Norsk landbruk under press!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk landbruk under press!"

Transkript

1 Høstnummer 2014 OKTOBER1 Liljekonvallen Medlemsblad for Østfold Nei til EU Norsk landbruk under press! Jubileumsboka «Folket sa nei Norsk EU-motstand fra 1961 til i dag»

2 2 Leder 20 år siden folket sa nei! Den 28. november er det 20 år siden folkeflertallet for andre gang sa nei til å slutte seg til Den europeiske unionen. Den første folkeavstemningen var i september Resultatet av avstemningen i 1972 førte frem til frihandelsavtalen mellom EU (den gang EEC) og Norge, en avtale som begge parter levde godt med. Da folket sa nei i november 1994, hadde vi allerede levd nesten et år med EØSavtalen. Det kan være verdt å se litt på historien bak EØS, og ikke minst på hvordan avtalen påvirker norsk virkelighet. Regjeringen Brundtland sendte i 1988 et brev til samtlige departement der det heter at utformingen av norske lover og forskrifter som omfattes av det indre marked, skal vurderes også med henblikk på en eventuell harmonisering med EFs (nå EUs) regelverk. Videre het det at dersom det er avvik, skal det gis en begrunnelse for det. Etter at de 6 daværende EFTA-landene (Norge, Sverige, Finland, Island, Østerrike og Sveits) gikk sammen om en erklæring, den såkalte Oslo-erklæringen, om at de ønsket en avtale med EU som kunne gi en størst mulig realisering av fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft, startet forhandlingene i I mars 1992 forelå forhandlingsresultatet. EØS-avtalen ble vedtatt i Stortinget, og trådde i kraft 1. januar Avtalen ble ikke forelagt det norske folk, verken i en folkeavstemning eller som valgkampsak i Stortingsvalg. Dette i motsetning til i Sveits hvor forhandlingsresultatet ble gjenstand for en folkeavstemning. Et flertall av velgerne i Sveits stemte i 1992 mot EØS-avtalen. Før EØS-avtalen ble vedtatt i Stortinget, ble det avgitt flere bastante løfter. Det kan være grunn til å se hvordan det gikk med noen av dem. I EØS-debatten i oktober 1992 la Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti fram en fellesinnstilling hvor det står: Disse medlemmer legger avgjørende vekt på at Regjeringen i proposisjonen slår fast at Vinmonopolet kan og vil bli opprettholdt innenfor EØS. Dette gjelder både for import og salg av vin og brennevin. Slik skulle det ikke gå, eneretten ble historie. I en rettssak for Oslo byrett våren 2000 konkluderer byretten med følgende: Det er på det rene at regjeringen og Vinmonopolet i årene 1991 til 1994 på flere måter hadde tåkelagt at deres rettslige standpunkt var mer enn tvilsomt. Videre heter det: en helt åpen tale om at disse monopolenes fremtid var usikker, kunne gjøre det vanskelig å få den langt viktigere EØS-saken igjennom i Stortinget. Bjørn Tore Godal var handelsminister med ansvar for EØS-avtalen i I

3 Leder 3 byretten sa han følgende: Jeg vil også minne om at EUs ansvarlige i konkurransesaker, sir Leon Brittan, på den tiden sa at verken import- eller detaljmonopolet ville overleve. Ut fra Bjørn Tore Godals uttalelse i byretten, må det konkluderes med at regjeringen visste at Vinmonopolets enerett ikke kunne opprettholdes. Det kan derfor se ut som regjeringen Brundtland førte Stortinget bak lyset. Industrikonsesjonsloven fra 1917 kunne ikke videreføres da EØS-avtalen ble vedtatt. Loven stilte krav om konsesjon når utlendinger ville etablere og kjøpe opp næringsvirksomhet i Norge. Under EØS-debatten i 1992 stilte LO 15 krav for å godta EØS-avtalen. Ett av kravene var at vi måtte få en effektiv ervervslov som erstatning for industrikonsesjonsloven. Det kravet lovet regjeringen Brundtland å imøtekomme. Ervervsloven ble vedtatt i ESA (som skal overvåke etterlevelsen av EØS-avtalen) startet i 2000 granskning for å undersøke om ervervsloven var i strid med EØSavtalen. I 2002 vedtok et flertall på Stortinget at loven skulle oppheves. Den differensierte arbeidsgiveravgiften har vært, og er, et viktig distriktspolitisk virkemiddel i Norge. Ordningen har bred tverrpolitisk oppslutning. Det ble reist tvil om denne ordningens videre skjebne dersom EØS-avtalen ble vedtatt. Utenriksminister Bjørn Tore Godal ga den følgende skriftlige svar til Anne Enger Lahnstein «Regjeringens vurdering er at den regionale differensieringen av arbeidsgiveravgiften kan

4 4 og skal opprettholdes. Vi vet nå at Godal tok feil. Ordningen opprettholdes foreløpig fram til 2020, men flere sektorer vil ikke lenger omfattes av ordningen. Tidligere handelsminister Halvard Bakke fra Arbeiderpartiet har gjentatte ganger slått fast at handelen mellom Norge og EU vil opprettholdes uten EØS-avtalen. Både Alternativrapporten, som kom ut etter den offentlige utredningen om Norges forhold til EU, og Menonrapporten har pekt på realistiske alternativ til dagens EØS-avtale. Og da snakker vi ikke om full deltakelse i EU. Nei til EU har som mål at EØS-avtalen skal sies opp og erstattes av en moderne handelsavtale. Leder i Nei til EU, Heming Olaussen, har i arbeidsnotat 2/2014 utarbeidet en strategi for å få sagt opp EØS-avtalen og erstatte den med en (moderne) handelsavtale. Notatet er et bidrag til strategidebatten i Nei til EU og i nei-alliansen. Det er utarbeidet på oppdrag fra det styrenedsatte strategiutvalget, og skal nå ut til debatt og innspill. Den debatten skal vi ta! Terje Bjørlo, leder i Østfold Nei til EU Matsminke og barnemat Det var en omfattende debatt i Norge om matsminkedirektivene og barnematdirektivet. Tilsettingsstoffer som lenge hadde vært forbudt i Norge ble igjen tillatt i Norge på grunn av matsminkedirektivene. Barnematdirektivet gjelder produkter beregnet på spedbarn og småbarn. Alle vitaminer samt mineralstoffer og aminosyrer kan innen visse grenser fritt tilsettes produkter som grøt, pasta, kjeks, middagsmat og desserter. Dette var ikke tidligere tillatt etter norsk lov. Norske myndigheter hadde gjort omfattende forsøk på å få unntak fra EUs regelverk, noe som ikke lyktes. Direktivene ble vedtatt av et flertall på Stortinget. Østfold Nei til EU viser til at Norge gjennom EØS-avtalen har en reservasjonsrett, en rett som flertallet på Stortinget heller ikke her ønsket å bruke.

5 Aktivitet i fylket 5 Aktiviteter i Østfold i høst Nei til EUs jubileumsstafett besøker Østfold oktober! Det blir både stands, åpne møter, pubaften, overrekking av stafettpinne og mye mer når stafettbilen kommer til Østfold! Reiserute: Tirsdag 7. oktober: Marker Onsdag 8. oktober: Sarpsborg Torsdag 9. oktober: Fredrikstad Fredag 10. oktober: Halden og Aremark Lørdag 11. oktober: Råde Mandag 13. oktober: Rakkestad Følg med på nettsiden og Facebooksiden vår for nærmere informasjon om arrangementer: Seminar om EU, EØS og landbruket på Tomb jordbruksskole I år setter vi i Østfold Nei til EU spesielt fokus på EU og EØS-avtalens innvirkninger på norsk landbruk. Lørdag 15. november arrangerer vi seminar om temaet på Tomb jordbruksskole for alle interesserte. Innledere er Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Hildegunn Gjengedal, internasjonal konsulent i Norges Bondelag, og Svenn Arne Lie, forfatter av boka En nasjon av kjøtthuer. Det blir matservering på seminaret. Påmelding til eller på telefon

6 6 Aktivitet i fylket Bli med på jubileumskveld på festningen i Halden! I år er det 20 år siden folkeavstemningen hvor folket ga sitt nei til norsk EU-medlemskap i Dette skal vi i Østfold Nei til EU markere med en jubileumskveld på Kaserna i Halden. Det blir innledning ved Johan Nygaard, mimring ved heltene fra 94, visning av film og ikke minst en festmiddag i historiske omgivelser. Dato: Lørdag 18. oktober Tid: Fremmøte fra 13:30, arrangementet starter kl. 14:00, middag kl. 17:00 Sted: Fredriksten hotell på festningen i Halden Egenandel: 300 kroner Påmelding til eller på telefon Østfold Nei til EU på stand Markens Grøde arrangeres hvert annet år i Rakkestad. Årets arrangement gikk av stabelen august. Som vanlig deltar Østfold Nei til EU, og i år også med egenprodusert løpeseddel om norsk landbruk og EØS. Medlemmer og tillitsvalgte delte ut materiell og kom i kontakt med mange folk. Motstanden mot norsk tilslutning til EU er betydelig. Det er flott, men samtidig er konsekvensen at det er tyngre å verve nye medlemmer. Likevel ble det vervet seks nye medlemmer i løpet av helgen, noe som vi skal være veldig fornøyd med. Vi ønsker de nye medlemmene velkommen på laget!

7 Landbruk og matindustri 7 Jordbruket og matindustrien i Østfold Foto: Astrid Westvang Lille Østfold, i areal bare 1,1 % av Norge, er et stort og viktig jordbruksfylke. Bare ca. 3 % av landet vårt er dyrkbart og litt over en tredel av dette igjen er egnet for matkorn, men vi finner 19 % av dette arealet i Østfold. Fylket produserer 20 % av alt korn i Norge. Østfold er, sammen med Hedmark og Akershus, blant de største kornfylkene. Dette bør vi være stolte av! Trenden over hele landet er i dag en nedgang i jordbruksareal i drift. Kornarealet går også ned. Grovfôret har økt på bekostning av korn, og vi ser at det blir færre gårder som søker om produksjonstilskudd. Kornbøndene har også merket hvordan været har ført til store svingninger i avlingene. Fortsatt er det (tall fra 2012) kornbønder i Østfold, selv om nedgangen har vært på 34 % siden år Produksjonen pr. dekar har økt, men sett under ett har kornproduksjonen stagnert i Østfold. Det er også verdt å merke seg at 59 % hadde tilleggsnæringer i 2010, og at dette tallet mest sannsynlig har steget. Når lønnsomheten i jordbruket synker må en finne flere bein å stå på. Det er turisme, utleie av bygninger og leiekjøring for å nevne noen. Det er særlig nedgang i bruk som har mindre enn 300 mål med korn. Trenden viser også at alderen på bøndene har gått opp. Andelen som er under 40 år har sunket. Næringen er ikke lenger så attraktiv. Gledelig er det likevel at flere jenter overtar og satser. Med det nasjonale målet om å øke matkornproduksjonen, som i alle fall den rødgrønne regjeringen hadde, viser dette at utvikling går

8 8 Landbruk og matindustri i gal retning. Det er stor bredde i Østfoldjordbruket. Foruten korn ligger hovedvekten på grovfôr, kylling og svin. Eggproduksjonen er også stor. 20 % av all fjørfeproduksjon i Norge foregår i Østfold, mens vi har 12 % av landets eggproduksjon. Fylket produserer og 8 % av svinekjøttet vi bruker og tilsvarende når det gjelder grønnsaker. Hva gjelder økologisk produksjon brukes 6 % av fylkets jordbruksareal til dette formålet, og da særlig til dyrking av økologiske grønnsaker. Det er også interessant å nevne at 40 % av landets økologiske egg produseres i Østfold. Med en så stor og variert matproduksjon blir det også en stor og viktig foredlingsindustri. Østfold er uten tvil et matindustrifylke der de fleste bransjer er representert. Mange bedrifter er samvirkebedrifter. I Østfold finner vi totalt 6,2 % av industrien i Norge og 10 % av den landbaserte næringsmiddelindustrien. Dette er en høy andel som viser hvor viktig denne industrien er for fylket. De fleste bedriftene ligger i Fredrikstad. Norturas bedrifter er blant de største når det gjelder sysselsetting. I fylket som helhet er det sysselsatte i næringsmiddelindustrien. Av alle ansatte i industrien i fylket utgjør disse 23 %. Det er en klar sammenheng mellom råvaregrunnlag og industriaktivitet. Tollvernet er viktig for å sikre avsetning og priser. Å bevare jordbruksproduksjonen i Østfold er viktig både for matproduksjonen og sysselsettingen i fylket. Østfold er ikke et oljefylke, men et industri- og jordbruksfylke. I 2012 var det arbeidsplasser i industrien. I jordbruket og næringsmiddelindustrien var det til sammen årsverk, dvs. omtrent halvparten av årsverkene i den øvrige industri. Disse arbeidsplassene er altså helt sentrale. Viktig å merke seg er at næringsmiddelindustrien er stabil i forhold til annen industri og jordbruket som begge går tilbake. Noe av årsaken til akkurat det er at den har Norge som sitt marked. I Østfold ligger forholdene til rette for en stor og variert jordbruksproduksjon. Det er viktig og ønskelig å øke denne for å nå en akseptabel grad av selvforsyning av mat i framtida. Forskere regner med at befolkningen vil øke, og skal vi nå målet om i alle fall 50 % selvforsyning, må jordbruket få bedre vilkår. Også for bruk på 300 til 500 mål bør det bli lønnsomt å drive jordbruk i framtida. Det vil i tillegg bidra til den politiske målsettingen om å ta hele landet i bruk. De politiske rammebetingelsene for jordbruket er brukbare, men de følges ikke opp med økonomiske midler i den størrelsesorden som er nødvendig for å stoppe avgangen fra bondeyrket og øke produksjonen. Den nåværende regjeringens utspill lover ikke godt for de målsettingene som det hittil har vært bred enighet om på grasrota i Norge. Kilde: Agri analyse. Jordbruk og matindustrifylket Østfold. Rapport Av Kirsten Hofseth Nesteleder i Østfold Nei til EU

9 Uttalelse fra årsmøtet 9 Norsk landbruk under press! EØS-avtalen gjør Norge til en del av EUs indre marked. I praksis underordner Norge seg EUs konkurranseregler og de fire «friheter», fri flyt av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital. EØS-avtalen omfatter ikke EUs felles marked for landbruksvarer og felles landbrukspolitikk. I praksis betyr det basislandbruksvarer som melk, kjøtt, korn og grønnsaker er unntatt EØS-avtalens generelle forbud mot toll og andre handelsrestriksjoner. I artikkel 19 i EØS-avtalen gir Norge og EU hverandre tollfrie kvoter eller tollpreferanser for en rekke landbruksvarer. Etter denne artikkelens bestemmelser skal Norge og EU møtes hvert annet år for å revidere handelen med basislandbruksvarer. Siktemålet er en gradvis liberalisering av handelen. Forhandlingene skal skje innenfor rammen av partenes respektive landbrukspolitikk. Reduksjoner av handelshindringer skal skje på gjensidig fordelaktig basis. Norsk eksport til EU av landbruksvarer har ligget fast på 3 milliarder kroner i året gjennom mange år, mens EUs eksport til Norge siden 1990 har økt fra 5 milliarder kroner til om lag 27 milliarder kroner. Siden år 2000 har importen av bearbeidede landbruksvarer til Norge økt mellom 8-10 prosent hvert år. De bearbeidede varene har et stort innhold av råvarer som melk og korn. Det kan slås fast at utviklingen i handelen av

10 10 Uttalelse fra årsmøtet landbruksvarer har klart gått i favør av EU. I 2012 bestod 15 prosent av osteforbruket i Norge av importert ost. Derfor var det viktig at den daværende rødgrønne regjeringen la om beregningen av ostetoll. Denne omleggingen ble møtt av verbale protester fra EU-hold. Det var det ingen grunn til siden omleggingen var helt i henhold til internasjonalt regelverk. Dersom det også tas hensyn til hvordan handelen med bearbeidede landbruksvarer mellom EU og Norge har utviklet seg i EUs favør, er det ingen grunn til å ta protestene fra EU-hold på alvor. Det var derfor skuffende da regjeringen Solberg signaliserte at den ville reversere ostetollen. Østfold Nei til EU ser det som prisverdig at Kristelig Folkeparti og Venstre stod sammen med SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet og sørget for at regjeringen Solberg led nederlag i denne saken. Det er også viktig å minne om at vi i Norge importerer om lag halvparten av landbruksproduktene vi bruker. Dessuten produseres en stor mengde kraftfor i utlandet som benyttes innenfor norsk landbruk. Tar vi hensyn til det, så øker den faktiske importen fra 50 prosent til hele 60 prosent. Nær hver femte industriarbeidsplass i Norge er basert på landbruket. Det viser at norsk landbruk også er viktig for industrien i Norge. Mange arbeidsplasser har gått tapt i Norge, både innenfor landbruk og industri, grunnet den kraftig økende importen. I praksis har ikke norske politikere stått opp for norske interesser. Østfold Nei til EU oppfordrer norske politikere til å ta norsk landbruk og norske industriarbeidsplasser på alvor! Årsmøteuttalelse fra Østfold Nei til EU i 2014 Gunstig tollendring EU-parlamentet ga Norge krass kritikk fordi Norge la om tollen på enkelte ostetyper og noe kjøtt i Denne omleggingen hadde Norge full rett til å gjennomføre. Endringen er i henhold til regelverket i Verdens handelsorganisasjon. Da Norge fikk en ny regjering etter stortingsvalget i 2013, gikk den nye regjeringen fra Høyre og Fremskrittspartiet inn for å reversere tollendringen. Regjeringen fikk flertall mot seg i Stortinget. Hensynet til norske arbeidsplasser vant. Østfold Nei til EU er fornøyd med vedtaket i Stortinget!

11 Vi feirer folkestyret og 1994 Vi feirer folkestyret og det nasjonale sjølstyret «Grunnloven er fundamentet for nasjonen Norge» (Kong Harald V i nyttårstalen 2014) «Grunnloven beskytter folket og sikrer folkestyret» (Kong Harald V i samme tale) 200-års jubileet for Grunnloven av 1814 og 20-års jubileet for folkeflertallets nei til EU-medlemskap i 1994, står på de samme to bærebjelkene: Ja til folkestyret Ja til nasjonal suverenitet Politisk program for dobbeltjubileet i 2014 I 1814 handlet folkestyret om en demokratisering av det norske samfunnet, uttrykt ved at folket er den lovgivende makt gjennom Stortinget (Grunnlovens 49). Den nasjonale suvereniteten hang i en tynn tråd, men Eidsvoldsmennene viste det mot som skulle til for å ivareta det norske folks interesser overfor stormaktene. Det endelige sjølstyret ble likevel først vunnet fullt og helt med avskaffelsen av unionen med Sverige i Staten Norge bygger på prinsippet om folkesuverenitet. I 1994 handlet EU-kampen også om folkestyre mot fjern- og elitestyre. Nasjonal suverenitet sto igjen på spill, da flertallet av folket nok en gang avviste ideen om at Norge som nasjon ikke kunne ivareta sine egne interesser i verden uten å bli innlemmet i EU = sant! Ideen om at folket skal styre gjennom valg av representanter som står ansvarlige overfor det samme folket er en helt sentral verdi i Norge, verdt å forsvare, verdt å kjempe for. Ideen er blitt forsterket flere ganger gjennom grunnlovsendringer og sedvane, blant annet gjennom formannskapslovene av 1837 og parlamentarismen i 1884, samt ved innføring av kvinners stemmerett i 1913 og fullt ut allmenn stemmerett i Ideen om at Norge er et sjølstendig land står sentralt i mange nordmenns bevissthet. En undersøkelse1 viser at 93 % mener Grunnloven er viktig for demokratiet, og bare 5 % mener at EUs lover skal gå foran

12 12 Vi feirer folkestyret Grunnloven. I Grunnloven uttrykkes sjølstendigheten slik: 1: Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. En innlemmelse av Norge i Den Europeiske Union bryter åpenbart med Grl. 1. Et EU-medlemskap vil også bryte med andre bestemmelser i Grunnloven, som at Stortinget har eneansvaret for å gi og oppheve lover, og pålegge skatter og avgifter ( 75a). Likeså vil vi hevde at Stortingets praksis bryter med Grunnlovens 93 om at suverenitetsavståelse bare kan skje ved at 3/4 av Stortinget stemmer for det, når man hele tiden avstår betydelig suverenitet gjennom EØS-avtalen ved bruk av alminnelig flertall etter Grl Det er bred enighet i Norge om at EØS-avtalen representerer et demokratisk underskudd, og mange vil hevde at den også er i strid med Grunnloven. For folkebevegelsen Nei til EU og våre medlemmer står ideen om folkestyret helt sentralt. Ideen om at folket ikke ulike eliter skal styre gir en helt avgjørende demokratiforståelse. Men valg til nasjonalforsamlingen hvert fjerde år må også suppleres med aktiv deltakelse i demokratiske institusjoner og samfunnsliv. Derfor er deltakelse i politiske partier, høy organisasjonsgrad i fagbevegelse og interesseorganisasjoner viktig. Det at folk i Norge har felles språk og kultur, og en felles offentlighet, er viktige kjennetegn ved et ekte demokrati. Dette står i motsetning til et EU preget av demokratisk underskudd. Den norske Grunnloven kom til gjennom politisk kamp. Det norske nei til EU kom også som resultat av politisk kamp, både i 1972 og Det er den samme kampen om folkestyret og om nasjonal suverenitet det står om i I dag er det den skrittvise avgivelsen av suverenitet til EU via EØS som truer demokrati og nasjonalt sjølstyre. Statsministeren kaller EØS for et «skrekkeksempel på demokratisk underskudd».2 Forskere ved Arena (UiO) erklærer EØS-avtalen som en «trussel mot demokratiet».3 EØS tærer på Grunnlovens bærebjelker. Derfor mener Nei til EU at EØS-avtalen bør avløses av en moderne handelsavtale. Liksom Grunnloven var del av en internasjonal bevegelse inspirert av opplysningstiden og den franske og amerikanske Grunnloven - er det norske nei til EU basert på internasjonalt samarbeid og solidaritet. Vi vet at vårt nei til EU har inspirert mange mennesker og organisasjoner i EU til å kreve et reelt folkestyre og nasjonalt sjølstyre i egne land. Nei til EU har aktivt bidratt til å støtte initiativ i EU-land som ønsker å åpne rommet for økt demokrati og folkelig innflytelse på politikken. Utenfor EU har Norge tatt sjølstendige initiativ og også vært et foregangsland på en rekke områder. Norges sjølstendige stemme er blitt hørt i internasjonale klimaforhandlinger, i fredsbestrebelser, i FN, i arbeidet for globale forbud mot kvikksølv, klasebomber og landminer. Nei til EU arbeider for at Norge fortsatt skal være et land tufta på folkestyre, nasjonal suverenitet og internasjonal solidaritet. Vi vil forsvare Grunnloven på dette grunnlaget, vi vil avvise norske EU-medlemskap og vil at Stortinget skal si opp EØS-avtalen. 1) Forskningsrådets grunnlovsundersøkelse, Forskning.no ) Aftenposten ) Forskning.no

13 Veterinæravtalen 13 Veterinæravtalen, garantien som forsvant All handel med dyr og dyreprodukter mellom Norge og de øvrige EØS-land vil bli underlagt grensekontroll på samme måte som i dag, og muligheten for å sette dyr eller vareparti i karantene forblir uforandret. Dette vurderes som avgjørende for å opprettholde vår gunstige dyrehelse. Dette er hentet fra Stortingsproposisjon nr. 100( ) som regjeringen Brundtland la fram for Stortinget i forbindelse med EØS - avtalen. Østfold Nei til EU viser til at garantien fra Brundtland-regjeringen gitt i Stortingsproposisjon nr. 100( ) heller ikke var en varig garanti. Grensekontrollen for dyr ble gradvis avviklet på 1990-tallet. Veterinæravtalen ble inntatt i EØS - avtalen med virkning fra 1. januar 1999.

14 14 Høstgaven Østfold Utdrag fra jubileumsboka «Folket sa nei Norsk EU- motstand fra 1961 til i dag» av Dag Seierstad. Boka blir å få kjøpt fra midten av november. Lederen i Østfold Bonde- og Småbrukerlag, Marthin Nordby, tok initiativ til dannelsen av Opplysningsutvalget om Norge og EF i Østfold. På et møte i kulturhuset i Rakkestad 2. november 1989 ble et interimsstyre enstemmig valgt. Det bestod av Tor Stabbetorp (Østfold Bondelag), Rolf Haugland (Østfold SV), Anette Prøitz (Østfold Senterungdom), Marthin Nordby (Østfold Bonde- og Småbrukarlag) og Gro Janet Haug (Østfold Bygdeungdomslag). På et møte i herredshuset i Rakkestad 20. februar 1990 la leder Tor Stabbetorp fram planen om å danne Opplysningsutvalget i Østfold. Etter at Kristen Nygaard hadde orientert, ble utvalget stiftet med elleve styremedlemmer. Styret valgte Stabbetorp som leder. De andre medlemmene i styret var Rolf Haugland, Reidar T. Larsen, Georg Ståle Brødholt, Peder Harlem, Svein Bendik Hansen, Anette Prøitz, Ulf Magnussen, Hans Hermann Utgård, Torill Dahl og Åge Almskaug. Opprettelse av lokallag i alle kommuner var neste målsetting. Ved utgangen av 1990 var det 160 medlemmer i Østfold. I juni 1991 var medlemstallet nesten januar 1993 var medlemstallet i Østfold passert 4000 fordelt på 18 lokallag, noe Grensetreff i Halden 1994

15 15 Markering på Svinesund i forbindelse med EU-avstemningen i 1994 som viser at medlemstallet steg raskt. Like viktig var et høyt aktivitetsnivå i lokallagene. På fylkesårsmøtet i februar 1993 overtok Kjeld Qvortrup som leder etter Tor Stabbetorp, et verv han hadde i to år. Organisasjonsbyggingen fortsatte målbevisst i Ved å bruke LO-kontaktene i Moss fikk fylkesstyret være med på Østfoldkonferansen om EF 9. og 10. februar. Der stod følgende foreninger som arrangører og initiativtakere: Bygningsarbeiderforbundet, Moss Cellulose og Papirarbeiderforening, Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Moss og Omegn Faglige Samorganisasjon. Lørdag 4. mai 1991 ble det arrangert «Kvinne-link mot EF» over Svinesundbrua med 200 nordiske kvinner. En av hovedtalerne var Anne Enger Lahnstein. Fra svensk side møtte lederen av den svenske EF-motstanden, Gunilla Winberg, og Inger Schöling, medlem av Riksdagen for Miljøpartiet. Andre viktige arrangementer i 1991 var fylkessamlingen i juni på Festningskroa i Halden og sommerstevnet på Skjeberg folkehøyskole. Fylkessamlingen i Rakkestad i oktober med Harald Synnes fra KrF som innleder var også viktig. «Harald Synnes gikk klart imot en EØS-avtale, som nå nesten er ribbet for de unntak som Syse-regjeringen satte i sin Lysebuerklæring», heter det i møtereferatet. Fra medio august 1994 og frem til folkeavstemningen hadde Østfold UMEU og Østfold Nei til EU et høyt aktivitetsnivå. Norsk-svensk grensestevne mot EU lørdag 13. august var et kjempeløft, med en økonomisk ramme på kroner. Arrangementet fikk omtale i Dagsrevyen og TV 2 samt norske og svenske aviser. Det deltok 300 på Svinesund, 1000 i gjestehavna i Halden og 400 på Fredriksten festning. Kjeld Qvortrup forteller at folk trakk sammen i det voldsomme regnværet for å høre Henning Kvitnes underholde på festningen.

16 16 Flere tusen østfoldinger sluttet seg til den viktige 19. november-demonstrasjonen i sentral regi, et demonstrasjonstog som var det største etter krigen. Ledere i Nei til EU Østfold: Tor Stabbetorp Kjeld Qvortrup Tor Stabbetorp Birgitta Næss Johan Juliussen 1998(mars-august) Jens Petter Elvestad 1998(august)-1999 Jorunn M. Stangnæs Aud Jørgentvedt Ivar Belck Olsen Anne Siri Walle Terje Bjørlo Østfold-delegasjonen på Nei til EUs landsmøte 2013.

Evaluering av EØS-avtalen

Evaluering av EØS-avtalen 15 år med EØS Evaluering av EØS-avtalen Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) har i femten år knyttet Norge til EU. Avtalen har blitt kritisert fra flere hold, både fra EU-tilhengere

Detaljer

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

4-00. Sju år med EØS. En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen. Av Dag Seierstad. skriftserien 4-00

4-00. Sju år med EØS. En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen. Av Dag Seierstad. skriftserien 4-00 4-00 Sju år med EØS En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen. Av Dag Seierstad skriftserien 4-00 Sju år med EØS En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen Nei til eu Skriftserien

Detaljer

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer

Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet

Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet Rapport # 9 Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler på med oppdrag

Detaljer

Ett år etterpå. Forord. NEI TIL EUs SKRIFTSERIE NR. 2 1995. Dag Seierstad. Hva sa de? Hvordan gikk det? En gjennomgang av noen av ja-sidas

Ett år etterpå. Forord. NEI TIL EUs SKRIFTSERIE NR. 2 1995. Dag Seierstad. Hva sa de? Hvordan gikk det? En gjennomgang av noen av ja-sidas NEI TIL EUs SKRIFTSERIE NR. 2 1995 Ett år etterpå Dag Seierstad Hva sa de? Hvordan gikk det? En gjennomgang av noen av ja-sidas spådommer fra EU-kampen Ett år etterpå Forord Det blåste friskt i innspurten

Detaljer

CIVITA-rapport: Jordbrukspolitikken. - moden for reform. Normann Aanesland og Olaf Holm

CIVITA-rapport: Jordbrukspolitikken. - moden for reform. Normann Aanesland og Olaf Holm CIVITA-rapport: Jordbrukspolitikken - moden for reform Normann Aanesland og Olaf Holm Normann Aanesland og Olaf Holm Jordbrukspolitikken moden for reform En analyse av jordbrukspolitikken med sikte på

Detaljer

LOs 15 krav til EØS-avtalen

LOs 15 krav til EØS-avtalen Notat 1:2012 Stein Stugu LOs 15 krav til EØS-avtalen Hvordan gikk det? Innledning EØS-avtalen ble etablert for å formalisere EFTA-landenes forhold til EU. I flere av landene var det et ønske, i alle fall

Detaljer

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds 3. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Oslo 5. 8.9.2012 Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Velkommen Landsmøtedelegater, gjester og tilhørere. Kjære

Detaljer

Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s

Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s 3272 5. april Dagsorden 2011 Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s D a g s o r d e n (nr. 71): 1. Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til inngåelse av

Detaljer

Rapport 2: 2012. Dag Seierstad EØS. - en kritisk vurdering

Rapport 2: 2012. Dag Seierstad EØS. - en kritisk vurdering Rapport 2: 2012 Dag Seierstad EØS - en kritisk vurdering Forord Vi er på vei inn i en omfattende EØS-debatt for første gang siden EØS-avtalen trådte i kraft i januar 1994. To ulike prosjekt angir spennvidden

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Medlemsblad for Troms Nei til EU

Medlemsblad for Troms Nei til EU NR. 1. SEPTEMBER 2012 Medlemsblad for Troms Nei til EU Nordland, Troms og Finnmark inviterer til konferanse: EUs appetitt på Nordområdene Troms Nei til EUs årsmøte Lokallaget: Tromsø Nei til EU Du kan

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette 22 10. oktober Trontaledebatt 2000 Møte tirsdag den 10. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grø ndahl Dagsorden (nr. 2): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 145. Storting ved dets åpning og melding

Detaljer

(Innst. 302 S (2013 2014), jf. Prop. 114 S (2013 2014)) Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

(Innst. 302 S (2013 2014), jf. Prop. 114 S (2013 2014)) Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2014 17. juni Dagsorden 3415 Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 84): 1. Innstilling fra næringskomiteen om jordbruksoppgjøret 2014 endringer

Detaljer

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK 1 Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK Stein Østre har et sterkt engasjement for demokratiet og også for det lokale folkestyret. Dette kommer

Detaljer

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen 1 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen Kjære landsmøte, dirigenter Gratulerer med landsmøtet, og takk for

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 14. mars Dagsorden 2821 Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:

Detaljer

Tjenester til enhver pris?

Tjenester til enhver pris? vett Nei til EUs skriftserie Nr 1 mai 2006 TEMA: TJENESTEDIREKTIVET Tjenester til enhver pris? Tjenester til enhver pris? Til debatten om EUs tjenestedirektiv Av Dag Seierstad Nei til EUs skrifteserie

Detaljer

Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 286 12. feb. 1) Endringer i klimakvoteloven 2) Representantlovforslag fra repr. Korsberg, Solvik-Olsen, 2009 Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Årsmelding Og Regnskap 2013

Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2014 2 Innhold HILSEN FRA LEDER... 4 PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2014-2015... 5 REPRESENTASJON OG UTVALG 2014 2015... 7 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Etter endelige vedtak skal hele salgsprosessen evalueres.

Etter endelige vedtak skal hele salgsprosessen evalueres. ØF-Rapport nr. 08/2003 Etter endelige vedtak skal hele salgsprosessen evalueres. En evaluering av de demokratiske aspekter ved beslutningsprosessen som ledet til salg av Kristiansand kommune sin aksjepost

Detaljer