Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider."

Transkript

1 Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem høring Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning (Fagerbergutvalget) leverte sin innstilling 2. mai Den er trykket som NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem. Innstillingen sendes med dette ut på høring. Vi ønsker høringsinstansenes syn på de problemstillinger og løsninger utvalget drøfter. Innstillingen og høringsinstansenes innspill vil inngå i departementets kunnskapsgrunnlag for arbeidet med en ny forskningsmelding i Departementet ønsker at høringsinstansene spesielt gir kommentarer til utvalgets forslag om etablering av et sett med indikatorer som kan bli et verktøy for aktører på ulike nivåer i systemet for å vurdere sammenhengen mellom mål, ressurser og resultater i norsk forskning. Utvalget framhever at indikatorene som er utviklet så langt må sees på som et pilotprosjekt, og sier at det er nødvendig at den videre utviklingen blir gjenstand for en bred debatt. Høringsfristen settes til 20. oktober Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider. Med hilsen Live Haaland (e.f.) avdelingsdirektør Vedlegg Haakon O. V. Vinje rådgiver Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Akersg. 44 Telefon * Org no Forskningsavdelingen Telefon Telefaks Saksbehandler Haakon O. V. Vinje

2 Abelia Advokatforeningen AGDER NATURMUSEUM OG BOTANISKE HAGE Agderforskning Akademikerforbundet Akademikerne Akademisk studieforbund Aker universitetssykehus HF Akershus fylkeskommune Akupunktur Høgskole AKVARIET I BERGEN ALTA MUSEUM Ambulansetenesta/MNT Ambulansetjenesten i Akershus Ambulansetjenesten i Vest-Agder ANSA - Association for Norwegian Students Abroad Ansgar Teologiske Høgskole Aof-Fredrikstad og omegn Apotekene Vest HF Apotekene Vest HF Apotekforeningen Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening Arbeiderbevegelsens presseforbund Arbeiderbevegelsesn arkiv og bibliotek Arbeidernes kommunistparti (AKP) Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge Arbeidernes Ungdomsfylking Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Arbeidsdepartementet Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) Arbeidsgiverforeningen Spekter Arkitektenes fagforbund Arkitektur- og designhøgskolen Arkivakademiet Artsdatabanken Atlantis Medisinske høgskole Aust-Agder fylkeskommune AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER Avinor AVYO Arbeids- og velferdstilsattes yrkesorganisasjon Baker-og Konditorbransjens Landsforening Barentsinstituttet AS Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barneombudet Barrat Due musikkinstitutt Befalets Fellesorganisasjon Bensinforhandlernes Bransjeforening Bergen Arkitekt Skole Bergen legevakt

3 Bergen næringsråd Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard Betanien diakonale høgskole Betanien Hospital BI studentsamfunn Bibliotekarforbundet Bioforsk (jordforsk/norsøk/planteforsk) Biostudentenes interesseorganisasjon Bioteknologinemnda Bjørknes høyskole Blefjell sykehus HF Blefjell sykehus, Notodden Blefjell sykehus, Rjukan Blentenborg Bokollektiv Brønnøysundregistrene Buskerud fylkeskommune Bygdefolkets studieforbund Byggenæringens Landsforening BYMUSEET I BERGEN Chr. Michelsens institutt (CMI) CICERO Senter for klimaforskning Cristin Datatilsynet DE HEIBERGSKE SAMLINGER DE SAMISKE SAMLINGER Delta Demokratene Den etiske nemnda for patentsaker Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora Den Norske Balletthøyskole Den Norske Eurytmihøyskole Den Norske Jordmorforening Den Norske Revisorforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Departementenes servicesenter Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Det Liberale Folkepartiet Det Norske Arbeiderparti Det norske diakonforbund Det Norske Maskinistforbund Det norske Nobelinstitutt Det Norske Radiumhospital HF Det norske Veritas Det norske Videnskaps-Akademi Det teologiske menighetsfakultet Diakonhjemmet høgskole Diakonhjemmets høgskolesenter

4 Diakonhjemmets sykehus Diakonissehjemmets sykehus Dir. for naturvforvaltning og Statens naturoppsyn Direktoratet for nødkommunikasjon Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for arbeidstilsynet Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) Direktoratet for utviklinssamarbeid (NORAD) DnB NOR Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved veterinærmiljøene DRAMMENS MUSEUM Dronning Mauds Minne Drøbak rehabiliteringssenter Dyleksiforbundet i Norge Econa Eigersund sykehus EL & IT forbundet Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen Eltek ASA Emmali studie- og yrkesveiledning Energi Norge Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg ERGON - Norske ergoterapeuters interesseorganisasjon Europeisk Ungdom Fagbibliotekarforeningen Fagforbundet FALSTADSENTERET Farmasiforbundet Fedrelandspartiet Feiringklinikken A/S Fellesforbundet Fellesorganisasjonen Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere FF S Voksenopplæring Finansdepartementet Finansforbundet Finanstilsynet Finnmark fylkeskommune Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeridirektoratet Fjellhaug Misjonshøgskole Florø sjukehus Flymedisinsk institutt FODOS Forum for doktorgradsstudenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås Folkekulturforbundet Folloklinikken Forbrukerombudet

5 Forbrukerrådet Forbundet for ledelse og teknikk Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Forskerforbundet Forskerforbundets forening for ingeniørutdanning Forskerforbundets forening for lærerutdanning Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) Forskningsstiftelsen Fafo Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarets høgskole Forsvarets ingeniørhøgskole Forsvarets mikrobiologiske laboratorium Forsvarets militærgeografiske Forsvarets muséer Forsvarets skole i E- og S-tjeneste Forsvarets skolesenter Forsvarsdepartementet Fremskrittspartiet Fremskrittspartiets studieforbund Fremskrittspartiets ungdom Fridtjof Nansens Institutt Frikirkelig studieforbund Frognerlia behandlingsisenter for stoffmisbrukere Funksjonshemmedes studieforbund Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Østfold Fysioterapistudentenes interesseorganisasjon Førde sentralsjukehus Geilomo barnesykehus Genøk - senter for biosikkerhet Glassbransjeforbundet i Norge GLOMDALSMUSÉET

6 Granheim Lungesenter Habiliteringsteamet i Buskerud Habiliteringstenesta for vaksne funksjonshemma Habiliteringstjenesten i Hedmark Hallingdal sjukestugu Hammerfest sykehus Handel og kontor i Norge Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon Handelshøyskolen BI Haraldsplass diakonale høgskole HARDANGER OG VOSS MUSEUM HAUGALANDMUSEENE AS Haugesund Sanitetsforening revmatismesykehus AS Haugesund sjukehus Haukeland universitetssykehus Havforskningsinstituttet Hedmark fylkeskommune Heismontørenes fagforening HELGELAND MUSEUM Helgelandssykehuset avd. Mosjøen Helgelandssykehuset avd. Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF Helse Bergen HF Helse Finnmark HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Midt-Norge RHF Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nord-Trøndelag HF Helse- og omsorgsdepartementet Helse Stavanger HF Helse Sunnmøre HF Helsedirektoratet Helsehøgskolen HENIE ONSTAD KUNSTSENTER Hordaland fylkeskommune Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag

7 Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolestudentenes landslag Høgskulen for landbruk og bygdenæringar Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Høgskulen i Volda Høyre Høyres studieforbund Høyskolen Diakonova Høyskolen for Ledelse og Teknologi Hålogalandssykehuet HF Hålogalandssykehuset HF Narvik sykehus Hålogalandssykehuset HF Harstad sykehus Idrettens studieforbund IKO Kirkelig-pedagogisk senter Innomed Institutt for energiteknikk (IFE) Institutt for forsvarsstudier Institutt for fredsforskning (PRIO) Institutt for samfunnsforskning (ISF) Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Interesseorganisasjon for midlertidig vitenskapelig ansatte ved Universitetet i Oslo International Research Institute of Stavanger (IRIS) International Student Union ISU Jernbaneverket Jessheimklinikken Justervesenet Justis- og politidepartementet Jæren distriktspsykiatriske senter Kirkenes sykehus Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund Klima- og forurensningsdirrektoratet (Klif) Komité for kjønnsbalanse i forskning Kommunal- og regionaldepartementet Kommunikasjonsforeningen Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS Kongsberg Gruppen ASA Konkurransetilsynet

8 KON-TIKI MUSEET Kreftregisteret Krigsskolen Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Kriminalomsorgens Kriminalomsorgens Yrkesforbund Kristelig Folkeparti Kristelig folkepartis studieforbund Kristelig folkepartis ungdom Kristent Konservativt Parti Kristent Samlingsparti Kristiansund sykehus Kristne Friskolers forbund KS Kulturdepartementet Kunnskapsdepartementet Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo KUNSTMUSEENE I BERGEN Kysthospitalet i Hagavik KYSTMUSÉET I SOGN OG FJORDANE Kystverket Landbruks- og matdepartementet Landsorganisasjonen i Norge Legeforeningens forskningsinstitutt Likestillings- og diskrimineringsnemnda Likestillings- og diskrimineringsombudet Lillehammer Sanitetforenings revmatismesykehus LO LO Stat Lofoten sykehus Logistikk- og transportindustriens landsforening Longyearbyen sykehus Lotteri- og stiftelsestilsynet Lovisenberg diakonale høgskole Luftfartstilsynet Luftkrigsskolen Lærdal sjukehus Lærernes yrkesforbund Maler-og byggtapetsermestrenes landsforbund Markedshøgskolen Campus Kristiania Martina Hansens Hospital Mattilsynet Mediebedriftenes landsforening Mediehøgskolen Gimlekollen Medietilsynet Meteorologisk institutt Miljøpartiet De Grønne Miljøverndepartementet Misjonshøgskolen

9 MJØSMUSEET AS Modum Bad Molde sjukehus MUNCH-MUSÉET MUSEENE FOR KYSTKULTUR OG GJENREISNING MUSEENE I SØR-TRØNDELAG MUSEUM VEST MUSEUMSSENTERET I HORDALAND Musikernes fellesorganisasjon Musikkens Studieforbund Møre og Romsdal fylkeskommune Møreforskning Nansen senter for miljø og fjernmåling Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonalt folkehelseinstitutt Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger Naturlovpartiet Naturviterne NAV drift og utvikling NBFF Negotia NHO Grafisk NHO Håndverk NHO Idrett NHO Luftfart NHO Mat og Bio NHO Mat og drikke NHO Reiseliv NHO Service NHO Transport NHO Troms NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NISO Idrettsutøvernes fagforbund Nito-Skole NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus NLA Høgskolen NOFIMA NOKUT NORDENFJELDSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUM Nordfjord sjukehus Nordisk Akademi for Osteopati Nordisk institutt for kunnskap om kjønn Nordisk institutt for odontologiske materialer Nordland fylkeskommune Nordland Sentalsykehus Nordlandet psykiatriske senter

10 Nordlandsforskning Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset Vesterålen NORDMØRE MUSEUM Nord-Trøndelag fylkeskommune Nordtun opptreningssenter Norges apotekerforening Norges Bank, forskningsavdelingen Norges Bilbransjeforbund Norges blindeforbund Norges bondelag Norges byggmesterforbund Norges døveforbund Norges Elektroentreprenørforbund Norges Farmaceutiske forening Norges Fiskarlag Norges forskningsråd Norges Fotografforbund Norges Frisørmesterforbund Norges geologiske undersøkelse Norges Geotekniske Institutt (NGI) Norges Gullsmedforbund Norges handelshøyskole Norges handikapforbund Norges idrettshøgskole Norges informasjonsteknologiske høgskole (NITH) Norges ingeniørorganisasjon Norges Juristforbund Norges Kommunistiske Parti Norges musikkhøgskole Norges Offisersforbund Norges Optikerforbund Norges Politilederlag Norges Rederiforbund Norges Sjøoffisersforbund Norges Unge Venstre Norges Urmakerforbund Norges vassdrags- og energidirektorat Norges veterinærhøgskole NORSAR Norsk Akkreditering Norsk Arbeidsmandsforbund NORSK BERGVERKSMUSEUM Norsk biotekforum Norsk bonde- og småbrukarlag Norsk elektriker- og kraftstasjonsforbund Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund Norsk folkemusem Norsk forbund for utviklingshemmede

11 Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning Norsk forskerforbund Norsk Gestaltinstitutt A/S Norsk Hydro ASA Norsk høgskole for helhetsterapi Norsk Industri NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU) Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forskning (NILF) Norsk Institutt for luftforskning (NILU) Norsk Institutt for naturforskning (NINA) Norsk Institutt for Skog og Landskap (Skogforsk) Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) Norsk Jernbaneforbund Norsk Journalistlag Norsk Kristelig studieråd Norsk kulturråd Norsk kulturskoleråd Norsk landbruksrådgivning Norsk Lektorlag Norsk lokalhistorisk institutt Norsk Lokomotivmannsforbund Norsk lærerakademi Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Norsk maritimt museum Norsk medieforskerlag Norsk Naturforvalterforbund Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund NORSK OLJEMUSEUM Norsk Olje-og Petrokjemisk fagforbund Norsk polarinstitutt Norsk Psykologforening Norsk Radiografforbund Norsk Redaktørforening Norsk Regnesentral Norsk Romsenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Norsk senter for bygdeforskning Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis Norsk Sjømannsforbund Norsk Sjøoffisersforbund NORSK SKOGMUSEUM Norsk skolelederforbund Norsk studentorganisasjon (NSO) Norsk sykepleierforbund NORSK TEKNISK MUSEUM Norsk Teknologi Norsk Tjenestemannslag

12 Norsk Tollerforbund Norsk Transportarbeiderforbund Norsk treteknisk institutt Norsk utenrikspolitisk institutt NORSK VEGMUSEUM Norske fag- og friskolers landsforbund Norske Fysioterapeuters forbund Norske Meierifolks Landsforening Norske Murmestres Landsforening Norske Ortopediingeniørers forening Norske Radiografstudenters landslag Norske Radiografstudenters Norske Rørleggerbedrifters landsforening Norsvin Norut Alta Norut Narvik Norut Tromsø NTNU NTNU samfunnsforskning AS Nærings- og handelsdepartementet Næringslivets Hovedorganisasjon Odda sjukehus Olje- og energidepartementet Oljedirektoratet Oljeindustriens landsforening Omnia-sykehuset Oppland fylkeskommune Organisasjonen for doktorgradskandidater og postdoktorer ved Universitetet i Agder Orkdal Sanitetsforenings sjukehus Orkla ASA Oslo bygningsarbeiderforening Oslo Hospital Oslo håndverks- og industriforening Oslo kommune OSLO MUSEUM Oslo Universitetssykehus HS Papir- og fiberinstituttet AS PARAT Pasientskadenemnda Patentstyret Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pensjonistpartiet Personellforbundet Petroleumstilsynet PhD-utvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen Pil-Skolen Politidirektoratet Politiets fellesforbund Politihøgskolen Populus studieforbundet for folkeopplysning

13 Post- og Teletilsynet Postkom Norsk Post- og kommunikasjonsforbund Presteforeningen Private Barnehagers landsforbund Prosessindustriens landsforening Psykiatrien i Vestfold HF Psykisk helsevern i Sør-Trøndelag HF Psykisk helsevern Østfold HF Rana sykehus RANDSFJORDMUSEENE AS Rederienes landsforening Regionale forskningsfond - fondsregion Agder Regionale forskningsfond - fondsregion Hovedstaden Regionale forskningsfond - fondsregion Innlandet Regionale forskningsfond - fondsregion Midt-Norge Regionale forskningsfond - fondsregion Nord-Norge Regionale forskningsfond - fondsregion Vestlandet Regionale forskningsfond - Oslofjordfondet Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør Rehabiliteringstjenesten i Rogaland Reinfriftsforvaltningen Revmatiskesykehuset AS Riksantikvaren Riksarkivet Rikshospitalet HF Riksrevisjonen Riksrevisjonen Ringerike sykehus HF RINGVE MUSEUM Rogaland fylkeskommune ROMSDALSMUSÉET Rudolf Steinerhøyskolen RYFYLKEMUSÉET Rød ungdom Rødt Røros sykehus SAEMIEN SITJE SAFE SALTEN MUSEUM Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) Samediggi/Sametinget Samefolkets Parti/Samealbmot Bellodat Samenes Landsforbund/Samiid Ædnansærvi Samferdselsdepartementet Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) Samfunnspartiet Samfunnsviternes fagforening Samfunnsøkonomenes fagforening Samisk høgskole/sámi Allaskuvla

14 Samisk studieutvalg/sami Oahppolavdegoddi Samordna Opptak SANDEFJORDMUSÉENE Sandviken sykehus Sekretariatet for de forskningsetiske komitéer Senter for grunnforskning Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Senter for klimaforskning (Bjerknessenteret) Senter for statlig økonomistyring Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling Senter for økonomisk forskning AS Senterpartiet Senterpartiets studieforbund Senterungdommens Landsforbund Simula Research Laboratory SINTEF Energiforskning AS SINTEF Fiskeri og Havbruk SINTEF NBL AS SINTEF PETROLEUMSFORSKNING AS SINTEF teknologi og samfunn SINTEF Unimed Innovation AS Sjøfartsdirektoratet Sjøholt psykiatriske senter Sjøkrigsskolen Skattedirektoratet Skatteetatens Landsforbund Skatterevisorenes forening Ski sykehus Skolenes Landsforbund Skrivekunstakademiet Sogn og Fjordane fylkeskommune Solli Nervesanatorium Solli sykehus Sosialdemokratene Sosialistisk Opplysningsforbund Sosialistisk ungdom Sosialistisk venstreparti Sosialtjenestemennenes landsforbund Spesialsykehuset for rehabilitering Spesialsykehuset for epilepsi St. Olavs Hospital HF Stafo Standard Norge Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens bygningstekniske etat Statens helsetilsyn Statens institutt for forbruksforskning Statens institutt for rusmiddelforskning Statens jernbanetilsyn Statens kartverk

15 Statens klinikk for narkomane Statens landbruksforvaltning Statens legemiddelverk Statens lånekasse for utdanning Statens råd for likestilling av Statens strålevern Statens strålevern Statens vegvesen Vegdirektoratet Statistisk sentralbyrå Statoil ASA STATSARKIVET I KRISTIANSAND STATSARKIVET I STAVANGER STATSARKIVET I TRONDHEIM Statsministerens kontor STAVANGER MUSEUM Stavanger universitetssykehus Stensby sykehus STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM STIFTELSEN DOMKIRKEODDEN Stiftelsen for industriell og teknisk forskning (SINTEF) Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Stiftelsen kirkeforskning Stiftelsen Montebellosenteret Stiftelsen Norges byggskole (TO) Stiftelsen Polytec Stiftelsen Tisip STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER Stipendiatorganisasjonene i Norge Stip-HF PhD-kandidatutvalget ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen Stord sjukehus Studieforbundet Folkeuniversitetet Studieforbundet Natur og miljø SUNNHORDLAND MUSEUM SUNNMØRE MUSEUM Sunnaas sykehus HF avd. NMS, Askim Sunnaas sykehus HF Sykehusapotek Nord HF Sykehusapotekene ANS Sykehusapotekene ANS Sykehusapotekene i Midt-Norge HF MTFS Vest Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Sykehusapoteket i Bodø Sykehuset Asker og Bærum HF avd. Bærum sykehus Sykehuset Asker og Bærum HF avd. Blakstad Sykehuset Asker og Bærum HF Sykehuset Asker og Bærum HF avd. Asker- og Bærumklinikken Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Buskerud HF Lier psykiatrisk avd. Sykehuset Buskerud HF FKP Psykiatrisk avd. Lerberg Sykehuset Buskerud HF

16 Sykehuset i Vestfold - Sandefjord Sykehuset i Vestfold - Larvik Sykehuset i Vestfold - Tønsberg Sykehuset Innlandet HF Lillehammer Sykehuset Innlandet HF Gjøvik Sykehuset Innlandet HF Reinsvoll Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger Sykehuset Innlandet HF Sanderud Sykehuset Innlandet HF Hamar Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Elverum Sykehuset Innlandet HF Tynset Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Lillehammer Habiliteringstjenesten for voksne i Oppland Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Sykehuset Telemark HF Sykehuset Telemark HF, Kragerø Sykehuset Vestfold HF Sykehuset Østfold - Moss Sykehuset Østfold - Sarpsborg Sykehuset Østfold - Fredrikstad Sykehuset Østfold - Halden Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sykepleierutdanningens faglige lederforum Syklehuset i Vestfold HF klinikk Tønsberg - Habiliteringssenteret Synshemmede Akademikere Sysselmannen på Svalbard Sørlandets sykehus HF Lister Sørlandets sykehus HF Sørlandets sykehus HF Arendal Sørlandets sykehus HF Sør-Trøndelag fylkeskommune Tandberg Tekna - Teknisk-Naturvitenskapelig forening Telemark fylkeskommune TELEMARK MUSEUM Telemark Teknisk-Industrielle Utviklingssenter (TELTEK) Telemarksforskning Bø Telemarksforskning Notodden Telenor ASA Toll- og avgiftsdirektoratet Transportøkonomisk Institutt (TØI) Troms fylkeskommune Troms militære sykehus Trøndelag Forskning og Utvikling AS Tverrpolitisk Folkevalgte UiS Doctoral Community Ullevål universitetssykehus HF

17 Ungdom mot EU Unge Høyre Uni Research AS UNINETT Uninett AS Unio Universitet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Nordland Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Universitets- og høgskolerådet Universitetsbiblioteket i Stavanger Universitets- og høgskoleutdannedes forbund Universitetssenteret på Svalbard Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utdanningsdirektoratet Utdanningsforbundet Utdanningsgruppens hovedorganisasjon (UHO) Utdanningsrådet for møbel- og innredningsbransjene Utenriksdepartementet Utlendingsdirektoratet (UDI) VALDRESMUSEA AS Valen sjukehus VARANGER MUSEUM Vegsund psykiatriske senter Venstre Venstres Opplysningsforbund Ventilasjons- og Blikkenslagerbedrfitenes landsforbund Vernepliktsverket Vest-Agder fylkeskommune VEST-AGDER-MUSEET Vestfold fylkeskommune VESTFOLDMUSEENE IKS Vestlandsforskning Vestlandske Blindeforbund Veterinærinstituttet VIGELANDSMUSEET Volda sjukehus Volvat Medisinske Senter Voss sjukehus VOX - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Yara Industrial ASA Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat Yrkestrafikkforbundet YS Østfold fylkeskommune

18 Østfoldforskning AS ØSTFOLDMUSEET Østlandsforskning Ålesund sjukehus

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Fjernlån 2011 25 % 42 %

Fjernlån 2011 25 % 42 % Fag- og forskningsbibliotek: FJERNLÅN/INNLÅN - fordelt på bibliotektype 3 % 1 % 1 % 24 % 4 % 25 % NB UB VHS HS Helsebibl Off. spes. Bibl. 42 % Private spes. Bibl. Universitetsbibliotekene ekspederer som

Detaljer

Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift

Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Fylkeskommuner Videregående skoler Departementene Universiteter og høgskoler Fylkesmennene Abelia ADHD Norge Aftenskolen Høyres Studieforbund

Detaljer

Opoints nettkilder i Norge

Opoints nettkilder i Norge Opoints nettkilder i Norge 3440 nettsteder 15. juli 2015 730.no (4) 8000 Bbodo (4) A hint of peppermint (1) A Portable Package (1) A Portable Package (1) A/S Norske Shell (2) Aalesunds Fotballklubb (5)

Detaljer

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven Departementene Statsministerens kontor Høyesterett Agder lagmannsrett Borgarting lagmannsrett Eidsivating lagmannsrett Frostating lagmannsrett

Detaljer

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Prop. 90 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Innhold Del I Bakgrunn... 9 1 Proposisjonens hovedinnhold 11 1.1 Innledning... 11 1.2

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

statens vegvesen Vår dato: Vegdirektoratet Offentlig høring om forslag til å bruke alkolås som alternativ til inndraging av førerett - alkolåsprogram

statens vegvesen Vår dato: Vegdirektoratet Offentlig høring om forslag til å bruke alkolås som alternativ til inndraging av førerett - alkolåsprogram HORDALAND FYLKESKOMMUNE Likelydende brev Se vedlagte adresseliste statens vegvesen Saknry^ø/2)o4^^^f Dok.nr. / I 0 MAI 2010 ArkivnrJ^ Saksh. ^''^ f 6) Eksp. U.off. Behandlende enhet: Salubehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Årsmelding for VOFO 2008

Årsmelding for VOFO 2008 Årsmelding for VOFO 2008 Interessepolitisk arbeid Tronutredningen Tronutredningen (NOU 2007:11 Studieforbund læring for livet) satte sitt preg på politikkutformingen i VOFO gjennom 2008. Den beste dokumentassjon

Detaljer

HØRINGSLISTE TEK SAK JUNI 2006

HØRINGSLISTE TEK SAK JUNI 2006 HØRINGSLISTE TEK SAK JUNI 2006 Alle departementene Alle kommuner Fylkeskommunene Fylkesmennene Kommunal- og regionaldepartementet Nasjonalbiblioteket Utvalgte direktorater Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT.... fl,., HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hønngsmstanser i følge liste Eksp. 2 2 HOV, 2007 Deres ref Vår ref j U. off. Dato 200704130-/BRS "'""" 21.11.2007 Saksh - Høring - Forslag

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12

INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12 Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2011 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 07/1555-2 EW

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 07/1555-2 EW DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKpMMUNE Se vedlagte høringsliste Saknr. 1 1 DES'2007 Arkivni. -/, Saksb. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 07/1555-2 EW Dato 03DES2907 Høring

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014

Statsbudsjettet for 2014 Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2013 Oslo 2014 Stortingets administrasjon Konstitusjonell avdeling Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten

Detaljer

Grong Sparebank, Postboks104, 7871 Grong Haltdalen Sparebank, 7383 Haltdalen Handelsbanken, Postboks 1342 Vika, 0113 Oslo Harstad Sparebank, Postboks

Grong Sparebank, Postboks104, 7871 Grong Haltdalen Sparebank, 7383 Haltdalen Handelsbanken, Postboks 1342 Vika, 0113 Oslo Harstad Sparebank, Postboks Høringsinstanser Akademikerne, Fritjof Nansens plass 6, 0160 OSLO Arbeids- og sosialdepartementet, Postboks 8019 Dep., 0030 OSLO Arbeids- og velferdsdirektoratet,postboks 5, St. Olavs plass,0130 OSLO Barne-

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT IIEREN1041141UNIE Høringsinstanser ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/2689-1 26.11.2012 Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.02.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.02.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 04.02.2015 Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 11.02.2015

Detaljer

Den nye voksenopplæringsloven har gitt oss nye regler for godkjenning av kurs

Den nye voksenopplæringsloven har gitt oss nye regler for godkjenning av kurs Den nye voksenopplæringsloven har gitt oss nye regler for godkjenning av kurs Denne brosjyren forteller deg hvilke regler som gjelder, og hjelper deg i gang Aftenskolen Høyres Studieforbund Høyres Hovedorganisasjon

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 LØNNSSTATISTIKKEN 2013 For de fleste av våre medlemmer innebar 2013 et mellomoppgjør. Lønnstatistikken for 2013 viser derfor ikke overraskende

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer