Kapittel 2: Internasjonal politikk 8 Innsats for utvikling og menneskerettigheter...8 En aktiv Europapolitikk...9 Forsvar og sikkerhet...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 2: Internasjonal politikk 8 Innsats for utvikling og menneskerettigheter...8 En aktiv Europapolitikk...9 Forsvar og sikkerhet..."

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Kapittel 1: Verdigrunnlag 4 Ny regjering, ny politikk...4 En verden i forandring...4 Forankring i verdier...5 Et levende demokrati...6 Kapittel 2: Internasjonal politikk 8 Innsats for utvikling og menneskerettigheter...8 En aktiv Europapolitikk...9 Forsvar og sikkerhet...10 Kapittel 3: Økonomisk politikk 12 Skatte- og avgiftspolitikk...13 Statens eierskapspolitikk...14 Petroleumsfondet...14 Kapittel 4: Miljø- og ressurspolitikk 16 Klimapolitikk...16 Energipolitikk...16 Vassdrag...17 Bruk av naturgass i Norge...17 Petroleumssektoren...17 Gasskraft...18 Havmiljø og petroleumsvirksomhet...18 Biologisk mangfold...19 Øvrige miljøspørsmål...20 Kapittel 5: Familiepolitikk 21 Familie og nærmiljø...21 Valgfrihet for barnefamiliene...21 Andre familiepolitiske tiltak...21 Likestilling og likeverd...22 Forbrukerpolitikk...22 Kapittel 6: Kulturpolitikk, kirken og frivillige organisasjoner 24 Mangfoldig kulturliv...24 Styrke de frivillige organisasjonene...25 En aktiv og uavhengig kirke...26 Kapittel 7: Utdanning og forskning 27 Kapittel 8: Nyskaping og næringspolitikk 30 Bedre vilkår for kunnskaps- og forskningsbasert næringsliv...30 Styrket norsk eierskap...30 Modernisering og mer brukervennlige offentlige tjenester...31 Økt tilgang på arbeidskraft...32 Maritime næringer...33 Utnytte mulighetene innenfor havbruk og fiskerinæringen...33 Ny giv for landbruket...34

2 Kapittel 9: Regionalpolitikk 36 Aktiv og moderne distriktspolitikk...36 Mer målrettede offentlige virkemidler...37 Det gode byliv...37 Kapittel 10: Samferdsel 39 Gode samferdselsløsninger for hele landet...39 Et løft for kollektivtransport...40 Kapittel 11: Velferdspolitikk 42 Helse...42 Abort og bioteknologi...43 Folketrygden...44 Eldre...44 Rusmiddelpolitikk...45 Funksjonshemmede...45 Tiltak for å bekjempe fattigdomsproblemet i Norge...46 Kommuneøkonomi...47 Kapittel 12: Kriminalpolitikk 49 Aktiv kriminalpolitikk...49 Samfunnets sårbarhet...51

3 Innledning Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har i tiden etter stortingsvalget 2001 ført drøftinger om en politisk plattform for en samarbeidsregjering. Bakgrunnen for disse drøftingene er resultatet av Stortingsvalget 10. september og den sammensetning Stortinget fikk etter dette valget. Velgerne gav et tydelig signal om at det er et ønske om regjeringsskifte, noe disse tre partier har følt en sterk forpliktelse til å følge opp. Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har ført drøftinger på basis av de tre partienes programmer for Stortingsperioden Samarbeidsregjeringen vil ha sin parlamentariske basis i stortingsgruppene til Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, og vil søke samarbeid fra sak til sak med de andre partigruppene i Stortinget for å få flertall for Samarbeidsregjeringens politikk. Det foreliggende dokument gjelder for hele stortingsperioden og vil utgjøre den politiske plattformen for en samarbeidsregjering utgått av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. De politiske prioriteringene som er fastlagt i dette dokumentet vil bli muliggjort gjennom strukturendringer, modernisering, omfordeling og en mer målrettet bruk av den merverdi som blir skapt i det norske samfunnet i fireårsperioden. De tre partiene har forhandlet fram dokumentet på Sem Gjestegård i Asker i tiden oktober Partiene har i forhandlingene vært representert av: Høyre: Jan Petersen, Per-Kristian Foss og Inge Lønning. Kristelig Folkeparti: Kjell Magne Bondevik, Valgerd Svarstad Haugland og Einar Steensnæs. Venstre: Lars Sponheim, Odd Einar Dørum og Aud Folkestad. Asker, 8. oktober 2001 Jan Petersen Kjell Magne Bondevik Lars Sponheim Per-Kristian Foss Valgerd Svarstad Haugland Odd Einar Dørum Inge Lønning Einar Steensnæs Aud Folkestad Samarbeidsregjeringens politiske plattform 3

4 Kapittel 1: Verdigrunnlag Ny regjering, ny politikk Samarbeidsregjeringen har sin verdiforankring i rettsstatens og demokratiets prinsipper og den kristne og humanistiske kulturarv. Samarbeidsregjeringen vil føre en politikk som verner om menneskelivet, viser respekt for menneskeverdet, verdsetter personlig ansvar, gir frihet for enkeltmennesket, verner om familiene og ivaretar forvalteransvaret. Som borgere bærer vi demokratiet og eier staten. Samarbeidsregjeringens politikk setter det enkelte menneske i sentrum. Menneskeverdet er ukrenkelig. Kampen for menneskerettigheter er en naturlig konsekvens av dette. Grensesetting i forbindelse med gen- og bioteknologi er også påkrevet. Mennesket utfolder seg i samspill med andre. Derfor må individuell utfoldelse alltid veies opp mot ansvar for andre, både nasjonalt og internasjonalt. Alle mennesker er likeverdige, og skal respekteres og behandles deretter, uavhengig av kjønn, alder, religion, etnisk tilhørighet, hudfarge, funksjonsdyktighet og seksuell legning. Mennesket har både materielle og åndelige behov, som er ulike fra person til person. I dagens samfunn finnes det et mangfold av kulturelle uttrykksformer, verdisyn og livssyn, religiøse og ideologiske ståsted. Samarbeidsregjeringen vil føre en politikk som verner om retten til og øker respekten for det å være annerledes og tenke annerledes. Derfor vil Samarbeidsregjeringen føre en kultur- og kunnskapspolitikk som gjør hver enkelt trygg på egen og andre menneskers personlige og kulturelle identitet. Samarbeidsregjeringen vil også legge vekt på verdier som ytringsfrihet, politisk frihet, religionsfrihet og organisasjonsfrihet. Jorden er menneskets eksistensgrunnlag, og vi har et ansvar for å forvalte den slik at fremtidige generasjoner får de samme muligheter til naturopplevelser og utnyttelse av naturressurser som dagens. Vi skal bruke naturen og ressursene slik at de blir til gavn for fellesskapet, og slik at naturen kan fornye seg. En verden i forandring Dagens verden preges av mange og raske forandringer. Mennesker verden over knyttes tettere sammen på grunn av internasjonaliseringen av økonomi, teknologi og kultur. Denne globaliseringen øker mange menneskers muligheter til å realisere sine evner. Det blir enklere og billigere å overføre og dele kunnskap, uavhengig av tid og sted. Kunnskap blir viktigere for den enkelte og som innsatsfaktor i den nye økonomien. Beslutninger kan desentraliseres, og folk har lettere innsyn i offentlige forhold. Utviklingen innen moderne medier og kommunikasjon kan gjøre det enklere for enkeltmennesker og grupper å delta i samfunnsdebatten. Det sivile samfunn og enkeltmenneskets stilling bør styrkes i et mer mangfoldig samfunn, og det blir stadig viktigere at den enkelte har en lokal identitet og kulturell forankring. Internasjonalisering har også ført til innvandring fra andre deler av verden, og dette har gitt oss et samfunn med flere språk, religioner og levemåter. Dette mangfoldet er en berikelse for Norge, samtidig som det stiller oss overfor nye utfordringer. Arbeidet Samarbeidsregjeringens politiske plattform 4

5 for toleranse og kamp mot rasisme må stå sentralt. En vellykket integreringspolitikk forutsetter at alle tar del i samfunnets plikter og retter. Nasjonale landegrenser betyr stadig mindre også for næringslivet. Ideer blir til og nyskapning oppstår der rammebetingelsene for verdiskaping er gode. Et for høyt skatte- og avgiftsnivå kan føre til at bedrifter velger å flytte, og at nyetableringer i stedet skjer i andre land. Resultatet er færre arbeidsplasser, lavere investeringer og lavere skatteinntekter for Norge. Over tid vil dette undergrave velferdsstaten. Samarbeidsregjeringen vil derfor sette ned det samlede skatte- og avgiftsnivået i Norge. I den globaliserte tidsalder står verden sammen om vanskelige utfordringer. Miljøproblemer, fattigdom og internasjonal terrorisme er alvorlige trusler. Internasjonalt samarbeid og internasjonale institusjoner blir stadig viktigere for å søke felles svar på felles utfordringer, både regionalt og globalt. Samarbeidsregjeringen vil at Norge skal spille en aktiv rolle internasjonalt for å møte disse utfordringene gjennom internasjonale avtaler, bistand og sikkerhetspolitisk samarbeid. For Norge er det særlig viktig å ivareta et nært og forpliktende samarbeid med våre naboland, med EU, øvrige europeiske land og USA. Med disse land har Norge et særskilt verdifellesskap, samtidig som vi deler sikkerhetsutfordringer og økonomiske utfordringer. Utviklingslandene har et hovedansvar for å legge forholdene til rette for egen utvikling gjennom en fungerende rettsstat, markedsøkonomi og demokrati. Samtidig må de rike landene bidra til å integrere utviklingslandene i den globale økonomien ved å la dem få adgang til å selge sine varer og tjenester på verdensmarkedet. Det er nødvendig med et betydelig utviklingssamarbeid i form av bistand og gjeldslettelser. Her har Norge et særskilt ansvar som et av verdens rikeste land. Samarbeidsregjeringen vil derfor åpne for friere import av varer fra utviklingsland og heve nivået på bistanden til de fattigste delene av verden. Det må legges vekt på gjeldsavskrivning og støtte til utdanning og helse. Forankring i verdier I et samfunn med raske endringer er det viktig med forankring i verdier. En slik grunnleggende verdi er respekt for det som er annerledes. Vårt kulturelle mangfold øker som følge av inspirasjon utenfra - språklig, kulturelt og sosialt. Dette gir positive muligheter, og øker samtidig bevisstheten om vår egen kulturelle identitet. Kultur er avgjørende for å skape identitet og engasjement. Kulturen gir forankring i en tid med store forandringer. Vi plikter å holde i hevd den kristne og humanistiske kulturarven våre forfedre har overlevert oss, og bringe den videre til våre etterkommere. Samtidig må vi ha et kulturliv som gir nye impulser og stimulerer til kreativitet og nyskaping. Samarbeidsregjeringen vil derfor føre en kulturpolitikk som styrker våre kulturelle røtter og motvirker kulturell forflatning. Samene er et urfolk i Norge. Det er helt avgjørende for urfolkets egenart at deres livsform, kultur og verdier kan videreføres, samtidig som egenarten også utvikles og forandres med tiden. I dagens samfunn er den enkeltes muligheter mindre avhengige av sosial bakgrunn og gruppetilhørighet, og mer av individuelle kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Samarbeidsregjeringens politiske plattform 5

6 Kunnskap og kompetanse er det viktigste bidrag det offentlige kan gi for å ruste mennesker til å utnytte de muligheter og møte de utfordringer som et mer åpent samfunn og den raske teknologiske utviklingen reiser. Ikke alle mestrer forandringer like godt. Mange mennesker føler seg marginaliserte. Vi har råd til å forhindre fattigdom i Norge dersom vi er villige til å se med nye øyne på gamle velferdsordninger. Samarbeidsregjeringen vil føre en politikk som gir større trygghet for dem som faller utenfor og har behov for hjelp. En slik politikk må bygge på folks naturlige ønske om å stå på egne ben, og unngå at støtteordninger setter folk i et varig avhengighetsforhold til det offentlige. Samarbeidsregjeringen vil derfor legge til rette for at flest mulig skal kunne klare seg på egen inntekt. Samarbeidsregjeringen vil fremme et velferdssamfunn hvor den enkelte tar medansvar og opplever tilhørighet gjennom familie, nærmiljø og frivillig engasjement. Familien er den viktigste ramme om barns oppvekst. Foreldrene har hovedansvaret for barnas oppdragelse. Økonomisk handlefrihet og mulighet til å tilpasse sin tid til barnas behov er viktig for gode oppvekstvilkår. Samarbeidsregjeringen vil sikre valgfrihet gjennom kontantstøtte og utbygging av barnehageplasser. Skatter og avgifter må reduseres slik at familiene får beholde mer av egen inntekt. Samtidig må vi ha offentlige, frivillige og private tilbud som er tilpasset moderne menneskers behov, og som kan gi familiene trygghet og valgfrihet. Frivillige organisasjoner må stimuleres i det arbeid de har påtatt seg til samfunnets beste. Den norske Kirke og andre trossamfunn må sikres handlefrihet og selvstyre innenfor rammen av norsk lovgivning. Et levende demokrati Innbyggernes grunnleggende rettigheter kan bare realiseres i et samfunn bygget på rettsstaten, demokrati og ytringsfrihet. Demokrati innebærer ikke bare retten til å velge hvem som skal ta de politiske beslutningene. Samarbeidsregjeringen vil legge vekt på borgerens rett til å ta egne beslutninger om det som angår egen hverdag og eget liv. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse av sitt privatliv. Frihet forutsetter at hvert menneske vernes mot utilbørlig registrering, overvåkning og inngripen i privatlivet. Et sterkt personvern er avgjørende både for den enkeltes frihet og for demokratiet. Samarbeidsregjeringen vil legge vekt på å verne om retten til privatliv, både i forhold til private selskaper og offentlige etater. Demokratiet er avhengig av engasjement fra hver enkelt. Åpenhet og innsyn i forvaltningen er viktig for at alle borgere skal kunne orientere seg i og delta i folkestyret. Samarbeidsregjeringen vil arbeide for at avgjørelser skal fattes så nær dem det angår som mulig. Det lokale selvstyret styrkes og offentlighetsprinsippet må gjennomføres mer konsekvent. Kvinner og menn må gis like rettigheter og muligheter til å delta i og påvirke samfunnsutviklingen. Samarbeidsregjeringen vil bidra til å skape økt fleksibilitet i arbeidslivet, slik at det blir enklere å kombinere hensynet til omsorg og karriere. Samarbeidsregjeringens politiske plattform 6

7 Arbeidet med likestilling mellom menn og kvinner må rette seg mot alle medlemmer av det norske samfunnet, uavhengig av religion og kulturell bakgrunn. Samarbeidsregjeringen legger innbyggernes frie valg av livsform og bosted til grunn, og ønsker livskraftige lokalsamfunn i distriktene så vel som i byområdene. Politikken må legges opp slik at friheten til valg av bosted er reell. Den private eiendomsrett er en forutsetning for personlig trygghet, uavhengighet, ansvar og god forvaltning av ressursene. Samarbeidsregjeringen vil videreutvikle selveierdemokratiet som stimulerer til spredning av eiendom. Det er en viktig politisk oppgave å gripe inn mot private og offentlige monopoler. Samarbeidsregjeringen vil motarbeide uheldig konsentrasjon av politisk og økonomisk makt. Samarbeidsregjeringens politiske plattform 7

8 Kapittel 2: Internasjonal politikk Samarbeidsregjeringens utenrikspolitikk vil ha som overordnet mål å sikre sentrale verdier som frihet og rettferdighet, fred og sikkerhet, demokrati og menneskerettigheter. Å bekjempe fattigdom og sikre en bærekraftig utvikling vil stå sentralt ved siden av arbeidet for å ivareta spesifikt norske interesser. Samarbeidsregjeringen ser FN og det atlantiske fellesskap som viktige forankringspunkter for sin utenrikspolitikk. Etter som stadig flere problemer krever globale løsninger, må FN og de multilaterale institusjonene rustes til å håndtere et økende ansvar. Samarbeidsregjeringen vil arbeide for at Norge skal spille en viktig rolle for å styrke det internasjonale samarbeid og videreutvikle folkeretten som forpliktende avtaleverk for alle nasjoner. Innsats for utvikling og menneskerettigheter Samarbeidsregjeringen vil føre en utviklingspolitikk der fattigdomsbekjempelse står i sentrum. Norge skal bidra aktivt til å oppfylle de internasjonale utviklingsmålene som er vedtatt av FN med tilslutning fra Verdensbanken, Det internasjonale Valutafondet og OECD. Samarbeidsregjeringen vil gjennom ensidige norske tiltak gi utviklingsland økt adgang til det norske marked. I internasjonale forhandlinger vil Samarbeidsregjeringen arbeide for at utviklingslandene får bedre adgang til markedene i industrilandene og for økonomisk og teknologisk bistand som kan gi landene økte inntekter til å finansiere egen utvikling. Norsk bistand skal i større grad bidra til å styrke utviklingslandenes egen økonomiske vekstkraft og demokratiske institusjoner og prosesser. Samarbeidsregjeringen vil legge vekt på å styrke ivaretakelsen av menneskerettighetene, lovverk og rettsstatsinstitusjoner, offentlige forvaltningssystemer og det sivile samfunn, samt bedre rammebetingelsene for investeringer og næringsutvikling. Samarbeidsregjeringen har som mål at norsk utviklingsbistand gradvis skal økes opp til 1 pst. av BNI innen Det vil bli lagt opp til bedre koordinering av den internasjonale og norske giverinnsatsen gjennom omlegging fra enkeltprosjekter til samlete sektorprogrammer i samarbeidslandene. Økt bistand skal gis ubundet. Satsing på utdanning, helse og sosiale tjenester, herunder bekjempelse av HIV/AIDS, prioriteres. Frivillige organisasjoners innsats vil utgjøre et viktig bidrag og supplement på bakgrunn av deres kompetanse og erfaring. Samarbeidsregjeringen vil gjennom gjeldslettetiltak bidra til å redusere de fattige landenes gjeldsproblemer. Dette innebærer aktiv oppfølging av den norske gjeldsletteplanen, og en utvidelse av gjeldsplanen til å omfatte enkelte mellominntektsland og land som nylig er kommet ut av en konfliktsituasjon. Samarbeidsregjeringen vil føre en aktiv menneskerettighetspolitikk både nasjonalt og internasjonalt. Handlingsplanen for menneskerettigheter skal prioriteres og følges opp. Dette gjelder både styrking av menneskerettighetsdialoger, tilfeller hvor det må reises kritikk mot brudd på menneskerettigheter i andre land og samarbeid med næringslivet om å ivareta respekten for menneskerettigheter og sosialt ansvar i internasjonal sammenheng. Samarbeidsregjeringens politiske plattform 8

9 Samarbeidsregjeringen vil styrke asylinstituttet og sikre at praksis er i samsvar med internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Samarbeidsregjeringen vil foreta en grundig gjennomgang av utlendingsforvaltningen og tar sikte på en gjennomgripende reform av Utlendingsdirektoratet. forbedre utviklingslandenes markedsadgang til Norge, bl.a. ved å innføre nulltoll for alle varer fra de minst utviklede land (MUL). Også utviklingsland utenfor MUL-gruppen gis bedre handelsvilkår, herunder en viss økning av markedsadgangen for landsbruksvarer. være en pådriver for gjeldslette for fattige utviklingsland både internasjonalt og bilateralt gjennom den norske gjeldsplanen. øke norsk utviklingsbistand gradvis opp til 1 pst. av BNI innen legge større vekt på nasjonal politikk og godt styresett (good governance) i utviklingssamarbeidet. føre en aktiv menneskerettighetspolitikk nasjonalt og internasjonalt. En aktiv Europapolitikk Samarbeidsregjeringen vil føre en aktiv Europapolitikk gjennom EØS-avtalen og andre samarbeidsavtaler med EU, i våre nærområder og Norden samt OSSE og Europarådet. Samarbeidsregjeringen legger til grunn at Norges tilknytning til EU bygger på EØSavtalen. EØS-avtalen må utnyttes effektivt og utvikles i takt med nye behov. Det vil bli lagt vekt på åpenhet og god publikumsinformasjon om EØS-prosessene. Samarbeidsregjeringen tar sikte på å presentere en årlig stortingsmelding om EØSsamarbeidet. Når EU opptar nye medlemsland, vil også EØS-området utvides. Det er i Norges interesse at integrasjonen mellom øst og vest i Europa lykkes, og at de forskjellige land kan delta i et omfang og tempo som samsvarer med det enkelte lands forutsetninger og folkets syn. Samarbeidet med EU og EU-landene på områder som forskning, kultur og studentog elevutveksling bør videreutvikles. Samarbeidsregjeringen vil aktivt følge opp justissamarbeidet med EU om Schengen-relaterte saker. Bekjempelse av internasjonal terrorisme og annen kriminalitet på tvers av landegrensene blir stadig viktigere, og samarbeidsregjeringen ser et nært samarbeid med Europol som et nyttig supplement til det bredere internasjonale politisamarbeidet i Interpol. Samarbeidsregjeringen vil bygge videre på et godt naboskap med Russland, og vil aktivt bistå landets bestrebelser på å styrke demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene, forbedre miljøet og oppnå en stabil økonomisk og sosial utvikling. Samarbeidsregjeringen vil bygge ut nærområdesamarbeidet mellom de nordiske og baltiske land, og styrke Norges samarbeid med de baltiske land både politisk, økonomisk, kulturelt og på det mellomfolkelige plan. Samarbeidsregjeringens politiske plattform 9

10 Forsvar og sikkerhet Norges forsvar og sikkerhet skal også i framtiden være fast forankret i NATO. Norge bør ha tett kontakt og dialog med EU om utviklingen av sikkerhets- og forsvarspolitikken (ESDP). Samtidig må OSSE styrkes som et alleuropeisk forum i arbeidet for sikkerhet og samarbeid i Europa. FN må styrkes og gjøres mer effektivt som forum for samarbeid for å sikre fred og sikkerhet og bekjempe terror og andre brudd på folkeretten og menneskerettighetene. Samarbeidsregjeringen vil videreføre Norges innsats for fredelig konfliktløsning og forsoning. Samarbeidsregjeringen legger vekt på at Norge utvikler et moderne og sterkt nasjonalt forsvar, med evne både til å løse nasjonale forsvarsoppgaver og til å bidra effektivt i alliert og internasjonalt samarbeid for fred og sikkerhet. Evne til suverenitetshevdelse og krisehåndtering skal ivaretas. De særlige utfordringer i nord krever sterkt militært nærvær. Både i Norge og andre land må forsvaret gjennom en krevende omstilling og effektivisering for bedre å kunne å løse de utfordringer vi stilles overfor i det nye internasjonale trusselbildet ikke minst når det gjelder terrorbekjempelse. Samarbeidsregjeringen vil legge stor kraft inn på å gjennomføre den nødvendige omlegging av det norske forsvaret for å nå disse mål. Forsvaret trenger stabile og forutsigbare rammer for å kunne lykkes med den krevende omleggingen som nå skal gjennomføres. Samarbeidsregjeringen vil sørge for at den forsvarsstruktur som Stortinget har vedtatt, blir finansiert. Evnen til å håndtere nye sikkerhetstrusler må styrkes. Norge skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid mot terrorisme og andre anslag utenfra, det være seg fra stater eller andre grupperinger som ikke opererer innenfor rammene av folkeretten og internasjonale konvensjoner. Sårbarhet knyttet til svikt i livsviktig infrastruktur, herunder data- og telekommunikasjoner, mat- og drikkevannsforsyning, skal kartlegges og reduseres. Totalforsvaret skal revitaliseres og samarbeidet mellom sivil og militær sektor utvikles for å utnytte de samlede ressurser best mulig. Samarbeidsregjeringen vil legge fram en egen stortingsmelding på bakgrunn av Sårbarhetsutvalgets innstilling. forankre norsk sikkerhetspolitikk i NATO. gjennomføre omleggingen av forsvaret i samsvar med den struktur som er vedtatt av Stortinget, og sørge for at den blir finansiert. gi forsvaret stabile og forutsigbare økonomiske rammer, slik at planlegging og gjennomføring av omstillingen kan skje så effektivt og rasjonelt som mulig. slanke staber og ledelsesfunksjoner for å frigjøre nye ressurser til forsvarets spisse ende. ivareta evnen til suverenitetshevdelse, kontroll og krisehåndtering på norsk territorium og i våre nære havområder. legge fram forslag til tiltak for å redusere sårbarheten i det moderne samfunn og styrke beredskapen mot terror, sabotasje og ulykker som truer nasjonens og befolkningens sikkerhet. bevare verneplikten som en bærebjelke i det norske forsvaret. Samarbeidsregjeringens politiske plattform 10

11 Samarbeidsregjeringens politiske plattform 11

12 Kapittel 3: Økonomisk politikk Samarbeidsregjeringen vil føre en økonomisk politikk der hovedmålene er arbeid til alle, videreutvikling av det norske velferdssamfunnet, rettferdig fordeling og en bærekraftig utvikling. Et sterkt og konkurransedyktig næringsliv er en forutsetning for å nå disse målene. På lang sikt er det vekstevnen i fastlandsøkonomien som bestemmer velferdsutviklingen i Norge. Uansett utvikling i petroleumspriser og produksjon, vil verdiskapingen i Fastlands-Norge være langt høyere enn inntektene fra petroleumssektoren. Samarbeidsregjeringen vil derfor legge vekt på tiltak som fremmer verdiskaping og økt produktivitet i både offentlig og privat sektor. Samarbeidsregjeringen vil legge avgjørende vekt på langsiktighet i den økonomiske politikken. Samarbeidsregjeringen vil forbedre og sørge for stabile rammevilkår for næringsvirksomhet. Alle delene av den økonomiske politikken må virke sammen for å sikre målene om høy, stabil og bærekraftig økonomisk vekst. Finanspolitikken må bidra til en stabil økonomisk utvikling i produksjon og sysselsetting. Finanspolitikken er også avgjørende for å bestemme størrelsen på offentlig og privat, herunder konkurranseutsatt, sektor. Siktemålet er å ha en konkurranseutsatt sektor om lag av samme omfang som i dag. Samarbeidsregjeringen har som målsetting å holde den reelle, underliggende utgiftsveksten i statsbudsjettet i perioden lavere enn veksten i verdiskapingen for Fastlands-Norge. Partene i arbeidslivet har gjennom moderate lønnsoppgjør ansvaret for å sikre en fortsatt sterk konkurranseutsatt sektor og for å holde arbeidsledigheten lav. Pengepolitikken skal understøtte finanspolitikken og inntektspolitikken i å sikre en stabil økonomisk utvikling. Det legges opp til en videreføring av den pengepolitikken som ble trukket opp i St. meld. nr. 29 ( ), og som fikk bred tilslutning i Stortinget, jf. Innst. S. nr. 229 ( ). Retningslinjene for forsvarlig forvaltning av petroleumsinntektene, i tråd med årlig forventet realavkastning av Petroleumsfondet, vil bli videreført slik det var bred enighet om ved Stortingets behandling av St. meld. nr. 29 ( ). Økningen i bruken av petroleumsinntekter bør rettes inn mot tiltak som kan øke produktiviteten, og dermed vekstevnen, i resten av økonomien. Samarbeidsregjeringen vil følge opp handlingsregelen for bruk av petroleumsfondet på en slik måte at effekten på inflasjon og rentenivå blir minst mulig. Omfanget av uttaket av petroleumsfondet, og hvilke områder meruttaket skal anvendes på, må tilpasses konjunktursituasjonen. Verdiskapingen og inntektssiden i statsbudsjettet kan styrkes gjennom økt arbeidsinnvandring og annen økt tilgang på arbeidskraft. Det gjør det mulig både å øke rammene for skatte- og avgiftsreduksjonene og å forbedre det offentlige tjenestetilbudet. I en situasjon med høy kapasitetsutnytting i økonomien tar samarbeidsregjeringen sikte på at om lag halvparten av realavkastningen av Petroleumsfondet kan brukes til skatte- og avgiftsreduksjoner. Samarbeidsregjeringens politiske plattform 12

13 Skatte- og avgiftspolitikk Den internasjonale utviklingen innebærer økt konkurranse for norsk næringsliv. For å motvirke at de beste investeringene og forretningsideene flytter til land med mer konkurransedyktige rammebetingelser, er det nødvendig med en gradvis reduksjon av det samlede skatte- og avgiftsnivået for å styrke fastlandsøkonomiens kostnadsmessige konkurranseevne. Samarbeidsregjeringen vil styrke folks muligheter til å klare seg på egen inntekt, og gi større valgfrihet. Skatte- og avgiftslettelser er nødvendig for å oppnå dette. Samarbeidsregjeringen vil legge vekt på at også avgiftspolitikken er en sentral del av fordelingspolitikken. Samarbeidsregjeringen tar sikte på at det i løpet av stortingsperioden skal gjennomføres skatte- og avgiftslettelser på om lag 25 mrd. kr. I tillegg kommer oppfølging av vedtaket om fjerning av investeringsavgiften. fjerne fordelsbeskatningen av egen bolig. fjerne avgiften på flyging av passasjerer. avvikle den midlertidige dobbeltskatten på utbytte, som forutsatt ved innføringen redusere avgiften på forbruk av elektrisk kraft. øke foreldrefradraget for legitimerte utgifter til pass og stell av barn for flerbarnsfamilier. redusere særavgiftene på grensehandelsutsatte varer. foreta en opprydding etter tjenestemomsutvidelsen, og blant annet unnta kjøreskoler, flere helsetjenester, trygghetsalarmer samt sørge for at merverdiavgiftsregelverket virker nøytralt for kommunenes beslutninger. heve innslagspunktet i toppskatten og øke bunnfradraget betydelig i påvente av en reform i skattesystemet. gjennomføre en reform av inntekts- og formuesbeskatningen, der det blant annet legges vekt på: - å øke bunnfradragene og redusere toppskatten, for å få et flatere og mer rettferdig skattesystem med redusert avstand mellom skatt på arbeidsinntekt og skatt på kapitalinntekt. - at bedriftsbeskatningen skal være internasjonalt konkurransedyktig både når det gjelder sats og skattegrunnlag. - at norsk eierskap må styrkes bl.a. gjennom nedtrapping av formuesskatten - endringer som gjør det mulig å fjerne delingsmodellen. Samarbeidsregjeringen legger vekt på at en slik reform må være grundig utredet, og at alle berørte parter får anledning til å medvirke til omleggingen. bedre opsjonsbeskatningen ved å forskyve skattleggingen til det tidspunktet aksjene realiseres. stimulere FoU i næringslivet gjennom skattesystemet, jfr. flertallsvedtak i Stortinget. lette avgiftsbelastningen ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter. Samarbeidsregjeringens politiske plattform 13

14 gjennomføre en omlegging av bilavgiftene, for å stimulere til sikrere og mer. miljøvennlige biler. fjerne skatt på arbeidsgivers betaling for behandling ved sykdom. foreta en full gjennomgang av avgifts- og tollsystemet, med sikte på lettelser, forenklinger og opprydding. øke fradraget for bidrag til frivillige organisasjoner til kr. forbedre avskrivningssatsene i selskapsbeskatningen. Statens eierskapspolitikk Det statlige eierskapet i norsk næringsliv er omfattende, organisert på en rekke ulike måter og med ulike formål. I mange tilfeller oppstår det konflikter mellom statens roller som eier og kontrollmyndighet. I dag er ofte både eierskapet og kontrollmyndigheten for statlige selskaper samlet i samme departement. For å unngå rollekonflikter bør det statlige eierskapet samles i ett departement. Samarbeidsregjeringen går inn for at staten rydder opp i sitt eierskap i næringslivet og definerer hva man vil med eierskapet i hvert enkelt tilfelle. Statens fremtidige eierskap må begrenses til selskaper av forvaltningsmessig karakter og selskaper der eierskapet har en klar politisk begrunnelse. Slike begrunnelser for direkte offentlig eierskap kan være å ivareta økonomisk virksomhet markedet ellers ikke kan løse, f. eks. særlige infrastrukturoppgaver, forvaltning av viktige fellesverdier, hovedkontorfunksjoner og forsknings- og utviklingsinnsats. Statlige virksomheter skal ikke tilby produkter og tjenester på rene markedsmessige vilkår som private kan gjøre like godt eller bedre. Offentlig eide selskaper har ofte dårligere avkastning på investert kapital og skaper mindre verdier enn tilsvarende private selskaper. I de fleste tilfeller kan fellesskapets interesser ivaretas like godt eller bedre gjennom utformingen av lovverk, rammebetingelser og utøvelse av kontrollmyndighet. Der det ikke foreligger spesielle begrunnelser for statlig eierskap bør staten derfor selge seg ut av virksomhetene. For flere statsselskaper vil det være positivt å få private inn på eiersiden, og å få mulighet til å skaffe seg strategiske partnere. Delprivatisering og børsnotering vil derfor være aktuelle virkemidler. fremme sak for Stortinget med forslag til retningslinjer for statlig eierskap. fremme en proposisjon for Stortinget med forslag om fullmakt til å redusere det statlige eierskapet der staten har direkte eierandeler. samle det statlige eierskapet i ett departement. Petroleumsfondet Arbeidet for å styrke menneskerettighetene bør også reflekteres i forvaltningen av Petroleumsfondet. Samarbeidsregjeringen vil ta i bruk den nye uttrekkingsmekanismen, som innebærer at man utelukker selskaper fra investeringsporteføljen dersom plasseringen i de aktuelle selskaper kan være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser. Det vil særlig gjelde konvensjonene om Samarbeidsregjeringens politiske plattform 14

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Innledning...2 Kapittel 1: Verdigrunnlag for et nytt flertall...3 Kapittel 2: Internasjonal

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk Unge Høyres Landsforbund 2010 Grenser for politikk Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Unge Høyres verdigrunnlag og prinsipper... 3 Mennesket... 3 Samfunnet... 3 Politikken... 4 Privatlivet og det sivile

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no Handlingsprogram 2009-2013 www.frp.no forord Kjære leser! Fremskrittspartiet vil fornye Norge Fremskrittspartiets handlingsprogram viser hvordan vi vil fornye Norge gjennom de neste fire årene. Norge er

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER FOR ALLE Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN.

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Landsstyrets forslag til Venstres stortingsvalgprogram 00-0.. MARS 00 Forord Venstres landsstyre nedsatte. mars

Detaljer

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN.

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Utkast. desember 00 0 0 0 Forord Programkomiteen ble nedsatt av

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007 Finansdepartementet St.meld. nr. 1 (2006 2007) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 2 De økonomiske utsiktene...... 16 2.1 Hovedtrekk ved

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler 13. september 2012 9 1. Handlingsprogram og medlemsfordeler Handlingsprogram og medlemsfordeler er utredet av følgende arbeidsgruppe: Håvard Sivertsen, Postkom Cathrine Ertsås, Postkom Helge Haukeland,

Detaljer

Forord. Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013

Forord. Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 00-01 Forord Dere sitter nå med høringsutkastet til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden

Detaljer

St.prp. nr. 1. Statsbudsjettet (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006

St.prp. nr. 1. Statsbudsjettet (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken... 7 1.2.1 Hovedelementene i budsjettpolitikken...

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen.

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen. FORORD Venstres landsstyre oppnevnte i oktober 2010 ned en egen programkomité for Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Komiteen besto av Guri Melby (leder), Rolf Nesheim, Toril Berge,

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 Innhold De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom

Detaljer

De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017

De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017 De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017 De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom generasjoner.

Detaljer