Årsberetning og Regnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og Regnskap"

Transkript

1 Årsberetning og Regnskap FORRETNINGSÅR

2 Årsberetning for 2005 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby et bredt spekter av gode finansielle produkter og tjenester. Banken er selvstendig, og skal dekke behovet for en lokalbank for befolkning og næringsliv i Hjartdal og Notodden kommuner, samt for privatpersoner med tilknytning til området har vært et aktivt og spennende år for banken. Vi har opplevd en betydelig vekst både i antall kunder og i forvaltning. Banken har utvidet sitt virkefelt gjennom satsing på eiendomsmegling og gjennom mer aktiv satsing på salg av tilleggsprodukter til kundene våre. Spesielt på forsikring har banken fått en stor markedsandel. Både produktkunnskap og salgskompetanse har blitt styrket, noe som gjør banken godt rustet for videre utvikling. STYRETS KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET Generelt Regnskapsloven krever at det skal bekreftes om regnskapet er utarbeidet med tanke på fortsatt drift. Dette kan bekreftes. Styret kjenner heller ikke til forhold etter regnskapsårets utgang som det bør tas hensyn til. Resultatregnskapet Driftsresultat før skatt utgjør kr. 14,1 mill. tilsvarende 1,16% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2004 var resultatet før skatt kr. 13,0 mill., tilsvarende 1,16% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Styret er fornøyd med resultatet. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter økte med kr. 1,7 mill. til kr. 32,1 mill. I prosent representerer dette en nedgang fra 2,72% i år 2004 til 2,63% i år Tilsvarende tall i år 2003 var 2,70%. Det var fryktet at rentemarginen skulle bli presset i 2005, og den oppnådde rentemarginen er omtrent som planlagt Driftsresultat før skatt (tusen) Resultat i % av fvk 0,12% 0,83% 1,16% 1,16% Netto renteinntekter (tusen) 27,8 29,1 30,4 32,1 Rentenetto i % av fvk 2,66% 2,70% 2,72% 2,63% Netto provisjonsinntekter (tusen) Kostnadsprosent 61,4% 60,0% 57,6% 63,4% Banken har liten eksponering i verdipapirer, og har derfor i liten grad tatt del i den sterke oppgangen i verdipapirmarkedet i Netto verdiendring og gevinst /tap på bankens valuta- og verdipapirer i 2005 ble kr. 460 tusen. I 2004 var tilsvarende tall kr tusen. Bankens utbytteinntekter ble i år 2005 kr. 638 tusen, en økning på kr. 454 tusen fra året før, og er i hovedsak utbytte på bankens eierandel i Terra Gruppen. Provisjoner og inntekter fra banktjenester, fratrukket provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester, økte fra år 2004 til år 2005 med kr. 850 tusen til kr. 6,17 mill. Det har vært økning i alle typer provisjonsinntekter, og skadeforsikring er fortsatt det området som gir banken størst provisjonsinntekter. Driftskostnadene ble i 2005 kr. 24,5 mill. mot kr. 20,8 mill. i Den store kostnadsøkningen skyldes i hovedsak ekstra kostnader i forbindelse med overgangen til ny datasentral. Lønn og sosiale kostnader økte med kr. 1,15 mill., mens administrasjonskostnader økte med 1,19 mill. Driftskostnadene i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital økte fra 1,86% i 2004 til 2,00% i Kostnadsprosenten i forhold til sum inntekter eks. verdipapirgevinster var 63,4% mot 57,6% i Det er konstatert tap på utlån og garantier i år 2005 på kr. 1,56 mill. Netto tap på utlån og garantier (resultateffekt) i år 2005 utgjør kr. 1,01 mill. mot kr. 2,04 mill. i år Side 2 av 24

3 Eiendeler, gjeld og egenkapital Banken har hatt 15,1% vekst i forvaltningskapitalen i Dette er mer enn planlagt, noe som skyldes større vekst i både utlån og innskudd. Veksten i utlån var på 14,5% mot 8,1% i Innskuddene økte med 11,0% mot 10,6% i Innskuddsdekningen var ved årsskifte 76,9%. Utvikling i forvaltningskapital, utlån og innskudd de siste 4 årene (tall i hele tusen) Forvaltningskapital (tusen) Utlån til kunder (tusen) Innskudd fra kunder (tusen) Kjernekapitaldekning 11,9% 13,0% 15,4% 15,7% Kapitaldekning 15,0% 16,2% 17,9% 18,8% Soliditet Bankens egenkapital er i år 2005 tilført kr. 9,66 mill. fra årets resultat og netto kr. 2,16 mill. i forbindelse med overgangen til ny utlånsforskrift, og utgjør nå kr. 106,5 mill., tilsvarende 8,19% av forvaltningskapitalen pr Tilsvarende tall pr var kr. 94,7 mill. og 8,38%. Banken tok i 2004 opp et fondsobligasjonslån på kr. 20 mill. Inntil 15% av kjernekapitalen kan utgjøres av fondsobligasjoner, mens lånet i sin helhet regnes inn som ansvarlig kapital i kapitaldekningskravet. Kjernekapitaldekningen var ved årsskifte 15,7% mot 15,4% ved forrige årsskifte. Kapitaldekningen var 18,8% mot 17,9% ved forrige årsskifte. Bankens målsetting er å ha en kjernekapitaldekning på minst 12% og en kapitaldekning på minst 15%. Nedskrivning av verdien på utlån og garantier Banken har i 2005 lagt om regnskapsføringen når det gjelder nedskrivning av verdien på lån og garantier i henhold til den nye utlånsforskriften. Lån og garantier skal nedskrives med forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av fremtidige kontantstrømmer. Banken har valgt en forenklet modell for beregning av nedskrivning. Overgangen til nye regler førte til at banken tilbakeførte kr. 3 mill av tidligere uspesifiserte avsetninger hvorav netto kr. 2,16 mill. ble overført til egenkapital. Samlede nedskrivinger utgjør ved årsskifte kr. 9,52 mill. mot kr. 13,1 mill. i år De totale nedskrivingene fordeler seg med kr. 4,35 mill. i gruppevise nedskrivinger og kr. 5,18 mill. i spesifiserte nedskrivinger. Misligholdte lån var ved utgangen av året kr. 11,25 mill., eller 0,94% av totale utlån. Ved utgangen av fjoråret var misligholdte lån kr. 9,90 mill. Det er styrets oppfatning at nedskrivingen av verdien på utlånene og garantier er foretatt i henhold til forskriftene, og er tilstrekkelig i forhold til risikoen. Banken har sett det som viktig å vektlegge betjeningsevne og ta høyde for at renten vil gå opp ved innvilging av nye lån. Risikoklassifisering legges til grunn ved nye lånesøknader. STYRETS RISIKOVURDERINGER Generelt Styret har fastsatt skriftlige retningslinjer for bankens interne kontroll og oppfølging av risiko. Banken har sterke begrensninger på hvilken risiko banken kan ta på ulike områder, og styret har omfattende kontroll med risikoen gjennom kvartalsvis rapportering. Strategisk risiko Den overordnede risikoen for at banken ikke skal overleve som egen selvstendig bank, dvs at kapitaldekning ikke tilfredsstiller minimumskravet på 8% Banken har en intern målsetting om å holde bankens kapitaldekning på over 15%. Opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjonslån er brukt som middel til å sikre kapitaldekningen. Banken ønsker primært å låne ut penger med sikkerhet i fast eiendom, noe som er med på å holde kapitaldekningen på et forsvarlig nivå. Banken har også retningslinjer for hvordan overskuddslikviditet kan plasseres, med begrensinger på plassering i verdipapirer som vektes 100%. Side 3 av 24

4 Bankens interne retningslinjer begrenser utlån til enkeltkunder til 20% av bankens egenkapital. Dette er langt strengere enn kredittilsynets begrensning, og er med på å holde strategisk risiko på et lavt nivå. Kapitaldekningen beregnes og rapporteres til styret kvartalsvis. Engasjement på over 5% av bankens ansvarlige kapital rapporteres til styret kvartalsvis. Kredittrisiko Risikoen for at en kunde ikke kan oppfylle sine forpliktelser, for eksempel tilbakebetale et lån på grunn av manglende betalingsevne eller betalingsvilje. For å holde kontroll med bankens kredittrisiko er det innført rutiner for risikoklassifisering av utlån. Bankens kredittpolicy inneholder retningslinjer og begrensninger for utlån. Det rapporteres kvartalsvis til styret om sammensetning av utlånene, risikoklassifisering og utvikling i risiko, utvikling i restanser, misligholdte lån, og nedskriving av verdien på enkeltlån og grupper av lån. På grunn av lav rente er volumet på misligholdte lån lavt, og den generell kredittrisikoen er lav. I 2005 har vi sett en positiv utvikling i inntjeningen i næringslivet. Det er imidlertid en tendens til opplåning og økning i gjeldsgraden i husholdningene som innebærer en større sårbarhet ved renteøkninger. Likviditetsrisiko Risikoen for at banken ikke har tilstrekkelig med likvider på et bestemt tidspunkt til å møte sine låneforfallsforpliktelser. Ukontrollert likviditetsbehov kan i første rekke oppstå som et resultat av at kunder tar ut innskudd. Andelen store kundeinnskudd (over 3 mill.) har vært nokså stabilt gjennom 2005, og ved årsskifte utgjør slike innskudd 19,2% av totale innskudd mot 19,4% ved forrige årsskifte. Banken har trekkrettigheter i tre norske kredittinstitusjoner som benyttes i liten grad. Bankens tilgang på kortsiktig likviditet tilsvarer ved årsskifte 12,5% av totale innskudd. Banken har tatt opp lån både i obligasjonsmarkedet og i andre kredittinstitusjoner. For å minimalisere likviditetsrisikoen forsøker banken å spre forfallstidspunktene for disse lånene og ikke ha for store enkeltlån. Likviditetssituasjonen ved årsskiftet er under kontroll. Bankens likviditetssituasjon rapporteres månedlig til styret. Det er styrets oppfatning at likviditetsrisikoen er moderat. Renterisiko Risikoen for at renten skal utvikle seg i ugunstig retning for banken. Banken holder renterisikoen på et minimum ved å følge styringsrenten til Norges Bank både for innskuddsrente og utlånsrente. Banken har sikret fastrentelån med rentebytteavtaler for å eliminere renterisikoen. Alle innlån til banken gjøres i flytende rente med kvartalsvis regulering. Plasseringer i rentebærende papirer gjøres også med flytende rente med kvartalsvis regulering. Bankens rentenetto rapporteres til styret månedlig. Det er styrets oppfatning at renterisikoen er liten. Intern kontroll etter overgang til ny dataplattform Etter grundige vurderinger ble det besluttet at samtlige banker i Terra Gruppen AS i 2005 skulle bytte dataleverandør fra EDB/Fellesdata til det danske selskapet SDC Sparebankenes Data-Central. Konverteringen som fant sted i løpet av høsten 2005, påvirket i betydelig grad bankens virksomhet utover det å etablere den nye IT-plattformen og resulterte i mye uro og uforutsette vanskeligheter for så vel blant kunder som blant ansatte. Etter styrets oppfatning er den interne kontrollen svekket etter overgang til ny IT-plattform levert av SDC. Etter implementeringen av ny IT-plattform har det derfor vært vanskelig å oppfylle gjeldene internkontrollforskrift og IKT-forskrift. Nye rutiner og saksbehandlingssystemer er under kontinuerlig gjennomgang for å få den interne kontrollen kvalitetsmessig bedret. Side 4 av 24

5 Risikoen for feil er større enn tidligere, dette som en konsekvens av mer uoversiktlige regnskapssystemer og svekket intern kontroll. Risikoen forventes redusert når leveransen fra SDC får den forventede kvalitet og administrasjonen og styret er ferdig med gjennomgang og kvalitetssikring av den interne kontrollen som er under etablering. Markedsrisiko Risikoen for at markedsverdi på bankens verdipapirportefølje og overtatte eiendeler endres. Det rapporteres kvartalsvis til styret hvilke verdipapirer banken besitter i forhold til vedtatte begrensninger, samt avkastning på verdipapirer. Det er styrets oppfatning at bankens markedsrisiko ved årsskifte er moderat. Omløpsaksjer/grunnfondsbevis og aksjefond Banken hadde ved årsskiftet ikke verdipapirer definert som omløpsmidler. Anleggsaksjer Bankens anleggsaksjer utgjorde ved årsskifte kr. 6,59 mill., og er bokført til kostpris eller lavere. ANDRE FORHOLD Utsikter for 2006 Med sentralbankens uttalelser om små renteøkninger i 2006 ser utsiktene lyse ut for banken. Både personmarkedet og næringsliv har både investeringslyst og betjeningsevne, og banken tiltrekker seg stadig nye kunder i lokalmarkedet. Konkurransen i rentemarkedet tror vi blir ytterligere skjerpet på grunn av etablering av nye utenlandske banker og internettbaserte banker. Vi kommer til å holde fokus på salg av provisjonsbaserte produkter for å sikre bankens inntekter i et marked med lavere rentemarginer. Banken vil i løpet av 2006 etablere ny bankfilial under merkenavnet Terra Finansrådgivning på Kongsberg i samarbeid med Terra Eiendomsmegling. Bankmarkedet på Kongsberg er preget av 2 store banker som begge har lange tradisjoner og godt renommé. Satsingen er derfor utfordrende, men erfaringene fra lignende etableringer i andre byer viser at Terra har et godt merkenavn som gjør at man oppnår rask vekst i nye markeder. DISPONERING AV OVERSKUDDET Styret foreslår at overskuddet på kr etter skatt disponeres slik: Overført til Sparebankens fond kr Avsatt til gavemidler kr LOVBEFALT TILLEGGSINFORMASJON Bankens hadde ved årsskifte 21 ansatte fordelt på 19,7 årsverk. 1 mann og 4 kvinner har redusert stilling. Omfanget av overtid i banken er lavt, og det er ikke grunnlag for å si at overtid er knyttet til menn eller kvinner. Av de 21 ansatte er 62% kvinner og 38% menn. Banken har 5 fagansvarlige, hvorav 3 er kvinner og 2 er menn. I bankens ledergruppe er det 4 personer, 1 kvinne og 3 menn. I bankens styre er det 4 kvinner og 2 menn. Gjennomsnittslønn i banken omregnet til 100% stillinger er kr Det er ingen forskjellsbehandling i lønn til personer i samme stillingskategori, og styret ser ikke behov for å iverksette tiltak for å endre bankens forhold til likestilling mellom kjønnene. Det er ansatt 2 nye medarbeidere i Gjennomsnittlig sykefravær var i år 2005 på 2,42%. Arbeidsmiljøet er godt. Vi har egen bedriftshelseavtale med Ble Bedriftshelsetjeneste på Notodden. Sikringsutstyret i banken ble oppgradert i 2005, og det ble gjennomført ransøvelse både i Sauland og på Notodden i Banken forurenser ikke det ytre miljø. Side 5 av 24

6 AVSLUTNING 2005 har vært et godt år for banken. Vi har hatt vekst både i antall kunder og i forvaltningskapital. Det har vært stor fremgang i salgsarbeidet, og vi har klart de fleste målsettinger vi satt oss ved inngangen til året. Samtidig har vi vært igjennom en svært omfattende omlegging av bankens datasystemer som har vært krevende både for ansatte og kunder. Selv om omleggingen har ført til ulemper for en del kunder, har bankens ansatte gjennom god service både på telefon og ved personlige møter greid å løse de fleste av kundenes problemer på en tilfredsstillende måte. Styret vil takke bankens ansatte for all ekstra jobbing og stå-på vilje gjennom året. Takk også til bankens tillitsvalgte for god innsats i 2005, og til kunder og andre samarbeidspartnere for den tillit dere har vist banken gjennom året. Sauland, den / Torhild F. Sisjord Torunn Hovde Kaasa Anne Sætre Kaasa Styreleder Styrets nestleder Godtfred Særsland Bjørg Anni Finnekåsa Øivind Larsen banksjef Side 6 av 24

7 RESULTATREGNSKAPET 2005 Notehenv Renteinntekter og lignende inntekter: Renter og lign. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinst Renter og lign. inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lign. inntekter av sert., obl. og andre renteb. verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader: Renter og lign. kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lign. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lign. kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lign. kostnader på ansvarlig lånekapital note Andre rentekostnader og lign. kostnader note Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter: Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning: Inntekter av aksjer,andeler og andre verdipapirer med variabel avkasting Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester: Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter note Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester: Andre gebyrer og provisjonskostnader note Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdip. som er omløpsm. Netto verdiendring og gev/tap på sert., oblig. og andre rentepap Netto verdiendring og gev/tap på aksjer Netto verdiendring og gev/tap på valuta og fin. derivater note Sum netto verdiendr. og gev./tap på valuta og verdip. som er omløpsm Andre driftsinntekter: Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader: Lønn m.v. Lønn note Pensjoner note Sosiale kostnader note Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivinger m.v. av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler: Ordinære avskrivinger note Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler Side 7 av 24

8 RESULTATREGNSKAPET 2005 Notehenv Andre driftskostnader: Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader note Sum andre driftskostnader: Tap på utlån, garantier m.v. Tap på utlån note 2 B Sum tap på utlån, garantier m.v Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på verdip. som er anleggsm. Nedskrivning/reversering av nedskrivning - - Gevinst / tap 4 - Sum nedskr./rev.av nedskr. og gev./tap på verdip. som er anleggsm. 4 - Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat note Resultat av ordinær drift etter skatt Overføringer og disponeringer: Overføringer Overført fra gavefond - - Sum overføringer - - Til disposisjon Disponeringer Overført til sparebankens fond note Overført til gavefond og/eller gaver Sum disponeringer Side 8 av 24

9 BALANSERAPPORT 2005 EIENDELER Notehenv Kontanter og fordringer på sentralbanker note 1C, Utlån til og fordringer på kredittinst. Utlån til og fordr. på kredittinst. uten avtalt løpetid/opps.frist note Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjonar Utlån til og fordringer på kunder: Kasse/drifts og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån note Sum utlån før tapsavsetninger. note 2C,D, Nedskr. individuelle utlån / Spes. tapsavs. note 2 B Nedskr. på grupper av utlån / Uspes. tapsavs. note 2 B Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligigasjoner og andre renteb. verdipap. med fast avk. Utstedt av det offentlige: Sertifikater og obligasjoner note Utstedt av andre: Sertifikater og obligasjoner note 3, Sum sertif. oblig. og andre renteb. verdipap. med fast avk Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning: Aksjer, andeler og grunnfondsbevis note Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning: Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper note Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper Immatrielle eiendeler: Utsatt skattefordel note Andre immaterielle eiendeler note 5A Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler: Maskiner og inventar Byggninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler note Andre eiendeler: Finansielle derivater note Andre eiendeler note Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptj. ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser note Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptj. ikke mot. innt SUM EIENDELER Side 9 av 24

10 BALANSERAPPORT 2005 GJELD OG EGENKAPITAL Notehenv GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner: Lån og innsk. fra kredittinst. uten avtalt løpetid eller oppsig.frist Lån og innsk. fra kredittinst. med avtalt løpetid eller oppsig.frist Sum gjeld til kredittinstitusjonar: note 10, Innskudd fra og gjeld til kunder: Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder: note 10,11, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer: Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer note 10, Annen gjeld: Finansielle derivater note Annen gjeld note 15, Sum annen gjeld: Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser: Pensjonsforpliktelser note Utsatt skatt note Andre avsetninger for påløpt kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lån note Annen ansvarlig lånekapital note Sum ansvarlig lånekapital Sum gjeld EGENKAPITAL Opptjent egenkapital: Sparebankens fond Gavefond Sum opptjent egenkapital note Sum egenkapital Sum Gjeld og Egenkapital: Poster utenom balansen: Pantstillelse -verdip. deponert som sikkerhet for lån i Norges Bank note Garantiansvar note 2C,12, I styret for Hjartdal og Gransherad Sparebank Sauland Torhild F. Sisjord Torunn Hovde Kaasa Anne Sætre Kaasa Styreleder Styrets nestleder Godtfred Særsland Bjørg Anni Finnekåsa Øivind Larsen (Banksjef) Side 10 av 24

11 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2005 Note 1A: Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsregnskap er utarbeidet i samsvar med gjeldende lover og regler fastsatt i regnskapslov, forskrifter om årsregnskap for banker og god regnskapsskikk. Eiendeler som er ment for varig eie eller bruk, går frem av noten til den enkelte balansepost. Regnskapsprinsippene som er benyttet er gjort nærmere rede for under den enkelte note, med henvisning til den enkelte regnskapspost. Med unntak av at banken har gått over fra tapsforskriften til ny utlånsforskrift er bankens regnskapsprinsipper ikke endret fra i fjor. Alle regnskapstall er i hele 1000, der ikke annet er sagt. Note 1B: Periodisering og inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjoner er bokført i regnskapet etter hvert som de er opptjent som inntekter, eller påløpt som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpne kostnader blir periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptjente inntekter blir ført som tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og Grunnfondsbevis blir ført som inntekt i det året de blir mottatt. Gebyr som betaling for utførte tjenester blir bokførte som inntekt når de betales. Note 1C: Valuta Bankens beholdning av utenlandsk valuta er i regnskapet omregnet til norske kroner etter kursen på balansedagen. Inntekter og kostnader i valuta er omregnet til norske kroner på transaksjonstidspunktet. Note 2A: Vurderingsprinsipp for utlån Bankens utlånsportefølje vurderes til pålydende for de lånene som ikke er misligholdte og tapsutsatte. Tapsutsatte lån er lån der kundens økonomiske situasjon tilsier at det i fremtiden vil kunne oppstå tap. Banken vurderer risikoen for tap, samt vurderer realisasjonsverdien av de deponerte sikkerhetene som er knyttet til lånet. Banken vurderer et engasjement som misligholdt når restanser er over 90 dager. Banken har fra lagt om regnskapsføringen når det gjelder nedskriving av verdien på lån og garantier i henhold til den nye utlånsforskriften. Lån og garantier skal nedskrives med forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av fremtidige kontantstrømmer. Banken har valgt en forenklet modell for beregning av nedskrivningen. Modellen vår bygger på at vi fortsatt har spesifiserte nedskrivninger på lån som objektive bevis på økt risiko for tap. Det er ikke endret prinsipp for disse nedskriningene, men det er avdekket større utlånsvolum som kvalifiserer for nedskrivning, slik at denne typen nedskrivning er økt fra kr. 3,64 mill i 2004 til kr. 5,18 mill i Gruppevise nedskrivninger baserer seg på vurdering av historiske tap på ulike risikoklasser innenfor privat og næring. Det er kun i risikoklasse CDE som gir grunnlag for gruppevis nedskrivning. Konstaterte tap i de ulike risikoklassene de siste 3 årene er lagt til grunn for beregningen. I 2004 hadde banken uspesifiserte tapsavsetninger på kr. 9,5 mill. Ved utgangen av 2005 utgjør gruppevise nedskrivninger av lån kr. 4,35 mill. Samlede nedskrivninger utgjør ved årsskiftet kr. 9,52 mill. mot kr. 13,1 mill. i år Vår vurdering er at kr. 3,0 mill. av reduksjonen i nedskrivningene kan tilskrives overgangen til nye regler. Dette er en prinsipp endring som etter gjeldene regler skal føres mot egenkapitalen. På grunn av at endringen er skattepliktig føres 72 % mot egenkapitalen og 28 % mot betalbar skatt i balansen. Side 11 av 24

12 Note 2B: Mislighold og tap på engasjementer Misligholdte engasjementer Misligholdte lån Nedskr. individuelle lån/tapsavs Netto misligholdte lån Ikke inntektsførte renter Øvrige tapsutsatte engasjementer Med øvrige tapsutsatte engasjement menes engasjement som ikke er misligholdt, men der kundens økonomiske situasjon tilsier at det i fremtiden vil kunne oppstå tap Tapsutsatte lån, ikke misligholdt Nedskr. individuelle lån/tapsavs Netto tapsutsatt Ikke inntektsførte renter Endring i spesifisert tapsavsetning/ nedskriving enkelt engasjement Spesifisert tapsavsetning/ nedskriving enkelt engasjement er avsetning til dekning av påregnelig tap på engasjement som er identifisert som tapsutsatt på balansedagen. Nedskr. individuelle lån / Spes. tapsavs. pr Periodens konst. tap, hvor det tidligere er foretatt nedskr. lån/spes. tapsavs Økte nedskr. individuelle lån/spes. tapsavs. i perioden Nye nedskr. på individuelle lån/spes. tapsavs. i perioden Tilbakeføring av nedskr. på individuelle lån/spes. tapsavs. i perioden = Nedskrivninger individuelle lån pr Endring i Nedskrivning grupper av lån / Uspesifisert tapsavsetning/ Nedskriving av grupper på lån / Uspesifiserte tapsavsetninger skal dekke tap som ut fra forhold som foreligger på balansedagen må antas å komme i tillegg til tap som er identifisert og beregnet på enkeltkunder. Etter gjennomgang av de klassifiserte engasjementene er styrets vurdering at nedskrivingen på grupper av lån er tilstrekkelig Nedskr. grupper av lån / Uspes. tapsavs Periodens endring i nedskriving på grupper av lån = Nedskr. grupper av lån / Uspes. tapsavs. pr Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretning ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet ut fra andre forhold vurderes som tapt. Side 12 av 24

13 Periodens endring i nedskr. individuelle lån/spes. tapsavs Periodens endring i nedskr. på grupper av lån/uspes. tapsavs Tilbakeføring av uspes. tapsavs. 72 % ført direkte mot EK Årets konst. tap som det tidligere år er avsatt spes. tapsavs. for Årets konst. tap som det tidligere år ikke er avsatt spes. tapsavs. for Årets inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnad Note 2C: Utlån og garantier fordelt etter sektor/næring og geografi Utlån fordelt etter sektor/næring Sektor/næring Tot. utlån Mislighold Øvrige tapsuts. Tapsavs./Nedskr Personmarked Primærnæring Anna næring Off. forvaltning Sum Garantier fordelt etter sektor/næring Sektor/næring Garantier Tap Personmarked Primærnæring Anna næring Diverse Sum Det er ikke registrert noe mislighold på garantier pr Det er heller ikke ført tapsavsetninger. Utlån og garantier fordelt etter geografisk kode Utlån Garantier Hjartdal kommune Notodden Kommune Resten av landet Sum Note 2D: Risikoklassifisering Bankens klassifiseringssystem er utarbeidet av SDC Udvikling. Det er utarbeidet egne rutiner og retningslinjer for klassifiseringen av kundene. Disse er integrert i klassifiseringssystemet. Systemet klassifiserer etter akkumulerte risikoklasser fra A til E, hvor A er lav risiko og E er høy risiko. Utlån og garantier på både person- og bedriftsmarkedet klassifiseres ved etablering og ved engasjementsendringer. Alle næringslån skal klassifiseres minimum årlig. Klassifisering av boliglån gjøres ved hver vurdering av panteobjektet eller minimum hvert 3. år. Vurderingene knyttet til klassifiseringen er ulik avhengig av om det er nærings- eller personkunder. Banken deler derfor opp sin utlånsportefølje i næringslån og privatlån når det gjelder vurdering av risiko. Nedskrivninger på grupper av lån / Uspesifisert tapsavsetninger er ikke fordelt på de ulike risikoklassene. Side 13 av 24

14 Utlån til privatmarked I klassifiseringssystemet for privatkunder vektlegges 3 dimensjoner. Engasjementene vurderes etter sikkerhet (50%), betalingsevne (30%) og andre faktorer (20%). Risikoklasser Potensiell Nedskr. indv. utlån Brto.utlån Eksponering Garantier spes. tapsavs A Lav risiko B C Normal risiko D E Høy risiko Ikke klassifiserte Total Antatte forventede tap i personmarkedet antas å være marginale i forhold til renteinntektene. Utlån til næringslivet I klassifiseringssystemet for næringslivsengasjement vektlegges 3 dimensjoner. Engasjementene vurderes etter økonomi (45%), sikkerhet (35%) og andre faktorer (20%). Potensiell Spes. Risikoklasser Brto.utlån eksponering Garantier tapsavs A Lav risiko B C Middels risiko D E Høy risiko Ikke klassifisert Totalt For risikoklasse A, B og C vil forventede tap i forhold til renteinntektene være marginale. Under risikoklasse D og E er sannsynligheten for tap noe større, men forventes å være betydelig mindre enn gruppens renteinntekter. Note 3: Obligasjoner og sertifikater. Sertifikater benyttes til plassering av overskuddslikviditet og defineres som omløpsmidler. Banken har i 2005 plassert i sertifikater i perioder med overskuddslikviditet. Ved årsskiftet hadde banken ingen beholdning av sertifikater. Obligasjonene deles inn i to grupper, Omløpsobligasjoner og Anleggsobligasjoner. Omløpsobligasjoner er ordinær bankportefølje hvor intensjonen om å realisere kortsiktige gevinster på kurssvingninger ikke er fremtredende. Obligasjonene blir verdsatt til laveste av anskaffelseskost og markedsverdi. Banken har ikke plassert i omløpsobligasjoner i Anleggsobligasjoner er obligasjoner som er anskaffet for å sikre de krav som lovverket setter til bankens likviditet. Hensikten med disse obligasjonene er å beholde dem til forfall. Obligasjonene blir verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi. Side 14 av 24

15 Obligasjons- / sertifikatbeholdningen fordeler seg slik Ansk. kost Mark.verdi Bokf. verdi And. børsn. Gj.sn rente Sertifikater ,43 % Anleggsobligasjoner ,65 % Ansvarlig lånekapital i finansinst ,96 % Sum Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet som et veid gjennomsnitt av de enkelte verdipapirenes effektive rente, basert på markedsverdi og gjenværende løpetid. Anleggsobligasjonene har en pålydende verdi på totalt kr , dvs kr lavere enn balanse ført verdi. I beholdningen av anleggsobligasjoner ligger det obligasjoner for til sammen pålydende kr. 45 mill. som er deponert som sikkerhet i Norges Bank. Banken har ikke benyttet seg av lånemuligheten denne deponeringen gir. Deponeringen gjøres for å oppfylle likviditetskravet på 6%. Obligasjonsbeholdning etter sektor Debitor sektor Omløp. oblig Anlegg.oblig Stats- og statsgar. - - Kommune/Fylke Finans Industri Sum Beholdningsendringer anleggsobligasjoner Saldo pr Tilgang gjennom året Avgang i året Nedskrivning - Saldo pr Note 4: Verdsettelse av aksjer. Regnskapsprinsipper Anleggsmidler, det vil si aksjer m.m. som er beregnet til varig eie er vurdert til anskaffelseskost. Nedskrivning blir foretatt når de virkelige verdiene er lavere enn anskaffelseskost. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget ikke lenger vurderes å være til stede. Hjartdal og Gransherad Sparebank var i 2005 med på å starte Terra Eiendomsmegling Telemark AS, sammen med Tinn Sparebank og eiendomsmegler Reinulf Åsen. Bankens eierandel er på 25,33 %. Andelen av selskapets overskudd er på kr ,- og andelen av selskapets egenkapital er på kr ,-. Anleggsaksjer antall eierandel ansk.kost bokf.verdi BBS/Bank-Axept Hold.as ,06 % Spama as 150 0,48 % Auto Flush Norge AS 53 5,30 % Terra-Gruppen as ,24 % Notodden i Sentrum as Multi Media Capital Sum anleggsaksjer Aksjer i tilknyttede selskap Terra Eiendomsmegling Telem. A 76 25,33 % Sum aksjer i tilknyttede selskap Sum anleggsaksjer og aksjer i tilknyttede selskap Side 15 av 24

16 Beholdningsendringer anleggsaksjer m.m. Saldo pr Tilgang gjennom året 619 Avgang i året - Nedskrivning - Saldo pr Note 5A: Verdsettelse av varige driftsmiddel Banken eier forretningslokale i Sauland sentrum med adresse, Postboks 24, 3665 SAULAND. Totalt areal utgjør 1000kv.m. Av dette disponerer Hjartdal og Gransherad Rekneskapskontor 320 kv.m. Resten disponeres av banken. Faste eiendommer og varige driftsmiddel er i balansen ført til kostpris med fradrag av ordinære akkumulerte avskrivninger. Avskrivningen er basert på kostpris, og fordelt på driftsmidlets økonomiske levetid. Banken benytter seg av følgende avskrivningssatser: Maskiner og EDB utstyr 20-30% Inventar 20% Aktiverte kostnader 20% Bygninger 2% Bankbygget med tilhørende tomt benyttes i bankens daglige drift med adresse 3692 Sauland. Banken har i 2005 aktivert kr ,- i forbindelse med bytte av data leverandør (SDC-prosjektet). Kostnaden er bokført under immaterielle eiendeler. Dette er en forpliktelse banken har pådratt seg i forbindelse med konverteringen til ny dataleverandør SDC. De aktiverte kostnadene avskrives over 5 år. Note 5B Varige driftsmiddel Imm. eiend. Mask./invent. Bygninger Tomt Kostpris Tilgang i Akkumulert avskriving Bokført verdi Årets avskriving Note 5C: Leieavtaler Banken har en leieavtale med Cowardgården KS for avdelingen i Storgt. 30 på Notodden. Leieavtalen er fra 1999 og ble fornyet for 5 nye år i Leien består av husleie som utgjør kr ,- pr år og felleskostnader som utgjør kr ,-. Note 6A: Egenkapital Sp.bank.fond Gavefond Egenkapital pr Tilbakeføring av uspes. tapsavsetning Disponering av overskudd Egenkapital pr Note 6B: Kapitaldekning Kravet til kapitaldekningen er at netto ansvarlig kapital minst skal utgjøre 8% av et nærmere definert beregningsgrunnlag. Netto ansvarlig kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen består av Sparebankens fond og gavefond med fradrag for pensjonsforpliktelsen og immaterielle eiendeler. Tilleggskapitalen består av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner fratrukket ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner.. Side 16 av 24

17 Netto ansvarlig kapital Kjernekapital: Sparebankens fond Gavefond Overfinansiert pensjonsforpliktelse Fondsobligasjoner Immatrielle eiendeler Sum kjernekapital Tilleggskapital ( Ansvarlig lånekapital ) Tilleggskapital ( Rest fondsobligasjoner ) Medlemsinnskudd i kredittforeninger 900 Ansvarlig kapital andre finansinst Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag: Eiendeler 0 % % % % % Andre poster utenom balansen Tapsavsetning som ikke medregnes Ansvarlig kapital i finansinst Beregningsgrunnlag Kapitaldekning i % 18,78 % 17,94 % Note 7: Lån og ytelser til ansatte og tillitsvalgte. Antall årsverk i gjennomsnitt for året er 19,7 årsverk. Gjennomsnittlig antall ansatte er 21 Lønn og honorarer til ledende ansatte, tillitsvalgte og revisor Lønn og annen godtgj. til banksjef 720 Honorar til styret 150 Honorar til øvrige tillitsvalgte 51 Honorar revisor inkl.mva Revisjon 142 Andre attestasjonstjenester 0 Skatte rådgivning 6 Annen bistand 33 Side 17 av 24

18 Lån og garantier til ansatte og tillitsvalgte Lån Garantier Banksjef Formann i forstanderskapet - 50 Forstanderskapet Formann i styret Styret Kontrollkomiteen - - Ledende ansatte Andre ansatte Banken har for perioden subsidiert lån til ansatte med kr ,- Tillitsvalgte har bankens ordinære vilkår. Pensjonsforpliktelse overfor ansatte og tillitsvalgte Banken har en kollektiv pensjonsordning for de ansatte som er dekket gjennom Storebrand. Pensjonsordningen skal dekke 21 ansatte. Storebrand Pensjonstjenester AS har foretatt beregninger i henhold til foreløpig NRS-P-standard for pensjonskostnader. Det er i beregningene tatt hensyn til bankens medlemskap i AFP-ordningen. To ansatte benytter seg av AFP-ordningen og har tatt ut 40 % pensjon. Beregningsforutsetninger: Avkastning på pensjonsmidler 7,0 % Diskonteringsrente 6,0 % Årlig lønnsvekst 3,0 % Årlig økning i G *) 3,0 % Årlig regulering av pensjoner 3,0 % *) G= folketrygdens grunnbeløp Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds - og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Norges Forsikringsforbund. Pensjonskostnad Sikret ordning Usikret ordning Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpl Forventet avkastning av pensjonsm Resultatf. estimatendr. og avvik Arbeidsgiveravgift Sum Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse Sikret ordn. Usikret ordn. Estimert påløpt pensjonsforpl Estimert verdi av pensjonsmidl Estimert nto. pensjonsm./forpl Ikke res.ført estim.endr. og avvik Arbeidsgiveravgift Nto pensjonsforpl./midler Side 18 av 24

19 Note 8: Ansvarlig lånekapital i andre foretak Ansvarlig lånekapital 2005 Bokført under sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum Note 9: Skattekostnad Årets skattekostnad i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt, samt endring i utsatt skattefordel som utregnes med 28% av de midlertidige forskjeller som oppstår mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Det er i år 2005 beregnet utsatt skattefordel av midlertidige forskjeller knyttet til: Endring Verdipapirer Driftsmiddel Overfinansiering av pensjonsforpl Pensjonsforpliktelse (AFP) Finansielle derivater Sum Utsatt skattefordel 28% Skatteberegning: 2005 Resultat før skatt Endring midlertidige forskjeller Aksjeutbytte -638 Andre permanente forskjeller -419 Skattemessig beregningsgrunnlag % skatt ,3% formueskatt 304 Betalbar skatt på årets resultat For mye avsatt skatt for Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel 925 Årets skattekostnad Betalbar skatt 2005 Betalbar skatt av driftsresultat Formueskatt 304 Betalbar skatt av årets virksomhet Betalbar skatt på tilbakeføring av uspes. tapsavs. 28% av 3 mill. 840 Betalbar skatt i balansen Side 19 av 24

20 Note 10A Restnedbetalingstid på eiendelsposter og gjeldsposter Post i balansen u/1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år over 5 år Kont. fordr. sentralb Utl. fordr. kredittinst Utlån til kundar Obligasjonar/sertifik Aksjer Immatrielle eindeler Mask./invent./bygg Andre eiendeler Forsk.bet. kostn Sum eiendeler Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Øvrig gjeld m/nedb.tid Egenkapital Sum gjeld og egenk Herav utenl. valuta Nto. likvideksp Nettosum alle poster Kassekreditter er tatt med under intervall 3-12 mnd. Note 10B: Renteendringstidspunkt for eiendels og gjeldsposter 1-3 mnd mnd. 1-5 år over 5 år u/ekspon. Kont.fordr.sentralb Utl.fordr.kredittinst. 909 Utlån til kunder Tapsavsetninger Obligasjonar/sertifik Aksjer Immaterielle eiendeler Mask./invent./bygg Andre eiendeler Forsk.bet.kostn Sum eiendeler Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Øvrig gjeld m/nedbet Egenkapital Sum gjeld og egenkap Herav utanlandsk valuta Netto renteeksp. på bal Nettosum alle poster Kassekreditter er tatt med under intervall u/ekspon. Side 20 av 24

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 2004 106. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2004 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank. Årsmelding for 2003

Hjartdal og Gransherad Sparebank. Årsmelding for 2003 105. FORRETNINGSÅR Årsmelding for 2003 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby et bredt spekter av gode finansielle

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 30.09.2013 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 21,3 mill før skatt pr. 30.09.13. Etter skatt ble resultatet kr 16,7 mill tilsvarende 0,91% av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 2006 108. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2006 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resultat- og Balanseregnskap med noter for 3. kvartal 2015 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Hovedpunkter pr 3. kvartal. - Rentenettoen øker fra 1,89% til 1,91 %. - Driftsresultat før tap er høyere enn budsjettert.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert 2. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert 2. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 20.961 25.245 42.992 50.049 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 9.988 14.159 21.862 28.120 54.558

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Halvårsrapport 2.kvartal 2012

Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden utgjør pr 30.06.12 kr 0,829 mill. eller 0,30 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 1,257 mill. og 0,48 % i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2.kvartal 2014

Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsregnskap 2. kvartal 2014 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt Regnskapsprinsipper Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret i

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank Delårsrapport - 3. kvartal 2014 Marker Sparebank Resultat Resultat av ordinær drift utgjør per 3. kvartal kr 44,0 mill. eller 1,69 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 36,6 mill. og 1,47 %

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2010 037 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2012

Delårsrapport 2. kvartal 2012 Delårsrapport 2. kvartal 2012 Ansatte ved statuen av Gunnar Sønsteby. Foto: Jan B. Håvardsrud RESULTAT Ved utgangen av 2. kvartal er bankens resultat før tap på 18,9 mill. Dette er 2,32 mill bedre enn

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 Ryes vei. Fotograf Gunnar Syverstad. RESULTAT Resultatet før tap hittil i år viser en økning på 9,4 mill. i forhold til samme periode i fjor. Resultat før tap hiå er 22,2

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer