Innkjøpsstrategi med innovasjonsstipend

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkjøpsstrategi med innovasjonsstipend"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 08/2013 Fredag 22. februar 1. Innkjøpsstrategi med innovasjonsstipend 2. Oslo over til el-biler nær 1000 biler byttes ut 3. Får kritikk for håndtering av etikk-regelverk 4. Utsetter regelendring om KOFA-behandling 5. Kompetanse, innovasjon og konkurranse 6. Det offentlige fører an i kjøp av økomat 7. Risikokrav i krisetid skapar problem 8. «Regelpakke» for innkjøp på veg i EU Innkjøpsstrategi med innovasjonsstipend Regjeringen varsler en forsøksordning med stipendmidler rettet mot næringslivet, som offentlige virksomheter kan bruke til konkrete innovasjonsformål. Dette fremgår av regjeringens strategidokument for offentlige anskaffelser som nå er lagt fram. Anskaffelser skal være et strategisk virkemiddel i offentlige virksomheters utviklingsarbeid, heter det, og Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) skal sammen med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd ha en pådriverrolle. Strategien, som skal evalueres i 2018, har også med en oppfordring til statlige etater om å innarbeide ansvar for anskaffelser i lederkontrakter. Det er fem departementer som står bak strategien: Nærings- og handelsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Arbeidsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet. Det slås fast i strategidokumentet at økt innovasjonseffekt av offentlige innkjøp vil få stor betydning både for offentlig sektor, næringslivet og ikke minst for folk flest som skal nyte godt av tjenestene. Regjeringens «Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser» har disse målene: Anskaffelser skal være et strategisk virkemiddel i offentlige virksomheters utviklingsarbeid. Offentlige virksomheter skal ha en effektiv dialog med markedet om sine utviklingsbehov. Offentlige virksomheter skal ha redskapene og kompetansen de trenger for å gjøre innovative innkjøp. Forsknings- og utviklingssamarbeid skal gi bedre anskaffelser. Kunnskapsgrunnlaget skal styrkes 1

2 - Samfunnet står overfor krevende omstillinger de neste tiårene, blant annet knapphet på helse- og omsorgspersonell. Dette tvinger oss til å tenke nytt. Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser kan bidra til at vi bruker ressursene på en mer effektiv måte, og samtidig tilbyr bedre og tryggere tjenester, sa fornyings-, administrasjons-, og kirkeminister Rigmor Aasrud da strategien ble lagt fram forleden. En rekke konkrete tiltak skisseres også, blant disse: Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) får i samarbeid med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd en pådriverrolle i å gjøre gode metoder allment kjent. Regjeringen skal sette i gang en forsøksordning med stipendmidler rettet mot næringslivet, som offentlige virksomheter kan bruke til konkrete innovasjonsformål. Regjeringen vil videreføre støtten til NHOs og KS nasjonale leverandørutviklingsprogram. Ordningen med offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU) under Innovasjon Norge skal videreføres. Regjeringen vil videreutvikle satsingen på OFU-kontrakter innenfor gjeldende ramme. Kommuner og fylkeskommuner skal oppfordres til å legge vekt på langsiktige anskaffelsesbehov. Regjeringen oppfordrer statlige etater til å innarbeide ansvar for anskaffelser i lederkontrakter der dette er relevant. Regjeringen vil oppfordre offentlige virksomheter til å utarbeide anskaffelsesstrategier, eller utviklingsplaner der anskaffelser inngår, der dette er rasjonelt og hensiktsmessig. Regjeringen vil vurdere å innføre innkjøpssamarbeid i statlig sektor der dette er hensiktsmessig. Det er igangsatt et prosjekt for å kartlegge hvordan statistikken på innkjøpsområdet kan forbedres. Strategidokumentet finner du her. Oslo over til el-biler nær 1000 biler byttes ut Oslo kommune skal bytte ut nærmere 1000 tjenestebiler og har inngått samkjøpsavtale for elektriske person og varebiler. En rammeavtale på elektriske tjenestebiler vil bidra til at kommunen når sitt mål om en bilpark basert på nullutslippsteknologi innen Utskiftningen fra bensin- og dieselbiler til rene elbiler vil skje fortløpende de neste tre årene. Seniorkonsulent Espen Skistad i Utviklings og kompetanseetaten er svært fornøyd med den nye rammeavtalen: - De aller fleste biler under 3,5 tonn kan byttes til elektriske. Hjemmetjenesten er det store området. De trenger ikke så store biler og kjører ikke heller lange avstander, og elbiler fyller derfor deres behov på en utmerket måte, sier han i en kommentar på nettstedet til Oslo kommune. Kommunen eier 700 biler selv som trenger biladministrasjonstjenester. Leverandøren LeasePlan tilbyr en tjeneste hvor de administrerer våre biler, dvs. fakturabehandling, 2

3 administrerer drivstoffkort, tilbyr dekkhotell og passer på at bilene får service. Oslo kommune får tilgang til et webverktøy hvor kommunens bilansvarlige kan se status på alle sine biler. Virksomhetene kan også bestille nye biler gjennom denne nettsiden. Mange fordeler - Elbiler har lavere servicekostnader, man slipper bompenger, kan parkere gratis, kan kjøre i kollektivfeltet, er billigere i drift, er nærmest lydløse og ikke minst; de forurenser ikke kort sagt, fordelene ved å bytte til elbiler er mange. Rekkevidden er heller ikke lenger et motargument, siden disse bilene kan klattlades. - Du kan plugge bilen i støpselet og lade batteriet mens man likevel er innom kontoret. Med fulladet batteri har noen av bilene opp til 17 mils rekkevidde, noe som tilfredsstiller de aller fleste virksomheters behov til en tjenestebil i Oslo kommune, sier Skistad og legger til at det vil komme en egen rammeavtale for ladestasjoner. Testet i Bymiljøetaten og Bydel Østensjø testet to typer elbiler i 2011, og målet var å finne ut hvor godt bilene fungerte i daglig bruk med skiftordninger hvor det kunne være vanskelig å lade batteriene fullt mellom oppdragene. Testingen gikk utmerket og brukerne var svært godt fornøyd med bilene i daglig bruk. Anskaffelse av nye elektriske tjenestebiler skjer når nåværende leasingavtaler utløper. I tillegg vil kommunen bytte ut egne biler etter behov. Avtalen gjelder for to år av gangen, med mulighet for to års forlengelse. Maksimal avtaletid er fire år. Får kritikk for håndtering av etikk-regelverk To kommunale selskaper knyttet til kollektivtrafikken i Oslo kommune, får påtale fra Kommunerevisjonen for mangler ved sin håndtering av egne etiske regelverk. I det ene tilfellet kunne det ikke dokumenteres at reglene var kommunisert til de ansatte eller om det ble foretatt jevnlige gjennomganger av dette. I det andre var det ikke sørget for systematiske opplæringsaktiviteter eller dilemmatrening. Innleide konsulenter var enten ikke gjort kjent med det etiske regelverket eller ikke omfattet av det. To rapporter fra Kommunerevisjonen i Oslo i det siste gjelder virksomheter knyttet til kollektivtransport. Den ene gjelder Oslo Vognselskap AS, som er 100 pst. eiet av kommunen. Selskapets kjernevirksomhet er i stor grad knyttet til anskaffelser og kontraktsoppfølging. Selskapet hadde vedtatt et etisk regelverk for selskapet og et revidert regelverk var på vei da revisjonen ble foretatt, men: - Det kunne ikke dokumenteres på undersøkelsestidspunktet at det etiske regelverket var kommunisert til de ansatte, eller om det ble foretatt jevnlige gjennomganger av dette. Det vurderes også som en svakhet at selskapet ikke hadde etablert et system som sikret at innleide medarbeidere ble gjort kjent med selskapets etiske regelverk. Vognselskapets kjernevirksomhet er anskaffelse, kontraktsoppfølging og vedlikehold. Dette er områder med iboende risiko for at ansatte blir tilbudt gaver eller andre fordeler, eller at det oppstår problemstillinger knyttet til habilitet, skriver Kommunerevisjonen i sin rapport. 3

4 Ikke systematisk opplæring Den andre rapporten gjelder Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) og datterselskaper, hvorav Unibuss AS, Oslotrikken AS og Oslo T-banedrift AS er de største. KTP eies 100 prosent av Oslo kommune, mens datterselskapene er heleide av KTP. Konsernet hadde et etisk regelverk som var gjort kjent for de ansatte, men: - Konsernet hadde ikke sørget for systematisk opplæringsaktiviteter eller dilemmatrening, noe som kan bidra til større bevissthet om regelverket. Konsernets etiske regler innebar krav om skriftlige vurderinger ved mulige habilitetskonflikter. Det var flere eksempler på at det ikke ble gjort habilitetsvurderinger i tråd med det etiske regelverket. Habilitetsvurderinger bør som hovedregel være dokumenterbare, og konsernets praksis på området var ikke tilfredsstillende. Innleide konsulenter var ikke omfattet av det etiske regelverket, noe som økte risikoen for manglende vurderinger av habilitet. Det var eksempler på at konsulenter hadde attestert og godkjent fakturaer fra egne arbeidsgivere, noe som er svært uheldig, heter det i denne rapporten fra Kommunerevisjonen i Oslo. Ikke system for dokumentsikring Mens revisjonen av vognselskapet ikke gjaldt oppfølging i relasjon til anskaffelsesregelverket spesielt, slo tilsvarende for KTP ned på forhold knyttet til praktisering av innkjøpsrutiner, kontraktoppfølging og mottak. I datterselskapet Unibuss peker revisjonen bl.a. på at selskapet ikke hadde et system for å sikre viktige dokumenter som kontrakter og dokumentasjon på varemottak, noe som er helt sentralt for god kontraktsoppfølging. Funn fra andre granskninger avdekker at flere oppdrag var satt ut uten konkurranseutsetting. KTPs interne rutiner var etterlevd i fire av fem kontrollerte anskaffelser, fremholder revisjonen i sin rapport. Den femte anskaffelsen og resultatene fra konsernets egne kontroller viste imidlertid at konsernets innkjøpsrutiner ikke alltid ble fulgt, noe som øker risikoen for misligheter. En varslingsordning med retningslinjer for hele konsernet var riktignok etablert, og i tillegg hadde Unibuss etablert en egen varslingsordning med retningslinjer. Imidlertid konstaterer revisjonen i sin rapport at ingen av ordningene hadde mottatt varsler knyttet til økonomi- og anskaffelser. Utsetter regelendring om KOFA-behandling Saksbehandlingstiden i KOFA ventes å bli bedre i løpet av første halvår i år som følge av økningen av klagegebyrene sist sommer. Derfor legger Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sitt forslag til forenklet saksbehandling på is til høsten i år. På det tidspunktet vil man kunne vurdere saksbehandlingstiden basert på ett års erfaring med økte klagegebyrer, skriver FAD i forbindelse med andre endringer i forskriften som gjelder for KOFA. Endringene skal tre i kraft 1. mars. De er et resultat av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FAD) gjennomgang av om det var behov for endringer og dermed forbedringsbehov i nemndas innretning og rammevilkår. FAD mottok 40 høringsuttalelser, hvorav 30 med merknader. 4

5 Siden KOFA ble opprettet, har praktiserende advokater innenfor anskaffelsesområdet blitt oppnevnt til nemnda. Dette har vært gjenstand for kritikk, da det ikke alltid er synlig for brukerne om habilitetshensyn er ivaretatt, skriver FAD. Klagenemndas sekretariat har imidlertid strenge interne rutiner ved vurdering av habilitet i hver enkelt sak. Departementet har derfor endret forskriften for å synliggjøre sekretariatets interne rutiner og medlemmenes habilitet og uavhengighet. Oppnevning og prinsippsaker En annen endring i forskriften er at antall nemndmedlemmer økes til fem i saker av prinsipiell betydning, dvs. der man ønsker å endre lang praksis i klagenemnda, eller saker som har store konsekvenser for hvordan det offentlige organiserer sine anskaffelser. Medlemmene oppnevnes i dag for fire år av gangen, men det er ingen begrensning på antall perioder eller år. Forskriften endres også på dette punkt, i og med innføring av en tidsbegrensning på åtte år med et handlingsrom for det tilfelle at mange trer ut av nemnda samtidig. FAD vil sørge for å ta hensyn til kontinuitet ved utskiftingen av medlemmer, heter det. Innsyn og avvisning Der oppdragsgiver nekter innsyn i dokumentasjon ved behandling av en klagesak og påberoper seg at den er underlagt lovbestemt taushetsplikt, skal det aktuelle fagdepartement foreta en samtykkevurdering. Det forsinker saksbehandlingen at denne vurderingen er lagt til det aktuelle fagdepartementet. Etter den nye forskriften er det klagenemndas leder (og ikke departementet) som skal foreta samtykkevurderingen i første omgang med overprøvingsmulighet. Forskriften inneholder i dag ikke en hjemmel for klagenemnda til å avvise en sak som allerede er tatt til nemndbehandling. Det kan ikke være meningen at klagenemnda skal være avskåret fra å kunne avvise en sak som burde ha vært avvist av sekretariatet, mener departementet, som derfor har sett til at slik hjemmel er med i den nye forskriften. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Kompetanse, innovasjon og konkurranse Helse Vest vil styrke innkjøpsstaben i foretaksgruppen betraktelig, nye innovasjonsprosjekter i Oslo kommune, og maskinentreprenørene ber om like konkurransevilkår. Det er «fotofinish» i kampen om flere av Statens vegvesens driftskontrakter, og i Oslo kommune skal offentlige anskaffelser være en ingrediens i et prosjekt med formål å redusere utslipp fra varetransport. Svenskene skal sette i gang en kompetanse-offensiv, og i Danmark har pensjonskasser satt i gang utredning av OPS-løsning for flere store utbyggingsprosjekter. Helse Vest vil styrke innkjøpskapasitet Helse Vest RHF kjøper årlig varer og tjenester for ca. 6 milliarder kroner. Den stadig økende avtaleporteføljen fører nå til store kapasitetsutfordringer, både fordi man skal forvalte og følge opp avtalene aktivt i avtaleperioden, men også fordi hele porteføljen av 5

6 avtaler skal regelmessig fornyes. Det er i dag 35 årsverk knyttet til innkjøp for foretaksgruppen totalt sett. For å håndtere den samlede kontraktsporteføljen har Helse Vest behov for vesentlig økt kapasitet innenfor innkjøpsområdet. Slik situasjonen nå ser ut, er det behov for nye årsverk knyttet til innkjøpsfunksjonen, fremgår det av en sak til styret i det regionale helseforetaket. Nye innovasjonsprosjekter i Oslo Oslo kommune har fått i støtte fra tilskuddsordningen for Framtidens byer som administreres av Difi til et prosjekt for å se på hvordan man kan redusere klimagassutslipp til transport av varer til Oslo kommune. Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i. I forbindelse med prosjektet anser kommunen det for viktig å bruke anskaffelser som et strategisk virkemiddel. Det skal utredes hvor langt kommunen kan gå når det gjelder regelverket om offentlige anskaffelser med sikte på å invitere til innovative løsninger. Alle de 13 som er med i Framtidens byer kan søke støtte fra ordningen for å gjennomføre en innovativ anskaffelse av miljøteknologi. Kriterier og søknadsskjema finnes på anskaffelser.no/tema/innovasjon. Vil ha like konkurransevilkår i anlegg - I 2012 så vi at utenlandske entreprenører strømmet til Norge som aldri før. Vi legger merke til at utenlandske entreprenører stadig tar en større del anleggskontraktene som lyses ut. Vi er meget opptatt av at de norske selskapene får like konkurransevilkår som de utenlandske. Det skal ikke være forskjell, og dette vil MEF ha fokus på i 2013, sa Arnstein Repstad, styreleder i Maskinentreprenørenes Forening (MEF), da han åpnet Anleggsdagene for en tid tilbake. - Vi ønsker den utenlandske konkurransen velkommen for konkurranse har vi godt av. Vi sier heller ikke at det er store forskjeller i konkurransevilkårene, men vi vil være sikre på at alle overholder de samme kravene. Redusert utslipp fra varetransport Oslo kommune har fått i støtte fra Framtidens byer til et prosjekt for å se på hvordan man kan redusere klimagassutslipp til transport av varer til Oslo kommune. Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i. I forbindelse med prosjektet anser kommunen det for viktig å bruke anskaffelser som et strategisk virkemiddel. Det skal utredes hvor langt kommunen kan gå når det gjelder regelverket om offentlige anskaffelser med sikte på å invitere til innovative løsninger. «Fotofinish» i konkurranse om veikontrakter Mesta leder i kampen om tre driftskontrakter i Region Øst, men i to av konkurransene er det «fotofinish». Det gjelder bl.a. kontrakten for deler av Østerdalen, der Mestas tilbud er på 139,84 mill. kroner og Veidekkes 139, 88 millioner. For driftskontrakten i Gjøvikområdet vil Mesta ha 183,8 millioner, mens Lemminkäinen vil ha 184,7 millioner. I Akershus Vest leder Mesta 199,9 mill., og her er det større avstand til nærmeste konkurrent: Veidrift med 218,5 mill. Alle driftskontraktene gjelder for perioden fra 1. september i år til 31. august 2018 med opsjon for et års forlengelse. 6

7 Svensk innsats for kompetanseheving Regjeringen i Sverige har besluttet å gi Kammarkollegiet i oppdrag å gjennomføre en innsats for kompetanseheving når det gjelder offentlige anskaffelser innenfor helse og omsorg, inklusive eldreomsorg. Oppdraget skal utføres i løpet av dette året. Planen er å tilby utdannelse til samtlige kommuner og fylkeskommuner, og tiltakene skal gjennomføres på deres «hjemmebane», heter det. Pensjonskasser utreder OPS i Danmark Fem store, danske pensjonskasser har tatt initiativet til å få i gang en OPS-utredning, melder Dagbladet Licitationen. Formålet er å få satt fart på store utbyggingsprosjekter som havnetunnelen i Köbenhavn, Kattegattforbindelsen og ny Storstrømsbro. Dette er opplagte OPS-prosjekter, mener pensjonskassene, og deres initiativ får støtte fra Danske Anlægsentreprenører og Foreningen af Rådgivende Ingeniører. I utredningen skal havnetunnel-prosjektet være testeksempel. Det offentlige fører an i kjøp av økomat Det offentlige fører an i Sverige når det gjelder å kjøpe økologiske mat- og drikkevarer. Det viser en fersk markedsanalyse. Økningen i verdi fra 2011 til 2012 var på 18 prosent i det offentlige, men bare 3 prosent i det private markedet. Veksten ventes å fortsette i år med en økning på mellom 15 og 25 prosent. I gjennomsnitt er 18 prosent av innkjøpte mat- og drikkevarer i det offentlige økologisk produsert, og 33 kommuner har nådd Riksdagens mål om en andel på 25 prosent. Det er andre gangen Lantbrukarnas Riksförbund og Ekoweb har presentert en analyse av det økologiske markedet. Rapporten baseres på intervjuer med foretaksledere, markedssjefer og miljøsjefer bl.a. i den offentlige sektoren når det gjelder anskaffelser av økologiske mat- og drikkevarer. Den samlede omsetningen av økologiske varer i Sverige i 2012 var på 9,5 milliarder kroner opp tre prosent, eller 0,3 milliarder, fra året før. Når det gjelder den offentlige sektoren, rapporteres det om en økning på 18 prosent fra 2011 til I alt kjøpte det offentlige inn økologiske mat- og drikkevarer for nær 1,6 milliarder kroner i fjor. Andelen økologiske næringsmidler i kommuner og landsting (fylkeskommuner) utgjorde i 2012 om lag 18 prosent. Måloppnåelse i år? Riksdagens mål er at forbruket av økologiske næringsmiddel i offentlig sektor skulle øke til 25 prosent. Hvis målet skulle ha vært nådd i 2012, måtte anskaffelsene i verdi ligget 0,7 milliarder høyere enn hva som ble resultatet. Men, heter det i rapporten, dersom utviklingen fortsetter i samme takt i år som i fjor, nås målet på 25 prosents andel i Pr. i dag er det bare 33 svenske kommuner som har passert andelen på 25 prosent. Det betyr at 262 kommuner fortsatt ikke er oppe i Riksdagens mål for forbruk av økologiske næringsmidler. Imidlertid melder to kommuner, Lund og Södertälje, begge om en andel over 40 prosent. Mange kommuner setter også opp egne mål, blant annet hadde Södertälje et mål om 50 prosent i 2012, mens Malmø har 100 prosent som mål i

8 Størst vekst i det offentlige Prognosene i rapporten tyder på en forventning om at anskaffelser av økologiske mat- og drikkevarer i år vil øke mellom 15 og 25 prosent, mens tilsvarende for privat sektor og for hotell- og restaurantsektoren ligger på mellom 5 og 10 prosent. Riksdagens mål om 25 prosent for offentlig sektor skal gjelde fram til 2014, og for tiden er det ikke noen politiske signaler i Sverige som tyder på at et nytt mål kommer på banen. Jordbruksverket har imidlertid fått i oppdrag å utrede et eventuelt produksjonsmål. I Danmark har regjeringen fastsatt et mål på 60 prosent som andel økologiske næringsmidler i den offentlige sektoren. Nær 30 prosent av de bøndene som er medlem i Lantbrukarnas Riksförbund, har i dag en eller annen form for økologisk produksjon, og importen av økologiske næringsmidler til Sverige utgjør nær 50 prosent. Svenskene er, slik det ser ut i dag, selvforsynte med økologisk produserte egg, melk og til en viss grad kjøtt, heter det. Økologiske egg er dessuten eksportvare for Sverige, i hovedsak til Tyskland. Rapporten «Ekologisk livsmedelsmarknad» finner du her. Risikokrav i krisetid skapar problem Ved fleire store byggjeprosjekt i Danmark har det vore naudsynt å avlyse tilbodstevlinga fordi det kjem altfor få tilbod eller at prisane ligg langt over budsjett. I staden er totalentreprise-kontraktane vert delte opp i fagentreprisar, og så freistar byggherrane om det kan føre med seg fleire tilbydarar. Både byggherrar og entreprenørar er samde om kvifor det er slik: I ei krisetid er risikoen ved milliardprosjekta stor. Det er fleire døme i Danmark i den seinare tida der store prosjekt har fått få tilbydarar eller det har vore prisar som er mykje høgare enn venta. På Ørestaden utanfor København er planane at det skal byggjast ein multiarena der byggjekostnadene er rekna til ein milliard kroner. Berre tre tilbydarar melde seg til tevlinga om totalentreprisen, og av desse var det berre to som held EU-standard. Prisane låg langt over budsjettet, og tevlinga vart avlyst. Ny runde kjem, men no er prosjektet delt opp i ei rekkje fagentreprisar. Då reknar ein å kunne byggje billegare. Fleire storprosjekt Eit sjukehus-prosjekt sør i Danmark fekk den same lagnaden det rimelegaste bodet låg 150 millionar over budsjett. Ny runde med 21 fagentreprisar er i gang. Til eit anna sjukehusprosjekt i den same delen av Danmark kom det heller ikkje inn mange tilbod til fagentreprisane berre ein i den eine, to i den andre. No har Banedanmark kunngjort den største av kontraktane på den nye jernbanen mellom Ringsted og København. Verdien ligg på om lag ein milliard kroner, og det er knytt spaning til om det kjem mange nok tilbydarar til at det vert ei verkeleg tevling. Utanlandske entreprenørar har meldt interesse, heiter det. Til Dagbladet Licitationen seier representantar får Dansk Byggeri (entreprenørforeining) og Bygherreforeningen at det er eit paradoks at det i ei krisetid er så vanskeleg å få forventningane til byggherrar og entreprenørar til å møtast. Forklaringa kan berre, slik 8

9 entreprenørane ser det, vere risikoen. Han er så stor at entreprenørane ikkje ønskjer å kome med bod, sjølv om dei har kapasiteten, heiter det. Risikoen vert velta over på entreprenørane, og det gjer det vanskeleg for dei å setje prisar på oppgåvene. Vi ser, seier representanten for Dansk Byggeri til bladet, at kvaliteten på tevlingsunderlaga ikkje alltid er i orden. Tankevekkjande Det er no eit heilt rett tidspunkt å byggje, held entreprenør-representanten fram. Då er det tankevekkjande at entreprenørane ikkje står i kø for store, freistande byggjeoppgåver. Risikoprofilen må vere skeiv. Og frå byggherrane er det risikoen som er mellom forklaringane. Dei er samde med entreprenørforeininga at entreprenørane når det gjeld prosjekt i milliardklassen om mogeleg er mindre viljuge til å ta risiko no når det er krisetid. Men det kan òg vere ei forklaring til, og det har samanheng med kva rådgjevarane seier til byggherrane. Det er mogeleg, heiter det, at rådgjevarane må verte betre mellom anna når det gjeld det å skjøne korleis prisbiletet vert til. Det er ikkje tvil om at det trengs forbetringar, og det å få meir marknadsstrategisk tenking inn i rådgjevarrolla, kan vere ein veg å gå. «Regelpakke» for innkjøp på veg i EU Endringar i innkjøpsreglane for det offentlege er på veg, det kjem reglar for korleis det offentlege skal gjere konsesjonskontraktar, og EU skal få reglar som gjer at tredjeland ikkje får betre tilgjenge til europeiske kontraktar enn det EUlanda har i tredjelanda. Dette er innhaldet i den «innkjøpspakka» som no steg for steg, er på veg gjennom EU-prosessane for nye direktiv. Meir vekt på miljøomsyn og sosiale krav, lettare for småverksemdene og mindre bruk av lågaste pris som tildelingskriterium er nokre hovudpunkt i dei nye innkjøpsreglane. Det er fire framlegg til endringar i innkjøpsreglane for det offentlege som for tida er på veg gjennom EU-systemet. Endringane i reglane for dei klassiske sektorane og forsyningssektorane har vore drøfta i Europaparlamentet og skal no til Rådet, som er ein form for «overhus» i lovgjevingsprosessen i EU. I Rådet sit fagministrane frå medlemslanda, og dei kan kome med framlegg til endringar i dei tekstane som er vedtekne i Europaparlamentet. Dersom det vert slik når det gjeld dei to innkjøpsdirektiva, trengst ein ny omgang med drøftingar i parlamentet. Det kan ofte gå lang tid før denne prosessen, «den andre lesinga», er ferdig. Røysting For stutt tid sidan røysta parlamentet òg over framlegg til eit nytt direktiv som skal gjelde for konsesjonar innanfor offentlege innkjøp. Dette skal gjennom den same prosedyren som dei to innkjøpsdirektiva. I dag er det ikkje noko eiga regelverk for konsesjonar av denne typen. Her gjeld i dag berre dei grunnleggjande EU-prinsippa saman med det som EU-domstolen måtte ha sagt om praktiseringa i sine avgjerder. Etter framlegget til konsesjonsdirektiv skal det berre vere to krav som må følgjast: Det skal kunngjerast at ein konsesjonsavtale skal gjerast, slik at interesserte kan melde seg, og det skal kunngjerast når ein avtale er gjort. Prosedyredokumenta skal, slik Europaparlamentet ser det, gjerast tilgjengelege elektronisk, og reglane skal gjelde for 9

10 avtalar til ein verdi over om lag 60 millionar kroner. Det skal vere høve for ein oppdragsgjevar til å nytte krav som gjeld miljø, sosiale omsyn, innovasjon og jamstelling, heiter det. Ikkje lågaste pris Når det gjeld innkjøpsdirektiva, syner røystinga i parlamentet at det no ikkje lengjer skal vere lågaste pris, men det tilbodet som samla sett er det økonomisk beste, som gjeld. Her skal miljøomsyn telje, slike som berekraft og livslaupskostander eller sosiale omsyn som å kjøpe frå selskap med ein særskilt sosial profil. Like eins skal oppdragsgjevarane sjå til at leverandørane etterlever reglane for miljø og løns- og arbeidsvilkår. Innovasjonspartnarskap kjem. Det er tevlingar der oppdragsgjevaren skriv inn minimuskrav, og overlèt til tilbydarane og gjere framlegg til korleis måla skal kunne nåast. Småverksemdene skal kunne få «innkjøpspass» som vil syne at dei fyller krav frå oppdragsgjevarar som SMB.arane tidlegare gong på gong måtte skrive inn på nytt i tilboda sine. Kontraktar skal òg kunne delast opp for å gjere det mogeleg for dei mindre verksemdene å vere med i tevlingane. Når underleverandørane vert nytta, skal oppdragsgjevaren syte for at underleverandørane følgjer regelverket og gjere dei ansvarlege for det same i neste lekk i leverandørkjeda. Offentleg-offentleg samarbeid Dei same reglane finn ein i hovudsak òg i forsyningsdirektivet. I nokre høve vert det dessutan opna for tilbydarar frå tredjeland, og på visse vilkår skal det verte mogeleg for offentleg-offentleg samarbeid utan at det vert kunngjort tevling før avtale vert gjort. Det fjerde direktivet som for tida drøftast gjeld reglar for tilgjenge frå tredjeland til tevlingar i EU-landa. Det grunnleggjande her er at tredjeland skal få vere med dersom det same er mogeleg for EU-verksemder i det landet det gjeld. 10

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 43/2011 Fredag 16. desember 1. KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse 2. Offentlig

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 24/2011 Fredag 24.juni 1. Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp 2. Ble nektet

Detaljer

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 30. oktober 1. Ventar ei klar betring i regeletterlevinga 2. Buss-kostnader

Detaljer

Kraftig vekst i bruken av e-faktura

Kraftig vekst i bruken av e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2013 Fredag 23. august 1. Kraftig vekst i bruken av e-faktura 2. Må pålegges ved lov

Detaljer

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 17/2012 Fredag 4. mai 1. Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse 2. Gransker

Detaljer

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2010 Fredag 18. juni 1. Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift 2. Smartere

Detaljer

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 6/2012 Fredag 10. februar 1. Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket 2. Doblet

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2014 Fredag 4. april 1. Finansiering for å fremme innovative kjøp 2. Til felts mot

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2011 Fredag 18. november 1. Regjeringen med nye våpen mot regelbrudd 2. Gradvis øker

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2011 Fredag 13. mai 1. E-verktøy åpner grensene følg med! 2. Tett markedsdialog skal

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner

Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner Nyhetsbrev nr. 37/2007 Fredag 9. november 1. Milliardavtale med energikrav og e-auksjoner 2. Miljøkrav i kommuneinnkjøp lågt prioriterte 3. KOFA-seminar, spesialkurs og gassferjer 4. Framlegg om like vilkår

Detaljer

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd.

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 11/2009 Fredag 20. mars 1. Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. 2. Satser på nettbasert

Detaljer

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 32/2010 Fredag 24. september 1. Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan 2. Ny sanksjon

Detaljer

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi.

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige

Detaljer

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2013 Fredag 29. november 1. Åpner for mer konkurranse i helsesektoren 2. Omsorgskvalitet

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

INNHOLD. for offentlig helsetjeneste 35. Oversikt over kostnadene knyttet til pasientskadeordningen

INNHOLD. for offentlig helsetjeneste 35. Oversikt over kostnadene knyttet til pasientskadeordningen ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Et produktivt og aktivt år 3 Styrets arbeid i 2014 5 Om NPE 6 Slik er saksbehandlingen 7 Årets aktiviteter og hovedtall 8 Styring og kontroll i virksomheten 10 Vurdering av framtidsutsikter

Detaljer

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 25/2008 Fredag 27. juni 1. Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform 2. Bergen kommune

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr.

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. Innst. S. nr. 192 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. 18 (2002-2003) Innstilling fra samferdselskomiteen om situasjonen i den norske

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Viktig at staten viser vei

Viktig at staten viser vei Landets ledende fagblad om offentlige anskaffelser www.offentlighandel.no februar 2012 Nr. 1 10. årgang DIFI valgte SendRegning som leverandør av aksesspunkt: Viktig at staten viser vei 11 13 Delte meninger

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706027 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...1 1.3 Avgrensing...2

Detaljer