101 bladet. Det våres. Forsvarsbygg. Ledersamling. Forsvaret har ingen seniorpolitikk. side 13 side 6. side 8-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "101 bladet. Det våres. Forsvarsbygg. Ledersamling. Forsvaret har ingen seniorpolitikk. side 13 side 6. side 8-9"

Transkript

1 101 bladet for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr Det våres Forsvaret har ingen seniorpolitikk Ledersamling side 8-9 Forsvarsbygg side 13 side 6

2 Redaktøren Slipp fangene fri det er vår Våren er i ferd med å gjøre sitt inntog, i alle fall sør i landet. Det er et uttrykk som heter «like forvirret som en fjert i en kurvstol». Sånn tror jeg krokusen i blomsterbedet uten for vinduet til undertegnede følte det like etter påske. Spratt opp av jorda i full blomst og formelig solte seg i vårsola som var stor og klar fra blå himmel. Dagen etter lå de samme krokusene og «hev etter pusten» under 10 cm snø. Men global oppvarming eller ei våren kommer nok i år også selv om den kommer til forskjellig tider i vårt langstrakte land. Like sikkert som våren er lønnsoppgjøret i gang. Privat sektor fikk forhandlingene i havn uten at storstreiken ble iverksatt. Like sikkert gikk dørene opp midt i natta eller tidlig på morgenen litt avhengig av hvordan man ser det, og ut kom riksmeglingsmannen med organisasjonene på slep. Underlig at de ikke kan bli enig innenfor normal arbeidstid og uten å gå på akkord med arbeidsmiljøloven hvert år, men sånn er vel spillet. Staten er i skrivende stund godt i gang og det blir spennende å se hva resultatet blir nå dørene der går opp, sent eller tidlig på dagen. Det ser tilsynelatende ut som det blir et godt oppgjør og at de fleste kan se frem til en ekstra slant i posen. Avtalefestet pensjon har også vært et av hovedtemaene i disse forhandlingene. Nå ser det ut til at denne blir videreført og det blir spennende og se hva oppgjøret i staten ender på i forhold til dette punktet. Små justeringer blir det nok og det diskuteres hvor grensen går for hvilke årskull som får de «beste» avtalene. Så her er det bare og følge med på pengegaloppen og lønnsoppgjør, langtidsplanen for Forsvaret som skal behandles i stortinget i vårsesjonen. Innføring av nytt materiellstyringssystem i Forsvaret, Nye styrkeoppdrag i utlandet. Listen blir lang og for mange spenningen stor. Men som sagt våren står for tur og sommeren kommer i år også. Vidar 101 BLADET Adresse: 101-bladet, NTL Landsforening 101, Postboks 8788, Youngstorget, 0028 Oslo Redaktør: Vidar Hansen, Moaveien 28, 1719 Greåker, Mobil: Redaksjonsutvalget: Vidar Hansen, Leif Helland, Inger W. Burmo Løseth og Tom-Rune Klemetsen Redaksjonen avsluttet: 20. april 2008 Produksjon: Stiftelsen Aktuell Opplag: 6500 eks Adresseendring for medlemmer av 101-bladet: NTL, Møllergt 10, 0179 Oslo Frist for stoff til neste nummer: 30. mai Sendes til Landsforeningen og/eller redaktøren. Forsidebildet: FMS (Forsvaret) Bladet nr

3 Lederen Ett forsvar i omstilling igjen Så er regjeringens forslag til langtidsplan (LTP) for for forsvarssektoren lagt fram. Regjeringen fulgte ikke alle anbefalingene som ble presentert i Forsvarsstudie 07. Forslagene som ligger inne i LTP som skal vedtas i stortinget i juni vil allikevel være dramatiske for de av våre medlemmer som blir berørt. Det mest positive vi kan se så langt er en økning i Forsvarsbudsjettet på 800 millioner, men det er en forutsetning fra vår side at økningen kommer årlig fra året Forsvaret kan ikke leve en periode til med underfinansiering som igjen vil gjøre det nødvendig med nok en runde med drastiske nedtrekk i baser og personell. Fokuset vårt som organisasjon i denne prosessen vil bli å få til de best mulige ordninger for de av våre medlemmer som blir berørt av vedtaket som skal fattes i juni. Forsvarsdepartementet er også i gang med jobben å utforme Iverksettingsbrevet (IVB) som skal i detalj beskrive hvordan Forsvaret skal forholde seg til vedtak fattet i stortinget. IVB er planlagt ferdigstilt allerede i slutten av juni. Det positive i denne prosessen er at Forsvarsministeren har tatt alle arbeidstakerorganisasjonenes innspill til å la oss medvirke i prosessene som har foregått, og som skal sluttføres med IVB på alvor selv om ikke alle innspill er tatt til følge. De personellmessige konsekvensene og gjennomføringstempoet vil bli vårt hovedfokus samtidig som vi også vil være opptatt av de økonomiske rammene. Forsvarsministeren har uttalt at det ikke skal innføres avgangsstimulerende tiltak i den kommende perioden. Det vil være vårt krav i denne prosessen at det må tilrettelegges ordninger som ivaretar personellet som ikke ser mulighet til å flytte med til en annen militær base, og som ligger geografisk langt unna nåværende arbeidsplass. Det må samtidig lages tilfredsstillende ordninger for de sivile som velger å flytte med jobben til en ny base. Hovedtariffoppgjøret Vårens vakreste eventyr som det blir kalt er i full gang, og kravene til staten som arbeidsgiver om at de ansatte må gis et lønntillegg som gjør at man kan nærme seg avlønningen i privat sektor er med rette fremmet. Skal vi beholde dagens arbeidstagere og rekruttere nye arbeidstakere til Forsvaret og staten må lønnen heves til et anstendig nivå. For å få en mest mulig rettferdig lønnsutvikling i oppgjørene krever blant annet NTL at det gis et likt kronetillegg til alle og at mest mulig av tillegget gis sentralt. Med ønske om en god vår. Dag 101-Bladet nr

4 Assisterende Forsvarets Hovedverneombud I denne utgaven av 101 bladet, vil jeg benytte sjansen til å presentere meg selv. Selv om noen av dere vet allerede hvem jeg er, kan det være greitt å presentere seg for resten av dere. May Oldervik Jeg er født i 1956 og oppvokst i Tønsberg. Er utdannet kjemiingeniør og har i tillegg utdanning på høyskolenivå innen ytre miljø og arbeidsmiljø. Er også sertifisert yrkeshygieniker. Jeg startet karrieren i Forsvaret i 1981 som sivilt ansatt kjemiingeniør ved Analytisk laboratorium der jeg bl.a. analyserte drivstoff og smøremidler. Siden 1987 og fram til 1. september 2007 jobbet jeg ved HMS - kontoret ved samme avdeling. Der arbeidet jeg med spørsmål knyttet til helse og miljøskadelige kjemikalier og produkter. Jeg utarbeidet HMS -datablader og var ansvarlig for oppbygging av Forsvarets stoffkartotek. Videre planla, organiserte og utførte jeg arbeidsmiljøundersøkelser ved forskjellige avdelinger i Forsvaret. Jeg har også deltatt i innføring av miljøledelse etter ISO I flere år har jeg vært medlem av AMU både på BRA- og DIF-nivå. Jeg har også i flere år vært tillitsvalgt for NITO, både som ATV, HTV og styremedlem i NITO Forsvar. På fritiden har jeg vært engasjert forelder med verv i bl.a. FAU, håndball og Idrettsråd. Nå benytter jeg fritiden til bl.a. jakt- og friluftsliv. 1. september 2007 begynte jeg i vervet som assisterende hovedverneombud i Forsvaret. Jeg fikk vite at vervet var ledig og bestemte meg for å søke. Jeg så dette som en spennende utfordring til å prøve noe nytt. Dette er absolutt ikke en A-4 jobb, og det passer meg bra. Jeg er samfunnsengasjert og liker å omgås mennesker og disse tingene får jeg i meget stor grad oppfylt i dette vervet. FHVO er hovedverneombud for alle forsvarets ansatte inkludert de vernepliktige. Det sier seg selv at vi har mer enn nok å følge med på og ta tak i. Noen stikkord er omorganisering, OT, forholdet ressurser/oppgaver. Jeg oppfordrer alle som har noe på hjertet til å ta kontakt. Selv om vi i første rekke skal serve HVO ene i Forsvaret så hører vi gjerne fra dere andre også om det er noe dere lurer på eller ønsker å diskutere vedrørende HMS Bladet nr

5 Sivile i det framtidige Forsvar? Forsvaret trenerer muligheten til å få flere sivile inn i sin organisasjon, på en grei og oversiktlig måte, ved å ikke ta departementets retningslinjer seriøst. Tom Rune Klemetsen Retningslinjer «fastsettelse av sivile og militære stillinger», disse retningslinjene er fastsatt av Forsvarsdepartementet (FD) etter dialog med de militære og de sivile arbeidstakerorganisasjonene. Av retningslinjene kommer det klart fram, stillinger hvor det i all hovedsak etter spørres sivilfaglig kompetanse fortrinnsvis besettes sivilt. Det skal videre særlig vekt legges at stillinger hvor det er hensiktsmessing med kontinuitet besettes sivilt. Det samme gjelder stillinger hvor relevant arbeidserfaring fra sammenlignbare sivile virksomheter er en vesentlig kvalifikasjon. Retningslinjene nevner for øvrig stillinger knyttet til understøttelse og drift av basestruktur samt forvaltning. I motsattfall skal stillinger som hovedsakelig krever militærfaglig kompetanse og erfaring besettes av militære arbeidstakere. Det samme gjelder stillinger/funksjoner som er en del av Forsvarets operative innsatsstyrker. Undervisningsstillinger med krav om høyere akademisk utdanning er eksempler på stillinger som kan dekkes av begge personellkategorier med relevant kompetanse. Illustrasjonsfoto: Kim Henning Bjorheim. Retningslinjen sier også noe om faktorer som skal vurdere innen for spesifikke fagområder før stillingen tilsettes. Eksempelvis sier det at tjenestemønstret for militære arbeidstakere, gjør det langt mer kostbart i tilsett disse frafor «lokal» tilsetting av sivile, «turn - over» er lavere for sivile, dermed oppnås det kontinuitet som også er en mangelvare. Disse retningslinjene kom fra departementet for drøyt et år siden, men viser seg særdeles vanskelig å få «iverksatt» i Forsvaret, fordi «ordren» ikke er gitt fra Forsvarsstaben (FST). Å hvorfor er ikke «ordre» blitt gitt, jo fordi FST, har «noe» som de må få av klart med departementet før de i det hele tatt vil i gang setter implementering av retningslinjene. Dette til tross for at FST var med i dialogen før disse retningslinjene ble utarbeidet. Når NTL Forsvaret tar dette opp med FST, om de har fått sin avklaring på sine uklarheter er svaret, «vi kommer tilbake til det i neste møte». Etter mitt syn, viser dette at forvaltning av personell, spesielt sivile ikke er et prioritets område av Forsvaret, da man ikke gjør større anstrengelser fra arbeidsgivers side for å få dette på plass. Det kan vel ikke være slik at alt og alle av de som skal være i det framtidige Forsvar skal måtte ha militærfaglig kompetanse, det må jo kunne være en fordel for det framtidige Forsvar, at de sivile også ble tilgodesett en sentral plassi organisasjonen. Er din kollega uorganisert? NTL har til tross for en tøff omstilling og kutt av sivile stillinger i Forsvaret de senere år klart å holde medlemmes tallet på et nivå, slik at vi fremdeles med rette, kan kalle oss den størst tjenestemannsorganisasjon for sivile og vervede i Forsvaret. Vi registrerer med glede en positiv medlemsutvikling, men vi må selvsagt jobbe videre for at denne utviklingen fortsetter. Med gode tillitsvalgte, som er tilgjengelig og synlig, som igjen frambringer fornøyde medlemmer, så må ikke denne positive utviklingen slutte her. Er du fornøyd med NTL, da tror vi at nettopp du vi kunne få de som er uorganisert på din arbeidsplass i dag skal bli medlem nettopp hos oss. Den vanligste årsak til at folk er uorganisert er at de ikke har blitt spurt. Ikke la din kollega være uorganisert, ta kontakt, tørr å spør om din kollega vil bli medlem, og presenter NTL Forsvaret som organisasjonen for din kollega. Husk at størrelse gir styrke, alene blir du ikke hørt. Besøk NTL 101s hjemmeside via 101-Bladet nr

6 Forsvaret har ingen seniorpolitikk NTL Forsvarets mistanker ble dessverre bekreftet av personalsjef Tom Simonsen, «Forsvaret har ingen seniorpolitikk», de vil tidligst til høsten se om de i det hele tatt skal se på dette. Tom Rune Klemetsen Med begrunnelsen i at de da vil ha en bedre oversikt hvilke personell grupper det framtidige Forsvaret skal bestå av og satses på. Men bakgrunn i hovedtariffavtalens bestemmelser har Forsvaret i minst to år hatt muligheten til å etablere en seniorpolitikk. NTL Forsvaret har purret og purret på saken gang på gang, men har bare fått til svar at det kommer de tilbake til. NTL Forsvaret er opptatt av at Forsvaret skal få på plass en god seniorpolitikk. Men her og, har vi og arbeidsgiver dessverre ikke samme syn. I hovedtariffavtalen er det lagt opp til at seniorene har krav på ekstra fridager eller annen kompensasjon. Dette har ikke arbeidsgiver sett seg nytte av å benytte. I dag finnes det heller ingen tiltak på sivil side, mens offiserene kan gå av med pensjon når de fyller 60 år 57 år om de har full opptjening. Ser på ordningene Men det er jo gledelig at arbeidsgiver ønsker å se på gode ordninger for de framtidige personellgruppene, men de kan vel ikke bare glemme de som allerede jobber i Forsvaret i dag. Simonsen sa at han vil først avvente vedtakene i langtidsplanen for Forsvaret, og iverksettingsbrevet fra departementet. Det vil si hvilket behov for stillinger man har, og hvor mange stillinger som skal disponeres til internasjonal tjeneste. En slik holdning ovenfor ansatte i Forsvaret er etter NTLs mening under en hver kritikk. Illustrasjonsfoto: colourbox.com Seniorpolitiske tiltak I hovedtariffavtalen i staten, paragraf 5.9, vedtatt under hovedtariffoppgjøret i 2006, står det følgende om seniorpolitiske tiltak i staten: «Arbeidsgiverne i staten må legge til rette for at arbeidstakerne kan stå lenger i arbeid og ikke utstøtes fra arbeidslivet. Seniorpolitiske tiltak er viktig for å få arbeidstakerne til å utsette sin fratreden, for å sikre videreføring av eldre arbeidstakeres erfaringskompetanse i den enkelte virksomhet og for å dekke behovet for arbeidskraft. For å motivere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid, gis tjenestefri med lønn tilsvarende to dager pr. kalenderår for arbeidstakere som har fylt 62 år - fem dager pr. kalenderår for arbeidstakere som har fylt 65 år. Uttak av tjenestefri med lønn foretas enten som hele dager eller som redusert arbeidstid etter avtale med arbeidsgiver. Alternativt kan det avtales at dagene godtgjøres med lønn. I tillegg kan arbeidsgiver lokalt, etter avtale med de tillitsvalgte, etablere ordninger innenfor rammene av tjenestefri med lønn, tilsvarende inntil fire dager pr. kalenderår for arbeidstakere som har fylt 62 år og inntil sju dager pr. kalenderår for arbeidstakere som har fylt 65 år. Dersom det lokalt etableres ordninger, skal disse omfatte alle arbeidstakere Bladet nr

7 Ny Særavtale Mandag 10. mars ble Forsvarsdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene enig om en ny Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Selv om NTL Forsvaret har godtatt den nye avtalen, så betyr det ikke at vi er fornøyd. Vi må vi bare beklage at arbeidsgiver nok en gang legger seg på en linje der det utøves forskjellsbehandling av personell som omfattes av denne avtalen. Den nye avtalen gjør foreksempel at enkelte grupper som gjør krav på fagtillegg kan tjene tre ganger mer enn eksempelvis soldater som løper størst risiko. Ut i fra det mener vi arbeidsgiver mangler forståelse av den faktiske situasjonen dette personelle befinner seg i. Alle som tjenestegjør i internasjonale operasjoner gjør en utrolig viktig jobb, samtidig er alle avhengige av hverandre for at det en slik tjeneste skal kunne gjennomføres. NTL Forsvaret kan ikke se at Forsvarsdepartementet har god begrunnelse for at noen grupper av dette personellet skal gjør krav på tillegg uten at risiko de utsettes for er større. Samtidig valgte arbeidsgiver nok en gang en differensiering av misjonstillegget, NTL Forsvaret er sterkt uenig i at det gjøres, vi mener misjonstillegget skal være likt uansett grads nivå. De viktigste endringene er: Større fleksibilitet i permisjons- og hjemreiserettighetene, som bidrar til nødvendig hvile under og etter tjenestegjøring i operasjonsområdet. Økt familietillegg, som også omfatter personell med delt omsorg. Familietillegget er én av endringene i den nye særavtalen. Illustrasjonsfoto: colourbox.no Nytt erfaringstillegg for personell med tidligere tjeneste internasjonalt Familietillegget er økt og deler av tillegget gis også til personell som har delt omsorg Økt misjonstillegg Økt kompensasjon for ekstra belastning Startbonus ved tegning av beredskapskontrakter økes. To andre punkter i avtalen som går på endringer i hovedlønn. Det skal ved lønnsfastsettelse tas hensyn til stillingens kompleksitet, ansvar, risiko og personalledelse. Personell som har hatt midlertidig høyere avlønning i 6 måneder eller mer, bibeholder som et minimum denne avlønning. Avtalen gjøres gjeldende fra 1. januar 2008 og gjelder til 31. desember Alle satsendringer gjøres gjeldene fra 1. januar Forsvarets familieweb! På dette nettstedet får du som er ansatt i Forsvaret og familien din praktisk og nyttig informasjon som angår deres hverdag. Du kan orientere deg om ditt framtidige bosted hvis du og familien planlegger å flytte i forbindelse med jobben i Forsvaret. Her finner du blant annet oversikt over mulige boområder, skoler og barnehager, jobb- og videreutdanningsmuligheter og fritidstilbud. Du finner også nærmere informasjon om Forsvarets familiepolitikk. Er utenlandstjeneste aktuelt? På Familieweb finner du blant annet informasjon om hvordan du kan holde kontakten med den som er ute i en internasjonal operasjon. Du finner også informasjon vedrørende tjenestegjøring i allierte og NATO-staber. Familieweben er etablert som et resultat av behovet for informasjon direkte til de ansattes familier uten å gå om den ansatte selv. Dette er en del av Forsvarets familiepolitikk. 101-Bladet nr

8 Godt humør til NTL Forsvart samlet fra mars flere av sine avdelingsledere og nestledere til lederkonferanse på Color lines Prinsesse Ragnhild. Selv om ikke langtidsproposisjonen var framlagt på samlingens tidspunkt, så ikke det ut til å gå ut over deltagernes humør på turen til Hirtshals. Forsvarsministeren hadde beklageligvis ikke muligheten til å komme å innlede, men stedfortreder politisk rådgiver Ragnhild Mathisen mestret oppgaven mer en godt nok. Hun informerte om det politiske prosessen og prioriteringer i den framtidige langtidsproposisjonen, uten at hun kom med noen lekkasjer av innholdet, til tross for at hun ble utfordret på det. Andre nestleder i forbundet John Leirvåg, hadde også tatt seg tid til å hilse på dette eksklusive forsamling, han tok en runde på lønnsoppgjørets status på dette tidspunkt, før han ble satt på land og vi kastet loss og satte kursen mot Danmark. Konferansen ble brukt til lufting av lokale problemer samt organisatoriske utfordringer, så vel internt som opp mot arbeidsgiver. NTL Forsvarets representantskapsmøte 2008 I perioden september 2008 avholder NTL Forsvaret sitt representantskapsmøte, møtet avholdes på Sørmarka kurs og konferansesenter. Minner lokal avdelingene om fristene iht vedtekten på innmelding av saker som ønskes tatt opp. Samt innmelding av representant fra lokal avdelingen. Vil på det sterkeste oppfordre lokalavdelingen til å delta. Rådgiver Ragnhild Mathisen taler til en lydhør forsamling. Andre nesteleder i forbundet John Leirvåg.

9 tross Deltagerne følger interessert med på det som blir foredratt. Alle foto: Hans Trygve Busk

10 Kamp for fast tilsetting Flere midlertidig tilsatte renholdsbetjenter i Markedsområde Midt-Troms(MOMT) har fått fast tilsetting takket være NTL. Ann Berit Sagedal Konserntillitsvalgt FB NTL - hovedtillitsvalgt i MOMT, Ove Gamst, har ført en «tøff kamp» for å få ledelsen i Markedsområdet til å gi flere midlertidig tilsatte renholdsbetjenter fast tilsetting. NTL tillitsvalgt var hele tiden av den klare oppfatning at MOMT hadde flere midlertidige tilsettinger som ikke hadde tilstrekkelig lovhjemmel i Tjenestemannsloven for å kunne holdes besatt med midlertidige tilsettinger. Ove har hele tiden hatt full støtte for sitt syn fra undertegnede og sekretariatet i NTL Forsvaret. Saken toppet seg da MOMT lyste ut 10 midlertidige stillinger for 2 år med mulighet for forlengelse/fast tilsetting. Flere av disse stillingene hadde allerede vært besatt i lengre tid gjennom flere påfølgende administrative tilsettinger. Et eksempel var en midlertidig ansatt som hadde gått på administrativ tilsetting sammenhengende i ca 3 år! Hovedtillitsvalgt Ove Gamst krevde overfor ledelsen i MOMT at alle som hadde vært midlertidig tilsatt i over et år skulle gis fast tilsetting i sine stillinger. Dette med bakgrunn i at han mente at stillingene ikke kunne ha status som midlertidige, og at de som allerede var ansatt hadde et «rettskrav» til arbeidet/ stillingene. Ove fikk til slutt gjennomslag for sitt krav, og 6 renholdsbetjenter fikk fast tilsetting som «julegave». Dette viser at det nytter å «stå på» for det en mener er rett!! Nye tilsettingsråd i Forsvarsbygg! I forbindelse med iverksetting av nytt tilsettingsreglement i Forsvarsbygg er det opprettet to nye tilsettingsråd. Et ordinært tilsettingsråd som er tilsettingsmyndighet for alle sivile stillinger i virksomheten, og et særskilt tilsettingsråd som er tilsettingsmyndighet for uenighetssaker. Klagesaker skal nå behandles av Forsvarsdepartementet. NTL Forsvaret har oppnevnt medlem med vara i det ordinære tilsettingsrådet. Disse er Bjørn Markussen med vara Julie Brottnes. Til det særskilte tilsettingsrådet er oppnevnt Tom Rune Klemetsen fra NTL Forsvaret, sekretariatet. Ny tilpasningsavtale Forhandlinger om ny tilpasningsavtale til HA i Forsvarsbygg i 2007 endte i brudd. Årsaken til bruddet var i hovedsak uenighet om fullmakts- og partsnivå i forhandlinger om organisasjonsendringer. Styret i Forsvarsbygg har gjennom vedtekter gitt av Forsvarsdepartementet, vært tillagt «eksklusiv kompetanse» til å ta beslutning i denne type saker dersom partene ikke ble enige. Dette har i prinsippet ikke gitt organisasjonene reelle fullmakter til å forhandle. Forut for en eventuell avgjørelse av tvisten i Arbeidsretten, ble det avholdt møte mellom Fornyings og Administras jonsdepartementet(fad) og Hovedsammenslutningene. (Undertegnede møtte som bisitter til LO-Stat.) I dette møtet ble følgende avklart: FAD og hovedsammenslutningene konstaterte at Forsvarsdepartementet gjennom vedtekter ikke har anledning til å frata organisasjonene retten til å få saker vedrørende organisasjonsendringer tvisteløst jfr HA 17. Hovedavtalen krever mer autorative kilder som beskrevet i avtalens 8.2, tredje avsnitt. Det ble i møtet også konkludert med at man ved siste revisjon av Hovedavtalen pr 1.februar 2006 hadde «strammet inn» teksten nettopp for å unngå en annen forståelse. Spørsmålet om delegering av «eksklusiv fullmakt» ble derfor ikke diskutert da temaet ikke lenger var relevant for saken. NTL er fornøyd med at vi derved fikk tilbake reell forhandlingsrett!! Forsvarsdepartementet har etter dette endret vedtektene for Forsvarsbyggs styre!! Unntak fra arbeidsmiljølovens(aml) bestemmelser om arbeidstid «ledende eller særlig uavhengig stilling». På bakgrunn av at NTL ikke har vært enig med Forsvarsbyggs ledelse om bruken av bestemmelsen om at «ledende og uavhengige stillinger» unntas fra arbeidstidsbestemmelsene i AML, samt forståelsen av Hovedtariffavtalen 8 nr. 6, 13 nr. 4, 15 nr. 7 og 16 nr. 3, sendte NTL brev til Forsvarsdepartementet om saken. Dette resulterte i at NTL ble kalt inn til møte i FD, og at Forsvarsbygg ble anmodet om å kalle inn organisasjonene for å ha en gjennomgang av aktuelle stillinger. Vi har til nå hatt en gjennomgang av stillingene i Skifte Eiendom. Skifte Eiendom hadde gjennom arbeidsavtaler med den enkelte arbeidstaker definert samtlige ansatte i «ledende eller særlig uavhengig stilling»! Møtet vi hadde ble ikke noe «kampmøte». Direktøren i Skifte ga tidlig tilkjenne at de ville tilbakeføre alle de stillingene som var definert som «særlig uavhengige» til arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Dette dreier seg om i overkant av 30 stillinger. NTL er glad for at vi får denne gjennomgangen av stillingene i Forsvarsbygg, da det helt klart er flere stillinger i andre enheter som må «under lupen» De alminnelige tolkningsprinsipper for hvilke kriterier som skal legges til grunn for at stillinger kan unntas, er rimelig strenge. Særaldersgrenser, AFP eller 85 års regelen? De aller fleste stillinger i staten har en aldersgrense på 70 år. Det er likevel flere unntak fra dette. Eksempler på stillinger som har lavere aldersgrense er diverse stillinger innenfor brann og havari, sambands- og varslingstjeneste og stillinger innenfor renhold. Av våre medlemmer i forsvarssektoren er renhold den største gruppen som har særaldersgrense. Disse har aldersgrense på 65 år. Det gjelder de som har stillingskode 1129 Renholdsbetjent, kode 1130 Renholder og kode 1132 Renholdsleder, samt alle som har tatt fagbrev innen renhold og har fått fagarbeiderkoden Bladet nr

11 Årsrapport 2007 fra FLO/TV/MAR Jarle Bjørnestad, ATV NTL Det har og i år vært hektisk for tillitsvalgte i FLO/TV/MAR, og det kan jo være både interessant og og stressende. Jeg har som ATV blant arbeidsledere og en del kontorpersonell vært på ca. 150 møter, med stort og smått. Jeg er og styremedlem i NTL HOS. Den største enkeltsaken har vært garantilønnsavtalen, som man sentralt jobbet med i 8 mnd, før vi fikk gjennomslag. Her må jeg få lov til å takke sentrale tillitsvalgte, nestleder Per-Håvard Osmark og leder Dag Agledag i NTL, for et meget godt håndverk. Vi hadde aldri fått tilbake denne gode avtalen, som ble opprettet i 1992, uten deres innsats. Motstanderen vår ville si opp hele avtalen. Vi har hatt en strategisamling på Bømoen - Voss, den 4-5 desember Ledelsen i FLO/TV/MAR tok initiativ til dette, for å legge en plan for hva vi skal drive med i fremtiden. Hva er satsningsområdene våre og hvor mange ansatte bør vi være for å kunne påta oss dette arbeidet. I dag utfører vi ca % av alt vedlikehold på marinens fartøyer. Målet vårt er å ta 50 % frem til 2012, og ansette ca. 130 nye. Dette er foreløpig bare tall, men det jobbes med disse tingene. De første rutinene på Fridtjof Nansen skal påbegynnes i uke 6-7-og 8. Bare på maskinv. (som jeg representerer) har vi arbeid som utgjør ca. 16oo timer, på 3 uker. Så vi for nok å stå i med, og regner med litt innleie av leiefolk og overtid, for å få dette til å gå opp. Men det er spennende og utfordrene. Takk for tilliten Jeg er 53 år og har jobbet i Forsvaret/ Forsvarsbygg fra Jeg er utdannet elektriker, jobber som driftsassistent ved Frigård lager/værnes. Pt er jeg frikjøpt tillitsvalgt på heltid for NTL i Forsvarsbygg, med kontor på MO Trøndelags avdeling på Værnes. Jeg har vært ansattevalgt styremedlem i Forsvarsbygg styre fra starten (2002). Gjennom mange år som tillitsvalgt i NTL, er jeg spesielt opptatt av rettferdighet, og at Forsvarbygg for framtida fortsatt skal være en helhetlig eiendomsaktør, der renholdsbetjenter, handverkere, ingeniører og saksbehandlere med flere har like høy verdi til Forsvarsbyggs skapte resultat. Jeg vil fortsatt være kompromissløs i forhold til konkurranseutsetting av tjenester, da vi skaper de beste og biligste tjenester selv. Ja dette kunne mange lese på Nettopp, Forsvarsbyggs nettside, i forkant av valget på ansatte -valgte styrerepresentanter i Forsvarsbygg. Jeg sammen med Vidar Øverli, og Catrin Amundsen Strømseth representerte NTLs liste ved dette styrevalget og fikk 309 stemmer. Dette medførte at jeg kunne fortsette som styrerepresentant i Forsvarsbyggs styre, men grunnet for dårlig oppslutning fra våre medlemmer (kun litt over 40 % av medlemmene stemte, dvs i forhold til oppslutning, sett opp mot medlemstall) ble jeg også denne omgangen enslig NTLer i styret. Nå er det slik at det ble også valgt solide ansatte -representanter fra Pefo (Randi Jørgensen ) og NITO (Odd Richardsen ). Deres liste fikk henholdsvis 192 og 196 stemmer. Men med noe mer engasjement fra våre medlemmer har vi nådd to representanter i styret. Det er nå slik at vi som er ansattevalgte styrerepresentanter har en spesielt viktig rolle i å i vareta ansattes interesser, som ofte drukner i en markedsøkonom isk tankegang. Vi er styrerepresentanter med samme ansvar og funksjon som resten, men spesielt vi NTLere har en annen vektlegging av verdien av eget personell, og en vektlegging av at Forsvarbyggs rolle også består i å ta samfunnsøkonomiske grep, ikke bare kortsiktige markedsøkonomiske handlinger. Dette betyr i klartekst at vi mener at mest mulig av tjenesteproduksjonen gjør vi best og billigst med eget personell. Så igjen takk til de som stemte på vår liste, jeg blir alene om å videreformidle NTL`s verdigrunnlag i styret, men jeg lover å gjøre det jeg kan. Alf Kaspersen Når disse fyller 62 år har de to valgmuligheter hvis de ønsker å gå av med pensjon. AFP eller pensjon etter «85 års regelen» (85 års regelen er slik at hvis alder og tjenestetid til sammen blir minst 85 år, kan man gå av med pensjon inntil 3 år før aldersgrensen for stillingen). Det er derfor viktig at den som har aldersgrense på 65 år, og som vurderer å gå av fra 62 år, får beregnet hva som lønner seg best for vedkommende. AFP etter folketrygden sine regler eller pensjon etter Statens pensjonskasse sine regler. Har du tilnærmet full opptjening(30 år) vil du sannsynligvis tjene på å gå av på «85 års regelen» som gir 66 % av sluttlønn i pensjon. Få uansett en beregning av begge mulighetene før du bestemmer deg!! 101-Bladet nr

12 Hei alle sammen! Her følger noen ord fra den nordlige delen av Kongeriket. Den siste perioden har helt klart vært preget av FS 07, og spesielt de avdelingene som er truet med nedleggelse eller større endringer/omorganiseringer. Som OTV har jeg ikke vært direkte involvert i arbeid opp mot de enkelte avdelinger, men jeg har jevnlig kontakt med tillitsvalgte angående den pågående prosessen. I den senere tid har det vært en del «lekkasjer» fra det arbeidet som foregår politisk, og dette kan for enkelte virke svært positivt, men jeg advarer oss alle mot å stole for mye på disse ryktene. Ingen ting er endelig før stortinget har tatt sin beslutning litt ut på sommeren. Jeg krysser uansett fingrene og håper at resultatet blir til beste for våre medlemmer. Lederkonferansen som ble avholdt 11. Til ettertanke Dere har alle en(eller flere) tillitsvalgte en dere selv har valgt til å være deres representant ovenfor arbeidsgiver. Det har alltid vært en vanskelig oppgave og nå er den enda vanskeligere enn før. Det er møte etter møte, store og vanskelige saker. Det er ikke bare møtene som tar tid, skal en tillitsvalgt gjøre en god jobb for deg, må han eller hun også være forberedt. Det krever skikkelig tid å sette seg inn i sakene. Spørsmålene er mange, og de tillitsvalgte skal ha svarene. Det krever opplæring, deltagelse på kurs og konferanser. Alt dette gir at de tillitsvalgte kan være mye borte fra sin faste jobb. Det sliter også spesielt hvis man får negative bemerkninger fra sine arbeidskollegaer. Det er her du som valgte vedkommende kommer inn. Støt opp om din tillitsvalgt, for i dag er det vanskeligere enn tidligere til å få gode tillitsvalgte. Det krever pågangsmot, interesse og engasjement for å påta seg tillitsverv. Du kan være med på å gjøre forholdene enklere for den tillitsvalgte, slik at han eller hun får best mulig forutsetninger for å gjøre en god jobb for deg og dine arbeidskollegaer. Gi ditt bidrag til at den tillitsvalgte får og 12. mars håper jeg bidro til at vi som organisasjon blir ennå bedre kjent med hverandres utfordringer, og at vi derved blir i stand til å støtte hverandre bedre i det daglige arbeidet. Jeg registrerer at en del av våre avdelinger har problemer med å få leder eller nestleder til å stille på denne samlingen, og det synes jeg er svært synd. Det finnes selvfølgelig ulike grunner til at noen må melde forfall, men jeg mener at det er svært viktig at avdelingene prioriterer å delta. Denne type samlinger gir faglig påfyll, og ikke minst tror jeg at det hentes mye ny motivasjon ved å møte likesinnede. Jeg gleder meg til å møte så mange som mulig av dere på ledersamlingen. På OTV samlingen 29. og 30. januar i år ble det enighet om at vi som OTVer skulle gjennomføre en besøksrunde i alle våre respektive avdelinger for å hilse på best mulig arbeidsforhold. Det er ikke alene et ansvar for arbeidsgiver, kollegaene har minst like stort ansvar, og husk på at den tillitsvalgte arbeider for deg. Vi må ikke glemme foreningsarbeidet. Det må ikke bli for stor avstand mellom medlemmene og de tillitsvalgte. Det er en kjempeutfordring å være tillitsvalgt, å ivareta alle de funksjonene som følger med. Det er styrene i lokalavdelingene som har ansvaret for at avdelingene, og dermed fagforeningsarbeidet tillitsvalgte og medlemmer. Tilbakemelding fra besøksrunden skal gies til styret i NTL Forsvaret på styremøte 2. til 4. juni Min målsetting med denne besøksrunden er å gjøre meg grundig kjent med hvilke Forsvarsavdelinger som finnes på de forskjellige lokasjonene, og samtidig hilse på de tillitsvalgte (HTV/ATV). Mitt område er jo rimelig stort, så jeg rekker ikke å besøke alle avdelingene (13 i tallet) i løpet av samme uke, men jeg vil etter påske begynne å sette opp en reiserute. Håper at jeg i samarbeid med styrene i avdelingene kan få til hyggelige besøk til beste for vår organisasjon og til beste for samarbeidet mellom tillitsvalgte og medlemmer i NTL. Per-Håvard Osmark OTV Nord fungerer, ikke bare lederne. Organisasjonsapparatet har alltid vært våre avdelingers styrke det er det fortsatt, men denne styrken må pleies den består ikke av seg selv. Vi må fortsatt prioritere medlemsverving, medlemsaktivitet og studie virksomhet. Det er ønskelig å ha tillitsvalgte ved alle avd, noe som dessverre er fraværende ved noen avd. Noen avd. står uten ATVèr. Det er særdeles viktig at det blir en forandring på dette, da det er den tillitsvalgte ved hver avd. som vet best hva som foregår på sin egen arbeidsplass, og kan gå i drøftinger godt forberedt. Tre støttende til om den tillitsvalgte. Du har selv vært med på å velge vedkommende. Edvin A. Erntsen OTV Område Vest Bladet nr

13 Forsvarets langtidsproposisjon Noen utdrag fra kapittel 8 i St.prp. nr. 48. om Forsvarets langtidsproposisjon frem i mot Vidar Hansen Her er noen utdrag som står beskrevet i langtidsproposisjonen og som bør være positivt for oss sivilt ansatte i Forsvaret. Stortinget skal behandle dette i vårsesjonen (juni) i år og det er som vanlig knyttet stor spenning til hva stortinget fatter av endelige vedtak på mange av punktene i proposisjonen. Forsvarsministeren har uttalt at det er flertall på stortinget for den fremlagte proposisjonen men når den politiske behandlingen starter får vi se hva sluttresultatet blir. Da er det gledelig å se at det i alle faller noen mulige lyspunkter å spore. Beholde medarbeidere I kommende planperiode legges det opp til en begrenset økning i antall årsverk totalt sett. Det vil være behov for å øke andelen avdelingsbefal i forhold til dagens nivå og i noen grad antall vervede. Forsvarets behov for å beholde medarbeidere er således stort, og det er viktig at organisasjonen er i stand til å beholde medarbeiderne, uavhengig av konjunktursvingninger. Forsvaret vil alltid ha relativt stor rotasjon mellom stillinger nasjonalt og internasjonalt. Det må derfor tilstrebes gode rutiner for planlegging og styring av personelldisponeringen, slik at kompetansen blir best mulig utnyttet. Forsvaret vil som regel ikke kunne konkurrere med privat næringsliv når det gjelder lønn. Det er derfor viktig å markedsføre et helhetlig og konkurransedyktig sett med betingelser. Dette omfatter blant annet muligheter for videreutdanning, en god livs-fase politikk, tilrettelegging av arbeidsoppgaver og boligmuligheter. I denne sammenhengen er tjenestens innhold og lønnsutvikling også sentrale forhold. Først og fremst innebærer det behov for en videreutvikling av muligheten for horisontale karriere løp og en større grad av differensiering mellom lønn og grad. Det skal legges til rette for at den enkelte kan gjøre karriere og derigjennom få økte faglige utfordringer og ansvar innenfor et begrenset gradsnivå. Dette skal gjennomføres i sammenheng med en videreutvikling av lønnssystemet som gir en mest mulig konkurranse dyktig lønnsutvikling, innenfor de gitte rammer. Forsvarssektoren må også verdsette og legge forholdene til rette for personell som ønsker å komme tilbake etter å ha arbeidet utenfor sektoren. Det skal derfor innføres fleksible løsninger som sikrer at kombinasjonen av en sivil karriere og tjenestegjøring i Forsvaret verdsettes. Det vil kunne tilføre Forsvaret verdifull erfaring samt at organisasjonen også kan oppnå en bedre forankring i andre deler av samfunnet. Hjelper deg ut Dersom du skulle søke utfordringer uten for Forsvaret omtaler Forsvaret sin behjelpelighet under punktet Veien ut av Forsvaret Forsvaret skal etablere en helhetlig politikk med nødvendig fleksibilitet som ivaretar personellets behov ved overgang til annet virke. Det legges opp internt. Medarbeidere som blir overtallige eller til å videreutvikle Forsvarets Personelltjenester avslutter sitt tilsetningsforhold kan tilbys bistand (FPT) for å ivareta behovet for gode ordninger ved fra Forsvaret og ekstern samarbeidspartner for å karriereskifte, enten som frivillig overgang til tilrettelegge for karriere utenfor Forsvaret. annet arbeid utenfor Forsvaret eller omskolering 101-Bladet nr

14 Forsikringsordninger Hovedkasserer Tone Rønoldtangen Alle skader skal meldes til Skadetelefonen LOfavør Kollektiv Hjemforsikring Gjelder for alle forbundets medlemmer som ikke reserverte seg før 1. juli Dekker tap og skader på private eiendeler som møbler, klær, sportsutstyr m.m. i hjemmet mot blant annet brann-, vannog innbruddsskader. I tillegg inneholder forsikringen rettshjelp og ansvarsforsikring for privatperson. Premien betales sammen med fagforeningskontingenten med kr 65 per måned. LOfavør Reiseforsikring Gjelder for fritidsreiser i hele verden. Reisen må ha minst en overnatting og ikke vare mer enn 45 dager sammenhengende. Forsikringen dekker hele familien, uansett om familien reiser sammen eller hver for seg. Avbestillingsforsikring er inkludert. Tegnes individuelt ved henvendelse til MedlemsTelefonen og koster kr 855 per år. LOfavør Reise Toppforsikring Dette er en utvidet LOfavør Reiseforsikring. Gjelder også for yrkesreiser og har ingen krav til overnatting. Har dobbelt så høye forsikringssummer på reisegods og avbestilling som LOfavør Reiseforsikring, samt vesentlig høyere forsikringssummer på reiseulykke. Tegnes individuelt ved henvendelse til Medlemstelefonen og koster kr 420 per år. Reiser av mer enn 45 dagers varighet Både LOfavør Reiseforsikring og LOfavør Reise Toppforsikring kan ut vides til å dekke reiser av inntil 90 eller 180 dager. Dette kan tegnes in dividuelt ved henvendelse til Medlems- Telefonen LOfavør Bilforsikring Dette er et helt nytt forsikringstilbud til medlemmene. Denne forsikringen har markedets laveste egenandel og markedets beste bonusregler. LOfavør Toppkasko gir dessuten den beste forsikringsdekningen til prisen for ordinær kasko. Forsikringen kan tilknyttes en ungdomsavtale eller ungdomsgaranti, noe som gjør den spesielt gunstig for unge medlemmer. Tegnes individuelt ved henvendelse til MedlemsTelefonen LOfavør Barneforsikring Forsikringen dekker ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke eller sykdom. Det kreves ingen helseerklæring. Som medlem i forbundet har også besteforeldre og fosterforeldre adgang til å kjøpe forsikringen. Tegnes individuelt ved henvendelse til MedlemsTelefonen og koster kr per år. LOfavør Husforsikring Forsikring med fullverdigaranti som tilsier at du får erstattet hva det koster å bygge huset opp igjen. Bedre dekninger og lavere egenandel enn ordinær husforsikring. Blir automatisk indeksregulert. Pris blir beregnet med utgangspunkt i arealet på huset. Kan utvides til LOfavør Hus Topp til rabattert pris. Tegnes individuelt ved henvendelse til MedlemsTelefonen LOfavør Ulykkesforsikring Forsikring for hele familien som dekker ulykker som skjer i fritiden. Gir erstatning ved medisinsk invaliditet og dødsfall. Tegnes individuelt ved henvendelse til MedlemsTelefonen og koster kr 411 per år. Forsikringsbeløp og premie kan dobles etter ønske. Har du ytterligere spørsmål om forsikringene, ber vi deg henvende deg til SpareBank 1, MedlemsTelefonen eller sentralbord Du kan også sende en e-post til: NB! For vervede medlemmer (grenaderer og matroser) har vi en egen kollektiv forsikringspakke som består av dødsfallforsikring, ulykkesforsikring, LOfavør Kollektiv Hjemforsikring og LOfavør Reiseforsikring. NTL Forsvaret og NOF med felles vervebrosjyre NTL Forsvaret og Norges Offisersforbund (NOF) har i samarbeid gitt ut en brosjyre som synlig gjør vår felles tilhørlighet, under samme hovedsammenslutning, samt den naturlige overgangen du som grenader eller matros med medlemskap i NTL Forsvaret, vil ha til å bli medlem i NOF dersom du skulle gå over fra vervet til å bli befal. Ris eller Ros Ris eller ros eller bare skrivekløe. Send noen ord til eller til vår post-adresse. Kommer din artikkel på trykk i neste 101-blad eller på vår hjemmeside, vil du få tilsendt en overraskelse fra oss. Sitater Det blir sent tidlig der ute. Yogi Berra Det var ikke noe rosenrødt svart/ hvitt-bilde jeg tegnet her. Kjell Magne Bondevik Vennligst informer troppene umiddelbart om at all kommunikasjon er brutt sammen. Ashleigh Brilliant Vanskelige ting tar lang tid. Det umulige tar litt lengre tid. Chaim Weizmann Bladet nr

15 NTL-kurs for andre halvår Ukekurs august Konflikter/praktisk konflikthåndtering Søknadsfrist: 20. juni september Organisasjonskunnskap (NTL-skolen trinn I) Søknadsfrist: 20. juni 2008 Kortkurs august Regnskapskurs Søknadsfrist: 20. juni august Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II) Søknadsfrist: 20. juni september Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) Søknadsfrist: 20. juni september Praktisk IA-arbeid Søknadsfrist: 8. august september Kurs i turnusplanlegging/ skiftarbeid Søknadsfrist: 15. august oktober Ytringsfrihet, etikk og moral Søknadsfrist: 22. august oktober del A, november del B Organisasjonskunnskap (NTL-skolen trinn I del A og B) Søknadsfrist: 29. august oktober Kurs for medlemmer av innstillingsog tilsettingsråd Søknadsfrist: 12. september november Studentsamskipnaden HSH Søknadsfrist: 26. september november Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II) Søknadsfrist: 3. oktober november Brutalisering og utstøting fra arbeidslivet Søknadsfrist: 10. oktober desember Arbeidsrett trinn II Søknadsfrist: 17. oktober desember Fra sceneskrekk til karisma Søknadsfrist: 31. oktober desember Motivasjon og ressursutvikling Søknadsfrist: 31. oktober 2008 Ta kontakt med lokalavdeling eller NTL forbundet på tlf: hvis du ønsker å delta på kurs. Husk alle kurs i regi av NTL hjemler fri iht hovedavtalen 34. NTL Landsforening 101 Forsvaret Sekretariat Leder Dag Agledal Mobil: Org.sekr. Tom-Rune Klemetsen Mobil: Inger W. Burmo Løseth Mobil: Postadresse P.b Youngstorget, 0028 Oslo Tlf. siv.: E-post: Nestleder/OTV Nord Per Håvard Osmark Bjerkvik Tekniske Verksted, 8530 Bjerkvik Tlf: Faks: Mobil: E-post: Områdetillitsvalgt OTV Vest Edvin Erntsen Postboks 82, Haakonsvern, 5886 Bergen. Tlf: Fax: Mobil: E-post: OTV Øst Alf Grødem KAMPUKS, 2405 Elverum Tlf: Fax: Mobil: E-post: Konserntillitsvalgt FORSVARSBYGG Ann Berit Sagedal Forsvarsbygg, 4738 Evjemoen Tlf: Fax: Mobil: E-post: forsvarsbygg.no OMTV Forsvarsbygg Alf Kaspersen Forsvarsbygg, MO Værnes Mobil Fax E-post: forsvarsbygg.no 101-Bladet nr

16 B Économique B-Blad Returadresse: Pb. 8788, Youngstorget 0028 OSLO Bladet nr

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen Statlig og kommunal sektor Hovedtemaer 1. Hvem er partene? 2. Rettigheter og plikter for tillitsvalgte 3. Tilrettelegging for tillitsvalgtarbeid

Detaljer

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale?

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia Overenskomstområdet NTL - Abelia Publisert fra 28.01.2010 til 29.03.2010 19 respondenter (19 unike) 1. Har dere bedriftens pensjonsordning i særavtalen? 15 Pensjon 1 Ja 78,9 % 15 2 Nei 10,5 % 2 3 Vet ikke

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Særavtale for ledende personell i Forsvaret

Særavtale for ledende personell i Forsvaret Særavtale for ledende personell i Forsvaret Del I Avtale om personell og stillinger som er omfattet av ledendelønnsordningen Del II Økonomiske vilkår for ledende Vedlegg A Oversikt over omfattede stillinger

Detaljer

Innhold i denne presentasjonen

Innhold i denne presentasjonen Hovedavtalen Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale? Oppbygging av PBL-As hovedavtale Innledning Medbestemmelse Arbeidsgivers styringsrett

Detaljer

NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005. Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende avtale.

NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005. Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende avtale. Stavanger 16. januar 2006 NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005 FORHANDLINGER 19. OG 20. JANUAR 2006 Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud Vedlegg 5 Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud 1 Innledning Organiseringen av verneapparatet skal tilpasses 3-3 og kapittel 6 og 7 til AML på alle nivå i Forsvaret. Dette er ivaretatt i virksomheten

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Torsken kommune Lønnspolitisk handlingsplan 9380 Gryllefjord Lokale forhandlinger TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Godkjent i kommunestyret 19.12.06 Virkningstid til 31.12.2008 LØNNSPOLITISK

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Adresser NTL-kontoret: Høgskoleringen 6B, 7491 TRONDHEIM Telefon: 73

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

MEDLEMSMØTE. 23 medlemmer møtte

MEDLEMSMØTE. 23 medlemmer møtte MEDLEMSMØTE Dato: 22.juni 2017 Tid: 18.00 Sted: Kommunestyresalen, Tjøme 23 medlemmer møtte Leder Anneliese Anderer-Burhenne ønsket velkommen, og ga så ordet til HTV Gunn Elisabeth L. Hübner, som orienterte

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015 Utdanningsprogram BFO-skolen Utdanningstilbudet første halvår 2015 BFO-skolen en skole for befal og tillitsvalgte BFO-skolen har ansvaret for BFOs utdanningsprogram. Alle utdanninger er spesielt rettet

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 22. 24. august Retorikk og formidling 2016 22. 24. august Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) 2016

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011 Lokale forhandlinger Abelia 5. mai 2011 Før forhandlingene Lønnssystem/lønnsfastsettelse Lønnspolitikk Retningslinjer og vurderingskriterier De fire kriterier felles forståelse Informasjon Lønnsdata for

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Seniorpolitikk ved UiO. Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO

Seniorpolitikk ved UiO. Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO Seniorpolitikk ved UiO Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO Andel av befolkningen over 67 år (Kilde: Storebrand og HMS) 20,00 % 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Vedtatt av universitetsdirektøren 4.11.2013 etter drøftinger med tillitsvalgte 21.10.2013. Innhold 1. Formål og virkeområde... 1 2. Ansvarsforhold...

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010 Personalavdelingen Retningslinjer for Seniorpolitikk 2010 Innhold: 1. Seniorpolitikk i Porsgrunn kommune oppsummering og videre tiltak 2. Hovedmål / delmål 3. Grunnelementene i de seniorpolitiske tiltakene

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1 Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016 side 1 INNHOLD: 1. Innledning 2. Lønn begrep 3. Mål for den lokale lønnspolitikken 3.1. Kompetanse 3.2.

Detaljer

Endringsprosesser på arbeidsplassen

Endringsprosesser på arbeidsplassen Endringsprosesser på arbeidsplassen 17. september 2009 Rådgiver, Stig Morten Frøiland Personal og organisasjonsavdelingen Sammendragslysbilde 1. Endringsprosesser på arbeidsplassen 2. Hva er omstilling

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010 Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk»

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Ragnhid Brataker NITO Tariffutvalget Spekter Trondheim Oktober 2017 Navn og takk for at jeg fikk komme. Håper dere hadde en fin kveld i går. Fint og snakke med dere som

Detaljer

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett 1 For deg som er tillitsvalgt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fortrinnsrett for deltidsansatte reguleres i paragrafene 14-1, 14-3 og 14-4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Dato: 10 februar 2011 Forsvarets lønnssystem -Problemer med dagens system og KOLs forslag til løsning- Dagens situasjon i korte trekk: Stillingsutlysning med

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE Gjeldende fra 01.04.2009 Utformet etter drøftinger med de ansattes organisasjoner 26.03.2009 Supplement til sentrale tariffavtaler og retningslinjer gitt i sentrale

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Dato: 31.05.2006 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Hva kjennetegner norsk arbeidsliv? Mindre statusforskjell

Detaljer