men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats"

Transkript

1 men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte våren Hensikten med prosjektet var å kartlegge hvilke konsekvenser studentforeninger tilknyttet SiOs arbeid har opplevd av Kvalitetsreformen. LOS intervjuet om lag 10 ulike foreninger, samt ansatte i DNS og SiO-Læringsmiljø. Resultatene av disse intervjuene ble lagt frem på en temakveld 4. mai 2004 hvor man også drøftet videre hvordan foreninger kan legge bedre til rette for rekruttering, kontinuitet og en god drift etter reformen. Rapporten består av følgende deler: Prosjektbeskrivelsen som ble utarbeidet da prosjektet startet En sammenfatning av funn i intervjuene Innlegg fra temakveld 4. mai 2004 Referat fra diskusjon på temakveld 4. mai 2004 Prosjektbeskrivelse I kjølvannet av Kvalitetsreformen ønsker vi å få svar på noen hypoteser som går på kvalitetsreformens innvirkning på studentforeningers hverdag. Det blir plukket ut foreninger som skal intervjues. Det er viktig å få tak i et styremedlem(helst leder eller nestleder) og/eller en person i et tungt verv som har vært aktiv i foreningen i et år eller mer. Person fra en eventuell valgkomité er interessant. Grunnen er at vi ønsker en person som har et før-etter forhold til innføringen av kvalitetsreformen. Hypoteser - Vanskeligere å få personer til tunge verv - Lettere å få personer til prosjektarbeid enn vanlig drift - Bedre rekruttering av funksjonærer - Er det forskjell mellom foreninger på Campus vs Chateau Neuf? Interessant tema, men vanskelig å få til i praksis Intervjuet Generelt Hvilke forventninger har foreningen hatt til reformen? Oppfølgingsspørsmål? Har foreningen gjort noe spesielt for å møte eventuelle utfordringer i forbindelse med reformen? Har foreningen planlagt å gjøre noen endringer i foreningen med bakgrunn i kvalitetsreformen? Interesse Har dere merket noen endring i interesse fra publikum? Flere/færre besøkende på arrangementer? Har dere merket noen nedgang/økning i antall medlemmer etter innføringen av kvalitetsreformen? Oppfølging, har dere noen formening om hvorfor? 1

2 Hvordan er engasjementet til de aktive? Snakker de mye om at faget sitt tar mye tid, føler de at de ikke får gjort jobben i foreningen eller er engasjementet stabilt(ingen endring fra tidligere) Hva er motivasjonen til å jobbe i styret? Hvordan oppfatter dere de aktives(funksjonærene) motivasjon til å være med i foreningen? Aktivitet/økonomi Hvordan er aktiviteten til foreningen nå i forhold til i fjor? (da tenker vi på interne arrangementer, prosjekter, utadrettede arrangementer) (er det samme nivå, lavere, høyere..) Hvis det merkbart forskjell fra tidligere, hva tror dere grunnen er? Hvis endringer i aktivitet, merker foreningen også endringer i økonomien? Er det høyere aktivitet i noen deler av foreningen enn tidligere? Rekruttering Hvordan har rekrutteringen til foreningen vært i år? Har dere merket noen endring fra tidligere år? Hvis forskjeller, kan dere tenke dere noen årsaker til det? Hvilke verv/funksjoner er lettest å fylle? Er det noen verv som tyngre å fylle enn andre? Oppfølgingsspørsmål: Hvilke grunner oppgir kandidater som sier nei til vanskelige/tunge verv? Hvordan er det med opprykk innad i foreningen? Hvordan er frafallet gjennom et semester? Har dere merket noen forskjell det siste semesteret i forhold til tidligere(før kvalitetsreformen)? Hvor lenge blir en gjennomsnittlig funksjonær i foreningen? Andre ting Har dere merket noen endring bevisst/ubevisst i kommunikasjonen med fakultet/institutt/teknisk avdeling evt. UiO generelt? Har dere støtt på problemer i forbindelse med kvalitetsreformen de ikke kan klare og hva slags hjelp ønsker de? Hva mangler i apparatet til SiO/UiO i forhold til dere som studentforening? 2

3 En sammenfatning av intervjuene Generelt Hvilke forventninger har foreningen hatt til reformen? Studio: Det har vel vært en generell skepsis fordi vi fryktet at det skulle bli vanskeligere å rekruttere folk til å ta på seg verv med mye ansvar. Siden verv i STUDiO går over flere semester, var vi redd for at mange ville vegre seg på grunn av at det binder folk til Universitetet, samtidig som reformen åpner for mer fleksibilitet enn tidligere. Fysikkforening: Vi var litt bekymret på forhånd når det gjaldt den økende mengden obligatoriske innleveringer og lignende, at dette skulle gjøre at folk fikk dårligere tid til å engasjere seg i studentmiljøet. Bokcafeen: Jeg tror ikke de vanlige medlemmene tenkte noe på det, det var en del småsnakk i styret. Mest var det vel jeg som leder som tenkte på det. Jeg snakket med andre på huset. Vi følte redselen, det var en del snakk på huset en følelse av usikkerhet. Det var en debatt som gikk våren før et FaSt-seminar [Fagråd for Studentarrangører, NRF] hvor vi diskuterte problematikken med andre studentsamfunn. SVFF: Foreningen møtte reformen med skepsis. Spesielt dette med at man skulle pålegges obligatoriske oppgaver. Det kunne tenkes å gå utover det frivillige engasjementet. Man har vært bekymret over at det skulle bli for mye arbeid med studiene til at folk har tid til å gjøre en innsats for foreningen. Man har tidligere sett at folk i tunge verv har hatt problemer med vekttallsproduksjonen, og har særlig fryktet at dette kan bli et større problem, særlig når man nå har økt fokus på normert studieprogresjon. DNS: Vi var usikre. Vi hadde to bekymringer. Det ene var at Lånekassas konvertering av stipend til lån ved utsatt eksamen ville gå ut over de studentene som bruker mye tid på frivillig arbeid; spesielt de med ansvars- og arbeidstunge verv. Det andre var at de obligatoriske innleveringene og forelesningene ville få en innvirkning på vår driften vår; at det ville vanskeliggjøre å fylle vaktlister (funksjonærer) og samtidig påvirke rekrutteringen til tunge verv i en negativ retning. En positiv forventning var at reformen ville knytte studentene nærmere til studiestedet og at denne tilhørighetsfølelsen og tilstedeværelsen kunne være et godt grunnlag både til økt publikumsinteresse og rekruttering av frivillige. Har foreningen gjort noe spesielt for å møte eventuelle utfordringer i forbindelse med reformen? Studio: Vi har endret en god del på organisasjonsstrukturen i forhold til tidligere år, men jeg tror ikke dette er bevisst knyttet opp til utfordringer i forbindelse med reformen. Fysikkforening: Vi har diskutert mye med Fysisk Fagutvalg vedr. hvordan reformen bør gjennomføres for vårt fagfelt, men det er de som har gjort jobben med å videreformidle dette. Det vi diskuterte på forhånd rundt vår egen strategi, var fordelen vi plutselig fikk nå i forhold til tidligere, i og med at vi nå kan identifisere hvilke studenter som tilhører oss allerede første semester. Tidligere har ikke studentene begynt å ta fysikkurs før andre semester. Dette gjelder fortsatt, men nå kunne vi vite hvem som tilhørte fysikkstudieprogrammene allerede før de begynte å ta fysikkurs. Vi ønsket å få disse studentene til å føle seg som fysikkstudenter allerede første semester og rekruttere fra denne gruppa. Studentteateret: Deltakelsen var noe daff høsten 2003, dette var vi bevisste på og gikk dermed aggressivt ut mot slutten av året. Vi tok tak og gjorde noe med situasjonen. Januar 2004 er blitt mye bedre enn november Men kan ikke si om dette har noe med reformen å gjøre. SVFF: Det ble forsøkt å pålegge folk mindre arbeid, og da ble det lagt vekt på å dele arbeidsoppgaver. I tillegg ble det lagt vekt på sosiale aktiviteter. Rent formelle grep: Nei, lovene våre har ikke forandret seg stort siden før reformen. Ellers har man diskutert mye, og kommet fram til mange hypoteser om hva som kan være lurt. Nå skal det sies at vår forening holder til på Mat.Nat., der endringene med reformen har betydd mindre enn andre steder. Noe som for oss blir vanskeligere er hvordan vi skal nå ut til nye studenter. I gamle dager måtte man møte opp i et lokale for å semesterregistrere seg. Dette ble byttet ut med studweb i god tid før reformen, men det var likevel fortsatt god mulighet for å nå folk på disse møtene der man gikk gjennom hvordan sette opp en studieplan. Nå som studentene slipper å tenke selv, er det ikke behov for å informere dem om hvordan gjøre det, så det å kunne snakke til alle studentene er blitt vanskeligere. 3

4 DNS: Ja. Vi var veldig bevisste på reformen og satte fokus på en diskusjon rundt dens mulige konsekvenser for det frivillige arbeidet ved siden av studiene. Vi tok kontakt med ulike involverte aktører (UiO, Studentparlamentet, osv) og forhørte oss og vi deltok i debatter om temaet [med bl.a. utdanningsministeren] hvor vårt budskap var at de ikke måtte glemme det frivillige arbeidet oppi all reformeringen. Vi satte i gang en bevisstgjøringsprosess på huset ved å avholde foreningsseminarer hvor vi tok opp ulike problemstillinger. Vi var også blant pådriverne for en diskusjon med andre studentersamfund via FaSt (NRF) og arrangerte et seminar med disse om Vekttall for frivillig arbeid på Chateau Neuf. Vi diskuterte mye, men var fortsatt avventende til mulige endringer for vårt arbeid. Valgkomiteen vår rapporterte at folk ikke stilte til valg pga. usikkerheten som lå i rundt den kommende reformen. De aktive på huset var opptatt av reformen, spesielt irriterte virket de over det å ikke få planlegge studieforløpet sitt selv [og dermed få innpasset sitt aktive engasjement i huset slik de selv ønsket]. Har foreningen planlagt å gjøre noen endringer i foreningen med bakgrunn i kvalitetsreformen? Studio: Ikke noe særlig annet enn å være bevisst på at det kunne komme en del utfordringer og problemer, spesielt i forbindelse med rekruttering. Bokcafeen: Ja det er mer aktuelt nå i så fall. Nå vet vi mer. Det er gått et år og vi merker for eksempel at folk har mer å gjøre gjennom hele semesteret de har innleveringer og eksamener halvveis i semesteret. Vi har tanker om å dele opp styreverv i to; f.eks. ha to nestledere, dele Internansvarlig i et verv som har ansvar for vaktlistene og et som har ansvar for internmiljø, osv. Dette for å avlaste de enkelte vervene. Vi planlegger å snakke mer med de forskjellige studieprogrammene. Disse programmene får masse penger av fakultetet til sosiale aktiviteter, og dersom foreningene klarer bedre å få studieprogrammene til å samkjøre sine aktiviteter med de eksisterende foreningene, kan dette være en positiv ting. Vi har med det snakket med en del RSU-folk, som kan hjelpe oss med dette prosjektet. DNS: Vi tenker tanker rundt det å kompensere styrevervene. Leder for DNS og hennes styre har fått en veldig administrativ og arbeidskrevende rolle. Samtidig uttrykker mange på huset misnøye med manglende tilstedeværelse av styremedlemmene på huset. Dette er en systemkritikk mer enn personkritikk og vitner om at det eksisterer krav og forventninger som ikke står til styremedlemmenes tid og arbeidskapasitet slik det er i dag. Styremedlemmene kan risikere å sitte igjen med to mislykkede prosjekter, når de ikke makter å innfri forventningene fra verken studier eller tillitsvervet. Ellers gjør vi oss stadige vurderinger på husets drift generelt. Vi må kanskje etter hvert ta stilling til om vi vil være et daghus eller et kveldshus. Nå er vi begge deler, litt halvveis på dagtid. Ønsker vi å satse mer på åpning på dagtid må vi vurdere om barforeningene makter å fylle vaktlistene her. Er dette vanskelig må vi kanskje begynne å tenke i nye baner, se på muligheter for honorering, osv. Bokcafeen vil ikke ha en slik primus motor som de har nå alltid, og det er ikke sikkert at det er nok på sikt heller. Dessuten følger vi utviklingen i forhold til publikumstall nøye og ser nok etter hvert at vi må legge bedre til rette for aktivitet på fredager og lørdager. Interesse Har dere merket noen endring i interesse fra publikum? Flere/færre besøkende på arrangementer? Studio: Vi satte ny omsetningsrekord i teltet under festivalen i fjor, så det kan være et tegn på økt interesse for festivalen på tross av reformen. Likevel er disse tallene litt problematisk, siden vi hadde flere åpningsdager enn tidligere år, så det er mest sannsynlig ikke noen endring i besøket. Jeg tror festivalen ikke lider nød i forhold til besøk fordi den avholdes så tidlig i semesteret at studentene ikke har hatt tid til å slå rot på studiene sine uansett. De som vil besøke festivalen gjør det uavhengig av om det forventes økt innsats senere i semesteret. Vi ble advart mot at studieprogrammene skulle kapre mye oppmerksomhet fra oss ved semesterstart, men dette merket vi ingenting til. Dette kan nok bli et større sak under årets festival, nå som programmene har fått etablert seg litt og har lært en del av tilbakemeldingene fra fjorårets semesterstart. 4

5 Fysikkforening: Våre arrangementer er stort sett rettet spesifikt mot fysikkstudenter. Vi har hatt svært godt oppmøte på arrangementene våre fra de nye programstudentene. Dette behøver ikke å skyldes studieprogrammene, men vi tror kanskje fellesskapsfølelsen som det å tilhøre et program medfører har ført til at flere har villet delta på sosiale arrangementer enn tidligere. Bokcafeen: Det er annerledes. Det virker som om folk drikker 3 halvlitere i stedet for 5, som tidligere. De går hjem tidligere også lokalene er tommere kl. 23:00 enn før. Det virker som om folk skal i seng klokka tolv og på lesesalen klokka ni dagen etter. Det er like mye folk her, men omsetningen er muligens mindre. Og det er større omsetning på fredager enn før. Og så har vi ikke manuell VISA-kort maskin lenger [kjent gjenstand for å kunne trekke over konto], så det er lavere omsetning før den 15. (studielånet). Vi har lyst til å ha åpent på lørdager, men foreløpig er det manko på folk som har lyst til å jobbe da. Styremedlemmer jobber i kafeen også og styreleder syns dette er et problem. Foreningen har vokst og styret har mer ansvar og oppgaver. Det er for eksempel mange møter på huset å delta i; med CNS, Glassbaren, Rep.skapsmøter, ulike komiteer o.l. Honorering av frivillige er ikke aktuelt da mister vi det vi er; Frivillighet er sjela vår. Folk ønsker ikke attester. I hvert fall ikke funker. Styreleder har skrevet 4 attester. Studentteateret: Det er relativt stabilt med antall publikum. Det er mye venner og familie. Vi når litt lite ut. Kommunikasjonen burde være bedre foreningene i mellom, vi burde involvere hverandre mer i hva de ulike driver med her på huset komme på hverandres arrangementer. SAIH Blindern: Antall besøkende på våre åpne møter er veldig tema-avhengig og avhengig om det er kjente personer som foredrar. Folk er generelt veldig interesserte! Men det er jo stor konkurranse på Blindern, det finnes utallige bra tilbud. Folk shopper foredrag. I begynnelsen av semesteret var det mye interesse og aktivitet. Vi hadde god PR. Det er noe færre på foredrag nå kanskje. Vi skulle selvsagt ønske at det var fullt på hvert foredrag. Kanskje kan kvalitetsreformen gjøre at det kommer flere på foredragene på Blindern. Studentene er her mer (på lesesaler, forelesninger på campus), de leser lengre på kvelden også og semesteret er lengre. Folk er kanskje reddere for å binde seg [til verv], men et foredrag kan de alltids ta med seg. SVFF: Eilert: DNS: Det er flere besøkende på foreningens arrangement, som igjen gir gode resultater. Det er en del høyere oppslutning om arrangementene. Dette har vært veldig svingende den siste tiden. Men vi kan konstatere at siste semester har vært et løft i forhold til i fjor med tanke på antall besøkende. Vi opplevde til og med at kjelleren var full på vårt arrangement Harryaften. Ingen radikale endringer i forhold til besøkende på arrangementer. Det er vanskelig å svare på dette. Tror ikke det nødvendigvis det er her utfordringen ligger i forhold til reformen. Dette har med markedsføringstiltak og profilbevissthet å gjøre, og vil alltid være en spennende utfordring for dette huset. Bockafeen rapporterer om endring i de besøkendes adferd folk drikker kanskje færre øl på hverdager enn tidligere og drar hjem tidligere på kvelden. Men det er flere folk på fredager. Glassbaren ser ut til å trekke mange besøkende nå, etter en organisatorisk bedring. Har dere merket noen nedgang/økning i antall medlemmer etter innføringen av kvalitetsreformen? Oppfølging, har dere noen formening om hvorfor? Fysikkforening: Antall medlemmer vi har kommer mye an på om vi har hatt noen spesielt store arrangementer. Men vi har hatt overraskende godt oppmøte på noen av arrangementene våre, og vi har aldri hatt flere som har vært interesserte i å være med i styret i Fysikkforeningen. De nye programstudentene er svært godt representert i styret vårt i dag. Dette tror vi delvis kan skyldes at man føler større tilhørighet gjennom et studieprogram, og delvis at vi (som nevnt tidligere) nå klarte å rekruttere medlemmer enklere allerede første semester, og det er jo nettopp da mange knytter de nettverkene de senere kommer til å holde seg innenfor. Når vi først hadde fått noen av de nye programstudentene innenfor har det nok ført til at det har vært lettere å få de andre til å stille opp på arrangementene. Clubstyret: Aktiviserer flere nå enn før, flere er delaktige og får tildelt forskjellige oppgaver. Prøver å organisere seg slik at det ikke påvirker fag. Prøver å inkludere flere og delegere ansvar. Bokcafeen: Tidligere ledere har hatt mange vakter. Dagens leder tar nå nesten ingen. Det går bedre, det går akkurat, men vi trenger flere fordi vi vil utvide åpningstidene. Ting er generelt bedre nå; bedre kontor med egne møbler, strukturen i styrearbeidet er bedre det har vi jobba mye med. Vi har også en mye bedre relasjon til selskapet (CNS) og en bedre forståelse av pengeflyten på huset. 5

6 SAIH Blindern: [Alle studenter er medlem i SAIH. Foreningen har ikke betalende medlemmer.] Nei. Det kom veldig mange på informasjonsmøtene våre både i høst og nå i vår. Vi er vel ca 20 aktive, jevnt over. SVFF: Det ble en økning på antallet medlemmer. Dette kan nok spores til at studentene er mer på Blindern. Eilert: DNS: Det er noe økning, og dette spores direkte til bekjentskaper. Det har vært færre medlemmer høsten 2003 enn det har vært tidligere. Det er ganske enkelt å skylde på reformen, men lite hensiktsmessig. Man kan si at reformen kan være delansvarlig, men man må også se på andre faktorer. At kjelleren var stengt store deler av høsten 2002 grunnet oppussing, kan ha hatt noe å si om saken. Samtidig har kjelleren fått et annet preg enn tidligere, noe som kan resultere i en endret målgruppe, og slikt kan ta tid å bygge opp. Den viktigste årsaken, spør du meg (og det gjør du intervjuobj. anm.) er hvordan blæstgruppa har fungert. Man kan ikke vente at noen som ikke er klar over tilbudet skal komme til foreningen. Der har foreningen en jobb å gjøre. Vi øker i antall medlemmer, men det er fordi i er blitt flinkere til å selge medlemskap og at vi har innført differensiering av prisene i baren som følger medlemskapet. Bokcafeen: Hvordan er engasjementet til de aktive? Snakker de mye om at faget sitt tar mye tid, føler de at de ikke får gjort jobben i foreningen eller er engasjementet stabilt(ingen endring fra tidligere)? Studio: Det er merkbart at fag er blitt en relevant del av idealistiske studenters hverdag i motsetning til tidligere år. Mye utenomsnakk dreier seg om innleveringer og eksamener samt hvor lite pensum man har fått lest. Mange aktive føler nok at de slites mellom lojaliteten til foreningen og studieprogresjonsspøkelset, med det resultat at studiene nedprioriteres til fordel for STUDiO. Det økte aktivitetsnivået som reformen har ført med seg har dermed gjort det nødvendig å planlegge fordelingen av tid mellom foreningen og studiene bedre, noe som er en positiv bieffekt. Vi har jobbet en del med å få et bevisst forhold til hvor mye tid man bruker på arbeid med STUDiO, for å få mer effektiv jobbing som gjør det mulig å kombinere et verv med studier. Dette er likevel svært personavhengig, noen er flinkere enn andre til å prioritere tiden sin riktig mens andre føler de tilbringer for mye tid på huset uten å gjøre noe konstruktivt. Det går igjen ut over motivasjonen at både studiene og STUDiO forsømmes. Fysikkforening: Endringen i antall obligatoriske innleveringer og lignende har ikke økt dramatisk for våre aktive etter innføringen av reformen. I enkelte perioder har det vært litt vrient å mobilisere på grunn av slike ting, men vi har prøvd å ikke legge viktige arrangementer til slike perioder, så det har stort sett gått greit. Ped. Profil: Delvis -, merker at det er mindre tid til ikke-møtene. Satt mer på kontoret og snakket om PPting før. Kan si at før kom PP først, nå kommer studiene først. Det er mange som er lei. Det er slitsomt med obliger. Vi rullerer på vaktene og folk kan bytte vakter med hverandre. Men vi mister ikke aktive mer enn før. Folk slutter pga. studier som før. Når det gjelder styremedlemmene er det forskjellig hvor mye de enkelte studerer og hvordan de organiserer studier og styrearbeidet. Marvin selv studerer ikke no særlig, men han får ikke trent heller. Det har med engasjement å gjøre, han jobber mye med Bokcafeen fordi det er trivelig fordi han har lyst; Vi har et vellykka prosjekt her. Andre har mye studier; hvis en har tre kurs har en tre obliger, da kan en forsvinne en uke eller to. Når organisasjonen er bedre, når styret fungerer bra blir det mindre å gjøre. Hvis organisasjonsformen er bra og det er dyktige folk i styret går det an å kombinere styrearbeid og studier. Studentteateret: Engasjementet varierer veldig blant de aktive. Noen er superaktive, mens andre sitter passive og venter på at andre skal ta initiativ til en produksjon (og rollene komme dettende ned i fanget på dem). Men teater tar mye tid det er alle innforstått med. Det er noen som har trukket seg fra prosjekter da nevner de ofte studier. De må f.eks. ta igjen fra forrige semester. De som sliter nevner studier som et problem. Skippertakenes tid er forbi. Teatervitenskap hvor mange av våre aktive går har en bra løsning. Her er det oppgaver hele veien, jevnt arbeid med eksamener hver 6 uke. (en gjør seg ferdig med kursene). Dette skaper forutsigbarhet og forenkler det frivillige arbeidet; gjør det lettere å planlegge. Tidligere var det mange produksjoner tidlig i semesteret og dødtid i eksamensperioden. Det var vanskelig å få plass til alle produksjonene. Nå er semesteret lenger og vi kan ha flere produksjoner, og ha dem lenger ut i semesteret. Folk er mer bevisste på studier nå. De legger opp øvelsesplanen i forhold til oppgaveinnleveringer. Fuglane skal ha en forestilling i Storsalen i mai! Men de ville kun ha to forestillinger bl.a. pga. at den faller i eksamenstiden. Men denne eksamensbolken er mindre enn tidligere.. Vi har fått flere folk fra Høyskolen (2-årige linjer; drama, kommunikasjon); de 6

7 kan se på en forestilling som en praktisk eksamen i regi. Hvordan oppfatter dere de aktives (funksjonærene) motivasjon til å være med i foreningen? De vil være med. Det er flest skuespillere. Mange vil prøve seg litt. De er interesserte i teaterfaget og i regi og produksjon. Og prosjektarbeid. Det er auditions åpne for alle medlemmer på hver produksjon. SAIH Blindern: Vi har noe aktivitet på dagtid stands og annet informasjonsarbeid som av og til er vanskelig å få folk til. Og en hører oftere enn før at jeg har en innlevering. Men det er litt fagavhengig. Alle snakker om studier. Men det handler vel mye om hvordan en prioriterer og hva slags innstilling en har om en tar seg tid til å være aktiv i foreningen. SVFF: En del føler det går utover det faglige. Foreningen har fått flere seriøse aktive medlemmer, ikke like mange som drikker øl mange ganger i uka. Som tidligere, er det veldig varierende arbeidsmengde i de ulike kursene, og på de ulike instituttene. En del 10-studiepoengskurs har i dag samme arbeidsmengde som det tilsvarende gamle 5-vektallskurset. De mest aktive klager ikke, men jeg har hørt andre si dette. Jeg har også registrert at folk har klaget til fagutvalgene på grunn av dette. DNS: Undervisningen binder opp mye tid. Selv om den ikke er obligatorisk i praksis noen steder virker det som om folk føler at den er mer obligatorisk nå. Det er også tydelig at det er mye mer jobb med studiene i begynnelsen av semesteret og vi merker at folk trekker seg på grunn av dette. Nestlederen i DNS trekker seg nå, halvveis i vervperioden, pga. studiene. Verv som tar mye tid er i åpenbar konflikt med studiepresset. De som velger bort studiene er på huset mye. De som velger å fokusere på studiene har veldig mye dårlig samvittighet. Type forening har også noe å si. Med mer undervisning og innleveringer blir det mindre tid å fylle opp med sosiale aktiviteter, og folk må prioritere fritiden sin. De foreningene hvor folk driver med sin genuine interesse vil slite mindre med rekruttering (Radio Nova har alltid nok folk) Særinteresser dyrkes uansett. Mens foreninger som driver bardrift sliter under dette og har til tider vanskeligheter med å skaffe folk til å tappe øl. Det var en stor dødperiode for disse foreningene i oktober det var noen få sjeler som holdt ut og de har også hatt vanskeligheter med rekruttering i begynnelsen av dette semesteret. Kanskje blir slike funksjonæroppgaver lettere å fylle for fakultetskjellerne, nå når student og studie(program)sted blir knyttet tettere sammen. Chateau Neuf er noe annerledes enn de andre universitetsbyggene på mange måter! men også i den forstand at studentene ikke forbinder det med sitt fakultet og dermed sin fakultetskjeller, hvor de kan ta i et tak. Det blir også mindre tid for de frivillige til å henge rundt på huset og være sosiale med hverandre. Hva er motivasjonen til å jobbe i styret? Studio: Styret og staben i festivalen er genuint interesserte i det de driver med. Siden personer er handplukket til verv, er vi til en viss grad sikret at rett person er på rett sted og at de er klare for å gjøre en skikkelig innsats. De fleste brenner enten for festivalen som institusjon eller for det arbeidet de får mulighet til å drive med i festivalen, det være seg booking, bararbeid eller webdesign, for å nevne noen. Fysikkforening: Her er det nok mange ulike oppfatninger. Først og fremst har vi et svært godt internt miljø. De aktive i styret får fast lesesalsplass, og mange tilbringer svært mye tid sammen også utenfor styremøtene. Det er en fryktelig klisjé, men det er litt sånn en-eneste-stor-familie-greie. Dette tror jeg også synes fra utsiden. Det vi gjør er ikke så fantastisk flott å ha på CVen eller så utrolig interessant at folk gidder å være med hvis det ikke hadde vært for det sosiale miljøet. Dette har ikke endret seg ved innføringen av reformen. Bokcafeen: Det er enda mer gøy. En får være med å bestemme litt, innflytelse på egen organisasjon. Mange har lyst til å være med i styret for å skape endring. Dessuten er læring en motivasjon (økonomi, motivere andre, få kunnskap). CVen er vel viktig også. Studentteateret: Styremedlemmene kommer fra egne medlemmer. Regissører og produsenter blir ofte spurt om å stille. Men mange vet ikke hva styret er og gjør. Det er vanskelig å sette ord på. En valgkomite bør være aktiv hele semesteret (ikke som nå, kun når det nærmer seg valg). Vi har en Kjernegruppe som består av styret og produksjonsledere. Tidligere hadde nestleder ansvar for å følge opp alle produksjonene nå har vi delt på det slik at alle styremedlemmene har ansvar for én hver. Vi har et nytt verv; Kontoransvarlig det vervet fungerer som en slags sekretær og dette fungerer bra organisatorisk. Styremedlemmene er i ca ett år. De blir ikke utslitte av det. Nå vurderer vi å åpne for at det skal være mulig å stille til gjenvalg i ett semester til (dvs at en slipper å sitte et helt år til hvis en vil sitte i styret litt til etter endt periode). SAIH Blindern: Det er gøy og spennende. En møter hyggelige mennesker. En ser resultater av det arbeidet en engasjerer seg i. Det er fint å ha noe annet ved siden av studiene. Og en lærer utrolig mye 7

8 SVFF: Eilert: DNS: organisasjon, arrangementsavvikling, oppfølging og ansvarstaking. Det er viktig at det ikke blir alt for mye praktisk arbeid slik at en glemmer hva det er vi egentlig driver med utviklingsproblematikk. Når det gjelder annen opplæring har SAIH sentralt et vårseminar som tar opp et spesifikt tema Det pleier å være veldig fint og lærerikt. Og på høsten er det et seminar i egen organisasjonsopplæring. Mye av motivasjonen heller nok mot det sosiale, arbeidet gir verdifull erfaring og det finnes selvfølgelig noen cv-ryttere. Positivt å arrangere noe, samt billig øl. Det er kanskje noen som er mindre motivert enn andre. Personlig har jeg tro på at de fleste blir motivert av å få mer ansvar. Folk blir også motivert av at det de gjør gir mening, og av at de ser konsekvensene av det de gjør. Det er vel ofte slik at når folk blir spurt vitner det om anerkjennelse og at andre mener at du er en bra person; ros og tillit er viktige ting for mennesker. Være med å bidra med noe. Lære og få relevant erfaring. En får prøvd seg i en voksen rolle tidlig i livet. Det er en stor utfordring å lede en organisasjon av denne størrelsen. Hvordan oppfatter dere de aktives(funksjonærene) motivasjon til å være med i foreningen? Studio: Det var ikke noe problem med å få folk til å jobbe under festivalen i fjor, interessen fra folk som ville bli funksjonærer var kjempestor. Bokcafeen: Noen vil lære å stå i bar. Andre syns det høres spennende ut med Studentersamfundet. En får venner, kjærester, en omgangskrets. Det er hyggelig å kunne hilse når en treffer folk på Blindern. Få en Cheers-følelse. En har det gøy, har fester, drar på hytteturer og Gallamiddager. Kvalitetsreformen sier at du skal være student, Marvin sier at du skal være frivillig. Godt spørsmål. Det er ofte tungt å få med nye medlemmer på våre interne arrangementer. Når man først er kommet over denne hindringen, og er mer med i foreningen, er det lettere å forstå at man blir motivert av samholdet. Vi jobber en del med å dra de nye funksjonærene med, og vi kan sikkert bli bedre på det. Det er også motivasjonsfaktorer utover dette, men jeg har ikke sett folk avansere i rekkene uten at de har kommet seg på interne arr. Aktivitet/økonomi Hvordan er aktiviteten til foreningen nå i forhold til i fjor? (da tenker vi på interne arrangementer, prosjekter, utadrettede arrangementer) (er det samme nivå, lavere, høyere..) Hvis det er merkbart forskjell fra tidligere, hva tror dere grunnen er? Studio: Aktiviteten er høyere enn i fjor på samme tid. Det skyldes nok at vi har omorganisert organisasjonen for å fungere bedre, noe som igjen har ført til at vi har kommet tidligere i gang med arbeidet enn fjorårets styre. Det foregår et bevisst arbeid med større prosjekter fra årets styre, noe som til dels kan spores tilbake til den nye organisasjonsmodellen som gir de forskjellige vervene større handlingsrom enn før. I tillegg har enkeltpersoner i organisasjonen vist en stor interesse for nyskapning og økt aktivitet. Studentteateret: Vi har lite interne arrangementer. Vi åpner nå premierefestene for alle medlemmene, men det er litt vanskelig å få folk til å komme. Vi har hatt noen kurs (Scenografi, scenekamp, lyskurs) vi har et samarbeid med Romerike folkehøyskole på dette. Men det er lite oppmøte, selv om alle ønsker seg kursing. Kanskje vi må formalisere mer og sette faste datoer på kursene? Og Huset Kurset er en fin ting; det bør være hvert semester. Det var fint med egne foreningskurs først og organisasjonskurs felles etterpå. Styret er på hyttetur i begynnelsen av hvert semester. Et styrekurs [ferdigpakke] ville vært bra. Hvis det er endringer i aktivitet, merker foreningen også endringer i økonomien? Studio: Økonomien i år er også mye mer stabil enn tidligere siden vi har knyttet til oss profesjonelle markedskommunikatører. Dette gjør at vi kan stå mye sterkere økonomisk og dermed tørre å ta større økonomiske risikoer. Fysikkforening: Noe bedre økonomi. Det er noe lettere å skaffe pengestøtte til enkeltarrangementer etter innføringen av studieprogrammer. Vi har et godt samarbeid med programstyrene for 8

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501.

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. EVALUERING LATAM3501 Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. Innledning og oppsummering Kurset er på 10 studiepoeng og består av 4 seminarer og 3 personlige veiledninger

Detaljer

Referat fra HS-møte Innkalling godkjent. Dagsorden godkjent etter tillegg av punkter. Referat godkjent.

Referat fra HS-møte Innkalling godkjent. Dagsorden godkjent etter tillegg av punkter. Referat godkjent. Referat fra HS-møte 29.09.10 Tilstede: Ida Marie Johannessen Christian-Magnus. Mohn Christian Strandenæs David Kristensen Sabine Kristensen Kine Veronica Lund Jørgen Johannessen 1. GAI/GAD/GAR Innkalling

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Intervjuobjektene kom fra følgende studieretninger: Bygg Bygg Maskin Drift av datasytemer

Intervjuobjektene kom fra følgende studieretninger: Bygg Bygg Maskin Drift av datasytemer 1. Hvilke tiltak har du deltatt på? Kollokviegruppe Jentelunsj Hyttetur Studenterhytta Jentekveld 2. Hvilket av disse likte du best? Kollokviegrupper Jentelunsj Hyttetur Studenterhytta 3. Tror du frafallet

Detaljer

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501.

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. SLUTTEVALUERING LATAM3501 Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. Innledning og oppsummering Kurset er på 10 studiepoeng og består av 4 seminarer og 3 personlige veiledninger

Detaljer

Modul 7- Den vanskelige samtalen

Modul 7- Den vanskelige samtalen Modul 7- Den vanskelige samtalen I denne modulen rettes fokus mot det som er vanskelig. Mange ledere i studentforeninger gir uttrykk for at det å håndtere konfliktsituasjoner i deres arbeid der mange unge

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Februar 2013 Antall svar: 32 (alle programstudenter invitert) Besvarelser fordelt på kull Høsten 2009 1 3.1 % Høsten 2010 9 28.1 % Høsten

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 14 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 28. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 Rapporten er basert på 19 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 43. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon

Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon Undervisningsleder Elisabeth Staksrud Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon (vedlegg 1 til studiekvalitetsrapporten 2014) Metode Studenter ved IMK som leverte masteroppgave

Detaljer

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017 9. NOVEMBER 2017 Studiestartundersøkelsen 2017 Om undersøkelsen Undersøkelsen utføres årlig av Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK), for å evaluere tiltak og studentenes opplevelse i forbindelse

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer

Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer Matematisk fagutvalg Struktur (1) Styret i) Leder ii) Nestleder iii) Økonomiansvarlig (2) Abelske verv i) Lesesalsansvarlig ii) Bokskapsansvarlig iii) Emneevalueringsansvarlig

Detaljer

Betingelser for frivillig innsats motivasjon og kontekst

Betingelser for frivillig innsats motivasjon og kontekst Betingelser for frivillig innsats motivasjon og kontekst Dag Wollebæk, Synne Sætrang og Audun Fladmoe Presentasjon av rapport, 23. juni 2015 Formål/hovedbidrag 1. Hva skjer i de ulike fasene av? Hvordan

Detaljer

Fotballeder 2 andre av fire kurs som utgjør NFFs lederutdanning. Målgruppe: Tillitsvalgte eller ansatte på ledersiden

Fotballeder 2 andre av fire kurs som utgjør NFFs lederutdanning. Målgruppe: Tillitsvalgte eller ansatte på ledersiden Fotballeder 2 andre av fire kurs som utgjør NFFs lederutdanning. Målgruppe: Tillitsvalgte eller ansatte på ledersiden Læringsmål: Solid innføring i den daglige driften Fotballederkurs 2 Modul 4: Ledelse

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak Nominerte til 2012 Kategori Årets enkelttiltak Nominerte Storsalsarrangement på DNS, Foredrag ved Noam Chomsky Babel filmklubb/arabiske filmdager «Feltfortellinger» Sosialantropologisk forening (SAF) Kommentarer

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Introduksjon til alle styrekursmodulene

Introduksjon til alle styrekursmodulene Introduksjon til alle styrekursmodulene Denne introduksjonen er en veiledning til dere som skal være kursledere på styrekurset. Introduksjonen setter dere inn i hva som er kursets formål, den forklarer

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2015 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 47 1) Generelle spørsmål Besvarelser fordelt på kull Høsten 2014 15 31.9 %

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene 1. Hvilket studieprogram går du på? 4 Dataingeniør 3 Elektro 6 Fornybar Energi 8 IT-støttet bedriftsutvikling

Detaljer

OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009

OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009 OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009 25 av 42 studenter deltok i evalueringen (dvs. 60 %) Forelesningene Forelesningene har vært bra. Fint at man kan følge med i kompendiet samtidig som

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Hvordan rekruttere og beholde frivillige i en studentforening?

Hvordan rekruttere og beholde frivillige i en studentforening? Referat fra Strategiseminar 21-23.mars 2003 Innhold 1. Innledning ved Beate Elstad Hvordan rekruttere og beholde frivillige i en studentforening? s.1 2. Tre foreninger presenterer sine tradisjoner innen

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2014 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 34 Besvarelser fordelt på kull Høsten 2008 1 Høsten 2009 2 Høsten 2010 1 Høsten

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010

Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010 Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010 Innledning Denne evalueringsrapportens hovedkilde er en surveyundersøkelse som ble gjennomført på siste forelesning (20.04.2010). Svarene fra surveyundersøkelsen

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Er du engasjert? Søk nå!

Er du engasjert? Søk nå! Er du engasjert? Søk nå! Vil du ha drømmejobben etter endt studie? Med det rette vervet øker du sjansen for å få jobben du ønsker deg. Akkurat nå har vi i Studentunionen flere ledige stillinger og oppfordrer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 For å lede økonomien tilbake til et forsvarlig punkt for drift, ser Aktive Studenters Forening seg nødt til å legge strengere

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016.

Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016. Årsrapport fra NTNU Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016. PS-HiST + PS-NTNU Vi har måttet ta adjø med HiST, og vi har vært med på en stor omstilling,

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2011/2012

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2011/2012 1. Bakgrunn Rapporten er basert på 35 innleverte skjemaer, mot 22 innleverte skjemaer da evalueringen ble gjennomført på samme tidspunkt i fjor. 17 av respondentene (48,6%) begynte på programmet høsten

Detaljer

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Foreløpige funn underveis i en undersøkelse Kirsten S. Worum Cato R.P. Bjørndal Forskningsspørsmål Hvilke

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Campusleder Eirik Norum Elektroingeniør Jeg og det sittende studentrådet har jobbet mye for å bygge opp studentrådet her i Kongsberg fra bunnen, og vi har fått til ganske mye bra. Jeg ønsker å fortsette

Detaljer

LEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN

LEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN LEDELSE, MOTIVASJON OG DEN VANSKELIGE SAMTALEN Kort om mitt innlegg 2 Vi skal komme inn på Ledelse og motivasjon Ledelse av frivillige Organisasjonskultur og ledelse Den vanskelige samtalen 3 Hva mener

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer

Introduksjon til kursopplegget

Introduksjon til kursopplegget Introduksjon til kursopplegget Denne introduksjonen er tenkt som en veiledning til deg som skal være kursleder på regnskapskurs for små foreninger. Manualen vil inneholde all nødvendig informasjon i forbindelse

Detaljer

Betingelser for frivillig innsats -omfang, motivasjon og kontekst

Betingelser for frivillig innsats -omfang, motivasjon og kontekst Betingelser for frivillig innsats -omfang, motivasjon og kontekst Audun Fladmoe Nasjonalforeningen for folkehelsen, 8. april 2016 Disposisjon Frivillighetens omfang Rekruttering til frivillig arbeid Motivasjon

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Forberedt&saker&og&sendt&ut&innkalling&og&dagsorden&til&koordineringsmøte&med&rektor&og&SKiBAS.&

Forberedt&saker&og&sendt&ut&innkalling&og&dagsorden&til&koordineringsmøte&med&rektor&og&SKiBAS.& 40#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har hatt møte med 3 representanter fra universitetsstyret samt studentrepresentantene om gjenoppbyggingavvillaen. ForberedtsakerogsendtutinnkallingogdagsordentilkoordineringsmøtemedrektorogSKiBAS.

Detaljer

Informasjonsmøte om opptak

Informasjonsmøte om opptak Informasjonsmøte om opptak Hva og hvem er Abakus? Hvorfor burde du søke Abakus? Komitéene presenterer seg Arrkom Bedkom readme PR Fagkom LaBamba Webkom Kontorgruppa backup Hvordan søker man? Hvem er vi?

Detaljer

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde?

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde? Referat fra paneldebatt under konferansen 21st Century Learning & Future Classroom Dagskonferanse Hvilke ønsker har du for fremtidens skole? Gi noe til hver elev. Motivasjon - mestring - muligheter. Vi

Detaljer

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng?

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? INF143 Hvor fornøyd er du med kurset? Hvor mye har du lært på kurset? Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? Har du savnet forkunnskap? Hvis ja, hva har du savnet forkunnskaper

Detaljer

Treårsplan for utvikling av Forbundet

Treårsplan for utvikling av Forbundet Treårsplan for utvikling av Forbundet 2017-2020 1. Å styrke det eksisterende lokale arbeidet Arbeidet med å bygge de eksisterende lokalforbundene må fortsette. Rekrutteringen må økes, og lokale styrer

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av SPED4200 Fordypning i logopedi (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet?

Rapport fra «Evaluering av SPED4200 Fordypning i logopedi (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet? Rapport fra «Evaluering av SPED4200 Fordypning i lopedi (vår 2013)» Av 34 invitasjoner til evaluering, fikk vi inn 14 svar i perioden 12-24. juni 2013. Studentene fikk invitasjon til nettskjema via e-post,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Referat møte i Studiestartnettverket Torsdag 12. mai

Referat møte i Studiestartnettverket Torsdag 12. mai Referat møte i Studiestartnettverket Torsdag 12. mai Tilstede: Marte og Anne (AF), Ingrid (MN), Anne (MED), Christine (JUR), Linda (UV), Sandra (HF), Ingvill (SV), Tina (TF), Nina (OD). Sak 1: Orientering

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi 2006

Programevaluering av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi 2006 Programevaluering av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi 2006 Programevalueringen er i hovedsak basert på undersøkelsen som er gjennomført våren 2006 blant studenter som fikk opptak på programmet høsten

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

REFERAT OØ2SK 01.08.15

REFERAT OØ2SK 01.08.15 TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, O&I leder, H&I vara leder, 7stk. GSR, 5stk. vara GSR, 9stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Campusleder Simen Oftedahl Barnehagelærer Jeg ønsker å stille til valg fordi kontinuitet er viktig, og jeg er sikker på at jeg vil gjøre en god jobb som campusleder. Studenters rettigheter er viktige,

Detaljer

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik.

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 01.10.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 30.09.2014 kl. 17.00 Møtested: TEO-H4.213 Til stede: Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen,

Detaljer

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe.

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe. Navn: Jakob Loe Telefonnummer: 97695259 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Ergoterapi Alder: 22 Høgskolestyret Jeg ønsker å stille til valg til Høgskolestyret fordi jeg

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen. Møtereferat Dato: 13.08.2015 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 13.08.2015 kl. 16.15 Møtested: Modulbygget Til stede: Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja

Detaljer

UKEBLADET UKE 48 2015

UKEBLADET UKE 48 2015 UKEBLADET UKE 48 2015 Mandag 30. november: Adventsspiral Vel overstått julemarked! Hei alle foreldre, barnehagebarn, elever, lærere, besteforeldre og andre som gjorde en super innsats på julemarkedet.

Detaljer

Modul 6 Organisering av PR-arbeidet

Modul 6 Organisering av PR-arbeidet Modul 6 Organisering av PR-arbeidet I modul 6 bruker vi et plandokument og arbeidet med dette som den røde tråden gjennom hele denne modulen. Hva, for hvem, hvorfor og hvordan. Profil, budskap og virkemidler.

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

- Vi blir flinkere til å oppfordre våre forelesere til å legge ut Power-point og notater i forkant av forelesningene.

- Vi blir flinkere til å oppfordre våre forelesere til å legge ut Power-point og notater i forkant av forelesningene. Bachelor i spesialpedagogikk, 3. år SPED3000 Oppsummering av midtveisevaluering høst 2012 Av 113 invitasjoner til evaluering, fikk vi inn 40 svar i perioden 10-17. januar 2013. Studentene fikk invitasjon

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer.

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Lokalt valgkomitéarbeid Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Valgkomitéarbeid viktig for fremtiden Valgkomitéarbeid består blant annet av å velge ut hvem som skal

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer