Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017"

Transkript

1 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet

2 FORORD INNLEIING ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR FINANS FONDSMIDLAR NETTO DRIFTSRESULTAT OG RESULTATGRAD STATSBUDSJETTET FOR FRIE INNTEKTER GENERELLE STATSTILSKOTT KOSTRA (Volda kommune samanlikna med andre kommunar) FOLKETALSUTVIKLING STRATEGIAR FOR Å SKAPE BEREKRAFTIG ØKONOMI MÅL OG RAMMESTYRING INNLEIING BUDSJETTRAMMER SAMORDNING OG UTVIKLINGSSTABEN LØN OG PERSONALSTABEN ØKONOMISTABEN SERVICEKONTORET SKULEAVDELINGA BARNEHAGEAVDELINGA HELSEAVDELINGA NAV BARNEVERNAVDELINGA PLEIE OG OMSORGSAVDELINGA (PLO) EIGEDOMSAVDELINGA LANDBRUKSAVDELINGA KULTURAVDELINGA KOMMUNALTEKNISK KART, OPPMÅLING OG BYGGESAK BRANN OG REDNING ANSVARSOMRÅDE 80 (FELLES UTGIFTER OG INNTEKTER) INVESTERINGAR

3 FORORD Volda kommune har over lengre tid bygd opp eit driftsnivå som er for høgt i høve dei faste inntektene. Dette vert svært synleg når inntekter i storleiken 30 millionar kroner har falle bort i løpet av dei siste 3 åra. Dette har resultert i ubalanse i drifta. Samtidig har Volda kommune over år bygd opp høg lånegjeld der rentene og avdraga tek ein stadig større del av inntektene. Veksten i pensjonskostnadene har forverra situasjonen ytterlegare. Pensjonspremien aukar med om lag 17,7 millionar kroner frå , og utgjer no om lag 20 % av løna. Volda kommune sin økonomi er i ein krisetilstand. Det er to måtar å løyse dette på, ved å auke inntektene og redusere utgiftene. Utfordringa er at kommunen skal driftast og skal løyse uløyste oppgåver som også medfører auka utgifter og investeringar på enkelte område. Det er viktig å vere klar over at årsaka til denne situasjonen ikkje er noko som plutseleg har oppstått. Drifta er ein konsekvens av dei vedtaka og prioriteringa som har vore gjort over tid, men inntektsbortfallet har gjort dette synleg. Fylkesmannen har oppmoda Volda kommunestyre om å stoppe opp. Ut frå økonomiske omsyn burde det vere investeringsstopp i heile økonomiplanperioden. Det ville kome i konflikt med nasjonalt krav til standard og kvalitet på kommunen sine tenester. Øyra skule, som ut frå forskriftsmessige krav er i så dårleg stand at det må det må byggjast ny, er ei investering som åleine vil medføre auka kapitalutgifter på om lag 9 millionar kroner. Det vil ikkje vere rom for å byggje ny Øyra skule utan å auke eigedomsskatten til høgste sats (7 0/00) i I tillegg må kommunen gjere strukturelle endringar for å tilpasse drifta under normert nivå, dvs drive billegare enn statleg utrekna utgiftsbehov på alle tenesteområde. Eg finn det nødvendig å utgreie to alternative budsjettframlegg, eitt med Øyra skule og eitt utan Øyra skule. Valet mellom desse to alternativa er svært vanskelege. Framleis drift av dagens skulebygg ved Øyra er ikkje forsvarleg ut frå krava til det fysiske miljøet. Samtidig er det ikkje økonomisk forsvarleg å leggje inn ei så stor investering dersom kommunen ikkje vil ha økonomisk balanse i økonomiplanperioden. Dersom Øyra ikkje vert bygt, må det likevel gjerast tiltak ved skulen. Dette vil vere mellombelse, fordyrande og utilfredsstillande i høve eit nybygg som ein eller annan gong må kome. Ev. slike alternative tiltak må utgreiast om det skulle verte eit reelt alternativ. Rådmannen opplever frustrasjon over at dei sentrale rammevilkåra for Volda kommune frå det eine året til det andre endrar seg så drastisk, jfr. trekk i utgiftsutjamninga i inntektsoverføringa og veksten i pensjonskostnadene. Det tek botnen ut av økonomiplanen og gjer at det som var realistisk ikkje lenger vil vere det. Eg opplever at det går tungt inn på meg at vi blir sett i ein situasjon der Øyra skule som eit sterkt trengjande prosjekt, godt planlagt og førebudd til gjennomføring, no må verte gjenstand for usikkerheit. Sjølv om Volda kommune har valt formuesmodellen som grunnlag for eigedomsskatt, og som gir lågare skatt pr promilleintervall enn etter verditakst, så kan det vere urovekkjande å leggje seg på høgste promillesats. Ettersom eg har tolka signala til kommunestyret om nivået på eigedomsskatten, så finn eg i valet mellom pest eller kolera å leggje fram alternativet der Øyra skule ikkje er innarbeidd i økonomiplanperioden. Det vil da vere opp til kommunestyret kor langt ein er villeg til å gå i auka inntekter og ev ytterlegare reduserte tenester for å finne rom for Øyra skule no. 2

4 Dagens rente ligg under normalt rentenivå, og rådmannen er uroleg for gjeldsauken i økonomiplanperioden. Det viktigaste oppdraget i økonomiplanperioden vert å få realistiske budsjett. Dette inneber i tillegg til eigedomsskatt store kutt i kostnader for å skape samsvar mellom inntektene og utgiftene. Stoltenbergregjeringa presiserer også i forslaget til statsbudsjett at; En stabil finansiell situasjon er en føresetnad for god kommunal tjenesteyting over tid. Den økonomiske situasjonen til Volda kommune vert forverra ytterlegare i 2014 som følgje av reduksjon i den utgiftsutjamnande delen av inntektsoverføringa frå staten. Staten operer med såkalla normert nivå og utgiftsutjamninga er basert på dei kostnadene staten har rekna ut at det skal koste å drive tenestene i Volda kommune. I 2011 fekk Volda kommune om lag 26 millionar kroner i kompensasjon for å vere ei meir tungdriven kommune enn gjennomsnittskommunen. I 2014 er dette redusert til om lag 16 millionar kroner. Årsaka er mellom anna redusert elevtal og redusert avstand. Staten har da rekna ut at Volda er billegare å drive og får trekk i utgiftsutjamninga. Budsjettet til Volda kommune for 2014 er det mest utfordrande eg som rådmann har opplevd. Framlegget til budsjett viser reduksjon i tenestenivået ved nedbemanning. Rådmannen finn det ikkje forsvarleg å kunne kutte meir på eitt år enn foreslått, og finn det derfor nødvendig å leggje fram eit budsjett i underskot. Det vert nødvendig å bruke fleire år på å balansere økonomien til kommunen. Dersom kommunestyret vedtek eit budsjett som ikkje er balansert, vil Volda kommune kome i ROBEK-registeret i Å finne dekning for eit så stort avvik mellom utgifter og inntekter vil utfordre mange interesser og er konfliktfylt. Det er ei utfordring i seg sjølv å kommunisere ut slik at folk forstår denne situasjonen, og at alternativa til inndekning er avgrensa. Dette tyngjer meg som rådmann, og det uvilkårlege kravet til å arbeide mot budsjettbalanse gjer at eg må gå på akkord med eigne prinsipp og verdiar. Dette gjeld m.a forslag om innføring av eigedomsskatt på verker/bruk og næringseigedomar, auka promillesats frå 3 til 4 i 2015, men mest av alt kutt i tenester som resulterer i dårlegare tilbod og færre tilsette. Nedbemanning må gjennomførast ved gode prosessar der siste utveg vert ev oppseiingar. Det å ev seie opp tilsette fordi det ikkje er økonomi til å ha ein i arbeid er det tyngste ein rådmann og vi som leiarar kan gjere. Kravet til økonomisk balanse er uvilkårleg, og det uroar meg at dette skal overskygge dei menneskelege verdiane. Budsjettarbeidet er ein prosess der rådmannen ut frå rolla må kome med forslag til løysingar og sjå kommunen samla. Dette skaper engasjement og motstand hos dei som vert ramma. Rolla som rådmann er særskilt krevjande når kommunen må gjennomføre kritiske kutt. Som rådmann må eg kome med konkrete forslag og ikkje pakke utfordringane inn for å skjerme meg sjølv. Eg kjem ikkje med tiltak som vekkjer motstand fordi eg vil gjere det vanskelegare for folk, men rett og slett fordi Volda kommune har kome i ein situasjon der det ikkje er til å unngå. Det er viktig at politikarane ser dette som forslag, bidreg aktivt i å vurdere alternativ, og til slutt tek ansvaret for dei løysingane som vert valde. Det er avgjerande at det budsjettet kommunestyret vedtek er bygd på realistiske føresetnader. Rådmannen er også oppteken av at tilsette sine organisasjonar, brukar-organisasjonar og ulike interesser i Voldasamfunnet elles har meiningar om budsjettet og nyttar høve til å kome med innspel og merknader. Avslutningsvis finn eg også nødvendig å dele mi uro over den sentraliseringsmekanismen som dagens inntektssystem utløyser. Kommunestyret og eg som rådmann vert ståande i 3

5 frontlina mot innbyggjarane på bygdene når vi foreslår tiltak som skal passe Volda kommune inn i staten sin utgiftsmodell for drifta av kommunen. Når Volda kommune ikkje har bufferar å gå på, vil kommunestyret verte utfordra på sentralisering av tenestene. Når alle reservar er oppbrukt vert dette tydeleg, og spørsmålet er om ikkje distriktskommunane no bør stå samla opp for å få endra inntektssystemet slik at vi får overført midlar for å drive tenester der folk bur. Inntektssystemet for kommunane er teknisk og komplisert, men det er viktig å vere klar over at dette systemet når det skal reviderast komande år vil vere avgjerande for kvar det skal bu folk i dette landet i framtida. Volda kommune er nødt til å ta grep og ha strategi som gir berekraft i drifta i løpet av dei komande åra. Omstilling og smartare løysingar er ein viktig del av dette. Rune Sjurgard rådmann 4

6 1 INNLEIING Volda kommune sin økonomiske situasjon har bygd seg opp over tid. Utviklinga med negative tal vert synleggjort når kommunen misser inntekter samtidig med kraftig vekst i utgifter på enkeltområde. Overgangen frå 2013 til 2014 er særskilt utfordrande, og rådmannen finn derfor å måtte fremje eit framlegg til årsbudsjett 2014 og økonomiplan som ikkje er i balanse. Dette inneber at Volda kommune vert ein ROBEK- kommune frå og med januar Tabellen under viser sentrale område der situasjonen har forverra seg på inntektssida frå 2013 til 2014: Budsjett 2013( opphavleg) Budsjett 2014 Utgiftsutjamning (*) Tussa Momskompensasjon investeringar Finansplasseringar Sum inntekter (*)= er ein del av rammetilskotet Vi ser av tabellen ovanfor at inntektene er redusert med ke Det vert vist til lenger bak i budsjettdokumentet for nærmare kommentarar til innhaldet i tabellen. Det er tilsvarande situasjon på utgiftssida. Tabellen under viser utvalde område der det er vesentleg auke i 2014: Auka ramme Barnehage Auka ramme Kommunalteknisk Auka ramme Pleie og omsorg Auka renteutgifter Auka avdragsutgifter Vekst pensjonspremie Egenandel Enslig mindreårige Sum Det vert vist til lenger bak i budsjettdokumentet for nærmare kommentarar til innhaldet i tabellen ovanfor. I 2013 brukar vi opp det vi har av ubunde driftsfond (kr ). Vi kan grovt sett oppsummere skilnaden mellom 2013 og 2014 slik: Reduserte inntekter Ubunde fond (brukt opp i 2013) Auka utgifter Sum

7 Rådmannen har vurdert alle moglege tiltak for å få framlegget til årsbudsjett 2014 og økonomiplan Her er hovudgrepa: Kommunestyret vedtok 29 august 2013 å innføre eigedomsskatt på bustader og fritidseigedomar (2 promille i 2014, og 3 promille frå og med 2015). Rådmannen tilrår at det vert innført eigedomsskatt på alle skatteobjekt frå og med 2014 (også verk og bruk og næringseigdom som er unnateke i Kommunestyre sitt vedtak). Det er vidare lagt opp til at satsen for eigedomsskatt vert auka til 4 promille frå og med Analyse av KOSTRA- tala frå 2012 (sjå kapittel 2.7) viser at Volda kommune har eit forbruk som er nesten 30 mill kr større enn våre frie inntekter (skatt og rammetilskott) gjev rom for. Dette vert ei utfordring når Volda kommune si saml drift berre ligg på kr over det normerte nivået (dvs. at det er eit stort gap mellom dei frie inntektene og normert utgiftsnivå). Det er budsjettert med 10,5 mill kr i eigedomsskatt i 2014, og vert auka til 21 mill kr i Det er budsjettert med ei inntekt på premieavvik på 14 mill kr. Her vert det kapittel 3.19 for nærmare opplysningar. Det er gjort reduksjonar på ca 15,4 mill kr på avdelingane, og det vert vist til kapittel 3.2 for nærmare opplysningar. Bygging av Øyra skule er ikkje med i rådmannens framlegg til årsbudsjett og økonomiplan. Basert på dagens historisk låge rentenivå, så er det behov for eit tosifra millionbeløp for å dekke årlege renter og avdrag. Det er kun mogleg å få dette til dersom ein aukar eigedomsskatten til maksimalt nivå. På tross av desse store grepa er det ikkje mogleg å få 2014 i balanse. Det er budsjettert med eit underskot på ca 10,8 mill kr. Dersom ein korrigerar for årets premieavvik i 2014, så er det reelle underskotet nesten 25 mill kr. 6

8 Tabellen under viser eit samandrag av framlegget til årsbudsjett 2014/økonomplan (det opphavlege budsjettet for 2013 er også med). Budsjettår Frie inntekter Eigedomsskatt Generelle statstilskott Parkeringsavgift =Sum frie disponible inntekter Renteutgifter Avdragsutgifter Utbytte Tussa Verdiauke plasseringar Renteinntekter =Netto finanskostnader Økonomisk ramme før fond Avsett til Disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av pensjonsfond = Økonomisk ramme Netto løyving avdelingane Underskot Det er lagt opp til investeringar på kr i økonomiplanperioden. Investeringane i perioden er relativt høge sett i høve til kommunen sine økonomiske rammevilkår. Investeringane som er lagt inn vert sett på som nødvendige for å kunne gi tilfredsstillande tenester. Det er ei utfordring at dette i hovudsak er investeringar som ikkje utløyser rasjonalisering i tenester og reduserte driftsutgifter. Lokaliseringa av omsorgsbustadene vil vere avgjerande for driftsutgiftene. Dent største satsinga er bygging av omsorgsbustader (erstatningsbustader for Mork bustader) og omsorgsbustader tilrettelagt for brukarar med særskilte behov. Hovuddelen av rådhusinvesteringa er oppattbygging etter brannen. Tabellen under viser fordelinga på kvart enkelt år og på investeringskategori: Byggefelt og industriområde VA-området Andre investeringar Totalt inkl mva

9 Investeringane er finansiert slik som tabellen under viser: Tilskot Forsikringsoppgjer rådhuset (*) Momskompensasjon Sum finansiering ekskl lån Låneopptak Sum finansiering (*)= I tillegg budsjettert med kr 6 mill i forsikringsoppgjer rådhus i 2013 Volda kommune si ordinære langsiktige gjeld er pr november 2013 kr Det er pr 12. november verken betalt avdrag eller gjort årets låneopptak for Dette vert gjort mot slutten av året. Basert på føresetnadane i budsjett/økonomiplan- framlegget, så vil den langsiktige lånegjelda vere ca 793 mill kr ved utgangen av komande økonomiplanperiode. Det er usikkert kor lenge det ekstremt låge rentenivået vil vare. For 2013 er det utarbeidd prognose som indikerer at finanskostnadane vert ca 40 mill kr i år ( ca 50/50 fordelt mellom renter og avdrag). Den første tabellen i innleiingskapittelet viser finanskostnader på over 53,4mill kr (der renteutgiftene utgjer ca 39 mill kr) i Vi har pr 4.kvartal 2013 ei gjennomsnittleg rente på ca 3,12% på vår langsiktige gjeld. Dersom rentenivået normaliserer seg (som til dømes ei auke på ca 2%) mot slutten av økonomiplanperioden, så vil renteutgiftene auke med ytterlegare 15 mill kr i høve til det som er lagt inn i 2016! Prioriteringar på 2014-budsjettet Kommunen har eit altfor høgt driftsnivå i høve til inntektene, samtidig som utgiftsnivået på tenestene ikkje er spesielt høgt. I pleie- og omsorgstenestene driv Volda kommune mykje billegare enn samanliknbare kommunar og vesentleg lågare enn den statlege utrekninga (normert nivå). Det er særleg på barnehagar og skule at Volda kommune driv høgare enn samanliknbare kommunar og normert nivå. Utfordringa er at dette høge utgiftsnivået er knytt til struktur. Den høge gjelda bind opp driftsøkonomien til kommunen. Volda kommune har over mange år greidd å halde oppe driftsnivået med inntekter frå momskompensasjon, utbytte frå Tussa og finansavkastning. Dette har vore vikårlege og svingande inntektskjelder som saman med reduksjon i inntektsoverføringa frå staten har medført eit inntektsbortfall på om lag 30 millionar på 3 år, og 10,1 millionar kroner berre frå 2013 til I 2013 vart kutt i tenester utsett ved å bruke fondsmidlar p 10,8 millionar kroner. Utgiftene aukar vesentleg også i Underbudsjettering i drifta må rettast opp med 8 millionar kroner (i hovudsak innanfor barnehage). Renter og avdrag til nye investeringar vil auke med 3,7 millionar. Veksten i pensjonspremien er på 17,7 millionar i 2014 og til slutt har regjeringa foreslått å redusere tilskotet til einslege mindreårige flyktningar med 1,1 millionar. Til saman resulterer dette i eit avvik på om lag 52,4 millionar. Veksten i løns- og pensjonsutgiftene skaper vanskar for mange kommunar neste år. For Volda kommune vert situasjonen ekstra vanskeleg når vi i tillegg mistar så store inntekter. Reduksjon i drifta (saldering) Det er foreslått å hente inn 14,9 millionar kroner over drifta i avdelingane i

10 Saldering er gjort etter følgjande prinsipp: 1. Auka inntekter 2. Omstilling 3. Ikkje lovpålagt 4. Redusert standard og kvalitet Det vert vist til eige vedlegg med spesifikasjon over tiltaka med kommentarar og gruppert avdelingsvis. Vidare vert det synt til eige vedlegg over tiltak som har vore vurdert, men ikkje foreslått. Øyra skule (Alternativt budsjett) Budsjettår Frie inntekter Eigedomsskatt Generelle statstilskott Parkeringsavgift =Sum frie disponible inntekter Renteutgifter Avdragsutgifter Utbytte Tussa Verdiauke plasseringar Renteinntekter =Netto finanskostnader Økonomisk ramme før fond Avsett til Disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av pensjonsfond = Økonomisk ramme Netto løyving avdelingane Underskot Samla underskott alle 4 år Bygging av Øyra skule er ikkje med i budsjettframlegget til rådmannen. Tabellen over viser dei økonomiske konsekvensane av å bygge Øra skule: Underskottet aukar til 14,6 mill kr i Det vert store underskott også i dei 3 siste åra i økonomiplanperioden. Akkumulert underskott for heile perioden vert kr

11 Det er i gjort føresetnad i tabellen ovanfor at bygget vil koste ca 208 mill kr (inkludert mva). Bygging av Øyra skule vil resultere i at kommunen må auke eigedomsskatten for å dekkje kapitalkostnadene og drifta av bygget. Ei promille auka eigedomsskatt utgjer om lag kr 5,5 millionar. Dette vil i så fall innebere auke til 6 7 0/00 etter dagens historisk låge rentenivå. 10

12 Økonomiplanen Budsjettåret 2014 er oppbunde i drifta av primæroppgåvene og finansutgiftene. Det ligg såleis faktiske avgrensingar i kor mykje ein kan gjere av endringar i løpet av eitt budsjettår. Økonomiplanen gir meir rom for å leggje politikken for politiske prioriteringar. Inntektssystemet sin måte å finansiere kommunesektoren utfordrar den desentraliserte tenestestrukturen i Volda kommune. Dette er konfliktfullt og vil resultere i sentralisering av tenester i strid med det som har vore politisk prioritert i Volda kommune. Dette er vanskeleg i ein situasjon der bygdene har stor fråflytting. Under pressa rammevilkår er det kommunen sitt beste ut frå eit heilskapsomsyn som må leggjast til grunn. Det inneber overordna prioriteringar som kan opplevast som nedprioritering for bygdene. Lokale prioriteringskonflikter vil i denne samanheng vere eit utslag av dei rammevilkåra som regjering og Storting har sett for finansieringa av kommunen. På samfunnsutviklingssida er det lagt inn investeringsmidlar i vegutbygging, vatn- og avlaupsprogrammet, utvikling av Volda sentrum, utbygging av øvre Rotset næringsområde og utbygging av bustadfelt. Kyrkja Kyrkja er ein sjølvstendig juridisk organisasjon som er ansvarleg for si drift innanfor dei tilskota som vert ytt frå kommunen. Dette er følgt opp med ei budsjetteknisk omlegging der tilskotet til Kyrkja vert budsjettert som ei driftsoverføring frå kommunebudsjettet. Det er lagt opp til same aktivitet på drifta som i 2013 korrigert for pris- og lønsutvikling. Når det gjeld investeringar i Kyrkja, så dekkjer driftsoverføringa frå kommunen Kyrkja sine kapitalkostnader med det som har vore budsjettert i Dette er prosjekt som ikkje fullt er gjennomført (mellom anna Kyrkjegardsutbygging) Ny organisasjonsstruktur Den nye organisasjonsplanen er under gjennomføring. Det er prosessar på gang innanfor sektorane for å gå gjennom organsiering av oppgåver og tydeleggjere roller. Etter nyttår vert det sett i verk leiarutvikling. Budsjettet vert av praktiske omsyn lagt fram etter den gamle organisasjonsstrukturen. Det gjer det også lettare å forhalde seg til rammer og endring i høve tidlegare år. Når budsjettet er vedteke vert budsjettet tilpassa den nye organisasjonsstrukturen. 11

13 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR Vi skal i dette kapitelet sjå på faktorar som er avgjerande for den økonomiske handlefridomen vår: Finans Fondsmidlar Statsbudsjettet 2014 Frie inntekter Generelle statstilskott Folketalsutvikling Vi skal i tillegg sjå på Volda kommune i høve til andre kommunar ( KOSTRA). 2.1 FINANS Volda kommune har ei slik samansetjing av langsiktig gjeld pr : Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktingar Lånegjeld Sum langsiktig gjeld Dei kommunale rekneskapsreglane vedkommande pensjon blei endra i Som eit resultat av dette er pensjonsforpliktingar nå definert som langsiktig gjeld i balanserekneskapen til kommunen, jfr tabellen ovanfor. Ein kan grovt sagt seie at den langsiktige lånegjelda til kommunesektoren kan delast inn i 2 kategoriar, sjå tabellen under. Vi har ordinære lån som vert nytta til å finansiere investeringane til kommunen. Desse utgjer ca 656,3 mill kr ved slutten av året. Den andre kategorien er Startlån, og er Husbanklån som etter bestemte vilkår blir lånt ut vidare til innbyggjarane. Avdrag og renteutgifter vi betaler til Husbanken skal i prinsippet vere lik avdrag og renter vi mottar frå låntakarane. Volda kommune si langsiktige gjeld til låneinstitusjonar er som vist i tabellen under: Langsiktig lånegjeld ordinære lån Startlån Sum langsiktig lånegjeld KLP/Kommunekreditt er valt bort som långjevar frå desember 2010, etter at dei auka marginen på sine lån. Vi har no heile vår ordinære lånemasse i Kommunalbanken 12

14 Det er ikkje heile den ordinære langsiktige lånegjelda som belastar økonomien til kommunen. Vi kan vise det ved å ta utgangspunkt i tabellen under: Ordinære langsiktig lånegjeld Omsorgssatsing VAR-området Grunnskolereform Kyrkjebygg Investering i skulebygg (2001) Lån som belaster kommunens økonomi Sum , , ,00 Det er abonnentane som gjennom avgiftene betaler finanskostnadene innanfor VAR.området. 56,6 mill kr av den ordinære lånegjelda er knytt til VAR (Vann, Avløp Renovasjon)- lån. Fram til 2017 vil vi få over 6 mill kr i rentekompensasjon frå staten vedkomande investeringar (kr ) i samband med grunnskulereforma 97. Dei neste 30 åra vil vi få tilskot på ca 48,7 mill kr (+ renter) frå staten i samband med investeringar i omsorgsbustader og omsorgssenteret. I tillegg får vi rentekompensasjon i 20 år (på grunnlag av et eit beløp opphavleg 23,7 mill kr) vedkomande investeringar i skulebygg (ordninga vart innført i 2001). Tabellen under viser korleis den langsiktige gjelda vil utvikle seg i neste økonomiplanperiode dersom rådmannen sitt forslag til investeringar i perioden vert vedteken Ordinær lånegjeld pr 1 januar Planlagte ordinære låneopptak Minimumsavdrag = Estimert lånegjeld pr 31. desember Gjennomsnittlig rentesats 3,01 % 3,19 % 2,73 % 3,13 % 3,57 % Renteutgifter Tabellen ovanfor viser berre kommunen sine ordinære lån som er med talgrunnlaget t tabellen ovanfor. Startlåna frå Husbanken er ikkje med. Vi har kr i vedtekne låneopptak pr som ikkje er gjennomførte. I tabellen ovanfor er 23 mill kr av dette plassert som låneopptak i Det resterande er plassert i Finansutgifter Renter investeringslån Renter formidlingslån Sum renter Avdrag investeringslån Sum finansutgifter (*) = Renteutgiftene for 2013 er prognose, og er mindre enn det budsjetterte beløpet 13

15 Renteutgifter Kommunens samla låneportefølje er kr pr. november Det er ikkje gjort låneopptak i Heile lånemassen er i Kommunalbanken. Dei ulike låna har forskjellig løpetid og kjem til forfall slik: Saldo Utløpsdato Kommunalbanken 3 mnd NIBOR desember 2025 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR desember 2025 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR desember 2025 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR juni 2030 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR september 2022 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR mars 2031 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR desember 2036 Kommunalbanken 3 mnd NIBOR september 2037 Sum Låneportefølja er bygd opp av lån med flytande rente basert på 3M nibor. Denne renta vert lagt til eller trekt frå ein margin etter avtale med långjevar. Pr november 2013 er marginen på låna pluss 0,40 prosentpoeng. Når det gjeld fastrenter er desse etablert som rentebytteavtaler (renteswapper). Desse er slik at kommunen mottar flytande rente lik 3M nibor frå motparten (banken) og betaler den faste, avtalte renta tilbake (til banken). Dette gir kommunen lågare fastrentekostnad, samanlikna med ordinære fastrentelån. Renteswappene har eit omfang som gjer at forholdet mellom lån med fast- og flytande rente er 38/62 pr november Volda kommune har 2 aktive rentebytteavtaler (renteswapper) : Volda kommune inngikk ei rentebytteavtale med DNB Nor i Startdato var Volda kommune betaler fast rente på 4,54% til banken (av eit beløp på 50 mill kr). Banken betaler flytande rente (3 mnd Nibor) av eit beløp på 50 mill kr til Volda kommune. Denne rentebytteavtalen har sluttdato Volda kommune inngikk ei rentebytteavtale med DNB Nor i Startdato var Volda kommune betaler fast rente på 4,25% til banken (av eit beløp på 200 mill kr). Banken betaler flytande rente (3 mnd Nibor) av eit beløp på 200 mill kr til Volda kommune. Denne rentebytteavtalen har sluttdato Sommaren 2011 inngikk Volda kommune 2 framtidige rentebytteavtaler: 14

16 Volda kommune inngikk ei rentebytteavtale med Sparebank 1 SMN i juli Starttidspunkt er desember Volda kommune betaler fast rente på 4,33% til banken (av eit beløp på 50 mill kr). Banken betaler flytande rente (3 mnd Nibor) av eit beløp på 50 mill kr til Volda kommune. Denne rentebytteavtalen har slutttidspunkt desember Volda kommune inngikk ei rentebytteavtale med DNB NOR i august Starttidspunkt er desember Volda kommune betaler fast rente på 4,47% til banken (av eit beløp på 50 mill kr). Banken betaler flytande rente (3 mnd Nibor) av eit beløp på 50 mill kr til Volda kommune. Denne rentebytteavtalen har slutttidspunkt juni Volda kommunes låneportefølje er på 656 millioner kroner. Fastrenteandelen ved utløpet av 2013 vil være 44%, men denne faller ned til 13% mot slutten av Dette betyr at kommunen må etablere noen nye fastrenter i løpet av neste år, men det inneber også at nivået på den korte renta vil få aukande betydning for renteutgiftene i Grafen under illustrerer det historiske nivået på den flytende renten (3M nibor) og hvilket nivå framtidig 3M nibor (forwardrenten) handles på for økonomiplanperioden: Kortrenten- historisk og forventninger 3M nibor 3M nibor forward jan.07 nov.07 sep.08 jul.09 mai.10 mar.11 jan.12 nov.12 sep.13 jul.14 mai.15 mar.16 jan.17 nov.17 I økonomiplanen er forwardrenta (med tillegg for avtalt kredittmargin) lagt til grunn som rentekostnad på lån med flytende rente. Kommunen si låneportefølje har frå september til desember 2013 ei gjennomsnittsrente på 3,12%. Denne rentesatsen vert rekna ut som eit veid gjennomsnitt mellom prisen på flytande lån (pr medio september) og eksisterande fastrenter. Prisen på3 mnd NIBOR er pr 12 november ,64%. En renteregulering i dag ville gitt ei flytende lånerente på 2,04% (der Kommunalbanken sin margin på 0,4% er inkludert). Eksisterande fastrenter er på 4- talet, jf avsnittet over om rentebytteavtaler. I økonomiplanen er forwardrenten (med tillegg for avtalt kredittmargin) lagt til grunn som rentekostnad på lån med flytende rente. Kommunen si låneportefølje har i 4. kvartal 2013 ei 15

17 gjennomsnittsrente på 3,01%. Denne rentesatsen fremkommer som eit veid gjennomsnitt mellom prisen på flytande lån og eksisterande fastrenter. Prisen på flytande lån er pr 12 november ,04%. Her utgjer3 mnd NIBOR 1,64%. Dei siste 0,4% er Kommunalbanken sin margin. Fastrentene er på 4- talet, jf avsnittet over om rentebytteavtaler. Grafen ovanfor illustrerer at den korte renta er på et lavt nivå. Vi ser også at det er forventa at renta kjem til å auke i løpet av perioden. Norges Bank konstaterte på siste rentemøte at prisveksten var lågare enn venta og at krona var svakare. Situasjonen i arbeidsmarkedet og den økonomiske veksten synes også å være noe under forventningane frå tidligare i år. Dette har medført at forwardrentene har kome litt ned i oktober/november. I Europa sliter man framleis med svake vekstimpulsar. Det forventa økonomiske oppsvinget ser ut til å vente på seg, kanskje med unntak for Storbritannia og Tyskland, der bildet er litt meir positivt. Det svake makrobildet i Euro-området øker sannsynligheten for ytterlegare kvantitative tiltak og/eller ytterlegare rente senkingar. Eit eventuelt. rentekutt i Euroområdet vil også påverke rentesettinga frå Norges Bank. USA synes å være på tur ut av den økonomiske bølgedalen. En rekke makroøkonomiske indikatorar bekreftar dette. Sjølv om situasjonen synes bedre, opprettholdar Sentralbanken de kvantitative tiltakene som innebærer månedlige obligasjonskjøp på USD 85 mrd. Renta holdes fortsatt lavt og markedet synes å ha tillit til at renten holdes lav så lenge arbeidsløysa ikkje faller vesentlig. Kommunens renteutgifter i økonomiplanperioden avhenger også av nivået på den flytande renta. Kommunen nytter forwardkurven (FRA- framtidig renteavtale) for å anslå framtidig flytande rente. FRA ene viser kva nivå man faktisk kan sikre den framtidige flytande renta på. Såleis illustrerer forwardkurven den samla forventning til framtidig kortrente hos aktørane i marknaden, både långjevarar og låntakarar. I økonomiplanen er det lagt til grunn en "hold-til-forfall"-strategi for eksisterande fastrenter. De gjeldende fastrentene er følgelig videreført i som kostnad økonomiplanen - heilt frem til dei har forfall. Forwardkurven er foretrekt som grunnlag for framtidig kostnadsnivå på flytande lån (fremfor anslag fra f.eks. Norges Bank) fordi den representer eit prisnivå kommunen faktisk kan velje å foreta sikringsforretninger på. Kommunane formidlar Startlån frå Husbanken. Renta kommunen betalar til Husbanken er noko høgare enn det låntakarane betalar til kommunen. Renteutgiftene er difor budsjettert kr høgare enn renteinntektene (sjå neste tabell). Avdrag investeringslån Volda kommune budsjetterer med minimumsavdrag på sine langsiktige lån. Verdien av anleggsmidlane (bygningar, transportmidlar etc) og levetida til desse, er avgjerande for kor mykje vi må betale i årlege avdrag. Minimumsavdrag kan bli rekna ut ved 2 ulike metodar, forenkla metode og avansert metode. Volda kommune nyttar metoden som gir den lågaste 16

18 avdragsbelastninga pr år (avansert metode). Det endelege talet vil først vere klart ved avslutning av rekneskapen for det enkelte år. Minimumsavdraget vart kr i 2012, og er budsjettert med 21 mill kr i Minimumsavdraga vil auke i komande økonomiplanperiode. Finansinntekter Tabellen under viser dei budsjetterte finansinntektene for dei neste 4 åra: Renteinntekter formidlingslån Ordinære renteinntekter Utbytte Tussa Verdiauke obligasjonsfond m.m Sum Renteinntekter Startlån (Husbanken) Renteinntektene er det låntakarane betalar i renter. Dette skal samsvare nokolunde med det kommunen har i renteutgifter til Husbanken. Men det viser seg at renteinntektene har vore lågare enn renteutgiftene. Ordinære renteinntekter Det er budsjettert med 2,1 mill kr i renteinntekter i 2013 og Tilsvarande tal for 2014 og 215 er 2,7 mill kr pr år. Utbytte Tussa I 2011 fekk Volda kommune kr (kr pr aksje) i utbytte frå Tussa. I 2012 vart utbytet kr pr aksje som utgjorde kr på Volda kommune. I 2013 er det budsjettert med eit ordinært utbytte på kr (kr pr aksje), men vart kr (kr 2100 pr aksje). Eigarane underteikna i februar 2013 ny aksjonæravtale. Når det gjeld utbyte skal det betalast ut eit ordinært utbyte på 60 % av resultatet etter skatt under føresetnad av at selskapet leverer gode resultat og har ein tilfredsstillande soliditet. I 2013 vart det utbetalt ordinært utbytet ved 60 % av overskotet som utgjer kr pr aksje. Dette gjev eit utbyte for Volda kommune på Kr Dette er kr 7,5 mill lågare enn utbytet som vart utbetalt i I samband med emisjonen og at KLP kom inn som ny eigar vert det ei ekstraordinær utbetaling til eigarane på kr 50 mill i Dette er ei eingongsutbetaling som ikkje vert vidareført seinare år. Under prosessen med aksjonæravtalen var det uttrykt forventingar om at eit utbytenivå på kr pr aksje eller 60 % utbyte av overskotet etter skatt dersom det gir høgare utbyte. Dette var også på eit tidspunkt signalisert frå styret. Selskapet har siste året pga prisar i marknaden 17

19 signalisert lågare forventing til resultat, og at eigarane må bu seg på eit nivå med det ordinære utbytet for I den gamle aksjonæravtalen var det lagt inn ei forventing om utbyttenivå på kr pr aksje. Volda kommune har 484 aksjar i Tussa (15,96 %). Dette er såkalla B-aksjar som ikkje er fritt omsettelege og berre kan eigast av kommune eller fylkeskommune. Volda kommune har saman med dei andre eigarane inngått ein aksjonæravtale som skal gjelde i 6 år. Kommunen har hatt eit langsiktig siktemål med eigarskapen i Tussa. Kommunen har også finansielt motiv for å vere eigar i Tussa, og det er viktig å signalisere overfor selskapet at kommunen har forretningsmessig forventing om at Tussa Kraft AS leverer økonomiske resultat som gjer at Volda kommune får ei tilfredsstillande avkastning av den kapitalen som er stilt til rådigheit for selskapet. Dersom Tussa Kraft AS ikkje greier å levere resultat etter Volda kommune sine forventingar i aksjonæravtaleperioden, bør kommunen vurdere sitt strategiske eigarskap i selskapet. Rådmannen meiner Volda kommune bør signalisere ein auke i utbyte, min. kr pr aksje i 2014, dvs eit utbyte for Volda kommune på kr Dette vil vere svært lågt og er langt under det kommunen ville ha fått i rente på kapitalen på ordinært bankinnskot. No har KLP kome inn som ein finansiell investor med forventingar til avkastning. I utgangspunktet er det grunn til å tru at dei forventar ei avkastning høgare enn 3 mndr NIBOR (1,68 % pr 24. oktober) noko som skulle tilseie minst mellom 2 3 %. Basert på kjøpspris (kr pr aksje) utgjer det eit utbyte pr aksje på mellom kr og kr pr aksje pr år. For Volda kommune ville det utgjort mellom 6,5 mill 9,8 mill kroner. Den store usikkerheita rundt resultata i selskapet gjer at rådmannen ikkje finn det forsvarleg å budsjettere med så store utbyte i åra som kjem. Rådmannen meiner det likevel er viktig å signalisere forventingar til Tussa og foreslår eit forventa utbyte frå og med 2015 på kr pr aksje som vil utgjere kr 5 mill årleg for Volda kommune. Aktiva (plasseringar i aksjefond, obligasjonsfond og pengemarknadsfond) Verdiauken har vore veldig stor i perioden I 2008 måtte vi utgiftsføre ein verdireduksjon på 7,7 mill kr på våre plasseringar i aksjar, obligasjonar og pengemarknadsfond. I 2009 snudde det igjen, og vi kunne inntektsføre ei verdiauke på ca 8,3 mill kr. I 2010 var avkastninga ennå større (ca 11,5 mill kr). I 2011 måtte vi på nytt bokføre eit tap (3.3 mill kr). I 2012 kunne Volda kommune bokføre ei avkastning på nesten 6 mill kr. Volda kommunes portefølje er delt mellom Storebrand og DNB. Tabellen nedanfor viser samla portefølje fordelt på dei ulike aktivaklassane ved utgangen av andre tertial 2013: Totalporteføljen Aktiva Verdi pr * Andel Sum aksjefond 0 0,00 % Sum obligasjonsfond ,42 % Sum pengemarkedsfond ,72 % Sum eiendom og alternative investeringer ,86 % Sum totalt ,00 % 18

20 * Marknadsverdi pr Tabellen nedanfor viser delporteføljen forvalta av Storebrand fordelt på aktivaklasse og fond ved utgangen av andre tertial 2013: Storebrand Aktiva Verdi pr * Andel Storebrand Global Obligasjon A ,76 % Storebrand Norsk Kreditt IG ,10 % Storebrand Stat A ,80 % Storebrand Obligasjon ,50 % Sum obligasjonsfond ,16 % Storebrand Likviditet ,48 % Storebrand Rente ,93 % Sum pengemarkedsfond ,41 % Storebrand Eiendomsfond Norge KS ,43 % Sum totalt ,00 % * Marknadsverdi ekskl. valutaterminkontrakter og bankbeholdningar. Tabellen nedanfor viser delporteføljen forvalta av DNB fordelt på aktivaklasse og fond ved utgangen av andre tertial 2013: DNB Aktiva Verdi pr * Andel DnB NOR Obligasjon (III) ,32 % Sum obligasjonsfond ,32 % DnB NOR Likviditet (IV) ,71 % Sum pengemarkedsfond ,71 % DNB TMT Absolute Return NOK ,97 % Sum totalt ,00 % * Marknadsverdi per ekskl bankbeholdningar For å kunne evaluere forvaltarane si avkastning i forhold til marknaden forøvrig, er det etablert eit sett av på førehand definerte referanseindeksar. Ein referanseindeks gir uttrykk for 19

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Aktiva (plasseringar i aksjefond, obligasjonsfond og pengemarknadsfond)

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Aktiva (plasseringar i aksjefond, obligasjonsfond og pengemarknadsfond) VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2013/1678 Arkivkode: 209 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 (AKTIVA) Administrasjonen

Detaljer

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2013, eksklusive ufordelt skjønn.

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2013, eksklusive ufordelt skjønn. Tabell B-k Inntektsgarantiordning. Kommunane Inntektsgarantiordninga (INGAR) skal sikre at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn 300 kroner per

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Volda Kommune Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Volda Kommune Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet Innhold 1 INNLEIING... 2 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 7 2.1 FINANS... 7 2.2 FONDSMIDLAR... 15 2.3 NETTO

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2014/2240 Arkivkode: 250 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet NIVÅ PÅ RENTESIKRING Administrasjonen si tilråding: Formannskapet

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2012, eksklusive ufordelt skjønn.

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2012, eksklusive ufordelt skjønn. Tabell B-k Inntektsgarantiordning. Kommunane Inntektsgarantiordninga (INGAR) skal sikre at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn 300 kroner per

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2015

Finansrapport 2. tertial 2015 ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-6 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.09.2015 Fylkestinget 13.10.2015 Finansrapport 2. tertial

Detaljer

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla.

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.10.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/13159 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETT 2014 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen vil

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

V Volda Kommune. Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet

V Volda Kommune. Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet V Volda Kommune Årsbudsjett 214 Økonomiplan 214-217 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD 2 1 INNLEIING 5 2 OKONOMISKERAMMEVILKAR 12 2.1 FINANS 12 2.2 FONDSMIDLAR 22 2.3 NETTO DRIFTSRESULTATOG

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012 Skatt og rammetilskot 2012 Anslag nasjonal skattevekst i RNB: 4,5 % Reell nasjonal skattevekst januar-august: 5,4 % Anslag nasjonal skattevekst 2012 ved framlegging av statsbudsjett 2013: 6,5 % (auke på

Detaljer

Rapportering finans 31.08.2014

Rapportering finans 31.08.2014 Rapportering finans 31.08.2014 Reglane for rapportering er heimla i forskrift om finansforvaltning for kommunar og fylkeskommunar gjeldane frå 1 juli 2010 samt Fjell kommune sitt nye finansreglement vedtatt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.01.2015 Dykkar dato 28.11.2014 Vår referanse 2014/14543 331.1 Dykkar referanse 14/752 Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Volda Kommune. Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannen sitt budsjettfrarnlegg til Formannskapet

Volda Kommune. Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannen sitt budsjettfrarnlegg til Formannskapet Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettfrarnlegg til Formannskapet FORORD 2 1 INNLEIING 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKAR 11 2.1 FINANS 11 2.2 FONDSMIDLAR 20 2.3 NETTO DRIFTSRESULTAT

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.03.2014 Dykkar dato 21.02.2014 Vår referanse 2014/2508 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 25.04.2016 Dykkar dato 30.03.2016 Vår referanse 2016/4260 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.02.2015 Dykkar dato 16.01.2015 Vår referanse 2015/860 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Volda Kommune Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Volda Kommune Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet Innhold FORORD... 3 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 10 2.1 FINANS... 11 2.2 FONDSMIDLAR... 19 2.3 STATSBUDSJETTET

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 20.04.2015 Vår referanse 2015/5731 331.1 Dykkar referanse Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger RADØY KOMMUNE -

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 Budsjett 2012. Økonomiplan 2012-2015 TILRÅDING: DOKUMENT: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012 (Grønt hefte,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2011/446 Arkivkode: 209 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Administrasjonen si tilråding: Finansrapport 2010 vert

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2016

Finansrapport 1. tertial 2016 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-9 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2016 Fylkestinget 14.06.2016 Finansrapport 1. tertial

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 17.02.2012 Vår referanse 2012/2651 331.1 Dykkar referanse 12/179-12/2825/WGL Austevoll kommune Kommunehuset 5392 Storebø

Detaljer

Finansforvaltninga i 2013

Finansforvaltninga i 2013 ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-1 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.02.2014 Fylkestinget 11.03.2014 Finansforvaltninga i 2013 Samandrag I saka

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 01.03.2016 Dykkar dato 31.12.2015 Vår referanse 2016/7 331.1 Dykkar referanse Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 Eidfjord Eidfjord

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.06.2013 Dykkar dato 08.05.2013 Vår referanse 2013/6446 331.1 Dykkar referanse Odda kommune Opheimgata 31 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Avkastning kapitalfond 2009 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Avkastning kapitalfond 2009 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 2009/326 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 20.01.2010 Saksframlegg Avkastning kapitalfond 2009 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012

Volda Kommune Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Volda Kommune Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Administrasjonssjefen sitt budsjettframlegg INNHALD 1 GENERELL KOMMENTAR/OPPSUMMERING...3 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR...6 2.1 FINANS...6 2.2 FONDSMIDLAR...10

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2017

Finansrapport 1. tertial 2017 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-14 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.05.2017 Fylkestinget 13.06.2017 Finansrapport 1. tertial

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.08 Utvikling av rapporteringssystem Det er gjort vedtak om at Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Perioderekneskap August 2011

Perioderekneskap August 2011 1 Perioderekneskap August 2011 2 3 PERIODISERT REKNESKAP PR. 31.08.11 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert budsjett. Det

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 19.06.2015 Dykkar dato 29.05.2015 Vår referanse 2015/8446 331.1 Dykkar referanse Jondal kommune Kommunehuset 5627 Jondal Jondal kommune

Detaljer

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla.

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato Vår referanse Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETT 2013 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen vil gi eit oversyn over

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Finansrapport 2013 FINANSRAPPORT. Vedlegg til økonomirapport pr. 31.12.2013

Finansrapport 2013 FINANSRAPPORT. Vedlegg til økonomirapport pr. 31.12.2013 FINANSRAPPORT Vedlegg til økonomirapport pr. 31.12.2013 Bakgrunn I samsvar med Møre og Romsdal fylkeskommunes finansreglement vedtatt av fylkestinget 15.06.10 skal det rapporterast om finansforvaltninga

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen FE - 150 16/2650 Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS 30.11.2016 Kommunestyret PS Budsjett 2017 Vedlegg: Rådmannen sitt framlegg til

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03..2013 Dykkar dato 25.10.2012 Vår referanse 2013/1742 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune Postboks 184 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2017

Finansrapport 2. tertial 2017 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-15 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 20.09.2017 Fylkestinget 03.10.2017 Finansrapport 2. tertial

Detaljer

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Fylkesrådmannen la i møte den fram sak om Endring av reglement for finansforvaltninga i Hordaland fylkeskommune. Fylkesrådmannen opplyste i møtet at

Detaljer

Finansforvaltninga i 2016

Finansforvaltninga i 2016 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-12 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget 07.03.2017 Finansforvaltninga i 2016

Detaljer