning om hva man forstår med "påsatte branner". I tillegg ønsket man at man kom med forslag til tiltak mot påsatte branner og tiltak i forhold etterforskingen av slike saker. I forståelse med Kommunaldepartementet oppnevnte Justisdepartementet i juni 1994 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å lage en utredning med sikte på å komme med forslag til tiltak, avklare omfanget av bakenforliggende årsaker til påsatte branner. 34 Rapport om tiltak for å forebygge og avdekke påsatte branner

3 Arbeidsgruppen startet sitt arbeid umiddelbart etter oppnevnelsen, og gruppen har i løpet av 1994 og 1995 hatt jevnlige møter. Arbeidsgruppen har hatt følgende mandat: 1. Arbeidsgruppen skal i sin utredning drøfte hva man skal forstå med påsatte branner, herunder drøfte forholdet mellom grov uaktsomhet og forsett, og hva som kan være aktuelle motiver for å sette på branner. 2. Arbeidsgruppen skal kartlegge omfanget av påsatte branner, differensiert etter hvilke motiver/årsaker det er mulig å knytte til brannene. Det bør i denne forbindelse legges vekt på antall branner, omkostninger, type bygninger og hvilke utviklingstendenser det har vært i løpet av de siste årene. I denne sammenheng vil det også være naturlig å trekke inn statistiske oversikter fra andre land, særlig fra Norden. 3. Arbeidsgruppen skal på bakgrunn av ovennevnte momenter komme med forslag til mulige tiltak for å forebygge og avdekke påsatte branner, herunder vurdere mulighetene for å forbedre etterforskingen av branner og utrede forventede virkninger av tiltakene. Arbeidsgruppen har hatt følgende sammensetning: Førstekonsulent Stein Ove Songstad, Justisdepartementet formann Professor dr. med. Bertholdt Grünfeldt, Universitetet i Oslo Statsadvokat Kjerstin A. Kvande, Riksadvokaten Overingeniør Hans Kristian Madsen, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Avdelingsdirektør Andreas Pihl, Norges Forsikringsforbund Direktør Jan Erik Thoresen, Norsk Brannvern Forening Varabrannsjef Oleiv Hoel, Oslo brannvesen Politiavdelingssjef Tron Sundt, Oslo politikammer Politiavdelingssjef Arne Bjørkås, Kriminalpolitisentralen Politiavdelingssjef Stig Hefstad Wang, Politihøgskolen sekretær Rapporten er utarbeidet og skrevet av arbeidsgruppen i fellesskap. Takk til Barbro Hamre, Norges Forsikringsforbund, for språkfaglige råd. 1.3 Sammendrag I Norge brukes det store ressurser på å utbedre skader som er oppstått i forbindelse med branner, og vi fremstår først og fremst som et reparasjonssamfunn. Påsatte branner påfører det norske samfunnet store tap både økonomisk og kulturhistorisk. Brannstiftere representerer i hovedsak et kriminalitetsproblem, men fordi slik kriminalitet får store ringvirkninger, må påsatte branner ses på som et økende samfunnsproblem i Norge. Med utgangspunkt i mandatet har arbeidsgruppen lagt tre hovedstrategier til grunn for de foreslåtte tiltak når det gjelder å forebygge påsatte branner: Forebyggende tiltak rettet mot en potensiell brannstifter. Etterfølgende tiltak rettet mot en potensiell brannstifter. Forebyggende tiltak rettet mot mulige brannobjekter. Arbeidsgruppen har valgt å fremstille forslag til tiltak i et eget register, se punkt 8.0. Registeret inneholder ikke en prioritert rekkefølge av tiltakene. Rapport om tiltak for å forebygge og avdekke påsatte branner 35

4 Arbeidsgruppen har lagt til grunn at begrepet "påsatt brann" omfatter alle branner anstiftet med vilje (med forsett). Barns lek med fyrstikker, lightere o.l. er omtalt i rapporten, men problemet faller ikke inn under ovennevnte begrep. En brannstifter er i denne fremstillingen en person som anstifter brann med vilje, for å skade eiendom. Det gjelder uansett om vedkommende strafferettslig sett er å anse som utilregnelig eller ikke. Rapportens kapittel om påsatte branner og brannstiftere gir en oversikt over ulike motiver knyttet til brannstifterfenomenet. I tillegg behandles brannstiftelse med bakgrunn i psykotiske tilstander, svekket dømmekraft, personlighetsforstyrrelser, nevrotiske hemninger, mediapåvirkning m.m. En viktig del av arbeidsgruppens materiale har vært bearbeiding av tilgjengelig statistikk som omhandler påsatte branner. Gjennom Direktoratet for brann- og eksplosjonsverns (DBE) database er tallmateriale innsendt fra landets brannvesen og politi systematisert og lagt ved rapporten. Tallene så langt viser at ca. 15 %, (både 1993 og 1994) av alle registrerte brannårsaker er påsatt brann. Branner med ukjent årsak er også en viktig del av det behandlede materiale, og her viser landsgjennomsnittet 15 % og 12 % henholdsvis i 1993 og Imidlertid har ikke politiet rapportert årsak i mer enn fire av ti branner. Tallmaterialet basert på politiets etterforsking (innsendte brannårsaker) er foreløpig mangelfullt, og det er for tidlig å trekke entydige konklusjoner når det gjelder omfanget av påsatte branner. Arbeidsgruppen antar at omfanget av påsatte branner er større enn det som kommer frem av tallene. I de to største byene, Oslo og Bergen, hvor andelen branner med ukjent årsak er forholdsvis liten, (mellom 2 % og 8 %) øker omfanget av påsatte branner til mellom 20 % og 30 %. Det er utviklet en rekke undervisningstilbud for skoleverket som tar for seg grunnleggende elementer ved brannvern. Vern av liv, helse og materielle verdier er nøkkelord i et samspill mellom elever, lærere, brannvesen og etterhvert også de stedlige elektrisitetstilsyn og politimyndighetene. Felles for alle undervisningstilbudene er at de bygger på en helhetlig plan, såvel brannfaglig og pedagogisk som grafisk. Massemedia spiller også en viktig rolle på brannområdet, som informasjonsformidler og positiv holdningsskaper. Forsikringsselskapenes avtaler med forsikringstakerne er basert på økonomiske ytelser og gjenytelser, og forsikringstakerne må finne økonomisk interesse i å redusere risikoen for brann inkludert ildspåsettelse. Gjennom virkemidler som premierabatt for risikoreduserende tiltak bruk av egenandeler, anvendelse av sikkerhetsforskrifter som forutsetning for full erstatning eller avkortning m.m. vil forsikringsnæringen kunne fokusere på forsikringstakernes økonomiske interesser. Forskrifter til brannvern- og bygningslovgivningen samt internkontroll, er et viktig verktøy for eiere og brukere av bygninger samt de offentlige myndighetsorganer som forvalter regelverket. Arbeidsgruppen mener at brannvesenets forebyggende arbeid må styrkes. Effektivisering av slokkeberedskapen i brannvesenet gjennom kompetanseheving og modernisering av utstyr, vil gi effekt i forhold til politiets etterforsking av branner, ved at åstedsarbeidet blir mindre komplisert. Arbeidsgruppen foreslår en rekke konkrete tiltak for forebygging av ildspåsettelse i næringsbygg, landbruk, boliger, offentlige bygninger m.v. Mange av tiltakene er allerede gjennomført flere steder, men fokusering på brannsikring vil bidra til økt bevissthet i forhold til påsatt brann. I tillegg omtales bil-, båt- og skogbranner. 36 Rapport om tiltak for å forebygge og avdekke påsatte branner

5 Politiet har en ubetinget etterforskingsplikt ved alle branntilfeller. Det synes som om branner hvor menneskeliv er gått tapt samt de fleste store branner med omfattende skader prioriteres etterforskingsmessig høyt. Arbeidsgruppen mener at opplæringstilbudet innen etterforsking av branner må bedres gjennom kompetansehevende tiltak. Brannetterforsking med tanke på å avdekke brannårsak kan også bedres gjennom utvidet samarbeid med brannvesen og stedlig elektrisitetstilsyn. Strafferammen for ildspåsettelse avhenger av hvilket straffebud som er overtrådt og spenner fra bøter til fengsel inntil 21 år. Det er uaktuelt å foreslå heving av strafferammen. Det er arbeidsgruppens erfaring at straffenivået, i hvert fall for de alvorligste sakene, ligge relativt høyt. Av denne grunn mener arbeidsgruppen at en eventuell skjerping av straffenivået vil ha liten preventiv effekt. Det foreligger ingen systematisk bearbeidede undersøkelser om behandling og videre oppfølging av brannstiftere i Norge. Dette må dels ses på bakgrunn av at behandlingstilbudet for brannstiftere ikke er satt i system. Det tilbud de har fått som straffe- og sikringsdømte er i beste fall ikke spesifikt tilpasset deres særlige behandlingsmessige behov. Arbeidsgruppen ser det som viktig at oppmerksomhet rettes mot rehabilitering av ildspåsetteren under og etter soningen. Rapport om tiltak for å forebygge og avdekke påsatte branner 37

6 2.0 Arbeidsgruppens forståelse av begrepet "påsatte branner" Arbeidsgruppen har lagt til grunn at begrepet påsatt brann omfatter alle branner anstiftet med vilje. De branner som skyldes ulik form for uaktsomhet faller således utenfor. Imidlertid har arbeidsgruppen valgt å inkludere branner som skyldes barns lek med fyrstikker, lightere o.l., selv om denne type brannårsak ikke omfattes av definisjonen. En forsettelig påsatt brann er i de fleste tilfeller en straffbar handling. Aktuelle straffebestemmelser vil være straffelovens (strl.) 148 brannstiftelse hvorved tap av menneskeliv/utstrakt ødeleggelse av fremmed eiendom lett kan forårsakes og strl. 291/292 simpelt/grovt skadeverk. Setter en fyr på egen eiendom, er ikke skadeverksbestemmelsene anvendelige, men brannstifteren vil da normalt kunne rammes av strl Er brannen påsatt som et ledd i forsikringssvik, vil strl. 272 være anvendelig. For straffeansvar er det ikke nok at det foreligger overtredelse av et straffebud begått under omstendigheter som ikke kan rettferdiggjøre handlingen. I tillegg kommer de subjektive vilkår, at lovbryteren har utvist skyld og fyller de personlige forutsetninger for straffeansvar. Når det gjelder skyldformen forsett, skjelnes det gjerne mellom fire hovedtyper: hensiktsforsett overlegg vanlig forsett eventuelt forsett (dolus eventualis) Hensiktsforsett er en form for kvalifisert forsett. Denne type forsett foreligger når den skyldige har som hensikt (motiv/ønske) å fremkalle den skadelige følge (eller et annet objektivt moment i straffebudet). Eieren som tenner på huset sitt for å få utbetalt forsikringssummen, har handlet med hensikt. Forsikringsutbetalingen er det endelige mål selve motivet. Nedbrenningen av huset er et mellomledd som man nødvendigvis må innom for å oppnå utbetaling. Overlegg er en annen type kvalifisert forsett. Overlegget foreligger når den skyldige har begått handlingen etter en overveid beslutning, ikke som utslag av en umiddelbar impulshandling. Vanlig forsett foreligger når gjerningsmannen i gjerningsøyeblikket anser følgen (eller et annet objektivt moment i straffebudet) for å være sikker eller overveiende sannsynlig. Eieren tenner på huset sitt for å få forsikringssummen, enda han vet at en leieboer som er skrøpelig til bens, bor på loftet. Han håper at leieboeren skal greie å komme seg ut, men anser det som overveiende sannsynlig at vedkommende vil brenne inne. Her foreligger ikke hensiktsforsett for drap, fordi følgen ikke er ønsket. Han 38 Rapport om tiltak for å forebygge og avdekke påsatte branner

7 kan likevel straffes for forsettlig drap dersom leieboeren brenner inne, fordi det foreligger sannsynlighetsforsett. I tillegg kan han straffes for overtredelse av strl. 148 og 272. Eventuelt forsett Det er vanlig å skjelne mellom to former for eventuelt forsett: den positive og den hypotetiske form. Begge former betinger at gjerningsmannen i gjerningsøyeblikket regnet den aktuelle følge som mulig. Det karakteristiske for den positive form er at gjerningsmannen ikke ville avholdt seg fra handlingen selv om følgen hadde fremstått for ham som sikker eller overveiende sannsynlig i gjerningsøyeblikket. Følgen er "tatt med på kjøpet". Etter den hypotetiske lære har gjerningsmannen ikke akseptert følgen fordi han ikke har tenkt på hvordan han skulle forholde seg om "den uønskede" følgen skulle inntre. Retten kommer i ettertid til at han ville ha tatt følgen med på kjøpet hvis han først hadde tenkt på spørsmålet. Det synes å være enighet om at dette er et for spinkelt grunnlag for å statuere forsett. Slike tilfeller kan derfor bare føre til uaktsomhetsansvar. Uaktsomhet Som veiledende regel kan man si at den som etter vanlig oppfatning opptrer uforsiktig eller uforsvarlig har vært uaktsom. Uaktsomheten har forskjellige grader. Alvorligst er grov uaktsomhet. Uaktsomheten er grov når det er utvist en kvalifisert eller utpreget uforsiktighet eller skjødesløshet. Gjerningsmannen må være mye å bebreide. Rapport om tiltak for å forebygge og avdekke påsatte branner 39

8 3.0 Påsatte branner og brannstiftere 3.1 Definisjon av begrepet brannstifter Det er foretatt mange forsøk på å inndele brannstiftere i karakteristiske klasser eller typer. Vanskene har imidlertid vært store. Utgangspunktet for inndelingene har vært siktede eller straffedømte gjerningsmenn eller psykiatriske pasienter i institusjoner. Dette representerer i seg selv en skjevhet i bedømmelsen av hvilke personlighetsegenskaper og psykiske avvikstilstander som kjennetegner brannstiftere. Inndelingene har hatt motivkretsen for brannstiftelsen som viktigste mål, ikke selve brannstifterhandlingen. Erfaring har vist at motivene er sammensatte. De går på tvers av personlighetsegenskapene hos mange av brannstifterne. Det har vært vanlig å inndele brannstiftere i to hovedgrupper: de som tenner på eiendom ut fra et målrettet, rasjonelt eller forståelig motiv, og de motivløse, ofte betegnet som reaktive, patologiske eller irrasjonelle brannstiftere. At en brannstifter er motivert av en patologisk personlighetsforstyrrelse, behøver ikke å bety at handlingen er uten motiv. Motivet kan være patologisk betinget, det kan være bevisst og styrt av mer eller mindre ubevisste psykiske prosesser. En som anstifter flere branner kan ha ulike motiv, en gang rasjonelt, en annen gang irrasjonelt. Det er heller ingen skarp grense mellom den rasjonelt og irrasjonelt motiverte brannstiftelse. Snarere dreier det seg om en bred gråsone med overgangstilstander mellom den "meningsfylte" eller rasjonelle, og den "uforståelige" eller irrasjonelt motiverte handling. Ved den tilsynelatende motivløse brannstiftelsen vil gjerningsmannen oftest gi uttrykk for at han selv opplever handlingen uforståelig. Han opplever at det er "fremmede" krefter i ham som har dirigert brannstifteratferden. Det var ikke "han selv" som sto bak handlingen. Forsøk på å etablere en spesifikk personlighetsmessig brannstifterprofil har ikke vist seg å være holdbar. Brannstifterpersonligheten som en klart avgrenset avvikstilstand eksisterer ikke. Brannstifterhandlingen har sitt utspring i et bredt register av årsaksforhold, med en stor variasjonsbredde i utløsningsmekanismer, like fra en normal profittrang til dyptgående personlighetsavvik i form av aktivt pågående sinnssykdom. Det kan videre ligge ulike typer av personlighetsforstyrrelser av ikke sinnsykelig karakter, og annen abnorm psykisk tilstand til grunn for brannstifterhandlingen. I den grad brannstifterpersonligheten er uttrykk for en avvikstilstand går den på tvers av det psykiatriske diagnoseskjema, fra hjerneorganisk betinget sinnssykdom til angst og tvangsnevrotiske reaksjons- og atferdsmønstre. Brannstifter i denne fremstilling er en person som anstifter brann med forsett for å volde skade på eiendom. Det gjelder enten vedkommende strafferettslig sett er å anse som utilregnelig eller ikke. Brannstiftelse er et videre begrep. Gjerningen behøver ikke å være foretatt med forsett (intensjonelt). En person som sovner røykende i sengen, hvoretter det oppstår brann, er ikke en brannstifter etter denne definisjonen. En person som utviser mangelfull påpasselighet ved bruk av åpen ild oppfattes heller ikke som brannstifter. Mangelfull påpasselighet kan være atferdsmessig tvetydig, og illus- 40 Rapport om tiltak for å forebygge og avdekke påsatte branner

9 trerer den brede gråsone av uklarhet omkring brannstifterårsaken.. Barn under den kriminelle lavalder, som under lek eller i annen sammenheng forårsaker brann, faller også utenfor begrepet brannstifter. 3.2 Kortfattet historisk oversikt over brannstifterfenomenet I begynnelsen av forrige, århundre ble den typiske brannstifter beskrevet som den psykisk utviklingshemmede unge kvinnen, kjennetegnet av seksuelt avvik og menstruasjonsforstyrrelser. I 1830-årene ble begrepet pyromani og den pyromane brannstifter introdusert av franske leger. Med pyromani forsto man en instinktiv og uimotståelig tilbøyelighet til å anstifte brann. Etterhvert forsvant begrepet, men kom på mote igjen på 1920-tallet. Psykoanalytikere vektla pyromaniens seksuelle røtter. Freud understreket forholdet mellom brann og forstyrret seksualitet. Han mente at det kunne foreligge en sammenheng mellom fascinasjon av ild, brannstiftelse og psykoseksuell modningshemning. Fra senere psykoanalytisk hold er det kommet mange kliniske rapporter om brannstiftere. Det dreier seg hovedsakelig om beskrivelser av individuelle tilfeller under behandling, med forsøk på forståelse og forklaring av de underliggende dynamiske psykologiske motiv for handlingen, sett i lys av personens livshistorie. Det er vanskelig å avgjøre hvilken generell innsikt i brannstifterfenomenet de representerer. I nyere psykiatrisk faglitteratur og diagnostikk betraktes pyromani som en form for forstyrrelse av impulskontrollen, i første rekke av aggressive og destruktive impulser, fantasier og tilbøyeligheter til handling. De diagnostiske kriterier for pyromani er at personen ved gjentatte anledninger ikke har hatt evnen til å motstå impulsen (trangen) til å anstifte brann. Forut for brannstiftelsen opplever personen en økende følelsesmessig spenningstilstand, uro, rastløshet, irritabilitet, sinne og skuffelse. Etter å ha anstiftet brann, føler han avspenning, leilighetsvis også behag og velvære. Personen mangler en rasjonell motivasjon for handlingen. Brannstiftelsen rammer tilfeldig, den har vanligvis ikke til formål å skade en bestemt person. Den pyromane ildspåsetter hører til sjeldenhetene blant de som anstifter brann. Det er anslått at under 5 % av brannstiftere som pågripes hører til denne kategorien. Fordi den pyromane brannstifter forårsaker mange branner, er risikoen for å bli avslørt større enn hos personer som bare anstifter brann ved et engangstilfelle. Derfor er den pyromane brannstifter sannsynligvis overrepresentert blant de erkjente tilfeller. Tross det utgjør pyromanien en meget beskjeden del av brannstifterpanoramaet. Det er en populær oppfatning at pyromanien er en variant av seksuelt avvik. Seksuelt motiverte pyromane brannstiftelser forekommer i enkeltstående tilfeller. Langt vanligere er aggressive og destruktive impulser bak handlingsmønsteret, ikke seksuelle motiv. Det gjennomgående personlighetstrekk hos pyromanen er en emosjonell umodenhet, ofte mangel på sosiale ferdigheter, redusert kontaktevne med ledsagende avvisning og isolasjonstilbøyelighet. Selvusikkerhet kombinert med et lavt selvbilde er et vanlig trekk. Rapport om tiltak for å forebygge og avdekke påsatte branner 41

10 Selv om den pyromane ildspåsetter er en sjeldenhet, fremkaller tilstanden angst og utrygghet i boområdet hvor personen opererer. Det skyldes omfanget av brannstiftelser og branntilløp, samt den usikkerhet som knytter seg til tilbakefallsfaren. 3.3 Brannstiftelse som ikke er forbundet med en personlighetsavvikende tilstand den "rasjonelle" brannstifter Vinningsmotivet Vinningsmotivet er det dominerende trekk ved de "rasjonelle" brannstiftelser. Erfaringsmessig er slike kriminelle handlinger forbundet med liten risiko for å bli avslørt, og handlingen kan medføre stor gevinst. Det er antatt at en betydelig del av brannrelatert skade på eiendom er betinget av "rasjonell" brannstiftelse. Forsikringssvindel er det typiske tilfelle. Ønsker man å kvitte seg med en bygning, en bestemt gjenstand eller andre mindre lønnsomme eller funksjonsdyktige eiendeler, fremstår brannskade med tilhørende erstatningsutbetaling som en hensiktsmessig "løsning" av problemet. I forbindelse med rehabilitering av et hus eller en leilighet kan en brannskade danne grunnlaget for det forsikringsbeløp som er nødvendig for restaureringen. Man kan vel ikke se bort fra de økonomiske gevinstmuligheter og betydelige innsparinger av tid og krefter som oppstår når en gammel bygning er nedbrent, særlig dersom denne i tillegg betraktes som verneverdig. Tomten kan fristilles raskt til nybyggingsformål ved at hus antennes. Rivningsutgifter spares, samtidig som mulighet for nybygging påskyndes. "Bygningsstrippere" antenner forlatte hus etter at innbo er fjernet og solgt. Brannstiftelse gir arbeid for "profesjonelle" brannstiftere. I enkelte land har det forekommet at brannmenn har anstiftet brann fordi de er lønnet bare så lenge de er sysselsatt med å slokke branner. Brann kan brukes til å flerne kompromitterende dokumenter i forbindelse med konkurs, mistanke om bedrageri og for å skjule annen forbrytelse, for eksempel drap Brannstiftelse motivert av hevn/revansjelyst Brannstiftelse motivert av hevn utgjør den største gruppe av påsatte branner. Hevnlysten utløser aggressive ødeleggelsesfantasier, som under gitte ytre omstendigheter fører til handling. Såvel lysten som ødeleggelseshandlingen kan være styrt av en blanding av rasjonelle og irrasjonelle motiv. Den destruktive hevnen kan være rettet mot en bestemt person, en institusjon, en politisk bevegelse eller mot samfunnet som helhet. Hevnobjektet kan f.eks. være en arbeidsgiver brannstifteren føler seg mobbet av, en nabo som oppfattes som fiendtligsinnet, eller hevnen kan utløses på bakgrunn av kjærlighetsbetinget eller erotisk sjalusiforhold. I hevnmotivet er innebygget et fiendebilde. Brannstifteren lever med en vedvarende følelse av å være truet, forfulgt, trakassert, avvist, utstøtt, urettferdig behandlet eller mobbet. 42 Rapport om tiltak for å forebygge og avdekke påsatte branner

11 Når hevnens ødeleggende virkning retter seg mot samfunnet, vil ildspåsettelsen foregå mer tilfeldig, der det byr seg anledning til å tenne på uten å risikere å bli oppdaget. Samtidig har brannstifteren et stort behov for at "saken" får bred mediaomtale og oppmerksomhet Brannstiftelse motivert av oppmerksomhets behov heltesyndromet Anstiftelse av brann kan være en måte å komme i sentrum av begivenhetene på, få mulighet til å spille helterollen. Brannstifteren føler seg miskjent og lite verdsatt. Han kan plages av et misforhold mellom personlige ambisjoner og naturlige forutsetninger, noe som plasserer ham i en posisjon han finner vanskelig å godta. En patruljerende vaktmann kan f.eks. anstifte brann, for deretter å tilkalle brannvesenet og medvirke ved slokkingen. Som helt kommer han i sentrum av begivenhetene, etter å ha oppdaget brannen og ved at han har handlet raskt og resolutt. Mediafokuseringen kan bedre hans selvbilde og gi ham en forbigående følelse av å være betydningsfull og sosialt kompetent. Det kan også ligge håp om påskjønnelse og forfremmelse i yrket etter en slik innsats. Ønske om oppreisning kan være et annet element i bildet Hærverk som motiv vandalisme Brannstiftelse som en form for hærverk begås oftest av yngre voksne i gjenger. Ødeleggelsestrangen synes ikke å være det sentrale motiv. Trangen til spenning og dramatikk, med opplevelsen av tilhørighet og fellesskap med gjengen, er mer fremtredende. I slike gjenger kan det være en viktig forutsetning for aksept og status at personen er modig, at han foretar særlig dristige handlinger eller er villig til å begå alvorlige forbrytelser. I de senere år er denne form for atferd ofte kombinert med bruk av rusmidler. Gjengen er mer eller mindre ruspåvirket, noe som svekker de sosiale og moralske hemningsmekanismer mot å begå kriminelle handlinger. Brannstiftelsen forsterker følelsen av det spenningsfylte. Tendensen til gjentagelse er stor, inntil avsløring finner sted Politisk/ideologisk motivert brannstiftelse Politisk/ideologisk motivert brannstiftelse kan enten være uttrykk for protestholdninger, opprør eller terrorisme. Terrorisering gjennom brannstiftelser er gjennomgående kjennetegnet ved at de som står bak terroren tilkjennegir sin politiske tilhørighet og sine motiv for handlingen. Publisiteten er en viktig side ved terrorhandlingen. Den politiske grupperingen som står bak brannen gis mulighet til å kommunisere med befolkningen og makthaverne. Uten slike dramatiske handlinger forblir gruppen oftest ubetydelig. Ved hjelp av terror kan den fremme krav om forhandlinger, med oppstilling av betingelser for politiske endringer. Brannødeleggelsen virker oppskakende og skremmende. Den truer den offentlige orden, samtidig som den signaliserer en sadistisk form for styrke og makt. Myndighetene kan avsløre maktesløshet ved at personene bak terroren ikke blir Rapport om tiltak for å forebygge og avdekke påsatte branner 43

12 tatt eller ved at de må inngå kompromisser med gruppen. Terroristene får oppmerksomhet, kan vinne sympati og verve tilhengere. Opprør og protestholdninger, med anstiftelse av branner, ses i perioder med sosial spenning og uro. Det oppstår gjerne en blanding av målrettede politisk motiverte brannstiftelser og branner som en konsekvens av plyndring og hærverk. De siste års brannstiftelser i flyktningemottak er eksempler på kombinasjonen av politisk motiverte handlinger, sadisme og vandalisme. Brannene kan under gitte omstendigheter ha en opphissende og aggresjonsfremmende virkning, med psykologisk spredningseffekt. Slike opprør kan i løpet av kort tid få et betydelig omfang, med utstrakt skadeforvoldelse. Eksempler på opprør av denne typen er velkjent bl.a. fra amerikanske storbyer. 3.4 Brannstiftelse forbundet med psykiske forstyrrelser Brannstiftelse på bakgrunn av psykotiske tilstander En norsk oppfølgingsstudie tyder på at anslagsvis 20 % av brannstifterne er sinnssyke eller såkalt grensepsykotiske på tiden for ildspåsettelsen. To hovedtyper av sinnssykdommer (psykoser) forbindes hyppigst med anstiftelse av brann: Vrangforestillinger og hallusinasjoner (sansebedrag) hos schizofrene pasienter, og psykotiske depresjoner eller oppstemthet (mani). Særlig synes vrangforestillinger å være av betydning som brannutløsende faktor. Forfølgelsesforestillinger, ofte av mer omfattende karakter med tanker om verdens undergang, om guddommelig straffedom pasienten er pålagt å foreta er utbredt, likeledes varianter av fortapelsesideer. Slike fortapelsesideer kan være forbundet med betydelig oppdemmet raseri og aggressivitet, som utløser destruktive handlinger, for eksempel anstiftelse av brann. Fra tid til annen forekommer befalende hallusinatoriske stemmer, oftest fra Gud eller andre overnaturlige vesener, som befaler at pasienten skal tenne på. Brannen kan ha symbolsk meningsinnhold, for eksempel at det onde skal ødelegges/ fortæres. Fra tid til annen forekommer brannstiftelse i psykiatriske institusjoner. Ildspåsettelse utløst av dyp depresjon, ikke sjelden kombinert med selvmordsforsøk eller egenbeskadigelse forekommer både i og utenfor institusjon. Dyp mindreverdsfølelse og fortapelsesforestillinger er karakteristiske trekk ved depressivt utløste brannstiftelser Brannstiftelse på grunn av svekket dømmekraft Psykisk utviklingshemning i lettere grad (sinker og debile) forekommer ikke sjelden blant brannstiftere. Det gjelder både klienter i institusjon og utenfor. Klientens emosjonelle umodenhet kan medføre avvisning og sosial isolasjon, ledsaget av sinne og bitterhet over egen skjebne, med tilhørende aggresjoner fulgt av hevntrang. Seksuelle frustrasjoner kan være et innslag i bildet, ved at den psykisk utviklingshemmede har store kontaktvansker overfor det annet kjønn. 44 Rapport om tiltak for å forebygge og avdekke påsatte branner

Fase 1.2 Spesifikt risikobilde for hotell- og restaurantnæringen, boliger og næringsmiddelindustri

Fase 1.2 Spesifikt risikobilde for hotell- og restaurantnæringen, boliger og næringsmiddelindustri Fase 1.2 Spesifikt risikobilde for hotell- og restaurantnæringen, boliger og næringsmiddelindustri Rapport for dybdestudie 1: Hotell- og restaurantnæringen Felles prosjekt mellom Produkt- og Elektrisitetstilsynet

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge 2014 FORORD Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge er en videreføring av tilsvarende rapporter som er utgitt av Politidirektoratet i 2003, 2007

Detaljer

Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen. Mobbing i arbeidslivet

Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen. Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen Mobbing i arbeidslivet Innhold Innledning 5 Hva er mobbing? Kjennetegn 6 Ulik

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 1/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Teori og metode Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Det kan jo f innes årsaker til problemene det forstår jeg bedre nå Om hovedtrekk,

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 utredningsserie 10-2000 Statens helsetilsyn Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 PERSONER MED SAMTIDIG ALVORLIG PSYKISK LIDELSE OG OMFATTENDE RUSMISBRUK KARTLEGGING

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Utenfor, men innenfor.

Utenfor, men innenfor. Høgskolen i Telemark Avdeling for helse- og sosialfag Utenfor, men innenfor. Marginalisert ungdom som viser alvorlige atferdsproblemer og deres opplevelse av sin egen situasjon. Jane Tove Gravklev og Anniken

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105 Innhold F00 F09 F10 F19 F20 F29 F30 F39 F40 F48 F50 F59 F60 F69 F70 F79 ORGANISKE, INKLUSIVE SYMPTOMATISKE, PSYKISKE LIDELSER...17 PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDSFORSTYRRELSER SOM SKYLDES BRUK AV PSYKOAKTIVE

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Velferdsforskningsinstituttet NOVA NOVA Rapport 15/2014 Velferdsforskningsinstituttet

Detaljer

Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet

Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet Seksuelle overgrep mot barn En veileder for hjelpeapparatet Heftets tittel: Seksuelle overgrep mot barn En veileder for hjelpeapparatet Utgitt: Oktober 2003 Bestillingsnummer: IS-1060 ISBN-nr. 82-8081-028-5

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Mobbing i arbeidslivet

Mobbing i arbeidslivet En veiledning for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere TEMAHEFTE Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen, Lars Glasø, Tina Løkke Vie og Harald Pedersen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken for

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Ny stortingsmelding om kriminalomsorgen

Ny stortingsmelding om kriminalomsorgen Ny stortingsmelding om kriminalomsorgen Arbeidsgruppe 3 Framtidens straffereaksjoner Nina Berger Elin Riise Karin Aaland Oddbjørn Larsen Stig Nesvik Thomas Ugelvik Gerhard Ploeg INNHOLDSFORTEGNELSE: I

Detaljer

Hva bidrar til og hva motvirker at voldutsatte forlater voldsutøveren?

Hva bidrar til og hva motvirker at voldutsatte forlater voldsutøveren? Vold mot kvinner i nære relasjoner 1 Vold mot kvinner i nære relasjoner- Hva bidrar til og hva motvirker at voldutsatte forlater voldsutøveren? Hovedoppgave for graden cand.psychol. Ann-Sylvi Nilsen Profesjonsstudiet

Detaljer

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er størst En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFSERIE NR. 2/2010 1 Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFTSERIE NR. 2/2010 ISBN: 978-82-8026-009-3 ISSN:

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE

MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE Kandidatnummer: 404 Veileder: Jon Gauslaa Leveringsfrist: 25.04.07 Til sammen 17 767 ord 19.04.07 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Presentasjon av tema...1 1.1.1 Hva

Detaljer