Forslag til styret i Helse Vest Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF"

Transkript

1 Forslag til styret i Helse Vest Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF 0

2 Innhold 1 Innleiing Visjon, verksemdside og verdigrunnlag Helse Hovudområde for styring og oppfølging i Helsefaglege styringskrav Aktivitet Raskare tilbake Særlege satsingsområde Ventetider Kvalitetsforbetring Pasienttryggleik Tilgjengelegheit, brukarvennlegheit og brukarmedverknad Samhandlingsreforma Kreftbehandling Behandling av hjerneslag Tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og anna avhengigheitsbehandling Andre områder Psykisk helsevern Habilitering og rehabilitering Behandling av kronisk utmattingssyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) Barn og nyfødde som treng intensivbehandling Kjeveleddsdysfunksjon Beredskap og smittevern Førebygging Sjukleg overvekt Andre styringskrav Utdanning av helsepersonell Forsking og innovasjon Forsking Innovasjon Opplæring av pasientar og pårørande Økonomiske rammer og organisatoriske krav Økonomiske krav og rammevilkår Resultatkrav for Investeringar Låneopptak og driftskreditt Organisatoriske krav Samhandlingsreforma Samhandling med Sjukehusapoteka Vest HF Intern kontroll og risikostyring E-helse Prosjekt og porteføljestyring

3 4.2.6 Samhandling med Helse Vest IKT og utvikling av IKT/Teknologiområdet Tiltak på personalområdet Eigedom Eigarpolitikken til regjeringa Landsdekkjande utbygging av nødnett Andre styringskrav Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Fritt sjukehusaval Miljø- og klimatiltak Samordna kommunikasjon Plandokument Utviklingstrender og rammer Utvikling innenfor opptaksområdet Økonomiske rammer Personell og kompetanse Bygningskapital, status og utfordringar Strategiar og planar i Helse Stavanger HF

4 1 Innleiing 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag Styret i Helse Stavanger HF vedtok i styremøte den (sak 056/10 B) Strategiplan for Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF Strategiplanen legger til grunn føringene i Styringsdokumentet 2010 fra Helse Vest RHF om at helseforetakene i hele foretaksgruppen skal ha samme visjon, verdigrunnlag og overordnede mål. Med henvisning til dette har strategiplanen formulert følgende: Visjon: Vi skal fremme helse og livskvalitet. Helse Stavanger HF har valgt som slagord: Vår kompetanse din trygghet. Verdier: Respekt, kvalitet og trygghet. Overordnede mål: Trygge og nære sykehustjenester Helhetlig behandling og effektiv ressursbruk En fremtidsrettet kompetanseorganisasjon Basert på utfordringsbildet for Helse Stavanger HF har strategiplanen følgende satsingsområder: Utvikling av kjernevirksomheten Utvikling av ledelse og forvaltning av ressurser Utvikling av samhandling og relasjonsbygging Strategiplanen er under revisjon, se nedenfor. 1.2 Helse 2020 Strategiplanen omtalt i foregående punkt 1.1 bygger på den gamle versjonen av strategiplan for helseregionen Helse Helse Stavanger HF har derfor høsten 2011 startet arbeidet med å revidere helseforetakets strategiplan slik at den blir i tråd med siste versjon av Helse 2020 vedtatt av styret i Helse Vest RHF (sak 075/11 B). Stavanger HF har gitt sin tilslutning til Helse Helse 2020 er forankret i foretakets ledergruppe, og strategien er kommunisert innad i helseforetaket. Styret for Helse Stavanger HF har vedtatt at det i strategiplanen for helseforetaket skal innarbeides strategier for innovasjon og teknologi. Forslag til ny strategiplan for Helse Stavanger HF vil bli fremlagt for styret i mars

5 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2012 Helse Stavanger HF har også i 2012 hatt sterkt fokus på å få kontroll på økonomien for å frigjøre ressurser til investeringer, forskning og for å styrke kapasiteten og kvaliteten på pasientbehandlingen. Den økonomiske prognosen til foretaket pr. november 2012 er redusert til et estimert overskudd på kr. 10 mill. i Som adm. direktør tidligere har redegjort for bidrar det høye aktivitetsnivået foretaket har til å forverre foretakets økonomiske resultat i forhold til budsjett. Selv om mye av den økte aktiviteten omfattes av innsatsstyrt finansiering er kostnadene ved denne aktiviteten generelt sett høyere enn inntektene. Foretaket skal redusere ventetider og hindre fristbrudd, og et sentralt virkemiddel i dette er å organisere ekstraordinær aktivitet, enten direkte pasientrettet eller i støttefunksjoner eller begge deler. Utfordringen aksentueres av den vanskelige rekrutteringssituasjonen. Driften i Helse Stavanger HF har i 2012 vært preget av høy aktivitet. Andelen øyeblikkelig hjelp og stor pågang av nyhenvisninger har gitt høy belastning i foretaket. Det har vært kontinuerlig fokus på å sikre god pasientflyt og kvalitet i tilbudet. Den økte pasientpågangen har trukket på kapasitet som er blitt frigjort gjennom effektivisering og omstilling. Helse Stavanger HF har også i 2012 hatt utfordringer med korridorpasienter i somatikken dette selv om antall utskrivningsklare pasienter, som venter på helsetilbud i hjemkommunene, er redusert med nærmere 50 %. Foretakets arbeid med å få eliminert problemet med korridorpasienter i somatikken fortsetter bl.a. i et eget prosjekt «0 på gangen» Innen akuttpsykiatrien har det tilnærmet ikke vært korridorpasienter, men også her har man hatt utfordringer med utskrivningsklare pasienter som venter på botilbud i hjemkommunene. Arbeidet med innfasing av Samhandlingsreformen har krevd stor innsats fra mange hold i foretaket. Det har vært og er en konstruktiv dialog med kommunene. Helse Stavanger HF har også i 2012 hatt som prioritert oppgave å redusere sykefraværet. Pr. november måned 2012 ligger foretaket an til et gjennomsnittlig sykefravær på 6,4 %. Dette er 0,2 prosentpoeng lavere enn foregående år. Foretaket hadde i perioden januar november 2012 det laveste sykefraværet av foretakene i Helse Vest. 3 Helsefaglege styringskrav Helse Stavanger HF har i 2012 prioritert følgende oppgaver: tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd, tiltak for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet, tiltak innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige, tiltak innen psykisk helsevern, tiltak for bedre kreftforløp, tiltak for bedre slagbehandling, innfasing av samhandlingsreformen og tiltak for å redusere antall utskrivningsklare pasienter og korridorpasienter. Mål 2012: 3.1 Aktivitet 4

6 Budsjettert aktivitet er i tråd med bestillinga. Helse Stavanger HF har budsjettert en aktivitet i 2012 som er i tråd t med bestillingen fra Helse Vest RHF. November Hittil Hittil i fjor % endring hittil Realisert Budsjett Realisert Budsjett Realisert Ift budsjett i år Ift realisert i fjor Psykiatri døgnbehandling Psykiatri poliklinisk behandling Somatikk dagbehandling Somatikk døgnbehandling Somatikk poliklinisk behandling ,3 % -1,4 % 1,9 % 3,2 % 4,4 % 4,3 % 4,5 % -0,1 % 4,9 % 6,1 % Akkumulert november måned har foretaket levert en aktivitet som er over bestillingenn på alle områderr med unntak av psykiatri poliklinisk behandling. Årsaken til at Helsee Stavangerr HF ikke greier å levere på bestillingen innenn dette området, er mangel på behandlere i Psykiatrisk divisjon. Styringsparametrarr (er rapportert til Helsee Vest RHF månadleg) ): Tal på produserte DRG-poeng Akkumulert november har foretaket produsert flere DRG- poengg enn budsjettert. Det er en økning på 3,3 % i forhold til budsjett. Økning i DRG- poeng gjelder heldøgns-pasienter. Polikliniske konsultasjoner og dagbehandling ligger lavere enn budsjettert. Refunderte polikliniske inntekter 5

7 Akkumulert polikliniske inntekter er høyere enn budsjettert. Dett er utført enn god del kveldspoliklinikkaktivitet for å fjerne fristbrudd. 3.2 Raskare tilbake Mål 2012 Det øyremerktee tilskotet til helse- og rehabiliteringstenester for sjukemeldte innanfor prosjektet Raskare tilbake kjem i tillegg til, og ikkje i staden for, dei kostnadene som blir finansierte gjennom basisløyvinga. Helse Stavanger HF bekrefter at alle øremerkede tilskudd er brukt i tråd med intensjonn og krav. Har avklaringseiningar med adekvat medisinsk kompetanse og tverrfagleg tilnærming, der også kompetanse frå NAV er involvert. Helse Stavanger HF har innenfor Raskere tilbake hatt gode systemer for vurdering av henvisninger, og har i samråd med Helse Vest RHF ikke sett behov for å opprette en egen avklaringsenhet. Samarbeider med NAV og kommunehelsetenesta, inkludert fastlegane, om kartlegging av behov som grunnlag for tenestene innanfor Raskare tilbake. Koordinator for Raskere tilbake i Helsee Stavanger HF har i 2012 hatt samarbeidsmøter med NAV og deltatt på møter med Helse Vestt RHF der fastleger i kommunene og NAV har vært representert. I tillegg har koordinator hattt regelmessige møter med m ansatte i «Raskere tilbake» t ved Sola DPS og Avdeling forr fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa enn gang pr. mnd. Koordinator har også deltatt på regionale og nasjonale samlinger i «Raskere tilbake»-regi. «Raskere tilbake»-koordinatorr i NAV Rogaland har vært med på orienterende møte ved 6

8 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa for om mulig få til bedre oppfølging fra NAV sin side etter at behandling i spesialisthelsetjenesten er avsluttet Ventetider 3.3 Særlege satsingsområde 2012 Mål 2012: Lovverket for pasientar med rett til nødvendig helsehjelp skal haldast. Fristbrot skal ikkje skje. Det har vært nedgang i antall fristbrudd totalt i løpet av året, men fristbruddene er delvis på andre fagområder på slutten av året sammenlignet med begynnelsen av året. Nedgang i fristbrudd i løpet av 2012: o Første tertial redusert til 452. o Andre tertial redusert til 428. o Tredje tertial redusert til 358. Årsakene til nedgangen er bedre prioritering og økt innsats med ekstra poliklinisk aktivitet på ettermiddag- og kveldstid samt økt bruk av private spesialister. Fagområdet urologi har redusert antall fristbrudd fra 149 i mai til ca. 108 ved utgangen av året. Medisinsk gastro har redusert fra 185 til 67, men har utfordring da erfaren overlege sluttet i oktober og ingen erstatter er ansatt. Ved hjerteavdelingen øker fristbruddene fra sommeren av til 138 ved årets slutt. Her vil det bli satt i verk ekstraordinære tiltak (frigjøring av et rom til poliklinisk drift) og drift av 2 parallelle poliklinikker for å ta unna nyhenvisninger. Det arbeides med å rekruttere ny spesialist etter en som er gått av med pensjon. Innen voksenpsykiatrien er det ved årets utgang 40 fristbrudd mot tidligere ca. 20. Her regner man med at nye behandlerstillinger vil avhjelpe situasjonen. De fleste andre fagområder har kun ensifrede antall fristbrudd. De fagområdene som fortsatt har fristbrudd vil i 2013 fortsatt ha økt oppmerksomhet, og må blant annet vurdere fortsatt og eventuelt økt ekstraaktivitet. Alle fagområder vil bli fulgt opp i med tanke på å redusere antall kontroller og således frigjøre kapasitet til nyhenviste. Forøvrig kan det nevnes at Radiologisk avdeling har satt av noen timer på CT og MR som kreftkoordinatorer på Kirurgisk divisjon disponerer slik at de kan få gjennom pasienter innenfor fristene. Radiologisk avdeling har også utvidet åpningstid på MR til kl alle hverdager samt på dagtid lørdag og søndag. Dette sammen med etableringen av Røntgen Sandnes er en betydelig utvidelse av RTG-tilbudet, og forventes å bedre ventetid på MR betraktelig (etter oppstart er ventetiden for inneliggende pasienter gått ned). Innen patologi er det generelt lange svartider på histologiske prøver. Prøver merket Cito og prior blir prioritert. Virkemidler for å få ned svartid er overtid, kveldspoliklinikk, innleie av patologer samt bruk av Laboratorium for Patologi for eksterne rekvirenter. 7

9 Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta skal for behandla pasientar vere ned mot 65 dagar. I Helse Stavanger HF er gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter ved årsslutt følgende: o Somatikk: Startet i januar med 83 dager og ender i desember på ca. 78dager. o BUPA: Startet i januar med 61 dager og ender i desember på ca. 52 dager. o Psykisk helsevern voksne: Startet i januar med 55 og ender i desember på ca. 66 dager. o TSB: Startet i januar med 41dager og ender i desember på ca. 30 dager. o Totalt for helseforetaket: Startet 2012 på 82 dager og ender på ca. 77 dager. Foretaket har følgelig samlet sett ikke nådd målet på ventetid på 65 dager gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter. Det forhold som drar gjennomsnittlig ventetid opp er de mange pasientene som ikke har rett til prioritert helsehjelp. Foretaket har mange langtidsventende. Langtidsventende vil i stor grad påvirke gjennomsnittlig ventetid. En del av disse pasientene er tilbudt behandling ved andre institusjoner, men har takket nei til dette for heller å vente på tilbud ved Helse Stavanger HF. Vedrørende tiltak for å få ned ventetidene så vises det til de tiltak som er nevnt ovenfor for å få vekk fristbrudd. Alle medarbeidarar som vurderer elektive tilvisingar skal ha gjennomgått e-læringskurs i dette emnet og bestått kursprøve. E-læringskurs om vurdering og rettigheitsvurdering av elektive tilvisingar til spesialisthelsetenesta vi liggje føre i løpet av våren E-læringskurset er gjort tilgjengelig for alle ansatte. Ledelsen i divisjonene har stilt krav om gjennomgått kurs og bestått kursprøve av alle som vurderer henvisninger. Målet har vært at dette skal være gjennomført i løpet av Kvalitetsforbetring Mål 2012: Delta i kvalitetssatsinga i Helse Vest, og bidreg med fagkompetanse og personellressursar i regionale prosjektet for å betre pasienttryggleik og kvalitet i helsetenestene. Helse Stavanger HF deltar med ressurspersoner på alle nivåer i kvalitetssatsingen i Helse Vest, inkludert den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. Fagdirektør i Helse Stavanger HF deltar i styringsgruppen for kvalitetssatsingen og 2 representanter fra Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet deltar i regionalt kvalitetsforum. Helse Stavanger HF deltok på årlig regional kvalitetskonferanse med representanter både fra Avdeling for fag- og foretaksutvikling og de kliniske divisjonene. Helse Stavanger HF deltar i alle innsatsområdene i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. I kampanjen er Helse Stavanger HF: o Regional pådriver for innsatsområdet hjerneslagsbehandling. Nasjonale kvalitetsindikatorer viser at våre resultater er blant de beste i landet. o Nasjonal pilot for innsatsområdet trykksår. 8

10 Regionalt har Helse Stavanger HF pådriveransvar i triage-prosjektet og deltar i tillegg i følgende prosjekt: o Mini-HTA o LOP (Legemidler og pasientsikkerhet) o Pasienterfaringsundersøkelser. Bidra til at kunnskap frå prosjekta blir overført til ulike einingar i helseføretaket, og at kunnskap frå prosjekta blir implementert i drifta av helseføretaket Prosjektene i pasientsikkerhetskampanjen er i rute i henhold til nasjonal plan. Triage-prosjektet går også som planlagt. Prosjekt vedrørende pasienterfaringsundersøkelser er ikke formelt avsluttet, men det har vært liten aktivitet i prosjektet i Dette skyldes at verktøyet og personellressursene er blitt brukt til pasientsikkerhetskulturmålingen. Mange ansatte i foretaket har deltatt på kurs i regi av prosjektet «Ledelse av endring og kvalitetsforbedring». Helseforetaket legger forskning fra kunnskapsoppsummeringer til grunn for medisinsk og annen helsefaglig virksomhet. Dette kan omfatte utarbeidelse av rutiner og prosedyrer, samt revidering av disse og opplegg av pasientforløp. Det søkes i relevante databaser for å få evidence based handlinger. I tillegg brukes resultater av eget forsknings- og kvalitetsikringsarbeid som grunnlag for å oppdatere, revidere og utarbeide nye pasientforløp og rutiner. Et eksempel her er arbeidet med alvorlige rifter ved fødsel, som har blitt sterkt redusert i de senere år, på bakgrunn av konkrete tiltak for støtteteknikker under fødsel, og fokus på å unngå store blødninger ved fødsel. Mini-HTA 1 er lagt til grunn når nye metodar skal tas i bruk 2. Helse Stavanger HF deltar i prosjektgruppen i regionalt prosjekt om mini-hta. Dette er nå blitt utviklet som en nasjonal standard. Helse Bergen HF har pådriveransvar for prosjektet. Ansatte i foretaket har deltatt på referansegruppemøte for organisering og implementering av mini-hta. Det er gjennomført hospitering ved Odense Universitetshospital. Det planlegges nasjonal konferanse og lokale seminar om bruk og implementering av Mini-HTA. Bidra i utvikling av nytt nasjonalt system for innføring og vurdering av nye, kostnadskrevjande metodar. Helse Vest RHF vil komme tilbake til dette. Representanter fra Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF har utgjort en prosjektgruppe som på oppdrag fra Helse Vest RHF har utarbeidet et forslag til nasjonalt skjema og veileder for mini-metodevurdering (mini-hta). Arbeidet er utført i samarbeid med Kunnskapssenteret og de andre regionale helseforetak. 1 HTA står for Health Technology Assessment. Det er eit støtteverktøy når ein skal ta avgjerder som gjeld innføring av nye metodar i sjukehus. 9

11 Skjema og veileder er nå godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet og blir publisert på Prosjektgruppen har utarbeidet et informasjonsprogram for Helse Stavanger HF og de andre helseforetakene i regionen, men metoden vil ikke bli tatt i bruk før i Nasjonale retningslinjer er gjort elektronisk lett tilgjengelige for dei tilsette. I Helse Stavanger HF er nasjonale retningslinjer lett tilgjengelige. Enkelte divisjoner har systematisert dette i form av lenker i det elektroniske kvalitetssystemet EQS. Nasjonalt mandat for kliniske etikkomitear er lagt til grunn for verksemda i komiteane (jf. brev av 24.november 2011 frå Helse Vest RHF). I Helse Stavanger HF er det nasjonale mandatet lagt til grunn for arbeidet. Det er god kvalitet i rapporteringa frå psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengige til Norsk pasientregister. Helse Stavanger HF har gjennomført bl.a. følgende tiltak for å sikre god rapportering fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige: o Det er kontinuerlig opplæring i forhold til å foreta korrekt registrering i DIPS. o Det arrangeres workshops for gjennomgang og korrigeringer for alle avdelinger hver gang det kommer tilbakemeldinger fra NPR - dvs. pr. tertial. o Det er etablert felles rutiner for hele divisjonen som skal følges daglig, ukentlig og månedlig. o Innen den 10. i hver måned må alle enheter sende inn 20 DIPS- rapporter for gjennomgang og tilbakemelding ved for store avvik. o Det tas ut ukentlige rapporter pr. enhet som sendes ut til enhetene der for tilbakemelding. 100 % av epikrisene er sendte ut innan sju dagar. Helse Stavanger HF har en registrert epikrisetid på ca. 70 %. I de enkelte divisjoner har det vært arbeidet systematisk med å få epikrisetiden redusert. Det er i første rekke godkjenningstiden som er for lang dvs. tiden fra epikrisen er skrevet til den er godkjent av lege. Det har vært gjennomført månedlig gjennomgang av resultater, dokumentasjon på dokumentforløp og økt fokus på å bedre resultatene i løpet av året. Tiltak vil bli videreført i Alt medio januar måned 2013 starter utrulling av talegjenkjenning i den somatiske virksomheten, og skal være innført innen medio Talegjenkjenning vil bidra vesentlig til å redusere nevnte godkjenningstid og dermed epikrisetiden. Helse Stavanger HF har for øvrig den tilskrevet Helse Vest RHF som har sendt forespørselen videre til Helsedirektoratet for å få avklart defineringen av kvalitetsindikatoren epikrisetid etter de endringer Helsedirektoratet har foretatt i april Arbeidet med å få på plass tiltak for å forbedre epikrisetiden vil fortsette, og intensiveres når foretaket får riktige styringsdata å forholde oss til. Det vurderes om foretakets interne målsetning skal være at alle pasienter skal få epikrisen i hånden ved avreise. Et slikt mål ville være kvalitetsmessig/faglig riktig og vil være mindre komplisert å måle og følge opp. 10

12 Ingen korridorpasientar. I Helse Stavanger er trenden at andelen korridorpasienter i somatikken er synkende, men korridorpasienter representerer fortsatt en betydelig utfordring for foretaket. Dette til tross for at tallet på utskrivningsklare pasienter i 2012 er kraftig redusert (ca. 50 %) og liggetiden er redusert. Hovedforklaringen på at andelen korridorpasienter fortsatt holder seg høy er at antall heldøgnpasienter fra 2011 til 2012 er steget med over 4 %. Foretaket fortsetter arbeidet med å få fjernet korridorpasientene. Som ledd i dette arbeidet er det etablert et eget prosjekt «0 på gangen» med dette som mål. Prosjektet er etablert med referanse til arbeidet som er gjort ved Drammen sykehus der man har løst problemet med korridorpasienter. Viktige tiltak vil være å få til en ytterligere forbedring av sengefordelingen innad i foretaket. Nye tiltak med omfordeling av senger iverksettes Siden det er grunn til å tro at det fortsatt vil være en økning i antall pasienter vil foretaket måtte arbeide videre med å redusere liggetid, ytterligere overgang fra døgn- til dagbehandling, at flere operasjoner gjøres dagkirurgisk og flere dagbehandlinger gjøres om til polikliniske konsultasjoner. Innen psykiatrisk divisjon: etter midlertidig stengning av post E1 på grunn av store rekrutteringsutfordringer har tiden for utskrivelse til overføring av pasienter tatt noe lenger tid enn planlagt. Dette har i perioder medført noen få korridorpasienter. Faglege revisjonar og benchmarking mellom einingar og over føretaksgrenser blir gjennomført som metode, for å utvikle fag og organisasjon. Det er ikke gjennomført noen faglige revisjoner over foretaksgrensene i Fagdirektørmøtet vedtok i møte i at denne type revisjoner skal gjennomføres. Helse Stavanger HF er ønsket som pådriver- og koordineringsansvarlig for dette. Hvilke rammer dette skal foregå i må avklares nærmere når foretaket får en formell forespørsel. Helse Stavanger HF kan forøvrig rapportere følgende: Kvinne- og barnedivisjonen: Data fra nasjonale registre som Medisinsk fødselsregister, kreftregisteret, nasjonalt nyfødtprogram etc. brukes som sammenligning. Analyser og benchmarking benyttes i all hovedsak til sammenligning med foretak internt i helseregionen. Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin har hatt internrevisjon mot 4 avdelinger (Avdeling for medisinsk biokjemi, Akuttmottak, 2K, Intensivavdelingen) med tema prøvetaking av pretransfusjonsprøver. Dette var et tiltak som ble gjennomført etter avvik ved tilsyn fra Statens Helsetilsyn i Etter denne revisjonen er det vedtatt at alle pasienter skal merkes med «armbånd» med ID. Avdeling for patologi deltar i flere program for SLP (sammenlignende laboratoriepraksis), samt sender konsultasjonspreparater til andre avdelinger der det kan være tvil om diagnose. Rapportere data til, og bruker data frå alle nasjonale medisinske kvalitetsregister som er forankra i eige og i andre helseføretak. Helseføretaka skal delta i etableringa av løysingar som gjer det mogleg med elektronisk kommunikasjon mellom eigne avdelingar og dei nasjonale medisinske kvalitetsregistra. 11

13 Helse Stavanger HF rapporterer data til alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Helseforetaket sikrer at det blir rapportert til nasjonale registre via et eget rapporteringsforum, som blant annet har som oppgave å overvåke og kvalitetssikre data. En del av rapporteringen utføres av Helse Vest IKT på vegne av Helse Stavanger HF. Det er etablert rutiner for kontroll av datakvalitet før og etter rapportering til nasjonale registre. Helseforetaket har tilrettelagt koblinger til nasjonale medisinske kvalitetsregistre via eget intranett. Dette er tilgjengelig for alle ansatte. Sikre at data i medisinske kvalitetsregister blir brukte i tråd med formålet og nytta til å forbetre kvaliteten på pasientbehandlinga. Helse Stavanger HF benytter data fra medisinske kvalitetsregistre i kvalitetskontroll og kvalitetsforbedring. Kvalitet og pasientsikkerhet er faste agendapunkter på faglige møter i avdelingene, ledermøter i divisjonene og adm. direktørs ledermøter. Tiltaka i Nasjonalt helseregisterprosjekts handlingsplan for 2012 er sett i verk innanfor eige ansvarsområde. Tiltaka blir lagde ut på etter at handlingsplanen er behandla i styringsgruppa for prosjektet i starten av februar Helse Vest RHF vil komme tilbake til ein nærmare konkretisering. Helse Vest RHF har i e-post av meddelt følgende: "Det er førebels ikkje utarbeidd konkretisering av tiltaka i Nasjonalt Helseregisterprosjekts handlingsplan frå Helse Vest RHF si side, men det er under utarbeiding. RHFet er i gang med ei å utarbeide ein regional strategi for den vidare satsinga på kvalitetsregister i Helse. I denne strategien inngår det ein handlingsplan som tar omsyn til både Nasjonalt helseregisterprosjekt sin handlingsplan og til den nasjonale strategien og handlingsplanen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregister i Noreg for perioden 2012 til 2015, i samsvar med planane som er utvikla av nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregister v/ SKDE. Den overordna føringa for den vidare satsinga på kvalitetsregister i Helse Vest vil leggje innspel frå fagdirektørane i Helse Vest til grunn. I tillegg byggjer den regionale strategien på ei evaluering av nytte-effektane til registra i regionen, på ein gjennomgang av finansiering av / økonomi for registra i regionen og på ein gjennomgang av dekningsgraden og bruken av registerdata i føretaka i regionen. Strategien ventast å vere ferdig tidleg i l " Styringsparametrar (Helse Vest RHF nyttar Helsedirektoratet og NPR som datakjelder): 30-dagars overleving etter innlegging for lårhalsbrot (Helseføretaka rapporterer talet årleg til Helsedirektoratet). Sist utgitte publikasjon fra Kunnskapssenteret på denne parameter er fra juni 2011 og inneholder data fra årene før Med henvisning til dette har Helse Vest RHF den meddelt at foretaket ikke skal rapportere på denne og de 3 øvrige styringsparametre på overlevelse. 30-dagars overleving etter innlegging for hjarteinfarkt (Helseføretaka rapporterer talet årleg til Helsedirektoratet). 12

14 Helse Stavanger HF viser til kommentar til foregående parameter. 30-dagars overleving etter innlegging for hjerneslag (Helseføretaka rapporterer talet årleg til Helsedirektoratet). Helse Stavanger HF viser til kommentar til foregående parametre. 30-dagars risikojustert totaloverleving (Helseføretaka rapporterer talet årleg til Helsedirektoratet). Helse Stavanger HF viser til kommentar til foregående parametre. Prosentdel korridorpasientar ved somatiske sjukehus (mål: 0 %) (Helseføretaka rapporterer dette månadleg til Helse Vest RHF). Helse Stavanger HF har i perioden januar-november 2012 hatt en andel korridorpasienter i somatikken på mellom 3,3 og 6,6 % - med et gjennomsnitt på nærmere 5 %. Vedrørende tiltak for å fjerne korridorpasientene så vises det til rapportering ovenfor. Registrering hovudtilstand psykisk helsevern barn og unge (mål: 100 %) (Helseføretaka registrerer dette tertialvis til NPR). Helse Stavanger HF scorer høyt på hoveddiagnose (akse 1 klinisk) med hele 99,1 %. Det er ikke alltid de øvrige aksene anvendes, og her scorer foretaket på linje med de øvrige foretakene i Helse Vest. Score på de ulike aksene fremgår av vedlegg Årlig melding 2012 Tallgrunnlag for rapportering psykisk helsevern. Registrering lovgrunnlag psykisk helsevern vaksne (mål: 100 %) (Helseføretaka registrerer dette tertialvis til NPR). Helse Stavanger HF scorer lavt på denne styringsparameter idet andel pasienter med utfylt lovgrunnlag ved innleggelse er 66 % og 54 % i henholdsvis 2010 og Til sammenligning ligger andelen for de øvrige helseforetakene i Helse Vest i 2011 på mellom 92 % og 99 %. Score fremgår av vedlegg Årlig melding 2012 Tallgrunnlag for rapportering psykisk helsevern. Forklaringen på scoren til Helse Stavanger HF kan være følgende: DIPS genererer automatisk henvisninger for ikke-planlagte kontakter som registreres. Helse Stavanger HF (og her særlig Sandnes DPS) har en betydelig større andel registrerte indirekte pasientkontakter enn andre. Datakvaliteten sett i forhold til antall reelt gjennomførte kontakter er derfor trolig høyere her enn andre steder (fremgår f. eks. dersom en sammenholder med befolkningsgrunnlag eller fagårsverk fra Samdata i stedet for henvisninger i DIPS). En samvariasjon mellom det faktum at Helse Stavanger HF registrerer ikke-planlagte indirekte pasientkontakter og presentasjonens lave andel lovgrunnlag kan tyde på at uttrekket 13

15 er feil i alle HF-ene, men symptomene er størst i Helse Stavanger HF pga. størst registrering av indirekte kontakter. Registreringspraksis i Helse Stavanger HF i DIPS er i henhold til NPR sine krav. «All direkte og indirekte kontakt skal registreres for å få et bilde av den samlede kliniske ressursinnsatsen. Det kan registreres flere kontakter på samme dag» (IS-1541 Veileder for registrering av aktivitetsdata i psykisk helsevern). Rapporterte tall fra NPR kan imidlertid tyde på at NPR ikke tar hensyn til ulik registreringspraksis i sin tolkning av resultatene. Helse Stavanger HF vil følgelig ta denne problemstilling opp med NPR. Den registreringsmåte av antall henvisninger/lovgrunnlag som Helse Stavanger HF har anvendt har ikke hatt negative konsekvenser for pasientbehandlingen. Registrering hovudtilstand psykisk helsevern vaksne (mål: 100 %) (Helseføretaka registrerer dette tertialvis til NPR). Helse Stavanger HF scorer høyt på hoveddiagnose med 84,8 % og også høyt på øvrig parameter. Foretaket arbeider videre med å forbedre resultatet i retning målet på 100 %. Score fremgår av vedlegg Årlig melding 2012 Tallgrunnlag for rapportering psykisk helsevern Pasienttryggleik Mål 2012: Alle sjukehus og helseføretak deltek i den nasjonale pasienttryggleikskampanjen i tråd med vedtaka i styringsgruppa, og rapporterer data til kampanjesekretariatet på fastsette tidsfristar. Helse Stavanger HF deltar i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen på alle de aktuelle innsatsområdene, og har rapportert etterspurte data innen fastsatte frister. Foretaket er regional pådriver for innsatsområdet hjerneslagsbehandling, samt nasjonal pilot for innsatsområdet trykksår. Leiinga i helseføretaka følgjer aktivt opp eigne resultat i kampanjen. Ledelsen i helseforetaket er fortløpende orientert om de enkelte tiltakene og resultatene i kampanjen og følger disse opp. Det er etablert en styringsgruppe for pasientsikkerhetskampanjen i Helse Stavanger HF. Styringsgruppen består av foretakets kvalitetsutvalg og direktørene for de kliniske divisjonene. Bidra med å utvikle realistiske og hensiktsmessige mål og tiltak som kan tas inn i den nasjonale kampanjen. Helse Stavanger HF bidrar i forhold til dette ved å være pilot for innsatsområdet «trykksår». I denne forbindelse har foretaket tett dialog med den nasjonale kampanjeledelsen og Helse Vest RHF. Som regional pådriver for innsatsområdet «hjerneslag» bidrar foretaket også med regional koordinering av ulike innspill til den nasjonale kampanjeledelsen på dette området. I tillegg 14

16 gir foretaket innspill til kampanjen i forhold til de øvrige innsatsområdene, via den regionale kampanjelederen i Helse Vest. Legge til rette for og gjennomføre målingar av pasienttryggleikskultur, og arbeider med å forbetre resultatet. Helse Stavanger HF gjennomførte datainnsamling til pasientsikkerhetskulturmålingen blant ansatte i mars Undersøkelsen ble sendt ut til 4362 medarbeidere i behandlingsrettede enheter og oppnådde en svarprosent på 72.8 %. Resultatene fra pasientsikkerhetskulturmålingen, på nivå 1 og 2, er presentert for foretakets ledergruppe, HTV og FAMU. Rapportene på nivå 2 er sendt til divisjonene for videre behandling og oppfølging. Medarbeidarane skal involverast i arbeidet med pasienttryggleik I Helse Stavanger HF er det høy bevissthet om at uønskede hendelser og nestenuhell skal rapporteres i Synergi for å oppnå læring bl.a. Ett av tiltakene for å ha fått dette til, er intern opplæring og individuell bistand fra HMS-koordinator og kvalitetskoordinator i divisjonene. Involverte medarbeidere trekkes inn i behandling av alvorlige pasientskader i divisjonenes kvalitetsråd. Meldte Synergisaker tas opp i personal- og ledermøter. Innen psykisk helsevern arbeides det kontinuerlig med pasientsikkerhet i alle enheter og det er opprettet en egen styrings- og kompetansegruppe vedr. tiltak mot aggresjon/tma for å forebygge mot aggresjon og vold i forhold til både pasienter og personell. Foretaket deltar som nevnt i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og sikrer bred deltakelse gjennom de ulike satsingsområdene der. I tillegg pågår det i foretaket kontinuerlig en rekke større og mindre prosjekter for å bedre pasientsikkerheten. Helse Stavanger HF arbeider aktivt med å forankre pasientsikkerhetsarbeidet i ledelsen på alle nivåer i foretaket. Alle pasientar har med legemiddelliste ut frå sjukehus etter innleggingar. Helse Stavanger HF kan rapportere følgende: Helse Stavanger HF har satt et sterkt fokus på dette, og i stor grad får pasienter som utskrives med seg utskrivingsrapport/epikrise med angivelse av legemidler. Som ledd i forbedringsarbeidet på dette område har satt i gang et eget prosjekt i Pasientsikkerhetskampanjen («Samstemming av legemiddellister»). Medisinsk divisjon, sengepost 4H gastro er pilot, før resten av Medisinsk divisjon innlemmes. Endringar i legemiddelbruken blir poengtert og gjort greie for i epikrisene. I Helse Stavanger HF blir endringer i legemiddelbruken i betydelig grad poengtert og gjort rede for i epikrisene. Dette forventes imidlertid ytterligere fokusert og forbedret som ledd i ovennevnte prosjekt «Samstemming av legemiddellister». 15

17 Foretaket har konstatert at det innen psykisk helsevern er en utfordring når det gjelder legemiddelmodulen i DIPS. Det arbeides med å sikre at denne modulen er helt i samsvar med rutinene for medikamenthåndtering. Sikre at det er system for å melde alvorlege pasientrelaterte hendingar til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta. Helse Stavanger HF har deltatt i en regional arbeidsgruppe for etablering av en elektronisk løsning for overføring av alvorlige pasientrelaterte hendelser til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Elektronisk overføring av meldinger fra Synergi ble etablert innen fristen Helse Stavanger HF har utarbeidet overordnede prosedyrer, som bidrar til å sikre intern saksgang og oppfølging av alvorlige pasientrelaterte hendelser. Bidreg i Helse Vest RHF sitt samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta, med å utarbeida informasjonspakke om handtering av endringar i meldeordninga. Helse Stavanger HF deltar i den regionale arbeidsgruppen som legger til rette for den nye meldeordningen. Som en del av dette arbeidet er det utarbeidet og distribuert, en regional informasjonsfolder tilpasset avvikssystemet Synergi. Informasjonspakker fra Kunnskapssenteret er gjort kjent i foretaket, og finnes tilgjengelig for alle, på foretakets intranettsider. Informasjonen om handtering av endringar i meldeordninga når ut til alle tilsette. Helse Stavanger HF har gjennomført følgende informasjonstiltak: o Det er holdt åpne informasjonssamlinger for alle ansatte. I tillegg er det gitt informasjon i ledermøter, Kvalitetsutvalget samt HTV-møtet og FAMU. o Regional informasjonsbrosjyre er utdelt og gjort tilgjengelig for alle ansatte. Det er lagt ut informasjon om endringer i meldeordningen på intranett og distribuert brosjyre på alle avdelinger (disse er også tilgjengelige elektronisk på intranett). Den regionale nanolæringen på intranett er tilgjengelig for alle ansatte. o Det er gjennomført interne revisjoner vedrørende håndtering av uønskede hendelser, der meldeordningen også var et tema. Det er sikra nødvendig kompetanse og rutinar ved bruk av pasientadministrative system. For å følge opp dette kravet har Helse Stavanger HF bl.a. etablert følgende tiltak: o Faste DIPS-kurs for turnusleger. o E-læring stor gjennomgang av nye e-læringskurs fra DIPS slik at foretaket har oppdatert tilbud til ferievikarer. o E-læring og workshops i medisinsk koding. o Kurs for andre helsepersonellgrupper ved behov. o I Psykiatrisk divisjon er det dedikert en egen medarbeider som arbeider full stilling med DIPS-relaterte spørsmål og service til primærbrukerne. Bruke evaluering av uønskte hendingar til læring for å unngå liknande hendingar. 16

18 Uønskede hendelser blir registrert i avvikssystemet Synergi, hvor også årsaker, samt tiltak for å unngå at tilsvarende hendelser skjer igjen, blir beskrevet. I tillegg er det gjennomført flere omfattende hendelsesanalyser etter alvorlige, pasientrelaterte hendelser. Helse Stavanger HF har fått såkornmidler til et prosjekt Analyse av data fra Synergi til læring av uønskede hendelser. Formålet med prosjektet er å gjennomføre en analyse av data fra Synergi på aggregert nivå. Tilsynsrapportar blir brukt til læringsformål og erfaringsutveksling mellom helseføretaka. Helse Vest RHF har koordinert hvilke tilsynsrapporter som egner seg til erfaringsutveksling. Når Helse Stavanger HF mottar disse, sendes rapportene ut til de aktuelle divisjonene som blir bedt om å gå gjennom rapportene og vurdere i hvilken grad tilsynsrapportene kan brukes til læring i egen divisjon. Det sendes egen tilbakemelding til Helse Vest RHF om hvordan de tilsendte rapportene er blitt vurdert i forhold til læring. Aktuelle tilsynsrapporter tas også opp til drøfting i det regionale kvalitetsforumet. Administrerende direktør i Helse Stavanger HF orienterer helseforetakets styre om aktuelle tilsyn på fastsatt mal fra Helse Vest RHF. Helse Vest RHF tilsendes kopi av denne orienteringen. Sjekkliste for trygg kirurgi ( Trygg kirurgi vernar liv ) blir brukt ved alle operasjonar. Helse Stavanger HF kan her rapportere følgende status: I Kirurgisk divisjon benyttes sjekklisten ved omtrent alle operasjoner på sentral operasjonsavdeling. Nitidig oppfølging gjennom prosjekt og registrering forventes å øke prosentandelen ytterligere. I Kvinne-barnedivisjonen brukes sjekklisten for elektive og øyeblikkelig hjelp-operasjoner. Styringsparametrar (Helse Vest RHF nyttar Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta og Medisinsk fødselsregister som datakjelder): Helseføretak som har gjennomført journalundersøking etter GTT metoden, i tråd med føringane i pasienttryggleikskampanjen (mål: 100 %) (Helseføretaka rapporterer dette tertialvis til Kunnskapssenteret). Helse Stavanger HF har etablert et system for regelmessig gjennomføring av strukturert journalgranskning. Det granskes 10 journaler hver 14. dag og resultatene rapporteres kontinuerlig i Kunnskapssenteres extranett. Årsskjema rapporteres til Kunnskapssenteret etter først å ha blitt presentert for ledergruppen. Resulatene er tilgjengelige også på sykehusets intranett. Alle skader funnet i GTT i 2011, ble sammenstilt pr. divisjon og sendt anonymisert til divisjonsdirektørene. Divisjonene kan bruke sammenstillingen til å gå nærmere inn i enkeltsaker, med tanke på å lære av hendelsene, slik at tilsvarende hendelser kan forhindres i fremtiden. Helseføretak som har undersøkt pasienttryggleikskultur i tråd med føringane i pasienttryggleikskampanjen (mål: 100 %) (Helseføretaka skal rapportere dette årleg til Kunnskapssenteret). 17

19 Helse Stavanger HF gjennomførte datainnsamling til pasientsikkerhetskulturmålingen blant ansatte, i mars Undersøkelsen ble sendt ut til 4362 medarbeidere i behandlingsrettede enheter og oppnådde en svarprosent på 72,8. Resultatene fra pasientsikkerhetskulturmålingen på nivå 1 og 2 (divisjonsdirektørene) er presentert for ledergruppen, HTV og FAMU. Rapporter på nivå 2 er sendt til divisjonene for videre behandling og iverksetting av tiltak. Prosentdel pasientar med fødselsrifter (sfinkterruptur) grad 3 og 4 (Helseføretaka rapporterer dette årleg til Medisinsk fødselsregister). Helse Stavanger HF v/kvinne- og barnedivisjonen har i flere år satt inn tiltak på dette området, og har lav andel med rifter grad 3 og 4. Andelen varierer gjennomsnittlig mellom 1,9 og 2,1 %. Det gjøres praktiske øvelser på fantom, og erfarne jordmødre lærer opp egne ansatte i støtteteknikker etc. Det er kontinuerlig fokus på resultater internt på de enkelte enheter Tilgjengelegheit, brukarvennlegheit og brukarmedverknad Mål 2012: Rettleiarane Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente og Veileder om kommunikasjon via tolk er lagt til grunn for arbeidet med å sikre likeverdige og forsvarlege helsetenester til innvandrarar, asylsøkarar og flyktningar. Dette må forankrast både på leiarnivå, systemnivå og hos den enkelte medarbeidar. (jfr. styresak 125/11B og brev av ). Helse Stavanger HF legger nevnte veiledere til grunn for arbeidet med å sikre likeverdige og forsvarlige helsetjenester for innvandrere, asylsøkere og flyktninger. Som eksempel kan nevnes følgende: Kvinne- og barnedivisjonen har en stor andel kvinner og barn som trenger ø- hjelpsbehandling. Dette tilbudet gis til asylsøkere, flyktningar og familigjenforente etter samme medisinske kriterier som for andre pasienter. Foretaket benytter i utstrakt grad tolk etter nasjonale veiledere. Det er sett i verk tiltak for å betre informasjonen til pasientar og pårørande om fritt sjukehusval. Helse Stavanger HF anvender nasjonal brevmal i foretakets svarbrev på henvisningsbrev. Dette innebærer at alle pasienter blir informert om rett til fritt sykehusvalg. Videre er det på foretakets hjemmeside en egen fane som viser til fritt sykehusvalg. Det blir her arbeidet fortløpende med å ha oppdatert ventetidsinformasjonen. Det er levert oppdaterte ventetider til nettsida fritt sjukehusval. Helse Stavanger HF leverer oppdaterte ventetider til nettsiden Fritt sykehusvalg. Det vises til resultatet på styringsparameter nedenfor. Alle helseføretak har styrebehandla mål og strategiar for brukarmedverknad. 18

20 Representant fra Helse Stavanger HF og leder av foretakets brukerutvalg har deltatt i en regional arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag til felles mål og strategier for brukermedvirkning i Helse Vest. Mål og strategier for brukermedvirkning i Helse Vest ble vedtatt i Helse Vest RHF s styre Helse Stavanger HF har planlagt styrebehandling av forslag til mål og strategier for brukermedvirkning i Helse Stavanger HF i styremøte Brukarane er involvert i planlegging og gjennomføring av pasienttryggleikskampanjen. Brukerrepresentant sitter i regionalt kvalitetsforum som koordinerer pasientsikkerhetskampanjen i Helse Vest. Brukerrepresentant sitter i foretakets kvalitetsutvalg som er styringsgruppe for pasientsikkerhetskampanjen i Helse Stavanger HF. I løpet av 2012 har Brukerutvalget i Helse Stavanger HF hatt flere faglige innlegg ved fagpersoner på områder som inngår i pasientsikkerhetskampanjen. Resultat frå pasienterfaringsundersøkingar, registrering og rapportering av uønskte hendingar og andre kvalitetsmålingar er offentleggjorde på nettsidene til helseføretaka. Betydelig pasientrelaterte uønskede hendelser vil bli offentliggjort i løpet av første del av Det er etablert en rutine for intern saksgang før hendelsene blir publisert på Helse Stavanger HFs hjemmeside på internett, samt for hvordan hendelsene skal presenteres på nettet. Verktøyet for undersøking av pasienterfaringar på lokalt nivå er tatt i bruk. Corporator surveyor er etablert som regionalt verktøy for pasienterfaringsundersøkelser og ble benyttet som verktøy i den nasjonale pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. Lokale pasienterfaringsundersøkelser settes opp i Corporator surveyor med støtte fra Helse Vest IKT. Pasienterfaringsundersøkelser som koordineres og bestilles regionalt, settes opp med støtte fra Avdeling for fag og foretaksutvikling, men det har ikke vært gjennomført slike undersøkelser i Resultata frå undersøkingane om brukarerfaringar og om fastlegars erfaringar med DPS er nytta til kvalitetsforbetring i verksemda. Det er jevnlige møter mellom DPS-ene og fastlegene i DPS-områdene der også resultatene fra brukerundersøkelsene er tema. Det vises imidlertid til nedenstående kommentar vedrørende oppslutningen om undersøkelsen og resultatene. Brukarrepresentasjon for innvandrargruppa er sikra i helseføretaka sitt arbeid, og det er vurdert korleis innvandrargruppa kan bli representert i brukarutvala. Helse Stavanger HF skal oppnevne nytt brukerutvalg fra januar Det er pasientorganisasjonene som foreslår medlemmer til brukerutvalget. I vår henvendelse til organisasjonene ble det presisert at foretaket ønsket forslag til kandidater som representerte 19

Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar

Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar Nedanfor følgjer ein oversikt over styringsindikatorar det vil være fokus på i 2013. I tabell 1 er det oversikt over dei styringsindikatorar

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2013 for Helse Stavanger HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2013 for Helse Stavanger HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årlig melding 2013 for Helse Stavanger HF 0 Innhold 1 Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årleg melding 2012 Helse Fonna HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årleg melding 2012 Helse Fonna HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årleg melding 2012 Helse Fonna HF 0 Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 3 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styringsdata i psykisk helsevern

Styringsdata i psykisk helsevern Styringsdata i psykisk helsevern Helse Bergen DRG-forum 4. november 2010 Seksjon for styringsdata FoU-avdelingen Tema for presentasjonen 1. Styringsdata for PH nøkkeltal og fokus 2. Datakjelder, analyse

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Referanse Sak Mål 2014 Kommentar 3.2. Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Referanse Sak Mål 2014 Kommentar 3.2. Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Vedlegg 1 Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Oversikt er basert på mål og krav fra og egne indikatorer i. Bestiller Ventetider og fristbrudd Mål 2011 Datakilde Rapporteringsfrekvens

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årleg melding 2012 for Helse Førde HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årleg melding 2012 for Helse Førde HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årleg melding 2012 for Helse Førde HF 0 Innhold 1 Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring og oppfølging

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i kreftbehandlingen Møte oppdragsdokumentets krav og forventninger Være i stand til

Detaljer

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Arkivsak

Detaljer

Styringsdokument for Helse Førde HF 2012

Styringsdokument for Helse Førde HF 2012 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Styringsdokument for Helse Førde HF 2012 0 1 Innleiing... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H Rolandsen/E. Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Formål

Detaljer

Styringsmål 1. Delmål 1. Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2013

Styringsmål 1. Delmål 1. Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2013 Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Alle legane har naudsynt

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Styringsdokument 2014

Styringsdokument 2014 Styringsdokument 2014 1 2 Sammensmelting av foretaksprotokoll og oppdragsdokument for Helse Vest RHF og egne styringsmål Hver tillitsvalgt og verneombud bør ta seg tid til å lese gjennom styringsdokumentene

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013

Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013 Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013 2 1. Kvalitet og pasientsikkerhet 1.1 Kvalitetsforbedring Helseforetakene i Helse Nord skal: Rapportere andel epikriser sendt ut innen en uke(ref Vedlegg 2 i OD Styringsparametre

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Referanse Sak Mål 2014 Kommentar 3.2. Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014. Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord

Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014. Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014 Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord Innhold 1 Om rapporteringen... 3 2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser... 4 2.1 Risikostyring

Detaljer

Helse Stavanger 2.0. Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng

Helse Stavanger 2.0. Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng Helse Stavanger 2.0 Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng Stavanger universitetssjukehus Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Helse Stavanger HF 7000 ansatte 900 senger 60.000 innleggelser

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

Styresak 45-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16

Styresak 45-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16 Direktøren Styresak 45-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16 Saksbehandler: Beate Sørslett, Jan Terje Henriksen Dato dok: 08.05.2016 Møtedato: 19.05.2016 Vår ref: 2016/1280-2 Vedlegg

Detaljer