Forhåndsinformasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2014-03-01. Forhåndsinformasjon"

Transkript

1 Forhåndsinformasjon

2 Om oss Försäkringsproduktion i Sverige AB er et nichet forsikringsselskap, vår spesialitet er å forsikre våre kunders fritidsprodukter/fritidsinteresser. Vi er et registrert forsikringsformidlingsselskap som formidler båt- og vannscooterforsikringer gjennom avtale med Markel International Insurance Company Limited, Administrasjon og skadeoppgjør Forsäkringsproduktion i Sverige AB står for den løpende administrasjonen. Hos oss tegner du forsikring og får svar på spørsmål om premien, vår service og forsikringens innhold. Tel (norsk nummer) Skadeoppgjør skjer på oppdrag fra forsikringsselskapet og utføres av et frittstående og upartisk skadeoppgjørsselskap i Norge. Skade skal dog alltid meldes uten ugrunnet opphold til Forsäkringsproduktion. Gjeldende lover I vår rolle som forsikringsformidlere omfattes vi av Loven om Forsikringsformidling. For denne forsikringsavtalen gjelder Norsk lov. Viktige bestemmelser for forsikringsavtalen er regulert i Forsikringsavtaleloven, ved distansekjøp gjelder Distanse- og hjemsalgsloven og når det gjelder markedsføring, Markedsføringsloven. Generell produktinformasjon Denne forsikring kan tegnes av eiere til CE-merkede SeaDoo vannscootere av årsmodell 2002 eller nyere og som fra begynnelsen er solgt av en autorisert SeaDoo forhandler. Dette er en kort sammenfatning av det fullstendige forsikringsvilkåret, vi har sammenfattet generelle sikkerhetsforskrifter og viktige unntak som gjelder for den aktuelle vannscooterforsikringen, vi vil derfor anbefale deg å ta del av vårt fullstendige forsikringsvilkår. Både i det fullstendige forsikringsvilkåret og i forkjøpsinformasjonen har vi valgt å tydeliggjøre de unntak som finnes i forsikringen gjennom å markere dem med rød farge. Det er også viktigt at du leser sikkerhetsforskriftene, som er skrevet i blå kursiv stil. Blant disse bør du være spesielt oppmerksom på avsnittet om tyveri, som angir de låsekrav og forvaringsalternativ som gjelder. Vi vil påpeke at det alltid er forsikringsbrevet og det fullstendige forsikringsvilkåret som bestemmer innholdet i din forsikringsdekning. Det fullstendige forsikringsvilkåret finns på vår nettside. Du kan også høre av deg til oss så sender vi dette via post eller mail. Forsikringens innhold Forsikringen er ment for privatpersoner som bruker vannscooteren til eget bruk, men gjennom en tilleggsforsikring kan også utleie inngå. Med vannscooter avses hva som i følge definisjon i aktuelle lover og klassifiseringsregler utgjør en sådan. Vannscooter som er tenkt å brukes stående, såkalt jetskis, omfattes dog ikke. Forsikringen omfatter følgende moment Eiendomsforsikring dvs. sjøskade, opplags- og transportskade, brann og tyveri Ansvarsforsikring Rettshjelpsforsikring Du kan også tegne disse tilleggsforsikringer: Utleieforsikring (etter særskilt risikovurdering) Forsikring for registrert trailer/tilhenger - maksimal erstatning er kr

3 Maskinskadeforsikring (avsnitt K) for CE-merket vannscooter som er høys 6 år gammel og ikke har mer enn 500 driftstimer (alder og driftstimer regnes fra det tidspunkt da vannscooteren ble solgt av autorisert forhandler og meldt inn i BRPs garantiregister Bosswebb). Forsikringsbeløp og andre opplysninger Du velger selv forsikringsbeløpet. Dette skal motsvare markedsverdien på vannscooteren inklusivt utstyr og tilbehør. Om beløpet er for lavt risikerer du underforsikring, der hvor erstatningen kan nedsettes også ved en mindre skade. Samtidig begrenser seg erstatningen alltid til det virkelige tapet, selv om forsikringen er høyere, så derfor er det heller ingen ide å velge et høyere beløp. Andre opplysninger som vi behøver for å tegne eller fornye en forsikring er bl.a. vannscootermerke, modellbenevnelse, årsmodell og tilvirkningsnummer. Påvirk din premie! Du kan få rabatt på forsikringspremien gjennom å f.eks. tyverisikre din vannscooter. Den aktuelle rabatten er spesifisert i forsikringsbrevet. Egenandel Vanlig egenandel er, om ikke annet er angitt i forsikringsbrevet, ved Sjøskade kr Brann, opplags- og transportskade kr Tyveriskade kr innendørs og ved transport kr utomhus (på land og i vannet) Ansvarsskada kr Rettshjelp 20 % av kostnaden, dog minimum kr Maskinskade 25 % av kostnaden, dog minimum kr for vannscooter med opp til 99 driftstimer, og minimum kr for de som har flere driftstimer Ved ansvarsskade gjelder i tillegg en særskilt egenandel på kr om føreren ved skadetidspunktet var under 18 år, eller om føreren ved skadetidspunktet var en annen enn forsikringstakeren eller dennes familiemedlem. Om begge kriterier er oppfylt samtidig dras den særskilte egendelen kun en gang. Ved utleie forhøyes den grunnleggende egenandelen med 50 %. Tilbakebetaling av egenandel Ved tyveri av Securmark tyveribeskyttelsemerket vannscooter som har blitt gjenfunnet og blitt identifisert på grunn av merkingen, tilbakebetales egenandelen. Tilbakebetalingen skjer bare om vannscooteren har blitt gjenfunnet og identifisert etter at erstatningen for tyveri er utbetalt og skaden er ferdigbehandlet. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for forsikringstakeren som er eier av vannscooteren som er angitt i forsikringsbeviset. Når det gjelder ansvar og rettshjelp kan forsikringen også gjelde for eierens egne familiemedlemmer. Hvor forsikringen gjelder Vannscooterforsikringen gjelder ved opplag og transport innenfor Norden. I fart til sjøs i Sverige, Danmark, Finland og Norge samt i disse landenes territorialfarvann, på Østersjøen med

4 avgrensede havner, viker og hav samt på Skagerak og Kattegat øst for en linje trukket mellom Hanstholm og Lindesnes. Hva som er forsikret Forsikringen gjelder for vannscooteren inklusive standardutstyr og tilbehør som maskinen er utrustet med fra produsenten og/eller forhandleren. Uregistrert trailer/tilhenger med maksimal erstatning på kr inngår i forsikringen forutsatt at markedsverdien på denne er regnet inn i det totale forsikringsbeløpet. Hva som ikke er forsikret Forsikringen dekker ikke personlige eiendeler, drivstoff, smøremiddel, bøyer, bøyekjetting, brygge og andra permanente fortøyningsanordninger. Generelle begrensninger Det finnes unntak og sikkerhetsforskrifter som er felles for hele forsikringen, inklusive eventuelle tilleggsforsikringer, det finnes også unntak i de enkelte avsnittene som da gjelder utover det som er angitt under. Forsikringen gjelder ikke ved deltagelse i eller trening innfor hastighetskonkurranse når vannscooteren brukes i ervervsvirksomhet eller yrkesmessig når vannscooteren leies ut, om ikke tilleggsforsikring for utleie er tegnet ifølge G for skade som oppstår da vannscooteren er rekvirert av sivil eller militær myndighet eller for skade som direkte eller indirekte er forårsaket av kvarstad, beslag eller annet tiltak av norsk eller utenlandsk myndighet, med mindre ikke kvarstaden eller beslaget er årsaket av hendelse som omfattas av dissa vilkår når vannscooteren er overført til den nye eieren for skada eller erstatningsskyldighet som direkte eller indirekte er årsaket av atomkjerneprosess, krig, opprør, terroristgjerning eller annen liknende hendelse for skade på grunn av for høg fart, på andre vannområder enn de som omfattes av dette vilkår, eller ellers brukt i strid med klassifisering, instrukser eller godkjenning for skader som består i nedsmussing, misfarging eller riper på vannscooterens overflatelag for skade som består av eller er en følge av konstruksjons-, produksjons- eller materialfeil, oppsprukne limlinjer, slitasje, alder, råte, korrosjon, mugg, skadedyr, manglende vedlikehold, vanskjøtsel eller annen tidligere defekt for skade som leverandør eller annen er ansvarlig for på grunn av garanti eller lignende forpliktelser, med mindre forsikringstakeren kan vise at den som har forpliktelsen ikke kan oppfylle denne for annen skada enn ansvarsskade forårsaket av den forsikrede, eller annen person som med forsikredes samtykke bruker vannscooteren eller dennes utstyr, med vilje, gjennom grov uaktsomhet eller under påvirkning av alkohol, narkotika eller andre rusmidler. Generelle sikkerhetsforskrifter Produsentens anvisninger om service, skjøtsel, vedlikehold og drift skal følges. Produsentens anvisninger angående maksimale antall passasjerer og belastning for vannscooteren må ikke overstiges. Vannscooteren får ikke kjøres av personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

5 Vannscooteren får ikke kjøres på en sånn måte at motoren eller en annen del av maskinen utsettes for unormal belastning eller overoppheting. Sjøskade Forsikringen dekker skade årsaket av grunnstøting eller sammenstøting. Den gjelder også ved annen plutselig og uforutsett skadehendelse som kommer utenfra. Unntak Forsikringen gjelder ikke for skade forårsaket av is, frost, snø eller mugg som skyldes lekkasje av batterisyre som skyldes at motor eller annen eiendel har løsnet fra festet, eller mistet eller har sklidd av uten at den er løftet med kran eller annen lignende løfteanordning på motor, vannstråler eller annet maskinutstyr som skyldes utelukkende vann i disse feil håndtering, vedlikehold, reparasjon eller montering kortslutning feil drivstoff, mangelfull smøring, overopphetning eller materialfeil. Sikkerhetsforskrifter ved sjøskade Vannscooteren skal være under rimelig og regelmessig tilsyn. Fortøyning og forankring skal være slik at det tåler vær, sjø og bølger som kan forventes med hensyn til sted og årstid. Opplags- og transportskade Forsikringen gjelder ved sjøsetting, tørrsetting og transport innenfor Norden. For unntak ved opplag og transport, se unntak under sjøskade ovenfor. Sikkerhetsforskrifter ved opplags- og transportskade Vannscooteren skal være oppstilt på betryggende avstand fra sjøen med hensyn til bølger og variasjoner i vannstand. Når vannscooteren og dennes utstyr transporteres skal den være hensiktsmessig støttet opp og surret, og transporten skal skje med godkjent trailer/tilhenger som kobles til passende kjøretøy. Brann Forsikringen gjelder for skade forårsaket av ild som er kommet løs, eksplosjon og lynnedslag. Unntak Forsikringen gjelder ikke for skade på motor eller forbrenningssystem på grunn av eksplosjon i disse på motor gjennom overoppheting kun forårsaket av kortslutning. Sikkerhetsforskrifter ved brannskade Varme arbeid får kun utføres av kompetent person i henhold til Norske Brannvernforeningens sikkerhetsregler. Tyveri Forsikringen gjelder for skade gjennom tyveri og forsøk til tyveri

6 Unntak Forsikringen ved tyveri gjelder ikke for skade gjennom ulovlig bruk, svindel eller forsikringsbrudd. Tyveri forårsaket av annen forsikret eller av noen som er betrodd å bruke vannscooteren. Den gjelder heller ikke ved tyveri fra felles lagringsplass, med mindre det framgår av forsikringsbeviset at lagringsplassen er godkjent. Sikkerhetsforskrifter ved tyveri I tillegg til hva som er angitt under må elektronisk låseenhet alltid være låst/tas med når man forlater vannscooteren. I vannet: Vannscooteren får kun forlates i vannet ved egen brygga ved villa/fritidshus, og får da ikke forlates uten tilsyn under lengre sammenhengende tid enn 12 timer i nattbevoktet havn som er kontinuerlig bevoktet mellom kl og i tillegg skal vannscooteren låses ved annen fast eiendom med godkjent hengelås og klasse 3-kjetting. Fra låsekravet gjøres unntak kun om den forsikrede selv har vannscooteren under kontinuerlig overvåkning ved kortere stopp (maks 3 timer) i samband med kjøring f eks. for å fylle bensin. Under perioden 1. nov 31. mars får vannscooteren ikke oppbevares i vannet, men i samband med kjøring godtas kortere stopp (maks 3 timer). På land: Ved oppbevaring på land under perioden 1. april 31. oktober får vannscooteren oppbevares utendørs kun ved egen villa/fritidshus, og skal låses fast ved annen fast eiendom med godkjent hengelås og klasse 3-kjetting, samtidig som tilhenger/trailer er låst med godkjent kulekoblingslås. Til andre tider må vannscooteren oppbevares innendørs i låst garasje/lokale ved egen villa/fritidshus som kun den forsikrede alene disponerer nøkkel til. I tillegg skal vannscooteren låses fast ved annen fast eiendom med godkjent hengelås og klasse 3-kjetting. Avvikelse fra det sistnevnte kravet på fastlåsing kan tillates og andre lokaler (f.eks. felles garasje eller lagrings hotell) kan aksepteres etter særskilt risikovurdering og avtale, under forutsetning at dette er oppgitt i forsikringsbeviset. Under transport: Ved kortere stopp (maks 3 timer), f.eks. ved spisepauser, skal enten tilhengeren låses fast i kjøretøyet med godkjent kulekoblingslås eller vannscooteren låses ved annen fast eiendom med godkjent hengelås og klasse 3-kjetting. Ved lengre opphold må vannscooteren oppbevares innendørs alternativt innenfor inngjerdet eller overvåket område og være låst fast ved annen fast eiendom med godkjent hengelås og klasse 3- kjetting. Tilhengeren skal samtidig låses fast i kjøretøyet med godkjent kulekoblingslås. Ansvar Forsikringen erstatter det erstatningsansvar du ifølge gjeldende erstatningsrettslige forhold er skyldig å betale. Om du blir krevd på erstatningsrettslige forhold skal du snarest mulig informere oss, og du er skyldig å følge våre instrukser om sakens rettslige utførelse. Om du medgir erstatningsskyldighet, godkjenner erstatningsbeløp eller betaler erstatning binder det ikke oss, om ikke kravet var tilsynelatende juridisk grunnlagt. Unntak I tillegg til de generelle begrensningene i avsnittet B ovenfor, gjelder forsikringen ikke for skade som er forårsaket av den som benytter vannscooteren uten eierens samtykke erstatning som du utover gjeldende erstatningsansvar påtar deg å erstatte erstatning som utelukkende baserer seg på avtale eller annen forpliktelse

7 skade på annen forsikret eller person som ved skadehendelsen var besetnings-medlem, passasjer, person som utøver vannsport eller lignende skade på vannscooteren med utstyr og tilbehør samt ombordværendes eiendom eller eiendom som du leier, låner eller på annet sett disponer erstatning som følge av unnlatelse av å rydde eller fjerne vrak skade som har oppstått som følge av trafikk med motordrevet kjøretøy der Trafikkskadeloven eller motsvarende utenlandsk lov gjelder, og der trafikskadeerstatning betales eller kunne ha blitt betalt skade forårsaket av grov uaktsomhet. Unntaket anvendes dog ikke i forhold til skadelidende som ikke kan få erstatning fra skadevolder. I det tilfellet kommer erstatningen å kreves tilbake fra av skadevolder skade som er voldt forsettlig. Unntaket anvendes dog ikke for person med alvorlig psykisk lidelse eller som var under 12 år ved skadehendelsen. Sikkerhetsforskrifter Personer som er påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler får ikke handtere vannscooteren. Ved skade der du har vært påvirket av rusmidler kan du bli erstatningsskyldig ovenfor oss for den erstatning som vi har betalt til skadelidende. Rettshjelp Forsikringen gjelder om du som vannscootereier ender i rettstvist, straffeprosess som kan prøves av dispasjør eller offentlig domstol i Norge eller tilsvarende instans i annet nordisk land, eller ifølge norsk voldgiftsmetode hvis tvisten hadde blitt prøvd i offentlig domstol. Forsikringen gjelder ikke for tvister mellom deleiere i vannscooteren eller parter ved utleie av vannscooteren. Tilleggsforsikringer Utleieforsikring Tillegget utleieforsikring kan tegnes etter at forsikringsgiveren har gjort en særskilt prøvning. For at forsikringsbeskyttelsen skal omfatte utleid vannscooter må det framgå i det aktuelle forsikringsbrevet at utleieforsikring inngår. Forsikringen omfatter eiendoms- og ansvarsforsikring. Unntak I tillegg til de generelle begrensningene ovenfor, gjelder forsikringen ikke ved konkurranse da leietaker bruker vannscooteren i ervervsvirksomhet eller yrkesmessig for rettshjelp ifølge avsnitt E for trailer ifølge avsnitt H maskinskade ifølge avsnitt K. I utleieforsikring inngår ikke maskinskadeforsikring, selv om en sådan er tegnet for den aktuelle vannscooteren. Sikkerhetsforskrifter ved tilleggsforsikring: Utleie Angående oppbevaring og låsekrav gjelder samme sikkerhetsforskrifter som i eiendomsforsikringen om tyveri, og ved utleie må forsikringstakeren informere leietaker om at kun leietaker har rett til å kjøre vannscooteren. Forsikringstakeren skal også informere leietaker om sikkerhetsforskrifter, samt låne ut lås og kjetting som oppfyller forvaringskravene.

8 Trailer/tilhenger Tilleggsforsikring for registrert trailer/tilhenger, maksimal erstatning kr. Forsikringen gjelder brann, tyveri, vognskade, berging/henting og rettshjelp på forsikret trailer/tilhenger som inntreffer under forsikringstiden i Norden eller under transport mellom disse land. Både uregistrert og registrert trailer/tilhenger skal være ment for og i hovedsak benyttes til den forsikrede vannscooteren som er angitt i forsikringsbrevet. Sikkerhetsforskrifter ved tilleggsforsikring: Trailer/tilhenger I tillegg til felles sikkerhetsforskrifter gjelder at når trailer/tilhenger frasettes skal den være låst med godkjent tilhengerlås, alternativt festet med lås og kjetting av minst klasse 3 nøkler til trailer/tilhenger og tyverisikring skal oppbevares aktsomt. Nøkkel skal ikke forlates i eller i umiddelbar tilknytning til trailer/tilhenger. Nøklene må ikke merkes med navn, adresse eller registreringsnummer. Disse sikkerhetsforskrifter gjelder dog ikke når trailer/tilhenger oppbevares i offentlig garasje med ansatt garasjevakt hvor føreren må gi fra seg nøkkelen som tyverisikring i låst garasje som bare disponeres av forsikringstakeren eller brukeren i verksteds- eller servicelokaler for reparasjon eller service. Maskinskadeforsikring For å få tegne tillegget maskinskadeforsikring skal vannscooteren væra CE-merket og produsentens anvisninger om service, skjøtsel, vedlikehold og drift skal følges. Forsikringen gjelder for motor i vannscooter som er høyst 6 år gammel og ikke har mer enn 500 driftstimer. Alder og driftstimer regnes fra det tidspunkt da vannscooteren ble solgt som ny av autorisert forhandler og meldt inn i BRPs garantiregister Bosswebb. I forsikringen inngår motor inklusive kjølesystem startanordning inklusive el-komponenter elektriske komponenter som tilhører bremsesystem drivstoffsystem og eksossystem tenningssystem inklusive styrings- og reguleringskomponenter fjæringssystem. I forsikringen inngår ikke vannstråler og impeller skrog, glass, navigasjons/kommunikasjonsutstyr, batteri, gummi/plastdetaljer, strømkabler, slanger, vaier, rør deler som inngår i normal vedlikeholds service instrumentgruppe, display, samt reguleringsanordninger til disse. Forsikringen gjelder for direkte fysisk skade som er årsaket av plutselig og uforutsett hendelse, inklusive tilstoppet vanninntak og -utløp. Erstatningen betales også for undersøking og demontering i for å bestemme om en skade omfattes av forsikringen, men ikke de kostnader som følger av tilbakemontering i de tilfeller der skaden ikke dekkes av forsikringen. Unntak I tillegg til de generelle begrensningene ovenfor, gjelder forsikringen ikke for skade som kan erstattes gjennom momentet brann, tyveri eller sjøskade i denne forsikring

9 skyldes frostødeleggelser, vann eller korrosjon har oppstått på komponenter eller programvarer som ikke er godkjent av produsenten av den forsikrede motor, og heller ikke følgeskader på andre deler av maskinen ved bruk av slike komponenter eller programvarer, med mindre forsikringstakeren kan vise til at skaden ikke har årsakssammenheng med den ikke godkjente komponenten har oppstått i forbindelse med konkurranse eller under trening før konkurranse på grunn av gradvis slitasje, manglende vedlikehold, feilaktig service eller ikke fagmessig utført reparasjon er forårsaket på drivstoffsystem som pumper, injektorer, filter osv. om skaden skyldes feil drivstoff, kondens, bakterievekst eller andre forurensninger i drivstoffet. Sikkerhetsforskrifter ved tilleggsforsikring: Maskinskadeforsikring Vannscooteren får ikke kjøres på en slik måte at motoren utsettes for unormal påkjenning eller overoppheting. Produsentens anvisninger om skjøtsel, vedlikehold, vinteroppbevaring, service og lignende skal følges. Service, reparasjon, montering og lignende skal utføres på verksted i samsvar med produsentens anvisninger. Produsentens anvisninger som gjelder for drivstoff og smøremiddel skal følges. Generelle bestemmelser Avtalen Forsikringstiden er ett år, om ikke annet er avtalt. Forsikringen gjelder fra og med den dagen som er angitt i forsikringsbrevet. Tegner du forsikringen samme dag som den skal tre i kraft, gjelder den fra det tidspunkt da forsikringen ble bestilt. Opplysningsplikt Du som forsikringstaker er forpliktet til å angi korrekte og fullstendige opplysninger som kan være av betydelse på spørsmålet om forsikringen skal bevilges. Det samme gjelder om du senere innser at vi har fått uriktige eller ufullstendige opplysninger. Du er da pålagt å, uten ugrunnet forsinkelse, rette til dette. Unnlatelse kan lede til reduksjon av forsikringserstatning, i alvorlige tilfeller kan erstatning helt utebli. Hvis sikkerhetsforskriftene ikke følges Hvis du unnlater å følge sikkerhetsforskriftene kan erstatningen reduseres til hva som er rimelig med hensyn til årsakssammenheng med skaden, den intensjon eller den uaktsomhet som har oppstått og øvrige omstendigheter. Avdraget er normalt 25 %, men erstatningen kan reduseres ytterligere eller, i alvorlige tilfeller, helt utebli. Hvis skade inntreffer i samband med påvirkning av alkohol, narkotika eller andre rusmidler er reduksjonen av erstatning alltid 100 %. Denne bestemmelse er felles for samtlige sikkerhetsforskrifter i dette forsikringsvilkår. Fornyelse av forsikring Ved forsikringstidens utgang fornyes forsikringen automatisk om vi ikke har kommet overens om annet. Retten til å si opp forsikringen Du har rett til å si opp forsikringen til forsikringstidens utgang. Som kunde kan du si opp forsikringen når forsikringsbehovet opphører eller om lignende omstendigheter inntreffer. Som forsikringsselskap kan vi avslutte din forsikring om du eller en annen forsikret grovt har forsømt deres forpliktelser mot oss eller hvis det foreligger særlig grunn. Likeså ved forsinkelse av premiebetaling.

10 Premiebetaling Den første premien for en ny forsikring skal betales senest fjorten dager fra den dagen vi sendte ut premiekravet til deg. Det samme gjelder ved tegning av tilleggsforsikring eller høyning av forsikringsbeløp samt om du av annen grunn har fått en premiehøyning. Betales ikke premien i tid har forsikringsgiveren rett til å si opp forsikringen om ikke forsinkelsen er av liten betydning. En oppsigelse vil da bli sendt skriftlig. Oppsigelsen trer i kraft fjorten dager etter at denne ble utsendt, om betaling ikke skjer innen denne frist. Prisen på din forsikring Prisen framgår av ditt forsikringsbrev og gjelder under avtalt forsikringstid, under forutsetning at dine opplysninger ikke er endret. Distanseavtale I henhold til distanse- og hjemsalgsloven Din angrerett Når du har tegnet forsikring gjennom en distanseavtale har du angrerett innenfor fjorten (14) dager fra den datoen avtalen er inngått. Hvis du vil bruke din angrerett må vi informeres om dette. Du kan angre deg muntlig eller skriftlig. Hvis du velger å bruke angreretten har selskapet rett å kreve deg på premie for den tiden som forsikringen har vært gjeldende, minimumpremien som gjelder da er 200 kr. Du har ikke angrerett om distanseavtalen gjelder en forsikring med en avtalt gyldighetstid på en måned eller mindre. Informasjon om behandlingen av personopplysninger De personopplysninger som Försäkringsproduktion AB henter inn angående deg behandles i henhold til bestemmelsene i Personopplysningsloven. Vi registrerer og behandler slike personopplysninger om deg som er nødvendige for kan vi skal kunne administrere forsikringen og oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov og avtale. Opplysningene blir også brukt som et grunnlag for markedsanalyse, statistikk og næringsutvikling i markedsførings hensikt og for å informere deg samt for at vi skal kunne yte god service generelt. Opplysningene kommer normalt fra deg eller fra annet forsikringsselskap som vi samarbeider med, og opplysningene kan, for oppgitte formål, bli utlevert til et slikt forsikringsselskap eller til en myndighet som har bedt om oppgaven. Ansvarlig for behandling av personopplysninger er Forsäkringsproduktion i Sverige AB, hvor du kan henvende deg for informasjon om og korrigering av personopplysninger, samt skriftlig gi beskjed om du vil at dine personopplysninger ikke skal brukes ved direktemarkedsføring. Vår rolle som forsikringsformidler I vår rolle som forsikringsformidler er vår tilsynsmyndighet Finansinspektionen, vi omfattes av Loven om Forsikringsformidling. Vi er også registrert hos Bolagsverket i Sverige. Du kan kontrollere at vi er registrert som godkjent meglerforetak hos Finansinspeksjonen gjennom å gå inn på linken Du kan også kontrollere vår registrering hos Bolagsverket Försäkringsproduktion i Sverige AB har ikke noen kvalifisert eierandel i et forsikringsselskap, likeledes har inget forsikringsselskap eierandel i Försäkringsproduktion i Sverige AB. Försäkringsproduktion i Sverige AB har gjennom avtale med Markel Ltd forpliktet seg å bare, på deres vegne, formidle forsikringer på båt og vannscooter. Försäkringsproduktion har sin ansvarsforsikring hos Hiscox Ltd (London) via Nordeuropa Försäkringar.

11 Hvordan fastsettes din premie - premien for hvert produkt baserer seg på vår egen og forsikringsgiverens statistisk for den enkelte produktgruppen, samt rimelige risikovurderingsprinsipper for objektet og dets brukere. Försäkringsproduktion i Sverige AB får betalt fra forsikringsgiveren for administrasjon, service, it- og systemstøtter samt skadeadministrasjon på vegne av forsikringsgiveren. Om vi ikke kommer overens Om du er misfornøyd med erstatningsavgjørelsen, ta alltid først kontakt med den skadebehandleren som har behandlet din sak. Ofte kanskje handler det om en misforståelse som dere kan finne ut av. Er du fortsatt ikke fornøyd kan du vende deg til klagemålsansvarlige hos Försäkringsproduktion i Sverige AB. Skriv ned dine synspunkter og send disse til oss via brev, faks eller e-post. Klagemålsansvarlige ser til at ditt klagemål behandles og besvares. Om du er misfornøyd med handteringen av klagemålet kan du kontakte vår forsikringsgiver Markel International. Kontaktopplysningene til ovennevnte klagemålsinstanser finner under generell informasjon på siste siden. Er du fortsatt ikke fornøyd har du alltid mulighet å få saken prøvd i norsk domstol.

VANNSCOOTERFORSIKRING

VANNSCOOTERFORSIKRING VANNSCOOTERFORSIKRING Forsikringsvilkår AV. 2014-03-01 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1. mars 2014. Denne forsikring kan tegnes av eiere til vannscootere

Detaljer

VANNSCOOTERFORSIKRING

VANNSCOOTERFORSIKRING VANNSCOOTERFORSIKRING Forsikringsvilkår AV. 2015.01.01 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Denne forsikring kan tegnes av eiere til vannscootere

Detaljer

MERKEFORSIKRING. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring

MERKEFORSIKRING. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring MERKEFORSIKRING Forhåndsinformasjon Kaskoforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for Can-Am ATV Spyder. Du har i følge loven rett til denne informasjonen

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Snøscooter Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Du har

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Delkasko/Vognskadeforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Delkasko/Vognskadeforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Delkasko/Vognskadeforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Merk at det finnes begrensninger

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Du har i følge loven rett til denne informasjonen

Detaljer

MERKEFORSIKRING ATV. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring

MERKEFORSIKRING ATV. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring MERKEFORSIKRING ATV Forhåndsinformasjon Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for ATV. Du har i følge loven rett

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Agria Felles forsikringsvilkår. Gjelder fra 1.4.2012

Agria Felles forsikringsvilkår. Gjelder fra 1.4.2012 Agria Felles forsikringsvilkår Gjelder fra 1.4.2012 Felles Forsikringsvilkår, gyldig fra mars 2007 Felles Forsikringsvilkår, gyldig fra mars 2007 2 1 Dette er våre felles forsikringsvilkår 3 2 Forsikringsavtalen

Detaljer

MERKEFORSIKRING Kasko

MERKEFORSIKRING Kasko MERKEFORSIKRING Kasko Forsikringsvilkår SLSV:N 2012.07.15, SVM:N 2012.07.15 Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som kjøpt en BRP-produkt.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Bilforsikring PS601 i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Introduksjon Forsikringstaker er GoMore ApS, videre kalt GoMore, som driver nettsiden gomore.no Bileier er personen bilen

Detaljer

Forsikringsvilkår FPB:N 2015.01.01 BÅTFORSIKRING

Forsikringsvilkår FPB:N 2015.01.01 BÅTFORSIKRING Forsikringsvilkår FPB:N 2015.01.01 BÅTFORSIKRING Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Administrasjon Forsäkringsproduktion i Sverige AB (nedenfor

Detaljer

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Om du skal tegne en forsikring er det viktig at du leser denne forkjøpsinformasjonen og leser de fullstendige vilkårene som

Detaljer

MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring. Forsikringsvilkår PASV:N 2015.01.01

MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring. Forsikringsvilkår PASV:N 2015.01.01 MERKEFORSIKRING Snøscooter Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forsikringsvilkår PASV:N 2015.01.01 Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

MERKEFORSIKRING Kasko

MERKEFORSIKRING Kasko MERKEFORSIKRING Kasko Forsikringsvilkår SLSV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som kjøpt en BRP-produkt.

Detaljer

Rednings- og bergingsforsikring PS602

Rednings- og bergingsforsikring PS602 Rednings- og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår

Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår Trygghetsavtale, side 1 av 6 Trygghetsavtale Forsikringsbevis Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter det eller de produkter (varer), som fremgår av ordrebekreftelse/faktura

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

3. Hvor gjelder Trygghetsavtale? Trygghetsavtale gjelder i hele verden. Erstatningen gis i det landet produktet er kjøpt.

3. Hvor gjelder Trygghetsavtale? Trygghetsavtale gjelder i hele verden. Erstatningen gis i det landet produktet er kjøpt. Forsikringsvilkår Vilkår Trygghetsavtale NO2012:1 Gyldig fra og med den 01-05-2012 1. Hvilket produkt omfattes av Trygghetsavtale? Forsikringen kan kun tegnes samtidig med kjøp av et produkt i et av våre

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS 2014-09-17 Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2015 C:\Users\ilb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HAOJ3EDK\SBS

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

MERKEFORSKRING. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring ATV. Forsikringsvilkår PATV:N 2012.07.15

MERKEFORSKRING. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring ATV. Forsikringsvilkår PATV:N 2012.07.15 MERKEFORSKRING ATV Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forsikringsvilkår PATV:N 2012.07.15 Produktinformasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som er eier av en Polaris.

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring. Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01

MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring. Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 - 2 - Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som er

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP 1. Om denne serviceavtalen Denne avtalen inneholder viktig informasjon om hva denne serviceavtalen dekker og eventuelle unntak. Denne serviceavtalen for feilfylling

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

MERKEFORSKRING. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring ATV. Forsikringsvilkår PATV:N 2015.01.01

MERKEFORSKRING. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring ATV. Forsikringsvilkår PATV:N 2015.01.01 MERKEFORSKRING ATV Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forsikringsvilkår PATV:N 2015.01.01 Produktinformasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som er eier av en Polaris.

Detaljer

Tilbehør. Trygghet. Flerforsikring 40+ 30+ 24+ MC-FORSIKRINGER

Tilbehør. Trygghet. Flerforsikring 40+ 30+ 24+ MC-FORSIKRINGER + Trygghet + Tilbehør + Flerforsikring 40+ 30+ 24+ Classica Basis Scooter MC-FORSIKRINGER Forsikringen er en årsforsikring. Det innebærer at den gjelder med samme omfang året rundt. Oppsigelse må skje

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Bilag 3 Avtale Atea Finance, AmTrust International Underwriters Ltd, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 2013-06-01

Bilag 3 Avtale Atea Finance, AmTrust International Underwriters Ltd, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 2013-06-01 FORSIKRINGSVILKÅR Eiendomsforsikring for utleaset eiendom INNHOLD 1.1 Hvem forsikringen gjelder 1.2 Når forsikringen gjelder 1.3 Hvor forsikringen gjelder 1.4 Interesse som er forsikret 1.5 Forsikret eiendom

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01

Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01 Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01 1. OM FORSIKRINGEN Forsikringen gjelder for deg som eier av produktet. Ved kjøp av hvitevarer gjelder forsikringen kun for privatpersoner. Dersom du selger eller gir

Detaljer

Singel, 100 kr per måned (1 000 000 NOK ved medisinsk- og ervervsmessig invaliditet, 500 000 NOK ved dødsfall)

Singel, 100 kr per måned (1 000 000 NOK ved medisinsk- og ervervsmessig invaliditet, 500 000 NOK ved dødsfall) Søknad Frivillig Gruppeforsikring Eurocard, Ulykkesforsikring med livdekning Forsikringen kan tegnes av: - den som har folkeregistrert adresse i Norden - den som har søkt forsikringen og har skriftlig

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2013 Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Standardvilkår for forsikring mot tap av

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring Advokat Jørgen Brendryen OVERSIKT Hva slags erstatningsansvar har man som prosjekterende? Når kan man bli pålagt erstatningsansvar? Hva dekker

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no Villa Forsikringsvilkår av juli 2014 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD VILLA... 2 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder...

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR ATEA FINANCE. Objektsforsikring for utleaset objekt 2011 INNHOLD. 1.1 Hvem forsikringen gjelder. 1.2 Når forsikringen gjelder

FORSIKRINGSVILKÅR ATEA FINANCE. Objektsforsikring for utleaset objekt 2011 INNHOLD. 1.1 Hvem forsikringen gjelder. 1.2 Når forsikringen gjelder FORSIKRINGSVILKÅR ATEA FINANCE Objektsforsikring for utleaset objekt 2011 INNHOLD 1.1 Hvem forsikringen gjelder 1.2 Når forsikringen gjelder 1.3 Hvor forsikringen gjelder 1.4 Forsikret interesse 1.5 Forsikret

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Forsikringssum og egenandelsoversikt fremkommer nedenfor, sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger på side 2 og 3.

Forsikringssum og egenandelsoversikt fremkommer nedenfor, sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger på side 2 og 3. FORSIKRINGSBEVIS NSOFs Innboforsikring Pluss Student Gjelder fra 01.01.2015, eller senere innmelding. Mellom Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) og Codan Forsikring AS (Selskapet) er det inngått avtale om

Detaljer

Hvorfor Trygghetsforsikring?

Hvorfor Trygghetsforsikring? Hvorfor Trygghetsforsikring? Dekker uhell Fall og støtskader, væskeskader, lynnedslag og andre plutselige uhell. Dekker tyveri Ved innbrudd i ditt hjem, kontor eller fritidsbolig. Service eller tilsvarende

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

Hvorfor Trygghetsforsikring?

Hvorfor Trygghetsforsikring? Hvorfor Trygghetsforsikring? Dekker uhell Fall. og støtskader, væskeskader, lynnedslag og andre plutselige uhell. Dekker tyveri Ved innbrudd i ditt hjem, kontor eller fritidsbolig. Service eller tilsvarende

Detaljer

Tyverisikring av kjøretøy hos forhandler

Tyverisikring av kjøretøy hos forhandler Tyverisikring av kjøretøy hos forhandler Sikkerhetsforskrift for motorvognforhandler FG-publikasjon 140:3 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Omfang... 3 3 Utgivelse... 3 4 Sikring av lokaler... 4 4.1

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

TRYGGHETs- AVTALE INFORMASJON, FORSIKRINGS- BEVIS OG VILKÅR. Forsikringen som dekker uhell, skader og innbrudd

TRYGGHETs- AVTALE INFORMASJON, FORSIKRINGS- BEVIS OG VILKÅR. Forsikringen som dekker uhell, skader og innbrudd TRYGGHETs- AVTALE INFORMASJON, FORSIKRINGS- BEVIS OG VILKÅR Forsikringen som dekker uhell, skader og innbrudd Trygghetsavtale - Din trygghet når uhellet er ute Områder hvor Trygghetsavtalen er et godt

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Usikker på båtforsikring? Vi loser deg unna skjær i sjøen!

Usikker på båtforsikring? Vi loser deg unna skjær i sjøen! båt Usikker på båtforsikring? Vi loser deg unna skjær i sjøen! Vi kan det vi gjør og gjør det vi kan Norwegian Broker er Norges ledende megler innen fritidsbåtforsikring. Båtforsikring kan være et uoversiktlig

Detaljer

Mobilforsikring. Vilkår for. Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen. NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for Mobilforsikring.

Mobilforsikring. Vilkår for. Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen. NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for Mobilforsikring. Vilkår for Mobilforsikring Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen Dinamo 05/2010 Trykkeri: Hauknes Grafisk Bl.nr. N9553549 Opplag 60 000 NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for

Detaljer

Fokus Bank - Betalingsforsikring

Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis nr: 104-7491 Forsikringstaker: Sikrede: Fokus Bank Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som har tegnet betalingsforsikring

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Asker, 8 februar 2011 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring Trygghetsavtale Dersom du ønsker full trygghet Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring De viktigste fordelene ved Trygghetsavtale Dekker de fleste produktskader som oppstår ved uforutsette

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Vi vil informere deg om at alle opplysninger om ditt kundeforhold blir registrert sentralt i Securator og Topdanmark.

Vi vil informere deg om at alle opplysninger om ditt kundeforhold blir registrert sentralt i Securator og Topdanmark. Angrerett for forbrukere i visse tilfeller Angrerett ved fjernsalg Ved fjernsalg har forbrukeren rett til å gå fra avtalen (angrerett) innen 14 dager fra avtaleinngåelsen, ved at det gis melding til selskapet

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS AVTALE VINTEROPPLAG Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Kontakter: Driftsleder Kjell-Arne Solberg-Johansen, mobil 901 69 666 e-postadresse kjellarne@nordrejarlsbergbrygge.no Leiekontrakten gjelder

Detaljer

bestevenn av viking hvis du har bil

bestevenn av viking hvis du har bil bestevenn av viking hvis du har bil Ingenting er verre enn å stå i veikanten og vente på hjelp som aldri kommer. Det er ikke bare irriterende, det kan også i noen tilfeller utgjøre fare for deg og andre

Detaljer

Forsikringstilbud kunde 2406983

Forsikringstilbud kunde 2406983 Returadresse: Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo Kundenr.: 2406983 Sidenr.: 1 av 5 BADEHUSETS VENNER Kjørestad Terrasse 15 4550 Farsund Forsikringstilbud kunde 2406983 Vi har gleden av å tilby følgende forsikringer

Detaljer

Fokus Bank - Strømforsikring

Fokus Bank - Strømforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Strømforsikring Forsikringsbevis nr: 104-8083 Forsikringstaker: Fokus Bank Sikrede: Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som benytter 365 Privat kredittkortet

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Trygg På Nett Forsikringsvilkår av 01.04.2016 Innholdsfortegnelse Side 1. Trygg På Nett 3 1.2 Definisjoner 3 1.3 Hvem forsikringen gjelder for 3 2. Forsikringsdekningen Identitetstyveri 3 2.1 Hvor og når

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Tilhengerforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Campingvogn/tilhenger Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

Hitra Marine AS Dolmøy Øyregionen s mest komplette Båtsenter .401

Hitra Marine AS Dolmøy Øyregionen s mest komplette Båtsenter .401 Hitra Marine AS Dolmøy Øyregionen s mest komplette Båtsenter.401 1. Kundeinformasjon (alle linjer må fylles ut) Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Tlf Mobil: Telefon nummer : E-post: 2. Informasjon om

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

EKSPERTER PÅ Å FORSIKRE VOLVO SIDEN 1959

EKSPERTER PÅ Å FORSIKRE VOLVO SIDEN 1959 EKSPERTER PÅ Å FORSIKRE VOLVO SIDEN 1959 VÅR HISTORIE HAR BIDRATT TIL VÅR EKSPERTISE I 1927 grunnla Assar Gabrielsson Volvo. Han hadde en lidenskap for biler men også en visjon om å gjøre bilholdet enklere.

Detaljer

REKLAMASJONSBEHANDLING Sluttbruker - Forhandler & DEFA

REKLAMASJONSBEHANDLING Sluttbruker - Forhandler & DEFA Tittel/Sak: REKLAMASJONSBEHANDLING Sluttbruker - Forhandler & DEFA Notat Forfatter: Agnar Kopperud Til: DEFA Forhandlere - Norge Dato: 27.08.13 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Innledning...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer