Årsmelding og regnskap 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap 2007"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap 2007

2 Denne årsmeldigen med regnskap er godkjent av styret i Pensjonstrygden for sjømenn 25. februar Målgruppen for årsmeldingen er først og fremst Arbeids- og inkluderingsdepartementet, andre sentrale offentlige virksomheter, samt rederienes og sjømennenes hovedorganisasjoner. Årsmeldingen kan også ha interesse for NAVkontor, rederier, andre samarbeidspartnere, våre pensjonister, samt aktive og tidligere sjømenn. Nærmere informasjon om Pensjonstrygdens regelverk o.a. finnes på våre hjemmesider på Internett

3 INNHOLD Kapittel 1 OVERSIKT 3 Kapittel 2 NØKKELTALL 6 Kapittel 3 STYRETS BERETNING 7 Kapittel 4 REGNSKAP 13 Kapittel 5 REVISJON 17 Kapittel 6 ADMINISTRASJON 18 Kapittel 7 pts i støpeskjeen 27 Kapittel 8 STATISTIKK 29

4 Oversikt KAPITTEL 1 - OVERSIKT ORDNINGENS OPPRETTELSE OG FORMÅL Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig tjenestepensjonsordning etablert ved lov av Trygden har nå vært i virksomhet i 59 år. I løpet av denne tiden er ordningen endret på vesentlige punkter. Den er tilpasset folketrygden og har som hovedformål å yte sjømannspensjon (alderspensjon) mellom 60 og 67 år til dem som har opptjent minst 150 pensjonsgivende fartsmåneder. Sjømenn som ikke har nok fartstid for rett til pensjon, men som har innbetalt pensjonsavgift for minst 36 måneder, kan på visse vilkår i stedet få utbetalt et engangsbeløp. 1.2 OMFANG Pensjonsordningen omfatter som hovedregel sjømenn som er norske statsborgere eller har fast bopel i Norge, og som gjør tjeneste på norske skip. Fra kom også statsborgere fra andre EU-/EØS-land inn under ordningen og fra tredje lands statsborgere bosatt i et annet nordisk land. I 2007 omfattet pensjonsordningen ca yrkesaktive på skip og ca pensjonister. 1.3 FINANSIERING Trygden finansieres etter et utligningsprinsipp ved at løpende inntekter av pensjonsavgift fra sjømenn og rederier skal dekke løpende utgifter til pensjoner og administrasjon. Staten finansierer spesielle pensjonsforpliktelser, hvorav krigsfartstillegget er det viktigste. Ordningen har ikke kapitaldekning for sine fremtidige forpliktelser, men er garantert av staten. Ordningen har hatt underdekning siden Den viktigste årsaken til dette er at det er færre aktive sjøfolk nå enn i store deler av etterkrigstiden. I henhold til lovens 14 har den årlige underdekning vært dekket av reguleringsfondet inntil fondet ble brukt opp i Fra da av har staten gitt store årlige garantitilskudd. Garantitilskuddet i 2007 var på 466 mill. kroner (505). Det totale tilskudd fra staten for 2007 ble 608 mill. kroner (662). Vi viser til tabell ORGANISERING OG ANSVARSFORHOLD Ordningen ledes av et styre på 5 medlemmer hvorav 4 medlemmer er oppnevnt etter forslag fra rederienes og sjømennenes hovedorganisasjoner. Styrets leder kommer fra offentlig virksomhet. Styret har etter sin instruks fastsatt av Arbeids-og inkluderingsdepartementet (AID) ansvar for å utvikle den overordnede strategien for hele virksomheten. Styret har også det overordnede ansvar for driften innenfor de rammer som er trukket opp av de politiske myndigheter. Trygdens administrasjon forestår arbeidet med avgiftsinnkreving, behandling av pensjonskrav og informasjon. Utbetaling av pensjoner til pensjonister bosatt i Norge skjer gjennom de lokale NAV-kontor. Utbetaling til pensjonister i utlandet foretas av NAV utland. AID fører tilsyn med trygdens virksomhet. Regnskapet revideres av Riksrevisjonen. 3

5 Styret Hilde Olsen, Edith Midelfart, Anita Furuvik Rune Larsen Røine, Klaus Værnø Organisasjonskart PTS Direktør Ove Vasbotten DIREKtøRENS team (7) Sen.rådgiver +6 kontorsjefer seniorrådgiver Erling Kristiansen IKT kontor Kontorsjef adm.kontor Kontorsjef Ester Nærø økonomikontor Kontorsjef Rolf Høibyhagen inkassoktr Kontorsjef Tore Brynteson pensjonsktr. Kontorsjef Tor-Gunnar Slåttøy stabskontor Kontorsjef Aasta Richter Eriksen Fagområde - Utvikling, drift - Innkjøp, implementering - Opplæring - Statistikk - Prognoser Fagområde - Personaladm - Lønnsadm. - Innkjøp - Bibl. - Arkiv/post - HMS Fagområde - Regnskap - Avgiftsinnkreving - Lønn, kasse - Medlemsregister - Likviditetstyring - Fagområde - Innkrevningstiltak - Inkasso - Avskrivninger - Skips- og rederiregister - Omfang - Frivillig trygd Fagområde - Behandling av krav om pensjon og tilbakebetaling av avgift -korrespondanse Fagområde - Sekr. for ledelsen - Virksomhetsplanl. - Årsmelding - EU/EØS - Ekstern info - Internett/Intranett - Korrespondanse - Ankesaker - 3 årsverk 7,3 årsverk 6,6 årsverk 3 årsverk 9,5 årsverk 4 årsverk 3 stillinger 8 stillinger 7 stillinger 3 stillinger 10 stillinger 4 stillinger Totalt 34,9 årsverk (Medregnet direktør og seniorrådgiver i 50 % stillling), 37 stillinger, KAPITTEL 1 - OVERSIKT 1.5 VIKTIGE SAKER I 2007 Trygdens viktigste ordinære arbeidsoppgaver er å innkreve pensjonsavgifter, behandle pensjonskrav, utbetale pensjoner og informere om virksomheten. Disse oppgaver er i 2007 utført i samsvar med god offentlig forvaltningsskikk i henhold til regelverk og etablerte rutiner. De sentrale målstyringsdokumenter for utførelsen av arbeidet er departementets tildelingsbrev, trygdens virksomhetsplan og Pensjonstrygdens serviceerklæring. Nærmere omtale av utførte arbeidsoppgaver finnes dels i kapittel 3, Styrets beretning, som særlig omhandler økonomiske hovedspørsmål. I kapittel 6, Administrasjonens beretning, omtales de mer ordinære arbeidsoppgaver. I 2007 har Pensjonstrygden måttet prioritere det lovpålagte arbeidet med innføring av et elektronisk saks- og arkivsystem. Dette var mye mer arbeidskrevende enn opprinnelig antatt og medførte en omfattende opplæringsprosess for de ansatte i PTS. Andre IT-tiltak måtte nedprioriteres og forhåndsinformasjon ble ikke sendt ut i De sjømenn som var aktuelle pensjonsmottagere i første del av 2007 var imidlertid allerede informert i 2006, slik at dette ikke har gått ut over vår service til den enkelte sjømann. Vi har ellers lagt vekt på løpende analyser av den økonomiske situasjon, godt informasjonsmateriell og tiltak for de ansatte i PTS, inkluderende arbeidsliv, herunder gode seniortiltak. 4 4

6 KAPITTEL 1 - OVERSIKT 5 Nøkkeltallene viser at antall aktive sjømenn har en svak oppadgående tendens fra 2005 til Antall skip som går inn under trygden har også en svak stigning fra 2005 til Pensjonsbeløp som utbetales øker pga. regulering av folketrygdens grunnbeløp og innføring av pensjonstillegg for de som seiler opp mot pensjonsalderen. Antall årsverk i Pensjonstrygden har gått ned som følge av naturlig avgang kombinert med aktuelle forenklingstiltak. Pensjonstrygden har i de siste år ikke tilsatt nye arbeidstakere etter ansatte som har gått over på pensjon. Trygden har i 2007 overholdt kravene i serviceerklæringen når det gjelder behandlingstiden for pensjonssaker og ordinær korrespondanse. Pensjonstrygden har i 2007 også vektlagt arbeid med å forbedre sitt informasjonsmateriell. Internettsidene er vesentlig oppgradert PTS har nå to år på rad fått fem stjerner i norge.no s kvalitetsvurdering (rangering fra en til seks stjerner). Alt vårt informasjonsmateriell og søknadsblanketter m.m. finnes på Internett. Sjømenn bosatt i Norge får tilsendt informasjon om opptjent fartstid og pensjonsrettigheter i god tid før 60 år. Vi når ikke de som er bosatt i utlandet da vi ikke har adresseopplysninger, men prøver å informere på andre måter ved annonser i aktuelle blad, plakater på norske konsulater m.m. Milepæler i 2007 Omregning Som følge av økte pensjonssatser fra 1. mai ble ca pensjoner omregnet til pensjonsutbetalingen for august. 457 pensjoner ble kapitalutløst, hovedsakelig pensjoner etter 67 år. Nytt elektronisk arkiv- og sakssystem 11. juli ble leveringen av nytt elektronisk saks- og arkivsystem, Public 360, godkjent. Tilpasningsarbeid og opplæring pågikk ut året. Alle ansatte fikk nytt datatutstyr i forbindelse med innføring av systemet. INFORMASJON I slutten av juli ble det sendt ut informasjon til alderspensjonster under 67 år om omregningen og om plikten til å sende melding om endrede ytelser. SENIORPOLITISKE TILTAK Slike tiltak ble vedtatt i styremøte i september. På den administrative sektor er det i samband med det nye elektroniske saks- og arkivsystemet utarbeidet nye arkivplaner og det har vært satset på seniorpolitikk pga. trygdens høye alderssammensetning. 3

7 NØKKeltall Antall sjømenn (gj.snittstall) Antall registrerte skip i alt herav i Norsk Skipsregister (NOR) herav i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) herav i utenlandsk skipsregister Antall innkomne pensjonskrav Antall pensjoner i alt pr herav alderspensjon før 67 år herav alderspensjon etter 67 år herav enke- og barnepensjoner Inntekter i alt (mill. kr) herav arbeidstakeravgift herav rederiavgift herav statstilskudd herav finansinntekter Utgifter i alt (mill. kr) herav pensjoner herav tilbakebetaling av avgift herav administrasjon Resultat (mill. kr) overføres til Fonds i alt (mill. kr) herav grunnfond herav reguleringsfond mellomværende staten og PTS Antall årsverk pr ,9 37,2 38,4 KAPITTEL 2 - NØKKELTALL 6 4

8 STYRETS BERETNING KAPITTEL 3 - STYRETS BERETNING STYRETS SAMMENSETNING Pensjonstrygden for sjømenn har et styre på 5 medlemmer. Styrets medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av Arbeids-og inkluderingsdepartementet for fire år om gangen, senest for perioden To medlemmer med varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra arbeidstakernes organisasjoner og to medlemmer med varamedlemmer etter forslag fra rederienes organisasjoner. Det femte medlem er styrets leder og kommer fra Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Styret tiltres av to representanter for tjenestemennene når det behandler tilsettingssaker og visse andre saker etter lov om statens tjenestemenn. Slike saker har ikke vært behandlet i Pensjonstrygdens daglige leder er direktør Ove Vasbotten med seniorrådgiver Erling Kristiansen som stedfortreder ut året Daglige leder har rett og plikt til å delta i styremøtene og har stemmerett i de saker hvor representanter for tjenestemennene tiltrer styret. 3.2 STYRETS OPPGAVER Styret leder trygdens totale virksomhet og har overordnet ansvar for strategi og drift. Styrets oppgaver er blant annet å godkjenne virksomhetsplan og budsjett, legge fram årsmelding, kontrollere økonomien og sørge for at trygdens ressurser forvaltes på en forsvarlig måte. Virksomhetsmålene er grunnlaget for Pensjonstrygdens årlige virksomhetsplaner. Trygdens virksomhetsidé (overordnet mål) er «Riktig sjømannspensjon til alle berettigede til rett tid". 3.3 STYRETS VIRKSOMHET I Generelt Styret har i 2007 hatt fire møter og behandlet 45 saker. Styrets leder har deltatt i de faste etatstyringsmøtene med Arbeids- og Inkluderings-departementet (2 møter i 2007). Styret har ansvar for å utvikle den overordnede strategien for virksomheten. Styret har også det overordnede ansvar for driften innenfor de rammer som er trukket opp av de politiske myndig- heter. Styret blir gjennom en særskilt sak til hvert styremøte orientert om all samhandling med departementet. Det orienteres også i en særskilt sak om IT-utviklingen i PTS. Styret er holdt løpende orientert om alle viktige saker av betydning for virksomheten og har særlig lagt vekt på arbeidet med økonomien og effektivisering av administrasjonen. I tillegg kommer It-utvikling med fokus på det elektron-iske arkivsystem som ble anskaffet 2006/2007. Styret har også vedtatt retningslinjer for trygdens seniorpolitikk, jf. pkt De lovregulerte utgifter og inntekter har styret liten mulighet til å påvirke. 3

9 Nytt styre fra Fra til besto styret av: Direktør Hilde Olsen som leder med rådgiver Bente Sletbak som personlig varamedlem og nestleder, Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Nestleder Rigmund Storøy med forbundssekretær Anita Furuvik som personlig varamedlem, Norsk Sjømannsforbund. Generalsekretær Arnljot Muren, Det norske maskinistforbund, med seniorrådgiver Rune Larsen Røine, Norsk Sjøoffisersfor- bund, som personlig varamedlem. Advokat Edith Midelfart med advokat Pål Tangen som personlig varamedlem, Norges Rederiforbund. Direktør Jan M. Leinebø med adm. sekretær Marit Torsnes som personlig varamedlem, Rederienes Landsforening. Fra besto styret av (se bildet over): Direktør Hilde Olsen som leder med seksjonssjef Anita M. Sivertsen som personlig varamedlem og nestleder, Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Forbundssekretær Anita Furuvik med nestleder Rigmund Storøy som personlig varamedlem, Norsk Sjømannsforbund. Seniorrådgiver Rune Larsen Røine, Norsk Sjøoffisersforbund, med personlig varamedlem generalsekretær Arnljot Muren, Det norske maskinistforbund. Advokat Edith Midelfart med advokat Pål Tangen som personlig varamedlem, Norges Rederiforbund. KAPITTEL 3 - STYRETS BERETNING 8 5. Ass. direktør Klaus Værnø, med personlig varamedlem lønningssjef Janne Husvæg, Rederienes Landsforening, 4

10 KAPITTEL 3 - STYRETS BERETNING Trygdens fond Pensjonstrygdens grunnfond og reguleringsfond forvaltes av styret etter pensjonstrygdlovens 14 og etter regler fastsatt sist ved kgl. res. av , godkjent ved Stortingets vedtak av Dessuten har styret fastsatt nærmere retningslinjer for forvaltningen, senest Grunnfondet, som utgjør fast 186 mill. kroner, kan ikke nyttes til å dekke pensjonstrygdens løpende utgifter. Grunnfondet har siden april 2002 stått på rentebærende konto i Norges Bank som kontolån til statskassen i samsvar med styrets vedtak i møte Renten for 1. halvår 2007 var 3,69 % og for 2. halvår 4,53 %. Mellomregnskapet med departementet pr utgjorde kr 10,2 mill., hvorav kr 0,2 mill. er å betrakte som forskudd på garantitilskuddet for 2008 og kr 10,0 mill. kroner består av en buffer utlånt av AID som beholdes inntil videre. Etter pensjonstrygdlovens 13 skal styret minst hvert fjerde år foreta en forsikringsteknisk beregning av trygdens pensjonsforpliktelser, og beregne inntekter og utgifter i fremtiden. På dette grunnlag skal styret fremme forslag om mulige endringer i trygdens ytelser og hvordan utgiftene skal dekkes. For å få et best mulig resultatbilde av Pensjonstrygdens fremtidige økonomi, herunder av statens garantiansvar, har trygden foretatt nye beregninger av fremtidige årsresultater som omfatter årene fra og med 2008 til og med 2027, jf. tabell 3.1. Disse beregninger bygger på forutsetninger som har en stor grad av usikkerhet. Valg av forutsetningsknippe vil også påvirke beregningene. Styret har lagt følgende forutsetninger til grunn for beregningene av de fremtidige pensjonsutbetalinger og avgiftsinnbetalinger: Aktuelle data i Pensjonstrygdens pensjonsregister og medlemsregister oppdatert pr Antall medlemmer øker til Bokførte finansinntekter i 2007 (2006) beløp seg til 14,7 mill. kroner (8,9). Herav utgjorde renter av bankinnskudd 13,9 mill. kroner (8), forsinkelsesrenter av pensjonsavgift 0,7 mill. kroner (0,8) og inkassogebyrer 0,1 mill. kroner (0,1) Fremskrivning av Pensjonstrygdens inntekter og utgifter Økonomien i Pensjonstrygden for sjømenn er basert på et utligningsprinsipp slik at årets utgifter dekkes av årets inntekter. Pensjonstrygden har således ikke kapitaldekning for sitt pensjonsansvar beregnet etter vanlige forsikringstekniske prinsipper. Trygden er garantert av staten. Grunnbeløpet i folketrygden og bruttohyrene øker med 3 % pr. år Årlig rente forutsettes å være 6 % pr. år (3 % realrente) Statens tilskudd etter någjeldende lovgivning opprettholdes Beregningene på dette grunnlag viser at statens samlede utgifter med ordinært statstilskudd og dekning av trygdens underbalanse vil øke fra ca. 625 mill. kroner i 2008 til ca. 650 mill. kroner i 2010 inntil garantiansvaret vil bortfalle fra Det ordinære tilskudd til krigsfartstillegget m.m. er beregnet å utgjøre 51 mill. kroner i 2017 og reduseres med 2-6 mill. kroner hvert av de senere år. 3

11 Tabell 3.1 Anslag over fremtidige årsregnskap Grunnbeløpsøkning: 3 %. Realrente: 3 % UTGIFTER SUM Pensjoner Tilbakebetalt avgift Administrasjon INNTEKTER SUM Statstilskudd Avgifter Finansinntekter RESULTAT FONDS Kapital pr Kapital pr STATENS GARANTIANSVAR UTGIFTER SUM Pensjoner Tilbakebetalt avgift Administrasjon INNTEKTER SUM Statstilskudd Avgifter Finansinntekter RESULTAT FONDS Kapital pr Kapital pr STATENS GARANTIANSVAR KAPITTEL 3 - STYRETS BERETNING 10 4

12 KAPITTEL 3 - STYRETS BERETNING 11 I tabell 3.2 er det foretatt kontantverdiberegning pr etter samme forutsetninger for årene , men med flere alternativer for realrenten. Fra 2017 forventes Pensjonstrygden å gå i driftsmessig balanse. Beregningene viser at kontantverdien av statens garantiansvar er vesentlig redusert i forhold til tilsvarende beregninger foretatt pr Årsaken er bl.a. at sysselsettingen til sjøs har økt. Avgiftsinntektene er derfor justert opp med ca. 8 %, mens pensjonsutgiftene er justert ned med ca. 3 %. Reduksjonen i pensjonsutgiftene skyldes i første rekke redusert tilgang av nye alderspensjoner før fylte 62 år pga. fortsatt sjøtjeneste. En annen viktig årsak til kontantverdireduksjonen er at perioden med underbalanse er kortere. I tabell er det gitt en oversikt over statens tilskudd til Pensjonstrygden for årene Det understrekes at beregningsgrunnlaget fortsatt er usikkert. Dette har blant annet sammenheng med usikkerhet om norske rammevilkår for skipsfarten og utviklingen av skipsfarten innen EU/EØS-området. Endringer i regelverket for pensjonering innen folketrygden og for avtalefestet pensjon kan også innvirke sterkt på Pensjonstrygdens regelverk og økonomi. Det er likevel sikkert at Pensjonstrygden uansett vil trenge store beløp fra staten i flere år fremover for å dekke de lovpålagte forpliktelser. 3

13 TABELL 3.2 Kontantverdier pr av statens garantiansvar for årene , dvs. til Pensjonstrygden forventes å gå i driftsmessig balanse. Grunnbeløpsøkning 3 % Beløp i mill. kroner REALRENTE -1 % 0% 1% 2% 3% 4% UTGIFTER SUM Pensjoner Tilbakebetalt avgift Administrasjon INNTEKTER SUM Avgifter Statsfinansiering Finansinntekter RESULTAT/GARANTIANSVAR KAPITTEL 3 - STYRETS BERETNING Styret 25. februar

14 regnskap RESULTATREGNSKAP FOR 2007 (2006) Om regnskapsprinsipper, se nedenfor Note 1) Endring kr kr i % INNTEKTER Pensjonsavgift fra arbeidstakere , Pensjonsavgift fra rederier , Sum pensjonsavgift , KAPITTEL 4 - REGNSKAP 13 Tilskudd fra staten Note 2) , Finansinntekter Note 3) , Innkrevet pensjon/pensjonstillegg Note 4) , Sum inntekter , UTGIFTER Alderspensjon , Enkepensjon , Barnepensjon , Tilbakebetaling av avgift (engangsbeløp) , Sum utbetalte ytelser , Avskrevet uerholdelig avgift m.v. Note 5) , Administrasjonsutgifter Note 6) , Sum utgifter , UNDER-/OVERDEKNING Note 7) , DISPONERING: Note 11) Til mellomregnskap med AID Note 11) , , Hilde Olsen, Anita Furuvik Rune L. Røine leder 3

15 BALANSE PR (2006) kr kr EIENDELER Kassabeholdning 4 482,00 4 Bankinnskudd Note 8) , Avgiftsrestanser Note 9) , Debitorer , Sum eiendeler , GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld Kreditorer Note 10) , Sum gjeld , Egenkapital Grunnfond , Reguleringsfond - - Mellomregnskap AID. Note 11) , Sum egenkapital , Sum gjeld og egenkapital , KAPITTEL 4 - REGNSKAP 14 Oslo, 31. desember februar 2008 Edith Midelfart Klaus Værnø Ove Vasbotten direktør Rolf Høibyhagen økonomisjef 4

16 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2007 (2006) Note 1) Regnskapsprinsipper Pensjonstrygden for sjømenn omfattes ikke direkte av statens økonomireglement og heller ikke av regnskapsloven. Ifølge egen økonomiinstruks skal imidlertid Pensjonstrygden for sjømenn følge statens regelverk for økonomistyring så langt det passer. Dette innebærer bl.a. at virksomhetens regnskapsføring i det vesentlige baseres på regnskapsprinsippet i stedet for kontantprinsippet. Regnskapsføring av pensjonsavgifter for 2007 omfatter avgift for 6. termin 2006 (hvor frist for innsending av avgiftsoppgaver og oppgjør var ). Tilsvarende vil avgift for 6. termin 2007 tas med i regnskapet for Nåverdien av trygdens/statens totale fremtidige forpliktelser fremgår ikke av selve regnskapet, men anslag over disse forpliktelsene er tatt inn i årmeldingens punkt KAPITTEL 4 - REGNSKAP kr 1000 kr Note 2) Tilskudd fra staten 15-1a Krigsfartstillegg , b Enkepensjon, ektefelle sluttet før , c Pensjon for utenlandsk hvalfangst , Fast årlig tilskudd t.o.m år Fast årlig tilskudd, varig , Sum tilskudd etter , Tilskudd til veiledningskontoret t.o.m. år Garantitilskudd , Samlet tilskudd (bevilget 707 mill.) , Note 3) Finansinntekter Renter av bankinnskudd , Forsinkelsesrenter av pensjonsavgift , Inkassogebyr ,00 79 Sum finansinntekter , Note 4) Innkrevet pensjon/pensjonstillegg , Gjelder beløp som i 2007 er innkrevet som feilutbetalt pensjonstillegg pga. inntektsprøving med kr , og feilutbetalte pensjoner med kr Restbeløpet som ikke er innbetalt pr er regnskapsført i balansen under debitorer og utgjør , Note 5) Avskrivninger Avskrevet pensjonsavgift (herunder kr avskrevet av , styret etter underhåndsakkord i Fjord Line AS) Avskrevet forsinkelsesrenter av pensjonsavgift ,00 34 Avskrevet utlagte rettsgebyrer ,00 41 Avskrevet inkassogebyr ,00 22 Avskrevet feilutbetalte pensjoner , Sum avskrivninger ,

17 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2007 (2006) kr kr Note 6) Administrasjonsregnskap INNTEKTER Budsjettramme (inkl. kr 1,6 mill. til Veiledn.kontoret i 2006) , UTGIFTER Personalkostnader , Lokaler og inventar , Kontorrekvisita, tlf, porto mm , IT-kostnader , Utbetaling av pensjoner , Øvrige administrasjonsutgifter , Sum administrasjonsutgifter , OVER/UNDERFORBRUK , Note 7) Underdekning Sum inntekter , garantitilskudd , , Sum utgifter , Underdekning, eks. garantitilskudd , Under/overdekning, inkl. garantitilskudd , Note 8) Bankinnskudd Norges Bank - Kto.lån til statskassen - (Grunnfond , mill. pluss renter for 2. halvår) Sparebank1 Nord-Norge - Plasseringskonto , DnBNOR - Pensjonsavgift m.m , DnBNOR - Drift , Sum bankinnskudd , Note 9) Avgiftsrestanser Restanser vedr. pensjonsavg./forsinkelsesrente/rettsgebyrer (herav ca. kr ,- i usikre fordringer pr , som muligens delvis må avskrives senere etter konkurs behandling/akkord). - A kontoinnbetalinger (gjelder dels forskudd på avgift som , forfaller ) Sum avgiftsrestanser , KAPITTEL 4 - REGNSKAP 16 4

18 revisjon KAPITTEL 5 - REVISJON 17 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2007 (2006) kr kr Note 10) Kreditorer Leverandørgjeld , Kemneren i Oslo - forskuddstrekk skatt , Kemneren i Oslo - arbeidsgiveravgift til folketrygden , Statens Pensjonskasse - trekk av pensjonsinnskudd ,90 45 Skyldige feriepenger , Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger , Sum kreditorer , Note 11) Mellomregnskap AID Overført garantitilskudd (inkl. buffer på 10 mill. kr) , Belastet for året , Differanse tilskudd pr , Departementets tilgodehavende pr , Differanse tilskudd for året , Departementets tilgodehavende pr , Herav beholdes som buffer i 2008/ , Rest beholdes som garantitilskudd for 2008/ , Saldo som overføres 2008/ , REVISJON I henhold til lov om Riksrevisjon av 7. mai 2004 er Riksrevisjonen revisor for Pensjonstrygden for sjømenn. Det følger også av pensjonstrygdlovens 19 at Pensjonstrygdens regnskap skal revideres av Riksrevisjonen. Ved avslutning av den årlige revisjonen utsteder Riksrevisjonen et avsluttende revisjonsbrev (beretning) som oppsummerer konklusjonene fra revisjonsarbeidet. Revisjonsbrevet blir først offentlig når Riksrevisjonen har rapportert om resultatene av revisjonen til Stortinget i oktober/november, jf. lov om Riksrevisjonen 18. Styret er orientert om resultatet av årets revisjon i møte 25. februar

19 administrasjon Fra venstre: Direktør Ove Vasbotten, kontorsjef Astrid Øyarhamn og seniorrådgiver Erling Kristiansen i forbindelse med at Veiledningskontoret ble lagt ned fra Foto: Reidar Mollatt, PTS 6.1 Organisasjonen Veiledningskontoret for krigsrammede etter 2. verdenskrig ble avviklet ved utløpet av Pensjonstrygden for sjømenn var således i 2007 organisert med 6 kontorer (7) lagt direkte under direktøren. Seniorrådgiver hadde det overordnede ansvar for IT-kontoret og prosjektansvar på IT-området. Lederne for de 6 kontorene og seniorrådgiver har deltatt i direktørens ledelsesteam, se organisasjonskartet s. 4. Pensjonstrygden har fra redusert bemanningen fra 62 til 35 årsverk, dvs. med mer enn 40 %. Pga. en høy gjennomsnittsalder i arbeidsstokken ble det i siste del av 2007 besluttet å satse både på seniortiltak og nyrekruttering. Det ble avholdt to etatsstyringsmøter med AID og fire styremøter. 45 saker ble behandlet i styret. Pensjonstrygdens ledelse og nøkkelpersoner har deltatt på flere arrangementer i regi av AID, bl.a. har direktøren vært på to topplederkonferanser og det har vært en rekke møter med Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med felles prosjekter etc. Pensjonstrygden har rapportert til departementet i samsvar med tildelingsbrevet, og styret er gjennom en særskilt etatstyringssak til hvert møte orientert om all samhandling med AID. KAPITTEL 6 - ADMINISTRASJON 18 Pensjonstrygden har bra kontorlokaler og arbeidsmiljø. Trygden er tilknyttet bedriftshelsetjeneste, og det blir lagt vekt på et godt samarbeid med de ansattes representanter for tjenestemannsorganisasjonene i aktuelle fora. 4

20 KAPITTEL 6 - ADMINISTRASJON 19 Direktøren sitter som leder for Fiskertrygdens likviditetsfond i Garantikassen for fiskere (GFF) i sin annen periode og kontorsjef i stab er fra 2008 oppnevnt som medlem av det ordinære styret for sin fjerde periode. Etaten har for øvrig et godt faglig samarbeid med GFF og Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). 6.2 Rammebetingelser Generelt Trygdens faste rammebetingelser fremgår i det vesentlige av bestemmelser fastsatt i og i medhold av lov av om pensjonstrygd for sjømenn. Dertil kommer føringer fastsatt av departementet i det årlige tildelingsbrev som en del av oppfølgingen av statsbudsjettet. Budsjettrammen på administrasjonsutgifter var 26 (27) mill. kroner. Pensjonstrygdens administrasjon v/direktøren er sekretariat for styret, og sørger for at styrets medlemmer får nødvendig informasjon og materiell til sitt arbeid. Det er også egne Internettsider for trygdens styre. Øvrige rammebetingelser for administrasjonen fremgår ellers av trygdens virksomhetsmål/virksomhetsplaner og den serviceerklæring som gjelder for Pensjonstrygden Lovendringer Lov om pensjonstrygd for sjømenn ble endret sist ved lov av nr. 10 som trådte i kraft Endringen går ut på at betegnelsene fødselspenger og "adopsjonspenger avløses av begrepet foreldrepenger i samsvar med ny terminologi i arbeidsmiljøloven Forskriftsendringer, avtaler m. m. Det har ikke vært noen forskriftsendringer i perioden. I7. november 2007 ble det i forbindelse med den rumenske presidentens besøk i Norge, inngått en avtale mellom Norge og Romania i henhold til artikkel 17 i Rådsforordning 1408/1 som legger til rette for at rumenske sjøfolk på norske skip på visse vilkår kan beholde medlemskapet i trygdeordninger i hjemlandet, kfr. foran under lovendringer. Avtalen er midlertidig og vil være i kraft en 5-årsperiode med mulighet til forlenging. Det gjelder således samme unntaksbestemmelser fra trygden for rumenere som for polakker og latviere Endring av satsene for sjømannspensjon og pensjonsavgifter I henhold til lovens bestemmelser økte de ordinære sjømannspensjoner og arbeidstakeravgifter automatisk med 6,23 % fra i samsvar med samtidig forhøyelse av folketrygdens grunnbeløp fra kr til kr Satsene er gjengitt på siste side i denne årsmelding Høringsuttalelser PTS har avgitt høringsuttalelser til AID om Endring av pensjonstrygdloven som følge av ratifikasjon av ILO-konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår Tiltak mot trygdemisbruk Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre Kartlegging av diskriminering i statlig sektor Fra ble EØS-avtalen utvidet til også å omfatte EU-landene Bulgaria og Romania. Det skal således fra svares arbeidstaker- og rederiavgift for sjømenn som er statsborgere i de nye medlemsland etter vanlige regler. 3

Pensjonstrygden for sjømenn Å R S M E L D I N G 2 0 0 6

Pensjonstrygden for sjømenn Å R S M E L D I N G 2 0 0 6 Pensjonstrygden for sjømenn Å R S M E L D I N G 2 0 0 6 Denne årsmeldingen med regnskap er godkjent av styret i Pensjonstrygden for sjømenn 15. mars 2007. Målgruppen for årsmeldingen er først og fremst

Detaljer

Pensjonstrygden for sjømenn Å R S M E L D I N G 2 0 0 6

Pensjonstrygden for sjømenn Å R S M E L D I N G 2 0 0 6 Pensjonstrygden for sjømenn Å R S M E L D I N G 2 0 0 6 Denne årsmeldingen med regnskap er godkjent av styret i Pensjonstrygden for sjømenn 15. mars 2007. Målgruppen for årsmeldingen er først og fremst

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 0 8

Å r s m e l d i n g 2 0 0 8 Årsmelding 2008 Denne årsmeldigen med regnskap er godkjent av styret i Pensjonstrygden for sjømenn 25. februar 2009. Målgruppen for årsmeldingen er først og fremst Arbeids- og inkluderingsdepartementet,

Detaljer

Denne årsmeldigen med regnskap er godkjent av styret i Pensjonstrygden for sjømenn 25. februar Målgruppen for årsmeldingen

Denne årsmeldigen med regnskap er godkjent av styret i Pensjonstrygden for sjømenn 25. februar Målgruppen for årsmeldingen Årsmelding og regnskap 2007 Denne årsmeldigen med regnskap er godkjent av styret i Pensjonstrygden for sjømenn 25. februar 2008. Målgruppen for årsmeldingen er først og fremst Arbeids- og inkluderingsdepartementet,

Detaljer

ÅRSMELDING & REGNSKAP

ÅRSMELDING & REGNSKAP ÅRSMELDING & REGNSKAP 2005 Pensjonstrygden for sjømenn Denne årsmeldingen med regnskap er godkjent av styret i Pensjonstrygden for sjømenn 16. mars 2006. Målgruppen for årsmeldingen er først og fremst

Detaljer

ÅRSMELDING & REGNSKAP

ÅRSMELDING & REGNSKAP & REGNSKAP 2 0 0 2 Pensjonstrygden for sjømenn Denne årsmeldingen med regnskap er godkjent av styret i Pensjonstrygden for sjømenn 26. februar 2003. Målgruppen for årsmeldingen er først og fremst Sosialdepartementet,

Detaljer

KAPITTEL ÅRSMELDING 2010. pts.no

KAPITTEL ÅRSMELDING 2010. pts.no KAPITTEL ÅRSMELDING 2010 pts.no Fakta Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig tjenestepensjonsordning etablert ved lov av 03.12.1948 som trådte i kraft fra 01.07.1949. 1. Forvalter pensjonsrettigheter

Detaljer

ÅRSMELDING & REGNSKAP. Pensjonstrygden for sjømenn

ÅRSMELDING & REGNSKAP. Pensjonstrygden for sjømenn ÅRSMELDING & REGNSKAP 2 0 0 1 Pensjonstrygden for sjømenn Denne årsmeldingen med regnskap er godkjent av styret i Pensjonstrygden for sjømenn 27. februar 2002. Målgruppen for årsmeldingen er først og fremst

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2000

Årsmelding og regnskap 2000 Årsmelding og regnskap 2000 Pensjonstrygden for sjømenn Denne årsmelding med regnskap er godkjent av styret i Pensjons- trygden for sjømenn 26. februar 2001. Målgruppen for årsmeldingen er først og fremst

Detaljer

NOU 1989:12. side 1 av 5. Dokumenttype NOU 1989:12 Dokumentdato Tittel

NOU 1989:12. side 1 av 5. Dokumenttype NOU 1989:12 Dokumentdato Tittel Dokumenttype NOU 1989:12 Dokumentdato 1989-05-31 Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver Pensjonstrygden for sjømenn Utvalget til å vurdere sentrale spørsmål som gjelder Pensjonstrygde for sjømenn Gjærevoll,

Detaljer

Pensjon for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger

Pensjon for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger Pensjon for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF Pensjon for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger, omfattet av avtale mellom Norges Rederiforbund (NR) og NOPEF

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Høringsnotat Disponering av resterende fondsmidler i den avviklede pensjonstrygden for skogsarbeidere

Høringsnotat Disponering av resterende fondsmidler i den avviklede pensjonstrygden for skogsarbeidere Høringsnotat Disponering av resterende fondsmidler i den avviklede pensjonstrygden for skogsarbeidere 1. Sammendrag Etter vedtak i Stortinget har den lovfestede pensjonstrygden for skogsarbeidere (skogsarbeidertrygden)

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til. - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og

HØRINGSNOTAT. Forslag til. - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og - ny forskrift om pensjonsgrunnlag i pensjonsordning for apotekvirksomhet ved midlertidig

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

60-67 år. Pensjonstrygden for. sjømenn

60-67 år. Pensjonstrygden for. sjømenn Sjømannspensjon 60-67 år Pensjonstrygden for sjømenn Innhold 2 FORORD 4 1. Kort oversikt over pensjonsordningen 5 2. Hva er sjømannspensjon 6 2.1 Alderspensjon 6 2.2 Engangsutbetaling/tilbakebetaling av

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Innledning 2. Endringer i folketrygdens alderspensjon fra 1.januar 2011 2. Endringer i privat AFP fra 1.januar 2011 3

Innledning 2. Endringer i folketrygdens alderspensjon fra 1.januar 2011 2. Endringer i privat AFP fra 1.januar 2011 3 Notat til pensjonsutvalget under Norges Rederiforbunds overenskomst for flyttbare innretninger m.m. Beregning av AFP + 1G fra 1.januar 2011 20.mai 2011 Innholdsfortegnelse Innledning 2 Endringer i folketrygdens

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)

LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) DATO: LOV-2010-02-19-5 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4

FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 DATO: FOR-2010-11-30-1497 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Pensjonsavd. PUBLISERT: I 2010 hefte 13

Detaljer

Prop. 10 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 10 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 10 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Fornyings- og administrasjonsdepartementet Endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

Avtale om ny AFP-ordning

Avtale om ny AFP-ordning Bilag til overenskomsten Avtale om ny AFP-ordning I Innledning I forbindelse med lennsoppgj0ret 1988, ble ordningen med Avtalefestet pensjon (AFP) etablert. Formålet var å gi ansatte i tariffbundne bedrifter

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 22 om personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 22 om personalkostnader. Note 24 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP PARTENE I ARBEIDSLIVET SIN EGEN PENSJONSORDNING Trepartsamarbeid HISTORIE AFP-ordningen ble avtalt i inntektsoppgjøret mellom LO og NHO i 1988

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

ÅRSMELDING pts.no

ÅRSMELDING pts.no ÅRSMELDING 2009 pts.no Fakta Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig tjenestepensjonsordning etablert ved lov av 03.12.1948. 1. Forvalter pensjonsrettigheter PTS forvalter nå pensjonsrettigheter

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS International Insurance Brokers & Consultants 28.5.2010 Aon Grieg AS Tjenestepensjonene tilpasses ny folketrygd Fra 2011 kan du starte uttak av tjenestepensjon i privat sektor når du fyller 62 år. Det

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til krav om minste tilsettingstid (karensperiode) i stilling med lavere før pensjonsrett foreligger etter lov om Statens pensjonskasse Utsendt: 16.

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Pensjonstrygden for sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn 2 0 0 3 Å R S M E L D I N G & R E G N S K A P Pensjonstrygden for sjømenn Denne årsmeldingen med regnskap er godkjent av styret i Pensjonstrygden for sjømenn 25. februar 2004. Målgruppen for årsmeldingen

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

ÅRSMELDING & REGNSKAP

ÅRSMELDING & REGNSKAP ÅRSMELDING & REGNSKAP 2004 Pensjonstrygden for sjømenn Denne årsmeldingen med regnskap er godkjent av INNHOLD KAPITTEL 1 KAPITTEL 2 Oversikt 4 Nøkkeltall 7 styret i Pensjonstrygden for sjømenn 10. mars

Detaljer

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtatt på konstituerende styremøte 06.05.08. Sist endret på styremøte 12.03.2014 og godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet 24.03.2014. Kapittel I.

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Status for den norske pensjonsreformen

Status for den norske pensjonsreformen NFT 4/2007 Status for den norske pensjonsreformen av Fredrik Haugen Arbeidet med reform av det norske pensjonssystemet begynte i 2001. Gjennom to omfattende forlik om pensjonsreformen i Stortinget i 2005

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

HØRING - NOU 2005:15 - OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON. Sammenfatning offshore entreprenørfartøyer

HØRING - NOU 2005:15 - OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON. Sammenfatning offshore entreprenørfartøyer HKR Oslo, 8. august 2005 HKR00099 Det Kgl. Finansdepartement PB 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. 05/2213 FM cw / HØRING - NOU 2005:15 - OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON Norges Rederiforbund er arbeidsgiverforening

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP Innhold Kort gjennomgang av pensjonsreformens bakgrunn De forskjellige typene pensjon Alderspensjon fra folketrygden AFP i privat sektor Generelt

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Besl. O. nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 57 ( ) og Ot.prp. nr. 94 ( ) År 2000 den 11. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 57 ( ) og Ot.prp. nr. 94 ( ) År 2000 den 11. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 73 Jf. Innst. O. nr. 57 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 94 (1998-1999) År 2000 den 11. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova mv.

Lov om endringar i folketrygdlova mv. Lov om endringar i folketrygdlova mv. DATO: LOV-2010-11-26-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 13 s 2227 IKRAFTTREDELSE: 2010-11-26, 2011-01-01 ENDRER: LOV-1997-02-28-19,

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Meld. St. 43. ( ) Melding til Stortinget. Årsmelding 2012 for pensjonsordningen for. for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Meld. St. 43. ( ) Melding til Stortinget. Årsmelding 2012 for pensjonsordningen for. for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Meld. St. 43 (2012 2013) Melding til Stortinget Årsmelding 2012 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Tilråding fra Arbeidsdepartementet 21. juni 2013, godkjent i statsråd

Detaljer

Høringsnotat. 5. juli Tilpasning av pensjonstrygden for sjømenn og pensjonstrygden for fiskere til endret alderspensjon i folketrygden fra 2011

Høringsnotat. 5. juli Tilpasning av pensjonstrygden for sjømenn og pensjonstrygden for fiskere til endret alderspensjon i folketrygden fra 2011 Høringsnotat 5. juli 2010 Tilpasning av pensjonstrygden for sjømenn og pensjonstrygden for fiskere til endret alderspensjon i folketrygden fra 2011 Innhold 1 Innledning og bakgrunn... 1 2 Endringene i

Detaljer

Innst. 129 L ( ), jf. Prop. 17 L ( ) og Ot.prp. nr. 111 ( ) vedtak til lov

Innst. 129 L ( ), jf. Prop. 17 L ( ) og Ot.prp. nr. 111 ( ) vedtak til lov Lovvedtak 34 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 129 L (2009 2010), jf. Prop. 17 L (2009 2010) og Ot.prp. nr. 111 (2008 2009) I Stortingets møte 4. februar 2010 ble det gjort slikt

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om beregning av arbeidsgiverandel m.m.

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om beregning av arbeidsgiverandel m.m. HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om beregning av arbeidsgiverandel m.m. 1 1 Innledning Kort historikk Statens pensjonskasse ble opprettet i 1917 etter det såkalte kapitaldekningsprinsippet.

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

Vital Innskuddspensjon

Vital Innskuddspensjon Vital Innskuddspensjon Innskuddspensjons ordninger for deg og meg Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge AS Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge AS

Detaljer

M OTTATT 1, 3 OKT2010

M OTTATT 1, 3 OKT2010 PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN THE PENSION INSURANCE FOR SEAMEN Vår dato/our date 7.10.2010 Deres datolyour date Vår referanse/our reference 10/05529-2 Deres referanse/your reference Arbeidsdepartementet

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Utkast til endringer i forskrift 3. juli 2014 nr. 949 om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning som er innvilget med

Detaljer

Lov om endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret

Lov om endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret Lov om endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden) DATO: LOV-2010-12-17-77 DEPARTEMENT:

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010 Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til midlertidig løsning for beregning av gjenlevendefordeler til ny alderspensjon (folketrygdens kapittel 20)

HØRINGSNOTAT Forslag til midlertidig løsning for beregning av gjenlevendefordeler til ny alderspensjon (folketrygdens kapittel 20) Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til midlertidig løsning for beregning av gjenlevendefordeler til ny alderspensjon (folketrygdens kapittel 20) Utsendt: 18. desember 2014 Høringsfrist:

Detaljer

Avtalefestet pensjon - vedtekter

Avtalefestet pensjon - vedtekter Avtalefestet pensjon - vedtekter Vedtekter for fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) innen NAVOs tariffområde Kap. 1 - Formål og rettsstilling 1 Opprettelse og formål Fellesordningen for avtalefestet

Detaljer

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Lov om endring av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon I 3-7. Arbeidstakere med permisjon (1) Arbeidstaker som har permisjon

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om føring av manntall for fiskere, fangstmen m.v.

Forskrift om endring av forskrift om føring av manntall for fiskere, fangstmen m.v. Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-214-2008 (J-124-2006 UTGÅR) Bergen, 10.10.2008 JL/EW Forskrift om endring av forskrift

Detaljer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer SPK ordningen med et økonomisk perspektiv Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer Agenda Kort om SPK ordningen Bakgrunn for finansiering Fakturering Pensjonsreformen Spørsmål SPK ordningen

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK 3. april 2009 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ETTERLATTEPENSJON OG GJENLEVENDES ALDERSPENSJON 4 2.1 Hovedtrekk ved gjeldende

Detaljer

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Enkelte kostnadsarter opplyses

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger DATO: FOR-2010-02-10-152 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Velferdspolitisk avdeling PUBLISERT: I 2010 hefte 2 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Årsregnskap 2014. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap 2014. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2014 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden,

Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden, Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden, Vennlig hilsen Per Sørensen Leder Arendal Høyre Tel: 37033808 Mob: 92032760 Mail: pso@flosta.com

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 3. september 216 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg // NOTAT Ved utgangen av 3.kvartal 216 var det 889 personer

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer