OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU)"

Transkript

1 OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) Northrop Grumman Corporation og dets datterselskaper og assosierte selskaper (heretter «Northrop Grumman» eller «Selskapet») har en langvarig forpliktelse til å gjøre forretninger i samsvar med alle gjeldende lover og reguleringer og i samsvar med de høyeste etiske prinsipper. Det er ansvaret til enhver ansatt og alle andre personer som dekkes av Northrop Grummans policyer og prosedyrer å overholde Northrop Grummans policyer og prosedyrer. Det samme er ansvaret for å rapportere mulige brudd på disse forpliktelsene. For denne policyen, refererer «ansatte og andre dekkede personer» til alle Northrop Grumman-ansatte og andre personer underlagt Northrop Grummans policyer og prosedyrer (f.eks. kontraktarbeidere, konsulenter). Northrop Grumman har implementert flere rapporteringssystemer og relaterte prosedyrer for å legge til rette for mottak, behandling og bevaring av rapporter fra ansatte og andre dekkede personer, i tillegg til andre personer som kontakter OpenLine («OpenLine-brukere») angående mulige brudd på Northrop Grummans juridiske og etiske forpliktelser. Det telefon- og nettbaserte rapporteringssystemet (heretter «OpenLine») er et slikt system som er tilgjengelig for OpenLinebrukere. For å overholde visse EU-krav og andre gjeldende personvernlover og implementering av nasjonale lover, har Northrop Grumman opprettet denne Personvernmeldingen og spesifikke prosedyremessige regler for implementering av OpenLine (heretter «EU-meldingen»). Det følgende dokumentet har til hensikt å oppsummere og informere deg om EU OpenLine, som dekker EU og EØS. Det gjelder og er tilgjengelig for alle ansatte som befinner seg i disse regionene. Enheten som er ansvarlig for behandlingen av dine personlige data i forbindelse med OpenLine (dvs. «datakontrolløren») er datterselskapet eller det assosierte selskapet til Northrop Grumman som har ansatt deg. Formål og omfang av OpenLine Formålet med OpenLine er å tilby en alternativ mekanisme som våre OpenLine-brukere kan bruke til å rapportere bekymringer eller påstander i forbindelse med finans, regnskap og internkontroller, bestikkelser, korrupsjon eller relatert vannskjøtsel, i tillegg til konkurranseregulerende praksis. Følgende forhold kan rapporteres gjennom OpenLine: gi eller ta imot upassende gaver, tjenester eller andre ytelser, underslag, uriktig regnskap, revisjon eller finansiell rapportering, eller mangel på intern finansiell kontroll, uriktig håndtering av konkurrenter, uriktig håndtering av statstjenestemenn, innsidehandel, tipse andre til handel eller andre brudd som gjelder verdipapirer, tyveri av selskapets midler, uriktig bruk av konkurrent- eller leverandørinformasjon, uautorisert bruk av selskapets eiendeler, uautorisert bruk av selskapsmidler, andre problemer med hensyn til regnskap, revisjon for finansiell rapportering, diskriminering og trakassering på arbeidsplassen, gjengjeldelse på arbeidsplassen, miljøspørsmål, 1

2 helse og hygiene på arbeidsplassen, sikkerhet på arbeidsplassen, kvalitet (bortsett fra i Frankrike) OpenLine bør ikke brukes til å rapportere om forhold som ligger utenfor dette omfanget. Bruk Northrop Grummans vanlige informasjons- og rapporteringskanaler for slike rapporter, inkludert rapportering av slike bekymringer til din eller en annen leder, HR-representant, Business Conduct Officer (BCO) eller juridisk avdeling. Hvordan rapportere via OpenLine Bruken av OpenLine av ansatte og andre OpenLine-brukere i EU er valgfritt og frivillig. Ansatte og andre OpenLine-brukere vil ikke få noen negative konsekvenser ved ikke å bruke OpenLine. OpenLine supplerer Northrop Grummans vanlige informasjons- og rapporteringskanaler. Når du har bekymringer som muligens må rapporteres, bør du først snakke direkte med din overordnede eller veileder. Du kan også bruke «åpen dør»-policyen til å snakke med noen andre i ledelsen, inkludert en HR-representant, juridisk avdeling, en Business Conduct Officer eller noen fra denne funksjonen som har ekspertisen og ansvaret for å håndtere bekymringen. Hvis du, uansett årsak, føler at du ikke kan snakke om bekymringen din med lederen din eller noen andre i ledelsen, eller hvis du tror at bekymringen din ikke er blitt håndtert riktig, og hvis du føler at bekymringen ligger innenfor omfanget til Northrop Grumman EU OpenLine, kan du rapportere dem gjennom OpenLine ved hjelp av en av de følgende mekanismene: 1. Ringe avgiftsfritt til OpenLine på numrene vist på ontacts.aspx OpenLine er bemannet 24 timer i døgnet, 365 dager i året. 2. Logge på ontacts.aspx fra en hvilken som helst datamaskin med internettilkobling og klikke på OpenLine-lenken for å avlegge en rapport på nett. Anonyme rapporter Hvis det er mulig, bør OpenLine-brukere oppgi navn og kontaktopplysninger når de rapporterer bekymringer og påstander. Dette vil gjøre det mulig for Northrop Grumman å kontakte deg hvis det kreves med informasjon. Hvis du identifiserer deg selv, vil identiteten din holdes konfidensiell så lenge det lar seg gjøre, i samsvar med Northrop Grummans behov for å utføre en grundig etterforskning og/eller for å beskytte sikkerheten til OpenLine-brukeren eller en annen person eller våre fasiliteter eller aktiva. Men det kan kreves at vi offentliggjør OpenLine-brukerens identitet i henhold til loven, slik som svar på en rettslig eller administrativ kjennelse eller tilsvarende juridisk krav, og til relevante personer som er involvert i utføringen av etterforskningen og eventuell etterfølgende pådømmelse. Northrop Grumman vil kun akseptere anonyme rapporter i den grad de er i overensstemmelse med gjeldende lokal lovgivning. For eksempel vil anonyme rapporter ikke bli behandlet i Spania og Portugal. Personlige data vi samler inn Northrop Grumman samler inn og behandler data fra OpenLine-brukere gjennom OpenLine i den grad det er nødvendig for å forberede en rapport og for å utføre en egnet oppfølgingsetterforskning. I sammenheng med en rapport, kan vi samle inn og behandle følgende typer personlige data: 2

3 - identiteten, stillingen og kontaktopplysningene til personen som sender inn en bekymring eller en rapport, - identiteten, stillingen og kontaktopplysningene til personen som blir rapportert, - identiteten, stillingen og kontaktopplysningene til personene som mottar eller etterforsker rapporter, - de rapporterte faktaene, - bevisene som samles inn under etterforskningen, - etterforskningsrapporten, og - utfallet av etterforskningen. I den sammenheng skal Northrop Grumman anstrenge seg for å ikke samle inn og behandle sensitive personlige data, dvs. informasjon om en persons etniske opprinnelse, politiske meninger, religiøse overbevisning, fagforeningsmedlemsskap, helse, seksuelt liv, og data relatert til kriminelle dommer eller kriminelle rettsforfølgelser. I den grad slike sensitive personlige data ikke er avgjørende for OpenLine-rapporten, vil Northrop Grumman anstrenge seg for å minimere eventuell resulterende innsamling og videre behandling av slike data. Hvordan vi vil behandle rapporter Når en bekymring eller en påstand blir introdusert via OpenLine, vil den bli behandlet omgående og konfidensielt av vår tredjeparts serviceleverandør. Serviceleverandøren vår vil fremstille en rapport og deretter videresende den til Northrop Grummans OpenLine-leder. Den innledende rapporten vil gjennomgås av OpenLine-lederen og deretter videresendes til en egnet Northrop Grummanrepresentant som har ansvar for etterforskning og oppfølging. Rapporten vil bli håndtert av spesielt opplærte Northrop Grumman-ansatte, som kan inkludere representanter fra Ethics, Corporate Compliance, HR, juridisk avdeling, sikkerhet, internrevisjon eller andre berørte funksjoner. Northrop Grumman kan også bruke tjenesteleverandører som advokatfirmaer i forbindelse med gjennomgang av anliggendet. Northrop Grumman og dets tjenesteleverandører vil ta i bruk rimelige og nyttige forholdsregler for å bevare konfidensialiteten og sikkerheten til de personlige dataene når de blir samlet inn, kommunisert eller oppbevart Dataoverføringer EUs personvernlover begrenser overføring av personlige data fra et EØS-land til en mottaker utenfor ESØ hvor destinasjonslandet ikke gir et «tilstrekkelig» databeskyttelsesnivå. Siden Northrop Grumman er basert i USA og driver internasjonalt og vår OpenLine-tjenesteleverandør befinner seg i USA, kan de personlige dataene som oppgis i forbindelse med OpenLine overføres for de formål som er beskrevet ovenfor til USA og andre land som EU ikke har fastslått gir et «tilstrekkelig» databeskyttelsesnivå. Både Northrop Grumman og dets OpenLine-tjenesteleverandør er selvsertifisert for EU-US Safe Harbor-program. Amerikanske selskaper som overholder EU-US Safe Harbor-programmet blir av Europakommisjonen sett på som å sørge for et tilstrekkelig databeskyttelsesnivå. For en liste over andre land utenfor EØS hvor Northrop Grumman opererer og kan overføre personlige data kan du ta kontakt med HR-representanten din. I tilfelle av en dataoverføring til andre land utenfor EØS som det er blitt fastslått ikke har et tilstrekkelig databeskyttelsesnivå, vil Northrop Grumman ta alle hensiktsmessige steg for å overholde kravene til EUs personvernlover, slik som å bruke Europakommisjonens standard avtalebestemmelser eller en annen legitim løsning for overføring over landegrenser. Ingen represalier Ingen OpenLine-brukere vil bli utsatt for represalier på noen måte for å ha rapportert en sak i «god tro». Hvis en ansatt sender inn en rapport med påstander i god tro, vil han/hun ikke disiplineres eller 3

4 miste jobben på grunn av rapporten hvis det senere viser seg at påstandene ikke kan underbygges eller er feil, eller hvis Northrop Grumman bestemmer seg for å lukke saken. Alle som prøver å gjengjelde, direkte eller indirekte, eller som oppfordrer andre til å gjengjelde mot en ansatt eller annen OpenLine-bruker som i god tro sendte inn påstander eller bekymringer, kan bli underlagt disiplinærtiltak eller rettssak i den grad den lokale loven tillater det. Denne «ingen represalier»-beskyttelsen gjelder ikke for ansatte eller OpenLine-brukere som bevisst eller hensynsløst kommer med uttalelser eller avsløringer som ikke er i god tro (f.eks. ansatte som bevisst tar opp bekymringer som de vet ikke er sanne). I disse tilfeller kan du bli underlagt disiplinærtiltak eller rettssak i den grad den lokale loven tillater det. Dine rettigheter Avhengig av gjeldende lov, har du rett til å be om tilgang til og motta detaljer om de personlige dataene vi opprettholder om deg i forbindelse med rapporten din. Du har også rett til å be om korrigering, blokkering eller sletting av eventuelt utdaterte eller feil personlige data i samsvar med gjeldende lov. Du kan når som helst, på legitimt grunnlag, protestere mot behandlingen av dine personlige data i forbindelse med en rapport til OpenLine. Hvis du er gjenstand for en rapport gjennom OpenLine, vil du bli kontaktet så fort det praktisk lar seg gjøre etter at alle relevante beviser først er samlet inn. Vi vil informere deg om: - Northrop Grumman-instansen eller -enheten som er ansvarlig for å operere OpenLine, - påstandene mot deg, - personene, avdelingene eller instansene til Northrop Grumman som kan motta informasjon eller rapporter relatert til påstandene, og - hvordan du kan utøve alle tilgjengelige rettigheter i forbindelse med tilgang, korrigering, blokkering eller sletting av dine personlige data og hvordan du protesterer mot behandlingen av dine personlige data, Du kan motta denne informasjonen senere hvis, og i den grad det å informere deg ikke ville skade eller sette etterforskningen i fare, og/eller hvis det er nødvendig å ta forhåndsregler for å hindre bevisforspillelse. Du vil, derimot, ikke bli fortalt identiteten til den ansatte eller annen OpenLine-bruker som sendte inn rapporten gjennom OpenLine, med mindre vi er forpliktet til å offentliggjøre identiteten til den personen som følge av rettslig handling eller for å overholde lokale lovkrav. Bruk instruksjonene og kontaktopplysningene gitt nedenfor for å utøve rettighetene dine. Hvor lenge oppbevarer vi dine personlige data? Personlige data som finnes i rapporten vil bli destruert eller anonymisert (dvs. fjerning av all personlig informasjon som kan brukes til identifisering) så fort det lar seg gjøre gitt de spesifikke faktaene og omstendighetene, og hvis mulig, innen to (2) måneder etter avslutningen av etterforskningen, så lenge etterforskningen ikke fører til disiplinærtiltak og/eller en tvist. Hvis det pålegges disiplinærtiltak eller det oppstår en tvist, vil de personlige dataene dine bli beholdt til endelig kjennelse. Northrop Grumman anstrenger seg for å umiddelbart ødelegge eller anonymisere alle personlige data utenfor omfanget til Northrop Grumman EU OpenLine. Slik kontakter du oss Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer om OpenLine, eller hvis du ønsker å utøve rettighetene dine for tilgang, korrigering, blokkering, sletting, eller for å protestere mot behandlingen av dine personlige data kan du ta kontakt med Northrop Grummans OpenLine-leder på følgende adresse: 2980 Fairview Park Drive, Falls Church, VA 22042, USA. Alle forespørsler om å utøve rettighetene 4

5 dine til tilgang, korrigering, blokkering, sletting eller protest mot behandling av dine personlige data må gjøres skriftlig. * * * 5

Johnson Controls bindende konsernregler for personvern

Johnson Controls bindende konsernregler for personvern Johnson Controls bindende konsernregler for personvern Innhold 1. Introduksjon 2. Omfang og anvendelse 3. Åpenhet og merknader 4. Rettferdighet og formålsbegrensning 5. Datakvalitet og forholdsmessighet

Detaljer

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4 Etiske retningslinjer Kjære kollega! Hver dag er beslutningene og handlingene våre med på å forme selskapets omdømme og fremtidige suksess. Det er opp til hver enkelt av oss som er ansatt i AbbVie å bygge

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Personvernerklæring. 1. Generell erklæring.

Personvernerklæring. 1. Generell erklæring. 1. Generell erklæring. Tesla Motors, Inc. ("Tesla") respekterer ditt personvern. Denne personvernerklæringen forklarer Teslas retningslinjer og prosedyrer angående personopplysninger og annen informasjon

Detaljer

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL I. INNLEDNING Exide Technologies har etablert disse reglene for yrkesetikk og oppførsel ( Yrkesetikkregler ) for å sikre at Exide Technologies og dets datterselskaper

Detaljer

Forretningsoppførsel. SunChemical

Forretningsoppførsel. SunChemical Forretningsoppførsel S T A N D A R D E R & R E T N I N G S L I N J E R SunChemical Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem.

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Forretningskodeks. Fokus på integritet

Forretningskodeks. Fokus på integritet Forretningskodeks Fokus på integritet Brev fra vår administrerende direktør Det rette valget gir ikke alltid den enkleste, raskeste eller den mest lønnsomme beslutningen, i alle fall ikke på kort sikt.

Detaljer

Etiske retningslinjer. cgg.com

Etiske retningslinjer. cgg.com Etiske retningslinjer cgg.com Brev fra CEO Letter from the CEO Kjære kollega, Solide verdier utgjør grunnlaget for alle gode bestemmelser. Det er en uomtvistelig sannhet, og det er med utgangspunkt i

Detaljer

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innhold Innledning 1 Beskytte vår integritet 2 Bruk og overholdelse 2 Kjøp 2 Mindretallsinteresser, fellesforetak og samarbeidspartnere 2 Brudd på retningslinjene 13 Internkontroll

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

oppnå suksess i alt vi foretar oss

oppnå suksess i alt vi foretar oss .1 .2 FREMRAGENDE DYKTIGHET oppnå suksess i alt vi foretar oss INTEGRITET gjøre det som er riktig, til enhver tid ENGASJEMENT jobber for å levere de beste løsningene for kundene våre NYSKAPNING alltid

Detaljer

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd)

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Styrende dokumenter Siemens AS Erklæring - Retningslinjer for forretningsmessig adferd De eksisterende reglene for adferd innen

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine?

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine? Personvern hos VIA EGENCIA Denne personvernerklæringen gjelder for databehandling som foretas av VIA EGENCIA Norway, organisasjonsnummer 981 620 550, postadresse Postboks 1353 Vika, 0113 Oslo, Norway.

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Valeo Etiske retningslinjer

Valeo Etiske retningslinjer Valeo Etiske retningslinjer Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for 06 07 08 2. INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse En etisk virksomhet 3 Innledning 4 Om de Etiske retningslinjene 4 Økonomisk integritet og produktintegritet 5 Regnskapsdokumenter, kontroller og svindel 5 Innsideinformasjon

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Xerox etiske retningslinjer, XE Etiske retningslinjer Håndbok for Xerox medarbeidere Xerox Europe 2006 Utgave juli 2006 A Message from the President, Xerox Europe This handbook summarises and explains

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9 Etiske retningslinjer for atferd Versjon 2.9 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Innhold. De Ansattes og agenters ansvar... 1 Ledelsens ansvar... 1 Hvordan reagere på etiske spørsmål... 2 Firmapersonalets ansvar...

Innhold. De Ansattes og agenters ansvar... 1 Ledelsens ansvar... 1 Hvordan reagere på etiske spørsmål... 2 Firmapersonalets ansvar... Etikkodeksen Innhold I. Etikkodeksen gjelder for alle ansatte hos Teleflex............................ 1 II. Samsvar med Kodeksen....................................................... 1 De Ansattes og

Detaljer