Årsrapport 2010 Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010 Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte

2 Forord: Året 2010 står igjen som et utfordrende og spennende år for Landsdekkende telefon. Det har vært spesielt utfordrende i forhold til den omfattende utbyggingen og total restaureringen i bygget telefonen blir driftet fra. Selv om vi til tider hadde mye støv og støy i huset, klarte vi heldigvis å holde telefontjenesten i gang gjennom hele dette omfattende arbeidet. En stor takk til ansatte og brukere for deres tålmodighet når dette arbeidet stod på som verst. Det var stor pågang ved Landsdekkende telefon i Telefonen mottok totalt telefoner, noe som er en oppgang på 11,17 % i forhold til Det var også mange nye brukere som tok kontakt. Totalt mottok telefonen 805 førstegangshenvendelser, noe som er en økning på 12,59 % i forhold til Landsdekkende telefon har etter hvert som årene har gått opparbeidet et godt og nært samarbeid med det offentlige hjelpeapparat. Vi kan med glede, konstatere at det offentlige hjelpeapparat ser på telefonen som en naturlig samarbeidspart. En forutsetning for telefonens eksistens i fremtiden er økonomisk bevilgninger fra Staten. Vi vil i den anledning sende en stor takk for den velvillighet Barne- og likestillingsdepartementet har vist Landsdekkende telefon ved å støtte oss økonomisk. Vi håper på fortsatt like godt samarbeid og velvillighet i årene som kommer. Vi vil også rette en stor takk til Barne- ungdoms- og familiedirektoratet for oppfølgingen av telefonen. Vi vil også rette en stor takk til alle brukerne av telefonen, for deres tålmodighet de gangene de har måtte vente, da vi ikke har hatt mulighet til å yte hjelp med en gang. Vi vil også rette en stor takk til alle våre ansatte. Uten deres hjelp og velvillighet hadde telefonens drift blitt umulig. Dere er alle svært verdifulle og dere har alle gjort en utrolig fin jobb. Til slutt vil vi rette en stor takk til vårt styre. Avslutningsvis vil vi takke oss selv for et godt samarbeid og flott arbeidsinnsats i året som har gått. Tønsberg, Med vennlig hilsen Landsdekkende telefon ved Daglig leder Mary-Ann Oshaug Familieterapeut

3 Innledning: Årsrapporten for 2010 inneholder en beskrivelse av Landsdekkende telefon som organisasjon, økonomi, ansatte, lokalene, intern opplæring, kompetanseheving, utfordringer og div. statistikker. Første del inneholder Landsdekkende telefon som organisasjon. Her presenteres telefonens verdigrunnlag, ideologi, struktur, målgruppe, målsetting og telefonens styre. Andre del inneholder finansieringen av telefonen og en presentasjon av ansatte. Tredje del blir telefonens lokaler beskrevet. Del fire inneholder intern opplæring, kompetanseheving og en beskrivelse av ansattes kompetanse. I del fem skisseres telefonens utfordringer i Del seks inneholder statistiske oversikter over antall telefoner. Total antall henvendelser ved telefonen inndelt etter kjønn og bosted og antall førstegangshenvendelser fra målgruppen inndelt etter kjønn. Bakgrunnen for at den enkelte ringte, hvor de fant senterets telefonnummer og besøk på senterets Webside.. Del syv inneholder statistiske oversikter over antall førstegangshenvendelser. Del åtte inneholder fakta vedrørende førstegangshenvendelsene som alder ved første overgrep, hvor lenge overgrepene har vart, hvilke problemer de sliter med, hvem overgriper er og hvilket yrke overgriper har. Rapporten avsluttes med telefonens samarbeidspartnere, med total antall henvendelser fra og til det offentlige hjelpeapparat. Styres beretning, driftsresultat og revisoruttalelse.

4 Innhold: Side Del 1 Landsdekkende telefon som organisasjon 1.1 Organisasjonsform Styre representanter Målsetting Verdigrunnlag Ideologi Struktur Målgruppe. 3. Del 2 Økonomi - Ansatte 2.1 Finansiering av Landsdekkende telefons budsjett Presentasjon av ansatte. 4. Del 3 Landsdekkende telefons lokaler. 6. Del 4 Intern opplæring, kompetanseheving. 4.1 Veiledning/intern opplæring Kompetanseheving Kompetanse hos ansatte. 15. Del 5 Utfordringer hvilke planer har Landsdekkende telefon på følgende områder: 5.1 Fokus på arbeidsoppgaver utviklingsoppgaver. 16.

5 Innhold: Side Del 6 Telefonhenvendelser 6.1 Total antall telefonhenvendelser Total antall telefonhenvendelser i perioden fra , inndelt etter målgrupper og fylker Total antall telefonhenvendelser i 2010, inndelt etter målgrupper og fylker Total antall telefonhenvendelser fra utsatte jenter, inndelt etter alder og fylker Total antall telefonhenvendelser fra utsatte gutter, inndelt etter alder og fylker Total antall telefonhenvendelser fra utsatte kvinner, inndelt etter alder og fylker Total antall telefonhenvendelser fra utsatte menn, inndelt etter alder og fylker Total antall telefonhenvendelser fra pårørende i Total antall telefonhenvendelser fra overgripere, inndelt etter alder og fylker Bakgrunn for hvorfor primærmålgruppen ringte telefonen i Total antall telefonhenvendelser fra andre i Bakgrunn for hvorfor andre ringte telefonen i Total antall telefonhenvendelser fra offentlige etater i Bakgrunn for hvorfor offentlige etater ringte telefonen i Hvor fant målgruppen telefonnummeret til Landsdekkende telefon i Del 7 Førstegangshenvendelsene Total antall førstegangshenvendelser, inndelt etter hvilket år de tok kontakt og hvilket fylke de kommer fra. 31.

6 Innhold: Side 7.1. Total antall førstegangshenvendelser, inndelt etter kjønn og fylker Total antall førstegangshenvendelser vedrørende jenter, inndelt etter alder og fylke Total antall førstegangshenvendelser vedrørende gutter, inndelt etter alder og fylke Total antall førstegangshenvendelser fra kvinner, inndelt etter alder og fylke Total antall førstegangshenvendelser fra menn, inndelt etter alder og fylke Total antall førstegangshenvendelser fra overgripere, inndelt etter alder og fylke Total antall besøk på Web-siden, total antall i Del 8 Fakta vedrørende førstegangshenvendelsene. 8.1 Alder ved første overgrep, og hvor lenge varte overgrepene Hvilke problemer sliter den enkelte med i dag? Hvem er overgriper, og hvilket yrke har overgriper? 41. Del 9 Samarbeidsinstanser. 9.1 Total antall henvisninger fra og til det offentlige hjelpeapparat og andre. 43. Styrets beretning Driftsresultat 2010 Landsdekkende telefon 45. Noter til regnskapet Revisor uttalelse

7 - Side 1 av 48 - Del 1 Landsdekkende telefon som organisasjon 1.1 Organisasjonsform Stortinget besluttet 17.mars 2005 at det skulle opprettes en landsdekkende hjelpetelefon for incest- og seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn og pårørende og annen familie til seksuelt misbrukte. Den 13.desember 2005 besluttet Barne- og familie departementet at Incestsenteret i Vestfold skal drifte og betjene landsdekkende telefon. Landsdekkende telefon ble offisielt åpnet den , av Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem. Det er Barne- ungdoms og familiedirektoratet som har oppfølging av Landsdekkende telefon Styre representanter Styret for Landsdekkende telefon er det samme som for Incestsenteret i Vestfold, og har i 2010 bestått av følgende representanter: Styreleder Daglig leder Styremedlem Tønsberg kommune Rita Krøgnes Aase Mary-Ann Oshaug Eivind Andersen Sonja Wigenstam (Advokat) (Familieterapeut) Styremedlem Representantansatte Regnskapsfører: Rita Tolsrød Anna N. Aas Erik Kleiven (Regnskapspartner A/S) 1.3. Målsetting Landsdekkende telefons målsetting er å avdekke seksuelle overgrep hos barn og ungdom og bidra til at seksuelt misbrukte barn, ungdom, kvinner, menn og deres pårørende får en bedre livskvalitet..

8 - Side 2 av Verdigrunnlag Landsdekkende telefons verdigrunnlag bygger på et humanetisk menneskesyn, som legger hovedvekten på det "indre". Vi arbeider etter en helhetlig forståelse av den enkeltes behov for trygghet, nærhet, kjærlighet, tilhørighet, anerkjennelse, respekt og selvrealisering. Grunntanken er at hvert menneske oppfatter, forstår og tolker sin egen situasjon. Ut fra denne forståelse og innsikt avgjør den enkelte hvordan vedkommende skal handle. Et viktig arbeid er å hjelpe den enkelte til å øke sin trygghetsfølelse og sin selvrespekt, slik at vedkommende kan føle seg friere, og i større grad kunne makte å realisere sine evner, anlegg og interesser. 1.5 Ideologi Landsdekkende telefon blir driftet av Incestsenteret i Vestfold, som er en privat stiftelse drevet av kvinner og menn som selv har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn, pårørende og annen nær familie til utsatte barn og voksne etter prinsippet "hjelp til selvhjelp". Senteret er bygd for å være et "fristed", mest mulig lik et hjem, hvor utsatte kan komme når som helst på døgnet etter behov. * Et sted hvor de kan være trygge og møte forståelse og varme. * Et sted hvor de slipper å spille roller, for å føle seg akseptert. * Et sted hvor de kan tørre å finne frem til indre følelser og slippe dem løs. * Et sted hvor de kan tørre å finne frem ord på sin ordløse fortid, fri seg fra offerrollen og vinne tilbake egenverd og selvrespekt. * Et sted hvor de kan møte likesinnede, dele felles erfaringer, hjelpe og støtte hverandre frem mot et bedre liv. * Et sted hvor de kan bygge opp styrke og håp for fremtiden på egne premisser. * Et sted hvor de kan finne frem til hvilke overlevelsesstrategier de har benyttet under overgrepstiden. Strategier som kanskje har ført til sen skader, som igjen kanskje hemmer dem i nåtidens hverdagsliv. Strategier som de kanskje automatisk tyr til i nåtiden når det oppstår problemer eller livs kriser, som igjen fører til at det oppstår ekstraproblemer. * Et sted hvor de kan lære å se sammenhengen mellom sen skader og overgrep, og dermed få muligheten til å gjøre noe selv for å bedre egen livssituasjon.

9 - Side 3 av Struktur Landsdekkende telefon blir driftet av Incestsenteret i Vestfold, som er en innovativ organisasjon, med et styre som er senterets øverste organ. Alle viktige avgjørelser fattes av styret. Senteret ledes av en Daglig leder, som står ansvarlig overfor styret. Daglig leder skal påse at senteret fungerer forsvarlig og påse at de vedtak styret fatter blir satt ut i drift. Andre ansatte er likestilt m.h.t. ansvar og arbeidsfordeling. Ledelsesfilosofien bygger opp under at ledelsens oppgave er å frigjøre de utsattes potensialer og energi. Makt brukes støttende. Senteret legger vekt på å lære de utsatte til å utøve selvkontroll. Senterets holdning til feil er at det er feil men lærer av. Senteret legger stor vekt på personalutvikling og opplæring, gjensidig avhengighet, åpent system m.h.t. ressursfordeling og høy toleranse for uklarhet. Senteret arbeider ut i fra et holistisk syn på incestproblematikken, med den utsatte person i sentrum. På bakgrunn av det ser senteret det som viktig å ha et nært og godt samarbeid med det offentlige hjelpeapparat som lege, psykolog, Barne- og Ungdomspsykiatrisk Klinikk, politi, skole, barnehage, annet personell innen helse- og sosialvesen og andre støttesenter i Norge Målgruppe Primært: Incest- og seksuelt misbrukte jenter, gutter, kvinner og menn, og deres pårørende.

10 - Side 4 av 48 - Del 2 Økonomi - Ansatte 2.1. Finansiering av Landsdekkende telefons budsjett. Landsdekkende telefons budsjett er 100 % finansiert av Barne- og likestillings departementet. Budsjett for 2010 var på kr Det å drifte en landsdekkende telefon med to ansatte på vakt hele døgnet, hele året, krevet ca 10 årsverk. Barne- og likestillingsdepartementet bevilger driftsmidler til 4,74 årsverk til Landsdekkende telefon. Da Landsdekkende telefon og Incestsenteret i Vestfold skal gjøre gjentjenester stiller Incestsenteret i Vestfold med 5,26 årsverk av senterets ordinære budsjett til Landsdekkende telefon. Når Landsdekkende telefon og Incestsenteret i Vestfold gjør gjentjenester betyr det at ansatte ved senteret, ved siden av å ivareta beboere og besøkende, også betjener Landsdekkende telefon. Ansatte ved Landsdekkende telefon ivaretar beboere og besøkende ved senteret, ved siden av det å betjene telefonen. Revisjon er gjennomført av BDT Viken Revisjon AS Kjersti Øyslebø Brataas Statsautorisert revisor Presentasjon av ansatte. Landsdekkende telefon har 4,74 årsverk. Se % fordeling under bildene nedenunder. Ansatte blir avlønnet etter Tønsberg kommunes tariff. Alle ansatte, med unntak av to, er avlønnet etter assistentlønn uavhengig hva slags utdannelse de har. Senteret er medlem av HSH. Landsdekkende telefon har følgende forsikringsordninger i Storebrand livsforsikring for alle ansatte: Kollektiv pensjonsordning og gruppe livs forsikring. Yrkesskadeforsikring er tegnet hos: Sparebank 1. Daglig leder: Mary-Ann Oshaug. 100 % stilling dagtid. Ansatte fra: Miljøarbeider Torild: dag/turnus 91,11 % stilling senteret Ansatt fra: Omsorgsarbeider Marny: turnus 50,00 % stilling senteret 21,64 % landsdekkende tlf. Ansatt fra:

11 - Side 5 av 48 - Omsorgsarbeider Line: turnus 50,00 % stilling senteret 21,12 % landsdekkende tlf. Ansatt fra: Omsorgsarbeider Heidi: turnus 34,99 % stilling senteret Ansatt fra: Omsorgsarbeider Oddveig: turnus 50,00 % stilling senteret 46,06 % landsdekkende tlf. Ansatt fra: Miljøarbeider Ragnhild: dagtid 100 % stilling senteret Ansatt fra: Omsorgsarbeider Ingebjørg: turnus 50,00 % stilling senteret 21,05 % landsdekkende tlf. Ansatt fra: Omsorgsarbeider Helen: turnus 24,91 % landsdekkende tlf. Ansatt fra: Omsorgsarbeider Inger: turnus 50,00 % stilling senteret 39,14 % landsdekkende tlf. Ansatt fra: Omsorgsarbeider Anita: turnus 50,00 % stilling senteret 18,12 % landsdekkende tlf Ansatt fra: Omsorgsarbeider Manvir: turnus 61,78 % landsdekkende tlf Ansatt fra: Sosialkonsulent Kristine Gøthesen 100 % turnusstilling Ansatt fra: Omsorgsarbeider Anne: turnus 15,26 % landsdekkende tlf Ansatt fra: Omsorgsarbeider Trine: turnus 50,00 % stilling senteret 30,09 % landsdekkende tlf Ansatt fra: Omsorgsarbeider Anna: turnus 20,66 % senteret 74,93 % landsdekkende tlf Ansatt fra: Omsorgsarbeider Elisabeth: turnus 53,79 % senteret Ansatt fra:

12 - Side 6 av 48 - Del 3 Landsdekkende telefons lokaler. Landsdekkende telefon blir driftet av Incestsenteret i Vestfold, som ble offisielt åpnet i senterets nybygde hus i Glitneveien 22 i Tønsberg, i mai Huset eies av Stiftelsen Incestsenteret i Vestfold. Huset ble bygd med et areal på 450 m2, som er omkranset av en nydelig tomt på 4 mål. Huset er gjeldfritt og finansiert med gavemidler og mange hundre timers dugnadsarbeid. Huset inneholder følgende inndeling: 1 etasje: stue, kjøkken, 1 kontor, 2 små kontor som landsdekkende telefon driftes fra, 2 wc, vaskerom. 2.etasje: Bo avdeling som inneholder 2 soverom, bad, stue og ett kontor. Kjeller som inneholder gymsal og dusj rom med flere dusjer. Incestsenteret i Vestfold Etter 17 års drift bar huset preg av at det var godt brukt. Slitasjen var synlig og det vistes godt at det har vært mange innom senteret for å motta hjelp og støtte for sin vanskelige livssituasjon. I tillegg manglet ansatte kontorer, et eget personalrom og huset trang å bli tilrettelagt for funksjonshemmede. Senteret har brukt flere år på å spare opp gavemidler og planlegge en utbygging/ totalrenovering av huset. Bildene nedenunder viser hvordan senteret var før utbygging/totalrenovering. Incestsenteret i Vestfold Stua i 1 etasje

13 - Side 7 av 48 - Kjøkkenet Kontor 2 etasje Kjøkkenet Ett av soverommene Stua 2 etasje for beboere Senteret sendte i 2009 en søknad til vertskommunen Tønsberg om utbygging og totalrenovering av huset. Bystyret i Tønsberg fattet vedtak om at senteret kunne ta opp et banklån på kr. 1,1 mill. til å finansiere noe av dette arbeidet. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet godkjente låneopptaket. Senteret benyttet i tillegg kr ,- av oppsparte gavemidler til dette arbeidet. Senteret startet en total renovering av huset den Alle rommene ble malt og det ble Badet til beboere skiftet gulvbelegg/laminatgulv i alle rom. I tillegg ble tak og vegger på kontorer, vakt rom og stue lydisolert. Utvendig ble lekkasje på taket og kledning ble reparert. Noen vinduer, terrasse dør og inngangsdør ble skiftet ut med nye. Tre nye kontorer og en ny brukerstue ble bygget. I tillegg ble kjøkkenet utvidet og det kom tre flotte nye terrasser i 2 etasje. Bildene nedenunder viser de store endringene under byggeperioden.

14 - Side 8 av Gravearbeidet starter opp Her begynner veggene til de nye kontorene å komme på plass To dyktige arbeidere som gjorde en flott jobb Begynner å bli ferdig utvendig Her begynner veggene til utvidelsen av kjøkkenet og den nye brukerstua på komme på plass Snart ferdig utvendig. Her starter isolering av tak og vegger Terrassene utenfor soverommene har kommet på plass. Mangler bare skillevegg og tregulv.

15 - Side 9 av Terrassen utenfor brukerstua 2 etasje blir ferdig Snekkeren starter arbeidet med å få ferdig de tre nye kontorene innvendig. Bygget ble ferdigstilt i slutten av september De største endringene for ansatte er de 3 nye kontorene og personalrommet. Nå får ansatte plass til å ha samtaler med brukerne og personalrommet gir de ansatte et sted hvor de kan hente seg inn etter blant annet mange, lange og tunge telefonsamtaler ved landsdekkende telefon. For brukerne betyr den nye brukerstua mye. De har selv innredet den og fått det veldig koselig. Plasseringen av brukerstua er også bra, da den er rett innenfor det nye kjøkkenet. I tillegg er soverommene blitt flotte, med egen terrasse på utsiden. Stua i annen etasje, med egen stor terrasse på utsiden setter brukerne stor pris på. Denne stua er nå åpen for alle brukere i de periodene det ikke er beboere på senteret. For oss alle betyr nok det nye kjøkkenet mest. Dette rommet er blitt hjerte av senteret. Her samles både brukere og ansatte, og i fellesskap lager vi mat, baker, spiller spill og gjør mange andre aktiviteter. Peisen på kjøkkenet skaper i tillegg en lun og fin atmosfære. Det var spesielt deilig denne vinteren som var så kald. Senteret er tilrettelagt for rullestolbrukere i hele 1 etasje. Vi vil i 2011 prøve å få penger til å kjøpe inn en stolheis slik at rullestolbrukere får mulighet til å komme opp til bo-avdelingen i 2 etasje og ned til gymsalen i kjelleren. Bildene under viser hvor flott vi har fått det. Det eneste vi mangler nå er noen bilder og pynt på veggene og garderobeskap i gangen. Senteret ferdig utvendig, mangler bare litt reparasjon av muren på peisen på terrassen. Alle barna i Skoglund barnehage har laget dette flotte bilde til oss. 52 hender i en ring med et flott vers i midten.

16 - Side 10 av 48 - Gangen på senteret. Det nye kjøkkenet vårt. Hjertet av senteret. Det nye kjøkkenet vårt. Hjertet av senteret. Den nye brukerstua i 1 etasje. Det nye kjøkkenet vårt. Hjertet av senteret. Den nye brukerstua i 1 etasje. Det nye kjøkkenet vårt. Hjertet av senteret. Her med utgang til terrassen. Den nye brukerstua i 1 etasje.

17 - Side 11 av 48 - Personalrommet som er rett utenfor Landsdekkende telefons kontorer. Et av de nye kontorene. Ansatte har innredet disse selv. Ett av kontorene til Landsdekkende telefon. Et av de nye kontorene. Ansatte har innredet disse selv. Ett av kontorene til Landsdekkende telefon. Et av de nye kontorene. Ansatte har innredet disse selv. Et av de nye kontorene. Ansatte har innredet disse selv. Et av de nye kontorene. Ansatte har innredet disse selv.

18 - Side 12 av 48 - Et av de nye kontorene. Ansatte har innredet disse selv. Terrassen på utsiden av beboerstua i 2 etasje. Et av de nyrenoverte kontorene. Ett av soverommene i 2 etasje. Et av de nyrenoverte kontorene. Ett av soverommene i 2 etasje. Beboer stua i 2 etasje. Her har det blitt en stor terrasse på utsiden. Det nye badet i 2 etasje til beboerne

19 - Side 13 av 48 - Del 4 Intern opplæring, kompetanseheving og samarbeidsmøter. 4.1 Veiledning/intern opplæring. Landsdekkende telefon engasjerte dette året Bente Væren som veileder for alle ansatte. Bente Væren er utdannet sexolog. Ansatte har fått individuell veiledningsoppfølging dette året. I tillegg ble Geirr Johnsen engasjert som veileder til alle ansatte med 2 timer pr. mnd. Geirr er utdannet psykodramiker og har lang arbeidserfaring innen coaching og personalutvikling. Alle nyansatte mottar intern opplæring ved senteret. Opplæringstiden er beregnet til 1 måned, kan forlenges ved behov. 4.2 Kompetanseheving Ansatte har i 2010 deltatt på følgende seminar: * dager Etterutdanning i Incest- og seksuelle overgrep mot barn Arrangør: Høyskolen i Østfold Antall deltakere fra senteret: 2 deltakere. * dager Etterutdanning i Incest- og seksuelle overgrep mot barn Arrangør: Høyskolen i Østfold Antall deltakere fra senteret: 2 deltakere. * dager Etterutdanning i Incest- og seksuelle overgrep mot barn Arrangør: Høyskolen i Østfold Antall deltakere fra senteret: 2 deltakere. * dager Etterutdanning i Incest- og seksuelle overgrep mot barn Arrangør: Høyskolen i Østfold Antall deltakere fra senteret: 2 deltakere.

20 - Side 14 av 48 - * dager Etterutdanning i Incest- og seksuelle overgrep mot barn Arrangør: Høyskolen i Østfold Antall deltakere fra senteret: 2 deltakere. * dager Etterutdanning i Incest- og seksuelle overgrep mot barn Arrangør: Høyskolen i Østfold Antall deltakere fra senteret: 2 deltakere. * dager Etterutdanning i Incest- og seksuelle overgrep mot barn Arrangør: Høyskolen i Østfold Antall deltakere fra senteret: 2 deltakere. * dag Fagseminar Arrangør: Incestsenteret i Vestfold. Tema: Kommunikasjon. Foreleser: Jon Berglund. Antall deltakere fra senteret: 18 deltakere. * dager Landskonferanse i Skien Arrangør: Senter mot seksuelle overgrep, Skien. Tema: Nettrelaterte overgrep, kjønnslemlestelse Foreleser: Fredrik Skoglund, Egon Kvigne, May Lisa Spjelkevik. Antall deltakere fra senteret: 8 deltakere. * dager Landskonferanse i Skien Arrangør: Senter mot seksuelle overgrep, Skien Tema: Hvordan gjøre hverandre gode, etikk, barn ved senterne, hvilken behandling trenger utsatte barn, hva kan RVTS være for senterne. Foreleser: Ingebrigt Steen Jensen, Lars Gunnar Lingås, Ellen Brockmann. Mogens Albæk. Antall deltakere fra senteret: 8 deltakere. * dager Landskonferanse i Skien Arrangør: Senter mot seksuelle overgrep, Skien Tema: Sekundærtraumatisering. gruppearbeid i forhold til tretthet og slitasje på ansatte. Foreleser: Kartrine Aamot, styreleder senteret i Skien. Antall deltakere fra senteret: 8 deltakere.

21 - Side 15 av Kompetanse hos ansatte Personlig kompetanse: Ansatte har stor kompetanse i det å møte den enkelte bruker der den er der og da. Ansatte har stor evne til å se brukeren, lytte og vinne tillitt hos den enkelte. Ansatte har stor evne til å samarbeide, forholde seg rolig i stressede situasjoner og takle uforutsette ting som kan oppstå spesielt på natt og helg. Faglig kompetanse hos ansatte Ansatte har stor kompetanse i det å se kollegaer og å ivareta hverandre når det trengs i en hektisk hverdag. Ansatte bidrar sterkt til å utvikle et godt arbeidsmiljø. Barnevernpedagog med videreutdannelse i familieterapi og overgrepsproblematikk blant barn og unge, grunnfag i psykologi og sosialpedagogikk, mellomfag i administrasjon og ledelse. Barnevernpedagog med etterutdannelse i overgrepsproblematikk blant barn og unge, ungdomskunnskap og spes.ped, Art-trener. Barnevernspedagog Sosionom Lærer Gestaltterapeut Director of Psykodrama, Sociodrama, Sociometry and Group psykotherapy og skuespiller. Vernepleier og Sexolog Naturterapeut Bachler i pedagogikk, grunnfag i psykologi. Hjelpepleier Barnepleier.

22 - Side 16 av 48 - Del 5 Utfordringer hvilke planer har Landsdekkende telefon på følgende områder: 5.1 Fokus på arbeids oppgaver - utviklingsoppgaver. Kvalitetssikre den faglige virksomheten. Landsdekkende telefon har og vil i fremtiden ha stor fokus på gode kvalitetssikringsrutiner. Samarbeid med øvrige incestsentre om telefontjenesten. Leder av telefonen vil delta på faste møter med andre ledere på de forskjellige incest- senterne i Norge, i regi av FMSO. FMSO innkaller til disse møtene. Leder av telefonen ble innkalt en gang i 2010 til et slikt møte, men kunne ikke delta pga arbeid på en spesielt vanskelig sak på senteret. Tilrettelegging av telefonen slik at den til enhver til er i tråd med brukernes behov. Det er brukerens stemme som er avgjørende i forhold til hvorledes telefonen fungerer best for den enkelte, og hva slags hjelp den enkelte har behov for. Ved to anledninger har vi annonsert på hjemmesiden til Landsdekkende telefon tidspunkter hvor brukere av telefonen kan ringe og snakke med leder av telefonen. Målet med dette tilbudet er at brukere kan formidle positive og negative erfaringer ved telefontjenesten direkte til leder. Kompetanseoppbygging. Landsdekkende telefon har kartlagt blant de ansatte, hvilket behov for faglig kunnskap de har behov for å lære mer om. På bakgrunn av disse behovene er vi i gang med å utvikle et kompetanseoppbyggingsprogram for ansatte. Vi har i denne forbindelse tatt kontakt med div foredragsholdere. På grunn av omfattende utbygging/totalrenovering av huset telefonen blir driftet fra, fikk vi kun mulighet til å gjennomføre ett dags seminar på senteret i Professor Jon Berglund underviste om kommunikasjon. I tillegg deltok 8 ansatte på landskonferansen i Skien. To ansatte har gjennomført videreutdanning innen incest- og seksuelt misbrukte barn ved Høyskolen i Østfold. Vi har i tillegg tatt kontakt med RVTS- SØR og drøfte et samarbeid rundt kompetanseoppbyggingsprogrammet. RVTS-SØR er meget positiv til å bidra med forelesere og vil allerede på nyåret 2011 komme til senteret flere ganger å gjennomføre div undervisningsbolker. Leder ved Landsdekkende telefonen og ett par andre ansatte vil også delta på div kompetansetiltak i regi av RVTS-SØR. Brukermedvirkning på individ og systemnivå. Landsdekkende telefon ser på brukerne av telefonen som en viktig ressurs i forhold til arbeidet og tilbudet ved telefonen. Vi vil i fremtiden ha større fokus på brukermedvirkning. Kontakt med Alarmtelefonen for barn og unge. Leder av telefonen har ved to anledninger hatt samtaler med Alarmtelefonen i 2010, for å drøfte et samarbeid. I tillegg informerer Landsdekkende telefon om Alarmtelefonen på hjemmesiden, i informasjonsbrosjyrer og visittkort, som blir gitt til alle elever som får undervisning i barneskolene i Vestfold.

23 - Side 17 av 48 - Del 6 Telefonhenvendelser. 6.1 Total antall telefonhenvendelser Klokken Opp./ned. i forh. til 2009 Totale telefoner (+2.10 %) (+6,39 %) (-10,00 %) (+24,50 %) (+79,88 %) (+59,54 %) ( %) (+25,20 %) (+73,42 %) (+27,59 %) (+71,39 %) ( %) (+5.82 %) ( %) ( %) ( %) ( %) (-9.05 %) (-5.37 %) (-7.36 %) (-4,05 %) (-6.38 %) (-25,00 %) ( %) SUM ( %) Merk: Tallene i parentes viser oppgang / nedgang i prosent i forhold til foregående år. (Landsdekkende telefon, 2010) Tabellen over viser total antall telefonhenvendelser Landsdekkende telefon har mottatt fra med inndeling for hvert år frem til og med Som det kommer frem i tabellen har telefonen i 2010 mottatt telefoner (det er en økning på 11,17 % i forhold til 2009). Tabellen viser videre at telefonen i perioden fra til og med 2010 totalt har mottatt telefonhenvendelser. I den samme tidsperioden viser tabellen at telefonen i tidsrommet mellom kl og mellom kl har mottatt totalt (52,53 %) telefoner. Det er en tidsperiode da det ordinære hjelpeapparat er stengt. Det viser klart at det er behov for en døgnåpen Landsdekkende telefon.

24 - Side 18 av Total antall telefonhenvendelser i perioden fra , inndelt etter målgrupper og fylker. Fylke Jente Gutt Kvinne Mann Taus/Ukjent Pårørende Overgriper Andre Offent. SUM % Akershus ,81 % Aust-Agder ,55 % Buskerud ,26 % Finnmark ,06 % Hedmark ,27 % Hordaland ,40 % Møre og Romsdal ,92 % Nord-Trøndelag ,58 % Nordland ,20 % Oppland ,64 % Oslo ,89 % Rogaland ,74 % Sogn og Fjordane ,17 % Sør-Trøndelag ,87 % Telemark ,23 % Troms ,35 % Vest-Agder ,98 % Vestfold ,66 % Østfold ,21 % Ukjent fylke ,22 % SUM % (Landsdekkende telefon, 2010) Tabellen viser at Landsdekkende telefon har mottatt totalt telefoner i perioden fra til og med Tabellen viser videre en inndeling over hvem som har ringt og hvilket fylke de kommer fra. Som tabellen viser er det flest henvendelser fra Vestfold Fylke, med hele (28,66 %) telefoner. Tabellen viser videre at hele (17,89 %) av telefonene kom fra Oslo (19,52 %) av telefonhenvendelsene er tause/ukjente telefoner. Tabellen viser at hele (41,61 %) av telefon henvendelsene kom fra primærmål gruppen kvinner.

25 - Side 19 av Total antall telefonhenvendelser i 2010, inndelt etter målgrupper og fylker. Fylke Jente Gutt Kvinne Mann Taus/Ukjent Pårørende Overgriper Andre Offentlige. SUM % Akershus ,66 % Aust-Agder ,19 % Buskerud ,81 % Finnmark ,13 % Hedmark ,60 % Hordaland ,79 % Møre og Romsdal ,17 % Nord-Trøndelag ,94 % Nordland ,40 % Oppland ,60 % Oslo ,40 % Rogaland ,51 % Sogn og Fjordane ,12 % Sør-Trøndelag ,62 % Telemark ,00 % Troms ,52 % Vest-Agder ,83 % Vestfold ,54 % Østfold ,79 % Ukjent fylke ,38 % SUM % (Landsdekkende telefon, 2010) Tabellen viser at Landsdekkende telefon mottok totalt telefoner i Tabellen viser videre en inndeling over hvem som har ringt og hvilket fylke de kommer fra. Som tabellen viser er det flest henvendelser fra Vestfold Fylke, med hele (21,54 %) telefoner. Tabellen viser videre at hele (21,40 %) av telefonene kom fra Oslo (15,38 %) av telefonhenvendelsene er tause/ukjente telefoner. Tabellen viser at hele (41,81 %) av telefon henvendelsene kom fra primærmål gruppen kvinner.

26 - Side 20 av Total antall telefonhenvendelser fra utsatte jenter, inndelt etter alder og fylker. Kjønn Telefoner i 2010 fra jenter i alderen; Telefoner i perioden fra jenter i alderen: Alder: 8 år og yngre 9-12 år år SUM 8 år og yngre 9-12 år år SUM Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Ukjent SUM TOTAL (Landsdekkende telefon, 2010) Tabellen viser at 359 (1,62 %) av telefonene kom fra utsatte jenter mellom 8 og 17 år i Av disse var hele 75 (20,89 %) av telefonene fra jenter alderen mellom 9-12 år. Den største gruppen som ringte var jenter i alderen mellom år, hele 284 (79,11 %) telefoner. 238 (66,30 %) telefoner kom fra jenter som er bosatt i Vestfold. I perioden fra 2006 til og med 2010 har totalt (2,56 %) av telefonene vært fra jenter under 18 år.

27 - Side 21 av Total antall telefonhenvendelser fra utsatte gutter, inndelt etter alder og fylker. Kjønn Telefoner i 2010 fra gutter i alderen; Telefoner i perioden fra gutter i alderen: Alder: 8 år og yngre 9-12 år år SUM 8 år og yngre 9-12 år år SUM Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Ukjent SUM TOTAL (Landsdekkende telefon, 2010) Tabellen viser at 189 (0,86 %) av telefonene kom fra utsatte gutter mellom 8 og 17 år i Av disse var hele 71 (37,57 %) av telefonene fra gutter alderen mellom 9-12 år. Den største gruppen som ringte var gutter i alderen mellom år, hele 118 (62,43 %) telefoner. 159 (84,13 %) telefoner kom fra gutter som er bosatt i Vestfold. I perioden fra 2006 til og med 2010 har totalt 868 (0,90 %) av telefonene vært fra gutter under 18 år.

28 - Side 22 av Total antall telefonhenvendelser fra utsatte kvinner, inndelt etter alder og fylker. Kjønn Telefoner i 2010 fra kvinner i alderen; Telefoner i perioden fra kvinner i alderen: Alder: år år 35 år og eldre SUM år år 35 år og eldre SUM Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Ukjent SUM TOTAL (Landsdekkende telefon, 2010) Tabellen viser at (41,81 %) av telefonene kom fra utsatte kvinner i Av disse var hele (17,37 %) av telefonene fra kvinner alderen mellom år. Den største gruppen som ringte var kvinner i alderen over 35 år, hele (43,23 %) telefoner (19,13 %) telefoner kom fra kvinner som er bosatt i Vestfold. I perioden fra 2006 til og med 2010 har totalt (41,61 %) av telefonene vært fra utsatte kvinner.

29 - Side 23 av Total antall telefonhenvendelser fra utsatte menn, inndelt etter alder og fylker. Kjønn Telefoner i 2010 fra menn i alderen; Telefoner i perioden fra menn i alderen: Alder: år år 35 år og eldre SUM år år 35 år og eldre SUM Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Ukjent SUM TOTAL (Landsdekkende telefon, 2010) Tabellen viser at (17,45 %) av telefonene kom fra utsatte menn i Av disse var hele 691 (17,92 %) av telefonene fra menn alderen mellom år. Den største gruppen som ringte var menn i alderen over 35 år, hele (46,24 %) telefoner. 680 (17,63 %) telefoner kom fra menn som er bosatt i Oslo. I perioden fra 2006 til og med 2010 har totalt (9,31 %) av telefonene vært fra utsatte menn.

30 - Side 24 av Total antall telefonhenvendelser fra pårørende i Henvendelse fra Antall telefoner Mor 528 Far 115 Fostermor 80 Fosterfar 0 Stemor 1 Stefar 1 Partner 51 Total 776 (Landsdekkende telefon, 2010) Tabellen over viser at 776 (3,51 %) telefoner kom fra primærmålgruppe pårørende i Av disse kom 528 (68,04 %) telefoner fra biologisk mor Total antall telefonhenvendelser fra overgripere, inndelt etter alder og fylker. Kjønn Telefoner i 2010 fra overgriper i alderen; Telefoner i perioden fra overgriper i alderen: Alder: år år 35 år og eldre SUM år år 35 år og eldre SUM Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Ukjent SUM TOTAL (Landsdekkende telefon, 2010) Tabellen viser at 46 (0,05 %) telefoner kom fra overgripere i Den største gruppen som ringte var overgripere mellom 35 år og eldre, hele 38 telefoner (82,61 %). 37 (80,43 %) telefoner kom fra overgripere som er bosatt i Oslo. I perioden fra 2006 til og med 2010 har totalt 209 (0,22 %) av telefonene vært fra overgripere.

31 - Side 25 av Bakgrunnen for hvorfor primærmålgruppen ringte i Bakgrunn Barn Ungdom Voksen Ukjent SUM Angst Avlyse enesamtale/gruppe Bekymret for annen bruker Bekymret for ektefelle/samboer Blir ikke trodd ang. overgrepene Blir misbrukt nå Deprimert Div. annet Dårlig samvittighet Ensomhet Flashback Fortvilelse over egen livssituasjon Fortvilelse, anmeldelse henlagt Fortvilelse, pårørende til utsatt barn Gråter hele tiden Har det bra Konsentrasjonsproblemer Lavt selvbilde Lurer på om det jeg opplever er overgrep? Mareritt Misbruker/ har misbrukt barn seksuelt Mistanke om overgrep mot andres barn Mistanke om overgrep mot egne barn Mistet kontakt med familie Mitt barn blir misbrukt nå Nysgjerrig på hva incest er? Problemer i familien Problemer med egen kropp Problemer med venner Redd Redd for represalier fra overgriper Rettsak, eget barn/samvær med egne barn Råd ang. egne barn/fosterbarn Samlivsproblemer Selvmordstanker Selvskading Sint Skal i avhør/rettssak Skamfølelse Skyldfølelse Sorg / tap Søvnproblemer Tilbud ved senteret Trusler Tør ikke sende barnet til samvær med far Ukjent Urolig Usikker ang. min seksuelle legning Venn / venninne er utsatt Voldtatt nå Ønsker bo opphold på senteret Ønsker enesamtale Ønsker psykolog/psykiater/advokat Ønsker å prate med den jeg har samtale med Ønsker å prate om overgrep jeg har opplevd SUM Primær (Landsdekkende telefon, 2010)

32 - Side 26 av 48 - Tabellen over viser bakgrunnen for hvorfor primærmålgruppen ringte til Landsdekkende telefon i I tabellen er barn i alderen fra 12 år og yngre, ungdom 13 til og med 17 år og voksne 18 år og eldre. Som det kommer frem i tabellen har 146 barn, og 402 ungdom selv ringt til telefonen. Tabellen viser videre at 13 barn under 12 år og 31 ungdom mellom 13 og 17 år selv ringt pga at de blir misbrukt seksuelt på det tidspunktet de ringte. Tabellen viser i tillegg at 2 barn, 6 ungdom og 5 voksne har ringt pga at de akkurat har blitt voldtatt. Den største gruppen som ringte, hele (21,68 %) var fra utsatte som var fortvilt over egen livssituasjon (16,21 %) telefoner inneholdt samtaler som dreide seg om at den enkelte var ensom, av disse var 26 barn, 24 ungdommer og voksne (12,09 %) telefoner var fra utsatte som slet med angst. 6.3 Total antall telefonhenvendelser fra andre i 2010 Henvendelse fra SUM Besteforeldre 657 Diverse andre 504 Fetter/kusine 39 FMSO 1 Naboer 121 Media 191 Studenter 154 Søsken 332 Støttekontakt 58 Svoger/svigerinne 59 Tante/onkel 296 Venn av familien 194 Sum andre (Landsdekkende telefon, 2010) Tabellen viser total telefoner kom fra målgruppen andre i Tabellen viser et stort antall telefoner, hele 657 (25,21 %) telefoner fra besteforeldre.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap mot seksuelle overgrep Presentasjon av Norges sentre

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x Statistikk 2. kvartal 214 x Alarmtelefonen for barn og unge 2. kvartal 214 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsmelding 2008. Årsmelding

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsmelding 2008. Årsmelding Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsmelding Årsmelding 2008 2008 Organisasjonsnummer 981 981411 411315 315 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsmelding

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

(Satt sammen av Tomm Erik, Redaksjonen utsattmann)

(Satt sammen av Tomm Erik, Redaksjonen utsattmann) Fra rapporten etter internasjonal konferanse om seksuelle overgrep mot gutter og menn, The Power to Hurt The Power to Heal 29.-30. januar 2009 Minst 5 % av den mannlige befolkningen i Norge er utsatt for

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

SOS-CHAT www.kirkens-sos.no. Ann-Kristin Fauske Mathisen daglig leder Kirkens SOS i Hedmark og Oppland 17.desember 2013

SOS-CHAT www.kirkens-sos.no. Ann-Kristin Fauske Mathisen daglig leder Kirkens SOS i Hedmark og Oppland 17.desember 2013 SOS-CHAT www.kirkens-sos.no Ann-Kristin Fauske Mathisen daglig leder Kirkens SOS i Hedmark og Oppland 17.desember 2013 Kirkens SOS Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. 400 og

Detaljer

Å rsrapport for 2016 ungrus.no en interaktiv nettside om rus for barn og unge

Å rsrapport for 2016 ungrus.no en interaktiv nettside om rus for barn og unge Å rsrapport for 2016 ungrus.no en interaktiv nettside om rus for barn og unge Kristiansand kommune Helse og sosial Virksomhet oppfølging ungrus.no Om ungrus.no Ungrus.no er en interaktiv nettside der man

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep VERDIDOKUMENT. 6.12.06. / siste revidering 08.12.09/MAR

Et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep VERDIDOKUMENT. 6.12.06. / siste revidering 08.12.09/MAR Et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep VERDIDOKUMENT 6.12.06. / siste revidering 08.12.09/MAR 1. BAKGRUNN Dette dokumentet gir en oversikt over mål, strategier og verdigrunnlag

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Buskerudregionens incestsenter et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Buskerudregionens incestsenter et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Buskerudregionens incestsenter et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep NY STOR UTFORDRING: Skolejenter (13-20år) voldtas av jevnaldrende, unge overgripere! 01.01.10 15.03.10: 48

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 36 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 01. september

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 02.01.09 03.08.09 01.09.09 Endring siste måned Endring fra 02.01.09 01 Østfold 18 179 18 263 18223-40 44 02 Akershus 21 012 21 282 21226-56 214 03 Oslo 34

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen!

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen! Rapport; Prosjekt Chat med meg, Snakk med meg Søkerorganisasjon; Redd Barna Virksomhetsområde; Rehabilitering Prosjektnummer; XHDEZE Forord For de fleste ungdommer er internett en positiv og viktig arena

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Temadag 16.3.11 NETTOVERGREP

Temadag 16.3.11 NETTOVERGREP Temadag 16.3.11 NETTOVERGREP DET NYE NETTSAMFUNNETS UTFORDRINGER: Unge og utforskende barn enormt tilbud av sosiale medier foreldrene henger ikke med et eldorado for overgripere BRiS SER TOPPEN AV ISFJELLET

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Presentasjon Risør Kommune 08.05.14. Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen

Presentasjon Risør Kommune 08.05.14. Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen Presentasjon Risør Kommune 08.05.14 Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen ALTERNATIV TIL VOLD - ARENDAL Statlig ønske om Alternativ til Vold kontor i alle fylker (2005) - 11 kontorer i 2014. ATV-Arendal

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Voldtektsmottak Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s.3 2. Statistikk s.4 o Tabell 1 - Antall pasienter s.4

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM 2011 Statens Barnehus Trondheim Carl Johansgt. 3, 4 etg. 7011 Trondheim Telefon: 73 89 57 00 Telefaks: 73 89 57 01 E-post: postmottak@barnehuset-trondheim.no http://www.statensbarnehus.no

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 03.11.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

Samhandlingsreformen med eller uten NAV?

Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Min inngang SAMFUNNS- OPPDRAGET NAV, 01.02.2010 Side 2 Vi har EN viktig felles forbindelse: MÆNNESKAN NAV, 01.02.2010 Side 3 Eksempel: Helse og omsorg For å opprettholde

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter

ÅRSBERETNING 2012. Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter ÅRSBERETNING 2012 Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter Innholdsfortegnelse 1. ORGANISASJON 3 1.1 Organisasjonsform... 3 2.1. Styrerepresentanter... 3 2.2. Avdelingens formål... 3 2.3. Medlemskap

Detaljer

Orientering om Rådgivningskontorene i Norge

Orientering om Rådgivningskontorene i Norge 1 Orientering om Rådgivningskontorene i Norge Velkommen Bodø 23.04.2008 Rådgivningskontoret for Salten, sted Bodø. 2 Hvem er vi? Etablert som prøveprosjekt i 1996 Permanent ordning fra jan. 2007 Gratis

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Dialogforum med ungdomsrepresentanter fra fylkene 27.3.09

Dialogforum med ungdomsrepresentanter fra fylkene 27.3.09 HORDALAND FYLKESKOMMUNE DET KONGELIGE BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTE Saknr. ^ 700w5 Dok.nr. JAENT 2 8 ARR 2[)og Deltakere på dialogforumet Landets fylkeskommuner Statsråden rvru. Saksh. Eksp. LMi2iL Deres

Detaljer

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene 3. Barn og eldre er de to gruppene i samfunnet som har størst behov for tilsyn og hjelp, stell og pleie. Hovedkilden for støtte til omsorgstrengende familiemedlemmer er familien, først og fremst kvinnene.

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Det norske utdanningssystemet - struktur

Det norske utdanningssystemet - struktur Regionale kompetanse-og kjønnsforskjeller i norsk grunnskole. Relevant for svensk utdanning? s.e.skonberg@stromstadakademi.se skonberg@skonberg.no Det norske utdanningssystemet - struktur Grunnskole 10

Detaljer

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud Deres ref.: Saksbehandler: EBL Vår ref.: 10/6724 Dato: 07.12.2010 Veileder for kommunale frisklivssentraler

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar :01 Powered by Enalyzer

Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar :01 Powered by Enalyzer Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar 2017-13:01 Powered by Enalyzer Side 1 Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar 2017-13:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svart Avvist Ufullstendig

Detaljer

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Dette er andre utgave av Zmartas Lånebarometer. Lånebarometeret har som formål å gi en dypere forståelse av markedet for forbrukslån i Norge. Lånebarometeret ble

Detaljer