Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: , kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen. Andre møtende: Gunnbjørn Berggård, rådmann Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS Heidi Selboe Welve, leder Tydal sykeheim (Sak 4) Stig Enoksen, nestleder styret TKE (Sak 2) Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS Kopi: Ordfører, varamedlemmer kontrollutvalget, postmottak Tydal kommune, postmottak RMN og Frode Singstad RMN. (Utlegg) Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Arvid Hanssen på telefon , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trondheim, Kari Slungård (sign.) Leder av kontrollutvalget Arvid Hanssen Daglig leder, KonSek

2 Sakliste /3 /3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte den Regnskap og årsberetning 22 for Tydal kommune kontrollutvalgets uttalelse. Regnskap Tydal kommunale Energiverk KF 22 kontrollutvalgets uttalelse. Sør-Trøndelag Pleie- og omsorgsforum, reisevirksomhet status for Tydal kommune. Orientering om gavemidler - Tydal sykehjem. Orientering om brukerundersøkelse KonSek Referatsaker til kontrollutvalgets møte Eventuelt. 2

3 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte den Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Tydal kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr /3 Arvid Hanssen 3/69-3 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Protokollen godkjennes. Saksutredning Godkjenning av møteprotokoll. Protokollen er tidligere distribuert til utvalget og ligger på KonSek sine hjemmesider. 3

4 Regnskap og årsberetning 22 for Tydal kommune kontrollutvalgets uttalelse. Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Tydal kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr /3 Arvid Hanssen 2/8-9 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tydal kommunes årsregnskap for 22 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken. Vedlegg REGNSKAP Tydal 22-endelig versjon.doc Årsmelding TOTAL 22.docx Revisjonsberetning 22.pdf Kontrollutvalgets uttalelse til Tydal kommunes regnskap for 22 Saksutredning Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir innstilling til kommunestyret. Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å orientere om regnskap og årsmelding og svare på spørsmål. Revisor vil orientere om revisjonsarbeidet. Revisjon Midt-Norge IKS har gjennomført årsrevisjonen for Tydal kommune i samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Revisjonsberetning er avgitt Revisor har avlagt en ren revisjonsberetningen. Dette betyr at det ikke er avdekket feil eller mangler som de mener det er viktig å uttale seg om. Kommunens årsmelding gir på en meget oversiktlig måte informasjon om hvordan 22 har forløpt. Dette både i forhold til økonomi, ressursbruk og også ytterligere verbale opplysninger knyttet til forhold som administrasjonen mener det er viktig å få frem i årsmeldingen. Selv om kun årsberetningen, som er en del av årsmeldingen, inngår som obligatorisk dokument i regnskapssaken, mener sekretariatet at den samlede informasjonen er meget nyttig for å øke forståelsen av hele den kommunale virksomheten. Selv om hovedinntrykket i forhold til økonomi og økonomistyring er positivt har rådmannen pekt på at flere ansvarsområder har merforforbruk, jf oversiktene og kommentarene på side 8-22 i årsmeldingen. Rådmannen har også pekt på risikoen som ligger i eventuell redusert eiendomsskatt, da disse inntektene nå i sin helhet går inn i driften. 4

5 Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Dokumentene knyttet til regnskap og verbale tilbakemeldinger til politikere er etter sekretariatets vurderinger også for 22 meget gode og oversiktlige. Kommunen har over flere utviklet gode styringsdokumenter vedrørende tilbakerapportering knyttet til økonomi og drift. Sekretariatet mener det ikke har fremkommet forhold som må omtales spesielt i uttalelsen fra kontrollutvalget. Dersom gjennomgangen i møtet ikke frembringer nye opplysninger kan det gis en kort uttalelse på bakgrunn av utkastet, med eventuelle endringer foretatt i møtet. 5

6 REGNSKAP 22 TYDAL KOMMUNE 6

7 Tydal kommune Regnskap 22 INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Økonomisk oversikt balanse side side side Regnskapsskjema A driftsregnskapet Regnskapsskjema B driftsregnskapet Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2B investeringsregnskapet side side side side Regnskap pr. ansvar drift Regnskap pr. ansvar investering Regnskap pr. ansvar og konto drift Regnskap pr. ansvar og konto investering Detaljert balanse side side side side side Noter: Endring i arbeidskapital 2 Regnskapsprinsipp, vurderingsregler og organisering 3 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 4 Garantiforpliktelser 5 Pensjon 6 Gjeldsforpliktelser 7 Kapitalkonto 8 Aksjer og andeler i varig eie 9 Anleggsmidler og aktiverte investeringer Selvkosttjenester Selvkosttjenester andre gebyrer 2 Avsetning og bruk av fond 3 - Fordringer og gjeld til KF og IK samarbeid 4 Vesentlige forpliktelser 5 Vesentlige transaksjoner 6 Endringer i regnskapsprinsipp, avvikling av lik.res 7 Oversikt over legater 8 Bruk av erstatningskraft til kommunenes bygg og anlegg 9 Interkommunalt samarbeid etter KL 27 side side side side side side side side side side side side side side side side side side side Andre oversikter: Næringsfondet bevegelser 22 side 83 7

8 Tydal kommune Regnskap 22 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor , , , , , 43., , , , , , 9.87., , , 35., 465., 6.., 24.., , , , 9.67., 6.39., , 35., 465., 6.., 24.., , 2.53., , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,.75.75, ,.67., ,, -39, , ,.24., 9.97., , ,,, 4.56., , , , , , , , , , , , ,4.3.64,95, , ,95.74.,, 785.,.959.,.74.,, 785.,.959., ,32, , , ,6, , 47.4, , ,, , 5., 7.53., ,, , 5., 6.73.,.92.,99, , , , , , , , , ,4, ,,.225., , ,74 Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger , 3.49., ,29, , , 3.49., ,, ,,, 3.79.,, 3.79., , , ,89, ,65 Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger ,45, , ,, , ,, , 6.99.,, , 8.95.,, 9., 5.99.,, 5.5., ,, , ,57, , ,98,, ,6 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 3 8

9 Tydal kommune Regnskap 22 Økonomisk oversikt investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8.,,,, 8.,,, ,37, ,45,, ,82,, ,, 6.7.,,, ,,, ,, 6.55.,,, ,,, ,83, ,56,, , , , ,,,,, , ,, 295.,,,,,.247., 952.,, 295.,,,,,.247., , , , ,68, 3.42,, , , , 4.23., , , , , ,45,..,,,,, , ,, 53., 9.65.,,..,,,,, , ,, 53., 8.95.,, 4..,,,,, 4.23., ,7, 75.5, ,, 7.9., 4.559,,,, ,7,,,, Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert 4 9

10 Tydal kommune Regnskap 22 Økonomiske oversikter - balanse Regnskap 22 Regnskap , , , , ,5, , , , , ,9, , , , , ,2, ,,,, , ,66, ,,,, , , , , , , , , , ,7, ,4,,,, , , , , , ,7, ,6,,,, ,9 Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Konsernintern langsiktig gjeld , , ,,, ,, ,,, ,, Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Konsernintern kortsiktig gjeld Premieavvik , ,4, ,37, ,, ,4, , , , , , ,7, , , ,83, , ,63 EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap Udekket i inv.regnskap Likviditetsreserve Kapitalkonto SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Ubrukte konserninterne lånemidler Andre memoriakonti Motkonto til memoriakontiene 5

11 Tydal kommune Regnskap 22 Regnskapsskjema A - drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Regnskapsskjema B drift Formannskap og kommunestyre Råd for eldre og funksjonshemmede Andre politiske råd og utvalg Overformynderi Partistøtte Kommune og stortingsvalg Revisjon/kontrollutvalg Res. tilleggs- og nye bevilgninger Sentraladministrasjon Konsesjonskraft Avtalefestet pensjon Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap

12 Tydal kommune Regnskap 22 Bedriftshelsetjeneste EDB Opplæring MOT Værnesregionen Personvernombud Andre fellesutgifter Kirker Kirkegårder Andre religiøse formål Offentlig servicekontor Kommunekasse NAV Økonomisk sosialhjelp Tillitsvalgtsordningen/verneombud PPT Selbu og Tydal Tilskudd til ungdom under utdanning Sommerjobb for skoleungdom Voksenopplæring/desentralisert opplæring Tydal barne- og ungdomsskole Kulturskole Skolefritidsordning Barnehage Administrasjon HSO Barnevern Økonomisk sosialhjelp - utgått, skal ikke brukes Helsestasjon Jordmortjeneste Legetjeneste Psykisk helsearbeid Ambulansetjeneste Omsorgstjenesten Rehabiliteringstjeneste Kjøkken Næringskontor Tydal næringsfond Turistkontor Næring i verneområder Landbrukskontor Veterinær Komm. engasjement jord- og skogbruk Jord- og skogeiendommer Veterinærvakt Veisyn Ungdom Ungdomsklubb Skole- og folkebibliotek Museer/kulturvern

13 Tydal kommune Regnskap 22 Karolinerspillet Tilskudd kommunedelplan anlegg Tilskudd til lag og foreninger Administrasjon og saksbehandling Byggesak, plan og oppmåling Festeavgifter Kommunal vaktordning Telefoni Miljøadministrasjon Renhold Vaktmester Kommunale bygg, anlegg og eiendommer Kommunale utleieboliger Næringsbygg Prosj. idrettshall/komm. bygg (sperret) Maskiner og utstyr Veglys Vegdrift Samferdsel Vannverk Avløp og rensing Renovasjon Brannvesen Feiervesen Mva-kompensasjon investering Startlån - renter/avdrag mv. Disposisjonsfond/ubundne fond TOTALT

14 Tydal kommune Regnskap 22 Regnskapsskjema 2A investering Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap i fjor Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B - investering 25 EDB 5 Administrasjon og saksbehandling Kommunale bygg, anlegg og 532 Eiendommer 54 Maskiner og utstyr 55 Vegdrift 56 Vannverk 57 Avløp og rensing 58 Renovasjon 59 Brannvesen TOTALT Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap

15 Tydal kommune Regnskap 22 Regnskap pr. ansvar - drift Regnskap 22 Politiske styringsorganer og fellesfunksjoner Formannskap og kommunestyre 2 Råd for eldre og funksjonshemmede 3 Andre politiske råd og utvalg 4 Overformynderi 5 Partistøtte 6 Kommune og stortingsvalg 7 Revisjon/kontrollutvalg 9 Res. tilleggs- og nye bevilgninger 2 Sentraladministrasjon 2 Konsesjonskraft 22 Konsesjonsavgift 23 Avtalefestet pensjon 24 Bedriftshelsetjeneste 25 EDB 26 Opplæring 27 MOT 28 Værnesregionen Personvernombud 29 Andre fellesutgifter 3 Kirker 3 Kirkegårder 32 Andre religiøse formål Offentlig servicekontor 2 Kommunekasse 3 NAV 32 Økonomisk sosialhjelp 4 Tillitsvalgtsordningen/verneombud Sum Politiske styringsorganer og fellesfunksjoner 2 Oppvekst 2 PPT Selbu og Tydal 22 Tilskudd til ungdom under utdanning 23 Sommerjobb for skoleungdom 24 Voksenopplæring/desentralisert opplæring 2 Tydal barne- og ungdomsskole 22 Kulturskole 2 Skolefritidsordning 22 Barnehage Sum 2 Oppvekst 5 Buds(end) Budsjett Avvik Regnskap i%

16 Tydal kommune Regnskap 22 Regnskap pr. ansvar - drift Regnskap 22 3 Helse, sosial og omsorg 3 Administrasjon HSO 3 Barnevern 32 Økonomisk sosialhjelp - utgått, skal ikke brukes 32 Helsestasjon 32 Jordmortjeneste 322 Legetjeneste 323 Psykisk helsearbeid 324 Ambulansetjeneste 33 Omsorgstjenesten 333 Rehabiliteringstjeneste 334 Kjøkken Sum 3 Helse, sosial og omsorg Buds(end) 22 Budsjett Avvik Regnskap 22 i% Næring, landbruk og kultur 4 Næringskontor 42 Tydal næringsfond 43 Turistkontor 44 Næring i verneområder 4 Landbrukskontor 42 Veterinær 43 Komm. engasjement jord- og skogbruk 44 Jord- og skogeiendommer 45 Veterinærvakt 46 Veisyn 42 Ungdom 42 Ungdomsklubb 43 Skole- og folkebibliotek 44 Museer/kulturvern 45 Karolinerspillet 46 Tilskudd kommunedelplan anlegg 46 Tilskudd til lag og foreninger Sum 4 Næring, landbruk og kultur

17 Tydal kommune Regnskap 22 Regnskap pr. ansvar - drift Regnskap 5 Teknikk og miljø 5 Administrasjon og saksbehandling 52 Byggesak, plan og oppmåling 53 Festeavgifter 54 Kommunal vaktordning 5 Telefoni 52 Miljøadministrasjon 53 Renhold 53 Vaktmester 532 Kommunale bygg, anlegg og eiendommer 533 Kommunale utleieboliger 534 Næringsbygg 54 Maskiner og utstyr 55 Veglys 55 Vegdrift 552 Samferdsel 56 Vannverk 57 Avløp og rensing 58 Renovasjon 59 Brannvesen 59 Feiervesen Sum 5 Teknikk og miljø Buds(end) Budsjett Avvik Regnskap i% Skatt, rammetilskudd, finans mv 8 Skatt på inntekt og formue 82 Eiendomsskatt 83 Rammetilskudd 84 Øvrige generelle statstilskudd 85 Mva-kompensasjon investering 9 Startlån - renter/avdrag mv. 9 Renter av egne innskudd/lån, utbytte 9 Avdrag på egne lån 92 Tidligere års driftsresultat 93 Disposisjonsfond/ubundne fond 94 Bundne fond 95 Overføring til investeringsregnskapet 96 Avskrivninger Sum 8 Skatt, rammetilskudd, finans mv TOTALT

18 Tydal kommune Regnskap 22 Regnskap pr. ansvar investering Regnskap Politiske styringsorganer og fellesfunksjoner 25 EDB 29 Andre fellesutgifter Sum Politiske styringsorganer og fellesfunksjoner Buds(end) Budsjett Avvik Regnskap i% Teknikk og miljø 5 Administrasjon og saksbehandling 532 Kommunale bygg, anlegg og eiendommer 54 Maskiner og utstyr 55 Vegdrift 552 Samferdsel 56 Vannverk 57 Avløp og rensing 58 Renovasjon 59 Brannvesen Sum 5 Teknikk og miljø Skatt, rammetilskudd, finans mv 9 Startlån - renter/avdrag mv. 9 Renter av egne innskudd/lån, utbytte 92 Tidligere års driftsresultat 93 Disposisjonsfond/ubundne fond 95 Overføring til investeringsregnskapet Sum 8 Skatt, rammetilskudd, finans mv TOTALT

19 Tydal kommune Regnskap 22 Regnskap pr. ansvar og konto drift Regnskap 22 Politiske styringsorganer og fellesfunksjoner Formannskap og kommunestyre Godtgjørelse folkevalgte 2 Godtgj. ordf./varaordfører 7 Tapt arbeidsfortjeneste Møtegodtgjørelse 47 4 Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Abonnement Matvarer 68 Servering, bevertning Telefon, telefax 838 Annonser 43 Gaver ved representasjon Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl Kost- og diettgodtgjørelse 348 Reiseutgifter, ikke oppg.plikt 32 Kontingenter 5 IT-utstyr, programvare Diverse inventar og utstyr 4 Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra private Kjøp av tjenester fra andre Momskomp. drift Forsinkelsesrenter/inkassogebyr 2 Diverse refusjoner fra staten Momskomp drift Diverse statstilskudd -6 Sum Formannskap og kommunestyre Råd for eldre og funksjonshemmede Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Abonnement Servering, bevertning Annonser Gaver ved representasjon Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Kjøp av tjenester fra private Buds(end) 22 Budsjett Avvik Regnskap 22 i%

20 Tydal kommune Kjøp av tjenester fra andre Momskomp. drift Tilskudd til andre private Avsetning til bundne driftsfond Statstilskudd Momskomp drift Bruk av bundne fond Sum 2 Råd for eldre og funksjonshemmede Andre politiske råd og utvalg Godtgjørelse folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Kjøp av tjenester fra private Momskomp. drift Momskomp drift Sum 3 Andre politiske råd og utvalg Overformynderi Godtgjørelse folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Servering, bevertning Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Sum 4 Overformynderi 5 Partistøtte 472 Tilskudd til andre private Sum 5 Partistøtte Kommune og stortingsvalg Overtid Tapt arbeidsfortjeneste Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Servering, bevertning Fraktutgifter Annonser Kurs, opplæringstiltak Regnskap

21 Tydal kommune Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Husleie Lisenser/vedlikehold dataprogram Diverse inventar og utstyr Momskomp. drift Momskomp drift Sum 6 Kommune og stortingsvalg 7 Revisjon/kontrollutvalg Godtgjørelse folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Abonnement Servering, bevertning Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Kontingenter Kjøp av tjenester fra private Kjøp fra IKS Momskomp. drift Momskomp drift Sum 7 Revisjon/kontrollutvalg Regnskap Res. tilleggs- og nye bevilgninger 49 Reserverte bevilgninger/avsetninger Sum 9 Res. tilleggs- og nye bevilgninger Sentraladministrasjon Fast lønn Lønn vikarer sykefravær Lønn engasjement Overtid Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Servering, bevertning Telefon, telefax Porto Annonser Gaver til ansatte Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse 6 2

22 Tydal kommune Regnskap 22 Telefongodtgj. oppg.plikt Reiseutgifter, ikke oppg.plikt IT-utstyr, programvare Bøker og andre media Diverse inventar og utstyr Serviceavtaler kopiering Momskomp. drift Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Gebyrinntekter Diverse refusjoner fra staten Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Momskomp drift Refusjon fra andre Ref. fra foretak i egen kommune Sum 2 Sentraladministrasjon Konsesjonskraft Kjøp av tjenester fra private Kjøp av tjenester fra aksjeselskap Momskomp. drift Kjøp konsesjonskraft Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Konsesjonskraftinntekter mva. pl. Momskomp drift Sum 2 Konsesjonskraft Avtalefestet pensjon 94 Egenandel pensjonister AFP 99 Arbeidsgiveravgift Sum 23 Avtalefestet pensjon Bedriftshelsetjeneste 37 Kjøp av tjenester fra private 78 Ref. fra foretak i egen kommune Sum 24 Bedriftshelsetjeneste Konsesjonsavgift 552 Avsetning til næringsfondet 877 Konsesjonsavgift Sum 22 Konsesjonsavgift EDB Søn- og helligdagstillegg, nattillegg mv Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement 7 22

23 Tydal kommune Servering, bevertning Diverse driftsutgifter Telefon, telefax Datakommunikasjon, internett Sambandsleie Kurs, opplæringstiltak Husleie Lisenser/vedlikehold dataprogram IT-utstyr, programvare Leie av utstyr Verktøy Diverse inventar og utstyr Service- og vedl.h.avtaler EDB Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra andre kommuner Momskomp. drift Tilskudd til andre private Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Momskomp drift Sum 25 EDB Opplæring Kontorrekvisita Servering, bevertning Datakommunikasjon, internett Kurs, opplæringstiltak Trekkfrie stipend Annen leie av lokaler/grunn Konsulenttjenester Momskomp. drift Momskomp drift Sum 26 Opplæring MOT Lønn engasjement Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Undervisningsmateriell Servering, bevertning Annet forbruksmateriell Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Konsulenttjenester Momskomp. drift Momskomp drift Sum 27 MOT 28 Værnesregionen Personvernombud Fast lønn Regnskap

24 Tydal kommune Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Servering, bevertning Fraktutgifter Annonser Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Husleie Internhusleie IT-utstyr, programvare Bøker og andre media Momskomp. drift Internsalg Momskomp. investering Momskomp drift Ref. fra andre kommuner Sum 28 Værnesregionen Personvernombud 29 Andre fellesutgifter Pensjonsutgifter Gruppe- og ulykkesforsikring Premieavvik pensjon Egenandel pensjonister AFP Ekstraord. innbetalinger KLP Arbeidsgiveravgift av premieavvik Amortisering premieavvik Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Matvarer Servering, bevertning Velferdstiltak Diverse driftsutgifter Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Porto Fraktutgifter Annonser Trykking, kopiering Gaver ved representasjon Gaver til ansatte Kurs, opplæringstiltak Leid transport Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Regnskap

25 Tydal kommune Kirker 472 Tilskudd til andre private Sum 3 Kirker Kirkegårder 472 Tilskudd til andre private Sum 3 Kirkegårder Andre religiøse formål 472 Tilskudd til andre private Sum 32 Andre religiøse formål Personforsikring Kontingenter Lisenser/vedlikehold dataprogram Lisenser:TV m.fl. Andre gebyrer/avgifter IT-utstyr, programvare Leie av utstyr Diverse inventar og utstyr Leasing av kopimaskiner Serviceavtaler kopiering Konsulenttjenester Juridisk bistand Kjøp av tjenester fra andre kommuner Kjøp av tjenester fra private Kjøp fra IKS Momskomp. drift Tilskudd til andre private Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Rente finansiell leasing Avdrag finansiell leasing Egenandeler Andre inntekter, avgiftsfri Salgsinntekter, avg.pliktig 25% Solgte tjenester, avg.pliktig 25% Momskomp drift Ref. fra andre kommuner Refusjon fra andre Sum 29 Andre fellesutgifter Regnskap 22 Offentlig servicekontor Fast lønn Lønn vikarer sykefravær Lønn ferievikar Ekstrahjelp Lønn engasjement Annen lønn 2 25

26 Tydal kommune Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Servering, bevertning Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Porto Datakommunikasjon, internett Fraktutgifter Annonser Brosjyrer, reklame Gaver ved representasjon Markedsføringstiltak Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Leid transport Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Kontingenter Lisenser/vedlikehold dataprogram Lisenser:TV m.fl. Andre gebyrer/avgifter IT-utstyr, programvare Diverse inventar og utstyr Kjøp av tjenester fra andre kommuner Momskomp. drift Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Diverse refusjoner fra staten Ref. sykepenger Momskomp drift Ref. fra andre kommuner Sum Offentlig servicekontor 2 Kommunekasse Fast lønn Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Servering, bevertning Diverse driftsutgifter Annet forbruksmateriell Porto Post- og bankgebyr Trykking, kopiering Gaver ved representasjon Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Regnskap

27 Tydal kommune Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Kontingenter Andre gebyrer/avgifter Diverse inventar og utstyr Leasing av kopimaskiner Serviceavtaler kopiering Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra andre kommuner Momskomp. drift Tap på fordringer og garantier Gebyr purr. i fakt.systemet Andre inntekter, avgiftsfri Ref. sykepenger Momskomp drift Ref. fra andre kommuner Forsinkelsesrenter v/purring kom.fakt. Renter på andre fordringer Sum 2 Kommunekasse 3 NAV Fast lønn Overtid Annen lønn Møtegodtgjørelse Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Servering, bevertning Velferdstiltak Diverse driftsutgifter Telefon, telefax Porto Annonser Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Lisenser/vedlikehold dataprogram Diverse inventar og utstyr Konsulenttjenester Momskomp. drift Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Diverse refusjoner fra staten Momskomp drift Sum 3 NAV Regnskap Økonomisk sosialhjelp 22 27

28 Tydal kommune Regnskap 22 Lønn sysselsettingstiltak Lønn støttekontakt Annen lønn Trekk-/oppg.pl.lønn - ikke avg. Arbeidsgiveravgift Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Momskomp. drift Bidrag til barnevern/sosial omsorg Sosiale utlån Diverse refusjoner fra staten Momskomp drift Avdrag sosiallån Inngått på tidligere avskrevet lån Sum 32 Økonomisk sosialhjelp 4 Tillitsvalgtsordningen/verneombud Fast lønn Fast lønn lærere Ekstrahjelp Pensjonsutgifter Pensjonsutgifter lærere Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Bøker og andre media Diverse inventar og utstyr Momskomp. drift Ref. sykepenger Momskomp drift Ref. fra foretak i egen kommune Sum 4 Tillitsvalgtsordningen/verneombud Sum Politiske styringsorganer og fellesfunksjoner 2 Oppvekst 2 PPT Selbu og Tydal 97 Lisenser/vedlikehold dataprogram 35 Kjøp av tjenester fra andre kommuner Sum 2 PPT Selbu og Tydal Tilskudd til ungdom under utdanning 23 28

29 Tydal kommune 472 Tilskudd til andre private Sum 22 Tilskudd til ungdom under utdanning Sommerjobb for skoleungdom Lønn vikarer sykefravær Lønn engasjement Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Diverse refusjoner fra staten Refusjon fra andre Sum 23 Sommerjobb for skoleungdom Regnskap Voksenopplæring/desentralisert opplæring Fast lønn 2 2 Fast lønn lærere Lønn vikarer sykefravær Lønn permisjonsvikar Pensjonsutgifter lærere 5 85 Arbeidsgiveravgift 6 97 Undervisningsmateriell Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 585 Reiseutgifter, ikke oppg.plikt 2 Diverse inventar og utstyr Momskomp. drift 52 Statstilskudd Momskomp drift -52 Sum 24 Voksenopplæring/desentralisert opplæring Tydal barne- og ungdomsskole Fast lønn Fast lønn lærere Søn- og helligdagstillegg, nattillegg mv Lønn vikarer sykefravær Lønn vikar svangerskapspermisjon Lønn permisjonsvikar Lønn ferievikar Ekstrahjelp Overtid Pensjonsutgifter Pensjonsutgifter lærere Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Undervisningsmateriell Matvarer Servering, bevertning

30 Tydal kommune Regnskap 22 Velferdstiltak Diverse driftsutgifter Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Porto Fraktutgifter Annonser Trykking, kopiering Gaver ved representasjon Gaver til ansatte Kurs, opplæringstiltak Ekskursjoner og leirskole Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Arb.tøygodtgjørelse, oppg. plikt Skoleskyss Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Husleie Kontingenter Lisenser/vedlikehold dataprogram Lisenser:TV m.fl. IT-utstyr, programvare Bøker og andre media Diverse inventar og utstyr Leasing av kopimaskiner Serviceavtaler kopiering Service- og vedl.h.avtaler EDB Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner Kjøp av tjenester fra andre kommuner Kjøp av tjenester fra private Momskomp. drift Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Salgsinntekter, avgiftsfri Andre inntekter, avgiftsfri Statstilskudd Diverse refusjoner fra staten Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Momskomp drift Ref. fra fylkeskommunen Ref. fra andre kommuner Refusjon fra andre Fylkeskommunetilskudd Sum 2 Tydal barne- og ungdomsskole 22 Kulturskole Fast lønn

31 Tydal kommune Regnskap 22 Fast lønn lærere Lønn vikarer sykefravær Lønn permisjonsvikar Lønn ferievikar Ekstrahjelp Pensjonsutgifter Pensjonsutgifter lærere Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Undervisningsmateriell Matvarer Servering, bevertning Annonser Gaver til ansatte Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Kontingenter Leie av utstyr Diverse inventar og utstyr Serviceavtaler kopiering Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra andre kommuner Kjøp av tjenester fra private Momskomp. drift Tap på fordringer og garantier Brukerbetaling Egenandeler Andre inntekter, avgiftsfri Billettinntekter Ref. sykepenger Momskomp drift Ref. fra andre kommuner Fylkeskommunetilskudd Sum 22 Kulturskole Skolefritidsordning Fast lønn Fast lønn lærere Lønn vikarer sykefravær Lønn permisjonsvikar Lønn ferievikar Ekstrahjelp Overtid Pensjonsutgifter Pensjonsutgifter lærere Arbeidsgiveravgift

32 Tydal kommune Matvarer Arbeidstøy, verneutstyr Annet forbruksmateriell Annonser Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Reiseutgifter, ikke oppg.plikt IT-utstyr, programvare Diverse inventar og utstyr Momskomp. drift Brukerbetaling Ref. sykepenger Momskomp drift Ref. fra andre kommuner Sum 2 Skolefritidsordning 22 Barnehage Fast lønn Fast lønn lærere Søn- og helligdagstillegg, nattillegg mv Lønn vikarer sykefravær Lønn vikar svangerskapspermisjon Lønn permisjonsvikar Lønn ferievikar Lønn vikar tillitsvalgt Ekstrahjelp Lønn engasjement Overtid Møtegodtgjørelse Pensjonsutgifter Pensjonsutgifter lærere Egenandel pensjonister AFP Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Undervisningsmateriell Matvarer Servering, bevertning Arbeidstøy, verneutstyr Velferdstiltak Diverse driftsutgifter Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Fraktutgifter Annonser Trykking, kopiering Gaver ved representasjon Gaver til ansatte Regnskap

33 Tydal kommune Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Drift av transportmidler Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Lisenser:TV m.fl. IT-utstyr, programvare Leie av utstyr Bøker og andre media Diverse inventar og utstyr Leasing av kopimaskiner Reparasjon av inventar og utstyr Kjøp av tjenester fra andre kommuner Momskomp. drift Tilskudd til andre private Tap på fordringer og garantier Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Brukerbetaling Egenandeler Statstilskudd Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Momskomp drift Ref. fra andre kommuner Refusjon fra andre Gaver Sum 22 Barnehage Sum 2 Oppvekst Helse, sosial og omsorg 3 Administrasjon HSO Kontorrekvisita Abonnement Servering, bevertning Diverse driftsutgifter Telefon, telefax Annonser Trykking, kopiering Gaver ved representasjon Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Drift av transportmidler Vedlikehold maskiner Bensin, diesel, olje Årsavgift/ forsikring biler Leid transport Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Leie av utstyr Regnskap

34 Tydal kommune Regnskap 22 Diverse inventar og utstyr Leasing av kopimaskiner Serviceavtaler kopiering Materialer til vedlikehold inventar, utstyr Kjøp av tjenester fra staten Kjøp av tjenester fra andre kommuner Kjøp av tjenester fra private Overføring til sykehus (medfinansiering samhandlingdreformen) Momskomp. drift Overføring til andre kommuner Momskomp drift Refusjon fra andre Rammetilskudd Diverse statstilskudd Sum 3 Administrasjon HSO Barnevern Kjøp av tjenester fra andre kommuner Overføring til andre kommuner Bidrag til barnevern/sosial omsorg Rammetilskudd Diverse statstilskudd Sum 3 Barnevern Økonomisk sosialhjelp - utgått, skal ikke brukes 925 Inngått på tidligere avskrevet lån Sum 32 Økonomisk sosialhjelp - utgått, skal ikke brukes Helsestasjon Fast lønn Ekstrahjelp Lønn engasjement Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Undervisningsmateriell Bøker til skolebibliotek Medisinsk forbruksmateriell Kjøp av medisiner Servering, bevertning Arbeidstøy, verneutstyr Diverse driftsutgifter Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Annonser

35 Tydal kommune Regnskap 22 Brosjyrer, reklame Markedsføringstiltak Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Arb.tøygodtgjørelse, oppg. plikt Telefongodtgj. oppg.plikt Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Kontingenter Lisenser/vedlikehold dataprogram Lisenser:TV m.fl. Andre gebyrer/avgifter Bøker og andre media Diverse inventar og utstyr Reparasjon av inventar og utstyr Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra andre kommuner Momskomp. drift Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Brukerbetaling Egenandeler Salgsinntekter, avgiftsfri Ref. sykepenger Momskomp drift Ref. fra andre kommuner Sum 32 Helsestasjon Jordmortjeneste Annonser Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Kjøp av tjenester fra andre kommuner Momskomp. drift Diverse refusjoner fra staten Momskomp drift Sum 32 Jordmortjeneste Legetjeneste Fast lønn Lønn vikarer sykefravær Lønn vikar svangerskapspermisjon Lønn permisjonsvikar Lønn ferievikar Ekstrahjelp Lønn engasjement Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita 3 35

36 Tydal kommune Abonnement Medisinsk forbruksmateriell Kjøp av medisiner Servering, bevertning Arbeidstøy, verneutstyr Rengjøringsmidler Diverse driftsutgifter Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Porto Datakommunikasjon, internett Fraktutgifter Annonser Brosjyrer, reklame Trykking, kopiering Gaver ved representasjon Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Andre oppg.pliktige godtgjørelser Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Lisenser/vedlikehold dataprogram IT-utstyr, programvare Leie av utstyr Diverse inventar og utstyr Medisinsk utstyr Leasing av kopimaskiner Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av utstyr Service- og vedl.h.avtaler EDB Kjøp av tjenester fra staten Kjøp av tjenester fra andre kommuner Kjøp av tjenester fra private Overføring til staten Momskomp. drift Overføring til andre kommuner Bidrag til barnevern/sosial omsorg Tap på fordringer og garantier Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Egenandeler Salgsinntekter, avgiftsfri Salgsinntekter, avg.pliktig 25% Statstilskudd Diverse refusjoner fra staten Ref. fødselspenger Momskomp drift Refusjon fra andre Sum 322 Legetjeneste Regnskap

37 Tydal kommune Regnskap Psykisk helsearbeid Fast lønn Søn- og helligdagstillegg, nattillegg mv Lønn permisjonsvikar Ekstrahjelp Overtid Lønn avlastningstiltak Lønn støttekontakt Pensjonsutgifter Pensjonsutgifter lærere Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Undervisningsmateriell Servering, bevertning Diverse driftsutgifter Telefon, telefax Annonser Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Telefongodtgj. oppg.plikt Andre oppg.pliktige godtgjørelser Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Diverse inventar og utstyr Kjøp av tjenester fra private Momskomp. drift Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Momskomp drift Ref. fra andre kommuner Bruk av bundne fond Sum 323 Psykisk helsearbeid Ambulansetjeneste Fast lønn Søn- og helligdagstillegg, nattillegg mv Lønn vikarer sykefravær Lønn ferievikar Ekstrahjelp Overtid Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Medisinsk forbruksmateriell Servering, bevertning Arbeidstøy, verneutstyr Diverse driftsutgifter

38 Tydal kommune Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Porto Annonser Trykking, kopiering Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Telefongodtgj. oppg.plikt Drift av transportmidler Vedlikehold maskiner Bensin, diesel, olje Årsavgift/ forsikring biler Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Husleie Kontingenter Lisenser:TV m.fl. IT-utstyr, programvare Diverse inventar og utstyr Leasing av kopimaskiner Vedlikehold av utstyr Reparasjon av inventar og utstyr Serviceavtaler kopiering Service- og vedl.h.avtaler EDB Vask og rens av tøy Internkjøp delte fellesutgifter Momskomp. drift Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Salgsinntekter, avg.pliktig 25% Statstilskudd Diverse refusjoner fra staten Ref. sykepenger Momskomp drift Internsalg fordelte fellesutgifter Sum 324 Ambulansetjeneste 33 Omsorgstjenesten Fast lønn Søn- og helligdagstillegg, nattillegg mv Lønn vikarer sykefravær Lønn vikar svangerskapspermisjon Lønn permisjonsvikar Lønn ferievikar Ekstrahjelp Lønn engasjement Overtid Omsorgslønn Lønn lærlinger Regnskap

39 Tydal kommune Lønn støttekontakt Forskjøvet arbeidstid Pensjonsutgifter Pensjonsutgifter lærere Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Undervisningsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Kjøp av medisiner Matvarer Servering, bevertning Arbeidstøy, verneutstyr Rengjøringsmidler Velferdstiltak Diverse driftsutgifter Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Porto Datakommunikasjon, internett Fraktutgifter Annonser Brosjyrer, reklame Trykking, kopiering Gaver til ansatte Kurs, opplæringstiltak Ekskursjoner og leirskole Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Arb.tøygodtgjørelse, oppg. plikt Telefongodtgj. oppg.plikt Drift av transportmidler Vedlikehold maskiner Bensin, diesel, olje Årsavgift/ forsikring biler Leid transport Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Strømutgifter Kontingenter Lisenser/vedlikehold dataprogram Lisenser:TV m.fl. IT-utstyr, programvare Maskiner Bøker og andre media Diverse inventar og utstyr Medisinsk utstyr Leie/leasing av transportmidler Leasing av kopimaskiner Regnskap

40 Tydal kommune Div. leie av driftsmidler Vedlikehold av utstyr Reparasjon av inventar og utstyr Serviceavtaler kopiering Materialer til vedlikehold bygg, anlegg Materialer til vedlikehold maskiner Materialer til vedlikehold inventar, utstyr Vask og rens av tøy Konsulenttjenester Internkjøp delte fellesutgifter Kjøp av tjenester fra staten Kjøp av tjenester fra andre kommuner Kjøp av tjenester fra private Driftstilskudd Momskomp. drift Tilskudd til andre private Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Brukerbetaling Egenandeler Gebyrinntekter Solgte tjenester, avgiftsfri Andre inntekter, avgiftsfri Salgsinntekter, avg.pliktig 25% Solgte tjenester, avg.pliktig 25% Diverse refusjoner fra staten Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Momskomp drift Ref. fra fylkeskommunen Ref. fra andre kommuner Refusjon fra andre Internsalg fordelte fellesutgifter Gaver Sum 33 Omsorgstjenesten 333 Rehabiliteringstjeneste Fast lønn Møtegodtgjørelse Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Servering, bevertning Diverse driftsutgifter Telefon, telefax Fraktutgifter Annonser Gaver ved representasjon Regnskap

41 Tydal kommune Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Lisenser/vedlikehold dataprogram Diverse inventar og utstyr Reparasjon av inventar og utstyr Driftstilskudd Momskomp. drift Egenandeler Andre inntekter, avgiftsfri Statstilskudd Diverse refusjoner fra staten Momskomp drift Ref. fra andre kommuner Refusjon fra andre Sum 333 Rehabiliteringstjeneste 334 Kjøkken Fast lønn Søn- og helligdagstillegg, nattillegg mv Lønn vikarer sykefravær Lønn permisjonsvikar Lønn ferievikar Ekstrahjelp Overtid Lønn lærlinger Forskjøvet arbeidstid Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Kjøp av medisiner Matvarer Servering, bevertning Rengjøringsmidler Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Bøker og andre media Diverse inventar og utstyr Vedlikehold av utstyr Reparasjon av inventar og utstyr Momskomp. drift Tilskudd til andre private Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Regnskap

42 Tydal kommune Regnskap 22 Salgsinntekter, avgiftsfri Andre inntekter, avgiftsfri Salgsinntekter, avg.pliktig 25% Solgte tjenester, avg.pliktig 25% Ref. sykepenger Momskomp drift Ref. fra fylkeskommunen Sum 334 Kjøkken Sum 3 Helse, sosial og omsorg Næring, landbruk og kultur 4 Næringskontor Fast lønn Lønn engasjement Overtid Trekkpliktig honorar/godtgj. Tapt arbeidsfortjeneste Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Undervisningsmateriell Matvarer Servering, bevertning Kjøp av varer for videresalg Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Datakommunikasjon, internett Fraktutgifter Post- og bankgebyr Annonser Brosjyrer, reklame Trykking, kopiering Gaver ved representasjon Markedsføringstiltak Gaver til ansatte Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Annen leie av lokaler/grunn Kontingenter Lisenser:TV m.fl. Andre gebyrer/avgifter IT-utstyr, programvare Leie av utstyr Tekniske hjelpemidler

43 Tydal kommune Regnskap 22 Bøker og andre media Diverse inventar og utstyr Leie/leasing av transportmidler Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra andre kommuner Kjøp av tjenester fra private Kjøp av tjenester fra aksjeselskap Kjøp av tjenester fra andre Momskomp. drift Overføring til andre kommuner Tilskudd til andre private Tilskudd fra Næringsfondet/Disp.fondet Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Salgsinntekter, avgiftsfri Salgs- og skjenkeavgifter alkohol Andre inntekter, avgiftsfri Billettinntekter Momskomp drift Refusjon fra andre Bruk av bundne fond Sum 4 Næringskontor Tydal næringsfond Trekkpliktig honorar/godtgj. Arbeidsgiveravgift Tilskudd fra Næringsfondet/Disp.fondet Avsetning til bundne driftsfond Avsetning til næringsfondet Diverse statstilskudd Renter næringsfond/ Disp.fond Avdrag næringslån Bruk av næringsfond Sum 42 Tydal næringsfond Turistkontor Kjøp av varer for videresalg Porto Datakommunikasjon, internett Annonser Brosjyrer, reklame Trykking, kopiering Markedsføringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kontingenter Kjøp av tjenester fra private Momskomp. drift Salgsinntekter, avgiftsfri Andre inntekter, avgiftsfri 38 43

44 Tydal kommune 65 Salgsinntekter, avg.pliktig 25% 729 Momskomp drift Sum 43 Turistkontor Næring i verneområder Lønn engasjement Overtid Annen lønn Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Kartverk Undervisningsmateriell Matvarer Servering, bevertning Arbeidstøy, verneutstyr Diverse driftsutgifter Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Annonser Brosjyrer, reklame Trykking, kopiering Markedsføringstiltak Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Telefongodtgj. oppg.plikt Bensin, diesel, olje Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Husleie Annen leie av lokaler/grunn Andre gebyrer/avgifter Leie av utstyr Verktøy Bøker og andre media Diverse inventar og utstyr Leie/leasing av transportmidler Materialer til vedlikehold inventar, utstyr Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra private Kjøp av tjenester fra andre Momskomp. drift Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Salgsinntekter, avgiftsfri Andre inntekter, avgiftsfri Statstilskudd Momskomp drift Regnskap

45 Tydal kommune Regnskap 22 Ref. fra andre kommuner Refusjon fra andre Fylkeskommunetilskudd Bruk av næringsfond Sum 44 Næring i verneområder Landbrukskontor Fast lønn Lønn engasjement Annen lønn Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Servering, bevertning Arbeidstøy, verneutstyr Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Porto Annonser Gaver ved representasjon Gaver til ansatte Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Diverse inventar og utstyr Kjøp av tjenester fra andre kommuner Kjøp av tjenester fra private Momskomp. drift Tilskudd til andre private Solgte tjenester, avgiftsfri Statstilskudd Momskomp drift Refusjon fra andre Diverse statstilskudd Bruk av bundne fond Sum 4 Landbrukskontor Veterinær Fast lønn Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Statstilskudd Ref. sykepenger Sum 42 Veterinær Komm. engasjement jord- og skogbruk 4 45

46 Tydal kommune Servering, bevertning Annonser Gaver ved representasjon Kurs, opplæringstiltak Momskomp. drift Tilskudd til andre private Momskomp drift Ref. fra andre kommuner Diverse statstilskudd Sum 43 Komm. engasjement jord- og skogbruk 44 Jord- og skogeiendommer Abonnement Kontingenter Andre inntekter, avgiftsfri Salgsinntekter, avg.pliktig 25% Leieinntekter, avg.pliktig 25% Sum 44 Jord- og skogeiendommer Regnskap Veterinærvakt 37 Kjøp av tjenester fra private Sum 45 Veterinærvakt Veisyn Lønn engasjement Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Arb.tøygodtgjørelse, oppg. plikt Bensin, diesel, olje Leie av utstyr Verktøy Div. leie av driftsmidler Kjøp av tjenester fra private Momskomp. drift Momskomp drift Refusjon fra andre Sum 46 Veisyn 42 Ungdom Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Servering, bevertning Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Leid transport Kjøp av tjenester fra private 4 46

47 Tydal kommune Momskomp. drift Tilskudd til andre private Diverse tilskudd Andre inntekter, avgiftsfri Momskomp drift Ref. fra fylkeskommunen Sum 42 Ungdom Regnskap Ungdomsklubb Ekstrahjelp Lønn engasjement Møtegodtgjørelse Pensjonsutgifter Pensjonsutgifter lærere Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Matvarer Servering, bevertning Annet forbruksmateriell Datakommunikasjon, internett Annonser Gaver til ansatte Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kontingenter Lisenser:TV m.fl. IT-utstyr, programvare Diverse inventar og utstyr Reparasjon av inventar og utstyr Konsulenttjenester Momskomp. drift Tap på garantier/ Fordringer Andre renteutgifter, gebyrer Billettinntekter Salgsinntekter, avg.pliktig 25% Diverse refusjoner fra staten Momskomp drift Sum 42 Ungdomsklubb Skole- og folkebibliotek Fast lønn Søn- og helligdagstillegg, nattillegg mv Lønn vikarer sykefravær Lønn permisjonsvikar Lønn ferievikar Ekstrahjelp Lønn engasjement Overtid Trekkpliktig honorar/godtgj

48 Tydal kommune Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Bøker til skolebibliotek Matvarer Servering, bevertning Diverse driftsutgifter Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Datakommunikasjon, internett Fraktutgifter Annonser Gaver ved representasjon Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Kontingenter IT-utstyr, programvare Leie av utstyr Tekniske hjelpemidler Bøker og andre media Diverse inventar og utstyr Momskomp. drift Gebyrinntekter Salgsinntekter, avgiftsfri Momskomp drift Sum 43 Skole- og folkebibliotek 44 Museer/kulturvern Ekstrahjelp Lønn engasjement Tapt arbeidsfortjeneste Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Abonnement Undervisningsmateriell Matvarer Servering, bevertning Kjøp av varer for videresalg Diverse driftsutgifter Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Datakommunikasjon, internett Annonser Trykking, kopiering Gaver ved representasjon Regnskap

49 Tydal kommune Regnskap 22 Markedsføringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Forsikring bygning/anlegg Kontingenter Lisenser:TV m.fl. Læremidler IT-utstyr, programvare Verktøy Bøker og andre media Diverse inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av anlegg Materialer til vedlikehold bygg, anlegg Materialer til vedlikehold inventar, utstyr Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra private Kjøp av tjenester fra andre Momskomp. drift Salgsinntekter, avgiftsfri Billettinntekter Momskomp drift Sum 44 Museer/kulturvern Karolinerspillet Ekstrahjelp Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Servering, bevertning Kjøp av varer for videresalg Diverse driftsutgifter Annet forbruksmateriell Porto Datakommunikasjon, internett Annonser Brosjyrer, reklame Trykking, kopiering Gaver ved representasjon Markedsføringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Leid transport Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Annen forsikring Husleie Andre gebyrer/avgifter Diverse inventar og utstyr Div. leie av driftsmidler

50 Tydal kommune Vedlikehold av bygninger Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra private Kjøp av tjenester fra andre Momskomp. drift Salgsinntekter, avgiftsfri Andre inntekter, avgiftsfri Billettinntekter Salgsinntekter, avg.pliktig 25% Diverse refusjoner fra staten Momskomp drift Refusjon fra andre Fylkeskommunetilskudd Renter på andre fordringer Sum 45 Karolinerspillet Regnskap Tilskudd kommunedelplan anlegg 472 Tilskudd til andre private Sum 46 Tilskudd kommunedelplan anlegg 46 Tilskudd til lag og foreninger 472 Tilskudd til andre private 479 Diverse tilskudd Sum 46 Tilskudd til lag og foreninger Sum 4 Næring, landbruk og kultur Teknikk og miljø 5 Administrasjon og saksbehandling Fast lønn Søn- og helligdagstillegg, nattillegg mv Fast beredskapsgodtgjørelse Overtid Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Matvarer Servering, bevertning Arbeidstøy, verneutstyr Velferdstiltak Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Annonser Trykking, kopiering Gaver ved representasjon Kurs, opplæringstiltak 45 5

51 Tydal kommune Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Telefongodtgj. oppg.plikt Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Annen forsikring Kontingenter Lisenser/vedlikehold dataprogram Lisenser:TV m.fl. Andre gebyrer/avgifter IT-utstyr, programvare Tekniske hjelpemidler Bøker og andre media Diverse inventar og utstyr Leasing av kopimaskiner Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av anlegg Vedlikehold av utstyr Serviceavtaler kopiering Materialer til vedlikehold inventar, utstyr Konsulenttjenester Momskomp. drift Tilskudd til andre private Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Ref. sykepenger Momskomp drift Refusjon fra andre Sum 5 Administrasjon og saksbehandling 52 Byggesak, plan og oppmåling Fast lønn Ekstrahjelp Tapt arbeidsfortjeneste Møtegodtgjørelse Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Kartverk Servering, bevertning Diverse driftsutgifter Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Annonser Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Arb.tøygodtgjørelse, oppg. plikt Regnskap

52 Tydal kommune Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Kontingenter Lisenser/vedlikehold dataprogram Andre gebyrer/avgifter IT-utstyr, programvare Maskiner Tekniske hjelpemidler Diverse inventar og utstyr Vedlikehold av utstyr Serviceavtaler kopiering Service- og vedl.h.avtaler EDB Materialer til vedlikehold maskiner Konsulenttjenester Juridisk bistand Kjøp av tjenester fra staten Kjøp av tjenester fra private Momskomp. drift Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Gebyrinntekter Solgte tjenester, avgiftsfri Andre inntekter, avgiftsfri Salgsinntekter, avg.pliktig 25% Salg av maskiner og utstyr Ref. sykepenger Momskomp drift Refusjon fra andre Sum 52 Byggesak, plan og oppmåling 53 Festeavgifter 9 Leie av grunn, festeavgifter 632 Festeavgifter Sum 53 Festeavgifter Kommunal vaktordning Fast lønn Søn- og helligdagstillegg, nattillegg mv Lønn vikarer sykefravær Overtid Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Fordelte utgifter Sum 54 Kommunal vaktordning 5 Telefoni Servering, bevertning Telefon, telefax Sambandsleie IT-utstyr, programvare Regnskap

53 Tydal kommune Leie av utstyr Verktøy Diverse inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av anlegg Vedlikehold av utstyr Konsulenttjenester Momskomp. drift Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Egenandeler Diverse refusjoner fra staten Momskomp drift Sum 5 Telefoni 52 Miljøadministrasjon Fast lønn Lønn engasjement Annen lønn Godtgjørelse folkevalgte Møtegodtgjørelse Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Servering, bevertning Telefon, telefax Annonser Brosjyrer, reklame Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Lisenser/vedlikehold dataprogram Andre gebyrer/avgifter Diverse inventar og utstyr Materialer til vedlikehold bygg, anlegg Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra andre kommuner Kjøp av tjenester fra private Overføring til staten Momskomp. drift Tilskudd til andre private Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Avsetning til bundne driftsfond Gebyrinntekter Andre inntekter, avgiftsfri Statstilskudd Diverse refusjoner fra staten Regnskap

54 Tydal kommune Regnskap 22 Ref. sykepenger Momskomp drift Ref. fra andre kommuner Bruk av bundne fond Sum 52 Miljøadministrasjon Renhold Fast lønn Lønn vikarer sykefravær Lønn permisjonsvikar Lønn ferievikar Ekstrahjelp Overtid Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Abonnement Servering, bevertning Arbeidstøy, verneutstyr Rengjøringsmidler Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Annonser Gaver til ansatte Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Telefongodtgj. oppg.plikt Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Maskiner Diverse inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Vask og rens av tøy Internkjøp delte fellesutgifter Momskomp. drift Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Salgsinntekter, avg.pliktig 25% Solgte tjenester, avg.pliktig 25% Ref. sykepenger Momskomp drift Sum 53 Renhold Vaktmester Fast lønn Søn- og helligdagstillegg, nattillegg mv Ekstrahjelp Overtid Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Arbeidstøy, verneutstyr

55 Tydal kommune Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Annonser Trykking, kopiering Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Telefongodtgj. oppg.plikt Drift av laste- og varebiler Reiseutgifter, ikke oppg.plikt IT-utstyr, programvare Verktøy Diverse inventar og utstyr Leasing av kopimaskiner Div. leie av driftsmidler Vedlikehold av bygninger Internkjøp delte fellesutgifter Momskomp. drift Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Solgte tjenester, avg.pliktig 25% Diverse refusjoner fra staten Momskomp drift Internsalg fordelte fellesutgifter Sum 53 Vaktmester Regnskap Kommunale bygg, anlegg og eiendommer Fast beredskapsgodtgjørelse Lønn ferievikar Ekstrahjelp Lønn engasjement Overtid Godtgjørelse folkevalgte 3 Tapt arbeidsfortjeneste 7 43 Møtegodtgjørelse 9 4 Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita 462 Abonnement Medisinsk forbruksmateriell Servering, bevertning 9 83 Arbeidstøy, verneutstyr 4 42 Diverse driftsutgifter Annet forbruksmateriell Telefon, telefax 572 Datakommunikasjon, internett 224 Fraktutgifter 9 Annonser 34 Kurs, opplæringstiltak 4 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 964 Drift av laste- og varebiler

56 Tydal kommune Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Strømutgifter Forsikring bygning/anlegg Annen forsikring Husleie Leie av grunn, festeavgifter Annen leie av lokaler/grunn Kommunale avgifter Kontingenter Lisenser:TV m.fl. Andre gebyrer/avgifter IT-utstyr, programvare Leie av utstyr Maskiner Verktøy Tekniske hjelpemidler Diverse inventar og utstyr Leie/leasing av transportmidler Leie/leasing av anleggsmaskiner Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av anlegg Vedlikehold av utstyr Reparasjon av inventar og utstyr Serviceavtaler kopiering Service- og vedl.h.avtaler EDB Vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold bygg, anlegg Materialer til vedlikehold maskiner Materialer til vedlikehold inventar, utstyr Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra private Kjøp av tjenester fra aksjeselskap Kjøp av tjenester fra andre Momskomp. drift Tilskudd til andre private Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Andre renteutgifter, gebyrer Solgte tjenester, avgiftsfri Salgsinntekter, avgiftsfri Andre inntekter, avgiftsfri Husleieinntekter Utleie av lokaler Kommunale årsgebyrer Salgsinntekter, avg.pliktig 25% Solgte tjenester, avg.pliktig 25% 655 Leieinntekter, avg.pliktig 25% 66 Salg av maskiner og utstyr Regnskap

57 Tydal kommune Fordelte utgifter Diverse refusjoner fra staten Momskomp drift Ref. fra andre kommuner Refusjon fra andre Sum 532 Kommunale bygg, anlegg og eiendommer 533 Kommunale utleieboliger Abonnement Annonser Strømutgifter Forsikring bygning/anlegg Annen forsikring Kommunale avgifter Lisenser:TV m.fl. Vedlikehold av bygninger Vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold bygg, anlegg Kjøp av tjenester fra andre Momskomp. drift Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Husleieinntekter Kommunale årsgebyrer Momskomp drift Sum 533 Kommunale utleieboliger 534 Næringsbygg 23 Vedlikehold av bygninger 429 Momskomp. drift 729 Momskomp drift Sum 534 Næringsbygg 539 Prosj. idrettshall/komm. bygg 55 Avsetning til bundne driftsfond 77 Refusjon fra andre Sum 539 Prosj. idrettshall/komm. bygg Maskiner og utstyr Fast lønn Søn- og helligdagstillegg, nattillegg mv Overtid Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Matvarer Arbeidstøy, verneutstyr Diverse driftsutgifter Annet forbruksmateriell Regnskap

58 Tydal kommune Regnskap 22 Telefon, telefax Fraktutgifter Trykking, kopiering Drift av laste- og varebiler Vedlikehold maskiner Bensin, diesel, olje Årsavgift/ forsikring biler Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Forsikring bygning/anlegg Kontingenter Leie av utstyr Maskiner Verktøy Tekniske hjelpemidler Diverse inventar og utstyr Kjøp av transportmidler Leie/leasing av anleggsmaskiner Leasing av kopimaskiner Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av utstyr Materialer til vedlikehold bygg, anlegg Materialer til vedlikehold maskiner Kjøp av tjenester fra andre kommuner Momskomp. drift Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Avskrivninger Salgsinntekter, avg.pliktig 25% Solgte tjenester, avg.pliktig 25% Momskomp drift Sum 54 Maskiner og utstyr Veglys Strømutgifter Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av anlegg Vedlikehold av utstyr Materialer til vedlikehold bygg, anlegg Momskomp. drift Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Salgsinntekter, avg.pliktig 25% Solgte tjenester, avg.pliktig 25% Leieinntekter, avg.pliktig 25% Momskomp drift Sum 55 Veglys Vegdrift Fast lønn 8 Søn- og helligdagstillegg, nattillegg mv

59 Tydal kommune Regnskap 22 Fast beredskapsgodtgjørelse Lønn vikarer sykefravær Lønn ferievikar Ekstrahjelp Overtid Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Abonnement Servering, bevertning Arbeidstøy, verneutstyr Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Fraktutgifter Annonser Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Strømutgifter Forsikring bygning/anlegg Annen leie av lokaler/grunn Lisenser/vedlikehold dataprogram Verktøy Tekniske hjelpemidler Diverse inventar og utstyr Leie/leasing av anleggsmaskiner Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av anlegg Vedlikehold av utstyr Snøbrøyting og vintervedlikehold Vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold bygg, anlegg Materialer til vedlikehold maskiner Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra private Kjøp av tjenester fra aksjeselskap Momskomp. drift Tilskudd til andre private Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Solgte tjenester, avgiftsfri Salgsinntekter, avgiftsfri Salgsinntekter, avg.pliktig 25% Solgte tjenester, avg.pliktig 25% Leieinntekter, avg.pliktig 25% Fordelte utgifter Momskomp drift Refusjon fra andre Sum 55 Vegdrift Samferdsel 35 Kjøp av tjenester fra andre kommuner

60 Tydal kommune Regnskap 22 Sum 552 Samferdsel Vannverk Fast lønn Søn- og helligdagstillegg, nattillegg mv Fast beredskapsgodtgjørelse Lønn ferievikar Ekstrahjelp Overtid Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Servering, bevertning Arbeidstøy, verneutstyr Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Datakommunikasjon, internett Fraktutgifter Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Strømutgifter Forsikring bygning/anlegg Annen forsikring Leie av grunn, festeavgifter Annen leie av lokaler/grunn Lisenser/vedlikehold dataprogram Andre gebyrer/avgifter Maskiner Verktøy Tekniske hjelpemidler Bøker og andre media Diverse inventar og utstyr Leie/leasing av anleggsmaskiner Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av anlegg Vedlikehold av utstyr Vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold bygg, anlegg Materialer til vedlikehold maskiner Materialer til vedlikehold inventar, utstyr Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra staten Kjøp av tjenester fra andre kommuner Kjøp av tjenester fra aksjeselskap Kjøp av tjenester fra særbedrifter Momskomp. drift

61 Tydal kommune Tilskudd til andre private Tap på fordringer og garantier Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Brukerbetaling Kommunale årsgebyrer Tilknytningsgebyr Salgsinntekter, avg.pliktig 25% Solgte tjenester, avg.pliktig 25% Ref. sykepenger Momskomp drift Sum 56 Vannverk 57 Avløp og rensing Fast lønn Søn- og helligdagstillegg, nattillegg mv Fast beredskapsgodtgjørelse Lønn ferievikar Ekstrahjelp Overtid Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Abonnement Servering, bevertning Arbeidstøy, verneutstyr Diverse driftsutgifter Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Datakommunikasjon, internett Fraktutgifter Kurs, opplæringstiltak Kost- og diettgodtgjørelse Drift av laste- og varebiler Årsavgift/ forsikring biler Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Strømutgifter Forsikring bygning/anlegg Annen forsikring Husleie Leie av grunn, festeavgifter Annen leie av lokaler/grunn Kommunale avgifter Kontingenter Lisenser/vedlikehold dataprogram Andre gebyrer/avgifter Maskiner Verktøy Tekniske hjelpemidler Regnskap

62 Tydal kommune Bøker og andre media Diverse inventar og utstyr Medisinsk utstyr Leie/leasing av anleggsmaskiner Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av anlegg Vedlikehold av utstyr Reparasjon av inventar og utstyr Vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold bygg, anlegg Materialer til vedlikehold maskiner Materialer til vedlikehold inventar, utstyr Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra andre kommuner Kjøp av tjenester fra aksjeselskap Tap på fordringer og garantier Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Andre renteutgifter, gebyrer Avsetning til bundne driftsfond Kommunale årsgebyrer Tilknytningsgebyr Salgsinntekter, avg.pliktig 25% Solgte tjenester, avg.pliktig 25% Refusjon fra andre Bruk av bundne fond Sum 57 Avløp og rensing 58 Renovasjon Fast lønn Søn- og helligdagstillegg, nattillegg mv Fast beredskapsgodtgjørelse Lønn ferievikar Ekstrahjelp Overtid Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Arbeidstøy, verneutstyr Kjøp av varer for videresalg Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Annonser Strømutgifter Leie av grunn, festeavgifter Annen leie av lokaler/grunn Kommunale avgifter Andre gebyrer/avgifter Verktøy Diverse inventar og utstyr Regnskap

63 Tydal kommune Leie/leasing av transportmidler Leie/leasing av anleggsmaskiner Vedlikehold av anlegg Reparasjon av inventar og utstyr Vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold bygg, anlegg Materialer til vedlikehold inventar, utstyr Kjøp av tjenester fra private Kjøp av tjenester fra aksjeselskap Momskomp. drift Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Kommunale årsgebyrer Salgsinntekter, avg.pliktig 25% Solgte tjenester, avg.pliktig 25% Salg av maskiner og utstyr Momskomp drift Sum 58 Renovasjon 59 Brannvesen Fast lønn Søn- og helligdagstillegg, nattillegg mv Fast beredskapsgodtgjørelse Lønn vikarer sykefravær Overtid Utrykning: brann/øvelse Annen lønn Tapt arbeidsfortjeneste Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Abonnement Matvarer Servering, bevertning Arbeidstøy, verneutstyr Kjøp av varer for videresalg Diverse driftsutgifter Annet forbruksmateriell Telefon, telefax Porto Fraktutgifter Kurs, opplæringstiltak Bilgodtgjørelse, oppg.pl. Kost- og diettgodtgjørelse Drift av laste- og varebiler Bensin, diesel, olje Årsavgift/ forsikring biler Reiseutgifter, ikke oppg.plikt Forsikring bygning/anlegg Annen forsikring Regnskap

64 Tydal kommune Husleie Kontingenter Lisenser/vedlikehold dataprogram Verktøy Tekniske hjelpemidler Diverse inventar og utstyr Medisinsk utstyr Leie/leasing av anleggsmaskiner Vedlikehold av utstyr Reparasjon av inventar og utstyr Materialer til vedlikehold bygg, anlegg Materialer til vedlikehold maskiner Materialer til vedlikehold inventar, utstyr Kjøp av tjenester fra andre kommuner Kjøp av tjenester fra aksjeselskap Momskomp. drift Forsinkelsesrenter/inkassogebyr Salgsinntekter, avgiftsfri Salgsinntekter, avg.pliktig 25% Solgte tjenester, avg.pliktig 25% Momskomp drift Sum 59 Brannvesen 59 Feiervesen Fast lønn Ekstrahjelp Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Abonnement Arbeidstøy, verneutstyr Brosjyrer, reklame Vedlikehold av utstyr Kjøp av tjenester fra andre kommuner Kjøp av tjenester fra private Kjøp av tjenester fra aksjeselskap Momskomp. drift Brukerbetaling Kommunale årsgebyrer Momskomp drift Sum 59 Feiervesen Sum 5 Teknikk og miljø 8 Skatt, rammetilskudd, finans mv 8 Skatt på inntekt og formue 87 Skatt på inntekt og formue 878 Naturressursskatt Sum 8 Skatt på inntekt og formue Regnskap

65 Tydal kommune Regnskap Eiendomsskatt 874 Eiendomsskatt - Verk og Bruk Sum 82 Eiendomsskatt Rammetilskudd 8 Rammetilskudd 8 Inntektsutjevning Sum 83 Rammetilskudd Øvrige generelle statstilskudd 85 Komp.tilskudd sykehjem 86 Komp.tilskudd omsorgsboliger 89 Diverse statstilskudd Sum 84 Øvrige generelle statstilskudd 85 Mva-kompensasjon investering 728 Momskomp. investering Sum 85 Mva-kompensasjon investering Startlån - renter/avdrag mv. Andre gebyrer/avgifter Momskomp. drift Renteutgifter forv. lån/startlån Momskomp drift Renter på startlån/forvaltningslån Forsinkelsesrenter v/purring kom.fakt. Sum 9 Startlån - renter/avdrag mv. 9 Renter av egne innskudd/lån, utbytte Renteutgifter innlån Andre renteutgifter, gebyrer Renter på bankinnskudd Renter næringsfond/ Disp.fond Sum 9 Renter av egne innskudd/lån, utbytte 9 Avdrag på egne lån 5 Avdragsutgifter innlån Sum 9 Avdrag på egne lån 92 Tidligere års driftsresultat 54 Avsetning til disposisjonsfondet 58 Regnskapsmessig mindreforbruk 93 Bruk av tidl. års mindreforbruk Sum 92 Tidligere års driftsresultat

66 Tydal kommune Regnskap Disposisjonsfond/ubundne fond Tilskudd til andre private Utlån av disposisjonsfondet Avsetning til disposisjonsfondet Avdrag lån av disposisjonsfondet Bruk av disposisjonsfond Sum 93 Disposisjonsfond/ubundne fond 94 Bundne fond Avsetning til bundne driftsfond Avsetning til næringsfondet Bruk av bundne fond Bruk av næringsfond Sum 94 Bundne fond 95 Overføring til investeringsregnskapet 57 Overføring til investeringsregnskapet 57 Overført mva-komp til investering Sum 95 Overføring til investeringsregnskapet 96 Avskrivninger 59 Avskrivninger 99 Motpost avskrivninger Sum 96 Avskrivninger Sum 8 Skatt, rammetilskudd, finans mv TOTALT 6 66

67 Tydal kommune Regnskap 22 Regnskap pr. ansvar og konto investering Regnskap Buds(end) Budsjett Avvik Regnskap i% 2 Politiske styringsorganer og fellesfunksjoner 25 EDB 322 Datamskiner og IKT-utstyr MVA-kompensasjon investering Sum 25 EDB Andre fellesutgifter 3529 Kjøp av aksjer/andeler Sum 29 Andre fellesutgifter Sum Politiske styringsorganer og fellesfunksjoner Teknikk og miljø 5 Administrasjon og saksbehandling 323 Bygge- og anleggstjenester Sum 5 Administrasjon og saksbehandling Kommunale bygg, anlegg og eiendommer Bevertning Byggesaksgebyr Inventar og utstyr Datamskiner og IKT-utstyr Bygge- og anleggstjenester Tekniske fagtjenester Matrialer til nybygg og påkostninger Kjøpte konsulenttjenester 29 5 Interne konsulenttjenester Kjøp av grunn inkl. omkostninger Kjøp av bygg/anlegg inkl. omkostninger 2 87 MVA-kompensasjon investering Avsetning til bundet investeringsfond Sum 532 Kommunale bygg, anlegg og eiendommer Maskiner og utstyr Inventar og utstyr Anleggsmaskiner Maskiner, Utstyr, Verktøy Transportmidler MVA-kompensasjon investering Sum 54 Maskiner og utstyr

68 Tydal kommune Vegdrift Inventar og utstyr Anleggsmaskiner Bygge- og anleggstjenester Matrialer til nybygg og påkostninger Kjøpte konsulenttjenester MVA-kompensasjon investering Sum 55 Vegdrift Regnskap Vannverk Inventar og utstyr Anleggsmaskiner Maskiner, Utstyr, Verktøy Transportmidler Bygge- og anleggstjenester Matrialer til nybygg og påkostninger Kjøpte konsulenttjenester Anleggsbidrag Sum 56 Vannverk Avløp og rensing Byggesaksgebyr Inventar og utstyr Anleggsmaskiner Transportmidler Bygge- og anleggstjenester Tekniske fagtjenester Matrialer til nybygg og påkostninger Kjøpte konsulenttjenester Anleggsbidrag Sum 57 Avløp og rensing Samferdsel 3929 Salg av aksjer og andeler Sum 552 Samferdsel 58 Renovasjon 323 Bygge- og anleggstjenester Sum 58 Renovasjon Brannvesen Inventar og utstyr Anleggsmaskiner Matrialer til nybygg og påkostninger MVA-kompensasjon investering Sum 59 Brannvesen Sum 5 Teknikk og miljø 63 68

69 Tydal kommune Regnskap 22 8 Skatt, rammetilskudd, finans mv 9 Startlån - renter/avdrag mv. Avdrag Startlån Avdrag Startlån ekstraordinære Utlån av Startlån Bruk av lånemidler Mottatt avdrag startlån Mottatt e.o.avdrag startlån Bruk av bundne inv.fond Sum 9 Startlån - renter/avdrag mv Renter av egne innskudd/lån, utbytte 39 Bruk av lånemidler Sum 9 Renter av egne innskudd/lån, utbytte Tidligere års driftsresultat Dekning av tidligere års regnskapsmessige 353 underskudd 39 Bruk av lånemidler Sum 92 Tidligere års driftsresultat 93 Disposisjonsfond/ubundne fond 394 Bruk av disposisjonsfond Sum 93 Disposisjonsfond/ubundne fond 95 Overføring til investeringsregnskapet 397 Overføring fra driftsregnskapet 397 Overført mva-komp fra drift Sum 95 Overføring til investeringsregnskapet Sum 8 Skatt, rammetilskudd, finans mv TOTALT 64 69

70 Tydal kommune Regnskap 22 Detaljert balanse EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg (note nr. 9) Faste eiend. og tomter Boliger Skole Barnehage Aldershjem - Helsesenter Nærings-/ Uleiebygg Andre kommunale bygg Anlegg Vannverk Anlegg Kloakk Renseanlegg Andre faste anlegg Ledningsnett Utstyr, maskiner og transportmidler (note nr. 9) Inventar og utstyr Arbeidsmaskiner Transportmidler Utlån 2227 Utlån NF AS - UNFA Utlån Disp.fond AS - UDFA Utlån NF private - UNFP Utlån sosiallån Husbanken - videreutlån Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler (note nr. 8) 224 KLP - Egenkap. innskudd - EKAP 2268 Aksjer Komm. AS - AKSK 2268 IKS - egenkapitalinnskudd - EKAP 227 Aksjer andre AS - AKSP Pensjonsmidler (note nr. 5) 224 Pensjonsmidler KLP 2242 Pensjonsmidler SPK Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer (note nr., 3) 237 Krav sykepenger 234 Oppgjørskonto mva. tilgode 2348 Oppgjørskonto m.v.a komp Grl. mvakomp. Høy sats Motkonto grlkto. MVA-komp. Drift og Skogavgiftskonto 2375 Kundefordringer Barnehage/ SFO Kundefordringer Kulturskole Kundefordringer Kommunale avgifter Kundefordringer Husleie Kundefordringer Helse og Sosial Kundefordringer Teknisk/ Byggesaker Kundefordringer Utlån Kundefordringer Tilfeldig Kundefordringer Service-/Turistktr Forskudd på lønn Privat bruk av mobiltelefon 2399 Diverse debitorer Ikke mott. inntekter pr Påløpte renter utlån Næringsfondet Påløpte renter utlån Disp.fondet Konserninterne kortsiktige fordringer Premieavvik (note nr. 5) 294 Arb.g.avg. pos. premieavvik KLP 294 KLP - pos. premieavvik pensjon Aksjer og andeler Sertifikater 65 7 Regnskap 22 Regnskap , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 4.7., , , ,5, , , 58, 6., 9.327, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 4.7., 636.8, 32.6, ,9, , , 2.58, 6., 9.327, , , , , , , ,, , -,83, , , 9.336, , 38.85, , 2.856, , , 3.755,, 75, , ,,,, , ,.46.43,,, , , , ,,, 6.79, 9.54, 5.37, 37.4, , , 55.59, , , 3.248, 6., 3.82,99,.52.8, , ,, , 43.58, ,,,

71 Tydal kommune Regnskap 22 Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd 2 Kassebeholdning 22 Kassebeholdning legekontor 23 Vekslepenger omsorg/med.salg 22 Foliokonto OCR-konto Næringsfond Fond Ungdom under utdanning Jordbruksfond Landbruksutd.fond Fiskefond Fond Handicappede barn og ungdom Skattetrekk SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond (note nr. 2) Disposisjonsfondet Bundne driftsfond (note nr. 2) Fond jubilemumsgave Selbu Sparebank Fond skole/kulturskole Fond - Den kulturelle spaserstokken Fond psykiske lidelser Fond Krisegruppe Fond vedl.hold Storaunstuggu Fond aktivit.tilbud B/U - BFL Næringsfondet Næringsfond (Reg.utv.midl.) Næringsrettede utviklingsmidler (RDA Jordbruksfondet Tydal Landbruksutdanningsfond Fond Ungdom under utdanning Fond Handicappede barn og ungdom Fiskefond Essand/ Stuesjø Viltfondet Naturvernfond Tydalshallen Ubundne investeringsfond (note nr. 2) Investeringsfond (Salg eiend.) Fond grunnlagsinvesteringer Fond vannverk Fond viltbiotopkart Fond kartverk Bundne investeringsfond (note nr. 2) Fond tusenårssted Brekka Fond Skogavgift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift (note nr. 6) 258 Endringer i regnskapsprinsipp som på Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Regnskapsmessig mindreforbruk 2595 Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap Udekket i inv.regnskap Likviditetsreserve Kapitalkonto (note nr. 7) Kapitalkonto - KAPK Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser (note nr. 5) 244 Arb.g.avg. premieansvar KLP 2442 Arb.g.avg. premieansvar SPK 66 7, ,2.6, 2, 5, ,96,..572, , ,26.46, , , ,, ,95.78, 2,, , , , , , , , , , , , , , , , , , 35.4, 2., 6.256,., 52.32,8.6,.288.8, , 32.57, , , , , ,2 73.8, ,34., , ,6 9.4,6 2., 48.6, 3.7, 2.298, 3.579, 6.79, , ,7, , ,4,,,, , , , , , , 35.4,, ,., 52.32,8.6,.73.52, , 23.5, , ,9 8.87, , , , ,44, , ,6 9.4,6 2., 48.6, 3.7, 2.298, 3.579, 6.79, , ,7, , ,6,,,, , , , , ,.8.265, , , , ,

72 Tydal kommune Regnskap Pensjonsforpliktelser KLP 2442 Pensjonsforpliktelser SPK Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån (note nr. 6) 2459 Husbanken Helsesenter Husbanken Storekra Husbanken Storekra 3/ Husbanken Storekra / Husbanken startlån Husbanken startlån Husbanken startlån Husbanken startlån Husbanken startlån Husbanken startlån Husbanken startlån Husbanken startlån Husbanken startlån Husbanken - Nytt startlån Kommunalbanken AS Kommunalbanken AS Kommunalbanken AS Kommunalbanken AS Kommunalbanken AS Komm.kreditt Norge KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS Konsernintern langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld (note nr., 3) 232 Ikke disponert statstilskudd 2324 Oppgjørskonto mva. skyldig Forskuddstrekk Arbeidsgiveravgift - oppgjørskto Turistkontoret - SALG Tilskudd jord og skog - i. utbet Feriepenger Feriepenger Aga av feriepenger Aga av feriepenger Ubet. renter utlån av Næringsf Ubet. avdrag utlån av Næringsf Diverse kreditorer Leverandørgjeld Ubetalte regninger pr Påløpte, ikke betalte renter Konsernintern kortsiktig gjeld Premieavvik (note nr. 5) Arb.g.avg. neg. pr. avvik SPK SPK - neg. premieavvik pensjon SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,,, ,.54.5, 69.57, 56.25, , , 7.3, , , , 45.52,, , 2.5., , ,.2.52, 4.., , , , , ,.8., ,, , ,,, ,.858.5, 22.39, 58.25, , , , , , 59.88, , 89., , 2.75., , , , 4.4., 22.2.,, , , , 2..,,, , ,4, , , , ,.83.68,89-5., , ,5, ,4, 2.363, 7.5, , , , ,, , , 58.78,, ,4 294.,, , ,27, ,, ,7, ,4 4.27, 3., 839.8, ,35, 449.8,, , 29.7, , , , , , , , ,, , , , , ,, , ,8 MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler 297 Kommunalbanken - ikke disp. 293 Startlån - ikke disp. Ubrukte konserninterne lånemidler Andre memoriakonti 2923 Utlån av startlån 67 72

73 Tydal kommune Regnskap Utlån av Næringsfondet Utlån av Disposisjonsfondet Tilskudd fra NF - innv. ikke utb Tilskudd fra KNF - innv. ikke utb Egne formål NF - ikke brukt Motkonto til memoriakontiene Motkonto memorialkonti.83.85, 4.7., , , 34.8, , ,35 Stjørdal/Tydal 2. februar Gunnbjørn Berggård Rådmann , 4.7., , 5.5, 34.8, , ,63

74 Tydal kommune Regnskap 22 Note Endring i arbeidskapitalen Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor ,5, , , ,, , , 2.53.,, , , ,4 8., , , , , , , , , 8.4., , 4.36., , 7.95., , , , , , , , -.48., , ,2,, ,43,,, ,,,, -.48., ,83,, , , ,29, , , ,, , 6.., 7.79.,, -.68., , ,65, , , ,33, , ,, , ,, , ,83, Regnskap 22 Regnskap ,93, , ,, , ,64, , ,, , , , , ,78 Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse ) Inntekter investeringsdel (kontoklasse ) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse ) Utgifter investeringsdel (kontoklasse ) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer Oversikt endring arbeidskapital OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring ihendehaverobl og sertifikater Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler ENDRING OMLØPSMIDLER (A) KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 69 74

75 Tydal kommune Regnskap 22 Note 2 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelig i løpet av året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Organisering av kommunens virksomhet Den samlede virksomheten i kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med unntak av Tydal Kommunale Energiverk som er organisert som et kommunalt foretak. Tydal Kommunale Energiverk avlegger selvstendig regnskap som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Interkommunalt samarbeid Revisjon Midt-Norge IKS utfører kommunal revisjon for Tydal kommune. Kon-Sek (Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS) ivaretar sekretærfunksjonen i kontrollutvalget. Selbu og Tydal har felles PPT-tjeneste. Værnesregionen Stjørdal, Selbu, Meråker, Malvik, Frosta og Tydal utgjør samarbeidsorganet Værnesregionen, etablert i 26. Værnesregionen har samarbeid på følgende områder, hvor Tydal er med i alle: Skatteinnkrevning, med tjenestesenter lokalisert i Malvik. Regnskap og lønn, med tjenestesenter lokalisert i Stjørdal, Selbu og Tydal. Fakturamottaket er lokalisert i Tydal. Felles IKT-løsning. Felles barneverntjeneste. Felles legevakttjeneste lokalisert på Stjørdal. Felles innkjøpskoordinator. Felles personvernombud Tydal kommune er vertskommune for personvernombud. Stillingen ble opprettet i

76 Tydal kommune Regnskap 22 Note 3 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Årsverk: Antall årsverk i kommunen i regnskapsåret var ca.5 og antall ansatte var5. Ytelser til ledende personer 22 Rådmann Ordfører Kr. 74.,Kr. 7.,- 2 Kr Kr ,- Godtgjørelse til revisor: Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge IKS. Godtgjørelse for dette er i 22 kr 37.,-. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og diverse attestasjonsoppdrag. Sekretariatfunksjon for kontrollutvalget blir utført av KonSek Midt-Norge IKS. Godtgjørelse for dette er i 22 kr 6.,-. Sekretariatet skal sørge for at det blir foretatt tilsyn med administrasjon og revisjon. I tillegg skal Sekretariatet påse at saker som er forelagt Kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir fulgt opp. Note 4 Garantiforpliktelser Tydal kommune har ikke gitt noen garantier og har derfor ingen forpliktelser. 7 76

77 Tydal kommune Regnskap 22 Note 5 Pensjon Årets netto pensjonskostnad (F 3- bokstav C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader inkl. avr. tidl. år Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) KLP Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) SPK Årets pensjonspremie til betaling KLP Årets pensjonspremie til betaling SPK Årets premieavvik Balanse (F 3- bokstav E) Brutto påløpt forpliktelse Herav KLP Herav SPK Pensjonsmidler Herav KLP Herav SPK Netto pensjonsforpliktelse Akkumulert premieavvik Amortisert /5 av tidliger års avvik Årets premieavvik Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger KLP PensjonsArbeidsposter giveravgift Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 3-5 bokstav F) Diskonteringsrente (F 3-5 bokstav E) Forventet årlig lønnsvekst (F 3-5 bokstav C og D) Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 3-5 bokstav C og D) Forutsetn. for fellesordninger for turn-over (F 3-5 bokstav G) : under 2 år 2% 2-23 år 8% år 6% 26-3 år 6% -,4% pr år over 25 år 3-45 år 4% -,2% pr år over 3 år 46-5 år % -,% pr år over 45 år Over 5 år % ,5 % 4,5 % 3,6 % 3,6 % Uttak av AFP i 22 (i %) Uttak fra alder(i år) 62 Sykepleiere 33 % Fellesordningen * 33 % Fellesordningen ** 45 % * 65 års aldersgrense ** 7 års aldersgrense Beregningsforutsetninger SPK Forventet avkastning på pensjonsmidler Diskonteringsrente Forventet lønnsvekst Forventet G-regulering Frivillig avgang AFP - uttak ,85 % 4,5 % 3,6 % 3,6 % 3, % inntil 5år, % over 5, % 72 77

78 Tydal kommune Regnskap 22 Tydal kommune har valgt 5 års fordeling av inntekts- og utgiftsføring(også kalt amortisering) av premieavvik inntil år 2. Kommunal- og regionaldepartementet har i 2 gjort endring i 3 i regnskapsforskriften som gjør at amortiseringstiden for premieavvik kortes ned fra 5 til år for avvik oppstått fra og med 2. Gjelder regnskapsføring fra og med år 22. Spesifikasjon av estimatavvik (KLP): Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB. Amortifisert avvik i år Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Estimatavvik midler IB. Amortifisert avvik i år

79 Tydal kommune Regnskap 22 Note 6 Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom lånegivere, Samt minste tillatte avdrag Tekst Regnskap 22 Regnskap 2 Kommunens samlede lånegjeld , , Fordelt på følgende kreditorer: Kommunekreditt Kommunalbanken KLP Kommunekreditt , , , , , , KLP rente,, Xerox Partner Fin. leasing,, Husbanken flytende , , Husbanken videreutlån , , Minste tillatte avdrag Sum årets avskrivinger x lånegjeld pr. / i regnskapsåret Bokførte anleggsmidler kap pr. 3/ i regnskapsåret Sum Avskrivinger i året Alle anleggsmidler pr. / fradrag ikke avskrivbare annl.midler Avskrivbare anleggsmidler = Kontrollgrense , , , ,67 Sum lånegjeld pr. 3/ , ekskl. innlån til videreutlån Minste tillatte avdrag ,33 Det er i regnskapåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr Minste tillatte avdrag etter KL 5 nr. 7 utgjør kr ,

80 Tydal kommune Regnskap 22 Note 7 Kapitalkonto D EBE T KR E D IT. D e be tposte r i å re t: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler, Avdrag på utlån - sosiale utlån Avdrag på utlån - andre utlån , , ,, Avskrivning på utlån - andre utlån,, Kjøp av aksjer/andeler, Oppskrivning av aksjer/andeler, 47 4, Utlån - andre utlån ,48 Avdrag på eksterne lån , ,2 Aktivert egenkapitalinnskudd KLP Endring pensjonsforpliktelser (økning) , Oppskrivning fast eiendom/anlegg Utlån - sosiale utlån ,6 Avskrivning på utlån - sosiale utlån Bruk av lånemidler Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler, , Nedskrivning aksjer/andeler ,9 Kre ditposte r i å re t: Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Salg aksjer/andeler 22 Saldo (kapital) , , Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler SPK , Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler KLP , Endring pensjonsmidler andre selskap Endring pensjonsmidler andre selskap Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst utenl.lån Balanse (kapital) , , ,

81 Tydal kommune Regnskap 22 Note 8 Aksjer og andeler i varig eie Selskapets navn Egenkapitalinnskudd KLP Kommunekraft AS Naboer AB Fra Fjord til Fjell AL Biblioteksentralen Veganlegget Stuesjø-Aursund Norske Skog AS Allskog Studiesenteret.no AS Revisjon Midt-Norge IKS Kontr.utvalgssekr. Midt-N. IKS Sum alle

82 Tydal kommune Regnskap 22 Note 9 Anleggsmidler og aktiverte investeringer EDButstyr, kontormaskiner og lignende VARIGE DRIFTSMIDLER Anskaffelseskost pr... Anleggsmaskiner, inventar, utstyr Boliger, Forr.bygg, Brannbiler, skoler, lagerbygg, parkeringsplasser, barnehager adm.bygg Sum Tilgang i året Avgang i året B A-B Anskaffelseskost pr 3.2. A Akkumulerte ordinære avskrivinger pr.. Årets ordinære avskrivinger Akkumulerte ordinære avskrivinger pr 3.2. Bokført verdi (** Avskrivingssatser Økonomisk levetid 5 år år 2 år 4 år 5 år (** diff.kr.39' mellom hovedbok og note INVESTERINGER I OG SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER DE SISTE 5 ÅR Investeringer: Anleggsmaskiner, inventar, uts Brannbiler, Parkeringsplasser, Boliger, skoler, barnehager, i EDB-utstyr, kontormaskiner o.l Forr.bygg, lagerbygg, adm.bygg Sum Salg: Sum

83 Tydal kommune Regnskap 22 Note Selvkosttjenester Selvkostområde VANN Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel Budsjett Regnskap Forrige år % % % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde AVLØP Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel Budsjett Regnskap Forrige år % % % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde RENOVASJON Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Budsjett Regnskap Forrige år Overskudd/underskudd Selvkostandel % % % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde SEPTIKT./ SLAMSK. Brukerbetaling/ Salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Budsjett Regnskap Overskudd / underskudd Selvkostandel Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks. mva.) Forrige år % %

84 Tydal kommune Regnskap 22 Note Selvkosttjenester andre gebyrer KART / OPPMÅLING Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader % 3 % 26 % Overskudd/underskudd Selvkostandel Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) PLAN OG BYGGESAK Budsjett Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Regnskap Forrige år % 5 % 2 % Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel Disponering til/fra bundet selvkostfond FEIING Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 77 % 59 % 6 % Disponering til/fra bundet selvkostfond SFO Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader % 2 % 26 % Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel Disponering til/fra bundet selvkostfond 79 84

85 Tydal kommune Regnskap 22 Note 2 Avsetning og bruk av fond Bundne driftsfond - kap. 25 Beholdning pr.. Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet Avsetning til bundne driftsfond Beholdning pr. 3.2 Ubundne investeringsfond - kap. 253 Beholdning pr.. Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet Avsetning til ubundne investeringsfond , ,29, , , ,89, , , , , ,76,, Beholdning pr , , , ,3,, 4 559,3 3 42, 2 298, 2 298, ,9, 3 49, , ,33 7 9, 3 32, , , ,9 Samlet avsetning og bruk av fond i året Beholdning pr.. Avsetninger Bruk av avsetninger , , 6 829, , , ,92 Netto avsetninger , , , ,38 Bundne investeringsfond - kap. 255 Beholdning pr.. Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet Avsetning til bundne investeringsfond Beholdning pr. 3.2 Disposisjonsfond - kap. 256 Beholdning pr.. Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet Avsetning til disposisjonsfond Beholdning pr. 3.2 (Negativt tall betyr netto forbruk) Beholdning pr

86 Tydal kommune Regnskap 22 Note 3 Fordringer og gjeld til KF og IK-samarbeid etter 27 Tekst Kommunens samlede fordringer Herav fordring på: Stjørdal kommune Herav fordring på: Selbu kommune Herav fordring på: Meråker kommune Herav fordring på: Frosta kommune Herav fordring på: Tydal Komm. E.verk Kommunens samlede gjeld Herav kortsiktig gjeld til: Røros kommune Herav kortsiktig gjeld til: Stjørdal kommune Herav kortsiktig gjeld til : Malvik kommune Herav kortsiktig gjeld til: Tydal komm. E.Verk Note 4 Vesentlige forpliktelser Tidligere inngåtte leasingavtale utløp i 2. Note 5 Vesentlige transaksjoner Tydal kommune har ikke hatt vesentlige transaksjoner i 22. Note 6 Endringer i regnskapsprinsipp - avvikling av likviditetsreserven Likviditetsreserven skal avvikles innen Endringer i regnskapsprinsipp skal føres mot ny balansekonto, Endring i regnskapsprinsipp. Resterende del av likviditetsreserven skal inngå i bundne fond. Dette skal synliggjøres som bruk av likviditetsreserven og avsetning til hhv. disposisjonsfond og ubundet investeringsfond. Følgende posteringer er ført mot prinsippendringer (258..) i 29 År Utbetalte feriepenger 993 Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse 994 Påløpte renter 2 Kompensasjon for mva 2 Sum bokført mot likviditetsreserve (alle tall i hele tusen) Resterende føringer: Avsetning disposisjonsfondet : Avsetning ubundne investeringsfond: 3, , Utgift Inntekt

87 Tydal kommune Regnskap 22 Note 7 Oversikt over legater Legatets navn Bestyrelse DRIFTSREGNSKAP Utg Drift Peder J. Nordgård's legat Ordfører Sum Bidrag Renteinnt AKTIVA PASSIVA Bankinnsk Egenkap 97, 2, -4 3, , ,88 97, 2, -4 3, , ,88 Note 8 Bruk av erstatningskraft til kommunens bygg og anlegg Tydal kommune benytter tildelt erstatningskraft (Kistafossen) som kraft til kommunens bygg og anlegg. Årlig tildelt erstatningskraft er ca. 2GWh. Årlig forbruk i kommunenes bygg og anlegg er ca. 4 GWh. Note 9 Interkommunalt samarbeid etter KL 27 Interkommunalt tiltak jf KL 27 Overført fra: Tydal kommune (kontorkommune) * Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune Stjørdal kommune Resultat av overføringer Samarbeidets egne inntekter Samarbeidets totale driftsutgifter Resultat av virksomheten ** Personverneombud ** utgiftsdekning kostnader

88 Tydal kommune Regnskap 22 NÆRINGSFONDET I TYDAL - REGNSKAPSTALL PR ,24 SALDO PÅ FONDET PR...22: AVSETNINGER PR : Ekstra bevilgning 22, Renter på bankinnskudd ,6 Innbetalt renter på utlån 6 929, Innbetalt avdrag på utlån 69 25, Innbetalt konsesjonsavgift , Sum avsetninger: ,6 FORBRUK PR : Utbetalt nye lån, Utbetalt tilskudd til andre ,66 Brukt til driftsformål 3 77, Brukt til egne formål ,34 Sum forbruk: , SALDO PÅ FONDET PR : 288 8,85 UTLÅN FRA NÆRINGSFONDET 22 Saldo utlån pr...22: , + nye utlån i året, - innbetalt avdrag i året 69 25, + Påløpte renter, - slettede lån, Saldo utlån pr : 83 85, DIVERSE TALL PR Ubetalt renter på lån 2 363, Ubetalte avdrag på lån 7 5, Slettede renter, Bankinnskudd fond 572,85 Grunnkapital 2, Disponert: Innvilgede - ikke utbetalte lån, Innvilgede - ikke utbet. tilskudd 52 87, -av dette utbet. i 24:, -av dette utbet. I 25:, -av dette utbet. I 26:, Innvilget av midlene for ,

89 Tydal kommune Regnskap

90 Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 22 9

91 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 8 Ansvarsområder med avvik i forhold til justert budsjett større enn kr KOSTRA ANSVARSOMRÅDE POLITISK STYRING OG FELLESFUNKSJONER FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE ANDRE POLITISKE RÅD OG UTVALG OVERFORMYNDERI PARTISTØTTE KOMMUNE- OG STORTINGSVALG REVISJON/KONTROLLUTVALG TILLEGGS- OG NYE BEVILGNINGER SENTRALADMINISTRASJON KONSESJONSKRAFT KONSESJONSAVGIFT AVTALEFESTET PENSJON BEDRIFTSHELSETJENESTE EDB OPPLÆRING MOT PERSONVERNOMBUD - VÆRNESREGIONEN ANDRE FELLESUTGIFTER KIRKER KIRKEGÅRDER ANDRE RELIGIØSE FORMÅL OFFENTLIG SERVICEKONTOR KOMMUNEKASSE NAV ØKONOMISK SOSIALHJELP TILLITSVALGTORDNINGEN/VERNEOMBUD ANSVARSOMRÅDE 2 - OPPVEKST PPT SELBU OG TYDAL TILSKUDD TIL UNGDOM UNDER UTDANNING SOMMERJOBB FOR SKOLEUNGDOM

92 24 VOKSENOPPLÆRING/DESENTRALISERT OPPLÆRING TYDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE KULTURSKOLE SKOLEFRITIDSORDNING BARNEHAGE ANSVARSOMRÅDE 3 HELSE, SOSIAL OG OMSORG ADMINISTRASJON HSO BARNEVERN HELSESTASJON JORDMORTJENESTE LEGETJENESTE PSYKISK HELSEARBEID AMBULANSETJENESTE OMSORGSTJENESTEN REHABILITERINGSTJENESTE KJØKKEN ANSVARSOMRÅDE 4 NÆRING, LANDBRUK OG KULTUR NÆRINGS- OG KULTURKONTOR TYDAL NÆRINGSFOND TURISTKONTOR NÆRING I VERNEOMRÅDER LANDBRUKSKONTOR VETERINÆR KOMM. ENGASJEMENT JORD- OG SKOGBRUK JORD- OG SKOGEIENDOMMER VETERINÆRVAKT VEISYN UNGDOM UNGDOMSKLUBB SKOLE- OG FOLKEBIBLIOTEK MUSEER/KULTURVERN KAROLINERSPEL TILSKUDD KOMMUNEDELPLAN ANLEGG TILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER ANSVARSOMRÅDE 5 TEKNIKK OG MILJØ ADMINISTRASJON OG SAKSBEHANDLING BYGGESAK, PLAN OG OPPMÅLING

93 53 FESTEAVGIFTER KOMMUNAL VAKTORDNING TELEFONI MILJØADMINISTRASJON RENHOLD VAKTMESTER KOMMUNALE BYGG, ANLEGG OG EIENDOMMER KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER MASKINER OG UTSTYR VEGLYS VEGDRIFT SAMFERDSEL VANNVERK RENOVASJON BRANNVESEN FEIERVESEN... 7 Vedlegg:. 2. Årsmelding PPT (Selbu og Tydal) Årsmelding Selbu bedriftshelsetjeneste Vedlegg til årsmeldingen og regnskapet for 22 sendes elektronisk. Foto forside: Nea Radio (Tydalshallen), Bernt Kulseth (Karolinerspel), Mattias Jansson (Nea, Skardørspasset) 4 93

94 ÅRSBERETNING I GENERELT Året 22 har vært et nytt stabilt år på driftssida i Tydal kommune. Det er få endringer i rammebetingelsene som har gjort seg gjeldende i 22, selv om vi ser at utviklingen på sikt vil kunne endre dette. Grunnleggende for å få til dette er to grunnleggende forhold: - God bemanning, med kvalifiserte ansatte i stillingene. Opprettholdelse av en god kommunal økonomi. Våre strategier for kommunale tjenester må ha disse to faktorene som grunnlag. Vi kom ikke så langt som forventet på kommuneplan og utvikling i 22. Vi har imidlertid gode ressurser og god progresjon i dette arbeidet nå. Vi har bemanning på plass. Det er desidert mest krevende å finne gode grep på utviklingsområdet. Dette er et hovedfokus for kommunen også inn i 23. II MÅL Nedenfor siteres overordna mål for kommunen som gjelder i dag. Disse blir nå tatt opp til vurdering i arbeidet med samfunnsdelen i kommuneplanen. Det vil bli spesielt viktig å drøfte mål og strategier for Tydal som lokalsamfunn over et lengre tidsperspektiv. Det kan skje avgjørende endringer i våre rammebetingelser som vi må forholde oss til. Temaene under pkt II og III nedenfor må drøftes grundig. Spørsmålet om å bestå som egen kommune er en del av denne drøftingen, men temaene må drøftes ut fra en mye videre ramme. I GENERELLE FØRINGER Målene som fastsettes i dette dokumentet skal være: a) Styrende og forpliktende for all kommunal planlegging. b) Styrende og forpliktende for politiske organer. c) Styrende og forpliktende for rådmannen og alle ansatte. II KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID a) Tydal kommunes ønsker å bestå som egen kommune. b) Tydal kommune skal være aktiv og målrettet i sitt interkommunale samarbeid: - Mål og strategier for Værnesregionen skal følges opp og forankres. - Deltakelse i interesseorganisasjonene LVK og USS skal prioriteres. c) Tydal kommune skal følge opp diskusjonene rundt kommunestruktur aktivt og målrettet. III LOKALSAMFUNN a) Vi skal skape et moderne lokalsamfunn med gode tilbud til innbyggere i alle aldre og alle som besøker kommunen. b) Folketallet i kommunen må stabiliseres og helst økes. 5 94

95 c) Vi skal beholde og utvikle gode basistjenester innen oppvekst og omsorg. d) Vi skal etablere gode tilbud for bosetting. e) Infrastruktur som veg, bredbånd og kraftnett skal ha høy prioritet. IV NÆRINGSLIV a) Tydal kommune skal legge til rette for økt aktivitet og utvikling i næringslivet. b) Vi skal lage gode rammebetingelse for lokalt næringsliv og yte bistand gjennom kommunale virkemidler. V TRYGGHET OG TRIVSEL Tydal kommune skal være et trygt sted å bo og besøke. Vi skal prioritere: a) Nødvendige beredskapstiltak. b) Holdningsskapende og helsefremmende tiltak. c) Risikoanalyser i nødvendig utstrekning. d) Kulturelle tiltak for alle deler av befolkningen. VI MILJØ OG AREALFORVALTNING a) All bruk av natur og ressurser skal bygge på hensynet til en bærekraftig utvikling. b) Utmarksområdene skal forvaltes ut fra forsvarlig balanse mellom bevaring, aktivitet og næring. c) Vurdering av energi, miljø og klimatiltak skal være obligatorisk i alle planer og for alle større tiltak som gjennomføres i kommunen. III ØKONOMI Regnskapet viser et netto mindreforbruk også i 22. Områdene -58 er ansvarsområder hvor vi stort sett har utgifter, det er både underforbruk og overforbruk på disse områdene. Overforbruk innenfor områdene -58 er imidlertid på 4,9 mill kr. Dette er på ansvarsområder hvor vi stort sett har utgifter, og viser at vi fort kan få overforbruk totalt. Overforbruket inneholder forskjellige typer avvik, jfr forklaringene til disse s.8. Vi har flere overskridelser her som det må tas tak i, og som må kontrolleres på en bedre måte i 23. Den store risikoen for økonomien vil fremdeles være endringer i eiendomsskatten. Dersom vi skulle få lave markedspriser over flere år, vil dette kunne redusere inntektene vesentlig. Det andre risikomomentet vil være endringer i regelverket for eiendomsskatten. Vi bruker i dag denne skatten i sin helhet i drifta i vårt budsjett. Bemanningen er økt i 22. Vi ligger på driftsnivå som er absolutt maksimum av det vi kan håndtere på en god måte med det inntektsnivået vi har. Vi må være forberedt på innsparinger. Samtidig er disposisjonsfondet vesentlig redusert, og nærmer seg et grensenivå for den buffer vi bør ha. IV STRATEGI OG PLANLEGGING Status ved utgangen av 22 er at kommuneplanarbeidet er forsinket av forskjellige årsaker, men det vil ha fullt fokus inn i 23. Samfunnsdelen er under utarbeidelse. 6 95

96 Grepet på næringsplanen har vært mest krevende. Utfordringen nå er å få på plass en plan med omforente prioriteringer, og så komme oss over i konkret handling. Det siste steget her er det som er krevende og vanskelig. Hvis vi nå ikke kommer oss til handlingsplanet innen ganske kort tid, vil en næringsplan være ganske verdiløs. V ORGANISASJON Det er foretatt få endringer i politisk og administrativ organisering de senere årene. Evaluering viser at vi har et system som fungerer tilfredsstillende. Det er farlig å bruke en slik evaluering som begrunnelse for at endringer ikke skal vurderes. Kanskje er tiden inne for en ny gjennomgang av både vårt politiske og administrative styringssystem? Oppgavene endrer seg og kravene øker. Administrasjonen legger stor vekt på å bygge faste arenaer med faste møter og fast dagsorden på alle nivå. Dette er et viktig grunnlag for løpende oppgaveløsning. Den første CAF-analysen i 29 var et viktig grunnlag for denne tenkingen. I 23 skal vi gjennomføre tredje runde med CAF-analyse. Det er en analyse der grupper av ansatte vurderer hele organisasjonen. Vi har stor nytte av de fakta som kommer fram og den bevisstgjøring som skjer i denne prosessen. Alle organisasjonsledd og alle ansatte berøres mer og mer av det som skjer innenfor det interkommunale samarbeidet og andre rammebetingelser som endres. Det er viktig at også ansatte har et forhold til denne utviklingen. Det kreves informasjon og bevisstgjøring. Det ligger mange muligheter her for ansatte og for organisasjonen, men vi vil også møte utfordringer som blir stadig mer krevende. VI LIKESTILLLING Fordeling av kjønn blant de ansatte i Tydal kommune er tradisjonelt slik det er i de fleste kommuner. Det er stort sett bare kvinner som jobber i kvinnedominerte yrker innenfor omsorgstjenesten, og bare menn som jobber i typiske mannsdominerte yrker innenfor kommunalteknisk og vaktmestertjenesten. Den administrative toppledelsen består pr av fire menn og to kvinner. For tjenesteledere, mellomledere og saksbehandlere er det en overvekt av kvinner. Tydal kommune har ikke gjennomført spesielle tiltak for å fremme likestilling i 22. Ledersjiktet har en overvekt av kvinner, og det er ikke igangsatt spesielle tiltak for å rekruttere det underrepresenterte kjønn som pr er menn. Lønnsnivået for menn og kvinner i Tydal kommune er likt for like stillinger. Det var pr ansatte i Tydal kommune, 37 menn og 3 kvinner. Dette utgjør ca 25 % menn og 75 % kvinner. 7 96

97 VII SYKEFRAVÆR Sykefraværet i 22 er tilnærmet likt som i 2, 5,7 %. Korttidsfravær på under 4 dager er relativt stabilt sammenlignet med året før. Det er langtidsfraværet som utgjør hovedtyngden av sykefraværet i Tydal kommune. I 22 var langtidsfraværet over 4 dager på 3,2 %, noe lavere enn året før. Sykefraværet i Tydal kommune har gjennomsnittlig vært på 6,3 % i perioden I 22 var det ansatte som var sykemeldt større deler av året, og som er fulgt opp slik de skal innenfor sine arbeidsområder. I og med at slike tilfeller varierer sterkt fra år til år, vil også sykefraværsprosenten variere. IX DISKRIMINERING Diskriminering på etnisk grunnlag er ikke spesielt fokusert i Tydal kommune. Det synes ikke å være et stort behov for det ut fra befolkningens sammensetning. Vi følger regelverket for universell utforming i våre byggeprosjekter, bl.a. adkomst til NAVkontoret. Det betyr ikke at alle våre lokaler er oppdatert til dette nivå. Vi følger individuell tilrettelegging av arbeidsplasser, slik at alle så langt som mulig skal kunne utføre jobben ut fra sine forutsetninger. Mange slike tiltak er gjennomført. X ETISK STANDARD Gjennom en felles forståelse av grunnleggende prinsipper knyttet til etiske handlinger, tilstreber Tydal kommune gode, etiske handlinger i alle deler av kommunes virksomhet og blant de folkevalgte. God lov- og regelforståelse skal bidra til å sikre høy etisk standard i kommunen. Det vises for øvrig til overordna mål for Tydal kommune. 8 97

98 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER Tallene er ikke korrigert for lønns- og prisstigning. Befolkningsutvikling Folketallet pr..: Pr...3 bor det 424 menn og 44 kvinner i Tydal. Folketallet i Tydal har på det meste vært litt over tusen innbyggere. Folkemengde etter alder Fra 99 og fram til 28 gikk folketallet ned. 4 Antall Alder De siste årene har folketallet vært stabilt på innbyggere.

99 Refundert sykelønn og refunderte fødselspenger Sum refusjoner Sykefravær Sykefraværsprosent 27 ca 8,5 28 7, 29 6,7 2 4,2 2 5,8 22 5,7 Det totale sykefraværet er stabilt sammenlignet med 2 og ligger nå på 5,7 %. Små forskjeller i sykefraværet kan gi relativt store utslag i sykefraværsprosenten. Sykefravær etter antall dager 5 4,5 4 Prosent 3,5-5 dager dager 2,5 2-4 dager 2 >=4 dager,5, År Fordelingen mellom de ulike intervallene er relativt likt sammenlignet med året før. Noe variasjon er naturlig. 99

100 Kommunens frie inntekter Frie inntekter. 9. Beløp (. kr) Eiendomsskatt 6. Formues- og innt.skatt 5. Konsesjonskraft 4. Rammetilskudd Betegnelsen frie inntekter innebærer at disse inntektene ikke er bundet opp til å brukes innenfor spesielle områder. Formues- og inntektsskatt og eiendomsskatt er kommunens høyeste frie inntekter År For 22 hadde vi kr. 29,7 mill i formues og inntektsskatt og 24 mill i eiendomsskatt. Begge disse er økt fra året før, henholdsvis millioner og 2 millioner. Økningen i eiendomsskatten forklares i heving av maks.tak for eiendomsskattegrunnlag i 22. Av formues- og inntektsskatten utgjør naturressursskatten 7,5 mill kr. Rammetilskuddet var på 23, mill i 22, en økning på 2 millioner. Formues- og inntektsskatten blir altså utjevnet gjennom inntektssystemet. Formålet med inntektssystemet er å jevne ut ulikheter mellom kommunene for å kunne gi et mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av de forutsetningene som ligger i den enkelte kommune. I 22 hadde vi en skatteinntekt på 42,4 % av landsgjennomsnittet, eller kr pr. innbygger. Landsgjennomsnittet for skatteinntekt pr innbygger var kr Vi ble trukket kr.5,5 millioner i inntektsutjevning gjennom inntektssystemet i 22. Totalt har vi kr. 9 millioner i inntekt av konsesjonskraften, mens innkjøpsprisen var på kr. 3 millioner (inkl. nettkostnader).

101 Kommunens totale driftsinntekter Totale driftsinntekter Beløp ( kr) Konsesjonsavgift. Andre overføringer 8. Andre statlige overf. 6. Overf. med krav til motytelser 4. Andre salgs- og leieinnt. 2. Brukerbet. Frie inntekter År Illustrasjonen viser sammensetningen av kommunenes totale driftsinntekter, som utgjør 3 mill. kr. i 22. Sammenlignet med 2 er dette en økning på ca. 4,5% Forklaringen på økningen i 22 skyldes i hovedsak økte eiendomsskatteinntekter, økt rammeoverføring og høy momskompensasjon investering (som følge av høyt investeringsnivå i forbindelse med bygging av Tydalshallen). Figurene viser at de frie inntektene er kommunens viktigste inntekter. Skatt på inntekt og formue er kommunens største inntekt. Eiendomsskatt, rammetilskudd og øremerkede tilskudd utgjør deretter de høyeste inntektene. Skatt på inntekt og formue blir utjevnet gjennom inntektssystemet. Dette betyr at eiendomsskatten i realiteten er kommunens viktigste inntekt. Totale driftsutgifter Driftsutgifter Lønn og sosiale utgifter Fra 2 til 22 har lønnsutgiftene økt relativt mye, 4,4 4. Avskrivninger 2. Overføringer. Beløp ( kr) Brutto økte driftsutgifter fra 8 millioner kr i 2, til 25 millioner kr. i 22. Dette er en økning på 6 %. Økningen fra 2 til 2 var på 5 %. Driftsutgiftene øker altså prosentvis mer enn driftsinntektene. 8. Kjøp av tj. som erstatter komm. tjenesteprod. Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tjenesteprod. Sosiale utgifter Lønnsutgifter År

102 millioner kroner (økning fra 2 til 2 var 2,2 millioner kroner). De sosiale utgiftene (pensjon og arbeidsgiveravgift) er økt med 6.,Arbeidsgiveravgiftsprosenten i sone III er 6,4 %. Netto driftsresultat Netto driftsresultat angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, og gir uttrykk for kommunens handlefrihet. Netto driftsresultat viser med andre ord hvor store midler som blir frigjort i løpet av året, og som kan disponeres til avsetninger og egenfinansiering av investeringer. 5 9,6 8,7 7,9 4, ,7 7, 5,5 4, ,6-2 Netto driftsresultat er den beste indikatoren på økonomisk balanse i kommunesektoren, som igjen er viktig for å sikre et godt og stabilt tjenestetilbud. Figuren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, i 22 var denne 5 %. Generell anbefaling fra fylkesmannen er at netto driftsresultat minimum skal være 3 % av driftsinntekter. Høy momskompensasjon i forbindelse med bygging av Tydalshallen er en medvirkende årsak til at denne blir høy i 22. Det er her ikke tatt hensyn til at momskompensasjonen blir overført til investeringsregnskapet. Spesielle utslag pga naturressursskattesaken i 23 og

103 Hvordan blir kommunens utgifter til drift finansiert? (Skattedekningsgrad og skatte- og rammetilskuddsgrad) Skattedekningsgrad og Skatte-og rammetilskuddsgrad År Skattedekningsgrad 29 Skatte- og rammetilskuddsgrad Prosent Skatteinntekter: Øverste søyle (lilla) viser at i 22 dekker netto skatteinntekter mindre enn 5 % av driftsutgiftene (eksl. avskrivninger). Skatteinntekter og rammetilskudd: Nederste søyle (blå) viser at i 22 dekker netto skatteinntekter og rammetilskudd 68 % av driftsutgiftene (eksl. avskrivninger). Langsiktig lånegjeld Figuren viser sammensetningen og utviklingen av de eksterne lånene for kommunen. Total lånesaldo pr er på 79 millioner kr. (Pensjonsforpliktelser er ikke tatt med). Gjeldsnivået er nå på et relativt høyt nivå. Langsiktig lånegjeld 9. Beløp i kr Xerox Partner 6. Kommunekreditt (KLP) Husbanken Det er ikke tatt opp startlån for videre tildeling i 22, men tilsagn fra husbanken på lån kr 3.. er gitt i desember 22. Pr har vi kr. 7. kr. disponibelt til videreutlån. Kommunalbanken 3. KLP rente 2.. År 4 3 Det ble tatt opp lån til finansiering av investeringer på 29 millioner kr, av disse er 2 millioner bevilget Tydalshallen Pr har vi 3 millioner i disponible lånemidler.

104 Renteutvikling Renteutvikling 5 45 Beløp i kr Renteutgifter 25 Renteinntekt er År Grafen viser utviklingen i renteinntekter og renteutgifter siden 998. Endringene fra 998 og framover skyldes endringer i det generelle rentenivået samt størrelsen på lånegjelda. Etter at rentenivået økte fra 27 og nådde en topp på slutten av 28 har rentenivået de siste årene vært lavt. Selv om rentenivået nå er lavt, har økt gjeldsgrad de siste årene gitt et betydelig utslag i størrelsen på renteutgiftene. En renteøkning vil gi store utslag på våre renteutgifter. Renteinntektene i 22 er lavere enn året før. 5 4

105 Sammensetning av fond Sammensetning av fond Beløp i kr 2. Primærnæringsfo nd 5. Næringsfond. Disposisjonsfond 5. Andre fond År Figuren viser sammensetningen og utviklingen av beholdningen av fondsmidler. Utviklingen viser en betydelig nedgang i kommunens fondsmidler fra 29 til 22. Disposisjonsfondet hadde en saldo på 8,5 mill kr pr Det ble brukt million til finansiering av investeringer i 22, og 3,4 millioner til drift. Næringsfondet Næringsfondet hadde en saldo på,2 mill kr. pr (ekskl. regionale næringsfondsmidler). I 29 ble deler av mindreforbruk i 28 satt på bundne fond. Dette er i henhold til regnskapsprinsipp overført til disposisjonsfondet. Vi har hatt en stor økning i fondsmidler i 29. En av årsakene til dette er endring i regnskapsprinsipp. Likviditetsreserven opphører pr...2. Dette har medført at kr. 3.. er avsatt til disposisjonsfondet og kr er avsatt til ubundne investeringsfond. Tidligere var likviditetsreserven ført som en egen egenkapitalkonto i balansen og ikke medregnet som fondsmidler. Likviditet Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad (figur). Denne sier noe om kommunens evne til å dekke de løpende forpliktelsene. Likviditetsgrad bør være høyere enn 2. I 22 er det 6 5

106 andre året på rad at denne er i underkant av 2. Trenden er en lavere likviditet i årsskiftet. I årsskiftet ser vi at omløpsmidlene er lavere og kortsiktig gjeld lavere sammenlignet med året før. Soliditet Soliditet kan måles i egenkapitalprosent og fremmedkapitalprosent. God soliditet gir større handlefrihet, og muligheter for å frigjøre midler til finansiering av investeringer. Forholdstallene egenkapitalprosent og fremmedkapitalprosent gir i realiteten realiteten uttrykk for det samme. Egenkapitalprosenten i tabellen over viser forholdet mellom egenkapital og totalkapital. Jo større egenkapitalprosent jo bedre er soliditeten. Fremmedkapitalprosenten viser forholdet mellom total gjeld og totalkapital. Jo lavere fremmedkapitalprosenten er, jo bedre er soliditeten. Utviklingen viser at egenkapitalprosenten synker, mens fremmedkapitalprosenten øker. Dette gir med andre ord uttrykk for at kommunens soliditet er lavere enn den har vært årene før, handlefriheten er lavere. Årsaken er økende gjeldsnivå og egenkapitalnivå på samme nivå som i 2, og lavere enn årene før det. 7 6

107 Forklaringer til regnskapet Regnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på,3 millioner. Årsaken til mindreforbruket skyldes flere faktorer. Høyere konsesjonskraftinntekter enn budsjettert er en av hovedårsakene til mindreforbruket, samt underforbruk på flere områder. Det må likevel bemerkes at det er flere ansvarsområder som har relativt høyt overforbruk, tross i at budsjettet har vært justert i løpet av 22. Ansvarsområder med avvik i forhold til justert budsjett større enn kr. 2.. Tabellen viser en oversikt over de ansvarsområder som har netto over- eller underforbruk i forhold til justert budsjett som er større enn kr 2.. Tabellen viser hovedårsakene til det totale underforbruket i regnskapet. Underforbruk på inntektsposter i regnskapet tilsier høyere inntekter enn budsjettert. Ansvarsområde Formannskap og kommunestyre 2 Sentraladministrasjonen 2 Konsesjonskraft 25 EDB Servicekontor 23 Sommerjobb for skoleungdom 24 Voksenopplæring 2 Tydal barne- og ungdomsskole 322 Legetjeneste 33 Omsorgstjenesten 334 Kjøkken 4 Næringskontor 44 Næring i verneområder 44 Museer / kulturvern 45 Karolinerspel 53 Vaktmester 532 Kommunale bygg, anlegg og eiendommer 55 Vegdrift 56 Vannverk 58 Renovasjon 8 Skatt på inntekt og formue 83 Rammetilskudd 9 Startlån- renter/avdrag 9 Renter av egne innskudd/lån, utbytte 9 Avdrag enge lån 93 Disposisjonsfond Sum Overforbruk Underforbruk

108 Formannskap og kommunestyre I budsjettbehandlingen for budsjettåret 22 ble satsene for godtgjøring økt. Budsjettet ble ikke justert tilsvarende. Utgifter til lønn og sosiale utgifter er ca. 2. høyere enn budsjettert. Utgifter i forbindelse med åpningen av Tydalshallen er utgiftsført på dette ansvaret. Dette utgjorde ca. 9.,2 Sentraladministrasjonen Totalt viser området et overforbruk på 23.,- Utgifter til lønn og sosiale utgifter er ca. 56. høyere enn budsjettert, men størrelsen på overforbruket er lavere på grunn av refusjoner. I tillegg er det andre utgifter som er for lavt budsjettert (i hovedsak kjøregodtgjørelse, reiseutgifter og kurs) 2 Konsesjonskraft Uttak av gevinst på konsesjonskrafta har vært på 8 øre/kwh i 22. Inntektene totalt er omtrent på samme nivå som i 2. Totalt har vi 9 millioner i inntekt av konsesjonskraften, mens innkjøpsprisen var på ca. 3 millioner. Regnskapet viser en total inntekt på 6 millioner,,3 millioner høyere enn budsjettert. Inntekter har vært budsjettert for lavt. 25 EDB Ansvarsområdet har et underforbruk på kr ,-. Avviket skyldes følgende: Driftskostnader Værnesregionen lavere enn budsjett. Lokalt i Tydal er det skiftet ut mindre utstyr enn planlagt. Servicekontor For servicekontoret viser regnskapet kr ,- i overforbruk. Dette kommer på grunn av to forhold. Det ene er omleggingen/nedleggingen av Tydal kommunale elektrisitetsverk. I denne prosessen ble, i 22, årsverk tilført servicekontoret. I tillegg er generell lønnsvekst høyere enn budsjettert. 23 Sommerjobb for skoleungdom Totalt viser området et overforbruk på 223.,- Utgifter til lønn og sosiale utgifter er ca. 95.,- høyere enn budsjettert. I tillegg er refusjon fra private næringsaktører budsjettert høyere enn regnskapet viser (27.,-). Til sammen utgjør dette et overforbruk på 223.,Ordningen med sommerjobb for skoleungdom skal gjennomgås i løpet av Voksenopplæring Grunntilskuddet til opplæring av voksne innvandrere blir gitt uavhengig av antall elever. Vi har i 22 hatt få elever, og dette er årsaken til at vi har større inntekter enn utgifter på dette området. 2 Tydal barne- og ungdomsskole Overforbruket på kr skyldes i all hovedsak at det ikke er satt i verk tiltak for å oppnå innsparinger på lønn. Innsparingstiltak er ikke gjennomført verken for 2 eller 22. For å holde budsjettrammene for 22, måtte 3-4 stillinger ved skolen tas bort. Hvis en skal gjennomføre innsparinger i denne størrelsesorden, vil det ikke la seg gjøre uten å si opp ansatte. Det har med andre ord vært budsjettert for lavt på lønnsmidler. 9 8

109 Hvis en sammenlikner sum driftsutgifter for Tydal barne- og ungdomsskole for 22, ser vi en økning på i overkant av 2 i forhold til Legetjeneste Legetjenesten har et underforbruk på kr. 4. kr av dette er økte inntekter i form av egenandeler og overføringer fra staten, dvs. refusjoner fra Helfo gjennom takstsystemet. Legekontoret har de siste årene hatt økt fokus på riktig bruk av takster. I overføring fra staten ligger også refusjon for turnuslege og studenter, men det er ikke store økninger her. Det er også underforbruk på en del lønnsposter, til sammen ca kr. Det reelle underforbruket her blir likevel ikke så stort, ettersom det er brukt ca.6. kr til kjøp av tjenester fra private- dvs. leie av vikar gjennom Selbu BHT. Det er også overforbruk på en del poster (lisenser/ vedlikehold dataprogram, medisinsk forbruksmateriell og kjøp av medisiner). De 2 siste vil øke ved økt aktivitet. 33 Omsorgstjenesten Økte inntekter med bakgrunn i økt pasientgrunnlag, tilskudds og refusjonsordninger. Dyktige arbeidstakere på turnusplanlegging/fordeling av ressurser og administrasjon av ønsketurnus og bakvakt. Redusert bruk av overtid. Det tilsynelatende overforbruk på fastlønns post skyldes en svakhet i budsjettering i forhold til mål i økonomiplanen om innsparinger, lønnsvekst osv. Men økt pasientbelegg/brukerbetaling i 22 har dekket opp dette avviket. 334 Kjøkken Selv etter nødvendige innkjøp/nyinvesteringer på 2. (inkl. mva.) har kjøkkenet 3. i underforbruk. Dette skyldes i hovedsak at leder har frikjøp i 4 % som HTV, og at det nesten ikke er leid inn vikar verken på dette eller annet fravær i 22. Dette har vært mulig pga siste års lærling og ny lærling fra august. I tillegg har kjøkken og vaskeri vært praksisplass, 5 dager pr uke høsten 22. Ferievikarbehovet har eller ikke vært så stort i og med at det har vært gitt sommerjobb til flere ungdommer.6 ukers ferie er overført 23. Ønsketurnus gjør det enklere å planlegge drifta og lettere å unngå ekstra innleie. Økte inntekter når det gjelder matombringing og ikke minst uforutsette inntekter på møteservering, utgjør.,4 Næring- og kulturkontor Overforbruk skyldes i hovedsak vikariater innen avdelingen i løpet av året. I tillegg var nyansatt kommuneplanleggers lønnskostnad postert her i 6 måneder. Den foretatte budsjettjustering i løpet av året var ikke tilstrekkelig. Markedsføringskostnader vesentlig større grunnet opptrykk brosjyre, nytt reklamemateriell og annonsering. 44 Næring i verneområder Regnskapet for 22 for ansvar 44, Næring i verneområder, viser et overforbruk på kr Forklaringen er at kommunens budsjett ikke har vært justert i henhold til vedtatt budsjett i Prosjekt Sylan. I det kommunale budsjettsystemet er det satt opp et helhetsbudsjett på kr 7 for 22. For prosjekt Sylan er det satt opp et budsjett på kr 87 kr for 22. Budsjettet i Prosjekt Sylan er vedtatt av styringsgruppen i etterkant av budsjettbehandlingen for

110 Ressursbruken i regnskapet blir og litt misvisende da utbetalingene fra Fylkesmannen Sør Trøndelag og Sør-Trøndelag Fylkeskommune skjer på ulike driftsår. 44 Museer/kulturvern Ansvarsområdet viser et underforbruk på nærmare 3.,- Museumssatsinga har ligge nede i fram til ny stillingsressurs innafor kultur starta opp i september. Tiltak vart difor ikkje sett i gang i 22. Dei midlane som er brukt i 22 gjekk til driftstilskott til Brekka bygdetun. 45 Karolinerspel Oppsettinga av Karolinerspelet i januar 22 gjekk med stort underskott. Dette skyldast i hovudsak ein svikt i sponsorinntekter og tilskott, samt at utgiftene var høgare enn tidlegare år på grunn av kjøp av tenester frå eksterne aktørar. Publikumstalet var noko mindre enn tidlegare år grunna dårleg ver, men det utgjer likevel ikkje ein stor del av overforbruket. 53 Vaktmester På dette ansvarsområdet er det et mindreforbruk på kr. 47. Nytilsatt vedlikeholdsarbeider tiltrådte ikke før i mai måned. Ekstrahjelp som er budsjettert på dette området er belastet ansvarsområde 532. Sparte lønnskostnader utgjør kr. 35. Inntektene (solgte tjenester) er økt med kr. 65. Mindre forbruk på dette området må sees i sammenheng med ansvarsområde 532 hvor det er et overforbruk. 532 Kommunale bygg, anlegg og eiendommer På dette området er det et overforbruk på kr Årsaken til dette er etterslep på vedlikehold som har medført ekstraordinære tiltak gjennom året. I tillegg er det ført en del lønnsutgifter som skulle ha vært belaste ansvarsområde 53 på dette området. Lønnsutgiftene utgjør kr. 25. Følgende ekstraordinære tiltak er gjennomført: Reparasjoner av innvendig vannledningsnett syke- og aldershjemmet. Havari av pumpe på varmtvannsanlegget. Totale kostnader. Kr. 4. Gulvbelegg og malerarbeid på syke- og aldershjemmet. HMS-tiltak. Kostnad kr. 6. Ny varmvannstank barnehagen kr. 4 Rømningsveg NAV-kontoret kr. 5 Tiltak ekstraordinær tilleggsisolering og reparasjon vinduer på Tydal barne- og ungdomsskole kr. 8 Ominnredning Tydal utleiebygg for ny installatørforretning kr. Tiltak i industribygg 2 for flytting branngarasje kr. 3 Næringsbygg Græsli skifting lysarmaturer kr. 65 Totalt utgjør disse tiltakene kr. 935 og de var nødvendig å gjennomføre for å kunne opprettholde en forsvarlig drift på de ulike brukerområdene. 55 Vegdrift Vinterdriften er blitt mer kostnadskrevende enn budsjettert. Snø må kjøres bort fra sentrale bruksområder i større grad enn tidligere. Ansvarsområde dekker plasser og områder for myke 2

111 trafikkanter tilknyttet de ulike kommunale bygg. Det har kanskje vært mer riktig at en større andel av disse kostnadene skulle ha vært belastet ansvarsområde 532. Vegdriften omfatter snørydding, strøing, bortkjøring av snø, kosting av plasser og kantslått av veger samt nødvendige reparasjon og grusing. Lønnskostnadene har økt med kr. 65. Vegplanen er under behandling og vil klarlegge kommunens ansvar for de kommunale vegene. 56 Vannverk På dette området er det et underforbruk på kr. 3. Årsaken er større inntekter enn budsjettert. Dette gjelder både årsgebyrene og tilknytningsavgiftene. Økte inntekter utgjør kr. 25. Driftstiltak Græsli vannverk er budsjettert som driftstiltak, men skulle vært budsjettert i investering. Tiltaket er regnskapsført som investering. Kostnad kr Renovasjon Selvkostandelen for lav. Kostnader til håndtering av fraksjon trevirke påløpt i 22. Fondsavsetning skulle ha tatt hånd om disse kostnadene som omfatter oppflising og bortkjøring av oppsamlet trevirke over flere år. Gebyret for avfall må justeres de kommende år. Selvkostandelen er dette året 8 %. 8 skatt på inntekt og formue Lavere skatt på inntekt og formue enn budsjettert. Budsjettering er basert på beregninger i inntektssystemet. 83 Rammetilskudd Høyere inntekter fra rammeoverføring enn budsjettert. Henger sammen med at skatt på inntekt og formue er lavere enn forventet. Budsjettering er basert på beregninger i inntektssystemet. 9 Startlån renter/avdrag Faktisk rentenivå lavere enn budsjettert. Et høyere rentenivå vil gi utslag her. 9 Renter av egne innskudd/lån, utbytte Faktisk rentenivå lavere enn budsjettert. Et høyere rentenivå vil gi utslag her. 9 Avdrag egne lån Avdragsutgifter er lavere enn budsjettert. 93 Disposisjonsfond Som følge av vedtak i sak KS-48/2, Unntatt offentlighet ihht. Off.l. 3, jfr. Fvl. 3,.ledd nr. 22

112 KOSTRA Alle kommuner har siden 2vært pålagt å føre regnskapet etter KOSTRA-standard (KOmmune-STat-RApportering). KOSTRA er et nasjonalt styringssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Rapporteringen administreres og tilrettelegges av Statistisk sentralbyrå (SSB). KOSTRA gir kommunene mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner, samt sammenligning med seg selv over år. KOSTRA-tallene blir mer og mer brukt av regjeringen for å gi tilskudd til kommunene. Nøkkeltallene som ligger til grunn for sammenligningen forteller utelukkende hvor mye en kommune bruker på de enkelte tjenesteområdene i forhold til sammenligningsgruppa ingenting om hvorfor det er slik. Nøkkeltallet er utgangspunktet for å finne ut hvorfor det er slik, om man ønsker at det skal være slik eller om det er mulig å oppnå et bedre samlet tjenestetilbud gjennom å disponere på en annen måte. Regnskaps- og tjenestedata settes i KOSTRA sammen til nøkkeltall som rapporterer på tre dimensjoner: Ressurser Brukere Målgrupper For å kunne si noe om dette brukes det tre indikatorer: Prioritering Produktivitet Dekningsgrad PRIORITERING Prioriteringsindikatoren skal si noe om hvor mye av egne midler kommunen bruker på de ulike tjenesteområdene. En tjeneste anses å være høyt prioritert når kommunen bruker en relativt stor andel av ressursene på det aktuelle tjenesteområdet. Det er flere elementer som kan bidra til å forklare eventuelle forskjeller mellom kommunene. Høyt utgiftsbehov Prioritering Høye inntekter PRODUKTIVITET Produktivitetsindikatoren er ment å gjenspeile hva det koster å produsere en enhet av tjenesten. Produktiviteten anses som høy dersom ressursbruken er lav i forhold til tjenesteproduksjon. Produksjonene blir målt ved antall mottakere og det blir ikke tatt hensyn til variasjoner i kvaliteten på tjenestene som brukerne mottar. Det blir heller ikke tatt hensyn til variasjoner i brukernes behov eller pleietyngde. Det kan derfor være flere tolkninger av hvorfor utgiftene per mottaker kan være høyere i en kommune sammenlignet med andre. Lav produktivitet betyr at kommunen får lite produksjon igjen i forhold til hvor mye midler man bruker på tjenesten. Høy kvalitet betyr at brukerne mottar relativt gode tjenester og/eller at tilbudet er mer omfattende. 23 2

113 Høye enhetskostnader betyr at det er relativt dyrt å produsere tjenester som følge av for eksempel smådriftsulemper, lange reiseavstander, flere tunge brukere eller høyt lønnsnivå som følge av for eksempel høy gjennomsnittsalder og/eller høyt utdannet personale.. Det er likevel ingen direkte sammenheng om man bruker mer eller mindre ressurser per bruker på en tjeneste enn gjennomsnittet i en kostragruppe, og kvaliteten på tjenesten. På bakgrunn av de redegjørelsene som er gjort her, er det viktig å ikke vurdere kostratallene ukritisk. DEKNINGSGRAD Dekningsgradsindikatorene viser andel av innbyggere i målgruppen som har/mottar tjenestetilbud. Det er ikke gjort analyser i forhold til dekningsgrad. TYDAL OG SAMMENLIGNINGSGRUPPER I KOSTRA blir det gjort en gruppering av kommunene. Dette er for å gjøre det mulig å sammenligne like kommuner. Plasseringen i kommunegruppen er bestemt av forhold som inntektspotensialet, utgiftsbehov og demografiske forhold. Tydal havner i kommunegruppe 6, som består av de kommunene i landet med høyest frie disponible inntekter per innbygger. I utgangspunktet anbefales det at kommunen forholder seg til den KOSTRA-gruppen den tilhører. Kommunegruppe 6 er en relativt liten gruppe sammenlignet med andre grupper i KOSTRA, og det bør bemerkes at relativt små endringer i en av kommunene kan gi stort utslag i tallene. I denne analysen er det også brukt kommunegruppe 6 som sammenligningsgruppe. Kommunegruppe 6 består av 58 små kommune med høye enhetskostnader per innbygger og høye frie disponible inntekter. Dette er med andre ord en større gruppe med kommuner som er sammenlignbare med Tydal kommune. I de påfølgende figurer er Tydal, Landsgjennomsnittet utenom Oslo, Kommunegruppe 6, kommunegruppe 6 ført opp som henholdsvis Tydal, LuO, K6 og K6. Det er gjort analyser av de siste tre årene. Det er gjort noen justeringer i forhold til de fremstillinger som ble gitt i 2. Dette er interne vurderinger, og etter anbefalinger fra fylkesmannen. Det er så langt som mulig benyttet konsertntall. Konsern i KOSTRA omfatter de organisatoriske enhetene som juridisk sett er definert innenfor kommunen som juridisk person, dvs kommuneregnskapet, kommunale foretak (KF). Og i tillegg disse som ikke er en del av kommunen, Interkommunale selskap (IKS) samt Interkommunale samarbeid etter Kommunelovens 27, som fører særregnskap (Værnesregionsamarbeidet). Foreløpige tall fra KOSTRA blir publisert 5.mars, og det er disse tallene som er brukt i fremstillingen. Avvik kan forekomme i forhold til de endelige tall som publiseres senere på året. 24 3

114 FINANSIELLE NØKKELTALL DRIFTSUTGIFTER PER INNBYGGER Det er de løpende inntektene og innbetalingene som setter rammen for hvor store utgifter kommunen kan dekke i driftsregnskapet. Sammenlignet med utvalgte grupper, har Tydal kommune relativt høye driftsutgifter pr innbygger. Kostnadene ved å tilby samme tjeneste i en liten kommune som i en stor, vil være høyere. Tydal hadde ved slutten av forrige år 865 innbyggere. I kombinasjon med relativt høyt driftsnivå, vil dette gi utslag i høye driftsutgifter per innbygger. Tydal har vært og skal være en kommune som leverer gode tjenester til brukere og innbyggere, noe flere undersøkelser også viser at kommunen gjør. Det er ikke til å komme utenom at gode tjenester henger sammen med høyt driftsnivå. Det er her viktig å understreke at det også er andre faktorer som også er med på å gi gode tjenester, som for eksempel høy andel kvalifiserte fagfolk i alle deler av kommunen. Oversikten viser at den generelle trenden i hele landet, er at brutto driftsutgifter per innbygger stadig øker. Det må presiseres at økningen er større i Tydal sammenlignet med resten. DRIFTSINNTEKTER PER INNBYGGER Driftsinntektene består av skatter, rammetilskudd, andre overføringer fra staten salgs- og leieinntekter, eiendomsskatt og andre driftsinntekter. Tydal har høye driftsinntekter pr innbygger. Noe av forklaringen i 2-22 er momskompensasjon av investeringer, samt økning av «maks.tak» for eiendomsskatten. 6 Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger 4 2 Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger Tydal LuO K K

115 NETTO LÅNEGJELD I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER Låneopptak i forbindelse med bygging av Tydalshallen Tydalshallen er hovedforklaringen på at netto lånegjeld øker mye. Det er valgt å ikke fremstille lånegjeld pr innbygger, etter anbefaling fra fylkesmannen. Innbyggertall er heller ikke avgjørende for evnen en kommune har til å dekke de finansielle utgiftene. Det må likevel nevnes at pr innbygger er lånegjeld i Tydal på et høyt nivå. Dette samtidig som de totale driftsutgiftene er høye i Tydal sammenlignet med andre. Kommunen har også store pensjonsforpliktelser som ikke fremkommer av fremstillingen nedenfor. Større låneopptak i de nærmeste årene fremover er ikke anbefalt Tydal LuO K K6 DISPOSISJONSFOND I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER Disposisjonsfondet er kommunens økonomiske buffer. I Tydal har denne vært solid og på et høyt nivå tidligere. Store investeringer de siste årene, samtidig med bruk av disposisjonsfondet i drift, har krympet størrelsen på disposisjonsfondet betraktelig. Nivået er ved utgangen av 22 er på nivå med kommunegruppe 6. Dette betyr at bruk av disposisjonsfondet i årene fremover må vurderes kritisk. kritisk. Større reduksjoner i disposisjonsfondet er ikke anbefalt, og bruk anbefales kun i særskilte tilfeller Tydal LuO K K6

116 NETTO DRIFTSRESULTAT Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi betrakter netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Utvalget mener kommunene bør ha et positivt netto driftsresultat på minimum 3 % av totale driftsinntekter. Netto driftsresultat er i 22 5 %. Høy momskompensasjon i forbindelse med bygging av Tydalshallen er en medvirkede årsak til dette. Det er her ikke tatt hensyn til at momskompensasjonen blir overført til investeringsregnskapet. Tallene inkluderer også «kunstige inntekter» fra premieavviket. Dette er for for øvrig likt for alle kommuner Tydal LuO K K6

117 PRIORITERING OG PRODUKTIVITET - analyser for utvalgte tjenesteområder Korrigerte brutto driftsutgifter pr. «mottaker av tjenesten» brukes for produktivitet. Netto driftsutgifter i prosent av totale netto driftsutgifter brukes for prioritering. UTGIFTER I GRUNNSKOLESEKTOREN Driftsutgifter til skolesektoren vil normalt avhenge av: -lærertetthet -skolestruktur - antall skoler i kommunen - lærernes ansiennitet - antall elever med særskilte behov - forbruksmateriell og inventar. Dette er faktorer som kan forklare variasjoner mellom kommunene. Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor, per elev Tydal LuO K K6 Tallene viser at Tydal ligger over sammenligningsgruppene når det gjelder ressursbruk pr innbygger elev. Dette er en kombinasjon av høye enhetskostnader og høy kvalitet i tjenesten. Tallene viser at andelen elever med spesialundervisning er høy, og har økt siden 2. Andelen timer i spesialundervisning av antall lærertimer totalt er økt relativt mye. Lønnsutgifter pr elev er høy. Samtidig er elevtallet er gått ned. Tydal har et fallende innbyggertall i aldersgruppe 6-5 år. Alt annet likt, vil dette gi økte driftsutgifter per elev. 28 7

118 Sett andelen driftsutgifter grunnskolesektoren i prosent av kommunens totale driftsutgifter, så er denne fallende. Dette vil med andre ord si at samtidig som vi bruker mindre på grunnskolesektoren totalt, øker utgiftene per elev i grunnskolealder. Utviklingen i Tydal er lik med resten av landet. Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter Tydal LuO K K6

119 UTGIFTER I BARNEHAGESEKTOREN Omfang av tilbud, kvalitet i tjenesten, andel ressurskrevende brukere, gjennomsnittsalder og utdanningsnivå blant personalet er faktorer som påvirker driftsutgiftene i barnehagesektoren. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Tydal LuO K6 K6 Også i barnehagesektoren er nivået på utgiftene, sett opp imot antall barn i barnehagen, høy. Også her er en kombinasjon av høye enhetskostnader og høy kvalitet i tjenesten. Andelen ansatte med godkjent førskoleopplæring er høy sammenlignet med andre grupper, samtidig er andelen assistenter med fagutdanning lav. Utgifter til lokaler er høy, dette har sammenheng med at leke og oppholdsareal er på et høyt nivå sammenlignet med de andre gruppene. Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter Tydal LuO K K6 Tall fra 2 er ikke tatt med på grunn av endring i inntektssystemet som medførte økte utgiftene til barnehagesektoren. 3 9

120 UTGIFTER I PLEIE OG OMSORGSTJENESTER Variasjoner mellom kommunene i driftsutgifter per mottaker av tjenester vil normalt bestå av en kombinasjon av vekting mellom: - hjemmetjeneste/institusjon - årsverk pr bruker - prioritering/dekningsgrad til tjenesten generelt - omfanget av psykisk utviklingshemmede og funksjonshemmede. Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester LuO Tydal 2222 K6 K6 Sammenlignet ligger Tydal fremdeles på et lavt nivå på utgifter pr. mottaker. Flere undersøkelser viser at kvaliteten er på et høyt nivå også i denne sektoren. Tydal har høy dekningsgrad på tjenester, og bruker mer på institusjon i forhold til hjemmetjeneste enn landsgjennomsnittet. Bruk av institusjon gir høyere utgifter enn bruk av hjemmetjenester. Grunnen til at vi på tross av at dette har et lavt nivå på utgifter pr. mottaker skyldes at kommunen ikke har brukere med særlig ressurskrevende tjenester. På landsbasis ser vi en generell økning av utgiftene i helse og omsorgssektoren. Forklaringen på dette er utgiftene i forbindelse med samhandlingsreformen fra 22. Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i % av totale netto driftsutg Tydal LuO K K6

121 ANSVARSOMRÅDE POLITISK STYRING OG FELLESFUNKSJONER FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE I. Ansvarsområdets oppgaver Ansvarsområdet omfatter formannskapets og kommunestyrets drift og aktiviteter. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 768 Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Formannskapet og kommunestyret er godtgjort med ett årsverk. ordfører. Øvrige formannskapsmedlemmer har hatt en fast godtgjørelse på kr 3. hver i 22 (økning i 22 med 5.,-). I tillegg kommer møtegodtgjørelse, også denne ble økt i 22. Budsjettet ble ikke justert for økte satser i forbindelse med politiske møter. Utgifter i forbindelse med åpning av Tydalshallen er belastet dette ansvarsområdet, ca. 9.,2 RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE I. Ansvarsområdets oppgaver Det vises til egen årsmelding for rådet. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 38 Budsjett 22 Regnskap ANDRE POLITISKE RÅD OG UTVALG I. Ansvarsområdets oppgaver Omfatter aktiviteter i forbindelse med: Utvalg for helse, miljø og oppvekst (HOK) Utvalg for areal, miljø og teknikk (AMT) Byggekomité Tydalshallen 32 2

122 Komité kulturplan II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 55 Budsjett 22 Regnskap Komiteledere hadde en fast godtgjørelse på 3.,- hver i 22. Budsjettet ble ikke justert for økte satser for møtegodtgjøring. Antall behandlede saker Kommunestyret Formannskap Arbeidsmiljøutv Personalutvalg Administrasjonsutvalg Eldreråd Råd for eldre og funksjonshemmede Ungdomsråd Komite HSO Komite OK Planutvalg PUB Utvalg HOK Utvalg AMT OVERFORMYNDERI I. Ansvarsområdets oppgaver Utgangspunktet for overformynderienes arbeid er et ønske om å beskytte og hjelpe personer som ikke i rimelig grad kan ivareta sine egne interesser, særlig når det gjelder forvaltning av egne midler, og på avtalerettslige områder. Oppgavene reguleres av bestemmelsene i vergemålsloven. Tydal overformynderi har to overformyndere. Den ene fungerer som forretningsfører, den andre har en kontrollerende funksjon. Overformynderiets avgjørelser må være enstemmige. Ved uenighet tar fylkesmannen avgjørelsen. Det skal føres protokoll over virksomheten, og overformynderiet skal hvert år avgi revidert regnskap til fylkesmannen Hjelpeverger En myndig person kan få oppnevnt hjelpeverge etter vergemålslovens 9 a. Ordningen hindrer umyndiggjørelse. Hjelp kan ytes med mindre inngripende tiltak. Ressursbruk 33 22

123 Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 38 Budsjett 22 Regnskap PARTISTØTTE I. Ansvarsområdets oppgaver II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 4 III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Det er utbetalt kr. 4. i partistøtte i 22. I sak K-48/7 ble nye prinsipper for fordeling av partistøtte vedtatt. Støtten fordeles slik: Kommunal partistøtte gis til de grupperinger som har representanter i kommunestyret.. 2 % av budsjettert beløp gis som grunnstøtte (flatt) % av budsjettert beløp gis som stemmestøtte. 3. I valgår reguleres støtten på valgtidspunktet. 6 KOMMUNE- OG STORTINGSVALG I. Ansvarsområdets oppgaver Gjennomføring av kommunestyrevalg, fylkestingsvalg, stortingsvalg og sametingsvalg. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift III. Budsjett 22 Regnskap 2 87 Evaluering drift Det var ikke valgår i 22. Utgifter til annonsering. 7 REVISJON/KONTROLLUTVALG I. Ansvarsområdets oppgaver 34 23

124 Revisjon og kontrollutvalg er organisert i to selskap, Revisjon Midt-Norge IKS og Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS (Kon-Sek). Det vises for øvrig til egne årsmeldinger for revisjon og kontrollutvalg. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 467 Budsjett 22 Regnskap TILLEGGS- OG NYE BEVILGNINGER II.Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift I. Budsjett 22 Regnskap 2 8 Evaluering drift Det var i budsjettet for 22 avsatt 2. til reserverte tilleggs- og nye bevilgninger. Dette ble bevilget Tydal skisenter i sak FS 98/2. Kr. 2.,- ble omdisponert til dette. 2 SENTRALADMINISTRASJON I. Ansvarsområdets oppgaver Under dette ansvarsområdet inngår rådmann, fagsjefer og personalrådgiver. Hovedoppgaven er samordning av kommunens totale virksomhet. Dette innebærer blant annet tilrettelegging av saker og planer for politisk behandling, samt iverksetting av politiske vedtak. Sekretariatsfunksjoner for kommunestyre, formannskap, råd for eldre og funksjonshemmede, arbeidsmiljøutvalg og administrasjonsutvalg ligger til sentraladministrasjonen. Oppfølging av internt arbeid gjennom tjenesteledermøter og samarbeid med fagorganisasjonene gjennom partssammensatt utvalg ligger til ansvarsområdet. Videre koordinering av personaladministrasjon og ansettelser. Representasjoner utad på møter og konferanser i regi av interkommunalt samarbeid og interesseorganisasjoner (LVK, USS, KS m.fl.) II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) 35 24

125 Ansvarsområde Sum drift Regnskap Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Ledergruppa består nå av i alt seks personer. Dette er rådmannen, økonomisjef, personalrådgiver, oppvekst- og servicesjef, næring- og kultursjef og helse- og sosialsjef. Kommuneplanlegger ble ansatt i 22 og er også underlagt ansvar 2. Totalt viser området et overforbruk på 23.,- Forklaringen på dette er i hovedsak at utgifter til lønn har vært for lavt budsjettert i forhold til faktisk lønnsnivå. IV. - - Måloppnåelse Det arbeides fremdeles med plan for kompetanseutvikling. Som en del av arbeidet med strategisk næringsplan og for kompetanseheving, har hele ledergruppa deltatt på et omfattende kurs i prosessledelse i regi av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Arbeid med strategisk næringsplan har vært høyt prioritert gjennom hele året, men det har ikke vært ressurser til å ferdigstille denne. Fokus på CAF og kvalitetsutvikling i leder- og tjenesteledermøter. Tydal kommune har hatt to lærlinger i 22. Muligheten for å ansette flere lærlinger er vurdert, og vil bli i iverksatt i løpet av KONSESJONSKRAFT II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Uttak av gevinst på konsesjonskrafta har vært på 8 øre/kwh i 22. Inntektene totalt er omtrent på samme nivå som i 2. Totalt har vi 9 millioner i inntekt av konsesjonskraften, mens innkjøpsprisen var på ca. 3 millioner. Regnskapet viser en total inntekt på 6 millioner,,3 millioner høyere enn budsjettert. Inntektene omfatter i tillegg til 8 øre/kwh til TKE, tilbakesalg til Statkraft av kraft levert til andre leverandører og erstatningskraft fra Kistafossen

126 Inntekter fra erstatningskraft i 22 er gjort opp etter løpende spotpris. Tilsvarende pris er avtalt for kraft levert av andre leverandører. 22 KONSESJONSAVGIFT II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Konsesjonsavgiftene er på i 22. Inntektene avsettes i sin helhet til næringsfondet. Det er i 22 brukt av næringsfondet til kommunal drift, hvor 2. er bevilget Prosjekt Sylan. 23 AVTALEFESTET PENSJON II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 399 Budsjett 22 Regnskap BEDRIFTSHELSETJENESTE I. Ansvarsområdets oppgaver Fra..28 har vi hatt avtale om bedriftshelsetjeneste med Selbu Bedriftshelsetjeneste. For mer detaljert oversikt vises til egen årsmelding. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 5 Budsjett 22 Regnskap EDB 37 26

127 I. Ansvarsområdets oppgaver Arbeidsoppgavene er løpende drift av kommunens EDB-anlegg, intern bistand, telefonsentral, mobiltelefoni, avtaler og kontakt med leverandører samt planlegging av nye investeringer II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 2 88 III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Bruken av ressurser til drift har stort sett gått som planlagt. Store deler av driftsbudsjettet går til drift av felles løsninger i Værnesregionen. Disse utgiftene forskotteres av Stjørdal kommune. I Værnesregionen har vi i 22 hatt et ganske stort underforbruk. Ekstern finansiering i form av salgsinntekter, skjønnsmidler og midler fra Norsk Helsenett medfører at faktiske kostnader fordelt på kommunene ligger langt under budsjett. Lokalt har vi fått på plass fiberkabel mot skolen, barnehagen og Tydalshallen. Dette er fiberkabel som stort sett er sjøleid. Deler av strekningen er det leid fiber fra TKE. IV. Måloppnåelse Gjennom samarbeidet i Værnesregionen har vi fått på plass infrastruktur og tekniske løsninger som gjør at Tydal kommune står godt rustet til å møte framtidas krav om kvalitet, sikkerhet og stabilitet. V. Evaluering investering Investeringstiltak Investeringer Værnesregionen Regnskap Budsjett 22 Regnskap 2 Merkn Investeringsregnskapet i Værnesregionen går omtrent i balanse. Årsaken til avviket i Tydal skyldes at det er budsjettert eks. mva mens regnskapet viser tall inkl mva. I 22 ble det vedtatt å oppgradere telefonsentralene i Værnesregionen. Denne oppgraderingen ble ikke Tydal kommune med på i og med at vi har relativt ny sentral. Vår sentral og apparater er ikke kompatibel med løsningen de andre kommunene har og vi ville derfor fått en kostnad på ca 35.,-. Vi må nok imidlertid påregne at denne kostnaden likevel vil komme i løpet at 2-3 år. 26 OPPLÆRING I. Ansvarsområdets oppgaver 38 27

128 Disponering av midler til opplæring. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 393 III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Noe underforbruk i 22. Kompetansekrav i norske kommuner øker for hvert år, tildeling av opplæringsmidler må derfor vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle. IV. Måloppnåelse Enhetene har fått tildelt midler etter behov. Det er i noen grad flyttet midler mellom enhetene i forhold til oppmeldt behov i 22. Dette skyldes i noen økt krav til kompetanse på enkeltområder. Det er ønskelig med en mer detaljert fordeling mellom enhetene i opplæringsplanen, dette vil i noen grad bli gjort i 23, men det må tas høyde for endringer i løpet av året. 27 MOT I. Ansvarsområdets oppgaver I 2 inngikk Tydal kommune en Lokalsamfunn med MOT-avtale. Lokalsamfunn med MOT skal synliggjøre at MOT ikke er et ensidig skoleprogram, men må ses i en helhetssammenheng. Hensikten er å tydeliggjøre lokale nettverk og strukturen rundt grupper som forholder seg til hverandre i nærmiljøet. Det skal styrke og synliggjøre enda større forankring på lederplan i kommune og skole. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 78 III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift For MOT-avtalen har vi i 22 betalt 44. for lisensdelen og undervisningsdelen. I tillegg kommer andre utgifter som lønn, godtgjøring m.m. 28 PERSONVERNOMBUD - VÆRNESREGIONEN I. Ansvarsområdets oppgaver 39 28

129 Personvernombudet er en nyopprettet % stilling som startet Samarbeid mellom kommunene Meråker, Frosta Selbu, Stjørdal og Tydal. Tydal kommune er vertskommune. Personvern er et begrep med mange nyanser og ulike forståelser av. Det finnes derfor ikke én presis og god definisjon på hva personvern er. Enkelt sagt handler personvern om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift -33 III. Budsjett 22 Regnskap 2 Evaluering drift Regnskapet skal balansere i null, da utgiftene er forutsatt dekket av samarbeidskommuner. Påløpte utgifter i 2 var på kr 36.,- (utlysning av stilling). Dette er forklaringen på regnskapsført negativt nettobeløp. Regnskapet viser totalt et mindreforbruk på utgifter. Stillingen er kommet i gang med arbeidet, opplæring ved datatilsynet ble gjennomført våren 22. Det avholdes kontaktmøter med vertskommunen kvartalsvis. Kommunekontaktmøter kvartalsvis er gjennomført, evt. oftere ved behov. Gjennomgang av personvernombudets oppgaver i alle kommunene (ledergruppene) høsten 22. Fått på plass en del meldinger om behandling av personopplysninger, resten tas våren 23. Påbegynt arbeid med å utarbeide rutiner/prosedyrer som er lagt inn på Kvalitetsida. Se for øvrig egen årsrapport Værnesregionen. 29 ANDRE FELLESUTGIFTER I. Ansvarsområdets oppgaver Andre fellesutgifter omfatter blant annet reguleringspremie til KLP, felles innkjøp av kontormateriell, bevertning på møter/kurs, porto, annonsering, kopieringsutgifter/leasing av kopimaskiner, forsikring av personell, konsulenttjenester/juridisk bistand, kontingenter, tilskudd til lokale media mv. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift 4 29

130 Utgifter til KLP øker stadig, og premieavviket er i utgangen av 22 på 9,5 millioner. Dette er forpliktelser kommunen må dekke over de neste 5 årene. Samtidig øker størrelsen på premieavviket for hvert år, bare i 22 økte dette med 3,5 millioner kroner. Utgiftene og forpliktelsene vi har overfor KLP vil bli høy i årene fremover. Det er brukt. på juridisk bistand fra advokatfirmaet LundogCo. Vi har betalt kr. 45. i kontingenter i 22. Arbeidstakeres andel til OU-fond er ført til fradrag på kontoen med kr Kontingenter som er belastet dette området er blant annet: KS kr 28. USS kr 3. LVK kr 6. IKA Trøndelag 95. Tilskudd til lokale media er utbetalt i henhold til budsjett med kr. 7. til Nea Radio og kr. 2. til Selbyggen. I 22 ble det innkjøpt ipad til faste medlemmer i Kommunestyret, Formannskapet, Utvalg for helse, oppvekst og kultur, Utvalg for areal, miljø og teknikk og Kontrollutvalget. Utgiftene er ført på dette ansvaret. Dette utgjorde ca. 2.,Utgifter til Værnesregionsamarbeidet sekretariat og innkjøp, samt SLT-koordinator er utgiftsført på dette ansvaret. Dette utgjorde til sammen kr. 24.,3 KIRKER II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 5 III. Budsjett 22 Regnskap 2 5. Evaluering drift Overføringer i henhold til budsjett. 3 KIRKEGÅRDER II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 5 III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Overføringer i henhold til budsjett 4 3

131 32 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL I. Ansvarsområdets oppgaver II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 8 III. Budsjett 22 Regnskap 2 9 Evaluering drift Overføringer er gjort i henhold til gjeldende bestemmelser. Det er gitt tilskudd til følgende trossamfunn i 22: Den Islandske evangeliske- lutherske menighet i Norge Den Katolske Kirke i Midt-Norge, Trondheim stift Humanetisk forbund Svenska Margaretaförsamlingen i Oslo OFFENTLIG SERVICEKONTOR I. Ansvarsområdets oppgaver Servicekontoret skal betjene publikum eksternt og ansatte internt. Av oppgaver som er sentrale kan det nevnes: Skrankefunksjon Sentralbord Behandling av inn og utgående post Registrering av saksdokumenter Arkivtjenester Utvalgsbehandling Hytteregister og kommunale avgifter Merkantile tjenester for skole og for helse og omsorg. Utvikling, drift og koordinering av kommunenes hjemmesider, intranett og sosiale media. Turistkontor i servicekontoret og koordinering av turistkontor Ås og Stugudal. NAV er i en viss utstrekning representert i servicekontoret. Sentralbordet mottar henvendelser som må behandles, og det utføres andre tjenester i tillegg. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Budsjett 22 Regnskap

132 Sum drift Antall årsverk III ,9 Evaluering drift Overforbruket på ,- skyldes i all hovedsak større lønnsvekst enn forventet. Servicekontoret har i 22 fått ny arkivleder, samt at en medarbeider har gått av med pensjon. I tillegg til dette har servicekontoret fått til ført en person i forbindelse med omorganisering/nedleggelse av Tydal kommunale e-verk. Leder for Servicekontoret har deltatt i utviklingsarbeid i Værnesregionen, ca. 6 % i 4 måneder. Dette i henhold til budsjett. Ut over dette må det betegnes som normal drift. 2 KOMMUNEKASSE I. Ansvarsområdets oppgaver II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift Antall årsverk Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Vi har årsverk fordelt på 4 stk, som ivaretar oppgaver lokalt på lønn og regnskap. 3 årsverk jobber med fakturabehandling for Værnesregionen. Mindreforbruket på årets regnskap skyldes at kostnadene fra Tjenestesenteret for Lønn og Regnskap og Skatt i Værnesregionen er lavere enn budsjettert. 3 NAV I. Ansvarsområdets oppgaver Ansvarsområdets oppgaver 43 32

133 Formålet med NAV er å skape, utvikle og drifte en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning som er tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov - basert på en helhetlig og samordnet anvendelse av aktuelt lovverk. NAV er et partsamarbeid mellom stat og kommune, som bl.a innebærer gjensidig bistand i saker som gjelder den enkelte brukeren. Alle oppgaver i NAV er hjemlet i lover, forskrifter og rundskriv. NAV Tydal har,5 årsverk disponibelt for utøvelse av kommunale oppgaver. Oppgavene som inngår i ansvar 3 er som følger: Bostøtte Transport parkeringsordning til eldre og funksjonshemmede, ledsagerbevis Informasjon, veiledning og generell forebyggende virksomhet Rus og rusforebyggende tiltak plan og prosjektarbeid Boligsosialt arbeid Ledelse; økonomi, budsjett, regnskap og diverse rapportering. Planlegging, møter, organisering og CAF kvalitetsutvikling (rutiner, prosedyrer og intern kontroll) Koordinatoransvar II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 398 Antall årsverk Budsjett 22 Regnskap ,3 Regnskapstallene er kommunens andel av utgifter knyttet til drift av NAV jfr. partnerskapsavtalen. Budsjett og regnskap avviker med et lite overforbruk. Avviket skyldes i hovedsak lønn, bl.a. kompensasjon for bruk av mertid i h.h.t Hovedtariffavtalens bestemmelser. III. Evaluering drift NAV Tydal har gjort en del forbedring av egne saksbehandlingsrutiner blant annet utformet nye skriftlige rutiner og informasjon til brukere i forbindelse med parkeringstillatelser, TTordninga, midlertidig svar. Plan for implementering av standard for arbeidsrettet brukeroppfølging er utarbeidet og er under gjennomføring. IV. Måloppnåelse NAV brukerundersøkelse som ble gjennomført sist i 2, ble framlagt i januar 22 og viste nok en gang gode resultater. Ut i fra undersøkelsen er innbyggerne i Tydal svært godt 44 33

134 fornøyd med den service de mottar, kompetansen som blir tilbudt og ikke minst måten de blir behandlet på av sitt lokale NAV kontor. NAV Tydal har arbeidet aktivt for å redusere frafall fra videregående opplæring. Gjennom å sette fokus på eksisterende avtaler mellom NAV og fylkeskommunen/ de videregående skoler og deltakelse i «Ny giv» (statens satsning for å redusere frafall i videregående skole) har vi greid å skape et samarbeid som kommer de tydalsungdommene som ikke mestrer overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole, til gode. NAV Tydal har siden 28 påpekt at kontoret med sine to ansatte har en sårbar bemanningssituasjon. Dette blir spesielt tydelig ved sykdom, permisjoner og ved ferieavvikling. For innbyggerne i Tydal utgjør sårbarheten en direkte trussel for den enkeltes rettssikkerhet med hensyn til å kunne få den bistand og hjelp som de har rett på og til riktig tid. For de ansatte utgjør dette en merbelastning. På bakgrunn av dette har det i 22 pågått en utredning om mulig felles NAV- tjeneste i Tydal og Selbu. Det har vært en arbeidsgruppe med representanter fra begge NAV kontor, fra NAV- fylke og fra administrasjonen i begge kommuner. I tillegg har tillitsvalgte deltatt. Rådmenn og fylkesdirektør er styringsgruppe. Arbeidsgruppa la i desember fram sitt forslag og dette skal videre til politisk behandling i ØKONOMISK SOSIALHJELP I. Ansvarsområdets oppgaver NAV Tydal, sosial, utøver kommunens ansvar for å yte de tjenester og oppgaver som er knyttet til Lov om sosiale tjenester. Denne omfatter flere tjenestetilbud og påfølgende oppgaver. II. Økonomisk sosialhjelp Økonomisk nødhjelp innen 48 timer Gjeldsrådgivning Kvalifiseringsprogrammet Midlertidig botilbud Kommunal sysselsetting, lønnsgodtgjøring gjennom kommunal sysselsetting. I tillegg kommer en rekke andre myndighetskrav knyttet til oppgaver og tjenester på området. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Budsjett 22 Regnskap

135 Sum drift 787 Antall årsverk, Ansvar 32 har et lite underforbruk totalt sett, dette skyldes at det i budsjettet var tatt høyde for at Tydal skulle kunne ha to og en halv plass i KVP, behovet har vært i snitt en og en halv plass. Stønad til økonomisk sosialhjelp har et overforbruk i forhold til budsjett. III. Evaluering drift NAV Tydal har i 22 hatt en økning i antall brukere. 24 personer har benyttet seg av tjenesten. Dette betyr at oppvekst og levekårene for 45-5 personer er direkte berørt i form av å være ektefelle/samboer eller barn. De fleste har hatt økonomisk sosialhjelp i kortere eller lengre perioder som supplerende ytelse- enten i kombinasjon med arbeidsinntekt, uføreytelse, alderspensjon, sykepenger, overgangsstønad, dagpenger individstønad o.l. NAV Tydal har ingen søkere under 9 år, men 5 brukere er i alderen 9 25 år. 7 registrerte brukere har ett eller flere barn under 8 år. NAV, sosialtjenesten, opplever en økende tendens til at flere av kommunens innbyggere befinner seg i «faresonen» for å havne i en vanskelig livssituasjon og derved står i fare å få sine levekår forringet. Framtidig utfordring for Tydal kommune vil være å kunne tilrettelegge for å unngå at dette skjer. NAV Tydal har bl.a store utfordringer med å kunne fremme overgang til og mulighet for arbeid. Dette skyldes bl.a. manglende arbeidsplasser i kommunen, manglende kollektivtilbud og mangel på arbeidspraksisplasser. Kvalifiseringsprogrammet har som mål å kvalifisere bruker for arbeid og det er krav om arbeidsretta tiltak. Dette blir da en utfordring. Kompetansehevende tiltak er gjennomført i regi av Fylkesmannen opplæring i den nye veilederen for sosialtjenesteloven er startet og videreføres i 23 og dette vil bidra til bedre utøvelse av skjønn, sikre bedre saksbehandling og brukers rettssikkerhet. IV. Måloppnåelse NAV Tydal har et måltall om at en person pr år skal delta i Kvalifiseringsprogrammet (KVP). Dette måltall har vært fast siden 28. Hittil har NAV Tydal årlig hatt to og opptil tre personer på KVP, i 22 hadde vi to deltakere(en og en halv plass). Bemanningssituasjonen gjør det blant annet vanskelig å benytte frivillig forvaltning av økonomi som tiltak, da dette krever tett oppfølging og økt tilgjengelighet. Behovet er økende. 4 TILLITSVALGTORDNINGEN/VERNEOMBUD I. Ansvarsområdets oppgaver 46 35

136 Utgifter i forbindelse med frikjøp av tillitsvalgte m.m. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 34 Budsjett 22 Regnskap

137 ANSVARSOMRÅDE 2 - OPPVEKST 2 PPT SELBU OG TYDAL I. Ansvarsområdets oppgaver PPT er organisert etter vertskommuneprinsippet, med Selbu kommune som vertskommune. Vi betaler 2 % av netto driftsutgifter for PP-tjenesten. Det vises til egen årsmelding fra PPT. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 367 Budsjett 22 Regnskap TILSKUDD TIL UNGDOM UNDER UTDANNING I. Ansvarsområdets oppgaver Stipend til ungdom under utdanning (etter videregående opplæring). II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 85 III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift 27 ungdommer ble tildelt stipend for vårhalvåret 22. For høsthalvåret ble 8 ungdommer tildelt stipend. 23 SOMMERJOBB FOR SKOLEUNGDOM I. Ansvarsområdets oppgaver Administrere og gjennomføre sommerjobbordningen. Behandle søknader fra privat næringsliv og kommunale avdelinger, behandle søknader fra ungdommer og sende refusjonskrav til privat næringsliv

138 II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 68 III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Ordningen ble gjennomført etter de samme retningslinjer som tidligere år. Utgifter til lønn er høyere enn budsjettert, samtidig er refusjoner fra private næringsaktører for lavt budsjettert. Dette forklarer overforbruket. 24 VOKSENOPPLÆRING/DESENTRALISERT OPPLÆRING I. Ansvarsområdets oppgaver Skolen følger opp kommunens forpliktelser i introduksjonsloven som har som formål å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltagelse i yrke- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Det gis opplæring i norsk og samfunnsfag. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift -294 Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap ,25 Evaluering drift. Personer med opphold etter EØS- regelverket, er ikke omfattet av introduksjonslovens regelverk. Skolen har gitt tilbud om undervisning også for denne gruppen. Oppgaven med å stå for opplæring av voksne innvandrere er et interessant og utviklende supplement til den ordinære undervisninga i grunnskolen, og har også i 22 blitt godt ivaretatt av en pensjonert lærer. Grunntilskuddet til opplæring av voksne innvandrere gjør at vi har større inntekter enn utgifter på dette området. IV. Måloppnåelse Dette skoleåret er det en elev med rett og plikt til deltagelse i undervisningen, mens det er gitt tilbud til ytterligere tre voksne innvandrere som ikke har slik rett og plikt

139 2 TYDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I. Ansvarsområdets oppgaver Grunnskolens oppgaver er hjemlet i lover, forskrifter, nasjonale og lokale planer. De viktigste styringsdokumentene er: Opplæringslova med forskrifter, med fortløpende endringer. Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring. Skolens utviklingsplan for Plan for kompetanseutvikling i samarbeid med Nearegionen med tiltak for 22/23. Kommunale planer som inkluderer plan for arbeidet med elevenes arbeidsmiljø (samværs- og ordensreglement, mobbeplan, plan for elevmedvirkning og for samarbeid heim-skole). Skolens utviklingsplan for 2-24 har følgende hovedmål: Skolen skal: - arbeide for god faglig og sosial utvikling hos elevene - arbeide for god faglig utvikling hos personalet - ta i bruk lokalsamfunnet som ressurs og arena for læring A. God faglig og sosial utvikling hos elevene Skolen organiserer undervisninga slik at den gir elevene best mulig forutsetning for faglig og sosial utvikling. God dialog med foresatte er en viktig forutsetning for et godt læringsmiljø. Bruk av aldersblandede læringsgrupper er et tiltak for å ivareta trivsel og god tilpassa opplæring. Alle lærere har ansvar for å bidra til at den samla ressursen på trinnet blir utnyttet slik at vi er i stand til å gi best mulig opplæring til alle elever. B. God faglig utvikling hos personalet Skolen er en lærende organisasjon der personalet opplever faglig utvikling og mestring. I regi av Nearegionen (samarbeid innen oppvekstsektoren for Selbu, Malvik, Klæbu og Tydal kommuner), er det gjennomført kursrekker innenfor temaene klasseledelse og lesing i alle fag, der nesten alle lærerne har deltatt. To lærere tar videreutdanning gjennom ordningen Kompetanse for kvalitet. I 22-3 er det studier i musikk og leseopplæring som er prioritert. Høsten 22 deltok alle ansatte på skolering i undervisningsprogrammet Det er mitt valg. Opplegget har fokus på klassemiljøutvikling og forebyggende arbeid i grunnskolen. C. Lokalsamfunnet som ressurs og arena for læring Nærmiljøet er skolens samarbeidspartner for å gi elevene et bredere faglig tilbud. 5 39

140 Entreprenørskap og uteskole skal fortsatt være viktige tiltak i læringsarbeidet. Elevene skal få anledning til å lære gjennom praktisk aktivitet i samarbeid med andre. Skolen skal fortsatt legge til rette for at elever kan ha arbeidslivspraksis slik at de skaffer seg kunnskap om og erfaring fra yrkeslivet. Skolen skal arbeide for å etablere gode samarbeidsrutiner mellom barnehage, de ulike hovedtrinn i grunnskolen og videregående skole for å sikre sammenheng og helhet i oppvekst- og utdanningsløpet. Organisasjonsutvikling I 22 har alle ansatte vært involvert i arbeidet med systematisk kvalitetsutvikling av skolen. Dette har vært organisert som et prosjekt med hjelp fra ekstern veileder, og KS har stått for storparten av finansieringen. Med utgangspunkt i ønsker om forbedringer fra ledelsen og personalet ble fokus satt på følgende områder: - Organisering og utøvelse av ledelse ved skolen Arbeide for en større grad av «Vi-skole» Sikre god framdrift og sluttføring av tiltak som settes i gang Sammenheng og prioritering av tiltak mellom kommunenivå og skolenivå Rapport fra prosjektet vil foreligge med det første. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 77 Antall årsverk Budsjett 22 Regnskap Elevtall grunnskolen 22 Vår 92 Høst 83 Prognose for elevtall ved Tydal barne- og ungdomsskole fram til 29 Elevtall: SUM SUM SUM 8- SUM År: 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 5 4

141 III. Evaluering drift Økonomi: Regnskapet viser et overforbruk på kr.427. i forhold til budsjett, noe som i det alt vesentlige skyldes at innsparinger på lønn ikke er foretatt som forutsatt. Lønnsposter de to siste årene (tall i hele tusen): Grunnskolen Regnskap 22 Fast lønn Budsjett Regnskap Budsjett Budsjettet for 2 la opp til en innsparing på en stillingsandel på 9 %, mens det for 22 var lagt opp til en videre innsparing på to hele stillinger. Det ser ut til at tiltak hverken for 2 eller 22 er fulgt opp. Budsjettene for begge de to nevnte årene burde vært justert, men dette er altså ikke gjort. Skolen har en nedgang i elevtall, og høsten 22 hadde skolen 83 elever. Kommentaren til regnskapet for 2 er gyldig også for 22: «Grunnskolen opplever at det kreves stadig mer ressurser i forhold til elevgruppen totalt og enkeltelever med store behov.» Ressursene har de siste årene i stor grad vært kanalisert til elevene på barnetrinnet. Dette gjør at selv om elevtallet går ned, vil behovet for bemanning ikke gå ned tilsvarende. En del av det ekstra bemanningsbehovet mottar kommunen refusjon for. Det må i fremtiden gjøres større organisatoriske grep for at skolen skal holde seg innenfor vedtatte budsjettrammer. Kvalitet: Skolen de siste to årene vektlagt arbeidet med leseopplæring og klasseledelse. Det er også lagt vekt på å følge opp det sosiale læringsmiljøet etter plan for elevenes arbeidsmiljø som blant annet inneholder samværs- og ordensregler. Samarbeidet med organisasjonen MOT vil fortsette. Arbeidet med undervisningsopplegget Det er mitt valg er godt i gang, og alle elever og ansatte er involvert. IV. Måloppnåelse Økonomi: Skolen setter inn store ressurser på spesialundervisning og tilpassa opplæring på barnetrinnet. Dette har så langt gitt ønsket effekt ved at ressursene til spesialundervisning på 52 4

142 ungdomstrinnet har gått ned. Det ser ut til at elever fra Tydal barne- og ungdomsskole mestrer overgangen til videregående skole på en god måte. De investeringene som er gjort for å gi alle elever best mulig opplæring både faglig og sosialt har ført til et stort overforbruk. Det er ikke tilfredsstillende at skolen ikke har greid å holde seg innenfor de vedtatte budsjettrammene, og det blir ei utfordring å rette opp dette framover. Kvalitet: Resultater fra nasjonal og lokal kartlegging viser tilfredsstillende resultater i forhold til både faglige og sosiale ferdigheter hos elevene. Skolen har likevel utfordringer på begge områder. Organisasjonsprosjektet hadde som mål å bedre organisering av ledelsesressursen og skolens systemer for oppfølging, etterspørring og etterprøving av praksis. Etter stor innsats fra alle ansatte er mye av dette forbedret, men det er fortsatt viktig å ha fokus på gode systemer for å sikre kvalitet og fremdrift i arbeidet med elevenes læring. 22 KULTURSKOLE I. Ansvarsområdets oppgaver Det er lovfestet at alle kommuner, alene eller i samarbeid med andre, skal ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 535 Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap ,25 Evaluering drift Høsten 22 var det 55 elever i kulturskolen, en økning på fra året før. Elevene er fordelt på forskjellige opplæringstilbud. IV. Måloppnåelse Økonomi: Driftsregnskapet for kulturskolen viser et overforbruk på kr 6.. Dette skyldes i hovedsak økningen i elevtallet. Kvalitet: 53 42

143 Planlagte tiltak er gjennomført. Det tradisjonelle «eldretreffet» ble arrangert i november. Høstens forestilling, «Julestri», et samarbeidsprosjekt mellom kulturskolen og mellomtrinnet, ble framført i Idrettshuset i desember. 2 SKOLEFRITIDSORDNING I. Ansvarsområdets oppgaver SFO er hjemlet i Opplæringsloven (2) 3-7, hvor alle kommuner pålegges å gi et slikt tilbud, men uten å definere kapasiteten i eller tilgjengeligheten til dem.: "Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for. 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på -7 årstrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet." Gjennom virksomhetens egne plandokumenter profileres og tilpasses tilbudet i forhold til brukernes behov og rammebetingelser. SFO har 4 ulike tilbud før og etter skoletid på elevenes skoledager. I tillegg tilbyr SFO et frivillig gratistilbud med leketime under tilsyn i skoletida. Etter utvidelse av timetallet og pålegg om leksehjelp til elever i skolen har vi ikke like mange leketimer som før. Leksehjelp er lagt til slutten av skoledagen (i leketimen), slik at elevene ikke skal få lengre skoledager. Nytt av året er at nesten alle elevene i SFO deltar på basisgym i Tydalshallen en ettermiddag pr uke. Dette er et aktivitetstilbudet som foregår i regi av Tydal idrettslag. I tillegg er noe av undervisningen i Tydal kulturskole lagt inn i SFO sin tid. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 386 Antall årsverk Elevtall SFO 2 III. Budsjett 22 Regnskap ,2 Vår 4 Høst 8 Evaluering drift Driftsregnskapet viser et underforbruk på kr. 25. Vi har ved fravær ikke leid inn vikar på alle vakter, men heller omorganisert litt på personalet slik uten at det har gått ut over kvaliteten. Ingen investeringer i 22, men her gjelder det samme som for skolen

144 IV. Måloppnåelse Økonomi: SFO har holdt seg innenfor de vedtatte rammer. Kvalitet: SFO er ei avdeling som har et godt kompetent personale. De ansatte ved SFO har kombinerte stillinger slik at de jobber både i SFO og skole. SFO har ikke mottatt noen skriftlige klager og det ser ut til at barn og foreldre er godt fornøyd med tilbudet. Det har ikke vært gitt tilbud om skolefritidsordning på fri- og feriedager. 22 BARNEHAGE I. Ansvarsområdets oppgaver Barnehagens oppgaver er hjemlet i lover og forskrifter. Barnehagen skal legge et grunnlag for livslang læring. Barnehageloven av. januar 26, med ny formålsbestemmelse som trådte i kraft. august 2. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverd og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Alle har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet fyller ett år senest innen utgangen av august det året de søker. Hvis barnet er under ett år, kan de få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet. I tillegg må barnehagen: - Jobbe etter kommunale planer og vedtekter - Jobbe etter andre vedtatte satsingsområder fra statlig hold. Barnehage for alle og en tilgjengelig barnehage

145 II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 3 37 Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap ,8 Evaluering drift Oversikt over antall barn i barnehagen, og bruken av helplasser og 8 % plasser. Totalt Helplasser 8 % plass 6 % plass 5 % Vårhalvåret (april) Høsthalvåret (desember) IV. Måloppnåelse Generelle mål (23-26) Vi har laget en plan for vurderingsarbeidet, det er satt i system. Vi har ikke arbeidet nok med pedagogisk dokumentasjon. Vi vektlegger fysisk aktivitet, både med basseng, hallaktiviteter ski og turer i skog og mark. Barns medvirkning jobber vi godt med, det samme med språk og IKT, har kjøpt 2 Ipader til barnehagen. Disse brukes aktivt opp imot barna, og barn helt ned i -2 års aldere vet hvordan de skal manøvrere seg fram på en Ipad. Vi jobber systematisk med å utvikle voksenrollen, både gjennom beste praksis metoden og ellers. Konkrete mål Vi arbeider systematisk med kvalitet, gjennom CAF og arbeidsmåten beste praksis. Vi har fått på plass en arbeidstidsordningsplan for begge yrkesgrupper. Vi skal fortsette og styrke barns medvirkning gjennom å skolere personalet mer i begrepet og kravet som ligger i loven

146 ANSVARSOMRÅDE 3 HELSE, SOSIAL OG OMSORG 3 ADMINISTRASJON HSO I. Ansvarsområdets oppgaver Administrasjonen har som oppgave å administrere og koordinere sektorens oppgaver, samt overordnet økonomiansvar. Dette innebærer også utviklings- og strategiarbeid. Det ligger ikke lønnsmidler til området, helse- og sosialsjef tilhører sentraladministrasjonen. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 482 Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Samhandlingsreformen trådte i kraft..22. På forhånd var det en del usikkerhet knyttet til denne og hvordan den ville slå ut for den enkelte kommune. Et viktig virkemiddel i samhandlingsreformen er kommunens plikt til medfinansiering når kommunens innbyggere blir innlagt på sykehus eller får poliklinisk behandling. Midler til dette ble tildelt gjennom rammefinansieringa fra staten. Kommunen betaler et akontobeløp og ved årets slutt summeres faktisk forbruk. Forventet kostnad ved årets begynnelse var kr for Tydal. Dette viste seg å være for lite, slik at akontobeløpet ble justert, og vi har nå betalt kr i medfinansiering i løpet av året. Kommunen har ikke hatt utgift til utskrivningsklare pasienter som har blitt liggende på sykehus. Ellers har vi ikke merket særlig endring i utskrivningspraksis fra sykehus hittil. Pasienter utskrevet til kommunen har ikke hatt særlig større hjelpebehov og stilt større krav til kompetanse enn tidligere, slik det oppleves i en rekke andre kommuner. St.Olavs hospital, som er vårt lokalsykehus, har også i svært liten grad benyttet seg av anledningen til å skrive ut til DMS (distriktsmedisinsk senter. Samtidig med skifte av samhandlingsleder innenfor helse i Værnesregionen ble det opprettet et fagråd bestående av sektorsjefer og kommuneoverleger i de 4 samarbeidskommunene. Dette skal være et rådgivende organ overfor AU, samt gjennom samhandlingsleder, bidra til vår innflytelse i arbeidet opp i mot helseforetakene. Gjennom fagrådet har det bl.a. vært arbeidet med en ny prosjektplan for prosjektet Samhandling innen helse- og omsorgstjenester i Værnesregionen. I tillegg til utredning av nye samarbeidsområder vil videreutvikling og tilpassing av de samarbeidsområdene vi har etablert være en viktig del

147 Folkehelsegruppa har fungert gjennom året og er i ferd med å finne sin form. Et arbeidsutvalg har arbeidet fram en folkehelserapport etter lov om folkehelsearbeid, og gruppa har gitt signaler til arbeid med planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Gruppa har også holdt et åpent møte for kommunens innbyggere med fokus på barn og ungdom. Demensteamet har kommet godt i gang med sitt arbeid. Teamet har hatt møter gang i mnd. Det har vært en del oppfølginger, og en ser at det blir flere og flere henvendelser/oppgaver innen dette området. IV. Måloppnåelse Sektoren har samlet sett hatt faglig og kvalitetsmessig utvikling av tjenestene som mål. Dette har det vært arbeidet med både internt og gjennom Værnesregionen. Internt har en fortsatt arbeidet med utvikling av arenaer for samhandling og oppfølging. I tillegg til månedlige sektormøter med representanter fra de forskjellige ansvarsområdene, har vi hatt avdelingsmøter og oppfølgingsmøter innen de enkelte områdene. De 3 tjenestelederne i sektoren og alle ansatte i helse har hatt medarbeidersamtaler med helseog sosialsjef. Bruken av Inn på tunet som et tilbud til brukere innenfor flere områder har blitt videreført og utviklet. Det har vært arbeidet med avtaler og system for kvalitetssikring og oppfølging. Vi har kun hatt skriftlig avtale med en av de to tilbyderne i kommunen i 22. Nye avtaler vil komme på plass i 23. Det har også i år vært gjennomført en rekke kompetansehevende tiltak, for det meste kurs av kortere varighet. Sektoren har også i år mottatt midler gjennom kompetanseløftet 25, men det er mulig å utnytte muligheten i denne ordningen enda bedre- for å jobbe mer målrettet med kompetanse. Felles løsning for leasing av videokonferanseutstyr i Værnesregionen gjør det mulig med felles kurs gjennom denne. Dette er prøvd med godt resultat, og det vil videre bli laget felles kursplaner der alle kommunene bidrar. Kvalitetsarbeidet gjennom CAF har også vært noe arbeid med prosedyrer. Alle områdene har begynt arbeidet med å legge inn prosedyrer på Kvalitetsida. Det vil fortsatt måtte fokuseres sterkt på dette arbeidet i året som kommer. Arbeidet viser også at det på noen områder mangler en del skriftlige prosedyrer, og produksjon av disse er tidkrevende. Etikkprosjektet gjennom KS som ble startet i 2 er videreført i 22, slik planen var. Innenfor omsorg har dette fungert svært godt, mens det har vært mer vanskelig å få til system for gjennomføring innen helse. Helse vil i 23 satse på etikksamlinger annenhver fredag på morgenen, der sektorsjef også vil delta. Alle avtalene som er pålagt gjennom den nye Helse- og omsorgstjenesteloven er forhandlet fram og vedtatt politisk. I forhandlingene har kommunen vært representert gjennom 58 47

148 Værnesregionen. Det samme gjelder vår representasjon inn i administrative samarbeidsutvalg for sykehusene, og i arbeidet med rutiner og prosedyrer knyttet til samhandling rundt de enkelte avtalene. Arbeidet her er viktig, ikke bare faglig, men også økonomisk. Vertskommuneavtale for DMS, Frisklivssentral og Værnesregionen legevakt ble vedtatt politisk. Et utvalg av rådmannsgruppa framforhandlet også nye avtaler for økonomi knyttet til samarbeidsområdene. Større andel fordeles nå på innbyggertall, dette er gunstig for Tydal. Gjennom avtale nr.4 med helseforetakene ble det på slutten av året opprettet 4 senger for øyeblikkelig hjelp døgnopphold ved DMS. Dette er ikke lovpålagt før i 26, men Værnesregionen prøver det ut nå. Dette er i sin helhet finansiert ved tilskuddsmidler. Fordi St.Olavs hospital har skrevet ut få pasienter til intermediærsengene ved DMS, har vi ikke fått prøvd ut samhandling og pasientflyt via DMS slik vi hadde ønsket. Samarbeidet med Værnesregionen Frisklivssentral har fungert godt. Den fungerer som støtte og pådriver overfor det lokale arbeidet, og har bidratt med kompetanse inn i en rekke tiltak i kommunen. Vend Risk- prosjektet og prosjektet med diabetessykepleier i kommunene har fungert greit for Tydal., men dia- prosjektet har ikke gått like greit over alt ellers i regionen og dette kan gi konsekvenser for hvordan det skal videreføres. Fagnettverk innen kreftomsorg i Værnesregionen har fungert ok, men fagnettverk innen KOLS / lungesykdommer ikke så bra. Begge disse nettverkene vil bli fulgt opp for styrking og videreutvikling. Felles Forvaltningskontor i Værnesregionen ble etablert i 22. Dette sikrer tilgang på bredere kompetanse i saksbehandlingen, og skal gi et faglig miljø som sikrer brukernes rettigheter. Dette ser vi allerede konturene av gjennom det systemet og de rutinene som kontoret er i ferd med å innføre. Det ble i 22 inngått avtale med krisesenteret i Nord- Trøndelag. Dette sikrer kommunens innbyggere et lovpålagt tilbud. Det var ikke mulig å få til avtale med krisesenteret i Trondheim pga. manglende kapasitet der. 3 BARNEVERN I. Ansvarsområdets oppgaver Barneverntjenesten og oppgavene er hjemlet i Barnevernloven. Tjenesten drives av Værnesregionen barneverntjeneste. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Budsjett 22 Regnskap

149 Sum drift Antall årsverk III. Evaluering drift Antall barnevernssaker har vært ganske stabilt i året som har gått, det samme har utgiftene. Utgiftene til drift og administrasjon barnevern fordeles etter fordelingsnøkkel som er vedtatt i Værnesregionen, mens tiltak i og utenfor familien belastes den enkelte kommune. For samarbeidende tjenester i Tydal oppleves det at tilgjengeligheten til barnevernet i perioder er for dårlig. Dette kan sannsynligvis delvis forklares i stort press på tjenesten og manglende ressurser. Dette er tatt opp, men det må fortsatt arbeides med. Det vises til ellers til egen evaluering av samarbeidet innen barneverntjenesten. IV. Måloppnåelse Ny vertskommuneavtale for Værnesregionen barneverntjeneste ble vedtatt. Samarbeidet i Værnesregionen er avgjørende for å ha en barneverntjeneste som oppfyller krav til kompetanse og habilitet i en liten kommune som Tydal. I tillegg innebærer samarbeidet at kommunen er tilknyttet barnevernsvakt. Det må arbeides videre med utvikling av det tverrfaglige samarbeidet om barn og unge, og hvordan kommunens oppfølging av barneverntjenesten skal gjøres.. 32 HELSESTASJON I. Ansvarsområdets oppgaver Helsestasjon og skolehelsetjenesten skal være et lavterskeltilbud for barn og unge i alderen 2år. Den skal ivareta det helhetlige forebyggende og helsefremmende arbeidet rettet mot gravide, barn og unge, ved å forebygge sykdom og skade og fremme god fysisk og psykisk helse. Tjenesten skal også bidra til å fremme gode sosiale og miljømessige forhold, bidra til kommunens oversikt over helsetilstanden og faktorer som kan virke inn på helsen til målgruppen. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 52 Antall årsverk Budsjett 22 Regnskap ,

150 Helsestasjonen har et overforbruk på 42. kr. Dette skyldes utgifter knyttet til lokal frisklivssentral som i 22 har vært belastet dette ansvaret. III. Evaluering drift Fra januar og ut prosjektperioden 3.5 var helsesøster engasjert i 25 % stilling som leder for helsestasjonsprosjektet i Værnesregionen. Frisklivssentralen har i 22 vært en del av dette ansvarsområdet og helsesøster har også arbeidet i engasjement som frisklivskoordinator i % stilling hele året. Frisklivssentral: Drifta baseres på veileder utarbeidet av Helsedirektoratet.22 har i stor grad gått med til å synliggjøre tilbudet og knytte til seg samarbeidspartnere. Frisklivssentralen skal i stor grad også spille på eksisterende tilbud og samordne disse. Tydal har mye kompetanse som kan benyttes, og flere tjenesteområder bidrar. Det ble avholdt et Bra Mat kurs og røykesluttkurs. Det ble ikke nok deltakere til å gjennomføre disse kursene en gang til. De fleste som har utløst resept på Frisklivssentralen har selv tatt kontakt for å få hjelp i forhold til kost, fysisk aktivitet, røykeavvenning og mestring av kronisk sykdom. Felles frisklivssentral i Værnesregionen fungerer som en overbyggende enhet og det er etablert faste fora for samarbeid. Helsestasjon og skolehelsetjeneste: Helsesøster leder samordningsteam for barn og unge, og deltar som før i ressursteam i skole og barnehage. Fra 22 skal vekt og lengde på 3. og 8. klasse tas. Fysioterapeut deltar i større grad enn før inn på helsestasjon og i skolehelsetjeneste. Nytt fagsystem for helsestasjonene i Værnesregionen ble innført medio september. I den forbindelse var det 3 dagers opplæring på Stjørdal. Det ble i forkant arbeidet en del for å lage felles maler. Helsestasjonene ser behov for en felles ressurs i Værnesregionen i forhold til dette fagsystemet. Med nytt fagsystem kan brukere som ønsker det nå få varsling på SMS dagen før med påminnelse om time på helsestasjonen. Antallet ungdommer som benytter helsestasjon for ungdom har tatt seg litt opp i 22. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse på nett som satte fokus på denne tjenesten. Den viser at man må være mere aktiv for å nå denne brukergruppen. Ellers har helsesøster generelt hatt økende henvendelser i forhold til ungdomshelse, både i forhold til ungdomsskole og ungdommer som går på skole utenom bygda. Spørsmål om utenlandsvaksinering har vært stabilt i 22. IV. Måloppnåelse Helsesøster i Tydal har hatt en aktiv rolle i helsestasjonsprosjektet både som prosjektleder og etterpå. Det er utarbeidet samarbeidsavtaler med helseforetakene. Disse skal sikre god overgang fra barselavdeling og ut i kommunene for mor og det nyfødte barn. I tillegg er det innført 2 faste samarbeidsmøter med sykehusene pr.år for helsestasjonene i Værnesregionen. Gjennom prosjektet er det også utarbeidet en felles nettside for helsestasjonene i 6 5

151 Værnesregionen Denne skal bidra til trygghet og kunnskap. Prosjektet er på mange måter enestående i sitt slag og har derfor vakt oppmerksomhet og blitt presentert på en rekke arenaer. Helsesøster har i forhold til CAF oppgave hatt et eget fokusområde med samarbeidsavtaler med faggrupper som det i forskriften er sagt skal jobbe i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Samarbeidsavtale med fysioterapeut og jordmor er ferdige, avtale med lege er fortsatt under utarbeidelse. Ellers er det jobbet med felles prosedyrer for helsestasjonene i Værnesregionen. Disse er blitt lagt inn i Kvalitetssida på INNSIDA. Dette arbeidet fortsetter i 23. Det ble annonsert tilbud om ICDP- kurs (foreldreveiledning) for foreldre til barn under skolepliktig alder høsten 22,men det ble for få påmeldte. Dette tilsier at det kanskje kan være tilstrekkelig å kjøre dette hvert annet år. Tydal har nettverksgruppe sammen med Selbu, noe som er greit i forhold til å kjøre mest mulig like kurs og å utveksle erfaringer. 32 JORDMORTJENESTE I. Ansvarsområdets oppgaver Jordmortjenesten skal ivareta svangerskapsomsorgen i kommunen. Dette er hjemlet i Helseog omsorgstjenesteloven 3-2. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 68 Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap , Evaluering drift Jordmortjenesten driftes gjennom % jordmortjeneste som kjøpes fra Selbu kommune. Dette fungerer greit. Det ble født 5 barn i Tydal i 22. Det arbeides med ny plan for svangerskapsomsorgen i Tydal. Denne vil komme til politisk behandling i 23. Avtale om følgetjeneste er gjort. Dette innebærer at St.Olavs har en vaktordning rundt tidspunkt for termin for hver enkelt fødende. Det er 2 jordmødre som inngår i vaktordningen. Ingen av dem er bosatt i Tydal, men begge er bosatt nært fv.75 og kan møte ambulanse. Den ene av disse er samme jordmor som vi kjøper inn via Selbu. 62 5

152 IV. Måloppnåelse Avtale om følgetjeneste gir fødende i Tydal rett til vurdering av jordmor i forbindelse med fødsel. Jordmor vil følge hvis behov. Dette skal bidra til større trygghet og et bedre tilbud rundt fødsel enn før ordningen kom i stand. Jordmor og helsesøster har gjennomgått kurs i EPDS, en metode for kartlegging av mors psykiske helse før og etter fødsel. Dette er et tiltak for tidlig å fange opp de som kan ha behov for ekstra støtte i en periode. Kartlegginga er tatt i bruk. Dette innebærer også veiledning for jordmor og helsesøster ved distriktpsykiatrisk senter. Det ble gjennomført 5 veiledninger ved DPS i 22. EPDS er en metode som nå brukes i hele Værnesregionen. Gjennom samarbeid og avtaler mellom fastlege, jordmor og helsestasjon ytes det god svangerskaps-,fødsels- og barselomsorg i Tydal LEGETJENESTE I. Ansvarsområdets oppgaver Legetjenestens oppgave er å sørge for det allmennmedisinske tilbudet til Tydals befolkning. Oppgavene som legetjenesten utøver er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 og fastlegeforskriften. Kommunelegen i Tydal har nå 757 pasienter på fastlegelisten sin. Det har vært gjort 2 konsultasjoner med personer som ikke står på fastlegelista. Begge disse tallene gir en svak økning fra året før. Kommunelegen skal også være rådgiver innen smittevern, miljørettet helsevern og beredskap. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 295 Antall årsverk Budsjett 22 Regnskap , Legetjenesten har et mindreforbruk på 468. kr. Dette skyldes i hovedsak økte inntekter fra staten gjennom takstsystemet. Tjenesten har de siste årene hatt økt fokus på å føre riktige takster. III. Evaluering drift Vi har også i 22 hatt god og stabil legedekning. I tillegg til kommunelegen har vi hele året hatt turnuslege. Som vanlig har vi hatt medisinstudenter på høsten. Det har også vært stabilt mht øvrig personell, og det har stort sett vært greit å skaffe vikarer. Som vikar på forkontoret 63 52

153 leier vi inn sykepleier gjennom Selbu bedriftshelsetjeneste når det ikke er mulig å skaffe vikar i kommunen. Samarbeidet mellom legetjenesten og de øvrige tjenestene i kommunen er godt, og det er kommet på plass gode rutiner for dette. IV. Måloppnåelse Avtale om samarbeid i legetjenesten mellom Selbu og Tydal kom i orden. Mot en kompensasjon er Tydal gjennom avtalen sikret lege hvis uventet fravær oppstår. I tillegg ligger det i avtalen et samarbeid om legedekning i helger/ høytider når ikke legevakt dekker. Ny samarbeidsavtale om Værnesregionen legevakt ble vedtatt. Virksomhetsdata viser fortsatt at utkantkommunene bruker legevakta forholdsvis mindre, noe som vel er naturlig. Det har vært 2 møter i samarbeidsutvalg for legevakta. Kommuneoverlegen og helse- og sosialsjef har deltatt fra Tydal. I disse møtene presenteres arbeid med kvalitetssikring og utvikling på legevakt, samt statistikk. Samarbeidskommunene kan ta opp saker og ønsker for tilpasning. Samarbeidet oppleves som godt, og tjenesten å ha god kvalitet. Det er også gode rutiner for mottak og opplæring av turnuslegene, noe som gjør det lettere å rekruttere turnusleger. Samarbeidet er også bli viktig i forbindelse med innføring av nytt nasjonalt nummer for legevakt og innføring av nytt nødnett. Kommunelegen har, i samarbeid med teknisk etat, i 22 foretatt en gjennomgang og gitt ny godkjenning til skole og barnehage i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m., slik fylkeslegen anbefalte i Rapport om arbeidet med miljørettet helsevern i kommunene i Sør-Trøndelag- status pr I følge denne bør en revurdering og dokumentasjon foretas hvert 5.år. Det gjenstår fortsatt å lage en oversikt over oppgavene på dette området. 323 PSYKISK HELSEARBEID I. Ansvarsområdets oppgaver Psykisk helsetjeneste er et kommunalt lavterskeltilbud til mennesker i alle aldersgrupper Det være seg mennesker med psykiske lidelser, og mennesker som er i en vanskelig livssituasjon. De fleste henvisninger kommer fra fastlege, men tjenesten har også henvisninger fra omsorgstjenesten, Nav og spesialisthelsetjenesten. Noen tar også kontakt selv. Psykiatritjenesten arbeider med følgende: Støttesamtaler (råd og veiledning). Relasjon og nettverksbygging. Oppfølging og vurdering av medikamentell behandling. Aktivitet og sysselsetting. Mestring og angsttrening

154 Psykisk helsetjeneste i Tydal kommune er organisert som en egen tjeneste, med kommunelegen som nærmeste leder. Tjenesten består av 3 stillinger á 5 %: Sykepleier i 5% som har videreutdanning i psykisk helsearbeid, og tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. Miljøarbeider som er utdannet fritidspedagog i 5% som har mange års erfaring innen arbeid med barn og unge, og 5% ergoterapeut i stilling som psykisk helsearbeider. Det at tjenesten har ansatte med ulike utdanninger og erfaringer med både barn og unge og voksne bidrar til å styrke tjenesten. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 955 Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap ,5 Evaluering drift Ergoterapeut har hatt permisjon fra hele og deler av stillingen som psykisk helsearbeider i 22. Dette har for det meste blitt dekket opp ved innleie av miljøarbeider, i tillegg til hans faste stilling. I 22 har vi hatt ca: 25 samtaler på kontoret 5 hjemmebesøk inkludert telefonsamtaler, fysisk aktiviteter som trening på Trimbua, squash, svømming, gåturer og alpint. 8 Ansvarsgruppemøter/samarbeidsmøter. Psykisk helsetjeneste har fortsatt ordningen med teammøte» hver 4.dag, inkludert samarbeidsmøter med legetjenesten og omsorgstjenesten. Samarbeidsmøtene med legekontoret er svært nyttige. Det har vært mer vanskelig å få til godt system for møter med omsorgstjenesten, men dette kan være pga. en nedgang i pasienter som det samarbeides om. Samordningsteam for voksne, som har bestått av psykisk helsearbeider, fysioterapeut, Navleder og psykiatrisk sykepleier, ble evaluert høsten 22. Det ble bestemt å utvide teamet med en representant fra forvaltningskontoret. Dette skal bl.a. bidra til å sikre at pasienter/brukere som har behov for flere typer tjenester får de tjenestene de har krav på. Det er forvaltningskontoret som skal fatte vedtak om tjenester i etterkant av drøftinger gjort i teamet. Psykiatrisk sykepleier er som før fast medlem i Samordningsteam for barn og unge. Veiledning på DPS der psykiatrisk sykepleier deltar er videreført. I tillegg har Stjørdal DPS startet en «ambulerende virksomhet» som består av et team med psykiater, psykiatrisk sykepleier og vernepleier med tilleggsutdanning i psykiatri. Dette teamet har vært på besøk i 65 54

155 Tydal kommune 4 dager i 22. Her får Nav, omsorgstjenesten, helsetjenesten, skole og barnehage anledning til å komme og få veiledning på enkeltsaker og generelle problemstillinger. Vi har hatt positiv erfaring med denne veiledningen i 22. Psykiatrisk sykepleier er koordinator for ICDP veilederne i Selbu og Tydal og har deltatt på 4 Nettverksmøter pr. år sammen med andre koordinatorer fra Trøndelagsdistriktet. Veiledere fra Selbu og Tydal har også samarbeidsmøter 2 ganger pr. år. Pprogrammet «Psykisk helse i skolen» i ungdomsskolen er videreført. Psykisk helsetjeneste har i 22 brukt Inn på tunet gårdene i større grad. Dette er et viktig aktivitetstilbud for mennesker med psykiske lidelser og vi har positive erfaringer med dette tilbudet. Her ser vi at brukerne blir godt i varetatt, får nye mestringsstrategier, bedre selvtillit, møter andre mennesker og tør å bygge nye relasjoner og nettverk. Det er også i 22 brukt av de tilbakeholdte midlene til et aktivitetstilbud for barn som faller utenfor ordinære aktiviteter. Psykiatrisk sykepleier er leder av kommunens psykososiale krisegruppe. Krisegruppa har hatt henvendelse utenom 3 møter. Psykiatrisk sykepleier leder også etikkarbeidet innen helse. IV. Måloppnåelse Ut i fra målsettingen for psykisk helsetjeneste i 22 er stort sett alle målene nådd. Det vi i ikke har fått til er å bedre informasjonsarbeidet om tjenesten via brosjyrer og markering av Verdensdagen for psykisk helse. Vi har det siste året sett en økning av unge voksne som har behov for tjenesten psykisk helsetjeneste 324 AMBULANSETJENESTE I. Ansvarsområdets oppgaver I henhold til Lov om spesialisthelsetjenesten er det helseforetakets ansvar å sørge for ambulansetjeneste. Tydal kommune har drevet tjenesten i egen kommune etter kontrakt med helseforetaket. Ambulansetjenesten har vært drevet etter helseforetakets faglige retningslinjer og krav. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift -23 Antall årsverk Budsjett 22 Regnskap , 66 55

156 Det har i 22 vært et overforbruk i forhold til det som var budsjettert. Dette gjelder lønn og skyldes i stor grad økte lønnsutgifter, bl.a. som følge av kompetansetillegg. Det vil også komme lønnsutgifter for ambulansetjenesten i 23. Dette gjelder etterbetaling av overtid og høytids- og helgetillegg for desember 22. III. Evaluering drift I 22 har det vært gjort 2 turer, noe som er en liten økning fra året før.. Ambulansetjenesten har hatt samme faste stab som tidligere. Som tidligere er det også etter avtale leid sykepleiere fra sykehjemmet som vikar. I forbindelse med at Helseforetaket selv tar over drifta av ambulansetjenesten fra..3 har det vært en del møtevirksomhet og forhandlinger. Alle ansatte har takket ja til overgang til ny arbeidsgiver. Avtale om gjenkjøp av arbeidskraft innen omsorgtjenesten og som vaktmestere er gjort, slik at de ansatte etter eget ønske har fått videreført ordningen med arbeid i kommunen på dagtid i vaktperioden. Dette oppleves som meningsfullt for de ansatte og som en god ordning for kommunen. I tillegg ønsker kommunen å bidra til at den gode kvaliteten på ambulansetjenesten i Tydal blir videreført. Det er gjort avtale om leie av bygg og utstyr. Det ble samtidig gjort avtale om ombygging og oppgradering av lokalene. Dette arbeidet er påbegynt. Kommunen får dekning for sine utgifter gjennom leieavtalen. Salg av ambulansebil og personlig utstyr vil bli inntektsført 23. Måloppnåelse Ambulansetjenesten har videreført det gode arbeidet med kompetanseutvikling og rekruttering. Hospitering i Trondheim med 34 vakter fordelt på 4 ansatte og vikar er videreført. Det samme er intern kursdag hver uke. Det er gjennomført forhandlinger og inngått avtaler som skal sikre fortsatt god ambulansetjeneste i Tydal. De ansatte er fra kommunens side ivaretatt så godt det har latt seg gjøre, gjennom medvirkning og informasjon. 33OMSORGSTJENESTEN I. Ansvarsområdets oppgaver Omsorgstjenesten dekker både sykehjemsdrift og alle tjenester som ligger under hjemmetjenesteområdet. Det er felles ledelse og personellressurs for begge disse områdene. Tydal syke og aldershjem er kommunens eneste institusjon for heldøgns pleie. Her finnes 6 sykehjemsplasser for langtidsopphold, og 4 plasser for korttidsopphold/avlastningsopphold. Korttidsopphold brukes til utredning/behandling, og til rehabilitering. Av de 6 plassene, benyttes 5 av disse i en egen skjermet enhet for demente

157 Hjemmetjenester: Dette er tjenester som hjemmesykepleie. Praktisk bistand Hjemmehjelp og vaktmester. Praktisk bistand - opplæring. Trygghetsalarm. Matombringing. Avlastning Omsorgslønn. Støttekontakter. Alle disse tjenestene er vurdert i helse og sosiallovgivningen og blir saksbehandlet i enkeltvedtak som beskriver hva hver enkelt tjenestemottaker har fått innvilget hjelp og bistand til. Hovedmålsettingen er å yte tjenester som gjør brukere i stand til å mestre sin helsesvikt og ivareta sin egenomsorgsevne så selvstendig som mulig. Dette så de kan bo i egen bolig lengre. Man ser at ved samhandling mellom brukere, interessenter og helsepersonell er det mulig å bo i egen bolig til tross store hjelpebehov. Trygghet, forutsigbare tjenester, samt et godt nettverk /privat hjelp er de viktige faktorene for å få til dette. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift Antall årsverk Budsjett 22 Regnskap ,5 III. Evaluering drift Sykehjemmet har i 22 hatt et gjennomsnittlig belegg på 73 %. Dette er en økning på 3 % fra 2. Derfor økte inntekter på brukerbetaling. Antall liggedøgn er på ca. 57. I tillegg kommer de forskjellige dagopphold. For hjemmetjenesteområdet har en i 22 sett en stabil tjenesteetterspørsel. Det har vært en fortsatt økende interesse for å leie trygde /omsorgsboliger i 22. Det er gjennomført en avtale med tilbyder aktiv/ grønn omsorg- et dagaktivitetstilbud for demente med veldig god kvalitet. Dette er et sentralt satsningsområde som man også har mottatt tilskudd på. Dette tiltaket gir de demente en aktiv hverdag der de får delta og mestre ut ifra sine muligheter og ferdigheter. Det er et tiltak som også kan være med på å utsette behov for sykehjemsplass for den enkelte. Det er innført multidose (ferdigpakkede ruller med medisiner) for beboere på sykehjem og for de hjemmeboende som trenger hjelp til legemiddelhåndtering. Oppstart av dette ble innført her i Tydal etter at en lengre felles anbudsrunde med VR ikke ble sluttført. Formålet er å redusere avvik øke kvalitet som skal gi større pasientsikkerhet. Det er samtidig blitt frigjort sykepleierressurser til mere brukerrettet tid da den manuelle dosettadministrasjonen i stor grad er blitt borte. Det tverrfaglige samarbeidet i Helse og Omsorg i Tydal er stabilt og godt. Det er flere etablerte samhandlingsarenaer. Internt kjøp vaktmestertjenester til hjemmetjenester, hjelpemidler og korttidslager tilsvarende 3 % stilling. Det kan ses et er noe økt behov på praktisk bistand til ved bæring, hjelpemiddelmontering/transport og vedlikehold

158 Det siste året med kommunalt samarbeid med ambulansetjenesten vedrørende felles bruk av personell er gjennomført. Bemanningssituasjonen i omsorgstjenesten er fortsatt stabil. Vi har hatt noen ute i permisjon, men dette har da gitt noen andre bedre rekrutteringsmuligheter. Det har ellers vært lite utskifting av personell det siste året. 4 % av rådgiverstillingen ble på oktober overført til interkommunalt forvaltningskontor i VR. Der blir alle søknader om tjenester i helse og omsorg og vederlagsberegning ivaretatt. Vi har således fått et mere tydelig skille på forvaltning og drift i tjenesten. Det er et veletablert samarbeid med frivillighetssentralen både for brukere av hjemmetjeneste og sykehjemsbeboere. Dette er et viktig tilskudd til de kommunale tjenestene og må verdsettes høyt. Sykefraværet i 22 var på 6,2. %. Det er noe lavere enn i 2, cirka halvparten utgjør naturlig langtidsfravær. Det har i 22 vært holdt ca.,6 årsverk vakant og tjenesten har redusert sin bemanningsplan tilsvarende. Dette har vært mulig på grunn av interne omdisponeringer/og endring i turnusplaner. Det har ikke vært noen flere muligheter til vakanser da ingen med naturlig avgang. Totalt antall årsverk omsorgstjenesten pr var 2,4 i turnus + rådgiver og leder. Omsorgstjenesten i Tydal har mange ansatte med høy formell og personlig kompetanse i tjenesten. Dette prøver vi å utnytte best mulig internt i avdelingen med oppgaver og ansvarsfordeling på tjenestenivå/tjenesteområder. Det er flere tiltak for å heve kompetansen i sykehjemmet, og forsøker også å rekruttere personell ved et aktivt samarbeid med utdanningsinstitusjoner. Vi har hatt både helsefagarbeider og kokkelærling i 22. Det er montert videokonferanseutstyr slik at vi kan følge internundervisninger med Dms og de andre kommunene. Og vi har møter som videokonferanse isteden for å måtte kjøre langt for korte møter. Dette er ressursbesparende både på arbeidstid og kjøreutgifter. Etikkprosjektet i regi av KS er videreført med en fellessamling i Selbu. Avdelingen har innført etikkstunder hver mandag i vaktskiftet som følge av dette prosjektet. Dette oppleves som svært positivt og konstruktivt for de ansatte. Det har vært oppstart med en ny gruppe på 6 stk. som i utdanningsløp som heter Demensomsorgens ABC- dette er et utdanningsløp over 2 år som forgår med lokale samlinger og eksterne samlinger sammen med kompetansesentret for demens. Flere sykepleiere og hjelpepleiere deltar i forskjellige kompetansenettverk i Værnes regionen. I siste halvdel 22 har vi brukt noe ekstraressurs til å få Intranettet/Innsida kvalitets siden opp å gå. Dette har vært nødvendig for å få dette til. Det har vært stort fokus på å høyne kvaliteten i elektronisk pasientjournal. Dette for å optimalisere mulighetene for elektronisk samhandling samt med samtidig mål om å høyne pasientsikkerheten og høyere kvalitet på tjenesteytingen. Det kan sees ut som et større overforbruk på diverse inventar og utstyr. Dette er både planlagte og ikke planlagte innkjøp som har vært nødvendig. Tørketrommelen på vaskeri ble i ustand, oppvaskmaskinen på Litj -Stuggu sa takk for seg. Nytt badekar på sykeavdeling, ny vedovn og lenestoler til avdelingen, ny kjøkkeninnredning på anretnings kjøkken m mere

159 Vi har fått en del gavemidler fra pårørendeforeningen som tilskudd til noen innkjøp. Driftstiltak IV. Måloppnåelse Omsorgstjenesten har hatt aktivt fokus kvalitetsutvikling, avviksbehandling i 22. Omsorg har siste halvår arbeidet med å bygge opp kvalitets siden. Ved årsslutt har avdelingen fått på plass mange arbeidsprosesser på Intranettet. Dette har vært et til dels utfordrende arbeid da den valgte SharePoint løsningen pr i dag ikke er spesielt brukervennlig. Det har også vært kvalitetsutvikling gjennom Caf, med fokusområde Pleie og omsorg ved livets slutt. Omsorgstjenesten har i 22 fortsatt vært bevisst på å redusere overtidsbruk det siste år og har i stor grad lyktes med dette. Arbeidsmiljøtiltak etter HMS- runder er i stor grad gjennomført. Også HMS bistand fra BHT i enkeltsaker. Det er gjennomført førstehjelpskurs med Bht. Medarbeidersamtaler er gjennomført. Og alle de ansatte planlegger fortsatt selv sin egen arbeidsplan/ønsketurnus etter gitte retningslinjer Omsorgstjenesten har som mål å være i forkant når det gjelder IT systemer ny teknologi/velferdsteknologi. Dette har vi i stor grad lyktes med. Økonomiske mål er godt i havn totalt sett. Årsaker til ansvarsområdets mindre forbruk 22: Økte inntekter med bakgrunn i økt pasientgrunnlag, tilskudds og refusjonsordninger. Redusert bruk av overtid Det tilsynelatende overforbruk på fast lønns post skyldes en svakhet i budsjettering i forhold til mål i økonomiplanen om innsparinger, lønnsvekst osv. Men økt pasientbelegg/brukerbetaling i 22 har dekket opp dette avviket. 333 REHABILITERINGSTJENESTE I. Ansvarsområdets oppgaver Rehabiliteringstjenesten består av % kommunal fysioterapeutstilling (inkl.2 % FYSAKkoordinator), 5 % ergoterapeut og privatpraktiserende fysioterapeut med 4 % driftstilskudd. Privatpraktiserende er lokalisert i Stugudal. Innenfor kommunehelsetjenesten er ikke lenger fysioterapi en lovpålagt tjeneste, men kommunen skal ha tilbud om behandling. Fysioterapeutens primærfelt er helsefremmende og forebyggende arbeid, kurativ behandling, og (re)habilitering. Dette foregår individuelt eller gruppevis, og arbeidet kan utøves på forskjellige steder. Pasientene betaler egenandel. 7 59

160 Ergoterapeutens oppgaver omhandler helsefremmende og forebyggende arbeid, behandling, (re)habilitering, og søknader om og tilpassing av hjelpemidler. Tjenesten har også ansvar for korttidslager av hjelpemidler til utlån. Ingen egenandel. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 563 Antall årsverk Budsjett 22 Regnskap ,9 Underforbruk på 2. kr gjelder lønn pga permisjon. Det har vært noen ikke-budsjetterte utgifter i forhold til utstyr som har måttet erstattes og repareres. Det ble søkt og innvilget kr.2.,- i støtte fra Tydal sanitetsforening til innkjøp av ny tredemølle. III. Evaluering drift Ergoterapeut har hatt % permisjon fra sin stilling frem til.august, og 4 % permisjon ut resten av året. Oppgaver innen ergoterapitjenesten har vært prioritert innen gjenværende stillingsandel. Det er gjennomført sittedans på Kafè Posten hver 4.dag med bra deltagelse. Oppstart på sykehjemmet i 23. Det er gjennomført skrivedans for skolestartere i barnehagen. Det har vært mange henvendelser relatert til syn og hørsel, ellers varierte oppdrag innen søknad om hjelpemidler og tilrettelegging av bolig/hjemmesituasjon. Rehabiliteringstjenesten med ergoterapeut i spissen arrangerte i høst en vellykket hjelpemiddeldag i Tydalshallen. Privatpraktiserende fysioterapeut oppgir å ha arbeidet 72 timer utover avtalen om driftstilskudd i 4 % ( 4, 4 t/uke) i 22, mot 33 timer i 2. Kommunal fysioterapeut har gitt 96 behandlingstimer i 22,mot 865 i av disse (5,4 %) gav honorartakst. Inntekt på egenandeler ca. kr. 67,-. Totalt antall pasienter fordeler seg på ca. /3 menn og 2/3 kvinner. Når det gjelder alder er den største gruppen mellom 9 og 67 år hos begge. Kommunal fysioterapeut har prosentvis noe større andel i gruppen 68 år og oppover. Antall behandlingstimer hos kommunal fysioterapeut inkluderer ikke barn på helsestasjon, undersøkelse av barn gjennom skolehelsetjenesten, behandling av beboere på sykehjemmet og hjemmeboende eldre, og gruppedeltagere på treningsgrupper. Kommunal fysioterapeut har hatt studentveiledning i 3 perioder, veiledning på Trimbua, samt deltatt i arbeidet med folkehelserapport. 7 6

161 IV. Måloppnåelse Rehabiliteringstjenesten har startet arbeidet med utvikling av retningslinjer/prosedyrer og innleggelse på Kvalitetssida, men det er ikke gjort så mye på dette området som en hadde målsetting om. Frisklivssentralen og Vend Risk: Fysioterapeut har gitt tilbud om trening 2 ganger i uka, åpent for deltagere i Vend Risk, Frisklivssentralen og befolkningen for øvrig. Bassenggruppen har fått et stort løft i antall deltagere etter åpningen av Tydalshallen. Målet om skriftlig avtale med helsestasjonen vedrørende samarbeid om 4 mnd-kontroller og skolehelsetjeneste er nådd. Det mangler per i dag et godt tilbud for barn som en «fanger opp» gjennom skolehelsetjenesten, og det kan bli nødvendig å sette av ressurser til dette. Økning i antall henvendelser og nye/andre oppgaver i 22 har gitt lengre venteliste for fysioterapibehandling. Per var det totalt pasienter som ventet på behandling hos kommunal fysioterapeut.. Gjennom året har ventetiden variert mellom -2 uker (for prioriterte diagnoser) og 6 mnd. Ventetid hos privatpraktiserende har variert mellom 2 uker og måned. Ingen pasienter stod på venteliste.pr Nasjonalt mål om økt satsning på helsefremmende og forebyggende arbeid samt prioritering av visse pasientgrupper (eks. opererte), vil kreve ressurser, noe som kan gi lengre ventetid for kronikere. 334 KJØKKEN I. Ansvarsområdets oppgaver Kjøkkenet har ansvaret for all mat og drikke som sykehjemmets beboere, avlastnings og dagpasienter trenger. I tillegg lages det middag for utkjøring til hjemmeboende brukere. Kjøkkenet har i store deler av året hatt møteservering. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift.622 Antall årsverk Budsjett 22 Regnskap ,7 72 6

162 III. Evaluering drift Inneboende I 22 hadde Tydal sykehjem 5.7 kostdøgn som kjøkkenet lagde mat til. Dette er en økning på 8 fra året før. I tillegg til dette kommer ulike dagopphold. Hjemmeboende Kjøkkenet sendte ut.96 middager i 22. Dette er en økning på fra året før. Kjøkkenets nærhet til avdelingene gir mulighet for dialog og samhandling i tillegg til rask levering for å tilfredsstille beboernes ønsker og behov. Ansattemiddagen før jul har blitt en fin tradisjon. Nytt i år var at middagen ble holdt i Tydalshallen. Dette medførte litt ekstraarbeid, men det gikk kjempebra.4 personer var innom hallen og spiste julemiddag på underkant av 2 timer. Siste års lærling, som tok fagbrevet.november, har supplert personalet store deler av året. Dette har gjort at det ikke har vært behov for innleie ved fravær fullt ut. Lærlingtida består av år opplærling og år verdiskapning. 2.august var en ny kokkelærling på plass på kjøkkenet. Den nye lærlingen skal ha 3 år i bedrift. Fra september har kjøkkenet/vaskeriet hatt en person på utplassering,5 dag pr uke. Kjøkkenets sykefravær var på 9, %, som er en økning fra året før, og som skyldes langtidsfravær. Vaskeriet fungerer bra. Det ble kjøpt ny tørketrommel i 22 ellers er alt utstyret av nyere dato. Vaskeriet har ei 5 % stilling fordelt på 3 dager i uka. Det blir leid inn ekstrahjelp ved behov samtidig som kjøkkenet hjelper til ved ledighet der. Kjøkkenet har ønsketurnus, dette fungerer godt. Kjøkkenleder har fortsatt ansvar for vaskeriet. Vikartilgangen på kjøkken og vaskeri er god. Kjøkkenleder har 4 % frikjøp som hovedtillitsvalgt i Tydal kommune. I forbindelse med Frisklivssentralen inngår kjøkkenleder som del av dennes ressursgruppe, og har deltatt på møter i Værnesregionen for planlegging av Bra mat kurs, samt på møter med lokal Frisklivssentral. Det er gjennomført kurs a 5 kurskvelder med kjøkkenleder som instruktør våren 22. Dette er timer som er avspasert på kjøkkenet. Det er ikke sendt krav til Frisklivssentralen på disse timene. IV. Måloppnåelse Kjøkkenet har stort sett nådd de målene som ble satt. Arbeid med kvalitetssida når det gjelder prosedyrer er startet, men ikke ferdig. Her må det settes av mer tid. Ernæringsarbeid har stått i fokus i 22. Dette er noe som videreføres neste år. Alle sykehjemmets lærlinger samt fagarbeider og sykepleier deltok på kurset Det gode måltid - Underernæring hos eldre. Ernæringsarbeid er et stort og viktig felt. Riktig ernæring kan bidra til bedre livskvalitet og overlevelse

163 Kjøkkenet har hatt bistand fra Selbu BHT når det gjelder HMS-arbeid. Det er gått gjennom arbeidsrutiner og arbeidsstillinger med tanke på forebygging av skader. HACCP (risiko- og sårbarhetsanalysen) er snart på plass. Nødvendige investeringer/innkjøp. Oppvaskmaskin kr 5..Vi fikk havari på oppvaskmaskinen, det var ikke lønnsomt å reparere den. 2. Vannbad kr 2. Varmeelementene sprakk, det var ikke lønnsomt å skifte. 3. Komfyr kr 5. Etter lengre tids redusert kapasitet ble det full stopp. Alle disse innkjøpene ble foretatt uten budsjettjustering. Et av problemene på sykehjemmet er at det er så mye kalk i vannet at det er med på å ødelegge vårt utstyr. Det er tidligere etterspurt et filter på hovedinntaket på sykehjemmet uten at noen tiltak er prioritert. Sykehjemmet har opp gjennom årene hatt store reparasjonskostnader pga. nevnte årsak 74 63

164 ANSVARSOMRÅDE 4 NÆRING, LANDBRUK OG KULTUR 4 NÆRINGS- OG KULTURKONTOR I. Ansvarsområdets oppgaver Avdelingen skal med sine tilgjengelige ressurser være en pådriver for næringslivet gjennom bistand til nyetableringer og utviklingstiltak. Det samme gjelder også for kulturarbeidet i kommunen, som skal tilrettelegges på en slik måte at det tjener lag og organisasjoner på en konstruktiv måte. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift.944 Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Det har i løpet av året vært arbeidet med næringsplan. I løpet av høsten er det kjørt interne prosesser for å forsere arbeidet med sikte på å ferdigstille planen medio 23. Høsten 22 ble det oppstartet en prosess med involvering av lag og foreninger med utgangspunkt i kulturplanen og planens handlingsdel. Prosessen skal ende opp med en frivillighetsmelding som planlegges ferdigstilt tidlig på høsten 23. I 22 ble det ansatt kulturkonsulent på avdelingen. Ny nærings- og kultursjef ble ansatt.9.2 (plassert under ansvar 2 Sentaladministrasjonen). Det har i løpet av høsten vært brukt tid og ressurser på videreføring av utvikling av bredbåndsnett i kommunen som konsekvens av salget av TKE og som avslutning av bredbåndsprosjektet. Dette har i hovedsak vært gjennomføring av salgsprosess og forhandlinger. Overforbruk skyldes i hovedsak vikariater innen avdelingen i løpet av året. I tillegg var nyansatt kommuneplanleggers lønnskostnad postert her i 6 måneder. Den foretatte budsjettjustering i løpet av året var ikke tilstrekkelig. Markedsføringskostnader vesentlig større grunnet opptrykk brosjyre, nytt reklamemateriell og annonsering. IV. Måloppnåelse Arbeidet gjennom året har vært preget av endringer i organisasjonen og utfordringer knyttet til kontinuitet. Det har i siste halvdel av året vært arbeidet med rutiner, arbeidsmetoder, intern arbeidsfordeling m.v. for å forbedre måloppnåelse

165 42 TYDAL NÆRINGSFOND I. Ansvarsområdets oppgaver Fondet yter bistand i form av tilskudd til etablerte bedrifter, nyetableringer og kommunale tiltak. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift III. Budsjett 22 Regnskap 2 22 Evaluering drift Tydal kommune ble tildelt 7. i regionale utviklingsmidler. I 22 ble det gjort en ekstrabevilgning fra disposisjonsfondet til næringsfondet på million kroner. Viser for øvrig til egen oversikt over næringsfondet i regnskapet. 43 TURISTKONTOR I. Ansvarsområdets oppgaver Servicekontoret i kommunen ivaretar drifta av turistinformasjonen i rådhuset. Drift av turistkontoret i Stugudal skjer gjennom egen avtale med Væktarstua Hotell AS. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 292 III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Overforbruket skyldes nyinngått avtale om turistinformasjon, som ble 5. større enn budsjettert. I tillegg ble det innkjøpt t-skjorter, capser og annet reklamemateriell for videresalg. Stordelen av dette foreligger på lager. 44 NÆRING I VERNEOMRÅDER I. Ansvarsområdets oppgaver Tilrettelegge for økt verdiskaping i randsonene til Sylan landskapsvernområde.. Å utvikle felles markedsføring, distribusjon og salg basert på kvaliteter og produkter knyttet til verneområdene og randsonen rundt Sylan og Tydal

166 2. Mobilisere næringsaktører innen reiseliv og omkringliggende næring til samarbeid i nettverk. Fokuset vil vare både på lokalt plan men også på regionalbasis. 3. Etablere positiv utviklingsbasert tenkning - fra vern til næringsutvikling. 4. Gi bistand til bedrifter i regionen som ønsker å utvikle produkter eller tjenester innen reiseliv. Dette gjelder og utvikling av attraksjoner og infrastruktur i kobling til verneområdene eller hos bedriftene i regionen. Prosjektet skal bidra til: Å utvikle verneprosessen til positiv næringsutvikling. Å bidra til reiselivsutvikling med lokal forankring og lokalt særpreg. Å tilstrebe felles markedsføring, distribusjon og salg av Sylan. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 442 Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Regnskapet for 22 for ansvar 44, Næring i verneområder, viser et overforbruk på kr Dette skyldes en forskjell mellom kommunens budsjettprosess, og Prosjekt Sylan sine tall. I det kommunale budsjettsystemet er det satt opp et helhetsbudsjett på kr 7 for 22. For prosjekt Sylan er det satt opp et budsjett på kr 87 kr for 22, vedtatt av prosjektets styringsgruppe i 22. Ressursbruken i regnskapet blir og litt misvisende da utbetalingene fra Fylkesmannen Sør Trøndelag og Sør-Trøndelag Fylkeskommune skjer på ulike driftsår. Det reelle prosjektregnskapet for forbruket i Prosjekt Sylan 22 er på 899. Budsjettet/bevilgningene var på 87. kr. Denne overskridelsen på kr 32 skyldes et par momenter som ble litt dyrere en antatt og som ble klarert med næringssjef innen utførelse. Det vurderes å være et stort potensial for økt verdiskaping med basis i naturkvaliteter, lokal kultur og eksisterende infrastruktur. Det har vært gjort et omfattende profileringsarbeid av Sylanområdet og lokale tilbud med bland annet utvikling og gjennomførelse av pakker. Prosjektet har vært en samarbeidspartner og støttespiller for enkeltaktører lokalt, samtidig som det er satset på nettverksbygging både lokalt og regionalt

167 Det er besluttet at prosjektet som det har vært, blir avsluttet i desember 22. Etter er det forslag om et interkommunalt samarbeidsprosjekt som heter «Utviklingsprogram Sylan». IV. Måloppnåelse Prosjekt Sylan har i 22 arbeidet etter de retningslinjer som har blitt utarbeidet på 3 styringsgruppemøter. Arbeidet har blitt utført på en god måte med lokal forankring og med ett tett samarbeid med berørte bedrifter og aktører i Sylan. 4 LANDBRUKSKONTOR I. Ansvarsområdets oppgaver Førstelinjetjenesten for nasjonal og lokal landbrukspolitikk. Ansvaret for å ivareta utviklingsog forvaltningsoppgaver tilhørende landbruksnæringa i kommunen. Dette innebærer samarbeid med bla. Fylkesmannen, Innovasjon Norge, Norsk Landbruksrådgiving, Nidaros skogforum samt de lokale faglagene i landbruksnæringa. Økonomiske virkemidler og prosesser for produksjon, velferd, nærings- og miljøtiltak i jord- og skogbruk, utbyggingstiltak, landbrukslovgiving og informasjon er en del av landbruksforvaltningens kjerneoppgaver. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 799 Antall årsverk Budsjett 22 Regnskap ,5 III. Evaluering drift Økt bemanning på kontoret fom Fram til da har man ikke hatt ressurser til å øke engasjementet i oppfølging av utviklingsarbeid på landbruksområdet. Med bemanningsøkningen har man prioritert investering i nødvendig kurs og kompetanseoppbygging. Med dette har forvaltningen kunne bidratt mer i prosess- og utviklingsarbeidet på landbruksområdet. Ellers har forvaltningen bidratt i arbeidet med ny strategisk næringsplan, og tiltaksoppfølgingen gjennom forstudie Tydalslandbruket. De statlige økonomiske virkemidlene til tydalslandbruket har dette året utgjort ca kr 8 mill. Skogbruksnæringa har hatt et avvirkningskvantum på vel 9. m3, derav ca 2.6 m3 tynningsvirke. Total førstehåndsverdi på tømmerleveranser ca 3 mill. kr. Dette medfører videre aktiviteter i form av planting og ungskogpleie i åra framover. IV. Måloppnåelse 78 67

168 Tydal kommune har ivaretatt de pålagte forvaltningsoppgaver innenfor landbruksområdet for året. Flere utviklingsoppgaver og oppfølginger har man måtte nedprioritere i tiden da ansvarsområdet var nedbemannet. Fra høsten 22 har landbrukskontoret blitt styrket med flere ansatte, og dermed benyttet muligheten til å utøve større bistand i nødvendig og planlagt prosess- og utviklingsarbeid i lokal landbruksnæring. 42 VETERINÆR I. Ansvarsområdets oppgaver Tydal kommune har ansatt egen veterinær som skal sikre den daglige kliniske praksisen hos husdyrbrukerne i kommunen. I tillegg skal kommuneveterinæren drive sykdomsforbyggende veiledning og være oppdatert på husdyrsykdommer og helsetilstanden til husdyr i distriktet. Utover dette praktiserer veterinæren i samarbeid med andre veterinærer i distriktet. Dette ansvarsområdet gjelder daglig klinisk veterinærpraksis, dyrevern og sykdomsforebyggende tiltak. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 86 Antall årsverk Budsjett 22 Regnskap ,5 III. Evaluering drift Tydal kommune har ansatt egen veterinær for å sikre den daglige kliniske veterinærberedskapen. Tydal kommune har for året mottatt stimuleringstilskudd på kr 38.,- for å ivareta denne tjenesten i en kommune med lav brukstetthet og lange avstander. Veterinæren bidrar til trygghet for husdyrbrukerne og dermed gi mulighet for god produksjon innenfor denne delen av landbrusnæringen i Tydal. IV. Måloppnåelse Den daglige kliniske veterinærtjenesten utføres i samsvar med kommunens målsetting om forsvarlig behandling og sykdomsforebyggende informasjon og veiledning. Kommuneveterinæren holdes faglig oppdatert og utøver sitt fag meget godt. 43 KOMM. ENGASJEMENT JORD- OG SKOGBRUK I. Ansvarsområdets oppgaver Tydal kommune skal legge til rette og støtte tiltak som bidrar til utvikling av landbruksnæringa i kommunen. Dette kan være økonomisk og faglig støtte til utviklingstiltak innenfor jord- og skogbruk i Tydal. II. Ressursbruk 79 68

169 Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 97 Budsjett 22 Regnskap III. Evaluering drift Egen søknadsrunde der Tydal formannskap vedtar prioritering av landbrukstiltak for tilskuddsstøtte. Dette skal være tiltak som er viktig for utviklingen av landbruksnæringa i kommunen. Retningslinjene i Strategisk næringsplan er grunnlaget for prioriteringene. Budsjettrammen for året tildeles. Ansvaret viser likevel overbelastning, noe som skyldes at tidligere års tildelinger blir utbetalt over dette ansvarsområdet. Arbeidsfristene for tiltaksgjennomføring må ofte settes seinere enn tildelingsår. Balansekonto brukes ved utbetalinger fra dette området. IV. Måloppnåelse Her vil det ikke være plass til de større satsingstiltakene innenfor landbruksnæringen. Mindre prioriterte enkelttiltak støttes. En ser nødvendigheten av at kommunen også kan bidra inn i enkelttiltak. Dette kan være utløsende faktor for at flere enkeltbrukere hver for seg og/eller i fellesskap gjennomfører satsingstiltak som er viktig for næringen. 44 JORD- OG SKOGEIENDOMMER I. Ansvarsområdets oppgaver Drift av Tydal kommunes jord-, skog- og utmarkseiendommer. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift -3 Budsjett 22 Regnskap III. Evaluering drift Ingen tiltak på skogsiden har vært nødvendig dette året. Innmarksareal som Tydal kommune eier leies ut på -års leiekontrakter. Det har vært liten etterspørsel etter salg av ved på rot dette året. IV. Måloppnåelse Utmarkseiendommene kunne vært utnyttet mer til veduttak. Innbyggere som ønsker å stå for hogst selv, men ikke har tilgang til ved på egen eiendom prioriteres. 45 VETERINÆRVAKT I. Ansvarsområdets oppgaver 8 69

170 Kommunene har fra..28 ansvaret for å sørge for tilfredsstillende tilgang til veterinærtjenesten og å organisere veterinærvakten. Veterinærberedskap utenom ordinær arbeidstid er nødvendig for å kunne ivareta god dyrevelferd, og for at samfunnet skal ha fungerende beredskap mot alvorlige smittsomme dyresykdommer. Ved overføringen av dette ansvaret skal staten finansiere ordningene fullt ut. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift Budsjett 22 Regnskap 2-87 III. Evaluering drift Selbu kommune administrerer denne vaktordningen for Selbu og Tydal. Finansieringen av ordningen er lagt opp slik at Røros og Holtålen også skal samarbeide om veterinærvakten i Neadalen i 6 mnd. i løpet av ett år. Dette medfører lange avstander og usikker tilgjengelighet av veterinærer som har vært vanskelig å gjennomføre både for kommunene og veterinærene. Da kommunene ikke har klart å gjennomføre de statlige innsparinger i utvidelse av vaktområdet har dette medført overforbruk i flere år. I henhold til samarbeidsavtale skal et evt. overforbruk deles likt mellom Selbu og Tydal. Tom. 2 har dette utgjort kr 86.85,- for Tydal kommune. Overforbruket for vakt 22 belastes kommende år. Fom. 23 er det vedtatt at Selbu og Tydal blir ett vaktdistrikt, mens Holtålen og Røros blir eget. Med dette forventes ikke mer overforbruk. IV. Måloppnåelse Kommunene i Neadalen har inngått avtaler med 5 veterinærer som skal inngå i beredskapen i vaktdistriktet Selbu/Tydal. Det har fra 23 lyktes å få til en ordning der kun Selbu og Tydal utgjør vaktdistriktet. 46 VEISYN I. Ansvarsområdets oppgaver Veisyn Tydal skal bidra til gode og positive tiltak langs hovedferdselsveiene i kommunen. Tiltak som bidrar til forbedret kulturlandskap og økt trafikksikkerhet. Videre skal dette kunne bidra til positive opplevelser når man ferdes langs FV 75. Dette vil også være et positivt bidrag for reiselivet i området. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift Budsjett 22 Regnskap

171 III. Evaluering drift Grunnet liten tilgjengelig ressurs i kommunen for å følge opp prosjektet er det ikke gjennomført tiltak i 22. IV. Måloppnåelse Økt ressurstilgang på avd. Næring og kultur gjør at videreføring av prosjektet skal vurderes kommende år. 42 UNGDOM I. Ansvarsområdets oppgaver Omfatter alt ungdomsarbeid inklusive sommerjobbordninga og Ungdommens Kulturmønstring. Arena Ungdom hører også til her. Ungdomsrådets styre, som består av 6 ungdommer ligger også inn under ansvarsområdet. I. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 8 II. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Underforbruk skyldes planlagte arrangement som ble avlyst grunnet liten påmelding. I tillegg ble et planlagt innkjøp til beachvolleybane utsatt i påvente av tomtespørsmål. 42 UNGDOMSKLUBB I..Ansvarsområdets oppgaver Ansvarsområdet ivaretar et fritidstilbud for Tydalsungdom fra 3.klasse og oppover. Juniorklubben er for ungdom i 3.-6.klasse. Ungdomsklubb fra 7.klasse og oppover. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 5 III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift 82 7

172 Et planlagt driftstiltak innenfor revy/teater ble utsatt på ubestemt tid grunnet mangel på instruktør. I tillegg var juniorklubben stengt halve året grunnet mangel på klubbledere. 43 SKOLE- OG FOLKEBIBLIOTEK I. Ansvarsområdets oppgaver Tydal bibliotek er et kombinasjonsbibliotek, og ivaretar både skole- og folkebibliotekfunksjoner. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 459 Antall årsverk Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Biblioteket er en viktig kulturinstitusjon. Tydal bibliotek har et godt og allsidig utvalg av egne medier. Samarbeid med blant annet Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, gjør at litteratur som ikke finnes lokalt raskt kan gjøres tilgjengelig for låntakere i Tydal. Tydal bibliotek har også et bokdepot på sykehjemmet. Det har i løpet av året vært arbeidet med å digitalisere boksamlingen. Stillingen som bibliotekar har vært ivaretatt av flere vikariat gjennom året med hovedfokus på å drifte biblioteket. 44 MUSEER/KULTURVERN I. Ansvarsområdets oppgaver Sikring, formidling og vidareutvikling av kulturarv, samt forvalting av museum og andre kulturhistoriske bygg. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 63 Budsjett 22 Regnskap

173 III. Evaluering drift Museumssatsinga har ligge på nede i fram til ny stillingsressurs innafor kultur starta opp i september. Tiltak vart difor ikkje sett i gang i 22. Dei midlane som er brukt i 22 gjekk til driftstilskott til Brekka bygdetun. 45 KAROLINERSPEL I. Ansvarsområdets oppgaver Oppgaven er i hovedsak å arrangere og utvikle spelet. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 35 Budsjett 22 Regnskap 2 57 III. Evaluering drift Oppsettinga av Karolinerspelet i januar 22 gjekk med stort underskott. Dette skyldast i hovudsak ein svikt i sponsorinntekter og tilskott, samt at utgiftene var høgare enn tidlegare år på grunn av kjøp av tenester frå eksterne aktørar. Publikumstalet var noko mindre enn tidlegare år grunna dårleg ver, men det utgjer likevel ikkje ein stor del av overforbruket. 46 TILSKUDD KOMMUNEDELPLAN ANLEGG I. Ansvarsområdets oppgaver Her tas det inn prosjekter som også berettiger søknad om spillemidler fra fylkeskommunen. Dette området synliggjør kommunens andel av finansieringa i prosjektene. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift III. Budsjett 22 Regnskap 2 89 Evaluering drift Tydal skytterlag sendte inn en søknad om spillemidler vedrørende elektrisk skiveanlegg på elgbane på Aune. Søknaden manglet godkjente vedlegg. 46 TILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER I. Ansvarsområdets oppgaver 84 73

174 Her er de kommunale kulturmidlene, som fordeles en gang hvert år, basert på søknader fra lag og foreninger. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 285 III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Det er stor søknad på kulturmidler, og det ble innvilget om lag 5% av omsøkt beløp, totalt sett. Dette bevitner en stor kulturell aktivitet i vårt lokalsamfunn

175 ANSVARSOMRÅDE 5 TEKNIKK OG MILJØ 5 ADMINISTRASJON OG SAKSBEHANDLING I. Ansvarsområdets oppgaver Administrativ ledelse for ansvarsområde 5. Saksbehandlingsoppgaver som har tilhørighet til fagområdet ivaretas av denne avdelingen som omfatter 4 ansatte med,6 årsverk. Vi har også ansvaret for en del plan- og prosjektoppgaver som har faglig tilknytning til området 5. En del av områdets fellesutgifter føres over dette budsjettområdet som må sees i sammenheng med område 52. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 27 Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap ,6 Evaluering drift Vi har dette året hatt full bemanning. En av de ansatte tar tilleggsutdannelse ved ingeniørhøyskolen på Gjøvik. Med det store etterskuddet vi har på oppfølging av en del oppgaver sliter vi fortsatt med strenge prioritering. Her må vi nøye følge gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser når det gjelder saksbehandlingstid. Arbeidet med kommuneplanens arealdel ble avsluttet og kommunestyret fattet i juni et enstemmig vedtak på det fremlagte forslaget. Tilbakemeldingen fra organisasjoner og forvaltning tyder på at de fleste er tilfreds med den vedtatte planen. IV. Måloppnåelse Vi sliter fortsatt med oppfølging og revisjon av en del kommunedelplaner. Her kan nevnes avfallsplan, trafikksikkerhetsplan og vegplan. Dette arbeidet vil vi prioritere høyt i BYGGESAK, PLAN OG OPPMÅLING I. Ansvarsområdets oppgaver Ansvarsområde omfatter plan- og byggesaksbehandling, behandling av delings- og oppmålingssaker og ansvaret for kommunens kartverk. Kommunens ansvar for geodata og geografisk informasjonssystemer ligger også til dette området. II. Ressursbruk 86 75

176 Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 626 Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap ,7 Evaluering drift Dette året har vi mottatt og behandlet litt færre byggesaker enn i fjor. Fristene er stort sett overholdt, og det er kun i forbindelse med sykdom og ferieavvikling vi får litt problemer (en saksbehandler tre ukers frist), men dette må man bare regne med. Det er kun overskridelse på noen få saker. Vi mottar fremdeles mange mangelfulle søknader, som krever ekstra oppfølging. Dette er det ikke så enkelt å få gjort noe med, siden storparten å våre kunder er privatpersoner. De profesjonelle aktørene leverer i større grad komplette søknader. Det gjennomføres fremdeles ikke tilsyn i byggesaker ut over ulovligheter kommunen får kjennskap til. I følge Plan- og bygningslovens 25- har kommunen plikt til å føre tilsyn i byggesaker, gjerne i samarbeid med andre kommuner. Tydal kommune har i dag hverken kompetanse eller kapasitet til å drive tilsyn med dagens bemanning, og bør vurdere å inngå et samarbeid med andre kommuner på dette området. På slutten av 2 innførte vi en ordning der en dag hver uke avsettes til matrikkelføring. Matrikkeldagen tar vi ikke imot besøk eller telefoner, og får gjort mye effektivt arbeid. I løpet av etterjulsvinteren 22 ble etterslepet på matrikkelføring fra tidligere år innhentet. Fra og med 2 har nye byggesaker blitt matrikkelført fortløpende og stort sett innen fristen på 5 dager. Vi jobber fremdeles med gamle feil som skal rettes opp i Matrikkelen. Dette er en stor oppgave som vi må ta fatt på i ledige stunder. På grunn av prosjekt vegadresser valgte vi å rette opp adresse-delen av Matrikkelen først. Dette er nå stort sett på plass. I løpet av dette året ble det avsluttet i overkant av matrikkelføringssaker på oppmålingsområdet. Disse fordeler seg på gamle midlertidige forretninger, nye oppmålingssaker og en del kvalitetshevinger og rettinger i matrikkelkartet. Saksbehandlingstiden ble omtrent halvert i forhold til året før. Restansen ved utgangen av året var 7 gamle midlertidige forretninger og 8 nye oppmålingsforretninger. Det forventes en økning i antall saker i kommende år. Den vedtatte kommuneplanens arealdel har medførte flere reguleringsplaner som er under arbeid. Vi har også innført en dag hver uke for matrikkelføring av oppmålingssaker. Dette fungerer bra og ønskes videreført som for byggsak. En dag fri for besøk og telefoner gjør sitt til at vi også på dette området får en mulighet til å utføre mye effektivt arbeid

177 Bruk av tjenestebil for oppmåleren fungerer meget bra og søkes videreført. Vedlikehold av FKB-data gjennomføres årlig i henhold til FDV-avtalen. Arbeidet med innføring av offisielle vegadresser er kommet godt i gang. Kommunestyret er oversendt saken og det er gjort vedtak i januar 23. Målet er at de offisielle vegadressene for de fleste eiendommene i Tydal er innført i 23. Registreingsarbeidet av VA-data pågår i samarbeid med kommunalteknisk avdeling, og kartet har blitt oppdatert kontinuerlig. Vi har i samarbeid med kommunen Rennebu, Røros og Midtre Gauldal fått tildelt skjønnsmidler fra fylkesmannen for å opprette digitalt planarkiv. Selve jobben starter i første kvartal i 23. Antall saker som har vært behandlet: Byggemelding ( 2-2) Ett-trinn søknad (delegert behandlet) ( 2-) Ett-trinns søknad (politisk behandlet) Rammetillatelser Igangsettingstillatelser Endringer i byggetillatelse Dispensasjonssøknader Klagesaker oversendt fylkesmannen Foreløpige svar (pga. mangelfulle søknader) Ferdigattester Utslippssaker Bruksendringer Antall kartforretninger: Saker etter jord- og delingsloven Saker behandlet etter matrikkelloven IV Måloppnåelse Vi er godt fornøyd med dette året hvor de fleste målene må klart sies å være oppnådd. 53 FESTEAVGIFTER I. Ansvarsområdets oppgaver Utleie av kommunale eiendommer til formål fritidsbebyggelse på Rotøya 9/26 og Øvlinglia 7/6 omfattes av dette området. Festeavgifter for utleie av parseller for pelsdyr på Løvøya og næringsformål på Græsli industriområde inntektsføres også her. Utgifter til leie av areal utgiftføres på dette området

178 II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift -2 III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Regnskapet viser at viser at inntekter og utgifter er i samsvar med budsjett. For 23 vil festavgiften for Øvlinglia hytteområde øke etter indeksjustering med kr. 3. IV. Måloppnåelse Målene for dette området er nådd. 54 KOMMUNAL VAKTORDNING I. Ansvarsområdets oppgaver I økonomiplanen for ble det opprettet vaktordning hvor utgiftene ble fordelt på de ulike ansvarsområdene som egne driftstiltak. For å forenkle kontering og føring av utgiftene ble det opprettet et eget ansvarsområde hvor fordeling av utgiftene skjer ved slutten av året. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Vaktordningen for de ulikedriftsområdene fungerer godt. Den betjener alle driftsområdene samtidig med at den får en del henvendelser som ikke har sammenheng med kommunens ansvarsområder og ansvar. Det registreres flere henvendelser hver vaktuke. Ikke alle henvendelsene trenger oppfølging før dagen etterpå. Utgiftene til vaktordningen fordeles og dekkes av de forskjellige driftsområdene. IV. Måloppnåelse Målene med teknisk vakt er oppnådd. Akutte hendelser kan tas vare på innen kort tid. Dette kan forhindre skade på personer, utstyr og bygninger. Samtidig er det god service ovenfor alle brukergrupper i kommunen at de kan få kontakt med noen når ting skjer. Målene for dette området er nådd

179 5 TELEFONI I. Ansvarsområdets oppgaver Kommunens telefonanlegg, både faste bedriftsinstallasjoner og mobile sambandsløsninger ivaretas av dette området. Nesten alle kommunale telefonabonnement sortere inn under dette ansvarsområde. Ansvaret for området er tillagt stillingen som IKT- konsulent. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 242 Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap ,2 Evaluering drift Resultatet dette året er meget tilfredsstillende. Vi fikk ny leverandør av tjenester i 22 da Ventelo overtok midt i året. Dette etter en anbudsrunde sammen med flere kommuner i MidtNorge. Det er derfor vanskelig å sammenligne trafikk og kostnader i forhold til tidligere år. Vi har i samarbeid med IKT- konsulenten som er ansatt i Værnesregion beregnet innsatsen på dette området til,2 årsverk. IV. Måloppnåelse Målene for dette området er nådd. Tjenesten har fungert tilfredsstillende gjennom hele året. Feil som har oppstått har vært utenfor kommunens ansvarsområde. Som tidligere opplyst er kommunens sentral nedbetalt og det er nå opprettet en vedlikeholdsavtale. 52 MILJØADMINISTRASJON I. Ansvarsområdets oppgaver Ansvarsområdets oppgaver er flere enn det som direkte kan knyttes opp til miljøvernarbeidet i kommunen. Saker etter motorferdselloven og viltforvaltning ligger til dette området. I tillegg utføres saksbehandlingsoppgaver som har med areal- og ressursforvaltning, planbehandling etter plan- og bygningsloven, jordloven og naturmangfoldloven. Stillingen ivaretar en del saker som vedrører kulturminner i utmark bl.a. pilegrimsleden. Fra september 28 har Tydal hatt forvaltningsansvaret for Sylan landskapsvernområde og Sankkjølen naturreservat. Noe som har ført til mer arbeid med forvaltningsplan og tillatelser etter forskriftene. I tillegg bistår stillingen med hjelp i forbindelse med kommunens hjemmeside og intranett. 9 79

180 II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 458 Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap ,8 Evaluering drift Det økonomiske resultatet på området viser at driftsutgiftene er i samsvar med vedtatt budsjett. Samarbeidet i Værnesregionen har medført at Tydal har bistått Selbu etter motorferdselloven. Saksmengden for vårt vedkommende har omfattet ca % stilling. Forvaltningsansvaret for Sylan landskapsområde har medført noe ekstraarbeid. Forvaltningsplanarbeidet er lagt på is i påvente av at den nye forvaltningsmodellen også skal gjelde for Sylan. Miljøvernrådgiveren har fortsatt bistått nærings- og kulturavdelingen i saker som omfatter pilgrimsleden. Etter at vi fikk ny kulturkonsulent er dette arbeidet i løpet av 22 gradvis overført til avdeling næring og kultur. Miljøfyrtårnsertifisering av Rådhus og 2 er igangsatt. Antall saker som har vært behandlet: IV. Motorferdselsaker 53 Jordlov 5 Konsesjon 2 Måloppnåelse Målene er oppnådd for avdelingen. Ingen saker av alvorlig karakter for miljø eller forurensning av noen art er skjedd. 53 RENHOLD I. Ansvarsområdets oppgaver Renholdsavdelingen har ansvaret for renholdet i alle kommunale bygg. I tillegg utføres renhold for noen private leietakere i kommunale bygg etter avtale og refusjon. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 3.53 Budsjett 22 Regnskap

181 Antall årsverk III. 8, Evaluering drift Som tidligere referert har vi nå lyktes med rekruttering av noen nye yngre renholdere. 3 av de ansatte har deltatt i fagopplæring og har avlagt fagprøve. Dette er meget positivt. Avdelingen betjener fortsatt en del leietakere med renhold i kommunale næringsbygg. Det regnskapsmessige resultatet er godt. Tross mange ekstraordinære oppdrag gjennom året som ikke omfattes av renholdsplanen har budsjettrammen vært overholdt. Disse oppdragene omfatter for det meste kommunale bygg og leiligheter. Det er ikke krevd dekning av utgiftene for disse oppdragene fra andre kommunale ansvars- eller brukerområder. Arbeidet med utarbeidelse av en ny renholdsplan ble iverksatt ved slutten av året. Renholderne som har avlagt fagbrev er engasjert i dette arbeidet. Tydalshallen har kommet til som nytt renholdsoppdrag. En ny stilling ble opprettet med denne som primærområde. Størrelsen på stillingen ble beregnet til,6 årsverk, men dette har vi allerede erfart ikke er tilstrekkelig. I forbindelse med revidering av renholdsplanen vil det bli kartlagt om det er behov for utvidelse av bemanningen ved avdelingen. Rundvask på skolen ble ikke gjennomført dette året. IV. Måloppnåelse Renholdsavdelingen har oppnådd sin mål dette året. Arbeidet synes å være tilfredsstillende tilrettelagt og sykefraværet har vært lavt. Alle ekstraordinære renholdsoppdrag har vært ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 53 VAKTMESTER I. Ansvarsområdets oppgaver Vaktmestertjenesten har ansvaret for alle kommunale bygg med unntak av noen spesielle bygg som betjener en del kommunaltekniske anlegg. Kommunens bygningsmasse er meget omfattende og består av bygg som betjener egne tjenester og brukere, næringslivsbedrifter og boliger for utleie. Avdelingen bistår også omsorgsavdelingen med noen tjenester. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Det regnskapsmessige resultatet for denne avdelingen er meget bra. 92 8

182 Ny vedlikeholdsarbeider er tilsatt ved vaktmesteravdelingen. Det vil bli en meget bra løsning. Vedlikeholdsplanen for de kommunale bygningene ble heller ikke gjennomført dette året. Tildelt budsjettramme på ansvarsområde 532 var vesentlig lavere enn vedlikeholdsplanen la opp til. Idriftsetting av Tydalshallen har medført en del ekstra oppgaver. Bruken av hallen har vært økende og avdelingen har etter hvert fått en del utfordringer og erfaringer med drift av en slik idrettshall. Samarbeidet med ambulanseavdelingen har også dette året fungert tilfredsstillende. 3 av ambulansetjenesten sine ansatte har bistått avdelingen med ulike drift- og vedlikeholdsoppgaver når deres primære oppgaver ikke har vært til hinder for dette. Denne ordningen opphørte ved slutten av året, men det er opprettet en ny avtale med Helse MidtNorge for 2 av de ansatte deltar. 3 av de ansatte i vaktmesteravdelingen deltar i kommunens teknisk vakt. Da store deler av kommunens bygningsmasse benyttes utenom ordinær arbeidstid er det en stor fordel at vaktmestere deltar i denne vaktordningen. Mange henvendelser mottas utenom ordinær arbeidstid. Kun akutte hendelser betjenes utenom ordinær arbeidstid. Avdelingen har ansvaret for drift og vedlikeholdsoppgavene på ansvarsområden 532 Kommunale bygg og anlegg og 533 Kommunale utleieboliger. Vedlikeholdsarbeider ble tilsatt fra mai. Lønnsutgifter er bevilget for hele året og dette kommer til utrykk med et mindreforbruk i regnskapet. Ekstrahjelp er innleid inntil vedlikeholdsarbeider ble tilsatt og utgiftene ble belastet område 532. Dett medfører at lønnsutgiftene er kr. 35 mindre enn budsjettert. Dette er en del av årsaken til overforbruket på ansvarsområde 532. IV. Måloppnåelse Vi har heller ikke dette året klart å opprettholde en tilfredsstillende standard på kommunens bygningsmasse. En del av de eldre bygningene krever ekstraordinært vedlikehold for å få en tilfredsstillende standard. De tildelte rammene for ekstraordinære vedlikeholdstiltak har de senere årene ikke vært i samsvar med vedlikeholdsplanen. Standarden på en del av kommunens bygninger har det således ikke vært mulig å opprettholde. Revisjon av vedlikeholdsplanen må gjennomføres i 23. Målene for å etablere en tilfredsstilende bemanning for å ivareta kommunale bygg er nå nådd. Under forutsetning av at vedlikeholdsplanen revideres og midler bevilges, for å rette opp den reduserte standarden på bygningene, vil denne kunne opprettholdes i årene framover. 532 KOMMUNALE BYGG, ANLEGG OG EIENDOMMER I. Ansvarsområdets oppgaver Dette området omfatter alle kommunale bygg som benyttes av helse- og omsorgssektoren, skolen, barnehagen, museet og kulturavdelingen, den kommunale administrasjon, reiselivet, 93 82

183 friluftslivet og en rekke bygg som er tilpasset og leies ut til næringslivsbedrifter i kommunen. De kommunale formålsbyggene utgjør et areal på 875 m2. I tillegg kommer nå Tydalshallen med 3 m2. Kommunale bygg utleid til næringsformål utgjør totalt m2. I tillegg kommer en del bygg tilknyttet kommunalteknisk avdeling og til andre formål som kultur- og friluftsformål. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 4.97 Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Vi har ansvaret for en meget omfattende og krevende bygningsmasse som dekkes over dette budsjettet. En del av denne bygningsmassen har blitt eldre og med manglende vedlikehold de siste 8 årene oppstår det behov for kostnadskrevende ekstraordinære driftstiltak slik at bruken av bygningen ikke skal bli for mye skadelidende. De fleste bygningene betjener brukergrupper det er vanskelig å ivareta når bygningene de er avhengig av å bruke ikke fungerer tilfredsstilende. Kommunen har som eier et stort ansvar for at bygningene tilfredsstiller kravene til helse, miljø og sikkerhet. Gjennom driftsåret blir vi stilt ovenfor utfordringer som det må finnes løsninger på. Alderen på en del av de mest sentrale bygningene er nå blitt så høy at akutte og kostnadskrevende hendelser oppstår. Gjennom driftsåret har vi i forbindelse med halvårsrapporten og statusrapporten også redegjort for disse utfordringene, manglende ressurser og at budsjettrammene ikke vil bli tilstrekkelige. Det økonomiske resultatet på dette området viser et overforbruk på kr 738. Årsaken til dette er mange. Strømutgiftene og kommunale avgifter er kr 75 høyere en budsjettert. Årsaken er høyre strøm forbruk og høyere priser. Vedlikeholdsutgiftene er kr 55 høyere enn budsjettert. Vedlikeholdsutgiftene omfatter driftsvedlikehold og ekstraordinære prosjekt. Kommunens omfattende bygningsmasse og store etterslep på vedlikeholdet har medført at mange ekstraordinære tiltak må iverksettes og gjennomføres i løpet av driftsåret. Samtidig har vi allerede for siste kvartal i 22 med drift av den nye Tydalshallen erfart at driftsutgiftene er større enn de var kalkulert med i vedtaket om gjennomføring av investeringsprosjektet. Vi har hatt mange lekkasjer på innvendige vannledningsnett på syke- og aldershjemmet dette året også. Vi så oss nødt til å leie inn eksperthjelp for å finne årsaken til at det oppsto slitasjehull på det innvendige rørnettet. Vi mener nå å kunne fastslå at høy sirkulasjonshastigheten på varmtvannet er en del av årsaken. Vi har også hatt havari på en pumpe vannanlegget på sykehjemmet. Totalt utgjør kostnadene til reparasjon av lekkasjer og vannpumpe kr.4. Det er også dette året lagt nytt gulvbelegg på en del av det eldste 94 83

184 arealet på sykehjemmet. En god del malerarbeider er også gjennomført. Kostnadene her utgjør kr. 6. I barnehagen ble også nødvendig og skifte ut varmtvannstanken til en kostnad på kr. 4. I Rådhus er det foretatt en del arbeider i forbindelse med rømningsveg NAV- kontoret. Kostnaden er beregnet til kr. 5 og det gjenstår kun montering av levert rampe/repo som skal monteres foran rømningsdøren. På skolen er det foretatt ekstraordinær lydisoleringstiltak og skifting av en god del ruter i vinduene. I tillegg er det skiftet vindu grunnet råte i karm. Totalt er det påkostet kr. 8. I forbindelse med utleie og tilrettelegging for ny installatør etter TKE er det foretatt en del ombygging i Utleiebygget. Kostnadene her beløper seg til kr.. I Næringsbygg i Græsli er det skiftet lysarmaturer i tak samt foretatt maling. Kostnad kr. 65. Totalt utgjør ekstraordinære kostnader til nødvendige tiltak kr Det ble også nødvendig å gjøre en del tiltak i forbindelse med flytting av branngarasje grunnet utvidelse av Coop Tydal. Kostnadene som påløpt omfattet brannsikker skillevegg, utbedring el. tavle og ny port i industribygg 2. Totalt kr. 3. Samlet utgjør alle disse tiltakene kr Drift av idrettshuset i 2. halvår av budsjettåret har også medført ekstra kostnader. Det samme har sansehagen på syke- og aldershjemmet. Det ble også nødvendig å investere i noe tilleggsutstyr til den nytilsatte vedlikeholdsarbeideren som er belastet driftsbudsjettet. Inntil vedlikeholdsarbeider ble ansatt ble det innleid ekstrahjelp og lønnskostnadene er ført på dette ansvarsområdet. Utgiftene til innleid hjelp beløper seg totalt til kr. 59. Dette kommer også til uttrykk ved et mindreforbruk på vaktmesteravdelingen. Området er også belastet noen driftsutgifter til byggekomiteen for Tydalshallen som utgjør kr. 4. IV. Måloppnåelse Med bakgrunn i begrensede resurser for å gjennomføre ekstraordinært vedlikehold i en omfattende bygningsmasse må vi si at målene ikke er nådd. Vi har i flere år ikke klart å ivareta bygningsmassen på en tilfredsstillende måte. Det oppstår nå oftere akutte behov for reparasjoner og vedlikehold gjennom driftsåret. I budsjettåret må også bygninger ominnredes grunnet skifte av leietakere. Samtidig må tiltak iverksettes for å ivareta endret bruk. Akutte hendelser må også ivaretas på en tilfredsstilende måte for å hindre at ytterligere skade påføres

185 V. Evaluering investering Investeringstiltak Tydalshallen Neatun Infrastruktur Tydalshallen Driftskontrollanl. Kunstgressbane Regnskap Budsjett 22 Regnskap 2 Merkn Bygging av Tydalshallen gjennomført som planlagt. Endelig byggeregnskap vil bli lagt frem. 2. Neatun ble kjøpt. 3. Infrastrukturtiltak ved Tydalshallen ble gjennomført som planlagt. En del av kostnadene er belastet byggebudsjettet for hallen. Her skulle det ha vært foretatt en overføring fra byggebudsjettet for Tydalshallen til denne investeringsposten, noe vi vil komme tilbake til i forbindelse med fremlegging av byggeregnskapet. 4. Sentral driftskontroll gjennomført som planlagt. 5. Utredning av kunstgressbane ble utsatt. 533 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I. Ansvarsområdets oppgaver Området omfatter forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale boligmassen kommunen disponerer for utleie. Trygdeboligene inngår også i dette området. Totalt utgjør dette område 4 utleieenheter fordelt i 4 bygninger. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift -898 Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Kommunen har mange utleieenheter. Budsjettet er ikke tilstrekkelig for å kunne opprettholde en tilfredsstilende standard på disse boligene. Regnskapet viser at budsjettet dette året er overholdt, men det har ikke gitt muligheter for noe omfattende ekstraordinært vedlikehold som forbedrer standarden på noen av boligenhetene. Alderen på boligmassen er også blitt høy

186 Året bærer preg av at det er gjennomført ordinært vedlikehold i tilknytning noen boliger. Mer omfattende tiltak har det ikke vært mulig å gjennomføre. Trygdeboligene har nå blitt istandsatt til en tilfredsstilende standard. Året må karakteriseres som et normalt driftsår uten større driftstiltak. Husleieinntekten er noe lavere enn budsjettert. Årsaken er at noe større utleieenheter har stått tomme dette året. IV. Måloppnåelse Det økonomiske resultatet viser at de budsjettert ramme er overholdt. Målet i den vedtatte vedlikeholdsplanen er ikke oppnådd da det ikke er stilt til disposisjon midler som forutsatt i planen. 54 MASKINER OG UTSTYR I. Ansvarsområdets oppgaver Kjøretøy og maskinelt utstyr ivaretas av dette ansvarsområde. Kommunen har et eget verksted med bemanning i et eget bygg på Berggårdsmyra. En del verkstedtjenester utføres også for andre kommunale avdelinger. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 95 Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap , Evaluering drift Driftsavdelingen disponerer mange kjøretøy og mye spesialutstyr som driftes og vedlikeholdes på dette budsjettområdet. Regnskapet viser et noe høyere forbruk enn budsjettet la opp til. Driftskostnadene for kjøretøy og utstyr er økende. Det vil derfor være behov for kommende budsjett må justeres noe opp. Hels, miljø og sikkerhet må nøye ivaretas når det gjelder transportutstyr og annet teknisk utstyr. IV. Måloppnåelse Målene for dette området er nådd

187 V. Evaluering investering Investeringstiltak Ny bil Steamkjel Regnskap Budsjett 22 Regnskap 2 Merkn Ny bil med utstyr anskaffet i henhold til budsjett. 2. Ny steamkjel anskaffet i henhold til budsjett. 55 VEGLYS I. Ansvarsområdets oppgaver Oppgavene innenfor dette området omfatter drift og vedlikehold av totalt 634 lampepunkter langs fylkesvegene, kommunale veger og i tilknytning til en del kommunale bygninger og plasser. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 246 Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Strømforbruket dette året utgjorde kwh mot kwh i 2. Tidligere tiltak har virket når det gjelder strømforbruket. Skifting av pærer og annet vedlikehold har vært gjennomført i mindre grad dette året. Driftstiltak Neabyen er gjennomført som planlagt. Veglys på strekningen Bjørkly ungdomshus Patrusli gård ble ikke iverksatt i påvente av opprusting av Stugudalsvegen. IV. Måloppnåelse Foruten bygging av nytt veglys langs Stugudalsvegen er målene for dette området oppnådd. 55 VEGDRIFT I. Ansvarsområdets oppgaver Det kommunale vegnett ivaretas av dette ansvarsområde. I tillegg kommer en del parkeringsplasser og utområder tilknyttet kommunal bygningsmasse som også dekkes av dette området. En kommunal tilskottsordning for private veger hører til her

188 II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift.682 Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap , Evaluering drift Vi har et merforbruk på dette området som utgjør totalt kr. 36. Dette området ivaretar kommunens vegnett og en rekke plasser og områder knyttet til ulike bygninger. Drift og vedlikehold av disse plassene har etter hvert blitt mer og mer krevende. Snø må kjøres bort og strøing, kosting og kantslått må gjennomføres. Dette oftere grunnet mye bruk av veger og plasser av myke trafikkanter. Vinterkostnadene for disse anleggene er blitt langt høyre enn forutsatt i budsjettet noe som kommer til uttrykk på driftsbudsjettet. Det hadde vært mer riktig å belaste ansvarsområde 532 med en del av utgiftene. Driften av parkeringsplassene ved Sandmælen, Moen bru, Tya bru, Stugudal Kapell (Rotodden) og Ystesosen er også kommunens ansvar. I tillegg tilrettelegges i Stugguvollmoen for parkeringsbruk ved behov. Kun parkeringsplassen ved Ystesosen er avgiftsbelagt. Regnskapet de senere år viser at driften av parkeringsplassen går med underskudd. Størrelsen på underskuddet varierer på grunn av snø- og vindforholdene. Vi vil nå ta opp driften av denne plassen til evaluering. Kommunens driftsavdeling utfører en god del av brøytingen knyttet til bygningsmassen. Dette medfører en del overtid og lønnskostnaden er kr 62 høyre enn budsjettert. Vegplanen for kommune er under behandling og vil klarlegge hvilket ansvar kommune i årene framover skal ha for vegnettet i kommunen. Vi må også ta opp standarden som skal gjelde for drift og vedlikehold av vegene og plassene i samme saken. Sommerdriften og vedlikeholdet har kun omfattet høvling, kantslått og grusing i akutte tilfeller. Måloppnåelse Når det gjelder vinterdriften er målene oppnådd, men kostnadene er blitt høyere enn budsjettert. Standarden har vært god på vegene og plassene. For sommerdriften har vi kun gjennomført nødvendige oppdrag og reparasjoner

189 IV. Evaluering investering Investeringstiltak Selliåsen boligomr. Asfalteringsarb. Infrastruktur Lundbakken Sylsjøvegen ny vegtrase Regnskap Budsjett 22 Regnskap 2 Merkn Arkitektkonkurranse for utarbeidelse av plan for Selliåsen boligområde er gjennomført. Arkitekten som vant konkurransen er engasjert for utarbeidelse av en mer detaljert plan med bakgrunn i juryens bedømmelse av alle de innkomne forslagene. Det vil bli fremmet en reguleringsplan til videre behandling. 2 Asfaltarbeider gjennomført som planlagt ved Tydalshallen og Tydal barne- og ungdomsskole, veg Neabyen og Berggårdsmyra industriområde. 3 Prosjekt Lundbakken ikke iverksatt. Ny bevilgning i Prosjekt vegtrase Sylsjøvegen utsatt i påvente av avklaring av detaljplan for området Stugudal handel og Stugudal håndverk. Ny bevilgning foreslått i SAMFERDSEL I. Ansvarsområdets oppgaver Området er opprettet med bakgrunn i kommunens deltakelse i vegprosjektet Fra Fjord til Fjell. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift Budsjett 22 Regnskap 2 2 Antall årsverk III. Evaluering drift Prosjektet ble avsluttet i VANNVERK I. Ansvarsområdets oppgaver Kommunen har 3 offentlig godkjente vannverk samt et mindre vannverk. Oppgavene innen dette området omfatter forvaltning, drift og vedlikehold av Stugudal vannverk, Ås-Aune 89

190 vannverk og Græsli-Hilmo vannverk. I tillegg kommer Løvøya vannverk som dekker Løvøya pelsdyrområde og en fellesseter på Spøneset. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift -.55 Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap ,3 Evaluering drift Som det fremgår av regnskapet er på området et mindreforbruk på kr Det fremkommer ved økte inntekter på årsgebyrene med kr. 22 og tilknytningsgebyr med kr. 29. Rehabilitering Græsli vannverk som var forutsatt som driftstiltak er ført som investeringsprosjekt og har medført en reduksjon av driftsbudsjettet med kr. 56. Disse utgiftene kommer til uttrykk på post 8 på investeringsbudsjettet. Året har forløpt som et normalt driftsår uten større hendelser når det gjelder lekkasjer og andre driftsproblemer. Strømutgiftene blir etter hvert en større og større andel av drifts- og vedlikeholdsutgiftene. Vi har mange trykkøkningsstasjoner. For to av vannverkene må vannet hentes opp fra grunnvannsbrønner. Mattilsynet gjennomførte i 22 tilsyn uten at avvik ble mottatt. Kun mindre merknader ble gitt. Disse har vi i løpet av året rettet opp. Kvaliteten på drikkevannet i Tydal er meget god. Vi strever fortsatt med en del lekkasjer på ledningsnettet. Vi kan best overvinne disse ved utskifting av det eldste ledningsnettet som nå har fått en alder på 45 år. Arbeidet med utskifting har startet og det må bevilges midler til dette i årene framover. I november og desember fikk vi en lang frostperiode uten at det hadde lagt seg snø som isolasjon i utmarka. Dette har medført en dybde på telen vi tidligere ikke har opplevd. Vi får derfor store utfordringer utover vinteren da vi må regne med frosne vannledninger. Selvkostandelen utgjør 85 %. Måloppnåelse Målene for drift av vannverkene er oppnådd dette året. Tilsyn fra mattilsynet stadfestet at driftsforholdene og kvaliteten på drikkevannet var god. I tillegg må en også gi utrykk for at det som fremkom ved forvaltningskontrollen av VA-området for noen år tilbake, om at tilknytting av flere fritidshus til vannverket der dette er mulig, gir økte driftsmidler for å kunne ivareta driftskostnadene på dette området. Målene med utskifting av eldre ledningsnett for å redusere lekkasjer og derved redusere driftskostnadene er ikke nådd, men vi er kommet meget godt i gang med dette arbeidet. 9

191 IV. Evaluering investering Investeringstiltak Sylsjøvegen ny hovedvannledning Tilknytning fritidsboliger Overvåkningsutstyr Tilkobling nye abonnenter Hovedvannledn. Østby Hovedvannledning Kløfta Reparasjoner etter flom Græsli vannverk Regnskap 22 6 Budsjett 22 Regnskap 2 Merkn Ny hovedvannledning for Stugudal vannverk langs Sylsjøvegen er planlagt utbygd. Prosjektet ble utsatt gjennomført grunnet at omlegging av Sylsjøvegen ble utsatt. Kun rør og annet materiell ble innkjøpt til prosjektet. 2. Tilknytning av fritidshusabonnenter er gjennomført i henhold til søknader. Denne posten må sees i sammenheng med post 4 som også omfatter tilkobling av nye abonnenter. 3. Det er supplert med mer overvåkningsutstyr. 4. Tilkobling av nye abonnenter eller utbedring av abonnentsledninger. Sees i sammenheng med post Arbeidet med oppdimensjonering og skifting av ny hovedledning mot Østby har startet opp og er gjennomført så langt i henhold til budsjettets ramme. 6. Ny hovedledning mot Kløfta er startet opp. Det mest av arbeidet er gjennomført, men en del avkostnadene blir belastet budsjett for 23 grunnet sen fakturering. 7. Inntaket i Storhynna ble reparert etter flom. Kostnadene sees i sammenheng med post 8 for Græsli vannverk. Kostnadene ble lavere enn beregnet. Det er en del usikkerhet vedr. hovedvannledningen langs Stor-Hynna grunnet elvas nye løp og hva grunneieres holdninger blir for eventuelle tiltak. 8. Se pkt. 7. Totalt utgjør investeringene på området vannverk under det som budsjettet la opp til. Det er foretatt noen overføringer innenfor budsjettets rammer samtidig med at det ikke er fakturert for alle arbeidene i riktig tid. Total investering utgjør kr..649.budsjettramme var fastsatt til kr

192 57 AVLØP OG RENSING I. Ansvarsområdets oppgaver Området omfatter drift og vedlikehold av avløpsnettet og kommunale renseanlegg i Stugudal, midtbygda og Græsli. I tillegg har kommunen ansvaret for noen mindre anlegg ved museet og friluftsområdene. Tømming av private slamavskillere og septiktanker inngår også i dette ansvarsområdet. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift -.35 Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap ,3 Evaluering drift Som det fremgår av regnskapet har dette året vært et normalt driftsår uten store driftsproblemer. Renseanleggene i Græsli og midtbygda har fungert som planlagt, men vi har noen utfordringer med slambehandlingen. Målet var å transportere slammet for å behandle det på renseanlegget på Stugudal. Vi har hatt store innkjøringsproblemer på renseanlegget på Stugudal og planen om å ivareta slammet fra de andre renseanleggene må nok revideres. Vi har dette året levert en del slam til slammottaket for Fias på Tolga. Vi har ikke hatt noen uhelle eller havari på ledningsnettet. Pumpestasjoner i Græsli og Storekra er rehabilitert etter flommen høsten 2. Grunnet frost og dyp tele har vi fått problemer med frosne avløpsledninger som vil forsterke seg utover vinteren. Strømutgiftene er også for dette ansvarsområdet en stor og økende del av vedlikeholdsutgiftene. Vi har mange pumpestasjoner på ledningsnettet. Som for vannområdet har vi også knyttet en god del fritidsbebyggelse til ledningsnettet. Dette er med på å øke inntektene å kunne ivareta de økte driftskostnadene også på dette området i samsvar med anbefalingene i forvaltningskontrollprosjektet. Selvkostandelen for dette området er 94 %. For slambehandling utgjør den 99 %. IV. Måloppnåelse Målene på dette området må også sies å være nådd dette året. Idriftsetting av renseanlegget på Stugudal har medført en del utfordringer. 3 92

193 V. Evaluering investering Investeringstiltak Stugudal renseanlegg Overvåkningsutstyr Tilknytning abonnenter Fritidsbebyggelse Rehab. Pumpestasjoner Regnskap Budsjett 22 Regnskap 2 Merkn Stugudal renseanlegg har vært idriftsatt, men vi har hatt en god del innkjøringsproblemer. Kostnadene har også økt noe grunnet en del tilleggsutstyr. 2. Det er installert en del overvåkningsutstyr på avløpsnettet. 3. Noen nye abonnenter er tilknyttet 4. Det har vært mindre aktivitet for tilknytning av fritidsboliger. Årsaken har vært forsinkelser når det gjelder planer for utvidelse av vann- og avløpsnettet i hytteområdene. 5. Rehabilitering av pumpestasjoner har vært gjennomført som planlagt. Samlet er investeringen for avløpsområdet som budsjettert. Noen av postene har et mindreforbruk og noen et merforbruk. Årsaken er at noen av postene er avhengig av andre områder, søknader om tilkobling og omdisponering innfor det aktuelle området. 58 RENOVASJON I. Ansvarsområdets oppgaver Oppgavene omfatter innsamling av husholdningsavfall, drift av gjenvinningsstasjonen og returmottakene. Alle avfallsfraksjoner og restavfall kan tas imot på gjenvinningsstasjonen II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift 27 Antall årsverk Budsjett 22 Regnskap ,4 4 93

194 III. Evaluering drift Det økonomiske resultatet for dette området viser et merforbruk på kr Årsaken er en større kostnad i forbindelse med oppflising og transport av denne til godkjent mottak. Vi har samlet trevirke på gjenvinningsstasjonen gjennom flere år. Det er nå fliset opp og kjørt til godkjent mottak. Vi har de siste årene ikke oppnådd % dekningsgrad på dette selvkostområdet. Det hadde vært mest riktig at vi hadde hatt en større dekningsgrad enn % for å kunne ivareta utgifter som ikke påløper årlig. Det hadde da vært mulig å opparbeide et positiv fond for å ivareta slike kostnader. Det må opparbeides og lagres en viss mengde trevirke før det er rasjonelt å foreta flising. Dekningsgraden dette året er beregnet til 8 % som er alt for lav. Renovasjonsgebyret må derfor økes de kommende år og det må opparbeides et fond for dekning av utgifter som ikke påløper hvert år. Vi har nå startet samtaler med eventuelle samarbeidspartnere for håndtering av dette ansvarsområdet som omfatter innsamling og behandling av husholdningsavfall. Grunnet et begrenset næringsliv tar også kommunen hånd om næringsavfallet. I Selbu kommune er det Innherred Renovasjon som et interkommunalt selskap tar hånd om avfalshåndteringen. Som tidligere redegjort for er håndtering av avfall et område som krever bredere kompetanse enn en liten kommune kan dekke. Det er derfor nødvendig å etablere et samarbeid med en erfaren aktør på dette området. Det vil derfor være naturlig å ta opp spørsmålet om et samarbeid med Innherred Renovasjon. Dette vil nok medføre ent noe høyere renovasjonsgebyr. I Tydal kommune har vi ca. 2 abonnenter hvorav ca. 8 % er fritidshus. Følgende avfallsmengder er tatt hånd om dette året: IV. Restavfall Spesialavfall Glass EE/Kuldemøbler Papir 64,4 tonn Metaller 22,8 tonn 473,3 tonn 8,2 tonn 3, tonn 4,7 tonn Måloppnåelse Målene for håndtering av avfallet er nådd også dette året. Gebyrene er ikke justert slik at et fond kan opparbeidet for å ivareta kostnader som kommer ved levering av enkelte fraksjoner som ikke skjer årlig. For å kunne betjene dette området må det innledes samarbeid med andre kommuner gjennom et interkommunalt samarbeid. 5 94

195 V. Evaluering investering Investeringstiltak Gjenvinningssatsj. Regnskap 22 Budsjett 22 Regnskap 2 Merkn 6. Arbeidet med flytting av gjenvinningsstasjonen er utsatt inntil en avklaring er skjedd hva angår samarbeid med et avfallselskap. Tomt er avklart reguleringsmessig og avgrenset på Berggårdsmyra industriområde. Vi hadde plan for innkjøp av en del materiell, men dette er satt ut i påvente av en mer eksakt disponering av arealet. Det ble derfor ikke benyttet noe av disse midlene 59 BRANNVESEN I. Ansvarsområdets oppgaver Brannvesenets oppgaver er å forebygge og håndtere hendelser og ulykker i kommunen. Det tilligger også brannvesenet å utføre tilsyn i særskilte brannobjekter. Alle ulykker, akutt forurensning og naturkatastrofer er også et område som brannvesenet har ansvar for. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift.537 Antall årsverk III. Budsjett 22 Regnskap ,2 Evaluering drift Regnskapet viser et overforbruk på kr. 43. Lønnskostnadene er høyre enn budsjettert. Årsaken er kostnadskrevende utrykninger dette året. Det har vært 2 utrykninger. Ulykken med farlig gods med akutt fare for forurensning ved Ystesosen kostet alene kr. 6. Det ble tatt opp med politiet om dekning av disse kostnadene da brannvesenet mente at opprydningsfasen måtte være staten sitt ansvar. Brannvesenet hadde kun ansvar for akuttfasen. Vi måtte etter en nærmere avklaring med Sør-Trøndelag politikammer trekke dette kravet. I løpet av året har vi hatt følgende utrykninger: Bilulykke Bygningsbrann Pipe/ildsted Akutt forurensning 6 95

196 Redningsaksjon Annen assistanse 3 Ambulanseoppdrag Unødige alarmer 3 Det er i løpet av året gjennomført 26 tilsyn på spesielle brannobjekter av totalt 26. Det ble ikke avdekket alvorlige avvik. Samarbeidet i den felles brannregionen har fungert bra dette året. IV. Måloppnåelse Målene for brannvesenet er nådd dette året. Øvelser og opplæring gjennomført som planlagt. Utrykning og oppdrag er ivaretatt på en meget bra måte. På forbyggende side har planlagt virksomhet også blitt gjennomført på en god måte. V. Evaluering investering Det er ikke foretatt investeringer dette året. 59 FEIERVESEN I. Ansvarsområdets oppgaver Oppgavene på dette område omfatter feiing av piper på boliger å gjennomføre boligtilsyn. Antall piper er 4. Feiing hvert andre år og boligtilsyn hvert fjerde år. II. Ressursbruk Ressursbruk (tall i hele,-) Ansvarsområde Regnskap 22 Sum drift -73 III. Budsjett 22 Regnskap Evaluering drift Regnskapet viser at det er samsvar med budsjettet. Det er blitt feid 275 piper dette året. Feiing er skjedd ved leid feier fra Tydal Bygdeservice. Den felles brann- og feierregion har gjennomført 97 boligtilsyn. Det har kun vært en pipebrann. 7 96

197 IV. Måloppnåelse Målene for dette området er oppnådd. I henhold til planen skal 2 piper feies årlig og boligtilsyn gjennomføres. 8 97

198 98

199 99

200 TYDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET (Administrativt utkast) Til kommunestyret i Tydal KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TYDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 22. Kontrollutvalget har i møte , sak /23, behandlet Tydal kommunes årsregnskap for 22. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen, datert , og administrasjonssjefens årsmelding inklusive årsberetningen. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. Kontrollutvalget konstaterer at driftsregnskapet også for 22 viser mindreforbruk (overskudd). Både brutto- og netto driftsresultat viser positivt tall og er av en slik størrelse at det tilsier at økonomien og økonomistyringen i Tydal kommune er under kontroll. Utvalget har imidlertid merket seg rådmannens kommentarer om at eiendomsskatten i sin helhet går inn i drifta og at kommunen er avhengig av at nivået på denne inntekten opprettholdes. Regnskapet, sammen med årsberetning og årsmelding, gir etter kontrollutvalgets mening brukerne av dokumentene en meget god oversikt over økonomien og kommunens aktivitet i 22. Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke kommentarer eller merknader til Tydal kommunes årsregnskap for 22. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet. Tydal den Kari Slungård Leder av kontrollutvalget Kopi: Formannskapet 2

201 Regnskap Tydal kommunale Energiverk KF 22 - kontrollutvalgets uttalelse. Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Tydal kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 2/3 Arvid Hanssen 2/8-3 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tydal Kommunale Energiverk KF sitt årsregnskap for 22 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet. Vedlegg Møtebok TKE 6-3 Regnskap 22 TKE Regnskap 22.pdf Styrets årsberetning 22.pdf Revisjonsberetning 22.pdf Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap TKE 22 Saksutredning Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse sendes formannskapet tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir innstilling til kommunestyret. Som det fremgår av ovennevnte er det ikke saken som forelegges kontrollutvalget som går videre til kommunestyret. Eventuelle kommentarer fra kontrollutvalget må innarbeides i kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet, som følger saken ved behandling i formannskap og kommunestyre. Tydal kommunale Energiverk KF (TKE) har behandlet regnskapet på styremøte den Da det nå ikke er ansatte i selskapet er nestleder i styret invitert til møtet i kontrollutvalget for å orientere om regnskap og årsberetning og svare på spørsmål. Revisjon Midt-Norge IKS har gjennomført årsrevisjonen for TKE i samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Revisor har avlagt en såkalt ren revisjonsbetning. Det betyr at revisor mener at det ikke er spesielle forhold knyttet til økonomisk stilling og årsresultat som er de mener det er viktig å uttale seg om. Samlet viser regnskapet for 22 et underskudd på kr ca 6,4 mill kr, hvorav,7 mill kr skydes avsetning til tap på anleggsmidler. De fremlagte dokumenter viser hvordan det samlede resultatet fremkommer. Styret har i sak 6-3 gitt lite informasjon. Informasjonen ligger i årsberetningen og i regnskapet. 2

202 Regnskapet og årsberetning som er vedlagt sak 6-3 i styret, inneholder opplysninger som kreves i forhold til formelle bestemmelser, samt en del tilleggsopplysninger som er viktig for å få et bedre innblikk i virksomheten på de enkelte områder. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon I denne saken skal kontrollutvalget gi en uttalelse i forhold til regnskapet for 22, herunder styrets årsberetning. Sekretariatet mener det så langt ikke har fremkommet forhold som må omtales spesielt i uttalelsen fra kontrollutvalget i forhold til regnskapet for 22. Dersom gjennomgangen i møtet ikke frembringer nye opplysninger kan det gis en kort uttalelse til regnskapet på bakgrunn av utkastet, med eventuelle endringer foretatt i møtet. 22

203 TYDAL KOMM. ENERGIVERK 759 TYDAL Årsmelding og årsregnskap Sak nr.: TKE 6-3 Utvalg STYRET I TYDAL KOMM. ENERGIVERK Saksbeh.: Helge Mjøen / John H. Evjen Møtedato Arkivnr.: Dokumenter vedlagt:. Årsmelding Årsregnskap 22 ADMINISTRASJONENS INNSTILLING: Årsmelding 22 med styrets beretning vedtas. Årsregnskap 22 fastsettes og vedtas. Det regnskapsmessige underskudd i 22 på kr vedtas belastet foretakets frie egenkapital. STYRETS VEDTAK: Årsmelding 22 med styrets beretning vedtas og godkjennes. Årsregnskap 22 fastsettes og vedtas og godkjennes. Det regnskapsmessige underskudd i 22 på kr vedtas belastet foretakets frie egenkapital. 23

204 Årsregnskap 22 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 22 2 Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekjøp Energikjøp Lønn og personalkostnader Avskrivning Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADERFINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad 9 ORDINÆRT ÅRSRESULTAT Ekstraordinær avsetning for tap 7 ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital Sum overføringer

205 BALANSE EIENDELER NOTE Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger Nettanlegg Transportmidler, maskiner, inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OmløpsmidlerOmløpsmidler Varelager Fordringer Kundefordringer Mindreinntekt og renter på mindreinntekt Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Sum fordringer 25

206 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Banklån 2 Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Merinntekt og renter på merinntekt Annen kortsiktig gjeld Avsetning for tap Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,

207 Note Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk, samt Vassdragsvesenets retningslinjer. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger, som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Det er brukt lineære avskrivninger. I ekstraordinær post (se nederst i noten) er det gjort avsetning slik at sammenholdt med denne er verdien realisasjonsverdi / virkelig verdi. Varebeholdning Varebeholdningen er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Nedskrivningen til virkelig verdi (realisasjonsverdi) skjer også her gjennom den ekstraordinære tapsavsetning. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende, som er laveste verdi. Avsetning av tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Ekstraordinær tapsavsetning Distribusjonsnettet, kraftkundene og bredbåndsnettet med kunder selges i primo 23. Salgssummene er kjent, og medfører tap ved salg. Derfor foretas en ekstraordinær tapsavsetning (nedskrivning) ved regnskapsårets utgang. Ovenstående må ses i lys av dette. Spesifisert i note 7 Note 2 Segmentinformasjon Distribu- Kraft- Instal- sjonsnett omsetning lasjon Energiomsetning Nettdrift Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Bredbån- Elimi- dsnett nering Total Budsjett Energikjøp Tap i nett Butikk Varekjøp Lønn og personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader SUM FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT Distribusjonsnettets gjennomsnitlige avkastningsgrunnlag utgjør (snitt driftsmidler tillagt % arbeidskapital). Med årets driftsresultat som er gir det en avkastning på -8,5% 27

208 Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.v. Lønnskostnader 22 2 Lønn Pensjonspremie Andre personalkostnader Sum Gjennomsnittlig antall årsverk: 5,2 Det har i løpet av 22 vært to daglig ledere. Samlet oppgavepliktige ytelser til de to utgjør til sammen kr Godtgjørelse til styret: 7 67 Kostnadsført revisjonshonorar: 92 Det er ikke ytet lån til eller stilt sikkerhet for ledende personer i selskapet. Bedriften er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven. Pensjonsforpliktelser 22 2 Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift Aktuarberegnet netto forpliktelse etter AGA Forpliktelsene knyttet til pensjonsordningen er ikke balanseført. Overtas nå av Tydal Kommune.Forpliktelsene knyttet til pensjonsordningen er ikke balanseført. Ov Note 4 Andre driftsinntekter Salg installasjonsarbeid Salg installasjonsmateriell Salg butikkmateriell Salg bredbånd Diverse inntekter Sum andre driftsinntekter Note Anleggsmidler Anskaffelseskost.. Høyspent- Nett- Lavspent- nett stasjon nett Målere Anlegg Transport- Inventar under utførelse midler EDB Bygninger Bredbånds- Sum nett Tilgang Avgang Årets avskrivning Akk avsk. avgang Brutto ansk.kost 3.2. Årets tilskudd Akk. tilskudd.. Netto ansk.kost 3.2. Akk. avskrivning Årets nedskrivning Bokført verdi Avskrivningsprosent 2,9 4 3,3 2, Antall år

209 Note 6 Vareforbruk Varekjøp installasjon Varekjøp bredbånd Tap på fordringer Tap Innkommet på tidl. avskr. fordr. Sum tap på fordringer Egenkapital Egenkapital pr...2 Årets resultat Avsatt til utbytte Egenkapital pr Note Endret avsetning til tap Note 8 2 Varekjøp butikk Sum varekjøp Note Skattekostnad Everket er, som kommunalt foretak, ikke skattepliktig. Note Mer-/mindreinntekt Årets mer-/mindreinntekt fremkommer som følger: Inntektsramme for 22 - Faktisk inntekt fra nettvirksomheten - Faktiske kile-kostnader + Avvik avskrivn og avkastning på av.gr. Merinntekt i året Årets bevegelser i mer-/mindreinntekt Mindreinntekt pr.. Merinntekt pr.. Påløpte renter på mindreinntekt pr.. For meget / for lite avsatt mindreinnt. i fjor For meget / for lite avsatt merinnt. i fjor 67 For meget / for lite avsatt renter i fjor - Årets mindreinntekt Årets merinntekt Årets renter -25 Mindreinntekt pr. 3.2 Merinntekt pr. 3.2 Påløpte renter på mindreinntekt pr

210 Note Varelager Varelager distribusjon Varelager installasjon Varelager butikk 355 Varelager bredbånd Sum varelager Note Pantelån Sum Husleie, strøm, renhold IT-kostnader Datateknisk utstyr Leie av datasystemer Leie av fiber/annen leie Kontraktsarbeid Regningsarbeid Langsiktig gjeld Det er ikke stilt pantesikkerhet for lånene. Note 3 Andre driftskostnader Bistand drift Konsulenthonorar Revisjonshonorar Inkasso-/advokathonorar Bistand organisasjonsutvikling Forsikringer Kontingenter Kontorutgifter Telefon, porto Reisekostnader Kjøretøykostnader Verktøy, maskiner og inventar Arbeidsklær, verneutstyr Driftsmateriell Reklame Måleinstrumenter Kjøp internt Salg internt Gaver, bidrag Engangserstatninger Diverse Tilsynsavgift Posten "Bistand drift" er en hovedforklaring på årets svake resultat. Rekruteringsproblemer førte til at TKE måtte leie inn lovpålagt sakkyndig driftsleder og DLE ansvarlig fra april 22. Videre fra sommeren også montører. Innleien var nødvendig for forsvarlig drift og varte ut året. Innleien var fra TrønderEnergi Nett AS. 2

211 Note 4 Aksjer og andeler Aksjer og andeler er ført i balansen til anskaffelseskost. Navn Anskaffelseskost Trønderkraft AS Note 5 Markedsverdi Foretakets inntekter fordelt på egen kommune og andre Egen kommune Interkommunale selskap der egen kommune deltar - Andre Note Foretakets utgifter fordelt på egen kommune og andre Egen kommune Interkommunale selskap der egen kommune deltar 92 Andre Note Ekstraordinær tapsavsetning Distribusjonsnettet og kraftkundene ble solgt med virkning fra /-23 Bredbåndsnettet med kunder ble solgt med virkning fra /3-23 Balanseverdier som inngår i salget Distribu- Bredbånd- omsetning sjonsnett snett - Salgsvederlag Tapsavsetning (nedskrivning) avrundet Samlet Kraft Driftsmidlene er i balansen presentert til historisk kostpris etter avskrivninger. Avsetningen er en motpost til disse og er under kortsiktig gjeld. 2

212 Kontantstrømanalyse LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ DRIFT Ordinært resultat Korrigert for ordinære avskrivninger Utbytte til Tydal Kommune Endring i lagerbeholdninger Endring i debitorer/ kortsiktige fordringer Endring i creditorer/kortsiktig gjeld Likviditetsendring fra drift (A) LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER Investering i varige driftsmidler Investering i finansielle anlegsmidler Likviditetsendring fra investeringer (B) LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERINGLIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING Endring i langsiktig gjeld Likviditetsendring fra finansiering (C ) UTVIKLING I LIKVIDITETSBEHOLDNING Netto likviditetsendring gjennom året (A+B+C) Likviditetsbeholdning pr.. januar Likviditetsbeholdning pr. 3. desember

213 Årsmelding 22 Tydal kommunale Energiverk KF 23

214 Ærverdig e-verkshistorie i ny fase Allerede i 92 forelå det planer om et kraftverk i Tydal. Herredsstyret som det da het, kastet sine øyne på Kistafossen. Ingeniør R.F.Ræder la fram en plan om å bygge kraftverket med en brutto fallhøyde på 23 meter. Dette skulle sikre en maskinkapasitet på hestekrefter. Kostnadene var på smått svimlende 5 kroner. Kommunen stoppet prosjektet på grunn av pengemangel, og Kistafossen ble midlertidig skrinlagt. Etter 2. verdenskrig kom prosjektet etter hvert på skinner igjen. Prosjektet ble utviklet i tre trinn. Første byggetrinn omfattet selve kraftstasjonen og linjenettet for Aune, Ås og Østby. 7. august 949, nærmere bestemt klokken 8.2 skjedde det historiske lokale øyeblikket der tydalingene fikk strøm. Andre byggetrinn gjaldt linjen til Græsli, Hilmo og fra Ås til Lauvøya. Her ble spenningen satt på 26. mars 95. Tredje og siste byggetrinn var linjenettet til Moen og Stugudal. Like før jul 95 kom alt på plass. Tydal ble etter hvert berørt av større kraftutbygginger omkring 97. Daværende Trondheim Elektrisitetsverk (TEV) bygde ut NEA-vassdraget, og Kistafossen ble overflødig. Med de behov som kom i kjølvannet av linjebygging, strømproduksjon, vedlikehold og videreutvikling, var det behov for å få på plass kompetanse i Tydal. I mange år var «Kraftverket» som det ble omtalt som, en kommunal virksomhet/ enhet i Tydal kommune. I 22 ble «Kraftverket» omdannet til KF- kommunalt foretak, en selvstendig enhet med eget styre. I løpet av noen år ble omfanget av KF et til 5 områder, og antall ansatte var nærmere 2. I november 2 godkjente Kommunestyre OU-rapporten, en analyse av hele selskapet. Rapporten stilte spørsmål ved TKE s evne og muligheter til å eksistere i et marked hvor konkurransen om spisskompetansen var meget stor. I tillegg ble myndighetenes strenge krav i lover og forskrifter en vanskelig «nøtt» å knekke for styret og administrasjonen. Område for område ble forslått nedlagt og solgt. Pr var «Kraftverket» historie. Referanse (innledning): Bedriftsbladet «Lyspunktet» TrønderEnergi AS Helge Mjøen Styreleder TKE 24 Kraftverkets styre i 948: Fra venstre Ola Gullbrekken, Per Kirkvold, Iver D. Unsgård, Iver J. Unsgård, Olav Svelmo og K.J. Gullikstad

215 Tydal kommunale Energiverk KF Styrets årsberetning 22 TKE er kommunalt foretak (KF) organisert iht kommunelovens kap. og heleid av Tydal Kommune. Eier er solidarisk ansvarlig for foretakets forpliktelser. Styret Styret ved Tydal Kommunale Energiverk KF (TKE) består av fem medlemmer. Fire av styrets medlemmer velges av Tydal kommunestyre, og et medlem blant de ansatte ved TKE. Blant styrets medlemmer velger Tydal kommunestyre leder og nestleder. Styret s sammensetning i regnskapsåret: Medlemmer: Varamedlemmer: Helge Mjøen (leder) Stig Enoksen (nestleder) Solveig Grande Moen Terje Holten Bård Arne Lien (ansatt) t.o.m Patric Franzén (ansatt) Patric Franzén (ansatt) t.o.m 3..2 Tom Chr. Setsaas (ansatt) Tom Chr. Setsaas (ansatt) t.o.m Ved regnskapsavleggelsen har styret følgende sammensetning: Varamedlemmer: Medlemmer: Helge Mjøen (leder) Stig Enoksen (nestleder) Solveig Grande Moen Terje Holten Det har i 22 vært avholdt 8 styremøter, og det er behandlet 48 saker. På grunn av den store omstillingsprosessen, dvs. avvikling og salg av virksomheten har det vært stor «turnover» på ansattrepresentanter i styret. Ingen ansatte i 23 derfor er det heller ingen representant i styret. 25

216 Omstilling Bakgrunn for omstillingen/ avviklingen av TKE I perioden februar mai 2ble det gjennomført en gjennomgang/ kartlegging av de 5 hovedområdene i TKE, med målsetting om påfølgende OU-prosess. Dette arbeidet ble gjennomført av konsulentselskapet Agenda Kaupang. Eieren v/ Kommunestyret, vedtok at konklusjonene med tilhørende tiltak, som ble dokumentert i sluttrapporten, skulle iverksettes/ gjennomføres. Konklusjonene i rapporten representerte betydelige utfordringer for TKE i forhold til omstillingsevne, organisering og kompetanse. I tillegg viste rapporten, samt årsregnskapet for 2, at lønnsomheten innenfor områdene butikkdrift, bredbåndtjenester og installasjon var til dels dårlig. I mars 22 startet TrønderEnergi AS og Tydal kommune en dialog med sikte på å komme fram til enighet om overtakelse av nett og nettdrift i kommunen. Det ble utarbeidet en intensjonsavtale som bl.a. beskrev tidspunkt for overtakelse/ Transaksjon. For Tydal kommune var det viktig med god forvaltning og drift av nettet slik at god kvalitet på strømleveransene kunne sikres. Samtidig var det viktig at hensynet til arbeidsplasser og aktivitet ble ivaretatt. Virksomheten TKE Foretakets formål er å drive virksomhet innen de virksomhetsområdene som kommer fram (5) videre i beretningen. Nett TKE skal drive det elektriske distribusjonsnettet innen Tydal kommune. Det skal drives slik at det sikrer en tilstrekkelig og sikker elektrisitetsforsyning av riktig kvalitet innen forsyningsområdet. Drift av nettet er en monopolvirksomhet. Denne reguleres av NVE slik at den skal sikre at forbrukerne kun skal betale den kostnaden driften av nettet koster, og at kundene/ innbyggerne skal ha en sikker forsyning med riktig kvalitet. Videre reguleres virksomheten av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som skal sikre at driften ikke fører til skade på personer eller omgivelser. 26

217 De viktigste nyinvesteringer og utbedringer i året har vært: Ombygging av trafoarrangement i mast jfr. forskriftskrav. Fullføring av kontrollanlegg på hovedtransformator. Fornying av høyspentstrekk Kløfta Storekra. Ny fjernstyrbar koblingskiosk i Storekra. Skogrydding i henhold til plan. Innmålingsutstyr og oppstart av innmåling til digitalt kart. Nyinvesteringer direkte i nettet utgjør kr , herav er kr kundefinansiert. Ved årets utgang består nettet av: Lavspent luftlinje 3 km. Lavspent jordkabel km. Høyspent luftlinje 72 km. Høyspent jordkabel 25 km. Forbrukstransformatorer 23V 7 stk Forbrukstransformatorer 4V 2 stk TKE leverte i løpet av året kwh til sluttbrukerne. Dette er en økning på 6,7% fra forrige år. Tap i nett er 7,9%. Tapet utgjør i verdi kr Ved årets utgang er det.786 kunder tilknyttet nettet. Driftsforstyrrelsene i året har gitt en beregnet KILE kostnad på kr Denne reduserer TKE s tillatte inntekt fra nettdriften. Videre at det kan bli rettet krav mot TKE i forbindelse med lange avbrudd på inntil kr Inntektsrammen setter ett tak på tillatt inntekt (nettleien). Inntektsrammen er for 22 fastsatt til kr I året ble inntekten kr..64. større enn rammen. Ved årets utgang har TKE en merinntekt på kr inklusive renter. TKE har i 22 mottatt kr i tilskudd til utjevning av nettariffer. Dette inngår i den inntekten som sammenlignes med inntektsrammen, og kommer således forbrukerne til gode. Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) utfører tilsyn med elektriske lavspenningsinstallasjoner, og er de som har lov å utføre slike. Det er i året utført tilsyn i henhold til tilsynsplan. Tilsynsplanen ble lagt i samsvar med DSB årlige instruks. Energiøkonomisering å bidra til energiøkonomisering hos forbrukere er en del av nett virksomheten. TKE har lokal energiutredning tilgjengelig. Videre er det innkrevd øre pr levert kwh til selskapet Enova. 27

218 En gjennomgang av prosjektet Fossan - Lauvøya, som ble gjennomført 29/2 av NTE Enterprice AS som entreprenør, er konklusjonene at arbeidene som ble gjort av NTE ikke var i henhold til kvalitetskravene i gjeldende standarder/ forskrifter. Det er reist skriftlig krav om utbedring av arbeidet. I forbindelse med salget av TKE s Nettvirksomhet til TrønderEnergi AS er det innbakt i kjøpskontrakten av pkt. 2. Tvist med NTE - «at Kjøper overtar kravet mot NTE, herunder ansvaret for sakens framdrift samt kostnadene knyttet til tvisten fra Overtakelsesdato». Kraft TKEs kraftomsetning er konkurranseutsatt. Kraftprisen som tilbys forbruker ble fastsatt av kommunestyret for hele året 22 i at hele Tydals forbruk er dekket av konsesjonskraft. TKE solgte i året kwh, som er en markedsandel på 96,6% Inntekter fra regulerkraft og salg i engros markedet ble i 22 kr Installasjon Det var store utfordringer knyttet til ledelse, styring og kontroll av virksomheten ved avdelingen de siste årene. Dette førte et betydelig negativt økonomisk resultat i 2. OU-rapporten konkluderte med at KF et ikke skulle drive med kommersiell virksomhet, og anbefalte at avdelingen ble avviklet/ solgt. Virksomheten ble nedlagt pr Det ble lagt til rette for at TKE s 3 elektrikere fikk arbeid hos Eidem Elektro, som opprettet avdeling i Tydal. Butikk Markedet for hvite og brune varer samt «småelektrisk» utstyr er preget av hard priskonkurranse fra de store kjedene. Butikken (kjede Euronics) hadde opplevd en nedgang i omsetningen, og negativt økonomisk resultat over flere år. Styret besluttet i sitt møte i desember 2(sak TKE 33-/ 36- og 37) snarest å iverksette avvikling av butikken. I perioden januar februar 22 ble butikken avviklet, og nedlagt pr.. mars. Bredbånd Innenfor området nett-/ bredbåndsløsninger har det de siste årene vært en «rivende» utvikling. Flere nettselskaper i Norge/ Midt-Norge har gjort betydelige investeringer i dette markedet, men lønnsomheten har vært dårlig. 28

219 TKE s bredbåndsatsing har vist den samme trenden. De siste års drift viste negative resultater. Krav til kompetanse ble etter hvert stor, og med bare en person i ½ stilling var det ikke forsvarlig å fortsette driften. I tillegg var det nødvendig å skifte ut en del av eksisterende teknologi. Styret vedtok i sak 4-2 å iverksette forberedelser for å gjennomføre et salg av TKE s bredbånd. Det ble utviklet og sendt ut et salgsprospekt til 4 interessenter. Ved «deadline» i august var det ingen som hadde meldt sin interesse. Ny strategi/ tilnærming til markedet ble lagt, og i løpet av november ble det signert en intensjonsavtale med Infonett Røros AS. Transaksjon og overtakelse ble gjennomført.3.3. Lokalisering Foretaket har vært drevet fra leide lokaler i Servicebygget beliggende i Ås sentrum i Tydal kommune. Likestilling Bedriften har ved utgangen av året 22 ingen ansatte. Styret har ut fra situasjonen med salg og avvikling av foretaket i løpet av året ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Arbeidsmiljø Styret mener at arbeidsmiljøet i bedriften i 22 har vært tilfreds-stillende. Det totale sykefraværet har vært på 8,4 %. Det har ikke vært ulykker i løpet av året. TKE har vært medlem i Selbu Bedriftshelsetjeneste, de har gjennomført årlig førstehjelpskurs, helsesjekk og bidratt/ vært rådgivende i omstillings-/ nedbemanningsarbeidet. 29

220 Det ytre miljø Bedriften har ikke forurenset det ytre miljø mer enn det som følger av dens art. Ved nyanlegg har det alltid blitt lagt vekt på en miljøvennlig utforming. Ved demontering har miljøavfall fått særskilt behandling, og i noen tilfeller har slikt blitt sendt til gjenvinning. Bedriften har også hatt mottaksstasjon for hvite- og brunevarer fra forbruker fram til.3.3. Alt avfall har blitt levert til godkjente avfallsmottak. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Bedriften har det siste året ikke hatt noen pågående aktiviteter som faller innunder begrepet "forsknings- og utviklingsaktiviteter". Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Foretaket har på grunn av en sekvensiell avvikling av virksomhetene siste året hatt en betydelig nedgang i omsetning, og et dårligere resultat enn i forhold til fjoråret. Egenkapitalen utgjør 5 mill. kr. Dette er en stor reduksjon som skyldes to vesentlige forhold: stort underskudd i året. Det ble blant annet nødvendig å leie bistand til faglig ansvar og drift av nettavdelingen for mer enn halve året. Bare dette mendførte en ekstraordinær driftskostnad på vel 3,5 mill. kr. Avsetning for tap ved realisasjon etter årsskiftet av driftsmidler på nærmere,7 mill. kr. Pensjonsforpliktelser er ikke balanseført, de er vist i note 3. Aktuarberegnet netto forpliktelse etter arbeidsgiveravgift er av KLP beregnet til pr 3/2-2. Forpliktelsen overtas av Tydal Kommune Styret mener at informasjonen gitt i årsberetning og regnskap gir en rettvisende oversikt over TKE s eiendeler og gjeld, finansielle stilling, og resultat. Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er ikke til stede. Dette er lagt til grunn ved regnskapsavleggelsen. Derfor er det som ekstraordinær post avsatt til tap ved realisasjon av driftsmidler. Dette utgjør kr Etter avsetningen fremkommer verdien av foretakets aktiva til virkelig verdi basert på kjent realisasjonsverdi. 22

221 Avvikling av selskapet/ virksomhetene Tydal kommunale Energiverk KF ble avviklet som selskap pr Butikk avviklet.3.2 Installasjon nedlagt Nett og nettdrift solgt til TrønderEnergi Nett AS..3 Salg/ marked kraftsalg overført til TrønderEnergi Marked..3 Bredbånd solgt til Infonett Røros AS.3.3 Styrets forslag til årsoppgjørsdisposisjoner Årsregnskapet for 22 viser et regnskapsmessig underskudd på kr som i sin helhet foreslås belastet foretakets frie egenkapital. Tydal, 3. desember april 23 Helge Mjøen Styreleder Stig Enoksen Solveig Grande Moen Styres nestleder Styremedlem Terje Holten Styremedlem. 22

222 Overtakelsen av Tydal kommunale Energiverk 222

223 223

224 224

225 TYDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET (Administrativt utkast) Til kommunestyret i Tydal KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP FOR 22 - TYDAL KOMMUNALE ENERGIVERK KF. Kontrollutvalget har i møte , sak 2/3, behandlet årsregnskap 22 for Tydal Kommunale Energiverk KF. (TKE) Grunnlaget for behandlingen har vært: Sak 6/3 i styret Tydal Kommunale Energiverk KF (TKE) - Årsregnskap 22 TKE - Årsberetning 22 TKE - Revisjonsberetning for 22, datert I tillegg har nestleder i styret og revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller de formelle krav. Årsberetningen inneholder informasjon som er viktig for å kunne få bedre innsikt i driften av TKE i perioden, samt opplysninger knyttet til avviklingen i 23. Som det fremgår av dokumentene er bokført underskudd på ca 6,4 mill kr i 22, etter ekstraordinære avsetninger for tap på knapt,7 mill kr. Kontrollutvalget viser til revisors beretning, som konkluderer med at årsregnskapet som helhet gir et riktig bilde den finansielle stillingen ved utgangen av året og resultatet for 22. Ut over det som er nevnt ovenfor har kontrollutvalget ikke merknader til Tydal Kommunale Energiverk KF sitt årsregnskap for 22, og anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet. Tydal den Kari Slungård Leder av kontrollutvalget Kopi: Formannskapet 225

226 Sør-Trøndelag Pleie- og omsorgsforum, reisevirksomhet - status for Tydal kommune. Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Tydal kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 3/3 Arvid Hanssen 7 3/65-4 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Vedlegg Statutter STPleie- og omsorgsforum Saksutredning Gjennom oppslag i Adresseavisen har det denne våren blitt kjent at enhetsledere ved pleieinstitusjoner i Sør-Trøndelag har reist på konferanser arrangert av SørTrøndelag pleie- og omsorgsforum,stpo, som er et faglig forum for ledere i pleie- og omsorgstjenestene i fylket. Artiklene har avstedkommet interne undersøkelser spesielt i Trondheim kommune, men også andre kommuner er berørt. Undersøkelsene viser at det er flere problematiske sider ved reisene: Turene går til eksotiske reisemål og er, ad omveier, sponset av leverandørmidler Turene består av en blanding av dager med faglig program og dager helt uten faglig innhold Enkelte enhetsledere har attestert og anvist reisene selv Noen enhetsledere har ikke søkt om permisjon Egenandelene er for styret i STPO sponset av STPO i sin helhet, og i noen grad betalt av kommunene gjennom enhetenes budsjett Kontrollutvalgssekretariatet (KonSek) har vært til stede når det er orientert om denne saken i formannskapet og kontrollutvalget i Trondhem kommune. Videre har sekretariatet oversikt over reiser og deltakere på reiser forumet har arrangert de siste år, uten å kjenne til hvor alle er ansatt. Rådmannen i Tydal har fått oversendt dokumentene, sammen med statuttene til ST Pleie- og omsorgsforum. Kontrollutvalgssekretariatet har reist spørsmål til rådmenn i kommuner som deltar i kontrollsamarbeidet om de er kjent med eventuell deltakelse på reiser. Det er også på generelt grunnlag stilt spørsmål om rådmannen kjenner til andre lignende forum. Følgende spørsmål er reist i e-post overfor rådmannen i Tydal: - Har ansatte i kommunen deltatt på sponsede reiser i regi av Helse- og omsorgsforum Midt-Norge? Hvis ja, hvor mange har deltatt siden 23 og når har deltakelse skjedd? - Hvor mye er eventuelt utbetalt per år til STPO etter 23? (Deltakelse på både reiser og kurs. Ikke detaljgjennomgang - bruk samlet sum i 226

227 regnskap) - Har kommunen eventuelt finansiert reiser som er nevnt i tidligere tilsendte vedlegg? - Har eventuelle reiser skjedd i arbeidstid eller fritid - eller en kombinasjon? - Har dette i så fall vært avklart med rådmannen eller andre overordende i kommunen? - Er slike reiser, etter rådmannens vurdering, i tråd med etiske retningslinjer i kommunen? - Kjenner rådmannen til andre lignende forum? - Har rådmannen eller vil rådmannen eventuelt iverksette tiltak for å sikre en høy etisk standard for ansattes deltakelse på reiser, samlinger og konferanser? Sekretariatet er kjent med at Tydal kommune har vært representert på reiser tidligere. Rådmannen har i e-post til KonSek opplyst at han vil orientere kontrollutvalget om status for Tydal kommune direkte i møtet. Kontrollutvalget i Trondheim kommune har, på bakgrunn av det som har kommet frem i tilknytning til reisevirksomheten til Sør-Trøndelag Pleie- og omsorgsforum, vedtatt å sette i gang en forvaltningsrevisjon. Revisonens rapport vil etter planen foreligge.juni. Kontrollutvalgets leder er, som en av flere kontrollutvalgsledere, informert om at Trondheim kommunerevisjon er åpen for dialog, dersom kontrollutvalget i Tydal ønsker å bestille en revisjonsgjennomgang. Ut fra foreløpig gjennomgang synes Tydal kommune i liten grad å være direkte berørt av reisevirksomheten som har foregått i regi av Sør-Tøndelag Pleie- og omsorgsforum. En gjennomgang i møtet er nyttig for å få bekreftet dette og få avkreftet eventuelle spekulasjoner. Saken kan også bidra til økt bevissthet rundt etiske problemstillinger. Dersom behandlingen av saken reiser andre spørsmål rundt kommunens arbeid med etiske spørsmål eller eventuelt også det forebyggende arbeid i forhold til for eksempel korrupsjon, mener sekretariatet at det naturlig få belyst dette i senere møter. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Sekretariatet mener at det ut fra opplysningene som er kjent før rådmannens gjennomgang, ikke er grunnlag for å sette i gang videre undersøkelser nå. Det vil imidlertid være naturlig å informere kontrollutvalget om hovedpunkter i rapporten som utarbeides av Trondheim kommunerevisjon, når denne foreligger. 227

228 228

229 Orientering om gavemidler - Tydal sykehjem. Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Tydal kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 4/3 Arvid Hanssen /49-2 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling. Administrasjonens redegjørelse tas til orientering. 2. Kontrollutvalget ber administrasjonen vurdere å skriftliggjøre dagens praksis/rutiner og anvarsforhold gjennom noen enkle punkter. Saksutredning I kontrollutvalgets møte i januar 23 ble det stilt spørsmål knyttet til behandling av gavemidler som gis til sykehjemmet. Kontrollutvalget signaliserte at de ønsket en orientering fra administrasjonen. Revisjonen og sekretariatet har vært i kontakt med administrasjonen ved sykehjemmet. På bakgrunn av samtaler synes dette å være et lite område økonomisk. Stikkordsmessig har sekretariatet oppfattet situasjonen på dette området slik: - Det mottas gaver i tilknytning til gravferder færre enn 5 ganger per år. Beløp anslagsvis kr per gang. Færre gaver nå enn tidligere, da det ofte nå gis til pårørendeforeninger. - Der det ikke er knyttet betingelser til bruken av gaver konfereres det med pårørende. - Det er opprettet egen bankkonto, hvor gaver settes inn. Nettbank benytttes. - En person har fått ansvaret for gavekontoen. - Ved utgangen av januar 23 var det kr på gavekontoen. - I tillegg til kontoutskrift oppbevares bilag/dokumentasjon over bruken i egen perm. - Det er ikke opprettet spesielle retningslinjer knyttet til bruken av gavemidller. Leder ved sykehjemmet, Heidi Selboe Welve, vil orientere og svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Selv om dette synes å være et område med liten økonomisk betydning er det viktig at det foreligger enkle nedskrevne retningslinjer/rutiner knyttet til ansvar og bruk av gavemidler. Kontrollutvalget bør på bakgrunn av gjennomgangen i møtet vurdere om de ønsker at administrasjonen eller revisjonen årlig, eller når kontrollutvalget ber om det, orienterer om bruken av gavemidler. 229

230 Orientering om brukerundersøkelse KonSek Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Tydal kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 5/3 Arvid Hanssen 33, &32 3/74- Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar brukerundersøkelsen til orientering. Vedlegg Rapport omdømmeundersøkelse KonSek desember 22 Saksutredning Som ledd i strategiarbeidet for KonSek har Norfakta gjennomført en omdømmeog brukerundersøkelse blant nåværende og tidligere kontrollutvalgsmedlemmer, ordførere og rådmenn hos selskapets kunder. Fokus har vært på omdømme og utførelsen av oppdraget som sekretariat. Undersøkelsen ble gjennomført som en elektronisk spørreskjemaundersøkelse i november og desember 22. Av totalt 46 utsendte skjema kom det inn 9 svar, noe som utgjør en svarprosent på 62. Deltagelsen var høyest blant nåværende KU-medlemmer og KU-ledere med henholdsvis 78 og 8 %, noe lavere hos tidligere medlemmer og ledere (4 og 43 %) og hos ordførere og rådmenn (6 og 4 %). Særlig blant rådmenn er antallet besvarelser så lavt, totalt 6, at det er vanskelig å trekke generelle konklusjoner ut fra tallene. Tilsvarende er det bare 3 respondenter som utgjør tidligere KU-ledere, så det gir også liten mening å analysere denne gruppen alene. Hovedinntrykket av undersøkelsen er at de spurte er svært positivt innstillt til KonSek. Med unntak av en person svarer alle nåværende og tidligere KU-ledere og medlemmer, i tillegg til ordførere overveiende positivt på de alle fleste spørsmål. Blant rådmenn er inntrykket ikke like entydig positivt. Her må det imidlertid understrekes at det bare er 6 respondenter, derav 4 er klart positive og 2 skiller seg ut som generelt noe mer kritiske, noe som gir stort utslag på de enkelte faktorer. 23

231 Samlet tilfredshet med Konsek (i prosent) Norfakta rapporterer at det er uvanlig at flere respondenter svarer meget fornøyd enn ganske fornøyd, så dette må anses å være svært gode tall. Omdømme For å måle omdømme har det blitt stilt 5 spørsmål. Enkelte av disse korresponderer direkte med punkter i KonSeks handlingsplan det har vært interessant å måle, mens enkelte er basert på det vi ellers anser som essensielt i arbeidet. Alle grupper har fått alle spørsmål, med unntak av dialog-spørsmålene som kun har blitt stilt til de som er eller har vært part i dialogen. 23

232 Omdømmefaktorer (tall i prosent). Hovedinntrykket er svært positivt. I følge Norfakta scorer KonSek uvanlig høyt for denne type spørsmål. Fire områder skiller seg ut som ikke like positive som de andre, men også her gis det en svært høy score. Det første er om KonSek er godt kjent blant politikere og ansatte i kommunene. Dette kommer ikke spesielt overraskende. Sekretariatet forventet at kjennskapen skulle være noe dårligere enn dette, da resultatet tross alt fortsatt er overveiende positivt. Det kan også stilles spørsmål ved hvor viktig kjennskap til KonSek er kontra kjennskap til kontrollutvalget. Det andre området som skiller seg ut er om KonSek bidrar til effektiv drift i tråd med regelverk og det tredje om KonSek bidrar til å hindre uønskede hendelser for enkeltinnbyggere. Dette kan henge sammen med at KonSeks bidrag i disse sammenehengene nok kan være litt diffust. I tillegg kan det spille inn at å ivareta enkeltinnbyggerens rettssikkerhet i utgangspunktet ligger til andre organer enn kontrollutvalget. 232

233 Det siste området er kontakten med rådmannen. Her er det som kjent få respondenter, og to som utmerker seg som mer kritiske (disse utgjør 33 %). Disse trekker ned helhetsinntrykket, men man kan merke seg at de ikke sier seg direkte uenig, selv om de ikke gir et bekreftende positivt svar. På spørsmålet om KonSek er et ledende fagmiljø nasjonalt er det naturlig nok en stor andel vet ikke -svar, da det er en stor andel av respondentene som ikke har noen forutsetning til å vite noe om dette. Blant de som har svart er imidlertid inntrykket svært positivt også der. Tilfredshet med KonSeks arbeid Det er i tillegg stilt 2 spørsmål som går mer direkte på KonSeks arbeidsoppgaver og hvordan disse utføres. Inntrykket her er tilsvarende positivt som i den første seksjonen, og det er ikke unaturlig at de henger sammen. Det er gjennomgående kun ett kontrollutvalgsmedlem og to rådmenn som er direkte negative på noen av punktene. Tilfredshet med Konseks arbeid, enkeltelementer og totalt (tall i prosent) 233

234 Av oversikten over ser vi at tilfredsheten jevnt over er veldig god, men at utarbeidelsen av planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll utpeker seg som områder der tilfredsheten er noe lavere. Fortsatt er imidlertid ca. 9 % også her ganske eller meget fornøyd. Også på området bruk av elektroniske sakspapirer er vurderingene mer positive enn sekretariatet på forhånd hadde forventet. Dette kan kanskje tolkes dithen at kundene heller tilskriver eventuelle problemer til egen innsats enn til KonSek. Norfakta har pekt ut to variabler som de som gir størst utslag i kundetilfredshet, altså de faktorene som er mest avgjørende for fornøyde kunder. Dette er oppfølgingen av vedtak i KU og lesbarhet og språk i sakspapirer. Norfaktas modell anslår at ca. 8 % av variasjonen i tilfredshet kan forklares gjennom variasjonen i disse to faktorene. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Sekretariatet og styret har benyttet resultatene fra undersøkelsen videre i strategiarbeidet i selskapet. Ny strategiplan ble vedtatt på representantskapsmøtet i KonSek Undersøkelsene blir også brukt i det kontinuerlig forbedringsarbeid overfor kontrollutvalgene som kunder. Sekretariatet imøtekommer gjerne ytterligere innspill fra kontrollutvalgets medlemmer i møtet. 234

235 OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT GJENNOMFØRT AVAV 235

236 OM UNDERSØKELSEN BAKGRUNN Kontrollutvalgssekretariatet for Midt-Norge IKS (KonSek) er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalgene i 4 kommuner i Sør-Trøndelag, samt i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Følgende arbeidsoppgaver er sakset fra KonSek sine hjemmesider: - Ivareta praktiske sekretariatsfunksjoner - Forberede saker til behandling i kontrollutvalgene - Oppfølging av vedtak i kommunestyre/fylkesting - Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - Utrede bestillingsbehov, iverksette bestillinger og følge opp oppdrag - Bistå i valg av revisjonsordning KonSek har besluttet å gjennomføre en undersøkelse blant sine kunder med ønske om å måle kundetilfredshet og evt. innspill på forbedringspotensial på ulike områder. I den forbindelse ble Norfakta Markedsanalyse AS valgt som utfører av undersøkelsen. METODE Datainnsamlingen ble gjennomført med web-intervju, ved at vi sendte en e-post med lenke til undersøkelsen til hver enkelt på respondentlisten vi mottok fra KonSek. Norfakta har gjennomført 3 elektroniske purringer i form av e-post til respondenter vi ikke har registrert respons fra. I tillegg har også KonSek foretatt egne påminnelser til enkelte respondenter. For å sikre god svarrespons på undersøkelsen ble det sendt en informasjons e-post fra KonSek om at de ville motta en e-post fra Norfakta. GJENNOMFØRING Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden uke i november/desember 22. Undersøkelsen ble sendt ut tirsdag 2. november og avsluttet fredag 7. desember. Ansvarlig for undersøkelsen i Norfakta Markedsanalyse AS er Jarle Gulbrandsen 236

237 OM UNDERSØKELSEN UTVALG OG RESPONS Norfakta mottok et register med 46 respondenter påført e-postadresse fra KonSek. Tabellene under viser brutto antall vi sendte ut og antall svar innen hver gruppe av respondenter: KU-medlem KU-leder Eks. KUmedlem Eks. KUleder Ordfører Rådmann Totalt Brutto Antall svar Svarrespons (%) Totalt sett er en svarrespons på 62% en normalt god respons på en slik undersøkelse. Responsen fra KU-medlemmer og KU-ledere er meget god, mens responsen fra ordførere og rådmenn er lavere enn forventet. Responsen fra tidligere KU-medlemmer og tidligere KU-ledere er på linje med det som var forventet. 237

238 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 OMDØMMEUTSAGN OM KONSEK % base n=9 Helt uenig Noe uenig Verken eller % Noe enig % Godt kjent blant politikere og ansatte 3 2 % 3 % Helt enig 4 % 22 5 % Vet ikke 6 % 7 % 37 God dialog KonSek og KU-leder 7 8 % 3 9 % % 7 93 God dialog KonSek og rådmann 33 God dialog KonSek og ordfører Bidrar til info\rammebet.\arb.forhold Bidrar til god rev.ordning Bidrar til eff. drift ift regelverk 3 3 Hindrer uønskede hendelser ift innb. 6 7 Bidrar godt til å følge opp forv.rev. 6 Bidrar til god oppf. av regn.rev Har god fagkomp. 2 2 Ledende fagmiljø Godt oppdatert på min kommune Bidrar til god oppf. av sel.kontroll 2 Bidrar til å gjøre KU bedre Det dominerende inntrykket er at de spurte i denne undersøkelsen er svært positivt innstilt til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS. Den aller beste skåren på disse omdømmeelementene er vurderingen av dialogen mellom KonSek og KU-leder. Det er grunn til å understreke at det kun er 3 respondenter som er grunnlag. 39% av respondentene har ikke tatt stilling til utsagnet om at KonSek er et ledende fagmiljø i Norge som tiltrekker seg motiverte og kompetente medarbeidere. Men blant de som svarer er det positive tilbakemeldinger. Utsagnet som flest er uenig i er at KonSek bidrar til at uønskede hendelser ikke oppstår eller fører til urimelig konsekvenser for den enkelte innbygger. Det er også 4 respondenter som uenig i at KonSek bidrar til at kommunen driver sin virksomhet effektivt og målrettet i tråd med regelverk og vedtak.

239 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 OMDØMMEUTSAGN OM KONSEK Gjennomsnitt -, base n=9 Godt kjent blant politikere og ansatte Totalt 74 KU-medlem 73 KU-leder Eks. KU-medlem Nåværende KU-ledere er de som i minst grad er enige i at KonSek er godt kjent blant politikere og administrativt ansatte Eks. KU-leder Ordfører Rådmann

240 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 OMDØMMEUTSAGN OM KONSEK Gjennomsnitt -, base n=5 (KU-ledere) God dialog KonSek og KU-leder 2 Totalt KU-medlem Både nåværende og tidligere KU-ledere er skjønt enige i at det er en god dialog mellom KonSek og KU-leder. KU-leder Eks. KU-medlem 4 98 Eks. KU-leder Ordfører Rådmann 24

241 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 OMDØMMEUTSAGN OM KONSEK Gjennomsnitt -, base n=9 Bidrar til info\rammebet.\arb.forhold Totalt 9 KU-medlem De fleste målgruppene er godt fornøyd med hva KonSek bidrar med når det gjelder tilfredsstillende informasjonstilfang, rammebetingelser og arbeidsforhold. Rådmenn er imidlertid betydelig mer avmålt enn de andre målgruppene. 9 KU-leder 94 Eks. KU-medlem 9 Eks. KU-leder Ordfører Rådmann

242 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 OMDØMMEUTSAGN OM KONSEK Gjennomsnitt -, base n=9 Bidrar til god rev.ordning Totalt 9 KU-medlem Det er stor enighet i fleste målgruppene om at KonSek bidrar til at kommunene har en velfungerende revisjonsordning. Imidlertid er rådmenn som målgruppe igjen lagt mer avmålt på dette elementet. 9 KU-leder 93 Eks. KU-medlem 9 Eks. KU-leder Ordfører Rådmann

243 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 OMDØMMEUTSAGN OM KONSEK Gjennomsnitt -, base n=9 Bidrar til eff. drift ift regelverk Totalt 8 8 KU-medlem 8 KU-leder 8 Eks. KU-medlem Det er tilfredsstillende enighet i de fleste målgruppene om at KonSek bidrar til at kommunene driver sin virksomhet effektivt og i tråd med regelverk og vedtak. Imidlertid er ikke rådmenn særlig enige i dette utsagnet. 86 Eks. KU-leder Ordfører Rådmann

244 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 OMDØMMEUTSAGN OM KONSEK Gjennomsnitt -, base n=9 Hindrer uønskede hendelser ift innb Totalt 9 75 KU-medlem Det er også her tilfredsstillende enighet i fleste målgruppene om at KonSek bidrar til at uønskede hendelser ikke oppstår eller fører til urimelige konsekvenser for den enkelte innbygger. Imidlertid er heller ikke rådmenn særlig enige i dette utsagnet. 74 KU-leder 78 Eks. KU-medlem 83 Eks. KU-leder 83 Ordfører Rådmann

245 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 OMDØMMEUTSAGN OM KONSEK Gjennomsnitt -, base n=9 Bidrar godt til å følge opp forv.rev Totalt 9 KU-medlem Det er bred enighet i fleste målgruppene om at KonSek bidrar til at KU kan følge opp forvaltningsrevisjonen på en god måte. Igjen ser vi at rådmenn avviker fra de andre målgruppene. 9 KU-leder 94 Eks. KU-medlem 93 Eks. KU-leder Ordfører Rådmann

246 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 OMDØMMEUTSAGN OM KONSEK Gjennomsnitt -, base n=9 Bidrar til god oppf. av sel.kontroll Totalt 9 92 KU-medlem 93 KU-leder 93 Eks. KU-medlem 92 Eks. KU-leder 92 Ordfører Rådmann Det er også meget bred enighet i fleste målgruppene om at KonSek bidrar til at KU kan følge opp selskapskontrollen på en god måte. Atter igjen ser vi at rådmenn avviker fra de andre målgruppene.

247 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 OMDØMMEUTSAGN OM KONSEK Gjennomsnitt -, base n=9 Har god fagkomp Totalt 9 KU-medlem Det er også meget bred enighet i fleste målgruppene om at KonSek har god fagkompetanse på relevante lover og regelverk. Atter igjen ser vi at rådmenn avviker fra de andre målgruppene. 92 KU-leder 94 Eks. KU-medlem 96 Eks. KU-leder Ordfører Rådmann

248 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 OMDØMMEUTSAGN OM KONSEK Gjennomsnitt -, base n=9 Ledende fagmiljø Totalt 84 KU-medlem Det er tilfredsstillende enighet i fleste målgruppene om at KonSek er et ledende fagmiljø i Norge som tiltrekker seg motiverte og kompetente medarbeidere. Atter igjen ser vi at rådmenn avviker svært mye fra de andre målgruppene. 8 KU-leder 92 Eks. KU-medlem 9 Eks. KU-leder Ordfører Rådmann

249 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 OMDØMMEUTSAGN OM KONSEK Gjennomsnitt -, base n=9 Godt oppdatert på min kommune Totalt 9 86 KU-medlem 89 KU-leder 9 Eks. KU-medlem 83 Eks. KU-leder 92 Ordfører Rådmann De fleste målgruppene mener at KonSek i rimelig stor grad er oppdatert på det som skjer i den enkelte kommune. På dette punktet er også rådmennene avvikende fra de andre målgruppene, men i mindre grad enn for de andre omdømmeelementene vi har sett på så langt.

250 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 OMDØMMEUTSAGN OM KONSEK Gjennomsnitt -, base n=9 Bidrar til å gjøre KU bedre Totalt 92 KU-medlem Om vi ser bort fra et par rådmenn og et par KU-medlemmer, er stort sett alle i denne undersøkelsen helt eller delvis enige i at KonSek bidrar til å gjøre KU bedre. 92 KU-leder 94 Eks. KU-medlem 95 Eks. KU-leder Ordfører Rådmann

251 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 TILFREDSHET MED KONSEK PÅ ENKELTELEMENTER OG TOTALT % base n=9 Meget misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Meget fornøyd Vet ikke % % Punktlighet ved utsending 3 Punktlighet ved tilbakemeld. 2 Grundighet i saksforbered. 4 2 % 3 % % 7 % Utarb. av plan for selsk.kontr Utarb. av plan for forv.rev. 3 6 Det årlige fagseminaret 7 % 7 27 Opplæring av medl. i KU 8 9 % 3 27 Bruk av elektr. sakspapirer 4 8 % 69 Fagkomp. innen komm. sektor 7 KTI KonSek 2 5 % 69 Lesbarhet og språk 2 Oppfølging av vedtak i KU 4 4 % % av de spurte er meget eller ganske fornøyd med KonSek totalt sett. Dette er en svært gode tall og er et nivå som vi svært sjelden registrerer. Det årlige fagseminaret er elementet som oppnår lavest vurdering.

252 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 TILFREDSHET MED KONSEK PÅ ENKELTELEMENTER Gjennomsnitt -, jo høyere jo bedre, base n=9 Punktlighet ved utsending Totalt 9 KU-medlem 9 KU-leder De som har besvart på denne undersøkelsen er svært godt fornøyde med KonSek når det gjelder punktlighet i forhold til utsending av saksdokumenter. En skåre på 9 bekrefter dette. På samme måte som for omdømmeelementene er rådmenn mer avdempet enn de andre. 96 Eks. KU-medlem 9 Eks. KU-leder Ordfører Rådmann

253 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 TILFREDSHET MED KONSEK PÅ ENKELTELEMENTER Gjennomsnitt -, jo høyere jo bedre, base n=9 Punktlighet ved tilbakemeld Totalt 9 KU-medlem 9 KU-leder 98 Eks. KU-medlem 88 Eks. KU-leder Ordfører Rådmann De som har besvart på denne undersøkelsen er også svært godt fornøyde med KonSek når det gjelder punktlighet i forhold til tilbakemeldinger/svar på henvendelser. Også her er rådmenn mer avdempet, men i mindre grad enn på en del andre elementer.

254 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 TILFREDSHET MED KONSEK PÅ ENKELTELEMENTER Gjennomsnitt -, jo høyere jo bedre, base n=9 Grundighet i saksforbered Totalt 9 KU-medlem 9 KU-leder Også her er kundene svært godt fornøyde med KonSek når det gjelder grundighet i saksforberedelser. Her er rådmenn betydelig mindre tilfredse enn gjennomsnittet. 96 Eks. KU-medlem 93 Eks. KU-leder Ordfører Rådmann

255 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 TILFREDSHET MED KONSEK PÅ ENKELTELEMENTER Gjennomsnitt -, jo høyere jo bedre, base n=9 Lesbarhet og språk Totalt 86 KU-medlem 85 KU-leder 85 Eks. KU-medlem Respondentene er godt fornøyde med lesbarheten og språket i saksdokumentene som KonSek utarbeider. Også her er rådmenn betydelig mindre tilfredse enn gjennomsnittet. 93 Eks. KU-leder Ordfører Rådmann

256 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 TILFREDSHET MED KONSEK PÅ ENKELTELEMENTER Gjennomsnitt -, jo høyere jo bedre, base n=9 Fagkomp. innen komm. sektor Totalt 89 KU-medlem 88 KU-leder 95 Eks. KU-medlem 95 Eks. KU-leder 92 Ordfører Rådmann Respondentene vurderer KonSeks fagkompetanse innen tilsyn med kommunal sektor og kommunal forvaltning som meget god. Men også her er rådmenn betydelig mindre tilfredse enn gjennomsnittet.

257 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 TILFREDSHET MED KONSEK PÅ ENKELTELEMENTER Gjennomsnitt -, jo høyere jo bedre, base n=9 Utarb. av plan for forv.rev Totalt 84 KU-medlem Respondentene er godt fornøyde med prosessen med utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon. Men som på alle elementer er rådmenn betydelig mindre tilfredse enn gjennomsnittet. 85 KU-leder 88 Eks. KU-medlem 86 Eks. KU-leder 92 Ordfører Rådmann

258 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 TILFREDSHET MED KONSEK PÅ ENKELTELEMENTER Gjennomsnitt -, jo høyere jo bedre, base n=9 Utarb. av plan for selsk.kontr Totalt 9 85 KU-medlem 86 KU-leder 9 Eks. KU-medlem 88 Eks. KU-leder 92 Ordfører Rådmann Respondentene er godt fornøyde med prosessen med utarbeidelse av plan for selskapskontroll. Men som på alle elementer er rådmenn betydelig mindre tilfredse enn gjennomsnittet.

259 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 TILFREDSHET MED KONSEK PÅ ENKELTELEMENTER Gjennomsnitt -, jo høyere jo bedre, base n=9 Oppfølging av vedtak i KU Totalt 9 KU-medlem 9 KU-leder Respondentene er svært godt fornøyde med prosessen KonSeks oppfølging av vedtak i KU. På dette elementet er rådmenn også mindre tilfredse enn gjennomsnittet, men i langt mindre grad enn på mange av de andre elementene. 96 Eks. KU-medlem 93 Eks. KU-leder Ordfører Rådmann

260 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 TILFREDSHET MED KONSEK PÅ ENKELTELEMENTER Gjennomsnitt -, jo høyere jo bedre, base n=9 Bruk av elektr. sakspapirer Totalt 87 KU-medlem 87 KU-leder Respondentene er godt fornøyde med KonSeks bruk av elektroniske sakspapirer. På dette punktet er rådmenn nesten på linje med gjennomsnittet! 85 Eks. KU-medlem 9 Eks. KU-leder 83 Ordfører 89 Rådmann 85 26

261 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 TILFREDSHET MED KONSEK PÅ ENKELTELEMENTER Gjennomsnitt -, jo høyere jo bedre, base n=9 Opplæring av medl. i KU Totalt 9 85 KU-medlem 86 KU-leder 85 Eks. KU-medlem 86 Eks. KU-leder 83 Ordfører Rådmann Respondentene er rimelig fornøyde med KonSeks opplæring av medlemmer i KU. Svarfordelingen gir likevel grunn til å kanskje revidere planen for opplæringen. Ordførere og rådmenn har i liten grad besvart dette spørsmålet.

262 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 TILFREDSHET MED KONSEK PÅ ENKELTELEMENTER Gjennomsnitt -, jo høyere jo bedre, base n=75 (ikke rådmenn og ordførere) Det årlige fagseminaret Totalt KU-medlem 8 KU-leder 8 Eks. KU-medlem 2 I forhold til mange av de andre elementene i denne undersøkelsen er respondentene kun moderat fornøyde med det årlige fagseminaret. Kanskje det er på tide med en revisjon også på dette punktet. 88 Eks. KU-leder Ordfører Rådmann 262

263 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK NOVEMBER/DESEMBER 22 TOTAL TILFREDSHET MED KONSEK %, base n=9 Meget misfornøyd Totalt KU-medlem KU-leder Eks. KU-medlem Eks. KU-leder Ordfører Ganske misfornøyd Rådmann Verken eller 7 2 Ganske fornøyd Meget fornøyd Totalt setter er dette svært gode resultater for KonSek. Det vanlige bildet er at det er flere respondenter på ganske fornøyd enn på meget fornøyd. I dette tilfellet er det omvendt. Totalt sett er det ett KU-medlem som har svart meget misfornøyd på dette spørsmålet. I tillegg er det en rådmann som har svart ganske misfornøyd på spørsmålet.

264 Kundetilfredshet Kundetilfredshet -- regresjonsanalyseregresjonsana Kundetilfredshet regresjonsanalyse Før vi presenterer regresjonsmodellen - som identifiserer hvilke områder som har størst betydning for kundenes totale tilfredshet - skal vi forklare noen begreper som brukes i denne sammenheng. R2 (modellens forklaringskraft) Dette er en indikator på hvor mye de uavhengige variablene (som «priser», «service» etc.) forklarer av variasjonen i den avhengige variabelen (tilfredshet totalt). Hvis R2eksempelvis er lik,65 betyr dette at de uavhengige variablene til sammen forklarer 65% av variasjonen i den avhengige variabelen. Dette betyr igjen at omlag 35% av variasjonen i den avhengige variabelen forklares av andre faktorer (variabler) enn de som inngår i undersøkelsen (modellen). Med andre ord: en modell med en forklaringskraft på,65 viser at det er andre faktorer, i tillegg til de som inngår i modellen, som også forklarer hva som bestemmer (eller innvirker på) kundenes totale tilfredshet - i og med at de ulike faktorene i modellen forklarer i underkant av halvparten av kundenes totale tilfredshet med selskapet. Stigningstall (b-koeffisient) Forklarer den enkelte uavhengige variabels innvirkning på den avhengige variabelen i modellen - forutsatt at de andre uavhengige variablene i modellen holdes konstant. Med andre ord: Hvis tilfredshetsskåren på en uavhengig variabel øker med poeng, øker tilfredshetsskåren totalt tilsvarende stigningstallets verdi. 264

265 OMDØMMEUNDERSØKELSE KONSEK TOTAL TILFREDSHET, Base n=9 Oppfølging av vedtak i KU KTI=9,64 KTI=92 Total KTI,36 Denne kjøringen viser at det er oppfølging av vedtak i KU som er den viktigste driveren til fortsatt god kundetilfredshet med KonSek. Kjøringen viser også at å sette fokus på lesbarhet og språk i saksdokumentene er hensiktsmessig for KonSek. Lesbarhet og språk KTI= Modellestyrke: 8

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 15/67 Møtedato/tid: 7.5.215, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall:

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 14/86 Møtedato/tid: 15.5.214, kl. 9: Møtested: Rådhus 2, Storkleppen. Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall:

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

REGNSKAP 2014 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2014 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2014 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer