Innkjøpsstrategi med innovasjonsstipend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkjøpsstrategi med innovasjonsstipend"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 08/2013 Fredag 22. februar 1. Innkjøpsstrategi med innovasjonsstipend 2. Oslo over til el-biler nær 1000 biler byttes ut 3. Får kritikk for håndtering av etikk-regelverk 4. Utsetter regelendring om KOFA-behandling 5. Kompetanse, innovasjon og konkurranse 6. Det offentlige fører an i kjøp av økomat 7. Risikokrav i krisetid skapar problem 8. «Regelpakke» for innkjøp på veg i EU Innkjøpsstrategi med innovasjonsstipend Regjeringen varsler en forsøksordning med stipendmidler rettet mot næringslivet, som offentlige virksomheter kan bruke til konkrete innovasjonsformål. Dette fremgår av regjeringens strategidokument for offentlige anskaffelser som nå er lagt fram. Anskaffelser skal være et strategisk virkemiddel i offentlige virksomheters utviklingsarbeid, heter det, og Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) skal sammen med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd ha en pådriverrolle. Strategien, som skal evalueres i 2018, har også med en oppfordring til statlige etater om å innarbeide ansvar for anskaffelser i lederkontrakter. Det er fem departementer som står bak strategien: Nærings- og handelsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Arbeidsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet. Det slås fast i strategidokumentet at økt innovasjonseffekt av offentlige innkjøp vil få stor betydning både for offentlig sektor, næringslivet og ikke minst for folk flest som skal nyte godt av tjenestene. Regjeringens «Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser» har disse målene: Anskaffelser skal være et strategisk virkemiddel i offentlige virksomheters utviklingsarbeid. Offentlige virksomheter skal ha en effektiv dialog med markedet om sine utviklingsbehov. Offentlige virksomheter skal ha redskapene og kompetansen de trenger for å gjøre innovative innkjøp. Forsknings- og utviklingssamarbeid skal gi bedre anskaffelser. Kunnskapsgrunnlaget skal styrkes 1

2 - Samfunnet står overfor krevende omstillinger de neste tiårene, blant annet knapphet på helse- og omsorgspersonell. Dette tvinger oss til å tenke nytt. Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser kan bidra til at vi bruker ressursene på en mer effektiv måte, og samtidig tilbyr bedre og tryggere tjenester, sa fornyings-, administrasjons-, og kirkeminister Rigmor Aasrud da strategien ble lagt fram forleden. En rekke konkrete tiltak skisseres også, blant disse: Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) får i samarbeid med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd en pådriverrolle i å gjøre gode metoder allment kjent. Regjeringen skal sette i gang en forsøksordning med stipendmidler rettet mot næringslivet, som offentlige virksomheter kan bruke til konkrete innovasjonsformål. Regjeringen vil videreføre støtten til NHOs og KS nasjonale leverandørutviklingsprogram. Ordningen med offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU) under Innovasjon Norge skal videreføres. Regjeringen vil videreutvikle satsingen på OFU-kontrakter innenfor gjeldende ramme. Kommuner og fylkeskommuner skal oppfordres til å legge vekt på langsiktige anskaffelsesbehov. Regjeringen oppfordrer statlige etater til å innarbeide ansvar for anskaffelser i lederkontrakter der dette er relevant. Regjeringen vil oppfordre offentlige virksomheter til å utarbeide anskaffelsesstrategier, eller utviklingsplaner der anskaffelser inngår, der dette er rasjonelt og hensiktsmessig. Regjeringen vil vurdere å innføre innkjøpssamarbeid i statlig sektor der dette er hensiktsmessig. Det er igangsatt et prosjekt for å kartlegge hvordan statistikken på innkjøpsområdet kan forbedres. Strategidokumentet finner du her. Oslo over til el-biler nær 1000 biler byttes ut Oslo kommune skal bytte ut nærmere 1000 tjenestebiler og har inngått samkjøpsavtale for elektriske person og varebiler. En rammeavtale på elektriske tjenestebiler vil bidra til at kommunen når sitt mål om en bilpark basert på nullutslippsteknologi innen Utskiftningen fra bensin- og dieselbiler til rene elbiler vil skje fortløpende de neste tre årene. Seniorkonsulent Espen Skistad i Utviklings og kompetanseetaten er svært fornøyd med den nye rammeavtalen: - De aller fleste biler under 3,5 tonn kan byttes til elektriske. Hjemmetjenesten er det store området. De trenger ikke så store biler og kjører ikke heller lange avstander, og elbiler fyller derfor deres behov på en utmerket måte, sier han i en kommentar på nettstedet til Oslo kommune. Kommunen eier 700 biler selv som trenger biladministrasjonstjenester. Leverandøren LeasePlan tilbyr en tjeneste hvor de administrerer våre biler, dvs. fakturabehandling, 2

3 administrerer drivstoffkort, tilbyr dekkhotell og passer på at bilene får service. Oslo kommune får tilgang til et webverktøy hvor kommunens bilansvarlige kan se status på alle sine biler. Virksomhetene kan også bestille nye biler gjennom denne nettsiden. Mange fordeler - Elbiler har lavere servicekostnader, man slipper bompenger, kan parkere gratis, kan kjøre i kollektivfeltet, er billigere i drift, er nærmest lydløse og ikke minst; de forurenser ikke kort sagt, fordelene ved å bytte til elbiler er mange. Rekkevidden er heller ikke lenger et motargument, siden disse bilene kan klattlades. - Du kan plugge bilen i støpselet og lade batteriet mens man likevel er innom kontoret. Med fulladet batteri har noen av bilene opp til 17 mils rekkevidde, noe som tilfredsstiller de aller fleste virksomheters behov til en tjenestebil i Oslo kommune, sier Skistad og legger til at det vil komme en egen rammeavtale for ladestasjoner. Testet i Bymiljøetaten og Bydel Østensjø testet to typer elbiler i 2011, og målet var å finne ut hvor godt bilene fungerte i daglig bruk med skiftordninger hvor det kunne være vanskelig å lade batteriene fullt mellom oppdragene. Testingen gikk utmerket og brukerne var svært godt fornøyd med bilene i daglig bruk. Anskaffelse av nye elektriske tjenestebiler skjer når nåværende leasingavtaler utløper. I tillegg vil kommunen bytte ut egne biler etter behov. Avtalen gjelder for to år av gangen, med mulighet for to års forlengelse. Maksimal avtaletid er fire år. Får kritikk for håndtering av etikk-regelverk To kommunale selskaper knyttet til kollektivtrafikken i Oslo kommune, får påtale fra Kommunerevisjonen for mangler ved sin håndtering av egne etiske regelverk. I det ene tilfellet kunne det ikke dokumenteres at reglene var kommunisert til de ansatte eller om det ble foretatt jevnlige gjennomganger av dette. I det andre var det ikke sørget for systematiske opplæringsaktiviteter eller dilemmatrening. Innleide konsulenter var enten ikke gjort kjent med det etiske regelverket eller ikke omfattet av det. To rapporter fra Kommunerevisjonen i Oslo i det siste gjelder virksomheter knyttet til kollektivtransport. Den ene gjelder Oslo Vognselskap AS, som er 100 pst. eiet av kommunen. Selskapets kjernevirksomhet er i stor grad knyttet til anskaffelser og kontraktsoppfølging. Selskapet hadde vedtatt et etisk regelverk for selskapet og et revidert regelverk var på vei da revisjonen ble foretatt, men: - Det kunne ikke dokumenteres på undersøkelsestidspunktet at det etiske regelverket var kommunisert til de ansatte, eller om det ble foretatt jevnlige gjennomganger av dette. Det vurderes også som en svakhet at selskapet ikke hadde etablert et system som sikret at innleide medarbeidere ble gjort kjent med selskapets etiske regelverk. Vognselskapets kjernevirksomhet er anskaffelse, kontraktsoppfølging og vedlikehold. Dette er områder med iboende risiko for at ansatte blir tilbudt gaver eller andre fordeler, eller at det oppstår problemstillinger knyttet til habilitet, skriver Kommunerevisjonen i sin rapport. 3

4 Ikke systematisk opplæring Den andre rapporten gjelder Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) og datterselskaper, hvorav Unibuss AS, Oslotrikken AS og Oslo T-banedrift AS er de største. KTP eies 100 prosent av Oslo kommune, mens datterselskapene er heleide av KTP. Konsernet hadde et etisk regelverk som var gjort kjent for de ansatte, men: - Konsernet hadde ikke sørget for systematisk opplæringsaktiviteter eller dilemmatrening, noe som kan bidra til større bevissthet om regelverket. Konsernets etiske regler innebar krav om skriftlige vurderinger ved mulige habilitetskonflikter. Det var flere eksempler på at det ikke ble gjort habilitetsvurderinger i tråd med det etiske regelverket. Habilitetsvurderinger bør som hovedregel være dokumenterbare, og konsernets praksis på området var ikke tilfredsstillende. Innleide konsulenter var ikke omfattet av det etiske regelverket, noe som økte risikoen for manglende vurderinger av habilitet. Det var eksempler på at konsulenter hadde attestert og godkjent fakturaer fra egne arbeidsgivere, noe som er svært uheldig, heter det i denne rapporten fra Kommunerevisjonen i Oslo. Ikke system for dokumentsikring Mens revisjonen av vognselskapet ikke gjaldt oppfølging i relasjon til anskaffelsesregelverket spesielt, slo tilsvarende for KTP ned på forhold knyttet til praktisering av innkjøpsrutiner, kontraktoppfølging og mottak. I datterselskapet Unibuss peker revisjonen bl.a. på at selskapet ikke hadde et system for å sikre viktige dokumenter som kontrakter og dokumentasjon på varemottak, noe som er helt sentralt for god kontraktsoppfølging. Funn fra andre granskninger avdekker at flere oppdrag var satt ut uten konkurranseutsetting. KTPs interne rutiner var etterlevd i fire av fem kontrollerte anskaffelser, fremholder revisjonen i sin rapport. Den femte anskaffelsen og resultatene fra konsernets egne kontroller viste imidlertid at konsernets innkjøpsrutiner ikke alltid ble fulgt, noe som øker risikoen for misligheter. En varslingsordning med retningslinjer for hele konsernet var riktignok etablert, og i tillegg hadde Unibuss etablert en egen varslingsordning med retningslinjer. Imidlertid konstaterer revisjonen i sin rapport at ingen av ordningene hadde mottatt varsler knyttet til økonomi- og anskaffelser. Utsetter regelendring om KOFA-behandling Saksbehandlingstiden i KOFA ventes å bli bedre i løpet av første halvår i år som følge av økningen av klagegebyrene sist sommer. Derfor legger Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sitt forslag til forenklet saksbehandling på is til høsten i år. På det tidspunktet vil man kunne vurdere saksbehandlingstiden basert på ett års erfaring med økte klagegebyrer, skriver FAD i forbindelse med andre endringer i forskriften som gjelder for KOFA. Endringene skal tre i kraft 1. mars. De er et resultat av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FAD) gjennomgang av om det var behov for endringer og dermed forbedringsbehov i nemndas innretning og rammevilkår. FAD mottok 40 høringsuttalelser, hvorav 30 med merknader. 4

5 Siden KOFA ble opprettet, har praktiserende advokater innenfor anskaffelsesområdet blitt oppnevnt til nemnda. Dette har vært gjenstand for kritikk, da det ikke alltid er synlig for brukerne om habilitetshensyn er ivaretatt, skriver FAD. Klagenemndas sekretariat har imidlertid strenge interne rutiner ved vurdering av habilitet i hver enkelt sak. Departementet har derfor endret forskriften for å synliggjøre sekretariatets interne rutiner og medlemmenes habilitet og uavhengighet. Oppnevning og prinsippsaker En annen endring i forskriften er at antall nemndmedlemmer økes til fem i saker av prinsipiell betydning, dvs. der man ønsker å endre lang praksis i klagenemnda, eller saker som har store konsekvenser for hvordan det offentlige organiserer sine anskaffelser. Medlemmene oppnevnes i dag for fire år av gangen, men det er ingen begrensning på antall perioder eller år. Forskriften endres også på dette punkt, i og med innføring av en tidsbegrensning på åtte år med et handlingsrom for det tilfelle at mange trer ut av nemnda samtidig. FAD vil sørge for å ta hensyn til kontinuitet ved utskiftingen av medlemmer, heter det. Innsyn og avvisning Der oppdragsgiver nekter innsyn i dokumentasjon ved behandling av en klagesak og påberoper seg at den er underlagt lovbestemt taushetsplikt, skal det aktuelle fagdepartement foreta en samtykkevurdering. Det forsinker saksbehandlingen at denne vurderingen er lagt til det aktuelle fagdepartementet. Etter den nye forskriften er det klagenemndas leder (og ikke departementet) som skal foreta samtykkevurderingen i første omgang med overprøvingsmulighet. Forskriften inneholder i dag ikke en hjemmel for klagenemnda til å avvise en sak som allerede er tatt til nemndbehandling. Det kan ikke være meningen at klagenemnda skal være avskåret fra å kunne avvise en sak som burde ha vært avvist av sekretariatet, mener departementet, som derfor har sett til at slik hjemmel er med i den nye forskriften. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Kompetanse, innovasjon og konkurranse Helse Vest vil styrke innkjøpsstaben i foretaksgruppen betraktelig, nye innovasjonsprosjekter i Oslo kommune, og maskinentreprenørene ber om like konkurransevilkår. Det er «fotofinish» i kampen om flere av Statens vegvesens driftskontrakter, og i Oslo kommune skal offentlige anskaffelser være en ingrediens i et prosjekt med formål å redusere utslipp fra varetransport. Svenskene skal sette i gang en kompetanse-offensiv, og i Danmark har pensjonskasser satt i gang utredning av OPS-løsning for flere store utbyggingsprosjekter. Helse Vest vil styrke innkjøpskapasitet Helse Vest RHF kjøper årlig varer og tjenester for ca. 6 milliarder kroner. Den stadig økende avtaleporteføljen fører nå til store kapasitetsutfordringer, både fordi man skal forvalte og følge opp avtalene aktivt i avtaleperioden, men også fordi hele porteføljen av 5

6 avtaler skal regelmessig fornyes. Det er i dag 35 årsverk knyttet til innkjøp for foretaksgruppen totalt sett. For å håndtere den samlede kontraktsporteføljen har Helse Vest behov for vesentlig økt kapasitet innenfor innkjøpsområdet. Slik situasjonen nå ser ut, er det behov for nye årsverk knyttet til innkjøpsfunksjonen, fremgår det av en sak til styret i det regionale helseforetaket. Nye innovasjonsprosjekter i Oslo Oslo kommune har fått i støtte fra tilskuddsordningen for Framtidens byer som administreres av Difi til et prosjekt for å se på hvordan man kan redusere klimagassutslipp til transport av varer til Oslo kommune. Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i. I forbindelse med prosjektet anser kommunen det for viktig å bruke anskaffelser som et strategisk virkemiddel. Det skal utredes hvor langt kommunen kan gå når det gjelder regelverket om offentlige anskaffelser med sikte på å invitere til innovative løsninger. Alle de 13 som er med i Framtidens byer kan søke støtte fra ordningen for å gjennomføre en innovativ anskaffelse av miljøteknologi. Kriterier og søknadsskjema finnes på anskaffelser.no/tema/innovasjon. Vil ha like konkurransevilkår i anlegg - I 2012 så vi at utenlandske entreprenører strømmet til Norge som aldri før. Vi legger merke til at utenlandske entreprenører stadig tar en større del anleggskontraktene som lyses ut. Vi er meget opptatt av at de norske selskapene får like konkurransevilkår som de utenlandske. Det skal ikke være forskjell, og dette vil MEF ha fokus på i 2013, sa Arnstein Repstad, styreleder i Maskinentreprenørenes Forening (MEF), da han åpnet Anleggsdagene for en tid tilbake. - Vi ønsker den utenlandske konkurransen velkommen for konkurranse har vi godt av. Vi sier heller ikke at det er store forskjeller i konkurransevilkårene, men vi vil være sikre på at alle overholder de samme kravene. Redusert utslipp fra varetransport Oslo kommune har fått i støtte fra Framtidens byer til et prosjekt for å se på hvordan man kan redusere klimagassutslipp til transport av varer til Oslo kommune. Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i. I forbindelse med prosjektet anser kommunen det for viktig å bruke anskaffelser som et strategisk virkemiddel. Det skal utredes hvor langt kommunen kan gå når det gjelder regelverket om offentlige anskaffelser med sikte på å invitere til innovative løsninger. «Fotofinish» i konkurranse om veikontrakter Mesta leder i kampen om tre driftskontrakter i Region Øst, men i to av konkurransene er det «fotofinish». Det gjelder bl.a. kontrakten for deler av Østerdalen, der Mestas tilbud er på 139,84 mill. kroner og Veidekkes 139, 88 millioner. For driftskontrakten i Gjøvikområdet vil Mesta ha 183,8 millioner, mens Lemminkäinen vil ha 184,7 millioner. I Akershus Vest leder Mesta 199,9 mill., og her er det større avstand til nærmeste konkurrent: Veidrift med 218,5 mill. Alle driftskontraktene gjelder for perioden fra 1. september i år til 31. august 2018 med opsjon for et års forlengelse. 6

7 Svensk innsats for kompetanseheving Regjeringen i Sverige har besluttet å gi Kammarkollegiet i oppdrag å gjennomføre en innsats for kompetanseheving når det gjelder offentlige anskaffelser innenfor helse og omsorg, inklusive eldreomsorg. Oppdraget skal utføres i løpet av dette året. Planen er å tilby utdannelse til samtlige kommuner og fylkeskommuner, og tiltakene skal gjennomføres på deres «hjemmebane», heter det. Pensjonskasser utreder OPS i Danmark Fem store, danske pensjonskasser har tatt initiativet til å få i gang en OPS-utredning, melder Dagbladet Licitationen. Formålet er å få satt fart på store utbyggingsprosjekter som havnetunnelen i Köbenhavn, Kattegattforbindelsen og ny Storstrømsbro. Dette er opplagte OPS-prosjekter, mener pensjonskassene, og deres initiativ får støtte fra Danske Anlægsentreprenører og Foreningen af Rådgivende Ingeniører. I utredningen skal havnetunnel-prosjektet være testeksempel. Det offentlige fører an i kjøp av økomat Det offentlige fører an i Sverige når det gjelder å kjøpe økologiske mat- og drikkevarer. Det viser en fersk markedsanalyse. Økningen i verdi fra 2011 til 2012 var på 18 prosent i det offentlige, men bare 3 prosent i det private markedet. Veksten ventes å fortsette i år med en økning på mellom 15 og 25 prosent. I gjennomsnitt er 18 prosent av innkjøpte mat- og drikkevarer i det offentlige økologisk produsert, og 33 kommuner har nådd Riksdagens mål om en andel på 25 prosent. Det er andre gangen Lantbrukarnas Riksförbund og Ekoweb har presentert en analyse av det økologiske markedet. Rapporten baseres på intervjuer med foretaksledere, markedssjefer og miljøsjefer bl.a. i den offentlige sektoren når det gjelder anskaffelser av økologiske mat- og drikkevarer. Den samlede omsetningen av økologiske varer i Sverige i 2012 var på 9,5 milliarder kroner opp tre prosent, eller 0,3 milliarder, fra året før. Når det gjelder den offentlige sektoren, rapporteres det om en økning på 18 prosent fra 2011 til I alt kjøpte det offentlige inn økologiske mat- og drikkevarer for nær 1,6 milliarder kroner i fjor. Andelen økologiske næringsmidler i kommuner og landsting (fylkeskommuner) utgjorde i 2012 om lag 18 prosent. Måloppnåelse i år? Riksdagens mål er at forbruket av økologiske næringsmiddel i offentlig sektor skulle øke til 25 prosent. Hvis målet skulle ha vært nådd i 2012, måtte anskaffelsene i verdi ligget 0,7 milliarder høyere enn hva som ble resultatet. Men, heter det i rapporten, dersom utviklingen fortsetter i samme takt i år som i fjor, nås målet på 25 prosents andel i Pr. i dag er det bare 33 svenske kommuner som har passert andelen på 25 prosent. Det betyr at 262 kommuner fortsatt ikke er oppe i Riksdagens mål for forbruk av økologiske næringsmidler. Imidlertid melder to kommuner, Lund og Södertälje, begge om en andel over 40 prosent. Mange kommuner setter også opp egne mål, blant annet hadde Södertälje et mål om 50 prosent i 2012, mens Malmø har 100 prosent som mål i

8 Størst vekst i det offentlige Prognosene i rapporten tyder på en forventning om at anskaffelser av økologiske mat- og drikkevarer i år vil øke mellom 15 og 25 prosent, mens tilsvarende for privat sektor og for hotell- og restaurantsektoren ligger på mellom 5 og 10 prosent. Riksdagens mål om 25 prosent for offentlig sektor skal gjelde fram til 2014, og for tiden er det ikke noen politiske signaler i Sverige som tyder på at et nytt mål kommer på banen. Jordbruksverket har imidlertid fått i oppdrag å utrede et eventuelt produksjonsmål. I Danmark har regjeringen fastsatt et mål på 60 prosent som andel økologiske næringsmidler i den offentlige sektoren. Nær 30 prosent av de bøndene som er medlem i Lantbrukarnas Riksförbund, har i dag en eller annen form for økologisk produksjon, og importen av økologiske næringsmidler til Sverige utgjør nær 50 prosent. Svenskene er, slik det ser ut i dag, selvforsynte med økologisk produserte egg, melk og til en viss grad kjøtt, heter det. Økologiske egg er dessuten eksportvare for Sverige, i hovedsak til Tyskland. Rapporten «Ekologisk livsmedelsmarknad» finner du her. Risikokrav i krisetid skapar problem Ved fleire store byggjeprosjekt i Danmark har det vore naudsynt å avlyse tilbodstevlinga fordi det kjem altfor få tilbod eller at prisane ligg langt over budsjett. I staden er totalentreprise-kontraktane vert delte opp i fagentreprisar, og så freistar byggherrane om det kan føre med seg fleire tilbydarar. Både byggherrar og entreprenørar er samde om kvifor det er slik: I ei krisetid er risikoen ved milliardprosjekta stor. Det er fleire døme i Danmark i den seinare tida der store prosjekt har fått få tilbydarar eller det har vore prisar som er mykje høgare enn venta. På Ørestaden utanfor København er planane at det skal byggjast ein multiarena der byggjekostnadene er rekna til ein milliard kroner. Berre tre tilbydarar melde seg til tevlinga om totalentreprisen, og av desse var det berre to som held EU-standard. Prisane låg langt over budsjettet, og tevlinga vart avlyst. Ny runde kjem, men no er prosjektet delt opp i ei rekkje fagentreprisar. Då reknar ein å kunne byggje billegare. Fleire storprosjekt Eit sjukehus-prosjekt sør i Danmark fekk den same lagnaden det rimelegaste bodet låg 150 millionar over budsjett. Ny runde med 21 fagentreprisar er i gang. Til eit anna sjukehusprosjekt i den same delen av Danmark kom det heller ikkje inn mange tilbod til fagentreprisane berre ein i den eine, to i den andre. No har Banedanmark kunngjort den største av kontraktane på den nye jernbanen mellom Ringsted og København. Verdien ligg på om lag ein milliard kroner, og det er knytt spaning til om det kjem mange nok tilbydarar til at det vert ei verkeleg tevling. Utanlandske entreprenørar har meldt interesse, heiter det. Til Dagbladet Licitationen seier representantar får Dansk Byggeri (entreprenørforeining) og Bygherreforeningen at det er eit paradoks at det i ei krisetid er så vanskeleg å få forventningane til byggherrar og entreprenørar til å møtast. Forklaringa kan berre, slik 8

9 entreprenørane ser det, vere risikoen. Han er så stor at entreprenørane ikkje ønskjer å kome med bod, sjølv om dei har kapasiteten, heiter det. Risikoen vert velta over på entreprenørane, og det gjer det vanskeleg for dei å setje prisar på oppgåvene. Vi ser, seier representanten for Dansk Byggeri til bladet, at kvaliteten på tevlingsunderlaga ikkje alltid er i orden. Tankevekkjande Det er no eit heilt rett tidspunkt å byggje, held entreprenør-representanten fram. Då er det tankevekkjande at entreprenørane ikkje står i kø for store, freistande byggjeoppgåver. Risikoprofilen må vere skeiv. Og frå byggherrane er det risikoen som er mellom forklaringane. Dei er samde med entreprenørforeininga at entreprenørane når det gjeld prosjekt i milliardklassen om mogeleg er mindre viljuge til å ta risiko no når det er krisetid. Men det kan òg vere ei forklaring til, og det har samanheng med kva rådgjevarane seier til byggherrane. Det er mogeleg, heiter det, at rådgjevarane må verte betre mellom anna når det gjeld det å skjøne korleis prisbiletet vert til. Det er ikkje tvil om at det trengs forbetringar, og det å få meir marknadsstrategisk tenking inn i rådgjevarrolla, kan vere ein veg å gå. «Regelpakke» for innkjøp på veg i EU Endringar i innkjøpsreglane for det offentlege er på veg, det kjem reglar for korleis det offentlege skal gjere konsesjonskontraktar, og EU skal få reglar som gjer at tredjeland ikkje får betre tilgjenge til europeiske kontraktar enn det EUlanda har i tredjelanda. Dette er innhaldet i den «innkjøpspakka» som no steg for steg, er på veg gjennom EU-prosessane for nye direktiv. Meir vekt på miljøomsyn og sosiale krav, lettare for småverksemdene og mindre bruk av lågaste pris som tildelingskriterium er nokre hovudpunkt i dei nye innkjøpsreglane. Det er fire framlegg til endringar i innkjøpsreglane for det offentlege som for tida er på veg gjennom EU-systemet. Endringane i reglane for dei klassiske sektorane og forsyningssektorane har vore drøfta i Europaparlamentet og skal no til Rådet, som er ein form for «overhus» i lovgjevingsprosessen i EU. I Rådet sit fagministrane frå medlemslanda, og dei kan kome med framlegg til endringar i dei tekstane som er vedtekne i Europaparlamentet. Dersom det vert slik når det gjeld dei to innkjøpsdirektiva, trengst ein ny omgang med drøftingar i parlamentet. Det kan ofte gå lang tid før denne prosessen, «den andre lesinga», er ferdig. Røysting For stutt tid sidan røysta parlamentet òg over framlegg til eit nytt direktiv som skal gjelde for konsesjonar innanfor offentlege innkjøp. Dette skal gjennom den same prosedyren som dei to innkjøpsdirektiva. I dag er det ikkje noko eiga regelverk for konsesjonar av denne typen. Her gjeld i dag berre dei grunnleggjande EU-prinsippa saman med det som EU-domstolen måtte ha sagt om praktiseringa i sine avgjerder. Etter framlegget til konsesjonsdirektiv skal det berre vere to krav som må følgjast: Det skal kunngjerast at ein konsesjonsavtale skal gjerast, slik at interesserte kan melde seg, og det skal kunngjerast når ein avtale er gjort. Prosedyredokumenta skal, slik Europaparlamentet ser det, gjerast tilgjengelege elektronisk, og reglane skal gjelde for 9

10 avtalar til ein verdi over om lag 60 millionar kroner. Det skal vere høve for ein oppdragsgjevar til å nytte krav som gjeld miljø, sosiale omsyn, innovasjon og jamstelling, heiter det. Ikkje lågaste pris Når det gjeld innkjøpsdirektiva, syner røystinga i parlamentet at det no ikkje lengjer skal vere lågaste pris, men det tilbodet som samla sett er det økonomisk beste, som gjeld. Her skal miljøomsyn telje, slike som berekraft og livslaupskostander eller sosiale omsyn som å kjøpe frå selskap med ein særskilt sosial profil. Like eins skal oppdragsgjevarane sjå til at leverandørane etterlever reglane for miljø og løns- og arbeidsvilkår. Innovasjonspartnarskap kjem. Det er tevlingar der oppdragsgjevaren skriv inn minimuskrav, og overlèt til tilbydarane og gjere framlegg til korleis måla skal kunne nåast. Småverksemdene skal kunne få «innkjøpspass» som vil syne at dei fyller krav frå oppdragsgjevarar som SMB.arane tidlegare gong på gong måtte skrive inn på nytt i tilboda sine. Kontraktar skal òg kunne delast opp for å gjere det mogeleg for dei mindre verksemdene å vere med i tevlingane. Når underleverandørane vert nytta, skal oppdragsgjevaren syte for at underleverandørane følgjer regelverket og gjere dei ansvarlege for det same i neste lekk i leverandørkjeda. Offentleg-offentleg samarbeid Dei same reglane finn ein i hovudsak òg i forsyningsdirektivet. I nokre høve vert det dessutan opna for tilbydarar frå tredjeland, og på visse vilkår skal det verte mogeleg for offentleg-offentleg samarbeid utan at det vert kunngjort tevling før avtale vert gjort. Det fjerde direktivet som for tida drøftast gjeld reglar for tilgjenge frå tredjeland til tevlingar i EU-landa. Det grunnleggjande her er at tredjeland skal få vere med dersom det same er mogeleg for EU-verksemder i det landet det gjeld. 10

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet KONGELIG RESOLUSJON Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråd: Rigmor Aasrud Ref nr.: Saksnr.: 12/49 Dato: 1. februar 2013 Forskrift om endringer i forskrift 15. november 2002 nr. 1288

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kluge Advokatfirma DA Att: Advokat Steinulf Tungesvik Postboks 394 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2011/103 11.07.2011 Avvisning av klage

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa:

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa: Rådmannen Moderniseringsdep. Postboks 8004 dep 0030 OSLO Etne, 01.07.2005 Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Sakshandsamar: 200404123 2005000527/2005003043 N-038.02 BIH HØRINGSBREV - ENDRINGER I REGELVERKET

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar ARKIVSAK:

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Leverandører for Helse-Norge, bransjetreff 14. juni Fagdirektør Eivind Lorentzen Mål for dagen Fortelle noe om hvordan departementene arbeider med å øke

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200600403 Dato: 08.02.2006 Vedtak etter konkurranselova 21 om å tillate Prior Norge BA si vert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet KONGELIG RESOLUSJON Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråd: Rigmor Aasrud Ref nr.: Saksnr.: 12/49 Dato: 22.06 2012 Forskrift om endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE 1 Oversyn Deloitte gjennomførte ein forvaltningsrevisjon av innkjøp i Kvinnherad kommune i november 2015. Med grunnlag i rapporten frå revisjonen, har Kvinnherad

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Rundebordskonferanse Virke 5. februar 2013 Det er nødvendig å innovere Globalisering og økt konkurranse Bærekraftig utvikling En aldrende befolkning Hva

Detaljer

Leverandørdialog i offentlige anskaffelser. Dialogkonferanse Larvik kommune 13. november 2015, Gørill Horrigmoe

Leverandørdialog i offentlige anskaffelser. Dialogkonferanse Larvik kommune 13. november 2015, Gørill Horrigmoe Leverandørdialog i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Larvik kommune 13. november 2015, Gørill Horrigmoe Programmet videreføres 2015-2019 Ny programperiode skal bidra til et høyere tempo i omstillingen

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2010/3741-128 Martin Vik 22.03.2011

Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2010/3741-128 Martin Vik 22.03.2011 Halden kommune Politisk sekretariat Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2010/3741-128 Martin Vik 22.03.2011 Vurdering av forholdet mellom aksjeselskap med offentlig eierskap og offentlighetsloven Innledning

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet DEN NORSKE KYRKJA KM 5.1/06 Kyrkjemøtet Saksorientering Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet Samandrag Mandatet og retningslinjene for protokollkomiteen vart vedtekne av høvesvis

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201208498-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Dyrnes, Hanne Camilla Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 06.12.2012 DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12 KVINNHERAD KOMMUNE Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal Bok 0 05.11.12 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3 Økonomi og

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport

Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutval i fylkeskommunar som er eigarar i NDLA Dato: 19.02.2016 Vår ref.: 2015/2073-45 Dykkar ref.: Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport Vedlagt

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2013 Fredag 6. september 1. Flere og flere kjenner til programmet 2. De folkevalgte

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 29. august 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 14.00 15.45 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser Foto: Jo Michael Innovative offentlige anskaffelser Innlegg Oslofrokost 22.august 2013 Nasjonalt program for leverandørutvikling Veien til smartere innkjøp Leverandørutvikling er et samspill mellom det

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Regelverket om offentlige anskaffelser er av vesentlig betydning for leverandører innen helsesektoren, ettersom det offentlige er en sentral kunde

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Innovasjonsstrategi Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2014 Innhald 1 Innleiing 4 2 Kvifor innovasjon 5 3 Innovasjonsmetoden vår 5 4 Radikal innovasjon - prosjekt for innovasjon

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer