Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter"

Transkript

1 Vår dato: Vår ref: B10121/ Deres dato: Deres ref: Til Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter Vi viser til DNs høringsbrev datert 23. mars Videre vises til telefonsamtale med Jon Barikmo hvor det ble gitt utsettelse med fristen for å avgi høringsuttalelse. 1. Generelle synspunkter Norges Skogeierforbund vil understreke at det må være en forutsetning at forskrifter for prioriterte arter er basert på en grundig faglig gjennomgang av situasjonen og utfordringene knyttet til de aktuelle artene. Det er også en forutsetning at forskriftene blir basert på de retningslinjer regjering og Storting trakk opp gjennom vedtak om naturmangfoldloven jfr Ot.prp. nr 52 ( ) og Stortingets behandling av lovforslaget Innst. O. nr 100 ( ). Bruken av prioritering av arter som virkemiddel Norges Skogeierforbund finner spesielt grunn til å trekke fram følgende merknader i innstillingen fra energi- og miljøkomiteen: Komiteen viser til at det før etablering av økologiske funksjonsområde for ei prioritert art skal vere gjort ei vurdering av om prioritering er det hensiktsmessige verkemidlet eller om andre verkemidlar er betre eigna. Det kan være bruk av anna lovverk eller frivillige løysningar. Komiteen vil peike på at 48 pst. av artene på raudlista er knytt til skog. Sikring av dette artsmangfaldet kan berre skje ved at skogen som heilskap har tilstrekkeleg med egna livsmiljø for dei ulike artane. Praktisk talt heile norsk skogbruk er i dag miljøsertifisert etter "Levende Skogs" standard for eit berekraftig norsk skogbruk, som er utviklet i ein konsensusprosess der m.a. naturvernorganisasjonane har vore aktivt representert. I tillegg til krav om generelle miljøomsyn og spesielle krav knytt til sumpskoger, kantsoner, edellauvskog og anna biologisk rik skog, er det etablert eit system for å registrere og ivareta nøkkelbiotopar for arter som ville vere trua dersom det ikkje vert teke spesielle omsyn. Komiteen legg til grunn at handlingsplanar vert utarbeidd parallelt med forskrift. Dette er meir føreseieleg og sikrar at dei tiltak som er naudsynte for å fylgje opp den enkelte art blir klarlagt parallelt med prioriteringa. Skal det være mulig å vurdere om prioritering av en art er den mest hensiktsmessige ordninga eller om annet lovverk og/eller frivillige løsninger er mer egnet, er det nødvendig at det foretas en grundig gjennomgang av det forvaltningsregimet som gjelder i dag og de muligheter som finnes Roald Amundsens gate 6 Telefon Telefax Hjemmeside Organisasjonsnr. Postboks 1438, Vika OSLO

2 - 2 - NORGES SKOGEIERFORBUND for å forbedre dette. Dette bør være en naturlig del av arbeidet med å utarbeide handlingsplaner for arter som det er aktuelt å prioritere etter naturmangfoldloven. De utarbeidete handlingsplanene for de artene som nå foreslås prioritert, er svært mangelfulle på dette punkt. Vi viser i den forbindelse til våre høringsuttalelser og andre innspill til DN der vi har pekt på hva som konkret mangler i handlingsplanene. Det synes som om de som har utarbeidet forslagene til handlingsplanene bl.a. ikke er tilstrekkelig kjent med det forvaltningssystemet som er etablert gjennom skogsertifiseringen for å bevare og utvikle det biologiske mangfoldet. Skogeierforbundet finner det sterkt beklagelig at disse mangelfulle handlingsplanene er brukt som grunnlag for forslagene om prioritering. Direktoratet burde ha brukt den tid og de ressurser som var nødvendig for å rette opp disse manglene før en sendte ut forslag om å prioritere arter. Vi vil i denne forbindelse peke på at en rekke kravpunkt i Levende Skogs standard for et bærekraftig skogbruk er viktige for å ta vare på artsmangfoldet i skog. Disse tiltakene er ikke beskrevet eller vurdert verken i handlingsplanene eller på annen måte. Det er også grunn til å beklage at Landsskogtakseringens materiale ikke er brukt for å vurdere situasjonen og utviklingen av livsmiljøene for ulike arter i skog. Selv om dette generelt må være DNs ansvar, har vi for en art sinoberbillen sett det som nødvendig selv å innhente slik data for å belyse situasjonen og utviklingen for de livsmiljøer arten er avhengig av. Vi viser til våre merknader knyttet direkte til sinoberbillen nedenfor. Stortinget har forutsatt at det skal gjøres en vurdering av om prioritering er det hensiktsmessige verktøyet, eller om annet lovverk eller frivillige løsninger er bedre egnet. Skogeierforbundet kan derfor i utgangspunktet ikke støtte noe forslag om å prioritere arter så lenge den forutsatte vurderingen ikke er gjort på en dokumenterbar måte. Det holder ikke at DN i sitt høringsbrev sier at det er gjort en slik vurdering. I tillegg til frivillige løsninger som skogsertifisering og bruk av plan- og bygningsloven og ulike sektorlover, må det også gjøres en vurdering av om bruk av biotopvern etter naturmangfoldloven kan være et egnet virkemiddel i stedet for eller som et supplement til prioritering. En kan for eksempel tenke seg en løsning med at det økologiske funksjonsområde for storsalamander ble begrenset til selve dammen, og at en brukte biotopvern rundt en del av de viktigste forekomstene for å regulere arealbruk på enkelte omkringliggende arealer der det er saklig grunnlag for slik regulering. Det kan heller ikke ha noen hensikt å prioritere en art hvor alle kjente forekomster ligger i verneområder, slik tilfellet er for honningblom. Ut over å basere seg på generelle frivillige løsninger som Levende Skog, må det også vurderes om enkelte arter med få forekomster best ivaretas ved at en får til frivillige avtaler direkte med de berørte grunneierne uten å måtte fastsette en nasjonal forskrift. Eremitt er et eksempel på en slik art. Billen var på den forrige rødlisten fra 2006 klassifisert som regionalt utdødd, men ble i 2008 funnet på en eneste lokalitet i Tønsberg. Det burde da være mer hensiktsmessig å inngå avtale med kommunen/kirkegården, eventuelt verne denne spesielle lokaliteten i stedet for å innføre en nasjonal forskrift for denne skarabidebillen. Når det i utkastet til handlingsplan for billen diskuteres kunstig etablering på nye lokaliteter og også import av biller fra Sverige for introduksjon på egnede steder, snakker vi om helt andre forvaltningstiltak enn verneformen prioritert art. Også for klippeblåvinge og svarthalespove vil slike frivillige avtaler med de berørte grunneierne kunne være mer hensiktsmessig enn en nasjonal forskrift. Vi vil peke på at de 25 parene av svarthalespove som hekker her i landet, er lokalisert til et gårdsbruk i Klepp på Jæren. Etter forslaget til verneforskrift 4, vil følgende være forbudt: Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av svarthalespove, herunder egg og dens reir, er forbudt. Som ødeleggelse regnes slått, drenering, nydyrking, tråkk fra beitedyr samt handlinger som er egnet til å skade, forstyrre eller på annen

3 - 3 - NORGES SKOGEIERFORBUND måte forringe individer av arten. Vårt spørsmål blir: Hvordan skal pågående landbruksdrift kunne fortsette her? Det må være mer hensiktsmessig at vernemyndighetene får i stand en frivillig leieavtale med berørte bønder i stedet for å vedta en nasjonal forskrift om svarthalespoven som prioritert art. Forvaltning av enkeltarter eller livsmiljøer Levende Skog standard har bl.a. som mål at skogen i Norge, på kort og lang sikt, skal gi grunnlag for levedyktige populasjoner av arter som er naturlig tilhørende her i landet. Utgangspunktet for arbeidet i Levende Skog var at en på et faglig grunnlag skulle gjennomføre de endringene som var nødvendige for å bevare og utvikle de kvaliteter som ulike arter var avhengig av. Fokus var knyttet til å bevare og utvikle livsmiljøer for artene i skogen som helhet, i stedet for å fokusere på mer eller mindre tilfeldige registrerte forekomster av enkeltarter. Gjennom prosjektet Miljøregistrering av skog er det utviklet et vitenskaplig basert system for å registrere og velge ut verdifulle områder (nøkkelbiotoper) for de artene som er avhengig av at det tas spesielle hensyn i skogbruket. Dette er innarbeidet i næringens sertifiseringssystem. I tillegg sikres livsmiljøene gjennom en rekke andre krav i Levende Skog som gjensetting av livsløpstrær, bevaring av kantsoner, sumpskoger, edellauvskoger, brannpåvirket skog m.fl. Den seinere tids forskningsresultater har vist at Levende Skogs livsmiljøtilnærming har vært en riktig strategi. For de aller fleste truete arter på den norske rødlista vil det i praksis være umulig å få kartlagt mer enn en liten del av den totale populasjonen. En forvaltning basert på mer eller mindre tilfeldige funn av enkeltarter vil dermed bli svært lite effektiv. Ordningen med prioriterte arter er basert på enkeltartsforvaltning. For enkelte arter kan dette være en riktig strategi eller et supplement til livsmiljøtilnærmingen. Dette gjelder spesielt arter der det er relativt enkelt å kartlegge den overveiende delen av populasjonen og hvor skjøtsel av livsmiljøet er nødvendig eller ønskelig. For det store antallet arter vil det opplagt være en feil strategi. Norges Skogeierforbund mener derfor at det på et vitenskaplig grunnlag må skje en klargjøring av hvilke typer arter som kan være egnet for prioritering, og hvilke som bør ivaretas gjennom en livsmiljøtilnærming. Etter vårt syn er sinoberbillen et eksempel på en art som er totalt uegnet som en prioritert art. Økologiske funksjonsområder størrelse og restriksjonsnivå For prioriterte arter gir loven hjemmel for å gi regler om økologiske funksjonsområder av mindre omfang. I forskriften om fjellrev er det økologiske funksjonsområde definert som hiet og en 500 meter omkringliggende randsone (snaut 800 dekar), mens det for storsalamander er definert som dammer som er tilholdssted for storsalamander med en omkringliggende randsone på 300 meter og vandringskorridorer mellom dammer. Dette innebærer et økologisk funksjonsområde på minimum 290 dekar og vil i deler av landet kunne omfatte en meget stor del av det dyrkete arealet. For dverggås er det økologiske funksjonsområde definert som hekkeområder, myteområder og rasteområder. Hvilke arealomfang dette vil innebære er usikkert, men vi frykter at det slett ikke vil begrense seg til arealer av mindre omfang. For de resterende andre arter er det økologiske funksjonsområde definert kun som artens leveområde. Hvor store arealer en da har tenkt på, er det umulig å vite. Det er også forutsatt at de hensyn som pålegges ikke må medføre vesentlig vanskeliggjøring av igangværende bruk. Selv om dette også er presisert i forslagene til forskrifter, er reglene utformet med forbud som i praksis vil føre til langt større restriksjoner enn forutsatt. Når det for eksempel i

4 - 4 - NORGES SKOGEIERFORBUND forskriften om sinoberbillen er satt forbud mot flatehogst og hogst av ospetrær eller ospedominerte bestand i artens leveområde, er i praksis et ordinært skogbruk i et udefinert område i utgangspunktet ikke mulig. Når det er forutsatt at reglene skal gjelde områder av mindre omfang, kan verken regjering eller Storting ha tenkt seg 290 dekar eller enda større som økologiske funksjonsområder. Det er i hvert fall 20 ganger for stort. De forbudene som er foreslått må også sies å innbære en vesentlig vanskeliggjøring av dagens bruk, spesielt med tanke på at områdene er så store. Norges Skogeierforbund forutsetter at det ikke blir fastsatt forskrifter som bryter så klart med Stortingets forutsetninger. Prioriterte arter uten økologisk funksjonsområde Når en art er prioritert uten at den får et økologisk funksjonsområde etter 24, bokstav b, skulle en tro at dette skyldes at det først og fremst var selve arten som skulle beskyttes og at det ikke var nødvendig med noe særskilt beskyttelse av arealer rundt. Det er derfor overraskende når det fremmes forslag om prioritering av dragehode og svarthalesporve uten økologisk funksjonsområde, men med strenge restriksjoner på arealbruken i et udefinert område. Dette blir det umulig å forholde seg til for den enkelte grunneier, samtidig som det kan synes som om en med dette innfører restriksjoner som går ut over det det er anledning til i økologiske funksjonsområder. Fra regjeringens og Stortingets side er det forutsatt at økologiske funksjonsområder skal være arealer av mindre omfang og at reglene ikke skal vesentlig vanskeliggjøre igangværende virksomhet. Norges Skogeierforbund anser det som et klart brudd på intensjonene dersom en går ut over dette for prioriterte arter uten økologiske funksjonsområder. Behovet for en praktikabel ordning Norge Skogeierforbund vil understreke at Stortinget var meget klare på nødvendigheten av at den enkelte grunneier skulle bli gjort kjent med hvilke konkrete arealer som forskriftene gjelder for. I komitéinnstillingen er dette formulert slik: Komiteen vil støtte Regjeringa i at styresmaktene skal orientere dei grunneigarar som har prioriterte arter etter forskrift på sin eigedom om kva konkrete område som vert omfatta av eventuelle reglar om beskyttelse av økologiske funksjonsområde, og at det er denne informasjonen grunneigaren skal forholda seg til. Dette er etter komiteen si meining nødvendig for å få ordninga med priorterte arter til å fungere, og at ordninga vert føreseieleg for den enkelte grunneigar. Dette er ikke fulgt opp gjennom det foreliggende høringsforslaget. Det er ikke nok å skrive i høringsbrevet at fylkesmennene og kommunene skal informere grunneierne om forekomster av prioriterte arter, men la bestemmelsene gjelde uavhengig av dette. Stortinget forutsatte at grunneieren skal få vite hvilke konkrete arealer det dreier seg om og at det er denne informasjonen han/hun skal kunne forholde seg til. Når mange av forskriftene definerer det økologiske funksjonsområde som artens leveområde, blir det umulig for den enkelte grunneier å vite hva han/hun skal forholde seg til. Bedre blir det ikke for de artene hvor det er lagt restriksjoner på arealbruk selv om det ikke er definert noe økolologisk funksjonsområde. Skal Stortingets forutsetninger følges opp må dette nedfelles i forskriften. Skogeierforbundet foreslår at 3 i forskriftene utformes slik: Forskriften gjelder kjente forekomster av arten når miljøvernmyndighetene har informert grunneier om hvilke konkrete arealer bestemmelsene gjelder for.

5 - 5 - NORGES SKOGEIERFORBUND Forholdet til grunneier og skjøtsel Norges Skogeierforbund forutsetter at de berørte grunneierne involveres ved avgrensing av arealene og klargjøring av hvordan arealene skal forvaltes. En slik involvering der grunneieren eventuelt også får ansvar for og betalt for å gjennomføre ønskete skjøtselstiltak, vil være avgjørende for å gjøre ordningen med prioriterte arter til en positiv ordning, og ikke en ordning som kun skaper konflikter. Vi vil i denne forbindelse minne om følgende merknad i komitéinnstillingen: Komiteen er samd i at forvaltningsstyresmaktene i slike område skal inngå avtaler med aktuelle grunneigarar om at desse utfører nærmare bestemte skjøtselstiltak, dersom dette er mulig. Før eventuelt andre får slike oppdrag må det vere avklart at dei berørte grunneigarane ikkje er interessert i, eller i stand til å gjennomføre skjøtselstiltaka. Skogeierforbundet mener dette bør synliggjøres i forskriftene ved at bestemmelsen om skjøtsel ( 5 eller 7) innledes slik: Forvaltningsmyndigheten, grunneier eller andre forvaltningsmyndigheten har inngått avtale med, kan iverksette tiltak i Administrative og økonomiske konsekvenser Norges Skogeierforbund reagerer på at det i høringsbrevet framstår som om forskriftene for utvalgte naturtyper innebærer en forenkling både for grunneierne og for kommunene. Det er det vanskelig å se at det er dekning for. For den enkelte grunneier betyr ordningen at han/hun må forholde seg både til Levende Skog og det nye regelverket. Slik forskriftsforslagene er utformet, er det for de fleste artene i praksis umulig å vite hvilke konkrete arealer som omfattes av forskriften og hva bestemmelsene i praksis vil bety ute i skogen. Det er det motsatte av forenkling For kommunene og statlige myndigheter vil det også bli et betydelig arbeid å informere de berørte grunneierne på den måten Stortinget har forutsatt. Skogeierforbundet konstaterer at høringsbrevet på ingen måte tilfredsstiller de formelle krav som stilles i Utredningsinstruksen (FOR nr 108: Instruks om utredning av konsekvenser, foreleggelse og høring ved arbeidet med offentlige utredninger, forskrifter, proposisjoner og meldinger til Stortinget.) til redegjørelse for de økonomiske og administrative konsekvenser ved en innføring av de foreslåtte forskriftene, verken for kommunene eller skogbruket, jfr. forskriftens De foreslåtte prioriterte artene Generelt kan Norges Skogeierforbund ikke støtte prioritering av noen art før det foreligger vurderinger som viser at dette er det mest egnete virkemiddelet, jf Stortingets forutsetning. I det følgende har vi likevel merknader til enkelte av forslagene. Vi har begrenset oss til de forskrifter som har størst konsekvenser for skogbruket. Vi viser for øvrig til de generelle merknadene hvor vi også på mer prinsipielt grunnlag omtaler en rekke andre arter som er foreslått prioritert, og hvor vi fremmer forslag om endringer generelt i forskriftene.

6 - 6 - NORGES SKOGEIERFORBUND Sinoberbille Skogeierforbundet stiller seg meget negativt til å forslaget om å gjøre sinoberbillen til en prioritert art. Dette er ikke en art som egner seg for enkeltartsforvaltning. Det er i tillegg en art som er meget godt ivaretatt gjennom Levende Skog standarden og skogbrukslovgivningen. Landsskogtakseringen viser også at situasjonen ute i skogen blir stadig bedre for sinoberbillen Arten lever hovedsakelig i nylig død osp, fortrinnsvis av grove dimensjoner. Levende Skog sikrer dette livsmiljøet både gjennom nøkkelbiotoper (spesielt livsmiljøet eldre lauvsuksesjon etter MiS) og ved å prioritere osp som livsløpstre ved hogst. Levende Skog legger avgjørende vekt på en livsmiljøtilnærming for å sikre arter som er knyttet til eldre lauvtrær/eldre lauvsuksesjoner. Det er likevel nå i tillegg etablert en ordning med konsultasjon med Artsbasen før hogst for å hindre uheldig hogst i kjente forekomster av truete arter. Landsskogtakseringens materiale viser da også at livsmiljøet for sinoberbillen er i positiv utvikling. Tallene fra fylkene Akershus, Vestfold, Telemark og Aust-Agder hvor sinoberbillen er funnet viser at antall osp grøvre enn 30 cm i brysthøyde øker. I 1990 var det anslagsvis ca. 1,7 mill. trær som i 2002 var økt til ca. 2,2 mill. trær. Da det nesten ikke hogges grov osp for tiden kan en anta at det nå er i størrelsesorden ca. 3 mill. trær i de samme fylkene. Økningen for dimensjonsklassen 20 cm til 30 cm var i samme periode fra 4,2 mill. til 6,4 mill. trær. Nyrekruttering til osp grøvre enn 30 cm i tiden som kommer vil fortsatt øke. Tallene fra Landsskogtakseringen viser at det i fylkene Akershus, Vestfold, Telemark og Aust- Agder til sammen finnes mer enn ca dekar ospedominert skog. Det vil si skog hvor osp utgjør med enn 50 % av volumet. En svært stor andel av dette arealet inngår i dag i nøkkelbiotoper registrert gjennom MiS som livsmiljøet eldre lauvsuksesjon. Landskogtakseringen viser at livsmiljøet eldre lauvsuksesjon finnes på ca 2,5 % av det produktive skogarealet på landsnivå. I fylkene Akershus, Vestfold, Telemark og Aust-Agder er det per dato satt av dekar fordelt på ca 3000 nøkkelbiotoper. Svært mange av disse er ospedominerte. I kommunene Drangedal og Froland hvor det selektivt er letet etter sinoberbillen finnes det til sammen omtrent 500 nøkkelbiotoper som har osp. Dette indikerer at svært mange av avsatte nøkkelbiotoper i fylkene Akershus, Vestfold, Telemark og Aust-Agder har osp. I kommunene Drangedal og Froland undersøkte NINA 49 ospedominerte livsmiljøer egnet som levested for sinoberbillen og fant den i hele 35, se NINA-rapport 529. I tillegg må en regne med at det finnes en rekke forekomster i andre nøkkelbiotoper og på ospetrær som er spredt rundt i skoglandskapet. Dette viser at det er all grunn til å anta at kun en svært liten del av populasjonen er kjent. I tillegg til nøkkelbiotopene settes grov osp også igjen som livsløpstrær som vil gi livsmiljø for osp når de dør. Landsskogtakseringen viser at det i gjennomsnitt står ca. 25 trær grøvre enn 20 cm i brysthøyde i hogstklasse 1 og 2 i fylkene Akershus, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Av disse trærne er anslagsvis 1 tre pr hektar grov osp. Det er for tiden lite hogst av osp. Data fra Landsskogtakseringen viser at det for tiden dør ca kubikkmeter osp som blir værende i skogen i fylkene Akershus, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Det er mer enn hva som registreres av avgang gjennom hogst. Tallene indikerer at det er grov osp som dør og at det er yngre osp som hogges til ved. Oppsummert har det trolig ikke på flere hundre år vært så mye grov osp som det er nå. Med dagens krav om å ivareta livsmiljøer med osp og å sette igjen livsløpstrær av osp, vil de fleste grove ospetrærne dø naturlig.

7 - 7 - NORGES SKOGEIERFORBUND Skogbruket har valgt som strategi å ta hensyn til livsmiljøer i skogen som en etter grundige undersøkelser vet er viktige levesteder for truede arter. Sinoberbillen er en slik art som en ikke kan lete etter uten å ødelegge livsmiljøer nydød osp. Undersøkelsen til NINA i kommunene Drangedal og Froland bekrefter derfor at MiS fungerer som verktøy for å finne fram til habitater som billen kan leve i uten at en behøver å lete etter den. Skogbruksloven og Levende Skog sikrer at de blir forvaltet til beste for sinoberbillen. Norges Skogeierforbund mener på denne bakgrunn av det allerede er etablert et meget målrettet system som ivaretar sinoberbillen. I den foreslåtte forskriften er det økologiske funksjonsområde definert som artens leveområde. Hva dette omfatter er det svært vanskelig å skjønne, og når det samtidig i forskriften fastsetter forbud mot flatehogst, hogst av ospetrær eller ospedominert bestand, blir det vanskelig å overskue hva dette i praksis vil bety, og hva en vil oppnå med dette i forhold til de tiltakene som allerede er satt i verk. Stor salamander I forslaget til forskrift om stor salamander som prioritert art defineres i 5 økologisk funksjonsområde som dammene de lever i og en randsone på 300 meter, og vandringskorridorer mellom dammer der avstanden er mindre enn 1000 meter. I disse områdene er utbygging, grøfting, oppdemming, forurensning og lagring av masser som kan påvirke arten forbudt. Videre er utsetting av fisk forbudt, og hogst skal ikke være til skade for arten. Voksne stor salamandere er knyttet til dammer som leikplass vår og sommer. Næringsfangst og overvintring skjer vesentlig i dammens nærhet. Egg- og larvestadiet har utvikling i vann sommer og høst. Det fremgår i fagdelen av handlingsplanen for stor salamander at ved en refert undersøkelse ble 50 % av salamanderne funnet innen en avstand på 15 m fra dammen, og 95 % ble funnet innen en avstand på 50 m. Forskriftsforslagets avgrensing av det økologiske funksjonsområdet til 300 m fra dammen innebærer båndlegging av et areal på minimum 290 dekar for hver enkelt lokalitet, mens en avstand på 50 m ville innebære en båndlegging av 8 dekar. Vandringskorridorer for spredning og genetisk utveksling går sannsynligvis sjelden over lange strekninger uten bekker eller grøfter med vann. I kultulandskapet på Østlandet er de fleste salamanderdammene menneskeskapte og knyttet til tidligere jordbruksdrift og gårdsbebyggelse. En del dammer er fortsatt i bruk til vanning av jordbruksarealer og/eller opprettholdes som vannreserve. Mange dammer er imidlertid ute av næringsmessig bruk, og noen steder kan de være en fare for barn. En del dammer er aktivt fylt igjen, og andre fylles naturlig igjen av løv, vannplanter og annet. De fleste dammene som ikke er i bruk trenger skjøtsel og tiltak for ikke å gro igjen. Vi ønsker gjennom informasjon, særlig til grunneierne, å øke kunnskap og interesse for dammene, og å oppfordre til skjøtsel og tiltak til gagn for økologi, landskap og kulturhistorie. Dersom det innføres restriksjoner for så vidt store områder som foreslås, kan dette medføre negativ innstilling blant grunneiere til å utføre ønskete tiltak i og ved dammer. Norges Skogeierforbund mener at dersom det innføres forskrift for stor salamander som prioritert art, må det være et krav i tråd med naturmangfoldlovens forutsetninger at økologisk funksjonsområde langs vandringskorridorer blir kartfestet. Økologisk funksjonsområde for øvrig bør være selve dammen og bare et svært begrensete areal rundt. Dette kan eventuelt kombineres med biotopvern eller frivillige avtaler dersom det er spesielle hensyn som bør tas på et større areal rundt enkelte dammer.

8 - 8 - NORGES SKOGEIERFORBUND Istedenfor restriksjoner bør det benyttes positive virkemidler, som informasjon og støtte til frivillig skjøtsel for å bedre utsiktene for biologisk mangfold knyttet til amfibier og damøkologi. Restriksjoner og tilskudd må balanseres for å unngå at tiltak ved dammen blir for vanskelig, og slik at det blir motiverende for grunneierne å ta vare på og skjøtte dammene heller enn å fylle dem igjen. Rød skogfrue Skogeierforbundet savner også for rød skogfrue en dokumentert vurdering som viser at prioritering er det mest hensiktsmessige virkemiddelet for arten. Vi vil peke på at Levende Skogs standard for et bærekraftig skogbruk sikrer at det ikke skjer inngrep som forringer forekomstene. For rød skogfrue kan det imidlertid være behov for aktive tiltak for å bedre forholdene for arten. Skal en få gjennomført dette, må det stilles midler til disposisjon slik det kan for arter som blir prioritert. Tilskudd til skjøtsel og en god involvering av skogeierne, kan føre til at en prioritering av arten kan virke positivt. I utgangspunktet mener derfor Norges Skogeierforbund at rød skogfrue kan være en art som kan være egnet for prioritering. Ved en eventuell prioritering av arten, ser vi imidlertid ikke behov for særskilte regler for skogbrukstiltak ut over det som følger av sertifiseringen av skogbruket etter Levende Skogs standard. Vi vil derfor foreslå at 5, 2. ledd utformes slik hvis arten blir prioritert: I det økologiske funksjonsområde for rød skogfrue er enhver handling som kan skade arten som utbygging, vegbygging og andre terrenginngrep forbudt. Eventuelle skogbrukstiltak skal gjennomføres innenfor de rammer som er satt for miljøsertifisering av skogbruket i Norge.

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

PEFC Norge Revisjon sammenstilling av høringssvar

PEFC Norge Revisjon sammenstilling av høringssvar 1 PEFC Norge Revisjon sammenstilling av høringssvar Høringsperiode 3.oktober 3.november Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Org. som har kommet med høringssvar... 3 Generelle innspill til sertifiseringssystemet...

Detaljer

Fra statlig styring til grønt partnerskap?

Fra statlig styring til grønt partnerskap? Kjell Harvold, Sissel Hovik og Erling Vindenes Fra statlig styring til grønt partnerskap? Privatrettslige avtaler som virkemiddel for å sikre miljøog naturverdier NOTAT 2006:120 Tittel: Forfatter: Fra

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Sertifisering av skog

Sertifisering av skog Skogeiere som vil selge tømmer forplikter seg til å følge Norsk PEFC skogstandard. Alle de større kjøperne av tømmer i Norge krever i dag sertifisering. Ringerike, Buskerud. Foto: John Y. Larsson, Det

Detaljer

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013 Chain

Detaljer

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk Standard for et bærekraftig norsk skogbruk Innhold 4 Levende Skog Kravpunkter: 9 1. Arbeidskraft og kompetanse 10 2. Avfallshåndtering 11 3. Bekyttelse av skogarealet 11 4. Biologisk viktige områder 18

Detaljer

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 360 17. mars Endringer i plan- og bygningsloven Møte tysdag den 17. mars kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Er det dette vi vil se....eller skal vi gro ned? Oppgave 1 Kulturlandskapsforvaltning i Nordland

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Retningslinjer for små vannkraftverk

Retningslinjer for små vannkraftverk Retningslinjer Retningslinjer for små vannkraftverk - til bruk for utarbeidelse av regionale planer og i NVE`s konsesjonsbehandling Innhold Innhold...2 1 Forord...3 2 Sammendrag...4 3 Bakgrunn...6 4 Avgrensing

Detaljer

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Fylkesmannen i Vest-Agder Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Foto: Katrine Skajaa Gunnarsli Foto: Katrine Skajaa

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Den norske våtmarksarven

Den norske våtmarksarven DN-utredning 1-2007 Den norske våtmarksarven Styrket forvaltning og utvidelse av nettverket av Ramsarområder og andre vernede våtmarker i Norge. Forslag til tiltak 2007-2010 Den norske våtmarksarven Styrket

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning, 2000. Viltkartlegging. - DN-håndbok 11.

Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning, 2000. Viltkartlegging. - DN-håndbok 11. Revidert 000 Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning, 000. Viltkartlegging. - DN-håndbok 11. Forsidefoto: Arild Lindgaard. SAMMENDRAG Viltkartlegging DN-håndbok11 1 VILTKARTLEGGING SAMMENDRAG

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3:10 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer