PLANPROGRAM - RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA- OG ENERGI ( ), TANA KOMMUNE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANPROGRAM - RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA- OG ENERGI (2010-2015), TANA KOMMUNE."

Transkript

1 PLANPROGRAM - RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA- OG ENERGI ( ), TANA KOMMUNE. Vedtatt av Fast utvalg for plansaker (FUP), Formålet med planarbeidet Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen verdenssamfunnet står ovenfor. Hvis vi skal klare å løse klimaproblemene, må vi gjøre det der folk bor og arbeider. Kommunene kan bidra betydelig både til å redusere utslippene og til å legge om energibruken. Blant annet viser beregninger at omlag 20 % av de totale utslippene i Norge er knyttet til kommunal virksomhet. Kommunene har en rekke ulike roller og virkemidler i klimaarbeidet. Kommunen er planmyndighet og kan fatte enkeltvedtak innenfor mange saksområder. Kommunen er også en stor tjenesteprodusent, og stor byggeier og innkjøper. I klimaarbeidet har kommunene dessuten en rolle som pådrivere og kunnskapsformidlere. Den kommunale sektoren har ikke virkemidler til å redusere alle typer lokale klimagassutslipp. Gjennom arbeidet med en lokal klima- og energiplan vil kommunen imidlertid kunne samordne innsats fra kommunal sektor, næringsliv og befolkning. Ved å utvikle samstemte visjoner og handlinger, skapes det en mereffekt (synergi) ut av planprosessen. Skal dette blir vellykket, kreves det en aktiv deltakelse fra alle aktører. Lokale aktører i tillegg til kommuneorganisasjonen må få god anledning til å delta og medvirke i arbeidet. Dette planprogrammet skal bidra til at opplegget for medvirkning avklares, og planprosessen med frister, deltakere og ansvarlige fastsettes, slik at samhandling og resultater på lang sikt kan bli best mulig. I forbindelse med planprosessen skal forhold som har relevans for lokale energi- og klimagassutslipp belyses. Det vil si å: kartlegge energibruk og klimagassutslipp fra ulike sektorer kartlegge tilgang på lokale/fornybare energiressurser vurdere framtidige klima- og energiløsninger fastsette målsettinger for reduksjon i klimagassutslipp og energiforbruk for planperioden utarbeide en tiltaks- og handlingsplan for planperioden. 2. Rammer for planleggingen De overordnete rammene for planarbeidet er fastsatt i oppstartsvedtaket fra Fast utvalg for plansaker (FUP) den 23/ : 1. Kommunen starter opp arbeidet med å rullere kommunedelplanen for klima og energi, iht. planog bygningsloven av 27 juni 2008, Tidsramme for planprosessen: Oppstart november 2008 med endelig vedtak innen utgangen av Sentrale aktører lokalt og regionalt skal involveres i planprosessen. Opplegget for medvirkning og deltakelse skal avklares nærmere gjennom planprogrammet som skal utarbeides etter planog bygningslovens Planarbeidet organiseres etter fagprogrammodellen, Det etableres egne fagprogram med kommunal og/eller ekstern deltakelse for arbeid med avgrensete tema. Inndelingen av fagprogrammene fastsettes i planprogrammet (pbl 4). 5. Den nye kommunedelplanen for klima og energi skal være gjeldende for perioden Handlingsprogrammet skal revideres årlig i forbindelse med budsjettprosessen (jmf. Pbl 11-2). 6. Det søkes om tilskudd fra Enova til gjennomføring av planprosessen. Kommunen stiller med minst 50 % egenandel av de totale kostnadene til planarbeidet. 7. Under organisering og deltakelse involveres også

2 Barnehager og skoler Som et tilleggsprogram, og som eget programområde vurderes Alternative energikilder 3. Interessentanalyse Iht. Fast utvalg for plansaker (FUP) s vedtak skal sentrale aktører lokalt og regionalt involveres i planprosessen. Vedtaket fastsetter at skoler og barnehager skal involveres, men de øvrige aktørene er ikke nevnt særskilt. Med bakgrunn i dette er de ulike aktørene nærmere beskrevet nedenfor, og det er videre foretatt en klassifisering i forhold til hvor stor grad de blir berørt av planen, og om de skal delta aktivt, trengs som bidragsyter eller om de skal kun informeres og selv vurdere sin aktivitet i prosessen Beskrivelse av interessentene Områdekonsesjonær/lokalt nettselskap: Varanger KraftNett AS er det lokale nettselskapet og har konsesjon for drift av strømnettet i vårt område. Selskapet har med bakgrunn i dette interesser i forhold til den energiplanleggingen som gjennomføres lokalt. Områdekonsesjonæren er blant annet pålagt å utarbeide en lokal energiutredning for kommunene i sitt område. En slik utredning kan, dersom ønskelig, samkjøres med kommunens klima- og energiplan, slik at man har ett felles dokument å forholde seg til. Energiselskaper og utbyggere av fornybar energi: Energiselskapene består av energiproduksjon- og omsetningsselskaper lokalt og regionalt, som kan levere energi fra vannkraft, vindkraft eller andre kilder. Disse selskapene har interesser i lokal energiplanlegging på generell basis, inkludert planer for utbygging og konvertering til fornybar energi. Interkommunalt avfallselskap: Det interkommunale avfallselskapet ØFAS ANS har stor innflytelse på utslippet av klimagasser med bakgrunn i hvordan avfall innsamles (kildesorteres) og håndteres i etterkant. Selskapet kan også ha interesser i energiarbeidet som eier av energiressurser (gass, trevirke, annet avfall m.m). Lokalt næringsliv: Industri (bergverk og næringsmiddel), varehandel, bygg- og anlegg samt landbruk er de viktigste næringene i kommunen med hensyn til sysselsettingsprosent. Transportnæringen er dessuten en voksende næring lokalt. Alle de nevnte bransjene ovenfor har interesser i planarbeidet i forhold til energiøkonomisering og investeringer/tiltak for fornybar energi i egne bygg. Bygg- og anleggsbransjen, samt enkelte bedrifter i varehandelbransjen har dessuten gjennom sitt rådgivningsarbeid stor innflytelse på energiforbruk i andres bygg. Landbruksnæringen er en eier av bioenergiressurser som kan omsettes i f.eks et framtidig nærvarmenett. Transportselskapene består av selskap som driver person- og/eller godstransport. Disse selskapene har interesse når det gjelder transportdelen av klima- og energiplanen. I Tana er det busstilbudet som utgjør den kollektive persontransporten. Bussdriften består av skoleskyss og ordinær ruteskyss hvor det ytes tilskudd fra Finnmark fylkeskommune. Dagens operatør er Veolia FFR AS. Statens Vegvesen: Statens Vegvesen har påvirkningsmuligheter og interesser knyttet til transportdelen av klima- og energiplanarbeidet, med bakgrunn i at etaten har ansvar for riksveiene, herunder også bygging av gangog sykkelstier langs disse veiene.

3 Finnmarkseiendommen: Finnmarkseiendommen har interesser i planarbeidet som eier av skogsressurser (energiressurser), samt som den største grunneieren i kommunen. Finnmark fylkeskommune: Fylkeskommunen har interesser i planarbeidet som en regional nærings- og samfunnspolitisk aktør. Fylkeskommunen har dessuten det overordnete ansvar for kollektivtransporten i fylket. Det vil bla. si at fylkeskommunen yter tilskudd til og tildeler oppdrag innenfor kollektivtransporten som ikke er kommersielt lønnsomme, fastsetter takstregulativ og bestemmer ruteplanene. Kommunens innbyggere (husholdninger): Kommunens befolkning (husholdningene) har interesser i planarbeidet knyttet til: energiøkonomisering og investeringer/tiltak for fornybar energi i egen bolig tiltak som kan redusere klimagassutslippene til den enkelte, f.eks bedre kollektivtilbud, flere sykkel- og gangstier, enklere tilgjengelighet mht. gjenbruksstasjoner og flere muligheter for å kildesortere. Frivillige organisasjoner: Det finnes ingen frivillige organisasjoner lokalt som arbeider særskilt med energi- og klimaspørsmål. Bygdelag, fiske- og viltorganisasjoner samt nærings- og utmarkslag kan imidlertid være interessenter når det gjelder de generelle miljøforholdene og virkningene av klimaendringer. Kommunen: Kommunen er interessent i planarbeidet som lokal utviklingsaktør. Kommunen er også en stor byggeier lokalt, og har interesser i forhold til energiøkonomisering og investeringer/tiltak knyttet til fornybar energi i egne bygg/eget eiendomsselskap. Kommunen forvalter dessuten en rekke lovverk, og foretar planlegging og fatter vedtak som har betydning for utviklingen lokalt. Skoler og barnehager: Kommunale/private skoler og barnehager antas ikke å bli direkte berørt av tiltakene i klima- og energiplanen, men er viktige bidragsytere med hensyn til det holdningsskapende arbeidet blant barn og ungdom. Kirkelig fellesråd: Det kirkelige fellesrådet er en stor byggeier lokalt, og har interesser i planarbeidet knyttet til energiøkonomisering og investeringer/tiltak knyttet til fornybar energi i egne bygg. Kirken er også en viktig bidragsyter med hensyn til holdningsskapende arbeid Klassifisering av interessenter Med bakgrunn i beskrivelsene ovenfor, er det foretatt en klassifisering av interessentene i matrisen nedenfor. Matrisen er benyttet som grunnlag for avklaringen av planprosessens organisering og innhold (se kap 4 og 5). Vil kunne bli sterkt påvirket/særlig berørt og/eller kunne ha stor innflytelse på resultatene av planarbeidet Må bidra aktivt Trengs som bidragsyter Informeres - Må selv vurdere aktivitet Kommunens politikere Befolkning/husholdninger Kommunens adminstrasjon: Lag og foreninger Utviklingsavdelingen Tana Bondelag og Tana bonde- og Bygg- og smårbrukarlag anleggsavdelingen Tana næringsforening Tana kommunale eiendomsselskap Energiselskaper og utbyggere av Tana kirkelige fellesråd fornybar energi Varanger Kraft Nett AS Transportselskaper

4 Vil sannsynligvis ikke bli særlig påvirket/berørt ØFAS ANS Statens vegvesen Finnmarkseiendommen Finnmark fylkeskommune Skoler og barnehager (kommunale/private) Lokalt næringsliv forøvrig Sametinget Fylkesmannen i Finnmark 4. Organisering av planarbeidet Planarbeidet omfatter prosessen fra oppstartsvedtaket ble fattet (23/10-08) og fram til det endelige plandokumentet til ny kommunedelplan for klima og energi er vedtatt i kommunestyret. Planarbeidet vil bli organisert som et prosjekt. Prosjektansvaret tillegges rådmannen v/ Utviklingsavdelingen, som også innehar den daglige sekretariatsfunksjonen for planarbeidet. Det etableres ulike faggrupper/-programmer med kommunal og/eller ekstern deltakelse, hvor det som arbeides med avgrensete tema knyttet til delplanens tiltaksdel. Planutkastet skal behandles i Fast utvalg for plansaker (FUP) og kommunestyret i tråd med ordinær saksgang etter Plan-og bygningsloven. 4.2.Fagprogrammer (arbeidsgrupper): Program A: Energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg. Bakgrunn: Enøk i kommunale bygg var et viktig satsingsområde i kommunedelplanen for for klima og energi for perioden Evalueringer viser at energiforbruket i de 10 største kommunale bygningene er redusert med 9,5 %, i forbindelse med at det er innført energioppfølging. De konkrete besparelsene har vært på kwh. Dette har skjedd til tross for at det ikke er gjennomført systematiske enøk-investeringer i byggene. Slike investeringer vil kunne utløse ytterligere besparelser, muligens i størrelsesorden 5-10 % av dagens forbruk. Når det gjelder infrastruktur for alternativ energi, har Tana kommune har klart å følge opp målsettingene om vannbåren varme i nye, kommunale bygg. I perioden siden 2002 er det bygd to store kommunale bygg i Tana bru: Deanu sameskuvla og Tana flerbrukshall. Begge disse har vannbåren varme, noe som muliggjør fleksibel energibruk. Fram til nå har byggene vært oppvarmet ved bruk av elektrisitet, men i 2006 tok kommunen initiativ til et forprosjekt for å utrede etablering av en varmesentral for bioenergi (se program B nedenfor). Dette forprosjektet er per 24/4-09 ikke avsluttet. En viktig utfordring for det videre arbeidet med energiøkonomisering i kommunale bygg vil nå være å få utarbeidet enøk-tiltaksplaner for de største byggene. Enøk-tiltaksplanene vil være et nyttig beslutningsgrunnlag for kommunens politikere ved behandling mht. bruk av kommunale investeringsmidler, samt som grunnlag for eventuelle tilskuddssøknader til Enova. Videre er det nå et behov for å trekke inn kirkebyggene i det enøk-arbeidet som gjøres, samt vurdere behov for tiltak på større kommunale utleieenheter (eiendomsselskapet). I forbindelse med nye kommunale byggeprosjekt vil det også være viktig å vurdere teknologi og byggeløsninger som på lang sikt fremmer en god energiøkonomi. Tiltak: a) Gjennomføre enøk-analyser og utarbeide enøk- tiltaksplaner for majoriteten av de kommunale byggene, inkludert kirkebyggene og enkelte utleiebygg,

5 b) vurdere muligheter for konvertering til nye alternative energikilder i kommunale bygg, c) foreslå målsettinger for energiøkonomisering i kommunale- og kirkelige bygg for planperioden Deltakere: Tana kommune (Rådmannens stab, Bygg- og anleggsavdeling), Tana kommunale eiendomsselskap, Tana kirkelige fellesråd. Rammer: Det avholdes minst ett felles arbeidsmøte for alle deltakerne i programmet. Andre arbeidsmøter mellom sekretariat og deltakere gjennomføres etter behov. Program B: Konvertering til alternativ energi/energisentral i sentrumsområdet. Bakgrunn: Sammen med lokale aktører, satte kommunen i 2006 i gang forprosjektet Lokal energiproduksjon og distribusjon i Tana kommune. Formålet med prosjektet var å utrede mulighetene og de tekniske/økonomiske konsekvensene ved å utnytte forbrenning av rivningsvirke til oppvarming av offentlig og privat bygningsmasse i Tana bru. Prosjektet er pt. ikke avsluttet. Det er foretatt en kartlegging av tilgangen på rivningsvirke og teknisk/økonomiske beregninger knyttet til etablering av rørledninger og varmesentral. Tiltak: a) Sluttføre forprosjektet Lokal energiproduksjon og distribusjon i Tana kommune, b) utrede eventuelle andre energiløsninger for sentrumsområdet, med bakgrunn i informasjon fra den overordnete ressurskartleggingen. Deltakere: Tana kommune (Rådmannens stab, Utviklingsavdelingen og Bygg- og anleggsavdelingen), Øst- Finnmark Avfallsselskap, eiere av energiressurser, andre. Rammer: Det avholdes minst ett felles arbeidsmøte for alle deltakerne. Andre arbeidsmøter mellom rådgiver, sekretariat og deltakere gjennomføres etter behov. Program C: Enovas undervisningsprogram Regnmakerne - mellomtrinnet på skolene Tiltak: Deltakelse i Enovas undervisningsprogram Regnmakerne som omhandler klima- og energiutfordringene. Det avholdes en energikamp mellom skolene i løpet av skoleåret 09/10. Deltakere: Mellomtrinnet ved skolene i kommunen. Program D: Avfallstiltak Tiltak: Vurdere og sammenfatte utslippsreduserende tiltak med hensyn til avfallsinnsamling- og håndtering. Deltakere: Øst-Finnmark Avfallselskap (ØFAS), Tana kommune (Bygg- og anleggsavdelingen, Utviklingsavdelingen). Rammer: Det avholdes minst ett arbeidsmøte i løpet av planprosessen (2009). Program E: Bioenergi i landbruket Mål: Gjennomføre et informasjon- og arbeidsmøte med bøndenes organisasjoner/bøndene i løpet av Innhold: Presentere resultater fra klima- og energikartleggingen lokalt. Informere om mulighetene i Innovasjon Norges Bioenergiprogram. Rammer: Kommunens utviklingsavdeling er arrangør. I løpet av planprosessen vil Miljø-, landbruk- og utmarksutvalget (MLU) og kommunestyret ta stilling til om det skal innføres miljøsertifisering av kommunale virksomheter etter Miljøfyrtårnsordningen. Tiltak for mer miljøvennlig transport i egen organisasjon vil bli vurdert i sammenheng med dette. Eventuelle andre tiltak/arbeid knyttet til transport vil bli vurdert etter at bakgrunnsinformasjonen er ferdig bearbeidet. Eventuelle tiltak for energiøkonomisering og konvertering i private næringsbygg vil vurderes etter initiativ fra det lokale næringslivet.

6 4.3. Sekretariatets ansvar Lede det daglige planarbeidet Utarbeide bakgrunnmaterialet (statistikk, diagrammer) og utkast til plandokument. Utarbeide tilskuddssøknad til Enova og rapportere om prosjektet. 5. Beskrivelse av planprosessen De ulike fasene/delene i planprosessen er nærmere beskrevet nedenfor (se også tidsplanen i vedlegg 1) Oppstart av planarbeidet (des juni 2009) Dette planprogrammet sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn parallelt med at det kunngjøres varsel om planoppstart. Planprogrammet skal behandles og godkjennes i Fast utvalg for plansaker (FUP) i juni Innhenting og bearbeiding av bakgrunnsinformasjon om lokale klimagassutslipp og det lokale energisystemet (mai-september 2009) Sekretariatet vil ha ansvaret for å samle inn og bearbeide bakgrunnsinformasjonen som det er behov for i planprosessen og i det endelige plandokumentet. Informasjonen skal samles inn og bearbeides etter de krav som Enova stiller til denne typen prosjekter 1. Innsamling og bearbeiding av energi- og klimadata for kommunen (stasjonært og mobilt energiforbruk, utslipp av klimagasser fra prosesser, landbruk og deponier). o Framstilling av status og scenarier for utvikling i energiforbruk og klimagassutslipp. Potensial for lokal energieffektivitet: o Kommunal bygningsmasse: sammenligning mellom faktisk målt forbruk og enøknormtall. o Øvrig bygningsmasse: anslag/beregninger ut ifra eksisterende informasjon. o Husholdninger o Private næringsbygg og industri Ressurskartlegging- potensialet for bruk av lokale energiressurser: gjøre et overslag over hvor store energimengder som er tilgjengelige fra ulike kilder (bioenergi, vind- og vannkraft, varmepumper). Sette opp en energibalanse for kommunen (energiflytdiagram) Arbeid i programgruppene (høsten 2009) og folkemøter om planarbeidet. Arbeidet i fagprogramgruppene er nærmere beskrevet i kap Planarbeidet skal for øvrig samordnes med prosessen knyttet til Varanger KraftNett a/s energiutredning. Nettselskapet skal oppdatere sin energiutredning hvert 2. år. Dette skal gjøres i løpet av Det vil bli avholdt to felles folkemøter som vil omhandle kommunedelplanen og energiutredningen. Møtedatoene er 27.august og 22.oktober Ferdigstille planutkast og sluttbehandling i politiske organer (vår 2010). Planutkastet ferdigstilles og sluttbehandles i politiske organer i løpet av våren Se Energi- og klimaplanlegging i kommunen- en veiledning i prosessen (Enova).

7 Vedlegg 1: Tidsplan for arbeidet med kommunedelplan for klima og energi Prosjektfase Aktivitet M A M J J A S O N D Utarbeide * Utslipp av klimagasser og bakgrunnsdokumentasj energiforbruk: status og on framskrivninger Kartlegging av energiressurser Åpent møte- presentasjon Program A- kommunale bygg av kartleggingsresultater Fellesmøte Utarbeide enøk-analyser Program B- Tana bru Fellesmøte Ferdigstille forprosjekt om energisentral Andre utredninger Program C- Arrangement for skolene Klimatiltak i skolene ( i løpet av tidsrommet) Program D- Arbeidsmøte kommunen- Avfallstiltak ØFAS Program E- Bioenergi Bioenergimøte for landbruket Folkemøter Ferdigstille planutkast/ høring og offentlig ettersyn Politisk behandling 2010 J F M A M J * Ferdigstille faktadel * Utarbeide forslag til delplanens handlingsprogram Høringsutkast til behandling i FUP Høring og offentlig ettersyn Sluttbehandling i FUP og kommunestyret

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI RENNESØY KOMMUNE PLANPROGRAM Høringsfrist: 30.04.2011 SAMMENDRAG Rennesøy kommune skal utvikle en kommunedelplan for klima og energi, - med sentrale mål og planer for

Detaljer

Enovas kommunesatsing:

Enovas kommunesatsing: Enovas kommunesatsing: Fra plan til tiltak NVEs energidager 16. oktober Kjersti Gjervan, Enova SF Eier ca 20% av alle næringsbygg i Norge Stort potensial i forhold til redusert energibruk og muligheter

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE Utkast datert 21.12.2012 0 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planarbeidet En energi- og klimaplan for kommunen skal beskrive forhold og

Detaljer

2. FORMÅL OG ENDRINGER SIDEN FORRIGE PLAN

2. FORMÅL OG ENDRINGER SIDEN FORRIGE PLAN 1. INNLEDNING Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen verden står overfor. Kommunene kan bidra betydelig både til å redusere Norges utslipp av klimagasser

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen:

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Lørenskog skal være en trivelig og trygg kommune å leve og bo i, med godt fellesskap, der innbyggerne tar medansvar for hverandre

Detaljer

Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune

Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune Bakgrunn og historikk ENØK plan Energiplan Klimaplan 1999 2005: Plan for reduksjon i kommunale bygg. Mål 6 % energisparing, oppnådd besparelse 6,2 %. Det

Detaljer

Enovas kommunesatsing: Alle kommuner bør ha en energiog klimaplan

Enovas kommunesatsing: Alle kommuner bør ha en energiog klimaplan Enovas kommunesatsing: Alle kommuner bør ha en energiog klimaplan Kjersti Gjervan, Enova SF Energibransjen Norges svar på klima utfordringen 4. september 2008 Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet

Detaljer

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Forslag til planprogram 25.01.2016 Vestby kommune

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Forslag til planprogram 25.01.2016 Vestby kommune Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Forslag til planprogram 25.01.2016 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 3 3.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012 Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017 Vedtatt 30. august 2012 Innledning og status Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trygve Sarajärvi

Detaljer

Fra plan til handling Enovas støtteordninger. Fremtidens byer stasjonær energi Nettverkssamling Bærum 20.november 2008 Kjersti Gjervan, Enova

Fra plan til handling Enovas støtteordninger. Fremtidens byer stasjonær energi Nettverkssamling Bærum 20.november 2008 Kjersti Gjervan, Enova Fra plan til handling Enovas støtteordninger Fremtidens byer stasjonær energi Nettverkssamling Bærum 20.november 2008 Kjersti Gjervan, Enova Enova SF Eies av Olje- og energidepartementet Skal fremme en

Detaljer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Arild Olsbu Nettkonsult AS Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 Bakgrunn Kursserien

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN. Planprogram - Kommunedelplan for energi og klima Planprogrammet viser hvordan vi skal gå fram og

KLIMA- OG ENERGIPLAN. Planprogram - Kommunedelplan for energi og klima Planprogrammet viser hvordan vi skal gå fram og KLIMA- OG ENERGIPLAN Høring 01.06.2017 Planprogram - Kommunedelplan for energi og klima Planprogrammet viser hvordan vi skal gå fram og hva som skal utredes for å lage en klima- og energiplan for Tydal

Detaljer

Nesodden kommune. Utkast. Planprogram for klima- og biomangfoldplan. Klimagassutslipp Biologisk mangfold

Nesodden kommune. Utkast. Planprogram for klima- og biomangfoldplan. Klimagassutslipp Biologisk mangfold Utkast Nesodden kommune Planprogram for klima- og biomangfoldplan Klimagassutslipp Biologisk mangfold 16.02.2016 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Kommunale energi- og klimaplaner Kjersti Gjervan, Enova Lysaker 14. oktober

Kommunale energi- og klimaplaner Kjersti Gjervan, Enova Lysaker 14. oktober Kommunale energi- og klimaplaner Kjersti Gjervan, Enova Lysaker 14. oktober Enovas kommunesatsing 2009 Støtteprogrammet Kommunal energi- og klimaplanlegging Tiltakspakke bygg - ekstraordinært program for

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark

Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen --- Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark Saksnr.: 12/1262 Dato: 29.01.2013 Ola Gillund Innledning Det har lenge vært

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Horten kommune Vår ref. 11/50092 08/5652-39 / FE-143 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Klima- og energiplan 2002-2010 - rullering Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Vedlegg: Dok.dato

Detaljer

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune Andebu kommune «Soa_Navn» Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: «Sbr_Navn» «Sbr_Tlf» «Sas_ArkivSakID»/«Sdo_DokID» «Sas_ArkivID» «Sdo_AMReferanse» Dato: «Sdo_DokDato» Vedtatt Planprogram

Detaljer

Klima og energiplaner og planlovverket

Klima og energiplaner og planlovverket Klima og energiplaner og planlovverket av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Klima- og energiplaner i kommunene Mange kommuner har vedtatt en klimaog energiplan De fleste

Detaljer

Klimaarbeidet. Utfordringer lokalt. Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan. Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST

Klimaarbeidet. Utfordringer lokalt. Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan. Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST Klimaarbeidet Utfordringer lokalt Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST Klima i endring Hvordan blir klimaproblemet forstått? Utfordringer

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Regional klimaplan for Telemark Planprogram

Regional klimaplan for Telemark Planprogram Regional klimaplan for Telemark Planprogram Kick-off i Bø 18. januar 2017 Styringsgruppeleder Ådne Naper Foto: www.colourbox.com Oppsett Bakgrunn Virkemidler Regional klimaplan for Telemark Mål for klimaplanen

Detaljer

1. BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSE AV ENERGI OG KLIMAPLAN

1. BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSE AV ENERGI OG KLIMAPLAN 1 1. BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSE AV ENERGI OG KLIMAPLAN 1.1. Planprogram formål og innhold Dette forslaget til planprogram er en prosjektplan for å lage energi og klimaplan for Sørum kommune. Programmet

Detaljer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Katrine Erikstad, miljøkoordinator 08.01.09 12.01.2009 1 Klimaplanarbeid Nordland fylkeskommunes rolle og planer Utfordringer for Nordland - Klimameldingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029. Fastsatt av formannskapet 9.5.2016 Vestby kommune

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029. Fastsatt av formannskapet 9.5.2016 Vestby kommune Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Fastsatt av formannskapet 9.5.2016 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 3 3.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Virkemidler for energieffektivisering

Virkemidler for energieffektivisering Kunnskapsbyen Lillestrøm, 3. september 2009 Virkemidler for energieffektivisering Hvilke virkemidler kan bygningseiere forvente å få tilgang til og hva er betingelsene knyttet til disse? v/ Sven Karlsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Nono Dimby Arkiv: K22 09/825-27 Dato: 15.09.2011

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Nono Dimby Arkiv: K22 09/825-27 Dato: 15.09.2011 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Nono Dimby Arkiv: K22 09/825-27 Dato: 15.09.2011 KOMMUNEDELPLAN KLIMA OG ENERGI - RENNESØY KOMMUNE Vedlegg: Forslag til kommunedelplan klima og energi 2011-2015 for

Detaljer

Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark

Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark MILJØFAGKONFERANSEN 09.11.17 Prosjektleder: Marianne Haukås Team Næring og innovasjon HVORDAN EN REGIONAL PLAN BLIR TIL Planstrategi Planprogram

Detaljer

Kommuneprogrammet og BBA-programmet

Kommuneprogrammet og BBA-programmet Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Kommuneprogrammet og BBA-programmet For Enova Programkoordinator Jørann Ødegård Fossekall AS Bakgrunn - kommuneprogrammet Kursserien Energifokus

Detaljer

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Signy R. Overbye Meldal, 19. april 2012 Utgangspunkt Hva er problemet og hvordan kan vi bidra til å løse det? Fakta Kartlagte og beregnede klimaendringer med og

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Myndighet

SORTLAND KOMMUNE Myndighet SORTLAND KOMMUNE Myndighet Arkivsaknr.: 08/1619 Dok.nr: 1 Arkiv: FA-S80 Saksbehandler: Bjørn Rakstang Dato: 27.08.2008 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR SORTLAND KOMMUNE Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 123/08 Formannskapet

Detaljer

Saksutskrift. Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.05.2016 21/16. Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for klima- og energi

Saksutskrift. Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.05.2016 21/16. Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for klima- og energi Saksutskrift Arkivsak-dok. 15/05461-10 Arkivkode 0250 Saksbehandler Bente Lise Stubberud Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.05.2016 21/16 Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for klima-

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 2020 Utkast til offentlig ettersyn i perioden 12. februar 1. april 2016 Planprogram for revisjon av kommunedelplan

Detaljer

al and R on åk Foto: H 1

al and R on åk Foto: H 1 Foto: Håkon Randal 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Klima- og energiplanlegging... 1 1.3 Planprogram... 2 2. FORMÅL... 4 3. PLANPROSESS... 5 3.1 Opplegg for medvirkning...

Detaljer

Sør-trønderske kommuners energi- og klimaplaner: En praktisk gjennomgang

Sør-trønderske kommuners energi- og klimaplaner: En praktisk gjennomgang Sør-trønderske kommuners energi- og klimaplaner: En praktisk gjennomgang Klimafestivalen, Møterom Melhus, Statens Hus, Trondheim Torsdag 20.08.2015 Christine Bjåen Sørensen Agenda 1. Innledning 2. Gjennomgang

Detaljer

Status om klima- og energiarbeidet i Trøndelag

Status om klima- og energiarbeidet i Trøndelag Vedlegg TRAU-sak 20-2014 AU-møte 4.12.2015 Status om klima- og energiarbeidet i Trøndelag På AU-møte 8.12.2014 (TRAU-sak 20-2014: Klima- og energiarbeidet i Trøndelag) ble det vedtatt at «Trøndelagsrådets

Detaljer

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Energi- og klimaplan Gjesdal kommune Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Klimaet er i endring og vi må ta global oppvarming på alvor Stortinget har pålagt alle kommuner å lage en klimaplan.

Detaljer

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009 Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken Energi 2009,17. november 2009 Sigrun Vågeng, KS Framtidig klimautvikling + 3.6-4.0 ºC med dagens utslipp + 3 ºC: Uopprettelige endringer nb! + 2 ºC

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

Kommunedelplan trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet Kommunedelplan trafikksikkerhet Forslag til planprogram 12.10.2016 Nes kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hovedproblemstillinger i ny plan... 2 3. Utredningsbehov... 3 4. Mål i planen... 3 4.1. Resultatmål...

Detaljer

Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser?

Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser? Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser? Statssekretær Anita Utseth Fagdag FSNs årsmøte Flåm 24. mai Hva snakker vi om? krise (gr. krisis, avgjørelse, dom,

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.06.2014 Sak: 131/14 Tittel: Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/18374 VEDTAK: 1. Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: Klokkeslett: 0830

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: Klokkeslett: 0830 Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 04.12.2009 Klokkeslett: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling Terje Kaldager Ålesund, 4.juni 2012 1 Godkjenning 11. juni 2012 Nivå Retningsgivende Midlertidig båndlegging

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915

Saksframlegg. Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915 Saksframlegg Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar vedlagte Handlingsprogram for Framtidens byer 2008-2014.

Detaljer

Enovas kommunesatsing:

Enovas kommunesatsing: Enovas kommunesatsing: Fra plan til handling Kjersti Gjervan, Enova Ås, 3. desember 2009 Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet med energiomlegging og for å nå nasjonale mål om reduksjon i klimagassutslipp

Detaljer

Teknologiutvikling og energieffektivisering

Teknologiutvikling og energieffektivisering Teknologiutvikling og energieffektivisering Energirådets møte 26. mai 2008 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Stadig mer aluminium per kwh Produksjon/strømforbruk, 1963 = 1,00 1,50 1,40 1,30

Detaljer

Gamvik Kommune Kommunedelplan energi- og klima planprogram. www.gamvik.kommune.no. Utgave: 1. Dato: 2011-02-23

Gamvik Kommune Kommunedelplan energi- og klima planprogram. www.gamvik.kommune.no. Utgave: 1. Dato: 2011-02-23 Kommunedelplan energi- og klima planprogram Utgave: 1 Dato: 2011-02-23 planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: planprogram Utgave/dato: 1 / 2011-02-23 Arkivreferanse Gamvik 10/724

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Mål: Alle kommuner bør ha en langsiktig og bærekraftig strategi

Detaljer

Alice Gaustad, seksjonssjef. Klima og energiplanlegging i kommunene statlige planretningslinjer

Alice Gaustad, seksjonssjef. Klima og energiplanlegging i kommunene statlige planretningslinjer Alice Gaustad, seksjonssjef Klima og energiplanlegging i kommunene statlige planretningslinjer FNs klimapanel: hovedkonklusjoner Klimaendringene er menneskeskapte. Klimaendringene har gitt og vil gi mer

Detaljer

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Statssekretær Robin Kåss, Olje- og energidepartementet Tema i dag Norges arbeid med fornybardirektivet Miljøvennlig

Detaljer

UTTALELSE TIL REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND Rådmannens forslag til vedtak:

UTTALELSE TIL REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND Rådmannens forslag til vedtak: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Morten Isaksen Tlf: 75 10 18 02 Arkiv: 130 K58 Arkivsaksnr.: 10/2273-3 UTTALELSE TIL REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Hva er kravene til kommunenes klimaog energiplanlegging og hva er suksessfaktorene?

Hva er kravene til kommunenes klimaog energiplanlegging og hva er suksessfaktorene? Hva er kravene til kommunenes klimaog energiplanlegging og hva er suksessfaktorene? Lørdag den 20. februar 2016 Simen Pedersen Vista Analyse Kommunene og fylkeskommunene skal utarbeide og oppdatere klima-

Detaljer

Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) Tiltaksområde

Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) Tiltaksområde Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) sområde Holdningsskapende arbeid Legge til rette og arbeide for øke kunnskapen og endring av

Detaljer

Informasjon om planprosess for kommunedelplan for energi- og vassdragskommunen Odda

Informasjon om planprosess for kommunedelplan for energi- og vassdragskommunen Odda Notat Informasjon om planprosess for kommunedelplan for energi- og vassdragskommunen Odda Vedtaket i kommunestyret 19.12.2006: Planprogram for kommunedelplan for energi- og vassdrag i Odda kommune blir

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Energiarbeidet mot VAsektoren

Energiarbeidet mot VAsektoren Energi i VA-sektoren - forbruk, sparing, produksjon, 15. september 2009 Energiarbeidet mot VAsektoren Hvordan er interaksjon ENOVA/VA-bransjen og hva kan bli bedre? Frode Olav Gjerstad Fakta om Enova SF

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Gruppe 4 Bygg og anlegg

Gruppe 4 Bygg og anlegg Gruppe 4 Bygg og anlegg Delmål Energiforbruk: Energiforbruket i eksisterende bygg og anlegg skal reduseres med 20 prosent fra 2005 til 2020, korrigert for befolkningsøkning Resultatmål Strategi Tiltak

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

Energi- og klimaplan for Risør kommune

Energi- og klimaplan for Risør kommune Energi- og klimaplan for Risør kommune Litt om prosjektet Oppstart 2008 vedtatt aug. 2010 Støtte fra ENOVA 100 000,- Egenandel 100 000,- Var tenkt som kommunedelplan ble en temaplan Ambisjon: Konkret plan

Detaljer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Notat Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Utkast 1, april 2013 1: Innledning planprogram I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) 4-1 skal det utarbeides planprogram som grunnlag

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Kommunal sektor og klimatiltak kartlegging av erfaringene med SPR for klima og energiplanlegging. Siri Sorteberg og Henrik Gade

Kommunal sektor og klimatiltak kartlegging av erfaringene med SPR for klima og energiplanlegging. Siri Sorteberg og Henrik Gade Kommunal sektor og klimatiltak kartlegging av erfaringene med SPR for klima og energiplanlegging Siri Sorteberg og Henrik Gade Hovedfunn fra FNs klimapanels 5. hovedrapport Menneskers påvirkning er hovedårsaken

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

Fra ord til handling. Kristian Marstrand Pladsen, Energi Norge

Fra ord til handling. Kristian Marstrand Pladsen, Energi Norge Fra ord til handling Kristian Marstrand Pladsen, Energi Norge Klimapolitisk kurs mot 2020 Fundamentet: EU 202020-vedtaket: 20% økt energieffektivitet, 20% lavere utslipp, 20% av all energi skal være fornybar

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Aksjon valg 2011: Klima - hva skjer a?

Aksjon valg 2011: Klima - hva skjer a? Fedre for klimakutt kjørte et stunt i forbindelse med valgkampen 2011 for å få klima inn i valgkampen. Thomas sykla rundt og møtte ordførere, varaordføreree og rådmenn. Vi fikk vite hva 10 kommuner rundt

Detaljer

Klima- og energiplan for Ålesund kommune. 1. Utfordringene 2. Planprosess og tiltak 3. Nordisk klimaerklæring

Klima- og energiplan for Ålesund kommune. 1. Utfordringene 2. Planprosess og tiltak 3. Nordisk klimaerklæring Klima- og energiplan for Ålesund kommune 1. Utfordringene 2. Planprosess og tiltak 3. Nordisk klimaerklæring Bakgrunn MIK (Miljøvern i kommunene) Fredrikstaderklæringen Opprettelse av tverrpolitisk Lokal

Detaljer

OPPSTARTSAK: RULLERING TEMAPLAN KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LARVIK KOMMUNE

OPPSTARTSAK: RULLERING TEMAPLAN KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LARVIK KOMMUNE ArkivsakID.: 16/1245 Arkivkode: FA - K20 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/16 Miljø- og teknikkomiteen 02.03.2016 032/16 Formannskapet 09.03.2016 054/16 Kommunestyret 16.03.2016 OPPSTARTSAK: RULLERING

Detaljer

Varme i fremtidens energisystem

Varme i fremtidens energisystem Varme i fremtidens energisystem Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Enovas varmekonferanse Trondheim, 23. januar 2007 Hva ligger foran oss? Vekst i energietterspørselen fra 2004-2030 estimert til

Detaljer

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Klimautfordringene omfatter oss alle Paris-avtalen: Alle forvaltningsnivåer skal med : All levels

Detaljer

Side 1 av 16 3ODQSURJUDP IRU (QHUJL RJ NOLPDSODQ IRU 1RUG ±7URPV, VDPDUEHLG PHG

Side 1 av 16 3ODQSURJUDP IRU (QHUJL RJ NOLPDSODQ IRU 1RUG ±7URPV, VDPDUEHLG PHG Side 1 av 16 3ODQSURJUDP IRU (QHUJL RJ NOLPDSODQ IRU 1RUG ±7URPV, VDPDUEHLG PHG Side 2 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSE AV ENERGI- OG KLIMAPLAN... 3 1.1 Planprogram formål og innhold...

Detaljer

Regional plan for klima og energi Verdiskaping Vestfold 11. mars 2015

Regional plan for klima og energi Verdiskaping Vestfold 11. mars 2015 Regional plan for klima og energi Verdiskaping Vestfold 11. mars 2015 Nærings- og miljøsjef Svein Almedal Program Kort om bakgrunn Hovedpunkter fra PK 15 Innspill fra arbeidsgruppene Overordnede perspektiver

Detaljer

Sak 2 EUs klima og energirammeverk frem mot 2030- Europapolitisk forum 3. november 2014

Sak 2 EUs klima og energirammeverk frem mot 2030- Europapolitisk forum 3. november 2014 Sak 2 EUs klima- og energirammeverk frem mot 2030. Norske innspill og posisjoner, EØS EFTA forumets uttalelser til rammeverket, europeiske samarbeidsorganisasjoners uttalelser, KGs innspill til diskusjonen

Detaljer

Regional plan for klima og energi - forslag til endelig planprogram

Regional plan for klima og energi - forslag til endelig planprogram Arkivsak-dok. 201314005-23 Arkivkode ---/K20 Saksbehandler Live Rud Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 12.06.2014 71/14 Fylkestinget 19.06.2014 45/14 Regional plan for klima og energi - forslag til

Detaljer

~RÖ i. IJ; ~ f t. PROSJEKT: ENERGI- OG KLIMAPLANER, I SALTENREGIONEN. Et interkommunalt prosjekt for utarbeidelse av:

~RÖ i. IJ; ~ f t. PROSJEKT: ENERGI- OG KLIMAPLANER, I SALTENREGIONEN. Et interkommunalt prosjekt for utarbeidelse av: -- ij-f~~ske kom~une =~~ la FkSfieh_G+l- '6! ilf ' Oci ~RÖ i IJ; ~ f t. I\lasseririg ;; O'1;;;i ~)l'cl~ PROSJEKT ENERGI- OG KLIMAPLANER, I SALTENREGIONEN!' ti Et interkommunalt prosjekt for utarbeidelse

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for teknikk og miljø 03.09.2009 053/09 Bystyret 16.09.2009 101/09

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for teknikk og miljø 03.09.2009 053/09 Bystyret 16.09.2009 101/09 Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 09/20401 Saksbehandler: Kjell Thu, telefon: Bydrift Klima- og energiplan 2010-2020 - 2. gangsbehandling. Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Dato: 16. februar Høring - Energi- og klimaplan /2020, Askøy kommune

Dato: 16. februar Høring - Energi- og klimaplan /2020, Askøy kommune Dato: 16. februar 2011 Byrådssak 1071/11 Byrådet Høring - Energi- og klimaplan 2011-2014/2020, Askøy kommune MAWA SARK-03-201100219-33 Hva saken gjelder: Bergen kommune har i brev datert 22.desember 2010

Detaljer

Planforslag på høring: Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag. Chin-Yu Lee, STFK Høringsseminar

Planforslag på høring: Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag. Chin-Yu Lee, STFK Høringsseminar Planforslag på høring: Regional plan 2015-2020 klima og energi Sør-Trøndelag Chin-Yu Lee, STFK Høringsseminar 16.04.2016 Vedtatt i desember 2009 Rulleringsarbeid gir anledning til å oppdatere, evaluere

Detaljer

Markedsmuligheter innen energieffektiv bygging

Markedsmuligheter innen energieffektiv bygging Miljøvernsjef Olav Stav, Stavanger kommune Markedsmuligheter innen energieffektiv bygging Møte 17.02.10 Nasjonale og regionale premisser og prosjektplaner Utfordringer og muligheter må vurderes ut fra:

Detaljer

Lokal energiutredning for Songdalen kommune

Lokal energiutredning for Songdalen kommune Lokal energiutredning for Songdalen kommune 16/5-2012 Steinar Eskeland, Agder Energi Nett Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers Lokal energiutredning (LEU), målsetting Forskrifter: Forskrift om energiutredninger.

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KO M M UN E D E L P L A N Landbruk 2012-2020 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål 1.1 1.2 Formål med planarbeidet Formål med planprogrammet 2. Viktige føringer 3. Planprosess,

Detaljer

Tana kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI (2010 2015). Utkast til høring og offentlig ettersyn (25.05.2010)

Tana kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI (2010 2015). Utkast til høring og offentlig ettersyn (25.05.2010) Tana kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI (2010 2015). Utkast til høring og offentlig ettersyn (25.05.2010) FORORD Fast utvalg for plansaker (FUP) vedtok den 23.10.08 å starte opp arbeidet med rullering

Detaljer