Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF"

Transkript

1 Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i Rapportering på krav i styringsdokumentet Innledning i styringsdokumentet... 4 Kvalitetssystem... 4 Oppfølging internt Kravene i styringsdokumentet Rapportering på krav i foretaksprotokoller Styrets plandokument Utviklingstrender og rammebetingelser Utviklingen innenfor opptaksområdet Økonomiske rammeforutsetninger Personell og kompetanse Bygningskapital status og utfordringer Helseforetakets strategier og planer Forbedringsprogram Det integrerte universitetssykehuset Vedlegg til kapittel 2 og

3 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Visjonen St. Olavs Hospital strekker seg etter er: St. Olavs Hospital en kilde til helse og utvikling. Våre kjerneverdier er: Helhet Likeverd Medbestemmelse Respekt Kjerneverdiene ligger til grunn for møtet med brukerne, studentene, kollegene og samarbeidspartnerne. Verdiene støtter opp om Helse Midt-Norges verdigrunnlag trygghet, respekt og kvalitet. Sykehusets fire hovedoppgaver er definert i Lov om spesialisthelsetjenesten. Pasientbehandling Opplæring av pasienter og pårørende Forskning Utdanning av helsepersonell St. Olavs Hospital skal utføre pålagte oppgaver og påse at styringskravene blir gjennomført innenfor de rammer og mål som er gitt og de ressurser som blir stilt til rådighet i styringsdokumentet og foretaksmøteprotokoller for Årlig melding er rapportering på disse og begrenser seg til det. Årlig melding skal etter St. Olavs vedtekter fra 2001, 13, inneholde en rapporteringsdel og en plandel.. I tillegg presenteres et sammendrag fra 2012 i innledningen. 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i 2012 St. Olavs Hospital har i 2012 hatt høy aktivitet med en pasientbehandlingsaktivitet noe høyere enn budsjett, både innenfor somatikk og psykiatri. Forskningsaktiviteten målt i antall publiserte artikler har økt fra 299 i 2011 til 399 i Sammen med universitet og høyskoler har vi hatt 1709 studenter i medisin og helsefag. Resultatet forventes å bli 21 millioner over korrigert styringskrav. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter gitt behandling, er ved årsskiftet 67 dager. Antall fristbrudd er betydelig redusert og er nå 75. Det er svært få korridorpasienter i sykehuset. Andelen epikriser utsendt innen 7 dager er noe under 80 %. Liggedøgn for utskrivningsklare pasienter er 6198 døgn mot 9655 døgn i Av 126 oppgaver totalt i styringsdokumentet gjenstår 4 oppgaver som vurderes å ha kritisk risiko. Alle 40 oppgaver fra Foretaksmøteprotokollen er igangsatt eller gjennomført. Det er i år iverksatt månedlig registrering og rapportering av brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Høsten 2012 ble det iverksatt et eget prosjekt for å bedre organisering og oppfølging av pasientforløpene for kreftsykdommer. Målet er i løpet av 2013 å sikre at 80 % av pasientene får startet behandling innen 20 dager fra mottatt henvisning. 3

4 Pasientsikkerhet har fått et forsterket fokus i sykehuset. Vår ambisjon er å gjennomføre alle tiltak i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. I tillegg gjennomføres et eget prosjekt Innfri for å redusere forekomsten av sykehusinfeksjoner. Administrerende direktør gjennomfører også månedlige pasientsikkerhetsvisitter til behandlende enheter i sykehuset. Resultater fra pasientsikkerhetsarbeidet vil i 2013 rapporteres til Styret i tertialrapporteringen. Gjennom et eget Forbedringsprogram vedtatt av Styret arbeider vi systematisk med konkrete prosjekter for bedre kvalitet og bedre ressursutnyttelse. Vi er i sluttfasen med byggingen av nytt universitetssykehus. Det siste vedtatte senteret Kunnskapssenteret vil bli tatt i bruk i Det nye sykehuset eies og forvaltes i et tingrettslig sameie med Det medisinske fakultet ved NTNU, og er bygd som et integrert universitetssykehus. Dette betraktes som et strategisk valg for å møte fremtidens utfordringer for helsetjenesten. En mer kunnskapsbasert praksis vil gi bedre kvalitet og bedre ressursutnyttelse. Strategien er å utnytte det nye sykehuset til mer klinisk forskning og raskere implementering av ny kunnskap i forbedret klinisk praksis. Det er derfor iverksatt arbeid med et felles mål og strategidokument for universitet og sykehus. Dette vil bli styrebehandlet i 1. halvår 2013 og målsettingen er at vedtaket skal følges ut med en felles organisasjonsutviklingsprosess. 2. RAPPORTERING PÅ KRAV I STYRINGSDOKUMENTET Innledning i styringsdokumentet Kvalitetssystem St. Olavs Hospital har ett kvalitetssystem for å ivareta krav til internkontroll fremsatt i ulike lover og forskrifter. Kvalitetssystemet er beskrevet i et overordnet plandokument som er tilgjengelig for hele organisasjonen. Administrerende direktør har det overordnede ansvar for det systematiske kvalitetsarbeidet ved St. Olavs Hospital og rapporterer til Styret. Det er etablert ulike utvalg som bistår administrerende direktør i det systematiske kvalitetsarbeidet. Pasient og pårørende skal gjennom sykdomsperioden oppleve at St. Olavs Hospital er et riktig valg for best mulig behandling. Brukerutvalget har en sentral plass i styrets oppfylling av vedtektenes bestemmelse om medvirkning fra pasienter og pårørende. Arbeidsmiljøutvalget er administrerende direktørs øverste rådgiver i HMS - spørsmål Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget ved St. Olavs Hospital er et viktig verktøy i det systematiske arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Administrerende direktør har delegert ansvar for det systematiske kvalitetsarbeidet til klinikk- og divisjonssjefer innenfor sine ansvarsområder. Klinikk- og divisjonssjefer har etablert HMS -/kvalitetsgrupper på klinikk- divisjonsnivå Styrende dokumenter ved St. Olavs Hospital sikrer kontroll og standardisering av utøvende virksomhet. St. Olavs Hospital tilstreber å benytte kunnskapsbasert praksis når det utformes standardiserte pasientforløp, øvrige prosedyrer og retningslinjer i pasientbehandlingen. Dokumentene skal være tilgjengelige, forståelige, sporbare, oppdaterte og godkjente. Dokumentene er tilgjengelige elektronisk i kvalitetsstyringssystemet tilgjengelig via intranett. 4

5 St. Olavs Hospital har system for dokumentasjon og kontroll av om organisasjonen har nødvendig kompetanse for å løse hovedoppgavene. St. Olavs Hospital legger til rette for brukermedvirkning, både på system og individnivå. Pasientene får tilpasset informasjon slik at de kan være aktive deltakere i egne behandlingsforløp. St. Olavs Hospital innhenter pasientenes erfaringer for å identifisere forbedringsområder og iverksette tiltak. Kunnskap om avvik og uønskede hendelser er en viktig kilde til læring. Meldingene brukes for å kartlegge og analysere risiko og årsaker til at avvik og uønskede hendelser oppstår. Hendelsene skal analyseres i et systemperspektiv og formålet er å forebygge gjentakelse. Det jobbes kontinuerlig med å opprettholde god meldekultur ved St. Olavs Hospital. Kvalitetsnettverket hvor alle klinikker/divisjoner har en representant, er et sentralt verktøy for å sikre erfaringsoverføring på tvers i organisasjonen Internrevisjoner gjennomføres i henhold til en årlig fastlagt plan på foretaks-, divisjons og klinikknivå. Formålet er å kontrollere om kvalitetssystemet er i overensstemmelse med eller avviker fra det som er planlagt, dokumentert, effektivt, hensiktsmessig og lovbestemt og om mål og strategier etterleves Risikostyring tydeliggjør sammenhengen mellom de målene St. Olavs Hospital styrer etter, risikofaktorer som kan true oppfyllingen av disse målene og mulige risikoreduserende tiltak. Risikovurdering skal gjennomføres i forkant av alle beslutninger av strategisk, organisatorisk eller driftsrelatert karakter. For å vurdere om systemet for kvalitetsstyring er hensiktsmessig, tilstrekkelig og virker effektivt, gjennomfører St. Olavs Hospital årlig Ledelsens gjennomgåelse. Ledelsens gjennomgåelse konkluderes i form av satsingsområder og målsetninger for kvalitetsarbeidet kommende år. Oppfølging internt Resultater fra tilsyn og avvik legges tilgjengelig på intranett for hele organisasjonen. Det følger av mandatet for klinikk/ divisjonenes HMS/ kvalitetsgrupper at de skal gjennomgå rapporter etter tilsyn fra andre enheter og vurdere behov for tiltak i egen klinikk/ divisjon. Resultater fra tilsyn diskuteres i foretakets ledergruppe og legges fram for Styret i tertialrapporter. Ledelsens gjennomgåelse gjennomføres med samtlige klinikk- og divisjonssjefer til stede, blant annet med formål å sikre erfaringsoverføring i organisasjonen. Samtlige klinikker og divisjoner har også utpekt representanter til foretakets kvalitetsnettverk hvor erfaringer og tiltak diskuteres og utveksles. 2.2 Kravene i styringsdokumentet For 2012 er 81 oppgaver oppfylt av totalt oppgaver er påbegynt, og det arbeides videre med å løse disse oppgavene i Det foreligger en oversikt over alle oppgaver i styringsdokumentet. ( se vedlegg). St. Olavs Hospital bruker den elektroniske løsningen til Helse Midt-Norge. Den viser en jevnlig oppfølging av alle oppgavene med tydelig ansvarsfordeling og beskrevne tiltak med oppfølging av avvik. 5

6 Antall oppgaver Rød (kritisk risiko) Gul (moderat risiko) Grønn (lav risiko) Totalt antall oppgaver Vi har 4 oppgaver med kritisk risiko. De nummererte oppgavene er hentet fra vedlagte tabell i dokumentet: Habilitering og rehabilitering - barn Det er sikret tilstrekkelig kapasitet innen spesialiserte habiliterings- og rehabiliteringstjenester for barn til ulike grupper, og etablert tilbud til pasienter med sansetap. Rapportering i årlig melding: Se svar på Habilitering og rehabilitering barn Habilitering og rehabilitering barn St. Olavs Hospital HF skal ha en gjennomgang av kapasiteten innen habilitering for å sikre kapasitet til å gjennomføre intensive behandlingsperioder der dette nødvendig og som en del av individuell plan Rapportering i årlig melding: Det er fortsatt alt for liten kapasitet innen habilitering for barn, denne er ikke styrket. Barn med sansetap - i målgruppen for tjenesten - får tilbud på lik linje med andre henviste barn. Barne- og ungdomsklinikkens habiliteringsvirksomhet gir et spesialisert helsetjenestetilbud innen habilitering og rehabilitering. Fokus er særlig på utredning og diagnostisering, samt samarbeid med og kompetanseoverføring til 1. linjetjenesten. Det gis også veiledning/oppfølging og i sjeldne tilfeller spesialiserte behandlingstilbud som det ikke kan forventes at kommunen kan ivareta pga. kompleksiteten i behandlingen og at tilstandene er sjeldne. ( Se vedlegg 1 side 4) Under skisseres et forsiktig anslag på behov for å kunne fjerne kritisk risiko -stempelet i meldingen. Det ble i 2004 foretatt en gjennomgang av behovet for habiliteringstjenester i Midt-Norge (vedlegg 1, se s. 6-13) og ut fra dette stipulert behov for fagstillinger. Handlingsprogram for Habilitering og rehabilitering i Helse Midt-Norge ble på grunnlag av bl.a. denne bakgrunnsinformasjonen vedtatt i desember 2004 (vedlagt). I 2005 fikk tjenesten en opptrapping etter skissert plan (5 stillinger ved Habiliteringstjenesten for barn v/st. Olavs Hospital). I 2008 ble tjenestene pga. budsjettilpasninger igjen redusert tilsvarende disse stillingene, dvs. tilbake til 2004-nivå. Tjenesten har i dag ikke tilstrekkelig kapasitet. Dette gjør at noen typer spesialiserte habiliteringstjenester ikke gis. Slik vi ser det nå, er det spesielt 2 typer tjenester vi får gitt i for liten grad/ikke kan gi: 1. Veiledning til kommunalt personale og foreldre i forhold til utagerende atferd hos personer med psykisk utviklingshemming/autisme. Slike tilbud bør gjennomføres i tett samarbeid med kommunalt personale, men krever spisskompetanse i forhold til atferdsendrende tilrettelegging og tiltak. Mange henvisninger har i dag dette som problemstilling og vi får pr. nå kun gitt svært begrenset hjelp pga manglende kapasitet. Behovet er 1 vernepleier -, 1 pedagog- og 1 psykolog stilling. 2. Vi er pålagt å gi intensive tilbud, men har i dag ikke ressurser til å gi dette i tilstrekkelig grad. Fra september 2012 har vi fått prosjektmidler for å gi et mer helhetlig og også mer intensivert tilbud til de aller 6

7 minste barna med mest omfattende behov. Det er ønskelig med 2 stillinger for å kunne kontinuere tilbudet. Ut fra anslått behov i vedlegg 1 er det usikkert om det vil være tilstrekkelig med gjenoppretting tilsvarende de 5 stillingene tjenesten ble redusert med, men gjenoppretting vil bidra til å dekke våre akutte behov for etterspurte og lovpålagte tjenester - slik at det ikke lenger vil være riktig å karakterisere utfordringene som kritisk risiko fylte. Det vil da være riktig å markere feltet som gult. De ansatte i habiliteringstjenesten innehar høy kompetanse på fagfeltet nevrohabilitering. Kompetansehevende tiltak vil ikke alene bidra til å løse vårt kapasitetsproblem. Det har lenge vært ønskelig å supplere kompetanse innen barnehabilitreingstjenesten med 1 barnepsykiater stilling. V i bør etter hvert utvide med en barnepsykiater-stilling. (Ofte er aktuelt med medisinering av utagering og psykiatriske tilstander hos barn i våre målgrupper.) BUK, Øya har behov for styrking av nevropsykolog-ressurs, dvs. økning med 1 stilling. Stillingen vil benyttes til barn med ervervet hjerneskade, og barn med skade i CNS etter kreftbehandling. For ivaretakelse av pasienter med kompliserte tilstander og for å ivareta stor grad av koordinering og samhandling internt og eksternt (med lokalt hjelpeapparat), vil det også være behov for 1 spesialsykepleierstilling ved BUK, Øya. Vedlegg: 1) Habilitering av barn, unge og voksne i Helse Midt-Norge, Plan (høringsversjon vedlegg 2) Vedlegg: 2) Handlingsprogram for fysikalsk medisin og rehabilitering og habilitering i Helse Midt-Norge, Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF, Opplæring av helsepersonell St. Olavs Hospital HF skal identifisere, risikovurdere og ev iverksette tiltak mot sårbare fagmiljø; jf regionale analyser. Det skal være et særskilt fokus på onkologi og patologi. Rapportering i årlig melding: Både St, Olavs Hospital HF ved administrerende direktør, og DMF (Det medisinske fakultet) ved dekanus, har stilt seg positive til planene for styrking av fagaksen: patologi/anatomi/rettsmedisin (esak 12/ og -4), og det er fremmet søknad til Samarbeidsorganet HMN RHF/NTNU om ekstraordinære midler til opprettelse av to hele legestillinger likt fordelt på Avd. for patologi ved St. Olavs Hospital og DMF (Institutt for Laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, og Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin)(esak 12/3089-5). Søknaden ble sendt 25. september Vi avventer fortsatt tilbakemelding. Videre arbeid avhenger av resultatet fra Samarbeidsorganet, men DMF og LMK (Laboratoriemedisinsk klinikk) vil fortette arbeidet med å få på plass de to omtalte lege-/forskerstillingene i Kvalitetsforbedring Diabetesregisteret St. Olavs Hospital HF skal i 2012 registrere data i Norsk diabetesregister for voksne Rapportering i årlig melding: MRS-løsning var planlagt tatt i bruk midlertidig i løpet av 2012 for årlig rapportering av pasientdata for diabetespasienter fra St. Olavs Hospital (og de andre sykehusene i Helse Midt-Norge). Løsningen er 7

8 tungvint og personellkrevende, og gir liten nytteeffekt i det daglige arbeidet med denne pasientgruppen, samtidig som løsningen krever økte personellressurser og medfører fare for redusert poliklinisk kapasitet. Rapportering via diabetesmodulen "NOKLUS Diabetes Fagsystem" integrert mot Doculive er ønsket og bestilt fra fagmiljøene, og vil forhåpentligvis kunne tas i bruk i 2013 eller 2014 om arbeidet med å ferdigstille denne løsningen blir prioritert. 3. RAPPORTERING PÅ KRAV I FORETAKSPROTOKOLLER Oppgavene er gitt i foretaksmøter med Helse Midt-Norge i Det er gitt totalt 40 oppgaver. 20 av disse er løst og 20 er påbegynt og arbeides videre med i Det er ingen oppgaver som har kritisk risiko. Antall oppgaver Rød (kritisk risiko) Gul (moderat risiko) Grønn (lav risiko) Totalt antall oppgaver Det foreligger en oversikt over alle oppgaver gitt i foretaksmøter med Helse Midt-Norge ( se vedlegg) St. Olavs Hospital bruker også her den elektroniske løsningen til Helse Midt-Norge. Den viser en jevnlig oppfølging av alle oppgavene med tydelig ansvarsfordeling og beskrevne tiltak med oppfølging av avvik. 4. STYRETS PLANDOKUMENT 4.1 Utviklingstrender og rammebetingelser Utviklingen innenfor opptaksområdet Antall innbyggere i Sør-Trøndelag øker med drøyt 4000 personer årlig. Fra 2012 til 2017 øker befolkningen i Sør-Trøndelag med drøye 6% omtrent på landsgjennomsnittet. Veksten er størst i de store kommunene i St. Olavs nedslagsfelt. Det er både et fødselsoverskudd og et tilflyttingsoverskudd. Samtidig endres befolkningssammensetningen slik at det på sikt blir flere eldre. I de største kommunene rundt Trondheim skjer dette relativt sakte, og vil ikke påvirke sykehuset i særlig grad de nærmeste årene. Statistisk sentralbyrå har beregnet at i 2030 vil omtrent 1 av 3 være over 67 år i kommunene Trondheim, Melhus, Klæbu og Malvik, og det vil på lang sikt særlig påvirke hvordan den somatiske delen av sykehuset drives. Innen psykisk helsevern er det derimot de unge som står for de fleste innleggelsene, og en økning i den yngre befolkningen fører til økt behov for heldøgnsplasser innen psykiatri om det ikke settes inn andre tiltak. Derfor var videreutvikling av akuttkjeden innen psykiatri et av satsningsområdene i hovedprogram for forbedring i Mindre økonomisk vekst i spesialisthelsetjenesten og begrensninger i framtidig arbeidskraft, har blant annet initiert samhandlingsreformen. Flere skal behandles i primærhelsetjenesten, mens spesialisthelsetjenesten blir enda mer spesialisert. I 2012 har vi sett hvilke virkemidler som virker i fra 8

9 samhandlingsreformen og hvor stor effekt disse har hatt. Særlig var det utover i 2012 en merkbar nedgang i antall ventedøgn, dvs. døgn utskrivningsklare pasienter er på sykehuset etter at de er meldt utskrivningsklar. Det totale antallet utskrivningsklare har i liten grad gått ned, men hver pasient ligger kortere tid på sykehuset før de får et kommunalt tilbud. Sykehuset bygger selvsagt ikke ned tilbudet til disse eller andre pasienter før kommunene er klare til å ta i mot dem. Men det ligger en betydelig risiko i at det tar forholdsvis lang tid å redusere antall senger og endre drift etter at pasientene har fått et tilbud i kommunene. Rundt årsskiftet ser vi som tidligere år, at mange utskrivningsklare setter kapasiteten vår på prøve. Det høye belegget førte 4. januar til gul beredskap. Utover de utskrivningsklare pasientene, legger samhandlingsreformen på sikt opp til en overføring av rundt 10 % av pasientene fra sykehus til kommunehelsetjenesten. Det opprettes i 2013 flere ø-hjelpsplasser i kommunene i nedslagsfeltet til St. Olav, og sykehuset er sammen med det regionale helseforetaket og kommunen med å utvikle indikatorer som måle effektene av dette. Det understrekes at samhandlingsreformen må beskrives som en retningsreform og sammen med kommunene må sykehuset fortsatt arbeide for å konkretisere og realisere intensjonene i reformen i perioden Økonomiske rammeforutsetninger Styret for St. Olavs Hospital behandlet og vedtok sykehusets budsjett for 2013 på sitt møte , styresak 42/12. Budsjett 2013 har en samlet inntektsramme på 8,2 milliarder. Det er budsjettert med et overskudd på 123 mill, for å kunne nedbetale kassekreditt, investere i medisinsk tekniske utstyr, bygningsmessige investeringer og egenkapitalinnskudd i KLP. Det er lagt opp til aktivitetsvekst også i I somatikken er det planlagt en aktivitet tilsvarende DRG-poeng sørge for, en vekst på 4,3 % sammenlignet med budsjettert aktivitet I Psykisk helsevern er det budsjettert med en samlet aktivitet på PH aktivitet, en økning på 3,5 % sammenlignet med budsjett Poliklinisk aktivitet er prioritert fremfor vekst i oppholdsdøgn. Det forutsettes en fortsatt nedgang i gjennomsnittlig liggetid. Dette innebærer at det i 2013 planlegges tilnærmet like mange utskrivninger som i 2012, men færre oppholdsdøgn. Følgende satsingsområder er prioritert: Økt aktivitet for å innfri krav til fristbrudd og ventetider Økt satsing på pasientsikkerhet Bedring lokaler i akutt psykisk helsevern Økt satsing på kompetanse og forskning Tiltak for å fjerne brudd på arbeidstidsbestemmelsene Tilpasning behandlingskapasitet Samhandlingsreformen Økt satsing på IKT Innføring av PET 9

10 Aktivitetsbestillingen til St. Olav for 2013 representerer en stor økning fra inneværende år. Ved fordeling av denne økningen er det hensyntatt de områder vi har fristbrudd og lang ventetid, og det forventes at denne økningen vil bidra til at vi når de mål eier har satt når det gjelder fristbrudd og ventetider. Vi har i 2012 hatt betydelig fokus på økt pasientsikkerhet. Det er i budsjettet lagt til rette for at dette arbeidet kan forsterkes i Lokalene innenfor akuttpsykiatrien er ikke tilfredsstillende. Det er igangsatt endringer i lokalene for å bedre situasjonen, og dette vil bli videreført i Dette medfører økte driftskostnader som er innarbeidet i budsjettet. Innenfor forskning har HMN og St. Olav sakket akterut sammenlignet med andre regioner og universitetssykehus. De regionale og lokale midler til forskning øker vesentlig i Det er erkjent at utviklingen innenfor spesialisthelsetjenesten medfører økte krav til faglig ajourhold og videreutvikling. Budsjettet legger til rette for økt satsing her. Det er i 2012 kommet fram at vi har mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Det vil i 2013 bli økt bemanning innenfor enkelte områder. Dette vil ikke være tilstrekkelig til å eliminere dette problemet. Det er nødvendig at arbeidet med styrking og bedre utnyttelse av bemanningssenteret, bedre planlegging og økt samarbeid mellom enheter, forsterkes i Samhandlingsreformen er innført i 2012, og overføring av arbeid og ansvar til kommunene skal økes i Det er igangsatt en vurdering av hva reformen vil bety for vår sengekapasitet framover, samt hvilke tiltak St. Olav bør sette inn for å bidra til å nå de overordnede mål i reformen. Administrerende direktør vil legge fram en sak om dette til styret primo I det framlagte budsjett er det tatt høyde for at St. Olavs Hospital skal yte tilskudd til kommunene slik at kommunene inne utgangen av 2013 har opprettet til sammen 23 nye øyeblikkelig hjelp-senger i vårt nedslagsfelt. Den aktivitetsøkning som er lagt til grunn i budsjettet, medfører sannsynligvis større press på vår sengekapasitet. Denne motvirkes av fortsatt endring fra inneliggende til dagbehandling. Konsekvensene av dette kan bli endring i det samlede antall senger og på fordeling av senger mellom klinikkene, jf kommentarer om samhandlingsreformen ovenfor. IKT-kostnadene øker med ca 22 mill kr i Dette er i all hovedsak en konsekvens av de prioriteringer som er gjort regionalt. Det må påregnes vesentlig økning i IKT-kostnadene også de kommende år. St. Olav har i 2012 mottatt betydelige gaver i form av avansert medisinsk utstyr. Dette gjelder PET MR og CT, samt Da Vinci robot i Orkdal. PET-virksomheten vil bli igangsatt og tiden frem til vil bli benyttet til bygningsmessige tilpasninger, installasjon av utstyr, kompetanseoppbygging og planlegging. Det er forutsatt at finansiering av denne investering løses i tråd med vår styresak 37/12. Drift av Da Vinci robot Orkdal er innarbeidet i budsjettet ved en kostnadsøkning på 6 mill kr. Det er i statsbudsjettet bevilget økte midler til brystrekonstruksjon ved St Olav. Finansieringen av dette i 2013 må tas innenfor de rammer vi er tildelt. Som følge av ubenyttede midler fra 2012, vil denne virksomheten i beskjeden grad belaste øvrig virksomhet i Dersom virksomheten skal videreføres i de kommende år, må det tilføres økte midler. 10

11 Den økonomiske situasjonen er krevende også i Gjennom den strenge prioritering som er gjennomført er det mange områder og tiltak som det ikke er funnet rom for. Blant disse er: - Vekst innenfor nye behandlingsmetoder hjertemedisin - Ønsket vekst når det gjelder årsverk - Ansettelse av HIV-koordinator - Fullføre opptrapping av fysikalsk rehabilitering Lian - Opptrapping av senger kirurgisk klinikk - Opptrapping av vedlikehold på eiendom - Økte investeringer medisinsk teknisk utstyr ikke gjennomført Ingen av de ikke prioriterte områder betraktes å medføre økt risiko for liv og helse. Innenfor mange områder er det stor pasienttilgang, og det er krevende å etablere en behandlingskapasitet som er stor nok til å ta unna denne. Det forhold at vi i budsjettet har forutsatt en stor aktivitetsvekst uten tilsvarende ressursøkning, medfører behov for tett oppfølging av utviklingen i fristbrudd og ventelister Med utgangspunkt i aktivitetsbestilling, tildelte rammer og resultatkrav fra HMN, endring i oppgaver, kostnadsøkninger og prioriterte satsingsområder, ble vår økonomiske utfordring beregnet til i overkant av 200 mill kr. Den bestilte aktivitetsøkning i 2013 følges av en lav finansiering. Dette i seg selv krever en effektivisering på omlag 110 mill kr. I tillegg kommer innmeldte behov fra klinikkene som følge av endrede behandlingsformer, stor underliggende vekst i varekostnader og stort press i retning av behov for økte personalressurser. Som nevnt tidligere, er den økonomiske situasjonen også i 2013 krevende. For å nå de økonomiske målene forutsettes det at arbeidet med produktivitetsforbedring i alle enheter fortsetter Personell og kompetanse Rekruttering, opplæring, utdanning. Behov og planer. Utfordringsbildet St. Olavs Hospital ønsker å være en god læringsarena for studenter, lærlinger og ansatte. Dette skjer gjennom tilrettelegging for relevante praksisstudier og gjennom ulike stimuleringsordninger til etter- og videreutdanning, masterutdanning og til FoU. Den fortsatt høye andelen deltidsstillinger gir utfordringer når det gjelder studentveiledning, kompetanseutvikling, kontinuitet og kvalitet, i tillegg til rekruttering til både utdanning og yrke. Utfordringsbildet de nærmeste årene er knyttet til effektuering av tiltak som beskrevet i St.meld. nr. 47 ( ), Samhandlingsreformen og Nasjonal helse og omsorgsplan for Sykehusene skal bli ytterligere spesialisert og effektiv for å kunne ivareta det mest krevende og avanserte behandlingstilbudet. Kommunene skal ta i mot flere og langt sykere pasienter, samtidig som de skal øke satsningen innen rehabilitering, forebygging og helsefremmende arbeid. For å oppnå dette kreves både kapasitetsøkning og kompetanseheving i kommunene. En framtidig mangel på arbeidskraft (fra ca 2020) kombinert med et stort behov for høy kompetanse i kommunene og spesialisert kompetanse spesielt ved universitetssykehusene, utgjør en utfordring i forhold til framtidig organisering og kompetanseplanlegging. Det er i 2012 utarbeidet tjenesteavtaler mellom 11

12 helseforetaket og kommunene som bl.a. skal bidra til økt kunnskapsutveksling, utdanning og FoU. Videre foreslår Stortingsmelding 13 ( ) Utdanning for velferd, en rekke tiltak for å sikre at velferdsutdanningene er kunnskapsbaserte og kan levere den kompetansen som sektoren har behov for. Her skisseres sykehusets bidrag i å formidle kompetansebehov, bidra i praksisopplæring og forskning, og lære opp etter endt utdanning. Rapporten Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020 (Kunnskapsdepartementet, desember 2010) viser at antall studenter har økt sterkt de senere tiårene. Demografiske forhold og forventninger om økt studietilbøyelighet som følge av økt etterspørsel etter kompetent arbeidskraft, tilsier at økningen i høyere utdanning kan forventes å vedvare til omtrent Rapporten konkluderer med at selv om det er rekrutteringssvikt til helsefagarbeideryrket, vil det totalt sett bli overskudd av helsepersonell i perioden fram mot Vi er altså i en situasjon hvor vi i de nærmeste årene skal håndtere et overskudd av helsepersonell mens vi planlegger for en potensiell mangel. Status kompetanse og rekruttering ved St. Olavs Hospital Studenter er vår viktigste rekrutteringskilde. St. Olavs Hospital har de siste årene hatt utfordringer med å innfri behovet for praksisplasser. Det gjelder særlig sengepostpraksis, hvor flere studentgrupper konkurrerer om læresituasjonene. Høsten 2012 har man gjennom en rokering av praksisplasser mellom bachelor sykepleie og radiograf kommet fram til en løsning som innfrir praksisplassbehovet våren Behovet for etter- og videreutdanning kartlegges regelmessig. Videreutdanning i anestesi-, akutt-, barn-, intensiv- og operasjonssykepleie er fortsatt kritisk kompetanse. Sviktende søknad om stipend til disse videreutdanningene ved oppstart høsten 2012 resulterte i at kun 49 av 60 stipend ble fordelt. Ikke alle studieplassene ved HiST ble fylt opp. Videreutdanning i intensivsykepleie er mest kritisk. Innen legetjenesten er det gjennomført en analyse av de ulike spesialitetsområders utfordringer. Denne analysen viser en viss grad av sårbarhet for enkelte fagmiljø, og det pekes generelt på behovet for økt bemanning. Forhold som må vurderes er krav til kompetanse, kontinuitet og stabilitet i tjenesten, krav til at vaktordninger og arbeidsplaner er innenfor de rammer som gies i arbeidsmiljølov og tariffavtaler og mulighet for å tilrettelegge utdanningsløp som sikrer bærekraftig rekruttering av spesialister. Rekruttering til helsefagarbeideryrket er en stor utfordring, og medfører at ikke alle de 20 budsjetterte årsverkene for helsefaglærlinger ved St. Olavs Hospital blir besatt. Korrigerende tiltak og planer for å sikre framtidig rekruttering Presset på praksisplasser løses ikke før kommunehelsetjenesten kan ta en større andel av den totale praksisbelastningen. Dette arbeidet følges opp gjennom lovverk og finansiering. Alle klinikker har utarbeidet kompetanseplaner, og det arbeides med å ferdigstille en overordnet kompetanseplan i løpet av første halvår Planen skal ivareta St. Olavs Hospital sin bestillerfunksjon overfor utdanningsinstitusjonene. Den skal gi grunnlag for langsiktige samarbeidsplaner med universitet og høgskoler og planlegging av egne etterutdannings- og rekrutteringstiltak. Samhandlingsperspektivet skal fokuseres spesielt i kompetanseplanen. Det stimuleres til masterutdanning innen høgskolegruppene, men St. Olav er langt fra målet om en andel på 20 % innen Føringen fra Stortingsmelding 13 om konvertering av videreutdanninger til modulbaserte masterutdanninger vil kunne gjøre metodekompetansen lettere tilgjengelig. Endringene av utdanningene må skje gjennom et nært samarbeid mellom St. Olavs Hospital og utdanningsinstitusjonene. 12

13 Målet er at medarbeidere skal bidra til kunnskapsbasert yrkesutøvelse og tettere integrasjon mellom sykehus, utdanning og forskning. Øvrige stimuleringstiltak for kompetanseheving ivaretas av klinikkene, i tråd med faglige prioriteringer som beskrevet i kompetanseplanen. På bakgrunn av en nasjonal rekrutteringssvikt til enkelte videreutdanninger i sykepleie, har eier bedt om at retningslinjer for virkemidler for videreutdanning i sykepleie gjennomgås på nytt. Gjennomgangen skal vurdere virkemidler, finne årsaker til rekrutteringssvikt og utarbeide markedsførings- og rekrutteringsplaner. For å redusere sårbarheten i enkelte fagområder, vurderes forbedringstiltak knyttet til pasientforløp, aktivitetsplanlegging, arbeidsplanlegging, oppgavedeling mellom faggrupper. Det er med bakgrunn i sårbarhet i enkelte fagmiljø i 2012 tildelt NrId nummer for overlegestilling innen følgende fagområder: 2 psykiatri, 1 øye, 2 patologi, 1 barnekirurgi, 1 barne/ungdom, 1 gynekologi, 1 plastikkirurgi, 1 nevrologi, 1 nevrokirurgi, 1 hjertemedisin, 1 anestesi og 1 onkologi. Forutsetningen var at disse var utlyst og besatt pr 1. januar I tillegg er det tildelt et NrId nummer i revmatologi knyttet til et jobbglidningsprosjekt. Det er i tillegg innen patologi planlagt med 2 stillinger ved St. Olavs Hospital kombinert med NTNU-stilling (50/50). Mange klinikker og avdelinger legger til rette for at leger som er i spesialiseringsløp også rekrutteres inn i doktorgradsløp. Dette styrker rekrutteringen til faget og avdelingen på sikt. Styrking av fagmiljøene og spisskompetansen med etablering av nasjonale kompetanse- og behandlingssentra virker også positivt på rekrutteringen. Det stilles store krav til kunnskapsbasert praksis, til etikk, prioritering og faglig skjønn i møte med den enkelte pasient. Arbeidet med kvalitetsindikatorer i direkte pasientrettet arbeid og pasienterfaringsundersøkelser vil således være motiverende og bidra til at St. Olavs Hospital fremstår som en attraktiv læringsarena for de ansatte. Aktivitets- og bemanningsplanlegging skal sikre god ressursutnyttelse og bidra til at virksomheten drives innenfor Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. I tillegg til å tilby økt stillingsandel til de som ønsker det, vil innsatsen framover være rettet mot å få flere til å ønske heltid. Retningslinjer for dette arbeidet er utarbeidet. En fortsatt dreining fra døgn- til dagbehandling og fokus på pasientforløp vil også kunne bidra til å øke heltidsandelen for helsepersonell i direkte pasientrettet arbeid. Dette vil i neste omgang være gunstig for rekruttering til utdanning og yrke. Helsefaglærlinger rekrutteres gjennom videreføring av Trondheimsmodellen som er en godt evaluert lærlingemodell. I tillegg arrangeres møter med 1.års lærlinger før søknadsfrist og møter med nyansatte lærlinger og veilederne. St. Olavs Hospital vi delta på utdanningsmesse i

14 4.1.4 Bygningskapital status og utfordringer Det er store utfordringer knyttet til standard og funksjonalitet i bygningsmassen innen Psykisk Helsevern. Ny utviklingsplan er utarbeidet for Psykisk Helsevern og godkjent i Styret for St. Olavs Hospital HF sak 19/11. Planen er oversendt Helse Midt-Norge for behandling. Styret for St. Olavs Hospital HF vedtok i sak 27/12 at det igangsettes arbeid med en ny utviklingsplan for somatikk. Arbeidet ferdigstilles i 2013 Det forutsettes deretter at utviklingsplanene for psykiatri og somatikk harmoniseres og vil være grunnlaget for behandling av fremtidige investeringsprosjekter. Som grunnlag for en økonomisk langtidsplan for forbedring av minimumsstandard på bygg er det i 2012 gjennomført en ny og oppdatert tilstandsvurdering av alle St. Olavs bygg. Rapport fra dette arbeidet er utarbeidet. Rapporten fra dette arbeidet vil være grunnlaget for å utarbeide en økonomisk langtidsplan for heving av standard til et minimumsnivå på alle bygg. Rapporten behandles i Kunnskapssenteret Kunnskapssenteret er det siste senteret i utbyggingsprosjektet Nytt universitetssykehus og ferdigstilles høsten Det er planlagt overtatt av Sameiet 25. september Helseforetakets strategier og planer Forbedringsprogram 2013 Innovasjon, innføring av ny teknologi og implementering av ny kunnskap i klinisk praksis reiser ulike problemstillinger. Innføring av ny teknologi og nye medikamenter representerer ofte økte kostnader. For å kunne opprettholde omfang og kvalitet i helsetjenesten, er det nødvendig med prioritering og stadig forbedring og utvikling av innholdet i tjenestene og organiseringen av virksomheten. Forbedringsprogram 2013 fokuserer på klinikkovergripende tiltak som skal bidra til bedre kvalitet og mer effektiv ressursutnyttelse. Forbedringsprogram 2013 er forankret i Overordnet strategi for St. Olavs Hospital fra Programmet fokusere på 5 områder: Universitetssykehusfunksjonen Kvalitet- og pasientsikkerhet Pasientlogistikk Organisering av utredning og behandling av kreft Samhandling, organisasjonen og ressursene Disse områdene er alle viktige for å utvikle St. Olavs Hospitals evne og muligheter til å tilby pasienter behandling av høy kvalitet både i dag og i årene fremover. For å lykkes i forbedringsarbeidet vil det legges til rette for god involvering og dialog mellom ansatte og ledelse om tema som prioritering, faglige standarder, kvalitet, arbeidsmiljø og etikk. St. Olavs Hospital vil legge til rette for at befolkningen skal få innsyn i kvaliteten på helsetjenestene. Målene og resultatene fra forbedringsarbeidet skal derfor synliggjøres både internt i organisasjonen og for omverdenen. Administrerende direktør rapporterer tertialvis på gjennomføring av Forbedringsprogrammet til Styret. 14

15 4.2.2 Det integrerte universitetssykehuset Det er igangsatt et arbeid med å revidere Overordnet strategi for St.Olavs Hospital. Målet er å utarbeide en felles strategi for St. Olavs Hospital og NTNU. Det integrerte universitetssykehuset skal heve kvaliteten på pasientbehandling, utdanning og forskning. Den bygningsmessige integrasjonen legger godt til rette for å skape noe mer og bedre enn myndighetenes minimumsstandard for et universitetssykehus. Målet er et integrert universitetssykehus hvor klinikere, vitenskapelig ansatte, stabspersonell, ledere og styrer er opptatt av, og snakker om de samme tingene. Samarbeidet mellom sykehus og universitet skal føre til raskest mulig omsetning av ny kunnskap og kompetanse til pasientbehandling og forebyggende helsearbeid. Likeledes skal kliniske problemstillinger raskt fanges opp i forskning, utdanning og innovasjon. Forslag til strategidokument behandles i felles styremøte i løpet av

16 5. VEDLEGG TIL KAPITTEL 2 OG 3 Nr Tittel Oppgave Er 5.1 Aktivitet - økning i antall v- konsultasjoner - BUP Helhetlige pasientforløp og samhandling 5.2 Aktivitet - økning i antall v- konsultasjoner - VOP Antall v-konsultasjoner BUP fra 2011 til Rapporteres tertialvis. Mål 2012: økning (Se tabell side 13 i styringdsokumetet) Kilde: Helseforetaket Helseforetakene får ansvar for følgetjeneste for gravide til fødeinstitusjon fra Helseforetaket skal delta i regionalt arbeide med å definere krav til overtakelsen Antall v-konsultasjoner i VOP fra 2011 til 2012 Mål: økning (se side 13 i styringsdokumentet) Rapporteres tertialvis Kilde: helseforetaket Produktivitet for v-konsultasjoner for BUP er rapportert og kriteriene for dette er oppfylt. Pr. 2. tertial 2012 ble rapportert 44,1 v-konsultasjon pr behandlermånedsverk mot 39,7 pr. 2. tertial Endringen er på 11,2%. I brev av har en fått tilbakemelding fra HMN RHF om at resultatet utløser opprettholdelse av budsjetterte tilskudd på 3,236 mkr. Beredskapstjenesten vil evalueres årlig- første gang høst 2013 Produktivitet for v-konsultasjoner for VOP er rapportert og kriteriene for dette er oppfylt. Ved vurderingen er det tatt hensyn til ikke sammenliknbare tallstørrelser ettersom det i utgangstallene mangler et antall behandlermånedsverk som var knyttet til ambulant virksomhet. Pr. 2. tertial 2012 ble rapportert et korrigert antall v-konsultasjoner til 39,7 pr behandlermånedsverk mot 38,7 pr. 2. tertial Endringen er på 2,7% og overstiger om +2,5%. I brev av har en fått tilbakemelding fra HMN RHF om at resultatet utløser opprettholdelse av budsjetterte tilskudd på 35,756 mkr. 5.3 Aktivitet - DRG Antall produserte DRG-poeng Pr november er aktiviteten fortsatt over budsjett, og forventet meraktivitet på 570 poeng opprettholdes. 16

17 5.4 Aktivitet - polikliniske inntekter Refunderte polikliniske inntekter Fra 2012 har BorgerKravMelding erstattet POLK ved innsending av oppgjør. Alt er på plass ved implementering, men det har vært noen problemer ved innsending av mikrobiologi gjennom året. Vi tror dette er på plass ved utgangen av 2012; noe desemberoppgjøret vil vise. Vi forventer inntekter blir som budsjett. 6.1 Ventetider - ned mot 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i spesialisthelsetjenesten skal være ned mot 65 dager. St. Olavs Hospital HF skal utarbeide handlingsplaner for implementering av den regionale kvalitetsstrategien. Handlingsplanen bør samordnes med helseforetakets arbeid med pasientsikkerhetskampanjen og lederutviklingsprogram. Handlingsplanen må identifisere målsetning for helseforetakets arbeid med kvalitetskultur og identifisere aktuelle virkemidler tilpasset utfordringene i det enkelte helseforetak. Utviklingen med hensyn til gjennomsnittlig ventetid er gjennomgående positiv. Med en gjennomsnittlig ventetid blant pasienter gitt behandling på 67 dager i desember 2012 vurderes målet 'Gjennomsnittlig ventetid [...] ned mot 65 dager 'som oppnådd. Arbeidet med å bygge kvalitetskultur må ledes ovenfra, men bygges nedenfra og baseres på et langsiktig kvalitetsforbedringsarbeid. For 3 år har Styret for St. Olavs Hospital vedtatt Forbedringsprogram for foretaket. Programmet omtaler satsingsområder som samlet skal gi bedre kvalitet og mer effektiv ressursutnyttelse. Oppfølgingen av programmet er forankret i linjeledelsen i foretaket og resultatene skal synliggjøres både internt og eksternt. Føringene i den regionale kvalitetsstrategien er således fulgt opp gjennom dette programmet. Kvalitetskultur vil også være et av de sentrale momentene ved revisjon av overordnet strategi for St. Olavs Hospital. Revisjonen vil skje i samarbeid med DMF hvor målet er en felles strategi for det integrerte universitetssykehuset Kvalitetsforbedrin g - Regional kvalitetsstrategi Andel pasienter med sfinkterruptur (fødselsrifter) grad 3 og 4 Andel pasienter med sfinkterruptur (fødselsrifter) grad 3 og 4. Rapporteres halvårlig. I oppdragsdokumentet framgår dette kun som en rapporteringsoppgave. Tall skal hentes fra MFR og rapporteres halvårlig. MFR oppdateres ikke ihht. halvårlig rapportering. Is5: Andel Perinalruptur grad 3 og 4 fra MFR: 2010: 3,1% (109 av 3484 fødsler) 2011: 2,7% (84 av 3122 fødsler) Kvinneklinikken har tatt tak i utfordringen med fødselsrupturer og innført følgende tiltak: Hospitering på Ullevål i mars med ressursjordmødre og leger, og vi hadde eksterne foredrag for både jordmødre og leger (fra Ullevål) her i april. Alle jordmødre og leger (utenom enkelte 17

18 i tertiærskiktet) har gjennomgått praktisk opplæring i forløsningsteknikk. Vi har forsøkt å få med alle som er nytilsatte etter juni. Planen er årlige praktiske øvinger for alle. Det er nå konsekvent inne 2 jordmødre på alle forløsninger (så langt det lar seg gjøre) hvor jordmor 2 kun observerer og evt hjelper med støtting/råd. Det er innført et omfattende skjema med rundt 30 spørsmål som må besvares av jordmor og lege i fellesskap dersom det oppstår ruptur. I tillegg gjennomgås fødselen av ressurslege eller jordmor sammen med involvert personale for å se om noe kunne ha vært gjort annerledes. Det føres kontinuerlig oversikt over månedens rupturer og ressursgruppa møtes månedlig for å justere veien videre. Tiltakene har redusert andelen perinalrupturer. Se kvartalsvise tall fra egen målinger ved Kvinneklinikken under: 1. kvartal 2011: 3,7% 2. kvartal 2011: 4,2% 3. kvartal 2011: 2,4% 4. kvartal 2011: 1,1% 2012: 1.kvartal 2012: 0.9% 2.kvartal 2012: 3.1% Gjennom sommeravvikling ikke greid å ha stort nok fokus på dette. Nå igjen gjennomført undervisning og tilbakemelding på utvikling i plenum både for jordmødre og leger. I tillegg igjen etablert ukentlig praktisk øving som alle leger og jordmødre skal gjennomføre. 18

19 Kvalitetsforbedrin g - Sanntidsepikriser Kvalitetsforbedrin g - Korridorpasienter. St. Olavs Hospital HF skal arbeide for at epikriser etter innleggelse, dagbehandling og poliklinikk sendes samme dag som behandlingen er ferdig. NEI Rapportering til NPR: Fra 2012 aksepterer ikke NPR egenrapportert epikrisetid. Regionalt er det bestilt løsning for å overføre epikrise sendt-dato fra DocuLive EPJ til PAS, slik at informasjonen kan overføres til NPR.Ny prosedyre er utarbeidet. Det er presisert at epikrisen skal inneholde den informasjonen sykehuset har om pasienten på utreisedagen og at epikrise skal sendes utreisedagen. Det er fortsatt en utbredt praksis å sende brev av Utnotat utreisedagen til fastlege og eventuell kommunal helsetjeneste. Dette mottas som epikrisemelding av dem, men kommer ikke med i vår statistikk og blir dermed ikke synliggjort. Egenrapportert epikrisetid: Gjennomsnittlig sendes 76 % av alle epikriser ut innen 7 dager etter utskrivning. En måned over 80 % (juli) og en måned under 70 % (desember). Epikrisetidsindikator se oversikt.flaskehalsrapporter viser at forsinket signering og utsendelse er viktige forklaringer. Mønsteret (avdelingene det gjelder) varierer imidlertid fra måned til måned. Det kan tyde på at fravær i personell som følger opp epikriseproduksjon og utsendelse raskt slår ut. Ingen korridorpasienter. Etter overgang til nytt sykehus for somatikken i Trondheim er antall korridorpasienter blitt ubetydelig og andelen korridorpasientdøgn ligger rundt 0,2 %. De fleste korridorpasienten finner vi ved Orkdal sykehus, innen kirurgiske fag (operasjonspasienter som møter (og innskrives) før kl 07.00, men uten rom og seng og dermed telles som korridorpasienter, samt noen få ved akuttpostene innen voksenpsykiatri på Østmarka. 19

20 Kvalitetsforbedrin g - Revisjon av kvalitetssystemet Kvalitetsforbedrin g - Revisjon av kvalitetssystem med andre HF Kvalitetsforbedrin g - Servicefunksjon for kvalitetsregistre St. Olavs Hospital HF skal sikre at kvalitetssystemet gjennomgår de nødvendige revisjoner både i struktur og innhold, og at tilgjengelig funksjonalitet tas i bruk. Ved revisjoner av kvalitetssystemet i det enkelte HF skal dette skje i samspill med de øvrige HF. Det skal for alle HF arbeides for å oppnå en harmonisering av struktur og innhold i kvalitetssystemet. St. Olavs Hospital HF skal følge opp servicefunksjonen for HMNs kvalitetsregistre gjennom nodefunksjonen distribuert fra nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre i SKDE/ Helse Nord, og gjennom det generelle ansvar som ligger til universitetssykehusfunksjonen. Noden finansieres særskilt fra Helse Nord. I løpet av 2011 og 2012 har kvalitetsstyringssystemet ved St. Olavs Hospital vært gjennomgått og ny struktur og layout er implementert. Førende prinsipper har vært - enhetlighet - hensiktsmessig omfang - brukervennlighet - faglig tilnærming St. Olavs Hospital deltar i Kunnskapssenterets prosedyreprosjekt og bidrar til utvikling av nasjonale fagprosedyrer. Neste mål i videreutviklingen av kvalitetsstyringssystemet er å fjerne påloggingen. Dette vil sende terskelen for bruk av systemet betydelig. Løsningen er planlagt implementert januar St. Olavs Hospital deltar i de regionale fora hvor videreutviklingen av kvalitetsstyringssystemet diskuteres. St. Olavs Hospital er også utpekt som leder av den regionale ressursgruppen for kvalitet, hvor videreutvikling av kvalitetsstyringssystemet er en naturlig del av mandatet. Nodefunksjonen er utlyst og Bodil Dyrstad er ansatt som ny node i 100% stilling med tiltredelse fra

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet

SAKSFREMLEGG. Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet SAKSFREMLEGG Sak 42/12 Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 20.12.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/2994-9 Arkiv: 123 Innstilling 1.

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Oppdragsdokument tilleggsdokument

Oppdragsdokument tilleggsdokument Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Styreleder- og direktørmøte

Styreleder- og direktørmøte Styreleder- og direktørmøte 19. oktober 2012 Styreleder Marthe Styve Holte, Helse Midt-Norge RHF Langtidsbudsjett 2013-2018 Sette oss i stand til å møte pasientenes fremtidige behov med tjenester av høy

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 4/2012 Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato: 12. februar 2013 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2013 Administrerende direktørs forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial

SAKSFREMLEGG. Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial SAKSFREMLEGG Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Stian Saur Arkivsak: 10/1391-12 Arkiv: 010 Innstilling

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Overordnet strategi for St. Olavs Hospital

Overordnet strategi for St. Olavs Hospital Overordnet strategi for St. Olavs Hospital St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim - er integrert med NTNU og en arena for utdanning og forskning i nært samarbeid med utdannings- og helseinstitusjoner

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 15/193/012 Arild Johansen Styresak 83/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2009 STYREMØTE 22. mars 10 Side 1 av 5 Styresak nr.: 22-10 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 09/557 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial Sammendrag: Ledelsens gjennomgåelse med

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Strategi for St. Olavs Hospital Forbedringsprogram 2016

Strategi for St. Olavs Hospital Forbedringsprogram 2016 Strategi for St. Olavs Hospital Forbedringsprogram 2016 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 51/12 Risikovurdering av det samlede styringsbudskapet 2012 Saksbehandler Venke Reiten Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe 2011/603 Dato for styremøte 21.06.2012

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 14/15 Langtidsbudsjett 2016-2021 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 15/1664-5

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Møtedato: 28. mars 2012 Saksbehandler: Foretakscontroller Ole Martin Olsen Sak nr: 24/2012 Navn på sak: Overordnet risikostyring 2012

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 105/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/502 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 17.12.2015 Forslag

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013 Saksbeh: Vigdis Skjerve Haarberg Saksmappe: 2013/462 Dato: 26.09.13 Forslag til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3. Pasientadm. arbeid 5. Kreftbehandling 16. Planlagt kirurgi 7. Kultur for helhet 12. Støttefunksjoner 14. Driftsøkonomi

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Fagseminar FOR 22. januar 2015 1 1 Mandat Understøtte utviklingen av god kvalitet, god pasientflyt og god ressursutnyttelse ved St. Olavs og øvrige helseforetak

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge

SAKSFREMLEGG. Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge SAKSFREMLEGG Sak 21/08 Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge 2008-2020 Utvalg: Saksbehandler: Grete Samstad Arkivsak: 08/2186-3 Arkiv: 022 Innstilling 1. Styret ved St. Olavs Hospital

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/4 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 9.03.2017 Forslag til vedtak:

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Fastsatt ved stiftelse av foretaket 13.12.2001. Revidert 25.6.2003, 30.6.2004, 21.6.2006, 12.2.2012, 14.2.2013, 19.6.2013 og 13.2.2014 1 Navn Helseforetakets navn

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 020-2017 ÅRLIG MELDING 2016 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2016 anser

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 15. mai 2011 Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Risikovurdering 1. tertial 2011 2. Utdypende kommentarer

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer