Kap. 1 - Organisasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kap. 1 - Organisasjon"

Transkript

1 OVERENSKOMSTEN1 OM RINZAI ZEN SENTER Oslo 1 Navn og formål Kap. 1 - Organisasjon Organisasjonens navn er Rinzai Zen Senter Oslo. Organisasjonens formål er å samle zen-buddhister og zen-interesserte i en sangha, et fellesskap av likeverdige mennesker for å samarbeide med sikte på egen og medmenneskers vekst, innsikt og frigjøring. Virksomheten er grunnlagt på De fire zen-løftene2 og læren om alle vesens Buddhanatur. Praksis skal følge Rinzai-tradisjonen. Organisasjonen er politisk uavhengig og skal ikke opptre som eget trossamfunn.3 2 Medlemmene Medlemskap er åpent for alle interesserte som er enig i formålet.4 For å kunne regne seg som medlem, må den årlige medlemsavgiften være betalt. Medlemsavgiften gjelder fra 1. april til 1. april. De som melder seg inn etter 1. oktober betaler halv avgift. Organisasjonen kan ikke forplikte medlemmene økonomisk utover medlemsavgiften uten hvert enkelt medlems samtykke. Et medlem må ikke uten godkjenning av styret handle eller uttale seg på vegne av organisasjonen. 3 Organisasjonen Virksomheten deles i en religiøs og en alminnelig del. For den alminnelige virksomhets del er organisasjonen en demokratisk forening i samsvar med alminnelig norsk tradisjon. Dersom det er mulig og Allmøtet vedtar det skal den religiøse del av virksomheten ledes av en lærer. Denne skal i så fall ha anerkjent tradisjonell status som lærer (osho) eller gammel lærer (roshi). Lærer kan utpeke en shika som styret godkjenner. Shika skal fungere som bindeledd mellom lærer og sangha, er lærerens representant og leder for den religiøse virksomheten når lærer ikke er tilstede. Shika har ansvar for undervisning og veiledning av medlemmene, og holder oppsyn med formen og praksisen i samråd med lærer. Shika utpekes for 2 år ad gangen.

2 2 Ved valg av lærer kreves ¾ flertall på Allmøtet. Lærer har avgjørende myndighet i alle vesentlige saker som gjelder zen-praksis. Lærer oppfordres til å la alle saker som ikke strengt nødvendig faller inn under lærers myndighet, styres av den alminnelige organisasjon på demokratisk vis. Likevel har lærer generell myndighet til å gripe inn i saker som i alvorlig grad truer organisasjonens indre harmoni. Hvert enkelt medlem står fritt til å velge sin personlige lærer uavhengig av hvilken lærer som formelt er tilknyttet organisasjonen. Rinzai Zen Senter kan frasi seg tilknytning til en lærer som er valgt i henhold til denne paragraf. Slik oppsigelse krever 3/4 flertall på Allmøtet. 4 Allmøtet Allmøtet er organisasjonens høyeste organ. Ordinært Allmøte skal holdes hvert år innen utgangen av februar. Medlemmer innkalles skriftlig med minst 4 ukers varsel. Innkallingen skal følges av en foreløpig liste over saker som tas opp på møtet. Øvrige saker som ønskes tatt opp må meldes skriftlig til styret. Sakspapirer skal sendes ut minst 2 uker før møtet og som et minimum inneholde årsberetning og regnskap. Saker som medlemmene ikke er varslet om på forhånd kan ikke avgjøres av Allmøtet med mindre det under møtet vedtas med ¾ flertall at saken skal behandles. Allmøtet velger valgkomite til valget av styremedlemmer og vararepresentanter ved Rinzai Zen Senter og til styremedlemmer og varamedlemmer til Buddhistforbundet. Valgkomiteen består av 2 medlemmer og velges for 2 år. Følgende saker skal settes opp på dagsorden:5 1. Konstituering (godkjenning av innkalling og kontroll av stemmerett, valg av ordstyrer og referent) 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Fastsettelse av medlemsavgifter og budsjett 5. Valg av styremedlemmer og vararepresentanter 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til Buddhistforbundet 7. Valg av valgkomité På Allmøtet har bare personlige møtende medlemmer med betalt medlemsavgift stemmerett. Det føres referat fra møtet, og dette skal gjøres tilgjengelig for medlemmene. 5 Ekstraordinært Allmøte Ekstraordinært Allmøte innkalles når minst 2/3 av styremedlemmene eller ¾ flertall på et Allmøte finner det ønskelig. Møtet innkalles skriftlig med minst 4 ukers varsel. Møtet kan ikke behandle andre saker enn de som er oppført i innkallingen med mindre ¾ av de møtende medlemmene stemmer for at også annen sak kan behandles.

3 3 Reglene for stemmerett er de samme som for et ordinært Allmøte ( 4). Det føres referat fra møtet, og dette skal gjøres tilgjengelig for medlemmene. 6 Medlemsmøter ZENDOMØTER. Formelle møter holdes enten på regelmessig basis og/eller når behov oppstår. Møtene skal innkalles med minst 1 ukes varsel. Innkalling kan skje skriftlig eller muntlig, men alle medlemmer skal innkalles. Styret kan innkalle til slike møter på eget initiativ eller når det forlanges av minst 3 av medlemmene. Møtene skal behandle og har beslutningsmyndighet i saker som angår den daglige virksomhet i zendo. Beslutninger kan fattes med alminnelig flertall. Styret kan også framlegge for Zendomøtet saker som faller under styrets myndighet. Det føres referat fra møtene, og dette skal gjøres tilgjengelig for medlemmene. På Zendomøtet har bare personlig møtende medlemmer med betalt medlemsavgift stemmerett. ANDRE MEDLEMSMØTER. Andre møter for medlemmene holdes når det finnes ønskelig og hensiktsmessig. Slike møter faller inn under den virksomhet som omtales under Arbeidsformer og Prosjekter. 7 Styret Organisasjonen ledes til daglig av et styre som sørger for en forsvarlig drift av organisasjonen og påser at dens plikter utad overholdes. Allmøtet velger nytt styre (bestående av organisasjonens medlemmer) for 1 år av gangen. Nytt styre kan imidlertid velges før året er utløpt. Dette skal i så fall skje på et ekstraordinært Allmøte. Ingen bør inneha styreverv i mer enn 3 perioder sammenhengende dersom det finnes andre kandidater. Styret er ansvarlig overfor Allmøtet. Allmøtet vedtar arbeidsinstruks for styret i Rinzai Zen Senter. Styret skal bestå av minst 3 medlemmer som skal ha følgende verv: styreleder, driftsansvarlig, sekretær og kasserer. Styreleder velges ved eget valg på Allmøtet, ellers konstituerer styret seg selv. Det velges dessuten minst 2 vararepresentanter. Shika møter normalt på styremøtene uten stemmerett, men styret kan velge å møtes uten at shika deltar. Shika kan ikke ha styreverv. Styret skal føre referat fra sine møter og disse skal gjøres tilgjengelig for medlemmene. Styret skal utarbeide årsberetning og regnskap som minst tilfredsstiller Buddhistforbundets krav. Styret kan nedsette arbeidsutvalg til å ta seg av spesielle oppgaver. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er tilstede. Beslutninger bør fortrinnsvis være enstemmige, men kan fattes med alminnelig flertall. Hvis styret består av 3 medlemmer må beslutninger være enstemmige i fulltallig styre.

4 4 8 Endring av Overenskomsten Endringer i Overenskomsten kan kun vedtas av Allmøtet. Forslag til endringer skal alltid følge innkallingen til møtet og være oppført på dagsorden. For endring av overenskomsten kreves ¾ flertall. 9 Organisasjonens oppløsning Hvis det fremmes begrunnet forslag om at organisasjonen oppløses skal dette behandles som bestemt i overenskomsten i to på hverandre følgende Allmøter med minst to måneders mellomrom. Hvis forslaget om oppløsning blir vedtatt skal Buddhistforbundets styre være bostyre. Bostyret bestemmer hvordan organisasjonens midler skal disponeres., men disse skal reserveres zen-buddhistiske formål innen rammen av Buddhistforbundet, f.eks. i form av etableringsfond for en framtidig zen-organisasjon i Norge. Kap. 2 - Virksomheten 10 Praksisformer og aktiviteter Det legges vekt på å utvikle aktiviteter som fremmer organisasjonens formål og som gjør det mulig for alle å delta. Aktivitetene skal i prinsippet være tradisjonell zen-trening, men det legges vekt på kreativ virksomhet og tilpassing til norsk miljø. Zazen er hovedpraksisen. Verv og funksjoner i zendo faller inn under et utvidet zazen-begrep og er en vesentlig del av praksis. Vervene er nærmere omtalt i Veiledning for zendoverv. Veiledningen er vedtatt og kan endres på et Allmøte. Sesshin bør holdes regelmessig med zen-mester eller kvalifisert lærer. Andre aktiviteter enn zazen er også vesentlige for virksomheten. Slike skal utvikles i den grad det er mulig med hensyn til behov og resurser. Eksempler på aktiviteter er studiegrupper, seminarer, seremonier osv. De enkelte praksisfomer og aktiviteter skal vedtas av et Allmøte eller et Zendomøte med ¾ flertall. 11 Etisk standard ved RZS Lærere ved RZS, shika og medlemmene generelt, og spesielt de som har verv i styre eller i zendoen, skal alle tilstrebe høy etisk standard i sin virksomhet. Sentrets formål, å bidra til den enkeltes vekst, innsikt og frigjøring, krever en særlig oppmerksomhet omkring den enkeltes integritet og likeverd. I fellesskapet er det alles ansvar å tilstrebe åpenhet, trygghet, tydelighet og omtanke for den enkelte. Den enkelte skal oppleve respekt for sin velferd, integritet verdighet og autonomi, uavhengig av tro/livsanskuelse, etnisk tilhørighet, kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemning eller sosial status. Styre, lærer og shika skal gi nye deltakere tydelige innføringer i aktivitetene ved sentret og forventninger til den enkelte. Deres synspunkter, særlig kritikk og uttrykk for mishag, må tas på

5 5 alvor. Det forventes av medlemmene at de påtar seg oppgaver ved RZS som for eksempel lederoppgaver, rydding, rengjøring eller andre praktiske oppgaver. Det skal tas hensyn til det enkelte medlemmets helse og medlemmets personlige forpliktelser ellers i livet. Det er likevel i tråd med buddhistisk tradisjon å bidra med det de kan i virksomheten. Styret skal ikke utøve sin makt til å dekke egne private behov økonomisk eller på annen måte. For lærere og shika understrekes særlig følgende områder: -Lærer eller shika skal ikke utnytte sin autoritetsposisjon til å gå inn i intime relasjoner med medlemmer ved senteret. Om en slik intim relasjon inngås, forventes det at lærer-elev-forholdet opphører og at eleven eventuelt får tilbud om en annen lærer. Seksuell forføring eller trakassering i elev-lærer-forholdet skal ikke skje. -RZS forventer høy etisk standard av lærer og shika når det gjelder det å motta tjenester eller gaver fra medlemmene i sentret eller andre i kraft av at de innehar disse posisjonene. Autoritetsposisjonene de innehar skal ikke misbrukes til personlig fortjeneste eller berikelse. Dog er gaver og tjenester nødvendige og velkomne for at lærer og shika skal kunne gjennomføre sin virksomhet. Dette er også budhistisk tradisjon. -Når lærer og shika underviser, har samtaler med medlemmene eller gir anvisninger i zendoen, forventes det at de viser nødvendig respekt, omtanke og varsomhet overfor den enkelte deltaker, slik at deres integritet ivaretas. Medlemmer av RZS som opplever brudd på etisk standard i fellesskapet bør ta dette opp og kontakte styre, lærer eller shika. Slike henvendelser bør tas svært alvorlig. De må drøftes med dem de angår og den eller de som tar slike initiativ bør få all nødvendig støtte. Et godt fellesskap er åpent for slike samtaler. 12 Prosjekter Organisasjonens virksomhet kan omfatte kortvarige eller permanente prosjekter som samsvarer med formålet. Eksempler på prosjekter er bibliotek, bokhandlervirksomhet, tidsskrift, informasjonsvirksomhet rettet mot offentligheten, skoleverket etc., diverse interne og eksterne sosiale aktiviteter. Prosjekter kan vedtas av styret eller pålegges styret av Allmøtet eller Zendomøtet med alminnelig flertall. Det må ikke startes prosjekter uten tilstrekkelig behov og ressurser. Styret må informeres om og ha kontroll med prosjektene. Kap 3 - Andre bestemmelser 13 Samarbeid med andre organisasjoner Organisasjonen bør samarbeide med andre zen-organisasjoner i inn- og utland. Dette samarbeidet skal likevel ikke skje i form av formell tilknytning.

6 6 14 Samarbeid i Buddhistforbundet Organisasjonen skal samarbeide med andre norske buddhistiske organisasjoner i Buddhistforbundet, og skal i samsvar med Buddhistforbundets overenskomst ikke selv registreres som eget trossamfunn eller opptre som uregistrert trossamfunn etter norsk lov. Organisasjonen skal oppfordre sine medlemmer til å søke medlemskap i Buddhistforbundet, men slikt medlemskap skal ikke være en betingelse for medlemskap i organisasjonen.6 15 Ikrafttreden Denne overenskomst er vedtatt på Allmøte den 27. februar 2014 og er gyldig fra samme dato. Tidligere overenskomst oppheves.

7 Anmerkninger: 1 Uttrykket OVERENSKOMST viser at VI ER KOMMET OVERENS OM eller at VI ENES OM. 2 De fire Zen-løftene eller Bodhisattvaløftene er gjengitt i norsk oversettelse i senterets sutrahefte for resitasjoner. 3 Se 13 4 Det er ikke en forutsetning for medlemskap at man erklærer seg som buddhist eller melder seg inn i Buddhistforbundet. Personer med tilknytning til annet trossamfunn, er velkomne. 5 Dette er en minimumsliste. 6 Denne paragraf uttrykker at det buddhistiske trossamfunn skal være Buddhistforbundet. Her melder hver enkelt seg inn som personlig medlem og angir at man er tilknyttet praksisfellesskapet Rinzai Zen Senter Oslo. Økonomiske tilskudd til Buddhistforbundet for dette medlemmet vil da gå videre til organisasjonen. Medlemmet betaler ingen medlemsavgift til Buddhistforbundet, men de som er medlem av organisasjonen betaler medlemsavgift til denne etter gjeldende regler. Det er full anledning til å være medlem i Buddhistforbundet med angivelse av tilknytning til Rinzai Zen Senter Oslo uten å melde seg inn i Rinzai Zen Senter Oslo som sådan og betale avgift til denne.

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Vedtekter av november 1994, revidert av årsmøtet i 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.

Vedtekter av november 1994, revidert av årsmøtet i 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014. 1 VEDTEKTER FOR NGF inkludert Vedtekter for Faglig etisk råd (FER), Vedtekter for Veiledersertifiseringsutvalget (VSU), Vedtekter for Redaksjonskomité og Vedtekter for valgkomité Vedtekter av november

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold NRRs gjeldende lover (GL) Innhold. KAPITTEL I Norske Rasekattklubbers Riksforbund (forkortet NRR)... 1 KAPITTEL II NRRs formål... 1 KAPITTEL III Generelle bestemmelser... 2 KAPITTEL IV Medlemskap, kontingent,

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014 VEDTEKTER for samt Etisk regelverk og Statutter for merker og medaljer Ajourført etter landsmøtet 2014 INNHOLD VEDTEKTER side Forbundets navn og formål 1 3 Medlemmer 2 3 Forbundets organisasjonsledd 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer