Gransking av påstander om korrupsjon i Vestby kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gransking av påstander om korrupsjon i Vestby kommune"

Transkript

1 Gransking av påstander om korrupsjon i Vestby kommune Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Granskingens formål og mandat Oppsummering og konklusjon Son Havn Nord og Son Marina Undersøkelser relatert til enkeltpersoner Øvrige undersøkelser og anbefaling i forhold til videre gransking Organisering og avgrensning av oppdraget Organisering av granskingsteamet Mottak av tips Avgrensninger i granskingen og informasjonsutveksling med Follo distriktsrevisjon Dokumentasjonsinnhenting Sikkerhetsmessige forhold for granskingsteamet Intervjuer / Samtaler Aktuelle lover og rammeverk Korrupsjonsbestemmelsene Kommunens etiske retningslinjer Bakgrunn / Utbyggingsprosjektene Påstandene Våre undersøkelser Son Havn Nord Coop NKL BA / Coop Øst Eiendom Profier AS Halvorsen & Reine AS Veidekke AS Son Marina Birkelunden Investeringsselskap AS Halvorsen & Reine AS Nordic Resort AS Strøm Gundersen Hans Christian Aakre Vestby kommune Sammendrag Son Havn Nord og Son Marina Utbyggingsprosjektene Catosenteret og terrassehusene i Gneisveien Undersøkelser relatert til enkeltpersoner i Vestby kommune Ordfører Tom Anders Ludvigsen Spesialrådgiver Roald Haugberg Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

3 6.3 Tidligere bygningssjef Dag Christer Øverland Bygningssjef Hans Christian Fæste Oppfølging av mottatte tips Forslag til forebyggende og kontrollerende tiltak Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

4 1 Granskingens formål og mandat Den 13. mars 2007 ble det inngått kontrakt mellom Vestby kommune v/ Formannskapet og advokatfirmaet G-Partner AS med følgende oppdragsbeskrivelse: Fase 1 Undersøkelser relatert til to utvalgte prosjekter: Undersøke hvorvidt det har funnet sted fordelsoverføringer fra selskaper og/eller personer til tidligere eller nåværende navngitte ansatte i Vestby kommune (oppdragsgiver vil selv identifisere og formidle navnene til oppdragstaker) i relasjon til de aktuelle utbyggingsprosjekter. Undersøke hvorvidt det har funnet sted fordelsoverføringer fra selskaper og/eller personer til andre ansatte i Vestby kommune som oppdragstaker blir gjort oppmerksom på i løpet av granskingsperioden. I begrepet nåværende og tidligere ansatte i Vestby kommune inngår også personer i politisk valgte organer, jf ovenfor. Fase 2 Undersøkelser relatert til ytterliggere to utvalgte prosjekter: Hvorvidt videre undersøkelser eller andre aktiviteter skal gjennomføres er avhengig av de funn som gjøres i fase 1 av oppdraget. Omfang og betingelser relatert til en evt. fase 2 skal uansett avtales nærmere mellom partene før igangsettelse. Hvis ytterliggere undersøkelser skal gjennomføres vil disse være i samsvar med de undersøkelser som fremkommer under fase 1. Arbeidet vil bli utført ved en gjennomgang av dokumentasjon tilrettelagt av oppdragsgiver som regnskapsinformasjon, avtaler, tilbudsgrunnlag, timelister, evt. elektronisk informasjon, m.m. Oppdragstaker vil gjennomføre en bakgrunnsjekk av relevante personer i forhold til å kartlegge eierinteresser og evt. annen informasjon av relevans for de ovennevnte undersøkelser. Oppdragstaker vil videre søke å gjennomføre intervjuer av de personer som kan belyse de ovennevnte forhold. Videre vil oppdragstaker i granskingsperioden betjene en tipstelefon som oppdragsgiver vil markedsføre gjennom sin internettside og evt. på annen måte. Oppdragstaker skal ikke gjennomføre en forvaltningsrevisjon av de fire aktuelle prosjektene. Denne gjennomføres parallelt med undersøkelsene i regi av kommunens kontrollutvalg. Oppdragstaker skal således ikke foreta noen vurdering av kommunens Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

5 saksbehandlingsprosess i de aktuelle prosjekter da dette er vurderinger som omfattes av forvaltningsrevisjonen. De to prosjektene som har vært gjenstad for undersøkelse relatert til påstandene om fordelsoverføringer er Son Havn Nord og Son Marina. De to prosjektene som eventuelt vil være gjenstand for undersøkelse i Fase 2, er Catosenteret og ett av terrasseblokkprosjektene ved Brevik (Gneisveien). Videre ble det også avtalt at andre tips av relevans som kom inn under granskingsperioden, skulle avkreftes/ bekreftes. Rapport skal avlegges 1. juni 2007 i et detaljformat fra oppdragstaker som ikke tar hensyn til krav til beskyttelse av personopplysninger. Oppdragsgiver ønsker selv å gjøre nødvendige redigeringer av dette forut for en offentliggjøring av rapporten, og har således det fulle ansvar for dette. Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

6 2 Oppsummering og konklusjon 2.1 Son Havn Nord og Son Marina Vi har undersøkt alle de påstander om fordelsoverføringer til navngitte personer som har fremkommet enten i form av tips, gjennom medieomtale, gjennom intervjuer eller som på annen måte har kommet til vår kunnskap. I vårt arbeid med å undersøke påstandene, har vi innhentet informasjon fra offentlig tilgjengelig registre og gjennom intervjuer. Vi har også i enkelte tilfeller bedt om samtykke til innsyn i privatøkonomi og bedriftsintern informasjon. Samtlige som har blitt forespurt har samtykket til slikt innsyn. Basert på slikt samtykke har vi innhentet og gjennomgått bank- og kredittkortutskrifter, selvangivelser, personlig regnskap og bedriftsintern regnskapsinformasjon. Våre undersøkelser er utført med det formål å bringe klarhet i: Hva har ligget til grunn for utbyggers valg av arkitekt og entreprenør på Son Havn Nord og Son Marina Foreligger det grunn til å tro at kommunen eller noen tjeneste- eller ombudsmenn har påvirket, eller forsøkt påvirket utbyggers valg av arkitekt og entreprenør Har spesialrådgiver Roald Haugberg opptrådt som frittstående konsulent på vegne av utbyggerne eller andre, herunder om han har mottatt noen godtgjørelse eller urettmessige fordeler fra noen av utbyggerne eller andre Har noen av kommunens tjeneste- eller ombudsmenn med tilknytning til de to aktuelle prosjektene, mottatt fordeler av noen art fra noen av utbyggerne Konklusjon: Vi har fått opplyst at valg av arkitekt og entreprenør er et resultat av tidligere samarbeid, felles forståelse for prosjektløsing og personlige preferanser de private aktørene imellom. Partene er intervjuet separat, og det har også blitt innhentet tilleggsdokumentasjon for å underbygge forklaringene. Vi har ikke funnet grunnlag for å betvile de forklaringene som er gitt om valg av arkitekt og entreprenør. Vi har ikke funnet grunnlag for påstandene om at noen tjeneste- eller ombudsmenn i Vestby kommune skal ha påvirket, eller forsøkt påvirket utbyggers valg av arkitekt og entreprenør. Vi har heller ikke funnet grunnlag for at utbyggerne i så henseende skal ha blitt lovet en forenklet saksbehandling. Begge sakene har vært undergitt en grundig saksbehandling i kommunen, i tillegg til behandling hos fylkesmannen. Vi har ikke funnet grunnlag for påstandene om at Roald Haugberg har fungert som frittstående konsulent, verken for utbyggerne eller andre. Vi har i den forbindelse fått innsyn i Haugbergs og hans kones personlige økonomi, samt utført bakgrunnsjekk og søk i andre åpne kilder. Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

7 Vi har ikke funnet grunnlag for at noen tjeneste- eller ombudsmenn i Vestby kommune har mottatt gaver eller fordeler fra utbyggerne. Vi presiserer at våre undersøkelser i hovedsak har vært avgrenset til prosjektene Son Havn Nord og Son Marina. Vi finner det riktig å påpeke at de påstandene og ryktene vi er bedt om å undersøke i denne saken, synes å være basert på utsagn som har gått gjennom flere ledd. Erfaringsmessig vil slike utsagn endre både innhold og form over tid, hvilket vanskeliggjør en konkret undersøkelse. 2.2 Undersøkelser relatert til enkeltpersoner Vi har undersøkt de påstandene som vi er gjort kjent med fra Vestby kommune, fra tipstjenesten og fra annet hold som retter seg konkret mot ordfører Tom Anders Ludvigsen og spesialrådgiver Roald Haugberg. De enkelte påstandene fremkommer under pkt 6.1 og 6.2. Våre undersøkelser har vært gjennomført med tanke på å fremskaffe dokumentasjon som kan avkrefte eller bekrefte ryktene. I så henseende har vi gjennomgått bankkonto- og kredittkortutskrifter, kvitteringer og bilag, personlige regnskap, lånedokumenter og selvangivelser. Undersøkelsene har også omfattet de respektives samboer og ektefelle. Vi har ikke gjort noen funn som bekrefter de påstander og rykter som har vært personlig rettet mot disse to enkeltpersonene i denne saken. Konklusjon: Etter vår oppfatning er det derfor ikke holdepunkter for de fremsatte påstander om ordfører Tom Anders Ludvigsen og spesialrådgiver Roald Haugberg. 2.3 Øvrige undersøkelser og anbefaling i forhold til videre gransking Vi har også undersøkt forholdene rundt to enkeltmannsforetak registrert på henholdsvis nåværende og tidligere bygningssjef i kommunen. Bakgrunnen for undersøkelsene er et konkret tips om å undersøke pengestrømmen til enkeltmannsforetaket registrert på tidligere eiendomssjef, og for å avklare om selskapene har vært benyttet i relasjon til mulige fordelsoverføringer. Konklusjon: Det er ikke avdekket forhold som tilsier at noe kritikkverdig har funnet sted i relasjon til de to aktuelle personene og deres registrerte enkeltmannsforetak. Vi vil også påpeke at det innefor gitte ressursramme ikke vil være mulig å kontrollere hver påstand til minste detalj, og at vi således ikke kan gi noen 100 % garanti for at fordelsoverføringer ikke kan ha funnet sted. I denne saken er vi imidlertid av den oppfatning at vi har gått langt i å undersøke så løselig funderte påstander. På basis av resultatet fra undersøkelsene i fase 1, anbefales det ikke at man foretar videre undersøkelser som skissert i fase 2. Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

8 3 Organisering og avgrensning av oppdraget 3.1 Organisering av granskingsteamet Fra advokatfirmaet G-Partner AS har granskingsteamet bestått av Morten Torkildsen og Lars Wilberg. Helena Thorstad og Anders Venemyr har bidratt til kvalitetssikring etter hvert som rapporten har blitt utformet. Lars Wilberg har hatt den daglige/løpende oppfølging av arbeidet med saken. Hos oppdragsgiver har kommuneadvokat Nils-Anders Søyland vært kontaktperson og den som har tilrettelagt i forhold til dokumentasjonen som granskingsteamet har ønsket. Deler av arbeidet har vært utført i Vestby på Rådhuset, hvor oppdragsgiver har gjort relevant dokumentasjon tilgjengelig. Intervjuer har vært utført på Rådhuset i Vestby for kommunens ansatte, i Oslo i advokatfirmaet G-Partner AS sine lokaler for tidligere ansatte, og ute hos de forskjellige involverte parter. Advokatfirmaet G-Partner AS har hatt løpende kontakt med oppdragsgiver gjennom hele prosessen i forhold til oppdateringer om eventuelle funn, behov for dokumentasjon, og fremdrift i granskingen. 3.2 Mottak av tips Helt i starten av arbeidet ble det opprettet en egen tipstjeneste for granskingen. Tjenesten har vært betjent av advokatfirmaet G-Partner AS innenfor normal kontortid. Utenfor normal kontortid har tjenesten vært operativ med telefonsvarer. Tjenesten har omfattet mottak pr telefon og telefaks, samt en e-post adresse hvor publikum kan henvende seg med tips eller opplysninger av interesse for saken. Informasjon om tipstjenesten ble offentliggjort på Vestby kommunes hjemmeside, hvor den under hele granskingsperioden har ligget lett tilgjengelig på velkomstsiden. Informasjon om tipstjenesten har også vært formidlet gjennom media og oppslag i lokalaviser. Det har i granskingsperioden kommet inn 17 tips, hvorav 7 med innhold konkret relatert til vårt mandat. Øvrige tips har omhandlet andre utbyggingsprosjekter og forvaltningsrelatert håndtering i kommunen. Alle tips som er kommet inn har som avtalt blitt fulgt opp i form av undersøkelser og/eller tilbakemeldinger. Alle som har henvendt seg via tipstjenesten har fått anledning til å opptre anonymt. Alle tips har løpende blitt registrert i en tipslogg, hvor hvert enkelt tips har blitt registrert inn i et standard tipsskjema inneholdende blant informasjon om når tipset ble mottatt, navn på melder (hvis vedkommende ønsker å oppgi dette), hvem (person) tipset er rettet mot, hvilket utbyggingsprosjekt tipset gjelder, når og hvor den konkrete handlingen skal ha skjedd, samt en beskrivelse av handlingen (evt. fordelsoverføringen). De utfylte tipsskjemaene vil ikke følge rapporten og vil bli makulert etter rapportavgivelse. Dette for å ivareta kravet til anonymitet. Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

9 3.3 Avgrensninger i granskingen og informasjonsutveksling med Follo distriktsrevisjon Det ble avtalt at oppdragstakers mandat ikke skulle omfatte noen forvaltningsmessig gjennomgang av byggeprosjektene: Oppdragstaker skal ikke gjennomføre en forvaltningsrevisjon av de fire aktuelle prosjektene. Denne gjennomføres parallelt med undersøkelsene i regi av kommunens kontrollutvalg. Oppdragstaker skal således ikke foreta noen vurdering av kommunens saksbehandlingsprosess i de aktuelle prosjekter da dette er vurderinger som omfattes av forvaltningsrevisjonen. Forvaltningsrevisjonen har blitt gjennomført av Follo distriktsrevisjon. Det ble innledningsvis i granskingen gjennomført et møte med Follo distriktsrevisjon, for blant annet å avklare mandat og arbeidsoppgaver. Det ble videre avtalt at all informasjon de mottok gjennom sine undersøkelser om fordelsoverføringer, skulle videreformidles til granskingsteamet ved Lars Wilberg. Det ble også avtalt en gjensidig utveksling av informasjon og samtalereferat der hvor samtykke til dette har foreligget. 3.4 Dokumentasjonsinnhenting Dokumentasjon tilknyttet byggeprosjektene har vært tilgjengelig for granskingsteamet på Vestby Rådhus gjennom hele granskingsprosessen. Det er i tillegg innhentet dokumentasjon relatert til personlig økonomi for et utvalg enkeltpersoner. Dokumentasjonen består av bankkontoutskrifter, lånepapirer, kvitteringer for private kjøp, byggeregnskap og selvangivelser. Denne dokumentasjonen er innhentet etter samtykke fra den enkelte det berører. Det er gjennomført en bakgrunnsjekk i offentlige register på et utvalg personer for å kartlegge deres roller i evt. andre selskaper og eiendomsforhold. 3.5 Sikkerhetsmessige forhold for granskingsteamet All elektronisk lagret informasjon har vært oppbevart på krypterte lagringsmedier, enten på krypterte minnepinner eller pc er utstyrt med krypterte harddisker. All papirdokumentasjon har i granskingsperioden vært nedlåst i brannsikker safe når den ikke har vært i bruk. 3.6 Intervjuer / Samtaler Det har vært gjennomført totalt 18 intervjuer/samtaler med personer relatert til sakene. I tillegg kommer samtaler i forbindelse med oppfølging av innkomne tips. Intervjuene har vært Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

10 med personer både på utbyggersiden, personer internt hos kommunen (nåværende og tidligere ansatte) og beboere i Son. I hovedsak har det vært to personer fra advokatfirmaet G-Partner til stede ved gjennomføring av intervjuer. Før hver samtale er det gjort oppmerksom på advokatfirmaet G-Partners rolle, og at alle samtaler er frivillig. Ingen har avslått tilbudet om å snakke med oss. Det er nedtegnet et referat etter hvert intervju. Referatet er gjennomgått av intervjuobjektet i ettertid for kvalitetskontroll og verifikasjon av innholdet. Normalt er det ikke levert ut kopi av referatet. Det er i tillegg gjennomført flere telefonsamtaler, hvor det i etterkant er nedtegnet referat i notats form til benyttelse som arbeidsdokumenter i prosessen. Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

11 4 Aktuelle lover og rammeverk 4.1 Korrupsjonsbestemmelsene Uavhengig av våre funn og konklusjoner har vi valgt å gi en kortfattet oversikt over den mest relevante lovgivningen relatert til korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven Påstandene som har fremkommet i saken viser til handlinger som kan ha funnet sted både før og etter ny korrupsjonslovgivning ble introdusert ved lov av 4. juli 2003 nr. 79. Det gjøres derfor kort rede for de mest relevante regelverk som vil kunne ramme de påståtte handlinger, både i perioden før og etter vi fikk de nye bestemmelsene. I tillegg vises det kort til kommunens egne etiske retningslinjer, som er relevante i forhold til de aktuelle påstander. Lovbestemmelser om korrupsjon før 4. juli 2003: De tidligere korrupsjonsbestemmelsene i 112 og 113 gjorde det straffbart for offentlige tjenestemenn å kreve eller motta en uberettiget fordel eller et løfte om en slik fordel. Begrepet offentlige tjenestemenn innebefatter både ansatte og folkevalgte i en kommune. Den offentlige tjenestemannen må for å kunne straffes for brudd på 112, kreve, motta eller motta løfte om en uberettiget fordel. Fordelsbegrepet omfatter mer enn gjenstander og penger som for eksempel reiser og beverting. Fordelen må være uberettiget og utenfor faller således fordeler tjenestemannen har tjenstlig grunnlag for å kreve/akseptere Den aktuelle fordelen/ytelsen må være gitt tjenestemannen for å påvirke hans utførelse av en tjenestehandling. Dette kan for eksempel være i forbindelse med fremforhandling og tildeling av en kontrakt. Straffen for overtredelse av 112 er bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Bestemmelsene i straffeloven 113 er tilnærmet lik 112, men slik at 113 gjelder i de tilfeller hvor tjenestemannen har opptrådt pliktstridig. Strafferammen for overtredelse av 113 er 5 år. Lovbestemmelser om korrupsjon etter 4. juli 2003 Den 4. juli 2003 fikk vi helt nye straffebestemmelser om smøring, bestikkelse og korrupsjon. De nye bestemmelsene utvidet området for straffbare handlinger og retter seg mot korrupsjon både i offentlig sektor og privat næringsvirksomhet. Straffebestemmelsene om korrupsjon fremgår av straffeloven 276 a (aktiv og passiv korrupsjon), 276 b (grov korrupsjon) og 276 c (påvirkningshandel). Etter de nye straffebestemmelsene er det straffbart å foreta: aktiv bestikkelse (tilby, love eller gi noen en utilbørlig fordel for at vedkommende skal handle eller unnlate å handle i strid med sine plikter), passiv bestikkelse (anmode om eller motta en utilbørlig fordel for at vedkommende skal handle eller unnlate å handle i strid med sine plikter), Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

12 påvirkningshandel (trading in influence) for å utøve utilbørlig påvirkning av beslutningstaking Strafferammen for grov korrupsjon er 10 år. Hvorvidt korrupsjonen er grov beror på en vurdering hvor lovteksten selv nevner som momenter hvorvidt handlingen er forøvd av eller overfor en offentlig tjenestemann, om den har gitt betydelig økonomisk fordel, om det forelå risiko for betydelig skade eller om det foreligger uriktige regnskapsdokumenter. Etter de nye straffebestemmelsene er også påvirkningshandel (trading in influence) gjort straffbar. Bestemmelsen rammer bl.a. visse former for lobbyvirksomhet og informasjonsrådgivning som tidligere var lovlig. Dersom påvirkningsagenten er åpen om at han eller hun opptrer på vegne av en oppdragsgiver eller har grunn til å tro at beslutningstakeren er kjent med at påvirkningsagenten opptrer på vegne av en annen, er påvirkningen normalt lovlig. Lovbestemmelsene om korrupsjon oppstiller krav om at fordelen skal være utilbørlig for at det kan være snakk om noen ulovlig handling. Hva som anses utilbørlig vil være avhengig av rådende moralhensyn i samfunnet til enhver tid. I henhold til forarbeidene til loven (Ot prp nr ) kreves det at handlingen må være klart klanderverdig. Det er ikke noe krav at den utilbørlige fordelen må være av økonomisk art. 4.2 Kommunens etiske retningslinjer Vestby kommune har egne etiske retningslinjer utarbeidet og vedtatt av kommunestyret 22. november 1993, og igjen behandlet i administrasjonsstyret 16. juni Det fremkommer ingen ytterligere historikk om revisjon eller endring i retningslinjene. De etiske retningslinjene er tatt inn i kommunens personalhåndbok som skal befinne seg på alle fysiske arbeidsplasser i Vestby kommune, samt hos de fleste lederne. Eventuelle mottak av fordeler er beskrevet og regulert i retningslinjenes 3 som her gjengis i sin helhet: a) Folkevalgte og tilsatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke gaver a ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster o.l. Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, f.eks. i form av personige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Dette innebærer selvsagt ikke at tilsatte og folkevalgte skal stilles dårligere enn andre borgere i sitt forhold til samfunnet. Mottatte gaver som etter denne paragraf ikke kan beholdes, returneres avsender. Før gaven returneres, underrettes giveren om kommunenes regler, eventuelt eter at spørsmålet er drøftet med resultatområdeleder. b) Moderate former for representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

13 slik, og/eller finne sted under slike omstendigheter, at den påvirker beslutningsprosessen. c) Reise- og oppholdsutgifter i faglig, tjenestelig og forretningsmessig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet, samt deltakelse på reise som kan tenkes å bryte med prinsippet i pkt. a kan bare skje etter godkjennelse av resultatområdeleder/vedkommende hovedutvalg når det gjelder folevalgte. Denne bestemmelsen kommer også til anvendelse for eventuell ledsager. Det fremkommer av de etiske retningslinjenes 7, at den enkelte arbeidstaker skal være kjent med retningslinjene og at de skal bekrefte dette med sin underskrift. Vi har i vårt arbeid ikke gjennomført noen kontroll for å verifisere om dette punktet er fulgt opp i kommunen. Vi har imidlertid spurt flere av de som har vært intervjuet om de er kjent med kommunens etiske retningslinjer, hvilket de har bekreftet. I forhold til de etiske retningslinjene bemerkes kun at de påstander som er beskrevet også vil være omfattet av retningslinjene. I den grad påstandene ville kunne dokumenteres, ville de kunne utgjøre klare brudd på retningslinjene. Det har for øvrig ikke vært en del av mandatet for oppdraget å kartlegge hvorvidt tjeneste- og ombudsmenn i kommunen er kjent med retningslinjene, og hva som utføres av kommunens administrative ledelse for å tydeliggjøre innholdet og kontrollere etterlevelse. Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

14 5 Bakgrunn / Utbyggingsprosjektene 5.1 Påstandene Spekulasjonene knyttet til de aktuelle byggeprosjektene har i all hovedsak gått ut på at utbygger ved flere store prosjekter i Son og Vestby, har valgt samme utførende entreprenør og arkitekt på sine prosjekter. Angivelig skal det også ha vært samme saksbehandler hos kommunen på alle prosjektene. De fleste av de påstander som har fremkommet i forhold til eventuell inhabilitet og kritikkverdig/feil saksbehandling hos kommunen, har vi vurdert vi til å ligge under den forvaltningsmessige gjennomgang som har blitt foretatt av Follo distriktsrevisjon på de samme prosjektene. Vårt formål har derfor vært å undersøke de forhold og påstander som kan knytte seg til mulige fordelsoverføringer mellom de private aktører og kommunens tjenesteog ombudsmenn. Våre undersøkelser i relasjon til prosjektene Son Havn Nord og Son Marina har således hatt som målsetning å bringe klarhet i: Hva ligger til grunn for utbyggers valg av arkitekt og entreprenør på Son Havn Nord og Son Marina Foreligger det grunn til å tro at kommunen eller noen tjeneste- eller ombudsmenn har påvirket, eller forsøkt påvirket utbyggers valg av arkitekt og entreprenør Har spesialrådgiver Roald Haugberg opptrådt som frittstående konsulent på vegne av utbyggerne, herunder om han har mottatt noen godtgjørelse eller urettmessige fordeler fra noen av utbyggerne eller andre Har noen av kommunens ansatte eller folkevalgte med tilknytning til de to aktuelle prosjektene, mottatt fordeler fra noen av utbyggerne eller andre I forhold til utbyggers valg av arkitekt og entreprenør, understrekes det for ordens skyld at begge prosjektene er private utbyggingsprosjekter, og at de således ikke er underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser. En privat utbygger står med andre ord fritt i sine valg av arkitekt og entreprenør, og det foreligger heller ikke krav om konkurranse. Både Son Havn Nord og Son Marina har vært prosjekter som har skapt stort lokalt engasjement og fått mye omtale i lokale medier og nettaviser. Det synes imidlertid for oss som om påstandene om mulig korrupsjon først ble kjent for offentligheten etter et brev fra Hans Christian Aakre til Vestby kommune, datert 20. mai Brevet ble også publisert på Aakres personlige blogg, og som leserinnlegg på et lokalt nettsted for Son. I brevet kreves en uavhengig gransking av prosjektene Son Havn Nord og Son Marina, på bakgrunn av en påstand om at utbyggerne skal ha blitt lovet en enklere saksbehandling dersom de benyttet arkitekt Reine som ansvarlig søker og utførende arkitekt. Det pekes også på at Veidekke blir benyttet som entreprenør på alle store byggeprosjekter i Son og på Roald Haugberg som saksbehandler hos kommunen. Aakre går etter vår vurdering, langt i å antyde at saksbehandlere i kommunen styres og kontrolleres av utbygger og arkitekt. Han skriver videre at spesialrådgiver Roald Haugberg Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

15 opptrer som frittstående konsulent, og ber om en klargjøring i forhold til andre oppdragsgivere Haugberg måtte ha enn kommunen. Aakres brev ble skriftlig besvart av Vestby kommune ved rådmann Knut Haugestad og kommuneadvokat Nils-Anders Søyland i brev av 21. juni I brevet tilbakevises de fleste av påstandene, blant annet påpekes det at Haugberg har vært fast ansatt i Vestby kommune i over 20 år og at han ikke driver egen virksomhet. I svarbrevet skriver Vestby kommune at selv om Aakre ikke setter direkte ord på forholdet, oppfattes hans påstander som om det utøves korrupsjon i Vestby kommune. Vestby kommune tar sterk avstand fra dette. Den 8. desember 2006 mottok Vestby kommune et brev fra advokat Per Danielsen, hvor advokat Danielsen på vegne av flere ikke navngitte oppdragsgivere ber om en tilbakemelding fra ordføreren på hvilke tiltak som settes i verk i kommunen for å komme til bunns i de påstander om gal saksbehandling, inhabilitet og korrupsjon som verserer. I brevet fra advokat Danielsen trekkes det spesielt frem at en av de sentrale aktører på byggherresiden har vært involvert i tvilsomme disposisjoner tidligere. Det pekes på en sentral person i Birkelunden Investeringsselskap AS som er domfelt for korrupsjon, og at dette faktum burde være tilstrekkelig grunnlag for at kommunestyret burde undersøke om alt har gått riktig for seg. Advokat Danielsen får svar på sitt brev innen fremsatte svarfrist, hvor kommunen nok en gang tilbakeviser påstandene. Dette resulterer i nytt brev fra advokat Danielsen med anmodning om innsyn i saksdokumenter, og hvor det også gjøres oppmerksom på den gransking advokat Danielsen nå har iverksatt på vegne av anonyme oppdragsgivere, kan bli aktuelt å utvide forbi de nevnte byggeprosjektene. Samtykke til innsyn i saksdokumentene ble gitt fra kommunens side, og dokumentene ble oversendt advokat Danielsens kontor til utlån i 3 uker. Parallelt med denne prosessen var det tiltagende spekulasjoner i ulike lokalaviser og på lokale nettsteder. Påstandene om korrupsjon i kommunen ble etter hvert klarere, og rådmannen vurderte fortløpende behovet for å ta til motmæle. Da nyhetsmagasinet Vestby Nytt presenterte en lederartikkel hvor det stor Vi vil ha kommunen frikjent for korrupsjonsantydninger, har vi fått opplyst at saken tok en ny vending. Roald Haugberg, som den eneste navngitte tjenestemann i forbindelse med ryktene, krevde selv at arbeidsgiver igangsatte en uavhengig gransking for å komme til bunns i påstandene. Haugberg presiserte også på et senere tidspunkt at han anså det nødvendig at granskingen ble utført av et kompetent uavhengig organ. Dette resulterte i en prosess, hvor vedtak om inngåelse av avtale med eksternt firma for granskingen ble vedtatt i kommunestyret 26. februar Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

16 5.1.1 Våre undersøkelser Vi innledet våre undersøkelser med en gjennomgang av den dokumentasjon som har vært grunnlaget for den forvaltningsmessige gjennomgangen gjort av Follo distriktsrevisjon. Dokumentasjonen, som omhandlet saksbehandlingen i kommunen, ble gjennomgått på et overordnet nivå med det formål å identifisere ulike aktører og involverte parter. Dokumentene har vært gjennomgått hos Vestby kommune. I tillegg innhentet vi en oversikt fra Vestby kommune over de saksbehandlere som har vært registrert på de aktuelle sakene, samt korrespondanse kommunen har hatt med involverte parter i tilknytning påstandene som er fremkommet. Vi mottok også en oppstilling over de påstander og rykter rettet mot kommunens tjeneste- og ombudsmenn, som har vært kjent for administrasjonen i Vestby kommune Son Havn Nord Coop NKL BA / Coop Øst Eiendom Hos Coop NKL / Coop Eiendom AS har vi gjennomført samtaler med kst. daglig leder for Coop NKL BA Dan Børge Hustad, og eiendomssjef for Coop Øst Eiendom Helge Sørum. Begge har vært involvert i prosessen rundt kjøp og utvikling av eiendommen på Son Havn Nord. Coop Follo, hvor Sørum den gangen var ansatt, er i dag fusjonert med Coop Øst. SAM Eiendom AS og Coop Øst Eiendom AS fungerer som Coop NKL BA sine eiendomsselskaper, og forvalter utleieeiendommene. Sørum har forklart at han første gang ble oppmerksom på at eiendommen på Son Havn Nord var til salgs gjennom en annonse i avisen. Lokallaget Coop Follo hadde over lengre tid vært på utkikk etter en egnet tomt for næringsdrift i Son. Prosjektet var imidlertid av en størrelse som nødvendiggjorde et samarbeid med Coop sentralt. Etter å ha innhentet prospekt, startet Coop forhandlinger med kommunen om kjøp av tomten. Coop ønsket å forhandle prisen ned, og la innledningsvis inn et bud som var lavere enn prisforlangende. Budet ble ikke akseptert, og etter flere forhandlinger la Coop inn et nytt bud på kr 20 mill. Budet ble ikke godkjent av kommunestyret, blant annet på grunn av antall boenheter. Etter nye runder med forhandlinger hvor blant annet antall boenheter ble redusert og kommunens forbehold om museumsdrift ble frafalt, ble budet til slutt godkjent av kommunestyret i januar Coop hadde på det tidspunkt allerede innledet et samarbeid med eiendomsutviklingsselskapet Profier AS. De hadde enda ikke rukket å gjennomføre noe felles prosjekt, og ble enig om at Son Havn Nord ville være et godt prosjekt som en pilot på et samarbeid. Avtalen var at Coop skulle stå for kjøpet av tomten, mens Profier skulle være ansvarlig for selve byggeprosjektet. Det ble etablert et eget aksjeselskap (Son Brygge AS) til drift av prosjektet, hvor Coop og Profier hadde hver sin halvpart (50/50). Granskingsrapport for Vestby kommune 1. juni

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE Ringebu kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte for å sikre en uavhengig forvaltning. Kommunestyret vedtok 29.01.2009

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune Vedtatt i kommunestyre 22.06.17 i sak 22/17 Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

Hvor går grensen mellom kundepleie og korrupsjon? AV VBF/NHO

Hvor går grensen mellom kundepleie og korrupsjon? AV VBF/NHO Hvor går grensen mellom kundepleie og korrupsjon? Mange lovendringer: Strengere innside- og verdipapirregler Nye korrupsjonsbestemmelser Ny konkurranselov Ny hvitvaskingslov Nye datakrimbestemmelser

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I LOPPA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret i sak 08/07 den 9.mars 2007. 1. Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all

Detaljer

Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen

Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Mandat Rolle Gjennomføring Erfaringer/læring Kjetil Solbrækken, sekretær for kontrollutvalget i Hamar kommune Saken i korte trekk Prosess i Hamar kommune

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6 Notat Til: Ole Kristian Kirkerud Att.: Kopi til: Planråd v/ole Jakob Reichelt Fra: Richard Søfteland Jensen Dato: 18. oktober 2012 Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møteinnkalling TID: 21.11.2006 KL. 0900 STED: MØTEROM GLASSBURET 3. ETG, FYLKETS HUS, NORDSILEIRET NB! MERK STED!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE Vedtatt i Kommunestyret 08.10.07, sak nr. 83/07. Innledende generelle bestemmelser 2 Retningslinjer 3 1. Hensynet til innbyggerne 3 2. Hensynet til kommunens

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 18.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200102-41 Per Jarle Stene 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTVALGSMEDLEM

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg - AMU 28.5.2015 Forslag til nye retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO 1. Innledning Avdeling for personalstøtte har revidert

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret:

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret: Mandal kommune Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune Vedtatt av bystyret: Hvorfor etiske regler? Etikk handler om at vi skal kunne stå for valgene vi gjør som ansatt eller i rollen

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

BERGEN NÆRINGSFORENING Seminar 13. JANUAR 2010

BERGEN NÆRINGSFORENING Seminar 13. JANUAR 2010 BERGEN NÆRINGSFORENING Seminar 13. JANUAR 2010 Advokatfirmaet G-Partner AS i samarbeid med INTSOK Anders Venemyr Advokat 1 Tema Oversikt over relevante lovbestemmelser og innholdet fordelsoverføringer

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE 1. GENERELT Andebu kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet, rettferdighet, tillit og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015.

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015. Innledende generelle bestemmelser 2 Retningslinjer 2 1. Hensynet til innbyggerne 2 2. Hensynet

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Møtetid: 09.02.2016 kl. 18:00 Møtested: Lille sal i Kulturhuset MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet:

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet: Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00060.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som mottar et varsel Rutine og saksbehandlingsprinsipper 1. Innledning Bergen kommune

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: K-styre 19.2.2014 Sak 14/14 Etisk norm Balsfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte, ansatte

Detaljer

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00059.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle 1. Innledning Bergen kommune ønsker at kritikkverdige forhold i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-14 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-14 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-14 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIGHUS - KLAGE Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN 1 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 03.11.2010 N-011.7 10/15718 10/190460 Saksbehandler: Morten Mjølsnes Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget

Detaljer

Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE

Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Evenes kommune er ansvarlig for bl.a. grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Etiske normer og verdigrunnlag Kongsvinger kommune har et eget verdigrunnlag. Kjerneverdiene er livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. januar 2013 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200044-5 Hanne Sophie Hem 126.6 Revisjonsref: Tlf.: 23 48 68 18 BARNEVERNTJENESTENES

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Innhold 1 Formål... 1 2 Virkeområde for retningslinjene for håndtering av konflikter ved UiO... 1 3 Ansattes ansvar for å unngå at konflikter oppstår...

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører Tilleggsrapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 27. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune Vedtatt i bystyret 12. mars 2008. 1. Generelt Kristiansand kommune har vedtatt en arbeidsgiverpolitisk plattform. Denne plattformen

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 19.08.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Vedlagt følger brev fra fylkesmannen i sak om innsyn i ordførers SMS-kommunikasjon vedr. sykehussaken.

Vedlagt følger brev fra fylkesmannen i sak om innsyn i ordførers SMS-kommunikasjon vedr. sykehussaken. file:///c:/ephorte/pdfconvdocproc/ephorte/674359_fix.html Side 1 av 1 28.12.2015 Fra: Linn Hassellund[linn.hassellund@fylkesmannen.no] Dato: 18.12.2015 14:00:54 Til: Kristiansund Kommune; VG Tittel: Kristiansund

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

Rapport fra Oslo redaktørforening

Rapport fra Oslo redaktørforening NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Kommunestyret Fra: Rådmannen Saksbehandler: Sigrid Kvam Østmark Dato: 3.11.2014 Rapport fra Oslo redaktørforening Oslo Redaktørforening har utarbeidet en rapport om etiske

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

Fylkesmannen besvarer henvendelse vedrørende Oslo kommunes praktisering av offentleglova

Fylkesmannen besvarer henvendelse vedrørende Oslo kommunes praktisering av offentleglova Juridisk avdeling Kommunal Rapport Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR KOMMUNESTYRET

TILLEGGSLISTE FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 16.06.2014 kl. 18.00 STED: KOMMUNESTYRESSALEN TILLEGGSLISTE FOR KOMMUNESTYRET SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 42/14 OPPFØLGNING KOMMUNESTYRESAK 23/13 - DIGERNESET INFORMASJON TIL

Detaljer

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK:

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen : SAKSFRAMLEGG Referanse 31.07.2012 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet Bystyret

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet Bystyret SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000633 : O: : L81-43 : Dag Ove Søvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY. Saksutskrift. Kommuneadministrasjonens godkjenning av bruksendring av 2. etg. i ordførerens garasje

KONTROLLUTVALGET I VESTBY. Saksutskrift. Kommuneadministrasjonens godkjenning av bruksendring av 2. etg. i ordførerens garasje KONTROLLUTVALGET I VESTBY Saksutskrift Kommuneadministrasjonens godkjenning av bruksendring av 2. etg. i ordførerens garasje Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 15/00216-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVENS 2-4 - OM VERN AV VARSLERE

ARBEIDSMILJØLOVENS 2-4 - OM VERN AV VARSLERE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 11.09.2006 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted:

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for kjøp av kartlegging og/eller analyser av grunnforhold i barnehager i Bergen kommune. Tildeling til leverandør

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene ETISKE REGLER HJELP TIL Å HANDLE RIKTIG Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen.

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen 2007-2011. Protokoll

Kontrollutvalget i Ballangen 2007-2011. Protokoll Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, 2. etasje 9. desember 2009 Fra sak: Til sak: 17/2009 21/2009 Fra kl.: Til kl.: 12.00 15.15 Følgende medlemmer møtte: Olav H. Steinland

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling Retningslinjer for varsling Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200769-1 Kari Breisnes 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.:916 79943 KOMMUNENS VARSLINGSORDNING

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015 ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG November 2015 Formål Etikk brukes for å beskrive et samfunns oppfatning av hva som er rett og galt. Sykehusbygg tar utgangspunkt i de etiske retningslinjene som er

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 Vedtatt av kommunestyret i sak 71/16, versjon 1, dato 13.12.2016 Innledning Målet med etiske

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE 1. Versjon vedtatt: Kommunestyret Dato: 12.02.2007 2. Versjon vedtatt: Kommunestyret Dato: 16.06.2008 Ansvarlig: Rådmann Nils Schaug 1.

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold Varsling av kritikkverdige forhold Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 17/7 den 15.2.2017 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Varslingsrutine... 3 2.1 Rett og plikt til å varsle... 3 2.2 Interne varslingskanaler:...

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE HJEMMEL, FORMÅL OG SAMMENSETNING Hjemmel Kommunene er i henhold til kommuneloven pålagt å ha kontrollutvalg jf. kommunelovens kap. 12. Forskrift om kontrollutvalg

Detaljer

ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE

ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN ADVOKAT ALEXANDRA BECH GJØRV Kommunene har reell mislighetsrisiko Grunn til økt oppmerksomhet rundt kontroll i kommunalt eide selskaper Temaene

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. september 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY. Saksutskrift. Vurdering av sak om godkjenning av bruksendring av 2. etg. i garasje

KONTROLLUTVALGET I VESTBY. Saksutskrift. Vurdering av sak om godkjenning av bruksendring av 2. etg. i garasje KONTROLLUTVALGET I VESTBY Saksutskrift Vurdering av sak om godkjenning av bruksendring av 2. etg. i garasje Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 15/00216-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Vestby kontrollutvalg

Detaljer

Ringerike kommune - gnr 87/361 Hov Allè 21 a - klage på dispensasjon for oppføring av nybygg med 4 boenheter

Ringerike kommune - gnr 87/361 Hov Allè 21 a - klage på dispensasjon for oppføring av nybygg med 4 boenheter Vår dato: 24.01.2014 Vår referanse: 2013/7543 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss Innvalgstelefon: 32266670 Ringerike

Detaljer

Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 114/1043 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 114/1043 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 114/1043 Arkivsaksnr.: 14/115-31 Dato: 02.12.2014 114/1043, LØKKEBERGVEIEN 4 - KLAGE PÅ VEDTAK â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET Rådmannens forslag til

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 19. november 2013, kl. 17.30 Sted Lørenskog rådhus, møterom 457 Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Tilstede varamedlemmer Forfall

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Fredag 17. september 2010 Tid: Kl. 10.00 15.15 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i Sak nr: 97/12 (arkivnr: 201200863-11) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på vegne

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE Vedtatt 8.12.2016 av kommunestyret sak 132/16 Side 1 1. Formål Formålet med reglementet er å gi veiledning for ansatte og folkevalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige

Detaljer

Anti-korrupsjonstiltak. En veiledning fra Norges Rederiforbund

Anti-korrupsjonstiltak. En veiledning fra Norges Rederiforbund Anti-korrupsjonstiltak En veiledning fra Norges Rederiforbund 2014 Norges Rederiforbund www.rederi.no 2 Denne veiledning er ment som et hjelpemiddel i medlemmenes arbeid med å drøfte selskapets behov og

Detaljer

NOTAT. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / 03.10.2011

NOTAT. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / 03.10.2011 NOTAT Til: Fra: Dan Frøskeland Vår ref. 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / Dato: 03.10.2011 En kvinne anførte at hun hadde blitt diskriminert av et vikarbyrå, da et tilbud falt bort etter at

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer