Forslag til styret i Helse Vest Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF"

Transkript

1 Forslag til styret i Helse Vest Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF 0

2 Innhold 1 Innleiing Visjon, verksemdside og verdigrunnlag Helse Hovudområde for styring og oppfølging i Helsefaglege styringskrav Aktivitet Raskare tilbake Særlege satsingsområde Ventetider Kvalitetsforbetring Pasienttryggleik Tilgjengelegheit, brukarvennlegheit og brukarmedverknad Samhandlingsreforma Kreftbehandling Behandling av hjerneslag Tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og anna avhengigheitsbehandling Andre områder Psykisk helsevern Habilitering og rehabilitering Behandling av kronisk utmattingssyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) Barn og nyfødde som treng intensivbehandling Kjeveleddsdysfunksjon Beredskap og smittevern Førebygging Sjukleg overvekt Andre styringskrav Utdanning av helsepersonell Forsking og innovasjon Forsking Innovasjon Opplæring av pasientar og pårørande Økonomiske rammer og organisatoriske krav Økonomiske krav og rammevilkår Resultatkrav for Investeringar Låneopptak og driftskreditt Organisatoriske krav Samhandlingsreforma Samhandling med Sjukehusapoteka Vest HF Intern kontroll og risikostyring E-helse Prosjekt og porteføljestyring

3 4.2.6 Samhandling med Helse Vest IKT og utvikling av IKT/Teknologiområdet Tiltak på personalområdet Eigedom Eigarpolitikken til regjeringa Landsdekkjande utbygging av nødnett Andre styringskrav Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Fritt sjukehusaval Miljø- og klimatiltak Samordna kommunikasjon Plandokument Utviklingstrender og rammer Utvikling innenfor opptaksområdet Økonomiske rammer Personell og kompetanse Bygningskapital, status og utfordringar Strategiar og planar i Helse Stavanger HF

4 1 Innleiing 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag Styret i Helse Stavanger HF vedtok i styremøte den (sak 056/10 B) Strategiplan for Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF Strategiplanen legger til grunn føringene i Styringsdokumentet 2010 fra Helse Vest RHF om at helseforetakene i hele foretaksgruppen skal ha samme visjon, verdigrunnlag og overordnede mål. Med henvisning til dette har strategiplanen formulert følgende: Visjon: Vi skal fremme helse og livskvalitet. Helse Stavanger HF har valgt som slagord: Vår kompetanse din trygghet. Verdier: Respekt, kvalitet og trygghet. Overordnede mål: Trygge og nære sykehustjenester Helhetlig behandling og effektiv ressursbruk En fremtidsrettet kompetanseorganisasjon Basert på utfordringsbildet for Helse Stavanger HF har strategiplanen følgende satsingsområder: Utvikling av kjernevirksomheten Utvikling av ledelse og forvaltning av ressurser Utvikling av samhandling og relasjonsbygging Strategiplanen er under revisjon, se nedenfor. 1.2 Helse 2020 Strategiplanen omtalt i foregående punkt 1.1 bygger på den gamle versjonen av strategiplan for helseregionen Helse Helse Stavanger HF har derfor høsten 2011 startet arbeidet med å revidere helseforetakets strategiplan slik at den blir i tråd med siste versjon av Helse 2020 vedtatt av styret i Helse Vest RHF (sak 075/11 B). Stavanger HF har gitt sin tilslutning til Helse Helse 2020 er forankret i foretakets ledergruppe, og strategien er kommunisert innad i helseforetaket. Styret for Helse Stavanger HF har vedtatt at det i strategiplanen for helseforetaket skal innarbeides strategier for innovasjon og teknologi. Forslag til ny strategiplan for Helse Stavanger HF vil bli fremlagt for styret i mars

5 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2012 Helse Stavanger HF har også i 2012 hatt sterkt fokus på å få kontroll på økonomien for å frigjøre ressurser til investeringer, forskning og for å styrke kapasiteten og kvaliteten på pasientbehandlingen. Den økonomiske prognosen til foretaket pr. november 2012 er redusert til et estimert overskudd på kr. 10 mill. i Som adm. direktør tidligere har redegjort for bidrar det høye aktivitetsnivået foretaket har til å forverre foretakets økonomiske resultat i forhold til budsjett. Selv om mye av den økte aktiviteten omfattes av innsatsstyrt finansiering er kostnadene ved denne aktiviteten generelt sett høyere enn inntektene. Foretaket skal redusere ventetider og hindre fristbrudd, og et sentralt virkemiddel i dette er å organisere ekstraordinær aktivitet, enten direkte pasientrettet eller i støttefunksjoner eller begge deler. Utfordringen aksentueres av den vanskelige rekrutteringssituasjonen. Driften i Helse Stavanger HF har i 2012 vært preget av høy aktivitet. Andelen øyeblikkelig hjelp og stor pågang av nyhenvisninger har gitt høy belastning i foretaket. Det har vært kontinuerlig fokus på å sikre god pasientflyt og kvalitet i tilbudet. Den økte pasientpågangen har trukket på kapasitet som er blitt frigjort gjennom effektivisering og omstilling. Helse Stavanger HF har også i 2012 hatt utfordringer med korridorpasienter i somatikken dette selv om antall utskrivningsklare pasienter, som venter på helsetilbud i hjemkommunene, er redusert med nærmere 50 %. Foretakets arbeid med å få eliminert problemet med korridorpasienter i somatikken fortsetter bl.a. i et eget prosjekt «0 på gangen» Innen akuttpsykiatrien har det tilnærmet ikke vært korridorpasienter, men også her har man hatt utfordringer med utskrivningsklare pasienter som venter på botilbud i hjemkommunene. Arbeidet med innfasing av Samhandlingsreformen har krevd stor innsats fra mange hold i foretaket. Det har vært og er en konstruktiv dialog med kommunene. Helse Stavanger HF har også i 2012 hatt som prioritert oppgave å redusere sykefraværet. Pr. november måned 2012 ligger foretaket an til et gjennomsnittlig sykefravær på 6,4 %. Dette er 0,2 prosentpoeng lavere enn foregående år. Foretaket hadde i perioden januar november 2012 det laveste sykefraværet av foretakene i Helse Vest. 3 Helsefaglege styringskrav Helse Stavanger HF har i 2012 prioritert følgende oppgaver: tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd, tiltak for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet, tiltak innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige, tiltak innen psykisk helsevern, tiltak for bedre kreftforløp, tiltak for bedre slagbehandling, innfasing av samhandlingsreformen og tiltak for å redusere antall utskrivningsklare pasienter og korridorpasienter. Mål 2012: 3.1 Aktivitet 4

6 Budsjettert aktivitet er i tråd med bestillinga. Helse Stavanger HF har budsjettert en aktivitet i 2012 som er i tråd t med bestillingen fra Helse Vest RHF. November Hittil Hittil i fjor % endring hittil Realisert Budsjett Realisert Budsjett Realisert Ift budsjett i år Ift realisert i fjor Psykiatri døgnbehandling Psykiatri poliklinisk behandling Somatikk dagbehandling Somatikk døgnbehandling Somatikk poliklinisk behandling ,3 % -1,4 % 1,9 % 3,2 % 4,4 % 4,3 % 4,5 % -0,1 % 4,9 % 6,1 % Akkumulert november måned har foretaket levert en aktivitet som er over bestillingenn på alle områderr med unntak av psykiatri poliklinisk behandling. Årsaken til at Helsee Stavangerr HF ikke greier å levere på bestillingen innenn dette området, er mangel på behandlere i Psykiatrisk divisjon. Styringsparametrarr (er rapportert til Helsee Vest RHF månadleg) ): Tal på produserte DRG-poeng Akkumulert november har foretaket produsert flere DRG- poengg enn budsjettert. Det er en økning på 3,3 % i forhold til budsjett. Økning i DRG- poeng gjelder heldøgns-pasienter. Polikliniske konsultasjoner og dagbehandling ligger lavere enn budsjettert. Refunderte polikliniske inntekter 5

7 Akkumulert polikliniske inntekter er høyere enn budsjettert. Dett er utført enn god del kveldspoliklinikkaktivitet for å fjerne fristbrudd. 3.2 Raskare tilbake Mål 2012 Det øyremerktee tilskotet til helse- og rehabiliteringstenester for sjukemeldte innanfor prosjektet Raskare tilbake kjem i tillegg til, og ikkje i staden for, dei kostnadene som blir finansierte gjennom basisløyvinga. Helse Stavanger HF bekrefter at alle øremerkede tilskudd er brukt i tråd med intensjonn og krav. Har avklaringseiningar med adekvat medisinsk kompetanse og tverrfagleg tilnærming, der også kompetanse frå NAV er involvert. Helse Stavanger HF har innenfor Raskere tilbake hatt gode systemer for vurdering av henvisninger, og har i samråd med Helse Vest RHF ikke sett behov for å opprette en egen avklaringsenhet. Samarbeider med NAV og kommunehelsetenesta, inkludert fastlegane, om kartlegging av behov som grunnlag for tenestene innanfor Raskare tilbake. Koordinator for Raskere tilbake i Helsee Stavanger HF har i 2012 hatt samarbeidsmøter med NAV og deltatt på møter med Helse Vestt RHF der fastleger i kommunene og NAV har vært representert. I tillegg har koordinator hattt regelmessige møter med m ansatte i «Raskere tilbake» t ved Sola DPS og Avdeling forr fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa enn gang pr. mnd. Koordinator har også deltatt på regionale og nasjonale samlinger i «Raskere tilbake»-regi. «Raskere tilbake»-koordinatorr i NAV Rogaland har vært med på orienterende møte ved 6

8 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa for om mulig få til bedre oppfølging fra NAV sin side etter at behandling i spesialisthelsetjenesten er avsluttet Ventetider 3.3 Særlege satsingsområde 2012 Mål 2012: Lovverket for pasientar med rett til nødvendig helsehjelp skal haldast. Fristbrot skal ikkje skje. Det har vært nedgang i antall fristbrudd totalt i løpet av året, men fristbruddene er delvis på andre fagområder på slutten av året sammenlignet med begynnelsen av året. Nedgang i fristbrudd i løpet av 2012: o Første tertial redusert til 452. o Andre tertial redusert til 428. o Tredje tertial redusert til 358. Årsakene til nedgangen er bedre prioritering og økt innsats med ekstra poliklinisk aktivitet på ettermiddag- og kveldstid samt økt bruk av private spesialister. Fagområdet urologi har redusert antall fristbrudd fra 149 i mai til ca. 108 ved utgangen av året. Medisinsk gastro har redusert fra 185 til 67, men har utfordring da erfaren overlege sluttet i oktober og ingen erstatter er ansatt. Ved hjerteavdelingen øker fristbruddene fra sommeren av til 138 ved årets slutt. Her vil det bli satt i verk ekstraordinære tiltak (frigjøring av et rom til poliklinisk drift) og drift av 2 parallelle poliklinikker for å ta unna nyhenvisninger. Det arbeides med å rekruttere ny spesialist etter en som er gått av med pensjon. Innen voksenpsykiatrien er det ved årets utgang 40 fristbrudd mot tidligere ca. 20. Her regner man med at nye behandlerstillinger vil avhjelpe situasjonen. De fleste andre fagområder har kun ensifrede antall fristbrudd. De fagområdene som fortsatt har fristbrudd vil i 2013 fortsatt ha økt oppmerksomhet, og må blant annet vurdere fortsatt og eventuelt økt ekstraaktivitet. Alle fagområder vil bli fulgt opp i med tanke på å redusere antall kontroller og således frigjøre kapasitet til nyhenviste. Forøvrig kan det nevnes at Radiologisk avdeling har satt av noen timer på CT og MR som kreftkoordinatorer på Kirurgisk divisjon disponerer slik at de kan få gjennom pasienter innenfor fristene. Radiologisk avdeling har også utvidet åpningstid på MR til kl alle hverdager samt på dagtid lørdag og søndag. Dette sammen med etableringen av Røntgen Sandnes er en betydelig utvidelse av RTG-tilbudet, og forventes å bedre ventetid på MR betraktelig (etter oppstart er ventetiden for inneliggende pasienter gått ned). Innen patologi er det generelt lange svartider på histologiske prøver. Prøver merket Cito og prior blir prioritert. Virkemidler for å få ned svartid er overtid, kveldspoliklinikk, innleie av patologer samt bruk av Laboratorium for Patologi for eksterne rekvirenter. 7

9 Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta skal for behandla pasientar vere ned mot 65 dagar. I Helse Stavanger HF er gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter ved årsslutt følgende: o Somatikk: Startet i januar med 83 dager og ender i desember på ca. 78dager. o BUPA: Startet i januar med 61 dager og ender i desember på ca. 52 dager. o Psykisk helsevern voksne: Startet i januar med 55 og ender i desember på ca. 66 dager. o TSB: Startet i januar med 41dager og ender i desember på ca. 30 dager. o Totalt for helseforetaket: Startet 2012 på 82 dager og ender på ca. 77 dager. Foretaket har følgelig samlet sett ikke nådd målet på ventetid på 65 dager gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter. Det forhold som drar gjennomsnittlig ventetid opp er de mange pasientene som ikke har rett til prioritert helsehjelp. Foretaket har mange langtidsventende. Langtidsventende vil i stor grad påvirke gjennomsnittlig ventetid. En del av disse pasientene er tilbudt behandling ved andre institusjoner, men har takket nei til dette for heller å vente på tilbud ved Helse Stavanger HF. Vedrørende tiltak for å få ned ventetidene så vises det til de tiltak som er nevnt ovenfor for å få vekk fristbrudd. Alle medarbeidarar som vurderer elektive tilvisingar skal ha gjennomgått e-læringskurs i dette emnet og bestått kursprøve. E-læringskurs om vurdering og rettigheitsvurdering av elektive tilvisingar til spesialisthelsetenesta vi liggje føre i løpet av våren E-læringskurset er gjort tilgjengelig for alle ansatte. Ledelsen i divisjonene har stilt krav om gjennomgått kurs og bestått kursprøve av alle som vurderer henvisninger. Målet har vært at dette skal være gjennomført i løpet av Kvalitetsforbetring Mål 2012: Delta i kvalitetssatsinga i Helse Vest, og bidreg med fagkompetanse og personellressursar i regionale prosjektet for å betre pasienttryggleik og kvalitet i helsetenestene. Helse Stavanger HF deltar med ressurspersoner på alle nivåer i kvalitetssatsingen i Helse Vest, inkludert den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. Fagdirektør i Helse Stavanger HF deltar i styringsgruppen for kvalitetssatsingen og 2 representanter fra Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet deltar i regionalt kvalitetsforum. Helse Stavanger HF deltok på årlig regional kvalitetskonferanse med representanter både fra Avdeling for fag- og foretaksutvikling og de kliniske divisjonene. Helse Stavanger HF deltar i alle innsatsområdene i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. I kampanjen er Helse Stavanger HF: o Regional pådriver for innsatsområdet hjerneslagsbehandling. Nasjonale kvalitetsindikatorer viser at våre resultater er blant de beste i landet. o Nasjonal pilot for innsatsområdet trykksår. 8

10 Regionalt har Helse Stavanger HF pådriveransvar i triage-prosjektet og deltar i tillegg i følgende prosjekt: o Mini-HTA o LOP (Legemidler og pasientsikkerhet) o Pasienterfaringsundersøkelser. Bidra til at kunnskap frå prosjekta blir overført til ulike einingar i helseføretaket, og at kunnskap frå prosjekta blir implementert i drifta av helseføretaket Prosjektene i pasientsikkerhetskampanjen er i rute i henhold til nasjonal plan. Triage-prosjektet går også som planlagt. Prosjekt vedrørende pasienterfaringsundersøkelser er ikke formelt avsluttet, men det har vært liten aktivitet i prosjektet i Dette skyldes at verktøyet og personellressursene er blitt brukt til pasientsikkerhetskulturmålingen. Mange ansatte i foretaket har deltatt på kurs i regi av prosjektet «Ledelse av endring og kvalitetsforbedring». Helseforetaket legger forskning fra kunnskapsoppsummeringer til grunn for medisinsk og annen helsefaglig virksomhet. Dette kan omfatte utarbeidelse av rutiner og prosedyrer, samt revidering av disse og opplegg av pasientforløp. Det søkes i relevante databaser for å få evidence based handlinger. I tillegg brukes resultater av eget forsknings- og kvalitetsikringsarbeid som grunnlag for å oppdatere, revidere og utarbeide nye pasientforløp og rutiner. Et eksempel her er arbeidet med alvorlige rifter ved fødsel, som har blitt sterkt redusert i de senere år, på bakgrunn av konkrete tiltak for støtteteknikker under fødsel, og fokus på å unngå store blødninger ved fødsel. Mini-HTA 1 er lagt til grunn når nye metodar skal tas i bruk 2. Helse Stavanger HF deltar i prosjektgruppen i regionalt prosjekt om mini-hta. Dette er nå blitt utviklet som en nasjonal standard. Helse Bergen HF har pådriveransvar for prosjektet. Ansatte i foretaket har deltatt på referansegruppemøte for organisering og implementering av mini-hta. Det er gjennomført hospitering ved Odense Universitetshospital. Det planlegges nasjonal konferanse og lokale seminar om bruk og implementering av Mini-HTA. Bidra i utvikling av nytt nasjonalt system for innføring og vurdering av nye, kostnadskrevjande metodar. Helse Vest RHF vil komme tilbake til dette. Representanter fra Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF har utgjort en prosjektgruppe som på oppdrag fra Helse Vest RHF har utarbeidet et forslag til nasjonalt skjema og veileder for mini-metodevurdering (mini-hta). Arbeidet er utført i samarbeid med Kunnskapssenteret og de andre regionale helseforetak. 1 HTA står for Health Technology Assessment. Det er eit støtteverktøy når ein skal ta avgjerder som gjeld innføring av nye metodar i sjukehus. 9

11 Skjema og veileder er nå godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet og blir publisert på Prosjektgruppen har utarbeidet et informasjonsprogram for Helse Stavanger HF og de andre helseforetakene i regionen, men metoden vil ikke bli tatt i bruk før i Nasjonale retningslinjer er gjort elektronisk lett tilgjengelige for dei tilsette. I Helse Stavanger HF er nasjonale retningslinjer lett tilgjengelige. Enkelte divisjoner har systematisert dette i form av lenker i det elektroniske kvalitetssystemet EQS. Nasjonalt mandat for kliniske etikkomitear er lagt til grunn for verksemda i komiteane (jf. brev av 24.november 2011 frå Helse Vest RHF). I Helse Stavanger HF er det nasjonale mandatet lagt til grunn for arbeidet. Det er god kvalitet i rapporteringa frå psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengige til Norsk pasientregister. Helse Stavanger HF har gjennomført bl.a. følgende tiltak for å sikre god rapportering fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige: o Det er kontinuerlig opplæring i forhold til å foreta korrekt registrering i DIPS. o Det arrangeres workshops for gjennomgang og korrigeringer for alle avdelinger hver gang det kommer tilbakemeldinger fra NPR - dvs. pr. tertial. o Det er etablert felles rutiner for hele divisjonen som skal følges daglig, ukentlig og månedlig. o Innen den 10. i hver måned må alle enheter sende inn 20 DIPS- rapporter for gjennomgang og tilbakemelding ved for store avvik. o Det tas ut ukentlige rapporter pr. enhet som sendes ut til enhetene der for tilbakemelding. 100 % av epikrisene er sendte ut innan sju dagar. Helse Stavanger HF har en registrert epikrisetid på ca. 70 %. I de enkelte divisjoner har det vært arbeidet systematisk med å få epikrisetiden redusert. Det er i første rekke godkjenningstiden som er for lang dvs. tiden fra epikrisen er skrevet til den er godkjent av lege. Det har vært gjennomført månedlig gjennomgang av resultater, dokumentasjon på dokumentforløp og økt fokus på å bedre resultatene i løpet av året. Tiltak vil bli videreført i Alt medio januar måned 2013 starter utrulling av talegjenkjenning i den somatiske virksomheten, og skal være innført innen medio Talegjenkjenning vil bidra vesentlig til å redusere nevnte godkjenningstid og dermed epikrisetiden. Helse Stavanger HF har for øvrig den tilskrevet Helse Vest RHF som har sendt forespørselen videre til Helsedirektoratet for å få avklart defineringen av kvalitetsindikatoren epikrisetid etter de endringer Helsedirektoratet har foretatt i april Arbeidet med å få på plass tiltak for å forbedre epikrisetiden vil fortsette, og intensiveres når foretaket får riktige styringsdata å forholde oss til. Det vurderes om foretakets interne målsetning skal være at alle pasienter skal få epikrisen i hånden ved avreise. Et slikt mål ville være kvalitetsmessig/faglig riktig og vil være mindre komplisert å måle og følge opp. 10

12 Ingen korridorpasientar. I Helse Stavanger er trenden at andelen korridorpasienter i somatikken er synkende, men korridorpasienter representerer fortsatt en betydelig utfordring for foretaket. Dette til tross for at tallet på utskrivningsklare pasienter i 2012 er kraftig redusert (ca. 50 %) og liggetiden er redusert. Hovedforklaringen på at andelen korridorpasienter fortsatt holder seg høy er at antall heldøgnpasienter fra 2011 til 2012 er steget med over 4 %. Foretaket fortsetter arbeidet med å få fjernet korridorpasientene. Som ledd i dette arbeidet er det etablert et eget prosjekt «0 på gangen» med dette som mål. Prosjektet er etablert med referanse til arbeidet som er gjort ved Drammen sykehus der man har løst problemet med korridorpasienter. Viktige tiltak vil være å få til en ytterligere forbedring av sengefordelingen innad i foretaket. Nye tiltak med omfordeling av senger iverksettes Siden det er grunn til å tro at det fortsatt vil være en økning i antall pasienter vil foretaket måtte arbeide videre med å redusere liggetid, ytterligere overgang fra døgn- til dagbehandling, at flere operasjoner gjøres dagkirurgisk og flere dagbehandlinger gjøres om til polikliniske konsultasjoner. Innen psykiatrisk divisjon: etter midlertidig stengning av post E1 på grunn av store rekrutteringsutfordringer har tiden for utskrivelse til overføring av pasienter tatt noe lenger tid enn planlagt. Dette har i perioder medført noen få korridorpasienter. Faglege revisjonar og benchmarking mellom einingar og over føretaksgrenser blir gjennomført som metode, for å utvikle fag og organisasjon. Det er ikke gjennomført noen faglige revisjoner over foretaksgrensene i Fagdirektørmøtet vedtok i møte i at denne type revisjoner skal gjennomføres. Helse Stavanger HF er ønsket som pådriver- og koordineringsansvarlig for dette. Hvilke rammer dette skal foregå i må avklares nærmere når foretaket får en formell forespørsel. Helse Stavanger HF kan forøvrig rapportere følgende: Kvinne- og barnedivisjonen: Data fra nasjonale registre som Medisinsk fødselsregister, kreftregisteret, nasjonalt nyfødtprogram etc. brukes som sammenligning. Analyser og benchmarking benyttes i all hovedsak til sammenligning med foretak internt i helseregionen. Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin har hatt internrevisjon mot 4 avdelinger (Avdeling for medisinsk biokjemi, Akuttmottak, 2K, Intensivavdelingen) med tema prøvetaking av pretransfusjonsprøver. Dette var et tiltak som ble gjennomført etter avvik ved tilsyn fra Statens Helsetilsyn i Etter denne revisjonen er det vedtatt at alle pasienter skal merkes med «armbånd» med ID. Avdeling for patologi deltar i flere program for SLP (sammenlignende laboratoriepraksis), samt sender konsultasjonspreparater til andre avdelinger der det kan være tvil om diagnose. Rapportere data til, og bruker data frå alle nasjonale medisinske kvalitetsregister som er forankra i eige og i andre helseføretak. Helseføretaka skal delta i etableringa av løysingar som gjer det mogleg med elektronisk kommunikasjon mellom eigne avdelingar og dei nasjonale medisinske kvalitetsregistra. 11

13 Helse Stavanger HF rapporterer data til alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Helseforetaket sikrer at det blir rapportert til nasjonale registre via et eget rapporteringsforum, som blant annet har som oppgave å overvåke og kvalitetssikre data. En del av rapporteringen utføres av Helse Vest IKT på vegne av Helse Stavanger HF. Det er etablert rutiner for kontroll av datakvalitet før og etter rapportering til nasjonale registre. Helseforetaket har tilrettelagt koblinger til nasjonale medisinske kvalitetsregistre via eget intranett. Dette er tilgjengelig for alle ansatte. Sikre at data i medisinske kvalitetsregister blir brukte i tråd med formålet og nytta til å forbetre kvaliteten på pasientbehandlinga. Helse Stavanger HF benytter data fra medisinske kvalitetsregistre i kvalitetskontroll og kvalitetsforbedring. Kvalitet og pasientsikkerhet er faste agendapunkter på faglige møter i avdelingene, ledermøter i divisjonene og adm. direktørs ledermøter. Tiltaka i Nasjonalt helseregisterprosjekts handlingsplan for 2012 er sett i verk innanfor eige ansvarsområde. Tiltaka blir lagde ut på etter at handlingsplanen er behandla i styringsgruppa for prosjektet i starten av februar Helse Vest RHF vil komme tilbake til ein nærmare konkretisering. Helse Vest RHF har i e-post av meddelt følgende: "Det er førebels ikkje utarbeidd konkretisering av tiltaka i Nasjonalt Helseregisterprosjekts handlingsplan frå Helse Vest RHF si side, men det er under utarbeiding. RHFet er i gang med ei å utarbeide ein regional strategi for den vidare satsinga på kvalitetsregister i Helse. I denne strategien inngår det ein handlingsplan som tar omsyn til både Nasjonalt helseregisterprosjekt sin handlingsplan og til den nasjonale strategien og handlingsplanen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregister i Noreg for perioden 2012 til 2015, i samsvar med planane som er utvikla av nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregister v/ SKDE. Den overordna føringa for den vidare satsinga på kvalitetsregister i Helse Vest vil leggje innspel frå fagdirektørane i Helse Vest til grunn. I tillegg byggjer den regionale strategien på ei evaluering av nytte-effektane til registra i regionen, på ein gjennomgang av finansiering av / økonomi for registra i regionen og på ein gjennomgang av dekningsgraden og bruken av registerdata i føretaka i regionen. Strategien ventast å vere ferdig tidleg i l " Styringsparametrar (Helse Vest RHF nyttar Helsedirektoratet og NPR som datakjelder): 30-dagars overleving etter innlegging for lårhalsbrot (Helseføretaka rapporterer talet årleg til Helsedirektoratet). Sist utgitte publikasjon fra Kunnskapssenteret på denne parameter er fra juni 2011 og inneholder data fra årene før Med henvisning til dette har Helse Vest RHF den meddelt at foretaket ikke skal rapportere på denne og de 3 øvrige styringsparametre på overlevelse. 30-dagars overleving etter innlegging for hjarteinfarkt (Helseføretaka rapporterer talet årleg til Helsedirektoratet). 12

14 Helse Stavanger HF viser til kommentar til foregående parameter. 30-dagars overleving etter innlegging for hjerneslag (Helseføretaka rapporterer talet årleg til Helsedirektoratet). Helse Stavanger HF viser til kommentar til foregående parametre. 30-dagars risikojustert totaloverleving (Helseføretaka rapporterer talet årleg til Helsedirektoratet). Helse Stavanger HF viser til kommentar til foregående parametre. Prosentdel korridorpasientar ved somatiske sjukehus (mål: 0 %) (Helseføretaka rapporterer dette månadleg til Helse Vest RHF). Helse Stavanger HF har i perioden januar-november 2012 hatt en andel korridorpasienter i somatikken på mellom 3,3 og 6,6 % - med et gjennomsnitt på nærmere 5 %. Vedrørende tiltak for å fjerne korridorpasientene så vises det til rapportering ovenfor. Registrering hovudtilstand psykisk helsevern barn og unge (mål: 100 %) (Helseføretaka registrerer dette tertialvis til NPR). Helse Stavanger HF scorer høyt på hoveddiagnose (akse 1 klinisk) med hele 99,1 %. Det er ikke alltid de øvrige aksene anvendes, og her scorer foretaket på linje med de øvrige foretakene i Helse Vest. Score på de ulike aksene fremgår av vedlegg Årlig melding 2012 Tallgrunnlag for rapportering psykisk helsevern. Registrering lovgrunnlag psykisk helsevern vaksne (mål: 100 %) (Helseføretaka registrerer dette tertialvis til NPR). Helse Stavanger HF scorer lavt på denne styringsparameter idet andel pasienter med utfylt lovgrunnlag ved innleggelse er 66 % og 54 % i henholdsvis 2010 og Til sammenligning ligger andelen for de øvrige helseforetakene i Helse Vest i 2011 på mellom 92 % og 99 %. Score fremgår av vedlegg Årlig melding 2012 Tallgrunnlag for rapportering psykisk helsevern. Forklaringen på scoren til Helse Stavanger HF kan være følgende: DIPS genererer automatisk henvisninger for ikke-planlagte kontakter som registreres. Helse Stavanger HF (og her særlig Sandnes DPS) har en betydelig større andel registrerte indirekte pasientkontakter enn andre. Datakvaliteten sett i forhold til antall reelt gjennomførte kontakter er derfor trolig høyere her enn andre steder (fremgår f. eks. dersom en sammenholder med befolkningsgrunnlag eller fagårsverk fra Samdata i stedet for henvisninger i DIPS). En samvariasjon mellom det faktum at Helse Stavanger HF registrerer ikke-planlagte indirekte pasientkontakter og presentasjonens lave andel lovgrunnlag kan tyde på at uttrekket 13

15 er feil i alle HF-ene, men symptomene er størst i Helse Stavanger HF pga. størst registrering av indirekte kontakter. Registreringspraksis i Helse Stavanger HF i DIPS er i henhold til NPR sine krav. «All direkte og indirekte kontakt skal registreres for å få et bilde av den samlede kliniske ressursinnsatsen. Det kan registreres flere kontakter på samme dag» (IS-1541 Veileder for registrering av aktivitetsdata i psykisk helsevern). Rapporterte tall fra NPR kan imidlertid tyde på at NPR ikke tar hensyn til ulik registreringspraksis i sin tolkning av resultatene. Helse Stavanger HF vil følgelig ta denne problemstilling opp med NPR. Den registreringsmåte av antall henvisninger/lovgrunnlag som Helse Stavanger HF har anvendt har ikke hatt negative konsekvenser for pasientbehandlingen. Registrering hovudtilstand psykisk helsevern vaksne (mål: 100 %) (Helseføretaka registrerer dette tertialvis til NPR). Helse Stavanger HF scorer høyt på hoveddiagnose med 84,8 % og også høyt på øvrig parameter. Foretaket arbeider videre med å forbedre resultatet i retning målet på 100 %. Score fremgår av vedlegg Årlig melding 2012 Tallgrunnlag for rapportering psykisk helsevern Pasienttryggleik Mål 2012: Alle sjukehus og helseføretak deltek i den nasjonale pasienttryggleikskampanjen i tråd med vedtaka i styringsgruppa, og rapporterer data til kampanjesekretariatet på fastsette tidsfristar. Helse Stavanger HF deltar i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen på alle de aktuelle innsatsområdene, og har rapportert etterspurte data innen fastsatte frister. Foretaket er regional pådriver for innsatsområdet hjerneslagsbehandling, samt nasjonal pilot for innsatsområdet trykksår. Leiinga i helseføretaka følgjer aktivt opp eigne resultat i kampanjen. Ledelsen i helseforetaket er fortløpende orientert om de enkelte tiltakene og resultatene i kampanjen og følger disse opp. Det er etablert en styringsgruppe for pasientsikkerhetskampanjen i Helse Stavanger HF. Styringsgruppen består av foretakets kvalitetsutvalg og direktørene for de kliniske divisjonene. Bidra med å utvikle realistiske og hensiktsmessige mål og tiltak som kan tas inn i den nasjonale kampanjen. Helse Stavanger HF bidrar i forhold til dette ved å være pilot for innsatsområdet «trykksår». I denne forbindelse har foretaket tett dialog med den nasjonale kampanjeledelsen og Helse Vest RHF. Som regional pådriver for innsatsområdet «hjerneslag» bidrar foretaket også med regional koordinering av ulike innspill til den nasjonale kampanjeledelsen på dette området. I tillegg 14

16 gir foretaket innspill til kampanjen i forhold til de øvrige innsatsområdene, via den regionale kampanjelederen i Helse Vest. Legge til rette for og gjennomføre målingar av pasienttryggleikskultur, og arbeider med å forbetre resultatet. Helse Stavanger HF gjennomførte datainnsamling til pasientsikkerhetskulturmålingen blant ansatte i mars Undersøkelsen ble sendt ut til 4362 medarbeidere i behandlingsrettede enheter og oppnådde en svarprosent på 72.8 %. Resultatene fra pasientsikkerhetskulturmålingen, på nivå 1 og 2, er presentert for foretakets ledergruppe, HTV og FAMU. Rapportene på nivå 2 er sendt til divisjonene for videre behandling og oppfølging. Medarbeidarane skal involverast i arbeidet med pasienttryggleik I Helse Stavanger HF er det høy bevissthet om at uønskede hendelser og nestenuhell skal rapporteres i Synergi for å oppnå læring bl.a. Ett av tiltakene for å ha fått dette til, er intern opplæring og individuell bistand fra HMS-koordinator og kvalitetskoordinator i divisjonene. Involverte medarbeidere trekkes inn i behandling av alvorlige pasientskader i divisjonenes kvalitetsråd. Meldte Synergisaker tas opp i personal- og ledermøter. Innen psykisk helsevern arbeides det kontinuerlig med pasientsikkerhet i alle enheter og det er opprettet en egen styrings- og kompetansegruppe vedr. tiltak mot aggresjon/tma for å forebygge mot aggresjon og vold i forhold til både pasienter og personell. Foretaket deltar som nevnt i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og sikrer bred deltakelse gjennom de ulike satsingsområdene der. I tillegg pågår det i foretaket kontinuerlig en rekke større og mindre prosjekter for å bedre pasientsikkerheten. Helse Stavanger HF arbeider aktivt med å forankre pasientsikkerhetsarbeidet i ledelsen på alle nivåer i foretaket. Alle pasientar har med legemiddelliste ut frå sjukehus etter innleggingar. Helse Stavanger HF kan rapportere følgende: Helse Stavanger HF har satt et sterkt fokus på dette, og i stor grad får pasienter som utskrives med seg utskrivingsrapport/epikrise med angivelse av legemidler. Som ledd i forbedringsarbeidet på dette område har satt i gang et eget prosjekt i Pasientsikkerhetskampanjen («Samstemming av legemiddellister»). Medisinsk divisjon, sengepost 4H gastro er pilot, før resten av Medisinsk divisjon innlemmes. Endringar i legemiddelbruken blir poengtert og gjort greie for i epikrisene. I Helse Stavanger HF blir endringer i legemiddelbruken i betydelig grad poengtert og gjort rede for i epikrisene. Dette forventes imidlertid ytterligere fokusert og forbedret som ledd i ovennevnte prosjekt «Samstemming av legemiddellister». 15

17 Foretaket har konstatert at det innen psykisk helsevern er en utfordring når det gjelder legemiddelmodulen i DIPS. Det arbeides med å sikre at denne modulen er helt i samsvar med rutinene for medikamenthåndtering. Sikre at det er system for å melde alvorlege pasientrelaterte hendingar til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta. Helse Stavanger HF har deltatt i en regional arbeidsgruppe for etablering av en elektronisk løsning for overføring av alvorlige pasientrelaterte hendelser til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Elektronisk overføring av meldinger fra Synergi ble etablert innen fristen Helse Stavanger HF har utarbeidet overordnede prosedyrer, som bidrar til å sikre intern saksgang og oppfølging av alvorlige pasientrelaterte hendelser. Bidreg i Helse Vest RHF sitt samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta, med å utarbeida informasjonspakke om handtering av endringar i meldeordninga. Helse Stavanger HF deltar i den regionale arbeidsgruppen som legger til rette for den nye meldeordningen. Som en del av dette arbeidet er det utarbeidet og distribuert, en regional informasjonsfolder tilpasset avvikssystemet Synergi. Informasjonspakker fra Kunnskapssenteret er gjort kjent i foretaket, og finnes tilgjengelig for alle, på foretakets intranettsider. Informasjonen om handtering av endringar i meldeordninga når ut til alle tilsette. Helse Stavanger HF har gjennomført følgende informasjonstiltak: o Det er holdt åpne informasjonssamlinger for alle ansatte. I tillegg er det gitt informasjon i ledermøter, Kvalitetsutvalget samt HTV-møtet og FAMU. o Regional informasjonsbrosjyre er utdelt og gjort tilgjengelig for alle ansatte. Det er lagt ut informasjon om endringer i meldeordningen på intranett og distribuert brosjyre på alle avdelinger (disse er også tilgjengelige elektronisk på intranett). Den regionale nanolæringen på intranett er tilgjengelig for alle ansatte. o Det er gjennomført interne revisjoner vedrørende håndtering av uønskede hendelser, der meldeordningen også var et tema. Det er sikra nødvendig kompetanse og rutinar ved bruk av pasientadministrative system. For å følge opp dette kravet har Helse Stavanger HF bl.a. etablert følgende tiltak: o Faste DIPS-kurs for turnusleger. o E-læring stor gjennomgang av nye e-læringskurs fra DIPS slik at foretaket har oppdatert tilbud til ferievikarer. o E-læring og workshops i medisinsk koding. o Kurs for andre helsepersonellgrupper ved behov. o I Psykiatrisk divisjon er det dedikert en egen medarbeider som arbeider full stilling med DIPS-relaterte spørsmål og service til primærbrukerne. Bruke evaluering av uønskte hendingar til læring for å unngå liknande hendingar. 16

18 Uønskede hendelser blir registrert i avvikssystemet Synergi, hvor også årsaker, samt tiltak for å unngå at tilsvarende hendelser skjer igjen, blir beskrevet. I tillegg er det gjennomført flere omfattende hendelsesanalyser etter alvorlige, pasientrelaterte hendelser. Helse Stavanger HF har fått såkornmidler til et prosjekt Analyse av data fra Synergi til læring av uønskede hendelser. Formålet med prosjektet er å gjennomføre en analyse av data fra Synergi på aggregert nivå. Tilsynsrapportar blir brukt til læringsformål og erfaringsutveksling mellom helseføretaka. Helse Vest RHF har koordinert hvilke tilsynsrapporter som egner seg til erfaringsutveksling. Når Helse Stavanger HF mottar disse, sendes rapportene ut til de aktuelle divisjonene som blir bedt om å gå gjennom rapportene og vurdere i hvilken grad tilsynsrapportene kan brukes til læring i egen divisjon. Det sendes egen tilbakemelding til Helse Vest RHF om hvordan de tilsendte rapportene er blitt vurdert i forhold til læring. Aktuelle tilsynsrapporter tas også opp til drøfting i det regionale kvalitetsforumet. Administrerende direktør i Helse Stavanger HF orienterer helseforetakets styre om aktuelle tilsyn på fastsatt mal fra Helse Vest RHF. Helse Vest RHF tilsendes kopi av denne orienteringen. Sjekkliste for trygg kirurgi ( Trygg kirurgi vernar liv ) blir brukt ved alle operasjonar. Helse Stavanger HF kan her rapportere følgende status: I Kirurgisk divisjon benyttes sjekklisten ved omtrent alle operasjoner på sentral operasjonsavdeling. Nitidig oppfølging gjennom prosjekt og registrering forventes å øke prosentandelen ytterligere. I Kvinne-barnedivisjonen brukes sjekklisten for elektive og øyeblikkelig hjelp-operasjoner. Styringsparametrar (Helse Vest RHF nyttar Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta og Medisinsk fødselsregister som datakjelder): Helseføretak som har gjennomført journalundersøking etter GTT metoden, i tråd med føringane i pasienttryggleikskampanjen (mål: 100 %) (Helseføretaka rapporterer dette tertialvis til Kunnskapssenteret). Helse Stavanger HF har etablert et system for regelmessig gjennomføring av strukturert journalgranskning. Det granskes 10 journaler hver 14. dag og resultatene rapporteres kontinuerlig i Kunnskapssenteres extranett. Årsskjema rapporteres til Kunnskapssenteret etter først å ha blitt presentert for ledergruppen. Resulatene er tilgjengelige også på sykehusets intranett. Alle skader funnet i GTT i 2011, ble sammenstilt pr. divisjon og sendt anonymisert til divisjonsdirektørene. Divisjonene kan bruke sammenstillingen til å gå nærmere inn i enkeltsaker, med tanke på å lære av hendelsene, slik at tilsvarende hendelser kan forhindres i fremtiden. Helseføretak som har undersøkt pasienttryggleikskultur i tråd med føringane i pasienttryggleikskampanjen (mål: 100 %) (Helseføretaka skal rapportere dette årleg til Kunnskapssenteret). 17

19 Helse Stavanger HF gjennomførte datainnsamling til pasientsikkerhetskulturmålingen blant ansatte, i mars Undersøkelsen ble sendt ut til 4362 medarbeidere i behandlingsrettede enheter og oppnådde en svarprosent på 72,8. Resultatene fra pasientsikkerhetskulturmålingen på nivå 1 og 2 (divisjonsdirektørene) er presentert for ledergruppen, HTV og FAMU. Rapporter på nivå 2 er sendt til divisjonene for videre behandling og iverksetting av tiltak. Prosentdel pasientar med fødselsrifter (sfinkterruptur) grad 3 og 4 (Helseføretaka rapporterer dette årleg til Medisinsk fødselsregister). Helse Stavanger HF v/kvinne- og barnedivisjonen har i flere år satt inn tiltak på dette området, og har lav andel med rifter grad 3 og 4. Andelen varierer gjennomsnittlig mellom 1,9 og 2,1 %. Det gjøres praktiske øvelser på fantom, og erfarne jordmødre lærer opp egne ansatte i støtteteknikker etc. Det er kontinuerlig fokus på resultater internt på de enkelte enheter Tilgjengelegheit, brukarvennlegheit og brukarmedverknad Mål 2012: Rettleiarane Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente og Veileder om kommunikasjon via tolk er lagt til grunn for arbeidet med å sikre likeverdige og forsvarlege helsetenester til innvandrarar, asylsøkarar og flyktningar. Dette må forankrast både på leiarnivå, systemnivå og hos den enkelte medarbeidar. (jfr. styresak 125/11B og brev av ). Helse Stavanger HF legger nevnte veiledere til grunn for arbeidet med å sikre likeverdige og forsvarlige helsetjenester for innvandrere, asylsøkere og flyktninger. Som eksempel kan nevnes følgende: Kvinne- og barnedivisjonen har en stor andel kvinner og barn som trenger ø- hjelpsbehandling. Dette tilbudet gis til asylsøkere, flyktningar og familigjenforente etter samme medisinske kriterier som for andre pasienter. Foretaket benytter i utstrakt grad tolk etter nasjonale veiledere. Det er sett i verk tiltak for å betre informasjonen til pasientar og pårørande om fritt sjukehusval. Helse Stavanger HF anvender nasjonal brevmal i foretakets svarbrev på henvisningsbrev. Dette innebærer at alle pasienter blir informert om rett til fritt sykehusvalg. Videre er det på foretakets hjemmeside en egen fane som viser til fritt sykehusvalg. Det blir her arbeidet fortløpende med å ha oppdatert ventetidsinformasjonen. Det er levert oppdaterte ventetider til nettsida fritt sjukehusval. Helse Stavanger HF leverer oppdaterte ventetider til nettsiden Fritt sykehusvalg. Det vises til resultatet på styringsparameter nedenfor. Alle helseføretak har styrebehandla mål og strategiar for brukarmedverknad. 18

20 Representant fra Helse Stavanger HF og leder av foretakets brukerutvalg har deltatt i en regional arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag til felles mål og strategier for brukermedvirkning i Helse Vest. Mål og strategier for brukermedvirkning i Helse Vest ble vedtatt i Helse Vest RHF s styre Helse Stavanger HF har planlagt styrebehandling av forslag til mål og strategier for brukermedvirkning i Helse Stavanger HF i styremøte Brukarane er involvert i planlegging og gjennomføring av pasienttryggleikskampanjen. Brukerrepresentant sitter i regionalt kvalitetsforum som koordinerer pasientsikkerhetskampanjen i Helse Vest. Brukerrepresentant sitter i foretakets kvalitetsutvalg som er styringsgruppe for pasientsikkerhetskampanjen i Helse Stavanger HF. I løpet av 2012 har Brukerutvalget i Helse Stavanger HF hatt flere faglige innlegg ved fagpersoner på områder som inngår i pasientsikkerhetskampanjen. Resultat frå pasienterfaringsundersøkingar, registrering og rapportering av uønskte hendingar og andre kvalitetsmålingar er offentleggjorde på nettsidene til helseføretaka. Betydelig pasientrelaterte uønskede hendelser vil bli offentliggjort i løpet av første del av Det er etablert en rutine for intern saksgang før hendelsene blir publisert på Helse Stavanger HFs hjemmeside på internett, samt for hvordan hendelsene skal presenteres på nettet. Verktøyet for undersøking av pasienterfaringar på lokalt nivå er tatt i bruk. Corporator surveyor er etablert som regionalt verktøy for pasienterfaringsundersøkelser og ble benyttet som verktøy i den nasjonale pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. Lokale pasienterfaringsundersøkelser settes opp i Corporator surveyor med støtte fra Helse Vest IKT. Pasienterfaringsundersøkelser som koordineres og bestilles regionalt, settes opp med støtte fra Avdeling for fag og foretaksutvikling, men det har ikke vært gjennomført slike undersøkelser i Resultata frå undersøkingane om brukarerfaringar og om fastlegars erfaringar med DPS er nytta til kvalitetsforbetring i verksemda. Det er jevnlige møter mellom DPS-ene og fastlegene i DPS-områdene der også resultatene fra brukerundersøkelsene er tema. Det vises imidlertid til nedenstående kommentar vedrørende oppslutningen om undersøkelsen og resultatene. Brukarrepresentasjon for innvandrargruppa er sikra i helseføretaka sitt arbeid, og det er vurdert korleis innvandrargruppa kan bli representert i brukarutvala. Helse Stavanger HF skal oppnevne nytt brukerutvalg fra januar Det er pasientorganisasjonene som foreslår medlemmer til brukerutvalget. I vår henvendelse til organisasjonene ble det presisert at foretaket ønsket forslag til kandidater som representerte 19

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestilling 2014 ble behandlet i styret 5. mars 2014, som sak 17 /14. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av de ordinære måneds- og

Detaljer

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 4 3. Aktivitet 7 4. Satsingsområder 2013 7 4.1 Tilgjengelighet og brukerorientering 7 4.2 Kvalitetsforbedring

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 6/2014.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 6/2014. Styresak Går til: Foretak: Dato: 4.9.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Styremedlemmer Helse Stavanger HF Arild Johansen Styresak 52/14 O Adm. direktørs driftsorientering til styret

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

Oppdragsdokument 2014. Fra Helse Nord RHF til helseforetakene

Oppdragsdokument 2014. Fra Helse Nord RHF til helseforetakene Oppdragsdokument 2014 Fra Helse Nord RHF til helseforetakene Vedtatt i styret i Helse Nord RHF 5.2.2014 Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre viktigste

Detaljer