Gransking av påstander om korrupsjon i Vestby kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gransking av påstander om korrupsjon i Vestby kommune"

Transkript

1 Gransking av påstander om korrupsjon i Vestby kommune Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Granskingens formål og mandat Oppsummering og konklusjon Son Havn Nord og Son Marina Undersøkelser relatert til enkeltpersoner Øvrige undersøkelser og anbefaling i forhold til videre gransking Organisering og avgrensning av oppdraget Organisering av granskingsteamet Mottak av tips Avgrensninger i granskingen og informasjonsutveksling med Follo distriktsrevisjon Dokumentasjonsinnhenting Sikkerhetsmessige forhold for granskingsteamet Intervjuer / Samtaler Aktuelle lover og rammeverk Korrupsjonsbestemmelsene Kommunens etiske retningslinjer Bakgrunn / Utbyggingsprosjektene Påstandene Våre undersøkelser Son Havn Nord Coop NKL BA / Coop Øst Eiendom Profier AS Halvorsen & Reine AS Veidekke AS Son Marina Birkelunden Investeringsselskap AS Halvorsen & Reine AS Nordic Resort AS Strøm Gundersen Hans Christian Aakre Vestby kommune Sammendrag Son Havn Nord og Son Marina Utbyggingsprosjektene Catosenteret og terrassehusene i Gneisveien Undersøkelser relatert til enkeltpersoner i Vestby kommune Ordfører Tom Anders Ludvigsen Spesialrådgiver Roald Haugberg Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

3 6.3 Tidligere bygningssjef Dag Christer Øverland Bygningssjef Hans Christian Fæste Oppfølging av mottatte tips Forslag til forebyggende og kontrollerende tiltak Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

4 1 Granskingens formål og mandat Den 13. mars 2007 ble det inngått kontrakt mellom Vestby kommune v/ Formannskapet og advokatfirmaet G-Partner AS med følgende oppdragsbeskrivelse: Fase 1 Undersøkelser relatert til to utvalgte prosjekter: Undersøke hvorvidt det har funnet sted fordelsoverføringer fra selskaper og/eller personer til tidligere eller nåværende navngitte ansatte i Vestby kommune (oppdragsgiver vil selv identifisere og formidle navnene til oppdragstaker) i relasjon til de aktuelle utbyggingsprosjekter. Undersøke hvorvidt det har funnet sted fordelsoverføringer fra selskaper og/eller personer til andre ansatte i Vestby kommune som oppdragstaker blir gjort oppmerksom på i løpet av granskingsperioden. I begrepet nåværende og tidligere ansatte i Vestby kommune inngår også personer i politisk valgte organer, jf ovenfor. Fase 2 Undersøkelser relatert til ytterliggere to utvalgte prosjekter: Hvorvidt videre undersøkelser eller andre aktiviteter skal gjennomføres er avhengig av de funn som gjøres i fase 1 av oppdraget. Omfang og betingelser relatert til en evt. fase 2 skal uansett avtales nærmere mellom partene før igangsettelse. Hvis ytterliggere undersøkelser skal gjennomføres vil disse være i samsvar med de undersøkelser som fremkommer under fase 1. Arbeidet vil bli utført ved en gjennomgang av dokumentasjon tilrettelagt av oppdragsgiver som regnskapsinformasjon, avtaler, tilbudsgrunnlag, timelister, evt. elektronisk informasjon, m.m. Oppdragstaker vil gjennomføre en bakgrunnsjekk av relevante personer i forhold til å kartlegge eierinteresser og evt. annen informasjon av relevans for de ovennevnte undersøkelser. Oppdragstaker vil videre søke å gjennomføre intervjuer av de personer som kan belyse de ovennevnte forhold. Videre vil oppdragstaker i granskingsperioden betjene en tipstelefon som oppdragsgiver vil markedsføre gjennom sin internettside og evt. på annen måte. Oppdragstaker skal ikke gjennomføre en forvaltningsrevisjon av de fire aktuelle prosjektene. Denne gjennomføres parallelt med undersøkelsene i regi av kommunens kontrollutvalg. Oppdragstaker skal således ikke foreta noen vurdering av kommunens Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

5 saksbehandlingsprosess i de aktuelle prosjekter da dette er vurderinger som omfattes av forvaltningsrevisjonen. De to prosjektene som har vært gjenstad for undersøkelse relatert til påstandene om fordelsoverføringer er Son Havn Nord og Son Marina. De to prosjektene som eventuelt vil være gjenstand for undersøkelse i Fase 2, er Catosenteret og ett av terrasseblokkprosjektene ved Brevik (Gneisveien). Videre ble det også avtalt at andre tips av relevans som kom inn under granskingsperioden, skulle avkreftes/ bekreftes. Rapport skal avlegges 1. juni 2007 i et detaljformat fra oppdragstaker som ikke tar hensyn til krav til beskyttelse av personopplysninger. Oppdragsgiver ønsker selv å gjøre nødvendige redigeringer av dette forut for en offentliggjøring av rapporten, og har således det fulle ansvar for dette. Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

6 2 Oppsummering og konklusjon 2.1 Son Havn Nord og Son Marina Vi har undersøkt alle de påstander om fordelsoverføringer til navngitte personer som har fremkommet enten i form av tips, gjennom medieomtale, gjennom intervjuer eller som på annen måte har kommet til vår kunnskap. I vårt arbeid med å undersøke påstandene, har vi innhentet informasjon fra offentlig tilgjengelig registre og gjennom intervjuer. Vi har også i enkelte tilfeller bedt om samtykke til innsyn i privatøkonomi og bedriftsintern informasjon. Samtlige som har blitt forespurt har samtykket til slikt innsyn. Basert på slikt samtykke har vi innhentet og gjennomgått bank- og kredittkortutskrifter, selvangivelser, personlig regnskap og bedriftsintern regnskapsinformasjon. Våre undersøkelser er utført med det formål å bringe klarhet i: Hva har ligget til grunn for utbyggers valg av arkitekt og entreprenør på Son Havn Nord og Son Marina Foreligger det grunn til å tro at kommunen eller noen tjeneste- eller ombudsmenn har påvirket, eller forsøkt påvirket utbyggers valg av arkitekt og entreprenør Har spesialrådgiver Roald Haugberg opptrådt som frittstående konsulent på vegne av utbyggerne eller andre, herunder om han har mottatt noen godtgjørelse eller urettmessige fordeler fra noen av utbyggerne eller andre Har noen av kommunens tjeneste- eller ombudsmenn med tilknytning til de to aktuelle prosjektene, mottatt fordeler av noen art fra noen av utbyggerne Konklusjon: Vi har fått opplyst at valg av arkitekt og entreprenør er et resultat av tidligere samarbeid, felles forståelse for prosjektløsing og personlige preferanser de private aktørene imellom. Partene er intervjuet separat, og det har også blitt innhentet tilleggsdokumentasjon for å underbygge forklaringene. Vi har ikke funnet grunnlag for å betvile de forklaringene som er gitt om valg av arkitekt og entreprenør. Vi har ikke funnet grunnlag for påstandene om at noen tjeneste- eller ombudsmenn i Vestby kommune skal ha påvirket, eller forsøkt påvirket utbyggers valg av arkitekt og entreprenør. Vi har heller ikke funnet grunnlag for at utbyggerne i så henseende skal ha blitt lovet en forenklet saksbehandling. Begge sakene har vært undergitt en grundig saksbehandling i kommunen, i tillegg til behandling hos fylkesmannen. Vi har ikke funnet grunnlag for påstandene om at Roald Haugberg har fungert som frittstående konsulent, verken for utbyggerne eller andre. Vi har i den forbindelse fått innsyn i Haugbergs og hans kones personlige økonomi, samt utført bakgrunnsjekk og søk i andre åpne kilder. Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

7 Vi har ikke funnet grunnlag for at noen tjeneste- eller ombudsmenn i Vestby kommune har mottatt gaver eller fordeler fra utbyggerne. Vi presiserer at våre undersøkelser i hovedsak har vært avgrenset til prosjektene Son Havn Nord og Son Marina. Vi finner det riktig å påpeke at de påstandene og ryktene vi er bedt om å undersøke i denne saken, synes å være basert på utsagn som har gått gjennom flere ledd. Erfaringsmessig vil slike utsagn endre både innhold og form over tid, hvilket vanskeliggjør en konkret undersøkelse. 2.2 Undersøkelser relatert til enkeltpersoner Vi har undersøkt de påstandene som vi er gjort kjent med fra Vestby kommune, fra tipstjenesten og fra annet hold som retter seg konkret mot ordfører Tom Anders Ludvigsen og spesialrådgiver Roald Haugberg. De enkelte påstandene fremkommer under pkt 6.1 og 6.2. Våre undersøkelser har vært gjennomført med tanke på å fremskaffe dokumentasjon som kan avkrefte eller bekrefte ryktene. I så henseende har vi gjennomgått bankkonto- og kredittkortutskrifter, kvitteringer og bilag, personlige regnskap, lånedokumenter og selvangivelser. Undersøkelsene har også omfattet de respektives samboer og ektefelle. Vi har ikke gjort noen funn som bekrefter de påstander og rykter som har vært personlig rettet mot disse to enkeltpersonene i denne saken. Konklusjon: Etter vår oppfatning er det derfor ikke holdepunkter for de fremsatte påstander om ordfører Tom Anders Ludvigsen og spesialrådgiver Roald Haugberg. 2.3 Øvrige undersøkelser og anbefaling i forhold til videre gransking Vi har også undersøkt forholdene rundt to enkeltmannsforetak registrert på henholdsvis nåværende og tidligere bygningssjef i kommunen. Bakgrunnen for undersøkelsene er et konkret tips om å undersøke pengestrømmen til enkeltmannsforetaket registrert på tidligere eiendomssjef, og for å avklare om selskapene har vært benyttet i relasjon til mulige fordelsoverføringer. Konklusjon: Det er ikke avdekket forhold som tilsier at noe kritikkverdig har funnet sted i relasjon til de to aktuelle personene og deres registrerte enkeltmannsforetak. Vi vil også påpeke at det innefor gitte ressursramme ikke vil være mulig å kontrollere hver påstand til minste detalj, og at vi således ikke kan gi noen 100 % garanti for at fordelsoverføringer ikke kan ha funnet sted. I denne saken er vi imidlertid av den oppfatning at vi har gått langt i å undersøke så løselig funderte påstander. På basis av resultatet fra undersøkelsene i fase 1, anbefales det ikke at man foretar videre undersøkelser som skissert i fase 2. Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

8 3 Organisering og avgrensning av oppdraget 3.1 Organisering av granskingsteamet Fra advokatfirmaet G-Partner AS har granskingsteamet bestått av Morten Torkildsen og Lars Wilberg. Helena Thorstad og Anders Venemyr har bidratt til kvalitetssikring etter hvert som rapporten har blitt utformet. Lars Wilberg har hatt den daglige/løpende oppfølging av arbeidet med saken. Hos oppdragsgiver har kommuneadvokat Nils-Anders Søyland vært kontaktperson og den som har tilrettelagt i forhold til dokumentasjonen som granskingsteamet har ønsket. Deler av arbeidet har vært utført i Vestby på Rådhuset, hvor oppdragsgiver har gjort relevant dokumentasjon tilgjengelig. Intervjuer har vært utført på Rådhuset i Vestby for kommunens ansatte, i Oslo i advokatfirmaet G-Partner AS sine lokaler for tidligere ansatte, og ute hos de forskjellige involverte parter. Advokatfirmaet G-Partner AS har hatt løpende kontakt med oppdragsgiver gjennom hele prosessen i forhold til oppdateringer om eventuelle funn, behov for dokumentasjon, og fremdrift i granskingen. 3.2 Mottak av tips Helt i starten av arbeidet ble det opprettet en egen tipstjeneste for granskingen. Tjenesten har vært betjent av advokatfirmaet G-Partner AS innenfor normal kontortid. Utenfor normal kontortid har tjenesten vært operativ med telefonsvarer. Tjenesten har omfattet mottak pr telefon og telefaks, samt en e-post adresse hvor publikum kan henvende seg med tips eller opplysninger av interesse for saken. Informasjon om tipstjenesten ble offentliggjort på Vestby kommunes hjemmeside, hvor den under hele granskingsperioden har ligget lett tilgjengelig på velkomstsiden. Informasjon om tipstjenesten har også vært formidlet gjennom media og oppslag i lokalaviser. Det har i granskingsperioden kommet inn 17 tips, hvorav 7 med innhold konkret relatert til vårt mandat. Øvrige tips har omhandlet andre utbyggingsprosjekter og forvaltningsrelatert håndtering i kommunen. Alle tips som er kommet inn har som avtalt blitt fulgt opp i form av undersøkelser og/eller tilbakemeldinger. Alle som har henvendt seg via tipstjenesten har fått anledning til å opptre anonymt. Alle tips har løpende blitt registrert i en tipslogg, hvor hvert enkelt tips har blitt registrert inn i et standard tipsskjema inneholdende blant informasjon om når tipset ble mottatt, navn på melder (hvis vedkommende ønsker å oppgi dette), hvem (person) tipset er rettet mot, hvilket utbyggingsprosjekt tipset gjelder, når og hvor den konkrete handlingen skal ha skjedd, samt en beskrivelse av handlingen (evt. fordelsoverføringen). De utfylte tipsskjemaene vil ikke følge rapporten og vil bli makulert etter rapportavgivelse. Dette for å ivareta kravet til anonymitet. Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

9 3.3 Avgrensninger i granskingen og informasjonsutveksling med Follo distriktsrevisjon Det ble avtalt at oppdragstakers mandat ikke skulle omfatte noen forvaltningsmessig gjennomgang av byggeprosjektene: Oppdragstaker skal ikke gjennomføre en forvaltningsrevisjon av de fire aktuelle prosjektene. Denne gjennomføres parallelt med undersøkelsene i regi av kommunens kontrollutvalg. Oppdragstaker skal således ikke foreta noen vurdering av kommunens saksbehandlingsprosess i de aktuelle prosjekter da dette er vurderinger som omfattes av forvaltningsrevisjonen. Forvaltningsrevisjonen har blitt gjennomført av Follo distriktsrevisjon. Det ble innledningsvis i granskingen gjennomført et møte med Follo distriktsrevisjon, for blant annet å avklare mandat og arbeidsoppgaver. Det ble videre avtalt at all informasjon de mottok gjennom sine undersøkelser om fordelsoverføringer, skulle videreformidles til granskingsteamet ved Lars Wilberg. Det ble også avtalt en gjensidig utveksling av informasjon og samtalereferat der hvor samtykke til dette har foreligget. 3.4 Dokumentasjonsinnhenting Dokumentasjon tilknyttet byggeprosjektene har vært tilgjengelig for granskingsteamet på Vestby Rådhus gjennom hele granskingsprosessen. Det er i tillegg innhentet dokumentasjon relatert til personlig økonomi for et utvalg enkeltpersoner. Dokumentasjonen består av bankkontoutskrifter, lånepapirer, kvitteringer for private kjøp, byggeregnskap og selvangivelser. Denne dokumentasjonen er innhentet etter samtykke fra den enkelte det berører. Det er gjennomført en bakgrunnsjekk i offentlige register på et utvalg personer for å kartlegge deres roller i evt. andre selskaper og eiendomsforhold. 3.5 Sikkerhetsmessige forhold for granskingsteamet All elektronisk lagret informasjon har vært oppbevart på krypterte lagringsmedier, enten på krypterte minnepinner eller pc er utstyrt med krypterte harddisker. All papirdokumentasjon har i granskingsperioden vært nedlåst i brannsikker safe når den ikke har vært i bruk. 3.6 Intervjuer / Samtaler Det har vært gjennomført totalt 18 intervjuer/samtaler med personer relatert til sakene. I tillegg kommer samtaler i forbindelse med oppfølging av innkomne tips. Intervjuene har vært Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

10 med personer både på utbyggersiden, personer internt hos kommunen (nåværende og tidligere ansatte) og beboere i Son. I hovedsak har det vært to personer fra advokatfirmaet G-Partner til stede ved gjennomføring av intervjuer. Før hver samtale er det gjort oppmerksom på advokatfirmaet G-Partners rolle, og at alle samtaler er frivillig. Ingen har avslått tilbudet om å snakke med oss. Det er nedtegnet et referat etter hvert intervju. Referatet er gjennomgått av intervjuobjektet i ettertid for kvalitetskontroll og verifikasjon av innholdet. Normalt er det ikke levert ut kopi av referatet. Det er i tillegg gjennomført flere telefonsamtaler, hvor det i etterkant er nedtegnet referat i notats form til benyttelse som arbeidsdokumenter i prosessen. Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

11 4 Aktuelle lover og rammeverk 4.1 Korrupsjonsbestemmelsene Uavhengig av våre funn og konklusjoner har vi valgt å gi en kortfattet oversikt over den mest relevante lovgivningen relatert til korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven Påstandene som har fremkommet i saken viser til handlinger som kan ha funnet sted både før og etter ny korrupsjonslovgivning ble introdusert ved lov av 4. juli 2003 nr. 79. Det gjøres derfor kort rede for de mest relevante regelverk som vil kunne ramme de påståtte handlinger, både i perioden før og etter vi fikk de nye bestemmelsene. I tillegg vises det kort til kommunens egne etiske retningslinjer, som er relevante i forhold til de aktuelle påstander. Lovbestemmelser om korrupsjon før 4. juli 2003: De tidligere korrupsjonsbestemmelsene i 112 og 113 gjorde det straffbart for offentlige tjenestemenn å kreve eller motta en uberettiget fordel eller et løfte om en slik fordel. Begrepet offentlige tjenestemenn innebefatter både ansatte og folkevalgte i en kommune. Den offentlige tjenestemannen må for å kunne straffes for brudd på 112, kreve, motta eller motta løfte om en uberettiget fordel. Fordelsbegrepet omfatter mer enn gjenstander og penger som for eksempel reiser og beverting. Fordelen må være uberettiget og utenfor faller således fordeler tjenestemannen har tjenstlig grunnlag for å kreve/akseptere Den aktuelle fordelen/ytelsen må være gitt tjenestemannen for å påvirke hans utførelse av en tjenestehandling. Dette kan for eksempel være i forbindelse med fremforhandling og tildeling av en kontrakt. Straffen for overtredelse av 112 er bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Bestemmelsene i straffeloven 113 er tilnærmet lik 112, men slik at 113 gjelder i de tilfeller hvor tjenestemannen har opptrådt pliktstridig. Strafferammen for overtredelse av 113 er 5 år. Lovbestemmelser om korrupsjon etter 4. juli 2003 Den 4. juli 2003 fikk vi helt nye straffebestemmelser om smøring, bestikkelse og korrupsjon. De nye bestemmelsene utvidet området for straffbare handlinger og retter seg mot korrupsjon både i offentlig sektor og privat næringsvirksomhet. Straffebestemmelsene om korrupsjon fremgår av straffeloven 276 a (aktiv og passiv korrupsjon), 276 b (grov korrupsjon) og 276 c (påvirkningshandel). Etter de nye straffebestemmelsene er det straffbart å foreta: aktiv bestikkelse (tilby, love eller gi noen en utilbørlig fordel for at vedkommende skal handle eller unnlate å handle i strid med sine plikter), passiv bestikkelse (anmode om eller motta en utilbørlig fordel for at vedkommende skal handle eller unnlate å handle i strid med sine plikter), Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

12 påvirkningshandel (trading in influence) for å utøve utilbørlig påvirkning av beslutningstaking Strafferammen for grov korrupsjon er 10 år. Hvorvidt korrupsjonen er grov beror på en vurdering hvor lovteksten selv nevner som momenter hvorvidt handlingen er forøvd av eller overfor en offentlig tjenestemann, om den har gitt betydelig økonomisk fordel, om det forelå risiko for betydelig skade eller om det foreligger uriktige regnskapsdokumenter. Etter de nye straffebestemmelsene er også påvirkningshandel (trading in influence) gjort straffbar. Bestemmelsen rammer bl.a. visse former for lobbyvirksomhet og informasjonsrådgivning som tidligere var lovlig. Dersom påvirkningsagenten er åpen om at han eller hun opptrer på vegne av en oppdragsgiver eller har grunn til å tro at beslutningstakeren er kjent med at påvirkningsagenten opptrer på vegne av en annen, er påvirkningen normalt lovlig. Lovbestemmelsene om korrupsjon oppstiller krav om at fordelen skal være utilbørlig for at det kan være snakk om noen ulovlig handling. Hva som anses utilbørlig vil være avhengig av rådende moralhensyn i samfunnet til enhver tid. I henhold til forarbeidene til loven (Ot prp nr ) kreves det at handlingen må være klart klanderverdig. Det er ikke noe krav at den utilbørlige fordelen må være av økonomisk art. 4.2 Kommunens etiske retningslinjer Vestby kommune har egne etiske retningslinjer utarbeidet og vedtatt av kommunestyret 22. november 1993, og igjen behandlet i administrasjonsstyret 16. juni Det fremkommer ingen ytterligere historikk om revisjon eller endring i retningslinjene. De etiske retningslinjene er tatt inn i kommunens personalhåndbok som skal befinne seg på alle fysiske arbeidsplasser i Vestby kommune, samt hos de fleste lederne. Eventuelle mottak av fordeler er beskrevet og regulert i retningslinjenes 3 som her gjengis i sin helhet: a) Folkevalgte og tilsatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke gaver a ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster o.l. Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, f.eks. i form av personige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Dette innebærer selvsagt ikke at tilsatte og folkevalgte skal stilles dårligere enn andre borgere i sitt forhold til samfunnet. Mottatte gaver som etter denne paragraf ikke kan beholdes, returneres avsender. Før gaven returneres, underrettes giveren om kommunenes regler, eventuelt eter at spørsmålet er drøftet med resultatområdeleder. b) Moderate former for representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

13 slik, og/eller finne sted under slike omstendigheter, at den påvirker beslutningsprosessen. c) Reise- og oppholdsutgifter i faglig, tjenestelig og forretningsmessig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet, samt deltakelse på reise som kan tenkes å bryte med prinsippet i pkt. a kan bare skje etter godkjennelse av resultatområdeleder/vedkommende hovedutvalg når det gjelder folevalgte. Denne bestemmelsen kommer også til anvendelse for eventuell ledsager. Det fremkommer av de etiske retningslinjenes 7, at den enkelte arbeidstaker skal være kjent med retningslinjene og at de skal bekrefte dette med sin underskrift. Vi har i vårt arbeid ikke gjennomført noen kontroll for å verifisere om dette punktet er fulgt opp i kommunen. Vi har imidlertid spurt flere av de som har vært intervjuet om de er kjent med kommunens etiske retningslinjer, hvilket de har bekreftet. I forhold til de etiske retningslinjene bemerkes kun at de påstander som er beskrevet også vil være omfattet av retningslinjene. I den grad påstandene ville kunne dokumenteres, ville de kunne utgjøre klare brudd på retningslinjene. Det har for øvrig ikke vært en del av mandatet for oppdraget å kartlegge hvorvidt tjeneste- og ombudsmenn i kommunen er kjent med retningslinjene, og hva som utføres av kommunens administrative ledelse for å tydeliggjøre innholdet og kontrollere etterlevelse. Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

14 5 Bakgrunn / Utbyggingsprosjektene 5.1 Påstandene Spekulasjonene knyttet til de aktuelle byggeprosjektene har i all hovedsak gått ut på at utbygger ved flere store prosjekter i Son og Vestby, har valgt samme utførende entreprenør og arkitekt på sine prosjekter. Angivelig skal det også ha vært samme saksbehandler hos kommunen på alle prosjektene. De fleste av de påstander som har fremkommet i forhold til eventuell inhabilitet og kritikkverdig/feil saksbehandling hos kommunen, har vi vurdert vi til å ligge under den forvaltningsmessige gjennomgang som har blitt foretatt av Follo distriktsrevisjon på de samme prosjektene. Vårt formål har derfor vært å undersøke de forhold og påstander som kan knytte seg til mulige fordelsoverføringer mellom de private aktører og kommunens tjenesteog ombudsmenn. Våre undersøkelser i relasjon til prosjektene Son Havn Nord og Son Marina har således hatt som målsetning å bringe klarhet i: Hva ligger til grunn for utbyggers valg av arkitekt og entreprenør på Son Havn Nord og Son Marina Foreligger det grunn til å tro at kommunen eller noen tjeneste- eller ombudsmenn har påvirket, eller forsøkt påvirket utbyggers valg av arkitekt og entreprenør Har spesialrådgiver Roald Haugberg opptrådt som frittstående konsulent på vegne av utbyggerne, herunder om han har mottatt noen godtgjørelse eller urettmessige fordeler fra noen av utbyggerne eller andre Har noen av kommunens ansatte eller folkevalgte med tilknytning til de to aktuelle prosjektene, mottatt fordeler fra noen av utbyggerne eller andre I forhold til utbyggers valg av arkitekt og entreprenør, understrekes det for ordens skyld at begge prosjektene er private utbyggingsprosjekter, og at de således ikke er underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser. En privat utbygger står med andre ord fritt i sine valg av arkitekt og entreprenør, og det foreligger heller ikke krav om konkurranse. Både Son Havn Nord og Son Marina har vært prosjekter som har skapt stort lokalt engasjement og fått mye omtale i lokale medier og nettaviser. Det synes imidlertid for oss som om påstandene om mulig korrupsjon først ble kjent for offentligheten etter et brev fra Hans Christian Aakre til Vestby kommune, datert 20. mai Brevet ble også publisert på Aakres personlige blogg, og som leserinnlegg på et lokalt nettsted for Son. I brevet kreves en uavhengig gransking av prosjektene Son Havn Nord og Son Marina, på bakgrunn av en påstand om at utbyggerne skal ha blitt lovet en enklere saksbehandling dersom de benyttet arkitekt Reine som ansvarlig søker og utførende arkitekt. Det pekes også på at Veidekke blir benyttet som entreprenør på alle store byggeprosjekter i Son og på Roald Haugberg som saksbehandler hos kommunen. Aakre går etter vår vurdering, langt i å antyde at saksbehandlere i kommunen styres og kontrolleres av utbygger og arkitekt. Han skriver videre at spesialrådgiver Roald Haugberg Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

15 opptrer som frittstående konsulent, og ber om en klargjøring i forhold til andre oppdragsgivere Haugberg måtte ha enn kommunen. Aakres brev ble skriftlig besvart av Vestby kommune ved rådmann Knut Haugestad og kommuneadvokat Nils-Anders Søyland i brev av 21. juni I brevet tilbakevises de fleste av påstandene, blant annet påpekes det at Haugberg har vært fast ansatt i Vestby kommune i over 20 år og at han ikke driver egen virksomhet. I svarbrevet skriver Vestby kommune at selv om Aakre ikke setter direkte ord på forholdet, oppfattes hans påstander som om det utøves korrupsjon i Vestby kommune. Vestby kommune tar sterk avstand fra dette. Den 8. desember 2006 mottok Vestby kommune et brev fra advokat Per Danielsen, hvor advokat Danielsen på vegne av flere ikke navngitte oppdragsgivere ber om en tilbakemelding fra ordføreren på hvilke tiltak som settes i verk i kommunen for å komme til bunns i de påstander om gal saksbehandling, inhabilitet og korrupsjon som verserer. I brevet fra advokat Danielsen trekkes det spesielt frem at en av de sentrale aktører på byggherresiden har vært involvert i tvilsomme disposisjoner tidligere. Det pekes på en sentral person i Birkelunden Investeringsselskap AS som er domfelt for korrupsjon, og at dette faktum burde være tilstrekkelig grunnlag for at kommunestyret burde undersøke om alt har gått riktig for seg. Advokat Danielsen får svar på sitt brev innen fremsatte svarfrist, hvor kommunen nok en gang tilbakeviser påstandene. Dette resulterer i nytt brev fra advokat Danielsen med anmodning om innsyn i saksdokumenter, og hvor det også gjøres oppmerksom på den gransking advokat Danielsen nå har iverksatt på vegne av anonyme oppdragsgivere, kan bli aktuelt å utvide forbi de nevnte byggeprosjektene. Samtykke til innsyn i saksdokumentene ble gitt fra kommunens side, og dokumentene ble oversendt advokat Danielsens kontor til utlån i 3 uker. Parallelt med denne prosessen var det tiltagende spekulasjoner i ulike lokalaviser og på lokale nettsteder. Påstandene om korrupsjon i kommunen ble etter hvert klarere, og rådmannen vurderte fortløpende behovet for å ta til motmæle. Da nyhetsmagasinet Vestby Nytt presenterte en lederartikkel hvor det stor Vi vil ha kommunen frikjent for korrupsjonsantydninger, har vi fått opplyst at saken tok en ny vending. Roald Haugberg, som den eneste navngitte tjenestemann i forbindelse med ryktene, krevde selv at arbeidsgiver igangsatte en uavhengig gransking for å komme til bunns i påstandene. Haugberg presiserte også på et senere tidspunkt at han anså det nødvendig at granskingen ble utført av et kompetent uavhengig organ. Dette resulterte i en prosess, hvor vedtak om inngåelse av avtale med eksternt firma for granskingen ble vedtatt i kommunestyret 26. februar Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

16 5.1.1 Våre undersøkelser Vi innledet våre undersøkelser med en gjennomgang av den dokumentasjon som har vært grunnlaget for den forvaltningsmessige gjennomgangen gjort av Follo distriktsrevisjon. Dokumentasjonen, som omhandlet saksbehandlingen i kommunen, ble gjennomgått på et overordnet nivå med det formål å identifisere ulike aktører og involverte parter. Dokumentene har vært gjennomgått hos Vestby kommune. I tillegg innhentet vi en oversikt fra Vestby kommune over de saksbehandlere som har vært registrert på de aktuelle sakene, samt korrespondanse kommunen har hatt med involverte parter i tilknytning påstandene som er fremkommet. Vi mottok også en oppstilling over de påstander og rykter rettet mot kommunens tjeneste- og ombudsmenn, som har vært kjent for administrasjonen i Vestby kommune Son Havn Nord Coop NKL BA / Coop Øst Eiendom Hos Coop NKL / Coop Eiendom AS har vi gjennomført samtaler med kst. daglig leder for Coop NKL BA Dan Børge Hustad, og eiendomssjef for Coop Øst Eiendom Helge Sørum. Begge har vært involvert i prosessen rundt kjøp og utvikling av eiendommen på Son Havn Nord. Coop Follo, hvor Sørum den gangen var ansatt, er i dag fusjonert med Coop Øst. SAM Eiendom AS og Coop Øst Eiendom AS fungerer som Coop NKL BA sine eiendomsselskaper, og forvalter utleieeiendommene. Sørum har forklart at han første gang ble oppmerksom på at eiendommen på Son Havn Nord var til salgs gjennom en annonse i avisen. Lokallaget Coop Follo hadde over lengre tid vært på utkikk etter en egnet tomt for næringsdrift i Son. Prosjektet var imidlertid av en størrelse som nødvendiggjorde et samarbeid med Coop sentralt. Etter å ha innhentet prospekt, startet Coop forhandlinger med kommunen om kjøp av tomten. Coop ønsket å forhandle prisen ned, og la innledningsvis inn et bud som var lavere enn prisforlangende. Budet ble ikke akseptert, og etter flere forhandlinger la Coop inn et nytt bud på kr 20 mill. Budet ble ikke godkjent av kommunestyret, blant annet på grunn av antall boenheter. Etter nye runder med forhandlinger hvor blant annet antall boenheter ble redusert og kommunens forbehold om museumsdrift ble frafalt, ble budet til slutt godkjent av kommunestyret i januar Coop hadde på det tidspunkt allerede innledet et samarbeid med eiendomsutviklingsselskapet Profier AS. De hadde enda ikke rukket å gjennomføre noe felles prosjekt, og ble enig om at Son Havn Nord ville være et godt prosjekt som en pilot på et samarbeid. Avtalen var at Coop skulle stå for kjøpet av tomten, mens Profier skulle være ansvarlig for selve byggeprosjektet. Det ble etablert et eget aksjeselskap (Son Brygge AS) til drift av prosjektet, hvor Coop og Profier hadde hver sin halvpart (50/50). Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2

Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2 Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2 Granskingsrapport for Bærum kommunerevisjon - 18. april 2007 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Oppsummering fase 1... 5 3 Tiltak fra Rådmannen...

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

Antikorrupsjons program

Antikorrupsjons program Antikorrupsjons program 2 Innhold 1 Innledning...6 2 Etiske retningslinjer og antikorrupsjon...8 3 Den norske straffelovens bestemmelser om korrupsjon...12 4 USAs Foreign Corrupt Practices Act...20 5 Corporate

Detaljer

Riksrevisjonens tilleggsrapport om Entra Eiendom AS

Riksrevisjonens tilleggsrapport om Entra Eiendom AS Vår saksbehandler Stig-Olof Olsson, 22 24 12 26 Vår dato Vår referanse Z `-' t. 03.10.2007 F 1.2 2007/00951 SOO Arkivkode Riksrevisjonen Office of the Auditor General of Norway j,,- " 4eres dato Deres

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS

Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS Dokument nr. 3:14 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater kan bestille publikasjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring

Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring Forvaltningsrevisjon Rapport Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring November 2009 Forsand kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk Etisk Regelverk Forord Regnskapsførere er underlagt krav om autorisasjon dersom regnskapsføring skal drives i næring for andre. Regler om autorisasjonsplikt, regnskapsføring og hvilke lover og regler som

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer