Årsrapport 2010 Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010 Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte

2 Forord: Året 2010 står igjen som et utfordrende og spennende år for Landsdekkende telefon. Det har vært spesielt utfordrende i forhold til den omfattende utbyggingen og total restaureringen i bygget telefonen blir driftet fra. Selv om vi til tider hadde mye støv og støy i huset, klarte vi heldigvis å holde telefontjenesten i gang gjennom hele dette omfattende arbeidet. En stor takk til ansatte og brukere for deres tålmodighet når dette arbeidet stod på som verst. Det var stor pågang ved Landsdekkende telefon i Telefonen mottok totalt telefoner, noe som er en oppgang på 11,17 % i forhold til Det var også mange nye brukere som tok kontakt. Totalt mottok telefonen 805 førstegangshenvendelser, noe som er en økning på 12,59 % i forhold til Landsdekkende telefon har etter hvert som årene har gått opparbeidet et godt og nært samarbeid med det offentlige hjelpeapparat. Vi kan med glede, konstatere at det offentlige hjelpeapparat ser på telefonen som en naturlig samarbeidspart. En forutsetning for telefonens eksistens i fremtiden er økonomisk bevilgninger fra Staten. Vi vil i den anledning sende en stor takk for den velvillighet Barne- og likestillingsdepartementet har vist Landsdekkende telefon ved å støtte oss økonomisk. Vi håper på fortsatt like godt samarbeid og velvillighet i årene som kommer. Vi vil også rette en stor takk til Barne- ungdoms- og familiedirektoratet for oppfølgingen av telefonen. Vi vil også rette en stor takk til alle brukerne av telefonen, for deres tålmodighet de gangene de har måtte vente, da vi ikke har hatt mulighet til å yte hjelp med en gang. Vi vil også rette en stor takk til alle våre ansatte. Uten deres hjelp og velvillighet hadde telefonens drift blitt umulig. Dere er alle svært verdifulle og dere har alle gjort en utrolig fin jobb. Til slutt vil vi rette en stor takk til vårt styre. Avslutningsvis vil vi takke oss selv for et godt samarbeid og flott arbeidsinnsats i året som har gått. Tønsberg, Med vennlig hilsen Landsdekkende telefon ved Daglig leder Mary-Ann Oshaug Familieterapeut

3 Innledning: Årsrapporten for 2010 inneholder en beskrivelse av Landsdekkende telefon som organisasjon, økonomi, ansatte, lokalene, intern opplæring, kompetanseheving, utfordringer og div. statistikker. Første del inneholder Landsdekkende telefon som organisasjon. Her presenteres telefonens verdigrunnlag, ideologi, struktur, målgruppe, målsetting og telefonens styre. Andre del inneholder finansieringen av telefonen og en presentasjon av ansatte. Tredje del blir telefonens lokaler beskrevet. Del fire inneholder intern opplæring, kompetanseheving og en beskrivelse av ansattes kompetanse. I del fem skisseres telefonens utfordringer i Del seks inneholder statistiske oversikter over antall telefoner. Total antall henvendelser ved telefonen inndelt etter kjønn og bosted og antall førstegangshenvendelser fra målgruppen inndelt etter kjønn. Bakgrunnen for at den enkelte ringte, hvor de fant senterets telefonnummer og besøk på senterets Webside.. Del syv inneholder statistiske oversikter over antall førstegangshenvendelser. Del åtte inneholder fakta vedrørende førstegangshenvendelsene som alder ved første overgrep, hvor lenge overgrepene har vart, hvilke problemer de sliter med, hvem overgriper er og hvilket yrke overgriper har. Rapporten avsluttes med telefonens samarbeidspartnere, med total antall henvendelser fra og til det offentlige hjelpeapparat. Styres beretning, driftsresultat og revisoruttalelse.

4 Innhold: Side Del 1 Landsdekkende telefon som organisasjon 1.1 Organisasjonsform Styre representanter Målsetting Verdigrunnlag Ideologi Struktur Målgruppe. 3. Del 2 Økonomi - Ansatte 2.1 Finansiering av Landsdekkende telefons budsjett Presentasjon av ansatte. 4. Del 3 Landsdekkende telefons lokaler. 6. Del 4 Intern opplæring, kompetanseheving. 4.1 Veiledning/intern opplæring Kompetanseheving Kompetanse hos ansatte. 15. Del 5 Utfordringer hvilke planer har Landsdekkende telefon på følgende områder: 5.1 Fokus på arbeidsoppgaver utviklingsoppgaver. 16.

5 Innhold: Side Del 6 Telefonhenvendelser 6.1 Total antall telefonhenvendelser Total antall telefonhenvendelser i perioden fra , inndelt etter målgrupper og fylker Total antall telefonhenvendelser i 2010, inndelt etter målgrupper og fylker Total antall telefonhenvendelser fra utsatte jenter, inndelt etter alder og fylker Total antall telefonhenvendelser fra utsatte gutter, inndelt etter alder og fylker Total antall telefonhenvendelser fra utsatte kvinner, inndelt etter alder og fylker Total antall telefonhenvendelser fra utsatte menn, inndelt etter alder og fylker Total antall telefonhenvendelser fra pårørende i Total antall telefonhenvendelser fra overgripere, inndelt etter alder og fylker Bakgrunn for hvorfor primærmålgruppen ringte telefonen i Total antall telefonhenvendelser fra andre i Bakgrunn for hvorfor andre ringte telefonen i Total antall telefonhenvendelser fra offentlige etater i Bakgrunn for hvorfor offentlige etater ringte telefonen i Hvor fant målgruppen telefonnummeret til Landsdekkende telefon i Del 7 Førstegangshenvendelsene Total antall førstegangshenvendelser, inndelt etter hvilket år de tok kontakt og hvilket fylke de kommer fra. 31.

6 Innhold: Side 7.1. Total antall førstegangshenvendelser, inndelt etter kjønn og fylker Total antall førstegangshenvendelser vedrørende jenter, inndelt etter alder og fylke Total antall førstegangshenvendelser vedrørende gutter, inndelt etter alder og fylke Total antall førstegangshenvendelser fra kvinner, inndelt etter alder og fylke Total antall førstegangshenvendelser fra menn, inndelt etter alder og fylke Total antall førstegangshenvendelser fra overgripere, inndelt etter alder og fylke Total antall besøk på Web-siden, total antall i Del 8 Fakta vedrørende førstegangshenvendelsene. 8.1 Alder ved første overgrep, og hvor lenge varte overgrepene Hvilke problemer sliter den enkelte med i dag? Hvem er overgriper, og hvilket yrke har overgriper? 41. Del 9 Samarbeidsinstanser. 9.1 Total antall henvisninger fra og til det offentlige hjelpeapparat og andre. 43. Styrets beretning Driftsresultat 2010 Landsdekkende telefon 45. Noter til regnskapet Revisor uttalelse

7 - Side 1 av 48 - Del 1 Landsdekkende telefon som organisasjon 1.1 Organisasjonsform Stortinget besluttet 17.mars 2005 at det skulle opprettes en landsdekkende hjelpetelefon for incest- og seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn og pårørende og annen familie til seksuelt misbrukte. Den 13.desember 2005 besluttet Barne- og familie departementet at Incestsenteret i Vestfold skal drifte og betjene landsdekkende telefon. Landsdekkende telefon ble offisielt åpnet den , av Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem. Det er Barne- ungdoms og familiedirektoratet som har oppfølging av Landsdekkende telefon Styre representanter Styret for Landsdekkende telefon er det samme som for Incestsenteret i Vestfold, og har i 2010 bestått av følgende representanter: Styreleder Daglig leder Styremedlem Tønsberg kommune Rita Krøgnes Aase Mary-Ann Oshaug Eivind Andersen Sonja Wigenstam (Advokat) (Familieterapeut) Styremedlem Representantansatte Regnskapsfører: Rita Tolsrød Anna N. Aas Erik Kleiven (Regnskapspartner A/S) 1.3. Målsetting Landsdekkende telefons målsetting er å avdekke seksuelle overgrep hos barn og ungdom og bidra til at seksuelt misbrukte barn, ungdom, kvinner, menn og deres pårørende får en bedre livskvalitet..

8 - Side 2 av Verdigrunnlag Landsdekkende telefons verdigrunnlag bygger på et humanetisk menneskesyn, som legger hovedvekten på det "indre". Vi arbeider etter en helhetlig forståelse av den enkeltes behov for trygghet, nærhet, kjærlighet, tilhørighet, anerkjennelse, respekt og selvrealisering. Grunntanken er at hvert menneske oppfatter, forstår og tolker sin egen situasjon. Ut fra denne forståelse og innsikt avgjør den enkelte hvordan vedkommende skal handle. Et viktig arbeid er å hjelpe den enkelte til å øke sin trygghetsfølelse og sin selvrespekt, slik at vedkommende kan føle seg friere, og i større grad kunne makte å realisere sine evner, anlegg og interesser. 1.5 Ideologi Landsdekkende telefon blir driftet av Incestsenteret i Vestfold, som er en privat stiftelse drevet av kvinner og menn som selv har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn, pårørende og annen nær familie til utsatte barn og voksne etter prinsippet "hjelp til selvhjelp". Senteret er bygd for å være et "fristed", mest mulig lik et hjem, hvor utsatte kan komme når som helst på døgnet etter behov. * Et sted hvor de kan være trygge og møte forståelse og varme. * Et sted hvor de slipper å spille roller, for å føle seg akseptert. * Et sted hvor de kan tørre å finne frem til indre følelser og slippe dem løs. * Et sted hvor de kan tørre å finne frem ord på sin ordløse fortid, fri seg fra offerrollen og vinne tilbake egenverd og selvrespekt. * Et sted hvor de kan møte likesinnede, dele felles erfaringer, hjelpe og støtte hverandre frem mot et bedre liv. * Et sted hvor de kan bygge opp styrke og håp for fremtiden på egne premisser. * Et sted hvor de kan finne frem til hvilke overlevelsesstrategier de har benyttet under overgrepstiden. Strategier som kanskje har ført til sen skader, som igjen kanskje hemmer dem i nåtidens hverdagsliv. Strategier som de kanskje automatisk tyr til i nåtiden når det oppstår problemer eller livs kriser, som igjen fører til at det oppstår ekstraproblemer. * Et sted hvor de kan lære å se sammenhengen mellom sen skader og overgrep, og dermed få muligheten til å gjøre noe selv for å bedre egen livssituasjon.

9 - Side 3 av Struktur Landsdekkende telefon blir driftet av Incestsenteret i Vestfold, som er en innovativ organisasjon, med et styre som er senterets øverste organ. Alle viktige avgjørelser fattes av styret. Senteret ledes av en Daglig leder, som står ansvarlig overfor styret. Daglig leder skal påse at senteret fungerer forsvarlig og påse at de vedtak styret fatter blir satt ut i drift. Andre ansatte er likestilt m.h.t. ansvar og arbeidsfordeling. Ledelsesfilosofien bygger opp under at ledelsens oppgave er å frigjøre de utsattes potensialer og energi. Makt brukes støttende. Senteret legger vekt på å lære de utsatte til å utøve selvkontroll. Senterets holdning til feil er at det er feil men lærer av. Senteret legger stor vekt på personalutvikling og opplæring, gjensidig avhengighet, åpent system m.h.t. ressursfordeling og høy toleranse for uklarhet. Senteret arbeider ut i fra et holistisk syn på incestproblematikken, med den utsatte person i sentrum. På bakgrunn av det ser senteret det som viktig å ha et nært og godt samarbeid med det offentlige hjelpeapparat som lege, psykolog, Barne- og Ungdomspsykiatrisk Klinikk, politi, skole, barnehage, annet personell innen helse- og sosialvesen og andre støttesenter i Norge Målgruppe Primært: Incest- og seksuelt misbrukte jenter, gutter, kvinner og menn, og deres pårørende.

10 - Side 4 av 48 - Del 2 Økonomi - Ansatte 2.1. Finansiering av Landsdekkende telefons budsjett. Landsdekkende telefons budsjett er 100 % finansiert av Barne- og likestillings departementet. Budsjett for 2010 var på kr Det å drifte en landsdekkende telefon med to ansatte på vakt hele døgnet, hele året, krevet ca 10 årsverk. Barne- og likestillingsdepartementet bevilger driftsmidler til 4,74 årsverk til Landsdekkende telefon. Da Landsdekkende telefon og Incestsenteret i Vestfold skal gjøre gjentjenester stiller Incestsenteret i Vestfold med 5,26 årsverk av senterets ordinære budsjett til Landsdekkende telefon. Når Landsdekkende telefon og Incestsenteret i Vestfold gjør gjentjenester betyr det at ansatte ved senteret, ved siden av å ivareta beboere og besøkende, også betjener Landsdekkende telefon. Ansatte ved Landsdekkende telefon ivaretar beboere og besøkende ved senteret, ved siden av det å betjene telefonen. Revisjon er gjennomført av BDT Viken Revisjon AS Kjersti Øyslebø Brataas Statsautorisert revisor Presentasjon av ansatte. Landsdekkende telefon har 4,74 årsverk. Se % fordeling under bildene nedenunder. Ansatte blir avlønnet etter Tønsberg kommunes tariff. Alle ansatte, med unntak av to, er avlønnet etter assistentlønn uavhengig hva slags utdannelse de har. Senteret er medlem av HSH. Landsdekkende telefon har følgende forsikringsordninger i Storebrand livsforsikring for alle ansatte: Kollektiv pensjonsordning og gruppe livs forsikring. Yrkesskadeforsikring er tegnet hos: Sparebank 1. Daglig leder: Mary-Ann Oshaug. 100 % stilling dagtid. Ansatte fra: Miljøarbeider Torild: dag/turnus 91,11 % stilling senteret Ansatt fra: Omsorgsarbeider Marny: turnus 50,00 % stilling senteret 21,64 % landsdekkende tlf. Ansatt fra:

11 - Side 5 av 48 - Omsorgsarbeider Line: turnus 50,00 % stilling senteret 21,12 % landsdekkende tlf. Ansatt fra: Omsorgsarbeider Heidi: turnus 34,99 % stilling senteret Ansatt fra: Omsorgsarbeider Oddveig: turnus 50,00 % stilling senteret 46,06 % landsdekkende tlf. Ansatt fra: Miljøarbeider Ragnhild: dagtid 100 % stilling senteret Ansatt fra: Omsorgsarbeider Ingebjørg: turnus 50,00 % stilling senteret 21,05 % landsdekkende tlf. Ansatt fra: Omsorgsarbeider Helen: turnus 24,91 % landsdekkende tlf. Ansatt fra: Omsorgsarbeider Inger: turnus 50,00 % stilling senteret 39,14 % landsdekkende tlf. Ansatt fra: Omsorgsarbeider Anita: turnus 50,00 % stilling senteret 18,12 % landsdekkende tlf Ansatt fra: Omsorgsarbeider Manvir: turnus 61,78 % landsdekkende tlf Ansatt fra: Sosialkonsulent Kristine Gøthesen 100 % turnusstilling Ansatt fra: Omsorgsarbeider Anne: turnus 15,26 % landsdekkende tlf Ansatt fra: Omsorgsarbeider Trine: turnus 50,00 % stilling senteret 30,09 % landsdekkende tlf Ansatt fra: Omsorgsarbeider Anna: turnus 20,66 % senteret 74,93 % landsdekkende tlf Ansatt fra: Omsorgsarbeider Elisabeth: turnus 53,79 % senteret Ansatt fra:

12 - Side 6 av 48 - Del 3 Landsdekkende telefons lokaler. Landsdekkende telefon blir driftet av Incestsenteret i Vestfold, som ble offisielt åpnet i senterets nybygde hus i Glitneveien 22 i Tønsberg, i mai Huset eies av Stiftelsen Incestsenteret i Vestfold. Huset ble bygd med et areal på 450 m2, som er omkranset av en nydelig tomt på 4 mål. Huset er gjeldfritt og finansiert med gavemidler og mange hundre timers dugnadsarbeid. Huset inneholder følgende inndeling: 1 etasje: stue, kjøkken, 1 kontor, 2 små kontor som landsdekkende telefon driftes fra, 2 wc, vaskerom. 2.etasje: Bo avdeling som inneholder 2 soverom, bad, stue og ett kontor. Kjeller som inneholder gymsal og dusj rom med flere dusjer. Incestsenteret i Vestfold Etter 17 års drift bar huset preg av at det var godt brukt. Slitasjen var synlig og det vistes godt at det har vært mange innom senteret for å motta hjelp og støtte for sin vanskelige livssituasjon. I tillegg manglet ansatte kontorer, et eget personalrom og huset trang å bli tilrettelagt for funksjonshemmede. Senteret har brukt flere år på å spare opp gavemidler og planlegge en utbygging/ totalrenovering av huset. Bildene nedenunder viser hvordan senteret var før utbygging/totalrenovering. Incestsenteret i Vestfold Stua i 1 etasje

13 - Side 7 av 48 - Kjøkkenet Kontor 2 etasje Kjøkkenet Ett av soverommene Stua 2 etasje for beboere Senteret sendte i 2009 en søknad til vertskommunen Tønsberg om utbygging og totalrenovering av huset. Bystyret i Tønsberg fattet vedtak om at senteret kunne ta opp et banklån på kr. 1,1 mill. til å finansiere noe av dette arbeidet. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet godkjente låneopptaket. Senteret benyttet i tillegg kr ,- av oppsparte gavemidler til dette arbeidet. Senteret startet en total renovering av huset den Alle rommene ble malt og det ble Badet til beboere skiftet gulvbelegg/laminatgulv i alle rom. I tillegg ble tak og vegger på kontorer, vakt rom og stue lydisolert. Utvendig ble lekkasje på taket og kledning ble reparert. Noen vinduer, terrasse dør og inngangsdør ble skiftet ut med nye. Tre nye kontorer og en ny brukerstue ble bygget. I tillegg ble kjøkkenet utvidet og det kom tre flotte nye terrasser i 2 etasje. Bildene nedenunder viser de store endringene under byggeperioden.

14 - Side 8 av Gravearbeidet starter opp Her begynner veggene til de nye kontorene å komme på plass To dyktige arbeidere som gjorde en flott jobb Begynner å bli ferdig utvendig Her begynner veggene til utvidelsen av kjøkkenet og den nye brukerstua på komme på plass Snart ferdig utvendig. Her starter isolering av tak og vegger Terrassene utenfor soverommene har kommet på plass. Mangler bare skillevegg og tregulv.

15 - Side 9 av Terrassen utenfor brukerstua 2 etasje blir ferdig Snekkeren starter arbeidet med å få ferdig de tre nye kontorene innvendig. Bygget ble ferdigstilt i slutten av september De største endringene for ansatte er de 3 nye kontorene og personalrommet. Nå får ansatte plass til å ha samtaler med brukerne og personalrommet gir de ansatte et sted hvor de kan hente seg inn etter blant annet mange, lange og tunge telefonsamtaler ved landsdekkende telefon. For brukerne betyr den nye brukerstua mye. De har selv innredet den og fått det veldig koselig. Plasseringen av brukerstua er også bra, da den er rett innenfor det nye kjøkkenet. I tillegg er soverommene blitt flotte, med egen terrasse på utsiden. Stua i annen etasje, med egen stor terrasse på utsiden setter brukerne stor pris på. Denne stua er nå åpen for alle brukere i de periodene det ikke er beboere på senteret. For oss alle betyr nok det nye kjøkkenet mest. Dette rommet er blitt hjerte av senteret. Her samles både brukere og ansatte, og i fellesskap lager vi mat, baker, spiller spill og gjør mange andre aktiviteter. Peisen på kjøkkenet skaper i tillegg en lun og fin atmosfære. Det var spesielt deilig denne vinteren som var så kald. Senteret er tilrettelagt for rullestolbrukere i hele 1 etasje. Vi vil i 2011 prøve å få penger til å kjøpe inn en stolheis slik at rullestolbrukere får mulighet til å komme opp til bo-avdelingen i 2 etasje og ned til gymsalen i kjelleren. Bildene under viser hvor flott vi har fått det. Det eneste vi mangler nå er noen bilder og pynt på veggene og garderobeskap i gangen. Senteret ferdig utvendig, mangler bare litt reparasjon av muren på peisen på terrassen. Alle barna i Skoglund barnehage har laget dette flotte bilde til oss. 52 hender i en ring med et flott vers i midten.

16 - Side 10 av 48 - Gangen på senteret. Det nye kjøkkenet vårt. Hjertet av senteret. Det nye kjøkkenet vårt. Hjertet av senteret. Den nye brukerstua i 1 etasje. Det nye kjøkkenet vårt. Hjertet av senteret. Den nye brukerstua i 1 etasje. Det nye kjøkkenet vårt. Hjertet av senteret. Her med utgang til terrassen. Den nye brukerstua i 1 etasje.

17 - Side 11 av 48 - Personalrommet som er rett utenfor Landsdekkende telefons kontorer. Et av de nye kontorene. Ansatte har innredet disse selv. Ett av kontorene til Landsdekkende telefon. Et av de nye kontorene. Ansatte har innredet disse selv. Ett av kontorene til Landsdekkende telefon. Et av de nye kontorene. Ansatte har innredet disse selv. Et av de nye kontorene. Ansatte har innredet disse selv. Et av de nye kontorene. Ansatte har innredet disse selv.

18 - Side 12 av 48 - Et av de nye kontorene. Ansatte har innredet disse selv. Terrassen på utsiden av beboerstua i 2 etasje. Et av de nyrenoverte kontorene. Ett av soverommene i 2 etasje. Et av de nyrenoverte kontorene. Ett av soverommene i 2 etasje. Beboer stua i 2 etasje. Her har det blitt en stor terrasse på utsiden. Det nye badet i 2 etasje til beboerne

19 - Side 13 av 48 - Del 4 Intern opplæring, kompetanseheving og samarbeidsmøter. 4.1 Veiledning/intern opplæring. Landsdekkende telefon engasjerte dette året Bente Væren som veileder for alle ansatte. Bente Væren er utdannet sexolog. Ansatte har fått individuell veiledningsoppfølging dette året. I tillegg ble Geirr Johnsen engasjert som veileder til alle ansatte med 2 timer pr. mnd. Geirr er utdannet psykodramiker og har lang arbeidserfaring innen coaching og personalutvikling. Alle nyansatte mottar intern opplæring ved senteret. Opplæringstiden er beregnet til 1 måned, kan forlenges ved behov. 4.2 Kompetanseheving Ansatte har i 2010 deltatt på følgende seminar: * dager Etterutdanning i Incest- og seksuelle overgrep mot barn Arrangør: Høyskolen i Østfold Antall deltakere fra senteret: 2 deltakere. * dager Etterutdanning i Incest- og seksuelle overgrep mot barn Arrangør: Høyskolen i Østfold Antall deltakere fra senteret: 2 deltakere. * dager Etterutdanning i Incest- og seksuelle overgrep mot barn Arrangør: Høyskolen i Østfold Antall deltakere fra senteret: 2 deltakere. * dager Etterutdanning i Incest- og seksuelle overgrep mot barn Arrangør: Høyskolen i Østfold Antall deltakere fra senteret: 2 deltakere.

20 - Side 14 av 48 - * dager Etterutdanning i Incest- og seksuelle overgrep mot barn Arrangør: Høyskolen i Østfold Antall deltakere fra senteret: 2 deltakere. * dager Etterutdanning i Incest- og seksuelle overgrep mot barn Arrangør: Høyskolen i Østfold Antall deltakere fra senteret: 2 deltakere. * dager Etterutdanning i Incest- og seksuelle overgrep mot barn Arrangør: Høyskolen i Østfold Antall deltakere fra senteret: 2 deltakere. * dag Fagseminar Arrangør: Incestsenteret i Vestfold. Tema: Kommunikasjon. Foreleser: Jon Berglund. Antall deltakere fra senteret: 18 deltakere. * dager Landskonferanse i Skien Arrangør: Senter mot seksuelle overgrep, Skien. Tema: Nettrelaterte overgrep, kjønnslemlestelse Foreleser: Fredrik Skoglund, Egon Kvigne, May Lisa Spjelkevik. Antall deltakere fra senteret: 8 deltakere. * dager Landskonferanse i Skien Arrangør: Senter mot seksuelle overgrep, Skien Tema: Hvordan gjøre hverandre gode, etikk, barn ved senterne, hvilken behandling trenger utsatte barn, hva kan RVTS være for senterne. Foreleser: Ingebrigt Steen Jensen, Lars Gunnar Lingås, Ellen Brockmann. Mogens Albæk. Antall deltakere fra senteret: 8 deltakere. * dager Landskonferanse i Skien Arrangør: Senter mot seksuelle overgrep, Skien Tema: Sekundærtraumatisering. gruppearbeid i forhold til tretthet og slitasje på ansatte. Foreleser: Kartrine Aamot, styreleder senteret i Skien. Antall deltakere fra senteret: 8 deltakere.

21 - Side 15 av Kompetanse hos ansatte Personlig kompetanse: Ansatte har stor kompetanse i det å møte den enkelte bruker der den er der og da. Ansatte har stor evne til å se brukeren, lytte og vinne tillitt hos den enkelte. Ansatte har stor evne til å samarbeide, forholde seg rolig i stressede situasjoner og takle uforutsette ting som kan oppstå spesielt på natt og helg. Faglig kompetanse hos ansatte Ansatte har stor kompetanse i det å se kollegaer og å ivareta hverandre når det trengs i en hektisk hverdag. Ansatte bidrar sterkt til å utvikle et godt arbeidsmiljø. Barnevernpedagog med videreutdannelse i familieterapi og overgrepsproblematikk blant barn og unge, grunnfag i psykologi og sosialpedagogikk, mellomfag i administrasjon og ledelse. Barnevernpedagog med etterutdannelse i overgrepsproblematikk blant barn og unge, ungdomskunnskap og spes.ped, Art-trener. Barnevernspedagog Sosionom Lærer Gestaltterapeut Director of Psykodrama, Sociodrama, Sociometry and Group psykotherapy og skuespiller. Vernepleier og Sexolog Naturterapeut Bachler i pedagogikk, grunnfag i psykologi. Hjelpepleier Barnepleier.

22 - Side 16 av 48 - Del 5 Utfordringer hvilke planer har Landsdekkende telefon på følgende områder: 5.1 Fokus på arbeids oppgaver - utviklingsoppgaver. Kvalitetssikre den faglige virksomheten. Landsdekkende telefon har og vil i fremtiden ha stor fokus på gode kvalitetssikringsrutiner. Samarbeid med øvrige incestsentre om telefontjenesten. Leder av telefonen vil delta på faste møter med andre ledere på de forskjellige incest- senterne i Norge, i regi av FMSO. FMSO innkaller til disse møtene. Leder av telefonen ble innkalt en gang i 2010 til et slikt møte, men kunne ikke delta pga arbeid på en spesielt vanskelig sak på senteret. Tilrettelegging av telefonen slik at den til enhver til er i tråd med brukernes behov. Det er brukerens stemme som er avgjørende i forhold til hvorledes telefonen fungerer best for den enkelte, og hva slags hjelp den enkelte har behov for. Ved to anledninger har vi annonsert på hjemmesiden til Landsdekkende telefon tidspunkter hvor brukere av telefonen kan ringe og snakke med leder av telefonen. Målet med dette tilbudet er at brukere kan formidle positive og negative erfaringer ved telefontjenesten direkte til leder. Kompetanseoppbygging. Landsdekkende telefon har kartlagt blant de ansatte, hvilket behov for faglig kunnskap de har behov for å lære mer om. På bakgrunn av disse behovene er vi i gang med å utvikle et kompetanseoppbyggingsprogram for ansatte. Vi har i denne forbindelse tatt kontakt med div foredragsholdere. På grunn av omfattende utbygging/totalrenovering av huset telefonen blir driftet fra, fikk vi kun mulighet til å gjennomføre ett dags seminar på senteret i Professor Jon Berglund underviste om kommunikasjon. I tillegg deltok 8 ansatte på landskonferansen i Skien. To ansatte har gjennomført videreutdanning innen incest- og seksuelt misbrukte barn ved Høyskolen i Østfold. Vi har i tillegg tatt kontakt med RVTS- SØR og drøfte et samarbeid rundt kompetanseoppbyggingsprogrammet. RVTS-SØR er meget positiv til å bidra med forelesere og vil allerede på nyåret 2011 komme til senteret flere ganger å gjennomføre div undervisningsbolker. Leder ved Landsdekkende telefonen og ett par andre ansatte vil også delta på div kompetansetiltak i regi av RVTS-SØR. Brukermedvirkning på individ og systemnivå. Landsdekkende telefon ser på brukerne av telefonen som en viktig ressurs i forhold til arbeidet og tilbudet ved telefonen. Vi vil i fremtiden ha større fokus på brukermedvirkning. Kontakt med Alarmtelefonen for barn og unge. Leder av telefonen har ved to anledninger hatt samtaler med Alarmtelefonen i 2010, for å drøfte et samarbeid. I tillegg informerer Landsdekkende telefon om Alarmtelefonen på hjemmesiden, i informasjonsbrosjyrer og visittkort, som blir gitt til alle elever som får undervisning i barneskolene i Vestfold.

23 - Side 17 av 48 - Del 6 Telefonhenvendelser. 6.1 Total antall telefonhenvendelser Klokken Opp./ned. i forh. til 2009 Totale telefoner (+2.10 %) (+6,39 %) (-10,00 %) (+24,50 %) (+79,88 %) (+59,54 %) ( %) (+25,20 %) (+73,42 %) (+27,59 %) (+71,39 %) ( %) (+5.82 %) ( %) ( %) ( %) ( %) (-9.05 %) (-5.37 %) (-7.36 %) (-4,05 %) (-6.38 %) (-25,00 %) ( %) SUM ( %) Merk: Tallene i parentes viser oppgang / nedgang i prosent i forhold til foregående år. (Landsdekkende telefon, 2010) Tabellen over viser total antall telefonhenvendelser Landsdekkende telefon har mottatt fra med inndeling for hvert år frem til og med Som det kommer frem i tabellen har telefonen i 2010 mottatt telefoner (det er en økning på 11,17 % i forhold til 2009). Tabellen viser videre at telefonen i perioden fra til og med 2010 totalt har mottatt telefonhenvendelser. I den samme tidsperioden viser tabellen at telefonen i tidsrommet mellom kl og mellom kl har mottatt totalt (52,53 %) telefoner. Det er en tidsperiode da det ordinære hjelpeapparat er stengt. Det viser klart at det er behov for en døgnåpen Landsdekkende telefon.

24 - Side 18 av Total antall telefonhenvendelser i perioden fra , inndelt etter målgrupper og fylker. Fylke Jente Gutt Kvinne Mann Taus/Ukjent Pårørende Overgriper Andre Offent. SUM % Akershus ,81 % Aust-Agder ,55 % Buskerud ,26 % Finnmark ,06 % Hedmark ,27 % Hordaland ,40 % Møre og Romsdal ,92 % Nord-Trøndelag ,58 % Nordland ,20 % Oppland ,64 % Oslo ,89 % Rogaland ,74 % Sogn og Fjordane ,17 % Sør-Trøndelag ,87 % Telemark ,23 % Troms ,35 % Vest-Agder ,98 % Vestfold ,66 % Østfold ,21 % Ukjent fylke ,22 % SUM % (Landsdekkende telefon, 2010) Tabellen viser at Landsdekkende telefon har mottatt totalt telefoner i perioden fra til og med Tabellen viser videre en inndeling over hvem som har ringt og hvilket fylke de kommer fra. Som tabellen viser er det flest henvendelser fra Vestfold Fylke, med hele (28,66 %) telefoner. Tabellen viser videre at hele (17,89 %) av telefonene kom fra Oslo (19,52 %) av telefonhenvendelsene er tause/ukjente telefoner. Tabellen viser at hele (41,61 %) av telefon henvendelsene kom fra primærmål gruppen kvinner.

25 - Side 19 av Total antall telefonhenvendelser i 2010, inndelt etter målgrupper og fylker. Fylke Jente Gutt Kvinne Mann Taus/Ukjent Pårørende Overgriper Andre Offentlige. SUM % Akershus ,66 % Aust-Agder ,19 % Buskerud ,81 % Finnmark ,13 % Hedmark ,60 % Hordaland ,79 % Møre og Romsdal ,17 % Nord-Trøndelag ,94 % Nordland ,40 % Oppland ,60 % Oslo ,40 % Rogaland ,51 % Sogn og Fjordane ,12 % Sør-Trøndelag ,62 % Telemark ,00 % Troms ,52 % Vest-Agder ,83 % Vestfold ,54 % Østfold ,79 % Ukjent fylke ,38 % SUM % (Landsdekkende telefon, 2010) Tabellen viser at Landsdekkende telefon mottok totalt telefoner i Tabellen viser videre en inndeling over hvem som har ringt og hvilket fylke de kommer fra. Som tabellen viser er det flest henvendelser fra Vestfold Fylke, med hele (21,54 %) telefoner. Tabellen viser videre at hele (21,40 %) av telefonene kom fra Oslo (15,38 %) av telefonhenvendelsene er tause/ukjente telefoner. Tabellen viser at hele (41,81 %) av telefon henvendelsene kom fra primærmål gruppen kvinner.

26 - Side 20 av Total antall telefonhenvendelser fra utsatte jenter, inndelt etter alder og fylker. Kjønn Telefoner i 2010 fra jenter i alderen; Telefoner i perioden fra jenter i alderen: Alder: 8 år og yngre 9-12 år år SUM 8 år og yngre 9-12 år år SUM Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Ukjent SUM TOTAL (Landsdekkende telefon, 2010) Tabellen viser at 359 (1,62 %) av telefonene kom fra utsatte jenter mellom 8 og 17 år i Av disse var hele 75 (20,89 %) av telefonene fra jenter alderen mellom 9-12 år. Den største gruppen som ringte var jenter i alderen mellom år, hele 284 (79,11 %) telefoner. 238 (66,30 %) telefoner kom fra jenter som er bosatt i Vestfold. I perioden fra 2006 til og med 2010 har totalt (2,56 %) av telefonene vært fra jenter under 18 år.

27 - Side 21 av Total antall telefonhenvendelser fra utsatte gutter, inndelt etter alder og fylker. Kjønn Telefoner i 2010 fra gutter i alderen; Telefoner i perioden fra gutter i alderen: Alder: 8 år og yngre 9-12 år år SUM 8 år og yngre 9-12 år år SUM Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Ukjent SUM TOTAL (Landsdekkende telefon, 2010) Tabellen viser at 189 (0,86 %) av telefonene kom fra utsatte gutter mellom 8 og 17 år i Av disse var hele 71 (37,57 %) av telefonene fra gutter alderen mellom 9-12 år. Den største gruppen som ringte var gutter i alderen mellom år, hele 118 (62,43 %) telefoner. 159 (84,13 %) telefoner kom fra gutter som er bosatt i Vestfold. I perioden fra 2006 til og med 2010 har totalt 868 (0,90 %) av telefonene vært fra gutter under 18 år.

28 - Side 22 av Total antall telefonhenvendelser fra utsatte kvinner, inndelt etter alder og fylker. Kjønn Telefoner i 2010 fra kvinner i alderen; Telefoner i perioden fra kvinner i alderen: Alder: år år 35 år og eldre SUM år år 35 år og eldre SUM Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Ukjent SUM TOTAL (Landsdekkende telefon, 2010) Tabellen viser at (41,81 %) av telefonene kom fra utsatte kvinner i Av disse var hele (17,37 %) av telefonene fra kvinner alderen mellom år. Den største gruppen som ringte var kvinner i alderen over 35 år, hele (43,23 %) telefoner (19,13 %) telefoner kom fra kvinner som er bosatt i Vestfold. I perioden fra 2006 til og med 2010 har totalt (41,61 %) av telefonene vært fra utsatte kvinner.

29 - Side 23 av Total antall telefonhenvendelser fra utsatte menn, inndelt etter alder og fylker. Kjønn Telefoner i 2010 fra menn i alderen; Telefoner i perioden fra menn i alderen: Alder: år år 35 år og eldre SUM år år 35 år og eldre SUM Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Ukjent SUM TOTAL (Landsdekkende telefon, 2010) Tabellen viser at (17,45 %) av telefonene kom fra utsatte menn i Av disse var hele 691 (17,92 %) av telefonene fra menn alderen mellom år. Den største gruppen som ringte var menn i alderen over 35 år, hele (46,24 %) telefoner. 680 (17,63 %) telefoner kom fra menn som er bosatt i Oslo. I perioden fra 2006 til og med 2010 har totalt (9,31 %) av telefonene vært fra utsatte menn.

30 - Side 24 av Total antall telefonhenvendelser fra pårørende i Henvendelse fra Antall telefoner Mor 528 Far 115 Fostermor 80 Fosterfar 0 Stemor 1 Stefar 1 Partner 51 Total 776 (Landsdekkende telefon, 2010) Tabellen over viser at 776 (3,51 %) telefoner kom fra primærmålgruppe pårørende i Av disse kom 528 (68,04 %) telefoner fra biologisk mor Total antall telefonhenvendelser fra overgripere, inndelt etter alder og fylker. Kjønn Telefoner i 2010 fra overgriper i alderen; Telefoner i perioden fra overgriper i alderen: Alder: år år 35 år og eldre SUM år år 35 år og eldre SUM Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Ukjent SUM TOTAL (Landsdekkende telefon, 2010) Tabellen viser at 46 (0,05 %) telefoner kom fra overgripere i Den største gruppen som ringte var overgripere mellom 35 år og eldre, hele 38 telefoner (82,61 %). 37 (80,43 %) telefoner kom fra overgripere som er bosatt i Oslo. I perioden fra 2006 til og med 2010 har totalt 209 (0,22 %) av telefonene vært fra overgripere.

31 - Side 25 av Bakgrunnen for hvorfor primærmålgruppen ringte i Bakgrunn Barn Ungdom Voksen Ukjent SUM Angst Avlyse enesamtale/gruppe Bekymret for annen bruker Bekymret for ektefelle/samboer Blir ikke trodd ang. overgrepene Blir misbrukt nå Deprimert Div. annet Dårlig samvittighet Ensomhet Flashback Fortvilelse over egen livssituasjon Fortvilelse, anmeldelse henlagt Fortvilelse, pårørende til utsatt barn Gråter hele tiden Har det bra Konsentrasjonsproblemer Lavt selvbilde Lurer på om det jeg opplever er overgrep? Mareritt Misbruker/ har misbrukt barn seksuelt Mistanke om overgrep mot andres barn Mistanke om overgrep mot egne barn Mistet kontakt med familie Mitt barn blir misbrukt nå Nysgjerrig på hva incest er? Problemer i familien Problemer med egen kropp Problemer med venner Redd Redd for represalier fra overgriper Rettsak, eget barn/samvær med egne barn Råd ang. egne barn/fosterbarn Samlivsproblemer Selvmordstanker Selvskading Sint Skal i avhør/rettssak Skamfølelse Skyldfølelse Sorg / tap Søvnproblemer Tilbud ved senteret Trusler Tør ikke sende barnet til samvær med far Ukjent Urolig Usikker ang. min seksuelle legning Venn / venninne er utsatt Voldtatt nå Ønsker bo opphold på senteret Ønsker enesamtale Ønsker psykolog/psykiater/advokat Ønsker å prate med den jeg har samtale med Ønsker å prate om overgrep jeg har opplevd SUM Primær (Landsdekkende telefon, 2010)

32 - Side 26 av 48 - Tabellen over viser bakgrunnen for hvorfor primærmålgruppen ringte til Landsdekkende telefon i I tabellen er barn i alderen fra 12 år og yngre, ungdom 13 til og med 17 år og voksne 18 år og eldre. Som det kommer frem i tabellen har 146 barn, og 402 ungdom selv ringt til telefonen. Tabellen viser videre at 13 barn under 12 år og 31 ungdom mellom 13 og 17 år selv ringt pga at de blir misbrukt seksuelt på det tidspunktet de ringte. Tabellen viser i tillegg at 2 barn, 6 ungdom og 5 voksne har ringt pga at de akkurat har blitt voldtatt. Den største gruppen som ringte, hele (21,68 %) var fra utsatte som var fortvilt over egen livssituasjon (16,21 %) telefoner inneholdt samtaler som dreide seg om at den enkelte var ensom, av disse var 26 barn, 24 ungdommer og voksne (12,09 %) telefoner var fra utsatte som slet med angst. 6.3 Total antall telefonhenvendelser fra andre i 2010 Henvendelse fra SUM Besteforeldre 657 Diverse andre 504 Fetter/kusine 39 FMSO 1 Naboer 121 Media 191 Studenter 154 Søsken 332 Støttekontakt 58 Svoger/svigerinne 59 Tante/onkel 296 Venn av familien 194 Sum andre (Landsdekkende telefon, 2010) Tabellen viser total telefoner kom fra målgruppen andre i Tabellen viser et stort antall telefoner, hele 657 (25,21 %) telefoner fra besteforeldre.

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2011 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2011 3 Målsetning og målgruppe 4 Organisasjonen SMSO Rogaland 5 Styret og personalet

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 1 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 2 Årsmelding 2013 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet.

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet. Årsrapport 2010 INNHOLD 1 Innledning og formål 2 Representantskap og styre 3 Driften av Krisesenteret 4 Kurs og samlinger / personalet 5 Informasjon/HMS 6 Økonomi 7 Beboere 8 Gaver 9 Brukerne/Refleksjoner

Detaljer

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2013. www.vikensenter.

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2013. www.vikensenter. Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus Årsrapport 2013 www.vikensenter.no Innhold Styret - Representantskapet - Regnskap 2 3 Styret

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg ÅRSRAPPORT 2011 Viken senter for psykiatri og sjelesorg Styret I 2011 var det 5 år siden Viken senter for psykiatri og sjelesorg mottok de første pasienter til behandling ved klinikken, og de første gjester

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom 800 33 321 www.korspahalsen.no Årsrapport 2005 Røde Kors-telefonen for barn og ungdom INNHOLD OM TJENESTEN 5 Kors på halsen ny nettjeneste 6 Barn og unges behov 9 De frivillige 10 PERIODESTATISTIKK FRA

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal Telefon 37 02 02 00 Telefon Kristiansand Kristiansand 38 38 3807 07 11 11 11 11 Web side: Arendal www.smso-agder.no

Detaljer

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme Norges Kvinneog Familieforbund Norges Kvinne- og Familieforbunds handlingsplan for landsmøteperioden 2008 2010

Detaljer

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 10 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 03. mars Ungdomsgruppe#

Detaljer

LØVETANNAVISEN. ADHD myter og fakta. Hilser Løvetannavisen velkommen side 6

LØVETANNAVISEN. ADHD myter og fakta. Hilser Løvetannavisen velkommen side 6 LØVETANNAVISEN Hilser Løvetannavisen velkommen side 6 ADHD myter og fakta ADHD og ADD begreper mange har hørt om, men som få vet hva betyr. Mytene omkring hva ADHD og ADD er, er mange. Side 8-9 2 Løvetannavisen

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

PROSTITUSJON I KRISTIANSAND

PROSTITUSJON I KRISTIANSAND PROSTITUSJON I KRISTIANSAND KARTLEGGINGSRAPPORT JANUAR 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I BAKGRUNNSINFORMASJON OG METODE 1.1 Bakgrunn s.3 1.2. Kartleggingens målsetninger s.4 1.3. Lovverk og begrepsavklaringer

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer