Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier"

Transkript

1 Norges forskningsråd Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til hvordan rettigheter og plikter kan reguleres mellom partene i et SFF- eller SFIkonsortium. Malen er en spesielt tilpasset versjon av Forskningsrådets generelle Mal for konsortieavtaler (samarbeidsavtaler) mellom deltakere i FoU-prosjekter finansiert av Norges forskningsråd. Forskningsrådet understreker at malen kun er ment som et mulig utgangspunkt for konsortieavtalen, at den ikke nødvendigvis er uttømmende, og at det kan tenkes flere alternativer til bestemmelsene slik de fremgår av denne malen. Dette er til dels kommentert i fotnoter. Følgende dokumenter angir rammen for bestemmelsene i konsortieavtalen: Kontrakten som inngås mellom Norges forskningsråd og vertsinstitusjonen for det enkelte senter Norges forskningsråds generelle kontraktsvilkår Sentre for fremragende forskning. Krav og retningslinjer revidert 31. mai 2005, henholdsvis Sentre for forskningsdrevet innovasjon. Krav og retningslinjer av 8. juni 2005 Både de generelle kontraktsvilkår og beskrivelsen av Krav og retningslinjer for de to ordninger gir på en rekke punkter konsortiedeltakerne rett og plikt til å avtale nærmere bestemmelser tilpasset de to ordninger og sentrenes behov. 1 Definisjoner Definisjoner av viktige begreper fremgår av Generelle kontraktsvilkår som er en del av kontrakten mellom Norges forskningsråd og vertsinstitusjonen for et SFF eller SFI. Kontrakten er tatt inn som vedlegg 1 til denne konsortieavtalen. Dersom ikke en annen forståelse klart fremgår av sammenhengen, skal ord og uttrykk i denne avtale ha det meningsinnhold som er angitt i følgende definisjoner: 1.1 Arbeidsplan Årlig plan for den faglige og finansielle gjennomføring av prosjektet, og for konkretiseringen av konsortiedeltakernes forpliktelser. 1.2 Brukerpartnere Bedrifter og offentlige foretak som bidrar til og deltar i virksomheten i et Senter for forskningsdrevet innovasjon. 1 Mal utarbeidet 27. juni 2005 side 1 av 9

2 1.3 Delprosjekt Virksomhet som utgjør en del av den samlede aktivitet i henhold til prosjektbeskrivelsen og finansieringsplanen. 1.4 Finansieringsplan Den økonomiske plan for gjennomføring av prosjektet slik dette er beskrevet i kontrakten med Forskningsrådet. 1.5 Forskningsrådet Norges forskningsråd. 1.6 Immaterielle rettigheter Opphavsrettigheter, patent, mønster, bruksmønster, varemerker, så langt slike rettigheter har vern etter norsk lovgivning, med eller uten registrering. 1.7 Konsortieavtalen Avtalen mellom konsortiedeltakerne som regulerer konsortiets arbeidsform og konsortiedeltakernes rettigheter og plikter. Konsortieavtalen omfatter dette underskrevne avtaledokument med... vedlegg, jf. pkt 2 nedenfor. 1.8 Konsortiedeltaker Vertsinstitusjonen og samarbeidende parter som i henhold til konsortieavtalen bidrar med ressurser til prosjektet. 1.9 Konsortiet Sammenslutningen av vertsinstitusjonen og de samarbeidende konsortiedeltakerne som har påtatt seg ansvaret for å bidra med ressurser til å gjennomføre prosjektet Kontrakten Kontrakten mellom Forskningsrådet og vertsinstitusjonen om gjennomføringen av prosjektet. Kontrakten består av et avtaledokument med vedlegg, herunder prosjektbeskrivelse og generelle kontraktsvilkår Prosjektbakgrunn Materielle bidrag eller immaterielle rettigheter eller know how som en konsortiedeltaker bringer inn i prosjektet Prosjektbeskrivelse Planen for gjennomføringen av prosjektet slik dette er beskrevet i kontrakten med Forskningsrådet Prosjektet Den samlede aktivitet som kontrakten omfatter og som er dekket av prosjektbeskrivelsen og finansieringsplanen. Sett inn prosjektets navn og nr her Prosjektresultat Alle resultater som er skapt eller oppnådd i forbindelse med prosjektet uavhengig av om resultatene nyter opphavsrettslig eller annet vern Senter Et senter for fremragende forskning eller senter for forskningsdrevet innovasjon i henhold til Norges forskningsråds bestemmelser for de to ordninger Styret Styret for et SFF- eller SFI- konsortium. Styret er identisk med styret for senteret for fremragende forskning eller senteret for forskningsdrevet innovasjon. 2 Et konsortium vil normalt bestå av konsortiedeltakere som representerer ulike rettssubjekter. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at malen for konsortieavtalen også benyttes som utgangspunkt for eventuell regulering av samarbeid mellom ulike enheter internt i en organisasjon, eksempelvis internt ved et universitet. side 2 av 9

3 1.17 Vertsinstitusjon Prosjektansvarlig, forskningsinstitusjon eller bedrift som er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet i henhold til kontrakten, og som er den konsortiedeltaker som representerer konsortiet overfor Forskningsrådet. Sett inn navn her 2 Konsortieavtalen - omfang, formål og forholdet til kontrakten 2.1 Denne konsortieavtalen regulerer forholdet mellom konsortiedeltakerne i SFF- og SFIkonsortier, hvor vertsinstitusjonen på konsortiets vegne har fått finansiell støtte fra Forskningsrådet for å gjennomføre prosjektet. Konsortieavtalen regulerer organisering og gjennomføring av prosjektet samt rettigheter og plikter mellom konsortiedeltakerne. 2.2 Rammene for SFF- og SFI-ordningene, herunder betingelsene for støtte fra Forskningsrådet, denne støttens omfang, ordningenes mål, prosjektbeskrivelse, finansieringsplan og rapporteringskrav, fremgår av kontrakten mellom Forskningsrådet og vertsinstitusjonen med vedlegg, herunder av dokumentene Sentre for fremragende forskning - Krav og retningslinjer, henholdsvis Sentre for forskningsdrevet innovasjon - Krav og retningslinjer. Kontrakten og dokumentene Krav og retningslinjer er vedlagt denne avtalen som vedlegg 1 og 2. Ved eventuell motstrid mellom kontrakten med vedlegg, herunder Krav og retningslinjer på den ene side, og denne konsortieavtale på den annen side, skal kontrakten med vedlegg, herunder Krav og retningslinjer ha prioritet. Følgende vedlagte dokumenter inngår også som en del av konsortieavtalen mellom partene, men med prioritet etter kontrakten med Forskningsrådet, Krav og retningslinjer og denne undertegnede konsortieavtale: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: Konsortiedeltakernes interesse for og kompetanse til å delta i prosjektet 3 Den enkelte konsortiedeltakers forpliktelser i forhold til konsortiet til å utføre forskningsarbeid og/eller yte finansielle ressurser i overensstemmelse med prosjektbeskrivelsen og finansieringsplanen for senteret 4 Den prosjektbakgrunn som bringes inn av den enkelte konsortiedeltaker 5 3 Hver konsortiedeltaker forutsettes å utforme et dokument hvor konsortiedeltakeren: - begrunner sin interesse for å delta i konsortiet og beskriver på hvilken måte prosjektet vil gagne konsortiedeltakeren og skape muligheter som ikke ville være der uten prosjektet, - beskriver hvilket potensial prosjektet og de forventede prosjektresultater gir for vitenskapelig fornyelse og utvikling (SFF) og for innovasjon og verdiskaping (SFI), - redegjør for sitt eget, langsiktige forskningsfokus i og utenfor konsortiet. 4 Dette dokumentet skal klarlegge den enkelte konsortiedeltakers forpliktelser til å utføre forskningsarbeid for konsortiet og/eller yte bidrag i form av finansiering, fasiliteter, kompetanse og egeninnsats i henhold til prosjektbeskrivelsen og finansieringsplanen. 5 Dokumentet skal beskrive den prosjektbakgrunn den enkelte konsortiedeltaker bringer inn i prosjektet i form av materielle bidrag, immaterielle rettigheter eller know how. side 3 av 9

4 2.3 Hver av konsortiedeltakerne plikter å bidra til gjennomføring av prosjektet og oppfyllelse av kontrakten med egne ressurser i samsvar med de oppgaver og forpliktelser som fremgår av denne konsortieavtale, prosjektbeskrivelsen og finansieringsplanen. Konsortiedeltakerne har i forhold til hverandre et felles ansvar for gjennomføringen av prosjektet og for å nå de resultater som fremgår av prosjektbeskrivelsen. 3 Konsortiedeltakerne, konsortiets styre og ledelse 3.1 Initielle konsortiedeltakere Vertsinstitusjonens navn Institusjonens/bedriftens navn Øvrige konsortiedeltakere Institusjonens/bedriftens navn Institusjonens/bedriftens navn Organisasjonsnummer Organisasjonsnummer Organisasjonsnummer 3.2 Nye konsortiedeltakere Styret for konsortiet, jf. pkt 3.4 nedenfor, fatter vedtak om deltakelse av nye konsortiedeltakere, som etter slikt vedtak vil ha rett til å være representert i styret. Slikt vedtak krever tilslutning fra samtlige konsortiedeltakere og forutsetter at den nye konsortiedeltaker tiltrer konsortieavtalen og at det inngås egen avtale hvor den nye konsortiedeltaker forplikter seg til å: - ha en egen virksomhet knyttet til og med relevans for prosjektet, nærmere definert i vedlegg 3 til konsortieavtalen, og/eller, - bidra med finansielle ressurser og/eller egen vederlagsfri FoU-innsats til aktiviteter i prosjektet, nærmere definert i vedlegg 4 til konsortieavtalen. 3.3 Fratreden av konsortiedeltakere En konsortiedeltaker kan velge å avvikle sin deltakelse i konsortiet, og ved dette frasi seg sine rettigheter og bli fritatt fra sine forpliktelser etter konsortieavtalen med minimum seks måneders varsel til styret. Dersom en eller flere konsortiedeltakere trer ut av konsortiet med den følge at finansiering og nødvendig kompetanse bortfaller, må styret for konsortiet søke å sikre tilførsel av de nødvendige ressurser som kreves for at virksomheten skal innfri målene i prosjektbeskrivelsen En konsortiedeltaker som i henhold til pkt trer ut av konsortiet, får kun eiendomsog utnyttelsesrett til de prosjektresultater som ble frembrakt i det tidsrom deltakeren var tilsluttet konsortiet, jf. pkt 8 og 9 nedenfor. 6 Både SFF- og SFI-ordningen bygger på langsiktig forskning som et middel til å nå sentrenes mål. Med mindre det dreier seg om rene underleveranser av kort varighet, er hovedregelen at samarbeidspartnerne slutter seg til konsortiet ut fra en forutsetning om et langsiktig engasjement. side 4 av 9

5 3.4 Styret og ledelsen Konsortiet skal ha et styre, en leder og en eventuell ledergruppe. Senterets leder og den eventuelle ledergruppe utpekes av vertsinstitusjonen i samråd med konsortiedeltakerne. Senterets leder rapporterer til styret Styret skal sørge for at de intensjoner og planer som ligger til grunn for kontrakten om prosjektet blir innfridd, og at den virksomhet som fremgår av prosjektbeskrivelsen og finansieringsplanen blir realisert innenfor vedtatte tidsrammer. Styret skal videre sikre at samspillet mellom senteret, vertsinstitusjonen og de øvrige konsortiedeltakerne fungerer godt Samtlige konsortiedeltakere kan oppnevne et medlem hver til styret. Konsortiedeltakerne kan fritt bytte ut styremedlemmer, men skal til enhver tid holde prosjektledelsen orientert om hvem som representerer konsortiedeltaker Styrets leder utpekes av vertsinstitusjonen i samråd med konsortiedeltakerne Styret skal innkalles til møter med rimelig varsel, normalt ikke mindre enn 2 uker. Sammen med innkallingen skal det følge saksliste og nødvendige underlag for behandling av sakene Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret fatter normalt sine vedtak ved enstemmighet blant de medlemmer som er til stede eller deltar i styrebehandlingen. I løpende saker som ikke endrer den enkelte konsortiedeltakers rettigheter under konsortieavtalen eller kontrakten, fatter styret sine vedtak med alminnelig flertall, forutsatt at vertsinstitusjonens representant har stemt for. 4 Konsortiedeltakernes FoU-arbeid og/eller finansielle støtte 4.1 Konsortiedeltakernes interesse og kompetanse utgjør grunnlaget for deres deltakelse i prosjektet og kontrakten med Forskningsrådet. Denne interesse og kompetanse er nærmere beskrevet i vedlegg Hver konsortiedeltaker skal utføre det FoU-arbeid som vedkommende eventuelt har påtatt seg i henhold til prosjektbeskrivelsen, og/eller yte den finansielle støtte slik dette er spesifisert i vedlegg Med styrets godkjennelse kan en konsortiedeltaker overlate deler av det FoU-arbeid vedkommende har ansvar for, til egnet underleverandør. Dette fritar ikke konsortiedeltakeren for vedkommendes forpliktelser overfor de øvrige konsortiedeltakerne. 4.4 Dersom en konsortiedeltaker ikke utfører avtalt forskningsarbeid på en tilfredsstillende måte, kan styret beslutte at forskningsarbeidet helt eller delvis skal overføres til en annen konsortiedeltaker på nærmere angitte vilkår. Slik overføring fritar ikke den aktuelle konsortiedeltaker for dennes øvrige forpliktelser i henhold til vedlegg For konsortier med et større antall deltagere kan antall styremedlemmer begrenses gjennom at enkelte av styremedlemmer representerer flere konsortiedeltakere. For et senter under SFI-ordningen må sammensetningen av styret velges slik at brukerpartnerne har flertall i styret. 8 Det forutsettes at partene enes om en rimelig kompensasjon for de FoU-ytelser som vedkommende konsortie- deltaker fritas for. side 5 av 9

6 5 Lokalisering og personalansvar Konsortiedeltakerne må avtalefeste lokalisering av senteret og hvordan arbeidsgiveransvaret for personalet tilsluttet sentret skal ivaretas. Arbeidsgiveransvar og ansettelse skal normalt ikke endres for arbeidstakere som deltar i prosjektet. 6 Arbeidsplan, rapportering og betaling 6.1 For å konkretisere og følge opp tiltakene i prosjektbeskrivelsen, skal det utarbeides en årlig arbeidsplan som danner utgangspunkt for den faglige og finansielle gjennomføring av prosjektet, og for konkretiseringen av konsortiedeltakernes forpliktelser, jf. punkt 4.2 og vedlegg 4. Arbeidsplanen vedtas av styret for konsortiet. Den årlig reviderte arbeidsplanen danner også utgangspunkt for rapportering til Forskningsrådet, 6.2 Vertsinstitusjonen er ansvarlig for koordineringen av den faglige og økonomiske rapportering til Forskningsrådet. Konsortiedeltakerne skal uten opphold levere alle prosjektresultater, rapporter, regnskapsunderlag og annet som vertsinstitusjonen trenger for å ivareta sitt ansvar overfor Forskningsrådet Vertsinstitusjonen er ansvarlig for at midler som utbetales fra Forskningsrådet, forvaltes i samsvar med kontrakten etter retningslinjer fastsatt av styret. Det samme gjelder for utbetaling av midler som er forutsatt betalt til konsortiedeltakerne. 7 Prosjektbakgrunn og prosjektresultater 7.1 Den prosjektbakgrunn som anses relevant ved inngåelse av konsortieavtalen, fremgår av vedlegg Enhver konsortiedeltaker som ønsker å bidra med prosjektbakgrunn utover det som følger av pkt. 7.1, skal gjøre dette kjent for styret. Styret avgjør om dette vil være relevante bidrag til prosjektet, om det skal brukes i prosjektet og i tilfelle på hvilke vilkår. 7.3 Et hvert resultat av prosjektet som ikke er prosjektbakgrunn i henhold til vedlegg 5, og som ikke er godkjent av styret som prosjektbakgrunn i henhold til pkt 7.2, har automatisk status som prosjektresultat. 8 Eiendomsrett 8.1 Eiendomsretten til prosjektbakgrunnen beholdes av den konsortiedeltaker som brakte denne inn i prosjektet. Ingen konsortiedeltaker kan kreve vederlag for bruk av kunnskap de bringer med seg inn i konsortiet, når formålet er videre forskning i regi av konsortiet. 9 Konsortieavtalen kan i tillegg til disse bestemmelser ha mer detaljerte regler for bl.a. fakturering, prosjektledelse, administrasjon og overføring av midler, etc. side 6 av 9

7 8.2 Hver konsortiedeltaker får eiendomsrett til alle prosjektresultater som frembringes i prosjektet med de begrensninger som fremgår av pkt Konsortiedeltakerne skal melde fra til styret om prosjektresultater som kan gi grunnlag for patentering. Enhver konsortiedeltaker har rett til å kreve at et prosjektresultat blir beskyttet. Dersom en eller flere deltakere ønsker å ta ut patent, skal alle gis mulighet til å delta i patenteringen. Kostnader ved patentering dekkes av de deltakere som vil ha rettigheter i patentet Med mindre annet avtales skriftlig, blir vertsinstitusjonen eier av utstyr innkjøpt for prosjektets midler og belastet prosjektregnskapet. 9 Utnyttelse av prosjektresultater 9.1 Konsortiedeltakerne har rett til fri utnyttelse av alle prosjektresultater i egen virksomhet, innbefattet det konsern deltakerne eventuelt er en del av. Herunder har konsortiedeltakerne rett til bruk av alle prosjektresultatene i undervisning og videre forskning. Lisensiering av prosjektresultater forutsetter samtykke fra samtlige konsortiedeltakere Selvstendig utnyttelse av en annen konsortiedeltakers prosjektbakgrunn i egen virksomhet forutsetter at det er inngått egen avtale om dette mellom partene. I den utstrekning retten til utnyttelse av prosjektresultatene i henhold til pkt. 9.1 er avhengig av utnyttelse av en annen konsortiedeltakers prosjektbakgrunn, har den som ønsker slik utnyttelse mulighet til det mot å betale en rimelig kompensasjon til rettighetshaveren. 9.3 Inntekter fra lisensiering av prosjektresultater tilfaller prosjektet, og disponeres av styret som en del av finansieringsgrunnlaget for å nå prosjektets mål i henhold til prosjektbeskrivelsen. Inntekter fra lisensiering av prosjektresultater etter prosjektets avslutning fordeles mellom de konsortiedeltakere som er med ved avvikling av senteret i henhold til deltakernes økonomiske innsats angitt ved en brøk Forskningsrådet foreslår at alle konsortiedeltakere som hovedregel får eiendomsrett til prosjektresultatene, men at det normalt er vertsinstitusjonen som administrerer denne på vegne av konsortiet og dermed har ansvaret for at det etableres hensiktsmessig rettslig beskyttelse av opphavsrettigheter. Konsortiedeltakerne må ved etableringen av konsortiet og inngåelsen av denne konsortieavtalen avtalefeste hvordan disse spørsmålene skal løses etter at senteret er avviklet. Dersom man anser at pkt 8.2 i den foreliggende form tar for lite hensyn til den forskjell det kan være mellom bidraget fra de enkelte deltakere i konsortiet til det samlede prosjektresultat, kan man vurdere å gi pkt 8.2 følgende ordlyd: Eiendomsretten til prosjektresultater tilfaller den/de konsortiedeltaker(e) som har frembrakt resultatet, med de begrensninger som fremgår av pkt 9 nedenfor. Det kan også være aktuelt å fordele rettigheter til resultatene basert på deltakernes økonomiske innsats angitt ved en brøk. 11 Utformingen av punkt 8.3 kan bli annerledes dersom eiendomsretten til prosjektresultatene ikke tilfaller alle konsortiedeltakerne, kfr. kommentarene i fotnote 11 ovenfor. 12 Også punkt 9 må ses i sammenheng med punkt 8.2 og fordelingen av eiendomsretten til prosjektresultatene. Det kan om ønskelig legges inn en bestemmelse i pkt 9.1 som innebærer at retten til fri, kommersiell utnyttelse av alle prosjektresultater er forbeholdt den eller de konsortiedeltaker(e) som har ytt et bidrag til prosjektet som står i rimelig forhold til den rett som erverves, minst 10 % av finansieringen. 13 Det bør fremgå av avtalen hvordan den nærmere fastsettelse av brøken skal finne sted. side 7 av 9

8 9.4 Inntekter fra lisensiering av FoU-resultater som er basert på videreutvikling av resultater fra prosjektet, tilfaller den konsortiedeltaker som har stått for videreutviklingen. 10 Offentliggjøring av prosjektresultater 10.1 Med mindre særlige grunner tilsier noe annet, skal prosjektresultatene gjøres kjent. Herunder skal de formidlingstiltak og formidlingsplaner som er angitt i kontrakten mellom Forskningsrådet og vertsinstitusjonen gjennomføres 14. Publiserte resultater skal fritt kunne lastes ned elektronisk fra et åpent nettsted og uten kostnad senest tre måneder etter publisering Med mindre særlige grunner tilsier noe annet, har konsortiedeltakerne rett til å publisere egne resultater fra delprosjekter. Særlige grunner er beskyttelse av immaterielle rettigheter, risiko for plagiering, brudd på fortrolighetsforpliktelser, risiko for skade og ulempe som slik offentliggjøring kan påføre konsortiedeltakernes virksomhet, og andre grunner som gjør at krav om offentliggjøring vil være urimelig i forhold til konsortiedeltakernes interesse. Styret skal i tvilstilfeller avgjøre i hvilken form publisering skal finne sted Opphavsrettigheter (patent) skal kunne registreres før publisering dersom minst en konsortiedeltaker krever det. Planer om publisering sendes konsortiedeltakerne fra den som har frembrakt resultatet med frist for varsel om ønske å beskytte rettigheter på 30 dager fra melding ble gitt. Frist for registrering av patent skal som hovedregel være ytterligere tre måneder etter nevnte varsel. 11 Fortrolighet. Konsortiedeltakerne plikter å bevare taushet om fortrolige opplysninger 15. Fortrolige opplysninger skal ikke kunne utleveres til andre eller publiseres uten styrets eller eventuelle rettighetshaveres forutgående skriftlige godkjenning. Denne bestemmelse er ikke til hinder for utlevering av fortrolige opplysninger til myndigheter og/eller domstoler i henhold til gjeldende lovgivning. 12 Partenes ansvar for tap og skade 12.1 Hver konsortiedeltaker er selv ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av konsortiedeltakers handlinger. 14 Det bærende prinsipp for SFF- og SFI- ordningene er at de skal fremme åpen, langsiktig forskning på høyt internasjonalt nivå. Denne intensjonen tilsier at hovedregelen bør være at prosjektresultatene gjøres allment kjent. Dette er imidlertid ikke til hinder for at konsortieavtalen kan ha bestemmelser som sikrer at offentliggjøring ikke reduserer eller hindrer partenes mulighet for å utnytte resultatene kommersielt. Dersom man i pkt 10.1 og 10.2 ønsker å underlegge publisering en sterkere grad av styring fra konsortiets styre, kan det være aktuelt å innføre en bestemmelse som innebærer at styret etter nærmere fastsatte regler skal fatte beslutning om hva som skal publiseres og når dette skal skje. 15 Partene kan om ønskelig spesifisere hva som skal dekkes av begrepene fortrolige opplysninger og hemme- lig og fortrolig informasjon. side 8 av 9

9 12.2 Hver konsortiedeltaker skal melde fra til styret og vertsinstitusjonen om ethvert krav om erstatning eller lignende relatert til prosjektet eller delprosjekter som blir reist mot konsortiedeltakeren. 13 Avtalens gyldighet, avvikling av konsortiet, fortolkning m.m Avtalen trer i kraft ved undertegningen og løper i sin helhet frem til konsortiet er avviklet. Etter avvikling av konsortiet har bestemmelsene i pkt fortsatt virkning mellom partene Konsortiet avvikles på det tidspunkt senteret ikke lenger en del av SFF- eller SFIordningen og ikke lenger mottar støtte fra Forskningsrådet i henhold til avtalen mellom Forskningsrådet og vertsinstitusjonen, med mindre styret beslutter noe annet Avtalen følger norsk rett. Tvister søkes løst gjennom forhandlinger eller frivillig mekling. Dersom dette ikke lykkes innen én måned etter at forhandlinger er begjært, kan tvisten bringes inn for. tingrett. 14 Signatur Avtalen er undertegnet i.eksemplarer. Hver av partene beholder ett eksemplar hver. Institusjon/bedrift 1 Dato for signatur Signatur Institusjon/bedrift 2 Dato for signatur Signatur Institusjon/bedrift n Dato for signatur Signatur side 9 av 9

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 154 VEDLEGG 8 Vedlegg 9 Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 9-1 Målsetting Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon er enige om nødvendigheten av

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2008-2010

ASA 4313 for perioden 2008-2010 ASA 4313 for perioden 2008-2010 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK )

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK ) Kontraktsutkastet er utarbeidet under forhandlinger. Bindende tilbud/avtale kan ikke anses som fremlagt/inngått før all tekst er endelig omforent og kontraktsdokumentet er signert av kompetente personer

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer