Årsberetning Analyse av regnskap 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014. Analyse av regnskap 2014"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Analyse av regnskap

2 2

3 Innhold 1 Innledning Driftsregnskapet Netto driftsutgifter og avvik per sektor Driftsresultat Netto driftsresultat Skatt og rammetilskudd i Finansforvaltningen Kompensasjon for merverdiavgift (mva) Pensjon Investering Balansen Likestilling, etikk og sykefravær Internkontroll Politiske styringsorganer, sektor Kontrollorganer, sektor Utdanning sektor Tannhelseetaten sektor Kultur, sektor Samferdsel, sektor Næring, sektor Stab- og støttefunksjoner, sektor Stabssjefen Drifts- og utbyggingssenteret Personal- og organisasjonssenteret Økonomisenteret IT-senteret Sektorovergripende poster, sektor

4 1 Innledning Fylkesrådet Fusdahl som utgår fra partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre, tiltrådte 8.januar For første gang har et rent ikke-sosialistisk fylkesråd hatt ansvaret for den daglige driften av Troms fylkeskommune. Samarbeidet er fundert på fylkestingets budsjettvedtak for 2014 samt samarbeidsavtalen mellom partiene i fylkesrådet og Kystpartiet, og fylkesrådets tiltredelseserklæring «Viktige veivalg for Troms», som ble presentert i fylkestingets samling i mars Balanse i drift gjennom utgiftskontroll og effektivisering i alle deler av fylkeskommunens driftsområder, igangsetting av store løft på samferdsel og gjennomgang av tilbudsstruktur i videregående skoler har vært de viktigste arbeidsoppgavene for fylkesrådet i I tillegg har det vært viktig å sikre ro omkring fylkeskommunens tjenestetilbud etter en turbulent periode særlig mot slutten av Fylkeskommunens omdømme bygges ved å levere gode og forutsigbare tjenester til innbyggerne i fylket. Det er gledelig at Troms fylkeskommunes regnskap for 2014 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 92,7 millioner kroner i forhold til budsjettet for året. I budsjettet var det lagt inn 40 millioner kroner fra disposisjonsfond. Dette viser at fylkeskommunen kan omstilles uten at tjenesteproduksjonen berøres i for stor grad. Fylkesrådet ønsker å berømme de ansatte i fylkeskommunen for innsatsen! Stortingets vedtak om å endre inntektssystemet fra 2015 har økt behovet for at fylkeskommunen tilpasser driftsnivået og investerer i prosjekter som på sikt kan redusere fylkeskommunens løpende utgifter. Det er gledelig å se at arbeidet med nye skolebygg i Tromsø, Finnsnes og Bardufoss er i rute og i tråd med planene: Verkstedbygg ved Senja videregående skole vil være ferdigstilt til skolestart 2016, nye Bardufoss Høgtun til høsten 2017, og nye Breivika, fusjonert med Tromsø maritime planlegges å stå klar høsten Fra høsten 2015 vil tilbudsjusteringene i videregående skole føre til ytterligere driftsreduksjoner. Ungdomskullene er på tur ned, noe som krever balanserte tilpasninger. Lavere elevtall medfører lavere statlige overføringer til utdanningsformål. Fylkesrådet har fulgt opp fylkestingets vedtak fra desember 2013 der man la til grunn at skolestrukturen i fylket ikke skulle endres. Av fylkeskommunens sektorer er det samferdsel som, i tråd med fylkesrådets satsingsområder, hadde den største økningen i budsjettrammen for Samferdselsbudsjettet utgjorde 44,5 prosent av driftsbudsjettet i 2014 totale økonomien mot 40,9 i Fylkesrådet vil fortsatt prioritere de store sektorene: Utdanning og samferdsel. Årsberetningen viser med all tydelighet at dette ble gjort i Et vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet på mellom 6 og 8 mrd. kroner samt utfordringer i forhold til rassikring, behov for forbedring av fremkommelighet for en økende næringstransport, utvikling av bo og arbeidsmarkedsregioner og ambisjoner om økt bruk av kollektivtransport, er nødvendige, men krevende utfordringer å løse innenfor stramme økonomiske rammer. 4

5 I tråd med fylkestingets vedtak startet arbeidet med Bjarkøyforbindelsene opp høsten Oppstarten av Langsundforbindelsen er forskjøvet i påvente av nødvendige avklaringer fra Storting og regjering, knyttet til fergeavløsningsordning og bompengeproposisjon våren I 2014 ble offisiell åpning av viktige rassikringstiltak i Torskenpakken, som Gryllefjordbrua og Ballesvikskartunnelen på Fv. 86 foretatt, og en er i gang med rassikring ved Kapervatn på Fv Videre har man nådd viktige milepæler i 2014, med oppstarten av Harstadpakken og framdrift i forhold til realisering av tiltak i Transportnett Tromsø, med blant annet ny Kvaløyforbindelse. Gjennom dette og blant annet vedtak om planlegging av Ullsfjordforbindelsen, er man i gang med viktig grep for morgendagens infrastruktur. Troms fylkeskommune driver et aktivt regionalt utviklingsarbeid gjennom å bidra til markedsføring og samhandling med private bedrifter i forbindelse med f.eks. Nor- Fishing 2014 og Xplore North Involveringen i Arctic Race of Norway er også med på å skape arenaer der politikk, næringsliv og samarbeid er temaer. Fylkeskommunen har gjennom virkemiddelapparatet og viktig rådgivning fra næringsetaten bidratt til store og viktige kommunale og samfunnsmessige investeringer som har stor betydning for folk flest. Vannverksutbygging, bredbånd, næringsareal og utbygging av kaier til næringsformål er kommunale grunnlagsinvesteringer som skaper lønnsomhet og konkurransekraft og kvalitet. Blant planer som er vedtatt kan man nevne mineralstrategi, petroleumsstrategi, regional landbruksplan og det er påbegynt flere som skal vedtas Troms fylkeskommune er det fylket i landet som i 2014 har kommet lengst i det landsomfattende nasjonale «skilte-prosjektet» der turløyper er merket og skiltet slik at alle kan orientere seg i naturen på en trygg måte. Satsing på barn og unge er økt med større bidrag til ungdommens kulturmønstring og etablering av nytt Newton-rom. Troms fylkeskommune ble i 2014 internasjonalt godkjent som et Safe Community fylke, og det gjøres et viktig og godt arbeid på ulykkes- og skadeforebyggende arbeid. Fylkeskommunen satset sterkt på kulturnæringer i Troms ved å bidra til utvikling i filmområdet samt etablere et kulturnæringsfond for hele Troms i samarbeid med Innovasjon Troms. Grunnlovsseilasen 2014 var en av de viktigste satsingene innenfor kulturfeltet i Troms dette året og et av de største og viktigste prosjektene i hele den nasjonale markeringen av grunnlovsjubileet. I årsberetningen for 2014 er regnskapstall og avvik i forhold til budsjett analysert og kommentert. Dette er et viktig redskap i arbeidet med oppfølging av fylkeskommunens økonomi gjennom 2015, og bakgrunn for arbeidet med budsjett for 2016 og økonomiplan Line Fusdahl Fylkesrådsleder 5

6 2 Driftsregnskapet 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor I tabellen nedenfor er Troms fylkeskommunes driftsregnskap og budsjett per sektor gjengitt. Tabell Troms fylkeskommunes driftsregnskap- og budsjett. I 1000 kr Vedtatt Regulert Avvik i % Regnskap 2013 budsjett 2014 budsjett 2014 Regnskap 2014 Avvik 2014 av budsjett Politiske styringsorganer ,7 % Kontrollorganer ,3 % Stab og støttefunksjoner ,9 % Utdanning ,7 % Tannhelse ,9 % Kultur ,7 % Samferdsel og miljø ,9 % Næring ,5 % SUM FAGSEKTORENE ,1 % Sektorovergripende poster ex. regnskapsresultat ,4 % Regnskapsresultat SUM Regnskapet for 2014 for Troms fylkeskommune ble avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på 92,749 mill. kroner i forhold til regulert budsjett. Det har vært stort fokus på utgiftskontroll og effektivisering gjennom året da økonomien i inneværende økonomiplanperiode og prognosene videre fremover er stram med tap av inntekter som følge av nytt inntektssystem for fylkeskommunene. Regnskapsresultatet alene er ikke en indikator på hvor sunn økonomisk drift en kommune/fylkeskommune har. Bruk og/eller avsetning til disposisjonsfond samt egenkapital til investeringer gjennom året er vel så viktig faktorer. Troms fylkeskommune brukte i 2014 netto 44,5 mill. kroner av tidligere års avsetning til disposisjonsfond. Dermed er driftsresultatet for 2014 vel 48 mill. kroner. Overføring fra drift til investering var 46 mill. kroner hvorav 22 mill. kroner var skjønnsmidler fra KMD knyttet til Bjarkøyforbindelsen, 5 mill. kroner til fergekaier og resten mindre overføring fra drift til mindre investeringer som etter kommuneloven skal føres i investering, men som ikke er vedtatt at fylkestinget. Driftssektorene har et mindreforbruk på 83,369 mill. kroner. Utdanning og samferdsel har mest mindreforbruk i kroner med henholdsvis 28,3 og 23,2 mill. Sett i forhold til regulert budsjett har Stab og støttefunksjoner og næring størst mindreforbruk. Utdanningssektoren har i løpet av de siste årene hatt et gjennomsnittlig merforbruk på om lag 15,0 mill. kroner pr. år. I 2014 har det vært viktig for fylkesrådet å levere et resultat som er i økonomisk balanse. I økonomiplanen for vedtok fylkestinget å redusere utdanningssektorens budsjett med 30 mill. kroner, fra og med I den forbindelse har fylkesrådet hatt stort fokus på å tilpasse aktiviteten i utdanningssektoren i forhold til den kommende reduserte budsjettrammen, og implementering av innsparingene som ble vedtatt i fylkestingssak 42/14, startet umiddelbart. I tillegg var det forsinkelser i endel prosesser slik at utgiften først kommer i Mindreforbruket ble på 28 mill. kroner om lag på nivå med tilleggsbevilgningen for

7 På samferdsel skyldes mindreforbruket i hovedsak at en større andel av utgiftene var merverdiavgiftsbelagte enn det som var budsjettert. I tillegg førte også periodiseringer rundt forrige årsskifte til at en del utgifter ble utgiftsført i 2013, mens merverdiavgiften først ble utgiftsført og kompensert i Resterende mindreutgift på knapt 8 mill. kroner skyldes hovedsakelig forsinkelser i større vedlikeholdsprosjekter. Disse er det knyttet bindinger til og utgiften kommer i På stab og støttefunksjoner er mindreforbruket i hovedsak knyttet til lavere strømutgifter, forsikringer, vakanser og utsatte utredninger og planprogram. Regnskapsførte utgifter på driftssektorene var 2,659 mrd. kroner. Regnskapet for fagsektorene viser mindreforbruk i forhold til regulert budsjett på 83,3 mill. kroner. Fordeling av driftsutgiftene er vist i figuren nedenfor. Figur Fordeling driftsutgift per sektor i Tall fra 2013 i parentes. Utgiftene til videregående opplæring og samferdsel utgjør nesten 85 prosent av fylkeskommunens netto driftsutgifter med en andel på henholdsvis 44,5 og 39,8 prosent. Andelen til samferdsel har øket med 3,6 prosentpoeng fra 2013 til Dette skyldes styrking av vegvedlikeholdet over statsbudsjettet, refordeling av investeringsmidler forvaltningsreformen og styrking av rammen til kollektivtrafikken (overføring til TFT FKF). Andelen til utdanning er redusert med 1,1 prosentpoeng. Øvrige sektorer, inkludert administrasjon og politisk styring, utgjør til sammen 15 prosent av utgiftene. Andelen er redusert fra 2013 som følge av styrkingen av samferdsel. Størst reduksjon har stab og støtte med 1 prosentpoeng. 7

8 2.2 Driftsresultat Troms fylkeskommunes driftsregnskap fordelt på ulike utgifts- og inntektsposter er vist i tabellen nedenfor. Tabell Troms fylkeskommunes driftsregnskap. I 1000 kroner. Regnskap 2014 Vedtatt budsjett 2014 Regulert budsjett 2014 Avvik Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsford Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk Driftsregnskapet ble avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på 92,749 mill. kroner. Det er betydelige avvik mellom budsjett og regnskap på en del poster. Hovedtyngden av avvikene både på inntekts- og utgiftssiden skyldes at det på noen områder ikke er lagt inn budsjett i økonomisystemet og på noen områder er det ikke fulgt opp med 8

9 budsjettreguleringer gjennom året. Årsaken til dette er til dels at brukes andre verktøy eller systemer for økonomi- og aktivitetsstyring enn økonomisystemet. I andre tilfeller er det ikke god nok informasjon til å budsjettere korrekt før veldig sent på året. Fylkesrådet vil ha trykk på å bedre rutinene knyttet til budsjettering og regulering i økonomisystemet. Det er også avvik i forhold til reelt mer- eller mindreforbruk. Regnskapet viser at driftsinntektene ble 64,4 mill. kroner høyere enn budsjettert. Hvorav posten «Overføringer med krav om motytelse» (refusjoner) er 139 mill. kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak høyere mva-kompensasjon, sykelønnsrefusjon, oppgjør for gjesteelever, refusjoner fra kommuner og fylkeskommuner (hovedsakelig samferdselsprosjekter), prosjektmidler fra staten, refusjoner fra staten (hovedsakelig refusjon for utførte tjenester knyttet til virksomhet i TANN-bygget) og interne overføringer RDA- og RUP-midler. Andre salgsinntekter er 13,6 mill. kroner høyere enn budsjettert. Merinntekten er fordelt med mindre beløp på flere områder (parkeringsleie, leieinntekter lokaler, kantinesalg, kursinntekter m.m.) Andre statlige overføringer ble 75,7 mill. kroner lavere enn budsjettert. Avviket er i sin helhet knyttet til regional utviklingsmidler, og skyldes reduksjon i RUP- og RDA-midler. Regnskapsførte driftsutgifter var 16,7 mill. kroner høyere enn budsjettert. Merutgiftene i forhold til regulert budsjett er knyttet til kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon samt lønns- og sosiale utgifter. Avviket på lønn og sosiale utgifter var vel 15 mill. kroner og er i all hovedsak på tannhelse og er knyttet til at lønnskostnader til oppdragsvirksomhet (Universitetstannklinikken og deler av TKNN) ikke er budsjettert. Avviket på 27 mill. kroner på kjøp av tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon, er i hovedsakelig knyttet til lærling og undervisning til barn/ungdom i barnevernsinstitusjon. Avviket skyldes reelt merforbruk samt at grunnlaget for budsjettering ikke er godt nok tidlig på året. Avviket mellom budsjett og regnskap for kjøp av tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon, er et mindreforbruk på til sammen 17 mill. kroner. Avviket skyldes lavere overføring til SVV enn budsjettert som følge av større andel av utgiftene var merverdiavgiftsbelagte enn det som var budsjettert og periodiseringer rundt forrige årsskifte til at en del utgifter ble utgiftsført i 2013, mens merverdiavgiften først ble utgiftsført og kompensert i I tillegg var det på knapt 8 mill. kroner i mindreforbruk som skyldes hovedsakelig forsinkelser i større vedlikeholdsprosjekter. Eksterne finansinntekter ble 21 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det skyldes ikkebudsjetterte renteswap-inntekter samt renteinntekter av fondsmidler (regionale utviklingsmidler og spillemidler). Renteinntekter knyttet til ubrukte regionale utviklingsmidler og spillemidler skal tilbakeføres til formålet og påvirker ikke netto budsjett eller regnskap for fylkeskommunen. Netto driftsresultat er 26,791 mill. kroner. Dette er 68 mill. kroner bedre enn budsjettert da det var budsjettert med negativt netto driftsresultat på 41 mill. kroner i Årsaken ligger i mindreforbruk og merinntekter. Se nærmere om netto driftsresultat under kap

10 Avsetningen til bundne fonds er 105,7 mill. kroner, og er hovedsakelig knyttet til RUP-, RDA- og spillemidler. Bruken av bundne fonds er i hovedsak knyttet til de samme midlene, og var 171,7 mill. kroner i Avviket mellom budsjett og regnskap når det gjelder avsetning til/bruk av bundne driftsfond, skyldes i all hovedsak at slik fondsavsetning bare unntaksvis budsjetteres, da behovet ofte er klart svært sent i regnskapsåret. Avsetning til og bruk av disposisjonsfond er i tråd med fylkestingets vedtak i sak 90/13, 58/14 og 79/14 samt fylkesrådssak 226/14. Avsetning til disposisjonsfond var 3,8 mill. kroner. Bruk av disposisjonsfond var på 48,3 mill. kroner. Bruk av mindreforbruket på 1,613 mill. kroner fra 2013 er budsjettert og regnskapsført i tråd med fylkestingets vedtak i sak 40/14. Sammensetning av utgifter og inntekter I figur og vises fordelingen av driftsinntekter og driftsutgifter (ekskl. avskrivninger, motpost avskrivninger samt interne finansieringstransaksjoner). Figur Fordeling av driftsutgifter Tall fra 2013 i parentes. Av figur sees at lønnsutgiftene utgjør 27,9 prosent i Troms. Dette er en relativt liten andel til lønnsutgifter sett i lys av at vi er en kunnskaps- og arbeidsintensiv organisasjon. Dette skyldes kjøp av tjenester til kollektivtrafikk og veg samt store øremerkede overføringer fra staten som fylkeskommunen sender videre (hovedsakelig RUP, RDA og spillemidler). Andelen til lønn er gått ned med 1,1 prosent siden Overføringer til andre utgjør 35,3 prosent av utgiftene til fylkeskommunen, og økte med 1,3 prosentpoeng fra Dette skyldes lavere utbetaling til næringsformål enn i Andelen til kjøp av varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon og som erstatter egen tjenesteproduksjon, utgjør henholdsvis 21,8 og 5,2 prosent. Føring av utgifter til kollektivtrafikk ble tidligere ført på kjøp 10

11 av tjenester som inngår i fylkeskommunal tjenesteproduksjon. Dette er fra 2013 ført på poster for overføringer. Kjøp av varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon kan i stor grad tilskrives samferdsel, men også utdanning har relativt høyt kjøp av tjenester hovedsakelig knyttet til lærlingordningen. Figur Fordeling av driftsinntekter Tall fra 2013 i parentes. Figur viser fordelingen av driftsinntektene. Den største inntektsposten er rammetilskudd fra staten som utgjør 53 prosent av inntektene. Skatteinntekter utgjør 20,9 prosent. Andelen av inntekter som tilskrives rammetilskudd har øker med 2,7 prosentpoeng fra 2013 og skyldes styrking av vegvedlikeholdet og refordeling investeringsmidler forvaltningsreformen som ble utbetalt som rammetilskudd. 2.3 Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser fylkeskommunens evne til å foreta avsetninger til fond og egenkapital til investeringer etter at samtlige driftsutgifter og nettoutgifter til renter og avdrag på lån er dekket. Netto driftsresultat er dermed en sentral størrelse når det gjelder å bedømme fylkeskommunens «økonomiske helsetilstand». Netto driftsresultat var 26,79 mill. kroner i Etter at fylkeskommunene fikk en mer sentral rolle som regional utviklingsaktør og innføring av RDA-midler har fylkeskommunen hatt store øremerkede statstilskudd hvor overføringene fra staten inntektsføres et år mens utbetalingen av pengene i stor grad strekker seg over flere år. Dette medfører at det brukes og avsettes store summer til bundne fonds hvert år. Når det er stor differanse mellom hva som er brukt og hva som er avsatt til bundne fonds, svekkes netto 11

12 driftsresultat sin soliditet som en god indikator på økonomisk handlefrihet. I disse tilfellene burde netto driftsresultat vært korrigert for bruk og avsetning til bundne fonds. I Troms fylkeskommune har differansen i nevnte størrelser vært så stor at det er valgt å korrigere netto driftsresultat for bruk og avsetning til bundne fonds. Denne korrigeringen øker netto driftsresultat fra 26,8 til 94,4 mill. kroner i Korrigeringen er vist i tabell Tabell Korrigert netto driftsresultat. I kroner 2014 Netto driftsresultat iht. årsregnskapet Bruk av bundne fond Avsetning til bundne fond /+ Bruk-/dekning av tidligere års regnskapsm.mindre-/merforbruk /+ Uvanlige gevinster eller tap fra salg av finansielle anleggsmidler 0 Korrigert netto driftsresultat Teknisk beregningsutvalg for kommune-sektoren og KMD regner netto driftsresultat som hovedindikator for økonomisk balanse i kommunesektoren, og anbefaler fra 2014 at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene over tid bør være 4 prosent. Før 2014 var anbefalt norm at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene over tid burde være 3 prosent. Normtallet er hevet med 1 prosent grunnet utvidete nasjonale rentekompensasjonsordninger innenfor samferdselssektoren. Korrigert netto driftsresultat i prosent av driftsutgifter er 2,6 prosent i Resultatet for årene er vist i figuren under. Figur Korrigert netto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter. Troms fylkeskommune. 12

13 Av figur sees at Troms fylkeskommune har hatt positive korrigerte netto driftsresultat de siste fem årene. I perioden hadde fylkeskommunen resultater som ligger over 4 prosent, mens resultatet i 2013 lå betydelig under anbefalingen på 4 prosent. Også for 2014 ligger fylkeskommunen under det oppjusterte normtallet på 4 prosent. 2.4 Skatt og rammetilskudd i 2014 Det ble inntektsført 2,732 mrd. kroner i skatt og rammetilskudd for Troms fylkeskommune i Av dette utgjorde rammetilskuddet 1,868 mrd. kroner. Avviket mellom regnskapet og regulert budsjett var 4,1 mill. kroner. Dette er vist i tabell nedenfor. Tabell Frie inntekter for Troms fylkeskommune. I 1000 kroner. Vedtatt Regulert budsjett budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Rammetilskudd ,0 % Inntektsutjevning ,7 % Fylkesskatt ,2 % SUM ,2 % Rammetilskudd Budsjettert rammetilskudd ble oppjustert med om lag 35 mill. kroner i løpet av året. Hovedårsaken til reguleringen er knyttet til innbetaling av skjønnstilskudd til Bjarkøyforbindelsen. Skatt og inntektsutjevning Skatteinngangen og inntektsutjevningen ble tilsammen 4,9 mill. kroner lavere enn regulert budsjett. Dette skyldes at skatteinngangen på landsbasis ble lavere i 2014 enn lagt til grunn i statsbudsjettet for 2015 som var grunnlag for siste budsjettregulering. Skatt og inntektsutjevningen for 2014 ble nedjustert både i revidert nasjonalbudsjett for 2014 og statsbudsjettet for Finansforvaltningen I henhold til Troms fylkeskommunes finansreglement 1 skal det hvert år fremlegges en finansiell årsrapport for fylkestinget, som egen sak i marstinget det påfølgende år 2. Denne har primært fokus på om forvaltningen av likvide midler og låneporteføljen er innenfor risikorammene i finansreglementet. Tidligere inneholdt årsberetningen en detaljert beskrivelse av gjeldsforvaltningen, mv. Denne er fra 2010 flyttet til finansiell årsrapport. Finansiell årsrapport 2014 synliggjør at: 1 Vedtatt av fylkestinget i sak 91/14. 2 I tillegg er det i gjeldende finansreglement lagt opp til en løpende tertialvis finansrapportering. Tertialrapportene inngår som en del av budsjettoppfølgingssakene pr og

14 (1) Forvaltningen av kortsiktige likvide midler samt låneporteføljen ligger innenfor risikorammene i finansreglementet og (2) Fylkeskommunen har kapasitet til å tåle mulige finansielle tap som følger av en merkbar endring i rentenivået. Aksjeutbytte Fylkestinget vedtok i sak 90/13 å budsjettere med aksjeutbytte på 1,5 mill. kroner fra Ymber AS (tidligere Nord-Troms Kraftlag AS). Inntektsført aksjeutbytte i 2014 ble 2,25 mill. kroner med henholdsvis 1,67 mill. kroner fra Ymber AS og 0,58 mill. kroner fra Gjensidigestiftelsen. Renteinntekter Troms fylkeskommune har regnskapsført totalt 25,6 mill. kroner i renteinntekter i 2014, jfr. tabell Tabell Troms fylkeskommune, renteinntekter i Tall i 1000 kroner. Konto (T) Regnskap Renter av bankinnskudd Renter av fondsmidler -12 Renter av obligasjoner 0 Renteswap (rentebytteavtaler) inntekter Diverse renteinntekter -72 Sum Renteinntektene består i hovedsak av renter av bankinnskudd og inntekter fra rentebytteavtaler, henholdsvis 17,7 og 7,8 mill. kroner. Rentebytteavtaler omtales nærmere i avsnittet under, der inntekter og utgifter på rentebytteavtalene sees i sammenheng med låneporteføljens ordinære renteutgifter. Rente- og avdragsutgifter Låneporteføljens rente- og avdragsutgifter i 2014 er 133,7 mill. kroner, hvorav renter utgjør 45,3 og avdrag 88,4 mill. kroner. For å få frem faktisk renteutgift for låneporteføljen må samlede renteutgifter i 2014, det vil si 45,3 mill. kroner, korrigeres for effekten av etablerte rentebytteavtaler. Fylkeskommunens netto utgifter knyttet til rentebytteavtaler er 9,9 mill. kroner. Av dette utgjør inntekter 7,8 og utgifter 17,7 mill. kroner. Korrigert renteutgift for låneporteføljen i 2014 ble dermed 55,2 mill. kroner, som er summen av regnskapsførte renter og netto renteutgift for rentebytteavtalene. I figur er utviklingen i netto renteutgifter og avdrag som andel av de frie inntektene de tre siste årene, vist. Rente- og avdragsbelastningen har øket fra 4,0 til 4,6 prosent på to år. Landsgjennomsnittet for fylkeskommunene utenom Oslo var på i underkant av 4 prosent i 2013 (siste offisielle regnskapstall), og hadde da falt noe fra

15 Figur Utvikling andel netto finansutgifter av frie inntekter Fylkesvis sammenligning Figur viser netto lånegjeld i kroner pr. innbygger i de tre nordligste fylkeskommunene og landsgjennomsnittet utenom Oslo. Ved utgangen av 2014 har Finnmark markant høyest netto lånegjeld med kr pr. innbygger, mens Troms har nest høyest lånegjeld med kr pr. innbygger. Videre følger Nordland og landsgjennomsnittet utenom Oslo henholdsvis med kr og 8776 per innbygger. Lånegjelden pr. innbygger øker fra 2013 til 2014 i alle de nordligste fylkene og også for landsgjennomsnittet utenom Oslo. Figur Netto lånegjeld i kroner per innbygger, 2013 og Finnmark Troms Nordland Landsgj.sn. u. Oslo Kilde: Ureviderte KOSTRA-tall pr fra Statistisk sentralbyrå 15

16 2.6 Kompensasjon for merverdiavgift (mva) Tabell Avvik kompensasjon merverdiavgift per sektor (beløp i 1000 kroner). Sektor Regulert Regnskap budsjett Avvik 2014 Avvik Politiske styringsorganer Kontrollorganer Stab- og støttefunksjoner Utdanning Tannhelse Kultur Samferdsel Næring Sektorovergripende poster SUM kompensasjon driftsutgifter Investeringer SUM kompensasjon totalt Avvik med negativt fortegn viser mindreinntekt i forhold til budsjettet kompensasjon for merverdiavgift (mva-kompensasjon) mens positivt fortegn viser merinntekt. Som det fremgår av tabellen oppnår fylkeskommunen samlet mer enn den budsjetterte inntekten med totalt 19,4 mill. kroner. I drift er det en merinntekt på 22,2 mill. kroner mens det er en mindreinntekt på vel 2,9 mill. kroner fra investeringer. Innenfor drift er det en økning fra i fjor på 1,8 mill. kroner, og investeringer har en nedgang fra 2013 til 2014 på 10,3 mill. kroner. Ved innføring av ordningen i 2004 ble fylkeskommunen trukket omtrent 70 mill. kroner i rammetilskuddet, som det var forventet at fylkeskommunen i stedet skulle få kompensert gjennom ordningen med mva-kompensasjon. Det meste av dette beløpet ble allerede første året fordelt i driftsbudsjettene på sektorene og på inntekt tilknyttet investeringer. I 2014 gjensto det 7,7 mill. kroner som ikke er fordelt. Det er korrigert for endringer ved beregning av mva-kompensasjon knyttet til nye tiltak/rammeendringer som var lagt inn i budsjettrammen for 2014, samt mva-kompensasjon som er regulert gjennom budsjettfordelinger i løpet av året. Ved årets slutt sto det igjen 7,3 mill. kroner som ikke ble fordelt i løpet av Veginvesteringer ga tidligere langt mindre kompensasjon per investert kroner enn byggetiltak og kjøp av utstyr. Dette ble endret 2013 da mva-kompensasjonen for veginvesteringer har økt. De siste årene er det investeringer innenfor vegsektoren som har utgjort mesteparten av fylkeskommunens investeringer. I 2014 var mva-kompensasjon investeringer på 32,8 mill. kroner, herav 29,4 mill. kroner innenfor samferdselssektoren, og for de andre sektorene var den tilsammen 3,4 mill. kroner. 16

17 Tabell Årlig inntekter mva-kompensasjon (beløp i 1000 kroner) Drift Investeringer Sum mva-komp Merinntekt mva-komp Pensjon Totalt er det utgiftsført premieinnbetalinger på 188,63 mill. kroner i I tillegg kommer amortiserte premieavvik fra tidligere år og til fradrag premieavvik 2014 samt utbytte av premiefondet til Kommunal Landspensjonskasse (KLP), slik at netto er det utgiftsført 146,93 mill. kroner på postene for pensjon. Dette fordeler seg slik: Tabell Pensjonskostnader (i mill. kroner). Regnskap Budsjett Regnskap Pensjonskostnader Avvik 2014 KLP - sum fellesordning og folkevalgte 72,29 102,85 104,47-1,62 SPK - pedagogisk personale 69,67 72,81 73,17-0,36 Utjevning AFP år 3,78 4,30 4,30 0,00 Servicepensjoner 0,22 0,14 0,14 0,00 Rentegarantipremie KLP 1,38 2,07 2,07 0,00 Andre avg.pl. Pensjonsutgifter 0,20 0,20 0,20 0,00 Årsoppgjør, periodisering 13,54 4,29-4,29 Utbytte premiefond KLP -7,59-3,91-3,91 0,00 Sum pensjonspremier 153,49 178,45 184,72-6,27 Premieavvik KLP -23,24-51,15-51,29 0,14 Premieavvik SPK -5,61-6,97-6,48-0,49 Amortiserte premieavvik KLP 12,70 15,02 15,02 0,00 Amortiserte premieavvik SPK 4,18 4,96 4,96 0,00 Sum pensjonskostnader 141,52 140,31 146,93-6,61 Totalt fremkommer det et avvik mellom budsjett og regnskap på -6,61 mill. kroner i merutgift for pensjonskostnader. Avviket på 6,27 mill. kroner for pensjonspremier, KLP og SPK, er sammensatt av både mindreutgifter og merutgifter i forhold til budsjett. De største negative avvikene finner vi i tilknytning til prosjekter og tjenester utenom fylkeskommunalt ansvar som er eksternt finansiert. I beløpet på 4,29 mill. kroner for årsoppgjør og periodisering inngår beløp tilknyttet 4. kvartal 2014 KLP med 1,36 mill. kroner og saldo KLP og SPK med tilsammen 2,93 mill. kroner. Premieavvik ble i siste budsjettoppfølging for 2014 budsjettert omtrent på nivå med estimatene fra KLP og SPK, men som man ser av tabellen, ble det et samlet avvik i forhold til budsjett med en mindreinntekt på 0,35 mill. kroner. 17

18 Premier viser en økning på 31,2 mill. kroner som utgjør 20,35 prosent fra 2013 til I økningen inngår 3,7 mill. kroner som skriver seg fra mindre utbytte fra premiefond. Samlede pensjonskostnader viser en økning på 5,41 mill. kroner når premieavvik og amortiserte premieavvik også regnes med. Sum pensjonskostnader gir en økning på 3,82 prosent. Tabell Pensjonsutgifter fordelt per pensjonskasse, eks. og inkl. premieavvik (i mill. kr). Pensjonsutgifter tilknyttet KLP og SPK Regnskap Regnskap Endring KLP ekskl. premieavvik 78,56 109,88 39,9 % SPK ekskl. premieavvik 73,66 74,64 1,3 % Sum pensjon ekskl. premieavvik 152,22 184,52 21,2 % KLP inkl. premieavvik 68,02 73,61 8,2 % SPK inkl. premieavvik 72,23 73,12 1,2 % Sum pensjon inkl. premieavvik 140,25 146,73 4,6 % I tabellen ser vi forskjellene mellom de to store pensjonsselskapene. Premieavvik Siden 2002 har akkumulerte årlige premieavvik øket betydelig, både samlet for kommunal sektor og for Troms fylkeskommune. Ved utgangen av 2014 var akkumulert premieavvik 233 mill. kroner (inkl. arbeidsgiveravgift) i Troms fylkeskommune, en netto økning på over 40 mill. kroner fra året før. Det er dette som «på folkemunne» kalles pensjonsgjelden. Troms fylkeskommune har valgt ikke å avsette positive premieavvik til fond, men har fullt ut disponert disse «inntektene». Både arbeidskapitalen og likviditetsbeholdningen påvirkes negativt av at netto positive premieavvik inntektsføres og disponeres i regnskapet. Dersom fylkeskommunen på et tidspunkt kommer i en situasjon med en reelt sett negativ likviditet som følge av store positive premieavvik, kan konsekvensen bli at det må tas opp likviditetslån for å kunne dekke de reelle forpliktelsene. For å unngå betydelige variasjoner i kommunesektorens pensjonsutgifter fra år til år og skape en jevnere belastning i regnskapene endret Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) fra og med 2002 regnskapsprinsipp knyttet til pensjon, slik at beregnede pensjonskostnader erstattet pensjonsutgifter som tellende for resultatet i kommuneregnskapet. Forskjellen mellom pensjonsutgiftene (fakturerte/betalte premier) og pensjonskostnadene (teoretisk beregnede kostnader), premieavviket, blir utgifts- eller inntektsført i forbindelse med regnskapsavslutningen, slik at regnskapet kun blir belastet med den beregnede pensjonskostnaden. Enkelte fylkeskommuner amortiserer dette premieavviket over 1 år, mens de fleste, som Troms fylkeskommune, har fulgt 15- års regelen fram til 2011, 10-år og 7 år fra og med Målsettingen er at budsjettmessig og regnskapsmessig stabilitet og forutsigbarhet oppnås, og at de akkumulerte årlige premieavvik over tid går mot null. Så langt har denne målsettingen vist seg vanskelig å oppnå. 18

19 3 Investering Fortsatt nedgang i investeringer Brutto investeringsutgifter inklusive finansieringstransaksjoner var 223,5 mill. kroner, en nedgang på 84,1 mill. kroner fra 2013, hvor nedgangen fra året før var på 202 mill. kroner. Inntektene i investeringsregnskapet ble 48 mill. kroner i 2014, det samme som i Netto investeringsutgifter eller sum finansieringsbehov i 2014 var 179,3 mill. kroner. Tabell 3.1 Troms fylkeskommune økonomisk oversikt investering 2014 (i kroner) INVESTERINGSINNTEKTER BUD 2014 REGN 2014 AVVIK 2014 REGN 2013 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte SUM INVESTERINGSINNTEKTER INVESTERINGSUTGIFTER Lønn og sosiale utgifter Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter SUM INVESTERINGSUTGIFTER FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER FINANSIERINGSBEHOV FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond SUM FINANSIERING Udekket/udisponert

20 Kommentarer til vesentlige avvik - investeringsutgifter I det påfølgende gis en redegjørelse for vesentlige avvik mellom utgifter og inntekter i investeringsregnskapet og regulert budsjett. Tabell 3.2 regnskapsskjema 2A (side 11 i trykt årsregnskap) Sum investeringer (LN01) viser et avvik mellom regulert budsjett og regnskap på 7,1 mill. kroner mindre påløpt enn budsjettert. Avviket er betydelig lavere enn tidligere år. Det skyldes for en stor del at påløpte kostnader på veiprosjekter finansiert av eksterne midler (stat, kommuner og andre), også er budsjettert etter reglene om bruttobudsjettering, og i tråd med politiske vedtak. Avvikende fremdrift på enkelte prosjekt gav likevel avvik, i enkelte tilfeller betydelige, mellom budsjett og regnskap på prosjektnivå. Det forekommer fortsatt avvik mellom budsjett og regnskap på prosjekt med merforbruk som er vedtatt dekket opp i påfølgende budsjettår, hvor forbruket midlertidig er finansiert gjennom å låne av ubrukte lånemidler. Det vises til note 16 i årsregnskapet for en oversikt over status for de ulike investeringsprosjektene. 20

21 Det er ikke foretatt nye utlån i Utlån til russiske studenter, i henhold til fylkestingets vedtak om å yte slike lån til de elevene som studerer i Tromsø uten støtte fra Lånekassen, gis fra og med høsten 2013 gjennom Sparebank1 Nord-Norge med garanti fra Troms fylkeskommune. Stipendene er finansiert med egenkapital i form av driftsmidler fra rammen til utdanning. Utlån har utviklet seg slik de siste tre årene: Mill kroner Utlån 0, ,596 Det er ikke kjøpt aksjer i noen selskaper i Det ble i løpet av året innbetalt egenkapitalinnskudd til KLP med 3,198 mill. kroner, mot 2,867 mill. kroner i De siste tre årene har fylkeskommunen gjort følgende aksjekjøp (se note 5 til årsregnskapet): Mill kroner Aksjekjøp 0,000 0,218 0,000 EK-tilskudd KLP 3,198 2,867 2,643 Kommentarer til avvik finansiering av investeringer På finansieringssiden viser bruk av lånemidler et avvik på 18,5 mill. kroner mindre brukt enn budsjettert. Dette skyldes tidligere nevnte mindre forbruk til investeringer, samt bruk av andre ikke disponering av merinntekter i investeringsregnskapet som ikke vedtatt brukt til andre prosjekter. Eventuelt redusert lånebehov som følge av disse merinntektene, vil vurderes i forbindelse med økonomioppfølging av prosjektene i 2015-budsjettet og eventuelt legges frem til fylkestinget for behandling. Inntekter fra salg av anleggsmidler er: Mill kroner 2014 Salg av transportmidler (2 biler) 0,240 Salg av tomter (parsell Harstad) 0,017 Salg av fast eiendom (Solhov) 2,533 Salg av aksjer (Hurtigruten) og andeler (BoNord) 4,434 Fylkestinget har vedtatt å avsette 1 mill. kroner av salgsinntekter (knyttet til salg av Solhov) til ubundet investeringsfond. Kr ,- av salgsinntekter (knyttet til biler) er besluttet disponert til nyinnkjøp. Utover dette er det overkant av 6,1 mill. kroner i merinntekter i investeringsregnskapet. Det vises til hva som er sagt foran om mindre forbruk av lånemidler. I tillegg er mottatte avdrag på tidligere års utlån til fiskeflåten og annet næringsliv fremkommet som udisponert merinntekt med 1,391 mill. kroner. Tilskudd til investeringer og refusjoner viser i år ikke avvik. Rutinene knyttet til å budsjettere refusjoner fra stat og andre på prosjektene er nå etablert og etterleves tilfredsstillende. Nytt av regnskapsåret er at kompensasjon for merverdiavgift knyttet til utgifter i investeringsregnskapet, skal føres direkte i investeringsregnskapet. Avviket på 2,863 mill. 21

22 kroner (8 %) mindre enn budsjettert anses for å være innenfor normalen, både grunnet lavere investeringsutgifter, men også fordi nivået på denne inntekten er noe vanskelig å budsjettere eksakt, som følge av ulike merverdiavgiftssatser og fordi enkelte utgifter er fritatt fra merverdiavgift. Det er brukt 6,6 mill. kroner fra bundne avsetninger. Disse inntektene er ikke budsjettert. Dette er delvis «lån av fondsmidler» vedrørende prosjekt med RUP-finansiering (prosjekt 7286 «Nupen» og prosjekt 7241 «Pollfjelltunellen»), og delvis bruk av tidligere avsatte statstilskudd omdisponert i fylkesrådssak 257/14, hvor budsjettet ikke er justert tilsvarende vedtaket. Det er i tillegg ompostert fra bundet investeringsfond til kortsiktig gjeld gamle statlige utstyrsmidler til tannhelse som forventes å skulle tilbakebetales staten, da de ikke er medgått som forutsatt. Dette forholdet vil bli avklart i løpet av Det investeres fortsatt mest på samferdselssektoren De største investeringene i 2014 har vært innenfor samferdselssektoren med 204 mill. kroner (en reduksjon på 76 mill. kroner fra 2013, og 278 mill. kroner fra 2012). Da byggeprosjektene Bardufoss Høgtun vgs nybygg og ombygging, Senja vgs. nybygg verkstedlokaler og Breivika vgs ny skole fortsatt bare delvis er kommet i gang, er investeringsaktiviteten på andre sektorer kun beskjedne sammenlignet med samferdsel. Det vises til note 16 i årsregnskapet for en oversikt over de konkrete prosjektene det er investert på i løpet av I tillegg til vedtatte investeringsprosjekt, skal også kjøp av varige driftsmidler med innkjøpspris/-verdi over kr og med over 3 års levetid, føres i investeringsregnskapet. De tre siste årene er følgende større utstyrskjøp gjort: Mill kroner Varige driftsmidler 3,994 2,345 3,143 Tabell 3.3 regnskapsskjema 2B (side 12 i trykt årsregnskap) 22

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2013. Analyse av regnskap 2013

FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2013. Analyse av regnskap 2013 FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2013 Analyse av regnskap 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 Etikk, diskriminering og likestilling... 6 1.2 Internkontroll... 6 2. Driftsregnskapet... 7 2.1 Netto

Detaljer

FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2012

FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2012 FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2012 Analyse av regnskap 2012 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 Etikk, diskriminering og likestilling... 6 1.2 Internkontroll... 6 2. Driftsregnskapet... 7 2.1 Netto

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 7 Pensjon Investeringsregnskapet... 21 Balansen... 25 Økonomisk oppfølging i 2011...

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 7 Pensjon Investeringsregnskapet... 21 Balansen... 25 Økonomisk oppfølging i 2011... FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2011 Analyse av regnskap 2011 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 Etikk, diskriminering og likestilling... 6 2. Driftsregnskapet... 7 2.1 Netto driftsutgifter og avvik

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010...

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010... FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2010 Analyse av regnskap 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 2. Driftsregnskapet... 9 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 9 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht Dok.id.: 1.2.1.1.5.5 Regnskapet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Generelt Regnskapet er en oppstilling

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer