Skatt. Dokumentasjonskrav for internprising i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatt. Dokumentasjonskrav for internprising i Norge"

Transkript

1 Skatt Dokumentasjonskrav for internprising i Norge

2 1 Skattelovens 13-1 OECDs retningslinjer får formell status i norsk rett Oppgaveplikten... 2 Regler om oppgaveplikt... 2 Hvem omfattes av oppgaveplikt... 2 Hva innebærer oppgaveplikt... 3 Når skal oppgaven leveres Dokumentasjonsplikt... 5 Bakgrunnen for regler om dokumentasjonsplikt... 5 Hvem omfattes av dokumentasjonsplikten?... 5 Hva innebærer dokumentasjonsplikt? ) Beskrivelse av organisasjonen, foretaket og virksomheten ) Beskrivelse av art og omfang av kontrollert transaksjoner ) Funksjonsanalyse ) Sammenlignbarhetsanalyse ) Redegjørelse og begrunnelse for valg av metode for armlengdes vilkår... 8 Uvesentlige transaksjoner... 8 Når skal dokumentasjonen leveres Sanksjoner ved brudd på oppgave- eller dokumentplikten Avsluttende kommentar... 9

3 Med hjemmel i ligningsloven 4-12 er det innført oppgaveplikt og dokumentasjonskrav for konsernselskapers internprising. Internprisingsreglene omfatter både transaksjoner mellom norske selskaper og grenseoverskridende transaksjoner. Oppgaveplikten i forbindelse med innsending av selvangivelsen skal sikre at ligningsmyndighetene kan identifisere skattytere som skal undersøkes nærmere, mens den mer omfattende dokumentasjonsplikten fastsetter hvordan skattyter skal begrunne og fremstille selskapets internprising. Av partner / advokat Hans Martin Jørgensen og manager / siviløkonom Amrit Paul Singh, fra Deloitte Advokatfirma sin internprisingsgruppe Hans Martin Jørgensen Amrit Paul Singh

4 1 Skattelovens 13-1 OECDs retningslinjer får formell status i norsk rett I skatteloven 13-1 fjerde ledd er det inntatt en direkte henvisning til OECDs retningslinjer for internprising for flernasjonale foretak og skattemyndigheter. Etter skatteloven 13-1 første ledd kan myndighetene fastsette inntekten ved skjønn hvis kravet om interessefellesskap, inntektsreduksjon og årsakssammenheng er oppfylt. Avgjørende ved vurderingen er om det foreligger en reduksjon av skattyters samlede inntekt som avviker i negativ retning fra hva som ville blitt resultatet av en transaksjon mellom uavhengige parter (armlengdeprinsippet). Etter skatteloven 13-1 fjerde ledd skal det tas hensyn til OECDretningslinjene ved vurdering av om skattyters formue eller inntekt er redusert etter skatteloven 13-1 første ledd og ved den skjønnsmessige fastsettelsen av formuen eller inntekten etter tredje ledd. Dette har styrket retningslinjenes status ved at det etableres en rettslig overbygning til norsk rett. Videre er det viktig at skatteloven nå viser til et utfyllende sett av retningslinjer for praktiseringen av armlengdeprinsippet som blir direkte anvendelig i norsk rett. Det presiseres at reglene både vil gjelde for transaksjoner mellom norske selskaper og ved grenseoverskridende transaksjoner. Den senere tiden har flere land foreslått dokumentasjonskrav for transaksjoner der begge partene er hjemmehørende i samme land. Både Danmark og Storbritannia har lagt seg på en tilsvarende løsning. I Finland og Sverige omfattes derimot ikke slike interne transaksjoner. Finansdepartementet begrunner dette med at EØS-retten tilsier at Norge ikke kan innføre dokumentasjonskrav som er mer tyngende for utenlandske selskaper enn for norske selskaper. Skjønnsadgang etter skatteloven 13-1 forutsetter at ligningsmyndighetene kan påvise at det foreligger inntekts- eller formue reduksjon og at det skyldes interessefellesskap. I de tilfellene hvor transaksjonen er grenseoverskridende (med stater utenfor EØS område), og det er grunn til å anta at formuen eller inntekten er redusert, pålegger skatteloven 13-1 annet ledd skattyter å sannsynliggjøre det motsatte. Denne bestemmelsen skal kun gjelde ved transaksjoner med parter hjemmehørende i land utenfor EØS der Norge ikke kan kreve opplysninger om skattyters inntekts og formuesforhold. Dette vil typisk omfatte skatteparadiser. I de fleste skatteavtalene Norge er part i, er det inntatt bestemmelser om rett til å kreve opplysninger om utenlandske skattyteres inntekts- og formuesforhold. Det er omstridt hvilken betydning denne omvendte bevisbyrden har i praksis. 1

5 2 Oppgaveplikten Regler om oppgaveplikt I medhold av ligningsloven 4-12 nr. 1 og forskrift 07. Desember 2007 skal det leveres et ligningsskjema hvor det summarisk skal gis opplysninger om partene, og eierforholdet mellom disse, hva transaksjonen gjelder og mellomværendet. Skjemaet skal leveres sammen med selvangivelsen eller selskapsoppgaven. I selvangivelsen eller selskapsoppgaven skal selskaper krysse av om de i inntektsåret har hatt kontrollerte transaksjoner eller disposisjoner med selskap eller innretning samt fast driftssteder. Hensikten med oppgaveplikt for kontrollerte transaksjoner er å gi ligningsmyndighetene bedre grunnlag i forhold til å bestemme hvilke skattytere som skal undergis nærmere kontroll. Hvem omfattes av oppgaveplikt Selskaper og andre juridiske personer (inkludert fond, truster, stiftelser og pensjonskasser) får plikt til å opplyse om transaksjoner med nærstående parter allerede ved levering av selvangivelse. Oppgaveplikten gjelder for selskaper og innretninger som har plikt til å levere selvangivelse etter ligningsloven 4-2 eller selskapsoppgavene etter ligningsloven 4-9. Fysiske personer omfattes ikke av oppgaveplikten. Staten, fylkeskommuner og kommuner omfattes heller ikke av oppgaveplikten fordi de ikke ansees som innretninger. Selskaper og innretninger har likevel oppgaveplikt for transaksjoner og mellomværende med en fylkeskommune eller en kommune som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer selskapet eller innretningen med minst 50 %. Det er som nevnt viktig å merke seg at både grenseoverskridende og transaksjoner mellom norske selskaper er omfattet av de internprisingsreglene. Oppgaveplikten gjelder også transaksjoner mellom selskaper og dets faste driftssteder i utlandet, samt transaksjoner mellom selskap eller innretning som er hjemmehørende i utlandet og dets faste driftssteder i Norge. En betydelig del av den utenlandske virksomheten i Norge er organisert gjennom faste driftssteder. Fast driftssted er imidlertid ikke definert i norsk intern rett. Derfor vil definisjonen i den aktuelle skattavtale være avgjørende da skatteavtalen også vil være bestemmende for skatteplikten til det andre landet. I tilfeller hvor det ikke eksisterer noen skatteavtale mellom Norge og det annet land, er begrepet definert i OECDs mønsteravtale artikkel 5. i I forhold til hvor stor eierandelen må være før regler knyttet til internprising kommer til anvendelse, er det kun transaksjoner og mellomværende med nærstående selskap og innretning som omfattes av oppgaveplikten. Begrepet nærstående er definert i ligningsloven 4-12 fjerde ledd som følgende: 2

6 a) Selskap eller innretning som den oppgavepliktig, direkte eller indirekte eier eller kontrollerer med minst 50 prosent, b) Person, selskap eller innretning som direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer den oppgavepliktig med minst 50 prosent c) Selskap eller innretning som nærstående etter b), direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer med minst 50 prosent, og d) Nærstående person etter b) sine foreldre, søsken, barn, barnebarn, ektefelle, samboer, ektefelles foreldre og samboers foreldre, samt selskap eller innretning som disse, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer med minst 50 prosent Selv om fysiske personer inngår i definisjonen av nærstående, gjelder oppgaveplikten kun transaksjoner med nærstående selskaper og innretninger. I forhold til hvor stor eierandelen må være før regler knyttet til internprising kommer til anvendelse, synes kravet internasjonalt og variere noe. Kina, Russland og Tyskland synes å skille seg ut ved at direkte og indirekte kontroll ned til 25 % av aksjene regnes som interessefellesskap som omfattes av reglene om internprising. I de fleste land avgrenses reglene for internprising til de tilfeller hvor et selskap direkte eller indirekte kontrollere 50 % eller mer av aksjene i et annet selskap. Alle transaksjoner som er gjennomført mens kravene til eierandel eller kontroll er oppfylt, skal omfattes av oppgave- og dokumentasjonsplikten. Oppgaveplikten gjelder ikke for selskap eller innretning som er unntatt fra oppgaveplikt med medhold i forskrift av nr. 1188ii. I henhold til denne forskriften skal oppgaveplikten skal ikke gjelde selskap eller innretning som: i inntektsåret har kontrollerte transaksjoner med en samlet virkelig verdi på mindre enn 10 millioner kroner, og ved utgangen av inntektsåret har mindre enn 25 millioner kroner i mellomværender med nærstående selskaper og innretninger Med transaksjons virkelig verdi menes det vederlaget som ville vært avtalt mellom uavhengige parter. Dersom skattyter har gjennomført transaksjoner uten vederlag, vil dette falle inn under oppgaveplikten. Dette kan for eksempel være tilfellet hvis skattyter lar beslektede selskaper få tilgang til forsknings- og utviklingsresultater, varemerker eiet av skattyter mv. uten å ta betalt for det. Hvorvidt det vil være korrekt med en belastning i et slikt tilfelle avhenger av de faktiske omstendigheter. Hva innebærer oppgaveplikt Hensikten med å innføre en særskilt oppgaveplikt er å gi ligningsmyndighetene en oversikt over de kontrollerte transaksjonene og et grunnlag for utvelgelse av de skattyterne de ønsker å kontrollere grundigere i forbindelse med ligningen. I de land som har opplysningsplikt ved levering av selvangivelse varierer det hvilke opplysninger som må gis. I Norge skal selskapet for det første skal opplyse om det kontrollerer, eller er 3

7 kontrollert av, en annen juridisk person eller et fast driftssted. Det skal også opplyses om hvorvidt skattyter eies eller eier mer enn 90 % av et relatert selskap. Sistnevnte kan ha betydning som utvelgelseskriterium for skattemyndighetene ved handel mellom norske selskaper, da konsernbidrag ikke kan ytes hvis eierandelen er under 90 %. Dette skal gjøres ved avkryssing på skjemaet RF-1123 Opplysninger om kontrollerte transaksjoner og mellomværende. Det må gis opplysninger om den endelige konsernspissen i det konsernet eller gruppen av selskaper som skattyter inngår i, samt hvor konsernspissen er skattemessig hjemmehørende. Dersom et større konsern består av flere mindre konsern er det konsernspissen i hovedkonsernet som det skal opplyses om (navn og landkode). Videre må det oppgis hvor mange enheter skattyter har kontrollerte transaksjoner med. Etter departementets mening vil det i forhold til utvelgelse for nærmere kontroll også være av betydning å få oversikt over hvor de relaterte parter er hjemmehørende. Derfor skal det opplyses om skattyter kontrollerer eller kontrolleres av selskap mv. hjemmehørende i Norge, annet EØSland eller øvrige land utenfor EØS område. Dersom skattyter krysser av for øvrige land, skal skattyter også oppgi hvilket eller hvilke land. Når det gjelder øvrige land, skilles det mellom land som Norge kan kreve skatteopplysninger fra og land som Norge ikke kan kreve skatteopplysninger fra. For kontrollformål er ligningsmyndighetene interessert i å få opplysninger om transaksjonenes art og omfang. I oppgaven (RF-1123) skal det gis opplysninger om transaksjonene eksempelvis gjelder varer, anleggseiendeler, tjenester, immaterielle eiendeler, finansiering mv. Når det gjelder transaksjonenes omfang skal det opplyses om hvor de befinner seg innenfor visse beløpsmessige intervaller. På skjemaet er det tre intervaller, mindre enn 10 millioner, millioner og mer enn 50 millioner kroner. Det må også opplyses om andelen av de kontrollerte transaksjonene innenfor den enkelte kategorien overstiger 50 prosent av den samlede omsetningen innenfor denne kategorien. Ved avkryssing skal det gis informasjon om hvor foretakets transaksjonsmotpart er hjemmehørende. Når skal oppgaven leveres Opplysningsskjemaet må leveres samtidig med selvangivelsen fordi opplysningene blant annet har betydning for hva ligningsmyndighetene vil kontrollere nærmere ved ligningsbehandlingen. Foretak med avvikende regnskapsår leverer oppgaven for samme periode som innberettes i selvangivelsen eller selskapsoppgaven. 4

8 3 Dokumentasjonsplikt Bakgrunnen for regler om dokumentasjonsplikt Fra inntektsåret 2008 er det innført dokumentasjonskrav for kontrollerte transaksjoner og overføringer. Ligningslovens 4-12 nr.2 til nr. 6 inneholder regler om plikt til å utarbeide skriftlig dokumentasjon av prisfastsettelse ved kontrollerte transaksjoner og overføringer. Det er fastsatt utfyllende bestemmelser vedr. dokumentasjonsplikt i forskrift av 7. Desember Skattyters opplysningsplikt reguleres av ligningslovens kapitel 4. Etter ligningslovens 4-3 er opplysningsplikten begrenset til å gjelde forhold av betydning for gjennomføring av ligningen. Etter 4-10 kan ligningsmyndighetene kreve fremlagt diverse dokumenter av betydning for hans ligning og kontrollen av denne. Det har således aldri vært tvilsomt at skattemyndighetene kan kreve fremlagt dokumentasjon på internprising. Spørsmålet har mer vært hvor omfattende dokumentasjon som kan kreves fremlagt, og det nærmere innholdet i denne. Ligningsloven 4-12, nr 2 til 6 med forskrift svarer på dette spørsmålet og inneholder bestemmelser vedrørende omfanget og innholdet av internprisingsdokumentasjon. Hvem omfattes av dokumentasjonsplikten? I utgangspunkt gjelder dokumentasjonsplikten for selskaper som er oppgavepliktige etter ligningsloven 4-12 nr. 1. Små og mellomstore konsern ( mindre konsern ) er unntatt fra dokumentasjonsplikt, jf ligningsloven 4-12 nr. 3 første punkt. Dokumentasjonsplikten er begrenset slik at den ikke omfatter virksomheter som har: færre enn 250 ansatte; og enten har salgsinntekt som ikke overstiger 400 millioner kroner, eller har en balanse som ikke overstiger 350 millioner kroner Følgende tabellen gir en oversikt over når et foretak er fritatt eller ikke fritatt fra dokumentasjonsplikten etter den ovennevnte bestemmelsen i ligningsloven 4-12: Dokumentasjonsplikt iht. ligningslov 4-12 Ansatte 250 Omsetning 400 millioner Balanse 350 millioner Fritatt Under Under Under Fritatt Under Under Over Fritatt Under Over Under Ikke fritatt Under Over Over Ikke fritatt Over Under Under Ikke fritatt Over Over Under Ikke fritatt Over Under Over Ikke fritatt Over Over Over 5

9 Det er viktig å merke seg at beregningen av antall ansatte, omsetning og balanse skal skje på konsolidert basis. Det vil dermed ikke være det enkelte selskaps størrelse som er avgjørende for om det foreligger dokumentasjonsplikt, men størrelsen på gruppen eller konsernet som selskapet inngår i. Dette innebærer bl.a. at svært mange relativt små utenlandskeide selskaper i Norge omfattes av dokumentasjonsplikten til tross for at norsk omsetning er langt under terskelverdiene som antydes i ligningsloven 4-12 nr. 3 første punkt. Unntaket for mindre konsern gjelder ikke dersom de har kontrollerte transaksjoner med selskaper som er hjemmehørende i et land som Norge ikke kan innhente opplysninger fra. Dette vil som hovedregel være lavskatteland eller skatteparadiser. Unntaket for mindre konsern gjelder heller ikke for selskap som har særskatteplikt etter petroleumsskatteloven. Det presiseres at man uansett må kunne dokumentere internprisingen dersom ligningsmyndighetene ber om det. Skattyter vil med andre ord ikke kunne vise til begrensningene i dokumentasjonsplikten som grunnlag for ikke å redegjøre for hvordan internprisingen er fastsatt. Hva innebærer dokumentasjonsplikt? Den norske oversettelsen av OECDs retningslinjer er på 217 sider. I tillegg gir EUs Code of Conduct iii på internprisingsområdet også veiledning om internprisingsdokumentasjon. Departementet synes derfor å ha god dekning når det legger til grunn at det er umulig å oppstille eksakte krav til hvilken dokumentasjon som bør utarbeides. Det er utarbeidet en detaljert veiledning om dokumentasjonskravets innhold av Skattedirektoratet. Det fremgår av internprisingsforskriften iv og Skattedirektoratets veiledning v om omfanget og innholdet av dokumentasjon som kan kreves fremlagt. Dokumentasjonskravene tilsvarer i all hovedsak den standard som har utviklet seg innenfor OECD-området. Det legges også til grunn at norske skattemyndigheter bør ta hensyn til internasjonal praksis. Det fremgår av forskriftens 16 nr. 3 at dokumentasjon som oppfyller EUs Code of Conduct vi vil tilfredsstille norske krav såfremt dokumentasjonen inneholder de opplysningene som fremgår forskriftens Ifølge forskriften bør internprisingsdokumentasjonen inneholde følgende elementer: 1) Beskrivelse av organisasjonen, foretaket og virksomheten Dokumentasjonen skal inneholde en helhetlig og overordnet oversikt over hver av partenes virksomhet, konsernet og deres posisjon i markedet. Poenget i denne delen er å redegjøre for kjerneaktivitetene og hvilke markeder skattyter opererer i. Dersom noen av partene har spesielle aktiva eller kompetanse av betydning for transaksjonen skal dette også beskrives. Dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av gruppens organisatoriske, juridiske og driftsmessige struktur i tillegg til en generell beskrivelse av bransjen og markedene som skattyteren eller det nærstående foretaket opererer i. Dokumentasjonen skal også inneholde en oversikt over foretakets omsetning og driftsresultat for de siste tre år. Dersom foretaket har gått med underskudd i løpet av siste tre år, skal det gis en forklaring på. Forskriftens 4 og 5 spesifiserer hvilke opplysninger som skal gis. 6

10 2) Beskrivelse av art og omfang av kontrollert transaksjoner Mens det første punktet skal gi informasjon om partene i transaksjonen, er hensikten nå å redegjøre for de kontrollerte transaksjoner som skattyteren har hatt med nærstående foretak. Skattyterens dokumentasjon bør i følge departementet beskrive: Hva som er overdratt, beskrivelse av egenskapene ved produktet, tjenesten, aktiva, immaterielle eiendeler mv. Hvem som er parter i transaksjonen Hvor mye som er overdratt, dvs. mengde/omfang Avtalevilkår Hvordan betalingsbetingelsene er utformet, herunder valutaforhold Hvordan transaksjonene står i sammenheng med andre kontrollerte transaksjoner Kostnadsgrunnlag, fordelingsgrunnlag og eventuelt fortjenestepåslag ved kostnadsbasert fordeling eller prissetting av konserninterne tjenester Det er anledning til å gi felles (aggregert) beskrivelse av flere likeartede eller nært sammenknyttede transaksjoner. 3) Funksjonsanalyse Dokumentasjonen skal videre inneholde en funksjonsanalyse. Funksjonsanalysen skal beskrive hvilke funksjoner partene utfører, hvilke eiendeler de tilfører (materielle og immaterielle) og hvilke risikoer de bærer. Hovedformålet med en funksjonsanalyse er etter vår oppfatning todelt. For det første skal den gi grunnlag for å vurdere hvorvidt de interne transaksjonene er sammenlignbare med transaksjoner mellom uavhengige. Som departementet fremhever, er dette særlig viktig i de tilfeller hvor man utarbeider en sammenlignbarhetsanalyse som beskrevet nedenfor. Funksjonsanalysen vil dermed danne grunnlag for å identifisere sammenlignbare uavhengige transaksjoner. I tillegg vil funksjonsanalysen også være nyttig i vurdering av hvilken prissettingsmetode som er best egnet (se punkt 5 nedenfor). Et viktig formål ved funksjonsanalysen at den illustrerer sammenhengen mellom risiko og fortjeneste. Et selskap med få funksjoner, få eiendeler og liten risiko skal normalt verken ha høy fortjeneste eller risiko for store tap. Motsatt vil normalt gjelde for selskaper med den motsatte profil. 4) Sammenlignbarhetsanalyse Som også departementet fremhever, kjernen i armlengdeprinsippet er at transaksjoner mellom avhengige parter skal sammenlignes med transaksjoner mellom uavhengige parter. Grunnlaget for å hevde at prisingen i et konsern er armlengdes er at tilsvarende priser, vilkår og øvrige betingelser er observert mellom uavhengige parter. I den grad tilsvarende transaksjoner ikke er observert, må skattyter uansett begrunne hvorfor vilkårene tilsvarer det de uavhengige partene ville akseptert. Hvorvidt en avhengig og en uavhengig transaksjon er sammenlignbar vil bero på en vurdering av det faktum som fremkommer i punktene 1, 2 og 3 ovenfor. Det skal tas hensyn til sammenlignbarhetsfaktorene som er beskrevet i OECD retningslinjene (1995) kapitel I. 7

11 5) Redegjørelse og begrunnelse for valg av metode for armlengdes vilkår Dokumentasjonen bør inneholde en redegjørelse for hvilken metode som er benyttet i dokumentasjonen, og begrunne hvorfor den aktuelle metoden er valgt. Det bør også redegjøres for hvorfor prissettingen som bruken av den valgte metoden leder til, anses å være i samsvar med armlengdeprinsippet. Videre er det henvist til OECD retningslinjene. Retningslinjene inneholder en beskrivelse av ulike metoder som kan benyttes ved dokumentasjon av selskapets internprising (kost pluss, videresalgsmetoden, overskuddsdelingsmetoden osv.) Internasjonalt er det en viss debatt knyttet til hvorvidt skattyter også bør redegjøre for hvorfor andre prissettingsmetoder ikke er valgt, en løsning man bl.a. har valgt i USA, såkalt best method. I sine reviderte internprisingsretningslinjer av 22. juli 2010 skriver OECD (paragraf 2.7) at skattyter bør strebe etter å finne den mest hensiktsmetoden, men det er ikke forventet/påkrevd at alle metodene skal analyseres grundig før den mest hensiktmessige metoden er valgt. Departementet legger til grunn at det som hovedregel ikke skal være nødvendig med en slik systematisk gjenomgang av de ulike metodene. Uvesentlige transaksjoner Dokumentasjonskravene omfatter ikke kontrollerte transaksjoner som er uvesenlige. For uvesentlige transaksjoner skal det bare angis hvilke typer kontrollerte transaksjoner foretaket anser som uvesentlige. I internprisingsforskriften er uvesentlige transaksjoner definert som transaksjoner som har beskjedent økonomisk omfang og ikke er en del av foretakets kjernevirksomhet. Når skal dokumentasjonen leveres All internprisingsdokumentasjon skal være skriftlig på papir eller elektronisk. Dokumentasjonen skal utarbeides på norsk, dansk, svensk eller engelsk, jf. internprisingsforskriften 16 nr. 1. Dokumentasjonen skal utarbeides for hvert inntektsår. Departementet forutsetter at skattyter gjennomfører nødvendige og fortløpende analyser for å sikre at vilkårene i de interne transaksjoner er i samsvar med armlengdeprinsippet. Imidlertid legges det til grunn at skattyter ikke til enhver tid behøver å ha utarbeidet komplett og heldekkende dokumentasjon ei heller på tidspunktet for innlevering av selvangivelsen, slik enkelte land krever. De fleste land har frister på mellom 30 og 60 dager i forhold til å levere dokumentasjon. Eksempelvis har både Storbritannia og USA 30 dagers leveringsfrist. I Tyskland og Frankrike er fristen derimot henholdsvis 60 dager og to måneder. I Norge skal dokumentasjon legges fram innen 45 dager etter særskilt krav fra ligningsmyndighetene. Ligningsmyndighetene kan tidligst kreve å få utlevert dokumentasjon etter utløpet av selvangivelsesfristen. Dokumentasjon skal oppbevares i ti år etter utgangen av inntektsåret, og at dette skal gjelde i tillegg til de oppbevaringskravene som følger av bokføringsloven. 8

12 4 Sanksjoner ved brudd på oppgave- eller dokumentplikten Reaksjonene ved brudd på oppgave- eller dokumentasjonsplikten vil følge hovedreglene om skjønnsligning og tilleggsskatt. Det er en forutsetning for anvendelse av tilleggsskatt ved brudd på oppgave- eller dokumentasjonsplikten, at skattyteren har gitt ligningsmyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger som har ført til eller kunne ha ført til fastsettelse av for lav inntekt eller formue ved ligning. Departement legger også til grunn at dokumentasjon må være av en viss kvalitet for at dokumentasjonsplikten skal ansees oppfylt. Kvalitetsstandarden til internprisingsdokumentasjon fremgår av blant annet av forskrifter fastsatt i hjemmel i ligningsloven 4-12 nr. 6 og Retningslinjer for dokumentasjon av prisfastsettelsen for kontrollerte transaksjoner og overføringer. Kvaliteten på den dokumentasjonen vil således få betydning både i forhold til om dokumentasjonsplikten er overholdt og i forhold til om dokumentasjonen viser at armlengdeprinsippet er overholdt. Ved brudd på oppgave- og dokumentasjonsplikten kommer de alminnelige reglene om skjønnsligning, tap på klageretten og tilleggsskatt til anvendelse. Skattyteren skal tape klageretten dersom den ikke har levert noen form av dokumentasjon. Klageretten vil derimot ikke bli tapt dersom ligningsmyndighetene korrigerer skattyters inntekt etter å ha vurdert den innleverte dokumentasjonen. 5 Avsluttende kommentar Skattemyndighetene har signalisert aggressiv holding fremover når det gjelder internprisingsdokumentasjon. Skattemyndighetene har også signalisert at det ikke vil gitt noen utsettelser av innleveringsfristen ved krav om fremleggelse av dokumentasjon. Det er også gitt uttrykk for at skattemyndighetene er heller ikke fornøyd med kvaliteten til de innsendte internprisingsdokumentasjonene. En dokumentasjon som ikke er henhold til regelverk, kan i verste fall føre til skjønnsligning, tap på klageretten og tilleggsskatt. Derfor er det grunn til å anta at skattemyndighetene i tiden framover vil ha et økt fokus på internprising. Skattyter som leverer dokumentasjon til rett tid og oppfyller de lovfestende kravene vil ha et bedre utgangspunkt enn skattytere som ikke oppfyller kravene, verken hva gjelder punktlighet eller innhold. 9

13 1 Ot. Prp. Nr. 62 ( ), Om lov om endringer i skattelovgivning (internprising) 1 Forskrift av nr om oppgaveplikt for kontrollerte transaksjoner og mellomværender 1 Se artikkel i Revisjon & Regnskap nr Forskrift av nr om dokumentasjon av prisfastsettelse ved kontrollerte transaksjoner og overføringer 1 Retningslinjer for dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer ( 1 Code of conduct on transfer pricing documentation for associated enterprises in the European Union (2006/C 176/01) of 28 July Informasjonen som finnes i denne artikkelen er utelukkende ment som generell informasjon, og er ikke ment å anvendes til individuell rådgivning. Man kan således ikke handle på bakgrunn av informasjon som er hentet fra denne artikkelen, men må innhente råd fra fagkyndige. Vi gjør oppmerksom på at informasjon er lagret i arkiv, og at vi følgelig ikke kan innestå for at all informasjon er oppdatert eller à jour i forhold til det til enhver tid eksisterende regelverk. Vi påpeker videre at all informasjon på denne siden gis "som den er", uten noen garanti for fullstendighet, nøyaktighet, betimelighet og uten garanti av noe slag, uttrykt eller implisitt, inklusive, men ikke begrenset til, garantier om ytelse, salgbarhet eller tilpasning til spesielle formål. Det tas således generelt forbehold for at informasjonen kan inneholde uriktigheter eller synspunkter/vurdering som ikke samsvarer med utøvende myndigheters eller domstolers standpunkt innenfor et område. Deloitte Advokatfirma AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap (direkte og indirekte) som måtte oppstå som en følge av at noen benytter seg av informasjon som fremkommer i denne artikkelen. Alle rettigheter til informasjon som ligger i artikkelen tilhører Deloitte Advokatfirma AS, og kan kun benyttes med de begrensninger som følger av dette, samt med tydelig angivelse av at informasjonen er hentet fra Deloitte Advokatfirma AS. Enhver bruk eller distribusjon av materiale, utover de unntak som direkte følger av åndsverkloven, og utover det som regnes som normal bruk av publiserte artikler, krever således skriftlig samtykke fra Deloitte Advokatfirma AS. Karenslyst allé 20 Pb 347 Skøyen 0213 Oslo Norge 2011 Deloitte Advokatfirma AS Deloitte refers to one or more Deloitte Touche Tohmatsu, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and its member firms. 10

Armlengdeprinsippet. Gjør ingen forskjell på norske og utenlandske transaksjoner. 2008 Deloitte Advokatfirma DA

Armlengdeprinsippet. Gjør ingen forskjell på norske og utenlandske transaksjoner. 2008 Deloitte Advokatfirma DA Internprising Armlengdeprinsippet Armlengdeprinsippet er den internasjonale standard Sammenligning med transaksjoner mellom uavhengige Forankring i norsk rett gjennom skattelovens 13-1 og aksjeloven 3-8

Detaljer

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat om oppgave- og dokumentasjonsplikt for

Detaljer

EBL Seminar. Internprising

EBL Seminar. Internprising EBL Seminar. Internprising 22. oktober 2008 Advokat/Partner Hans-Martin Jørgensen: (hjorgensen@deloitte.no) Temaer Betydningen for medlemsbedrifter i EBL Opplysningsplikt Dokumentasjonskravene 2 2007 Deloitte

Detaljer

Høring om internprising mellom nærstående foretak

Høring om internprising mellom nærstående foretak MI, Finansdepartement Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO 9. februar 2007 Høring om internprising mellom nærstående foretak Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 7. november 2006

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Forhold knyttet til salg av virksomhet

Forhold knyttet til salg av virksomhet Forhold knyttet til salg av virksomhet Tore M. Ludvigsen, 21.10.2015 1 Hva ønsker vi å selge Selge deler eller hele virksomheter ut av et selskap (innmatsalg) Skattemessig mindre gunstig Mindre risiko

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Særskilt oppgave- og dokumentasjonsplikt

Særskilt oppgave- og dokumentasjonsplikt Transaksjoner mellom nærstående: Særskilt oppgave- og dokumentasjonsplikt Selskaper mv. med samlede transaksjoner med virkelig verdi over 10 millioner kr eller mellomværender over 25 millioner kroner skal

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTE. 2?. r""i'.,l Saksnr. 3 -N < Arkivnr, Høring om internprising mellom nærstående foretak

FINANSDEPARTEMENTE. 2?. ri'.,l Saksnr. 3 -N < Arkivnr, Høring om internprising mellom nærstående foretak Saksbehandler Deres dato Vår dato Hanne Flood 07.11.2006 16. februar 2007 Telefon Deres referanse Vår referanse 06/5310 SL AKR/RSL 2006/500908 Finansdepartementet v/stig Sollund Postboks 8008 Dep 0030

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

= ERNST & YOUNG Advokatene i Ernst & Young Fu rcetaksregisteret: NC) 976.589.)t)7 MVA. Høringsuttalelse - Internprising mellom nærstående foretak

= ERNST & YOUNG Advokatene i Ernst & Young Fu rcetaksregisteret: NC) 976.589.)t)7 MVA. Høringsuttalelse - Internprising mellom nærstående foretak = ERNST & YOUNG Advokatene i Ernst & Young Fu rcetaksregisteret: NC) 976.589.)t)7 MVA Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Ernst & Young AS Tel. +47 24 O(l 24 01) Oslo Atrium Fax +47 24 00 29

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Ligningsmyndighetenes tillemping av OECDs retningslinjer

Ligningsmyndighetenes tillemping av OECDs retningslinjer Ligningsmyndighetenes tillemping av OECDs retningslinjer Anne-Ma Tostrup Smith Chief Tax Counsel Classification: Internal 2016-02-08 Et konkret eksempel Ligningsmyndighetenes syn: Kontrakter mellom uavhengige

Detaljer

DOKUMENTAS JON AV PRISFASTSETTELSEN

DOKUMENTAS JON AV PRISFASTSETTELSEN RETNINGSLINJER FOR DOKUMENTAS JON AV PRISFASTSETTELSEN VED KONTROLLERTE TRA NSAKSJONER OG OVERFØRINGER Skattedirektoratet, desember 2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 ARMLENGDEPRINSIPPET... 4

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger 5. Taket er ubegrunnet - Forholdet til takets øvre grense - Forholdet til tak per dekar 2 «Tak» for festeavgift Kommune Totalt antall festeavtaler

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

Internprising i praksis Hvordan utarbeide TP dokumentasjon. PricewaterhouseCoopers

Internprising i praksis Hvordan utarbeide TP dokumentasjon. PricewaterhouseCoopers Internprising i praksis Hvordan utarbeide TP dokumentasjon Hvordan utarbeide internprisingsdokumentasjon? Trinn i et prosjekt for å utarbeide internprisingsdokumentasjon: 1. Kartlegge transaksjoner 2.

Detaljer

Saksnr. 13/ Høringsnotat

Saksnr. 13/ Høringsnotat Saksnr. 13/394 05.04.2013 Høringsnotat om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag etter skatteloven 16-21 - forslag om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 (FSFIN)

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

Høringsuttalelse, jfr høringsnotat om internprising mellom nærstående foretak

Høringsuttalelse, jfr høringsnotat om internprising mellom nærstående foretak Sentralskattekontoret for utenlandssaker Saksbehandler Deres dato Vår dato Andreas Mariero, Are 11.01.2007 Herstad og Anders Hernes Telefon Deres referanse Vår referanse 51969683 2006/500908 /RR-RE/ AMA/

Detaljer

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_ Finansdepartementet, 16.12.2011 Høringsnotat Forslag til endringer i ligningsloven Side 0 \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_16122011.docx Høringsnotat om lovendringer i ligningsloven 1. Innledning

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Sundgaten 119 Postboks 528 N0-5527 Haugesund Norway Tel.: +47 52 70 25 40 www.deloitte.no Bilag 3 Til generalforsamlingen i SØK I AS UTTALELSE OM UTKAST TIL ÅPNINGSBALANSE VED FISJON

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

notat Rogaland fylkesskattekontor Høringsnotat om internprising mellom nærstående foretak - merknader

notat Rogaland fylkesskattekontor Høringsnotat om internprising mellom nærstående foretak - merknader Rogaland fylkesskattekontor notat Til Skattedirektoratet Seksjon for revisjon v/ seniorskattejurist Hanne Elisabeth Flood Dato Referanse 5. januar 2007 ehn Fra TP-nettverket i Rogaland v/ellen Heiland

Detaljer

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS Eiendomsskatt Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016 1 2016 Deloitte Advokatfirma AS Agenda 1. Eiendomsskatt kort innføring 2. Noen typetilfeller

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 Effektiv gjennomføring med OPS Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 OPS alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Publikasjonen revitalisert etter fornyet interesse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Haugesund kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Haugesund kommune Plan for forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 August 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhold 1 Innledning 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS Årsrapport Remora HiLoad APU AS 2015 Deloitte. Deloitte AS Strandsvingen l4a Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway rft.'. +47 51 81 56 00 Faks: +47 51 81 56 0'l www.deloitte.no Til generalforsarnlingen

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Denne er rapport er utarbeidet for Tomtefestealliansen. Deloitte har ikke noe ansvar overfor tredjeparter som får tilgang til rapporten. Rapporten

Detaljer

INTERIMSREVISJON 2012 - HALDEN KOMMUNE

INTERIMSREVISJON 2012 - HALDEN KOMMUNE Deloitte AS Dronninggata 15 Postboks 2013 Strømsø N-3003 Drammen Halden kommune v/rådmann Eivind Hansen Storgata 8 1771 Halden Tel: +47 32 26 41 00 Fax: +47 32 26 41 01 www.deloitte.no Revisjonsrapport

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Vi viser til brev av 30. november 2006, hvor Skattedirektoratet innspill/kommentarer til ovennevnte høringsnotat.

Vi viser til brev av 30. november 2006, hvor Skattedirektoratet innspill/kommentarer til ovennevnte høringsnotat. Saksbehandler Deres dato Vår dato Sten-Frode Olsen 18. januar 2007 Telefon Deres referanse Vår referanse Skattedirektoratet Postboks 6300, Etterstad 0603 Oslo Att: Hanne E. Flood HØRINGSUTTALELSE - HØRINGSNOTAT

Detaljer

Spørsmål om fradrag for tap på aksjer i Eurosmart AS, org. nr. 985 815 429

Spørsmål om fradrag for tap på aksjer i Eurosmart AS, org. nr. 985 815 429 Skattedirektoratet har i brev til skattekontorene av 12.april 2012 uttalt: Spørsmål om fradrag for tap på aksjer i Eurosmart AS, org. nr. 985 815 429 Vi viser til Skattedirektoratets brev av 08.07.2011,

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Deloitte y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 Saksny: ott Saksbeh.. Kopi. Deloitte AS Sundgaten 119 NO-5527 Haugesund Norway Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Tlf.: +47 52 70 25 40 Kopi: Faks: +47 52

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen 4. Februar 2016 Overordnet oppsummering Godt tilpasset organisasjonens øvrige styringsstruktur Oppfattes som nyttig og tilfører

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

DOKUMENTASJON AV PRISFASTSETTELSEN

DOKUMENTASJON AV PRISFASTSETTELSEN RETNINGSLINJER FOR DOKUMENTASJON AV PRISFASTSETTELSEN VED KONTROLLERTE TRANSAKSJONER OG OVERFØRINGER Skattedirektoratet 2007 versjon 36 05.07.07 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 2 ARMLENGDEPRINSIPPET...4

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Hva bør næringslivet bidra med i samfunnet? Fremtidsstudien Hvordan

Detaljer

DOKUMENTASJONSKRAV VED INTERNPRISING

DOKUMENTASJONSKRAV VED INTERNPRISING DOKUMENTASJONSKRAV VED INTERNPRISING En komparativ fremstilling av finansdepartementets forslag til dokumentasjonskrav og tilsvarende krav i EU og USA Kandidatnummer: 509 Leveringsfrist: 25.04.2007 Til

Detaljer

Informasjon til personer som har kundeforhold hos norske finansinstitusjoner. Hvorfor spør finansinstitusjonen om hvor jeg er skattemessig bosatt?

Informasjon til personer som har kundeforhold hos norske finansinstitusjoner. Hvorfor spør finansinstitusjonen om hvor jeg er skattemessig bosatt? Informasjon til personer som har kundeforhold hos norske finansinstitusjoner Fra 1. januar 2016 plikter norske finansinstitusjoner å registrere opplysninger om hvor kundene er skattemessig bosatt og om

Detaljer

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS Leietakertilpasninger Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015 1 Hvorfor et tema? 2 Leietakertilpasninger ligger som oftest i intervallet kr. 1.000-10.000 per kvadratmeter Basale Erfaringsmessig

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/16 25.08.2016 Dato: 10.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/3627 Universitetets forvaltning av eierinteresser Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 Stor-Elvdal kommune Tekniske tjenester Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP.

Detaljer

1 Sammendrag. Skattyternes etterlevelse ved salg av aksjer

1 Sammendrag. Skattyternes etterlevelse ved salg av aksjer Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Innledning hvordan måle skattyternes etterlevelse ved salg av aksjer... 3 2.1 Analysepopulasjonen... 3 2.2 Vurdering av skattyters etterlevelse... 4 3 Utvikling

Detaljer

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 25.03.2009 Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde 1. INNLEDNING Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble

Detaljer

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby NIRF Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer Advokat Roar Østby Oslo 4. mars 2014 Agenda Endringer i regelverket ( 4. direktiv) «Kjenn-din-kunde» (lovens krav) 2 Noen tall Antall MT-rapporter til EFE

Detaljer

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen?

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Behovsspesifikasjonen - den viktige delen av konkurransebetingelsene rwilliksen@deloitte.no Deloitte AS. Oslo, 14.11.2012

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Forside / Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Oppdatert: 29.05.2017 Skattemessig bosatt i Norge Bosatt i Norge Bosted etter skatteavtalen Beskatning etter skatteavtalene

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Damsgårdsveien 135 Postboks 6013 Postterminalen NO-5892 Bergen Norway Tlf.: +475521 81 00 Faks: +475521 81 33 www.deloitte.no Ti I styret i SpareBank I-stiftinga Kvinnherad MELDING

Detaljer

vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring.

vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 6 /14. Avgitt 11.3.2014 Spørsmål om konsernbrudd etter konsernintern overføring (Fsfin 11-21-10) Spørsmålet var om salg av aksjene i Datterdatter (EU-land

Detaljer

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn 2004 1. Innledning Erfaringer knyttet til forenklet og forhåndsutfylt selvangivelse har vist at enkelte bestemmelser i skatteloven om ligning av ektefeller,

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013 Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter Vedtatt i K-sak 59/2013 17. desember 2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Mai 2017 «Forvaltningsrevisjon av effektivitet og kvalitet i internkontrollen» Mai 2017 Prosjektplan

Detaljer

Domstolsprøving av skjønn etter skatteloven 13-1 tredje ledd: Faktumskjønn vs. verdsettelsesskjønn

Domstolsprøving av skjønn etter skatteloven 13-1 tredje ledd: Faktumskjønn vs. verdsettelsesskjønn Domstolsprøving av skjønn etter skatteloven 13-1 tredje ledd: Faktumskjønn vs. verdsettelsesskjønn Norsk Olje og Gass Skatteseminar 2013 7. mai 2013 Advokat Andreas Bullen (Phd) Del A: Innledning Skatteloven

Detaljer

Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden. Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) 12. desember 2011

Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden. Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) 12. desember 2011 Deloitte AS Dronninggata 15 3003 Drammen Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden Tel: 3226 4100 Fax: 3226 4101 www.deloitte.no Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) INTERIMSREVISJON

Detaljer

U37 Tid for omstilling

U37 Tid for omstilling U37 Tid for omstilling Geir Arne Veglo, Stavanger, 25. februar 2016 Agenda I II III IV V VI VII Hvem er jeg? Et marked i endring Hva må virksomhetene gjøre? Business Model Canvas Forretningsstrategi Individstrategi

Detaljer

OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes?

OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes? OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes? Gardermoen 10. februar 2015 Sissel Husøy Hva er OPS og når er det en egnet gjennomføringsmodell? Hva er OPS Egnethetsvurdering og markedsanalyse

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOKFORSKRIFTEN Ved alminnelig høring av utkast til forskrift om endring til forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOKforskriften) av

Detaljer

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler NIFU i samarbeid med Deloitte AS 2 Formål Formålet med prosjektet: Undersøke hvordan de regnskapsførte kostnadene fordeler

Detaljer

Veiledning for. gjennomføring av. en databaseundersøkelse

Veiledning for. gjennomføring av. en databaseundersøkelse Veiledning for gjennomføring av en databaseundersøkelse Vedlegg 2 til Retningslinjer for dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer Skattedirektoratet 2007 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat -

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat - Saksnr. 13/1173 Høringsnotat - Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet Finansdepartementet 24.04.2013 1.

Detaljer

Høringsnotat - land-for-land-rapportering for skatteformål

Høringsnotat - land-for-land-rapportering for skatteformål Saksnr. 15/1829 02.12.2015 Høringsnotat - land-for-land-rapportering for skatteformål Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 1.1 Innledning og sammendrag... 3 1.2 Bakgrunn... 3 2 Gjeldende rett... 5 3

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

Innst. O. nr. 81. ( ) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 81. ( ) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 81 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 62 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i skattelovgivningen (internprising) Innhold Side

Detaljer

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet?

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet? Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen Hva betyr det for næringslivet? Håvard Tangen, advokat/partner Ann-Kristin Stene, advokat Bergen, fredag 8. mai 2015 Hva er Scheel-utvalget Ekspertutvalg

Detaljer

NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER. 5. mai 2017

NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER. 5. mai 2017 NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER 5. mai 2017 Innholdsfortegnelse NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER...

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Kompetanseutviklingsprogram innen oljeregnskap og -skatt. Norsk forening for Oljeregnskap og -Skatt

Kompetanseutviklingsprogram innen oljeregnskap og -skatt. Norsk forening for Oljeregnskap og -Skatt Kompetanseutviklingsprogram innen oljeregnskap og -skatt 2015 Kompetanseutviklingsprogram innen oljeregnskap og skatt 2015 Introduksjon I regi av oljeregnskap og skatt (ORS) har vi i flere år arrangert

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 September 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM INTERNPRISING MELLOM NÆRSTÅENDE FORETAK

HØRINGSNOTAT OM INTERNPRISING MELLOM NÆRSTÅENDE FORETAK HØRINGSNOTAT OM INTERNPRISING MELLOM NÆRSTÅENDE FORETAK GJENNOMFØRING AV OECDs RETNINGSLINJER FOR INTERNPRISING OG SÆRLIGE OPPGAVE- OG DOKUMENTASJONSKRAV 1 1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1.1 Innledning...

Detaljer

Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Oktober 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Tysnes kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Revidert plan Tysnes kommune Mars 2014 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016 (revidert)... 3 Gruppe 1 prioritert gruppe 4 Gruppe 2

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

Skatt ved Internprising

Skatt ved Internprising NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2008 Skatt ved Internprising Mål og midler Jon Berntsen Veileder: Prof. Guttorm Schjelderup Siviløkonomutredning i Økonomisk Analyse NORGES HANDELSHØYSKOLE Denne utredningen

Detaljer

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 Du er her: Rettskilder Uttalelser Prinsipputtalelser Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 PRINSIPPUTTALELSER Publisert: 29.10.2013 Av gitt: 21.10.2013

Detaljer

Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS

Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS 30. oktober 2015 Vi er her for å initiere leverandørdialog med formål om å innhente ideer til hvordan Nye Veier AS kan utnytte fagsystemer

Detaljer

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag 1 2 Sammendrag På vegne av KS har Deloitte gjennomført en kartlegging av det kommunale og fylkeskommunale risikobildet basert på vedtatte planer

Detaljer

Høringsnotat - Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret

Høringsnotat - Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret Sak:13/3900 03.02.2014 Høringsnotat - Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret Innhold 1 Innledning... 3 2 Gjeldende rett... 3 3 Departementets vurderinger og forslag... 5 4 Økonomiske og administrative

Detaljer