Årsberetning og Regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og Regnskap"

Transkript

1 Årsberetning og Regnskap FORRETNINGSÅR

2 Årsberetning for 2005 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby et bredt spekter av gode finansielle produkter og tjenester. Banken er selvstendig, og skal dekke behovet for en lokalbank for befolkning og næringsliv i Hjartdal og Notodden kommuner, samt for privatpersoner med tilknytning til området har vært et aktivt og spennende år for banken. Vi har opplevd en betydelig vekst både i antall kunder og i forvaltning. Banken har utvidet sitt virkefelt gjennom satsing på eiendomsmegling og gjennom mer aktiv satsing på salg av tilleggsprodukter til kundene våre. Spesielt på forsikring har banken fått en stor markedsandel. Både produktkunnskap og salgskompetanse har blitt styrket, noe som gjør banken godt rustet for videre utvikling. STYRETS KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET Generelt Regnskapsloven krever at det skal bekreftes om regnskapet er utarbeidet med tanke på fortsatt drift. Dette kan bekreftes. Styret kjenner heller ikke til forhold etter regnskapsårets utgang som det bør tas hensyn til. Resultatregnskapet Driftsresultat før skatt utgjør kr. 14,1 mill. tilsvarende 1,16% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2004 var resultatet før skatt kr. 13,0 mill., tilsvarende 1,16% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Styret er fornøyd med resultatet. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter økte med kr. 1,7 mill. til kr. 32,1 mill. I prosent representerer dette en nedgang fra 2,72% i år 2004 til 2,63% i år Tilsvarende tall i år 2003 var 2,70%. Det var fryktet at rentemarginen skulle bli presset i 2005, og den oppnådde rentemarginen er omtrent som planlagt Driftsresultat før skatt (tusen) Resultat i % av fvk 0,12% 0,83% 1,16% 1,16% Netto renteinntekter (tusen) 27,8 29,1 30,4 32,1 Rentenetto i % av fvk 2,66% 2,70% 2,72% 2,63% Netto provisjonsinntekter (tusen) Kostnadsprosent 61,4% 60,0% 57,6% 63,4% Banken har liten eksponering i verdipapirer, og har derfor i liten grad tatt del i den sterke oppgangen i verdipapirmarkedet i Netto verdiendring og gevinst /tap på bankens valuta- og verdipapirer i 2005 ble kr. 460 tusen. I 2004 var tilsvarende tall kr tusen. Bankens utbytteinntekter ble i år 2005 kr. 638 tusen, en økning på kr. 454 tusen fra året før, og er i hovedsak utbytte på bankens eierandel i Terra Gruppen. Provisjoner og inntekter fra banktjenester, fratrukket provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester, økte fra år 2004 til år 2005 med kr. 850 tusen til kr. 6,17 mill. Det har vært økning i alle typer provisjonsinntekter, og skadeforsikring er fortsatt det området som gir banken størst provisjonsinntekter. Driftskostnadene ble i 2005 kr. 24,5 mill. mot kr. 20,8 mill. i Den store kostnadsøkningen skyldes i hovedsak ekstra kostnader i forbindelse med overgangen til ny datasentral. Lønn og sosiale kostnader økte med kr. 1,15 mill., mens administrasjonskostnader økte med 1,19 mill. Driftskostnadene i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital økte fra 1,86% i 2004 til 2,00% i Kostnadsprosenten i forhold til sum inntekter eks. verdipapirgevinster var 63,4% mot 57,6% i Det er konstatert tap på utlån og garantier i år 2005 på kr. 1,56 mill. Netto tap på utlån og garantier (resultateffekt) i år 2005 utgjør kr. 1,01 mill. mot kr. 2,04 mill. i år Side 2 av 24

3 Eiendeler, gjeld og egenkapital Banken har hatt 15,1% vekst i forvaltningskapitalen i Dette er mer enn planlagt, noe som skyldes større vekst i både utlån og innskudd. Veksten i utlån var på 14,5% mot 8,1% i Innskuddene økte med 11,0% mot 10,6% i Innskuddsdekningen var ved årsskifte 76,9%. Utvikling i forvaltningskapital, utlån og innskudd de siste 4 årene (tall i hele tusen) Forvaltningskapital (tusen) Utlån til kunder (tusen) Innskudd fra kunder (tusen) Kjernekapitaldekning 11,9% 13,0% 15,4% 15,7% Kapitaldekning 15,0% 16,2% 17,9% 18,8% Soliditet Bankens egenkapital er i år 2005 tilført kr. 9,66 mill. fra årets resultat og netto kr. 2,16 mill. i forbindelse med overgangen til ny utlånsforskrift, og utgjør nå kr. 106,5 mill., tilsvarende 8,19% av forvaltningskapitalen pr Tilsvarende tall pr var kr. 94,7 mill. og 8,38%. Banken tok i 2004 opp et fondsobligasjonslån på kr. 20 mill. Inntil 15% av kjernekapitalen kan utgjøres av fondsobligasjoner, mens lånet i sin helhet regnes inn som ansvarlig kapital i kapitaldekningskravet. Kjernekapitaldekningen var ved årsskifte 15,7% mot 15,4% ved forrige årsskifte. Kapitaldekningen var 18,8% mot 17,9% ved forrige årsskifte. Bankens målsetting er å ha en kjernekapitaldekning på minst 12% og en kapitaldekning på minst 15%. Nedskrivning av verdien på utlån og garantier Banken har i 2005 lagt om regnskapsføringen når det gjelder nedskrivning av verdien på lån og garantier i henhold til den nye utlånsforskriften. Lån og garantier skal nedskrives med forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av fremtidige kontantstrømmer. Banken har valgt en forenklet modell for beregning av nedskrivning. Overgangen til nye regler førte til at banken tilbakeførte kr. 3 mill av tidligere uspesifiserte avsetninger hvorav netto kr. 2,16 mill. ble overført til egenkapital. Samlede nedskrivinger utgjør ved årsskifte kr. 9,52 mill. mot kr. 13,1 mill. i år De totale nedskrivingene fordeler seg med kr. 4,35 mill. i gruppevise nedskrivinger og kr. 5,18 mill. i spesifiserte nedskrivinger. Misligholdte lån var ved utgangen av året kr. 11,25 mill., eller 0,94% av totale utlån. Ved utgangen av fjoråret var misligholdte lån kr. 9,90 mill. Det er styrets oppfatning at nedskrivingen av verdien på utlånene og garantier er foretatt i henhold til forskriftene, og er tilstrekkelig i forhold til risikoen. Banken har sett det som viktig å vektlegge betjeningsevne og ta høyde for at renten vil gå opp ved innvilging av nye lån. Risikoklassifisering legges til grunn ved nye lånesøknader. STYRETS RISIKOVURDERINGER Generelt Styret har fastsatt skriftlige retningslinjer for bankens interne kontroll og oppfølging av risiko. Banken har sterke begrensninger på hvilken risiko banken kan ta på ulike områder, og styret har omfattende kontroll med risikoen gjennom kvartalsvis rapportering. Strategisk risiko Den overordnede risikoen for at banken ikke skal overleve som egen selvstendig bank, dvs at kapitaldekning ikke tilfredsstiller minimumskravet på 8% Banken har en intern målsetting om å holde bankens kapitaldekning på over 15%. Opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjonslån er brukt som middel til å sikre kapitaldekningen. Banken ønsker primært å låne ut penger med sikkerhet i fast eiendom, noe som er med på å holde kapitaldekningen på et forsvarlig nivå. Banken har også retningslinjer for hvordan overskuddslikviditet kan plasseres, med begrensinger på plassering i verdipapirer som vektes 100%. Side 3 av 24

4 Bankens interne retningslinjer begrenser utlån til enkeltkunder til 20% av bankens egenkapital. Dette er langt strengere enn kredittilsynets begrensning, og er med på å holde strategisk risiko på et lavt nivå. Kapitaldekningen beregnes og rapporteres til styret kvartalsvis. Engasjement på over 5% av bankens ansvarlige kapital rapporteres til styret kvartalsvis. Kredittrisiko Risikoen for at en kunde ikke kan oppfylle sine forpliktelser, for eksempel tilbakebetale et lån på grunn av manglende betalingsevne eller betalingsvilje. For å holde kontroll med bankens kredittrisiko er det innført rutiner for risikoklassifisering av utlån. Bankens kredittpolicy inneholder retningslinjer og begrensninger for utlån. Det rapporteres kvartalsvis til styret om sammensetning av utlånene, risikoklassifisering og utvikling i risiko, utvikling i restanser, misligholdte lån, og nedskriving av verdien på enkeltlån og grupper av lån. På grunn av lav rente er volumet på misligholdte lån lavt, og den generell kredittrisikoen er lav. I 2005 har vi sett en positiv utvikling i inntjeningen i næringslivet. Det er imidlertid en tendens til opplåning og økning i gjeldsgraden i husholdningene som innebærer en større sårbarhet ved renteøkninger. Likviditetsrisiko Risikoen for at banken ikke har tilstrekkelig med likvider på et bestemt tidspunkt til å møte sine låneforfallsforpliktelser. Ukontrollert likviditetsbehov kan i første rekke oppstå som et resultat av at kunder tar ut innskudd. Andelen store kundeinnskudd (over 3 mill.) har vært nokså stabilt gjennom 2005, og ved årsskifte utgjør slike innskudd 19,2% av totale innskudd mot 19,4% ved forrige årsskifte. Banken har trekkrettigheter i tre norske kredittinstitusjoner som benyttes i liten grad. Bankens tilgang på kortsiktig likviditet tilsvarer ved årsskifte 12,5% av totale innskudd. Banken har tatt opp lån både i obligasjonsmarkedet og i andre kredittinstitusjoner. For å minimalisere likviditetsrisikoen forsøker banken å spre forfallstidspunktene for disse lånene og ikke ha for store enkeltlån. Likviditetssituasjonen ved årsskiftet er under kontroll. Bankens likviditetssituasjon rapporteres månedlig til styret. Det er styrets oppfatning at likviditetsrisikoen er moderat. Renterisiko Risikoen for at renten skal utvikle seg i ugunstig retning for banken. Banken holder renterisikoen på et minimum ved å følge styringsrenten til Norges Bank både for innskuddsrente og utlånsrente. Banken har sikret fastrentelån med rentebytteavtaler for å eliminere renterisikoen. Alle innlån til banken gjøres i flytende rente med kvartalsvis regulering. Plasseringer i rentebærende papirer gjøres også med flytende rente med kvartalsvis regulering. Bankens rentenetto rapporteres til styret månedlig. Det er styrets oppfatning at renterisikoen er liten. Intern kontroll etter overgang til ny dataplattform Etter grundige vurderinger ble det besluttet at samtlige banker i Terra Gruppen AS i 2005 skulle bytte dataleverandør fra EDB/Fellesdata til det danske selskapet SDC Sparebankenes Data-Central. Konverteringen som fant sted i løpet av høsten 2005, påvirket i betydelig grad bankens virksomhet utover det å etablere den nye IT-plattformen og resulterte i mye uro og uforutsette vanskeligheter for så vel blant kunder som blant ansatte. Etter styrets oppfatning er den interne kontrollen svekket etter overgang til ny IT-plattform levert av SDC. Etter implementeringen av ny IT-plattform har det derfor vært vanskelig å oppfylle gjeldene internkontrollforskrift og IKT-forskrift. Nye rutiner og saksbehandlingssystemer er under kontinuerlig gjennomgang for å få den interne kontrollen kvalitetsmessig bedret. Side 4 av 24

5 Risikoen for feil er større enn tidligere, dette som en konsekvens av mer uoversiktlige regnskapssystemer og svekket intern kontroll. Risikoen forventes redusert når leveransen fra SDC får den forventede kvalitet og administrasjonen og styret er ferdig med gjennomgang og kvalitetssikring av den interne kontrollen som er under etablering. Markedsrisiko Risikoen for at markedsverdi på bankens verdipapirportefølje og overtatte eiendeler endres. Det rapporteres kvartalsvis til styret hvilke verdipapirer banken besitter i forhold til vedtatte begrensninger, samt avkastning på verdipapirer. Det er styrets oppfatning at bankens markedsrisiko ved årsskifte er moderat. Omløpsaksjer/grunnfondsbevis og aksjefond Banken hadde ved årsskiftet ikke verdipapirer definert som omløpsmidler. Anleggsaksjer Bankens anleggsaksjer utgjorde ved årsskifte kr. 6,59 mill., og er bokført til kostpris eller lavere. ANDRE FORHOLD Utsikter for 2006 Med sentralbankens uttalelser om små renteøkninger i 2006 ser utsiktene lyse ut for banken. Både personmarkedet og næringsliv har både investeringslyst og betjeningsevne, og banken tiltrekker seg stadig nye kunder i lokalmarkedet. Konkurransen i rentemarkedet tror vi blir ytterligere skjerpet på grunn av etablering av nye utenlandske banker og internettbaserte banker. Vi kommer til å holde fokus på salg av provisjonsbaserte produkter for å sikre bankens inntekter i et marked med lavere rentemarginer. Banken vil i løpet av 2006 etablere ny bankfilial under merkenavnet Terra Finansrådgivning på Kongsberg i samarbeid med Terra Eiendomsmegling. Bankmarkedet på Kongsberg er preget av 2 store banker som begge har lange tradisjoner og godt renommé. Satsingen er derfor utfordrende, men erfaringene fra lignende etableringer i andre byer viser at Terra har et godt merkenavn som gjør at man oppnår rask vekst i nye markeder. DISPONERING AV OVERSKUDDET Styret foreslår at overskuddet på kr etter skatt disponeres slik: Overført til Sparebankens fond kr Avsatt til gavemidler kr LOVBEFALT TILLEGGSINFORMASJON Bankens hadde ved årsskifte 21 ansatte fordelt på 19,7 årsverk. 1 mann og 4 kvinner har redusert stilling. Omfanget av overtid i banken er lavt, og det er ikke grunnlag for å si at overtid er knyttet til menn eller kvinner. Av de 21 ansatte er 62% kvinner og 38% menn. Banken har 5 fagansvarlige, hvorav 3 er kvinner og 2 er menn. I bankens ledergruppe er det 4 personer, 1 kvinne og 3 menn. I bankens styre er det 4 kvinner og 2 menn. Gjennomsnittslønn i banken omregnet til 100% stillinger er kr Det er ingen forskjellsbehandling i lønn til personer i samme stillingskategori, og styret ser ikke behov for å iverksette tiltak for å endre bankens forhold til likestilling mellom kjønnene. Det er ansatt 2 nye medarbeidere i Gjennomsnittlig sykefravær var i år 2005 på 2,42%. Arbeidsmiljøet er godt. Vi har egen bedriftshelseavtale med Ble Bedriftshelsetjeneste på Notodden. Sikringsutstyret i banken ble oppgradert i 2005, og det ble gjennomført ransøvelse både i Sauland og på Notodden i Banken forurenser ikke det ytre miljø. Side 5 av 24

6 AVSLUTNING 2005 har vært et godt år for banken. Vi har hatt vekst både i antall kunder og i forvaltningskapital. Det har vært stor fremgang i salgsarbeidet, og vi har klart de fleste målsettinger vi satt oss ved inngangen til året. Samtidig har vi vært igjennom en svært omfattende omlegging av bankens datasystemer som har vært krevende både for ansatte og kunder. Selv om omleggingen har ført til ulemper for en del kunder, har bankens ansatte gjennom god service både på telefon og ved personlige møter greid å løse de fleste av kundenes problemer på en tilfredsstillende måte. Styret vil takke bankens ansatte for all ekstra jobbing og stå-på vilje gjennom året. Takk også til bankens tillitsvalgte for god innsats i 2005, og til kunder og andre samarbeidspartnere for den tillit dere har vist banken gjennom året. Sauland, den / Torhild F. Sisjord Torunn Hovde Kaasa Anne Sætre Kaasa Styreleder Styrets nestleder Godtfred Særsland Bjørg Anni Finnekåsa Øivind Larsen banksjef Side 6 av 24

7 RESULTATREGNSKAPET 2005 Notehenv Renteinntekter og lignende inntekter: Renter og lign. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinst Renter og lign. inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lign. inntekter av sert., obl. og andre renteb. verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader: Renter og lign. kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lign. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lign. kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lign. kostnader på ansvarlig lånekapital note Andre rentekostnader og lign. kostnader note Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter: Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning: Inntekter av aksjer,andeler og andre verdipapirer med variabel avkasting Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester: Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter note Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester: Andre gebyrer og provisjonskostnader note Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdip. som er omløpsm. Netto verdiendring og gev/tap på sert., oblig. og andre rentepap Netto verdiendring og gev/tap på aksjer Netto verdiendring og gev/tap på valuta og fin. derivater note Sum netto verdiendr. og gev./tap på valuta og verdip. som er omløpsm Andre driftsinntekter: Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader: Lønn m.v. Lønn note Pensjoner note Sosiale kostnader note Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivinger m.v. av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler: Ordinære avskrivinger note Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler Side 7 av 24

8 RESULTATREGNSKAPET 2005 Notehenv Andre driftskostnader: Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader note Sum andre driftskostnader: Tap på utlån, garantier m.v. Tap på utlån note 2 B Sum tap på utlån, garantier m.v Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på verdip. som er anleggsm. Nedskrivning/reversering av nedskrivning - - Gevinst / tap 4 - Sum nedskr./rev.av nedskr. og gev./tap på verdip. som er anleggsm. 4 - Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat note Resultat av ordinær drift etter skatt Overføringer og disponeringer: Overføringer Overført fra gavefond - - Sum overføringer - - Til disposisjon Disponeringer Overført til sparebankens fond note Overført til gavefond og/eller gaver Sum disponeringer Side 8 av 24

9 BALANSERAPPORT 2005 EIENDELER Notehenv Kontanter og fordringer på sentralbanker note 1C, Utlån til og fordringer på kredittinst. Utlån til og fordr. på kredittinst. uten avtalt løpetid/opps.frist note Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjonar Utlån til og fordringer på kunder: Kasse/drifts og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån note Sum utlån før tapsavsetninger. note 2C,D, Nedskr. individuelle utlån / Spes. tapsavs. note 2 B Nedskr. på grupper av utlån / Uspes. tapsavs. note 2 B Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligigasjoner og andre renteb. verdipap. med fast avk. Utstedt av det offentlige: Sertifikater og obligasjoner note Utstedt av andre: Sertifikater og obligasjoner note 3, Sum sertif. oblig. og andre renteb. verdipap. med fast avk Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning: Aksjer, andeler og grunnfondsbevis note Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning: Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper note Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper Immatrielle eiendeler: Utsatt skattefordel note Andre immaterielle eiendeler note 5A Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler: Maskiner og inventar Byggninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler note Andre eiendeler: Finansielle derivater note Andre eiendeler note Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptj. ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser note Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptj. ikke mot. innt SUM EIENDELER Side 9 av 24

10 BALANSERAPPORT 2005 GJELD OG EGENKAPITAL Notehenv GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner: Lån og innsk. fra kredittinst. uten avtalt løpetid eller oppsig.frist Lån og innsk. fra kredittinst. med avtalt løpetid eller oppsig.frist Sum gjeld til kredittinstitusjonar: note 10, Innskudd fra og gjeld til kunder: Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder: note 10,11, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer: Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer note 10, Annen gjeld: Finansielle derivater note Annen gjeld note 15, Sum annen gjeld: Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser: Pensjonsforpliktelser note Utsatt skatt note Andre avsetninger for påløpt kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lån note Annen ansvarlig lånekapital note Sum ansvarlig lånekapital Sum gjeld EGENKAPITAL Opptjent egenkapital: Sparebankens fond Gavefond Sum opptjent egenkapital note Sum egenkapital Sum Gjeld og Egenkapital: Poster utenom balansen: Pantstillelse -verdip. deponert som sikkerhet for lån i Norges Bank note Garantiansvar note 2C,12, I styret for Hjartdal og Gransherad Sparebank Sauland Torhild F. Sisjord Torunn Hovde Kaasa Anne Sætre Kaasa Styreleder Styrets nestleder Godtfred Særsland Bjørg Anni Finnekåsa Øivind Larsen (Banksjef) Side 10 av 24

11 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2005 Note 1A: Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsregnskap er utarbeidet i samsvar med gjeldende lover og regler fastsatt i regnskapslov, forskrifter om årsregnskap for banker og god regnskapsskikk. Eiendeler som er ment for varig eie eller bruk, går frem av noten til den enkelte balansepost. Regnskapsprinsippene som er benyttet er gjort nærmere rede for under den enkelte note, med henvisning til den enkelte regnskapspost. Med unntak av at banken har gått over fra tapsforskriften til ny utlånsforskrift er bankens regnskapsprinsipper ikke endret fra i fjor. Alle regnskapstall er i hele 1000, der ikke annet er sagt. Note 1B: Periodisering og inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjoner er bokført i regnskapet etter hvert som de er opptjent som inntekter, eller påløpt som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpne kostnader blir periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptjente inntekter blir ført som tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og Grunnfondsbevis blir ført som inntekt i det året de blir mottatt. Gebyr som betaling for utførte tjenester blir bokførte som inntekt når de betales. Note 1C: Valuta Bankens beholdning av utenlandsk valuta er i regnskapet omregnet til norske kroner etter kursen på balansedagen. Inntekter og kostnader i valuta er omregnet til norske kroner på transaksjonstidspunktet. Note 2A: Vurderingsprinsipp for utlån Bankens utlånsportefølje vurderes til pålydende for de lånene som ikke er misligholdte og tapsutsatte. Tapsutsatte lån er lån der kundens økonomiske situasjon tilsier at det i fremtiden vil kunne oppstå tap. Banken vurderer risikoen for tap, samt vurderer realisasjonsverdien av de deponerte sikkerhetene som er knyttet til lånet. Banken vurderer et engasjement som misligholdt når restanser er over 90 dager. Banken har fra lagt om regnskapsføringen når det gjelder nedskriving av verdien på lån og garantier i henhold til den nye utlånsforskriften. Lån og garantier skal nedskrives med forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av fremtidige kontantstrømmer. Banken har valgt en forenklet modell for beregning av nedskrivningen. Modellen vår bygger på at vi fortsatt har spesifiserte nedskrivninger på lån som objektive bevis på økt risiko for tap. Det er ikke endret prinsipp for disse nedskriningene, men det er avdekket større utlånsvolum som kvalifiserer for nedskrivning, slik at denne typen nedskrivning er økt fra kr. 3,64 mill i 2004 til kr. 5,18 mill i Gruppevise nedskrivninger baserer seg på vurdering av historiske tap på ulike risikoklasser innenfor privat og næring. Det er kun i risikoklasse CDE som gir grunnlag for gruppevis nedskrivning. Konstaterte tap i de ulike risikoklassene de siste 3 årene er lagt til grunn for beregningen. I 2004 hadde banken uspesifiserte tapsavsetninger på kr. 9,5 mill. Ved utgangen av 2005 utgjør gruppevise nedskrivninger av lån kr. 4,35 mill. Samlede nedskrivninger utgjør ved årsskiftet kr. 9,52 mill. mot kr. 13,1 mill. i år Vår vurdering er at kr. 3,0 mill. av reduksjonen i nedskrivningene kan tilskrives overgangen til nye regler. Dette er en prinsipp endring som etter gjeldene regler skal føres mot egenkapitalen. På grunn av at endringen er skattepliktig føres 72 % mot egenkapitalen og 28 % mot betalbar skatt i balansen. Side 11 av 24

12 Note 2B: Mislighold og tap på engasjementer Misligholdte engasjementer Misligholdte lån Nedskr. individuelle lån/tapsavs Netto misligholdte lån Ikke inntektsførte renter Øvrige tapsutsatte engasjementer Med øvrige tapsutsatte engasjement menes engasjement som ikke er misligholdt, men der kundens økonomiske situasjon tilsier at det i fremtiden vil kunne oppstå tap Tapsutsatte lån, ikke misligholdt Nedskr. individuelle lån/tapsavs Netto tapsutsatt Ikke inntektsførte renter Endring i spesifisert tapsavsetning/ nedskriving enkelt engasjement Spesifisert tapsavsetning/ nedskriving enkelt engasjement er avsetning til dekning av påregnelig tap på engasjement som er identifisert som tapsutsatt på balansedagen. Nedskr. individuelle lån / Spes. tapsavs. pr Periodens konst. tap, hvor det tidligere er foretatt nedskr. lån/spes. tapsavs Økte nedskr. individuelle lån/spes. tapsavs. i perioden Nye nedskr. på individuelle lån/spes. tapsavs. i perioden Tilbakeføring av nedskr. på individuelle lån/spes. tapsavs. i perioden = Nedskrivninger individuelle lån pr Endring i Nedskrivning grupper av lån / Uspesifisert tapsavsetning/ Nedskriving av grupper på lån / Uspesifiserte tapsavsetninger skal dekke tap som ut fra forhold som foreligger på balansedagen må antas å komme i tillegg til tap som er identifisert og beregnet på enkeltkunder. Etter gjennomgang av de klassifiserte engasjementene er styrets vurdering at nedskrivingen på grupper av lån er tilstrekkelig Nedskr. grupper av lån / Uspes. tapsavs Periodens endring i nedskriving på grupper av lån = Nedskr. grupper av lån / Uspes. tapsavs. pr Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretning ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet ut fra andre forhold vurderes som tapt. Side 12 av 24

13 Periodens endring i nedskr. individuelle lån/spes. tapsavs Periodens endring i nedskr. på grupper av lån/uspes. tapsavs Tilbakeføring av uspes. tapsavs. 72 % ført direkte mot EK Årets konst. tap som det tidligere år er avsatt spes. tapsavs. for Årets konst. tap som det tidligere år ikke er avsatt spes. tapsavs. for Årets inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnad Note 2C: Utlån og garantier fordelt etter sektor/næring og geografi Utlån fordelt etter sektor/næring Sektor/næring Tot. utlån Mislighold Øvrige tapsuts. Tapsavs./Nedskr Personmarked Primærnæring Anna næring Off. forvaltning Sum Garantier fordelt etter sektor/næring Sektor/næring Garantier Tap Personmarked Primærnæring Anna næring Diverse Sum Det er ikke registrert noe mislighold på garantier pr Det er heller ikke ført tapsavsetninger. Utlån og garantier fordelt etter geografisk kode Utlån Garantier Hjartdal kommune Notodden Kommune Resten av landet Sum Note 2D: Risikoklassifisering Bankens klassifiseringssystem er utarbeidet av SDC Udvikling. Det er utarbeidet egne rutiner og retningslinjer for klassifiseringen av kundene. Disse er integrert i klassifiseringssystemet. Systemet klassifiserer etter akkumulerte risikoklasser fra A til E, hvor A er lav risiko og E er høy risiko. Utlån og garantier på både person- og bedriftsmarkedet klassifiseres ved etablering og ved engasjementsendringer. Alle næringslån skal klassifiseres minimum årlig. Klassifisering av boliglån gjøres ved hver vurdering av panteobjektet eller minimum hvert 3. år. Vurderingene knyttet til klassifiseringen er ulik avhengig av om det er nærings- eller personkunder. Banken deler derfor opp sin utlånsportefølje i næringslån og privatlån når det gjelder vurdering av risiko. Nedskrivninger på grupper av lån / Uspesifisert tapsavsetninger er ikke fordelt på de ulike risikoklassene. Side 13 av 24

14 Utlån til privatmarked I klassifiseringssystemet for privatkunder vektlegges 3 dimensjoner. Engasjementene vurderes etter sikkerhet (50%), betalingsevne (30%) og andre faktorer (20%). Risikoklasser Potensiell Nedskr. indv. utlån Brto.utlån Eksponering Garantier spes. tapsavs A Lav risiko B C Normal risiko D E Høy risiko Ikke klassifiserte Total Antatte forventede tap i personmarkedet antas å være marginale i forhold til renteinntektene. Utlån til næringslivet I klassifiseringssystemet for næringslivsengasjement vektlegges 3 dimensjoner. Engasjementene vurderes etter økonomi (45%), sikkerhet (35%) og andre faktorer (20%). Potensiell Spes. Risikoklasser Brto.utlån eksponering Garantier tapsavs A Lav risiko B C Middels risiko D E Høy risiko Ikke klassifisert Totalt For risikoklasse A, B og C vil forventede tap i forhold til renteinntektene være marginale. Under risikoklasse D og E er sannsynligheten for tap noe større, men forventes å være betydelig mindre enn gruppens renteinntekter. Note 3: Obligasjoner og sertifikater. Sertifikater benyttes til plassering av overskuddslikviditet og defineres som omløpsmidler. Banken har i 2005 plassert i sertifikater i perioder med overskuddslikviditet. Ved årsskiftet hadde banken ingen beholdning av sertifikater. Obligasjonene deles inn i to grupper, Omløpsobligasjoner og Anleggsobligasjoner. Omløpsobligasjoner er ordinær bankportefølje hvor intensjonen om å realisere kortsiktige gevinster på kurssvingninger ikke er fremtredende. Obligasjonene blir verdsatt til laveste av anskaffelseskost og markedsverdi. Banken har ikke plassert i omløpsobligasjoner i Anleggsobligasjoner er obligasjoner som er anskaffet for å sikre de krav som lovverket setter til bankens likviditet. Hensikten med disse obligasjonene er å beholde dem til forfall. Obligasjonene blir verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi. Side 14 av 24

15 Obligasjons- / sertifikatbeholdningen fordeler seg slik Ansk. kost Mark.verdi Bokf. verdi And. børsn. Gj.sn rente Sertifikater ,43 % Anleggsobligasjoner ,65 % Ansvarlig lånekapital i finansinst ,96 % Sum Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet som et veid gjennomsnitt av de enkelte verdipapirenes effektive rente, basert på markedsverdi og gjenværende løpetid. Anleggsobligasjonene har en pålydende verdi på totalt kr , dvs kr lavere enn balanse ført verdi. I beholdningen av anleggsobligasjoner ligger det obligasjoner for til sammen pålydende kr. 45 mill. som er deponert som sikkerhet i Norges Bank. Banken har ikke benyttet seg av lånemuligheten denne deponeringen gir. Deponeringen gjøres for å oppfylle likviditetskravet på 6%. Obligasjonsbeholdning etter sektor Debitor sektor Omløp. oblig Anlegg.oblig Stats- og statsgar. - - Kommune/Fylke Finans Industri Sum Beholdningsendringer anleggsobligasjoner Saldo pr Tilgang gjennom året Avgang i året Nedskrivning - Saldo pr Note 4: Verdsettelse av aksjer. Regnskapsprinsipper Anleggsmidler, det vil si aksjer m.m. som er beregnet til varig eie er vurdert til anskaffelseskost. Nedskrivning blir foretatt når de virkelige verdiene er lavere enn anskaffelseskost. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget ikke lenger vurderes å være til stede. Hjartdal og Gransherad Sparebank var i 2005 med på å starte Terra Eiendomsmegling Telemark AS, sammen med Tinn Sparebank og eiendomsmegler Reinulf Åsen. Bankens eierandel er på 25,33 %. Andelen av selskapets overskudd er på kr ,- og andelen av selskapets egenkapital er på kr ,-. Anleggsaksjer antall eierandel ansk.kost bokf.verdi BBS/Bank-Axept Hold.as ,06 % Spama as 150 0,48 % Auto Flush Norge AS 53 5,30 % Terra-Gruppen as ,24 % Notodden i Sentrum as Multi Media Capital Sum anleggsaksjer Aksjer i tilknyttede selskap Terra Eiendomsmegling Telem. A 76 25,33 % Sum aksjer i tilknyttede selskap Sum anleggsaksjer og aksjer i tilknyttede selskap Side 15 av 24

16 Beholdningsendringer anleggsaksjer m.m. Saldo pr Tilgang gjennom året 619 Avgang i året - Nedskrivning - Saldo pr Note 5A: Verdsettelse av varige driftsmiddel Banken eier forretningslokale i Sauland sentrum med adresse, Postboks 24, 3665 SAULAND. Totalt areal utgjør 1000kv.m. Av dette disponerer Hjartdal og Gransherad Rekneskapskontor 320 kv.m. Resten disponeres av banken. Faste eiendommer og varige driftsmiddel er i balansen ført til kostpris med fradrag av ordinære akkumulerte avskrivninger. Avskrivningen er basert på kostpris, og fordelt på driftsmidlets økonomiske levetid. Banken benytter seg av følgende avskrivningssatser: Maskiner og EDB utstyr 20-30% Inventar 20% Aktiverte kostnader 20% Bygninger 2% Bankbygget med tilhørende tomt benyttes i bankens daglige drift med adresse 3692 Sauland. Banken har i 2005 aktivert kr ,- i forbindelse med bytte av data leverandør (SDC-prosjektet). Kostnaden er bokført under immaterielle eiendeler. Dette er en forpliktelse banken har pådratt seg i forbindelse med konverteringen til ny dataleverandør SDC. De aktiverte kostnadene avskrives over 5 år. Note 5B Varige driftsmiddel Imm. eiend. Mask./invent. Bygninger Tomt Kostpris Tilgang i Akkumulert avskriving Bokført verdi Årets avskriving Note 5C: Leieavtaler Banken har en leieavtale med Cowardgården KS for avdelingen i Storgt. 30 på Notodden. Leieavtalen er fra 1999 og ble fornyet for 5 nye år i Leien består av husleie som utgjør kr ,- pr år og felleskostnader som utgjør kr ,-. Note 6A: Egenkapital Sp.bank.fond Gavefond Egenkapital pr Tilbakeføring av uspes. tapsavsetning Disponering av overskudd Egenkapital pr Note 6B: Kapitaldekning Kravet til kapitaldekningen er at netto ansvarlig kapital minst skal utgjøre 8% av et nærmere definert beregningsgrunnlag. Netto ansvarlig kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen består av Sparebankens fond og gavefond med fradrag for pensjonsforpliktelsen og immaterielle eiendeler. Tilleggskapitalen består av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner fratrukket ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner.. Side 16 av 24

17 Netto ansvarlig kapital Kjernekapital: Sparebankens fond Gavefond Overfinansiert pensjonsforpliktelse Fondsobligasjoner Immatrielle eiendeler Sum kjernekapital Tilleggskapital ( Ansvarlig lånekapital ) Tilleggskapital ( Rest fondsobligasjoner ) Medlemsinnskudd i kredittforeninger 900 Ansvarlig kapital andre finansinst Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag: Eiendeler 0 % % % % % Andre poster utenom balansen Tapsavsetning som ikke medregnes Ansvarlig kapital i finansinst Beregningsgrunnlag Kapitaldekning i % 18,78 % 17,94 % Note 7: Lån og ytelser til ansatte og tillitsvalgte. Antall årsverk i gjennomsnitt for året er 19,7 årsverk. Gjennomsnittlig antall ansatte er 21 Lønn og honorarer til ledende ansatte, tillitsvalgte og revisor Lønn og annen godtgj. til banksjef 720 Honorar til styret 150 Honorar til øvrige tillitsvalgte 51 Honorar revisor inkl.mva Revisjon 142 Andre attestasjonstjenester 0 Skatte rådgivning 6 Annen bistand 33 Side 17 av 24

18 Lån og garantier til ansatte og tillitsvalgte Lån Garantier Banksjef Formann i forstanderskapet - 50 Forstanderskapet Formann i styret Styret Kontrollkomiteen - - Ledende ansatte Andre ansatte Banken har for perioden subsidiert lån til ansatte med kr ,- Tillitsvalgte har bankens ordinære vilkår. Pensjonsforpliktelse overfor ansatte og tillitsvalgte Banken har en kollektiv pensjonsordning for de ansatte som er dekket gjennom Storebrand. Pensjonsordningen skal dekke 21 ansatte. Storebrand Pensjonstjenester AS har foretatt beregninger i henhold til foreløpig NRS-P-standard for pensjonskostnader. Det er i beregningene tatt hensyn til bankens medlemskap i AFP-ordningen. To ansatte benytter seg av AFP-ordningen og har tatt ut 40 % pensjon. Beregningsforutsetninger: Avkastning på pensjonsmidler 7,0 % Diskonteringsrente 6,0 % Årlig lønnsvekst 3,0 % Årlig økning i G *) 3,0 % Årlig regulering av pensjoner 3,0 % *) G= folketrygdens grunnbeløp Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds - og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Norges Forsikringsforbund. Pensjonskostnad Sikret ordning Usikret ordning Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpl Forventet avkastning av pensjonsm Resultatf. estimatendr. og avvik Arbeidsgiveravgift Sum Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse Sikret ordn. Usikret ordn. Estimert påløpt pensjonsforpl Estimert verdi av pensjonsmidl Estimert nto. pensjonsm./forpl Ikke res.ført estim.endr. og avvik Arbeidsgiveravgift Nto pensjonsforpl./midler Side 18 av 24

19 Note 8: Ansvarlig lånekapital i andre foretak Ansvarlig lånekapital 2005 Bokført under sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum Note 9: Skattekostnad Årets skattekostnad i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt, samt endring i utsatt skattefordel som utregnes med 28% av de midlertidige forskjeller som oppstår mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Det er i år 2005 beregnet utsatt skattefordel av midlertidige forskjeller knyttet til: Endring Verdipapirer Driftsmiddel Overfinansiering av pensjonsforpl Pensjonsforpliktelse (AFP) Finansielle derivater Sum Utsatt skattefordel 28% Skatteberegning: 2005 Resultat før skatt Endring midlertidige forskjeller Aksjeutbytte -638 Andre permanente forskjeller -419 Skattemessig beregningsgrunnlag % skatt ,3% formueskatt 304 Betalbar skatt på årets resultat For mye avsatt skatt for Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel 925 Årets skattekostnad Betalbar skatt 2005 Betalbar skatt av driftsresultat Formueskatt 304 Betalbar skatt av årets virksomhet Betalbar skatt på tilbakeføring av uspes. tapsavs. 28% av 3 mill. 840 Betalbar skatt i balansen Side 19 av 24

20 Note 10A Restnedbetalingstid på eiendelsposter og gjeldsposter Post i balansen u/1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år over 5 år Kont. fordr. sentralb Utl. fordr. kredittinst Utlån til kundar Obligasjonar/sertifik Aksjer Immatrielle eindeler Mask./invent./bygg Andre eiendeler Forsk.bet. kostn Sum eiendeler Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Øvrig gjeld m/nedb.tid Egenkapital Sum gjeld og egenk Herav utenl. valuta Nto. likvideksp Nettosum alle poster Kassekreditter er tatt med under intervall 3-12 mnd. Note 10B: Renteendringstidspunkt for eiendels og gjeldsposter 1-3 mnd mnd. 1-5 år over 5 år u/ekspon. Kont.fordr.sentralb Utl.fordr.kredittinst. 909 Utlån til kunder Tapsavsetninger Obligasjonar/sertifik Aksjer Immaterielle eiendeler Mask./invent./bygg Andre eiendeler Forsk.bet.kostn Sum eiendeler Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Øvrig gjeld m/nedbet Egenkapital Sum gjeld og egenkap Herav utanlandsk valuta Netto renteeksp. på bal Nettosum alle poster Kassekreditter er tatt med under intervall u/ekspon. Side 20 av 24

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsmelding for 2002 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 110. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2008 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22-23 Beretning fra kontrollkomiteen

Detaljer

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2006

Noter til årsregnskapet 2006 Noter til årsregnskapet 2006 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generell regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier. Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2007

Noter til årsregnskapet 2007 Noter til årsregnskapet 2007 1 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK Årsberetning 2012 Strømmen SPAREBANK STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2012 ble et meget bra år for banken. Bankens

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Årsberetning 2008 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Generelt I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i høst da de amerikanske boliglånsgigantene Freddy Mac og Fannie Mae ble satt

Detaljer