Økonomiplan med handlingsprogram Årsbudsjett 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan med handlingsprogram 2015-2018 Årsbudsjett 2015"

Transkript

1 Songdalen kommune Side 1

2 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 7 Sentrale utviklingstrekk 8 Befolkningsutvikling med prognoser 8 Historisk befolkningsutvikling i ulike deler av kommunen 8 Folkemengde 8 Befolkningsfremskrivning 9 Boligbygging 10 Generelle kommentarer til økonomiplan 11 Konjunkturtendensene for Norge og utlandet 11 Rentenivåer 11 Kommuneøkonomien - statsbudsjettet 11 Lokalt 11 Befolkningsvekst 12 Befolkningssammensetning 13 Hvordan påvirkes kommunens utg. av den demografiske utv. 13 Netto driftsresultat 14 Lånegjeld 15 Fond 16 Kommunens pensjonsforbindelser 16 Driftsbudsjett 17 Forutsetninger 17 Nærmere om rammetilskuddet 17 Eiendomsskatt 18 Generelle statstilskudd 18 Integreringstilskudd 18 Momskompensasjon investeringer 19 R-97 kompensasjon renter og avdrag 19 Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og sykehjem 19 Investeringer i skolebygg kompensasjon for renter 19 Finansinntekter/finansutgifter 19 Kapitalutgifter 19 Rentestrategi 20 Renteutgifter 20 Avdrag på lån 20 Kapitalinntekter 21 Renteinntekter av bankinnskudd og i pengemarkedet 21 Renter og kursutvikling for obligasjoner og aksjefond 21 Utbytte Agder Energi 22 Utbytte Avfall Sør 22 Kommunestyrets vedtatte driftsbudsjett Kommunestyrets vedtatte investeringsplan i perioden Finansiering av prosjektene 26 Songdalen kommune Side 2

3 Innhold Side DEL II Overordnede målsettinger for Songdalen kommune 27 Kommunen som samfunnsutvikler 28 Kommuneplanens samfunnsdel 28 Samarbeidsavtale med Vest-Agder fylkeskommune 28 Kommuneplanlegging 29 Befolkningsutvikling 29 Nærings- og sentrumsutvikling 30 Boligbygging 30 Samferdsel 31 Samfunnssikkerhet og beredskap 32 Kommunikasjonsstrategi og profilering 32 Regionutvikling og interkommunalt samarbeid 33 Kommunen som tjenesteleverandør 34 Bolig og startlån 34 Folkehelsearbeid 34 Samarbeid om lokale kriminalitetsforebyggende tiltak 35 Systemkoordinator Individuell plan 35 Kommunen som organisasjon og arbeidsgiverrollen 37 Organisasjonsutvikling 37 Saman om ein betre kommune 37 Arbeidsgiverfunksjonen 37 Likebehandling og likestilling 38 Fra fravær til nærvær 39 Helse, miljø og sikkerhet 40 Økonomisk styring og kontroll 40 Kvalitetssystem 41 DEL III Tjenesteenhetenes handlingsprogram 42 Barnehagene 43 Skoleenhetene 47 Kultur og levekårsenheten 53 Nav 57 Barneverntjenesten i Søgne og Songdalen 59 Helse og omsorg 63 Enhet for livsmestring 68 Teknisk 71 Staben 78 Politisk styring og kontrollorgan 81 Kirkelig fellesråd 82 Fellesområdene 83 Tilleggsbevilgning 84 DEL IV 85 Budsjettskjema driftsbudsjett 86 Budsjettskjema investeringsbudsjett 88 Songdalen kommune Side 3

4 Stramt, men mye positivt På tross av svakere befolkningsvekst siste året er Songdalen kommune i en positiv utvikling. Det leveres gjennomgående gode tjenester til innbyggerne med nøktern ressursbruk. Rådmannens budsjettforslag for 2015 viderefører nåværende tjenestenivå og foreslår på bakgrunn av politiske signaler noen få nye tiltak. Resultatforventninger til utbytte fra Agder energi er betydelig redusert. Det foreslås derfor nedjustering av avdrag i perioden. Øking av eiendomsskatten er ikke vurdert. Rådmannens forslag til budsjett for 2015 ender opp med et svakt driftsresultat og forutsetter stram budsjettdisiplin innen alle tjenesteenheter neste år. Netto driftsresultat bedrer seg i perioden. Ut over korreksjon for demografiske endringer har rådmannen funnet rom for noen tiltak som bygger opp om kommuneplanens hovedsatsingsområder. Miljøarbeider på ungdomshuset X-ray økes med 40 %. Rammen til helsestasjon og skolehelsetjenesten styrkes i tråd med intensjon i statsbudsjettet. Innen helse og omsorg økes innsats i forhold til psykisk utviklingshemmede og ressurskrevende brukere. Det settes av midler til oppfølging av hjemmeboende eldre og innbyggere som sliter med rus og psykisk helse. Tilskudd til frivillighetssentralen justeres for å sikre mulighet for positiv utvikling. Kommunestyrets prioritering av arbeidsgiverrollen har gitt positive resultater i nærværog heltid/deltidsprosjektene. Spektertrappa innføres ved at det gis høyere lørdags- og søndagstillegg til ansatte som jobber oftere enn 3. hver helg. Ordningen skal stimulere til økte stillingsstørrelser innen helse og omsorg. Rådmannen tilrettelegger også for omsøkt oppstartsstøtte til Næringsforeningen i Kristiansandsregionens satsing i Søgne og Songdalen og mulighet for tilknytning til utviklingsprogrammet for byregioner. Kommunens lånegjeld har i løpet av de siste årene utviklet seg fra moderat til relativt høy. Derfor er rådmannen varsom med å foreslå nye investeringer. Det gis prioritet til brannvern, radontiltak og energiøkonomisering i kommunale bygg. Videre foreslås igangsetting av bygging av nødboliger, boliger for vanskeligstilte og bofellesskap for utviklingshemmede i Det settes av midler til anskaffelse av ny barnehagetomt sentralt i kommunen selv om befolkningsstatistikker tilsier at bygging kan avventes noe. Ny skole legges inn i slutten av planperioden og forutsetter omfattende bevilgninger i 2019 og Økonomisk handlefrihet er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere og raskere realisering av oppfølgingstiltak i kommuneplanen. Songdalen kommune står overfor flere utfordringer som på kort eller lang sikt kan begrense handlefriheten. Det kan være regjeringens varsel om omlegging av det kommunale inntektssystemet, flere og mer ressurskrevende brukere av lovpålagte tjenester, økte pensjonsforpliktelser eller fremtidige renteøkninger. For tidsnok å kunne tilpasse kommunens økonomi til strammere rammer må det fortsatt vektlegges nøktern drift. Det er like viktig å holde kontinuerlig fokus på organisasjons- og tjenesteutvikling som gir økt økonomisk handlefrihet. Rådmannen vil vurdere tilpasninger i den administrative ledelsen som styrker den strategiske kompetansen for å møte disse utfordringene. Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en omfattende kommunereform. Målet er større og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Det forberedes en koordinert regional prosess for å utrede alternative modeller for kommunestruktur i vår region. Rådmannen vil tilrettelegge for den lokale prosessen samt fremskaffe data og analysere konsekvenser av aktuelle modeller. Nodeland Kjell A. Kristiansen Rådmann Songdalen kommune Side 4

5 Kommunestyrets vedtak sak 107/14 A. Økonomiplanen og handlingsprogrammet for vedtas iht. budsjettdokumentet. Budsjettjuseringer Investeringsbudsjett Kommentarer Hortemo Idrettsanlegg fremskyndes noe i tid Oppstart av prosjektet i 2015 ENØK-tiltak En mindre tidsforskyvning av tiltaket Brannsikringstiltak kjelleren Herredshuset på Brandsvoll 200 Forutsetter egenkapital og egeninnsats, der dette blir koordinert av teknisk i kommunen Nedregulering tomt til ny barnehage Sum endringer i totalrammene pr.år 0 0 Budsjettjuseringer Driftsbudsjett 2015 Styrking av barnehagerammen for fremmedspråklig opplæring av barn med minoritetsbakgrunn -200 Totalrammen nedjusteres med til , da kjøpesum p.t. ikke er kjent Finansiering av ovennevnte tiltak skjer ved nedtrekk av rammen til teknisk Sum endringer i totalrammen B. Økonomiplanens drifts- og investeringsramme skal legges til grunn ved den kommunale planleggingen. C. Årsbudsjettet for 2015 vedtas slik det fremkommer i vedtaket til økonomiplanen. D. Årsbudsjettets nettoramme er bindende. E. Songdalen kommune skal benytte de nasjonale tilskuddssatser for overføring av tilskudd til de private familiebarnehagene. F. Det må i årsbudsjettet for 2015 ikke gjøres vesentlige endringer uten at økonomiplanen for tas opp til ny behandling. G. Bevilgninger til formål utover det vedtatte årsbudsjettet må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. H. Kommunestyrets tilleggsbevilgning kan bare brukes til å styrke et formål som er opprettet. De kan ikke brukes til å opprette eller påføre kommunen en varig økt utgift. Songdalen kommune Side 5

6 I. Gebyrheftet (vedlegg til denne saken) vedtas som foreslått for 2015, dersom de ikke er fremmet som egne saker og vedtatt av kommunestyret. a. Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) skal fra og med 2015 betales etter satser regulert etter grunnbeløpet i folketrygden. Satsene reguleres 1. mai hvert år. J. Kommunens sosialhjelpssatser skal til enhver tid følge Statens veiledende normer. K. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. L. I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 10 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Alle faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen for boliger er 2. Eiendomsskatten for næring, tomter og verk og bruk 3 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer i skatteåret. M. Kommunestyret samtykker i at det tas opp investerings- og startlån i samsvar med rådmannens budsjettdokument og vedtatt investeringsbudsjett i pkt. A og B. Nye investeringslån avdras over 30 år. Startlån avdras over 20 år. N. Eventuelle salg av faste eiendommer skal gå til nedbetaling av lån, dersom eiendommen opprinnelig har vært lånefinansiert. O. En bevilgning til et forprosjekt sees i sammenheng med bevilgningen til samme hovedprosjektet slik at gjenstående midler/eventuelle overskridelser skal tilføres eller dekkes innenfor bevilgningen til hovedprosjektet. P. Kommunestyret samtykker i at statlige tilskudd til kjøp og oppføring av boliger for vanskeligstilte, avsettes på investeringsfond til samme formål når tilskuddet utgjør mer enn det som ligger som finansiering av prosjektet. Q. Skulle Stortingets budsjettvedtak gi økte frie inntekter avsettes dette på disposisjonsfondet. Eventuelle endringer i øremerkede tilskudd går til tilsvarende endringer i aktiviteten på vedkommende formål. R. Økning av tilskudd skal budsjettreguleres i hht. kommunens økonomireglement. S. a. Det fremmes egen sak på gebyrer etter Matrikkelloven i første kommunestyremøte i b. Det fremmes egen sak innen 1.mai 2015 der evt. tilskudd til private veger utredes. Songdalen kommune Side 6

7 DEL I Økonomiske betraktninger Songdalen kommune Side 7

8 Sentrale utviklingstrekk Befolkningsutvikling med prognoser Folketallsutviklingen og ikke minst aldersfordelingen er viktig når man skal planlegge utviklingen i kommunen. De ulike aldersgruppene i befolkningen har ulike krav og forventninger til de forskjellige kommunale tjenester og tilbud. Kommunen må planlegge at det er tilstrekkelig antall barnehageplasser, tilpasset skoletilbud, kulturtilbud, omsorgstjenester osv. Overføringene som kommunene får gjennom rammetilskuddet tar hensyn til at noen kommuner må tilrettelegge eller utvide tilbudene. I andre tilfeller så reduseres rammetilskuddet som følge av at aldersgrupper som krever et tilbud er blitt mindre (for eksempel antall barn i grunnskolen). Historisk befolkningsutvikling i ulike deler av kommunen Pr hvert år FINSLAND STOKKELAND OG GJERVOLDSTAD HORTEMO NODELAND, NODELANDSHEIA, KULIA BRENNÅSEN, BIRKELID, VOLLEBERG Tendensen synes å fortsette med en relativ sterk vekst lengst nord og lengre syd i kommunen. Det er i området Hortemo/Stokkeland vi finner den laveste veksten. Veksten gjenspeiler boligbyggingen i de samme områdene. Folkemengde 1. januar hvert år Levende Fødsels Netto Folkemengde fødte Døde overskudd Innflyttinger Utflyttinger innflytting Folketilvekst Tabellen ovenfor viser at befolkningsveksten skyldes fødselsoverskudd i kommunen, i kombinasjon med netto innflytting. Spesielt er det en markert vekst knyttet til innvandring. Dette gjelder både arbeidsinnvandring og bosetting av flyktninger. Dette er mer markert i Songdalen kommune enn i våre nabokommuner. Utviklingen viser at det har vært en god vekst, spesielt årene 2009 og Det siste året (2013) har den imidlertid vært mer beskjeden. Songdalen kommune Side 8

9 Befolkningsfremskriving I alle prognoser i økonomiplan har vi brukt SSB sin modell med alternativ MMMM som står for middels nasjonal vekst med middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlandsk flytting og middels innvandring. Dette er noe nedjustering av vekstanslagene i forhold til det vi har brukt tidligere. Knutepunkt Sørlandet bruker også det samme alternativet, og dette kan synes fornuftig, basert på utviklingen de siste par årene. Uansett modellvalg, vil prognosetallene være svært usikre, ikke minst fordi de ikke har i seg spesielle utviklingstrekk, for eksempel etablering av store boligområder eller hvor mange arbeidsinnvandrere vi får de kommende år. Folketall pr hvert år år år år år år eller eldre sum folketall Dersom vi bygger på denne prognosen og legger til grunn at de premissene som ligger i SSB s modellberegninger er korrekte, så vil utviklingen fremover endres noe i forhold til den tendensen vi har sett de de siste årene. Barnetallet i skolepliktig alder ser ut til å øke betydelig i løpet av de neste 4 årene. Når det gjelder antall barnehagebarn, er det nærmest uendret antall barn i 4 års-perioden. Den andre markerte tendensen som vises er utviklingen av antall eldre. Den mest usikre faktoren lokalt antas å være inn- og utflytting av kommunen. Dette vil styres av en rekke forhold som kommunen selv i begrenset grad kan være med å påvirke, blant annet generell boligprisutvikling i regionen vs. Songdalen kommune, andel arbeidsinnvandrere som bosetter seg og generell interesse for bosetting i kommunen. Det synes likevel å være relativt åpenbare tendenser i utviklingen som hovedsakelig skyldes den generelle utviklingen i hele samfunnet nemlig at antallet eldre stiger (eldrebølgen). Utviklingen i Songdalen kommune vil etter all sannsynlighet være svært avhengig av fremdriften for utvidelse av E-39. Her kan vi ikke styre utviklingen, men vi kan være med å påvirke planer. Songdalen kommune Side 9

10 Boligbygging (tatt i bruk) 70 antall boliger tatt i bruk år år år 2003 år år år år år år år år år år 2013 antall Diagrammet ovenfor er utarbeidet basert på meldinger inn til teknisk enhet i kommunen. Songdalen kommune Side 10

11 Generelle kommentarer til økonomien Konjunkturtendensene for Norge og utlandet Produksjonsveksten i norsk økonomi har vært moderat det siste året, og arbeidsledigheten har økt en del. Noen analyser tyder på at arbeidsledigheten vil stige svakt videre de neste årene. En utflating av husholdningenes konsum begrunnes med fortsatt høy husholdningsgjeld, samt en høyere sparerate, blant annet til pensjonsformål. Mye tyder på at 2014 er året hvor oljeinvesteringene får sin topp, og at denne aktiviteten reduseres i Høsten 2014 har allerede blitt svært utfordrende for selskapene innenfor oljeindustri, både med lavere aktivitet, bemanningsreduksjoner, redusert aktivitetsnivå og lavere inntjening. Oljeprisen har falt betydelig, og dersom dagens nivå vedvarer, vil det trolig få konsekvenser på mange områder. Spørsmålet blir da hva dette vil bety for vekstutsiktene fremover? Den økonomiske veksten hos Norges handelspartnere varierer. I USA er man nok i ferd med å legge krisen bak seg, mens i euroområdet har man fortsatt en del å ta igjen for å kunne bli «friskmeldt». Vi venter at den svake utviklingen fortsetter ennå noen tid. Rentenivåer Internasjonalt er pengemarkedsrentene svært lave, godt under 1 %. I Sverige er styringsrenten til Riksbanken nå kommet ned til 0 %. I Norge er det også relativt lave nivåer på pengemarkedsrentene; det svinger i området omkring 1,6 %. Lavt rentenivå i Sverige gjør at noen analytikere forventer ytterligere rentekutt fra Norges Bank. Alle tegn tyder i hvert fall på at dette lave rentenivået vil holde seg i lang tid fremover. Det var opprinnelig forventet at Norges Bank ville sette opp styringsrenten (p.t. 1,5 %) i løpet av Mange analytikere forventer at den vil holdes på dette nivået ut 2015 for så å bli svakt oppjustert et stykke ut i Dette tyder på moderate norske vekstforventninger fremover. Kommuneøkonomien - statsbudsjettet I forbindelse med Statsbudsjettet 2015 er det verd å merke seg at: Veksten i samlede inntekter for kommunene i Vest-Agder anslås til 5 % Det er forslått innvilget planleggingsmidler for bygging av ny E39 Generelt antas det å være rom for effektivisering i kommunesektoren Det vil skje en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet våren 2016, der alle elementene skal ses i sammenheng med kommunereformen Veksttilskudd: alle kommuner > 1,6 % gj.snittlig årlig befolkningsvekst siste 3 år Samhandlingsreformen kommunal medfinansiering er avviklet fra Lokalt Når vi fordeler midler ut på enhetene, vil det være behov for å tilføre midler til noen enheter på grunn av flere brukere eller økt satsning, mens for andre enheter vil det bli reduksjon i rammen fordi antall brukere går ned. Ved en utflating i folketallet som vi opplever nå, er det ekstra viktig å følge opp den demografiske utviklingen. Vi må sikre oss at vi har tilstrekkelige rammer der det er størst behov. Det er meldt inn store investeringsbehov og -ønsker som det er helt nødvendig å prioritere blant. Samtidig som vi prøver å begrense nye låneopptak, har det vært mulig for rådmannen å innstille noen nye prosjekter. Songdalen kommune Side 11

12 Rådmannens forslag til økonomiplan inneholder krevende grep for å tilpasse driften til de forventede inntekter. Utgiftsbehovet øker mer enn inntektene. Rådmannen har derfor sett det som nødvendig å redusere de årlige avdragene på lån med 4 mill. kroner pr. år i 2015 og 2016 og 2 mill. pr. år i 2017 og Dette gjør at det for enhetene skal være mulig å få til en noe «mykere» landing. Det har heller ikke vært mulig på kort sikt å ha et netto driftsresultat på 3 % som kunne sikre en oppbygging av bufferfond og en inflasjonsjustering av innskutt kapital slik kommunestyret har vedtatt i finansreglementet. Demografiske forhold/utvikling i Songdalen/Knutepunkt Sørlandet Befolkningsvekst Lillesand 1,5 % 2,6 % 1,7 % 1,6 % 0,7 % 8,3 % Birkenes 1,8 % 1,9 % 1,1 % 2,2 % 1,2 % 8,4 % Iveland 2,5 % 4,1 % -0,5 % -1,2 % 2,4 % 7,4 % Kristiansand 1,5 % 1,4 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % 7,3 % Vennesla 1,8 % 1,7 % 1,9 % 1,3 % 1,7 % 8,5 % Songdalen 2,3 % 1,0 % 2,8 % 1,9 % 0,3 % 8,6 % Søgne 0,9 % 1,9 % 1,4 % 1,0 % 0,4 % 5,6 % Totalsum 1,5 % 1,6 % 1,3 % 1,4 % 1,5 % 7,5 % Befolkningsveksten i regionen har de fem siste årene ligget på 1,3 1,6 % årlig vekst. Alle kommunene har befolkningsvekst i Størst vekst fra 2013 til 2014 har Iveland med 2,4 %. Det er positivt for regionen at veksten i Kristiansand har tatt seg opp i 2013 med 1,8 %. Lavest vekst har Songdalen (0,3 %) og Søgne (0,4 %). Fra 2009 til 2014 er det Songdalen, Vennesla, Birkenes og Lillesand som har størst vekst med 8-9 %. Søgne har lavest vekst med 6 %. Andel Andel netto fødselsoverskudd tilflytting 0926 Lillesand 66 % 31 % 0928 Birkenes 47 % 53 % 0935 Iveland 32 % 68 % 1001 Kristiansand 29 % 70 % 1014 Vennesla 39 % 61 % 1017 Songdalen 278 % -200 % 1018 Søgne 109 % -7 % Sum KnpS 36 % 63 % Tabellen viser i hvilken grad befolkningsveksten i 2013 i kommunene er drevet av fødselsoverskudd (flere fødte enn døde) eller netto innflytting (flere som flytter til kommunen enn som flytter ut av kommunen). Tabellen viser at Songdalen og Søgne har netto utflytting. Tallene blir derfor litt rare for disse to kommunene i Befolkningsveksten i disse to kommunene er kun drevet av fødselsoverskudd. Lillesand er også i stor grad drevet av fødselsoverskudd med 66 %. Songdalen kommune Side 12

13 Vi ser at veksten i Kristiansand er i stor grad (70 %) drevet av netto innflytting. Også Iveland (68 %) og Vennesla (61 %) har en stor grad av innflytting. Befolkningssammensetning Lillesand Birkenes Iveland Kristiansand Vennesla Songdalen Søgne Totalt 0 år 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,4 % 1,4 % 1,2 % 1,3 % 1-5 år 7,1 % 7,7 % 8,0 % 6,6 % 7,3 % 7,4 % 6,6 % 6,8 % 6-12 år 8,9 % 10,2 % 8,0 % 8,5 % 8,7 % 9,8 % 9,7 % 8,8 % år 4,2 % 4,0 % 4,2 % 3,7 % 4,3 % 3,9 % 4,7 % 3,9 % år 5,1 % 6,1 % 5,7 % 5,6 % 5,7 % 5,8 % 6,1 % 5,7 % år 30,4 % 33,1 % 33,4 % 35,4 % 34,4 % 35,0 % 32,1 % 34,5 % år 29,1 % 25,1 % 28,2 % 26,3 % 26,0 % 25,1 % 27,2 % 26,5 % år 10,0 % 9,1 % 7,2 % 8,5 % 8,2 % 8,3 % 9,3 % 8,6 % år 3,1 % 2,8 % 3,2 % 3,4 % 3,3 % 2,7 % 2,7 % 3,2 % 90 år + 0,8 % 0,6 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % Kommunene i Knutepunkt Sørlandet har i forhold til landsgjennomsnittet en «ung» befolkning. Dette vises gjennom at Andelen yngre (0 24 år) ligger over landsgjennomsnittet Andelen yrkesaktiv befolkning ligger under landsgjennomsnittet Andelen år omtrent som landsgjennomsnittet Andelen 80 år + under landsgjennomsnittet. Alderssammensetningen varier fra kommune til kommune. De viktigste kjennetegnene for kommunene er at Birkenes, Songdalen og Søgne har stor andel yngre Lillesand og Kristiansand har størst andel yrkesaktiv befolkning Lillesand har størst andel år Kristiansand har størst andel 80 år + Søgne og Songdalen har en vesentlig lavere andel 80 år + enn landsgjennomsnittet. Hvordan påvirkes kommunens utgifter av den demografiske utviklingen? Innbyggertallsutvikling og alderssammensetning har stor betydning for nivået på de statlige overføringene. Meningen er at rammetilskuddet skal reflektere at de ulike aldersgruppene ikke koster kommunekassen det samme. Yrkesaktive mennesker klarer seg i hovedsak selv, mens de yngste skal ha barnehage og skoleplass. De eldste gir kostnader på helse og omsorgstjenestene. Samtidig er det ikke sikkert at en kommune får reduserte kostnader i tjenestetilbudet på grunn av demografiske endringer. Kommunen vil da oppleve at det blir mindre penger til rådighet. Songdalen kommune Side 13

14 Netto driftsresultat MÅL 1. Det er et uttalt mål å budsjettere med et årlig netto driftsresultat på 3 %. Som det fremgår av tabellen under, ligger landsgjennomsnittet de siste årene rett i underkant av 3 %. I forhold til KnpS-kommunene så ser vi at Songdalen kommune har de største svingningene. Kommunen bør derfor ha et stort disposisjonsfond for å kunne tåle slike svingninger. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat av eksterne finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag samt kommunale utlån, utbytte og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk (fond). Dårlige driftsresultater har vært mulig å finansiere med tidligere avsatte midler til disposisjonsfond. Netto driftsresultat pr. innbygger Songdalen kommune Side 14

15 Lånegjeld MÅL 1. Begrense nye låneopptak slik at ikke det økonomiske handlingsrommet forverres. Beløp i hele kr År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Lånegjeld 1. januar Nye lån Avdrag Lånegjeld 31. desember Oversikten inkluderer ikke Startlån Denne oversikten bygger på tidligere vedtatte investeringer, forslag til nye investeringer, og foreslått avdrags-struktur. Noen av investeringene vil utløse tilskudd som er vanskelig å beregne i forkant. Oversikten må derfor i stor grad betraktes som en indikasjon på en utvikling. Dersom tilskudd til prosjekter blir forsinket utbetalt, eller kommer først til utbetaling ved prosjektslutt, kan dette enten finansieres ved bruk av ledig likviditet eller ved nye låneopptak. Slike eventuelle låneopptak vil fremmes som egne saker for politisk beslutning. Tabellen ovenfor inneholder også lån og avdrag for finansiering av VAR-investeringer. Avdrag (avskrivninger) på VAR-investeringene dekkes gjennom gebyrinntektene og belaster derfor ikke virksomheten for øvrig. Rådmannen har i sitt forslag til investeringsbudsjett i stor grad forholdt seg til politiske signaler om en begrenset økning av lånegjelda fremover. Sammenligner vi lånebelastningen i Songdalen mot de andre kommunene i Knutepunktet Sørlandet så var situasjonen slik: Lillesand Birkenes Iveland Kristiansand Vennesla Songdalen Søgne Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 132,4 107,3 19,3 96,8 60, ,3 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 251,5 229,7 134,3 235,5 181,4 219,5 197,4 Netto lånegjeld per innbygger i kroner Songdalen kommune Side 15

16 Fond MÅL 1. Opparbeide fond i en størrelsesorden som sikrer realverdien av kraftfondet og som gjør kommunen i stand til å tåle et tap i finansmarkedet tilsvarende det som beregnes i de årlige stresstestene. Det er utfordrende å gi en eksakt prognose på den fremtidige utviklingen av disposisjonsfondet. Fondet utgjorde pr ca. 29,6 mill. kroner. I økonomiplanperioden er det lagt opp til positive driftsresultater hvert år, og fondet vil da kunne ha en positiv utvikling, avhengig av politiske vedtak om bruk av eventuelle overskudd. Disposisjonsfondets størrelse i KnpS-kommunene i 2013: Lillesand Birkenes Iveland Kristiansand Vennesla Songdalen Søgne Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 2,4 0,9 27,7 8,1 9,7 5,6 7,7 Den positive fondsbalansen som Songdalen kommune har opparbeidet seg over tid skyldes i stor grad de midlene kommunen fikk tilført i forbindelse med salg av aksjer i Agder energi. Midlene ble i all hovedsak plassert i obligasjonsfond og aksjefond som samlet sett har gitt en avkastning vesentlig bedre enn dersom vi hadde pengene i vanlige bankinnskudd. De midlene vi har til forvaltning fremkommer på aktivasiden i kommunens balanse. Kommunestyrets vedtak gjort i sak 052/12 om å justere kapitalen til forvaltning med inflasjonsveksten er ikke innfridd i årene 2015 og Kommunens pensjonsforbindelser Vi har som kjent to pensjonsleverandører. Dette er Statens Pensjonskasse for lærerne og KLP for de øvrige ansatte. Det er flere særavtaler som inngår i KLP-ordningen. Beregninger som gjøres på de ulike ordningene, blant annet i form av premieavvik og overskudd på forvaltning er svært kompliserte og representerer samtidig uforutsigbare pensjonskostnader for kommunen. For rådmannen er det et mål at vi i større grad fremover skal benytte overskudd på ordningene og premiefondet for å balansere pensjonskostnadene. Kommunesektorens fremtidige pensjonsforpliktelser regnes å være meget høye i forhold til dagens belastninger. Det vil da være viktig at kommunene tar høyde for de økte kostnadene vi står overfor. Songdalen kommune Side 16

17 Driftsbudsjettet Forutsetninger All framskrivning av inntekter og utgifter i 4-årsperioden er gjort i 2015-priser. Med bakgrunn i Statsbudsjettet legges det til grunn følgende forutsetninger: Deflator: 3,0 %. Deflatoren består av en vektet beregning av prisvekst (2,5 %) og lønnvekst (3,3 %) fra 2014 til Renter: Basert på signaler fra markedet (Kommunalbanken og Norges Bank) har vi lagt til grunn en flytende rente på våre lån fremover, basert på rentenivå på 2,20 % i 2015, gradvis stigende til 2,80 % i Vi har lagt til grunn at den strategiske vektingen som fremkommer i finansreglementet, som innebærer at ca. 50 % av våre lån skal være fastrentelån på skalaen 1 5 år. Det lave rentenivået innebærer en stor fordel for kommuner med høy lånegjeld, men representerer samtidig en betydelig risiko ved renteoppgang. Kommunen har bevisst prøvd å begrense denne risikoen ved å binde ca. 50 % av våre lån i en fastrente. Nærmere om rammetilskuddet Beløp i hele kr 1000 Skatt Rammetilskudd Sum År 2015 År 2016 År 2017 År Tabellen over er basert på KS sine beregninger av Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for Rammetilskuddet er et av de viktigste instrumentene for statens økonomiske styring av kommunesektoren, ved at øremerkede tilskudd innlemmes, skatteinntekter utjevnes ved kompensasjon/trekk i tilskuddet samtidig som Stortinget fastsetter de endelige innbygger- og skjønnstilskudd. Oversikten over viser antatt utvikling fra 2015 til 2018 med de usikre forutsetninger rådmannen har basert seg på for perioden. Det er lagt til grunn at Stortinget vil legge inn en vekst i de frie inntektene fremover på ca. 1,2 % hvert år i perioden. Skjønnstilskuddet for 2015 på 1,0 mill. kroner er videreført i hele perioden. Forutsetningene om skatteutviklingen i Songdalen forhold til utviklingen i kommunene samlet er høyst usikker, og det har høsten 2014 vært svakere skatteinngang enn hos de fleste kommunene i Vest-Agder, altså en motsatt situasjon av tidligere år. Den svake befolkningsutviklingen antas å være en vesentlig faktor her. Som en lavinntektskommune blir Songdalen delvis kompensert for svak skatteinngang gjennom rammetilskuddet. Prognosene for disse inntektene er usikre. Det er varslet gjennomganger og endringer av Statens inntektssystemer overfor kommunene i Songdalen kommune Side 17

18 Eiendomsskatt Eiendomsskatt ble innført med virkning fra år Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane og det er kommunestyret som avgjør om det skal skrives ut eiendomsskatt. Gjeldende skattesatser er 2 promille for boliger og 3 promille for verk og bruk. Rådmannen har ikke sett det hensiktsmessig å foreslå økt eiendomsskatt i denne økonomiplanen. Generelle statstilskudd Alle tall i hele kr Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Kompensasjonstilskudd sykehjem/omsorgsboliger Rentekompensasjon skole- og svømmeanlegg Rentekompensasjon kirkebygg Investeringskompensasjon reform ' Integreringstilskudd flyktninger Sum frie disponible midler Integreringstilskudd Framskrivningen av integreringstilskuddet er basert på et årlig mottak av 30 personer i Saker med familiegjenforening kommer i tillegg til disse tallene. Tilskuddet er oppjustert med de satser som er foreslått i regjeringens forslag til Statsbudsjett. Tilskuddet trappes ned over en 5-årsperiode. Det innebærer at kommunen ikke mottar tilskudd på personer som har vært bosatt i Norge i mer enn 5 år. I tillegg til ordinært integreringstilskudd gis det også tilskudd inntil 5 år for personer som gjør det nødvendig å igangsette særskilt ressurskrevende tiltak. Personer som bosetter seg i kommunen som en følge av arbeidsinnvandring utløser ikke noen form for integreringstilskudd. Songdalen kommune Side 18

19 Momskompensasjon investeringer Regelverket har vært slik at momsen på investeringer i sin helhet har vært ført som driftsinntekt og helt eller delvis disponert til vanlige driftstiltak. I flere år har kommunen hatt et høyt investeringsnivå og dermed også fått betydelige inntekter inn i driften. Denne ordningen ble i sin helhet avviklet med virkning fra Den nye ordningen går ut på at momsen relatert til investeringene nå kun kan disponeres til finansiering i investeringsbudsjettet. R-97 - kompensasjon renter og avdrag Staten kompenserer for renter og avdrag på investeringer som kommunene hadde i forbindelse med R-97. Det er forutsatt at 1/11 av investeringene ble gjort i inventar og 10/11 i bygg. Til grunn for kompensasjonen ligger en avdragstid på 10 år på inventar og 20 år på bygg. Beregningsrenten fastsettes hvert år i forbindelse med Statsbudsjettet. Ordningen er dermed ferdig i Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og sykehjem I forbindelse med eldresatsingen ble det innført en delvis kompensasjon til kommunene for rente- og avdragsutgifter som kommunene hadde i forbindelse med bygging av boliger og sykehjemsplasser. Beregningsgrunnlaget er basert på serielån med 30 års løpetid og den til enhver tid gjeldende korte renten i Husbanken. Investeringer i skolebygg kompensasjon for renter Staten bidrar med kompensasjon for renteutgifter til investeringer for opprusting av skolebygg. Beregningsgrunnlaget som er fastsatt for Songdalen kommune utgjør ca. 30 mill. og er basert på et serielån med 5 års avdragsfri periode og 20 års løpetid. Etter utløp av den avdragsfrie perioden reduseres beregningsgrunnlaget etterskuddsvis med 1/15 per år. Dette er en ordning som har vart siden Tunballen skole ble utvidet. I 2014 kom også investeringene på Finsland skole inn som grunnlag for kompensasjonen. Finansinntekter/finansutgifter I beregningene nedenfor bygger vi på signaler fra Norges Bank og de store bankene om en forventet renteutvikling i perioden (se lenger foran i dette dokumentet). Vi har i våre beregninger lagt til grunn en svak økning i renteutviklingen. Kapitalutgifter Alle tall i kr År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Renteutgifter Avdrag på lån Sum Songdalen kommune Side 19

20 Rentestrategi Kommunen reviderte finansreglementet i april Kommunestyret har gitt følgende føringer til rådmannen: MÅL 1. Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader. Kommunens gjeldsnivå har i løpet av de siste årene utviklet seg fra moderat til relativt høyt. Dette har selvfølgelig sammenheng med den betydelige satsningen man har gjort først innenfor eldreomsorgen, senere innenfor skole og nå i de siste årene til administrasjonsbygg og barnehager. Med en langsiktig lånegjeld på nær 450 mill. eksklusive lån til videre utlån, så vil en liten bevegelse i renta få ganske stor betydning på driftsresultatet. På den annen side har kommunen også høyere fondsreserver, noe som demper effekten av en renteendring. Ved utgangen av august 2014 var andelen av lån med justering av renten innenfor 12 måneder på 69,2 %. Dette ligger over den andelen som er satt i strategien, men likevel innenfor Finansreglementets rammer. I løpet av oktober er det gjort tilpasninger i vår portefølje som gjør at denne andelen ligger tettere opp til strategien. Renteutgifter For å spre risikoen, så har vi spredd rentevilkårene på en skala fra kort rente til 20 års binding, i tråd med bestemmelsene i finansreglementet. I framskrivningen av rentebelastningen har vi lagt til grunn en renteutvikling som skissert lenger fremme i dette dokumentet og som baserer seg på hva markedet tror utviklingen vil være fremover. Over lang tid vil det normalt være mer lønnsomt å ligge med flytende rente. En fastrente har en usikkerhet i seg som bankene priser inn når de selger produktet. Når vi har valgt å binde en så stor del av våre lån så har det primært sammenheng med at fastrentenivået er lavt, vi er nå svært sårbare for en høy rente, men også fordi det gir en helt annen forutsigbarhet når man skal fordele disponible midler. Avdrag på lån De store innlånene kommunen har gjort de siste årene belaster driftsbudsjettet på en helt annen måte enn tidligere. Nye låneopptak til investeringer blir i all hovedsak tatt opp med nedbetaling over 30 år. Songdalen kommune Side 20

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Songdalen kommune Side 1 av 89 Innhold Forord 4 Kommunestyrets vedtak 6 Sentrale utviklingstrekk Befolkningsutvikling med prognoser 9 Prognoser 10 Boligbygging

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel Rå dmånnens forslåg til Budsjett og økonomiplån 2015-2018 Kommuneplånens håndlingsdel Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Forsidefoto: Kvartskrystall og slipt kvarts fra Birkeland gard i Iveland. Budsjett

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Ski kommune Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Sperrefrist 29. oktober 2013 kl. 12.00 Forsiden: Finstadtun 2 Illustrasjon: BRIGHT arkitekter AB Produksjon: Ski kommune - hustrykkeriet Produksjonsdato:

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer