Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/ KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015 Vedtakssak (P360 15/02008) Saken gjelder: Godkjenning av innkallingen til møtet 24. mars 2015 som ble sendt utvalgets medlemmer 17. mars. Forslag til vedtak: Innkalling til møte i KLU 24. mars 2015 godkjennes. Stavanger, Bjarte Hoem Fung. Utdanningsdirektør Saksbehandler: Stig A. Selmer Anderssen 1/1

2 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 15/ mars 2015 KLU 15/15 Godkjenning av møtebok fra møtet 10. februar 2015 Vedtakssak (P360 15/02008) Saken gjelder: Godkjenning av møteboka som ble sendt utvalgets medlemmer etter forrige KLU møte. Møteboka ble sendt som pdf fil (KLU Møtebok sign.pdf) 25. februar, og ble lagt ut på intranettet og i P360. Forslag til vedtak: Møtebok fra KLU møtet 10. februar 2015 godkjennes. Stavanger, Bjarte Hoem Fung. Utdanningsdirektør Saksbehandler: Stig Selmer Anderssen 1/1

3 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 16/ mars 2015 KLU 16/15 Budsjettinnspill for budsjettåret 2016 Vedtakssak (P360 15/02008) Saken gjelder: Innspill fra utvalget til institusjonens årlige budsjetteringsprosess. Bakgrunn Både utvalgets mandat 1 og universitets og høyskoleloven forutsetter at Kvalitets og læringsmiljøutvalget (KLU) skal bidra til at ansvaret for lærings og studiemiljø oppfylles. Dette gjøres blant annet gjennom at utvalget gir de råd som er nødvendige for at lærings og studiemiljøet sikres og har den påkrevde utvikling 2. Dette gjøres for det enkelte år gjennom utvalgets planer og rapporter. For tiltak med budsjettmessig konsekvens ut over inneværende planperiode, må styret gis råd om budsjettdisponeringer som den neste periodes tiltak vil ha behov for. Fristen for slike budsjettinnspill er satt til 1. mai 2015 for innspill med virkning på budsjettet for Som innspill til budsjetteringsprosessen i 2013 vedtok utvalget 3 å be styret styrke universell utforming som strategi for bedre læringsmiljø gjennom utarbeiding av retningslinjer/veileder for universell utforming samt å prioritere utviklingen av det digitale læringsmiljøet. Som innspill til budsjetteringsprosessen i 2014 vedtok utvalget 4 å be styret opprette studentombud i 50 % stilling, å fastsette utvalgets framlegg til handlingsplan for universell utforming samt å sikre budsjettrom for et antall av tiltakene fra denne, å etablere bedre opplæring av studentrepresentanter og sikre at det foreligger budsjettrom for dette, samt å gjennomføre følgeforskning på digitalt læringsmiljø og sikre at det foreligger budsjettrom for dette. Styret opprettet studentombud i 50 % stilling i sak US 96/14, der styret også ba om at behovet for et studentombud på 100 % skulle utredes og fremlegges når ombudets funksjon ble evaluert. Utvalget bestemte i sak KLU 40/14 at handlingsplan for universell utforming skulle omforenes med handlingsplan for tilrettelegging. Den omforente plan for universell utforming og tilrettelegging ble vedtatt av styret i sak US 14/15. Også punktene om opplæring av studentrepresentanter og følgeforsking på digitalt læringsmiljø er ivaretatt, og sistnevnte er også innlemmet i «UiS Veikart » Plan for arbeidet Som i fjor er marsmøtet det siste før fristen for innspill til budsjetteringsprosessen utgår. Utdanningsdirektøren vil derfor legge opp til en prosess for oppfølging av saken utenom møtene, tilsvarende den som ble brukt i fjor, men der det benyttes et mye enklere opplegg. Utdanningsdirektøren vil også ta utgangspunkt i at mange av sakene utvalget har vært opptatt av er innlemmet i institusjonens tverrgående handlingsplan (som behandlet av universitetsstyret i sak US 14/15), der også «UiS Veikart » inngår, slik at utvalgets innspill på de områdene som faller inn under tverrgående handlingsplan kan relateres direkte til dokumentene som allerede foreligger i tilknytning til handlingsplanen. 1 Sist vedtatt i styresak US 73/11. 2 Universitets og høyskoleloven I sak KLU 15/13 4 I sak KLU 15/13 1/2

4 Som i fjor inviterer Utdanningsdirektøren utvalgets medlemmer til å diskutere hva som bør inngå i budsjettinnspill fra utvalget. Utdanningsdirektøren vil spesielt peke på nytteverdien av at medlemmene utarbeider konkrete innspill, og at disse bringes med til møtet 5. I etterkant av møtet vil det utarbeides et innspilldokument som så behandles av medlemmene utenfor møtet etter samme mønster som i fjor (men i en enklere prosess). Det endelige innspillnotat fastsettes deretter av utvalgets leder i samråd med Prorektor og utvalgets sekretær, og oversendes universitetets Økonomidirektør innen den oppsatte frist. Forslag til vedtak: Utvalget ber om at det utarbeides et innspillnotat i tråd med saksframlegget og møtets behandling av saken, med påfølgende forenklet behandling utenfor møte. Utvalget ber om at innspillnotatet oversendes Økonomidirektøren når utvalgets leder, sekretær samt Prorektor enes om notatets form og et innhold. Stavanger, Bjarte Hoem Fung. Utdanningsdirektør Saksbehandler: Stig Selmer Anderssen 5 Dersom slike forslag oversendes utdanningsdirektøren eller saksbehandleren for saken, vil utvalgets sekretær sørge for at kopier til utvalgets medlemmer vil være tilgjengelig på møtet. 2/2

5 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 17/ mars 2015 KLU 17/15 Kvalitetssystemet ved UiS Vedtakssak (P360 15/02008) Saken gjelder: Justering av den vedtatte revisjon av kvalitetssystemet ved UiS. Bakgrunn Til sak KLU 41/14 om ny versjon av kvalitetssystemet fulgte et notat fra universitetets kvalitetskontor 1 som beskrev bakgrunnen for at det syntes maktpåliggende å utarbeide en ny formell beskrivelse av institusjonens kvalitetssystem. Det sentrale moment var at det nå forelå behov for en formell beskrivelse av systemet som i større grad samsvarte med det system som var i bruk (i tråd med den beskrivelse av arbeidet med kvalitet og bruk av systemet som ble gitt i sluttrapporten fra Arbeidsgruppe for utvikling av kvalitetssystemet AGKS). I saksframlegget ga Utdanningsdirektøren sin tilslutning til dette, og det var bred enighet i utvalget både om at et slikt behov forelå, og om den foreslåtte arbeidsform der en egen arbeidsgruppe skulle utarbeide forslag til en slik revidert formell beskrivelse. Kvalitets og læringsmiljøutvalget gjorde følgende vedtak: Kvalitets og læringsmiljøutvalget ber Utdanningsdirektøren legge fram for styret en sak der styret inviteres til å nedsette en arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide et forslag til ny formell beskrivelse av universitetets kvalitetssystem. Utvalget bør være bredt sammensatt av prorektor, 2 representanter fra UU og KLU samt en representant fra kvalitetskontoret og en kvalitetskoordinator. Gruppens forslag sendes på høring og behandles i fakultetenes kvalitetsutvalg. Gruppen legger frem sitt forslag for styret før sommeren Rådet ble lagt fram for styret i sak US 71/14 «Revisjon av kvalitetssystemet», der styret vedtok å be «Universitetsdirektøren i samråd med Rektor om å nedsette en arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide et forslag til ny formell beskrivelse av universitetets kvalitetssystem i tråd med råd gitt av universitetets kvalitets og læringsmiljøutvalg i sak KLU 41/14.» Oppfølging og status Etter styrets vedtak er det arbeidet med mandat i tråd med oppdraget. Mandatet er allikevel ikke fastsatt av Universitetsdirektøren enda, med bakgrunn i flere samvirkende forhold. Sammenfallende i tid opplever vi at vår omverden er i rask endring på en rekke områder. Status er nå at både prorektor, prodekanmøtet og Kvalitetskontoret anser at revisjonen ikke bør avgrenses til systemets formelle beskrivelse, men at det må lages en ny og helhetlig beskrivelse som omfatter både brukssystemet og det formelle systemet, og at det er denne helhetlige beskrivelse som både må samsvare med de formelle rammer som foreligger, og arbeidet med kvalitet slik det utføres i praksis, både slik forholdene er i dag, og slik de avtegner seg på kort og middels sikt. Samtidig må den helhetlige beskrivelsen gis en form som gjør det mulig å justere systemet på en effektiv måte, både når det gjelder endringer i formelle rammebetingelser og når det gjelder endringer i hvordan arbeidet med kvalitet best kan gjennomføres i praksis. Til denne saken er Kvalitetskontoret invitert til å gi en kortfattet oversikt over endringene i formelle rammebetingelser det vil være nødvendig å ta hensyn til i dette arbeidet, samt andre forhold som vil kunne ha stor innvirkning på hvilken form og hvilket innhold en slik helhetlig beskrivelse skal ha. Det vil være en konsekvens av overstående at den frist utvalget satte for arbeidet i sak KLU 41/14 nå synes urealistisk, og at dette i høyeste grad vil gjelde dersom arbeidsoppgavene gjøres mye mer omfattende enn 1 Sak KLU 41/14, Vedlegg 1: «Ny versjon av den formelle beskrivelse av universitetets kvalitetssystem» 1/2

6 hva som inngikk i sak KLU 41/14. En påregnelig praktisk konsekvens vil være at arbeidsgruppens deltakere i noen grad vil måtte fristilles fra sitt øvrige arbeid. Forslag til vedtak: Kvalitets og læringsmiljøutvalget ber om at mandatet for arbeidsgruppen som nedsettes i tråd med styrets vedtak i sak US 71/14 ikke avgrenses til kun å omfatte systemets formelle beskrivelse. Utvalget ber Utdanningsdirektøren ta opp saken med Universitetsdirektøren, herunder også vurdering av om saken må tas opp med styret på nytt dersom presiseringen formelle strykes. Stavanger, Bjarte Hoem Fung. Utdanningsdirektør Saksbehandler: Stig Selmer Anderssen 2/2

7 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 18/ mars 2015 KLU 18/15 Tema for årets fellesseminar Vedtakssak (P360 15/02008) Saken gjelder: Valg av tema for årets fellesseminar for Utdanningsutvalget og Kvalitets og læringsmiljøutvalget. Bakgrunn Fellesseminaret mellom Utdanningsutvalget og Kvalitets og læringsmiljøutvalget ble avholdt første gang høsten 2012, og den gode mottakelsen av seminaret har medført at dette nå er blitt en fast årlig foreteelse. Utvalgenes erfaring har vært at seminaret fungerer best når det legges til begynnelsen av høstsemestret, i forkant av høstens første møte i de to utvalg. En slik plassering i kalenderen gir blant annet nyankomne medlemmer i de to utvalg en litt mer overkommelig inngang til utvalgsarbeidet. Plan, tema og opplegg De to utvalg har fastsatt datoen for fellesseminaret 2015 til onsdag 26. august Med basis i innspillene fra de to utvalg, organiseres dagen som et kombinert kurs og seminar. Fram til lunsj blir det en gjennomgang (lynkurs) for nye utvalgsmedlemmer om rolle, arbeidsform og aktiviteter i de to utvalgene. Dette vil være rettet spesielt mot studentrepresentantene, men vil rimeligvis være like relevant for andre nye medlemmer. Fra lunsj og utover blir det fellesseminar der hovedtrekkene fra tidligere seminarer er beholdt, og der vi samtidig benytter de erfaringene vi så langt har gjort oss med tanke på hva som fungerer godt og hva som fungerer mindre godt av format og innhold. Fjorårets opplegg rundt forslag og nominering var et som fungerte, men som allikevel ikke fungerte imponerende godt. For årets seminar har utdanningsdirektøren derfor lagt opp til følgende noe enklere ordning: 1. StOr leder og Utdanningsdirektør går sammen med Prorektor gjennom aktuelle tema, og velger ut et mindre antall (to eller tre) av disse som mulige tema for årets fellesseminar. 2. De utvalgte tema presenteres for de to utvalg, og hvert utvalg nominerer ett av temaene. 3. Prorektor og StOr leder fastsetter i samråd med Utdanningsdirektør tema for årets fellesseminar med utgangspunkt i nominasjonene som er gjort i de to utvalg. Under punkt 1 er man landet på tre mulige tema for årets fellesseminar: Internasjonalisering hjemme, Digital eksamen og utvalgenes roller i forhold til dette, Den nye versjonen av det høyere europeiske utdanningsområdet sin «grunnlov» som blir vedtatt nå i mai. Disse tre presenteres hver for seg nedenfor. Internasjonalisering hjemme I styresak US 12/15 nå i mars ble resultatene fra de fire institusjonelle utviklingsprosjektene i universitetets tverrgående handlingsplan lagt fram for styret. Det ene av disse prosjektene angikk internasjonalisering, og her var mandatet blant annet å gi «minimumskrav for hvordan studenter som ikke benytter seg av tilbud om internasjonal utveksling likevel kan tilegne seg internasjonal kompetanse 1/3

8 (internasjonalisering hjemme)». Arbeidsgruppen landet på følgende krav: «Mulighetene er mange 1 og hva som fungerer best vil variere for det enkelte studieprogram. Det er viktig at det framgår tydelig i studieplanen hvordan disse eller andre internasjonale komponenter er med på å styrke kvaliteten og den internasjonale dimensjonen i læringsutbyttet i studieprogrammet.» Som tema for fellesseminaret vil det kunne arbeides med hvordan man kan se for seg at dette implementeres i praksis, men ikke minst hvordan utvalgene skal kunne vurdere slik implementering, og om implementeringen bidrar tilfredsstillende til å løse oppgaven styret har gitt oss. Har enhetene skaffet seg verktøyene de trenger for å vise hvordan internasjonaliseringen hjemme styrker studieprogrammenes kvalitet? For å vise hvordan den internasjonale dimensjon i læringsutbyttet er styrket? På fellesseminaret vil det være aktuelt å se både på hvordan studienes innhold så vel som læringsmiljøet skulle kunne bidra til et slikt internasjonalt tilsnitt. Universitets og høyskoleloven legger oppfølging av læringsmiljøet til Kvalitets og læringsmiljøutvalget, og styret har delegert akkreditering/reakkreditering til Utdanningsutvalget. Hvordan kan styrets strategi for internasjonalisering hjemme følges bedre opp også i oppfølgings og akkrediterings /reakkrediteringsprosessene i utvalgene? Digital eksamen og utvalgenes roller i forhold til dette Ved UiS er det DigX prosjektet som skal bringe digital eksamen fra pilotuttesting til et ordinært tilbud på linje med våre øvrige eksamenstilbud, og UiS strategiens «Veikart » for læringsmiljøet, undervisningsformene og den digitale utviklingen har mål og flere tiltak rettet mot digital eksamen og gjennomføringen av DigX prosjektet. Både våre egne erfaringer samt erfaringene man har gjort seg blant annet ved Universitetet i Agder tyder på at digital eksamen presenterer oss både for et sett problemer som er annerledes enn dem vi er kjent med fra papireksamen, og et sett muligheter som er annerledes enn de mulighetene papireksamen gir oss. Siden digital eksamen innvirker både på studienes læringsmiljø og på studienes læringsinnhold, vil begge utvalgene etter sine mandater måtte forholde seg til denne omleggingen. Spørsmål som er aktuelle i den forbindelse vil være: Hvordan innvirker omleggingen til digital eksamen på utvalgenes arbeid (etter mandatene og den praksis utvalgene har etablert)? Vil omleggingen kunne medføre behov for endringer i utvalgenes mandater og/eller praksis? Hvilken omlegging er det i så fall snakk om, og hvordan bør den gjennomføres? Den nye versjonen av det høyere europeiske utdanningsområdets grunnlov. Det europeiske høyere utdanningsområdet (EHEA) ble en realitet for fem år siden (i mars 2010), og Norge er ett av de 47 landene som har forpliktet seg til å følge EHEA på nasjonalt nivå. En sentral komponent i dette er «European Standards and Guidelines» (ESG) som ble fastsatt i Bergen i 2005, og justert i ESG er det nærmeste vi kommer en grunnlov innen EHEA. Mye har skjedd siden utformingen av ESG, og ministerkonferansen i Bucharest i 2012 ga den såkalte E4 gruppen 2 i oppdrag å utarbeide en full revisjon av ESG. Oppdraget denne gang gjaldt ikke bare klarhet, brukbarhet, anvendelighet og nytte, men også omfang og rekkevidde. E4 gruppens nye ESG ble godkjent av oppfølgingsgruppen for Bolognaprosessen (BFUG) i september 2014, og blir lagt fram for ministrene i EHEA landene 14. og 15. mai Det er ingen som ser for seg at et slikt BFUG godkjent framlegg ikke blir vedtatt av ministrene. 1 Det kan være Internasjonale studenter i studieprogrammet, Internasjonale gjesteforelesere, emner med fremmedspråklig undervisning, internasjonalt pensum, nye innovative læringsmetoder, Internasjonalt ansatte, International week / workshop, internasjonal praksis eller krav om å levere arbeidsoppgave på et fremmedspråk, med flere. 2 E4 gruppen omfatter ENQA, ESU, EUA og EURASHE. 2/3

9 Så hva betyr dette for UiS? Ikke minst, hva betyr det for de to utvalgene som har den sentrale oppfølgingsoppgaven i forhold til disse endringen? Er endringene så store som mange vil ha det til, eller er det mer en justering, slik vi så det i 2009, der kun ble nødvendig med mindre tilpassinger lokalt hos oss? Og ikke minst: Gir den nye grunnloven oss muligheter til å oppfylle vår strategi og våre oppgaver på nye måter enn gjennom dem vi hittil har hatt? Hvilke innovasjoner ville vi i så fall ønske oss, og når skulle vi kunne implementere dem? Utdanningsdirektøren inviterer utvalgenes medlemmer til å diskutere de tre foreslåtte temaene, og til å nominere ett av dem, og til å rangere de tre temaforslagene. Informasjon om hvilket tema utvalget har nominert og hvordan utvalget har rangert de tre forslagene vil bli videreformidlet til Utdanningsutvalgets tilsvarende behandling av tema for fellesseminaret på utvalgets møte 25. mars. I etterkant av behandlingen i de to utvalg fastsetter Prorektor og StOr leder i samråd med Utdanningsdirektør hva som skal være tema for årets fellesseminar, med utgangspunkt i nominasjonene og rangeringene som er gjort i utvalgene. Forslag til vedtak: KLU nominerer [Internasjonalisering hjemme / Digital eksamen og utvalgenes roller / Den nye versjonen av European Standards and Guidelines] som tema for årets fellesseminar. Utvalget rangerer [Internasjonalisering hjemme / Digital eksamen og utvalgenes roller / Den nye versjonen av European Standards and Guidelines] som tema nummer to av de tre. Stavanger, Bjarte Hoem Fung. Utdanningsdirektør Saksbehandler: Stig Selmer Anderssen 3/3

10 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 19/ mars 2015 KLU 19/15 «Samrådsgruppa for læring og undervisningsstøtte» (P360 15/02008) Saken gjelder: Orientering om universitetets samrådsgruppe for læring og undervisningsstøtte. Bakgrunn Samrådsgruppa for læring og undervisningsstøtte har en viktig rolle i arbeidet med studiekvalitet å gjøre, og er i flere sammenhenger blitt trukket fram som et organ som også kunne ha en rolle i forhold til oppfølgingen av «UiS Veikart », som nå er behandlet av styret. Om saken Det er Eilef J. Gard som er sekretær for samrådsgruppa. Eilef vil på møtet orientere om gruppas bakgrunn, rolle og status. Han vil også peke på mulige forbindelseslinjer til KLU, og skissere hvilken rolle han fra sitt ståsted kan se for seg at samrådsgruppa skulle kunne ha i oppfølgingen av «UiS Veikart ». Stavanger, Bjarte Hoem Fung. Utdanningsdirektør Saksbehandler: Stig Selmer Anderssen 1/1

11 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 20/ mars 2015 KLU 20/15 Nasjonale deleksamener Vedtakssak (P360 15/02008) Saken gjelder: Nasjonale deleksamener. Bakgrunn Fra departementet har universitetet mottatt invitasjon til høring om nasjonale deleksamener. Dette angår i første omgang rammeplanbaserte utdanninger, og er planlagt i neste omgang å gjelde alle utdanninger. Dette krever i så fall lovendring, siden det krever at noe av den myndighet som etter dagens lov ligger hos institusjoner og fagmiljøer i stedet flyttes over til departementet. Om saken Det er lagt opp til et todelt framlegg. I første del orienterer Utdanningsavdelingen kort om hvordan UiS håndterer og behandler denne høringssaken. I andre del gir Kvaltetskontoret et kanskje noe unyansert bilde på hvordan dette kan tenkes å innvirke på studiekvaliteten. Dette vil være et framlegg som har som sitt primære mål å yppe til debatt både blant studenter og vitenskapelig ansatte, og kanskje også blant de administrativt tilsatte blant medlemmene. Ønsket er altså å skape debatt, og håpet er at det som måtte finnes av sprengstoff i saken kommer fram selv om presentasjonen gjøres av Kvalitetskontoret. Forslag til vedtak: Kvalitets og læringsmiljøutvalget ber Prorektor og Utdanningsdirektør om å arbeide for at utvalgets vurderinger slik de kom fram i debatten kommer med i universitetets videre behandling av høringssaken. Stavanger, Bjarte Hoem Fung. Utdanningsdirektør Saksbehandler: Stig Selmer Anderssen Vedlegg: KLU Vedlegg Invitasjon til høring om nasjonale deleksamener endring i forskrifter om ramme _3_0 (2) KLU Vedlegg 2 Høringsbrev nasjonale deleksamener (861161)(248813). 1/1

12 Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen KLU Vedlegg Invitasjon til høring om nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om ramme _3_0 (2) - side 1 NOTAT MED OPPFØLGING Til: Det samfunnsvitenskaplige fakultet,det teknisk-naturvitenskaplige fakultet,det humanistiske fakultet Sak: 15/ Dato: Invitasjon til høring om nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelæreutdanningene for trinn og trinn, rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for regnskap og revisjon Regjeringen har bestemt at det skal innføres nasjonale deleksamener i enkelte fag i høyere utdanning. NOKUT har fått i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie og et pilotprosjekt for gjennomføring av nasjonale deleksamener innenfor enkelte profesjonsfag. Piloten skal gjennomføres i løpet av I pressemelding av 10. desember 2014 har NOKUT offentliggjort at bachelorstudiene i sykepleie, regnskap og revisjon samt begge grunnskolelærerutdanningene er valgt ut. Kunnskapsdepartementet tar sikte på å sende på høring et forslag til ny bestemmelse i universitets- og høyskoleloven i løpet av høsten 2015, som vil gi en generell hjemmel til å pålegge institusjoner og eller fagmiljøer å avholde en slik eksamen. Universitets- og høyskoleloven 3-2 andre ledd gir departementet myndighet til å fastsette nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger. Dette er et lovfestet unntak fra utdanningsinstitusjonens faglige frihet, som innebærer at departementet allerede nå har lovhjemmel til å pålegge rammeplanstyrte utdanninger å gjennomføre nasjonale deleksamener. De utdanningene som nå er valgt ut til å delta i den første gjennomføringen av nasjonale deleksamener, er alle styrt av rammeplaner, gitt som forskrifter. For utdypning av forslag til gjennomføring av nasjonale deleksamener og hvordan disse kan inngå i vurderingsarbeidet, se vedlagt høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet ( ). Departementets høringsfrist er 4. mai For å koordinere et felles høringsinnspill fra UiS, settes den interne fristen til 27. april Høringsinnspill sendes til utdanningsavdelingen v/ Marit Cecilie Farsund. Kristofer Henrichsen utdanningsdirektør Marit Cecilie Farsund rådgiver Saksbehandler: Marit Cecilie Farsund Side 1/1

13 KLU Vedlegg 2 - Høringsbrev nasjonale deleksamener (861161)(248813) - side 1 Adressater ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/ Høringsbrev: Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7.trinn og trinn, rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon Kunnskapsdepartementet kan, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr annet ledd, fastsette nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger. Departementet har med hjemmel i denne bestemmelsen fastsatt rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn, rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon. Om nasjonale deleksamener Regjeringen har bestemt at det skal innføres nasjonale deleksamener i enkelte fag i høyere utdanning. I punkt 5.5 i regjeringens strategi Lærerløftet, som ble lagt frem 30. september 2014, heter det: På basis av nye rammeplaner for grunnskolelærerutdanningene vil det bli innført nasjonale deleksamener i utvalgte fag. NOKUT har fått i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie og et pilotprosjekt for gjennomføring av nasjonale deleksamener innenfor enkelte profesjonsfag. Piloten skal gjennomføres i løpet av I pressemelding av 10. desember 2014 har NOKUT offentliggjort at bachelorstudiene i sykepleie, regnskap og revisjon samt begge grunnskolelærerutdanningene er valgt ut. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Karin Helle 0032 Oslo Org no

14 KLU Vedlegg 2 - Høringsbrev nasjonale deleksamener (861161)(248813) - side 2 I grunnopplæringen har nasjonale prøver vært benyttet i flere år, og det har bidratt til nyttig kunnskap om tilstanden i norsk skole. Nasjonale deleksamener i høyere utdanning vil gi fagmiljøene anledning til å sammenlikne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, noe som kan bidra til å utvikle fagmiljøene. Det vil også gi institusjonene, myndigheter og andre aktører bedre informasjon om studentenes kunnskapsnivå. Nasjonale deleksamener vil kunne virke tillitvekkende for samfunnet, fordi kunnskapen måles på en enhetlig måte ved alle institusjoner. Resultatene fra prøvene vil i tillegg gi studenter og nye søkere bedre og sammenlignbar informasjon om det faglige nivået ved studiestedene. Nærmere om forslag om endring av forskrift om rammeplaner Etter universitets- og høyskoleloven 1-5 har utdanningsinstitusjonene faglig frihet. Dette innebærer at det er nødvendig med hjemmel i lov for å pålegge utdanningsinstitusjonene å innføre nasjonale deleksamener Kunnskapsdepartementet tar sikte på å sende på høring et forslag til ny bestemmelse i universitets- og høyskoleloven i løpet av høsten 2015, som vil gi en generell hjemmel til å pålegge institusjoner og eller fagmiljøer å avholde en slik eksamen. Universitets- og høyskoleloven 3-2 andre ledd gir departementet myndighet til å fastsette nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger. Dette er et lovfestet unntak fra utdanningsinstitusjonens faglige frihet, som innebærer at departementet allerede nå har lovhjemmel til å pålegge rammeplanstyrte utdanninger å gjennomføre nasjonale deleksamener. De utdanningene som nå er valgt ut til å delta i den første gjennomføringen av nasjonale deleksamener, er alle styrt av rammeplaner, gitt som forskrifter. Departementet foreslår å ta inn en bestemmelse om nasjonal deleksamen i følgende rammeplaner: Forskrift om rammeplan av 1. mars 2010 for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for sykepleierutdanning av 25. januar 2008 nr. 128, Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon av 27. juni 2012 nr Om bestemmelsen Departementet foreslår at en likelydende bestemmelse tas inn i alle tre forskrifter. En nasjonal deleksamen kan være en integrert del av en ordinær eksamen, som teller i den avsluttende vurderingen av et helt emne eller i deler av et emne (integrert deleksamen). En nasjonal deleksamen kan også være en vurdering som gjøres utenom de ordinære vurderingene (isolert deleksamen). En isolert deleksamen kan omfatte hele eller deler av et emne. Side 2

15 KLU Vedlegg 2 - Høringsbrev nasjonale deleksamener (861161)(248813) - side 3 Ved flere profesjonsutdanninger er det ulik oppbygging av studiet, avhengig av hvilken institusjon som tilbyr utdanningen. Det vil si at de ulike elementene i utdanningene ikke nødvendigvis kommer på samme tid. Dette er momenter som må telle med i en samlet vurdering av hvilken variant av deleksamen som velges i For at nasjonale deleksamener skal oppfylle sin hensikt, er det viktig at alle studenter som tar faget også avlegger den nasjonale deleksamenen. Den må derfor være obligatorisk. For å sikre at gjennomføringen blir best mulig er det viktig at resultat fra nasjonal deleksamen enten teller med i endelig karakter eller at karakteren fra nasjonal deleksamen synliggjøres på vitnemålet. Det foreslås derfor en hjemmel for departementet til å bestemme at karakter på nasjonal deleksamen skal fremkomme på vitnemålet. Krav til eksamen, klage og sensur og lignende i universitets- og høyskoleloven gjelder også for nasjonale deleksamener. Nasjonale deleksamener skal holdes på samme tidspunkt i det enkelte fag. For å sikre at bedømmelsen av studentenes prestasjoner blir likest mulig vil det bli lagt vekt på standardisering av prøvene. Forslag til endring i forskrifter: Forskrift om rammeplan for sykepleierutdanning: Ny 6 vil lyde: Departementet kan bestemme at det skal avholdes nasjonale obligatoriske deleksamener, og om resultatet skal føres på vitnemålet. Gjeldende 6, 7 og 8 blir ny 7, 8 og 9. Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon: Ny 5 vil lyde: Departementet kan bestemme at det skal avholdes nasjonale obligatoriske deleksamener, og om resultatet skal føres på vitnemålet. Gjeldende 5 blir ny 6. Side 3

16 KLU Vedlegg 2 - Høringsbrev nasjonale deleksamener (861161)(248813) - side 4 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn: Ny 5 vil lyde: Departementet kan bestemme at det skal avholdes nasjonale obligatoriske deleksamener, og om resultatet skal føres på vitnemålet. Gjeldene 5 blir ny 6, gjeldende 6 blir 7. Ikrafttredelse: Departementet foreslår at endringer i forskriftene trer i kraft fra 1. august Høringssvar og frist: Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet, fortrinnsvis pr. e-post til Høringsfristen er 4. mai Med hilsen Rolf L. Larsen (e.f.) avdelingsdirektør Karin Helle Seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Side 4

17 KLU Vedlegg 2 - Høringsbrev nasjonale deleksamener (861161)(248813) - side 5 Adresseliste: Arbeids- og sosialdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Finansdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Utenriksdepartementet Universiteter og høyskoler Private høyskoler Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høgskoler Norges forskningsråd NOKUT Riksrevisjonen Utdanningsdirektoratet Regionale helseforetak Helsedirektoratet Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Statens helsetilsyn Norsk Studentunion Pedagogstudentene i Utdanningsforbund NSF student KS Utdanningsforbundet Forskerforbundet Norsk Lektorlag Norsk Skolelederforbund Skolenes landsforbund Lærernes Yrkesforbund Norges Sykepleieforbund Econa NTL Fagforbundet UNIO LO Akademikerne YS Næringslivets Hovedorganisasjon Virke Abelia Utdanning.no Norsk senter for Menneskerettigheter Norsk Presseforbund Steinerskolen i Norge Side 5

18 KLU Vedlegg 2 - Høringsbrev nasjonale deleksamener (861161)(248813) - side 6 Sosialistisk studieforbund Side 6

19 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 21/ mars 2015 KLU 21/15 Evaluering av utvalgene undervegsrapport Vedtakssak (P360 15/02008) Saken gjelder: Evaluering av utvalgene - undervegsrapport. Bakgrunn Kvalitets og læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget har hver for seg vedtatt at det skal gjøres en felles evaluering av utvalgenes funksjon og arbeid. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal gjennomføre evaluering av de to utvalgene, og arbeidsgruppen er bedt om å legge fram en midtveisrapport til de to utvalgenes møter i mars Det er denne midtveisrapport som nå legges fram for utvalget. Midtveisrapporten gir en oversikt over arbeidet i gruppen så langt og hvilke planar som er lagt for det videre arbeidet. Gruppen vil gi sine konklusjoner og tilrådinger i den endelige rapporten, som vil bli lagt fram for utvalgene i møtene 26. og 27. mai. Forslag til vedtak: Utvalget tar arbeidsgruppens midtveisrapport til orientering, og ser fram til at den endelige rapport legges fram for utvalget på møtet i mai. Stavanger, Bjarte Hoem Fung. Utdanningsdirektør Saksbehandler: Stig Selmer Anderssen Vedlegg: KLU Vedlegg 1 Midtvegsrapport frå arbeidsgruppa 1/1

20 KLU Vedlegg 1 - Midtvegsrapport frå arbeidsgruppa - side 1 Evaluering av Kvalitets og læringsmiljøutvalet og Utdanningsutvalet Midtvegsrapport Bakgrunn Kvalitets- og læringsmiljøutvalet og Utdanningsutvalet har kvar for seg vedteke at det skal gjerast ei felles evaluering av utvala sin funksjon og arbeid. KLU gjorde fylgjande vedtak i møte 20. mai i år: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget ber om at utvalgets funksjon og arbeid evalueres i tråd med den framlagte modell og plan. Tilsvarande gjorde UU fylgjande vedtak i møte 21. mai: Utdanningsutvalet godkjenner framlegget til modell og plan for evaluering av utvalet sin funksjon og arbeid. Vedtaka i dei to utvala har bakgrunn i fellesseminaret 7. januar i år, der utvala gjorde ei enkel sjølvevaluering av begge utvala sitt arbeid i høve til mandata for utvala. Dette kan vera eit fyrste steg på ei slik evaluering. KLU og UU handsama også sak om evaluering i møta 25. og 26. mars. Det vert vist til sak KLU 14/14 og 30/14 og UU 15/14 og 24/14, og elles til referat frå fellesseminaret 7. januar. Det vart sett ned ei arbeidsgruppe som skal gjennomføra evaluering av dei to utvala med fylgjande mandat, målsetjingar og tidsplan: Mandatet til arbeidsgruppa Arbeidsgruppa skal - evaluera utvala sin funksjon i høve til mandata, medrekna rollefordelinga mellom utvala - evaluera utvala sine arbeidsformer og kommunikasjonen mellom utvala og mellom utvala, sekretariatet og einingar ved universitetet - vurdera om der er behov for å revidera mandata og/eller samansetjinga for utvala, på bakgrunn av lover, regelverk og strategidokument slik dei nå ligg føre - evaluera opplæringa av nye medlemer i utvala Mål Arbeidsgruppa skal leggja fram ein rapport frå evalueringsarbeidet og framlegg til endringar i utvala sin funksjon og arbeidsformer, basert på funna frå evalueringa. Samansetjing Arbeidsgruppa har fylgjande samansetjing: UU KLU Fakulteta Studentrepresentant Marianne Gjerlaugsen, rådgjevar SV fakultetet Aslaug Margareth Lunde, kontorsjef HUM fakultetet Helge Bøvik Larsen, professor TN fakultetet Merete Myhra

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 37/15 Årsrapport 2014 Utdanningsutvalget Saksnr: 15/01413-1 Saksansvarleg: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 12.03.2015

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.:15/ Dato:

Deres ref.: Vår ref.:15/ Dato: Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.:15/00947-5 Dato: 29.04.2015 Høring - Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Vedlegg UU 38/14 Evaluering av Kvalitets- og læringsmiljøutvalet og Utdanningsutvalet Bakgrunn Kvalitets- og læringsmiljøutvalet og utdanningsutvalet har kvar for seg vedteke at det skal gjerast ei felles

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 93/13 UiS årsrapportering for arbeidet med kvalitet ephortesak: 2011/5242 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 27.11.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Arbeidsprosesser og rutiner for. utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU)

Arbeidsprosesser og rutiner for. utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Arbeidsprosesser og rutiner for utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Utdanningsavdelingen ved Universitetet i Stavanger, mai 2013 1. INNLEDNING... 2 1.1. BAKGRUNN... 2 1.2

Detaljer

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/5214-23.06.2016 Høring om endringer i opplæringsloven Oppstart av grunnskoleopplæring og mulighet for dispensasjon Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag

Detaljer

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universiteter og høyskoler NOKUT NSO Deres ref Vår ref Dato 13/2783-04.02.15 Endring av forskrift om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. februar 2010 forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/4099-20.04.2016 Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer

Detaljer

Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU)

Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Universitetet i Stavanger Møtebok (P360: 15/02674) Utvalg: Møtested: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget () Arne Rettedals hus, AR T-401, 4.etg. Styrerommet Dato: tirsdag 26. mai 2015, kl. 1300-1500 Faste

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 KLU 25/15 Godkjenning av innkalling til møtet 26. mai 2015

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT.... fl,., HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hønngsmstanser i følge liste Eksp. 2 2 HOV, 2007 Deres ref Vår ref j U. off. Dato 200704130-/BRS "'""" 21.11.2007 Saksh - Høring - Forslag

Detaljer

Se adresseliste 13/ Deres ref Vår ref Dato

Se adresseliste 13/ Deres ref Vår ref Dato Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 13/5790-18.12.13 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Leksehjelp, frukt og grønnsaker i skolen og opplæring for ungdom over opplæringspliktig

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalet. Innkalling til Utdanningsutvalet

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalet. Innkalling til Utdanningsutvalet Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalet Til: Faste medlemer: Aune, Mats Blåsternes, Terje Gjerlaugsen, Marianne Hemmingsen, Tor Hervik, Sigbjørn Hærem, Eva Klepp, Anine Kvaløy, Jan Terje Melberg, Jorunn

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning HORDALAND FYLKESKOMMUNE Høringsinstanser DET KONGELIGE, ^ ^,,,,^ / KUNNSKAPSDEPARTEMENIf Saknr.,^w %? 7/^?K Dok.nr. / 1 5 SEPT. 2009 Arkivnr. 5"é^ Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200900697 1L09.09

Detaljer

Høring - Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang av merknader til forskriften

Høring - Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang av merknader til forskriften DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEME^flORDALAND FYLKESKOMMUNE Mottakere i henhold til vedlagt liste 0? JUL! 2010 Arkivnr. 5'éO Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 201002060 Dato 05.07.10 Høring - Forslag

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/7853-11.11.2016 Høring om endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i

Detaljer

Innkalling til Utdanningsutvalet

Innkalling til Utdanningsutvalet Innkalling UU 21.05.2014 - side 1 Til: Faste medlemer: Blåsternes, Terje Gaupås, Sverre Gjerlaugsen, Marianne Hemmingsen, Tor Hervik, Sigbjørn Heyler, Nadia Hærem, Eva Jensen, Anine Kvaløy, Jan Terje Melberg,

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Målgruppe og

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Se vedlagt adresseliste Deres ref Vår ref Dato 15/3130-31.08.2015 Høring - Forslag om endring i forskrifter om rammeplan for barnehagelærerutdanning, lektorutdanning, faglærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Dato: 30.11.2015 2015003452 Høringsuttalelse Høringsuttalelse Norsk

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4955-22.10.14 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Kunnskapsdepartementet sender

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 08.09.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201603206-7 Inge Haraldstad, 23461761

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Vedlegg UU 09/16. Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger (UU) Årsrapport

Vedlegg UU 09/16. Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger (UU) Årsrapport Vedlegg UU 09/16 Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger (UU) Årsrapport 2015 1. Om rapporten Føremål med rapporten Utvalet sin årsrapport vert oversendt til styret og har som føremål å formidla:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET

REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET Møtedag/-dato: mandag 16. november 2015 Møtetidspunkt/rom: fra kl 13.30 til 14.30 på rom A 720 og fra kl 14.30 til 15.30 på rom A 825

Detaljer

Dato: 30. april 2015 Vår ref.: 15/01445 Saksbehandler: Anne Løken, Deres ref.: 14/5272-

Dato: 30. april 2015 Vår ref.: 15/01445 Saksbehandler: Anne Løken, Deres ref.: 14/5272- Kunnskapsdepartementet Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 OSLO postmottak@kd.dep.no Dato: 30. april 2015 Vår ref.: 15/01445 Saksbehandler: Anne Løken, 6723 5426 (anne.loken@hioa.no)

Detaljer

Ifølge liste 13/5982-24.03.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Joar Nybo

Ifølge liste 13/5982-24.03.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Joar Nybo Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5982-24.03.14 Rapporteringskrav 2014 - Fagskoler med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet Vi viser til vårt brev av 9. januar 2014 til Nasjonalt fagskoleråd med utkast

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/15 Endring av navn på to masterprogram Saksnr: 15/05228-2 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 01.10.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 73/16 Styrets godtgjørelse - innspill til Kunnskapsdepartementet Saksnr: 16/03127-3 Saksansvarlig: Sonja Meyer, Underdirektør Møtedag:

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn,

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET Møtedag/-dato: mandag 23. februar 2015 Møtetidspunkt: fra kl 13.30 til 15.30 Møtested/ -rom: Høgskolen i Bergen, Kronstad, møterom A 720 Til stede: prorektor Bjørg

Detaljer

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser.

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. (10. juli 2009) Innledning Universitets- og høgskolerådets Utdanningsutvalg (UU) opprettet 28. februar

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201005682 15.11.2010 Høring av evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Det er gjennomført en evaluering

Detaljer

RETNINGSLINJER PLANARBEID

RETNINGSLINJER PLANARBEID RETNINGSLINJER PLANARBEID 08.12.2011 Retningsliner for studie- og emneplanarbeid NLA Høgskolen Vedtak: Del av Plan for kvalitetsutvikling. INNLEDNING Her følger retningslinjer for utvikling og godkjenning

Detaljer

Sekretariatet: Anne Marit Vesteraas Danbolt (leder), Ragnhild Narum, Thor André Skrefsrud

Sekretariatet: Anne Marit Vesteraas Danbolt (leder), Ragnhild Narum, Thor André Skrefsrud Referat fra møte 3 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 16. juni 2015 kl. 1000-1715 og onsdag 17. juni 2015 kl. 0830-1430 Vår ref.: 15/00803 Til stede:

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014 Bioteknologinemnda Stortingsgaten 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato xx-hel 19.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologinemnda tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene og utkast til forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høring - utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene og utkast til forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Se vedlagte adresseliste M DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENTT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakm^^/Ot>/lYj(ZBok.m. / Arkivnr. ^ ^^ Eksp. U.off. ^7 JIiL 12010 Saksh. Deres ref Vår ref Dato 201003848-/JMB 23.07.2010

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Høringssvar Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften

Høringssvar Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften POSTADRESSE POSTBOKS 1088 BLINDERN 0317 OSLO BESØKSADRESSE: VILLA EIKA PROBLEMVEIEN 5 0313 OSLO TIL: Kunnskapsdepartementet OSLO, 10.08.2015 Høringssvar Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Prop. 7 L. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven

Prop. 7 L. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven Prop. 7 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven (oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler) Tilråding fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 14/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Dokumenter i saken

Detaljer

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9.

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. 2015 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder),

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl.

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. 0800-1600 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder), Hilde

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4237-17.10.13 Evaluering av kvalitet i høyere utdanning. Oppdragsbrev Kunnskapsdepartementet har besluttet å iverksette

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 15/16 Revisjon av eksamensforskriften Saksnr: 15/00705-18 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fungerende utdanningsdirektør Møtedag: 10.03.16 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 12/16 Flerårige utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene - pilotprosjekt Saksnr: 16/00664-4 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, Seniorrådgiver

Detaljer

Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Høring

Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Høring DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEM RDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. ^/ZD'iY},f Dok.ar. / Arkivnr. 5%^. Eksp. U.off. OfSEPl. 2012 Saksh. Deres ref. Vår ref. Dato 12/3854 31.08.2012 Forskrifter om rammeplaner for

Detaljer

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.09.10 SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Bruk av perspektivemnet i NTNUs studieprogram Tilråding: 1. NTNUs

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Arne Lunde (e.f.) avdelingsdirektør Rolf Petter Søvik seniorrådgiver

Arne Lunde (e.f.) avdelingsdirektør Rolf Petter Søvik seniorrådgiver Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/5882-15.01.2016 Høring - Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring NOU 2015:14 Det vises til Finansdepartementets brev av 1. desember 2015 der ovennevnte utredning

Detaljer

Møtebok. frå. Utdanningsutvalet

Møtebok. frå. Utdanningsutvalet Universitetet i Stavanger Møtebok frå Utdanningsutvalet Møtestad: Styrerommet Tid: 16.09.2015 kl. 9:00 11.30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Bartlett, Magne Bjørheim, Sindre Blåsternes, Terje Gaupås,

Detaljer

Revisjonsrapport. Revisjon: Oppfølging styrevedtak

Revisjonsrapport. Revisjon: Oppfølging styrevedtak Universitetet i Oslo Sentraladministrasjonen/Enhet for Internrevisjon/Lin Anett Haugsland Revisjonsrapport Revisjon: Oppfølging styrevedtak Distribuert til: Universitetsdirektøren Gjennomført av: Revisjonssjef

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Vedtakssaker. 36/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste 2

Vedtakssaker. 36/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste 2 MØTEINNKALLING Programutvalget for bachelorutdanningen Dato: 28.10.2015 kl. 12:15 Sted: Kollegierommet Arkivsak: 15/00085 Arkivkode: 011.5 Mulige forfall meldes snarest til Kjetil S. Larssen SAKSKART Side

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 138/16 20.10.2016 Dato: 03.10.2016 Arkivsaksnr: 2016/10496 Endringer i universitetets grads- og studieforskrift Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Gunnar Breivik (SKS), Trine Stensrud (vara SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Egil Ivar Johansen (vara

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner Norsk Logopedlag Kortbølgen 10 9017 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14 Svar på spørsmål om logopedtjenester Vi viser til deres brev av henholdsvis 18. juni, 12. september og

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015

Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015 Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015 Høring - forskrift om lenke til Finansportalen I vedlagte utkast til forskrift pålegges finansforetak å opprette lenke til Finansportalen

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Vedlagt oversendes brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til orientering.

Vedlagt oversendes brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til orientering. Statlige universiteter og høyskoler SIU NOKUT Deres ref Vår ref Dato 14/5056-03.02.2015 Orientering om resultat av forhandlinger om særavtale om fleksitid i staten Det vises til e-post av 16. oktober 2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 200804130. Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 200804130. Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Diverse mottakere, jf vedlagt liste Saknr.^6oG)OGfcC>'^Dok.nr. l^ 3 0'JUNI 2009 Arkivnr. S(bO Saksh- XJjOf, Deres ref Vår ref 200804130 Dato 24.06.09

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Referat fra møte 1 i rammeplanutvalget februar Vår ref.: 2011/201

Referat fra møte 1 i rammeplanutvalget februar Vår ref.: 2011/201 Referat fra møte 1 i rammeplanutvalget 3.-4. februar 2011 Vår ref.: 2011/201 Til stede: Gunnar Stave (leder), Mette Tollefsrud (nestleder), Vibeke Grøver Aukrust, Britt Børke, Pia Katarina Halvorsen, Guri

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Fra kl 11.00 til 18.00 tirsdag 24. februar Fra kl 09.00 til 14.30 onsdag 25. februar Til stede: Jan Olav Fretland (leder)

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

Studentsamskipnadene. Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016.

Studentsamskipnadene. Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016. Studentsamskipnadene Deres ref Vår ref Dato 16/3131-08.03.2016 Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016. Departementet ber om at studentsamskipnadene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer