ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2005 2007"

Transkript

1 ÅRSMELDING

2 Årsmelding Rådet for dyreetikk Redaktør: Torill Malmstrøm Rådets sekretariat: Cecilie M. Mejdell, Veterinærinstituttet Pb 750 Sentrum, 0106 Oslo Tlf.: / E-post: Layout: Kommunikasjonsstaben, Veterinærinstituttet Foto: Colourbox Rådet for dyreetikk Kopiering tillatt når kilde gjengis 2 Årsmelding Rådet for dyreetikk

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord side 4 Innledning side 6 Medlemmer side 7 Mandat side 8 Sekretariat, budsjett og regnskap side 8 Arbeidet i Rådet fra side 9 De enkelte uttalelser: side 15 1) Jakt, fangst og fiske på dyr i hegn/steng, og utsetting av oppdrettete dyr i naturen for jakt/fiske 2) NSB og ansvaret for dyr som blir påkjørt 3) Fjerning av gevir på reinsdyr før transport til slakteri 4) Merking av levende fisk for konkurranseøyemed 5) Avliving av høydrektige dyr bør man forsøke å redde fosteret? 6) Uttalelse om jakt og viltforvaltning De enkelte pressemeldinger og brev: side 42 1) Nytt råd konflikt om veterinærvakt 2) Rådet for dyreetikk er bekymret: Tilsynet med dyrevelferd svikter 3) Forsterket tilsyn med pelsdyrhold 4) Ressurssituasjonen i forsøksdyrutvalget må bli bedre 5) Fraråder avliving av fjellrev 6) Rituell slakting De enkelte høringer: side 48 1) Høring av to alternativer for regulering av skinn fra hunder og katter 2) Høringsuttalelse Rådet for dyreetikk til forslag fra FKD om regelverk for fangstbasert havbruk, herunder krav på fartøy 3) Høring fra Rådet for dyreetikk om nødslaktordningen i hygienepakken 4) Høring om endring i forskrift om slakting av fisk 5) Høring av lovendring: Kommunalt ansvar for veterinærdekning og veterinærvakt. 6) Kommentarer til høringsutkast om forskrift om refusjon for avliving av eierløse dyr. 7) Høring om lov om xenotransplantasjon 8) Høring om ny forskrift om bruk av elektrisk strøm ved trening av hund 9) Kommentarer til høringsutkast om endringer av godkjenningsordninger i holdforskrifter etter dyrevernloven 10) Invitasjon til innspill om unntak fra krav om løsdrift for økologisk storfe 11) Høring: Regler for verdisertifisering av fangstbasert akvakultur 12) Høring: Utkast til Forskrift om transport av akvakulturdyr 13) Høring om endrede regler for hold av fisk i mellomlagringsmerd Årsmelding Rådet for dyreetikk

4 FORORD Da Næringskomiteen i Stortinget behandlet Stortingsmelding nr. 12 ( ) Om dyrehold og dyrevelferd, sa de følgende i Innstilling S. nr 226 ( ) om Rådet for dyreetikk: Når det gjelder Rådet for dyreetikk, vil komiteen peke på det meget viktige arbeidet rådet har gjort i den tiden det har eksistert. Rådet for dyreetikk har vært en viktig leverandør av kunnskap og holdninger knyttet til verdier og etiske normer for dyrehold. Rådet har bidratt til å sette fokus på viktige problemstillinger, samtidig som de også har vært viktig antenne for folks meninger og holdninger, når det gjelder dyrehold og dyrevelferd. Dette ble støttet av et enstemmig Storting, og Regjeringen oppnevnte derfor et nytt råd i 2005, som også fikk nytt mandat. Hvorfor er det viktig med en etisk debatt rundt dyrehold og dyrevelferd i Norge? Det profesjonelle dyreholdet i landbruket endrer seg stadig, vi får endrede driftsformer, mer mekanisering og mange steder enheter med flere dyr samlet. Det forskes med det for øye at en skal også ha et økonomisk utkomme av dyreholdet. Vi har fått et omfattende oppdrettsmiljø i Norge, hvor det også skjer endringer både i produksjon og ikke minst i forhold til mulige nye arter. I tillegg til dette blir det flere og flere som har kjæledyr, mange har liten erfaring og ikke alle har god nok kunnskap om det dyret de skal ta hånd om. Det er ikke mulig å regulere alt ved bruk av lover, derfor må holdninger og kunnskaper være en viktig del av grunnlaget for dyreholdet. Det er her rådet skal spille en viktig rolle. Vi skal være de som skal minne om at dyr har en egenverdi, og at ved en hver håndtering av dyr skal det skje med omsorg og respekt for dyrets egenart, slik det står i den etiske plattformen som Regjeringen i 2002 la frem for Stortinget og som det enstemmig sluttet opp om. Dette er grunnlaget for rådets arbeide og for de innstillinger som rådet har gitt i løpet av perioden og for de saker vi har tatt opp. Som det fremgår av innledningen og av beskrivelsene av rådets aktiviteter, så overtok jeg som leder av rådet høsten 2006, etter at den forrige lederen trakk seg. Rådet hadde da kommet godt i gang med sitt arbeid, og hadde, slik jeg følte det funnet en god arbeidsform. Rådet er sammensatt av meget kompetente mennesker og med stor spredning i kunnskaper. Imidlertid er det et savn i rådet at det ikke lenger er representanter fra forbrukersiden, og at rådet ikke har et medlem med fagetisk bakgrunn. Dette bør det gjøres noe med, når det nå skal oppnevnes et nytt råd. Med den sammensetningen rådet har, vil det også av og til være forskjellige synspunkter på noen av de spørsmål som rådet har behandlet i perioden. Vi har allikevel bestrebet oss på at rådet i hovedsak skal ha enstemmige innstillinger, noe som etter min mening er viktig for at rådet skal bli hørt. Dette mener jeg også styrker rådets innstillinger, da vi i arbeidet med sakene har måttet ha meget grundige diskusjoner på en del av temaene. Rådet fikk som nevnt et nytt og utvidet mandat i Mandatet er etter min mening utfyllende og gir oss store muligheter til å ivareta vår oppgave som råd. Når det gjelder den økonomiske situasjonen til rådet ble den imidlertid svekket i 2007, noe som medførte at rådet i 2007 ikke har kunnet ha det aktivitetsnivå vi hadde kunnet ønske oss. Spesielt gjelder det manglende ressurser til å kunne reise ut av møtelokaler og se, noe som er viktig for at rådet skal kunne fylle sine oppgaver. Rådets arbeid kan deles inn i tre hovedgrupper; det ene er behandling av høringer fra myndighetene, det andre er behandling av henvendelser fra publikum og det tredje er saker som rådet tar opp etter eget initiativ. I tillegg har rådet også arrangert et eget seminar. Årsmelding Rådet for dyreetikk

5 Selv om rådets medlemmer til sammen har kunnskaper spredt over et stort felt innenfor dyrehold og dyrehelse, har rådet stort behov for å innhente kunnskaper hos andre, noe vi har benyttet oss av i stort monn. På alle møter i den tiden jeg har vært leder har vi hatt interessante og kunnskapsrike innledere som har gitt rådets medlemmer god innsikt i de saker vi har jobbet med. Takk til alle som har stilt opp for rådet når vi har bedt om det. Til tross for det vil det alltid være noen som ikke føler at de blir hørt, eller føler at rådet ikke tar nok hensyn til deres synspunkter. Til dere vil jeg si at rådet har en viktig ledestjerne at det er dyras velferd vi først og fremst skal ta hensyn til. Et viktig mål med rådets arbeid er at vi skal være synlige i mediene og tilgjengelige for folk flest. Dessverre har vi en nettside som ikke er god nok, dette håpet vi å kunne gjøre noe med i inneværende periode. Det rakk vi dessverre ikke, men det må være en prioritert oppgave i Rådet er opptatt av også å være synlig i media, og pressemeldinger og kontakt med pressen er en del av den strategien. I et par saker har vi lykkes med det. Leder Grethe Fossli Årsmelding Rådet for dyreetikk

6 OPPNEVNELSE Innledning Det første Rådet for dyreetikk ble opprettet og trådte i funksjon våren 1993, under navnet Landbruksdepartementets etikkutvalg. I juli 1995 ble utvalgets navn endret til Rådet for dyreetikk. Landbruksdepartementet besluttet høsten 2002 at Rådet for dyreetikks virksomhet skulle stilles i bero fra i påvente av Stortingets behandling av Stortingsmelding nr. 12 ( ) Om dyrehold og dyrevelferd. Regjeringen fremmet i meldingen forslag om at Rådets arbeid skulle opprettholdes og videreføres om enn med et noe endret mandat og sammensetning. Stortinget sluttet seg enstemmig til forslaget i meldingen, og uttrykte stor anerkjennelse for det arbeidet som Rådet så langt hadde utført. Arbeidet med reoppnevning tok imidlertid tid. Nytt mandat og sammensetning var ikke klart før seinhøstes Da hadde man vært uten et fungerende råd i to år. Det nye Rådet for dyreetikk fikk 8 medlemmer. Lederen for Rådet og ett medlem ble oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet i samråd med Fiskeri- og kystdepartementet på fritt grunnlag, mens de øvrige medlemmene med personlige varamedlemmer ble oppnevnt av departementene etter forslag fra inviterte nærings- og dyrevernorganisasjoner og forskningsinstitusjoner. Det nyoppnevnte Rådet for dyreetikk hadde sitt konstituerende møte i januar Årsmelding Rådet for dyreetikk

7 Medlemmer Landbruks- og matdepartementet oppnevnte i samråd med Fiskeri- og kystdepartementet åtte medlemmer og seks vararepresentanter for perioden til : Leder og frittstående medlem: Til juni 2006: Direktør i Miljømerking Alvhild Hedstein, Oslo. Fra august 2006: Avdelingsleder i LO Grethe Fossli, Oslo. Frittstående medlem: Presserådgiver i Miljøverndepartementet Karin Westrheim, Nesodden. Representant for næringsmessig dyrehold, akvatiske dyr: Fiskeoppdretter Karl Olaf Jørgensen, Birkeland. Varamedlem: Adm. nestleder i FHL Knut A. Hjelt, Trondheim. Representant for næringsmessig dyrehold, terrestriske dyr: Leder i Akershus Bondelag, bonde Brita Skallerud, Kløfta. Varamedlem: Bonde og tidligere leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Geir Grosberg, Vinstra. Representant for dyrevernorganisasjonene: Veterinær Toralf B. Metveit, Kongsvinger. Varamedlem: Førsteamanuensis ved UiO, professor i kriminologi Guri Larsen, Oslo Representant for forskningsmiljøene generelt: Professor ved UMB etolog Morten Bakken, Ski. Varamedlem: Instituttleder ved NVH, veterinær Ann Margaret Grøndahl, Auli Representant for fiskeforskningen: Forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet Ole Torrissen, Bergen. Varamedlem: Seniorforsker ved Fiskeriforskning Børge Damsgård, Tromsø Til august 2005: Representant for forbrukerne: Førstekonsulent i Forbrukerrådet, jurist Marie Anette Hagen-Hansen, Moss. Varamedlem: Førstekonsulent i Forbrukerrådet, jurist Kristine Kvame, Bagn Forbrukerrådet var bare representert på Rådets tre første møter. Hagen-Hansen gikk ut i fødselspermisjon og vararepresentanten Kristine Kvame sluttet i Forbrukerrådet. I forbindelse med spørsmål om å foreslå ny vararepresentant, bekjentgjorde Forbrukerrådet at de ikke lenger ønsket å være representert i Rådet for dyreetikk. Rådet anmodet LMD om å be Forbrukerrådet revurdere beslutningen, eller finne en annen forbrukerrepresentant. Forbrukerrådet trakk ut sin representant allerede i 2005, og tross henvendelse fra LMD om å revurdere beslutningen ble det per januar 2006 klart at Forbrukerrådet stod fast ved sin avgjørelse. Rådet anmodet LMD allerede fra 2005 om å bli styrket med fagetisk kompetanse, som falt ut ved oppnevningen i Rådet har flere ganger seinere bedt om supplering med en fagetiker, hvilket Rådet anser som viktig for å fylle sin oppgave og som savnes i nåværende råd. Per 30. januar 2007 meddelte LMD at anmodningen vil etterkommes. Dette ble likevel ikke realisert i løpet av Alvhild Hedstein trakk seg som leder i Rådet med virkning fra 1. juni Ultimo august 2006 oppnevnte LMD Grethe Fossli som ny leder. Pga. Morten Bakkens sykdom har Ann Margaret Grøndahl møtt på de fleste møter i Rådet i LMD fikk ikke oppnevnt nytt Råd innen utløpet av oppnevningsperioden Sittende medlemmer ble derfor anmodet om og aksepterte å fungere inntil ny oppnevnelse kan skje. Per juli 2008 fungerer fortsatt rådet fra Årsmelding Rådet for dyreetikk

8 Mandat Ved oppnevningen av nytt råd i 2005 foretok LMD noen justeringer av mandatet i forhold til tidligere. Mandatet gjenspeiler i pkt. 5 nå den samfunnsmessige siden av rådets virksomhet. Det nye mandatet lyder: Rådet for dyreetikk skal 1. Holde seg orientert om og vurdere prinsipielle etiske sider ved alle typer dyrehold og bruk av dyr, samt forholdet til viltlevende dyr. 2. Vurdere direkte og indirekte bruk av bioteknologiske prinsipper på dyr. 3. Vurdere etiske sider av moderne avlsarbeid og dyrehold, herunder bevaring av genetisk mangfold og hensynet til ville biologiske ressurser. 4. Vurdere behov for endringer i eksisterende lovverk og forvaltningspraksis og ut fra dette gi råd til myndighetene når det gjelder tilsynet på dyrevernområdet. 5. Bidra til løpende debatt om dyreetiske spørsmål i samfunnet og drive holdningsskapende arbeid. Sekretariat, budsjett og regnskap Mattilsynet har hatt det administrative og økonomiske ansvaret for Rådet i Prosjektregnskap ble i 2005 ført av VESOas, som også hadde arbeidsgiveransvar for sekretæren. Fra ble det tekniske ansvaret for Rådet for dyreetikk overført fra VESOas til Veterinærinstituttet i Oslo. Drifting av Rådet for dyreetikk ble da definert av LMD som en av forvaltningsstøtteoppgavene til Veterinærinstituttet. Veterinærinstituttet har teknisk budsjettansvar og dessuten arbeidsgiveransvar for Rådets sekretær. Lønnsmidler dekkes over Veterinærinstituttets eget budsjett, mens driftsmidler tildeles fra Mattilsynet. Sekretariatet har bestått av en person i halv stilling. Sekretariatet var fysisk plassert på Tynset fram til august 2007 hvor kontorplassen ble flyttet til seksjon for husdyrhelse og velferd ved Veterinærinstituttet i Oslo. Rådets budsjett for 2005 var kr ,- inkludert lønnsmidler og mva. Dette beløpet dekket knapt lønnsutgifter, og det ble etter søknad gitt en tilleggsbevilgning på kr ,- fra Mattilsynet for at Rådet kunne møtes også i høsthalvåret. Rådets budsjett for 2006 var kr ,- eksklusiv lønnsmidler til sekretær. Rådets budsjett for 2007 var kr ,- eksklusiv lønnsmidler til sekretær. Dette innebar en reduksjon på kr ,- fra En sammenfatning av regnskapet for er satt opp i tabellen under. Regnskap for perioden År Lønnskostnader, sekretær Honorarer, rådsmedlemmer Reiser og div drift Sum Tallene for 2005 er inkludert mva. Årsmelding Rådet for dyreetikk

9 ARBEIDET I RÅDET i perioden Arbeidet i Rådet 2005 Rådet avholdt fem møter i 2005, herunder ett møte over to dager. Siden denne typen rådsarbeid var nytt for alle medlemmene så nær som ett, var det påkrevd å bruke mye tid på bakgrunns- og orienteringsstoff. Det var likeledes nødvendig å bruke god tid på grunnleggende diskusjoner. Rådet arbeidet på oppdrag fra Mattilsynet med én større sak, om jakt/fangst/fiske på dyr som holdes i lukkede systemer, som hjortejakt i hegn og sportsfiske fra merd. I forbindelse med arbeidet hadde Rådet besøk av Rita West som orienterte om sitt fiske-prosjekt, og Rådet besøkte hjortehegnet på Maarud Gaard. Uttalelsen ble ferdigstilt i oktober/november Rådet begynte å orientere seg om viltforvaltning, både verdisyn som ligger til grunn for forvaltningen, og regelverk/praksis som påvirker dyrevernmessige forhold ved jakt og fangst. Rådet inviterte Torstein Storås fra Høyskolen i Hedmark, avd. Evenstad, til et møte i Rådet for å snakke om motivasjoner for jakt, sett fra et jegersynspunkt, og Rådet avtalte for 2006 møte med DN. Rådet arvet en del saker som var kommet inn på slutten av funksjonsperioden for forrige råd eller i perioden uten et fungerende råd. Rådet fikk i løpet av 2005 også flere nye henvendelser. Samlet gjaldt dette henvendelser om: - Tanntrekking for aldersbestemmelse for vilt. Problemstilling reist av en viltforsker. Her mente Rådet at Forsøksdyrutvalgets vurdering var tilstrekkelig, og ønsket ikke å arbeide videre med saken. - Bruk av dyr i media. Henvendelse fra Dyrebeskyttelsen Norge. Rådet mente at problemstillingen alltid er aktuell og bør kunne tas opp på et seinere tidspunkt. - Hjorteforvaltning. Henvendelse fra en jeger. Rådet vil se henvendelsen i sammenheng med andre forhold som gjelder viltforvaltning, i en større gjennomgang. - Hijaktprøver med levende rev. Her forelå en tidligere henvendelse fra en privatperson, og en nye formell henvendelse fra Mattilsynet om samme sak. Rådet ønsket ikke å ta opp jakthundprøver som egen sak, men ville heller se på dyrevelferdsmessige forhold ved hijakt som jaktform, da i forbindelse med gjennomgangen av viltforvaltningen. - Reindrift og reintallet i Finnmark, henvendelse fra en reineier som var bekymret for at enkelte reineiere økte sine flokker. Rådet la til grunn at LMD er fullt informert og i gang med nødvendige tiltak. - Preparering av ulv under Grunsetmart n i Elverum, telefonhenvendelse fra en privatperson. Aktiviteten ble trukket av arrangøren før Rådet hadde vurdert saken. - Avliving av nyfødte geitekje, henvendelse fra Grønn Ungdom. Saken kan være aktuell å ta opp seinere, men kunne ikke prioriteres da. - Trafikkdrept ulv som var med i merkeprosjekt, mulig skade etter halsbånd. Rådet ble orientert gjennom kopier av saken som var meldt inn til Forsøksdyrutvalget. Rådet ønsket å knytte kontakt med Forsøksdyrutvalget i 2006 for å kunne drøfte felles problemstillinger. Rådet tok også opp noen saker på eget initiativ, som resulterte i pressemeldinger eller brev. Dette gjaldt: - Veterinærvakt. Rådet påpekte i en pressemelding at det var uholdbart at konflikten mellom veterinærene og staten om veterinærvakta medførte lidelser for dyr, og oppfordret partene til å sikre at ytterligere dyretragedier forhindres. - Lærerplaner i grunnskolen. Rådet sendte brev til Utdanningsdirektoratet der man påpekte at Stortingsmeldingen om dyrevelferd ikke var fulgt opp ved revisjon av lærerplanene når det gjaldt stoff om dyrevelferd og dyreetikk. Årsmelding Rådet for dyreetikk

10 - Offentlig tilsyn på dyrevelferdsområdet. Rådet tok opp den vanskelige budsjettsituasjonen for dyrevernnemndene i en pressemelding. - Nødslaktordningen. I forbindelse med implementering av EU-forordninger gjennom den såkalte hygienepakken, var det fare for at dagens nødslaktordning kunne forsvinne. Rådet tok dette opp i brev til MT og slakteriene. - Politiets framgangsmåte ved uskadeliggjøring av hund. I brev til Politidirektoratet, og på grunnlag av en konkret sak, oppfordret Rådet politiet om å skaffe seg kompetanse i håndtering av redde/aggressive hunder. Rådet mente at det må kunne skaffes egnet våpen og ammunisjon i nødsituasjoner der avliving på stedet vurderes som nødvendig. Andre høringer: - Blå-grønn matallianse. Rådet valgte å ikke uttale seg, annet enn å peke på viktigheten av forskningsinnsats innen dyrevelferdsområdet. - Ny dyrevernlov. Rådet uttalte seg til prosjektgruppa om deler av lovutkastet. - Regulering av omsetning av katte- og hundepels, forslag til regelverk. Rådet avga en uttalelse til LMD i saken. - Offentlige krav til fartøy som skal fange fisk for levende lagring eller videre oppdrett. Uttalelse avgitt. - Regelverk om kosmetika og dyreforsøk. Rådet fikk ikke uttalt seg pga kort høringsfrist. - Nytt regelverk om fiskeslakterier. Uttalelse avgitt. Henvendelser Det var jevnlig telefonhenvendelser til Rådet fra media, organisasjoner, forvaltning og privatpersoner, herunder studenter som ønsket stoff til fordypningsoppgaver i dyrevelferd/dyreetikk. Slike henvendelser var det også i perioden uten et operativt råd. Det spørres både etter synspunkter på nye problemstillinger og om temaer som tidligere råd har gitt uttalelser om. Rådet ønsket å omorganisere nettsiden og gjøre denne mer aktuell og brukervennlig i løpet av Deltagelse på møter/konferanser Rådets sekretær har vært invitert foredragsholder om dyrehold og etikk i flere fora: - Dyrevelferd begreper og relevans for fisk. Foredrag på årsmøtet til Norske leverandører til havbruksnæringen (NLTH), Trondheim Ethics different attitudes to fish depending on the situation? Internasjonalt consensus-møte om fisk som forsøksdyr, Gardermoen Dyrevelferd fisk det europeiske synet. Nordisk workshop for fiskeforskere. SINTEF/Tr.heim Nye regler for hold av dyr hva betyr det for dyrene? Kurs i dyrevelferd for veterinærer, Stavanger Årsmelding Rådet for dyreetikk

11 Arbeidet i Rådet 2006 Rådet avholdt fire møter i 2006, mens det opprinnelig var planlagt seks møter. Ett møte ble avlyst på grunn av sykdom hos leder og flere av medlemmene og ett møte måtte utgå fordi Rådet på det tidspunktet sto uten leder. Tre møter ble avholdt i Oslo, mens ett ble avholdt på Gjerdrum. Her var Rådet samtidig på befaring i et nytt løsdriftsfjøs for melkekyr og fikk demonstrert robotmelking. Rådet arbeidet med tre større saker: 1) Viltforvaltning. Rådet fortsatte arbeidet som var påbegynt i Direktoratet for Naturforvaltning v/ Terje Bø og Ingebrigt Stensås var invitert til et møte og biolog Anton Krag fra Dyrevernalliansen til et annet. 2) Forsøksdyr. Rådet inviterte Bjørn Groven (sekretær i FDU - Forsøksdyrutvalget), Dag Marcus Eide (forsøksdyrveterinær), Anton Krag (medlem av FDU fra dyrevernorganisasjonene) og Adrian Smith (professor ved NVHs forsøksdyravdeling) til møter for å orientere om ulike sider ved forsøksdyrvirksomheten. Rådets sekretær deltokt på en inspeksjon fra FDU på et anlegg på Oppdal for oppdrett av fjellrev til utsetting. Rådet laget en pressemelding om ressurssituasjonen i Forsøksdyrutvalget: Ressurssituasjonen i Forsøksdyrutvalget må bli bedre ( ). Brev til Mattilsynet om samme tema ble sendt ) Husdyravl. Rådet planla å vurdere betydning av husdyravl for dyrevelferd. Rådet startet opp med hunde- og katteavl og hadde ett foredrag om dette tema i 2006 (veterinær Ordin Møller). Rådet fikk i løpet av 2006 flere nye henvendelser: - Henvendelse fra Grønn Ungdom: Bruk av alkoholholdig fôr til griser. Resulterte i brev til MT i Henvendelse fra Dyrevernalliansen: avsaging av gevir på tamrein. Behandling ikke avsluttet. - Flere telefon- og e-posthenvendelser om kritikkverdige forhold i pelsdyrfarmer. Rådet sendte et brev til Mattilsynet og bad om en skjerping av tilsynet med pelsdyrholdet. Rådet anbefalte MT å bruke bestemmelsen i forskriften som åpner for kortere overgangstid der det er av stor dyrevelferdsmessig betydning, og få avviklet bruken av særlig små bur. - Henvendelse fra Dyrevernalliansen om slakting av kylling og om brann i landbruksbygg. Rådet konstaterte at MT har disse sakene på sin agenda, og har foreløpig ikke prioritert å arbeide med dette. - Henvendelse fra NOAH om merking av villfisk. Saken ses i sammenheng med feltforsøk i forsøksdyrvirksomhet. - Henvendelse fra Fagsenteret for kjøtt (nå Animalia) om Rådet ville gå inn som part i et forskningsprosjekt og vurdere etiske aspekter ved avl for et kjøttfylde-gen hos sau. Vurdering av etiske forhold var satt som en forutsetning fra Norges forskningsråd sin side. Rådet mente av prinsipielle grunner at det ikke burde inngå som partner i prosjektet, men stå fritt til å vurdere anvendelse av resultatene seinere. Rådet tok på eget initiativ opp følgende sak: Avliving av skadd vilt ved togpåkjørsler. NSB varslet at de ville slutte å ha med skytevåpen om bord på togene fra nyttår 2006/2007. Rådet mente dette ville ha store dyrevernmessige konsekvenser, ved at det vil gå vesentlig lengre tid før skadete dyr blir avlivet. Rådet sendte brev om dette til NSB, Mattilsynet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet og Samferdselsdepartementet. Årsmelding Rådet for dyreetikk

12 Offentlige høringer: - Høring om lovendring: kommunalt ansvar for veterinærdekning og veterinærvakt. - Forskrift om refusjon til veterinær for avliving av eierløse dyr. Rådet var kritisk til flere sider ved forslaget. Blant annet mente Rådet at ikke bare avliving, men også behandling burde omfattes av refusjonsordningen, at inndelingen av dyr i to kategorier ved avliving ga uheldige signaler om dyrs verdi, og at skadde dyr som det aktivt er lett etter også må omfattes av ordningen. - Lov om xenotransplantasjon. Saken ble behandlet i 2006 og høringssvar avgitt i januar Tre høringer om hhv transport av dyr (MT), om kosmetikk (MT) og om EUs patentdirektiv (NHD) ble ikke behandlet, dels fordi de hadde svarfrist i perioden Rådet sto uten leder, dels fordi de ble ansett som mindre relevante. Deltakelse på møter/konferanser: - EuroFAWC: Konstituerende møte for europeiske offentlig oppnevnte rådsorganer for dyrevelferd, Berlin september. Cecilie Mejdell deltok. - Selskapsdyrkonferansen 2006, Hellerud utenfor Oslo. Toralf Metveit deltok - Nødslaktordningen. Møte 16/1 i regi av Mattilsynet. Karin Westrheim, Toralf Metveit og Cecilie Mejdell deltok for Rådet. - Løsdrift for verpehøns. Møte i MT. Brita Skallerud og Karin Westrheim deltok for Rådet - Seminar om etikk og viltforvaltning på Høyskolen i Hedmark, Evenstad, 27/1, arrangert for og av høyskolestudentene. Cecilie Mejdell holdt innlegg om det etiske grunnlaget for menneskers bruk av dyr. Annet: Arbeidet med oppgradering av nettsiden ble dessverre forsinket og ikke gjennomført i Årsmelding Rådet for dyreetikk

13 Arbeidet i Rådet 2007 Rådet avholdt seks møter i Fem møter ble avholdt i Oslo, og ett møte på Stange/Hamar med besøk til avlsorganisasjonene Geno og Norsvin. Seminar Rådet arrangerte 2. november et åpent seminar med tittel Dyr, mat og samfunn. Seminaret som ble avholdt på Norges veterinærhøgskole, samlet ca. 90 tilhørere fra en rekke ulike miljøer og mange deltok i debatten. Foredragsholdere/innledere var Inge Lønning (Stortinget), Torunn Knævelsrud (Mattilsynet), Endre Stakkerud (Bondelaget), Live K. Karlsrud (Dyrevernalliansen) og Unni Kjærnes (SIFO - Statens institutt for forbrukerforskning). Større saker Rådet arbeidet med: 1) Viltforvaltning og jakt. Rådet begynte å orientere seg om temaet allerede i 2005 og har arbeidet med en uttalelse om tema gjennom hele Rådet hadde samtaler med og foredrag ved professor Jon Martin Arnemo (NVH) om ammunisjon og skadeskyting og biolog Rune Anderaa (Sabima) om økosystembasert viltforvaltning. 2) Husdyravl. Arbeidet begynte så smått i 2006, og i 2007 har Rådet møtt representanter for Norsk Kennel Klub, NRR (katt), Geno (storfe), Norsvin, Norsk Hestesenter og Norsk lakseavl. Arbeidet fortsetter med småfe, fjørfe og pelsdyr i Avgitte uttalelser, pressemeldinger og brev - Jakt og viltforvaltning. Uttalelse desember 2007/januar Merking av levende fisk i konkurranseøyemed. Uttalelse juni Fjerning av gevir på tamrein. Uttalelse mai Avliving av høydrektige dyr bør man prøve å redde fosteret? Svar på henvendelse fra Animalia (oktober 2007) - Bruk av alkoholholdig fôr til griser. Brev til Mattilsynet og LMD (januar 2007) som reaksjon på henvendelse fra Grønn Ungdom - Slakting uten bedøvelse pressemelding desember Fraråder avliving av fjellrev pressemelding juni 2007 Høringssvar - Endrede regler for hold av fisk i mellomlagringsmerd høringssvar til FKD (desember 2007) - Forskrift om transport av akvakulturdyr høringssvar til Mattilsynet (november 2007) - Regler for verdisertifisering av fangstbasert akvakultur høringssvar til Debio (november 2007) - Unntak fra krav om løsdrift for økologisk storfe høringssvar til Mattilsynet (oktober 2007) - Endring av godkjenningsordninger i holdforskrifter etter dyrevernloven høringssvar til Mattilsynet (juni 2007) - Bruk av elektrisk strøm ved trening av hund høringssvar til Mattilsynet (mars 2007) - Xenotransplantasjon høringssvar til HOD ved forslag til ny lov (januar 2007) Henvendelser i 2007 som Rådet ikke har gått videre med: - Hold av krypdyr. Henvendelse fra Dyrebeskyttelsen Oslo og omegn med anmodning om å vurdere en rekke konkrete problemstillinger ved slikt dyrehold. Rådet henviste til Stortingets beslutning om at krypdyrhold ikke skal tillates, og støttet Stortingets syn. Rådet forbeholdt seg at det ville komme tilbake til saken dersom hold av krypdyr blir tillatt. Årsmelding Rådet for dyreetikk

14 Deltakelse på møter/konferanser: - EuroFAWC: Møte for europeiske offentlig oppnevnte rådsorganer for dyrevelferd i Brussel, mai Cecilie Mejdell deltok og presenterte tidligere uttalelser fra Rådet om rovdyr/beitedyr. Annet: Ny nettside. Rådets nettside har ligget på UMBs server, men skal få eget domene og flyttes til Veterinærinstituttet. Det ble satt av penger til dette i Arbeidet ble ytterligere utsatt pga. forsinkelser ved omleggingen av datasystemet ved Veterinærinstituttet, men ble påbegynt i desember Andre henvendelser: Det er stadig telefonhenvendelser til Rådet fra media, organisasjoner, forvaltning, studenter og privatpersoner. Det spørres etter rådets synspunkter på nye problemstillinger og om temaer som tidligere råd har gitt uttalelser om. Cecilie Mejdell har vært på NRK-TV og radio om fang og slipp-fiske. Årsmelding Rådet for dyreetikk

15 DE ENKELTE UTTALELSENE: 1) Jakt, fangst og fiske på dyr i hegn/steng, og utsetting av oppdrettete dyr i naturen for jakt/fiske Uttalelse avgitt oktober 2005 Sammendrag Rådet for dyreetikk har på anmodning fra Mattilsynet vurdert hvorvidt det er etisk forsvarlig 1) å arrangere fiske på oppdrettet fisk og innfanget villfisk som holdes i merd og å drive jakt på pattedyr i hegn, og 2) å sette ut oppdrettete dyr (pattedyr, fugl, fisk) i naturen for fangst. Belastninger som påføres dyr må etter Rådets syn alltid stå i et rimelig forhold til den nytten mennesker har av bruken. Bruk av dyr for rekreasjon og spenning kan ikke anses som noen vital menneskelig interesse, og Rådet har i sin etiske vurdering derfor lagt avgjørende vekt på hensynet til dyret og dets velferd. Rådet mener at dyr skal holdes på en måte som sikrer god dyrevelferd og avlives på en måte som er mest mulig skånsom for dyret. Rådet har vurdert dyrevelferden under 1) innfanging og restitusjon av dyr fanget i naturen, 2) hold i fangenskap, 3) jakt/fiske på dyr i et lukket system og 4) utsetting av oppdrettet dyr i naturen for seinere jakt/fiske. Rådet uttrykker bekymring for velferdsmessige forhold under innfangings- og restitusjonsfasen for viltlevende dyr, herunder villfisk, som fanges inn i naturen og overføres til bur, hegn eller merd/steng. Denne bekymring omfatter også forholdene i holdfasen, spesielt der det er et mål at dyrene skal opprettholde naturlig frykt for mennesker. Rådet er på prinsipielt etisk grunnlag meget skeptisk til en praksis der dyr slippes i et avgrenset område for jakt- eller fiskeformål, og også grunnleggende skeptisk til at oppdrettete dyr settes fri i naturen for jakt- og fiskeformål. Et flertall av Rådets medlemmer mener imidlertid at det er forsvarlig å tillate dette i tilfeller der den totale belastningen på dyret under og forut for jakt-/fiske situasjonen fremstår som mindre enn det som er tilfelle ved den alternative bruken av dyret (se særuttalelse fra mindretallet). Virksomheter som tilbyr sportsfiske fra merd eller steng er ikke avhengig av å benytte villfanget fisk, da det også kan benyttes oppdrettsfisk. Et flertall av Rådets medlemmer mener ut fra en totalvurdering av hensynet til fiskens velferd, at fiske i et lukket system kan være akseptabelt under visse forutsetninger: Fiskens skal gis gode levevilkår med god plass, egnet vannkvalitet, fullverdig fôr og miljøberikelse i form av en tilnærmet naturlig biotop. Det skal benyttes tilstrekkelig dimensjonert fiskeutstyr slik at fisken kan tas opp uten unødig opphold, og den skal svimeslås/avlives av kyndig person umiddelbart etter at den er tatt opp. Belastningen på fisken må totalt sett være mindre enn det som er tilfelle ved en ordinær oppdrettsituasjon og slaktebehandling. Rådet tar klar avstand fra jakt i hegn, og støtter et fortsatt forbud mot det. Rådet mener videre at det kan være dyrevelferdsmessig problematisk å sette ut oppdrettet vilt og fisk i naturen. Dette gjelder også der formålet i seg synes etisk høyverdig, som bevaring av truede arter. Dyrevelferdsmessige forhold bør være grundig utredet og vurdert på forhånd, og miljøforholdene under oppdrettet må sikre dyrene god velferd og helse og samtidig forberede dem på et liv i det fri, også vinterstid. Dette vil utelukke en del arter og for øvrig stille strenge krav til oppdrettsforholdene. Rådet mener det er høyst tvilsomt om dyr som nylig er satt ut i naturen kan anses som ville. Jakt bør derfor ikke tillates i samme tidsrom (samme år) som viltpleie foregår i form av utsetting. Årsmelding Rådet for dyreetikk

Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) Sammendrag NENT kommenterer i denne uttalelsen forhold ved dagens regelverk og bruk

Detaljer

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46 JAKTLEDERS ANSVAR INNHOLD FORORD...3 INNLEDNING...4 JAKTLEDEREN...5 HUMAN OG SIKKER JAKT...7 NÅR UHELLET ER UTE - SKUDDPLASS OG ETTERSØK... 13 OPPGAVER FOR JAKTLEDER... 21 DEN PRAKTISKE JAKTA... 25 LOVER

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

effektiv og bærekraftig

effektiv og bærekraftig effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen areal til begjær Oslo 4. februar 2011 Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Landsmøte 16. 18. november 2012 1 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND INNKALLING TIL DET 20. ORDINÆRE LANDSMØTE I NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND I henhold til forbundets vedtekter

Detaljer

Hjem, kjære hjem? RAPPORT OM HJEMLØSE DYR I NORGE

Hjem, kjære hjem? RAPPORT OM HJEMLØSE DYR I NORGE Hjem, kjære hjem? RAPPORT OM HJEMLØSE DYR I NORGE 1 INTRODUKSJON Hjem, kjære hjem. Et sted med trygghet, kjærlighet og mat. Flere tusen familiedyr i Norge opplever at dette blir tatt fra dem. Hjem, kjære

Detaljer

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt Arbeidsrapport nr, 6-1998 Maria A. Guzmán og Unni Kjærnes En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt SIFO 1998 Arbeidsrapport nr. 6 1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg

Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg Fisk &Vilt Nr.1-2005 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg ferdigstilt Villaksforvaltning i kalkede vassdrag Utvikling av fisketurisme

Detaljer

Fisk. &Vilt. Kommunale mål i hjorteviltforvaltningen. Vestlendinger etabler samarbeid i hjorteforvaltningen!

Fisk. &Vilt. Kommunale mål i hjorteviltforvaltningen. Vestlendinger etabler samarbeid i hjorteforvaltningen! Fisk &Vilt Nr.1-2003 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Kommunale mål i hjorteviltforvaltningen Vestlendinger etabler samarbeid i hjorteforvaltningen! Fang og slipp hindring for lokal næringsutvikling?

Detaljer

Hva nå? Evaluering av prøveordning med sprøyterom

Hva nå? Evaluering av prøveordning med sprøyterom Hva nå? Evaluering av prøveordning med sprøyterom Hilgunn Olsen og Astrid Skretting SIRUS rapport nr. 7/2007 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2007 Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

Kjemper for dyrenes rettigheter

Kjemper for dyrenes rettigheter JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2011 45. ÅRGANG Universitetet i Oslo feirer 200 år Vil ha bedre måling av politiarbeid Satser på juristvikarer Vi har besøkt Skattedirektoratet

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 ÅRSRAPPORT 2005 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Årsmeldingen for 2012

Årsmeldingen for 2012 Årsmeldingen for 2012 Manus til stortingsmeldingen om Datatilsynets virksomhet, jf. personopplysningsloven 42. Oversendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, februar 2013. 1 Forord Året

Detaljer

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Rapport fra Arbeidsgruppe om bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Livet i havet vårt felles ansvar Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 2 Leppefiskarter i Norge...

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

SPESIALNUMMER NR. 4/2000 BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT FRA BIOTEKNOLOGINEMNDA. Oppfølgingskonferansen om BIOTEKNOLOGINEMNDA

SPESIALNUMMER NR. 4/2000 BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT FRA BIOTEKNOLOGINEMNDA. Oppfølgingskonferansen om BIOTEKNOLOGINEMNDA SPESIALNUMMER NR. 4/2000 BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT FRA BIOTEKNOLOGINEMNDA BIOTEKNOLOGINEMNDA Oppfølgingskonferansen om Genmodifisert mat 15. og 16. november 2000 NR. 4/2000 Dette spesialnummeret av Genialt

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 360 17. mars Endringer i plan- og bygningsloven Møte tysdag den 17. mars kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

ÅPNING AV MØTET Professor Wenche Blix Gundersen, nestleder i Bioteknologinemnda

ÅPNING AV MØTET Professor Wenche Blix Gundersen, nestleder i Bioteknologinemnda Rapport fra Bioteknologinemndas åpne møte om Bruk av fostervev Oslo, 8.mars 1995 ÅPNING AV MØTET Professor Wenche Blix Gundersen, nestleder i Bioteknologinemnda HOVEDPUNKTENE I INNSTILLING FRA ARBEIDSGRUPPEN

Detaljer

DATATILSYNET. Årsmelding 1984 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET

DATATILSYNET. Årsmelding 1984 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET DATATILSYNET Årsmelding 1984 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET CompLcx nr. 5/85 Datatilsynet ÅRSMELDING 1984 Universitetsforlaget AS Oslo Universitetsl'orlaget AS 1985 ISBN 82-(X)-07653-9 Printed

Detaljer

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009)

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innst. O. nr. 84 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter

Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter 1/2010 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter Problemer

Detaljer