Fra dynge til konsern om rammevilkår, utvikling og styring i et kommunalt eiet aksjeselskap Pål Smits Administrerende direktør Lindum AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra dynge til konsern om rammevilkår, utvikling og styring i et kommunalt eiet aksjeselskap Pål Smits Administrerende direktør Lindum AS"

Transkript

1 Fra dynge til konsern om rammevilkår, utvikling og styring i et kommunalt eiet aksjeselskap Pål Smits Administrerende direktør Lindum AS Åsgårdstrand 20. september 2012

2 Visjon og verdier Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld

3 Visjon og verdier Lindums verdier: Troverdige Entusiastiske Nyskapende Kunnskapsrike romslige Miljøbevisste

4 Historien Etablert som KB i Avfallsplanen 1996 Omdannet til AS i Markedsorientering Et lite industrikonsern i 2008 Eier: Drammen kommune 100 % Omsetning Ansatte Mengde avfall 1996 MNOK tonn 2011 Lindum AS MNOK tonn 2011 konsern MNOK tonn

5 Organisasjonsplan Adm. dir. HMS/IK Økonomi og administrasjon Datterselskaper Clairs (luktrensing) FOU og salg Gjenvinningsstasjon og farlig avfall Drift Container og transport Bioressurs Østlandet 50% Lindum International 100% Lindum Oredalen 51% Lindum Energi 100% Lindum Prosj. Nes Lindum Avd. Tønsberg Sortering og gjenvinning Deponering Kompostering Energi Lindum Kommunal- Service 100% Lindum Bioplan 51% Prosesser Tjenester Lindum Egge 51% Lindum IATA s.u.s.

6 Lokalisering av virksomheten Lindum Bioplan AS Odda, Eidfjord, Florø Lindum prosj. Nes Lindum AS Lindum Egge AS Lindum Energi AS Lindum Kommunalservice AS Lindum International AS Lindum Oredalen AS Avdelingskontor Oslo Avdelingskontor Son Bioressurs prosj. IØR Lindum IATA s.u.s. Lindum avd. Tønsberg Clairs Bioressurs Østlandet AS

7 Omsetningsfordeling 2011 Lindum konsern Drammen Nes 10 % 7 % 11 % 1 % 44 % Tønsberg Slamavsetn Lindum Kommunalservice Clairs 2 % 3 % 6 % 5 % 11 % Bioressurs Oredalen Bioplan Energi

8 Omsetningsutvikling for AS/konsern 350 Omsetning (MNOK)

9 Resultat før skatt for AS/konsern Resultat før skatt (MNOK)

10 Avfallsmengde for konsernet Mengder (tonn)

11 Antall årsverk/ansatte i konsernet

12 Kompetanseoversikt Ant. Type Ant. Type 1 Adm. direktør (ingeniør, BI + +) 1 Økonomidirektør (siviløkonom) 1 Ass. direktør (siv.ing. MBA + +) 1 Driftsjef (DH-kandidat) 1 Cand. Agric 1 Cand. scient. Biologi 1 Dr. ing. Kjemi 1 Kjemi-/biologiingeniør 1 Sivilingeniør miljø fra Polen 1 Miljøingeniør/DH-kandidat 1 Ordremottaker Containervirksomhet 11 Merkantilarbeid (vekt, øk., adm., service) 1 Gjenvinningsleder 1 Mekaniker 1 Sikkerhetsrådgiver Farlig Avfall 1 Elektriker 25 Driftsoperatører, fagarbeidere, maskinførere, 5 Driftsoperatører deltid lastebilsjåfører m.m. 1 Mottakskontrollør 1 Selger 1 Prosessoperatør 1 Driftsplanlegger 1 Prosjektleder CLAIRS (ingeniør) 1 Prosjektleder CLAIRS (Cand. Scient Kjemi) 1 Prosjektleder CLAIRS (siv.ing. kjemi) 1 Tekniker

13

14 Etterbehandling kompost Deponi Behandling forurensede masser Omlasting husholdningsavfall Mottak BA-avfall Biocelle Sorteringsanlegg Mottak for våtorganisk avfall Administrasjon Kraftverk Nytt biogassanlegg slam Område for jordproduksjon Komposteringsanlegg matavfall Nytt forbehandl. anlegg matavfall Oljebehandlings anlegg Kompostering hageavfall Mottak/Vekt Sekkepakkeanlegg Gjenvinningsstasjon Mottak for farlig avfall

15 Avfallsbransjen er i en initiell vekstfase Miljøfokus fremmer utvikling Voksende antall kunder Behov for nye løsninger Know-how viktig Utvikling i avfallsbransjen

16 Norges mest innovative avfallsbedrift Lindum har gjennom 14 år opparbeidet solid kompetanse og erfaring Lindum har i en årrekke satset tungt på kompetanse og utvikling Lindum har utviklet mange nye løsninger som gir betydelig reduksjon av klimagassutslipp og forurensning Lindum samarbeider med nasjonal og internasjonal kompetansesentre Lindum er blitt internasjonalt anerkjent og mottar mange delegasjoner fra inn- og utland Lindum selger egen kompetanse internasjonalt Lindum mottok Avfall Norges Innovasjonspris

17 Omdømmeundersøkelse

18 Eiers definisjon av eierstrategi i Lindum AS EIERSTRATEGI LINDUM AS I forbindelse med omdanning av Lindum Ressurs og Gjenvinning til aksjeselskap legger Drammen kommune til grunn følgende føringer for selskapet: 1. Lindum AS skal bidra til å ivareta Drammen kommunes til enhver tid gjeldende avfallspolitikk gjennom på en miljømessig kvalitativ måte håndtere og gjenvinne avfall. Lindum skal følge opp kommunens forpliktelser innenfor LA21 og andre miljømessige forpliktelser kommunene har og måtte få. 2. Lindum skal som et ledd i avfallshåndteringen også i samarbeid med Drammen kommune og andre selskaper Drammen kommune eier, bidra til en samordnet og samfunnsmessig optimal energipolitikk hvor energigjenvinning av avfall er et av virkemidlene. 3. Lindum AS skal innenfor rammen av pkt. 1 og 2 drives etter forretningsmessige prinsipper og ha som målsetting å maksimere eierens verdier i et langsiktig perspektiv. 4. Lindum AS skal for de områder kommunen ønsker levere tjenester til selvkost. I selvkostbegrepet ligger en forutsetning om at alle kostnader inkl. andel av administrasjon og avskrivninger skal dekkes av kommunen som kjøper, og uten risiko for Lindum AS. 5. Lindum AS kan som et ledd i realiseringen av målsettingene beskrevet overfor inngå strategiske allianser med andre aktører i markedet, og delta som eier i andre selskap i avfallsbransjen. 6. Lindum skal innenfor rammen av punktene overfor sikte mot å bidra til et forutsigbart utbytte for eier. Det tas sikte på at % av resultatet etter skatt og etter betjening av ansvarlige lån fra eier skal utbetales som utbytte. Innenfor denne rammen skal det tas sikte på å utbetale et utbytte som tilsvarer gjennomsnittlig 3 mnd. Nibor + 2 % multiplisert med selskapets egenkapital. 7. Jfr. Kommunens delegasjonsreglement utøver formannskapet kommunens eierskap i aksjeselskaper. Ordfører møter i selskapets generalforsamling etter fullmakt fra formannskapet, etter forberedende behandling i formannskapet av de saker som skal behandles på generalforsamlingen 8. Styret skal ta opp med formannskapet saker som av styret anses å være av prinsipiell karakter, eller av stor betydning for eier og/eller selskap.

19 Hovedelementer i selskapets eierpolitikk Samlet avkastning til eier Prising av tjenester Betaling for tjenester fra eier til selskap og omvendt Arealleie Lånebetingelser Utbytte Selskapets soliditet (basert på forpliktelser inngått og forventet utvikling) EK-andel Likviditet Strategi Forretningsmål Satsingsmuligheter Risikovurdering Interessentvurdering I tillegg til eiere og selskapet må man hensynta Kunder Levererandører Ansatte Finansieringsinstitusjoner Lokalsamfunnene Omgivelsene generelt Miljømyndigheter Samarbeidspartnere Selskapet må se eierpolitikken sammen med en forsiktig og god forretningsskikk som hensyntar alle interessenter på en forsvarlig måte

20 Oppfyllelse av eiers definerte krav og forventninger Selskapet oppfyller i rimelig grad alle de krav som er knytte til virksomhetens art, innhold og kvalitet Miljømessig håndtering og gjenvinning av avfall Optimal energipolitikk (inkl. energigjenvinning) Maksimere eierens verdier i et langsiktig perspektiv basert på forretningsmessige prinsipper Levere tjenester til selvkost Strategiske allianser og eierskap Utbytte Lindum oppfyller eiers definerte krav og forventninger

21 Prising av tjenester Arealleie Fastsatt etter markedsmessige prinsipper Kloakkavgift Denne er fastsatt som et fast beløp uavhengig av mengde, sammensetning og historie Drift av gjenvinningsstasjonen Lindum Kommunalservice AS Utføres via eget selskap basert på non-profit IKT-tjenester Kjøper tjenester fra D-IKT etter samme prinsipp som øvrige kunder Tjenester for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) Alle avtaler unntatt drift av gjenvinningsstasjonen er inngått etter konkurranse Behandling av avløpsslam fra renseanleggene Avtale inngått etter konkurranse Transaksjonene mellom en eier og selskap er i hovedsak basert på armlengdes avstand. Tredjepartsvurdering av arealleien for eiendommen på Lindum nødvendig.

22 Soliditet Utviklingen av Egenkapitalandelen og likviditet er vist i tabellen EK-andel ved årets slutt (%) Netto gjeld ved årets slutt Netto gjeld/ebitda Likvidreserve (mkr) Likvidreserve i % av omsetning ,0 9,4 0,4 40,3 41 % ,0 18,2 0,8 30,2 28 % ,0 12,5 0,5 33,3 24 % ,4 9,0 0,3 35,1 22 % ,6 12,2 0,4 27,3 17 % ,2 17,2 0,5 31,5 15 % ,8 55,7 1,3 23,7 10 % 2012 (bud) 29,7 71,8 1,9 17,9 9 % EK-andelen har de siste årene blitt noe redusert. Nettogjeld har økt kraftig. Likvidreserven er blitt svekket

23 Vurdering av egenkapitalandelen Selskapet kan ikke forvente å motta eierfinansiering i form av egenkapitalinnskudd Forsvarlig Egenkapitalandel må etableres gjennom tilbakeholdt overskudd Nye interessante markedsmuligheter vil kunne kreve investeringer som stiller krav om økt EK EK-andelen må vurderes ut fra de foreliggende strategiplaner, risikoprofil, normal soliditet for tilsvarende selskaper og finansieringskapasitet Styret mener at EK-andelen bør ligge mellom 30 og 35 % over en normal bedriftssyklus og mener at den bør bygges opp gradvis til dette nivået i perioden

24 Strategi Eier har gitt styret følgende mandat: Lindum AS skal innenfor de gitte rammer drives etter forretningsmessige prinsipper og ha som målsetting å maksimere eierens verdier i et langsiktig perspektiv Maksimering av eiernes verdi i et langsiktig perspektiv forutsetter lønnsom vekst Vekst og verdiøkning er uløselig knyttet til risiko Vekst krever egenkapital og må balanseres mot en forsvarlig utbytteutbetaling Eiernes verdi i et langsiktig perspektiv vil primært være knyttet til verdien av selskapet, sekundært til utbyttet

25 Risikovurdering Følgende risikoelementer må hensynstas når eierpolitikken skal utformes Konkurransebildet Vi ser en stadig større grad av konsolidering som trolig vil gi de store aktørene stordriftsfordeler og dermed reduserte priser Tilgang på deponier Avhengig av politiske vedtak Framtidige krav og føringer fra miljømyndigheter Det pågår bl.a. et arbeid med ny Stortingsmelding om avfall som kan påvirke hvordan avfall skal håndteres i framtiden. Krav om full innbetaling av etterdriftsfondet på sperret konto En rekke risikielementer er utenfor selskapets kontroll og endringer i forutsetninger kan føre til betydelige negative effekter både på kort og lengre sikt som igjen krever forsvarlig soliditet

26 Interessentvurdering Selskapet må ivareta hensynet til alle interessenter ut fra de generelle krav til god virksomhetsstyring og aksjelovens bestemmelser. Dette vil omfatte: Eier Kunder Levererandører Ansatte Finansieringsinstitusjoner Lokalsamfunnene Omgivelsene generelt Miljømyndigheter Samarbeidspartnere Lønnsom virksomhet, forsvarlig soliditet, oppfylling av lover og pålegg og en god balanse mellom å utnytte muligheter og ta høyde for risiko vil gjøre det mulig å ivareta interessentenes interesser Styret vil følge en forsiktig og god forretningsskikk som hensyntar de ulike interessentgrupper på en forsvarlig måte 26

27 Interessenter Drammen kommune eier Drammen kommune forvalter Drammen kommune bestiller Media Lindum Folk flest Fylkesmann Kunder Naboer/- nærmiljø

28 Mulig innhold i ny eierstrategi INNHOLD 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 2 FORMÅL MED EIERSKAPET 3 FØRINGER FOR FORRETNINGSMESSIG UTVIKLING AV LINDUM 4 FORVENTNINGER TIL AVKASTNING, UTBYTTE OG KAPITALISERING 4.1 Verdivurdering og avkastningskrav 4.2 Direkte avkastning (utbyttepolitikk) 4.3 Kapitalisering av Lindum

29 AS = Aksjeloven må følges Styreinstruks Styresammensetning (Profesjonelle, kjønnsfordeling, ansatte m.m.) Instruks Adm. dir. Arbeidsgivertilknytning

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE

AKSJONÆRAVTALE. mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE AKSJONÆRAVTALE mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE BAMBLE KOMMUNE TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS Og VESTFOLD

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

Eierpolitikk for kommunene i ØRU

Eierpolitikk for kommunene i ØRU Eierpolitikk for kommunene i ØRU Vedtatt av kommunestyrene i: Eidsvoll, sak PS 14/42, den 17.06.2014 Gjerdrum, sak PS 14/73, den 11.06.2014 Hurdal, sak PS 14/53, den 18.06.2014 Nannestad, sak PS 14/58,

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune God selskapsstyring i Kongsvinger kommune Vedtatt av kommunestyret 30.08.07 Innledning Med dette framlegges to dokumenter som skal gi kommunestyret et samlet grunnlag for å drøfte Kongsvinger kommunes

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

EIDSIVA ENERGI AS - NY AKSJONÆRAVTALE FOR ETABLERING AV FRAMTIDIG EIER- OG KAPITALSTRUKTUR I SELSKAPET

EIDSIVA ENERGI AS - NY AKSJONÆRAVTALE FOR ETABLERING AV FRAMTIDIG EIER- OG KAPITALSTRUKTUR I SELSKAPET Ark.: Lnr.: 4077/11 Arkivsaksnr.: 11/769-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb EIDSIVA ENERGI AS - NY AKSJONÆRAVTALE FOR ETABLERING AV FRAMTIDIG EIER- OG KAPITALSTRUKTUR I SELSKAPET Vedlegg: 1. Forslag til

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Eierskapsmelding for Oppdal Everk AS

Eierskapsmelding for Oppdal Everk AS Innhold 1. Hensikten med en eierskapsmelding... 2 2. Prinsipper for god kommunal eierstyring... 2 3. Anbefalinger fra KS om god eierstyring.... 3 4. Åpenhet i forvaltningen... 4 5. Aksjeselskap som selskapsform...

Detaljer

Eiermelding 2014. Vedtatt av kommunestyret i Røyken 9. februar 2012, sist revidert 27. november 2014.

Eiermelding 2014. Vedtatt av kommunestyret i Røyken 9. februar 2012, sist revidert 27. november 2014. Eiermelding 2014 Vedtatt av kommunestyret i Røyken 9. februar 2012, sist revidert 27. november 2014. 1 Innhold 1. Generelt om kommunens eiermelding... 5 1.1. Innledning... 5 1.2. Bakgrunn og formål med

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Del 1 Generell del Vedtatt i Kommunestyret 25.11.2010 Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Motiver for selskapsdannelse...

Detaljer

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS]

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS] 2011 01. mars 2011 [STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS] [Vedtatt av Stavanger bystyre den 21.03.11. Følgende aksjonærer har sluttet seg til eierstrategien: Stavanger kommune, Sandnes

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE 2008/3445-8 Vedtatt av Mandal bystyre 12. mars 2009 INNHOLD Del 1: Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen. side 3 Del 2: Oversikt over selskaps- og samarbeidsformer.

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer