DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2010 2013"

Transkript

1 DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

2 Forsiden: Aslaug Juliussen Tittel: HornRose Aslaug Juliussen / BONO 2010 Prod.år: 2006 Mat.: patinerte reinsdyrhorn, reinsdyrhår, hudlim Innkjøp: Fondet for Norsk Kunsthåndverk Fotograf: Rannveig Persen

3 2 Innledning Mellom Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner videreføres avtale om landsdelssamarbeid innenfor kultursektoren. Formålet med avtalen er å videreføre og videreutvikle kultursamarbeidet på landsdelsnivå i Nord-Norge. Fylkeskommunene vil bidra til å utvikle kunstpolitikken på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå gjennom en strategisk satsing omfatter visjon, målsetting og strategier for det nordnorske kultursamarbeidet. Det opprettes et landsdelsråd for kultur for å styrke det kulturpolitiske samarbeidet mellom Finnmark, Troms og Nordland. Den nordnorske kulturavtalen beskriver satsingsområder og fordelingen av det regionale tilskuddet til landsdelsdekkende kunst- og kulturinstitusjoner og kunstnerorganisasjoner. bygger på de tre nordnorske fylkeskommunenes planverk og vil fungere som et redskap for virkeliggjøring av kulturpolitikken i Nord-Norge. trer i kraft Avtalen bygger på tidligere avtale om landsdelssamarbeid, som trådte i kraft fra 1. januar 1991, og som senere ble utvidet og revidert 1. januar 1994, 1. august 1998 og 1. august Avtalen revideres automatisk hvert fjerde år i forbindelse med rullering av fylkesplanene. Krav om oppsigelse eller reforhandlinger av avtalen utenom den automatiske revideringen, kan framsettes av hver enkelt avtalepart senest 1. oktober. Endringer kan tidligst gjøres gjeldende 1. januar i det budsjettår som starter 15 måneder senere. Landsdelsråd for kultur Landsdelsrådet er et politisk råd som, i nær dialog med kunst- og kulturfeltet, skal arbeide for å virkeliggjøre visjonen om å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk (Kulturlova, 2007). Satsingsområder Det nordnorske kultursamarbeidet skal i avtaleperioden satse spesielt på tre områder: profesjonell musikk, film og visuell kunst. Dette er alle områder med særlig behov for samordning av innsatsen. Internasjonalt samarbeid Internasjonalt samarbeid med et særlig fokus på Nordområdet og Barentsregionen, er satsingsområde for alle de tre nordnorske fylkeskommunene. Det internasjonale samarbeidet er en naturlig del også av kultursamarbeidet. Historikk De tre nordnorske fylkeskommunene har samarbeidet om felles satsing på kultur i lang tid. Samarbeidet har vært regulert gjennom en samarbeidsavtale som ble inngått for første gang i Samarbeidsavtalen var først og fremst en avtale om finansiering av en rekke kulturinstitusjoner i Nord-Norge. Avtalen ble utvidet og revidert i 1994 og Den

4 3 forrige nordnorske kulturavtalen mellom Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner ble underskrevet i 2004 og bygger på de tidligere avtalene. Formålet med avtalen var å videreføre og videreutvikle kultursamarbeidet på landsdelsnivå i Nord-Norge. Avtalen fra 2004 regulerte de tre fylkeskommunenes forhold til 13 institusjoner når det gjaldt økonomi og styring. har vært et godt redskap for samhandling på kulturområdet i Nord-Norge. Endringer i kulturlivet i forhold til situasjonen i 2004, samt endringer i statens avtale med de tre nordnorske fylkeskommunene om fordeling av tilskudd og ansvar overfor enkelte av de nordnorske kulturinstitusjoner, har gjort det nødvendig å reforhandle kulturavtalen mellom fylkeskommunene i Nord-Norge. Visjon og målsetting for landsdelssamarbeidet innen kultur Visjon Det nordnorske kultursamarbeidet skal bidra til et profesjonelt kulturliv som er mangfoldig, inkluderende, med høy kvalitet og er en drivkraft for utvikling og vekst i landsdelen. Kultursamarbeidet skal være en basis for internasjonalt samarbeid med hovedvekt på Nordområdene. Hovedmål Samarbeidet har som mål å utvikle en kulturpolitikk for Nord-Norge - som sikrer kunst og kultur av høy kvalitet som er tilgjengelig for alle. - er åpen overfor internasjonale impulser. - som synliggjør og videreutvikler vår flerkulturelle landsdel. - som sikrer det kulturelle mangfoldet. - som motiverer til samarbeid mellom kunst, kultur og reiseliv. - som legger til rette for at kunstnere ønsker å bosette seg og etablere seg i Nord- Norge. - som motiverer for tilbakestrøms-prosjekter. Strategi - Dra veksler på den flerkulturelle kompetansen i Nord-Norge. - Samarbeidet tar utgangspunkt i de eksisterende fylkesplanene. - Store felles satsinger som vil utløse statlige midler. - Politikkutforming i nær dialog med kunst- og kulturlivet. - Sikre nordnorsk representasjon i nasjonale utvalg. - Få til løpende forskning og utvikling innenfor kulturområdet. - Utvikle kulturnæring i Nord-Norge. Landsdelsråd for kultur For ytterligere å styrke det kulturpolitiske samarbeidet, oppretter fylkesrådene et landsdelsråd for kultur. Landsdelsrådet skal bestå av de fylkesrådene som har ansvar for kultur i Nordland, Troms og Finnmark.

5 4 Gjennom landsdelsrådet for kultur vil fylkesrådene årlig gjennomgå avtalen og de felles strukturene man har i landsdelen på kulturområdene. Fylkesrådene vil være en aktiv eier og pådriver for utvikling av kulturinstitusjonene i landsdelen. Fylkesrådene vil drøfte aktuelle felles kulturpolitiske utfordringer og ta initiativ til felles prosjekter og utviklingstiltak. Landsdelsrådet koordinerer samarbeidet mellom fylkeskommunene på kulturområdet. Rådet skal arbeide etter prinsipp om konsensus mellom likeverdige parter. Hver fylkeskommune stiller med en administrativ ressurs som stilles til rådighet for rådet. Mandat for et landsdelsråd for kultur Landsdelsrådet skal sette dagsorden for den nasjonale og internasjonale kulturpolitikken på områder med interesse for Nord-Norge. Landsdelsrådet skal koordinere samarbeidet mellom fylkeskommunene, utvikle strategier og drive politikkutforming innen felles satsingsområder. Landsdelssamarbeidet innen kultur er basert på de overordnete strategiene og planene som er vedtatt av de respektive fylkeskommunene. Den nordnorske Kulturavtalen er et sentralt virkemiddel i samarbeidet. Landsdelsrådet og arenaer for dialog Landsdelsrådet for kultur skal være et rent politisk råd. I tillegg er det viktig å etablere arenaer for dialog mellom landsdelsrådet og kulturlivet, og mer generelt mellom kulturfeltet og det politiske feltet. Slike areaer for dialog med landsdelsrådet og andre aktører på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå kan være: større kulturpolitiske seminarer og konferanser rundebordskonferanser møter med aktuelle aktører innen et gitt felt Satsingsområder i avtaleperioden Som et ledd i reforhandlingen av den nordnorske kulturavtalen, har de tre fylkesrådene tatt initiativ til å gå inn i tre felles satsingsområder innen kultur: profesjonell musikk, visuell kunst og film. Innenfor alle disse områdene er det et potensial for å utvikle både institusjonene og samarbeidet i landsdelen og en felles, målrettet satsing innen disse områdene kan utløse større statlige tilskudd. Profesjonell musikk Formålet med musikksatsingen er å sikre et differensiert profesjonelt musikkliv med et nettverk av institusjoner som fyller ulike roller i Nord-Norge. Dette skal bidra til å utvikle levende lokalsamfunn gjennom størst mulig grad av samhandling på alle plan innen musikkområdet. Landsdelsrådet for kultur vil utarbeide en helhetlig strategi for utbygging og utvikling av det profesjonelle musikktilbudet i Nord-Norge inkl ensemblestruktur både mht klassisk og rytmisk musikk. Nord-Norge er sterkt underfordelt mht statstilskudd til profesjonell musikk i forhold til øvrige landsdeler. Fylkeskommunenes satsing konsentreres på Landsdelsmusikerordningen og et Nordnorsk Opera og Symfoniorkester.

6 5 De nordnorske fylkeskommunene prioriterer kulturinstitusjoner som kan gi et desentralisert tilbud gjennom turnévirksomhet. Med bakgrunn i dette prioriteres LINN, fordi den er landsdelsdekkende, ivaretar et bredt mangfold på alle måter og har et tilbud som gir befolkningen et profesjonelt og kvalitativt godt tilbud på små og store steder. Et fremtidig Rytmisk kompetansenettverk skal være katalysator for rytmisk kompetanse i landsdelen. Netteverket skal fokusere på profesjonelle musikere og arrangører, rekrutteringstiltak rettet mot talenter samt jobbe med å utvikle etablerte og legge til rette for nye scener for rytmisk musikk. Et fremtidig Rytmisk kompetansenettverk skal inngå i LINN. LINN skal samarbeide med Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS med fokus på sjangeroverskridende produksjoner. Samarbeidet mellom disse selvstendige partene vil være en viktig arena for nyskaping i landsdelen. Nordnorsk Opera og Symfoniorkester i ble etablert i Stortinget støtter initiativet om etableringen av et Nordnorsk Opera og Symfoniorkester som et løft for orkestermusikken i Nord-Norge, og mener at de kunstneriske ambisjonene for et symfoniorkester i nord må være på nivå med orkestre i andre deler av Norge, og at det legges økonomisk til rette for dette. For at Nordnorsk Opera og Symfoniorkester skal kunne leve opp til de kunstneriske ambisjonene, understrekes nødvendigheten av at kjerneenhetene rustes opp og representerer kunstnerisk kvalitet på høyt nivå slik at de til sammen har de forutsetninger for å oppnå de kunstneriske kvalitetskravene. De nordnorske fylkeskommunene vil understreke viktigheten av at et samarbeid mellom Nordnorsk Opera og Symfoniorkester og Landsdelsmusikerne må være et samarbeid mellom to likeverdige parter. Nordnorsk Opera og Symfoniorkester ble opprettet med Tromsø Symfoniorkester og Bodø Sinfonietta som kjernebesetning. Nordnorsk Opera og Symfoniorkester eies av Tromsø og Bodø kommuner, med driftstilskudd fra Nordland -, Troms- og Finnmark fylkeskommuner. Film Nord-Norge som region, går inn i et samarbeid og skaper forutsetninger for et sterkere og mer konkurransekraftig filmmiljø som er tilpasset filmbransjens struktur. Målet for Nord- Norges felles satsing er å utvikle gode forutsetninger for filmen som kulturuttrykk og den audiovisuelle industrien som regional næring. Videre er det et mål at aktørene, kompetansen og investeringene blir værende og får vokse i regionen. Satsingen har betydning for kulturpolitikken, næringspolitikken, regionalpolitikken samt utdanningspolitikken. De regionale utviklingsstrategiene og -satsingene skal dekke alle områdene som arena og møteplasser, nettverk, kompetanseutvikling, kompetansesenter, ressurs- og infrastruktursenter og filmfond. I dag er filmindustien en sterk potensiell næring i Nord-Norge. Nord-Norge som innspillingsregion er en hurtigvoksende aktør i nasjonal og internasjonal filmindustri. i Selskapet er etablert ved at virksomhetene til Stiftelsen Tromsø symfoniorkester, Bodø Sinfonietta (avdeling til Bodø Kulturhus KF), Stiftelsen Opera Nord og Stiftelsen Musikkteater i Bodø overføres til selskapet og at bevilgningene fra staten, kommunene og fylkeskommunene gis til det nye selskapet (Kilde: Avtale om etablering av Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS, Stiftelsesmøte ).

7 6 Landsdelsrådet for kultur ønsker å sikre stabilitet og kontinuitet for nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Det vil også arbeide for å sikre utviklingskapital til regionale filmer. Utviklingen av bærekraftige produksjons- og distribusjonsmiljøer er en sentral utfordring. Én sterk offentlig finansiert regional filmorganisasjon er en forutsetning for å utvikle den audiovisuelle bransjen i Nord-Norge. Denne organisasjonen må kontinuerlig samprodusere film for kino og drama for TV for å bli det lokomotivet, den motoren, som prosessen krever. Det er ikke mulig å bygge en audiovisuell bransje og skape gode arbeidsforhold dersom det ikke finnes en sterk, utviklende og bred filmorganisasjon. Det skal utarbeides en framtidig organisering (gjennom et fornyelsesprogram) for filmsatsingenes sturktur i Nord-Norge. Prossessen skal gjennomføres i en tett dialog og i samhandling med filmbransjen. Den nye organiseringen skal bygge på den kartleggingen som er gjort i filmmiljøet og skal imøtekomme de utfordringene som er beskrevet med bakgrunn i dialogen med aktørene. Visuell kunst Fylkeskommunene ønsker å legge forholdene bedre til rette for kunstproduksjon og kunstformidling. Målet er at det skal være attraktivt å være skapende kunstner i Nord- Norge, og at landsdelen skal ha vitale og profesjonelle fagmiljøer og institusjoner for visuell kunst slik at det skapes, produseres og vises visuell kunst på internasjonalt nivå i landsdelen. Det er et mål å stimulere til økt skapende virksomhet, produksjon og formidling av visuell kunst av høy kvalitet som er tilgjengelig for alle. Det er et mål å få til en bredere og bedre satsing på kunst i landsdelen gjennom koordinering og samordning av ulike roller og offentlige virkemidler innen visuell kunst. I dag kommer kun en liten prosent av de offentlige midlene innen kunst kunstnerne til gode, og det er derfor et mål å videreutvikle vederlags- og stipendordninger som gjør det attraktivt å produsere og stille ut kunst i Nord-Norge. I samarbeid med kunstnerorganisasjonene og -institusjonene skal det utarbeides en strategi for å styrke den visuelle kunstens betingelser i Nord-Norge. Med en sterk offentlig organisasjon med utgangspunkt i eksisterende kunstinstitusjonene, vil vi oppnå en sterk satsing på samtidskunst, synergieffekter i form av økt kompetanse, økt formidling og økt antall produksjoner innen feltet, og ikke minst gjøre det attraktivt for norske og internasjonale kunstnere å skape og stille ut i landsdelen. Behovet for å styrke kompetansen innen både produksjon og formidling er et uttalt ønske fra kunstfeltet selv. Også dette vil være en viktig del av kunstorganisasjonens funksjon og oppgave. Andre områder Landsdelsrådet for kultur vil i avtaleperioden også sette fokus på utviklingen innenfor dans og se på rollen til Landsdelsscenen for dans. Landsdelsrådet vil oppmuntre til et sterkere biblioteksamarbeid med fokus på litteraturformidling og russisk bibliotektjeneste. Landsdelsrådet vil også understreke betydningen av å styrke samarbeidet om Den kulturelle skolesekken.

8 Landsdelsrådet vil i tillegg styrke samarbeidet med Sametinget og de samiske institusjonene, herunder Samiske Kunstnersenter i perioden. 7 Internasjonalt samarbeid Landsdelsrådet for kultur har et fokus på kultursamarbeidet i nordområdene, med et spesielt fokus mot Russland. Norsk - russisk handlingsplan for kultursamarbeid i nordområdene ble undertegnet januar I tråd med handlingsplanen skal det utarbeides treårige samarbeidsprogrammer, den første programperioden løper fra Planen understreker hvor viktig det er at kultursamarbeidet fortsatt utvikles på grunnlag av lokale og regionale initiativer, og at regional deltakelse er med på å sikre sterke forbindelser til befolkningen i nord. Landsdelsrådet spiller en aktiv rolle i dette arbeidet. Arbeidet skal også bygge på det bilaterale avtalene mellom fylkene i nord. Barentssamarbeidet Fylkeskommunene er aktivt med i Barentssamarbeidet gjennom arbeidsgruppen for kultur, Joint Working Group on Culture (JWGC) som er en felles arbeidsgruppe for kultur innen Barentssamarbeidet med representanter fra regionalt og nasjonalt nivå. Det internasjonale samarbeidet vil bygge videre på dette og Nordkalottens kulturråd et administrativt samhandlingsorgan under Nordkalottrådet. BarentsKult er et nytt finansieringsprogram som skal stimulere økningen av grenseoverskridende kultur i nord. Målgruppen for BarentsKult er norske profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere. Målsettingen er å bidra til realiseringen av større kunst- og kulturprosjekter i norsk og russisk del av Barentsregionen. Tilskudd til de nordnorske kunst- og kulturinstitusjonene regulerer fordelingen av tilskudd til nordnorske kunst- og kulturinstitusjoner og ansvarsforhold i forbindelse med utbetaling og oppfølging. Ansvaret for beregning av det regionale tilskuddet, utbetaling til institusjonen og oppfølging gjennom samtaler før budsjettsøknad, ligger hos den fylkeskommunen som er vertsfylke for tilskuddsmottakeren. Fylkeskommunen betaler ut det regionale tilskuddet i sin helhet og sender refusjonskrav til de andre tilskuddspartene. Tilskuddet reguleres årlig med informasjon om reguleringen til de andre partene. Den enkelte tilskuddsmottaker er ansvarlig for å rapportere og sende budsjettsøknader i overensstemmelse med kravene i tildelingsbrevet. Kopi skal sendes alle fylkeskommunene. Dersom utvikling av satsingene innenfor profesjonell musikk, visuell kunst og film medfører organisatoriske endringer som omfatter institusjonene i avtalen, vil bevilgningen til institusjonene kunne overføres den nye organisatoriske enheten i løpet av perioden. Beskrivelse av institusjonene som inngår i ligger som vedlegg til avtaleteksten. Avtalen omfatter driftstilskudd til: 1. Musikksamarbeidet gjennom Landsdelsmusikerordningen (LINN)

9 8 LINN er en nettverksorganisasjon som består av Musikk i Nordland, Kultur i Troms, Nordnorsk Jazzsenter, Musikk i Finnmark, et fremtidig Rytmisk kompetansenettverk samt Sapmi Music. Nordland fylkeskommune v/ Musikk i Nordland har ansvar for koordinering av virksomheten, herunder innkalling til årlige koordineringsmøter. Nordland fylkeskommune er også ansvarlig for koordinering av søknad om tilskudd og rapportering til staten. De øvrige fylkeskommunene forplikter seg til å bidra i dette arbeidet innenfor de tidsfrister som blir satt. Prioritering av tiltak det søkes tilskudd til, gjøres av de tre fylkeskommunene i fellesskap. Landsdelsmusikerne finansieres med 75 % fra staten, og 25 % fra regionen. Den regionale fordelingen mellom de tre fylkeskommunene er Nordland fylkeskommune 40%, Troms fylkeskommune 35% og Finnmark fylkeskommune 25%. Nordland fylkeskommune utbetaler det fylkeskommunale og det statlige tilskuddet til Nordnorsk Jazzsenter og fører tilsyn med regnskap og aktivitet. 2. Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS eies av Bodø og Tromsø kommuner. Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS finansierer sine årlige driftsutgifter med tilskudd fra stat og region, fordelt med henholdsvis 70/30 %. Det regionale tilskuddet fordeler seg slik: Tromsø kommune: 10 % Bodø kommune: 10 % Nordland fylkeskommune: 4,75 % Troms fylkeskommune: 4,75 % Finnmark fylkeskommune: 0,5 % 3. Nordnorsk Filmsenter Nordnorsk Filmsenter finansierer sine årlige driftsutgifter med tilskudd fra regionen og Nordkapp kommune. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordkapp kommune 10,0 % Finnmark fylkeskommune 16,7 % Troms fylkeskommune 30,0 % Nordland fylkeskommune 43,3 % 4. Nordland Kunst- og Filmskole Nordland Kunst- og Filmskole mottar årlig statstilskudd pr. elev for maksimalt 24 elever pr. årstrinn. I tillegg til statstilskuddet skal skolens drift finansieres med tilskudd fra de regionale tilskuddspartene. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 50 % Troms fylkeskommune 35 % Finnmark fylkeskommune 15 % 5. Nordnorsk Kunstnersenter Nordnorsk Kunstnersenter finansierer sine årlige driftsutgifter innenfor godkjent tilskuddsramme gjennom 70% tilskudd fra staten og 30% fra regionale tilskuddsparter. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Vågan kommune 33,5% Finmark fylkeskommune 10% Troms fylkeskommune 23%

10 Nordland fylkeskommune 33,5% 9 6. Samorganisasjonen for kunstformidling i Nord-Norge (SKINN) SKINN finansierer sine årlige driftsutgifter med tilskudd fra stat og region, fordelt med henholdsvis 75%/ 25%. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 50% Troms fylkeskommune 35% Finnmark fylkeskommune 15% 7. Den nordnorske kunstutstilling (Nordnorsken) Nordnorsken finansieres av de regionale tilskuddspartnere etter følgende fordeling: Nordland fylkeskommune 85% Troms fylkeskommune 10% Finnmark fylkeskommune 5% 8. Trastad samlinger Driftstilskudd til galleridelen ved Trastad Samlinger finansierer med tilskudd fra regionen. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Finnmark fylkeskommune 15 % Nordland fylkeskommune 50 % Troms fylkeskommune 35 % 9. Festspillene i Nord-Norge Festspillene i Nord-Norge finansierer sine årlige offentlige driftsutgifter gjennom 70% tilskudd fra staten og 30% fra de regionale tilskuddspartene. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Harstad kommune 29% Finnmark fylkeskommune 10% Troms fylkeskommune 33% Nordland fylkeskommune 28% 10. Nordnorsk landsdelsscene for dans Nordnorsk landsdelscene finansierer sine årlige offentlige driftsutgifter gjennom 70% tilskudd fra staten og 30% fra de regionale tilskuddspartene. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Hammerfest kommune 25 % Finnmark fylkeskommune 25 % Nordland fylkeskommune 30 % Troms fylkeskommune 20 % 11. Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) HATS drift finansieres gjennom et årlig driftstilskudd fra staten via Norsk teaterråd som utgjør 75% av organisasjonens samlede offentlige tilskudd. De øvrige 25 % dekkes av de regionale tilskuddspartene etter følgende fordeling: Nordland fylkeskommune 45% Troms fylkeskommune 40% Finnmark fylkeskommune 15% 12. Nordnorsk Fartøyvernsenter Nordnorsk Fartøyvernsenter finansierer sine årlige driftsutgifter med tilskudd fra regionen. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 50 %

11 Troms fylkeskommune 35 % Finnmark fylkeskommune 15 % Landsdelsdekkende organisasjoner for skapende og utøvende kunstnere Organisasjonene gis et årlig driftstilskudd fra fylkeskommunene. Finnmark fylkeskommune forvalter driftstilskudd til organisasjonene på vegne av de tre nordnorske fylkeskommunene. Den totale rammen til driftstilskuddene fordeles slik mellom fylkeskommunene: Nordland fylkeskommune 50 % Troms fylkeskommune 35 % Finnmark fylkeskommune 15 % Avtalen er vedtatt i de respektive fylkesting juni 2009.

12 VEDLEGG OVERSIKT OVER INSTITUSJONER I DEN NORDNORSKE AVTALEN Musikksamarbeidet gjennom Landsdelsmusikerordningen (LINN) 1.1 Formål Musikksamarbeidet gjennom landsdelsmusikerordningen (LINN) skal sikre et mangfoldig profesjonelt musikkliv med et nettverk av institusjoner som fyller ulike roller i Nord- Norge. Musikksamarbeidet skal utvikle levende lokalsamfunn gjennom størst mulig grad av samhandling på alle plan innen musikkområdet. 1.2 Landsdelsmusikerordningen (LINN) LiNN er en nettverksorganisasjon som består av Musikk i Nordland, Kultur i Troms, Nordnorsk jazzsenter, Musikk i Finnmark og et fremtidig Rytmisk kompetansenettverk samt Sapmi Music. LINN er sammensatt av enheter med spesialkompetanse. Samlet sett gir dette et helhetlig profesjonelt musikktilbud til hele landsdelen. Disse enhetene skal være desentralisert og samarbeide med alle miljø på tvers av geografiske og sjangermessige grenser. LiNN skal gi et profesjonelt og kvalitativt godt tilbud til lokalsamfunn i hele Nord Norge. LiNN skal utvikle en helhetlig strategi for det profesjonelle musikktilbudet i Nord- Norge. Strategiene utvikles og oppdateres årlig i nært samarbeid med landsdelsråd for kultur. Det skal rettes et spesielt fokus på Nordområdene, arrangørutvikling og kompetanseflyt mellom miljø og regioner 1.2 Nordnorsk Jazzsenter Nordnorsk Jazzsenter skal produsere og formidle konserter og musikertjenester innenfor jazz og beslektede genre i hele landsdelen. Senteret har hovedscene og administrasjon i Bodø og med biscener i alle fylkene. Jazzsenteret er en stiftelse hvor fylkeskommunenes styrerepresentasjon ivaretas av Nordland fylkeskommune Økonomi Landsdelsmusikerne finansieres med 75 % fra staten, og 25 % fra regionen. Den regionale fordelingen mellom de tre fylkeskommunene er Nordland fylkeskommune 40%, Troms fylkeskommune 35% og Finnmark fylkeskommune 25%. Nordland fylkeskommune v/ Musikk i Nordland har ansvar for koordinering av virksomheten, herunder innkalling til årlige koordineringsmøter. Nordland fylkeskommune er også ansvarlig for koordinering av søknad om tilskudd og rapportering til staten. De øvrige fylkeskommunene forplikter seg til å bidra i dette arbeidet innenfor de tidsfrister som blir satt. Prioritering av tiltak det søkes tilskudd til, gjøres av de tre fylkeskommunene i fellesskap. Nordland fylkeskommune utbetaler det fylkeskommunale og det statlige tilskuddet til Nordnorsk Jazzsenter og fører tilsyn med regnskap og aktivitet. Den regionale andelen fordeles med 50 % på Nordland, 35 % på Troms og 15 % på Finnmark.

13 12 Vertskommuneforpliktelser og kommunal medvirkning ved biscenene avtales i hvert enkelt tilfelle. 2. Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS 2.1 Formål Nordnorsk Opera og Symfoniorkester består av Tromsø Kammerorkester, Bodø Sinfonietta, Opera Nord og Musikkteatret i Bodø som hver for seg og i fellesskap og i samarbeid med andre musikkmiljø, skal bidra til at hele Nord-Norge får et allsidig tilbud innen et mangfold av musikksjanger, kammermusikk, symfoniproduksjoner, opera og ballett med mer. 2.2 Eierforhold Nordnorsk Symfoniorkester AS eies av Bodø og Tromsø kommuner. 2.3 Lokalisering Forretningsadressen ambulerer mellom Bodø og Tromsø hvert fjerde år. 2.4 Styring Staten ved Kultur- og kirkedepartementet oppnevner styrets leder og ett styremedlem, Tromsø og Bodø kommune har ett styremedlem hver, de tre fylkeskommunene har ett styremedlem til sammen og de ansatte har to styremedlemmer, ett fra Bodø Sinfonietta og ett fra Tromsø Kammerorkester. 2.5 Økonomi Nordnorsk symfoniorkester finansierer sine årlige driftsutgifter med tilskudd fra stat og region, fordelt med henholdsvis 70/30 %. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Tromsø kommune: 10 % Bodø kommune: 10 % Nordland fylkeskommune: 4,75 % Troms fylkeskommune: 4,75 % Finnmark fylkeskommune: 0,5 % 3. Nordnorsk Filmsenter AS 3.1 Formål Nordnorsk Filmsenter A/S har til formål å opprettholde og videreutvikle den nordnorske kortfilm- og videoproduksjonen. Dette innebærer å styrke fagkunnskapene innenfor området levende bilder, blant befolkningen såvel som blant filmarbeidere, og å arbeide for bevisstgjøring om film som kunstnerisk uttrykk, samt virksomhet som står i denne forbindelse. Nordnorsk Filmsenter A/S skal på grunnlag av søknader fordele offentlig støtte til nordnorsk kortfilm- og videoproduksjon, drive distribusjon av kortfilm, organisere opplæringstiltak for filmarbeidere i landsdelen, tilrettelegge for rekruttering til filmbransjen og drive aktivt informasjonsarbeid overfor senterets målgrupper.

14 Eierforhold Nordnorsk Filmsenter A/S er et aksjeselskap som eies av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner og Nordkapp kommune. 3.3 Lokalisering Nordnorsk Filmsenter A/S er lokalisert til Nordkapp kommune i Finnmark. 3.4 Styring Generalforsamlingen oppnevner et styre på seks medlemmer: Styreleder oppnevnes etter forslag fra staten. To styremedlemmer oppnevnes etter forslag fra eierne. Tre styremedlemmer oppnevnes etter forslag fra bransjeorganisasjonene Samisk filmforbund, Norsk filmforbund avd. Nord-Norge og Norske film- og tv-produsenters forening (hver organisasjon bør foreslå én mann og én kvinne samt vararepresentant). Det oppnevnes totalt 6 vararepresentanter, hvorav 3 personlige vararepresentanter for styremedlemmene fra bransjeorganisasjonene, samt tre i nummerert rekkefølge for de øvrige styremedlemmene. 3.5 Økonomi Nordnorsk Filmsenter finansierer sine årlige driftsutgifter innenfor godkjent tilskuddsramme fra regionen og vertskommunen. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordkapp kommune 10,0 % Finnmark fylkeskommune 16,7 % Troms fylkeskommune 30,0 % Nordland fylkeskommune 43,3 % 4. Nordland Kunst- og Filmskole Nordland Kunst- og Filmskole skal gi en to-årig utdanning i visuelle kunstfag og film med sikte på å kvalifisere studentene for opptak ved høyre utdanningsinstitusjoner i Norge og i utlandet. I løpet av disse to årene skal studentene introduseres til et vidt spekter av uttrykk og uttrykksformer, for derigjennom å utvikle de praktiske ferdigheter som er nødvendige for å realisere og kommunisere den enkeltes arbeid. Skolen kan ta inn opp til 30 nye elever hvert år. Under forutsetning av at de tilfredsstiller opptakskriteriene, skal søkere fra Nord-Norge prioriteres ved opptak. 4.1 Eierforhold Nordland Kunst-og Filmskole er en fylkeskommunal institusjon som drives av Nordland fylkeskommune. 4.2 Lokalisering Skolen er lokalisert til Kabelvåg i Vågan kommune. 4.3 Styring Nordland fylkesting og Fylkesrådet i Nordland er skolens styringsorganer. Administrativt er skolen underlagt fylkeskultursjefen. 4.4 Økonomi Nordland Kunst- og Filmskole mottar årlig statstilskudd pr. elev for maksimalt 24 elever pr. årstrinn. I tillegg til statstilskuddet skal skolens drift finansieres med tilskudd fra de regionale tilskuddspartene. Det regionale tilskuddet fordeles slik:

15 Nordland fylkeskommune 50 % Troms fylkeskommune 35 % Finnmark fylkeskommune 15 % Nordnorsk Kunstnersenter 5.1 Formål De tre fylkeskommunene samarbeider om drift av ett felles kunstnersenter for hele landsdelen. Nordnorsk Kunstnersenter skal ha som formål å: arbeide for formidling av billedkunst og kunsthåndverk skape og formidle arbeidsoppgaver for billedkunstnere og kunsthåndverkere arbeide for formidling av billedkunst og kunsthåndverk spesielt rettet mot barn og unge formidle pedagogiske opplegg til skoler i landsdelen Senteret skal gjennom den kunstnerstyrte formidling sikre kunstnerne ytringsfrihet og bidra til å motvirke uheldig kommersialisering av kunstlivet LIAF (Lofoten International Art festival) vil i løpet av kort tid bli innlemmet i Nordnorsk Kunstnersenter. Festivalen vil fortsatt være en selvstendig festival med eget styre. Samtidig vil festivalen være organisatorisk innordnet Nordnorsk Kunstnersenter. Dette er i tråd med Kirke og kulturdepartementets føringer for det statlige tilskuddet til LIAF. 5.2.Eierforhold Nordnorsk Kunstnersentrum eies av organisasjonen Nordnorsk Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere avd. Nord-Norge. 5.3 Lokalisering Nordnorsk Kunstnersentrum er lokalisert til Vågan kommune i Nordland. 5.4 Styring Årsmøtet er Nordnorsk Kunstnersenters høyeste organ. Årsmøtet velger styre og revisor for virksomheten. Styret skal bestå av 5 medlemmer med vararepresentanter; to representanter oppnevnt av Nordnorske Bildende Kunstnere, to representanter oppnevnt av Norske Kunsthåndverkere avd. Nord-Norge og en representant for Staten v/ Kultur- og kirke departementet. Dersom Nordnorsk Kunstnersenter ønsker en slik ordning, suppleres styret for Nordnorsk Kunstnersenter med fylkeskommunal representant, hvor Nordland fylkeskommune kan oppnevne en representant som skal ivareta fylkeskommunenes interesser. Tilsvarende kan Vågan kommune anmodes om å oppnevne en representant til styret. 5.5 Økonomi Nordnorsk Kunstnersenter finansierer sine årlige driftsutgifter innenfor godkjent tilskuddsramme gjennom 70% tilskudd fra staten og 30% fra regionale tilskuddsparter. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Finmark fylkeskommune 10% Troms fylkeskommune 23% Nordland fylkeskommune 33,5% Vågan kommune 33,5%

16 6. Samorganisasjonen for Kunstformidling i Nord-Norge (SKINN) 6.1 Formål Samorganisasjonen for Kunstformidling i Nord-Norge (SKINN) skal bidra til å gi befolkningen i landsdelen et bredest mulig tilbud innenfor kunstopplevelser gjennom: nettverksutvikling og styrking av et frivillig organisert og lokalt basert formidlingsapparat turné og formidling av egne utstillinger/produksjoner informasjon om kunstformidling i landsdelen 6.2 Eierforhold SKINN er en interesseorganisasjon for kunstformidling i Nord-Norge og kan ha kunstforeninger og andre organisasjoner som sine medlemmer. 6.3 Styring SKINN er en frivillig organisasjon, med årsmøtet som sitt høyeste organ. Årsmøtet velger et styre bestående av 3 medlemmer med varamedlemmer. Innkalling til og protokoll fra årsmøtet, samt regnskap skal sendes til alle de regionale tilskuddspartene. Referat fra samtlige styremøter skal sendes til alle de regionale tilskuddspartene. 6.4 Lokalisering SKINNs årsmøte avgjør lokalisering av organisasjonens sekretariat, som p.t. er Bodø. 6.5 Økonomi SKINN finansierer sine årlige driftsutgifter med tilskudd fra stat og region, fordelt med henholdsvis 75%/ 25%. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 50% Troms fylkeskommune 35% Finnmark fylkeskommune 15% 7. Den nordnorske kunstutstilling (Nordnorsken) 7.1 Formål Den Nordnorske Kunstutstilling (Nordnorsken) er en årlig mønstring av bildende kunst av kunstnere som er født i, er eller har vært bosatt i landsdelen. Nordnorsken skal hvert år markedsføres og vises for et bredest mulig publikum i alle de nordnorske fylkene. I tillegg kan utstillingen også vises på Svalbard og i andre fylker innenfor Barentsregionen. 7.2 Eierforhold Nordnorsken arrangeres og administreres av Bodø Kunstforening. Bodø kunstforening står fritt til å velge arbeidsform for produksjon av utstillingen. 7.3 Styring Årsmøtet i Bodø kunstforening er Nordnorskens høyeste organ. Årsmøtet velger styre for kunstforeningen, som også er styre for Nordnorsken. 7.4 Lokalisering Nordnorskens sekretariat ligger i Bodø. 7.5 Økonomi. Nordnorsken finansieres av de regionale tilskuddspartnere etter følgende fordeling: Nordland fylkeskommune 85% 15

17 Troms fylkeskommune 10% Finnmark fylkeskommune 5% 16 Nordland fylkeskommune tillegges ansvar for budsjett- og regnskapsoppfølging av Nordnorsken. Dette gjennomføres ved at Nordland fylkeskommune utbetaler tilskuddet til Bodø kunstforening på vegne av de regionale tilskuddspartene, og sender refusjonskrav til Troms og Finnmark fylkeskommuner i hht denne avtale. Bodø kunstforening er ansvarlig for å fremme søknad om tilskudd til drift av Nordnorsken. Søknaden skal gjelde for et budsjettår av gangen, og skal fremmes innenfor de tidsfrister Nordland fylkeskommune fastsetter. Det skal føres eget regnskap for Nordnorsken, adskilt fra kunstforeningens øvrige regnskap. Regnskapet skal revideres av en statsautorisert revisor. 8. Trastad samlinger Trastad Galleri ved Trastad samlinger, har verdens største samling av kunst laget av utviklingshemmede, med ca arbeider. Institusjonen deltar i et internasjonalt nettverk om temaet "Outsider's Art". 8.1 Formål Trastad Samlinger arbeider for å øke kunnskapen om psykisk utviklingshemmedes kunst og kultur, historie og hverdag. (Outsiders Art) Trastad Galleri søker å vise bredden i uttrykksform og sette fokus på kvaliteten i det kunstneriske uttrykket til mennesker med særlige læringsbehov. 8.2 Eierforhold Trastad Samlinger inngår som del av stiftelsen Sør-Troms Museum, som har det overordnede økonomiansvaret. Sør-Troms Museum sender budsjettsøknad og rapporterer årlig til tilskuddspartene på vegne av galleriet Trastad Samlinger. 8.3 Lokalisering Trastad Samlinger er lokalisert til Trastad Gård i Kvæfjord kommune i Troms. 8.4 Styring Trastad Samlingers høyeste organ er styret i Sør-Troms Museum. Eiendommen har samtidig en tidsbegrenset eierstiftelse. 8.5 Økonomi Driftstilskudd til galleridelen ved Trastad Samlinger finansierer med tilskudd fra regionen. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Finnmark fylkeskommune 15 % Nordland fylkeskommune 50 % Troms fylkeskommune 35 % 9. Festspillene i Nord-Norge 9.1 Formål Festspillene i Nord-Norge er en knutepunktinstitusjon. Festspillene i Nord-Norge skal bidra til å styrke kulturlivet og kunstnerisk virksomhet i Nord-Norge ved:

18 17 å arrangere årlige festspill og turnéer å arrangere en årlig mønstring av ungdsomskultur å være et kreativt møtested for aktører innen regionalt, nasjonalt og internasjonalt kulturliv. 9.2 Virksomheter Barnas Festspill UNG:Festspill NUK++ Turnévirksomhet Festspillene festival FINN forvalter også de statlige turnémidlene. Midlene fordeles av styret i FINN. Klagenemnda i Troms fylkeskommune er ankeinstans. 9.3 Eierforhold Festspillene i Nord-Norge er en selveiende stiftelse 9.4 Lokalisering Festspillene i Nord-Norge er lokalisert til Harstad kommune i Troms. 9.5 Styring Festspillene i Nord-Norges høyeste organ er stiftelsens styre. Styret har 6 medlemmer, hvorav staten v/departementet oppnevner styreleder og ett styremedlem, Troms fylkeskommune oppnevner ett styremedlem som representerer de tre fylkeskommunene, Harstad kommune oppnevner ett styremedlem og stiftelsens representantskap velger to medlemmer. Styret velger selv nestleder. 9.6 Økonomi Festspillene i Nord-Norge finansierer sine årlige offentlige driftsutgifter gjennom 70% tilskudd fra staten og 30% fra de regionale tilskuddspartene. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Harstad kommune 29% Finnmark fylkeskommune 10% Troms fylkeskommune 33% Nordland fylkeskommune 28% 10. Nordnorsk landsdelsscene for dans 10.1 Formål Nordnorsk landsdelscenene for dans skal: Produsere ny norsk scenisk dans og ballett og turnere i Nord-Norge som prioritert område Bidra til utvikling av dans og ballett som kunstform i Nord-Norge, også i samarbeid med andre kunstformer Være et regionalt kompetanse- og nettverkssenter for dans og ballett i Nord-Norge Ha internasjonal orientering med Barentsregionen som prioritert område 10.2 Eierforhold

19 18 Nordnorsk landsdelscene for dans er en stiftelse med Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og Hammerfest kommune som stiftere Styring Nordnorsk landsdelscene for dans er lokalisert til Hammerfest kommune i Finnmark. Nordnorsk landsdelscene for dans sitt høyeste organ er stiftelsens styre. Styret består av 3 medlemmer med personlige vararepresentanter. Norske dansekunstnere oppnevner ett styremedlem, Hammerfest kommune oppnevner ett styremedlem. Finnmark fylkeskommune oppnevner styreleder, på vegne av de tre fylkeskommunene Økonomi Nordnorsk landsdelscene finansierer sine årlige offentlige driftsutgifter gjennom 70% tilskudd fra staten og 30% fra de regionale tilskuddspartene. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Hammerfest kommune 25 % Finnmark fylkeskommune 25 % Nordland fylkeskommune 30 % Troms fylkeskommune 20 % 11. Hålogaland Amatørteaterselskap 11.1 Formål Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) skal på grunnlag av de behov som uttrykkes av dens medlemsorganisasjoner, bidra til å utvikle amatørteater i Nord-Norge. HATS skal bistå de lokale amatørteaterlagene med veiledning i forbindelse med lokalt teaterarbeid. HATS skal delta aktivt i utviklingen av et teaterfaglig nettverk med sikte på å utvikle amatørteater i Nord-Norge Eierforhold HATS er en medlemsorganisasjon for de organisasjoner, lag og foreninger som driver aktivt arbeid innenfor teater og revy i landsdelen Styring HATS er en frivillig organisasjon, med årsmøtet som sitt høyeste organ. Årsmøtet fastsetter vedtekter, og velger et styre bestående av 5 medlemmer med varamedlemmer. Innkalling til og protokoll fra årsmøtet, samt regnskap skal sendes til alle de regionale tilskuddspartene. Protokoll fra samtlige styremøter skal sendes til alle de regionale tilskuddspartene. Fylkeskommunene og styret for HATS avvikler minimum ett årlig drøftingsmøte. Gjennom disse møtene skal det sikres en kommunikasjon og et samarbeid mellom landsdelsorganisasjonene og fylkeskommunene Lokalisering Årsmøtet avgjør lokaliseringen av HATS administrasjon, p.t. Tromsø Økonomi

20 19 HATS drift finansieres gjennom et årlig driftstilskudd fra staten via Norsk teaterråd som utgjør 75% av organisasjonens samlede offentlige tilskudd. De øvrige 25 % dekkes av de regionale tilskuddspartene etter følgende fordeling: Nordland fylkeskommune 45% Troms fylkeskommune 40% Finnmark fylkeskommune 15% 12. Nordnorsk Fartøyvernsenter Nordnorsk Fartøyvernsenter er et av 3 nasjonale fartøyvernsentre. Senterets nasjonale ansvarsområder er kunnskap om semidiesel-motorer, skipselektronikk, tekniske installasjoner, nordnorsk og samisk båtbyggertradisjon Formål Fartøyvernsenterets formål er å bevare og videreføre håndverkskunnskap knyttet til istandsetting, drift og vedlikehold av eldre båter og fartøy. Nordnorsk Fartøyvernsenter skal drive oppdragsbasert antikvarisk istandsetting av båter og fartøyer med tilhørighet i Nord-Norge. I tillegg skal senteret drive forskning, dokumentasjon og formidling/opplæring om gamle håndverksteknikker og kystkultur knyttet til fartøyer. Virksomheten drives etter faglige retningslinjer gitt av Riksantikvaren Eierforhold Senteret inngår i stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter. De tre nordnorske fylkeskommunene er medlemmer i stiftelsen og har bidratt med stiftelseskapital Lokalisering Nordnorsk Fartøyvernsenter er lokalisert til Hellarbogen i Gratangen kommune Styring Styret er stiftelsens høyeste organ. Styret består av 2 representanter oppnevnt av Troms fylkeskommune, 1 fra Nordland fylkeskommune, 1 fra Finnmark fylkeskommune, 1 fra de ansatte og 1 fra Gratangen kommune Økonomi Nordnorsk Fartøyvernsenter finansierer sine årlige driftsutgifter med tilskudd fra regionen. Det regionale tilskuddet fordeles slik: Nordland fylkeskommune 50 % Troms fylkeskommune 35 % Finnmark fylkeskommune 15 % 13. Tilskudd til landsdelsdekkende organisasjoner for skapende og utøvende kunstnere De nordnorske kunst- og kulturorganisasjonene er en viktig drivkraft i kunst- og kulturlivet i landsdelen. Fylkesrådene ønsker at man også i framtiden skal bidra til at organisasjonene har levedyktige arbeidsvilkår og kan bidra til utvikling av kulturlivet i Nord-Norge. De nordnorske kunst- og kulturorganisasjonene som tidligere mottok driftstilskudd via Nordnorsk Kulturråd, har fått driftstilskudd direkte fra fylkeskommunene fra Finnmark fylkeskommune har administrert utbetalingen. Kulturavtalen regulerer støtten til landsdeldekkende organisasjoner for skapende og utøvende kunstnere.

21 Formål De nordnorske kunst- og kulturorganisasjonene er en viktig drivkraft i kunst- og kulturlivet i landsdelen. De tre nordnorske fylkeskommunene vil bidra til at organisasjonene har levedyktige arbeidsvilkår og kan bidra til utvikling av kulturlivet i Nord-Norge Målgruppe Tilskuddet er rettet mot organisasjoner i landsdelen som organiserer skapende og/eller utøvende kunstnere Økonomi og kriterier for tilskudd Organisasjonene gis et årlig driftstilskudd fra fylkeskommunene. Den totale rammen til driftstilskuddene fordeles slik mellom fylkeskommunene: Nordland fylkeskommune 50 % Troms fylkeskommune 35 % Finnmark fylkeskommune 15 % Det gis driftstilskudd på bakgrunn av antall medlemmer, årsmelding inkl regnskap, aktivitetsplan og budsjett. Søknadsfrist 15. januar for driftstilskudd for inneværende år. Finnmark fylkeskommune forvalter driftstilskudd til organisasjonene på vegne av de tre nordnorske fylkeskommunene.

22

23

24 DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Forsiden: Danserne Nina Biong og Thomas Lægreid Gundersen på residens hos Dansearena nord, 2013 Foto: Zbigniew Wantuch/Dansearena nord

Forsiden: Danserne Nina Biong og Thomas Lægreid Gundersen på residens hos Dansearena nord, 2013 Foto: Zbigniew Wantuch/Dansearena nord DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Forsiden: Danserne Nina Biong og Thomas Lægreid Gundersen på residens hos Dansearena nord, 2013 Foto: Zbigniew Wantuch/Dansearena nord DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

Detaljer

Den nordnorske kulturavtalen

Den nordnorske kulturavtalen Den nordnorske kulturavtalen 2018 2021 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur i lang tid. Samarbeidet har vært regulert i en egen avtale som

Detaljer

2. Fylkesrådet i Nordland er av den oppfatning at antall institusjoner med knutepunktstatus utvides:

2. Fylkesrådet i Nordland er av den oppfatning at antall institusjoner med knutepunktstatus utvides: \t, Nordland fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 200702091 Arkivnr.: 600 Saksbehandler: Kristin Nilsen Saksgang Fylkesrådet 18.09.2007 131/07 Sakstittel: Høringsuttalelse. Knutepunktoppdrag Fylkesrådet

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre Journalpost.: 11/4249 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget 21.02.2011 Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre Sammendrag Kulturdepartementet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Strategi for visuell kunst i Nord-Norge, -høringsuttalelse fra Bodø kommune

Strategi for visuell kunst i Nord-Norge, -høringsuttalelse fra Bodø kommune Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.02.2011 8141/2011 2011/1394 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Formannskapet 23.02.2011 Strategi for visuell kunst i Nord-Norge, -høringsuttalelse

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL Nordnorsk Kunstnersenters formål er å formidle billedkunst og kunsthåndverk, utbre interessen for billedkunst

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 12/90 Formannskapet 06.06.2012 Bystyret 21.06.2012 SAMARBEIDSAVTALER MED KULTURORGANISASJONER

Saksnummer Utvalg Møtedato 12/90 Formannskapet 06.06.2012 Bystyret 21.06.2012 SAMARBEIDSAVTALER MED KULTURORGANISASJONER Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.05.2012 29426/2012 2010/6519 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/90 Formannskapet 06.06.2012 Bystyret 21.06.2012 SAMARBEIDSAVTALER MED KULTURORGANISASJONER

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011)

VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011) VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011) 1. Formål Stiftelsen Kulturhuset USF er en ikke-næringsdrivende stiftelse med formål å tilrettelegge for drift av et flerbruksbygg for kunst og kultur på Georgernes

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008 OPPI-AND F-Nq-KESKOMMUNE _.. _._._. Ark. Max år DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. U.O. Beh. Kopi Oppland fylkeskommune Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Strategiplan NJF 2007-2011 1

Strategiplan NJF 2007-2011 1 Strategiplan NJF 2007-2011 1 Innledning Strategiplanen for Norsk jazzforum har frem til 2006 vært to-årig. Fra 2007 ble planperioden utvidet til å gjelde fram til 2011. Handlingsplanen baseres på strategiplanen,

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Visjon:( Svaret'på'hva'som'er'typisk'for'Agder'og'Telemark'bør'i' fremtida'være:' De'lager'fantastisk'gode'filmer.' INNLEDNING: SørnorskfilmsenterASbleetablerti2008.Sentereteretoffentligeidaksjeselskapder

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE

NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE 1 NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE Kultur- og kirkedepartementet i Kongeriket Norge og kulturministeriet Den Russiske Føderasjon og i, heretter kalt Partene, har i samsvar

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Vedtekter for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune

Vedtekter for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune 1 Vedtekter for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune Gjeldende fra 01.01.2017 (Vedtatt av xxxx xx.xx.2016) 1. Formål 1.1 Mål for nærdemokratiordningen Nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune har

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/2863-3 Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Som oppfølging av avtalen

Detaljer

Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet - høringsuttalelse

Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet - høringsuttalelse Sentraladministrasjonen Kultur- og idrettsavdelinga Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet - høringsuttalelse Viser til brev av 14. september

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 3 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

Nye støtteordninger på kulturfeltet

Nye støtteordninger på kulturfeltet Nye støtteordninger på kulturfeltet Roger Johansen fylkeskultursjef Politisk organisasjon Fylkestinget 37 valgte representanter Fylkesutvalget 9 representanter Komiteer etter valget i 2011: - Komité for

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen

KUNST OG KULTUR. Teamleder Jon Endre Røed Olsen KUNST OG KULTUR Teamleder Jon Endre Røed Olsen Team kunst og kultur Kunst- og kulturstrategi 2015-2018 Begrepsavklaringer Ytringskultur Kvalitet Mangfold Forankring av kulturpolitikken UNESCOS konvensjon

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO bodø KOMMUNE Kulturkontoret Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO MOTTATT OZJUL2013 Dato: 01.07.2013 Saksbehandler: Per Grøtterud Telefon direkte: 75 55 60 93 Deres ref.: Løpenr 46070/2013

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud Handlingsplan 2017/2018 Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018 Handlingsplan 2017/2018 skal bidra til å oppfylle mål i Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune Strategiplan for Den kulturelle skolesekken 2008 2012 i Drammen kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Historikk 3 1.2 Intensjon 3 1.2 DKS er 3 2. Evaluering av forrige plan 4 3. Begrunnelse og

Detaljer

Plan for kultursamarbeidet mellom Murmansk oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak

Plan for kultursamarbeidet mellom Murmansk oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak Plan for kultursamarbeidet mellom oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak 2014-2016 Planen definerer samarbeidet i en treårig periode, og inneholder beskrivelser av tiltak og prosjekter. Planen er forankret

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0015 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Drift- og fondsmider 2013 Kort beskrivelse SØKNAD FOR BUDSJETTÅRET 2013 Styret i Midtnorsk Filmfond søker med dette eierne

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

Internasjonal festival Jazz Days, årlig i september, Arkhangelsk;

Internasjonal festival Jazz Days, årlig i september, Arkhangelsk; 14.06.2009 PROGRAM for kultursamarbeidet mellom Kultur- og Kirkedepartement i Kongeriket Norge og Kulturministeriet i Den Russiske Føderasjon for perioden 2010-2012 Kultur- og Kirkedepartement i Kongeriket

Detaljer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer Til Kulturdepartementet Enger- utvalget Oslo 1. november 2012 Forbundet Frie Fotografer (FFF) takker for invitasjonen til å komme med innspill til Kulturutredningen 2014. Vedlagt finner dere to vedlegg;

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 Virksomhetsstrategi A, B og C med tiltaksplaner Innledning Vi håper at alle våre medlemskommuner, fylkesavdelinger/regioner, samarbeidsparter og andre vil dra nytte av dette dokumentet

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300411-41 Arkivkode:---/C56 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Reidun Laura Andreassen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst

Detaljer

1-2 Forvaltning Norsk filmutvikling forvalter tilskuddsordningene i denne forskriften.

1-2 Forvaltning Norsk filmutvikling forvalter tilskuddsordningene i denne forskriften. Forskrift for tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet (dato) med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet?

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Kvalitet i Kulturrådet Hva forvalter Kulturrådet av kvantitativ kvalitet i 2015? Hvordan praktiserer vi kvalitet i Kulturrådet? Hvordan jobber vi videre med kvalitetsbegrepet

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Kunstnerisk virksomhet

Kunstnerisk virksomhet Visjon Trondheim Symfoniorkester (TSO) skal utvikle en tydelig og særegen profil og være en moderne orkesterinstitusjon. TSO skal produsere og presentere orkestermusikk og musikkteater innenfor et bredt

Detaljer

Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012

Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012 Kommunene i Østfold Att: Rådmann Vår ref.: 2011/6673-59825/2011 Deres ref.: Dato: 27.09.2011 Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012 Ved

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik

Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik 1 Formål 1.1 Frivilligsentralen i Narvik har som formål å styrke den frivillige innsatsen i hele Narvik kommune gjennom å; Være et naturlig knutepunkt for alle

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Kunst i Nordland 2012 2015

Kunst i Nordland 2012 2015 Kunst i Nordland 2012 2015 handlingsplan for visuell kunst Nordland fylkeskommune har satt seg som mål å være ledende som kulturfylke. Det er et mål fylkesrådet tar på alvor. Kultur har egenverdi i tilknytning

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord:

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord: Fra forord: Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Saksframlegg OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tiltrer rådmannens forslag om å gå inn i Midtnorsk Filmsenter AS med en aksjekapital på kr

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

lan for kultur i nordområdene

lan for kultur i nordområdene es landsdel - Handlingsplan lan for kultur i nordområdene Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene Kart over det baltiske området. Cartographer/Designer Philippe Rekacewicz, UNEP/GRID-Arendal

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg HØRING - RAPPORTEN "KARTLEGGING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN I DEN NORSKE FILMBRANSJEN" - VIDEREUTVIKLING AV DEN REGIONALE FILMSATSINGEN MED ETABLERING AV FILMFOND Arkivsaksnr.: 06/2639 Forslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA V/J 1/4 VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA Kapittel l. Innledende bestemmelser 1-1 Navn Stiftelsens navn er Den Nye Opera. 1-2 Oppretterne Den Nye Opera er stiftet av følgende institusjoner: Bergen

Detaljer

Internasjonal strategi Kulturrådet

Internasjonal strategi Kulturrådet Internasjonal strategi Kulturrådet 2014-2018 INTERN VERSJON Hovedmål for Kulturrådets internasjonale arbeid 2014-2018: Kulturrådet skal støtte og stimulere internasjonalisering av kunst- og kulturlivet

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

Forskrift om tilskudd til filmformidling (underforskrift)

Forskrift om tilskudd til filmformidling (underforskrift) Forskrift om tilskudd til filmformidling (underforskrift) Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1 Formål Tilskuddene etter denne forskriften skal bidra til å oppfylle formål/ene i Forskrift om tilskudd til

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Arbeidsgiverforeningen Spekter vil med dette gi innspill til Kulturpolitisk utredningsutvalg ( Kulturutredningen 2014 ), jfr. invitasjon

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Forslag til endring i organisasjonsstruktur for Nordnorsk kunstnersenter

Forslag til endring i organisasjonsstruktur for Nordnorsk kunstnersenter Notat Til Fra Styrene i NNKS, NNBK og NKNN Arbeidsgruppen Forslag til endring i organisasjonsstruktur for Nordnorsk kunstnersenter Premiss: Fortsatt kunstnerstyring er en forutsetning for en omstrukturering.

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret

Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret fylkeskommune Postadresse: Postnr Sted Deres ref Vår ref Dato 09.06.2010 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret 2010-2011 Ved kongelig resolusjon av 4. juni 2010 ble overskuddet

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 14/26470 Saksbehandler: Ketil Teigen, telefon: 33 35 42 80 Kulturskolen Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet

Detaljer