Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/ KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015 Vedtakssak (P360 15/02008) Saken gjelder: Godkjenning av innkallingen til møtet 24. mars 2015 som ble sendt utvalgets medlemmer 17. mars. Forslag til vedtak: Innkalling til møte i KLU 24. mars 2015 godkjennes. Stavanger, Bjarte Hoem Fung. Utdanningsdirektør Saksbehandler: Stig A. Selmer Anderssen 1/1

2 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 15/ mars 2015 KLU 15/15 Godkjenning av møtebok fra møtet 10. februar 2015 Vedtakssak (P360 15/02008) Saken gjelder: Godkjenning av møteboka som ble sendt utvalgets medlemmer etter forrige KLU møte. Møteboka ble sendt som pdf fil (KLU Møtebok sign.pdf) 25. februar, og ble lagt ut på intranettet og i P360. Forslag til vedtak: Møtebok fra KLU møtet 10. februar 2015 godkjennes. Stavanger, Bjarte Hoem Fung. Utdanningsdirektør Saksbehandler: Stig Selmer Anderssen 1/1

3 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 16/ mars 2015 KLU 16/15 Budsjettinnspill for budsjettåret 2016 Vedtakssak (P360 15/02008) Saken gjelder: Innspill fra utvalget til institusjonens årlige budsjetteringsprosess. Bakgrunn Både utvalgets mandat 1 og universitets og høyskoleloven forutsetter at Kvalitets og læringsmiljøutvalget (KLU) skal bidra til at ansvaret for lærings og studiemiljø oppfylles. Dette gjøres blant annet gjennom at utvalget gir de råd som er nødvendige for at lærings og studiemiljøet sikres og har den påkrevde utvikling 2. Dette gjøres for det enkelte år gjennom utvalgets planer og rapporter. For tiltak med budsjettmessig konsekvens ut over inneværende planperiode, må styret gis råd om budsjettdisponeringer som den neste periodes tiltak vil ha behov for. Fristen for slike budsjettinnspill er satt til 1. mai 2015 for innspill med virkning på budsjettet for Som innspill til budsjetteringsprosessen i 2013 vedtok utvalget 3 å be styret styrke universell utforming som strategi for bedre læringsmiljø gjennom utarbeiding av retningslinjer/veileder for universell utforming samt å prioritere utviklingen av det digitale læringsmiljøet. Som innspill til budsjetteringsprosessen i 2014 vedtok utvalget 4 å be styret opprette studentombud i 50 % stilling, å fastsette utvalgets framlegg til handlingsplan for universell utforming samt å sikre budsjettrom for et antall av tiltakene fra denne, å etablere bedre opplæring av studentrepresentanter og sikre at det foreligger budsjettrom for dette, samt å gjennomføre følgeforskning på digitalt læringsmiljø og sikre at det foreligger budsjettrom for dette. Styret opprettet studentombud i 50 % stilling i sak US 96/14, der styret også ba om at behovet for et studentombud på 100 % skulle utredes og fremlegges når ombudets funksjon ble evaluert. Utvalget bestemte i sak KLU 40/14 at handlingsplan for universell utforming skulle omforenes med handlingsplan for tilrettelegging. Den omforente plan for universell utforming og tilrettelegging ble vedtatt av styret i sak US 14/15. Også punktene om opplæring av studentrepresentanter og følgeforsking på digitalt læringsmiljø er ivaretatt, og sistnevnte er også innlemmet i «UiS Veikart » Plan for arbeidet Som i fjor er marsmøtet det siste før fristen for innspill til budsjetteringsprosessen utgår. Utdanningsdirektøren vil derfor legge opp til en prosess for oppfølging av saken utenom møtene, tilsvarende den som ble brukt i fjor, men der det benyttes et mye enklere opplegg. Utdanningsdirektøren vil også ta utgangspunkt i at mange av sakene utvalget har vært opptatt av er innlemmet i institusjonens tverrgående handlingsplan (som behandlet av universitetsstyret i sak US 14/15), der også «UiS Veikart » inngår, slik at utvalgets innspill på de områdene som faller inn under tverrgående handlingsplan kan relateres direkte til dokumentene som allerede foreligger i tilknytning til handlingsplanen. 1 Sist vedtatt i styresak US 73/11. 2 Universitets og høyskoleloven I sak KLU 15/13 4 I sak KLU 15/13 1/2

4 Som i fjor inviterer Utdanningsdirektøren utvalgets medlemmer til å diskutere hva som bør inngå i budsjettinnspill fra utvalget. Utdanningsdirektøren vil spesielt peke på nytteverdien av at medlemmene utarbeider konkrete innspill, og at disse bringes med til møtet 5. I etterkant av møtet vil det utarbeides et innspilldokument som så behandles av medlemmene utenfor møtet etter samme mønster som i fjor (men i en enklere prosess). Det endelige innspillnotat fastsettes deretter av utvalgets leder i samråd med Prorektor og utvalgets sekretær, og oversendes universitetets Økonomidirektør innen den oppsatte frist. Forslag til vedtak: Utvalget ber om at det utarbeides et innspillnotat i tråd med saksframlegget og møtets behandling av saken, med påfølgende forenklet behandling utenfor møte. Utvalget ber om at innspillnotatet oversendes Økonomidirektøren når utvalgets leder, sekretær samt Prorektor enes om notatets form og et innhold. Stavanger, Bjarte Hoem Fung. Utdanningsdirektør Saksbehandler: Stig Selmer Anderssen 5 Dersom slike forslag oversendes utdanningsdirektøren eller saksbehandleren for saken, vil utvalgets sekretær sørge for at kopier til utvalgets medlemmer vil være tilgjengelig på møtet. 2/2

5 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 17/ mars 2015 KLU 17/15 Kvalitetssystemet ved UiS Vedtakssak (P360 15/02008) Saken gjelder: Justering av den vedtatte revisjon av kvalitetssystemet ved UiS. Bakgrunn Til sak KLU 41/14 om ny versjon av kvalitetssystemet fulgte et notat fra universitetets kvalitetskontor 1 som beskrev bakgrunnen for at det syntes maktpåliggende å utarbeide en ny formell beskrivelse av institusjonens kvalitetssystem. Det sentrale moment var at det nå forelå behov for en formell beskrivelse av systemet som i større grad samsvarte med det system som var i bruk (i tråd med den beskrivelse av arbeidet med kvalitet og bruk av systemet som ble gitt i sluttrapporten fra Arbeidsgruppe for utvikling av kvalitetssystemet AGKS). I saksframlegget ga Utdanningsdirektøren sin tilslutning til dette, og det var bred enighet i utvalget både om at et slikt behov forelå, og om den foreslåtte arbeidsform der en egen arbeidsgruppe skulle utarbeide forslag til en slik revidert formell beskrivelse. Kvalitets og læringsmiljøutvalget gjorde følgende vedtak: Kvalitets og læringsmiljøutvalget ber Utdanningsdirektøren legge fram for styret en sak der styret inviteres til å nedsette en arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide et forslag til ny formell beskrivelse av universitetets kvalitetssystem. Utvalget bør være bredt sammensatt av prorektor, 2 representanter fra UU og KLU samt en representant fra kvalitetskontoret og en kvalitetskoordinator. Gruppens forslag sendes på høring og behandles i fakultetenes kvalitetsutvalg. Gruppen legger frem sitt forslag for styret før sommeren Rådet ble lagt fram for styret i sak US 71/14 «Revisjon av kvalitetssystemet», der styret vedtok å be «Universitetsdirektøren i samråd med Rektor om å nedsette en arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide et forslag til ny formell beskrivelse av universitetets kvalitetssystem i tråd med råd gitt av universitetets kvalitets og læringsmiljøutvalg i sak KLU 41/14.» Oppfølging og status Etter styrets vedtak er det arbeidet med mandat i tråd med oppdraget. Mandatet er allikevel ikke fastsatt av Universitetsdirektøren enda, med bakgrunn i flere samvirkende forhold. Sammenfallende i tid opplever vi at vår omverden er i rask endring på en rekke områder. Status er nå at både prorektor, prodekanmøtet og Kvalitetskontoret anser at revisjonen ikke bør avgrenses til systemets formelle beskrivelse, men at det må lages en ny og helhetlig beskrivelse som omfatter både brukssystemet og det formelle systemet, og at det er denne helhetlige beskrivelse som både må samsvare med de formelle rammer som foreligger, og arbeidet med kvalitet slik det utføres i praksis, både slik forholdene er i dag, og slik de avtegner seg på kort og middels sikt. Samtidig må den helhetlige beskrivelsen gis en form som gjør det mulig å justere systemet på en effektiv måte, både når det gjelder endringer i formelle rammebetingelser og når det gjelder endringer i hvordan arbeidet med kvalitet best kan gjennomføres i praksis. Til denne saken er Kvalitetskontoret invitert til å gi en kortfattet oversikt over endringene i formelle rammebetingelser det vil være nødvendig å ta hensyn til i dette arbeidet, samt andre forhold som vil kunne ha stor innvirkning på hvilken form og hvilket innhold en slik helhetlig beskrivelse skal ha. Det vil være en konsekvens av overstående at den frist utvalget satte for arbeidet i sak KLU 41/14 nå synes urealistisk, og at dette i høyeste grad vil gjelde dersom arbeidsoppgavene gjøres mye mer omfattende enn 1 Sak KLU 41/14, Vedlegg 1: «Ny versjon av den formelle beskrivelse av universitetets kvalitetssystem» 1/2

6 hva som inngikk i sak KLU 41/14. En påregnelig praktisk konsekvens vil være at arbeidsgruppens deltakere i noen grad vil måtte fristilles fra sitt øvrige arbeid. Forslag til vedtak: Kvalitets og læringsmiljøutvalget ber om at mandatet for arbeidsgruppen som nedsettes i tråd med styrets vedtak i sak US 71/14 ikke avgrenses til kun å omfatte systemets formelle beskrivelse. Utvalget ber Utdanningsdirektøren ta opp saken med Universitetsdirektøren, herunder også vurdering av om saken må tas opp med styret på nytt dersom presiseringen formelle strykes. Stavanger, Bjarte Hoem Fung. Utdanningsdirektør Saksbehandler: Stig Selmer Anderssen 2/2

7 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 18/ mars 2015 KLU 18/15 Tema for årets fellesseminar Vedtakssak (P360 15/02008) Saken gjelder: Valg av tema for årets fellesseminar for Utdanningsutvalget og Kvalitets og læringsmiljøutvalget. Bakgrunn Fellesseminaret mellom Utdanningsutvalget og Kvalitets og læringsmiljøutvalget ble avholdt første gang høsten 2012, og den gode mottakelsen av seminaret har medført at dette nå er blitt en fast årlig foreteelse. Utvalgenes erfaring har vært at seminaret fungerer best når det legges til begynnelsen av høstsemestret, i forkant av høstens første møte i de to utvalg. En slik plassering i kalenderen gir blant annet nyankomne medlemmer i de to utvalg en litt mer overkommelig inngang til utvalgsarbeidet. Plan, tema og opplegg De to utvalg har fastsatt datoen for fellesseminaret 2015 til onsdag 26. august Med basis i innspillene fra de to utvalg, organiseres dagen som et kombinert kurs og seminar. Fram til lunsj blir det en gjennomgang (lynkurs) for nye utvalgsmedlemmer om rolle, arbeidsform og aktiviteter i de to utvalgene. Dette vil være rettet spesielt mot studentrepresentantene, men vil rimeligvis være like relevant for andre nye medlemmer. Fra lunsj og utover blir det fellesseminar der hovedtrekkene fra tidligere seminarer er beholdt, og der vi samtidig benytter de erfaringene vi så langt har gjort oss med tanke på hva som fungerer godt og hva som fungerer mindre godt av format og innhold. Fjorårets opplegg rundt forslag og nominering var et som fungerte, men som allikevel ikke fungerte imponerende godt. For årets seminar har utdanningsdirektøren derfor lagt opp til følgende noe enklere ordning: 1. StOr leder og Utdanningsdirektør går sammen med Prorektor gjennom aktuelle tema, og velger ut et mindre antall (to eller tre) av disse som mulige tema for årets fellesseminar. 2. De utvalgte tema presenteres for de to utvalg, og hvert utvalg nominerer ett av temaene. 3. Prorektor og StOr leder fastsetter i samråd med Utdanningsdirektør tema for årets fellesseminar med utgangspunkt i nominasjonene som er gjort i de to utvalg. Under punkt 1 er man landet på tre mulige tema for årets fellesseminar: Internasjonalisering hjemme, Digital eksamen og utvalgenes roller i forhold til dette, Den nye versjonen av det høyere europeiske utdanningsområdet sin «grunnlov» som blir vedtatt nå i mai. Disse tre presenteres hver for seg nedenfor. Internasjonalisering hjemme I styresak US 12/15 nå i mars ble resultatene fra de fire institusjonelle utviklingsprosjektene i universitetets tverrgående handlingsplan lagt fram for styret. Det ene av disse prosjektene angikk internasjonalisering, og her var mandatet blant annet å gi «minimumskrav for hvordan studenter som ikke benytter seg av tilbud om internasjonal utveksling likevel kan tilegne seg internasjonal kompetanse 1/3

8 (internasjonalisering hjemme)». Arbeidsgruppen landet på følgende krav: «Mulighetene er mange 1 og hva som fungerer best vil variere for det enkelte studieprogram. Det er viktig at det framgår tydelig i studieplanen hvordan disse eller andre internasjonale komponenter er med på å styrke kvaliteten og den internasjonale dimensjonen i læringsutbyttet i studieprogrammet.» Som tema for fellesseminaret vil det kunne arbeides med hvordan man kan se for seg at dette implementeres i praksis, men ikke minst hvordan utvalgene skal kunne vurdere slik implementering, og om implementeringen bidrar tilfredsstillende til å løse oppgaven styret har gitt oss. Har enhetene skaffet seg verktøyene de trenger for å vise hvordan internasjonaliseringen hjemme styrker studieprogrammenes kvalitet? For å vise hvordan den internasjonale dimensjon i læringsutbyttet er styrket? På fellesseminaret vil det være aktuelt å se både på hvordan studienes innhold så vel som læringsmiljøet skulle kunne bidra til et slikt internasjonalt tilsnitt. Universitets og høyskoleloven legger oppfølging av læringsmiljøet til Kvalitets og læringsmiljøutvalget, og styret har delegert akkreditering/reakkreditering til Utdanningsutvalget. Hvordan kan styrets strategi for internasjonalisering hjemme følges bedre opp også i oppfølgings og akkrediterings /reakkrediteringsprosessene i utvalgene? Digital eksamen og utvalgenes roller i forhold til dette Ved UiS er det DigX prosjektet som skal bringe digital eksamen fra pilotuttesting til et ordinært tilbud på linje med våre øvrige eksamenstilbud, og UiS strategiens «Veikart » for læringsmiljøet, undervisningsformene og den digitale utviklingen har mål og flere tiltak rettet mot digital eksamen og gjennomføringen av DigX prosjektet. Både våre egne erfaringer samt erfaringene man har gjort seg blant annet ved Universitetet i Agder tyder på at digital eksamen presenterer oss både for et sett problemer som er annerledes enn dem vi er kjent med fra papireksamen, og et sett muligheter som er annerledes enn de mulighetene papireksamen gir oss. Siden digital eksamen innvirker både på studienes læringsmiljø og på studienes læringsinnhold, vil begge utvalgene etter sine mandater måtte forholde seg til denne omleggingen. Spørsmål som er aktuelle i den forbindelse vil være: Hvordan innvirker omleggingen til digital eksamen på utvalgenes arbeid (etter mandatene og den praksis utvalgene har etablert)? Vil omleggingen kunne medføre behov for endringer i utvalgenes mandater og/eller praksis? Hvilken omlegging er det i så fall snakk om, og hvordan bør den gjennomføres? Den nye versjonen av det høyere europeiske utdanningsområdets grunnlov. Det europeiske høyere utdanningsområdet (EHEA) ble en realitet for fem år siden (i mars 2010), og Norge er ett av de 47 landene som har forpliktet seg til å følge EHEA på nasjonalt nivå. En sentral komponent i dette er «European Standards and Guidelines» (ESG) som ble fastsatt i Bergen i 2005, og justert i ESG er det nærmeste vi kommer en grunnlov innen EHEA. Mye har skjedd siden utformingen av ESG, og ministerkonferansen i Bucharest i 2012 ga den såkalte E4 gruppen 2 i oppdrag å utarbeide en full revisjon av ESG. Oppdraget denne gang gjaldt ikke bare klarhet, brukbarhet, anvendelighet og nytte, men også omfang og rekkevidde. E4 gruppens nye ESG ble godkjent av oppfølgingsgruppen for Bolognaprosessen (BFUG) i september 2014, og blir lagt fram for ministrene i EHEA landene 14. og 15. mai Det er ingen som ser for seg at et slikt BFUG godkjent framlegg ikke blir vedtatt av ministrene. 1 Det kan være Internasjonale studenter i studieprogrammet, Internasjonale gjesteforelesere, emner med fremmedspråklig undervisning, internasjonalt pensum, nye innovative læringsmetoder, Internasjonalt ansatte, International week / workshop, internasjonal praksis eller krav om å levere arbeidsoppgave på et fremmedspråk, med flere. 2 E4 gruppen omfatter ENQA, ESU, EUA og EURASHE. 2/3

9 Så hva betyr dette for UiS? Ikke minst, hva betyr det for de to utvalgene som har den sentrale oppfølgingsoppgaven i forhold til disse endringen? Er endringene så store som mange vil ha det til, eller er det mer en justering, slik vi så det i 2009, der kun ble nødvendig med mindre tilpassinger lokalt hos oss? Og ikke minst: Gir den nye grunnloven oss muligheter til å oppfylle vår strategi og våre oppgaver på nye måter enn gjennom dem vi hittil har hatt? Hvilke innovasjoner ville vi i så fall ønske oss, og når skulle vi kunne implementere dem? Utdanningsdirektøren inviterer utvalgenes medlemmer til å diskutere de tre foreslåtte temaene, og til å nominere ett av dem, og til å rangere de tre temaforslagene. Informasjon om hvilket tema utvalget har nominert og hvordan utvalget har rangert de tre forslagene vil bli videreformidlet til Utdanningsutvalgets tilsvarende behandling av tema for fellesseminaret på utvalgets møte 25. mars. I etterkant av behandlingen i de to utvalg fastsetter Prorektor og StOr leder i samråd med Utdanningsdirektør hva som skal være tema for årets fellesseminar, med utgangspunkt i nominasjonene og rangeringene som er gjort i utvalgene. Forslag til vedtak: KLU nominerer [Internasjonalisering hjemme / Digital eksamen og utvalgenes roller / Den nye versjonen av European Standards and Guidelines] som tema for årets fellesseminar. Utvalget rangerer [Internasjonalisering hjemme / Digital eksamen og utvalgenes roller / Den nye versjonen av European Standards and Guidelines] som tema nummer to av de tre. Stavanger, Bjarte Hoem Fung. Utdanningsdirektør Saksbehandler: Stig Selmer Anderssen 3/3

10 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 19/ mars 2015 KLU 19/15 «Samrådsgruppa for læring og undervisningsstøtte» (P360 15/02008) Saken gjelder: Orientering om universitetets samrådsgruppe for læring og undervisningsstøtte. Bakgrunn Samrådsgruppa for læring og undervisningsstøtte har en viktig rolle i arbeidet med studiekvalitet å gjøre, og er i flere sammenhenger blitt trukket fram som et organ som også kunne ha en rolle i forhold til oppfølgingen av «UiS Veikart », som nå er behandlet av styret. Om saken Det er Eilef J. Gard som er sekretær for samrådsgruppa. Eilef vil på møtet orientere om gruppas bakgrunn, rolle og status. Han vil også peke på mulige forbindelseslinjer til KLU, og skissere hvilken rolle han fra sitt ståsted kan se for seg at samrådsgruppa skulle kunne ha i oppfølgingen av «UiS Veikart ». Stavanger, Bjarte Hoem Fung. Utdanningsdirektør Saksbehandler: Stig Selmer Anderssen 1/1

11 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 20/ mars 2015 KLU 20/15 Nasjonale deleksamener Vedtakssak (P360 15/02008) Saken gjelder: Nasjonale deleksamener. Bakgrunn Fra departementet har universitetet mottatt invitasjon til høring om nasjonale deleksamener. Dette angår i første omgang rammeplanbaserte utdanninger, og er planlagt i neste omgang å gjelde alle utdanninger. Dette krever i så fall lovendring, siden det krever at noe av den myndighet som etter dagens lov ligger hos institusjoner og fagmiljøer i stedet flyttes over til departementet. Om saken Det er lagt opp til et todelt framlegg. I første del orienterer Utdanningsavdelingen kort om hvordan UiS håndterer og behandler denne høringssaken. I andre del gir Kvaltetskontoret et kanskje noe unyansert bilde på hvordan dette kan tenkes å innvirke på studiekvaliteten. Dette vil være et framlegg som har som sitt primære mål å yppe til debatt både blant studenter og vitenskapelig ansatte, og kanskje også blant de administrativt tilsatte blant medlemmene. Ønsket er altså å skape debatt, og håpet er at det som måtte finnes av sprengstoff i saken kommer fram selv om presentasjonen gjøres av Kvalitetskontoret. Forslag til vedtak: Kvalitets og læringsmiljøutvalget ber Prorektor og Utdanningsdirektør om å arbeide for at utvalgets vurderinger slik de kom fram i debatten kommer med i universitetets videre behandling av høringssaken. Stavanger, Bjarte Hoem Fung. Utdanningsdirektør Saksbehandler: Stig Selmer Anderssen Vedlegg: KLU Vedlegg Invitasjon til høring om nasjonale deleksamener endring i forskrifter om ramme _3_0 (2) KLU Vedlegg 2 Høringsbrev nasjonale deleksamener (861161)(248813). 1/1

12 Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen KLU Vedlegg Invitasjon til høring om nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om ramme _3_0 (2) - side 1 NOTAT MED OPPFØLGING Til: Det samfunnsvitenskaplige fakultet,det teknisk-naturvitenskaplige fakultet,det humanistiske fakultet Sak: 15/ Dato: Invitasjon til høring om nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelæreutdanningene for trinn og trinn, rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for regnskap og revisjon Regjeringen har bestemt at det skal innføres nasjonale deleksamener i enkelte fag i høyere utdanning. NOKUT har fått i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie og et pilotprosjekt for gjennomføring av nasjonale deleksamener innenfor enkelte profesjonsfag. Piloten skal gjennomføres i løpet av I pressemelding av 10. desember 2014 har NOKUT offentliggjort at bachelorstudiene i sykepleie, regnskap og revisjon samt begge grunnskolelærerutdanningene er valgt ut. Kunnskapsdepartementet tar sikte på å sende på høring et forslag til ny bestemmelse i universitets- og høyskoleloven i løpet av høsten 2015, som vil gi en generell hjemmel til å pålegge institusjoner og eller fagmiljøer å avholde en slik eksamen. Universitets- og høyskoleloven 3-2 andre ledd gir departementet myndighet til å fastsette nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger. Dette er et lovfestet unntak fra utdanningsinstitusjonens faglige frihet, som innebærer at departementet allerede nå har lovhjemmel til å pålegge rammeplanstyrte utdanninger å gjennomføre nasjonale deleksamener. De utdanningene som nå er valgt ut til å delta i den første gjennomføringen av nasjonale deleksamener, er alle styrt av rammeplaner, gitt som forskrifter. For utdypning av forslag til gjennomføring av nasjonale deleksamener og hvordan disse kan inngå i vurderingsarbeidet, se vedlagt høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet ( ). Departementets høringsfrist er 4. mai For å koordinere et felles høringsinnspill fra UiS, settes den interne fristen til 27. april Høringsinnspill sendes til utdanningsavdelingen v/ Marit Cecilie Farsund. Kristofer Henrichsen utdanningsdirektør Marit Cecilie Farsund rådgiver Saksbehandler: Marit Cecilie Farsund Side 1/1

13 KLU Vedlegg 2 - Høringsbrev nasjonale deleksamener (861161)(248813) - side 1 Adressater ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/ Høringsbrev: Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7.trinn og trinn, rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon Kunnskapsdepartementet kan, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr annet ledd, fastsette nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger. Departementet har med hjemmel i denne bestemmelsen fastsatt rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn, rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon. Om nasjonale deleksamener Regjeringen har bestemt at det skal innføres nasjonale deleksamener i enkelte fag i høyere utdanning. I punkt 5.5 i regjeringens strategi Lærerløftet, som ble lagt frem 30. september 2014, heter det: På basis av nye rammeplaner for grunnskolelærerutdanningene vil det bli innført nasjonale deleksamener i utvalgte fag. NOKUT har fått i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie og et pilotprosjekt for gjennomføring av nasjonale deleksamener innenfor enkelte profesjonsfag. Piloten skal gjennomføres i løpet av I pressemelding av 10. desember 2014 har NOKUT offentliggjort at bachelorstudiene i sykepleie, regnskap og revisjon samt begge grunnskolelærerutdanningene er valgt ut. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Karin Helle 0032 Oslo Org no

14 KLU Vedlegg 2 - Høringsbrev nasjonale deleksamener (861161)(248813) - side 2 I grunnopplæringen har nasjonale prøver vært benyttet i flere år, og det har bidratt til nyttig kunnskap om tilstanden i norsk skole. Nasjonale deleksamener i høyere utdanning vil gi fagmiljøene anledning til å sammenlikne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, noe som kan bidra til å utvikle fagmiljøene. Det vil også gi institusjonene, myndigheter og andre aktører bedre informasjon om studentenes kunnskapsnivå. Nasjonale deleksamener vil kunne virke tillitvekkende for samfunnet, fordi kunnskapen måles på en enhetlig måte ved alle institusjoner. Resultatene fra prøvene vil i tillegg gi studenter og nye søkere bedre og sammenlignbar informasjon om det faglige nivået ved studiestedene. Nærmere om forslag om endring av forskrift om rammeplaner Etter universitets- og høyskoleloven 1-5 har utdanningsinstitusjonene faglig frihet. Dette innebærer at det er nødvendig med hjemmel i lov for å pålegge utdanningsinstitusjonene å innføre nasjonale deleksamener Kunnskapsdepartementet tar sikte på å sende på høring et forslag til ny bestemmelse i universitets- og høyskoleloven i løpet av høsten 2015, som vil gi en generell hjemmel til å pålegge institusjoner og eller fagmiljøer å avholde en slik eksamen. Universitets- og høyskoleloven 3-2 andre ledd gir departementet myndighet til å fastsette nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger. Dette er et lovfestet unntak fra utdanningsinstitusjonens faglige frihet, som innebærer at departementet allerede nå har lovhjemmel til å pålegge rammeplanstyrte utdanninger å gjennomføre nasjonale deleksamener. De utdanningene som nå er valgt ut til å delta i den første gjennomføringen av nasjonale deleksamener, er alle styrt av rammeplaner, gitt som forskrifter. Departementet foreslår å ta inn en bestemmelse om nasjonal deleksamen i følgende rammeplaner: Forskrift om rammeplan av 1. mars 2010 for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for sykepleierutdanning av 25. januar 2008 nr. 128, Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon av 27. juni 2012 nr Om bestemmelsen Departementet foreslår at en likelydende bestemmelse tas inn i alle tre forskrifter. En nasjonal deleksamen kan være en integrert del av en ordinær eksamen, som teller i den avsluttende vurderingen av et helt emne eller i deler av et emne (integrert deleksamen). En nasjonal deleksamen kan også være en vurdering som gjøres utenom de ordinære vurderingene (isolert deleksamen). En isolert deleksamen kan omfatte hele eller deler av et emne. Side 2

15 KLU Vedlegg 2 - Høringsbrev nasjonale deleksamener (861161)(248813) - side 3 Ved flere profesjonsutdanninger er det ulik oppbygging av studiet, avhengig av hvilken institusjon som tilbyr utdanningen. Det vil si at de ulike elementene i utdanningene ikke nødvendigvis kommer på samme tid. Dette er momenter som må telle med i en samlet vurdering av hvilken variant av deleksamen som velges i For at nasjonale deleksamener skal oppfylle sin hensikt, er det viktig at alle studenter som tar faget også avlegger den nasjonale deleksamenen. Den må derfor være obligatorisk. For å sikre at gjennomføringen blir best mulig er det viktig at resultat fra nasjonal deleksamen enten teller med i endelig karakter eller at karakteren fra nasjonal deleksamen synliggjøres på vitnemålet. Det foreslås derfor en hjemmel for departementet til å bestemme at karakter på nasjonal deleksamen skal fremkomme på vitnemålet. Krav til eksamen, klage og sensur og lignende i universitets- og høyskoleloven gjelder også for nasjonale deleksamener. Nasjonale deleksamener skal holdes på samme tidspunkt i det enkelte fag. For å sikre at bedømmelsen av studentenes prestasjoner blir likest mulig vil det bli lagt vekt på standardisering av prøvene. Forslag til endring i forskrifter: Forskrift om rammeplan for sykepleierutdanning: Ny 6 vil lyde: Departementet kan bestemme at det skal avholdes nasjonale obligatoriske deleksamener, og om resultatet skal føres på vitnemålet. Gjeldende 6, 7 og 8 blir ny 7, 8 og 9. Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon: Ny 5 vil lyde: Departementet kan bestemme at det skal avholdes nasjonale obligatoriske deleksamener, og om resultatet skal føres på vitnemålet. Gjeldende 5 blir ny 6. Side 3

16 KLU Vedlegg 2 - Høringsbrev nasjonale deleksamener (861161)(248813) - side 4 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn: Ny 5 vil lyde: Departementet kan bestemme at det skal avholdes nasjonale obligatoriske deleksamener, og om resultatet skal føres på vitnemålet. Gjeldene 5 blir ny 6, gjeldende 6 blir 7. Ikrafttredelse: Departementet foreslår at endringer i forskriftene trer i kraft fra 1. august Høringssvar og frist: Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet, fortrinnsvis pr. e-post til Høringsfristen er 4. mai Med hilsen Rolf L. Larsen (e.f.) avdelingsdirektør Karin Helle Seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Side 4

17 KLU Vedlegg 2 - Høringsbrev nasjonale deleksamener (861161)(248813) - side 5 Adresseliste: Arbeids- og sosialdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Finansdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Utenriksdepartementet Universiteter og høyskoler Private høyskoler Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høgskoler Norges forskningsråd NOKUT Riksrevisjonen Utdanningsdirektoratet Regionale helseforetak Helsedirektoratet Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Statens helsetilsyn Norsk Studentunion Pedagogstudentene i Utdanningsforbund NSF student KS Utdanningsforbundet Forskerforbundet Norsk Lektorlag Norsk Skolelederforbund Skolenes landsforbund Lærernes Yrkesforbund Norges Sykepleieforbund Econa NTL Fagforbundet UNIO LO Akademikerne YS Næringslivets Hovedorganisasjon Virke Abelia Utdanning.no Norsk senter for Menneskerettigheter Norsk Presseforbund Steinerskolen i Norge Side 5

18 KLU Vedlegg 2 - Høringsbrev nasjonale deleksamener (861161)(248813) - side 6 Sosialistisk studieforbund Side 6

19 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 21/ mars 2015 KLU 21/15 Evaluering av utvalgene undervegsrapport Vedtakssak (P360 15/02008) Saken gjelder: Evaluering av utvalgene - undervegsrapport. Bakgrunn Kvalitets og læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget har hver for seg vedtatt at det skal gjøres en felles evaluering av utvalgenes funksjon og arbeid. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal gjennomføre evaluering av de to utvalgene, og arbeidsgruppen er bedt om å legge fram en midtveisrapport til de to utvalgenes møter i mars Det er denne midtveisrapport som nå legges fram for utvalget. Midtveisrapporten gir en oversikt over arbeidet i gruppen så langt og hvilke planar som er lagt for det videre arbeidet. Gruppen vil gi sine konklusjoner og tilrådinger i den endelige rapporten, som vil bli lagt fram for utvalgene i møtene 26. og 27. mai. Forslag til vedtak: Utvalget tar arbeidsgruppens midtveisrapport til orientering, og ser fram til at den endelige rapport legges fram for utvalget på møtet i mai. Stavanger, Bjarte Hoem Fung. Utdanningsdirektør Saksbehandler: Stig Selmer Anderssen Vedlegg: KLU Vedlegg 1 Midtvegsrapport frå arbeidsgruppa 1/1

20 KLU Vedlegg 1 - Midtvegsrapport frå arbeidsgruppa - side 1 Evaluering av Kvalitets og læringsmiljøutvalet og Utdanningsutvalet Midtvegsrapport Bakgrunn Kvalitets- og læringsmiljøutvalet og Utdanningsutvalet har kvar for seg vedteke at det skal gjerast ei felles evaluering av utvala sin funksjon og arbeid. KLU gjorde fylgjande vedtak i møte 20. mai i år: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget ber om at utvalgets funksjon og arbeid evalueres i tråd med den framlagte modell og plan. Tilsvarande gjorde UU fylgjande vedtak i møte 21. mai: Utdanningsutvalet godkjenner framlegget til modell og plan for evaluering av utvalet sin funksjon og arbeid. Vedtaka i dei to utvala har bakgrunn i fellesseminaret 7. januar i år, der utvala gjorde ei enkel sjølvevaluering av begge utvala sitt arbeid i høve til mandata for utvala. Dette kan vera eit fyrste steg på ei slik evaluering. KLU og UU handsama også sak om evaluering i møta 25. og 26. mars. Det vert vist til sak KLU 14/14 og 30/14 og UU 15/14 og 24/14, og elles til referat frå fellesseminaret 7. januar. Det vart sett ned ei arbeidsgruppe som skal gjennomføra evaluering av dei to utvala med fylgjande mandat, målsetjingar og tidsplan: Mandatet til arbeidsgruppa Arbeidsgruppa skal - evaluera utvala sin funksjon i høve til mandata, medrekna rollefordelinga mellom utvala - evaluera utvala sine arbeidsformer og kommunikasjonen mellom utvala og mellom utvala, sekretariatet og einingar ved universitetet - vurdera om der er behov for å revidera mandata og/eller samansetjinga for utvala, på bakgrunn av lover, regelverk og strategidokument slik dei nå ligg føre - evaluera opplæringa av nye medlemer i utvala Mål Arbeidsgruppa skal leggja fram ein rapport frå evalueringsarbeidet og framlegg til endringar i utvala sin funksjon og arbeidsformer, basert på funna frå evalueringa. Samansetjing Arbeidsgruppa har fylgjande samansetjing: UU KLU Fakulteta Studentrepresentant Marianne Gjerlaugsen, rådgjevar SV fakultetet Aslaug Margareth Lunde, kontorsjef HUM fakultetet Helge Bøvik Larsen, professor TN fakultetet Merete Myhra

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 39/16 Plan for utvalet sitt arbeid 2017 Saksnr: 15/06435-2 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, utdanningsdirektør Møtedag: 16.11.2016 Informasjonsansvarlig: Veslemøy

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 Universitetet i Stavanger Styret US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 ephortesak: 10/3636 Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø Møtedag: 25. november 2010 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

HØRING Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger ved Samisk høgskole

HØRING Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger ved Samisk høgskole I hht. liste Deres ref Vår ref Dato 200902348-/aag 10.12.2009 HØRING Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger ved Samisk høgskole På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 37/15 Årsrapport 2014 Utdanningsutvalget Saksnr: 15/01413-1 Saksansvarleg: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 12.03.2015

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.:15/ Dato:

Deres ref.: Vår ref.:15/ Dato: Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.:15/00947-5 Dato: 29.04.2015 Høring - Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskaplige fakultet Kvalitetsutvalget REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET Torsdag 18. juni 2009, rom C-334, Kjølv Egelands hus, kl 09.00-11.15 Tilstede: Medlemmer

Detaljer

Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Stavanger - Årsrapport Kapittel 3: Utvalgets rapport for 2016

Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Stavanger - Årsrapport Kapittel 3: Utvalgets rapport for 2016 Side 1 av 5 Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Stavanger - Årsrapport 2016 - Kapittel 3: Utvalgets rapport for 2016 Kapittel 3 gir en kort oversikt over mål og planer fra «Plan for utvalgets arbeid

Detaljer

Kvalitets og læringsmiljøutvalget (KLU)

Kvalitets og læringsmiljøutvalget (KLU) Universitetet i Stavanger Møtebok (P360: 15/05956) Utvalg: Møtested: Kvalitets og læringsmiljøutvalget () Arne Rettedals hus, AR T 401, 4.etg. Styrerommet Dato: tirsdag 10. november 2015, kl. 1300 1500

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 93/13 UiS årsrapportering for arbeidet med kvalitet ephortesak: 2011/5242 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 27.11.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Vedlegg UU 38/14 Evaluering av Kvalitets- og læringsmiljøutvalet og Utdanningsutvalet Bakgrunn Kvalitets- og læringsmiljøutvalet og utdanningsutvalet har kvar for seg vedteke at det skal gjerast ei felles

Detaljer

Møtebok. frå. Utdanningsutvalet

Møtebok. frå. Utdanningsutvalet Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok frå Utdanningsutvalet Møtestad: Arne Rettedals hus, T-401 Tid: 11.11.2015 kl. 9:00 11.30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Bartlett, Magne Bjørheim, Sindre Gjerlaugsen,

Detaljer

Arbeidsprosesser og rutiner for. utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU)

Arbeidsprosesser og rutiner for. utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Arbeidsprosesser og rutiner for utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Utdanningsavdelingen ved Universitetet i Stavanger, mai 2013 1. INNLEDNING... 2 1.1. BAKGRUNN... 2 1.2

Detaljer

Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/2988 Dato 14.06.2017 Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag

Detaljer

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/5214-23.06.2016 Høring om endringer i opplæringsloven Oppstart av grunnskoleopplæring og mulighet for dispensasjon Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/6314-10.03.15 Høring - forskrift om register for utestengte studenter - RUST Stortinget vedtok endringer i universitets- og høyskoleloven 10. juni 2014, jf. Prop.

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Utval Utvalssak Møtedato Utdanningsutvalet UU 08/15 11.02.2015 UU 08/15 Forlenging av utdanningsutvalet sin periode (2015/) Bakgrunn På grunn av dei pågåande vurderingane om mogeleg fusjon med Høgskolen

Detaljer

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen Universitetet i Stavanger Styret US 34/10 Doktorgradsutvalgene - mandat og sammensetning ephortesak: 2010/799 Møtedag: 25.03.10 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Detaljer

Til høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning. Nr. Vår ref Dato F /

Til høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning. Nr. Vår ref Dato F / Rundskriv Til høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning Nr. Vår ref Dato F-02-17 16/6804 10.03.2017 FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING. RUNDSKRIV MED MERKNADER. Departementet

Detaljer

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/4099-20.04.2016 Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtereferat Møtereferat fra Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, dekankontor D-329 Tid: 30.04.2014, kl. 13:00-14:30

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 10/17 Møtebok frå utdanningsutvalet 15.02.2017 Saksnr: 15/01302-48 Saksansvarleg: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: 23.05.2017 Informasjonsansvarleg:Veslemøy

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 KLU 25/15 Godkjenning av innkalling til møtet 26. mai 2015

Detaljer

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universiteter og høyskoler NOKUT NSO Deres ref Vår ref Dato 13/2783-04.02.15 Endring av forskrift om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. februar 2010 forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning HORDALAND FYLKESKOMMUNE Høringsinstanser DET KONGELIGE, ^ ^,,,,^ / KUNNSKAPSDEPARTEMENIf Saknr.,^w %? 7/^?K Dok.nr. / 1 5 SEPT. 2009 Arkivnr. 5"é^ Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200900697 1L09.09

Detaljer

Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU)

Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Universitetet i Stavanger Møtebok (P360: 15/02674) Utvalg: Møtested: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget () Arne Rettedals hus, AR T-401, 4.etg. Styrerommet Dato: tirsdag 26. mai 2015, kl. 1300-1500 Faste

Detaljer

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Adressater i henhold til vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 13/3931 23.08.13 Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 18/17 Tilleggsbestemmelse til regler og vilkår for innvilgelse av permisjon fra studiet Saksnr: 17/01568-7 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT.... fl,., HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hønngsmstanser i følge liste Eksp. 2 2 HOV, 2007 Deres ref Vår ref j U. off. Dato 200704130-/BRS "'""" 21.11.2007 Saksh - Høring - Forslag

Detaljer

US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger

US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger Styret US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger ephortesak: 2010/1459 Møtedag: 10. juni Saksansvarlig: Kristofer R. Henrichsen Informasjonsansvarlig: Kristofer R. Henrichsen Saken gjelder: Det

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalet. Innkalling til Utdanningsutvalet

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalet. Innkalling til Utdanningsutvalet Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalet Til: Faste medlemer: Aune, Mats Blåsternes, Terje Gjerlaugsen, Marianne Hemmingsen, Tor Hervik, Sigbjørn Hærem, Eva Klepp, Anine Kvaløy, Jan Terje Melberg, Jorunn

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Se adresseliste 13/ Deres ref Vår ref Dato

Se adresseliste 13/ Deres ref Vår ref Dato Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 13/5790-18.12.13 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Leksehjelp, frukt og grønnsaker i skolen og opplæring for ungdom over opplæringspliktig

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/7853-11.11.2016 Høring om endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 70/17 Revidert mandat for forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 17/04159-3 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings-

Detaljer

Gjennomgang av studiene 2017/18 Prosess og roller

Gjennomgang av studiene 2017/18 Prosess og roller Gjennomgang av studiene 2017/18 Prosess og roller Møter med fakulteter, institutter og sentrale utvalg 23. og 24. august 2017 Kristofer Henrichsen og Eilef Gard 1 Prosessen Dekan fastsetter prosedyrer

Detaljer

Regler om behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Regler om behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 39/16 28.04.2016 Dato: 30.03.2016 Arkivsaksnr: 2008/7421 Regler om behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Saken

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m.

Deres ref Vår ref Dato 15/ Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/4379-22.09.2015 Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m. Kunnskapsdepartementet sender med dette

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 115/15 Mandat og sammensetning for kvalitets- og læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget - revisjon Saksnr: 15/07095-1 Saksansvarlig:

Detaljer

Høring - Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang av merknader til forskriften

Høring - Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang av merknader til forskriften DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEME^flORDALAND FYLKESKOMMUNE Mottakere i henhold til vedlagt liste 0? JUL! 2010 Arkivnr. 5'éO Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 201002060 Dato 05.07.10 Høring - Forslag

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Adressater iht. liste Deres ref Vår ref Dato 200604186 07.01.10 Høring av forslag til læringsutbyttebeskrivelser (deskriptorer) for fag- og yrkeskompetanse og innpassing av fag- og yrkeskompetanse i et

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 08.09.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201603206-7 Inge Haraldstad, 23461761

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17 Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen NOTAT MED OPPFØLGING Til: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS, Institutt for helsefag, Det teknisknaturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Utval Utvalssak Møtedato Utdanningsutvalet UU 03/15 11.02.2015 UU 03/15 Årsrapport for utdanningsutvalet for 2014 (2015/) Kva saka gjeld Det skal fastsetjast rapport for utdanningsutvalet

Detaljer

Dato: 30. april 2015 Vår ref.: 15/01445 Saksbehandler: Anne Løken, Deres ref.: 14/5272-

Dato: 30. april 2015 Vår ref.: 15/01445 Saksbehandler: Anne Løken, Deres ref.: 14/5272- Kunnskapsdepartementet Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 OSLO postmottak@kd.dep.no Dato: 30. april 2015 Vår ref.: 15/01445 Saksbehandler: Anne Løken, 6723 5426 (anne.loken@hioa.no)

Detaljer

Innkalling til Utdanningsutvalet

Innkalling til Utdanningsutvalet Innkalling UU 21.05.2014 - side 1 Til: Faste medlemer: Blåsternes, Terje Gaupås, Sverre Gjerlaugsen, Marianne Hemmingsen, Tor Hervik, Sigbjørn Heyler, Nadia Hærem, Eva Jensen, Anine Kvaløy, Jan Terje Melberg,

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Dato: 30.11.2015 2015003452 Høringsuttalelse Høringsuttalelse Norsk

Detaljer

Møtebok. frå. utdanningsutvalet

Møtebok. frå. utdanningsutvalet Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok frå utdanningsutvalet Møtestad: AR-T 401 Tid: 17.02.2016 kl. 9:00 12.45 Fylgjande faste medlemer møtte: Bartlett, Magne Bjørheim, Sindre Hervik, Sigbjørn Husebø,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 10/16 Orientering om OU-prosessen Saksnr: 16/01398-1 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 10.03.2016 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar side 1 av 5 UNIVERSITETET I BERGEN, UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Sak 66/07 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar Dokument: Saksnotat fra Utdanningsavdelingen, Forslag til høringssvar fra UiB

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4955-22.10.14 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Kunnskapsdepartementet sender

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Se vedlagt adresseliste Deres ref Vår ref Dato 15/3130-31.08.2015 Høring - Forslag om endring i forskrifter om rammeplan for barnehagelærerutdanning, lektorutdanning, faglærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Målgruppe og

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

Deres ref 16/

Deres ref 16/ Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 OSLO CERES Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Vår ref Dato Deres ref 16/7406 21.12.2016 Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for CERES 1.

Detaljer

Vedlegg UU 09/16. Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger (UU) Årsrapport

Vedlegg UU 09/16. Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger (UU) Årsrapport Vedlegg UU 09/16 Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger (UU) Årsrapport 2015 1. Om rapporten Føremål med rapporten Utvalet sin årsrapport vert oversendt til styret og har som føremål å formidla:

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Til Fra Universitetsstyret Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sak4 4/2014 24.-25. juni 2014 9.juni 2014 2014/2322

Detaljer

VedrørendestatstilskuddNITH,Westerdalsog NISS

VedrørendestatstilskuddNITH,Westerdalsog NISS DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT --rsemer-- Kunnskapsministeren Stortinget Karl Johansgate 22 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/5299-23.11.2015 VedrørendestatstilskuddNITH,Westerdalsog NISS Jeg viser

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1681-27.06.2016 Høring - endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Kunnskapsdepartementet sender på høring

Detaljer

Ifølge liste. Høringsfristen er 1. februar Dato 10. november / Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo

Ifølge liste. Høringsfristen er 1. februar Dato 10. november / Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/5228-1 Dato 10. november 2017 Høring av endringer i barnehageloven mv. (norskferdigheter for styrer og pedagogisk leder, og barnehagetilbud til barn med behov for alternativ

Detaljer

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning.

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Adressater i hht. liste Deres ref Vår ref Dato 200805673-/KEB 20.03.2009 Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Vedlagt følger nasjonalt

Detaljer

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre?... 3 1 Etablere emne... 3 1.1 Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet?...

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 153/16 01.12.2016 Dato: 11.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/12126 Universitetsstyret for perioden 1.8.2017-31.7.2021 valg og oppnevning Henvisning

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/15 Endring av navn på to masterprogram Saksnr: 15/05228-2 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 01.10.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Møtebok LU

Møtebok LU Side 1 av 5 Møtebok LU 15.11.2016 P360: 16/00080 Utvalg: Læringsmiljøutvalget (LU) Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401, 4.etg. Dato: Tirsdag 15. november 2016, kl. 1300-1500 Frammøtte utvalgsmedlemmer:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 42/7 Justering i regelverk for akkreditering og etablering av studier Saksnr: 5/07627-25 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: 08..207

Detaljer

Ifølge liste 13/5982-24.03.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Joar Nybo

Ifølge liste 13/5982-24.03.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Joar Nybo Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5982-24.03.14 Rapporteringskrav 2014 - Fagskoler med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet Vi viser til vårt brev av 9. januar 2014 til Nasjonalt fagskoleråd med utkast

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201005682 15.11.2010 Høring av evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Det er gjennomført en evaluering

Detaljer

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Sjå adresseliste Dykkar ref Vår ref 17/3897 Dato 02. oktober 2017 Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Høring - forslag om endringer i ny forskrift om opptak til høyere utdanning

Høring - forslag om endringer i ny forskrift om opptak til høyere utdanning Adressater i henhold til vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 200604428-/IJC 19.06.2008 Høring - forslag om endringer i ny forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter med

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET

REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET Møtedag/-dato: mandag 16. november 2015 Møtetidspunkt/rom: fra kl 13.30 til 14.30 på rom A 720 og fra kl 14.30 til 15.30 på rom A 825

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 38/15 Årsrapport 2014 Kvalitets- og læringsmiljøutvalet Saksnr: 15/01386-4 Ansvar for saka: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 82/17 24.08.2017 Dato: 08.08.2017 08.08.2017 Arkivsaksnr: 2016/121262016/12126 Universitetsstyret 1.8.2017-31.7.2021 - konstituering

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 73/16 Styrets godtgjørelse - innspill til Kunnskapsdepartementet Saksnr: 16/03127-3 Saksansvarlig: Sonja Meyer, Underdirektør Møtedag:

Detaljer

V-sak 6 - side 1 av 15

V-sak 6 - side 1 av 15 Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr.: 7/2017 Møtedato: 5. desember 2017 Notatdato: 17. november

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser.

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. (10. juli 2009) Innledning Universitets- og høgskolerådets Utdanningsutvalg (UU) opprettet 28. februar

Detaljer

RETNINGSLINJER PLANARBEID

RETNINGSLINJER PLANARBEID RETNINGSLINJER PLANARBEID 08.12.2011 Retningsliner for studie- og emneplanarbeid NLA Høgskolen Vedtak: Del av Plan for kvalitetsutvikling. INNLEDNING Her følger retningslinjer for utvikling og godkjenning

Detaljer

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Sted: UHRs lokaler Dato: fredag 28. juni 2013 kl. 1300 1500 Tilstede: Leder av Utdanningsutvalget Olgunn Ransedokken, seniorrådgiver Kjærstin

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

N O T A T. I forskrift 8. desember 2015 nr om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endringer:

N O T A T. I forskrift 8. desember 2015 nr om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endringer: NTNU S-sak 89/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 22.11.2016 Arkiv: 2016/28780 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forslag

Detaljer