3/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. juni 2013 kl 11:00 18:00 på Rica Park Hotel Sandefjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. juni 2013 kl 11:00 18:00 på Rica Park Hotel Sandefjord"

Transkript

1 3/13 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. juni 2013 kl 11:00 18:00 på Rica Park Hotel Sandefjord 27/13 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (2/13)./. Referat fra sentralstyremøte 11. april 2013 (2/13) vedlegges. Forslag til vedtak: Referat fra Sentralstyrets møte 07. februar 2013 godkjennes. 28/13 EVALURERING AV KMPU Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Anders Skuterud SST foreslår for Landsmøtet at KMPU avvikles i sin nåværende form. Sekretariatet bes utrede om kjønnspolitiske og andre viktige perspektiver innen faget som alder, klasse og kultur kan ivaretas bedre i foreningens arbeid gjennom andre tiltak. 30/13 Rapport fra Arbeidsgruppen for rettspsykologi./. Vedlegg saksnotat Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Tove Beate Pedersen Rapporten tas til etterretning og SST ber administrasjonen følge opp rapportens forslag til tiltak. 31/13 Forslag til Landsmøtesak fra KMPU./. Vedlegg saksnotat Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Tove Beate Pedersen Sentralstyret ber KMPU samarbeide med administrasjonen og andre relevante utvalg om sak til Landsmøtet om opprettelse av et faglig utvalg som kan bidra til å integrere kjønnsperspektiv og andre sentrale sosio-kulturelle faktorer i foreningens virksomhet 32/13 Utkast til nytt reglement for spesialistutdanningen./. Vedlegg saksnotat

2 Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Birgit Aanderaa Bjørnhild Stokvik Utformes i møtet. 33/13 Årsregnskap for 2012./. Vedlegg saksnotat Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Bjørn T. Kristensen Årsregnskap for 2012 godkjennes. 34/13 Økonomisk rapport for 2012 og 1. tertial 2013./. Vedlegg saksnotat Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Bjørn Trygve Kristensen og Ole Tunold Økonomisk rapport for 2012 og 1. tertial 2013 tas til orientering. 35/13 Virksomhetsrapport 2012./. Vedlegg saksnotat Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Ole Tunold Virksomhetsrapporten for 2012 tas til orientering. 36/13 Utfyllende bestemmelser for klinisk nevropsykologi./. Vedlegg saksnotat Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Birgit Aanderaa Ingvild Skinstad Fossum Sentralstyret vedtar utfyllende bestemmelser for klinisk nevropsykologi. 38/13 Forbud mot medlemskap i to konkurrerende fagforeninger./. Vedlegg saksnotat Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Ellen Ekre Engh Sentralstyret fremmer forslag om endring av 2 nr.3 i Lover for Norsk Psykologforening. Ny 2 nr. 3. vil da være identisk med dagens 2 nr. 4 og at 2 da vil ha syv ledd og ikke åtte.

3 39/13 Hovedsatsingsområdet Muntlig orientering. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Anette Clausen Saken tas til orientering. 40/13 Endelig plan for Lederkonferansen 2013./. Vedlegg saksnotat Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Ole Tunold Saken tas til orientering. 41/13 Oppnevning av nytt medlem til Studentpolitisk utvalg./. Vedlegg saksnotat. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Tor Levin Hofgaard Ole Tunold Renate Seehuus, ved Syddansk Universitet, oppnevnes til medlem av Studentpolitisk utvalg. 43/13 Supplerende oppnevning til samarbeidsutvalg avtalespesialister Helse Sør Øst./. Vedlegg saksnotat. Politisk ansvarlig: Sekretariatsansv: Forslag til vedtak: Rune Frøyland Heidi Roald Mette Hyvang oppnevnes som representant til Samarbeidsutvalg avtalespesialister Helse Sør Øst. 42/13 Orienteringer Orienteringer fra President, Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget, Kvalitetsutvalget, Spesialitetsrådet, Studentpolitisk utvalg, Sekretariatet og Tidsskriftet. Eventuelt Evaluering

4 2/13 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 11. april 2013 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler Stemmeberettigede: President Tor Levin Hofgaard, visepresident Rune Frøyland, konstituert visepresident Birgit Aanderaa, Kjetil Kaasin, Ane Johnsen Lien, Elisabeth Werner Holck-Steen, Ingunn Hagen, 1. varamedlem Tora Garbo, 2. varamedlem Jarle Refnin, 3. vara Jon Tomas Finnsson Møtende varamedlem uten stemmerett: Studentrepresentant Helena Svedenborg Forfall: Geir Skauli Fra sekretariatet: Generalsekretær Ole Tunold, utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, fagsjef Anders Skuterud, spesialrådgiver Joakim Solhaug, nestleder i utdanningsavdelingen Eva Danielsen, kommunikasjonssjef Gøril Wiker, spesialrådgiver Anette Clausen (sak 25/13) 10/13 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (1/13) Referat fra sentralstyremøte 07. februar 2013 (1/13) vedlegges. Vedtak: Referat fra Sentralstyrets møte 07. februar 2013 godkjennes. 11/13 Politikk og strategi Innlegg fra Høyre Akershus, Mette Tønder Vedtak: Saken tas til orientering. 12/13 Spesialistprosjektet status og fremdrift Vedtak: Saken tas til orientering. 13/13 Hovedsatsingsområdet Siv Tove Engebråten noterte innspill fra diskusjonen i møtet Vedtak: Hovedsatsingsområdet foreslås diskutert på Lederkonferansen i tråd og i retning av notatet og diskusjonen i møtet.

5 14/13 Evaluering av KMPU Vedtak: Saken utsettes til neste Sentralstyremøte 4. juni og det bes om utarbeidelse av et beslutningsgrunnlag til neste møte. 15/13 Program til Lederkonferansen 2013 Vedtak: Kjøreplanen legges til grunn for programmet til Lederkonferansen 2013, med de endringer som fremkom i møte. 16/13 Supplerende oppnevning LAU Vedtak: Knut Follesø oppnevnes til LAU som representant for privatpraksis. Bjarte Bønes Bruntveit oppnevnes til LAU som representant for Spekter Helse. 17/13 Oppnevning til nytt medlem til SU-Samfunn Vedtak: Svein Olav Løland og Kjersti Hildonen oppnevnes som medlem av spesialistutvalget i klinisk samfunnspsykologi fra 11. april 2013 og ut landsmøteperioden /13 Oppnevning av nytt medlem til Menneskerettighetsutvalget (MRU) Vedtak: Reidar Hjermann oppnevnes som nytt medlem i MRU 19/13 Oppnevning av nytt medlem til Yngre psykologers utvalg (YPU) Vedtak: Henriette Linnea Reistad og Per Martin Løken oppnevnes som medlem i YPU. 20/13 Forberedelse til SAK-møte april Vedtak: Saken tas til orientering. 21/13 Kandidat til St.Olavs Orden Vedtak: Saken følges opp i tråd med saksnotatet og diskusjonen på møte. 22/13 Kandidater til Æresmedlemskap Vedtak: Æresmedlem foreslås i tråd med innstilling i notatet. 23/13 Oppnevning av en ny representant til Godkjenningsutvalget Vedtak: Espen Arnevik oppnevnes som representant for arbeidsgiver i Godkjenningsutvalget ut landsmøteperioden

6 24/13 Oppnevning av medlemmer til Fondsstyret 2013 Vedtak: (forslagsstiller i parentes): a) Ingebjørg Egge (gjenvalg), Reidar Armann Nilsen (gjenvalg), Kirsti Ohnstad (FPP). b) Sverre Urnes Johnson c) Elisabeth Werner Holck-Steen d) Anders Skuterud (gjenvalg) e) Gunhild Lund Gjerdrum (individuelt medlem), Jofrid Bjørkvik (FPP) 25/13 Status og vurderinger av hovedsatsingsområdet Vedtak: Saken tas til orientering 26/13 Orienteringer Orienteringer fra President, Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget, Kvalitetsutvalget, Spesialitetsrådet, Studentpolitisk utvalg, Sekretariatet og Tidsskriftet. Eventuelt Ingen saker til eventuelt Evaluering

7 Norsk Psykologforening SST sak 28/13 SAKSNOTAT Til: Politisk ansvarlig: Saksbehandler: Sentralstyret (SST) Tor Levin Hofgaard Anders Skuterud Dato: Saken er tidligere behandlet i: AU og SST Emne: Evaluering av KMPU KMPU begynte i vår et arbeid med en sak for landsmøtet om utvalgets framtid i foreningen. Dette ønsket de å legge fram for SST i prosessen fram mot Landsmøtet. Samtidig har AU på eget initiativ(13.03.) bedt»sst å evaluere KMPUs aktivitet, basert på innspill fra Styrets representant i utvalget» og Geir Skauli laget et notat til SSTs møte 11. april. Geir Skauli var forhindret til dette møtet og var følgelig ikke informert om hvordan saken ble behandlet i SST. Referatet som han og administrasjonen har hatt tilgang til var så knapt at det førte til misforståelser som nå er avklart. Derfor legges det nå fram to saker for SST om KMPU: Denne som er svar på SST s vedtak i sak 14/13, og sak 31/13 KMPU ønsker å fremme sak for landsmøtet. Forslag til vedtak: SST foreslår for Landsmøtet at KMPU avvikles i sin nåværende form. Sekretariatet bes utrede om kjønnspolitiske og andre viktige perspektiver innen faget som alder, klasse og kultur kan ivaretas bedre i foreningens arbeid gjennom andre tiltak. 1

8 Evaluering av KMPU Notat til SST 4. juni Fra Sekretariatet. Sentralstyret har ønsket en evaluering av Kvinne og mannspolitisk utvalg (KMPU) og ba om å bli gitt et beslutningsgrunnlag i møte 11. april 2013 slik det fremkommer i referatet fra møtet. 14/13 Evaluering av KMPU Vedtak: Saken utsettes til neste Sentralstyremøte 4. juni og det bes om utarbeidelse av et beslutningsgrunnlag til neste møte. Sentralstyret har registrert at det har vært lav aktivitet i KMPU og ønsker å vite om det bør anbefales å videreføre utvalget. Landsmøtet må i tilfelle vedta nedleggelse av utvalget. KMPU ble opprettet på Landsmøtet i Beretningene fra Landsmøtene i 2001, 2004, 2007 og 2010 viser samlet at det har vært betydelige problemer med å rekruttere personer til utvalget og det har vært arbeidet med relativt få saker i utvalget. Det er vanskelig å se at utvalget har hatt vesentlig påvirkning på viktige beslutninger i foreningen. Fra Beretningen i 2001: «Rekruttering har vært vanskelig». Det var mye møteaktivitet i perioden, 23 møter, Det ser ut som om aktivitet i begrenset grad lykkes. For eksempel ble det planlagt et fritt spesialkurs som ble avlyst. Men utvalget hadde noe ekstern representasjon og var med i høringsarbeid. Fra Beretningen i 2004: «Rekruttering har gått bedre denne perioden.» Det har i denne og de andre periodene vært arbeidet med kjønns(u)balansen på blant studentene. Det ble arbeidet med å sikre kjønnsperspektiv i studiene i samarbeid med SPU. Det var en betydelig ekstern aktivitet i denne perioden. Beretningen fra 2007: Beretningen er svært kort. Vi mener imidlertid å huske at det var et strev med rekruttering i denne perioden også. KMPU arbeidet for å sikre kjønnsperspektiver i spesialistordningen. Innspill til tre høringsuttalelser og noe ekstern aktivitet. Beretningen fra 2010: Det tok tid å etablere utvalget igjen grunnet strev med å finne medlemmer. Den viktigste aktiviteten var: «Utarbeidet dokument vedrørende kjønnsfordeling på profesjonsstudiene i psykologi og ulike virkemidler for å tilstrebe en jevnere fordeling mellom kjønnene. Dette ble oversendt Sentralstyret» Har bidratt i flere høringer. Siste landsmøteperiode: Det har igjen vært rekrutteringsvanskeligheter og det tok lang tid å etablere utvalget. Dermed ble det også vanskelig å ivareta en sentral høringsuttalelse som ville vært relevant for utvalget. 2

9 Drøfting. KMPU har aldri hatt stor aktivitet eller fremvist vesentlige resultater og det har vært vanskelig å rekruttere til utvalget. Ut fra dette er det nærliggende å tenke at utvalget bør legges ned. Mange vil imidlertid mene at kjønnsperspektiver er svært vesentlige i forståelse av psykologiske fenomener og i psykologers behandling av mennesker. Videre er kjønn og psykologers karriere innenfor akademia og ledelse stadig viktig. Også når det gjelder forhandlinger rundt lønn og arbeidsvilkår vil kjønn kunne være sentralt. Gitt at dette perspektivet vektlegges kan det være ønskelig med sterkere fokus på feltet. En kan tenke seg at utvalget gis mer sekretariatstøtte og tydeligere fokus og flere oppgaver fra Sentralstyret. Det er vanskelig å se at KMPUs oppgaver kan overtas av ett av de andre utvalgene da kjønnsperspektiver er tema i svært mye av virksomheten i NPFs utvalg gjennomfører. Hvis en mener at perspektivene er viktige, men at utvalgsarbeidet ikke svarer til forventningene kan en tenke på om det er mulig å integrere oppgavene og kjønnsperspektivet som har vært ivaretatt i dette utvalget inn i andre utvalgs oppgaver. De nærliggende utvalg er Menneskerettighetsutvalget (MRU), Spesialitetsrådet (SR), Forskningspolitisk utvalg (FRU og Kvalitetsutvalget (KU). Svakheten ved en slik løsning er at erfaringen tilsier at kjønnsperspektiver ofte blir marginalisert i forhold til andre viktige perspektiver. Hvis vi for eksempel ser på SR så har de så mange utfordringer i det å utvikle nye spesialistordning slik at kjønnsperspektivet lett kan bli skjøvet til side. Det å ivareta kjønnsbalanse, ikke bare i Psykologforeningen, men i hele samfunnet, gjøres gjennom regler for tilnærmet liv deltagelse for både kvinner og menn i at råd, utvalg, styrer m.m. Hvis Psykologforeningen i tillegg har et sterkt ønske om at kjønnsperspektiver skal ivaretas bedre i Psykologforeningens utvalg, kunne vi nedfelle i mandatene at kjønnsperspektiver skal ivaretas i relevante sammenhenger i utvalgenes arbeid. Kjønnsperspektivet er sentralt perspektiv. Imidlertid vil også alder, fattigdom/rikdom og etnisitet/kultur være viktige perspektiver. Disse siste ligger ikke innen KMPUs mandat i dag. Et valg SST også kan gjøre er å utvide mandatet til å ivareta flere gjennomgående perspektiver der det kan trenges en «vaktbikjefunksjon» 3

10 Konklusjon. Det er sekretariatets konklusjon at KMPU i begrenset grad har tilført viktig arbeid innen sitt mandatfelt. En videreføring av utvalget anbefales kun hvis SST ønsker å øke ressursinnsatsen på området. Sekretariatet ønsker å peke på to alternative veier for ivaretagelse av utvalgets oppgaver: a. Utvide mandatet til andre sentrale, men ofte neglisjerte perspektiver som kjønn, klasse og kultur. b. Vedtektsendringer i de andre utvalg som kan bidra til å sikre at kjønnsperspektivet ivaretas av de andre utvalg. Forslag til vedtak: SST foreslår for Landsmøtet at KMPU avvikles i sin nåværende form. Sekretariatet bes utrede om kjønnspolitiske og andre viktige perspektiver innen faget som alder, klasse og kultur kan ivaretas bedre i foreningens arbeid gjennom andre tiltak. 4

11 Norsk Psykologforening SST sak 30/13 SAKSNOTAT Til: Sentralstyret (SST) Politisk ansvarlig: Tor Levin Hofgaard Saksbehandler: Tove Beate Pedersen Dato: Saken er tidligere behandlet i: SST Emne: Rapport fra Arbeidsgruppen for rettspsykologi Arbeidsgruppen for rettspsykologi som ble oppnevnt , avleverer sin rapport i tråd med sitt mandat Forslag til vedtak: Rapporten tas til etterretning og SST ber administrasjonen følge opp rapportens forslag til tiltak 1

12 Rettspsykologi Rapport om rettspsykologiens plass i Norsk Psykologforening Levert av arbeidsgruppe til Norsk Psykologforening 28. mai 2013

13 Mandat... 1 Gruppens medlemmer... 1 Definisjon... 1 Rettspsykologi og forensisk psykologi... 2 Kort bakgrunn... 2 Skille behandler- og sakkyndigrolle... 2 Fagområder i rettspsykologi - bruk av sakkyndige... 3 Barnevern... 3 Barnefordeling... 5 Helsetilsynssaker... 7 Erstatningsrett... 8 Strafferett, Rettspsykiatri... 9 Fagområder i rettspsykologi - undervisning og forskning Universitetene - profesjonsstudiene Psykologforeningens spesialistprogram Rettspsykologi fordypningsprogrammene Øvrige utdanningstilbud Forskning og forskningsmiljøer- universitetene Forskning og forskningsmiljøer, kompetansesentrene Rettspsykologi i Psykologforeningen - arbeidsgruppens forslag Rettspsykologisk fagutvalg Utdanning og kurs Kvalitetsutvikling Kvalitetssikring Nordisk samarbeid FOSAP Videre arbeid... 16

14 Mandat Sentralstyret i Norsk Psykologforening fattet vedtak på sitt møte 9. februar 2012 om å opprette en arbeidsgruppe for rettspsykologi. Arbeidsgruppen fikk følgende mandat:»arbeidsgruppen skal: 1. Beskrive hva feltet rettspsykologi inneholder og hvilke fagområder innenfor psykologi og tilgrensende områder som er relevante å inkludere. 2. Beskrive rettspsykologisk praksis i Norge. 3. Beskrive hvordan anvendelsen av psykologi i en rettslig kontekst påvirker utrederens rolle. 4. Foreslå hvilken forankring feltet skal ha i Psykologforeningen. 5. Beskrive hvordan høy kompetanse innen de aktuelle områdene best kan utvikles og kvalitetssikres som del av Psykologforeningens utdanningsprogram, og på annet vis. 6. Hvis arbeidsgruppen i sitt arbeid treffer på forhold som bør endres, for eksempel ved nye lover, forskrifter e.l., bes de gjøre rede for dette. 7. Foreslå interne tiltak overfor medlemmer som arbeider i feltet for å sikre høg og oppdatert faglig kompetanse. Gruppens medlemmer Leder Pål Grøndahl, Phd, psykologspesialist, KPS, SIFER Olof Gøtestam, Psykolog, koordinator utdanningsprogrammet for barnefaglig sakkyndige Annika Melinder, Professor, psykologspesialist, medlem i Den rettspsykiatriske kommisjon Anne Poulsson, Spesialist i klinisk psykologi, tidligere leder av FOSAP Kirsten Rasmussen, Professor, psykologspesialist, medlem i Den rettspsykiatriske kommisjon Jørgen Sundby, Spesialist i nevropsykologi, lektor ved UiT Inge-Arne Teigset, Psykologspesialist, KPS, SIFER Tove Beate Pedersen, Sekretær Definisjon Arbeidsgruppen har valgt å definere rettspsykologi som: Rettspsykologi er anvendt psykologisk kunnskap i rettspleiens tjeneste Rapport fra arbeidsgruppe i rettspsykologi Side 1

15 Rettspsykologi og forensisk psykologi Kort bakgrunn I den engelskspråklige verden og internasjonalt omfatter ordet «forensic» bruk av psykologisk, medisinsk o.a. fagkunnskap i de sivile og strafferettslige systemene. Forensic er latin og betyr, «til Forum». I Romerriket fant rettssakene sted på byenes sentrale torg; Forum. Forensic peker hen på de som, utover rettssakens sentrale aktører (dommer, advokat, anklaget, fornærmet, vitner), har bidrag til rettssaken. Sverige har tatt i bruk ordet forensisk og etablert fagområder som forensisk medisin, forensisk psykiatri og psykologi. I Danmark benyttes «retspsykologi». I Norge splittes feltet opp etter praksisområde; rettspsykologi (medisin/psykiatri osv.), vitnepsykologi, fengselspsykologi og sikkerhetspsykologi. Feltet inkluderer svært variert aktivitet som vitnepsykologi, vurdering av omsorgsevne for barn, screening av kandidater til politiutdannelse, klinisk tilbud til lovovertredere, veiledning til ansatte i kriminalomsorgen, forskning på kriminell atferd, tilregnelighetsvurdering, rettens beslutningsprosesser, faktorer som påvirker troverdighet, vurdering av påvirkbarhetsfaktorer, design og implementering av behandlingsprogrammer for ulike grupper lovovertredere m.m. Arbeidsgruppen har valgt å omtale rettspsykologi i tråd med definisjonen nevnt over. Det innebærer at vi i denne rapporten fokuserer på arbeidet med praktisk sakkyndighetsarbeid knyttet opp mot forvaltningen, domstolene og private parter. Arbeidsgruppen har ikke diskutert psykologisk arbeid innen fengsels og sikkerhetssystemene. Vi anser at sakkyndigrollen er en del av psykologers virkefelt. I de senere år har det vært en viss økning i bruken av sakkyndige, spesielt innenfor barne- og familiesaker. Samtidig har feltet en ikke ubetydelig oppdragsmengde innenfor øvrige sakyndighetsområder. Skille behandler- og sakkyndigrolle Det er særlig tre forhold som skiller den sakkyndiges rolle og behandlerens rolle. Dette er bestemmende for tilnærming og metode. For det første er den sakkyndige utreder og ikke behandler. En behandler igangsetter et behandlingsforløp med pasientens subjektive forståelse av seg selv og sitt liv som grunnlag for et terapeutisk forløp. Pasienten er oppdragsgiver og relasjonen er viktig. En sakkyndig psykolog gjør et utredningsarbeid for oppdragsgiver (forvaltning eller domstol) og skal ikke inngå i behandlingsopplegg overfor den eller de som utredes. Den sakkyndiges innhentede informasjon og psykologiske vurderinger kan bli en del av beslutningsgrunnlaget. Det må som regel gjøres et kartleggingsarbeid som nevnt under de ulike områdene der psykologisk sakkyndig arbeid er ønsket. Informasjonen som innhentes skal være relevant, nøyaktig, etterprøvbar og tilstrekkelig til å gjøre gode psykologfaglige vurderinger. Utredningene skal Rapport fra arbeidsgruppe i rettspsykologi Side 2

16 presenteres skriftlig og muntlig for domstol og forvaltning som kan bruke informasjonen slik som regler for domstol og forvaltning til enhver tid er. For det annet skal den sakkyndige forholde seg nøytral og ikke ta stilling i forhold til den eller de psykologen utreder. Den sakkyndige må ikke presentere informasjon og vurderinger med sikte på at beslutningen skal få et bestemt resultat som psykologen mener er det beste for personen, men gi bred informasjon og drøfte vurderingene slik at beslutningstakerne får best mulig grunnlag som hjelp for sine beslutninger. Det er ikke den sakkyndige psykologen som skal avgjøre saken. Opplysningene og vurderingene kan granskes og bli gjenstand for kontradiksjon. En behandlerrelasjon er annerledes i det psykologen langt på vei vil være en hjelper og en støtte for den som er i behandling. I en slik rolle behøver ikke psykologen å utvise nøytralitet. For det tredje har den sakkyndige ikke vanlig taushetsplikt, men informasjonsplikt overfor oppdragsgiver (domstol eller forvaltning) uavhengig av partenes interesse. Dette må opplyses til personen som utredes. Kontroverser og debatt I saker som handler om statens inngripen i menneskers og familiers privatliv (frihetsberøvelse og fratakelse av egne barn) oppstår jevnlig intens debatt i samfunnet og i mediene. Søkelyset rettes mot hvor grensene skal gå og hvilke reaksjoner som skal brukes. Domstol og forvaltning ønsker å benytte psykologisk kunnskap når slike vanskelige og kontroversielle emner behandles. Anvendelsen av psykologisk kunnskap, gjennomføringen av det sakkyndige arbeidet og kvaliteten på arbeidet utsettes tidvis for intenst søkelys. Sakkyndighetsvirksomhet er kanskje et av de mest belyste og debatterte virkeområder hvor psykologi anvendes. Kontroversene bidrar til at det avgis flest klager til (fag-etisk råd) FER på det barnefaglige området. På det rettspsykiatriske området har mediedekningen i 2012 vært enorm. Regulering av rammer, retningslinjer og innhold i arbeidet er i endring. Det er derfor viktig at NPF ivaretar rettspsykologiens plass i forenings virksomhet. Fagområder i rettspsykologi - bruk av sakkyndige Arbeidsgruppen har identifisert flere fagfelt innunder rettspsykologisk virke (se tabell 1 i vedlegg 1 for oversikt). Under hvert område følger en kort beskrivelse av hovedfokus, nøkkeltall, aktører, mandat og Skandinavisk praksis: Barnevern Hovedfokus Hovedfokus for sakkyndighetsvirksomhet innenfor barnevernfeltet er å gjøre psykologfaglige utredninger av en del av beslutningsgrunnlag i saker som skal behandles og avgjøres etter Lov om barneverntjenester. Utredningens hovedfokus vil variere med hvilken bestemmelse Rapport fra arbeidsgruppe i rettspsykologi Side 3

17 den enkelte sak skal prøves mot. Det dreier seg som oftest om det er nødvendig at barnet er under offentlig omsorg, og hvem som skal ha myndighet over, og samvær, med dem. Utredningene har både fellestemaer for alle saker og særlige temaer ut fra den enkelte sak. Vanligvis inngår vurdering av barnets utviklingsnivå, fungering og omsorgsbehov, og eventuelle særlig behov for omsorg. Dette skal vurderes opp mot foreldrenes mulighet for å gi barnet den omsorg det trenger. Vurderingstemaer som vold og overgrep, psykiatri, evner og rus er forholdsvis vanlige. Relevant informasjonen skal innhentes, analyseres og brukes til prediksjon av fremtidig utvikling, gitt ulike alternativer for barnet. Nøkkeltall Barnesakkyndig kommisjon hadde for 2012 omtrent 1000 rapporter til kvalitetskontroll. Aktører Psykologiske sakkyndigutredninger innen barnevern gjennomføres av private aktører, enten som selvstendig næringsdrivende eller som bigeskjeft av psykologer ansatt i annen virksomhet. Den oppnevnte skal fortrinnsvis være spesialist og ha gjennomført utdanningsprogram for barnesakkyndige. Psykologfaglig barnesakkyndighet utføres også av psykologer uten slik utdanning. Det er etablert private grupper av barnefaglige med høyskoleutdanning. Mandat Oppnevning skjer av barnevernet, fylkesnemnda eller de tre rettsinstanser. Som regel oppnevnes en, men to kan også oppnevnes enten for samarbeid, uavhengig arbeid eller særlige problemstillinger. Høyesterett oppnevner alltid to. Mandatet er ikke standardisert. Barnesakkyndig kommisjon har på sine hjemmesider informert om at mandat bør handle om barnets utviklingshistorie, fungering og omsorgsbehov og foreldrenes forutsetninger for å gi barnet god nok omsorg. Spesielle vurderingstemaer og annet det ønskes informasjon om bør spesifiseres i mandatet. Det skal utarbeides en skriftlig rapport med utgangspunkt i mal som ligger på Barnesakkyndig kommisjons hjemmeside. Delutredninger kan vanskelig følge aktuelle maler. Kompetanse og kjernemetoder Arbeidet som psykologisk sakkyndig i barnevernssaker krever sammensatt kompetanse. Utviklingspsykologi og klinisk psykologi er viktige grunnleggende kilder for kunnskap samt erfaring med utredningsarbeid og behandling. Dokumentasjon i barneverndokumentene skal benyttes. Kjernemetoder er intervju av voksne og barn, samt observasjon av barn i samspill med foreldre og andre viktige voksne, fungering i barnehage, skole og annet. Det brukes også komparenter. Informasjonen som innhentes, er som regel av kvalitativ type. Det er ingen krav til standardundersøkelser. Det brukes i liten grad strukturerte observasjoner og standardiserte kartleggingsmetoder, eller testing. Barnesakkyndig kommisjons Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernssaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen er retningsgivende Rapport fra arbeidsgruppe i rettspsykologi Side 4

18 for arbeidet. Sakkyndige utredninger i barne- og familiesaker er regulert av generelle og spesielle departementale veiledningshefter. Diagnostisering og testing bør brukes med varsomhet, og med særlige krav til at man kjenner metodenes validitet på det området utredningen gjelder. Diagnoser er ikke i seg selv klargjørende for omsorgsspørsmål og om det skal brukes slike begreper må det argumenteres for hvorfor dette er relevant for saken Det skal ikke utredes mer enn nødvendig for at en belastende situasjon ikke skal bli mer belastende. Det skal gjøres tilstrekkelig arbeid til at beslutninger kan fattes på solid grunnlag for å forebygge instabilitet for barna som det fattes beslutninger om. Den sakkyndige må være kjent med kartleggingsmetoder for utredning og vurdering av barn og voksne, samt ulike tester og diagnostiske kriterier. Den sakkyndige må kunne vurdere og analysere store mengder informasjon av ulik karakter og kvalitet. Det skal fremgå av rapporten hva som er lagt til grunn for vurderingene, og hvordan vurderingene er gjort. Rapporten sendes Den barnesakkyndige kommisjon som gjennomfører kvalitetskontroll av rapporten. Den sakkyndige innkalles som sakkyndig vitne når barnevernet eller fylkesnemnda har gjort oppnevningen, men er ikke tilstede ellers. Den sakkyndige innkalles som sakkyndig, og er vanligvis tilstede, under rettslige forhandlinger. Arbeidet som sakkyndig skal ikke resultere i oppfølging. Den sakkyndige kan reoppnevnes ved anke i samme sak for å bidra med oppdatering av sine tidligere vurderinger eller med tilleggsmandat. Komparativt/det skandinaviske bildet Lovgivningen er forskjellig i de forskjellige landene. Det gjør det vanskelig å sammenlikne. Psykologisk sakkyndige utredninger innen barnevernfeltet gjøres i Sverige og Danmark innen barnevern og sosialforvaltningen. Barnefordeling Hovedfokus Sakkyndighet i barnefordelingssakene er regulert av barneloven 61.1 og 61.3og kan deles i to ulike roller. Den ene rollen brukes i saker der løsningsorienterte strategier kan tenkes å fungere. Her er rollen preget av arbeid for et forlik og for øvrig opplysning av saken med tanke på barnets beste. Den andre rollen utøves i saker som går til hovedforhandling og dom. Denne rollen er knyttet til utredning av foreldrenes omsorgs- og samværskompetanse, samt til vurdering av barnas fungering og behov. Staten betaler for den sakkyndiges arbeid med unntak av saker som går til hovedforhandling, hvor foreldrene selv betaler. Rapport fra arbeidsgruppe i rettspsykologi Side 5

19 Nøkkeltall I landet som helhet innkom det ca barnelovssaker til domstolen i For 2012 var tallet steget til 2621 saker (ny barnelov ble innført i 2004). Aktører Det er i all hovedsak psykologer som arbeider som sakkyndige i barnefordelingssakene, med et visst innslag av psykiatere og noen få pedagoger/sosionomer. Mandat Typiske mandat i det løsningsorienterte arbeidet omhandler opplysning av saken og bistand med tanke på å avdekke hva partene kan eller ikke kan tenkes å bli enige om. I utredning av sakene til hovedforhandling, vil mandatet dreie seg om å vurdere foreldrenes omsorgs- og samværskompetanse, og slik sett hvile på mange av de samme prinsippene som utredning av barnevernssakene gjør. Kompetanse og kjernemetoder Retten står fritt til å velge sakkyndig De fleste psykologene engasjert som sakkyndige i barnefordelingssaker er spesialister i klinisk psykologi, og en relativt stor andel har etter endt spesialitet fulgt utdanningsprogrammet i sakkyndighet. Verktøyene som brukes for å skaffe grunnlag for vurderingene i barnefordelingssakene er i all hovedsak avgrenset til samtaler (med foreldre, og med barn) og observasjon (av foreldre sammen med barn). Videre kreves tidvis at foreldres personlighetsmessige fungering vurderes. I saker med påstander om vold, rus og overgrep kreves særskilt kompetanse. Komparativt/det skandinaviske bildet Sverige behandler barnelovsakene etter en modell med hovedforhandling og dom, slik det var i Norge før Det bedrives forsøksprosjekter ved enkelte tingretter der mekling, konflikt og forsoning er viktige stikkord. Dersom forsøksprosjektene blir innført som en permanent ordning vil Sverige behandle barnefordelingssakene med samme utgangspunkt og langs de samme prinsipper som i Norge. I Sverige er sakkyndig-rollen ofte utøvd av andre profesjoner enn psykologer og sosialarbeidere er bredt representert. Danmark behandler sakene ved dom, mekling eller ved at partene får barnesakkyndig rådgivning. Rådgiverne kan være psykologer men er like ofte sosialarbeidere eller andre med kompetanse på barn og familie. Det skilles mellom saker som gjelder fast bosted og samvær, selv om tilbudet fra staten er det samme enten konflikten dreier seg om det ene eller andre. Det Danske systemet synes å følge de samme linjene som arbeidet i Norge med et unntak. Advokatene er ikke nødvendigvis delaktige i de saker hvor partene kun ønsker rådgivning eller mekling. Rapport fra arbeidsgruppe i rettspsykologi Side 6

20 Helsetilsynssaker Hovedfokus I henhold til lov om statlig tilsyn med helsetjenesten skal Helsetilsynet i fylkene og Statens helsetilsyn (overordnet fylkene) føre tilsyn med helsetjenesten. Tilsynsmyndighetene skal avgjøre om helsepersonell, eller virksomhet i helsetjenesten, har brutt plikter i helselovgivningen. Saker som Helsetilsynet i fylket vurderer som så alvorlig at det er grunnlag for å vurdere å gi advarsel eller strengere reaksjon til helsepersonell, oversendes til Statens helsetilsyn. Statens helsetilsyn tar stilling til om vilkårene for å gi administrativ reaksjon er til stede, og hvilken reaksjon som eventuelt skal gis. De fleste saker løses administrativt av Helsetilsynet, men enkelte saker er for kompliserte. For å konkludere om brudd på forsvarlighetskravet kan det da være nødvendig å innhente en sakkyndig uttalelse etter spesifisert mandat. Ankeinstans for avgjørelser i Statens helsetilsyn er Helsepersonellnemda. Nøkkeltall og aktører Statens helsetilsyn har benyttet seg av omtrent 50/50 % psykologer og psykiatere som sakkyndige i de følgende sakene: 2007: 3, 2008: 2, 2009: 3, 2010: 2, 2011: 4, 2012: 2 (pr. 1. november 2012). Valget av den ene eller annen faggruppe kan i enkelte tilfelle bero på symptomenes karakter, f.eks. bruk av nevropsykolog ved symptomer på kognitiv svikt, og hvis det foreligger viktig medisinering bør en psykiater benyttes. I de fleste sakene velges det i stor grad ut fra geografisk tilgjengelighet, og en skiller ikke mellom de to gruppene. Helsepersonellnemnda har siden 2009 benyttet seg av følgende sakkyndige for å foreta sakkyndig undersøkelse av helsepersonell: I 2009 i 8 saker (fire leger, tre bioingeniører og en tannlege, ingen psykologer eller psykiater) i 5 saker (en nevrokirurg, en psykolog, to psykiatere, en ukjent) i 2 saker (gynekolog og ukjent spesialitet) i 1 sak, (psykolog), pr. 1. november Mandat Tilsynsmyndigheten utformer i den enkelte sak et konkret og spesifikt mandat til den sakkyndige som er styrt av de ulike problemstillingene. Derfor er det ikke utformet standardmandat. Sentralt i mandatet er hvilke krav (utledet av lov eller forskrift) tilsynsmyndigheten vurderer saken opp mot. Komparativt/det nordiske bildet Sverige: Tilsynet med det enkelte helsepersonell i Sverige ivaretas av seks regionale tilsynsorgan som er underlagt Socialstyrelsen. Det er Hälso- og sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som har myndighet til å avgjøre disiplinærreaksjoner mot helsepersonell. Danmark: Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med den "sundhedsfaglige virksomhet, der udføres av personer inden for sundhædsvesenet". Disse kan bli fratatt autorisasjonen hvis "udøveren Rapport fra arbeidsgruppe i rettspsykologi Side 7

Mandat... 1 Gruppens medlemmer... 1 Definisjon... 1 Rettspsykologi og forensisk psykologi... 2 Kort bakgrunn... 2 Skille behandler- og

Mandat... 1 Gruppens medlemmer... 1 Definisjon... 1 Rettspsykologi og forensisk psykologi... 2 Kort bakgrunn... 2 Skille behandler- og Mandat... 1 Gruppens medlemmer... 1 Definisjon... 1 Rettspsykologi og forensisk psykologi... 2 Kort bakgrunn... 2 Skille behandler- og sakkyndigrolle... 2 Fagområder i rettspsykologi - bruk av sakkyndige...

Detaljer

6/11. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller

6/11. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller 6/11 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller 83/11 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (5/11)./. Referat

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Varsom, nøyaktig og objektiv krav til attester og erklæringer fra helsepersonell

Varsom, nøyaktig og objektiv krav til attester og erklæringer fra helsepersonell Varsom, nøyaktig og objektiv krav til attester og erklæringer fra helsepersonell Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av helse- og omsorgsministeren for å vurdere bruk av sakkyndig helsepersonell innen justissektoren

Detaljer

LANDSMØTET 2010. Landsmøtesakene

LANDSMØTET 2010. Landsmøtesakene LANDSMØTET 2010 Landsmøtesakene 1 Innhold Sak 3 Beretninger... 4 Sak 4 Regnskap... 5 Sak 5 Utnevning av æresmedlem... 6 Sak 6 Psykologforeningens prinsipprogram... 8 Sak 7 Reglementsendringer for spesialistutdanningen...

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser April 2008 Innhold Forord... 4 1 Gjeldende lover og regler...

Detaljer

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet 2003 Den norske lægeforening Innholdsfortegnelse Spesialitetsrådets mandat 2 - Generelle spesialistregler 2 2 - Spesialitetsrådets

Detaljer

Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer

Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Helse- og omsorgsministeren for å vurdere hvordan retten til helsehjelp skal styrkes for

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Regelverk spesialistutdanningen Norsk Psykologforening

Regelverk spesialistutdanningen Norsk Psykologforening Regelverk spesialistutdanningen Norsk Psykologforening Reglement for spesialistutdanningen med utfyllende bestemmelser og prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk praksis. Innhold Reglement for spesialiteten

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.10 2011. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.10 2011. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 11/52 Fullført og godkjent den 20.10. 2011 Referat fra Sentralstyrets møte 19.10 2011 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet:. President Hege

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

Riksadvokatens arbeidsgruppe AVHØRSMETODIKK I POLITIET

Riksadvokatens arbeidsgruppe AVHØRSMETODIKK I POLITIET Riksadvokatens arbeidsgruppe AVHØRSMETODIKK I POLITIET Utredning fra arbeidsgruppen oppnevnt av Riksadvokaten 13. juli 2012. Avgitt til Riksadvokaten 8. oktober 2013. Arbeidsgruppen er samlet om innholdet

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Delutredning 1. Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper. Helsedirektoratet 01.02.12

Delutredning 1. Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper. Helsedirektoratet 01.02.12 Delutredning 1 Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper Helsedirektoratet 01.02.12 2 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Oppdraget og tidligere utredninger... 5 2.1 Beskrivelse

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer