Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: Tidspunkt: 17:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 17:30"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2015/71 PS 2015/72 PS 2015/73 PS 2015/74 RS 2015/15 PS 2015/75 PS 2015/76 PS 2015/77 Innhold U.off Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Svar på interpellasjon om barnefattigdom i Halden Bruk av fondsmidler til etablering av Dykdalb (ekstra akterfeste for skipsanløp) ved Kornsiloen. Grunnundersøkelser på Mølen Havneanlegg. Bruk av fondsmidler. Endringer i kommuneplanens arealdel som følge av regelendring pr / / / /3415 PS 2015/78 Justering av satser for økonomisk sosialhjelp 2009/685 PS 2015/79 Ny skolestruktur i Halden kommune 2013/6418 PS 2015/80 Økonomirapport pr. 1. tertial 2015/761 PS 2015/81 Økonomirapport pr. mai m/tiltak 2015/761 PS 2015/82 Fritak og supplering Side nr. Thor Edquist Ordfører Side2

3 PS2015/71Godkjenningavinnkalling PS2015/72Godkjenningavsaksliste PS2015/73Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 PS2015/74Referatsaker Side4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: C / Karin Oraug Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utsendte vedlegg Svar på interpellasjon om barnefattigdom i Halden Bakgrunn for saken: Representanten Geir Helge Sandsmark (V) fremmet følgende spørsmål i K-styret : 1) På hvilke måter arbeider kommunen med å kartlegge fattigdom? 2) Hvilke fattigdomstiltak har kommunen i dag? 3) Vil kommunen utarbeide en lokal handlingsplan med mål om å løfte barn ut av fattigdom? I henhold til reglementets 6.19 ble følgende vedtak fattet: Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en sak om fattige barn med sikte på å lage en handlingsplan spesielt rettet mot å løfte barn ut av fattigdom. Plikten til å forebygge lov og regelverk Forebyggende innsats er forankret i lov og regelverk. Et godt oppvekstmiljø skapes gjennom et tett samspill mellom offentlige aktører, familie, nærmiljø og positive krefter i lokalsamfunnet. Å legge til rette for at barn og unge får en god oppvekst er et samfunnsansvar som deles av mange. Gode forhold for å samarbeide er avgjørende for å lykkes. FNs barnekonvensjon om barnets rettigheter fremhever at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som angår barn. Barnekonvensjonen gjelder som norsk lov. Forebyggende innsats er forankret i en rekke lovverk og fordelt på mange offentlige tjenester og aktører. Ansvaret er ulikt fordelt. Virksomheter som er rettet mot alle barn og unge er omfattet av et generelt lovverk, men i tillegg er det også særlover som regulerer virksomheten, for eksempel barnevernloven eller helse- og omsorgstjenesteloven. Kommunen har et ansvar for at barn og unge får gode oppvekst vilkår og for å forebygge psykiske og sosiale problemer. Kommunale beslutninger og prioriteringer får ofte direkte betydning for barn og unge. Etter folkehelseloven har kommunen, fylkeskommunen og staten ansvar for å fremme befolkningens helse, herunder sosiale helseforskjeller. Barn og unges helse og trivsel er en viktig del av dette ansvaret. ( BLD- rundskriv Q-16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge) Side5

6 Fattigdomsproblematikk i Halden er i den senere tid kartlagt på to måter: 1. Nav har fra uke 8/2015 innført en kartlegging av alle forhold ved nye barnefamilier som henvender seg til tjenesten. I 2014 var 837 barn i alderen 0-20 år brukere av NAV ved mottak av økonomisk sosialhjelp til familien. Av disse har 468 minoritetsspråklig bakgrunn, og 369 etnisk norsk bakgrunn. 2. Folkehelserådgiver har i 2015 utarbeidet en oversikt over helse- og helsetilstand i Haldens befolkning og påvirkningsfaktorer på denne. Det fremkommer i vurderingen av levekårene at Halden har en større andel lavinntekstshusholdninger enn gjennomsnitt for Østfold og landet. Dette gjelder også andel barn under 18 år som bor i lavinntektsfamilier. I Halden utgjør dette ca. 800 barn, noe som samsvarer godt med NAVs kartlegging fra Halden har også en større andel barn av enslige forsørgere enn gjennomsnittet for landet. Fattigdomstiltak som kommunen benytter seg av til barn og deres familier: BOSO boligsosialt utviklingsprogram Boligfinansiering via Husbanken Økonomisk sosialhjelp gjennom NAV Midler fra støtteordning gjennom Barne,-ungdoms-og familiedirektoratet (Bufetat) til ferie- og fritidstiltak for utsatte barn og unge Midler fra Fylkesmannen gjennom NAV til bekjempelse av barnefattigdom Samarbeid med Røde Kors og andre frivillige organisasjoner om ferieopphold for barn/ tiltak for barn og foreldre Barn med barneverntiltak gis særlig oppfølging innenfor lov og rammer Gradert oppholdsbetaling i barnehager Gratis kjernetid 20 timer pr. uke i barnehager innføres høsten 2015 for 4-5 åringer Lokal handlingsplan med mål om å løfte barn ut av fattigdom: Det foreligger mange planer som på hver sin måte har som mål å ivareta deler av pliktmessige oppgaver en kommune har. Barn som rammes av fattigdomsproblematikk, er ofte del av familier som har behov for bistand på flere områder i livet. Barnas eller familiens problemer er ikke tilpasset den enkelte tjeneste eller det enkelte forvaltningsnivå. Møtet med hjelpeapparatet blir derfor ofte en serie møter med en oppsplittet tjeneste som kun arbeider med sin del av problematikken. I 2014 inngikk samtlige kommuner i Østfold i et samarbeid med fylkesmannen om deltakelse i Sjumilssteget, som er et felles løft for barn og unge. Sjumilssteget er et godt verktøy for å kartlegge, analysere og deretter handle i tråd med sentrale artikler i FNs barnekonvensjon. Det er et overordnet mål at kommunen skal øke sin gjennomføringsevne for å sikre at barn deltar i samfunnsutviklingen, og at hvert barn og hver familie får nødvendige, tilstrekkelige og helhetlige tilbud fra kommunens ulike tjenester. En kartlegging av status og eksisterende tiltak på ulike arenaer er gjennomført. Egenanalysen blir benyttet i et påbegynt arbeid med å utarbeide en helhetlig oppvekstplan. Planen skal bidra til å sikre større grad av helhet og sammenheng i arbeidet med kommunens barn, unge og deres familier som blant annet er rammet av fattigdom. Side 2 av 2 Side6

7 Mange barn har behov for tverrfaglig og tverretatlig innsats. Der ikke bare kommunale virksomheter er inne, har vi ingen garanti for at slik innsats samordnes. Kommunen tar et ansvar som vil bli synliggjort blant annet gjennom oppvekstplanen. Side 3 av 3 Side7

8 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: P / Torkel Varfjell Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Havnestyret 2015/ Formannskapet 2015/ Kommunestyret 2015/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Bruk av fondsmidler til etablering av Dykdalb (ekstra akterfeste for skipsanløp) ved Kornsiloen. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Ulf Ellingsen Sammendrag av saken: Kai ved Kornsiloen har vært svært kort, og ved noe vind fra sydvest (fremherskende vindretning) er det uttrykt for skip å legge til ved kaianlegget. I den forbindelsen har det vært sett på ulike løsninger for en trygg tillegging. Konsulentfirmaet Rambøl AS har utarbeidet en løsning, og det er innhentet anbud på arbeidene. I utgangspunktet var det lagt inn kr ,- til arbeidet, men det viser seg at grunnforholdene er så spesielle at det krever en større investering for å få dette til. Arbeidene er helt nødvendige med bakgrunn i sikkerhet og fordi skip som anløper nå ofte er større en de «kornbåtene» som har trafikkert kaien tidligere. Rådmannens innstilling: Det brukes inntil kr ,- av fondsmidler for Halden havn til etablering av en «Dykdalb» for skipsfortøying av Kornsiloen. Disse midlene tas fra fond i Halden havn i henhold til havne og farvannsloven De resterende kostnadene belastes ordinært driftsbudsjett. Saksprotokoll i Havnestyret Behandling: Representant Per-Kristian Dahl, Ap, etterlyste bakgrunnsdokumenter for arbeidet som er tenkt utført. Dette ble kopiert opp til møtedeltakerne. Side8

9 Saken ble behandlet som siste sak i møtet. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (H, V, Sp, Ap). Vedtak: Det brukes inntil kr ,- av fondsmidler for Halden havn til etablering av en «Dykdalb» for skipsfortøying av Kornsiloen. Disse midlene tas fra fond i Halden havn i henhold til havne og farvannsloven De resterende kostnadene belastes ordinært driftsbudsjett. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Anne-Kari Holm fremmet rådmannens innstilling. Ved votering ble forslaget fra Hom enstemmig vedtatt. Vedtak: Det brukes inntil kr ,- av fondsmidler for Halden havn til etablering av en «Dykdalb» for skipsfortøying av Kornsiloen. Disse midlene tas fra fond i Halden havn i henhold til havne og farvannsloven De resterende kostnadene belastes ordinært driftsbudsjett. Saksutredning: Bakgrunn Ved utlysning på Doffin har det kommet inn to anbud på utføring av arbeidene. Det rimeligste er levert av lokal entreprenør, og etter møte med disse og konsulentfirmaet vil kontraktsummen totalt beløpe seg til i underkant av kr ,-. Det andre tilbudet var stipulert til kr ,-. Fondsavsetningene i Halden havn etter Havne og farvannsloven blir ved denne saken redusert til kr ,-. Da er de ekstraordinære kostnadene til dokumentasjon vedrørende Ytre Mølen medregnet. (Sak 2014/ ). Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gudrun Haabeth Grindaker Ulf Ellingsen Side9

10 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: P / Torkel Varfjell Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Havnestyret 2015/ Formannskapet 2015/ Kommunestyret 2015/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Grunnundersøkelser på Mølen Havneanlegg. Bruk av fondsmidler. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Ulf Ellingsen Sammendrag av saken: Ved behandling i havnestyrets møte ble det vedtatt at «Administrasjonen skal snarest foreta nødvendig kartlegging av området og kaiens bæreevne. Resultatene av disse undersøkelsene og anslag på utbedringskostnader skal framlegges havnestyret om nødvendig på et ekstraordinært havnestyremøte». Det er nå innhentet anbud på en dokumentasjon av Ytre Mølens tilstand. Tilbud om levering av tjenestene ble sendt ut til tre aktuelle firmaer, Rambøl AS, Cowi AS og Multiconsult AS, men vi har kun mottatt et svar innenfor aktuell tidsfrist. Det er viktig at denne dokumentasjonen kan gjennomføres så snart som mulig fordi det vil påvirke videre saksgang om strategivalg for Halden havn og ikke minst i forhold til ønsket bruk av kaianlegget. Rådmannens innstilling: Det brukes inntil kr ,- fra Halden havns fondsmidler til gjennomføring av grunnundersøkelser ved Mølen havneanlegg. Midlene brukes fra fond til Havn i henhold til Havne og farvannsloven Saksprotokoll i Havnestyret Behandling: Side10

11 Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer (Ap). Representant Svein Olaussen, Ap, fremmet følgende protokolltilførsel: «Det vises til vedtak i sak 2015/55 hvor det ble avgitt stemme for at disse undersøkelsene er unødvendige da lagring av tømmer kan skje på området vis/avis Sauøya på Mølen» Vedtak: Det brukes inntil kr ,- fra Halden havns fondsmidler til gjennomføring av grunnundersøkelser ved Mølen havneanlegg. Midlene brukes fra fond til Havn i henhold til Havne og farvannsloven Protokolltilførsel «Det vises til vedtak i sak 2015/55 hvor det ble avgitt stemme for at disse undersøkelsene er unødvendige da lagring av tømmer kan skje på området vis/avis Sauøya på Mølen». Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Geir Helge Sandsmark (V) fremmet forslag til vedtak: Det brukes inntil kr ,- fra Halden havns fondsmidler til gjennomføring av grunnundersøkelser ved Mølen havneanlegg. Midlene brukes fra fond til Havn i henhold til Havne og farvannsloven Ved votering ble forslaget fra Sandsmark vedtatt mot 7 stemmer (AP, SV, FrP). Svein Olaussen (AP) ba om protokolltilførsel: Det vises til vedtak i sak 2015/55 hvor det ble avgitt stemme for at disse undersøkelsene er unødvendige da lagring av tømmer kan skje på området vis-a-vis Sauøya på Mølen. Vedtak: Det brukes inntil kr ,- fra Halden havns fondsmidler til gjennomføring av grunnundersøkelser ved Mølen havneanlegg. Midlene brukes fra fond til Havn i henhold til Havne og farvannsloven Saksutredning: Bakgrunn I det anbudet som er innhentet framkommer både undersøkelser av selve grunnen, men også arbeid med dykking for kontroll av utrasing og pæleverk som kaifronten hviler på. Anbudet er levert av Rambøl AS i Fredrikstad og de kan starte prosjektet innen tre uker etter klarsignal fra Halden kommune. Side11

12 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gudrun Haabeth Grindaker Ulf Ellingsen Side12

13 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2015/ Espen Sørås Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2015/ Kommunestyret 2015/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Endringer i kommuneplanens arealdel som følge av regelendring pr Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Sammendrag av saken: Fra 1. juni 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten søknad. Tiltakshaver selv har ansvar for at tiltaket ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk. Imidlertid kommer maksimal mønehøyde på 4.0 m i konflikt med kommunens arealplan som gir mønehøyde på 3.5 m på garasjer o.l. For å slippe en rekke dispensasjonssaker ønsker rådmannen å benytte seg av plan og bygningslovens som åpner for mindre vesentlige endringer av kommuneplanens arealdel uten ful planbehandling. Rådmannens innstilling: I tråd med Plan og bygningslovens endrer kommunestyret flg bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Endringene anses som mindre vesentlig og varsles i henhold til kommuneloven. Endringene varsles berørte myndigheter som gis klagefrist i henhold til forvaltningslovens 29. Vedtaket varsles på kommunens nettsider og annonsering i dagsavis. Side13

14 Kommuneplanen arealdels bestemmelser 10 a) og c), henvisning til 8 rettes til 9 12 b) andre avsnitt, 100 m2 rettes til 120 m2 15 a) tredje avsnitt, mønehøyde rettes til 5 m og flg tillegg legges til bestemmelsen: Garasje/carport/uthus skal underordnes og tilpasses bolig i volum, høyde og utforming. 16 b) og c), LNF B/LNF BF rettes til LNF B/LNF - F 17 c) henvisning til 15 a) 2 avsnitt rettes til 16 a) 2 avsnitt 19 nummerering endres til bokstaver og 19 j) Statnett endres til eier av strømnettet. Saksutredning: Bakgrunn Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Her er en oversikt over hvilke tiltak som kan føres opp uten å søke, og informasjon om andre endringer som vil gjøre det enklere for den som ønsker å bygge. Tiltakshavers ansvar Tiltakshaver har ansvar for at tiltaket ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk. Disse tiltakene kan oppføres uten søknad: Frittliggende bygning inntil 50 m2 Frittliggende bygning på bebygd eiendom på inntil 50 m2 med avstand minimum 1,0 m fra nabogrensen kan settes i gang uten søknad, men forutsetter at Maksimal mønehøyde er 4,0 meter og gesimshøyde er 3,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen må være i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller. Bygningen brukes som for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue. Bygningen kan ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom eller brukes til overnatting. Vegloven har bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner og avstand til veimidte, som må følges. Tiltaket kan ikke oppføres i byggeforbudssonen etter jernbaneloven 10. Bygningen må heller ikke plasseres over vann- og avløpsledninger. Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Side14

15 Tilbygg inntil 15 m2 Fra 1. juli 2015 er det ikke nødvendig å søke om å oppføre tilbygg på inntil 15 m2. Slike tilbygg skal ikke inneholde rom for varig opphold og må ha en avstand fra nabogrense på minimum 4,0 meter. Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel balkong, veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod. Det må også her tas hensyn til veglova og jernbanelovens bestemmelser. Tiltakshaver skal informere kommunen om tilbyggets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Reparasjon av bygningstekniske installasjoner Reparasjon av bygningstekniske installasjoner som for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og heis, samt varme- og kjøleanlegg er unntatt søknadsplikt fra 1. juli Det er ikke lenger en forutsetning at reparasjon av installasjonen er begrenset til de installasjonene som er innenfor én bruksenhet eller branncelle. Andre endringer som er unntatt søknadsplikt fra 1. juli 2015 Levegg Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde 10,0 m inntil 1, 0 meter fra nabogrense Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 meter i nabogrense. Antenner Antennesystem med høyde inntil 5,0 meter, panelantenner montert på vegg med høyde inntil 2 meter og parabolantenner med diameter inntil 1,2 meter, er unntatt søknadsplikt. Det er en forutsetning at plasseringen ikke innebærer fare for personsikkerhet. Unntaket gjelder ikke der flere antennesystem skal plasseres på samme sted eller på samme fasade. Mindre støttemur Mindre støttemurer (forstøtningsmurer) med høyde inntil 1,0 meter og avstand fra nabogrense på minst 1,0 meter. I tillegg kan støttemur på inntil 1,5 meter oppføres uten søknad hvor avstand til nabogrense er minst 4,0 meter. Mindre fylling eller planering av terreng I spredtbygd strøk kan terrengendringen maksimalt avvike 3,0 meter fra opprinnelig terrengnivå. I tettbygd strøk er begrensningen 1,5 meter og på eiendommer for rekkeeller kjedehus og lignende kan avviket maksimalt være 0,5 meter. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 meter. Avvik som er større enn de nevnte krever søknad til kommunen og er avhengig av tillatelse før terrengendringen kan gjennomføres. Informasjon til naboer Side15

16 Reglene for nabovarsling er noe endret. Det er presisert at det er tilstrekkelig med bruk av elektronisk kommunikasjon. Dette innebærer at nabovarsel kan sendes via epost. Det er fortsatt mulig å benytte seg av registrert postsending (rekommandert) eller personlig overlevering. Forskriften presiserer at der tiltak er avhengig av dispensasjon, skal nabovarslet uttrykkelig nevne de bestemmelsene det er behov å dispensere fra. Der dispensasjonen berører naboens interesser, skal begrunnelsen for dispensasjonssøknaden vedlegges nabovarselet. Dersom det går mer enn ett år fra nabovarsling til søknad sendes kommunen, må det varsles på nytt med mindre det er gitt varsel etter plan- og bygningsloven tredje ledd. Dette innebærer følgende: Ved utarbeidelse av reguleringsplan eller områdeplan, skal naboer og gjenboere underrettes. Etter plan- og bygningsloven nytt tredje ledd, skal berørte registrerte grunneiere og festere og - så vidt mulig - andre rettighetshavere i planområdet og naboer, få beskjed om at dette kan være den eneste gangen det blir anledning til å komme med merknader i byggesaken Frister for saksbehandling For å øke forutsigbarheten for den som ønsker å bygge og effektivisere byggesaksbehandlingen, har regjeringen innført tidsfrister i flere sakskategorier samt gebyrbortfall hvor tidsfristen ikke overholdes. Fra 1. juli 2015 skal byggesøknader som innebærer dispensasjon fra arealplaner behandles innen 12 uker. Overskridelse av denne fristen innebærer som hovedregel at det totale byggesaksgebyret reduseres med 25 % for hver påbegynte uke. Dette gjelder også separate søknader om dispensasjon. Søknader om igangsettingstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker. Tiltaket kan igangsettes dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp. Det er også gjort endringer i forhold til utstedelse av ferdigattest. Forholdet til eksisterende planer. Disse endringene forutsetter at de ikke kommer i konflikt med gjeldende planer. Etter gjennomgang av kommuneplanens arealdel ser en at tillatelse til bygging av frittliggende bygninger på inntil 50 m2 kommer i konflikt med kommuneplanens arealdel. Her gis det tillatelse til oppføring av frittliggende bygning med inntil 50 m2 og mønehøyde på inntil 3.5 m. Jfr kommuneplanens bestemmelse 15. a. Blir ikke dette endret vil en måtte søke om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og ikke benytte seg av den nye regelendringen. Rådmannen mener at en bør endre dette i kommuneplanens bestemmelser for å legge til rette for regelendringen. En slik endring vil også redusere antall dispensasjonssøknader og legge til rette for forenklet saksbehandling for byggesaksavdelingen. Kommunestyrets mulighet for endring i kommuneplanens arealdel uten full planbehandling. Plan og bygningsloven har strenge regler for endring av kommuneplanens arealdel. Side16

17 11-17.Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel For endring og oppheving av planen gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre endringer i planen i samsvar med kommunelovens regler. Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter. Jf. for øvrig 1-9. Den endringen som her er pekt på mener rådmannen er en mindre vesentlig endring og kommer ikke i konflikt med nasjonale eller regionale interesser, slik at det kreves full planbehandling. Dette ut fra at endringen kommer som følge av regelendring i plan og bygningsloven. Erfaringene med kommuneplanens arealdel har vist at bestemmelsen om mønehøyde på inntil 3.5 m har vært vanskelig å håndtere og det har vært nødvendig å se på rutinene for dispensasjonsbehandling av søknader. Når en nå ser på endring i kommuneplanens bestemmelser som følge av endring i regelverket, har en gått gjennom dagens erfaringer på håndtering av mønehøyder på denne type bygg. Ut fra de erfaringer en har, vil rådmannen foreslå at mønehøyden på bygg inntil 50 m2 kan ha mønehøyde på inntil 5. m. NB! Regelendringen i PBL gjelder for inntil 4. m. Mellom 4 og 5 meter må en søke på ordinær måte, men søknaden vil bli å behandle etter kommuneplanens bestemmelser og ikke som dispensasjonssøknad. Rådmannen vurderer ikke denne endringen som vesentlig og i konflikt med nasjonale og regionale interesser. For å få samsvar med byggeskikken i Halden foreslår en at det tas inn en forutsetning at bygningen skal underordnes og tilpasses bolig i volum, høyde og utforming. Rådmannens forslag til endring av kommuneplanens bestemmelse 15. a: 15 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL (PBL 11-7 nr. 1, 2, 3 og 4) Det tillates kun etablering av kjøpesenter i formål avsatt til bebyggelse og anlegg, nåværende - Sentrumsformål. a) Bebyggelse og anlegg, med underformål, (PBL 11-7 nr. 1) Ny bebyggelse eller vesentlig utvidelse av eksisterende bebyggelse innenfor byggeområdene er ikke tillatt uten godkjent reguleringsplan, med mindre annet er angitt i 3. Bebyggelse og anlegg, nåværende I områder avsatt til bebyggelse og anlegg, nåværende, kan det tillates oppføring av frittliggende eneboliger og eneboliger med utleiedel på inntil 60 m² bruksareal (BRA), samt tomannsboliger, dersom ikke annet framgår av reguleringsplan. Tillatt grad av utnytting er 30 % BYA inkludert garasje/carport/bod. Maksimalt tillatt møne- og gesimshøyde er henholdsvis 9 og 8 meter. Møne- og gesimshøyde beregnes fra gjennomsnittlig planert terreng. Garasje/carport/uthus kan oppføres som en frittliggende bygning eller sammenbygd med bolighuset. Garasje kan tillates oppført med bruksareal (BRA) på inntil 50 m², med en maksimal mønehøyde på 3,5 5,0 meter. Garasje/carport/uthus skal underordnes og tilpasses bolig i volum, høyde og utforming. Tomter avsatt til småhusbebyggelse eller eneboliger inklusive hybelleilighet skal ikke være under 600 m². Tomter for tomannsboliger og firemannsbolig skal ikke være under 1000 m². MEN: Endringen kan ikke gjennomføres før berørte myndigheter er varslet. D.v.s. trer ikke i kraft før de har fått anledning til å komme med sine synspunkter. Dette ivaretas av rådmannens forslag til vedtak. Andre endringer i bestemmelsene som faller inn under ikke vesentlige endringer. Side17

18 Rådmannen vil samtidig som en tar opp sak angående endringer i bestemmelsene for tilpassing til nytt regelverk foreslå noen andre mindre vesentlige endringer i kommuneplanens bestemmelser. Disse som følge av feil henvisning og skrivefeil. 8 Sentrumsavgrensing Sentrumsavgrensingen er i kommuneplankartet definert til bebyggelse og anlegg, sentrumsformål. 10 og 12 gjelder kun Halden sentrum. 9 og 11 gjelder også for Tistedal sentrum. 9 Leke- og uteoppholdsarealer utenfor Halden sentrum a) Generelle krav Barn og unge skal høres i planprosessen ved utarbeidelse av kommunedelplaner og reguleringsplaner. Alle lek- og uteoppholdsarealer skal planlegges i samsvar med gjeldende Statlige planretningslinjer (Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge) og i samsvar med Veileder for universell utforming. Nærhet til gang- og sykkelveier, avstand til trafikkerte veier og tilgangen til omkringliggende friluftsområder skal vektlegges særskilt. Uteopphold og lekearealer skal være ferdigstilt i forkant av kommunens utstedelse av brukstillatelse. b) Lokalisering og utbyggingsvolum Dersom en privat eller offentlig reguleringsplan medfører omdisponering av arealer benyttet til fellesområder, friområder eller områder benyttet til barns lek eller opphold, skal det skaffes en fullverdig erstatning ved utarbeidelse av reguleringsplan. Det stilles krav til uteopphold og lekearealer på minimum 50 m² pr. boenhet. For ny boligbebyggelse med mer enn 6 boenheter skal det etableres lekeplass på minimum 150 m², lekeplassen skal inneholde sandlekeplass og skal maksimalt ligge 100 meter fra boligene. For ny boligbebyggelse med mer enn 25 boenheter skal det i tillegg etableres kvartalslekeplass på minimum 1,5 daa pr.150 boenheter. For ny boligbebyggelse med over 400 boenheter skal det i tillegg etableres aktivitetsplass, tilsvarende 7`erbane på minimum 4 daa. c) Kvalitetskrav Nye lekeplasser skal opparbeides med materialer av høy kvalitet, tilpasses barn i alle aldersgrupper og inneholde oppholdssone for voksne. Ved plassering av nye leke- og uteoppholdsarealer skal det tas særlige hensyn til støy, sol og skyggeforhold, luftforurensning og topografi. Arealer med en støybelastning på over 55 Lden db medregnes ikke. 10 Leke- og uteoppholdsarealer i Halden sentrum a) Generelle krav For Halden sentrum gjelder 8 9 a) tilsvarende. b) Lokalisering og utbyggingsvolum Dersom en privat eller offentlig reguleringsplan medfører omdisponering av arealer benyttet til fellesområder, friområder eller områder benyttet til barns lek eller opphold, skal det skaffes en fullverdig erstatning ved utarbeidelse av reguleringsplan. Det stilles krav til uteopphold og lekearealer på 15 m². for blokkbebyggelse (minumumsareal pr. boenhet for uteopphold og lek) For annen bebyggelse stilles det krav til minimum 30 m². pr. boenhet avsatt til uteoppholdsareal og lek. c) Kvalitetskrav For Halden sentrum gjelder 8 9 c) tilsvarende. Henvisningen er til feil. Denne foreslås rettet. 16 Bestemmelser til arealformål etter 11-7 nr. 5 Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) Eksisterende fritidsbebyggelse tillates gjenoppbygd etter brann eller naturskade. a) Areal for nødvendige tiltak for landbruket og gårdstilknyttet næringsvirksomhet (PBL nr. 1) Side18

19 Tiltak for landbruket skal tilpasses kulturlandskapet og det eksisterende bygningsmiljøet i størst mulig grad. Plasseringen av ny landbruksbebyggelse må ikke være i konflikt med biologisk mangfold eller prioriterte naturtyper. Jf. lov om Naturmangfold. Den allmenne ferdsel skal i stor grad hensyntas. Det tillates kun oppføring av kårbolig dersom det kan dokumenteres at dette er nødvendig for videreføring av den tradisjonelle gårdsdriften på eiendommen. Ny kårbolig skal plasseres i tilknytning med den eksisterende gårdsbebyggelsen. Hvis kårboligen foreslås plassert på dyrket mark, må plasseringen i tillegg behandles som en søknad om omdisponering etter Jordloven 9. b) Areal for videreføring av spredt boligbebyggelse- LNF-B/LNF-BFF (PBL 11-7 nr. 5 b) jf nr. 2) I områder avsatt etter PBL nr. 2, kan det etter søknad tillates oppføring av nybygg, tilbygg og påbygg til eksisterende bebyggelse, fasadeendringer, terrasse, levegg, frittliggende boder og garasjer/carport på eksisterende bebygde boligtomter, samt oppføring av skadet eller nedbrent boligbebyggelse. Kommuneplanbestemmelsen i 3 gjelder tilsvarende. I områder avsatt til spredt boligbebyggelse kan det maksimalt gis tillatelse til nyoppføring av 7 boenheter pr. år. Antallet gjelder for kommunen som helhet. Det skal være maksimalt en boenhet pr. tomt. I områder utenfor virkeområdet for rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordområdet (RPR-O) er makismalt tillatt grad av utnyttelse 30 % BYA. Maksimalt tillatt møne- og gesimshøyde er henholdsvis 9 meter og 8 meter. Bebyggelsens samlede bruksareal kan ikke overstige 300 m² BRA. I områder lengre enn 100 meter fra sjø og innenfor virkeområdet for rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordområdet (RPR-O) er maksimalt tillatt møne- og gesimshøyde er henholdsvis 9 meter og 8 meter. Bebyggelsens samlede bruksareal kan ikke overstige 160 m² BRA. Tiltakene skal plasseres og utformes slik at de ikke kommer i konflikt med jordvernet, automatisk fredete kulturminner, kulturlandskapet, forringer eksisterende bebyggelse, eller er til hinder for allmenn ferdsel. Hensynet til det biologiske mangfoldet skal legges til grunn ved plassering. c) Fritidsbebyggelse i LNF-F/LNF-BFB (PBL 11-7 nr. 5 b) jf nr.2) I områder avsatt etter nr. 2, kan det etter søknad tillates oppføring av tilbygg og påbygg til eksisterende bebyggelse, fasadeendringer, terrasse og levegg, på eksisterende bebygde fritidseiendommer. Det tillates kun en bruksenhet pr. tomt. I tillegg kan det oppføres ett uthus, anneks eller en bod på inntil 15 m² BRA. Andre bygninger er ikke tillatt. I områder utenfor virkeområdet for rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordområdet (RPR-O) skal samlet bruksareal (BRA) på en fritidseiendom ikke overstige 100 m². LNF-BF finnes ikke på kartet og det dette er en skrivefeil da det skal stå LNF-B. 17 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (PBL 1-8, 11-9 nr. 5 og nr. 3, 4 og 5) a) Byggegrenser langs sjø Med mindre annet er bestemt i reguleringsplan kan tiltak i strandsonen ikke igangsettes nærmere sjøen enn 100 meter målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann, jf. PBL 1-8 og 11-9 nr. 5. Bestemmelsen gjelder ikke for områder avsatt til bebyggelse og anlegg nåværende i Sponvika, og bebyggelse avsatt til bebyggelse og anlegg, nåværende sentrumsformål. Unntakene fra plankravet i 3 gjelder ikke innenfor 100- meters grensen. Dette gjelder imidlertid ikke i områder avsatt til bebyggelse og anlegg, nåværende sentrumsformål. For Sponvika kan følgende tiltak gjennomføres uten plan: Tiltak som kan behandles etter plan- og bygningsloven 20-2, 20-3 og 20-4 Følgende tiltak som kan behandles etter plan- og bygningsloven 20-1: a) Fasadeendring b) Bruksendring som maksimalt medfører etablering av 1 ny boenhet c) Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner d) Plassering av skilt, reklameinnretninger og lignende. e) Plassering av midlertidige bygninger konstruksjoner eller anlegg f) Opprettelse av inntil 1 ny grunneiendom for bolig g) Mindre utvidelser og ombygning av eksisterende bolig Side19

20 b) Vedlikehold, restaurering eller mindre utvidelse av eksisterende bebyggelse Tiltak som omfatter vedlikehold, restaurering eller mindre vesentlig utvidelse av den eksisterende bebyggelsen kan kun gjennomføres etter søknad. Oppføring av tilsvarende bebyggelse etter riving, og som ikke fraviker fra den opprinnelige plasseringen, tilsvarer en mindre vesentlig utvidelse av bygningsmassen. Samlet bruksareal (BRA) for eksisterende fritidsbebyggelse skal ikke overstige 70 kvm. Den maksimale fasadelengden skal ikke overstige 12 meter i eksponert retning. Kvalitetskravene ved behandling av byggesaker innenfor 100-metersbeltet skal følges. Maksimalt tillatt gesimshøyde er 3,5 meter. Maksimal tillatt mønehøyde er 5 meter. Høyden måles fra eksisterende terreng. For fritidsbebyggelse med andre takkonstruksjoner skal maksimal gesims/mønehøyde ikke overstige 4 meter. c) Unntak for byggeforbudet i 100- metersbeltet (PBL nr.2 og 4, jf. 1-8) I 100- metersbeltet langs sjø kan eksisterende bebyggelse gjenreises etter brann. Ny landbruksbebyggelse som er nødvendig for næringsmessig drift, kan oppføres innenfor 100- metersbeltet i spesielle tilfeller der det ikke finnes alternativ lokalisering på eiendommen og der kravene til lokalisering av landbruksbebyggelse i hht a) 2. avsnitt, er ivaretatt. Dette omfatter også andre nødvendige bygninger, Her er det en skrivefeil på henvisning til 15. Det riktige er 16. a) 2. avsnitt. 19 Hensynssoner (PBL 11-8) Nummerering av punktene er "feil" nummerering med tall og bokstaver som følger "normalen". a. Sikringssoner - Nedslagsfelt drikkevann (H110) (PBL 11-8 pkt. a) Innenfor hensynssone sikringssoner- nedslagsfelt drikkevann er det ikke tillatt med tiltak eller fysiske inngrep som kan medføre forurensning eller annen fare for drikkevannsforsyningen. b. Sone med angitte særlige hensyn, bevaring kulturmiljø (H570) Innenfor hensynssone- sone med særlige angitte hensyn- bevaring kulturmiljø, er det ikke tillatt med tiltak eller fysiske inngrep som kan medføre ødeleggelse eller nedbygging, eller som på annen måte kan forringe kulturmiljøet. c. Sone med særlige angitte hensyn, hensyn landskap (H550) Innenfor hensynssone- sone hensyn landskap, er det ikke tillatt med tiltak eller fysiske inngrep som kan medføre ødeleggelse eller nedbygging, eller som på annen måte kan forringe landskapet. d. Båndleggingssoner etter lov om kulturminner, (H730) Innenfor hensynssone- båndlegging etter Kulturminneloven (Kulml.), kan det ikke gjennomføres tiltak som kan skade eller forringe fredete kulturminner og kulturminner som skal fredes. Jf. PBL 11-8, d og Kulml. 3, 4 og 8. e. Båndleggingssoner, etter lov om naturvern (H720) Innenfor hensynssone- båndlegging etter lov om naturvern, kan det ikke gjennomføres tiltak som strider mot bestemmelsene etter lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). f. Båndleggingssoner, etter andre lover (H740) Innenfor hensynssone- båndlegging etter andre lover, kan det ikke gjennomføres tiltak som skader eller forringer spesialområde for naturvern. Jf. PBL (1985 nr. 77) 25 nr.6. g. Båndleggingssoner for regulering etter PBL, (H710-F) Innenfor hensynssone- båndlegging for regulering etter PBL, fremtidig, kan det ikke gjennomføres tiltak før det foreligger vedtatt reguleringsplan. h. Faresoner, Annen fare Halden reaktor (H390) Innenfor faresoner, annen fare Halden reaktor, er det ikke tillatt å gjennomføre tiltak eller fysiske inngrep før Institutt for energiteknikk (IFE) er varslet og har gitt tillatelse. i. Kvikkleire (H310) Innenfor hensynssone kvikkleire (H310) er bygge- og anleggstiltak ikke tillatt, før det er gjennomført geologiske undersøkelser. j. Høyspenningsanlegg og høyspentkabler (H370) Det er avsatt en 30 meter faresone på hver side av høyspenningsanlegg og høyspentkabler. Innenfor Side20

21 faresoner, Høyspenningsanlegg og høyspentkabler (H370) er det byggeforbud på hver side av høyspentkablene, 2x 10 meter. Utenfor byggeforbudet men innenfor hensynssonen er det ikke tillatt å gjennomføre bygge- eller anleggstiltak før det er innhentet tillatelse fra Statnett eier av stømnettet. Nummereringen er rettet opp og Statnett er endret til eier av strømnettet da det er flere eierforhold på strømnettet i Halden. 12 Særskilte bestemmelser for parkering i Halden sentrum a) Krav til parkering Det stilles krav til egnet biloppstillingsplass på egen tomt, eller organisert som felles parkering ved oppføring av mer enn 10 boenheter. Det skal avsettes minimum 18 m². inklusive manøvreringsareal pr biloppstillingsplass for overflateparkering og 25 m² pr biloppstillingsplass i parkeringshus. Parkeringsplasser avsatt for bevegelseshemmede bør bredden være 4,5 meter og lengden 6 meter. Dersom ikke annet er bestemt i område- eller detaljregulering kreves det avsatt plass til bil- og sykkelparkering etter følgende inndeling: b) Boligbebyggelse i sentrum Det skal avsettes minimum 1 parkeringsplasser pr. boenhet på egen tomt på bakkeplan eller i underjordisk garasjeanlegg for boliger opp til 80 m² bruksareal (BRA). Det skal avsettes minimum 1,5 parkeringsplasser pr. boenhet på bakkeplan eller i underjordisk garasjeanlegg for boliger mellom 80 og m² bruksareal (BRA). Det skal avsettes minimum 2 parkeringsplasser pr. boenhet på bakkeplan eller i underjordisk garasjeanlegg for boliger over 120 m² bruksareal (BRA). I tillegg skal det avsettes 2 sykkelparkeringsplass pr. boenhet I områder avsatt til konsentrert småhusbebyggelse, skal det avsettes 1 parkeringsplass pr. boenhet på egen tomt eller 0,8 parkeringsplasser på felles parkering. Det er en skrivefeil i 12 b)der 100 m2 skal rettes til 120 m2 jfr. Avsnittet under som starter på 120 m2. Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Endringene må varsles berørte myndigheter (fylkesmannen og Østfold fylkeskommune) og trer ikke i kraft før varsling er foretatt. Konklusjon Kommuneplanen arealdels bestemmelser 10 a) og c), 12 b) andre avsnitt, 15 a) tredje avsnitt, 16 b) og c), 17 c) og 19 nummerering og 19 j) endres slik det fremgår av rådmannens forslag. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side21

22 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F / Astrid Nordstrand Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2015/ Formannskapet 2015/ Kommunestyret 2015/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Justering av satser for økonomisk sosialhjelp ved NAV-Halden. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Astrid Nordstrand og Roar Vevelstad Sammendrag av saken: Rådmannen har ved flere anledninger de siste årene, hatt til vurdering en justering/økning av satser for økonomisk sosialhjelp. Av ulike årsaker, herunder den samlede økonomiske konsekvensen for Halden kommune, har rådmannen ikke funnet å prioritere dette. I vedtatt budsjett for 2015 er det imidlertid vedtatt en økning av satser med kr 500 pr mnd med virkning fra Parallelt med dette finner rådmannen det riktig å foreta justeringer i satser. Satser for økonomisk sosialhjelp har ikke vært justert siden Dette har medført at tilleggs ytelser har blitt en del av sosialhjelpsnormen i Halden kommune. Daglig skrives ekstra vedtak på økonomisk sosialhjelp til klær mm.. Gjennom justeringen av satser slik det legges opp til her, vil ressurser ved NAV kunne snu fra forvaltningsfokus til endringsfokus. Det frigjøres tid til sosialfaglig arbeid og utadrettet samarbeid med andre aktører, som vil kunne bidra til redusert stønadslengde. Ekstrautgifter for 2015 anslås til kr Utgiftene dekkes gjennom allerede iverksatte tiltak ved NAV-Halden som skal bidra til at brukere formidles til kommunale tiltak som Arbeid Først, Rett ytelse og statlig kurs «tiltak på timen». Side22

23 Rådmannens innstilling: 1. Justerte satser for utmåling av økonomisk sosialhjelp slik det fremgår av saksfremlegget i denne saken, vedtas. De nye veiledende satsene gjøres gjeldende fra 1. september, 2. Det opprettholdes korttidssats som benyttes i tre måneder i forbindelse med kartleggingsfasen for nye brukere. Korttidssatser økes med kr 500,- pr mnd. 3. Det forutsettes at alle andre muligheter skal være utprøvd før sosialhjelp innvilges. Det innebærer alle arbeidsrettede tiltak, både kommunale og statlige tiltak. 4. Satsene for barnetillegg gjelder for familier med inntil 3 barn. Fra og med det 4 barn bortfaller tillegget samtidig som barnetrygden for disse barna holdes utenom samordning ved inntekstberegning. Satsene er veiledende og i de saker hvor det er barn skal det foretas en grundig kartlegging og behovsvurdering. Barn som lever i lavinntektsfamilier skal ikke være skadelidende fordi foreldrene ikke har tilstrekkelig inntekt. Dette i tråd med fokus på barnefattigdom. Saksutredning: Bakgrunn for saken I budsjett 2015 er det vedtatt en økning av satser med kr 500,- pr mnd med virking fra Rådmannen finner det riktig at det fra samme tidspunkt gjøres gjeldene en justering av satser for økonomisk sosialhjelp. Den generelle samfunnsutviklingen har ført til økt levestandard for folk flest. Enkelte har likevel blitt hengende etter i velstandsutviklingen, dette til tross for gode velferdsordninger som omfatter hele befolkningen. Sosialhjelpssatsene i Halden kommune er ikke justert siden Halden kommune er den eneste kommunen i Østfold som ikke har statens veiledende satser som blir regulert årlig. Som en konsekvens av at sosialhjelpssatsene ikke er justert, innvilges det tilleggsytelser som blir en del av den samla ytelsen for brukere av økonomisk sosialhjelp. Ved å justere satsene håper man igjen på å kunne komme fra forvaltningsfokus til endringsfokus. Det frigjøres mer tid til sosialfaglig arbeid og utadrettet samarbeid med andre aktører for å få flere mennesker fra passive ytelser til økt aktivitet. Brukerne skal også sikres sine rettigheter gjennom Rett Ytelse. Ved å gi tilleggsytelser, blir mye av personalressursene brukt på forvaltning som skriving av vedtak, fremfor arbeidsrettet oppfølging av den enkelte bruker. Kommunestyrets endringer i rådmannens budsjett. I kommunestyrets endringer i rådmannens budsjett ble det vedtatt å ta høyde for økning av sosialhjelpssatsen med 500 kr/mnd fra september Den kommunale sosialhjelpssatsen i Halden kommune pr dags dato er basert på fastsatte satser fra 2002 samt tilleggsytelser til klær, transport, kommunikasjon og NRK lisens. Det er dette som er beregnet i norm for livsopphold. Lov om sosiale tjenester i NAV. Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er en skjønnsmessig ytelse, jf. lovens 18 første ledd. De kommunale sosiale tjenestene i Nav-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn når de vurderer om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden. Satsene i de veiledende retningslinjene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunkt for det skjønn som skal utøves. Dersom stønadsbeløpet til arbeidsfør mottaker er på nivå med, eller over, hva mottakeren kan forventes å få gjennom arbeid, må det foretas en særskilt vurdering av nivået og krav til aktivitet. NAV-Halden har tiltak som går ut på aktivitetsplikt for økonomisk sosialhjelp. Side23

24 Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. NAV-Halden skal med bakgrunn i lov om sosiale tjenester i NAV, bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Nøkkeltall Andre nøkkeltall Sosialhjelpsmottagere år Sosialhjelpsmottagere år Gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmåned Gjennomsnittlig stønadslengde hele gruppen 5,2 5,8 5,7 4,9 Gjennomsnittlig stønadslengde mottagere ,9 5,5 5,7 5,6 Gjennomsnittligstønadslengde ,1 4,6 4,6 4,5 Bekjempelse av fattigdom Halden kommune ved bl.a NAV- Halden skal bidra til å bekjempe fattigdom, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltagelse i samfunnet. Både kommunal og statlig styringslinje ved NAV-Halden skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Arbeid er både et sentralt mål og tiltak mot fattigdom. Sosialhjelpsnormer statlige/kommunale De statlige veiledende retningslinjene for økonomisk stønad til livsopphold er justert årlig siden Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres i 2015 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i nasjonalbudsjettet for 2015 (2,1 pst.). De veiledende statlige retningslinjene er fastsatt med følgende satser per måned fra 1. januar 2015.Tabellen viser også satsene på økonomisk sosialhjelp i Halden kommune pr dags dato og forslag til justering av nåværende satser. Statlig sats Sosialhjelpssats i Halden, ikke Forslag til justering av sos sats inkl Side24

25 2015 justert siden tilleggsytelser/påslag ihht budsjettvedtak Enslige 5700 Kr Ektepar/samboere 9500 Kr Person i bofellesskap 4750 Kr Ungdom hjemmeboende Ingen egen sats Barn 0-5 år 2200 Kr Barn 6-10 år 2900 Kr Barn år 3700 Kr Forslag til justering av sosialhjelpssatsene i Halden kommune omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene mm. Inkludert i satsen er også fritid og sosiale behov. Satsene for barnetillegg gjelder for familier med inntil 3 barn. Fra og med 4 barn bortfaller tillegget samtidig som barnetrygd for disse barna holdes utenom samordning ved inntekstberegningen. Dette begrunnes også med at stordriftsfordeler kommer til anvendelse. Korttidssats Forslag ny korttidssatssats Enslig Par En samboer Korttidssats benyttes i inntil 3 mnd. Etter kartlegging av den enkelte person som søker om økonomisk sosialhjelp, skal alltid arbeid først være i fokus. NAV Halden har følgende virkemidler gjennom både kommunale og statlige tiltak som skal til enhver tid skal være tilgjengelige for å få mennesker i aktivitet eller avklart på riktig ytelse: «Arbeid Først» (samarbeid med Halden kompetanse senter) Mestring gjennom jobben (fattigdomsmidler) tiltak for ungdom Kvalifiseringsprogrammet Introduksjonsprogrammet Jobb Halden (arbeidspraksis for sosialhjelp) praksis ved ulike enheter i kommunen Statlige tiltak som jobbklubber Rett ytelse, avklaring mot en varig ytelse (langtidsmottagere av økonomisk sosialhjelp). Side25

26 I justeringen av sosialhjelpssatser for Halden kommune ved NAV, gis det ikke lenger tilskudd for alle barna i en familie. Forslaget går ut på at det gis tilskudd for de tre eldste barna. Derimot legges ikke barnetrygden inn som inntekt i beregningen av den økonomiske sosialhjelpen. Når det gjelder tilskudd til antall barn, justeres den slik at det gis tilskudd for de tre eldste barna. For de øvrige barna legges ikke barnetrygden inn i beregningsgrunnlaget. Det anslås at de nye sosialhjelpssatsene vil få en merkostnad for 2015 med kr fra september og ut året. En helårseffekt av økning basert på 350 brukere vil beløpe seg til 2 mill for Konklusjon Satser for økonomisk sosialhjelp i Halden kommune er ikke justert siden Sosialhjelpen utbetales med et grunnbeløp samt diverse tilleggsytelser som utgjør den totale sosialhjelpssatsen i Halden kommune. Forslag til justering av sosialhjelpssatsen er inkludert tillegg til kommunikasjon, reiseutgifter, NRK lisens og klær. I tillegg er det lagt til kr 500 på sosialhjelpssatsen i hht. budsjettvedtak Det foreslås sosialhjelpssatser for de tre eldste barna, for øvrige barn beholdes barnetrygden ved beregning av sosialhjelpen. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gudrun Haabeth Grindaker Astrid Nordstrand Side26

27 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: B / Jane Short Aurlien Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 2015/ Kommunestyret 2015/ Formannskapet 2015/ Kommunestyret 2015/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Ny skolestruktur i Halden kommune Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Utredningen er skjedd ved at en tverrfaglig arbeidsgruppe har jobbet sammen over tid. Gruppen har vært representert med kompetanse/ressurser fra; Overordnet plan Eiendom/bygg Økonomi Representanter fra de ulike skolenettverk Kommunalavdelingen Representanter fra de ansattes organisasjoner har deltatt på noen av møtene i arbeidsgruppen, og har på den måten fått medvirket i prosessen og kommet med innspill til noen av problemstillingene. Sammendrag av saken: Norconsult la frem sin rapport om skolestruktur i Halden kommune i hovedutvalgets møte høsten Senere har saken/temaet vært behandlet i: PS 2013/36, PS 2013/51, PS 2014/27, RS 2014/34, RS 2014/44 og senest RS 2015/11. Arbeidet med kommunens fremtidige skolestruktur er krevende. Det er mange hensyn og behov som skal ivaretas, og det skal legges gode føringer for fremtiden. Arbeidet med skolestruktur engasjerer mange mennesker og innebærer mange vurderinger av stor betydning for fremtidig utvikling av Halden som bosted. Det er viktig for kommunen å markere seg som en god skoleeier. Skolestrukturen skal være innrettet for fremtiden og være klar til å Side27

28 møte morgendagens pedagogiske utfordringer. Samtidig må en ny skolestruktur være kostnadseffektiv. I arbeidet har følgende forhold vært viktig å ivareta i vurderingene; En skolestruktur som innrettes for å oppnå robuste og gode fagmiljøer En skolestruktur skal innrettes for å oppnå et godt læringsutbytte til det beste for elevene Kommunens boligbyggeprogram Utfordringer knyttet til infrastruktur og trafikkbilde Fremtidige pressområder i kommunen som vil påvirke skolestruktur og skolekapasitet Investeringer som er gjort på de ulike skolene i kommunen vår gjennom de ti siste år enten ved nybygg, påbygginger og rehabiliteringer Skole er en viktig faktor i utviklingen Halden kommune. Rådmannen mener at en moderne skolestruktur vil være positivt for kommunens omdømme og gjøre den mer attraktiv for ny bosetting, noe som igjen vil bidra positivt til fremtidig rekruttering og næringsutvikling. Kommunens skoler skal være kvalitative gode, funksjonelle, effektive og tilpasset dagens og morgendagens pedagogiske krav. Haldens fremtid skal være basert på kunnskap. Vi ønsker å være attraktive og konkurransedyktige. Flere av skolene i Halden har sprengt kapasitet, og flere bygg har betydelige vedlikeholdsbehov. Både Hjortsberg skole og Strupe ungdomsskole har p.t sprengt kapasitet og behov for utvidelse. På Hjortsberg skole utvides det og ombygges med et nytt klasserom som en forberedelse til neste skoleår. Det gjør at Hjortsberg kan møte fremtidige utfordringer i flere år fremover. Elevtallet ved Hjortsberg skole er på topp nå, og prognosene fremover viser at elevgrunnlaget vil synke. Om behovet skulle endre seg og elevgrunnlaget allikevel skulle øke, må grensene mot Gimle skole og Tistedal skole revideres. Både Gimle og Tistedal skoler har ledig kapasitet, som i så måte bør utnyttes på en bedre og mer effektiv måte. Når det gjelder Strupe ungdomsskole er det behov for utvidelse. Det er lagt ned betydelige investeringer i dette skolebygget, og av den årsak mener rådmannen at det fremover bør satses på Strupe ungdomsskole som en fremtidig ungdomsskole i kommunen. Det er utvidelsesmuligheter rundt Strupe ungdomsskole og dette må vurderes og utredes nærmere. Elevtallet ved Strupe ungdomsskole er økende. Halden kommune bør i fremtiden satse på to robuste ungdomsskoler; Risum og Strupe. Begge disse skolene har en funksjonell og god utforming til sitt formål. Elevgrunnlaget tilsier ikke et behov for tre ungdomsskoler i kommunen i fremtiden. Rådmannen vil derfor arbeide videre for en skolestruktur med to ungdomsskoler i kommunen. Idd skole har betydelige vedlikeholdsbehov. Dette skolebygget blir i rapporten fra Norconsult omtalt som «kondemnerbar». Rådmannen fastholder at tidligere vedtak om bygging av ny skole på Idd bør følges opp, og at forprosjektet igangsettes snarest. Det er i tidligere vedtak pekt på tomten ved Risum ungdomsskole som et alternativ. Dette er en tomt Halden kommune eier. I forbindelse med forprosjektet bør alternativet Risum videregående skole vurderes på nytt. Ny kontakt med Østfold fylkeskommune er etablert og det er avtalt befaring i dette skolebygget i løpet av april måned. Etablering av den nye barneskolen på Idd på tomten ved Risum ungdomsskole vil gjøre det mulig å tenke sambruk av spesialrom for disse skolene og hente ut gevinster på denne måten, og Risum kan da «vokse» i takt med behovet i økende elevtall. Når rådmannen innstiller på at kommunen i fremtiden skal ha to robuste ungdomsskoler må opptaksområdet til Risum ungdomsskole utvides med at alle elever fra Tistedal skal over på denne skolen. I dag deles elevene fra Tistedal mellom Risum og Rødsberg ungdomsskoler. Dette ønsker vi en endring på i fremtiden. Side28

29 Ny barneskole på Iddesiden skal inkludere dagens Idd skole og Folkvang. Det bør i løpet av prosjektfasen vurderes på nytt hvorvidt Prestebakke skole skal innlemmes i planene. Dette må sees opp i mot fremtidig elevgrunnlag ved denne skolen. Det er ikke hensiktsmessig, av faglige eller sosiale hensyn, at en skole blir for liten. Det gjør skolen sårbar. Våren 2015 er det innmeldt sju skolestartere ved Prestebakke skole for skoleåret 2015/16. I sentrum må det satses på en god, stor og moderne sentrumsskole. En mulighetsstudie laget i forbindelse med sentrumsplanen viser at tomten der dagens Os skole ligger kan romme et fremtidig robust skolebygg. Rådmannen ønsker å arbeide videre med dette, og at et forprosjekt igangsettes i løpet av økonomiplanperioden. I sentrum bør det satses på en ren barneskole. Skolekretsgrensene til ny sentrumsskole bør utvides for å gjøre opptaksområdet og elevgrunnlaget noe større. Rådmannen mener at skolens opptaksområde bør utvides med Eskeviken/sydsiden og hele Refneområdet. Gjennom denne endringen av skolekretsgrenser vil blant annet Låby skole bli avlastet. I tilknytning til en eventuell ny sentrumsskole bør det planlegges for en ny stor barnehage i dette området. Denne barnehagen kan komme som en erstatning for kommunens tre eldste barnehagebygg, som har store vedlikeholdsbehov og er lite fleksible i sin utforming som igjen vanskeliggjør en funksjonell drift. Rådmannens innstilling: 1. Forprosjekt knyttet til ny Idd skole startes opp snarest. Dette prosjektet innbefatter nåværende Idd skole og Folkvang skole. Det bør underveis i prosjektet vurderes om Prestebakke skole skal innlemmes dette tuftet på fremtidig elevgrunnlag i denne kretsen 2. Det innarbeides investeringsmidler til forprosjekt knyttet til ny sentrumsskole i økonomiplanen Skolekretsgrensene justeres slik at en ny sentrumsskole også tar opp elever fra Eskeviken/sydsiden og hele Refneområdet 3. Det arbeides videre med forslaget om to ungdomsskoler for fremtiden i kommunen. Utvidelsesmulighetene rundt Strupe ungdomsskole utredes nærmere, og det innarbeides investeringsmidler til dette i økonomiplanen Skolekretsgrensene justeres slik at alle elever fra Tistedal skole overføres til Risum. Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Stein Bukholm (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Prosjektering av ny skole på Idd iverksettes umiddelbart på kommunens tomt ved dagens Risum ungdomsskole (gnr 162 og bnr 10). Midler til prosjekteringen er avsatt i budsjett totalt kr Prosjekteringen må stå ferdig innen Det prosjekteres for et skolebygg med kapasitet på 600 elever. Investeringsmidler til utbyggingen Side29

30 innarbeides i budsjett 2016 og 2017, slik at skolebygget kan forsøkes ferdigstilt høsten Prosess med sammenslåing av Folkvang og Idd skole igangsettes etter regelverket. Endelig sammenslåing finner sted når ny skole på Idd står ferdig. 3. Prestebakke skole forblir en selvstendig skole, men Prestebakkes tilknytning og forhold til den nye skolen på Idd utredes. Hovedføringene skal være et best mulig læringsmiljø for elevene og faglig undervisningsmiljø for lærerne. Opptaksgrenser vurderes og skolens ansatte, ledelse, elever, foresatte, FAU, velforeninger og SU/SMU tas med for innspill og høringer i utredningsarbeidet. Arbeidet ferdigstilles innen og legges fram for utvalget i egen sak i begynnelsen av Halden kommune skal ha 3 ungdomsskoler lokalisert i sentrum, Idd og Strupe. 5. Arbeidet med utredning av 1-10 skole på Os startes og midler til forprosjekteringen innarbeides i budsjett Utredning av ny idrettshall med 2 baner i tilknytning til skole på Os iverksettes og midler til forprosjektering innarbeides i budsjett Prosjektet søkes etablert i samarbeid med Østfold fylkeskommune. 7. Rådmannen får i oppdrag å prosjektere nødvendige utvidelser på Strupe skoles tomt (gnr 65 og bnr 9) for å dekke kapasitetsbehovet i forhold til elevtallsutviklingen de nærmeste årene. Midler til forprosjektet og oppstart av byggingen innarbeides i budsjett Byggetrinn 3 ved Hjortsberg skole vurderes og midler til forprosjekteringen innarbeides i budsjett En gjennomgang av skolegrenser i Halden gjennomføres som følge av endret skolestruktur, og forslag til nye- og justerte skolegrenser legges fram i egen sak i mars Disse punktene med egen framdriftsplan innarbeides i en egen plan for skolestrukturen i Halden og følges opp av utvalg for undervisning og oppvekst. Elisabeth Giske (AP) fremmet følgende forslag til vedtak; 1. Forprosjekt knyttet til ny Idd skole startes opp snarest som vedtatt. Tomtevalg utredes og legges frem til politisk behandling. 2. Prestebakke skole skal bestå som skole. Rådmannen får i oppdrag og utrede Folkvangs tilknytning til Idd skole. 3. Det innarbeides investeringsmidler til forprosjekt knyttet til ny sentrumsskole i økonomiplanen Rådmannen får i oppdrag å utrede ungdomsskolestrukturen i Halden Kommune i forhold til økonomi, bosetting og visjoner for Halden Ved votering ble de to forslagene stilt overfor hverandre. Forslaget fra Stein Bukholm ble vedtatt med 5 stemmer (H, Krf, V). Elisabeth Giskes forslag fikk to stemmer (Ap) og falt. Vedtak: 1. Prosjektering av ny skole på Idd iverksettes umiddelbart på kommunens tomt ved dagens Risum ungdomsskole (gnr 162 og bnr 10). Midler til prosjekteringen er avsatt i budsjett totalt kr Prosjekteringen må stå ferdig innen Det prosjekteres for et Side30

31 skolebygg med kapasitet på 600 elever. Investeringsmidler til utbyggingen innarbeides i budsjett 2016 og 2017, slik at skolebygget kan forsøkes ferdigstilt høsten Prosess med sammenslåing av Folkvang og Idd skole igangsettes etter regelverket. Endelig sammenslåing finner sted når ny skole på Idd står ferdig. 3. Prestebakke skole forblir en selvstendig skole, men Prestebakkes tilknytning og forhold til den nye skolen på Idd utredes. Hovedføringene skal være et best mulig læringsmiljø for elevene og faglig undervisningsmiljø for lærerne. Opptaksgrenser vurderes og skolens ansatte, ledelse, elever, foresatte, FAU, velforeninger og SU/SMU tas med for innspill og høringer i utredningsarbeidet. Arbeidet ferdigstilles innen og legges fram for utvalget i egen sak i begynnelsen av Halden kommune skal ha 3 ungdomsskoler lokalisert i sentrum, Idd og Strupe. 5. Arbeidet med utredning av 1-10 skole på Os startes og midler til forprosjekteringen innarbeides i budsjett Utredning av ny idrettshall med 2 baner i tilknytning til skole på Os iverksettes og midler til forprosjektering innarbeides i budsjett Prosjektet søkes etablert i samarbeid med Østfold fylkeskommune. 7. Rådmannen får i oppdrag å prosjektere nødvendige utvidelser på Strupe skoles tomt (gnr 65 og bnr 9) for å dekke kapasitetsbehovet i forhold til elevtallsutviklingen de nærmeste årene. Midler til forprosjektet og oppstart av byggingen innarbeides i budsjett Byggetrinn 3 ved Hjortsberg skole vurderes og midler til forprosjekteringen innarbeides i budsjett En gjennomgang av skolegrenser i Halden gjennomføres som følge av endret skolestruktur, og forslag til nye- og justerte skolegrenser legges fram i egen sak i mars Disse punktene med egen framdriftsplan innarbeides i en egen plan for skolestrukturen i Halden og følges opp av utvalg for undervisning og oppvekst. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Ordfører foreslo taletiden satt ned til 2 minutter under behandling av påfølgende saker (PS 2015/48 og PS 2015/51). Dette ble vedtatt mot 22 stemmer (AP, SV, PP, FrP, H). Representanten Vibeke Julsrud (MDG) ble permittert før behandling av saken. Deretter 46 representanter til stede. Roar Lund (H) og Elisabeth Giske (AP) fremmet felles forslag til vedtak: 11. Forprosjektering av ny skole på Idd iverksettes umiddelbart på kommunens tomt ved dagens Risum ungdomsskole (gnr 162 og bnr 10). Midler til prosjekteringen er avsatt i budsjett totalt kr Prosjekteringen må stå ferdig innen Det prosjekteres for et skolebygg med kapasitet på 600 elever. Investeringsmidler til utbyggingen innarbeides i budsjett 2016 og 2017, slik at skolebygget kan forsøkes ferdigstilt høsten Prosess med sammenslåing av Folkvang og Idd skole igangsettes etter regelverket. Endelig sammenslåing finner sted når ny skole på Idd står ferdig. 13. Resterende del av skolestrukturen legges fram i egen sak i neste kommunestyremøte. Side31

32 Forslaget fra Lund og Giske ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Forprosjektering av ny skole på Idd iverksettes umiddelbart på kommunens tomt ved dagens Risum ungdomsskole (gnr 162 og bnr 10). Midler til prosjekteringen er avsatt i budsjett totalt kr Prosjekteringen må stå ferdig innen Det prosjekteres for et skolebygg med kapasitet på 600 elever. Investeringsmidler til utbyggingen innarbeides i budsjett 2016 og 2017, slik at skolebygget kan forsøkes ferdigstilt høsten Prosess med sammenslåing av Folkvang og Idd skole igangsettes etter regelverket. Endelig sammenslåing finner sted når ny skole på Idd står ferdig. 3. Resterende del av skolestrukturen legges fram i egen sak i neste kommunestyremøte. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Saken ble trukket fra sakskartet, jfr. PS 2015/39. Saksutredning: Bakgrunn Arbeidet med kommunens fremtidige skolestruktur engasjerer mange mennesker og innebærer mange vurderinger av stor betydning for fremtidig utvikling av Halden som bosted. Det er viktig for kommunen å markere seg som en god skoleeier og legge til rette for gode oppvekstvilkår. Skolestrukturen skal være innrettet for fremtiden og være klar til å møte morgendagens pedagogiske utfordringer. Vi ønsker oss elever med gode grunnleggende ferdigheter i alle fag og skoler med et godt læringsutbytte til elevenes beste. Skole er viktig i utviklingen av Halden kommune. Kommunens skoler skal være kvalitative gode, funksjonelle, effektive og tilpasset dagens pedagogiske krav. Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Skolestørrelse og kvalitet: Faglige og sosiale argumenter vektlegges i beslutningen for innretningen av ny skolestruktur. Nyere skoleforskning, av blant annet professor Thomas Nordahl, understreker betydningen og gevinstene av å ha skoler av en viss størrelse. En stor skole vil ha et større antall ansatte med god og ulik kompetanse, og et større sosialt fellesskap med mulighet for flere til å knytte vennskap. Erfaringer og praksis viser også at det er lettere å rekruttere god kompetanse til større miljøer. Nordahl fastholder at om skolene er for små vil det kunne gå utover elevenes læringsmiljø og deres læringsutbytte. I analysen av nasjonale prøver er det et mønster at elevprestasjonene er bedre i store enn i små skoler. I utformingen av skolebygg organisering av skolen og uteområdene er det viktig å planlegge for trygghet og sosial tilhørighet. Nærskoleprinsippet og skolekretsgrenser: Side32

33 Elever i grunnskolen har rett til å gå på en nærskole. Dette følger opplæringslovens 8-1. Loven åpner for at den enkelte kommune gjennom kommunale forskrifter kan bestemme hvilke skoler de ulike områdene i kommunen skal sokne til. Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. Beslutningen vil bygge på kommunestyrets økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer og skolekretsene må justeres deretter. Barnets beste: Barnekonvensjonens artikkel 3 nr 1 lyder: «Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.» Folkehelse: Bedret folkehelse skal sees på i et tverrfaglig og tverrsektorielt perspektiv. Folkehelsearbeid omfatter langt mer enn sykdom i tradisjonell forstand, det handler vel så mye om forebyggende arbeid og utvikling av trygge sosiale arenaer. Folkehelseperspektivet har vært trukket med og må også i fortsettelsen trekkes med i konkretiseringen gjennom å tenke trygg skolevei, «droppsoner» mm. Økonomi: Når det planlegges og legges til rette for ny skolestruktur i Halden er kravet til effektivitet og driftsmessig gevinst ufravikelig. Dette understrekes også av Fylkesmannen. Gjennom de ti siste år er det investert betydelig i skolene i Halden. Dette handler om alt fra små til større investeringer. Totalt snakker vi om investeringer på om lag 347 millioner kroner. Skolene i Halden varierer mye i kostnad pr elev. Dette henger nært sammen med størrelsen på skolene. Av vårt regnskap ser vi at kostnadene pr elev varierer fra kroner (Hjortsberg) pr elev til kroner (Prestebakke) pr elev. Enhver disposisjon knyttet til låneopptak vil måtte behandles av Fylkesmannen. Skole er en av kommunens primærtjenester, men allikevel vil Fylkesmannen være ekstra påpasselig med sine godkjenninger og det må vises til at effektene som hentes ut kan forsvare en investering og et låneopptak. I det videre arbeidet må det sees på hvilken omsetningsverdi de ledige bygg/tomtearealer har. Dette vil da kunne gjelde; Rødsberg, Folkvang, tidligere Øberg og Iddevang skoler. Antatt byggekostnad er om lag kroner pr m2. Normtallet for skoleutbygging ligger ofte på 12 m2 pr elev brutto, ikke medregnet areal til gymsal/idrettshall. En ny sentrumsskole for 1. til 7.trinn for ca 450 elever har med det ovennevnte lagt til grunn en investeringskostnad på om lag 150 millioner kroner. En ny Idd skole for 1. til 7.trinn med ca 550 elever vil ha en investeringskostnad på om lag 185 millioner kroner. Mulighetene for og kostnadene ved en eventuell utvidelse av Strupe må utredes. Juridiske forhold: Hensynet til nærskoleprinsippet og opplæringslovens krav er gjengitt over. En endring i forskrift om nærskole og skolekretser må ut på høring. I en så viktig sak som omhandler skolestruktur er det en selvfølge at råd for funksjonshemmede, skolenes rådsorganer, kommunalt foreldreutvalg og barnas talsperson vil bli involvert og hørt. Personal- og organisasjonsspørsmål: Side33

34 En omlegging og endring av kommunens skolestruktur vil påvirke de ansatte. Arbeidsoppgaver vil bli flyttet til andre steder, antallet ansatte vil bli redusert som en konsekvens av driftsmessige gevinster og større grupper/klasser som igjen betyr flere elever pr lærer. Betydning av kommunens næringsutvikling: Rådmannen mener at en moderne skolestruktur vil være positivt for kommunens omdømme og gjøre den attraktiv for ny bosetting, noe som bidrar positivt til fremtidig rekruttering og ny næringsetablering. Betydning for kommunens miljøvernengasjement: En tidsriktig og moderne bygningsmasse som er godt isolert, og som har oppvarming fra jordvarme, er mindre ressurskrevende og dermed gunstig for miljøet. At flere elever i noen grad kan få økt avstand til nærskolen kan føre til noe økning i behovet for skoleskyss og vil virke i motsatt retning. Den samlede miljøpåvirkning må kartlegges i de ulike forprosjekter som rådmannen ber om å få starte opp. Universell utforming: Flere av dagens skoler innfrir ikke kravet om universell utforming og er dermed diskriminerende i sin nåværende tilstand. Os og Rødsberg skole må bygges om dersom de skal opprettholdes. Andre spørsmål på tvers av administrative grenser: Konsekvenser for barn og unge En ny og moderne skolestruktur vil ha stor betydning for barn og unge. Gode og funksjonelle skolebygg fylt med godt innhold vil påvirke de unges lærings- og skolemiljø. Konsekvenser for eldre Ny skolestruktur vil ha liten betydning for de eldre. Konsekvenser for funksjonshemmede / universell utforming Ny skolestruktur og tidsriktige skolebygg vil helt klart være positiv hendelse for denne gruppen, som i dag sliter flere steder i våre skoler. Dette gjelder både Os, Rødsberg og til dels Idd skole (tidligere Øberg skoles lokaler). Betydning for kommunens næringsutvikling Rådmannen mener at Halden kommune som god skoleeier har stor betydning for næringsutviklingen. Skole spiller en stor rolle for bosetting, og dette kan igjen gi tilgang på ønsket arbeidskraft. Hensynet til kommunens boligbyggeprogram og fremtidige pressområder er ivaretatt gjennom arbeidet. I første kommuneplanperiode ( ) utnyttes i hovedsak utbyggingsområder for bolig fra eksisterende arealreserve. Utbygging vil finne sted på Brekkerød, Remmen, sentrum samt innfyllingsområder på nord- og sørsiden av Tistedalen, Sponvika og Leiren. I andre kommuneplanperiode vil boligområdene på Strupe og Bærengen realiseres. I tredje periode realiseres resten av de nye boligområdene. Av hensyn til dette foreslår ikke rådmannen endringer knyttet til Berg skole. Elevtallsprognoser: Elevtallet i Halden har i flere år vært ganske stabilt. Det totale elevtallet i grunnskolen ligger på om lag 3500 elever. Vi regner ca 350 elever pr klassetrinn. Inneværende skoleår er det 3572 elever i grunnskolen i Halden kommune. Side34

35 Et fåtall av kommunens barn og unge går på privat skole. Alternative løsninger Skolestrukturen i Halden må være gjenstand for endring og tilpasning. Rådmannen mener at det er få alternative løsninger. Tomten til Rødsberg ungdomsskole er i sentrumsplanen foreslått omregulert til boligområde for å få til ønsket bosetting og et aktivt sentrum. Os skole trenger betydelige ombygginger og rehabilitering om det ikke bygges nytt. Den innfrir ikke kravet til universell utforming, og fremstår i dag som diskriminerende. Tilsvarende er det med Idd skole. Bygget er gammelt og dårlig vedlikeholdt gjennom mange år. Alternativet til ny skole på Idd er store kostnader for å sette i stand dagens skolebygg, og det vil da ikke være mulig å slå sammen skolene; Idd og Folkvang og om ønskelig Prestebakke til en skoleenhet da tomten ikke har kapasitet til å romme et skolebygg dimensjonert for om lag 550 elever. Vurdering av løsningsmulighetene En sterkere og moderne sentrumsskole vil legge til rette for økt antall småbarnsfamilier i sentrumsområde. Et sentrum med liv, aktivitet og nyetablering er en målsetting for kommunen. To ungdomsskoler i fremtiden mot dagens tre vil kunne gi robuste fagmiljøer med et godt og høyt læringsutbytte til elevenes beste. Det er mange fordeler knyttet til at Risum øker i elevtall, dette vil skje ved at alle elevene fra Tistedal overføres til Risum ungdomsskole. Et alternativ til ny skolestruktur vil være å stå med det bestående. I en periode hvor kommunen har dårlig råd, og ikke har økonomi til så mye, vil stillstand fort kunne skje når kommunen må prioritere strengt mellom sine primæroppgaver. I forhold til flere av dagens skoler må noe gjøres både av kapasitetshensyn, påtrengende behov for vedlikehold, kravet til universell utforming, bedre arbeidsforhold for de ansatte og gode læringsmiljøer for eleven. Konklusjon En investering i ny skolestruktur vil medføre en betydelig økt driftsutgift for Halden kommune. Det er derfor viktig å bygge skoler av en viss størrelse der man kan hente ut stordriftsfordeler, ha optimale klassestørrelser og der ressurser kan benyttes fleksibelt. Moderne bygg vil kunne gi reduserte energikostnader mot flere av dagens gamle skolebygg som er svært energikrevende. Om det ikke bygges nytt må flere av skolene gjennom et betydelig vedlikehold da dette har vært nedprioritert flere steder i påvente av noe nytt som skal komme. Dette gjelder både Idd skole, Os skole og Rødsberg ungdomsskole. De foreslåtte tiltak utløser i liten grad økt behov for skoleskyss. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Side35

36 Gudrun Haabeth Grindaker Jane Short Aurlien Side36

37 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Elin Cathrine Hagen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2015/ Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 2015/ Kommunestyret 2015/ Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Hovedutvalg for næring og eiendom Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 NAV 3 Sentral/ felles 4 Undervisning og oppvekst 5 Kultur 6 Helse og omsorg 7 Teknisk 8 Oversikt pr. enhet 9 Investeringsprosjekter 10 Sykefravær 11 Vedtak til effektuering 12 Vedtak - iverksatte og ferdige Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. 1. tertial Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: økonomikonsulenter og kommunalsjefer. Sammendrag av saken Fortsatt skjør balanse Økonomirapporten for 1. tertial viser at en videreføring av driften vil ende med et merforbruk på ca 4 mill. kr ved utgangen av året. Dette er et noe høyere merforbruk enn framskrivningen viste i Side37

38 mars. De fleste områdene har imidlertid marginale endringer i sine avvik sett i forhold til marsrapporten. Hovedårsaken til det økte merforbruket, sett i forhold til mars, er at det i mars ble gjort en feil prognostisering av tilskudd til private barnehager i forbindelse med etteroppgjøret for Videre er det avdekket en budsjetteringsfeil i 2015 knyttet til samme formål. Rådmannens mål er balanse, og arbeidet med tiltak har pågått kontinuerlig helt inn mot rapporteringstidspunktet. Dette har medført at flere av de tiltak som er under utarbeidelse ikke er ferdig drøftet med tillitsvalgte. Av den grunn kan ikke disse fremlegges. Rådmannen vil derfor fremlegge en samlet tiltakspakke for å oppnå balanse i 2015, til formannskapets møte Nedgang i årsverk I årets første tertial er antall årsverk redusert med 11,9, hovedsakelig innenfor helse. Arbeidet med bemanningsreduksjoner fortsetter, og det er viktig å benytte en hver mulighet, til å redusere ytterligere, basert på nøye vurderinger av konsekvensene ved ikke å tilsette. Nærvær Foreløpige tall for nærværet første tertial viser 89,2% for hele kommunen. Fraværet er med andre ord betydelig. Fraværet er spesielt høyt innenfor helse, der fraværet i 1. tertial var 12,9%. NAV har en meget positiv utvikling på sitt fravær, fra 16,5% i januar til 6,6% i april. Usikre momenter Rådmannens målsetting for 2015 er balanse, og tiltak for å nå dette fremlegges Det er imidlertid flere usikkerheter i prognosen. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til utvikling av skatteinntektene. Dette selv om anslaget i denne rapporten ligger betydelig under KS sin prognosemodell. NAV har en negativ prognose, og i prognosen er det ikke tatt høyde for en økning i antall sosialhjelpsmottakere videre utover året. Dette utgjør en risiko for prognosen. Tilsvarende usikkerhet er knyttet til barnevernstjenesten og nye barn i denne tjenesten. I forhold til usikkerheten knyttet til beregning av tilskudd til private barnehager relatert til pensjonsgrunnlag, vises til tidligere rapporter. Forholdet er pr. nå ikke avklart. Styringsindikatorer Rapportering på styringsindikatorene er viktig i rådmannens oppfølgings- og utviklingsarbeid. Rapporteringen pr. 1.tertial viser flere gode måloppnåelser. Spesielt vil rådmannen peke på gode resultater knyttet til svarfrist innenfor barnevernet. Rådmannens innstilling: 1. Økonomirapporten pr. 1. tertial tas til etterretning 2. Rådmannen fremlegger forslag til nye tiltak for formannskapet 11. juni 3. Utbytte fra Østfold Energi utover budsjett avsettes til disposisjonsfond 4. Følgende budsjettendringer vedtas: a. 2,0 mill. kr flyttes fra fellesinntekter til NAV b. 4,5 mill. kr flyttes fra sentraladministrasjon til undervisning og oppvekst Side38

39 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Egil Lund Pettersen ble permittert og fratrådte før behandling av saken. 14 representanter til stede. Rådmannen orienterte. Morten Christoffersen (KrF) fremmet rådmannens innstilling. Forslaget fra Christoffersen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 5. Økonomirapporten pr. 1. tertial tas til etterretning. 6. Rådmannen fremlegger forslag til nye tiltak for formannskapet 11. juni. 7. Utbytte fra Østfold Energi utover budsjett avsettes til disposisjonsfond. 8. Følgende budsjettendringer vedtas: a. 2,0 mill. kr flyttes fra fellesinntekter til NAV b. 4,5 mill. kr flyttes fra sentraladministrasjon til undervisning og oppvekst Saksutredning: Kommunestyret vedtok i sak 2014/ 124 budsjett for 2015: «..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. 1. tertial Økonomirapporten pr. 1. tertial viser et tallmessig merforbruk på 4,25 mill. kr. Rådmannen har balanse i 2015 som overordnet mål og forventet resultat. Prognosen viser et merforbruk og det er dermed behov for iverksetting av ytterligere tiltak for å sikre balanse. Tiltak vil bli fremlagt i egen sak til formannskapet 11. juni. Årsprognose pr. 1. tertial Prognose pr. Prognoseavvik Budsjett Tall i mkr april pr. april Fellesinntekter , ,66 2,46 Sentral/ Felles 119,79 116,16 4,92 NAV 54,16 57,17-3,01 Undervisning og oppvekst 571,41 578,40-6,99 Helse og omsorg 572,22 574,07-1,85 Teknisk 65,51 65,35 0,16 Kultur 43,11 43,04 0,06 Totalt 0,00 5,54-4,25 Rådmannen har balanse i det totale budsjettet som overordnet mål og ser derfor de ulike områdene under ett. Prognosen viser dermed et merforbruk på 4,25 mill. kr ved utgangen av året. Det pågår arbeid i kommunalavdelingene for å sikre drift innenfor respektive tildelte rammer. Det kan likevel bli nødvendig å foreslå budsjettjusteringer mellom områdene. Side39

40 Kommentarer Fellesinntekter Fellesinntektene rapporterer en merinntekt på 2,5 mill. kr i forhold til budsjett. Det ble i forkant av forrige rapportering kjent at skatt fra uføre skal bidra til å demme opp for deler av den forventede skattesvikten. Det har ikke kommet noen nye opplysninger om disse forholdene den siste måneden. Skatteanslaget fra forrige måned opprettholdes derfor i denne rapporten. Rammetilskuddet er oppjustert i tråd med endringene i revidert nasjonalbudsjett (RNB) som ble fremlagt av Regjeringen 12. mai. Som en delvis kompensasjon til kommunene for lavere skattevekst enn budsjettert ble rammetilskuddet for 2015 økt. Halden kommunes andel er 4,7 mill. kr. Rammetilskuddet ble i tillegg økt med 0,5 mill. kr som følge av endringer i barnehageforskriften. I motsatt retning blir kommunen trukket for et beløp pr. innbygger slik at rammetilskuddet ikke skal utgjøre en større andel i forhold til skatteinntektene enn tidligere. Netto er det likevel en økning og prognosen for rammetilskuddet er nå 3,0 mill. kr høyere enn budsjett. Halden kommune betaler minimumsavdrag, og beregningen for 2015 viser at avdraget vil bli 5,1 mill. kr lavere enn budsjettert. Sentralbanken holdt styringsrenten uendret i sitt rentemøte 7. mai og renten forventes å være lav hele året. Rentenekostnadene viser dermed fortsatt et positivt avvik i forhold til budsjett med 2,4 mill. kr. Generalforsamlingen i Østfold Energi vedtok 27. april et samlet utbytte på 118 mill. kr. Halden kommunes eierandel på 7,14 % gir dermed et utbytte på 8,4 mill. kr. Dette er 4 mill. kr over budsjettert. Rådmannen foreslår at det økte utbyttet avsettes til disposisjonsfond for senere inndekning av det akkumulerte merforbruket. Rådmannen foreslår en fondsavsetning til senere bruk fremfor å forsere den forpliktende planen tidlig i inndekningsperioden. Rådmannens målsetting er å følge den forpliktende planen og at fondet kan brukes til å forkorte inndekningsperioden. Et disposisjonsfond til inndekning av merforbruk vil også fungere som en sikkerhet for at den forpliktende planen kan følges dersom det skulle oppstå noe uforutsett et år. NAV NAV rapporterer et negativt avvik på 3 mill. kr i økonomirapporten pr. april. Antall mottakere av sosialhjelp viser en nedgang sammenlignet med foregående måneder. Tiltak er videreført og det er foretatt organisatoriske og forvaltningsmessige endringer som bidrar til økt struktur og kontroll. Nye tiltak er også igangsatt for å oppnå balanse i Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner Sentraladministrasjon/ fellesfunksjonene rapporterer pr. april et positivt avvik på 4,9 mill. kr. Det er budsjettert med oppstart av en ny barnehage i august på rådmannens område. Ettersom det var usikkerhet knyttet til om denne barnehagen skulle starte i 2015 eller ikke, ble tilskuddet budsjettert på rådmannens område og ikke i kommunalavdeling undervisning og oppvekst. Barnehagen vil ikke få oppstart før i Helse og omsorg For april rapporterer kommunalavdelingen en prognose på minus 1,8 mill. kr. Årsaken knytter seg til at tingrettens beslutning om hvorvidt oppsagte medarbeidere må fratre sine stillinger ikke foreligger. Det har ikke vært mulig å møte manglende effekt i mai måned som kan kompensere for merutgiften. Det understrekes at det kun er manglende effekt for mai som er lagt inn. Det forutsettes dermed fortsatt full effekt av oppsigelsene fra og med juni måned. Side40

41 Nedbemanning I budsjettet ligger det en forutsetning om effekt av nedbemanningsprosessen på kr 16,4 mill. kr, tilsvarende effekt av de oppsagte årsverk med virkning fra 1. mars I rapporten vil effekten av innsparingstiltaket reduseres med kr 1,9 mill. kr for hver måned de oppsagte står i stilling. Undervisning og oppvekst Kommunalavdelingen rapporterer en prognose med et merforbruk på 6,99 mill. kroner. Endringen i prognosen fra forrige rapportering skyldes endret tilskudd til private barnehager etter klager fra PBL hvor de får delvis medhold i klagen. Når det gjelder etterberegning av tilskudd til private barnehager for 2014, legges kommunens pensjonsutgifter knyttet til barnehagens ansatte til grunn. Det er også disse utgiftene som er regnskapsført. Dette prinsippet er allerede lagt til grunn i budsjettet for For barnehageåret 2015/2016 er det færre søkere til kommunale barnehageplasser en tidligere. Barnehagene tilpasses nå årets etterspørsel. Mangel på fosterhjemsplasser gjør at flere barn bor lenger i institusjon enn planlagt. Institusjonsopphold dekkes i sin helhet av kommunen og bidrar til en negativ prognose i barnevernet. Det arbeides derfor med å finne flere fosterhjemsplasser. Driften ved Halden kommunale kompetansesenter nedskaleres til lovens minimum som følge av at det ikke er nok inntekter til å opprettholde de aktivitetene som har vært tidligere. Kultur Prognosen viser et positivt avvik på 0,06 mill. kr. Det er en nedgang fra forrige prognose på om lag 1,5 mil. kr. Årsaken til denne endringen er økte kostnader i kultursalen hvor det må investeres i nødvendig utstyr og en redusert forventet inntekt for kultursalen. Teknisk Kommunalavdelingen rapporterer et positivt prognoseavvik på ca. kr og dermed en liten forverring fra sist måned. Avdelingen rapporterer et negativt prognoseavvik på andre driftsutgifter på 2,2 mill. kr og et positivt avvik i inntekter på ca. 1,5 mill. kr. Avviket i utgifter skyldes mindre endringer på Rokke, eiendom og miljø- og landbruk, mens avviket i inntekter er hovedsakelig knyttet til parkering og planavdeling samt en ompostering av husleierefusjon som tidligere har ligget hos andre enheter. Brutto lønnsutvikling Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/- områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose. Artsgruppe 10 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt og helligdag. Artsgruppe Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid. Artsgruppe 70 Fast lønn vedlikehold. (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler) Side41

42 Omr. Artsgr. Artsgrp.navn Akk.regn Buds jett Prognose Sentral/felles inkl.nav Avvik årsprognose 10 Fastlønn Variabel lønn Undervisning og oppveskt 10 Fastlønn Variabel lønn Helse og omsorg 10 Fastlønn Variabel lønn Kultur 10 Fastlønn Variabel lønn Teknisk 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Halden Kommune 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Side42

43 Brutto lønn pr. måned Regnskap Budsjett Regnskap i fjor Tabellen over viser bruttolønnsutviklingen i kkr. Bruttolønnsbelastningen for april er 0,3 mill. kr lavere enn periodisert budsjett. Det presiseres at periodiseringen ikke er 100 % nøyaktig ettersom den i hovedsak gjøres på et overordnet nivå. Dersom rådmannen finner det nødvendig vil periodiseringen bli endret i løpet av året. Brutto lønn i april 2015 er 678 kkr lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Denne reduksjonen må ses i sammenheng med at antall årsverk er redusert i perioden og at det også har vært et lønnsoppgjør i perioden. Oppsummering av prognose og avvik Økonomirapport HK, eks. VAR og Havn Periode 04/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Totalt Tall i kkr Usikre elementer Etter fire måneders drift er årsprognosen fortsatt heftet med en betydelig grad av usikkerhet. Det er en betydelig usikkerhet knyttet til effekten av den pågående nedbemanningsprosessen som er budsjettert med 16,8 mill. kr i helse og omsorg. Det er usikkerhet til effekten av tiltak blant annet i NAV og undervisning og oppvekst. Det arbeides med gjennomføring av tiltak, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til effekten som skal oppnås i Prognosen forutsetter videre at det ikke blir noen økning i antall sosialhjelpsmottakere og at antall barn som er omfattet av tiltak i barnevernstjenesten er stabilt. Side43

44 Halden kommune brukte faktiske pensjonskostnader for de ansatte i kommunens barnehager ved beregningen av tilskuddet til private barnehager i Budsjettet og prognosen for 2015 er basert på de samme forutsetningene. Sarpsborg har, med støtte fra KS, utmålt tilskuddet på tilsvarende måte. Utregningen fikk støtte av Fylkesmannen, men ble senere omgjort av Utdanningsdirektoratet. Kunnskapsdepartementet (KD) har støttet Utdanningsdirektoratet i saken. Sarpsborg kommune og KS varslet i mars KD om søksmål for å få bekreftet utregningen. KD er av den oppfatning at KS og Sarpsborg kommune ikke har søksmålskompetanse i saken og bestrider påstanden om at Utdanningsdirektoratets vedtak ikke bygger på korrekt rettsanvendelse. KD har dermed stoppet saken foreløpig. Sarpsborg bystyre skal ta stilling til videre behandling i sitt møte 11. juni. De private barnehagene i Halden har klaget på at Halden kommune benytter denne modellen. Halden kommune har ikke imøtekommet klagen og den vil dermed bli oversendt Fylkesmannen. Rådmannen er usikker på hvordan saken vil bli behandlet hos Fylkesmannen ut i fra saken som Sarpsborg kommune og KS har fører/ har ført. Rådmannens tiltak for å oppnå balanse Rådmannen har et klart mål om å oppnå balanse i Arbeidet med ulike deler av rapporten har pågått helt frem til utsendelse. Rådmannen har derfor ikke funnet det mulig å fremlegge forslag til nye tiltak i denne rapporten uten å bryte med drøftingsplikten i forhold til tillitsvalgte. Ved kommunestyrets behandling av økonomirapporten pr. mars den 7. mai ble det vedtatt følgende i sak 2015/48 punkt 2: «Tiltak iverksatt av rådmannen for å oppnå balanse tas til etterretning, men bes nærmere konkretisert, samt tids- og tallfestet. Dette gjelder både rådmannens punkter 1 til 4 og arbeidet med ytterligere nedbemanning.» Rådmannen vil legge frem en egen sak for formannskapet til behandling den 11. juni som omhandler tiltak for å oppnå balanse i 2015 og som besvarer kommunestyrets vedtak i sak 2015/48. Rådmannen har for øvrig fortsatt stor oppmerksomhet på stram styring. Budsjettendringer Rådmannen forslår følgende budsjettendringer: a. 2,0 mill. kr flyttes fra fellesinntekter til NAV b. 4,5 mill. kr flyttes fra sentraladministrasjon til undervisning og oppvekst Likviditet Grafen viser bruk av trekkrettigheten i perioden 19. mars 8. mai: Side44

45 Kommunen fikk i budsjettet for 2015 godkjent en videreføring av trekkrettigheten fra 350 mill. kr til 450 mill. kr. Det ble varslet, mot slutten av 2014, at det kunne bli nødvendig å ta denne i bruk for å sikre betjening av kommunens forpliktelser. På grunn av anstrengt likviditet rundt perioder med lønnsutbetaling har rådmannen økt trekkrettigheten fra og med 1. februar Økningen tilsvarer litt mer enn en normal måned med lønnsutbetalinger. Kommunens likviditet vil være under press i lang tid fremover. Bakgrunnen for dette er gjeldende regelverk knyttet til beregning av pensjonspremier (som innbetales), som langt på vei skjer fra departementet, og kostnadsføringen av pensjonskostnaden. Differansen mellom disse er det såkalte premieavviket. Premieavviket har de siste årene variert fra mill. kr årlig. Det betyr at selv om kommunen går i balanse, vil likviditeten svekkes tilvarende. Det tas da ikke hensyn til eventuelle bevegelser i investeringsregnskapet som salg eller finansiering med egenkapital. De årene driftsregnskapet for eksempel viser et overskudd på 45 mill. kr for å dekke inn underskudd, vil fremdeles likviditeten svekks dersom premieavviket er over 45 mill. kr. Kommunes akkumulerte premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift av dette, er 257 mill. kr. Litt forenklet beskrevet, gitt alle andre forhold i balanse ville behovet for trekkrettighet pr. i dag ha vært i denne størrelsen. I 2015 er det budsjettert med en inndekning av underskudd på 10 mill. kr som trekker likviditeten i positiv retning. Ubrukte lånemidler på til sammen 44 mill. kr (investeringer og startlån), samt bundne driftsfond på 35 mill. kr, vil imidlertid belaste likviditeten dersom de benyttes. I tillegg til dette vil altså premieavviket belastet likviditeten. Investeringsprosjekter Fjorårets investeringsbudsjett var lavt sammenlignet med tidligere år og årets budsjett er igjen redusert med ca 50 mkr. Det ble i budsjett for 2015 vedtatt rebevilgning på ca. 84 mkr til pågående prosjekt og ca. 147 mkr til nye investeringsprosjekt. Innen vann og avløp er det hovedplan VA som danner grunnlaget for prioriteringer gjennom året. De fleste av prosjektene er godt i gang og flere av prosjektene vil fortsette i årene fremover. Rapport på prosjekt med bevilgninger i 2015 er vedlagt økonomirapporten. Side45

46 Årsverk Tabellen under viser utviklingen i ulike typer årsverk fra medio januar til medio april.. Årsverk faste Årsverk Engasjement Årsverk Vikar Totalt pr 1. tertial Totalt årsverk pr januar Økning/reduksjon fra januar Sentral/felles inkl. Nav kommunal del 107,3 1,8 2,6 111,7 114,3-2,6 Undervisning, oppvekst og kultur 634,8 12,4 34,0 681,3 675,2 6,1 Helse og omsorg 764,5 8,3 10,9 783,7 798,1-14,3 Teknisk 146,6 0,0 1,0 147,6 148,7-1,1 Totalt 1653,2 22,5 48,5 1724,3 1736,2-11,9 Samlet vurdering Reduksjonen fra medio januar til medio april utgjør 11,9 årsverk, og rådmannen har i rapporten valgt dette intervallet for å relatere endringene til Rådmannen vil allikevel peke på at reduksjonen fra desember til april er på 24,1 årsverk. Nærvær Foreløpig sykefraværsrapport for Halden kommune pr. april 2015 er vedlagt økonomirapporten. Foreløpig statistikk viser at fraværet totalt for Halden kommune var på 11,1 % akkumulert pr. mars Tilsvarende periode i 2014 var fraværet på 10 %. Langtidsfraværet på over 40 dager utgjør den største andelen av fraværet. Fravær pr. april 2015 viser en liten nedgang sammenlignet med samme periode i fjor og utgjorde totalt 9,1 % mot 10,1 % i Det presiseres at tall for april er foreløpige. Det har vært en økning i sykefravær i sentral/felles, NAV, helse og omsorg, undervisning og oppvekst og kultur i forhold til samme periode i fjor, mens teknisk har en liten nedgang i fravær sammenlignet med Styringsindikatorer Halden kommune arbeider med helhetlig styring og styringsindikatorer. Hensikten er å i større grad sikre gode tjenester i Halden kommune og samtidig identifiserefremtidige utviklingsområder. Arbeidet med styringsindikatorer er et kontinuerlig arbeid og vil hele tiden være under utvikling. Rapportering pr. 1. tertial viser at mange av tjenesten oppnår resultater i samsvar med forventingene mens andre viser klart potensiale for forbedringer. Undervisning og oppvekst Side46

47 Indikatorene viser at det fortsatt er 100% av pedagogisk personell i barnehagene som har godkjent utdanning. Helsesøstertjenesten leverer gode tjenester og hele 96% av 4 åringene har vært til helseundersøkelse før de har fylt 4 år og 2 måneder. Helse og omsorg Antall overliggerdøgn: Mål 2015er 30 døgn, status pr april er 147 døgn Forhold som påvirker antall overliggerdøgn er eksempelvis når korttidsavdelinger på sykehjemmet må stenge for mottak av nye pasienter på grunn av svært smittsomme infeksjonstilstander. I første tertial har særlig noroviruset ved gjentatte anledninger medført at enkelte avdelinger på sykehjemmet har måttet stenge for mottak av nye pasienter. I slike tilfeller blir til dels mange pasienter liggende på sykehuset ut over oppsatt utskrivningsdato. Kommunen har gjennom ulike tiltak redusert kapasiteten i deler av sykehjemsdriften. Dette medfører naturlig nok et større press på de resterende plasser og gjør handlingsrommet knyttet til utskrivningsklare pasienter mindre. Teknisk Status pr. 1.tertial viser at Halden leverer godt og nok vann til kommunens innbyggere og alle prøver og analyser er innenfor de krav som stilles i henhold til drikkevannsforskriften. Det jobbes med å estimere idealmengde for produksjon av vann til bolig, fritidseiendommer og næring og arbeid med å få bedre oversikt over vannforbruk tilknyttet våre største industribedrifter fortsetter. Vi produserer pr 1. tertial ca. 130 % av idealforbruket av vann til forbruk i forhold til det vi vet om innbyggernes og industriens gjennomsnittsforbruk. Dette gir et avvik i forhold til idealproduksjon på 30 %. Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til idealavløpsvannmengde m 3 /døgn viser måling på 178 % over ønsker mål for 2015 og er et resultat av innlekk i rør i tillegg til den høye vannproduksjonen i forhold til idealmengde. Produksjonen av vann til forbruk har gått betydelig ned de senere år og verdiene er i dag totalt sett mye bedre enn tidligere. Kom.avd. Område Indikator Status pr.1.t 2015 Mål 2015 Sentral/ felles Politisk sekretariat Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8 73 % 95 % dager før møtedato Sentralbord Andel besvarte anrop av totalt innkomne 95 % 95 % NAV Arbeidssøkere med Andel personer med nedsatt arbeidsevne 71 % 70 % nedsatt arbeidsevne med oppfølging siste 3 mnd. Økt aktivitet Andel graderte sykmeldinger % 45 % Ytelser Andel personer med nedsatt arbeidsevne 24 % 45 % med overgang til arbeid Sosialhjelp Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp pr mnd Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde, og som har forsørgerplikt for barn under 18 år Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år pr mnd Antall under 25 år som er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt Antall KVP-deltagere Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter 60% endt introduksjonsprogram Undervisning, Barnehage Andel barn i barnehage (private og 12,9% 12% oppvekst & kultur kommunale) som har spesielle behov Andel pedagogisk personell med godkjent 100% 100% Side47

48 Kultur, idrett og mangfold Helse og omsorg utdanning Foreldrenes tilfredshet med 5,0 barnehagetilbudet Grunnskole Andel elever i grunnskolen som får 7,6% 8% spesialundervisning Mobbing i skolen 7.trinn 1,3% 0 Mobbing i skolen 10.trinn 1,2% 0 Lesing på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 3 63,9% 95% Lesing på 8.trinn. Andel elever på nivå 3,4 og 73,2% 95% 5 Regning på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 63,9% 95% 3 Regning på 8.trinn. Andel elever på nivå 3, 4 63,5% 95% og 5 Overgang fra grunnskole til videregående 98,2% 99% skole Helsesøstertjenesten Andel hjemmebesøk før barnet er 2 uker 81% 80% Andel fullførte helseundersøkelser innen 98% 95% barnet er 8 uker Andel fullførte helseundersøkelser innen 91% 80% barnet er 2 år og 2 mnd Andel fullførte helseundersøkelser innen 96% 95% barnet er 4 år og 2 mnd Andel 6 åringer til skolestartundersøkelser 11% 80% hos lege før skolestart Barnevern Andel bekymringsmeldinger avklart innen 98,7% 95% tidsfristen Andel undersøkelsessaker innenfor 90% 85% tidsfristen Andel barn med tiltaksplan 75% 80% Andel barn med omsorgsplan 97% 100% Andel barn i fosterhjem med fire Telles ved årsslutt 90% tilsynsbesøk Andel barn i fosterhjem med fire besøk av barneverntjenesten Telles ved årsslutt. 100% Bibliotek Antall utlån på bibliotek Barn & unge Besøkstall i vårt ungdomstilbud Kultursalen Antall arrangement Kulturskolen Antall elever i kulturskolen Koordinerende Andel søknader med foreløpig svar innen tre 100 % 100 % fellestjenester uker Hjemmebaserte ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 56 % 52 % tjenester hjemmehjelp ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 73 % 75 % Andel pårørende med planlagt årlig samtale 70 % 70 % Sykehjem med leder langtidsplasser Sykehjem Andel årsverk m/fagutdanning 90 % 98 % Sykehjem Antall overliggerdøgn på sykehus Sykehjem Beleggsprosent Korttid/langtid 96,9 % 100 % Antall klagesaker til pasientombud eller 0 0 Legevakt helsetilsyn Teknisk Vann Prosent produsert vann til forbruk basert på 130,6 % 100 % idealvannproduksjon m 3 /døgn (8000m 3 /d) Prosentavvik fra idealproduksjonen 30,6 0 % Andel prøver som oppfyller forskriftenes 100 % 100 % krav til kvalitet Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer 83,33 % 100 % Andel vannprøver med ph-verdi innenfor 100 % 100 % mål. God service Brukerundersøkelse Ikke målt Side48

49 Avløp Andel tilknyttede etter utsending av Ikke målbart over 100 % henstilling/ pålegg kort periode Andel slam minimum kvalitetsklasse % 100 % Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til 173 % 0 % idealavløpvannmengde m 3 /døgn Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i 88,2 % 90 % vannprøver inn og ut av renseanlegg VVA-anlegg Ingen arbeidsulykker 0 0 Vei Opprettholde veikapital 82 % 82 % Byggesak Saksbehandlingstid disp.søknader 2,3 mnd. < 6 mnd. Andel omgjøringer i % av antall klager 25 % < 10 % Andel saker behandlet innen 3 ukersfristen 59 % 100 % Andel saker behandlet innen 12 ukersfristen 99 % 100 % Geodata Andel oppmålingssaker behandlet innenfor frist - 16 uker. Andel megleroppgaver behandlet innenfor frist - 5 dager. Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor frist - 5 dager. Plan Andel plansaker gjennomført innen frist - 12 uker. Miljø Andel oppgraderte renseanlegg i kommunen. Tilsyn - andel oppgarderte renseanlegg som fungerer. Brann Utrykningstid i hut krav - Dimensjoneringsforskrift Eiendomsmasse Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekt etter standardkrav DSB (NY) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 75 % Rapporteres per år 87 % 100 % 100 % 25 % 100 % Vedtak Rådmannen har systematisert vedtaksoppfølgingen for å kunne fremlegge gode rapporter over oppfølging av vedtak til kommunestyret. Rådmannen benytter vedtaksoppfølgingen aktivt i det daglige arbeidet for sikre at vedtak blir gjennomført. Rådmannen har erfart at tydelige vedtak er nødvendig for å kunne ha en effektiv vedtaksoppfølging. Vedlagt følger oversikt over vedtak til effektuering. Tilsyn Det har ikke vært noen nye tilsyn i løpet av 1. tertial Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side49

50 Fellesinntekter Periode 15/04 Regnskap hittil Årsbudsjett Årsprognose Avvik Rammetilskudd Skatt inntekt/formue Skjønnstilskudd 0 0 Kompensasjonstilskudd Sum statstilskudd Eiendomsskatt "Verk og bruk" Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Sum eiendomsskatt Renter løpende lån Renter formidlingslån Renter driftskonto Andre finanskostnader Avdrag lån Sum finansutgifter Renter bankinnskudd fond Renter utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Motpost avskrivninger Andre inntekter Sum motpost avskrivninger/ andre inntekter Underskuddsinndekning Avsetning til/ bruk av bundne fond Avsetning til/ bruk av disposisjonsfond Sum disposisjoner Sum fellesinntekter Statstilskudd Skatt og rammetilskudd viser totalt et negativt avvik på 5,8 mill. kr. Den 12. mai la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett (RNB) for Kommunesektoren ble gjennom RNB tilført 1,1 mrd. kr i økt rammetilskudd for å kunne levere tjenester tilpasset lokale forutsetninger i en tid der veksten i norsk økonomi ikke er like sterk som antatt på budsjetteringstidspunktet. Fordelingen er gjort ut i fra hvilken skatteandel kommunen har og Halden kommune fikk tildelt 4,7 mill. kr av disse midlene. I tillegg ble rammetilskuddet økt med 0,5 mill. kr som følge av endringer i barnehageforskriften. Totalt sett er prognosen for rammetilskuddet på 3,0 mill. kr høyere enn budsjett pr. 1. tertial. Side50

51 Skatt fra uføre skal bidra til å demme opp for deler av den forventede skattesvikten. Det er i prognosen pr. april en forventning om et negativt avvik i skatteinntektene på 8,8 mill. kr og dermed ingen endring siden forrige rapportering. Anslaget er imidlertid heftet med en betydelig grad av usikkerhet. Eiendomsskatt Prognosen for eiendomsskatt er basert på første fakturering og viser en prognose som er 1,2 mill. kr bedre enn budsjett. Finansutgifter Det forventes fortsatt lave renter og beregningen av minimumsavdraget viser at dette blir 5 mill. kr lavere enn budsjettert. Totalt forventes finansutgiftene å bli 7,4 mill. kr lavere enn budsjettert. Finansinntekter Forventet utbytte viser et positivt avvik på 4,7 mill. kr i forhold til budsjett. Det er i prognosen lagt inn en forventning om kundeutbytte fra Gjensidige på 0,7 mill. kr samt en økning i utbytte fra Østfold Energi med 4 mill. kr. Generalforsamlingen i Østfold Energi vedtok 27. april styrets innstilling til utbytte på 118 mill. kr. Halden kommune har en eierandel på 7,14 %, som gir et utbytte på 8,4 mill. kr. Disposisjoner Prognosen inneholder inndekning av akkumulert merforbruk tilsvarende budsjett med 10 mill. kr. I tillegg foreslås det at økningen i utbytte fra Østfold Energi på 4 mill. kr avsettes til disposisjonsfond til senere inndekning av akkumulert merforbruk. Sum fellesinntekter Sum fellesinntekter viser i prognosen samlet sett et negativt avvik på 3,1 mill. kr. Side51

52 NAV Periode 04/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Prognosen viser et avvik i forhold til budsjett på 3 mill. Som rapporten beskriver, er gamle tiltak videreført og nye har kommet i tillegg for å oppnå balanse Netto lønn: Lønnsutgifter viser balanse for første tertial. Lønn til kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsprogrammet vil endre seg utfra hvor mange som blir bosatt. Når det gjelder bosetting av flyktninger, medfører det også tilskudd pr. person som nettopp skal gå til introduksjonslønn. Andre utgifter Når det gjelder økonomisk sosialhjelp er dette bruttotall. Inntekter fra refusjon trygd og tilskudd fra IMDI vedrørende bosetting må sees i sammenheng for å få nettoutgifter. Antall brukere på økonomisk sosialhjelp viser en nedgang. Andre inntekter: Prognosen for inntekter baserer seg på tilskudd ved bosetting av flyktninger, refusjon trygdeytelser, refusjon lønn NAV leder og sosialrådgiver videregående skole. I tillegg er NAV Halden innvilget prosjektmidler fra Arbeids og Velferdsetaten med til sammen Av langtidsmottagerne er det flere som har utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Det er også denne gruppen det er viktig å jobbe videre med for å sikre at de får «rett ytelse» For å få avklart flere brukere av økonomisk sosialhjelp til arbeid, brukes statlige midler til tiltak. Det er også viktig å merke seg at flere brukere er i praksisplass både i Halden kommune og andre arbeidsplasser. Det er ikke slik at de skal erstatte ansatte, men være i arbeidstrening. Utgifter til økonomisk sosialhjelp innebærer også boutgifter. For å sikre at våre brukere ikke blir hjemløse, påløper det også utgifter til husleierestanser. De som ikke mestrer sin private økonomi kan få hjelp til å forvalte sine inntekter og utgifter. Flere har også det vi kaller for tvungen forvaltning. Vi erfarer at det er mange brukere som ikke mestrer sin bosituasjon. Boligoppfølger i Nav er ansatt gjennom BOSO og sammen med miljøvaktmesterne er det et godt bidrag til å skaffe til veie boliger og følge opp de som har utfordringer med å bo. Side52

53 Kommunale indikatorer i målekortet MÅLTALL Januar Februar Mars April Antall sosialhjelpsmottagere Sosialhjelp som hovedinntekt Sosialhjelp som hovedinntekt m/barn u/18 år Mottagere u/25 år Sosialhjelp som hovedinntekt u/25 år Gjennomsnittlig saksbehandlingstid Antall KVP Kommentar til indikatorene i målekortet: Tabellen viser nedgang i antall brukere sammenlignet med februar måned. Sosialhjelp til personer som har dette som hovedinntekt viser også en nedgang fra februar med 328 og april med 296. En annen gruppe vi har et stort fokus på er ungdomsgruppen som også viser en nedgang fra januar. Mye tyder på at alle våre tiltak merkes, både for den som kommer til oss og søker hjelp og for de ansatte. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er nå på et nivå som gjør at mange henvendelser til oss for å sjekke vedtak, avtar. Kvalifiseringsprogrammet er en måte å arbeide for den sosialhjelp som mottas, her er det pr dags dato kun 26 personer. Dersom en person oppfyller vilkårene, har de rett på dette programmet som har en varighet på to år. Ideelt sett burde det vært øremerket en stilling kun til dette programmet for å få fulgt disse brukerne tett på. Ressurssituasjonen tillater ikke det pr. dags dato, men det er målet vårt. Hva utbetales økonomisk sosialhjelp til Ytelse Januar Februar Mars April Husleie Husleierestanse Strøm Strømrestanse Livsopphold Supplerende livsopphold Barnehage/SFO Side53

54 Tannbehandling Kommentar til tabellen for utbetaling av økonomisk sosialhjelp: Naturlig nok viser også oversikten over at det er en nedgang i utbetalingen på de viktigste områdene. Det er også skjedd endringer i oppholdsbetalingen for barnehager, noe som vil få en effekt ved neste måned også. Det er svær mange gode tiltak som er igangsatt. Se tabell under. Nr. Tiltak hvordan 1. Alle stønadsmottagere under 25 år skal avklares gjennom «Arbeid Først». Aktivitet fremfor passive stønader. Hindre rekruttering av nye stønadsmottagere på sosialhjelp. Tilgang på flere praksisplasser både i Halden kommune og andre bedrifter i Halden. Kan også benytte statlige tiltaksmidler. Antall i tiltaket 1 tert 2015 Det er til enhver tid deltagere og en jevn gjennomstrømning Status Ut av tiltak i arbeid/annet 5 2. Stønadsmottagere som har mottatt stønad mer enn 3 år, vurderes på Rett ytelse. Avklaringstiltak, arbeidsavklaringspenger. Varig statlig ytelse, eller aktivitet for å vurdere arbeidsevnen. 10 er innvilget uføretrygd og 12 venter på svar. 3. Flere brukere i aktivitet ved Pedalen og utvidelse med Jobbsentral. Utvide Pedalen med jobbsentral (Lavterskeltilbud) ved Pedalen i regi av Kirkens Bymisjon Fortsatt personer inn i KVP(kvalifiseringsprogrammet) 30 personer i løpet av 2015 vil delta i KVP programmet Jobb-Halden, jobbe for sosialhjelpen, akrivitetsplikt ihht lov om sosialtjenester. 6. Mestring gjennom jobben 7. Frivilligforvaltning av brukernes økonomi plasser til arbeidstrening i kommunen. Oppstartmøte er avholdt og ledere i kommunen er involvert. Fattigdomsmidler organisert som prosjekt. Bidra til mestring av egen økonomi, forhindre restanser og utkastelser Foreløpig vært planleggingsmøter, mottatt veldig positivt i arbeid 13 og 15 på venteliste Bosetting: Det er besluttet å ta i mot 21 flyktninger i 2015 i Halden kommune. Pr er det bosatt 5 flyktninger av årets kvote. Disse er enslige voksne og vi mottar i tilskudd pr. person. Det er to menn fra Syria, dame fra Somalia og et ektepar fra Eritrea. Sykefraværsoppfølging Ved NAV Halden jobber vi kontinuerlig med nærvær og har en tett dialog med de som er fraværende. Ledere og medarbeidere ved NAV Halden har et gjensidig ansvar for å bidra til å forebygge, hindre og redusere sykefraværet. Det kommunale sykefraværet var høyt i januar og februar. Sykefraværet for mars var kraftig redusert. 16,5 % til 5,3 %. Ved NAV-Halden jobber det både kommunalt og statlig ansatte som Side54

55 utfører oppgaver på statlig og kommunal side. Det er av den grunn viktig å belyse samlet fravær hos oss. Vi har også de to siste årene gitt tilbud til personer ansatt i Halden kommune som enten er overtallige eller av helsemessige årsaker ikke kan utføre den jobben de innehar. Vi jobber med nærværsprosedyrer som bidrar til at den enkelte blir sett. Vi er i dialog fra dag en. De ansatte vet hvilke spørsmål som lederne vil stille i oppfølgingsperioden. Medarbeiderne blir stilt fem obligatoriske spørsmål, samme spørsmål dag en og dag tre. Ett av spørsmålene er om fraværet er arbeidsrelatert. Ved ja på slike spørsmål, settes tiltak i verk. Lederne ved NAV Halden legger, i samtalen, stor vekt på at det er den syke vi ønsker å få tilbake på jobb. Vi har et godt samarbeid med legene, der vi informerer om muligheter for tilrettelegging for et gitt tidsrom. Resultatet av dette er ofte en gradert sykemelding. I januar var det samlede sykefraværet på 13,3 %. I februar var det samlede sykefraværet på 10,4 %. I mars var det samlede sykefraværet på 4,4 %. Oppsummering: Som beskrevet er det mye som tyder på at første tertial gir oss en positiv retning. Høst 2014 gjennomførte tilsynsmannen et tilsyn på økonomisk sosialhjelp i NAV. Det er fortatt organisatoriske og forvaltningsmessige endringer som bidrar til økt struktur og kontroll. Tiltak er beskrevet og saken har vært til behandling i kontrollutvalget. Det vil også være referatsak til helse og omsorgsutvalget i mai. Fylkesmannen har i brev til Halden kommune lukket avviket, men vil følge opp frem til elektronisk avvikssystem er operativt og alle rutiner er på plass. Tilsyn foretatt av fylkesmannen høst 2014 Høst 2014 gjennomførte fylkesmannen et tilsyn på økonomisk sosialhjelp i NAV. Det er fortatt organisatoriske og forvaltningsmessige endringer som bidrar til økt struktur og kontroll. Tiltak er beskrevet og saken har vært til behandling i kontrollutvalget. Det vil også være referat sak til helse og omsorgsutvalget i mai. Fylkesmannen sier i sitt brev til Halden kommune at deres vurdering av planen som NAV har utarbeidet er egnet til å lukke avviket som ble påvist i september Fordi viktige elementer gjenstår som innføring av elektronisk avvikssystem og flere rutiner på plass i dette systemet, ønsker de en oppfølging gjennom en statusrapport ved utgangen av august. Side55

56 Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner 04/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Sentraladministrasjonen og fellesfunksjonene rapporterer om en positiv prognose på 4,9 mill. kr pr. april. Brutto lønn: Prognosen viser et merforbruk på brutto lønn på 2,2 mill. kr. Deler av dette skyldes en uteglemt stilling i budsjettet. Økt langtidsfravær, inkludert foreldrepermisjon, er en annen viktig årsak til avviket. Refusjoner: Langtidsfraværet er høyere enn budsjettert, dette medfører at refusjonene kan bli 0,1 mill. kr høyere enn budsjettert. Netto lønn: Netto lønn viser et negativt avvik på 2,1 mill. kr. Andre utgifter: Prognosen på andre utgifter viser et mindreforbruk på ca. 4,6 mill. kr. Dette er i hovedsak knyttet til utsatt oppstart av en privat barnehage. Barnehagen skulle opprinnelig ha oppstart i august 2015, men på grunn av usikkerhet knyttet til oppstartstidspunktet ble tilskuddet budsjettert på rådmannens område og ikke på kommunalavdelingens. Andre inntekter: Andre inntekter viser en prognose som er 2,3 mill. kr høyere enn budsjettert og er i hovedsak knyttet til bruk av bundne fond og samt enkelte økte tilskudd i forhold til budsjett. Styringsindikatorer: Kom.avd. Område Indikator Status 2015 Mål 2015 Sentral/ felles Politisk sekretariat Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8 73 % 95% dager før møtedato Sentralbord Andel besvarte anrop av totalt innkomne 95% 95% Utsendelse av sakspapirer til politiske utvalg skal gjøres senest åtte dager før møtedato. Dersom sakene ikke sendes i tide eller det blir endringer av sakene på et senere tidspunkt synker måloppnåelsen. Pr. 1. tertial var 73% av sakene sendt ut i tide uten at det ble endringer/ Side56

57 ettersendinger eller korrigeringer. Sakene med avvik fordeler seg på ulike utvalg og har ulik årsak, men hovedårsaken er ettersending av saker som ikke er klare innen gitt tidsfrist. Selv om 73% utsendelse i tide og uten endringer er lavt i forhold til målet på 95% for 2015 er det en forbedring fra 2014 da måloppnåelsen var 60%. Sentralbordet mottok i 1. tertial samtaler i åpningstiden, av disse ble besvart. Dette gir en andel besvarte anrop på 95 % som er i tråd med målsetningen for Av de samtalene som ikke er besvart har lagt på og 62 samtaler har kommet til ubetjent sentralbord. Side57

58 Undervisning og Oppvekst April 2015 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Budsjettåret 2015 er et utfordrende og krevende år for kommunalavdelingen. Avdelingen rapporterer nå om et negativt avvik i størrelsesorden 7 mkr mot årets slutt. Avviket i den negative prognosen er forverret med 4,5mkr siden forrige rapportering pr mars Årsakene til dette kan forklares slik; Kommunen har mottatt klage fra PBL (private barnehagers landsforbund). Halden kommune har vurdert og behandlet klagen. PBL får medhold i klage angående utregning knyttet til foreldrebetaling samt medhold i klage vedrørende beregning av aktiviteten i de kommunale barnehagene (telling og telletidspunkt). Når kommunen gir PBL medhold i disse to ankepunktene utgjør dette en netto endring i artsgruppen «andre utgifter overføring til ikke-kommunale barnehager på 8,2 mkr Artsgruppen «brutto lønn» har en bedring i prognosen sett oppimot forrige rapportering på om lag 2,1 mkr Artsgruppen «refusjoner» viser en bedring i prognosen fra mars med om lag 0,4 mkr Artsgruppen «andre inntekter» en bedring på om lag 2,5 mkr siden forrige rapportering pr mars Dersom vi ser bort fra netto endring knyttet til overføringen til ikke-kommunale barnehager på 8,2 mkr har kommunalavdelingen en netto bedring i sin prognose, innenfor ordinær drift, på 5,0 mkr ved forrige rapportering viste prognosen for kommunalavdelingen -2,5 mkr. Brutto lønn: Artsgruppen viser et positivt avvik på om lag 5,9 mkr. Dette er en forbedring i prognosen siden forrige rapportering på om lag 2,1 mkr. Det styres stramt i kommunalavdelingen for å redusere det totale negative avviket i så stor grad som mulig. Refusjoner: Artsgruppen viser et positivt avvik på om lag 2,0 mkr. Dette er en bedring i prognosen fra forrige rapportering på om lag 0,4 mkr. Høyere sykefravær gir noe høyere inntekter på refusjoner Side58

59 Netto lønn: Artsgruppen viser pr 1.tertial 15 et netto positivt avvik på om lag 7,9 mkr. Dette er en bedring i prognosen siden mars på om lag 2,5 mkr. Andre utgifter: Artsgruppen viser en stor negativ endring i prognosen siden mars. Endringen er på 8,2 mkr og skyldes i hovedsak endringen i prognosen tilskudd til ikke-kommunale barnehager og overføringen dit. Årsakssammenhengen er forklart innledningsvis og skyldes forhold i vår utregning som er påklaget av PBL. PBL er gitt delvis medhold i sin klage, og dette medfører en endring i prognosen på om lag 8,2 mkr. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til pensjonsspørsmålet og utregningen av tilskuddet til ikkekommunale barnehager. Den såkalte «Sarpsborgmodellen» er omtalt i alle tidligere økonomirapporter inneværende år, forholdet følges opp og vi er gjort kjent med at bystyret i Sarpsborg vil ta en avgjørelse i løpet av juni måned hvorvidt de går videre med saken. I tillegg vises det til tidligere rapporteringer inneværende år og årsaken til avviket på artsgruppen blant annet innenfor barnevern og kjøp av institusjonsplasser. Andre inntekter: Artsgruppen viser et positivt avvik på om lag 3,0 mkr. Dette er en bedring i prognosen med om lag 2,5 siden forrige rapportering. Sum område: Kommunalavdelingen varsler nå et negativt avvik i størrelsesorden 8,1 mkr mot årets slutt. Den ordinære driften i kommunalavdelingen er i balanse, og avviket må i sin helhet tilskrives tilskuddet til ikke-kommunale barnehager og delvis medhold gitt i klagefra PBL som utgjør 9,5 mkr i ekstra belastning inneværende budsjettår. Tiltak for å dekke inn avvik: Enkelte av barnehagene omorganiseringer og justerer sin drift i henhold til etterspørsel etter årets hovedopptak. Det betyr nedbemanning i tre av barnehagene våre med til sammen om lag 6 årsverk Det arbeides videre med å nedjustere enhetskostnadene i SFO. Det er gjennom Agenda Kaupangs kostnadsanalysearbeid påpekt at Halden kommune bruker mye ressurser på området SFO. Det er lagt inn en reduksjon i bemanningen fra høsten 2015 Andre tiltak er beskrevet i tidligere rapporter som f eks tiltak ved Halden kommunale kompetansesenter Styringsindikatorer Type indikator Mål 2015 Status pr 1.tertial 15 Barnehage: Andel barn i barnehage (private 12% 12,9% og kommunale) som har spesielle behov Andel pedagogisk personell med godkjent utdanning 100% 100% Side59

60 Foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet 5,0 Resultater vil foreligge til rapporteringen pr 2.tertial 15 Grunnskole: Andel elever i grunnskolen som 8% 7,6% får spesialundervisning Mobbing i skolen 7.trinn 0 1,3% Mobbing i skolen 10.trinn 0 1,2% Lesing på 5.trinn. Andel elever 95% 63,9% på nivå 2 og 3 Lesing på 8.trinn. Andel elever 95% 73,2% på nivå 3,4 og 5 Regning på 5.trinn. Andel 95% 63,9% elever på nivå 2 og 3 Regning på 8.trinn. Andel 95% 63,5% elever på nivå 3, 4 og 5 Overgang fra grunnskole til 99% 98,2% videregående skole Helsesøstertjenesten: Andel hjemmebesøk før barnet 80% 81% er 2 uker Andel fullførte 95% 98% helseundersøkelser innen barnet er 8 uker Andel fullførte 80% 91% helseundersøkelser innen barnet er 2 år og 2 mnd Andel fullførte 95% 96% helseundersøkelser innen barnet er 4 år og 2 mnd Andel 6 åringer til 80% 11% skolestartundersøkelser hos lege før skolestart Barnevern: 95% 98,7% Andel bekymringsmeldinger avklart innen tidsfristen Andel undersøkelsessaker 85% 90% innenfor tidsfristen Andel barn med tiltaksplan 80% 75% Anel barn med omsorgsplan 100% 97% Andel barn i fosterhjem med 90% Telles ved årsslutt fire tilsynsbesøk Andel barn i fosterhjem med fire besøk av barneverntjenesten 100% Telles opp ved årsslutt. Ligger an til måloppnåelse Haldenskolen har fortsatt lesing som et av sine fokusområder. LeseLos er et verktøy/hjelpemiddel for å støtte elevenes leseutvikling på alle trinn og i alle fag. Det å kunne lese er viktig for å kunne delta i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte, samtidig som det er viktig for egen utvikling. Våre elever på 8.trinn var best i Østfold i lesing viste resultatene fra nasjonale prøver høsten Og vi ser også at det er en positiv utvikling når det gjelder lesing for våre elever på Side60

61 5.trinn. Dette er resultater å glede seg over. Vi har satt oss høye målsettinger, og det er viktig å holde fokus på dette videre fremover! Resultatene fra elevundersøkelsen og tallene knyttet til mobbing viser også en nedgang sett oppimot tidligere undersøkelser. Det arbeides godt og systemisk med læringsmiljøet på skolene. To av skolene våre deltar i Læringsmiljøprosjektet i regi av Utdanningsdirektoratet. Dette er noe som skal komme alle skolene til gode i Halden. Barneverntjenesten har arbeidet målrettet og meget godt. Dette viser seg på styringsindikatorene der vi på flere områder har oppnådd målsetting og på enkelte områder også over. Tilsvarende er det på helsesøstertjenesten. Det er satt høye målsettinger på flere av indikatorene, og disse er oppnådd. Dette vitner om godt arbeid og høy innsats. Indikatoren som omhandler skolestartundersøkelse av lege før skolestart vekker bekymring. Kommunalavdelingen er nå i dialog og samhandling med helse for å se på hvordan legeressursen inn på dette området kan styrkes. Og det er allerede iverksatt noen tiltak. Denne indikatoren følges særskilt opp frem til ny måling ved 2.tertial 15. Det er viktig for kommunen og våre tjenester at vi har 100% andel pedagogisk personell med godkjent utdanning i de aktuelle stillingene. Tilsyn: Vi har meldt oss på egenvurdering som Fylkesmannen har invitert til når det gjelder behandlingen av bekymringsmeldinger knyttet til barnevern. Oppstart 27.mai 15. Dette er regnet som en alternativ måte å gjennomføre tilsyn på På helsesøstertjenesten er et tilsyn som ble åpnet i 2013 lukket nå i løpet av 1.tertial Tilsynet var i regi av Fylkesmannen og omhandlet helsestasjonstjenester for barn 0-6 år. Fylkesmannen satte spesielt fokus på internkontrollarbeidet i kommunen ved dette tilsynet. Avvikene er nå lukket og tilsynet avsluttet. Side61

62 Kultur Periode 04/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Enheten rapporterer nå et lite positivt avvik på om lag 0,06 mkr. Dette er en endring i prognosen siden forrige rapportering på om lag 1,5 mkr. Årsakene til dette relaterer seg til endringer i prognosene for artsgruppene; andre utgifter og andre inntekter. Brutto lønn: Artsgruppen viser et positivt avvik på om lag 0,9 mkr. Mindreforbruket på lønn skyldes i hovedsak vakanser i enkelte stillinger. Refusjoner: Artsgruppen styres mot balanse. Netto lønn: Artsgruppen viser et positivt avvik på om lag 1,0 mkr. Endringen i prognosen skyldes et mindreforbruk på artsgruppen brutto lønn. Andre utgifter: Artsgruppen viser et negativt avvik på om lag 2,9 mkr. Dette er en forverring i prognosen siden forrige rapportering. Endringen i prognosen skyldes en del nødvendige og påkrevde investeringer og utskiftinger i blant annet kultursalen vår samt utgifter knyttet til diverse arrangementer. Andre inntekter: Artsgruppen viser en positiv prognose på om lag 1,9 mkr. Til tross for et stort positivt avvik er artsgruppen siden forrige rapportering justert ned med om lag 0,4 mkr. Prognosen for inntekter knyttet til kultursalen er justert ned tilsvarende. Det positive avviket i prognosen sett opp imot budsjett skyldes fortsatt både inntektssalget i kultursalen samt salgsinntekter knyttet til Haldenhistorien. Tiltak for å dekke inn avvik: Innkjøp begrenses til det helt nødvendige Vakante stillinger holdes vakante gjennom året Allerede avtalte arrangement i kultursalen gjennomføres etter avtale. Eventuelt nye arrangement gjennom høsten 2015 vurderes nøye i en kost/nytteanalyse Side62

63 Styringsindikatorer Område Indikator Mål 2015 Status pr 1.tertial 15 Bibliotek Antall utlån på bibliotek Barn & unge Besøkstall i vårt ungdomstilbud Kultursalen Antall arrangement Kulturskolen Antall elever i kulturskolen Målene for de oppsatte styringsindikatorene vil bli nådd i løpet av året Enheten kan rapportere på at vi ligger godt an både på antall utlån på biblioteket, besøkstall i vårt ungdomstilbud og på antall arrangementer i kultursalen. Ved opptak til nytt skoleår i kulturskolen skal antallet elever økes til 200 i henhold til mål for Tilsyn: Det har ved rapporteringen pr 1.tertial 2015 ikke vært avholdt noen tilsyn i enheten. Side63

64 Side64

65 Kommunalavdeling Helse og omsorg Periode 04/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Helse og omsorg har så langt i 2015 prognosert balanse. For april rapporterer kommunalavdelingen imidlertid en prognose på minus kr 1,8 mill. Årsaken knytter seg til at tingrettens beslutning ad hvorvidt oppsagte medarbeidere må fratre sine stillinger ikke foreligger. Manglende effekt også i mai måned har pr rapporteringstidspunkt ikke latt se møte med effekter som kan kompensere for merutgiften. Det understrekes at det er kun manglende effekt for mai som er lagt inn. Det forutsettes m.ao fortsatt full effekt fra og med juni måned av oppsigelsene. Rådmannen understreker derfor at prognosen er forbundet med betydelig grad av usikkerhet. Dette vil det redegjøres spesifikt og nærmere for i verbal delen under hvert hovedpunkt. Brutto lønn: Helse og omsorgstjenestene er en personell tung sektor. En vesentlig del av sektorens netto ramme er lønnskostnader. Bruttolønn prognoseres pr med et overforbruk av kr `. Merforbruket knytter seg i det vesentlige til følgende forhold: 1) 5,7` i uteblitt effekt av oppsigelsene for mars, april og mai måned da oppsagte medarbeidere har stått i stilling utover oppsigelsestidspunktet. Kommunen har begjært for Tingretten at oppsagte medarbeidere fratrer sin stilling. 2) 1,1` knyttet til utbetaling av lønnsoppgjør relatert til driftsåret Det er avsatt tilsvarende beløp til inndekning av kostnaden under «andre inntekter». 3) 2` i økte kostnader for hjemmesykepleien relatert et forventet økt aktivitetspress på disse tjenestene. Sykehusets utskrivningspraksis, og det press dette legger på kommunehelsetjenesten, er tidligere grundig omtalt og redegjort for. 4) 5` i økte lønnskostnader som fordeles på følgende områder: - 1,5` ved institusjon. Årsak: Vikar sykdom økt med 0,5 mill, overtid økt med 0,6mkr, pensjon økt med 0,4mkr - 2,0` ved omsorgsboliger. Årsak: vikar sykdom økt med 1,1mkr, overtid økt med 0,5mkr, tillegg kveld/natt økt med 0,2mkr Side65

66 - 1,2` ved samlokaliserte boliger. Årsak: vikar sykdom økt med 0,3mkr, ekstrahjelp økt med 0,1mkr, overtid økt med 0,5mkr, pensjon økt med 0,3mkr Usikre forhold knyttet til brutto lønn: Det er gjennomført en grundig analyse og gjennomgang av den enkelte enhets innleverte prognose for å kunne gjøre en vurdering av nivået sett i et årsperspektiv. I budsjettet ligger det en forutsetning av effekt av nedbemanningsprosessen på kr 16,4 mill, tilsvarende effekt av de oppsagte årsverk med virkning fra 01 mars I rapporten er effekten av innsparingstiltaket redusert med kr 5,7 mill da oppsagte medarbeidere har stått i stilling utover oppsigelsestidspunktet. Kommunen har overfor Halden tingrett begjært fratreden fra stillingene. Av andre forhold knyttet til brutto lønnsprognosen er det nødvendig å trekke frem den usikkerhet som alltid ligger i driftssituasjonen i en sektor som året rundt håndterer døgnbemannede helse og omsorgstjenester. Endringer i brukere og pasienters helsetilstand, nye tjenester som må iverksettes og andre uforutsette hendelser representerer en vesentlig utfordring i prognosearbeidet. Erfaringsmessig vil det iløpet av et driftsår alltid oppstå hendelser som krever ekstra ressursinnsats; enten knyttet til endringer i eksisterende pasienters bistandsbehov eller ved at nye pasienter og behov oppstår. Rådmannen vil ha et meget sterkt fokus på kostnadskontroll ved tildeling av nye tjenester, men understreker samtidig at hensynet til faglig forsvarlighet og brukeres rettskrav i noen tilfeller gjør det vanskelig å komme utenom at tjenester må vurderes selv man ikke på iverksettelsestidspunktet har budsjettmessig inndekning. Refusjoner: Kommunalavdelingen prognoserer en merinntekt knyttet til sykepengerefusjon på kr 912`. Det vises til at sykefraværsrapporten i januar - mars måned viser et høyere fravær enn for tilsvarende periode i Refusjonsnivået fra NAV i årets tre første måneder gir grunn til å øke refusjonsanslaget noe. Dette vil imidlertid monitorers fortløpende og justeringer vil måtte forventes. Netto lønn: Netto lønn prognoseres med et avvik på kr 13,3 mill. Andre utgifter: Det prognoseres et merforbruk på kr ` Årsaken til økningen skyldes i det vesentligste følgende forhold: 1) 6.5` overføringer fra fond innenfor flere områder. Dette er utgifter som knytter seg til iverksettelse og oppfølging av prosjekter som kommunen har fått ulike tilskudd til fra direktorat, fylkesmann, husbanken osv. Utgiften er ikke budsjettert og representerer i prognosen dermed en mer-utgift, men har en tilvarende motpost under «andre inntekter». 2) 1.5` i kommunalt boligtilskudd for leiligheter på Brygga 3) 2,5` i økte utgifter utover budsjett relatert til en enkeltbruker. Denne har en tilsvarende motpost under «andre inntekter». 4) 0,7` økning da utskrivningsklare pasienter blir værende på sykehus lengre. 5) 0,3` mer i boligtilskudd fra Husbanken Side66

67 Usikre forhold: Rådmannen finner grunn til å understreke en betydelig usikkerhet knyttet til prognosen for andre utgifter. Dette særlig knyttet opp mot at kommunens kostnader for avlastning til funksjonshemmede belastes på dette ansvaret. Som det er redegjort for under brutto lønn, er det slik at endringer i brukere og pasienters helsetilstand, nye tjenester som må iverksettes og andre uforutsette hendelser representerer en vesentlig utfordring i prognosearbeidet. Andre inntekter: Inntektene viser en merinntekt utover budsjett med kr `. Dette skyldes i det vesentligste følgende forhold: 1) 6.5` fondsavsetninger innenfor flere områder j.fr ovennevnte tilsvarende utgift. 2) 1,2` i økt inntekt fra staten relatert til et statsfinansiert spesialtiltak rundt en enkeltbruker 3) 1.1` avsatt til lønnsoppgjør etter brudd Motposten/utgiften er belastet brutto lønn j.fr ovennevnte redegjørelse. 4) 0,9` merinntekt leieinntekter ved Karrestad og Brygga omsorgsboliger 5) 13,4`økt inntektsanslag knyttet til refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester. 6) 0,3` økte inntekter fra Husbanken Usikre forhold / nærmere kommentar: Rådmannen vil også i 2015 fortsatt ha et sterkt fokus på inntektsoptimaliserende tiltak og tilnærminger. Det er meget viktig at kommunen aktivt jobber for å maksimere effekten av ulike statlige tilskudds og refusjonsordninger for sektoren. Positive endringer vil forløpende rapporteres itråd med de ulike tidsfristene for innsending av grunnlagsmateriale til Helsedirektoratet. På rapporteringstidspunktet har rådmannen valgt å øke inntektsanslaget for refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester med kr 13,4 mill utover budsjett. Det understrekes at denne forventede økningen er heftet med usikkerhet. Grunnlagsmaterialet er på rapporteringstidspunktet revisjonsgodkjent og oversendt Helsedirektoratet. Direktoratet står imidlertid fritt til å gjøre sine selvstendige vurderinger før utbetaling foretas, og inntektsanslaget kan derfor ikke anses som en sikker inntekt. Kommunen vil få klarhet i dette spørsmålet medio juni Tiltak for å dekke inn avvik: Som redegjort for ovenfor, vil man måtte påregne endringer i prognosen itråd med at nedbemanningsprosessen og de ulike faser denne inneholder kommer til avklaring. I tillegg vil man fortløpende monitorere det generelle driftsnivået opp mot avsatt budsjett og rapportere endringer og tiltak fortløpende. Kommunalavdelingen har intensivert arbeidet med å ikke besette ledige vikariater så langt dette overhodet er mulig uten å sette henynet til brukere og pasienters liv og helse i spill. Ethvert vikariat som holdes ubesatt, representerer et konkret innsparingtiltak. Videre vil kommunalavdelingen intensivere fokuset på inntektsoptimaliserende tiltak. Av øvrige tiltak som vil måtte vurderes og drøftes med tillitsvalgte er: - Gjennomgang av de ulike avdelinger ved Enhet sykehjem. Vurdering av eventuelt innsparingspotensiale ved å omdisponere enkelte spesialavdelinger. Vurdere evt innsparingseffekt ved å opprettholde tilsvarende volum m.ht antall senger, men utøke bruken av dobbeltrom. - Ny gjennomgang og vurdering av all ikke-lovbestemt aktivitet som ikke medfører økte og tilsvarende kostnader i andre deler av tjenesten Side67

68 Indikatorer Område Indikator Status 2015 Mål 2015 Koordinerende fellestjenester Andel med foreløpig svar innen tre uker 100 % 100 % Hjemmebaserte tjenester ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 56 % 55 % Hjemmehjelp ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 73 % 75 % Sykehjem Andel pårørende med planlagt årlig samtale med leder 70 % 70 % Sykehjem Andel årsverk m/ fagutdanning 90 % 98 % Sykehjem Antall overliggerdøgn Sykehjem Beleggsprosent (langtid) 96,9 % 100 % Legevakt Antall klagesaker til pasientombud eller helsetilsynet 0 0 Kommentarer til måleindikatorer: Status for måleindikatorene viser at det jobbes målrettet i kommunalavdelingen på en rekke områder. Det er viktig at forvaltningslovens bestemmelser om svarfrister overholdes. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å gi endelig svar på søknader om pleie og omsorgstjenester, skal bruker orienteres om forventet saksgang i en foreløpig melding innen 3 uker. Dette skjer i alt det vesentligste i kommunens forvaltning på området. I arbeidet med vurdering av ulike helse og sosialfaglige tjenester, stilles fagpersoner ofte overfor etisk vanskelige utfordringer. Det er viktig å bruke tilstrekkelig tid for kartlegge den enkelte sak og bruker på en slik måte at man kan yte forsvarlig og forutsigbare tjeneste til den enkelte pasient. Den direkte brukertiden i kommunens hjemmesykepleietjeneste (ATA) ligger over 50 %. Dette er relativt høyt i nasjonal sammenheng, men det er et mål at den skal ytterligere økes. Det har vært jobbet målrettet for å ha en god dialog med brukere til pårørende på kommunens sykehjem. Dette er viktig for å avklare forventninger, behov og ønsker. Kommunen vil i 2015 ytterligere legge til rette for brukermedvirkning på dette området gjennom å etablere brukerråd i enhet sykehjem. Etikk og medvirkning vil være sentrale forhold i dette arbeidet. Korrigert for helt nødvendig praktisk arbeid som eksempelvis nedvasking og rydding av rom, er beleggsprosenten på kommunens langtids sykehjemsplasser nær opp til 100 %. Dette vitner om en meget effektiv ressursutnyttelse, og er avgjørende viktig for å betjene den delen av pasientgruppa som er i behov av tjenester på det høyeste nivået i omsorgstrappa. En effektiv og høy beleggsprosent på sykehjemmene er også en forutsetning for at de lavere nivåene i tjenestene, som eksempelvis hjemmesykepleien, klarer å ivareta sine basisoppgaver. Side68

69 Indikatoren «antall overliggerdøgn» referer seg til de tilfeller hvor helseforetaket har definert en pasient som «utskrivningsklar» en konkret dato, og hvor kommunen ikke tar imot pasienten på oppsatt tid. Årsakene til dette er mange. I en del tilfeller er kommunen, med utgangspunkt i den kjennskapen man har til pasientens tilstand, faglig uenig med sykehuset i at pasienten de facto er utskrivningsklar. Da det er helseforetaket som har definisjonsretten, vil slike tilfeller regnes inn som et overliggerdøgn. I andre tilfeller vurderer kommunen det som så krevende og belastende for pasienten og så vidt kostnadskrevende for kommunen, at man i en dialog med sykehuset overskrider oppsatt dato. Andre forhold som påvirker antall overliggerdøgn er eksempelvis når korttidsavdelinger på sykehjemmet må stenge for mottak av nye pasienter grunnet svært smittsomme infeksjonstilstander. I første tertial har særlig noroviruset ved gjentatte anledninger medført at enkelte avdelinger på sykehjemmet har måttet stenge for mottak av nye pasienter. I slike tilfeller blir til dels mange pasienter liggende på sykehuset ut over oppsatt utskrivningsdato. Kommunen har gjennom ulike tiltak redusert kapasiteten i deler av sykehjemsdriften. Dette medfører naturlig nok et større press på de resterende plasser og gjør handlingsrommet knyttet til utskrivningsklare pasienter mindre. Det er allikevel viktig å merke seg at man i svært mange tilfeller har en løpende dialog med helseforetaket slik at utskrivningsdato i mange tilfeller endres fra opprinnelige fastsatt tid. Side69

70 Teknisk 'Periode 04/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Budsjettet til teknisk sektor er noe økt i forhold til fjorårets budsjett. Rammen for 2015 tilsvarer i hovedsak resultatet for sektoren i Dette medfører en fortsatt stram linje for alle driftsområder. Sektoren kan ved utgangen av mars rapportere om en prognose som tilsier et mindreforbruk på ca ,- for Dette er et noe svakere resultat enn ved forrige rapportering, men allikevel ingen stor endring. Brutto lønn: Bruttolønn i balanse pr 1. tertial Dette innebefatter også ekstra utgifter til lønn i henhold til avtale om sikringstjenester på Svinesund kontrollområde. En utgift som igjen dekkes inn av en inntekt som føres i andre inntekter. Avtalen gikk ut Sektoren er i 2015 fortsatt avhengig av en meget nøktern bemanning i flere avdelinger, men har fra 1.4 ansatt en jurist i et vikariat i eiendomsavdelingen som erstatning for en ansatt i permisjon. Dette er hensyntatt også i prognosen pr 1.tertial. Refusjoner: Foreløpig et positivt prognoseavvik på ca ,- grunnet sykdom i sektoren. Dette er i hovedsak tilsvarende tall som tidligere rapportert. Sykefraværet i teknisk sektor for 1 kvartal ligger på 5,3 %. I første kvartal ligger fraværet på 1-16 dager på 2,1 %. Fravær dager og over 40 dager ligger på totalt 3,2 %. Netto lønn: Nettolønnsprognose tilsvarende et merforbruk på ca. 0,8 mkr pr mars. Viser til kommentarer over. Andre utgifter: Prognose pr 1 tertial tilsvarer et merforbruk i andre utgifter på tilsvarende ca. 2,2 mkr og er en forverring tilsvarende siden forrige rapportering og skyldes mindre endringer på Rokke, eiendom og miljø- og landbruk. Avviket på arten i sin helhet skyldes avvik på flere områder, deriblant veier og gater og miljø og landbruk samt et avvik på ca ,- i andre utgifter på området Park. Side70

71 Det er lagt inn en beskjeden økning på veivedlikehold for 2015 og pr. i dag har Halden kommune et etterslep på veivedlikehold på ca. 35 mkr i henhold til RoSy-rapport for Asfalteringsprogrammet for 2015 på ca. 4 mkr vil tilnærmingsvis utsette ytterligere økonomisk etterslep frem til Asfalteringsprogrammet med prioriterte gater og veier ble behandlet i HTPLM i februar. Arbeidet er igangsatt. Vi har feiret byjubileum. I den sammenheng har teknisk sektor bidratt på flere områder. Det er lagt inn ,- til dette arbeidet i budsjett Deler av arbeidet løses i samarbeid med NAV som har prosjekter knyttet til vedlikehold av statuer og paviljonger pågående. Den totale kostnaden for sektoren er pr 1.tertial på kr ,- Andre inntekter: Prognose tilsier et positivt avvik i inntekter tilsvarende ca. 1,5 mkr. Det positive avviket er i hovedsak knyttet til inntektsprognosen på parkering, planavdelingen, geodata og brann. Brann rapporterer om en prognose tilsvarende ,- i merinntekt. Denne må imidlertid sees i sammenheng med en økt lønnsbelastning som nevnt tidligere i rapporten. Kurs og opplæringsansvarlig på brann har i 2015 som mål å finansiere egen stilling. Prognosen tilsier at dette går i balanse i Som nevnt i rapporter gjennom 2014 var det en utfordring knyttet til husleiekostnader. Sektoren har nå ansvar for alle husleiekostnader og utgiftene legges inn i budsjett. Dette har vært et mer krevende arbeid enn forutsatt, men det ser nå ut til at vi har bedre oversikt. Eiendom har mistet interne husleieinntekter på tilsvarende for St. Joseph, Rockehuset og Biblioteket. På en annen side er midler tilsvarende ca. 2.0 mkr i husleierefusjoner nå overført eiendom som den faktiske betaler. Sum område: Positivt avvik i størrelsesorden ca ,- VAR Periode 04/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Side71

72 Totalt: Mindreforbruk på ca totalt på VAR. Dette er sammensatt av merforbruk på kr på avløp, merforbruk på på vann og mindreforbruk på kr 1,2 mkr på renovasjon. Avløp har økt prognose på kjøp av intern arbeidskraft siden sist pga høy aktivitet på området. På området vann er prognosen relativt uendret, går fra mindreforbruk på kr til merforbruk på kr Her vil vi også se en liten effekt av kvalitetssikring fastleddsavgift fra neste rapportering. Samlet er det stor aktivitet på både vann og avløp nå det gjelder drift. Aktiviteten og fremdriften innen investeringsområdene vil ha stor påvirkning på kapitalkostnadene for i år, avhengig av hvor store verdier som aktiveres. Renteutviklingen påvirker også området. Renovasjon har pr april et mindreforbruk på ca. kr 1,2mkr, en endring i prognosen fra forrige rapportering på kr 2,8 mkr. Dette er i hovedsak knyttet til driftsavtaler-private hvor prognosen er endret og rettet siden sist måned. På renovasjonsområdet er overføringen til Rokke i tråd med tidligere rapporter satt til 4,6 mkr for Dette er selvkost for det arbeidet som utføres på Rokke for renovasjonsordningen. For 2014 lå denne i budsjett med en overføring på 7,5 mkr med de følger dette fikk for det økonomiske resultatet på Rokke. For 2015 er nå budsjett og selvkost balansert. Side72

73 Indikatorer Område Hensikt med tjenesten Bør få til Måleindikator Indikatortype Datakilde Påvirkningsbar Mål t 2015 Nok og godt vann til Prosent produsert vann til forbruk basert på idealvannproduksjon Vann faktisk forbruk Kostnadsreduserende m3/døgn Målt Ressurser lekkasjesøk ,6 Vannproduksjon Lille Erte 11000m3/d Prosentavvik fra idealproduksjonen Målt 0 30,6 Andel prøver som oppfyller Trygt vann Sikkerhet drikkevann forskriftens krav til kvalitet Vannprøver jf. rutine % Nok vann God service Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer 100% 83.33% ph-verdi ph: <7,5-8,5> Andel vannprøver med ph-verdi innenfor mål. Målt 100% 100% Fornøyde brukere vann God service Brukerundersøkelse ikke målt Avløp Effektiv rensing Kostnadsreduserende Miljøvennlig Andel tilknyttede etter utsending av henstilling/ pålegg Antall saker ephorte 100 ikke målbart over så kort periode mht frister - 9,5% Effektiv rensing Kostnadsreduserende Miljøvennlig Andel slam minimum kvalitetsklasse 2 Årsrapport DaØ % Effektiv rensing Miljøvennlig Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til idealavløpvannmengde 11000m3/døgn Fra FDV 0 173,00 Fosfor-rensing 90 % rensegrad Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i vannprøver inn og ut av renseanlegg Målt 90 88,2 VVA-anlegg God HMS/SHA Sikker anleggsutførelse Ingen arbeidsulykker Målt 0 0 Veistandard Opprettholde veistandardopprettholde veikapital optimalt 252,1 mkr (100%) Rapport om veinettet 82% 82% Byggesak Avklare søknader innen gitte frister Saksbehandlingstid disp.søknader Byggesaksregisteret < 6 mnd 2,3 mnd Effektiv saksbehandling Andel omgjøringer i % av antall klager ( Tot.2 pr 1.tert. 1 delvis opph.) Byggesaksregisteret < 10% 25 % Avklare søknader innen gitte frister Andel saker behandlet innen 3 ukersfristen Byggesaksregisteret 100 % 59 % Avklare søknader innen gitte frister Andel saker behandlet innen 12 ukersfristen Byggesaksregisteret 100 % 99 % Geodata Effektiv saksbehandling Andel oppmålingssaker behandlet innenfor frist - 16 uker. Egne register 100 % 100 % Effektiv saksbehandling Andel megleroppgaver behandlet innenfor frist - 5 dager. Ambita AS 100 % 100 % Effektiv saksbehandling Plan Behandle plansaker innen gitte frister Miljø& Landb.Miljøhensyn Miljøhensyn Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor frist - 5 dager. Byggesaksregisteret 100 % 100 % Andel plansaker gjennomført innen frist - 12 uker. Egne register 100 % 100% Andel oppgraderte renseanlegg i kommunen. Egne register 75 % 80% Tilsyn - andel oppgarderte Rapporteres pr renseanlegg som fungerer. Egne register 87 % år Brann Sikkerhet Sikkerhet Utrykninstid i hht krav - Dimensjoneringsforskrift Egne register 100 % 100 % Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekter etter standardkrav DSB ( NY) Egne register 100%/år 25%pr.1.t Kommentarer til indikatorer: Sektoren utarbeidet i 2013 og 2014 styringsindikatorer for driften. Hensikten med dette er å i større grad kunne sikre gode tjenester for innbyggerne i Halden kommune og samtidig identifisere fremtidige utviklingsområder. Arbeidet med indikatorer er kontinuerlig og for 2015 er det gjort noen endringer. På brann er det lagt inn en indikator som sier noe om andel tilsyn i særskilte brannobjekter. Særskilte brannobjekt (skoler, helseinstitusjoner mm) skal kontrolleres ved tilsyn etter egne krav fra DSB. Kravene fra DSB er lagt inn som 100 % måloppnåelse pr år. Brannmannskap med bestått fysisk test er tatt ut da dette uansett reguleres ved at de uten bestått test ikke deltar i beredskap. Videre er indikator vedr vedlikehold bygning tatt ut. Det er utfordrende å Side73

74 regne på bygningsmassen optimale verdi og forringelse av bygningskapitalen. Det vises derfor til tall Kostra-tall for innsats knyttet til vedlikehold i Halden kommune. Kommunal eiendomsforvaltning Østfold 2014 Grp Landet uten Oslo 2014 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Enhet : Kr Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per innbygger Enhet : Kr Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger Enhet m 2 3,3 3,3 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 5,8 Halden kommune leverer kvalitativt godt og nok vann til kommunens innbyggere. Alle prøver og analyser er innenfor de krav som stilles i henhold til drikkevannsforskriften. Sektoren er i tillegg i gang med å optimalisere driften ved Erte vannbehandlingsanlegg. Østfold 2014 Grp Landet uten Oslo 2014 Drikkevann E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultat Enhet: Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - 99,1 % Intestinale enterokokker: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater Enhet: Prosent 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - 98,2 % Det har i løpet av 2014 og inn i 2015 vært jobbet med å estimere idealmengde for produksjon av vann til bolig, fritidseiendom og næringsvirksomhet. Tidligere er 12000m3/døgn og 8400m3/døgn brukt som indikator. Denne er nå endret til 11000m3/d. Grunnen til dette er at 8400m3/døgn er regnet ut etter standard fra Norsk Vann. I Halden er det fortsatt knyttet noe usikkerhet til vannforbruk til næring og et estimert forbruk på 8400m3/døgn ansees derfor å være for lavt. Arbeidet med å kvalitetssikre vannforbruk på næring i Halden pågår og vi vil fremover få bedre oversikt over vannforbruket knyttet til våre største industribedrifter. Endring i måltall for idealproduksjon medfører en endring i resultat i forhold til indikator, men gir et bilde av våre utfordringer. Vi produserer i dag pr 1. tertial ca. 130 % av idealforbruket av vann til forbruk i forhold til det vi vet om innbyggernes og industriens gjennomsnittsforbruk. Dette gir et avvik i forhold til idealproduksjon på 30 % Side74

75 I forbindelse med arbeidet knyttet til «Norsk Vann» jobbes det kontinuerlig med å kvalitetssikre mengde idealproduksjon av vann til forbrukerne, mengde rensing av vann og innlekksproblematikk. Det er imidlertid ikke enkelt å identifisere eksakt lekkasjeandel da dette krever vannmålere på så å si alle private påkoblingspunkter. Det er uansett grunn til å tro at det er store lekkasjer på nettet i Halden. Nåværende og fremtidig satsning på utbedring av vannføringsnettet i Halden er ytterst reell. Produksjonen av vann til forbruk har gått betydelig ned de senere år og verdiene er i dag totalt sett mye bedre enn tidligere. Halden har fortsatt en stor utfordring i nedbørsperioder. Totalt sett renser vi store mengder vann etter innlekk av «fremmedvann» i avløpssystemet. Hovedplan VA er et stort skritt i riktig retning vedrørende kvalitativt godt og nok vann til innbyggerne samt mengde vann som til enhver tid behandles på Remmen RA. Utbedringsarbeidet på nettet er viktig for å kunne produsere riktig mengde vann i forhold til faktisk forbruk i Halden samt rense vann som skal renses.. Alt slam fra renseanlegget tilfredsstiller fortsatt pr 1.tertial krav innenfor klasse 1. Sektoren opplevde i 2014 i høy grad kunne levere gode resultater i forhold til effektiv saksbehandling. Målet er en god og effektiv tjeneste til kommunens innbyggere også i Geodata-avdelingen rapporterer om 100 % måloppnåelse for sine styringsindikatorer. Herunder megleroppgaver, oppmålingssaker og ikke minst føring av matrikkel. På plan er målet å behandle alle planforslag innen gitte frister. Et mål de pr 1.tertial 2015 har klart å nå. Byggesak hadde gjennom 2014 gode resultater knyttet til effektiv saksbehandling. Resultatene er noe svakere pr 1. tertial Etter en gjennomgang av behandlede saker er det på byggesak pr 1. tertial 2015 behandlet ca 430 saker. Pr 1 tertial 2014 var det til sammenligning behandlet 384 saker. Med redusert bemanning i 2015 og etterheng på registrering av saker i arkivsystemet opp mot 13 dager er det utfordrende å nå målet om full måloppnåelse. Dette har medført en måloppnåelse på 59 % i forhold til saker med tre ukers behandlingsfrist. Indikatoren som omhandler spredte avløpsanlegg viser fremgangen i arbeidet med å oppgradere private avløpsanlegg. 85 % av anleggene ligger innenfor område som skal være ferdig oppgradert i løpet av De resterende anleggene (Rokke Berg og kystbekkene fra Sponvika til Røsnæskilen) skal være ferdig oppgradert innen Indikatoren omfatter oppgradering av private anlegg, evt. tilkobling til offentlig nett (ca 1000 eiendommer). Fritidseiendommer (ca stk.) omfattes ikke av krav til oppgradering så langt. Arbeidet med disse eiendommene vil starte opp i Fremdriften på oppgradering av private avløpsanlegg i kommunen er bra. Dette gjelder også nå for 1.tertial Mange har valgt å koble seg til offentlig nett, noen oppgraderer eksisterende anlegg mens hoveddelen installerer nye renseanlegg. Så langt er ca. 75 % oppgradert. Kommunen opprettholdt tidligere målsettingen om 70 % oppgraderte anlegg innen utgangen av Halden Side75

76 kommune ligger godt an til å oppfylle krav nedfelt i EU`s vanndirektiv og tiltakene vil bidra til en vesentlig rensing av vassdragene som renner til Iddefjorden. Utvalgte indikatorer på brann tilsier at utrykningstiden er innenfor de krav brannvesenet har i henhold til forskrift. For 2015 er det lagt inn en ny indikator på brann. Tilsyn særskilte brannobjekter. Særskilte brannobjekt (skoler, helseinstitusjoner mm) skal kontrolleres ved tilsyn etter egne krav fra DSB. Kravene fra DSB er lagt inn som 100 % måloppnåelse pr år. Halden Brannvesen har pr 1.tertial gjennomført tilsyn tilsvarende 25 % og er således i rute. En viktig faktor er fravær av arbeidsulykker i sektoren. Det er ikke registrert alvorlige arbeidsulykker pr 1.tertial. Halden kommune har en samlet lengde på 165 km. 144,4 km har asfaltdekke. Resten er grusveier eller veier med betong/stein. I 2013 og 2014 ble det ikke foretatt reasfaltering eller oppgradering av grusveier i kommunen. Dette førte til at andelen «lavstandardveier» økte fra 44,6 km i 2013 til 51,9 km (5,5 % økning)i Ved inngangen til 2015 og pr 1. tertial er andelen økt til 44,6 % tilsvarende 64,4 km. Veikapitalen ble redusert fra 220 mill i 2013 til 210 mill i Veikapitalen er pr 1. tertial 2015 på 206,8 mkr. Optimalt er veikapitalen i Halden pr 2015 på 252,1 mkr. Det er lagt inn en beskjeden økning på veivedlikehold for 2015 og pr i dag har Halden kommune et etterslep på veivedlikehold på ca. 35 mkr i henhold til RoSy-rapport for Asfalteringsprogrammet for 2015 på ca. 4 mkr vil tilnærmingsvis utsette ytterligere økonomisk etterslep frem til Asfalteringsprogrammet med prioriterte gater og veier ble behandlet i HTPLM i februar. Arbeidet er igangsatt. Årsverk:. Årsverk faste Årsverk Engasjement Årsverk Vikar Totalt årsverk Økning/reduksjon fra forrige mnd Forrige mnd Teknisk 146,6 0,0 1,0 147,6-0,1 147,7 Sykefravær: Enhet 1-8 dager 1-16 dager dager over 40 Totalt dager Teknisk 0,9 0,2 0,9 3,4 5,5 forvaltning Plan, bygg 1, ,4 Side76

77 og geodata Miljø og landbruk Kommunalte knikk Brann & Feiervesen Samlet 1.kvartal , ,1 2,8 0,8 0 5,3 8,9 1,1 0,6 0,5 0,8 3,0 1,6 0,5 0,8 2,5 5,3 Kommentarer nærvær: Sektoren har gjennom perioden januar mars hatt et lavt korttidsfravær. Fravær dager og over 40 dager skyldes i hovedsak alvorlige sykdomsbilder arbeidsgiver vanskelig kan forebygge. Foreløpige tall for april tilsier et fravær på 5,2% - 0,8% lavere enn i samme periode i 2014 Vedtaksoppfølgning: Administrasjonen er saksbehandler for hovedutvalg plan, teknisk, landbruk og miljø samt Havneutvalget. Videre utarbeider administrasjonen også saker for Hovedutvalg Næring og eiendom. Kommunalavdelingen har ansvar for gjennomføring av politiske vedtak og utarbeidelse av områdets planverk. Sektoren hadde i politiske saker til behandling i utvalgene og 65 referatsaker til orientering. Administrasjonen tilstreber å til enhver tid oppdatere status og fremdrift ihht politiske vedtak i system for vedtaksoppfølging. Side77

78 Vedlegg økonomirapport Regnskap pr. Budsjett Prognose Avvik Enhet april pr. april Fellesinntekter NAV Rådmannen IT Fellesfunksjoner Kommunalsjef personal, økonomi og IT Økonomi & plan Personal & Organisasjon Sum Sentral/ Felles Kultur & Idrett Sum Kultur & idrett Teknisk Forvaltning Miljø og Landbruk Plan Brann Rokke avfallsanlegg Teknisk Drift Kommunalsjef Teknisk Sum Teknisk Felles grunnskoletjenester Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Idd skole Risum skole Rødsberg skole Strupe skole Halden kompetansesenter PPT Barnehagene felles/private Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Tistedal barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Familiens hus Sum Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Sykehjem Hjemmebaserte tjenester Basistjenester Koordinerende fellestjenester Sum Helse og omsorg T O T A L T Vann Avløp Renovasjon Havn VAR og Havn Side78

79 P.nr Prosjektnavn Regnskap Budsjett P1023 Prognose 2015 Kommentar Hvismerforbruk - Er sakskrevet? Oppstart Ferdigstillelse Oppvaskmaskin sentralkjøkken Maskinferdig innstallert,venter påsluttfaktura Kommentarpå tidsavvik P1056 NAV-sikkerhet Evt.merkostnadi prosjektetsøkesdekketavnav P1058 Energimerking av bygninger P2109 Forprosjekt Idd skole Forprosjektetikkepåbegynt. Snarest P3069 Forprosjekt Bergheim Oppstart2. halvår2015. Ingenutgift påløpt 2015 Planleggerbrukav ,5i 2015 P3070 Forprosjekt Karrestad Oppstart2. halvår2015. Ingenutgift påløpt Ingentidsavvik P3071 Alarmanlegg omsorgsboliger/sykehjem Beløpetskaldelespåto prosjekter(ca1 mill på hvert sted).prosjektsykehjemer ikkepåbegynt. Må avventetil oversommerenfør det innhentes 0 anbud P3072 Ventilasjon/kjøleanlegg Halden Sykehjem Oppstartetter anbudsfrist forventer 0 oppstartmediojuni P3054 Utbedringer - Dagsenter I BRA-veiener arbeidetnestenfullført. Forventer 0 oppstartpå Asakca P4019 Brekkerød Kunopprydningsarbeidsomstår igjen. Ferdigstillelseavlekeplasser.Noenlekeplasserskal leggesnedognoenskaloppgraderes.gjerderskal 0 flyttes oghageområderskalbeplantes Prognoseavvik P6231 Jørgen Bjelkesgate/Gimleveien Prosjektnestenferdig,Gjenstårfakturaerpå endringsmeldingersomennåikkeer mottatt P6232 Driftsovervåkning Innkjøpavkamerabil,timefordelingi forhold til 0 prosjekteringgjenstår P6237 Ringledning vann Etappe4 ferdig Etappe5 fortsetter i Fortsetter P6243B Separering Skiveien Ferdigprosjektert.Oppstartettersommeren P6244 Glenne Ut pådoffin før juli. Heleområdetblir delt opp i 0 flere etapper.totaltkostnadpåca50 mkr P6248MVannmålere Pågår P6252 Knardal separering etappeavsluttes Nesteetappei Dette er 1. etappe pågåroverflere år. Fortsetter P6259 Alfheim - Lorangløkka - Stenerød - Hjortsberg: Separering Avsluttendearbeidpågår Holvannet - Ny P6271 råvannskilde Prosjekteringsarbeideneferdigstilt P6272 Utbedring pumpestasjoner Tilbudleveresinn fra Doffin fortsetter 2016 P6273 Oskleiva, Fjellstua, Damhaugen - Del Prosjekteringsarbeidpågår Side79

80 P.nr Prosjektnavn Regnskap Budsjett Prognose 2015 Prognoseavvik Kommentar Hvismerforbruk - Er sakskrevet? Oppstart Ferdigstillelse Utvidelse avløpsrenseanlegg P6274 Remmen Pågår.ForberedendebyggentrepriseB1startet Gimle/Tosterudberget/ P6275 Næridsrød Prosjekteringsarbeidpågår Overvannsproblematikk P Pågår fortsetter Ledningsanleggeter overtatt. Saki P6278 Brattskott VA (2015) kommunestyret P6279 Grønnerød/Tolvhaugen VA (2015) Prosjekteringpågår P6280 Hofgårdløkka/Svalsrød Prosjekteringpågår P6281 Kirkebakken, Borgergt, Sentrumsplan (2015) Prosjekteringpågår P6282 Vannledning Leieren, Svinesund Forsterkervannforbindelsentil Sponvikaog 0 Nordby Avløp Legangersgate- Det måavklarespolitiskom Rødsveienskal stensettes.dersomstensettingmå det P6345J Bjerkeveien ekstrabevilgningtil. ikkeavklart P6345R Avløp Refneveien Avløp Tosshullet- P6345S Øbergveien Avsluttendearbeidpågår P7180 Reasfaltering Reasfalteringavkommunaleveier P7181 Asfaltering grusveier Asfalteringavkommunalegrusveier P7182 Måling av strøm til gatelys Utarbeidelseavmålesonerer underprosj. 0 Oppstartgjennomføringi august. P7183 Oppgradering av gatelys Startet. P7184 Autovern Fosseveien Ikkestartet P7185 Kjøp av 2 nye parkeringsautomater Pågår P7186 Oppgradering parkeringsautomater - EMV aksept Pågår P7188 Lekeplass Busterudparken Oppgraderingavlekeplasseni Busterudparken P6075 ISPS sikring Mølen Havn 0 0 Det er ikkeforetatt belastningerpåprosjekteti år, mendet er ikkeferdig.avventervidereprosess. 0 Skaldekkesavfondsmidler P6277 Overvannstiltak, nye sluk Stort behov.prosjekteter såvidt startet Kommentarpå tidsavvik P6424 Kjøpav brannbil Anbudsforespørrsel i Doffin. Forventetfrist 10. juni for leveringavtilbud. Detskalderetter skrives kontrakt medvalgtleverandør.forventet leveringstidvil væreca12mnd fra bestilling.pr 0 d.d. ikkebrukt avdisponiblemidler. 1. kvartal2016 Side80

81 P.nr Prosjektnavn Regnskap Budsjett Prognose 2015 Prognoseavvik Kommentar Hvismerforbruk - Er sakskrevet? Oppstart Ferdigstillelse Kommentarpå tidsavvik P6425 Kjøpav Spylebil/slamsuger Ikkepåbegynt utsatt er uten m.v.a innbytte gml P6426 Kjøpav 16tonn hjulgraver gravemaskin.egensakkommer. Nei uke6 uke 28 Kjøpav renovasjonsbilmed P6427 kran Ikkepåbegynt. utsatt P8067 TistedalStadion- Støyskjerm Undersøkelser/prøvergjennomført.I perioden framovervil det påløpeopp mot bevilgning,men foreløpigusikkertom helebevilgningenblir benyttet P8069 P8122 (Leirskolekonseptet)Arbeidsgruppeunder kommunalsjeffor Undervisning.Detarbeidesmed å leggetil rette for V/A. Fakturapå litt under ,-ventesfor brønnboring.konkurransepå minirenseanlegg(infiltrasjonsanleggfor avløp). Antatt kostnad ,-i løpet avjuni/juli. Det er engasjertarkitekt somskalarbeidesammen Makø- universell utforming/vannogavløp medarbeidsgruppen.helesummenpå5 mill vil ikkebenyttesi sinhelhet i PCB-holdigarmatur Sommerro Prosjektpåbegynt.Ikkefått inn priserennå SUM Side81

82 Sykefraværsstatistikk pr. april 2015 foreløpige tall Halden kommune totalt Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,9 % 1,8 % 1,5 % 6,6 % 11,8 % 10,1 % 11,8 % Feb 1,9 % 1,6 % 2,3 % 6,2 % 12,1 % 10,7 % 11,9 % Mar 1,3 % 1,3 % 1,5 % 5,8 % 9,9 % 10,0 % 11,1 % 1.kvartal 1,7 % 1,6 % 1,8 % 6,2 % 11,3 % 10,3 % April 1,0 % 1,3 % 1,2 % 5,6 % 9,1 % 10,1 % Mai 8,8 % Juni 8,5 % 2.kvartal 9,1 % Juli 5,6 % August 7,0 % September 8,3 % 3.kvartal 7,0 % Oktober 9,4 % November 9,8 % Desember 10,0 % 4.kvartal 9,7 % pr. Sentral felles Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 2,0 % 1,2 % 0,6 % 7,3 % 11,1 % 9,1 % 11,1 % Feb 2,6 % 0,4 % 2,4 % 4,8 % 10,1 % 7,5 % 10,6 % Mar 1,2 % 0,9 % 1,4 % 3,3 % 6,8 % 7,7 % 9,6 % 1.kvartal 1,9 % 0,8 % 1,5 % 5,1 % 9,3 % 8,1 % April 0,8 % 0,5 % 0,0 % 5,1 % 6,5 % 11,3 % Mai 10,0 % Juni 10,6 % 2.kvartal 10,6 % Juli 7,6 % August 8,7 % September 8,3 % 3.kvartal 8,2 % Oktober 8,7 % November 8,6 % Desember 12,2 % 4.kvartal 9,8 % pr. Personalavdelingen side 1 av 3 sider Side82

83 Sykefraværsstatistikk pr. april 2015 foreløpige tall NAV- kommunal del Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,7 % 4,1 % 0,0 % 10,7 % 16,5 % 8,7 % 16,5 % Feb 4,2 % 1,1 % 0,7 % 10,4 % 16,4 % 7,1 % 15,9 % Mar 1,1 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 5,3 % 9,3 % 12,4 % 1.kvartal 2,3 % 1,7 % 0,2 % 8,4 % 12,7 % 8,4 % April 2,4 % 1,2 % 0,0 % 3,1 % 6,6 % 12,2 % Mai 5,8 % Juni 5,8 % 2.kvartal 7,9 % Juli 9,5 % August 7,6 % September 8,9 % 3.kvartal 8,7 % Oktober 11,3 % November 9,5 % Desember 13,1 % 4.kvartal 11,3 % Undervisning, oppvekst og kultur Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 2,1 % 2,0 % 1,6 % 6,1 % 11,8 % 8,9 % 11,8 % Feb 1,5 % 1,6 % 2,0 % 5,8 % 10,9 % 9,3 % 11,3 % Mar 1,3 % 1,3 % 1,2 % 5,7 % 9,5 % 9,6 % 10,6 % 1.kvartal 1,6 % 1,6 % 1,6 % 5,9 % 10,7 % 9,3 % April 1,0 % 1,2 % 1,3 % 5,1 % 8,6 % 8,9 % Mai 7,9 % Juni 7,8 % 2.kvartal 8,2 % Juli 4,1 % August 5,4 % September 8,1 % 3.kvartal 5,9 % Oktober 8,9 % November 8,6 % Desember 8,7 % 4.kvartal 8,7 % Teknisk Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,6 % 0,4 % 1,1 % 2,6 % 5,6 % 5,3 % 5,6 % Feb 2,3 % 0,5 % 0,8 % 2,7 % 6,3 % 6,5 % 6,0 % Mar 1,0 % 0,4 % 0,4 % 2,3 % 4,1 % 5,7 % 5,3 % 1.kvartal 1,6 % 0,4 % 0,8 % 2,5 % 5,3 % 5,8 % April 0,8 % 0,4 % 1,3 % 2,7 % 5,2 % 6,0 % Mai 5,8 % Juni 5,0 % 2.kvartal 5,6 % Juli 3,2 % pr. pr. pr. Personalavdelingen side 2 av 3 sider Side83

84 Sykefraværsstatistikk pr. april 2015 foreløpige tall August 4,0 % September 4,7 % 3.kvartal 4,0 % Oktober 5,4 % November 5,6 % Desember 6,1 % 4.kvartal 5,7 % Helse og omsorg Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,9 % 1,8 % 1,6 % 7,4 % 12,8 % 10,6 % 12,8 % Feb 2,0 % 2,0 % 2,9 % 7,3 % 14,2 % 12,6 % 13,5 % Mar 1,3 % 1,4 % 2,1 % 6,9 % 11,7 % 11,4 % 12,7 % 1.kvartal 1,7 % 1,7 % 2,2 % 7,2 % 12,9 % 11,5 % April 1,0 % 1,6 % 1,4 % 6,5 % 10,5 % 11,8 % Mai 9,8 % Juni 9,5 % 2.kvartal 10,4 % Juli 7,0 % August 8,2 % September 9,4 % 3.kvartal 8,2 % Oktober 10,6 % November 11,6 % Desember 11,2 % 4.kvartal 11,1 % pr. Akkumulert pr dato viser fra til siste dato i den måned rapporten kjøres for: februar mars Personalavdelingen side 3 av 3 sider Side84

85 Status "Vedtak til effektuering" pr Antallet utvalgssaker som står til oppfølging er totalt: 99 Hver sak kan ha flere linjer, fordi saken har vært behandlet i flere utvalg Utvalg Snr/Lnr Vedtakstatus Tittel Merknad Adm Enhet HHO 2008/ Ikke påbegynt American Pizza and Desserts FAST - Koordinerende KS KS HHO FO KS KS HS FO HHO HHO KS HHO FO HAD 2008/ / Under behandling Under behandling Halden Utvikling AS - Salg av aksjer Rapport Eierskapskontroll for Industriprodukter AS Emisjon er gjennomført. Arbeid med innkreving av kommunens utlegg til infrastruktur i området Remmen Vest pågår ihht inngått intensjonsavtale vedr kostandsfordeling.både SIVA og Rasch-sameiet bestrider krav. Saken vil innlemmes i en større sak om eierskapsstrategi som vi komme til politisk behandling senere i høst ØKON - Økonomi og plan POL - Politisk sekretariat 2008/ Ikke påbegynt Cafe Luna - Servering- og skjenkebevilling FAST - Koordinerende 2008/ / / / / Under behandling Under behandling Under behandling Under behandling Under behandling Avtaler inngått vedr. byutviklingen Høvleriet. Samarbeidsavtale Halden Kommune og Halden Idrettsråd Samarbeidsavtale Halden Kommune og Halden Idrettsråd Arbeider med denne saken nå for ny fremlegging i pol. organ - asap. Oppstart av strategiarbeid for Halden havn Arebeidsgruppe er nedsatt. Havnestrategi utarbeides våren Innhente tilbud på konsulenttjeneste for utarbeidelse av grunnlag for ny havnestrategi Arbeidsgruppe nedsatt. Havnestrategi er under utarbeidelse. JUR - Juridisk KI - Kultur og idrett KI - Kultur og idrett TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning 2009/ Ikke påbegynt Legat til beste for eldre i Halden - utdeling 2015 FAST - Koordinerende 2009/ Ikke påbegynt Legat til beste for barn og unge i Halden - utdeling 2015 FAST - Koordinerende 2009/ / / Under behandling Under behandling Under behandling Nybygg Båstadlund Dagsenter Nybygg Båstadlund Dagsenter Nybygg Båstadlund Dagsenter 2010/ Ikke påbegynt Oppstart - Nødstrømsaggregat Ihht vedtatt øko plan jobbes det mot at det fremtidige dag og aktivitetstilbudet til funksjonshemmede lokaliseres i frigitte lokaliteter i Karrestad. Ihht vedtatt budsjett 2015 er det bedt om at det fremlegges for HHO egen sak om dette. Ihht vedtatt øko plan jobbes det mot at det fremtidige dag og aktivitetstilbudet til funksjonshemmede lokaliseres i frigitte lokaliteter i Karrestad. Ihht vedtatt budsjett 2015 er det bedt om at det fremlegges for HHO egen sak om dette. Ihht vedtatt øko plan jobbes det mot at det fremtidige dag og aktivitetstilbudet til funksjonshemmede lokaliseres i frigitte lokaliteter i Karrestad. Ihht vedtatt budsjett 2015 er det bedt om at det fremlegges for HHO egen sak om dette. Bevilgning til investeringen ble trukket inn i saken avventes mht. investeringsbudsjett Side85 KSHO - Kommunalområde KSHO - Kommunalområde KSHO - Kommunalområde TFOR - Teknisk Forvaltning

86 HPTLM Under 2010/ behandling FO Under 2010/ behandling HUO Under 2010/ behandling HAD Under 2011/ behandling HTB Under 2011/ behandling HTB Under 2011/ behandling HUO 2011/ Ikke påbegynt FO 2011/ Under behandling Asfaltering 2015 Revisjon av kommuneplandokumentene i tråd med kommunestyrets vedtak av Hjortsberg skole - omgjøring av vedtak Asfalteringen pågår i perioden april til desember Pågående arbeid i forhold til strandsone, næringsarealer, masseuttak og arealregnskap. SD-anlegg gjenstår for tilbygget og samordnes med øvrig investering SD-anlegg Hjortsberg skole. Saken pågår. TFOR - Teknisk Forvaltning ØKON - Økonomi og plan TFOR - Teknisk Forvaltning Advokatbistand - tjenestemenn Kriterier vil bli forelagt HAD ila våren 2015 KOS - Kommunikasjon og Brostein Brosten kontra asfalt i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranesgate. Tilleggsbevilgning Utdeling av legatmidler 2015 (dummy - referatsak omgjort til politisk, se HPTLM 2015/13) Bevilgning - advokatbistand Mangler tilleggsbevilgninger på brostensbelegg i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranes gate. Mangler tilleggsbevilgning på brostensbelegg i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranes gate. Avventer resultat av pågående rettsprosess. TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning KSUO - Kommunalområde RÅD - Rådmannen HS Søknad om forlengelse av brygge og pullert ved Østfoldkorns TFOR - Teknisk 2011/ Ikke påbegynt Avventer tilbakemelding fra konsulent brygge i indre havn Forvaltning RF 2011/ Ikke påbegynt Møteplan JUR - Juridisk RF Under RÅD - Rådmannen 2011/ Revidering av plan for universell utforming Arbeid med revidering av planen starter i 1. tertial behandling RF Under JUR - Juridisk 2011/ Mandat råd for funksjonshemmede - saker fra teknisk etat behandling HTB Avventer videre POL - Politisk sekretariat 2011/ politisk behandling Brannvesenordning Saken ble utsatt i HTB, oversendes til Brann for ny samlet vurdering ELD 2011/ Ikke påbegynt Rådmannens budsjettforslag 2015 JUR - Juridisk ELD 2011/ Ikke påbegynt Halden sykehus JUR - Juridisk ELD JUR - Juridisk Handlingsplan for fysisk aktivitet - Revisjon av Kommunedelplan 2011/ Ikke påbegynt for fysisk aktivitet - Høring og offentlig ettersyn ELD 2011/ Ikke påbegynt Valg av ny leder og nestleder JUR - Juridisk ELD 2011/ Ikke påbegynt Møteplan JUR - Juridisk ELD 2011/ Ikke påbegynt Eldres dag - endelig avklaring JUR - Juridisk FO 2011/ Under behandling HPTLM Under 2012/ behandling HPTLM 2012/ Ikke påbegynt FO 2012/ Under behandling Rokke avfallsanlegg Regulering av kommunens eiendom Ulveholtet Foreløpig sluttvedtak i trafikkreguleringssakene i Haakon VII s vei. (Saken ble omgjort fra RS til PS - se vedtaket i PS 2015/20) Regionalt næringsområde v/e6 nord for Sponvikaveien Sak vedr videre drift og organisering fremmet som politisk sak i HTPLM Det ble vedtatt å utsette saken. Vedtak fattet i budsjett 2015.Saken legges frem første halvår 2015 Planarbeidet starter på nyåret. Reguleringsarbeidet er av HPTLM (des.2014) vedtatt igangsatt som områdeplan og planarbeidet er varslet igangsatt. Høring av planprogrammet er avsluttet. KSTK - Kommunalområde NAT - Miljø og landbruk TFOR - Teknisk Forvaltning ØKON - Økonomi og plan Side86

87 KS KS HTB KS HPTLM 2012/ / / / / Under behandling Under behandling Under behandling Under behandling Under behandling Avtale mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold Halden, NAV og Halden kommune - Sportsbibliotek Avtale mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold Halden, NAV og Halden kommune - Sportsbibliotek Uttreden fra avtale med GG Gruppen AS Erverv av grunn ved Båstadlund, tidligere GNR 64 BNR 331. Ny saksbehandling Organisering - Rokke avfallsanlegg FO Avventer videre 2012/91-23 politisk behandling Avklaringer - styringsgruppa for sentrumsplan HS Under 2013/ behandling Havnestrategi HPTLM Hovednett for sykkeltrafikk i Halden.Utløeggelse til offentlig 2013/199-2 Ikke påbegynt ettersyn. FO HNE FO KS HHO KS KS KS 2013/ / / / Under behandling Under behandling Under behandling Under behandling Svømmehall - rehabilitering eller nybygg Remmen svømmehall - tilbud om overtakelse Sigevannsledning i felles grøft fra Bærenga til Rokke avfallsanlegg. Heldøgnsplasser - institusjon/omsorgsboliger 2013/ Ikke påbegynt Omsorgsboliger, Tyska 2013/ Under behandling Ny skolestruktur i Halden kommune 2013/ Ikke påbegynt Ny skolestruktur i Halden kommune 2013/ Under behandling Jacob Blocksgt 4 og Svenskegata 5 - fristillelse fra leiekontrakt Man er enige om løsningen og den er under iverksetting. Fradeling er begjært og saken ligger hos oppmålingsavdeling. Avventer tilbakemelding fra GG gruppen på flere punkter. Saken var oppe til behandling i KS Det ble ikke gjort vedtak i saken. Det er dialog mellom administrasjonen og grunneier. Sak vedr videre drift og organisering fremmet som politisk sak i HTPLM Det ble vedtatt å utsette saken. Vedtak fattet i budsjett Saken legges frem første halvår Fremdriftsplan for arbeidet er utarbeidet. Det er nedsatt en gruppe som tar arbeidet videre. Ny havnestrategi er under utarbeidelse. Det ble fattet vedtak i HNE (sak 2014/35) om å ikke kjøpe Statsbygg sin andel ut fra tilbudet som forelå. Dialogen med Statsbygg videreføres og ny sak fremmes.det er utarbeidet en rapport vedr risiko som skal drøftes med Statsbygg. Det ble fattet vedtak i HNE om å ikke kjøpe Statsbygg sin andel ut fra tilbudet som forelå. Dialogen med Statsbygg videreføres og ny sak fremmes.det er utarbeidet en rapport vedr risiko som skal drøftes med Statsbygg i møte 3.juni /5 Endelig trasee ikke avklart. Det arbeides med et samarbeid med beboere nord for Rokke avfallsanlegg. Det er mulig for disse å kunne benytte sigevannsledningen som en avløpspumpeledning. Vedtakets pkt. 1 og 2 er under arbeide gjennom nedsatte arbeidsgrupper. Tiltakene fremlegges til politisk behandling i samsvar med prosjektenes fremdrift. KS vedtak I prosess med HKP for utarbeidelse av intensjonsavtale KI - Kultur og idrett KI - Kultur og idrett TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning KSTK - Kommunalområde ØKON - Økonomi og plan TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning KSTK - Kommunalområde TEKN - Teknisk Drift KSHO - Kommunalområde KSHO - Kommunalområde KSUO - Kommunalområde KSUO - Kommunalområde ØKON - Økonomi og plan Side87

88 HKI Under 2013/ behandling HPTLM Under 2013/ behandling KS Under 2013/ behandling FO Under 2013/ behandling KS FO FO KS FO HS FO FO FO HNE HPTLM KS HNE HKI Kommunedelplan for idrett og friluftsliv - rullering av handlingsplanen. Forslag til detaljregulering for Tyska - 1. gangs behandling Halden Byutvikling AS - Restrukturering av selskapets økonoiske forhold til Halden kommune Byutvikling - Tyska og Hollenderen Forbereder ny 1. gangs behandling Kontakt med HBU er etablert for oppfølgign av vedtaket. Er inkludert i arbeidet med økonomiplan og videreføres ifht arbeid med årsbudsjett Samtidig pågår vurdering av konkurranseutsetting og anbudsformer. 2013/ Ikke påbegynt ISPS-sikring Mølen - bruk av fond Arbeidet med innkjøp er ikke igangsatt. Avventes. 2013/ Ikke påbegynt ISPS-sikring og oppfylling av areal Mølen - bruk av fondsmidler Arbeidet med innkjøp er ikke igangsatt. Avventes. 2013/ / / Under behandling Under behandling Under behandling 2013/957-2 Ikke påbegynt 2014/ / / / / / Under behandling Under behandling Under behandling Under behandling Under behandling Under behandling Salg av kommunale eiendommer - 160/ / / /0631 Møte Interpellasjon fra G H Sandsmark: "Barnefattigdom i Halden" Omdisponering VA-midler Tistedal Oppfølging av budsjettvedtak - gjennomgang og reforhandling av samtlige leieavtaler Oversikt over kommunale eiendommer Diverse eiendom for salg - april 2014 Nedlagt Esso stasjon på Busterud. Avtalefestet gjenkjøpsrett av grunn Nedlagt Esso stasjon på Busterud. Avtalefestet gjenkjøpsrett av grunn Regional transportplan for Østfold mot 2050.Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtrafikk Måltall nedbemanning pr. sektor 2014/ Ikke påbegynt Ny brannstasjon / beredskapssenter i Halden 2014/ Ikke påbegynt Stadfesting av planprogram for revisjon av Kommunedelplan for idrett og friluftsliv. HK er i dialog med HKP vedr. Basarene. Svenskegata 13 er solgt ( ). Wærnsgt. 12A er solgt ( ) Orientering vil bli fremlagt for K-styret Vedtak om omdisponering av midler fattet i fs i august. Prosjektering igangsettes.noe arbeid gjennomført. Arbeidet videreføres Ikke hatt kapasitet for oppstart Det arbeides med samtlige punkter. Prestebakke: samtlige leiligheter er solgt ( ). Takst 98/843 kr , legges ut for salg. 62/216: jobbes med leiekontrakt.4/108: kjøper ønsker ikke erverv før høst /14: takst , legges ut for salg sept. 5/190: ikke kommet videre foreløpig. Vedtak er meddelt. Rivingarbeider er sluttført. Gjennomføringsprosess vedr overtakelse (taksering) igangsettes vår/sommer2015. Vedtak er meddelt. Rivingarbeider er sluttført. Gjennomføringsprosess vedr overtakelse (taksering) igangsettes februar Oversendt fylket med kommentarer etter vedtak. Forsøkes innarbeides i 2015, gjennom å omgjøre vedtatte økonomiske lønnsreduksjoner til årsverk. Rapporteres sammen med utvikling i årsverk. KI - Kultur og idrett PLA - Plan ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning FAM - Familiens hus TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning ØKON - Økonomi og plan BRANN - Brann og feiervesen KI - Kultur og idrett Side88

89 FO Leirraset ved Refne brl kommunens refusjonskrav JUR - Juridisk 2014/ Ikke påbegynt etter naturskadelovens 24 mot eier - NVE's distiktsandel/egenandel i utbedrings-sikringstiltaket. VS 2014/ Ikke påbegynt Valg forhåndsstemmegivningen - tider og steder JUR - Juridisk VS Stemmekretser og stemmelokaler - Kommunestyre-og JUR - Juridisk 2014/ Ikke påbegynt fylkestingsvalget HS 2014/ Ikke påbegynt ISPS-sikring Mølen Arbeidet med innkjøp er ikke igangsatt. Avventes. TFOR - Teknisk RF 2014/305-1 Avventer videre politisk behandling Under behandling Storgata 7 - krav til universell utforming - bruk av budsjetterte midler Noe arbeid gjenstår. Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning FO Storgata 7 - krav til universell utforming - bruk av budsjetterte TFOR - Teknisk 2014/305-1 Trappeheis v/inngangsparti er bestilt midler Forvaltning KS ØKON - Økonomi og 2014/ Ikke påbegynt Gebyrregulativ - ajourføring plan FO ØKON - Økonomi og 2014/ Ikke påbegynt Gebyrregulativ - ajourføring plan KS Under 2014/ Kommunereform - utredning om sammenslåing Her avventes resultat fra tilsvarende behandling i Aremark KOS - Kommunikasjon og behandling KS Under 2014/ Kommunereformen i Østfold - prosess og framdrift Saken er en del av et større sakskompleks hvor arbeidet pågår KOS - Kommunikasjon og behandling KS 2014/ Ikke påbegynt Kommunereformen, prosess for videre utredninger RÅD - Rådmannen HPTLM Mangelfullt Utvalget ønsker mer utredning av saken - Saken skal opp til ny NAT - Miljø og landbruk 2014/ Utvidelse av forskrift om nedgravde oljetanker vedtak behandling KS Utvidelse av sentral forskrift om nedgravde oljetanker - ny NAT - Miljø og landbruk 2014/ Ikke påbegynt behandling HPTLM Utvidelse av sentral forskrift om nedgravde oljetanker - ny NAT - Miljø og landbruk 2014/ Ikke påbegynt behandling HPTLM Forskriften legges ut til offentlig ettersyn (høring) i løpet av februar NAT - Miljø og landbruk Under 2014/ Utvidelse av forskrift om nedgravde oljetanker - ny behandling måned og settes opp til endelig behandling i månedskifte april/mai behandling HS HS HPTLM 2014/ Ikke påbegynt Søknad om gratis bryggeleie for veteranbåten "Tista" 2014/ Avventer videre politisk behandling Allminnelige bestemmelser for bryggeplasser og anlegg til fritidsbåter i Halden kommune. 2014/ Ikke påbegynt Innføring av soneparkering for leietakere av bryggeplasser Vedtaket blir iverksatt med gratis leie og strømforbruk. Det er riktig å påpeke at ordlyden i vedtaket kan missforstås. Veteranbåten Tista har ikke nødvendige godkjenninger som passasjerbåt. Vedtak i Havnestyret er innarbeidet i betemmelsene nå og skal gjelde fra Ny sak med redigerte bestemmelser ligger til behandling i havnestyret på første møte i 2015 Vedtak kan ikke iverksettes før det er foretatt en organisering som muliggjør dette og innkreving av vedtatte gebyrer for Mølen havn KSTK - Kommunalområde KSTK - Kommunalområde KSTK - Kommunalområde HS 2014/ Ikke påbegynt Havneanalyse av Halden havn. JUR - Juridisk HS Avventer videre Administrasjonen skal komme tilbake til havnestyret med en bredere KSTK / politisk Bruk av midler til Havnekapital - omgjort fra referatsak saksutredning Kommunalområde behandling Side89

90 HPTLM Under 2014/ behandling HPTLM Under 2014/ behandling Svingen pukkverk - Forespørsel om utnytting av næringsområde Valg av trasè for sigevannsledning fra Rokke Avfallsanlegg og konsekvens for Nordbyveien Avløpslag. Tiltak under prosjektering/utarbeidelse. Ferdigstillelese må avvente ferdigstillelse av vannbehandlingsdelen på Remendalen Avløpsrenseanlegg høsten Ny behandling av deler av meldingen (punkt 13) i HNE før saken sendes til KS. Forventes i HNE før sommeren Ny leieavtale utarbeides til den prisen HS har vedtatt. Den blir forelagt Midtlien så snart den er ferdig omgjort. PLA - Plan TFOR - Teknisk Forvaltning HNE Under ØKON - Økonomi og 2014/ Eierskapsmelding 2014 behandling plan HS KSTK / Ikke påbegynt Søndre Sjøbod og leieforhold. Kommunalområde HPTLM Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder i NAT - Miljø og landbruk 2014/ Ikke påbegynt kommunen FO 2014/ Ikke påbegynt Høring - forslag om søndagsåpne butikker. JUR - Juridisk FO Vedtaket oppfølges ved at "Småbåthavner og strandsone i Halden" ØKON - Økonomi og Under 2014/904-1 Småbåthavner og strandsone i Halden ivaretas i arbeidet med "Regional kystsoneplan for Østfold" : for plan behandling denne er Espen Sørås ansvarlig saksbehandler. EISAK 2014/ Ikke påbegynt Eiendomsskatt - klager *** JUR - Juridisk EISAK 2014/ Ikke påbegynt Eiendomsskatt - klager tomt - *** JUR - Juridisk FO Avventer videre ØKON - Økonomi og 2015/ politisk Halden bad - fremtidig behov for området. plan behandling HNE FO KS FO KS HNE KS HKI 2015/ Ikke påbegynt Halden bad - fremtidig behov for området. 2015/ Ikke påbegynt Kommunal planstrategi / Ikke påbegynt Årsregnskap og årsmelding - driftsåret / Ikke påbegynt Årsregnskap og årsmelding - driftsåret / Ikke påbegynt Revisjonsrapport nr /740-3 Ikke påbegynt 2015/ /83-4 Under behandling Under behandling Søknad fra TTIF om tildeling av tomt til idrettsplass og barnehage, samt regulering og evt. konsekvensutredning - Vedenskogen Økonomirapport pr. mars Avtale Bibliotek Gamle Prestebakke Videre arbeid med tiltak pågår i forbindelse med tertialrapport og økonomiplan ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan TFOR - Teknisk Forvaltning ØKON - Økonomi og plan KI - Kultur og idrett Side90

91 Effektuerte vedtak 1. tertial 2015 Rapporteringsdato: Utvalg Snr/Lnr Vedtakstatus Tittel Merknad Adm Enhet HHO 2008/ Ferdig/Iverksatt Anmodning om ekstrabosetting av flyktninger ekstrabosetting foretatt 2014 arbeidet fortsetter i NAV - NAV FO 2008/ Ferdig/Iverksatt Anmodning om ekstrabosetting av flyktninger bosettinger er foretatt, arbeidet fortsetter i 2015 NAV - NAV HAD- 2008/ Ferdig/Iverksatt KS strategikonferanse for 2015 Kommunmens innspill til Strategikonferansen 2015 ble oversendt PERS - Personal og KS Kommunens innspill til Strategikonferansen 2015 ble oversendt 2008/ Ferdig/Iverksatt KS strategikonferanse for PERS - Personal og KS ØKON - Økonomi og 2009/ Ferdig/Iverksatt Avslutning av investeringsprosjekter bolk 6 Ajourført og oppdatert i regnskapet plan KS 2009/ Ferdig/Iverksatt Forslag til detaljregulering for Steigen hyttefelt - Egengodkjenning PLA - Plan HAD Advokatbistand kommunale tjenestemenn - kriterier for vurdering om 2011/ Ferdig/Iverksatt dekning av saksomkostninger Kriteriene er gjeldende fra vedtaksdato PERS - Personal og FO POL - Politisk 2011/ Ferdig/Iverksatt Krav om sak på sakskartet, fleridrettshall Remmen Arbeidsgruppen ferdigstilte arbeidet uten vedtatt sekretærbistand. sekretariat RF 2011/ Ferdig/Iverksatt Fredriksten hotell - universell utforming Saken blir tatt opp på nytt JUR - Juridisk RF Detaljregulering for Tosterødberget videregående skole - høring og JUR - Juridisk 2011/ Ferdig/Iverksatt Høringsuttalelse er sendt teknisk etat, avd plan, bygg og geodata offentlig ettersyn RF 2011/ Ferdig/Iverksatt Møteplan våren 2015 Vedtaket er sendt politisk sekretariat JUR - Juridisk RF 2011/ Ferdig/Iverksatt Fredriksten hotell - universell utforming Vedtaket er oversendt kommunalsjef for teknisk. JUR - Juridisk RF 2011/ Ferdig/Iverksatt Kommunedelplan Sentrumsplan for Halden høring av planforslag (behandl. i Råd for funksjonshemmede) Høringsuttalelse er sendt postmottak JUR - Juridisk ELD 2011/ Ferdig/Iverksatt Eldres Dag 2015 Saken blir tatt opp på nytt JUR - Juridisk ELD 2011/ Ferdig/Iverksatt Eldres dag 2015 Vedtaket er sendt rådets nestleder JUR - Juridisk ELD Kommunedelplan Sentrumsplan for Halden høring av JUR - Juridisk 2011/ Ferdig/Iverksatt Høringsuttalelse er sendt postmottak planforslag KS POL - Politisk Møteplan for kommunestyre, formannskap og hovedutvalg 1. halvår Møteplanen er offentliggjort på hjemmesiden. Møtetidspunktet for 2011/ Ferdig/Iverksatt sekretariat 2015 HKIM er endret etter avtale mellom utvalgsleder og kommunalsjef. KS HPTLM KS KN HPTLM HUO 2013/ Ferdig/Iverksatt Fritak og supplering til politisk verv Oppdatering av info i alle relevante systemer er utført. 2013/ Ferdig/Iverksatt Gnr. 160 bnr Kiellands gate 2 - Søknad om dispensasjon i forbindelse med påbygg, bruksendring med mer 2013/ Ferdig/Iverksatt Forslag til detaljregulering for Tosterødberget vgs. - Egengodkjenning 2013/ Ferdig/Iverksatt Klage - Tilsagn om startlån, refiniansiering, tilskudd/nedbetalingskreditt Vedtaket er sendt klager og underinstans 2013/ Ferdig/Iverksatt Forslag til detaljregulering for Grinda II - 1. gangs behandling 2014/ Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. oktober Avventer kommunestyrets behandling POL - Politisk sekretariat BYG - Byggesak PLA - Plan JUR - Juridisk PLA - Plan ØKON - Økonomi og plan Side91

92 HKI ØKON - Økonomi og 2014/ Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. oktober Avventer kommunestyrets behandling plan HHO ØKON - Økonomi og 2014/ Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. oktober Avventer kommunestyrets behandling plan KS ØKON - Økonomi og 2014/ Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. oktober plan FO ØKON - Økonomi og 2014/ Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. oktober plan FO ØKON - Økonomi og 2014/ Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. desember plan KS ØKON - Økonomi og 2014/ Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. desember plan HPTLM ØKON - Økonomi og 2014/ Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. mai plan HAD 2014/ Ferdig/Iverksatt Sykefraværsstatistikk pr. 4. kvartal 2014 Ferdig behandlet i HAD. PERS - Personal og FO Fulgt opp gjennom budsjett for 2015 og følges opp videre med ny ØKON - Økonomi og 2014/202-4 Ferdig/Iverksatt Økonomiplan økonomiplan våren plan KS PLA - Plan 2014/ Ferdig/Iverksatt Forslag til detaljregulering for Lille Edet - 2. gangs behandling KN 2014/ Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på startlån til kjøp av bolig Vedtaket er sendt klager og underinstans JUR - Juridisk KS Sak fra kontrollutvalget - kommunens likviditet og bruk av ubrukte ØKON - Økonomi og 2014/ Ferdig/Iverksatt lånemidler plan KS ØKON - Økonomi og 2014/ Ferdig/Iverksatt Sak fra kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll plan KS ØKON - Økonomi og 2014/ Ferdig/Iverksatt Sak fra kontrollutvalget - revisjonsrapport nr. 8 plan KS Sak fra kontrollutvalget - Inspiria Science Center AS - oppfølging av ØKON - Økonomi og 2014/ Ferdig/Iverksatt tidligere gjennomført selskapskontroll plan KS Sak fra kontrollutvalget - Eierskapskontroll Driftsassistansen i Østfold ØKON - Økonomi og 2014/ Ferdig/Iverksatt IKS plan KS POL - Politisk 2014/ Ferdig/Iverksatt Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 Årsmeldingen ble tatt til orientering - ingen videre oppfølging påkrevd. sekretariat RF 060/ Remmen studentboliger - Søknad om dispensasjon - HCWC i BYG - Byggesak 2014/ Ferdig/Iverksatt hver etasje HPTLM Omregulering av Remmen kunnskapspark - Forslag til planprosess og PLA - Plan 2014/ Ferdig/Iverksatt kostnadsoverslag KS ØKON - Økonomi og 2014/ Ferdig/Iverksatt Rådmannens rapportering til kommunestyret 2015 Rapporteringen i 2015 vil følge oppsettet i saksfremlegget. plan KS ØKON - Økonomi og Vedtaket er gjennomgått i RLG og følges opp i kommunalavdelingene 2014/ Ferdig/Iverksatt Budsjett 2015 plan og gjennom egne saker til politisk behandling. HAD- 2014/ Ferdig/Iverksatt Godkjenning av ramme for lønnsforhandlinger - HTA kap. 3, pkt PERS - Personal og HPTLM Gnr. 64 bnr Båstadlundveien 6 - Glenne Bil AS - søknad om BYG - Byggesak 2014/ Ferdig/Iverksatt Utvalget avslo søknad om dispensasjon dispensasjon for lysskilt HPTLM Gnr 66 bnr Niels Stubs gate 1 og 3 - søknad om dispensasjon fra BYG - Byggesak 2014/ Ferdig/Iverksatt etasjeantall for bygging av balkonger KN 2014/ Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på kommunal bolig Vedtaket er sendt klager og underinstans JUR - Juridisk Side92

93 HUO KSUO / Ferdig/Iverksatt Høring om endring av Forskrift om foreldrebetaling i barnehager Kommunalområde KS KSUO / Ferdig/Iverksatt Høring om endring av Forskrift om foreldrebetaling i barnehager Kommunalområde KN 2014/ Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på nytt startlån til kjøp av bolig Vedtaket er sendt klagers advokat med kopi til klager JUR - Juridisk HPTLM Regionalt næringsområde nord for Sponvikaveien mellom E6 og PLA - Plan 2014/ Ferdig/Iverksatt Fv118Varsel om oppstart av områderegulering og høring/offentlig ettersyn av planprogram HAD- 2014/ Ferdig/Iverksatt Rådmannens avtale PERS - Personal og HPTLM Mindre endring av Reguleringsplan for Østre Tangent - felt Q og PLA - Plan 2014/ Ferdig/Iverksatt trafikkområde HKI Tildeling av Kulturmidler for større tiltak etter hovedsøknadsfrist KI - Kultur og idrett 2014/ Ferdig/Iverksatt 15 februar. KN 2014/ Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om startlån til kjøp av bolig Vedtaket er sendt klager og underinstans JUR - Juridisk KS POL - Politisk 2014/ Ferdig/Iverksatt Etikk og åpenhet i kommunen Brev og søknadsskjema er sendt. sekretariat HPTLM 2015/ Ferdig/Iverksatt Gnr. 62 bnr Høvleriet - Nytt forretningsbygg vedtak oversendt søker dato BYG - Byggesak VN2 2015/ Ferdig/Iverksatt Søknad om utvidet jakttid på elg i Halden kommune i Skal til videre behandling i HPTLM. Behandlet i HPTLM NAT - Miljø og landbruk HPTLM VN2 FO KS FO KS 2015/ Ferdig/Iverksatt Søknad om utvidet jakttid på elg i Halden kommune i /479-3 Ferdig/Iverksatt Søknad om utvidet jakttid på elg i Halden kommune Sendt på høring 2015/761-1 Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. januar 2015/761-1 Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. januar 2015/761-2 Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. februar 2015/761-2 Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. februar Søknaden er videresendt Østfold fylkeskommune for endelig behandling. Det informeres om nye titlak i økonomirapporten pr. mars som behandles i FS Budsjettendring gjennomført. Det informeres om nye titlak i økonomirapporten pr. mars som behandles i FS Budsjettendring gjennomført. NAT - Miljø og landbruk NAT - Miljø og landbruk ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan Side93

94 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Elin Cathrine Hagen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2015/ Kommunestyret 2015/ Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2015/ Hovedutvalg for administrasjon 2015/ Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Hovedutvalg for næring og eiendom Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 NAV 3 Sentral/ felles 4 Undervisning og oppvekst 5 Kultur 6 Helse og omsorg 7 Teknisk 8 Oversikt pr. enhet 9 Gjeldsporteføljerapport Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. mai med tiltakspakke Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: økonomikonsulenter og kommunalsjefer. Sammendrag av saken: Økonomirapporten pr. mai viser et merforbruk på 5,94 mill. kr. Uteblitt effekt av nedbemanningen i helse og omsorg til og med november er inkludert i avviket. Rådmannen har stor oppmerksomhet på budsjettdisiplin. Det fremkommer av resultatet for 2014 at ledere på alle nivåer i organisasjonen styrer stramt, og at dette har gitt gode resultater. Når prognosen viser et merforbruk er det likevel nødvendig med nye tiltak, i tillegg til de som Side94

95 allerede er iverksatt og pågår. Fortsatt stram styring er avgjørende for et positivt driftsresultat i Rådmannen har balanse som overordnet mål for Nye tiltak er beskrevet i saken og vil gi en prognose i balanse for Driftsnivået er nå på et relativt lavt nivå og hensynet til liv og helse må derfor i visse tilfeller vurderes. Rådmannen følger nøye med på utviklingen i tjenestene og vurderer kontinuerlig hensynet til liv og helse særskilt. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til utfallet av klagebehandlingen vedrørende grunnlaget for beregning av tilskuddet til private barnehager for 2014 og Et lavt driftsnivå gjør det svært krevende å konkretisere tydelige tiltak for å møte denne usikkerheten på et senere tidspunkt i år. Rådmannen iverksetter derfor en generell budsjettreduksjon innenfor alle områder for å møte usikkerheten. Rådmannens innstilling: 1. Økonomirapporten og nye tiltak innenfor rådmannens fullmakt tas til etterretning. 2. Avvikling av psykiatrisk dagsenter vedtas 3. Utbytte fra Østfold Energi utover budsjettert avsettes til disposisjonsfond 4. Rådmannen foretar nødvendige budsjettjusteringer og fremlegger de nye rammene i økonomirapporten pr. juli Saksutredning: Kommunestyret vedtok i sak 2014/ 124 budsjett for 2015: «..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. mai Økonomirapporten pr. mai viser et tallmessig merforbruk på 5,94 mill. kr. Rådmannen har balanse i 2015 som overordnet mål og forventet resultat. Prognosen viser et merforbruk og det er dermed behov for iverksetting av ytterligere tiltak for å sikre balanse. Tiltak for å møte avviket og sikre balanse omtales senere i saken. Årsprognose pr. mai Prognose pr. Prognoseavvik Budsjett Tall i mkr mai pr. mai Fellesinntekter , ,80 2,60 Sentral/ Felles 119,79 116,05 3,74 NAV 54,16 56,15-2,00 Undervisning og oppvekst 571,41 580,49-9,09 Helse og omsorg 572,22 576,14-3,92 Teknisk 65,51 65,74-0,23 Kultur 43,11 40,15 2,95 Totalt 0,00 5,94-5,94 Kommentarer Fellesinntekter Fellesinntektene rapporterer en merinntekt på 2,6 mill. kr i forhold til budsjett. Side95

96 Skatteinngangen på landsbasis for januar-mai ble kjent i juni og viser en gjennomsnittlig nominell vekst fra samme periode i 2014 på 3,6 %. Halden kommune har i perioden hatt en vekst på 3,5% fra tilsvarende periode i fjor. Økningen kommer som følge av blant annet skatt på uføre som ble innført fra Prognosen er basert på at veksten skal utgjøre 3,5% for hele Skatteanslaget fra forrige måned opprettholdes derfor i denne rapporten. Rammetilskuddet er oppjustert i tråd med endringene i revidert nasjonalbudsjett (RNB) som ble fremlagt av Regjeringen 12. mai. Som en delvis kompensasjon til kommunene for lavere skattevekst enn budsjettert ble rammetilskuddet for 2015 økt. Halden kommunes andel er 4,7 mill. kr. Rammetilskuddet ble i tillegg økt med 0,5 mill. kr som følge av endringer i barnehageforskriften. I motsatt retning blir kommunen trukket for et beløp pr. innbygger slik at rammetilskuddet ikke skal utgjøre en større andel i forhold til skatteinntektene enn tidligere. Netto er det likevel en økning og prognosen for rammetilskuddet er nå 3,0 mill. kr høyere enn budsjett. Halden kommune betaler minimumsavdrag, og beregningen for 2015 viser at avdraget vil bli 5,1 mill. kr lavere enn budsjettert. Norges bank nedjusterte styringsrenten fra 1,25% til 1% i rentemøtet 18. juni og renten forventes å være lav i lang tid. Rentenekostnadene viser fortsatt et positivt avvik i forhold til budsjett med 2,4 mill. kr. Generalforsamlingen i Østfold Energi vedtok 27. april et samlet utbytte på 118 mill. kr. Halden kommunes eierandel på 7,14 % gir dermed et utbytte på 8,4 mill. kr. Dette er 4 mill. kr over budsjettert. Rådmannen foreslo i tertialrapporten at det økte utbyttet avsettes til disposisjonsfond for senere inndekning av det akkumulerte merforbruket. Dette ble vedtatt i formannskapet 28. mai. På grunn av forverringen i risikobildet for balanse i 2015 foreslo rådmannen i salderingssaken som ble fremlagt for formannskapet 11. juni å omgjøre dette slik at det ikkebudsjetterte utbyttet brukes til å saldere merforbruk. Rådmannen foreslår likevel i denne økonomirapporten at avsetningen til fond opprettholdes og at andre tiltak iverksettes for å dekke avviket. NAV NAV rapporterer et negativt avvik på 2 mill. kr i økonomirapporten pr. mai. Tiltak er videreført og det er foretatt organisatoriske og forvaltningsmessige endringer som bidrar til økt struktur og kontroll. Nye tiltak er også igangsatt og innarbeidet i prognosen, det gjelder blant annet «tiltak på timen» som er et statlig kurs for 30 mottakere av sosialhjelp. Arbeidsrettede tiltak som «mestring gjennom jobben» viser at tett oppfølging av brukerne gjør at flere kommer tilbake til/ ut i arbeidslivet. De nye tiltakene har forbedret prognosen til NAV med 1 mill. kr fra forrige rapportering. Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner Sentraladministrasjon/ fellesfunksjonene rapporterer pr. mai et positivt avvik på 3,7 mill. kr. Det er budsjettert med oppstart av en ny barnehage i august på rådmannens område. Ettersom det var usikkerhet knyttet til om barnehagen skulle starte i 2015 eller ikke, ble tilskuddet budsjettert på rådmannens område og ikke i kommunalavdeling undervisning og oppvekst. Barnehagen vil ikke få oppstart før i FS har vedtatt en budsjettendring til undervisning og oppvekst, men som følge av at rapporten ikke er sluttbehandlet i KS er ikke budsjettendringen gjennomført ved denne rapporteringen. Helse og omsorg Kommunalavdeling helse og omsorg rapporterer en prognose med et forventet merforbruk på 3,9 mill. kr. Kommunalavdelingen har i denne rapporten tatt hensyn til tingrettens kjennelse om at oppsagte medarbeidere har rett til å stå i stilling inntil saken er rettslig avgjort. Side96

97 Nedbemanning I budsjettet ligger det en forutsetning om effekt av nedbemanningsprosessen på kr 16,4 mill. kr, i rapporten er effekten av innsparingstiltaket redusert med kr 14,9 mill. kr da oppsagte medarbeidere får stå i stillingen utover oppsigelsestidspunktet. Kommunen har pr. rapporteringstidspunktet ikke tatt stilling til hvorvidt kjennelsen skal ankes. Undervisning og oppvekst Kommunalavdelingen rapporterer en prognose med et merforbruk på 9,1 mill. kr. Det er en negativ endring fra forrige rapportering med 2,1 mill. kr. Endringene fra forrige rapportering er: Endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager med virkning fra 1.mai 2015 fører til lavere inntekter da flere familier har krav på redusert oppholdsbetaling. Om lag 100 søknader om redusert betaling i barnehagene (private og kommunale) ble innvilget. Det har blitt korrigert for inntekter fra 2014, som var forskuttert, på botiltaket for enslige mindreårige flyktninger. Denne endringen var på om lag 1,0 mill. kr. Refusjoner/sykepenger har en endring i sin prognose siden forrige rapportering. Mangel på fosterhjemsplasser gjør at flere barn bor lenger i institusjon enn planlagt. Institusjonsopphold dekkes i sin helhet av kommunen og bidrar til en negativ prognose i barnevernet. Det arbeides derfor med å finne flere fosterhjemsplasser. Driften ved Halden kommunale kompetansesenter nedskaleres til lovens minimum som følge av at det ikke er nok inntekter til å opprettholde de aktivitetene som har vært tidligere. Kultur Prognosen viser et positivt avvik på 2,9 mill. kr. Det er en forbedring på 2,9 mill. kr. fra forrige rapportering Andre utgifter er redusert betydelig og det er bare helt nødvendige innkjøp kostnader som er lagt inn i prognosen. Andre planlagte aktiviteter/ innkjøp avventes. Samtidig har det blitt foretatt en systematisk gjennomgang av tilskudds- og overføringsutgiftene. Inntektssiden har også en positiv endring i sin prognose som skyldes godt billettsalg hos kultursalen, og et godt salg av bøkene «Haldenhistorien». Teknisk Kommunalavdelingen rapporterer om en prognose som tilsier et merforbruk på ca. 0,2 mill. kr for Det rapporteres om et merforbruk på driftsutgifter på områdene miljø og landbruk, samt vei og park. Et positivt avvik i driftsinntekter er i hovedsak knyttet til inntektsprognosen på parkering, planavdelingen og geodata. Brutto lønnsutvikling Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/- områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose. Artsgruppe 10 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt og helligdag. Artsgruppe Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid. Artsgruppe 70 Fast lønn vedlikehold. (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler) Side97

98 Side98

99 Brutto lønn pr. måned Regnskap Budsjett Regnskap i fjor Tabellen over viser bruttolønnsutviklingen i kkr. Bruttolønnsbelastningen for mai er 0,4 mill. kr høyere enn periodisert budsjett. Det presiseres at periodiseringen ikke er 100 % nøyaktig ettersom den i hovedsak gjøres på et overordnet nivå. Dersom rådmannen finner det nødvendig vil periodiseringen bli endret i løpet av året. Brutto lønnsbelastningen i mai er 7,8 mill. kr høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Hovedårsaken til dette er at helligdagene kom på et tidligere tidspunkt i år enn i fjor og dermed belastes regnskapet en måned tidligere enn i fjor. Oppsummering av prognose og avvik Økonomirapport, eks. VAR og Havn Periode 05/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Totalt Tall i kkr Usikre elementer Etter fem måneders drift er årsprognosen fortsatt heftet med en betydelig grad av usikkerhet. Det er størst usikkerhet knyttet til beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Halden kommune brukte faktisk pensjonskostnad for de ansatte i kommunens barnehager ved beregningen av tilskuddet til private barnehager i Budsjettet og prognosen for 2015 er basert på de samme forutsetningene. Sarpsborg har, med støtte fra KS, utmålt tilskuddet på tilsvarende måte. Utregningen fikk støtte av Fylkesmannen, men ble senere omgjort av Utdanningsdirektoratet. Kunnskapsdepartementet (KD) har støttet Utdanningsdirektoratet i saken. Sarpsborg kommune og KS varslet i mars KD om søksmål for å få bekreftet utregningen. Side99

100 KD er av den oppfatning at KS og Sarpsborg kommune ikke har søksmålskompetanse i saken og bestrider påstanden om at Utdanningsdirektoratets vedtak ikke bygger på korrekt rettsanvendelse. KD har dermed stoppet saken. Sarpsborg kommune har foreløpig ikke tatt stilling til om saken skal føres videre. De private barnehagene i Halden har klaget på at Halden kommune benytter denne modellen. Halden kommune har ikke imøtekommet klagen, og den vil derfor bli behandlet av Fylkesmannen. Dersom barnehagene får medhold, medfører det en ikke budsjettert utbetaling på 16,7 mill. kr totalt for 2014 og Det er fortsatt usikkerhet rundt eiendomsskatten fra Norske Skog Saugbrugs. Usikkerheten er knyttet til virkningstidspunktet for ny takst. Bedriften krever tilbakebetaling for perioden , noe som har ført til en rettslig tvist mellom Halden kommune og Norske Skog Saugbrugs. Dersom bedriften får medhold i saken innebærer det en tilbakebetaling på ca. 21 mill. kr inkludert renter for hele perioden. Rådmannen er i dialog med Saugbrugs i forhold til dette og eiendomsskatten generelt for selskapet. Det er derfor på nåværende tidspunkt ikke mulig å angi om dette får konsekvenser for kommunens økonomi i Rådmannens tiltak for å oppnå balanse Tabellen under viser hvilke nye tiltak som er iverksatt/ kan iverksettes for å møte avviket på 5,98 mill. kr. Dette er tiltak som kommer i tillegg til allerede pågående tiltak som for eksempel arbeidsrettede tiltak i NAV og reduksjon av bemanning i SFO og barnehager. I tillegg er det kontinuerlig fokus på å redusere lønnskostnadene der dette er mulig. Rådmannens Nye tiltak Effekt 2015 fullmakt 1. Reduksjon og endring i tilbud til enkeltbrukere Helse og omsorg Salderingssak Ja 2. Omdisponering av personellressurser tilknyttet enkeltbrukere Helse og omsorg Salderingssak Ja 3. Omgjøre "korttidsplasser" i omsorgsboliger til utleieenheter Helse og omsorg Salderingssak Ja 4. Økt pris pr. mnd for trygghetsalarm (økning med 50,- kr) Helse og omsorg Salderingssak Ja 5. Reduksjon enhet basistjenester Helse og omsorg Salderingssak Ja 6. Avvikling av psykiatrisk dagsenter Helse og omsorg Ikke omtalt i sak Nei 7. Bruk av dobbeltrom - ikke klar for tallfesting Helse og omsorg Ikke omtalt i sak Ja 8. Redusert innsats til særskilt språkopplæring og spesialundervisning Undervisning og oppvekst Ikke omtalt i sak Ja 9. Barnehage - reduksjon nye to årsverk på grunn av ledige plasser Undervisning og oppvekst Ikke omtalt i sak Ja 10. Redusert åpningstid biblioteket Kultur Ikke omtalt i sak Ja Sum nye tiltak Budsjettendring pensjon pga nye beregninger fra pensjonskassene Sum nye tiltak inkl. budsjettendring pensjon Gjennom arbeidet med økonomirapporten viser nye beregninger fra pensjonskassene at budsjettet kan reduseres med 7 mill. kr totalt for alle pensjonskassene. Det har allerede blitt innarbeidet en reduksjon på 4 mill. kr i prognosene hittil i år. Endringen i neste prognose vil dermed være på 3 mill. kr som følge av budsjettendringen av pensjon. Rådmannen presiserer at opplysningene fra pensjonskassene også er prognoser og at endelige beregninger for 2015 først vil foreligge i begynnelsen av januar Tiltakene fra 1. til 10. i tabellen over summeres til 3,6 mill. kr totalt, og er ikke inkludert i prognosene fra kommunalavdelingene. Tallfestingen for innsparingen ved bruk av dobbeltrom er ikke klar ved ferdigstillelsen av rapporten, men vil foreligge til kommunestyrets behandling 25. juni. Budsjettendringen av pensjon og tiltakene utgjør til sammen 6,6 mill. kr og vil være tilstrekkelige til å dekke prognoseavviket på 5,9 mill. kr. Prognosen for 2015 vil dermed være i balanse. Side100

101 Avvikling av psykiatrisk dagsenter og reduserte åpningstider ved biblioteket er ikke drøftet med tillitsvalgte. Drøftingsmøter med tillitsvalgte vil bli gjennomført før kommunestyrets behandling av saken den 25. juni. Det er svært krevende å gjennomføre ytterligere reduksjoner i tjenestetilbudet fra dagens nivå, før det oppnås effekt av de strukturelle tiltakene. Psykiatrisk dagsenter anses som et viktig lavterskeltilbud, og når dette foreslås avviklet viser det hvor krevende arbeidet med nye tiltak er. Dersom bruk av dobbeltrom viser å gi en betydelig besparelse er det likevel en mulighet for at tilbudet kan opprettholdes samtidig som det fortsatt er balanse i prognosen. Felles for kommunalavdelingene er at det rapporteres at ytterligere tiltak kan medføre en uforsvarlig drift i forhold til fagnormer/ lover. Innen helse og omsorg vil det, i enkelte tilfeller, være behov for å vurdere hensynet til liv og helse. Rådmannen følger nøye med på utviklingen i tjenestene og vurderer kontinuerlig hensynet til liv og helse særskilt. Tiltak for å møte usikre elementer Som beskrevet tidligere er det er stor usikkerhet knyttet til utfallet av klagen på beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. For å møte denne usikkerheten, som kan medføre en utbetaling på 16,7 mill. kr, iverksetter rådmannen en generell reduksjon i enhetenes budsjetter på ca. 1,5 % av periodisert budsjett for perioden juni desember innenfor gruppene lønn, driftsutgifter og kjøp av tjenester. Dette innebærer en samlet reduksjon på 14 mill. kr. Dette er et kortsiktig tiltak som skal «bremse» driften inneværende år og som derfor ikke behøver politiske vedtak. Tabellen under viser fordelingen av den generelle reduksjonen de ulike områdene. Sentraladministrasjon NAV Undervisning og oppvekst Kultur Helse og omsorg Teknisk Samlet generell reduksjon Usikkerheten knyttet til barnehagene på 16,7 mill. kr møtes dermed med en generell reduksjon på 14 mill. kr. Endringene vil innarbeides i neste prognose. Rådmannen vil fremlegge oppdaterte budsjettskjemaer til vedtak i neste økonomirapport som viser nye rammer etter fordeling av tiltak og pensjon til de ulike kommunalavdelingene. Ikke budsjettert utbytte fra Østfold Energi Det har i forrige økonomirapport samt i salderingssaken vært ulike forslag til behandling av det ikke- budsjetterte utbyttet fra Østfold Energi. Rådmannen foreslo først avsetning til fond som ble vedtatt av FS , sak 2015/52. I salderingssaken ble vedtaket foreslått omgjort til bruk i drift, jfr. FS , sak 2015/66. Rådmannen mener likevel det er fornuftig å avvente bruk av det ikke- budsjetterte utbyttet ettersom prognosen viser balanse med tiltakene og budsjettendringen av pensjon. Bruk av utbyttet i driftsregnskapet for 2015 bør avventes til det foreligger en avklaring på de usikre elementene. Budsjettendringer I økonomirapporten for 1. tertial ble det foreslått følgende budsjettendringer: a. 2,0 mill. kr flyttes fra fellesinntekter til NAV b. 4,5 mill. kr flyttes fra sentraladministrasjon til undervisning og oppvekst Side101

102 Økonomirapporten pr. 1. tertial har sin behandling i kommunestyret 25. juni og budsjettendringene er derfor ikke gjennomført i denne økonomirapporten. Rådmannen foreslår at budsjettendringene fra tertialrapporten og nye tiltak gjennomføres og at det opplyses om nye rammer i økonomirapporten pr. juli. Likviditet Grafen viser bruk av trekkrettigheten i perioden 15. april 31. mai: Trekkrettigheten ble økt fra 350 mill. kr til 450 mill. kr fra og med 1. februar Økningen tilsvarer litt mer enn en normal måned med lønnsutbetalinger. I perioden fra 15. april til 31. mai har gjennomsnittlig bruk av trekkrettigheten vært 265 mill. kr. Rammetilskuddet utbetales i ti terminer, og det er ikke utbetaling i august. Det vil derfor bli økt bruk av trekkrettigheten ved lønnsutbetaling i midten av august. Finans Halden kommune har ved utgangen av mai 2015 et lånevolum på mill. kr. til eksterne långivere eks. startlån og pensjonsforpliktelser. Andelen fastrente er på 50 %, det vil si en rentebindingstid lenger enn ett år. Gjennomsnittlig rentebindingstid for porteføljen er på 3,30 år. Andelen fastrente er redusert den siste tiden på grunn av at flere sikringer forfaller innen ett år frem i tid, andelen er likevel fortsatt relativt høy tatt i betraktning forventningen om lav flytende rente flere år frem i tid. Høy sikringsgrad innebærer en mindre renterisiko og en lavere usikkerhet knyttet til rentekostnadene den nærmeste tiden. Finansreglementet legger opp til at andel fast rente maksimalt skal utgjøre 75% av porteføljen og at rentebindingstiden til enhver tid skal være mellom to og fire år. Dagens portefølje er innenfor begge disse kravene. Side102

103 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side103

104 Fellesinntekter Periode 15/05 Regnskap hittil Årsbudsjett Årsprognose Avvik Rammetilskudd Skatt inntekt/formue Skjønnstilskudd 0 0 Kompensasjonstilskudd Sum statstilskudd Eiendomsskatt "Verk og bruk" Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Sum eiendomsskatt Renter løpende lån Renter formidlingslån Renter driftskonto Andre finanskostnader Avdrag lån Sum finansutgifter Renter bankinnskudd fond Renter utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Motpost avskrivninger Andre inntekter Sum motpost avskrivninger/ andre inntekter Underskuddsinndekning Avsetning til/ bruk av bundne fond Avsetning til/ bruk av disposisjonsfond Sum disposisjoner Sum fellesinntekter Statstilskudd Skatt og rammetilskudd viser totalt et negativt avvik på 5,8 mill. kr. Regjeringen la i mai frem revidert nasjonalbudsjett (RNB) for Kommunesektoren ble gjennom RNB tilført 1,1 mrd. kr i økt rammetilskudd for å kunne levere tjenester tilpasset lokale forutsetninger i en tid der veksten i norsk økonomi ikke er like sterk som antatt på budsjetteringstidspunktet. Fordelingen er gjort ut i fra hvilken skatteandel kommunen har og Halden kommune fikk tildelt 4,7 mill. kr av disse midlene. I tillegg ble rammetilskuddet økt med 0,5 mill. kr som følge av endringer i barnehageforskriften. Det reviderte nasjonalbudsjettet skal behandles i Stortinget i uke 25. Totalt sett er prognosen for rammetilskuddet på 3,0 mill. kr høyere enn budsjettert. Side104

105 Skatt fra uføre skal bidra til å demme opp for deler av den forventede skattesvikten. Det er i prognosen pr. mai en forventning om et negativt avvik i skatteinntektene på 8,8 mill. kr og dermed ingen endring siden forrige rapportering. Eiendomsskatt Inntekten fra eiendomsskatt viser en prognose som er 1,5 mill. kr bedre enn budsjett. Finansutgifter Det forventes fortsatt lave renter og beregningen av minimumsavdraget viser at dette blir 5 mill. kr lavere enn budsjettert. Totalt forventes finansutgiftene å bli 7,4 mill. kr lavere enn budsjettert. Finansinntekter Forventet utbytte viser et positivt avvik på 4,5 mill. kr i forhold til budsjett. Det er i prognosen lagt inn kundeutbytte fra Gjensidige på 0,5 mill. kr samt en økning i utbytte fra Østfold Energi med 4 mill. kr. Generalforsamlingen i Østfold Energi vedtok 27. april styrets innstilling til utbytte på 118 mill. kr. Halden kommune har en eierandel på 7,14 %, som gir et utbytte på 8,4 mill. kr. Disposisjoner Prognosen inneholder inndekning av akkumulert merforbruk tilsvarende budsjett med 10 mill. kr. Økningen i utbytte fra Østfold Energi på 4 mill. kr er i prognosen avsatt til disposisjonsfond til senere inndekning av akkumulert merforbruk. Sum fellesinntekter Sum fellesinntekter viser i prognosen samlet sett et positivt avvik på 2,4 mill. kr i forhold til budsjett. Side105

106 NAV Periode 05/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Januar Februar Mars April Mai Antall sosialhjelpsmottagere Sosialhjelp som hovedinntekt Mottagere u/25 år Gjnsn. Saksbehandlingstid Antall KVP Totalt NAV Halden har et utfordrende år foran seg med en prognose som viser et avvik på 2 mkr. Prognosen er nå justert med bakgrunn i allerede eksisterende tiltak og nye tiltak som iverksettes umiddelbart. I tillegg til at prognosen er justert, jobbes det kontinuerlig med både tiltak overfor brukerne og kontroll/forvaltningsmessige systemer. Det ble i desember 2014 innført et beslutter-team som har til hensikt å kontrollere om vedtakene og ytelsene holder et forsvarlig nivå, og at lov om sosiale tjenester i NAV er overholdt. Teamet har god faglig kompetanse. Prosjekt Rett ytelse viser også til at flere blir avklart mot statlige ytelser. Prosjekt Arbeid Først bidrar også til avklaring og aktivitet, et viktig prosjekt som utfører samfunnsnyttige oppgaver for Halden kommune. Bruttolønn: Artsgruppen viser et negativt avvik i prognosen, noe som skyldes manglende refusjoner fra sykepenger og refusjon lønn Nav-leder. Refusjoner: For mairapporteringen er det innkommet kr i refusjoner i etterbetalte trygdeytelser. Ytterligere 10 personer i Rett Ytelse er avklart mot uføretrygd, også i disse sakene er det refusjoner Side106

107 som NAV Halden krever tilbakebetalt der hvor sosialhjelp er gitt. Behandlingstiden ved Nav forvaltning er nå fra 5-8 måneder. Andre utgifter: Tabellen under viser en oversikt over hvilke områder det blir gitt sosialhjelp, boutgifter er det område som har hatt størst økning. Med de tiltakene vi har igangsatt, vil vi redusere utgifter til strøm og husleierestanse. Ytelse Januar Februar Mars April Mai Husleie ,4 mill Husleierestanse Strøm Strømrestanse Livsopphold Supplerende livsopphold Barnehage/SFO Tannbehandling Andre inntekter: Våre inntekter er refusjon fra trygdeytelser og tilskudd fra IMDI ved bosetting av flyktninger. tiltak for å dekke inn avvik som er iverksatt eller under planlegging: Gjennom forvaltning tilbys 25 personer disponering av sin personlige økonomi. Vår erfaring er at flere som blir overført fra kommunale ytelser til statlige, ikke mestrer sine betalings forpliktelser. Formålet er å lære den enkelte til å disponere slik at det forhindrer husleie og strømrestanser. Det samme der hvor det er barnefamilier som ikke mestrer sin privat økonomi. Arbeid Først, samarbeid mellom HAV og NAV Halden fortsetter, økning til 15 personer i prosjektet til enhver tid. Det er nedfelt i lov om sosiale tjenester i NAV mulighet for at sosialhjelpsmottagere skal jobbe for ytelsen. Det igangsettes med 10 plasser hvor jobben skal utføres i kommunen. Tiltaket heter Jobb-Halden. Det må følges opp og administreres innenfor allerede begrensede personalressurser. Det er etablert et beslutter-team som kvalitets sikrer og godkjenner alle vedtak før de sendes ut til brukerne. Fungerer også som internkontroll, forhindrer urettmessig utbetaling av økonomisk sosialhjelp og sikrer at brukerne får en hjelp som er forsvarlig. Boligoppfølger bidrar til oppfølging av brukere som har store utfordringer med å bo og betale sine regninger. Forhindrer utkastelser og restanser. Prosjekt «Mestring gjennom jobben» fortsetter, vi ser at tett oppfølging av brukerne bidrar til at det skjer en endring og flere har fått seg jobb. NYTT TILTAK fra august er statlig tiltak som heter «Tiltak på timen». Her er det plass for 30 kursdeltagere på økonomisk sosialhjelp. Innsparingen er hensynstatt i prognosen. Side107

108 Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner 05/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Sentraladministrasjonen og fellesfunksjonene rapporterer om en positiv prognose på 3,7 mill. kr pr. mai. Brutto lønn: Prognosen viser et merforbruk på brutto lønn på 2,2 mill. kr. Deler av dette skyldes en uteglemt stilling i budsjettet. Økt langtidsfravær, inkludert foreldrepermisjon, er en annen viktig årsak til avviket. Refusjoner: Langtidsfraværet er høyere enn budsjettert, dette medfører at refusjonene kan bli 0,3 mill. kr høyere enn budsjettert. Netto lønn: Netto lønn viser et negativt avvik på 1,9 mill. kr. Andre utgifter: Prognosen på andre utgifter viser et mindreforbruk på ca. 3,4 mill. kr. Dette er i hovedsak knyttet til utsatt oppstart av en privat barnehage. Barnehagen skulle opprinnelig ha oppstart i august 2015, men på grunn av usikkerhet knyttet til oppstartstidspunktet ble tilskuddet på 5,3 mill. kr budsjettert på rådmannens område og ikke på kommunalavdelingens. Det har i tillegg blitt belastet blant annet reparasjoner av kommunens bygninger som følge av skader, som for eksempel rørbrudd, som ikke dekkes av forsikringer på ca. 1 mill. kr. Andre inntekter: Andre inntekter viser en prognose som er 2,3 mill. kr høyere enn budsjettert og er i hovedsak knyttet til bruk av bundne fond og samt enkelte økte tilskudd i forhold til budsjett. Side108

109 Undervisning og Oppvekst Mai 2015 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Budsjettåret 2015 er et utfordrende og krevende år for kommunalavdelingen undervisning & oppvekst. Avdelingen rapporterer nå et negativt avvik på om lag 9,0 mkr. Dette er en negativ endring i prognosen siden forrige rapportering på om lag 2,0 mkr. Årsakene til dette kan forklares slik; Endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager med virkning fra 1.mai 2015 fører til lavere inntekter da flere familier har krav på redusert oppholdsbetaling. Om lag 100 søknader om redusert betaling i barnehagene (private og kommunale) ble innvilget Det har blitt korrigert for inntekter fra 2014, som var forskuttert, på botiltaket for enslige mindreårige flyktninger. Denne endringen var på om lag 1,0 mkr Refusjoner/sykepenger har en endring i sin prognose siden forrige rapportering Brutto lønn: Artsgruppen viser et positivt avvik på om lag 5,5 mkr. Dette er i samsvar med forrige rapportering pr 1.tertial 15. Det styres stramt i kommunalavdelingen og på den enkelte enhet for å redusere det totale negative avviket i så stor grad som mulig. Refusjoner: Artsgruppen viser et negativt avvik på om lag 1,3 mkr. Sykefraværet i avdelingen pr mai er noe lavere enn samme periode i Det er et mål at artsgruppen styres mot balanse ved årets slutt. Netto lønn: Artsgruppen viser pr mai 15 et positivt avvik på om lag 4,1 mkr. Dette er en endring i prognosen siden forrige rapportering med om lag 3,0 mkr. Endringen er i hovedsak knyttet til artsgruppen «refusjoner» der prognosen er endret fra et positivt avvik på om lag 2,0 mkr til et negativt avvik på om lag 1,3 mkr.. Andre utgifter: Artsgruppen viser et betydelig negativt avvik. Årsaken til dette henger i hovedsak sammen endringen i prognosen tilskudd til ikke-kommunale barnehager samt kjøp av institusjonsplasser på grunn av mangel på fosterhjem. Dette i henhold til tidligere rapporteringer. Side109

110 Prognosen i artsgruppen har totalt sett en positiv endring siden forrige rapportering på om lag 1,3 mkr. Det styres stramt for å holde kostnadene nede på et minimum av hensyn til kommunens økonomiske situasjon. Andre inntekter: Artsgruppen viser et positivt avvik på om lag 3,3 mkr. Det er bare en liten forbedring i prognosen siden forrige rapportering med om lag 0,3 mkr. Tiltak for å dekke inn avvik: Avdelingen har allerede iverksatt flere tiltak som senest ble rapport pr 1.tertial. Det er stort fokus på stram budsjettstyring og det er et mål for avdelingen å redusere det negative avviket til et minimum. I tillegg til allerede iverksatte tiltak planlegges følgende nye tiltak; Redusert innsats på særskilt språkopplæring fra høsten 2015 Andel elever med spesialundervisning i Haldenskolen er redusert ned til 7,6% - dette frigjør noen spesialpedagogiske timer/innsats Ytterligere reduksjon av to årsverk fra høsten 2015 i en av våre kommunale barnehager Det vil oppstå noe vakanse i enkelte stillinger ved overgangen til nytt skole- og barnehageår samt i påvente av tilsettinger i en del nødvendige stillinger Side110

111 Kultur M A I Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Enheten rapporterer nå på et positivt avvik på om lag 2,9 mkr. Dette er en betydelig endring i prognosen siden forrige rapportering. Årsakene til endring i prognosen skyldes følgende forhold; Artsgruppen «andre utgifter» er tatt ned betydelig og det er bare helt nødvendige innkjøp/kostnader som er lagt inn i prognosen. Andre planlagte aktiviteter/innkjøp er satt på «vent». Samtidig har det blitt tatt en systematisk gjennomgang av tilskudds- og overføringsutgiftene Artsgruppen «andre inntekter» har også en positiv endring i sin prognose Brutto lønn: Artsgruppen har et positivt avvik på om lag 1,0 mkr. Mindreforbruket på lønn skyldes i hovedsak vakanser i enkelte stillinger og disse holdes vakante ut budsjettåret 2015 av hensynet til kommunens økonomiske situasjon. Refusjoner: Artsgruppen styres mot balanse. Netto lønn: Artsgruppen viser et positiv avvik på om lag 1,0 mk. Prognosen har holdt seg stabil siden forrige rapportering, og skyldes forklaringen gitt under punktet «brutto lønn». Andre utgifter: Artsgruppen viser en betydelig positiv endring i prognosen siden forrige rapportering, og skyldes årsakene forklart innledningsvis. Det er bare helt nødvendige innkjøp og kostnader som er lagt inn i prognosen, tidligere planlagte aktiviteter/innkjøp er tatt ut og utgiftsnivået forsøkes holdt helt på et minimum av hensyn til kommunens økonomiske situasjon. Det har blitt foretatt en grundig og systematisk gjennomgang av tilskudds- og overføringsutgiftene. Dette avdekket noen feilføringer. Andre inntekter: Artsgruppen viser et positiv avvik på om lag 2,7 mkr.. Det er en endring i prognosen siden forrige rapportering med om lag 0,8 mkr. Dette skyldes godt billettsalg til kultursalens forestillinger gjennom sommeren og høsten samt gode inntekter i forbindelse med salg av bøker «Haldenhistorien». Side111

112 Tiltak for å dekke inn avvik: Redusert åpningstid på biblioteket vurderes som er tiltak høsten Det vises til notat fra rådmannen fremlagt i formannskapet 11.juni Side112

113 Kommunalavdeling Helse og omsorg Periode 05/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Helse og omsorgsektoren rapporterte pr april -1,847`. For mai rapporterer kommunalavdelingen en prognose med et overforbruk på 3.922`. Hoved endringen fra sist måned knytter seg til at kommunalavdelingen i denne rapporten hensyn tar tingrettens kjennelse om at oppsagte medarbeidere har rett til å stå i stilling inntil saken er rettslig avgjort. Rådmannen understreker at prognosen fremdeles er forbundet med betydelig grad av usikkerhet. Dette vil det redegjøres spesifikt og nærmere for i verbal delen under hvert hovedpunkt. Brutto lønn: Helse og omsorgstjenestene er en personell tung sektor. En vesentlig del av sektorens netto ramme er lønnskostnader. Bruttolønn prognoseres pr med et overforbruk av kr `. Merforbruket knytter seg i det vesentlige til følgende forhold: 1) 14,9` i uteblitt effekt av oppsigelsene da oppsagte medarbeidere har stått i stilling utover oppsigelsestidspunktet. 2) 1,1` knyttet til utbetaling av lønnsoppgjør relatert til driftsåret Det er avsatt tilsvarende beløp til inndekning av kostnaden under «andre inntekter». 3) 0,2`ved institusjon og knytter seg til overtid 4) 1,8`ved omsorgsboliger og knytter seg til 0,8`fastlønn og 1,0`vikar sykdom 5) 1,4`ved samlokaliserte boliger og knytter seg til 1,1`overtid og 0,2 ekstrahjelp 6) 1,5`ved hjemmebaserte tjenester og knytter seg til 0,7`overtid, 0,4 vikar ferieavvikling, 0,2 ekstrahjelp og 0,1 avspasering 7) 0,3`ved rehab og aktivitet og knytter seg til vikar sykdom 8) 0,3`ved Koordinerende fellestjeneste som knytter seg til omsorgslønn 9) 0,3` ved rus og psykiatri og knytter seg til fastlønn som kompenseres ved bundne fond Usikre forhold knyttet til brutto lønn: Det er gjennomført en grundig analyse og gjennomgang av den enkelte enhets innleverte prognose for å kunne gjøre en vurdering av nivået sett i et årsperspektiv. I budsjettet ligger det en forutsetning av effekt av nedbemanningsprosessen på kr 16,8 mill. Side113

114 I rapporten er effekten av innsparingstiltaket redusert med kr 14,9 mill da oppsagte medarbeidere har fått stå i stilling utover oppsigelsestidspunktet. Kommunen har pr rapporteringstidspunkt ikke tatt stilling til hvorvidt kjennelsen skal ankes. Av andre forhold knyttet til brutto lønnsprognosen er det nødvendig å trekke frem den usikkerhet som alltid ligger i driftssituasjonen i en sektor som året rundt håndterer døgnbemannede helse og omsorgstjenester. Endringer i brukere og pasienters helsetilstand, nye tjenester som må iverksettes og andre uforutsette hendelser representerer en vesentlig utfordring i prognosearbeidet. Erfaringsmessig vil det i løpet av et driftsår alltid oppstå hendelser som krever ekstra ressursinnsats; enten knyttet til endringer i eksisterende pasienters bistandsbehov eller ved at nye pasienter og behov oppstår. Rådmannen vil ha et meget sterkt fokus på kostnadskontroll ved tildeling av nye tjenester, men understreker samtidig at hensynet til faglig forsvarlighet og brukeres rettskrav i noen tilfeller gjør det vanskelig å komme utenom at tjenester må vurderes selv man ikke på iverksettelsestidspunktet har budsjettmessig inndekning. Refusjoner: Kommunalavdelingen prognoserer en merinntekt knyttet til sykepengerefusjon på kr 148`. Det vises til at sykefraværsrapporten i januar - mars måned viser et høyere fravær enn for tilsvarende periode i Refusjonsnivået fra NAV i årets tre første måneder gir grunn til å øke refusjonsanslaget noe. Dette vil imidlertid monitorers fortløpende og justeringer vil måtte forventes. Netto lønn: Netto lønn prognoseres med et avvik på kr 21,6 mill. Andre utgifter: Det prognoseres et merforbruk på kr ` Årsaken til økningen skyldes i det vesentligste følgende forhold: 1) 6.5` overføringer fra fond innenfor flere områder. Dette er utgifter som knytter seg til iverksettelse og oppfølging av prosjekter som kommunen har fått ulike tilskudd til fra direktorat, fylkesmann, husbanken osv. Utgiften er ikke budsjettert og representerer i prognosen dermed en mer-utgift, men har en tilvarende motpost under «andre inntekter». 2) 1.5` i kommunalt boligtilskudd for leiligheter på Brygga 3) 2,5` i økte utgifter utover budsjett relatert til en enkeltbruker. Denne har en tilsvarende motpost under «andre inntekter». 4) 0,7` økning da utskrivningsklare pasienter blir værende på sykehus lengre. 5) 0,3` mer i boligtilskudd fra Husbanken Usikre forhold: Rådmannen finner grunn til å understreke en betydelig usikkerhet knyttet til prognosen for andre utgifter. Dette særlig knyttet opp mot at kommunens kostnader for avlastning til funksjonshemmede belastes på dette ansvaret. Som det er redegjort for under brutto lønn, er det slik at endringer i brukere og pasienters helsetilstand, nye tjenester som må iverksettes og andre uforutsette hendelser representerer en vesentlig utfordring i prognosearbeidet. Side114

115 Andre inntekter: Inntektene viser en merinntekt utover budsjett med kr `. Dette skyldes i det vesentligste følgende forhold: 1) 6.5` fondsavsetninger innenfor flere områder j.fr ovennevnte tilsvarende utgift. 2) 1,0` i økt inntekt fra staten relatert til et statsfinansiert spesialtiltak rundt en enkeltbruker 3) 1.1` avsatt til lønnsoppgjør etter brudd Motposten/utgiften er belastet brutto lønn j.fr ovennevnte redegjørelse. 4) 0,9` merinntekt leieinntekter ved Karrestad og Brygga omsorgsboliger 5) 18,4`økt inntektsanslag knyttet til refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester. 6) 0,3` økte inntekter fra Husbanken Usikre forhold / nærmere kommentar: Ansatte som nå står i stilling utfører i noen grad arbeid mot tjenesteområder som er delvis refusjonsberettiget. En slik innretning vil forsøkes utøkt. Denne prioriteringen/ innretning gjør at enkelte brukere får en midlertidig økt tjeneste sett opp i mot vedtatt bemanningsplan. Grunnlaget for refusjonskrav for disse tjenestene vil dermed oppjusteres i forhold til prognosen i tertialrapporten. Økningen utover tertialrapporten utgjør ca. 4 mill. kr. Rådmannen vil også i 2015 fortsatt ha et sterkt fokus på inntektsoptimaliserende tiltak og tilnærminger. Det er meget viktig at kommunen aktivt jobber for å maksimere effekten av ulike statlige tilskudds og refusjonsordninger for sektoren. Positive endringer vil forløpende rapporteres i tråd med de ulike tidsfristene for innsending av grunnlagsmateriale til Helsedirektoratet. På rapporteringstidspunktet har rådmannen, b.la på bakgrunn av ovennevnte, valgt å øke inntektsanslaget for refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester med kr 18,4 mill utover budsjett. Det understrekes at denne forventede økningen er heftet med usikkerhet. Grunnlagsmaterialet for driftsåret 2015 er på rapporteringstidspunktet revisjonsgodkjent og oversendt Helsedirektoratet. Direktoratet står imidlertid fritt til å gjøre sine selvstendige vurderinger før utbetaling foretas, og inntektsanslaget kan derfor ikke anses som en sikker inntekt. Kommunen vil få klarhet i dette spørsmålet juni Tiltak for å dekke inn avvik: Som redegjort for ovenfor, vil man måtte påregne endringer i prognosen itråd med at nedbemanningsprosessen og de ulike faser denne inneholder kommer til avklaring. I tillegg vil man fortløpende monitorere det generelle driftsnivået opp mot avsatt budsjett og rapportere endringer og tiltak fortløpende. Kommunalavdelingen har intensivert arbeidet med å ikke besette ledige vikariater så langt dette overhodet er mulig uten å sette henynet til brukere og pasienters liv og helse i spill. Ethvert vikariat som holdes ubesatt, representerer et konkret innsparingtiltak. Videre vil kommunalavdelingen intensivere fokuset på inntektsoptimaliserende tiltak. Kommunalavdelingen utreder nå ulike tiltak for å redusere ytterligere i driften. Dette er et meget krevende arbeid. Flere av de reduksjoner og kutt som nå vurderes er av en slik karakter at de krever politiske vedtak før gjennomføring. Felles for alle tiltakene i driftsenhetene er at de berører driften på en slik måte at hensynet til faglig forsvarlig drift, og i noen tilfeller, hensynet til liv og helse, må vurderes særskilt og ekstra grundig. Driften er på et så vidt lavt nivå at ytterligere reduksjoner og kutt er meget krevende. Side115

116 Kvalitetssikringen av kommunalavdelingenes og stabsfunksjonenes arbeid pågår. Rådmannen vil til Kommunestyret 26. juni legge frem en konkret beskrivelse av det enkelte tiltak. Rådmannen velger allikevel i det nedenstående å orientere Formannskapet om de tiltak det nå konkret jobbes med, men understreker at tiltakene ikke er ferdig vurdert, drøftet eller besluttet. Endringer og korrigeringer vil måtte påregnes: Tiltak Årseffekt Råd.fullmakt Fra -Kutt, reduksjon og endring av tilbud til enkeltbrukere: ,- ja aug -Omdisponering av personellressurser tilknyttet enkeltbrukere: ,- ja sept -Omgjøre «korttidsplasser» i omsorgsbolig til utleieenheter: ,- ja okt -Økt tilkoblingsavg trygghetsalarmer med 50,- pr mnd: ,- Nei sept -Avvikle psykiatrisk dagsenter ,- Nei okt -Generelt kutt i Enhet basistjenester ,- ja juli -Bruk av dobbeltrom ikke klar for tallfesting Side116

117 Teknisk 'Periode 05/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Budsjettet til teknisk sektor er noe økt i forhold til fjorårets budsjett. Rammen for 2015 tilsvarer i hovedsak resultatet for sektoren i Dette medfører en fortsatt stram linje for alle driftsområder. Sektoren kan ved utgangen av mai rapportere om en prognose som tilsier et merforbruk på ca ,- for Dette er et resultat som er ca ,- svakere enn ved forrige rapportering. Brutto lønn: Bruttolønn i balanse pr mai Sektoren er i 2015 fortsatt avhengig av en meget nøktern bemanning i flere avdelinger. Prognosen har i seg at en prosjektleder i eiendom jobber i redusert stilling fra sommeren. Videre vurderes det fortløpende bruken av mannskap på VA- området og på vei. Oppgavene på vei og park er mange på denne tiden av året og vi er ikke bemannet for å møte disse oppgavene med ansatte som isolert sett er permanent knyttet til området. Vi er derfor avhengig av å «flytte» mannskap fra VA-området til vei i perioder. Lønnskostnaden dekkes da på vei og park og det føres et nøye timeregnskap på dette. Mannskap flyttes da fra prosjekter som kan stoppes i en periode for å igangsettes når «trykket» på vei og park er redusert. Refusjoner: Foreløpig et prognoseavvik på ca ,- grunnet sykdom i sektoren. Refusjoner føres som inntekt. Sektoren har som mål å redusere sykefraværet ytterligere. Nivået på refusjon sykefravær er redusert med ca ,- siden forrige rapportering. Sykefraværet i teknisk sektor for 1. kvartal lå på 5,3 %. I første kvartal lå fraværet på 1-16 dager på 2,1 %. Fravær dager og over 40 dager lå på totalt 3,2 %. Nye tall for mai tilsier en reduksjon i sykefravær over 40 dager på 0,8 %. I samme periode er sykefravær dager økt med ca. 2 %. Foreløpig tall for mai tilsier derfor et sykefravær på ca. 7 %. Netto lønn: Nettolønnsprognose tilsvarende et mindreforbruk på ca ,- pr. mai. Viser til kommentarer over. Side117

118 Andre utgifter: Prognose pr mai tilsvarer et merforbruk i andre utgifter på tilsvarende ca. 1,7 mkr og er en forbedring tilsvarende ,- siden forrige rapportering. Prognosen for året er et resultat av et estimert merforbruk i driftsutgifter på områdene Miljø- og landbruk, Forvaltning vei og Forvaltning park. Endringen skyldes også at det siden forrige rapport, hvor det ble rapportert om et mindreforbruk på arten andre utgifter ved Rokke tilsvarende ,-, nå rapporteres om et utgiftsnivå i henhold til budsjett. Dette alene medfører en negativ endring på ,-. Parkeringskontoret driver meget kostnadseffektivt og har et lite positivt avvik hver mnd i arten «andre utgifter». Det er lagt inn en beskjeden økning på veivedlikehold for 2015 og pr i dag har Halden kommune et etterslep på veivedlikehold på ca. 35 mkr i henhold til RoSy-rapport for Asfalteringsprogrammet for 2015 på ca. 4 mkr vil tilnærmingsvis utsette ytterligere økonomisk etterslep frem til Asfalteringsprogrammet med prioriterte gater og veier ble behandlet i HTPLM i februar. Arbeidet er igangsatt og skal være ferdig ved utgangen av juli. Sektoren opplever stadige forespørsler, ønsker og krav vedr veier og gater. Dette gjelder både fartsdempende tiltak, hull-lapping og andre vedlikeholdsoppgaver. Dette er det utfordrende å møte som en følge av en anstrengt økonomisk situasjon. Som en følge av en anstrengt økonomi er også risiko for at prognosen ikke holder. Dette som en følge av at sektoren ikke har buffere i forhold til spesielle hendelser som kan oppstå. Andre inntekter: Prognosen pr mai tilsier et positivt avvik i inntekter tilsvarende ca ,- mkr. Det positive avviket er fortsatt i hovedsak knyttet til inntektsprognosen på parkering, planavdelingen og geodata. Som nevnt i rapporter gjennom 2014 og tidligere i 2015 var det en utfordring knyttet til husleiekostnader. Sektoren har nå ansvar for alle husleiekostnader og utgiftene legges inn i budsjett. Dette har vært et mer krevende arbeid enn forutsatt, men det ser nå ut til at vi har bedre oversikt. Eiendom har mistet interne husleieinntekter på tilsvarende for St. Joseph, Rockehuset og Biblioteket. På en annen side er midler tilsvarende ca. 2.0 mkr i husleierefusjoner nå overført eiendom som den faktiske betaler. Sum område: Negativt avvik i størrelsesorden ca ,- Side118

119 VAR 'Periode 05/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Totalt mindreforbruk på ca Sammensatt av merforbruk på 1,4 mkr på avløp, mindreforbruk på 1,5 mkr på vann og mindreforbruk på ca på renovasjon.. På området vann er det siden forrige rapportering ompostert noen kostnader som tilhører investeringsområdet samt at posten for vedlikehold er redusert. Samlet er det stor aktivitet på både vann og avløp nå det gjelder drift. Aktiviteten og fremdriften innen investeringsområdene vil ha stor påvirkning på kapitalkostnadene for i år, avhengig av hvor store verdier som aktiveres. Renteutviklingen påvirker også området Grunnet stor aktivitet er lønnsprognosene oppjustert med ca. 1,6 mkr. Samtidig er enkelte andre poster noe redusert. Renovasjon har pr mai et mindreforbruk på ca 0,5 mkr, en endring i prognosen fra forrige rapportering på ,-. Dette er i hovedsak knyttet til driftsavtaler-private hvor prognosen er endret og rettet siden sist måned, samt kostnader knyttet til overtid i forbindelse med våraksjon på Rokke avfallsplass hvor innbyggerne fikk mulighet til å levere husholdningsavfall på ettermiddager og kveld. På renovasjonsområdet er overføringen til Rokke i tråd med tidligere rapporter satt til 4,6 mkr for Dette er selvkost for det arbeidet som utføres på Rokke for renovasjonsordningen. For 2014 lå denne i budsjett med en overføring på 7,5 mkr med de følger dette fikk for det økonomiske resultatet på Rokke. For 2015 er nå budsjett og selvkost balansert. Side119

120 Vedlegg økonomirapport Regnskap pr. Budsjett Prognose Avvik Enhet mai pr. mai Fellesinntekter NAV Rådmannen IT Fellesfunksjoner Kommunalsjef personal, økonomi og IT Økonomi & plan Personal & Organisasjon Sum Sentral/ Felles Kultur & Idrett Sum Kultur & idrett Teknisk Forvaltning Miljø og Landbruk Plan Brann Rokke avfallsanlegg Teknisk Drift Kommunalsjef Teknisk Sum Teknisk Felles grunnskoletjenester Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Idd skole Risum skole Rødsberg skole Strupe skole Halden kompetansesenter PPT Barnehagene felles/private Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Tistedal barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Familiens hus Sum Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Sykehjem Hjemmebaserte tjenester Basistjenester Koordinerende fellestjenester Sum Helse og omsorg T O T A L T Vann Avløp Renovasjon Havn VAR og Havn Side120

121 KONFIDENSIELT nordeamarketsriskadviso rynordeamarketsriskadvi sorynordeamarketsriskad visorynordeamarketsrisk dvisorynordeamarketsri ris Halden kommune Gjeldsporteføljerapport juni 2015 Side121

122 Andel renteforfall (%) Oppsummering Makro og rente Anbefalinger Veksten i eurosonen har tatt seg opp godt hjulpet av lavere oljepris, svakere euro og bedring i finansmarkedene. Veksten er imidlertid forsiktig og det er lenge til det blir snakk om presstendenser. Sentralbanken vil derfor fullføre sitt program for kjøp av statsobligasjoner og det er lenge til det blir snakk om noen renteøkning. Europeiske renter har korrigert kraftig opp og brutt den fallende trenden fra i fjor. Også norske renter har steget, både som følge av korreksjonen internasjonalt og reduserte forventninger til rentekutt fra Norges Bank. I den korte delen av kurven ser vi lite potensiale for videre oppgang. De lange forwardrentene er derimot fortsatt på lave nivåer og har større potensiale for videre oppgang. Denne rapporten gir en oppdatert analyse (03/06/2015) av kommunens nåværende gjeldsportefølje og ser den opp mot gjeldende finansreglement og utviklingen i rentemarkedet. Halden kommune har en total gjeld på 1693 millioner kroner. Sikringsgraden er på 50 % og gjennomsnittlig rentebindingstid ligger på 3,30 år. Vi anbefaler å redusere/forlenge løpetiden på to eksisterende sikringer for å redusere sikringsgraden i det korte bildet, samt øke gjennomsnittlige rentebindingstid på porteføljen Forfallstruktur rentebinding (vektet gjennomsnitt) 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y > 10Y Gjeldsporteføljen 1693 mnok Gjennomsnittlig rente 3,43 % Gjennomsnittlig rentebindingstid 3,30 år Andel fastrente 50 % 1 Side122

123 Norske renter Lange europeiske renter har brutt den fallende trenden og korrigert kraftig opp Norske renter har steget langs hele kurven, som følge av både internasjonale og hjemlige forhold Navigatøren, 27. mai 2015 Internasjonal renteoppgang Internasjonalt har vi sett en kraftig korreksjon opp i lange renter. Bevegelsen startet først og fremst i eurosonen, hvor 10års swaprente er opp 40bp siden forrige Navigatør. Figur 1: Global oppgang i lange renter Det er vanskelig å forklare såpass hurtige bevegelser ut ifra fundamentale forhold. En kombinasjon av stop-losser, posisjonering, en korreksjon av ekstreme nivåer i midten av april og stigende inflasjonsforventninger er trolig noe av det som ligger bak. Rentefallet frem til korreksjonen var drevet av tro på at ECBs QE-program skulle drive rentene ytterligere ned og holde volatiliteten lav. I markedet var det snakk om at det ikke fantes tilstrekkelig med tyske obligasjoner for ECB å kjøpe. Det var også her renten falt spesielt mye. Å kjøpe tyske statsobligasjoner ble nesten betraktet som "penger på gata". Dette bidro til å presse renten ned til ekstremt lave nivåer. Etter hvert som rentene falt ble risikojustert avkastning (forholdet mellom potensiell positiv og negativ avkastning) stadig dårligere. Denne bevegelsen, med stadig dårligere risikojustert avkastning pågikk lenge, men da det først snudde var det mange som skulle selge obligasjoner samtidig. Det gjorde at korreksjonen ble rask og kraftig. Målet med ECBs QE-program er å løfte inflasjonsforventningene, og mye kan tyde på at de til en viss grad er i ferd med og lykkes med det. Siden QE-programmet ble annonsert i januar har inflasjonsforventningene steget. Dette kan i seg selv ha vært et bidrag til korreksjonen i rentemarkedet. Norske korte renter Norske renter har steget langs hele kurven siden forrige Navigatør. Renteoppgangen kan tilskrives både korreksjonen internasjonalt, men også hjemlige forhold. FRA-strippen har flyttet opp med mellom 15-20bp. Bunnen i strippen ligger på 1,14 % slik at det prises inn omkring 1 ½ rentekutt fra Norges Bank på det meste. Norges Bank holdt renten uendret på rentemøtet i mai, men signaliserer at renten vil kuttes på rentemøtet i juni. Vi tolker Norges Bank dit hen at vi må få relativt store overraskelser for at renten ikke kuttes i juni. Det betyr at markedet priser kun ½ rentekutt utover det som med høy sannsynlighet kommer. Vi mener at dette er lite. 2 Side123

124 Norske renter Potensialet for videre oppgang i korte renter er uttømt lange forwardrenter har fortsatt potensiale for å stige betydelig Navigatøren, 27. mai 2015 Risikoen for norsk økonomi er at nedturen i oljesektoren gir betydelig lavere vekst og høyere arbeidsledighet. Samtidig venter vi at inflasjonen vil falle betraktelig under Norges Banks mål, noe som kan utløse rentekutt i høst og i Slik markedet er priset i dag tas det ikke tilstrekkelig høyde for denne risikoen. Vi ser derfor lite potensiale for videre oppgang i de korte rentene. Norske lange renter Siden forrige Navigatør har de norske rentene steget langs hele kurven. Den største bevegelsen finner vi i de lange rentene. 2års swap er opp 17bp, 5års swap er opp 26bp og 10års swap er opp 35bp. Presset opp på de lange rentene skyldes både korreksjonen internasjonalt og hjemlige forhold. Når det gjelder sistnevnte er det relatert til et noe spesielt flowbilde som følge av høy etterspørsel etter fastrente på boliglån. Dette har også bidratt til renteoppgangen i de korte rentene. Bankene har opplevd stor etterspørsel på fastrentelån fra boliglånskunder den siste tiden. Vi mistenker at det er særlig fastrentene ut til 5 år som har vært populære. Det kommer av at fastrentene generelt er lave, men spesielt fordi fastrentene ut til 5 år har gitt boliglånskundene en umiddelbar positiv likviditetseffekt, siden fastrenten ut til 5 år har vært lavere enn flytende boliglånsrente. Bankene matcher fastrenten på utlånssiden i swapmarkedet, og det har bidratt til presset opp på norske swaprenter den siste tiden, særlig i 5års segmentet. Etter korreksjonen opp i swaprentene har bankene justert opp sine fastrenter på boliglån. Likviditetseffekten sammenlignet med flytende rente er derfor mindre. Rentekutt fra Norges Bank i juni vil trolig trekke ned flytende rente på boliglån, slik at likviditetseffekten blir enda mindre. Etter hvert venter vi derfor at bankenes behov for å sikre seg i swapmarkedet vil avta, og at presset opp på swaprentene som følge av dette vil dempes. Figur 2: Swaprentene ikke lengre lavere enn flytende rente 3 Side124

125 Rente (%) Millioner Andel renteforfall (%) Nåværende situasjon - Renter Nøkkeltall Status Forrige Rapport Analysedato 03/06/ /12/2014 Lånevolum 1,693,000,000 1,694,500,000 Gjennomsnittlig rente (%) Gjennomsnittlig rentebindingstid (år) Forventet rentekostnad kommende år 58,400,000 59,700,000 Andel fastrente 50% 59% Kortsiktig rentefølsomhet (100bp skift) 4,400,000 3,600,000 Forventet snittrente kommende år (%) Kommentar Halden kommunes gjeldsportefølje er på totalt 1693 millioner kroner og har en sikringsgrad på 50 %. Porteføljen har en snittrente på 3,43 % og en gjennomsnittlig rentebindingstid på 3,30 år Forfallsstruktur rentebinding (vektet gjennomsnitt) 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y > 10Y Status Forrige rapport Denne figuren viser når rentebindingene forfaller. Den første stolpen viser andel lån som regnes som flytende, dvs. har rentebinding kortere enn ett år. Lav sikringsgrad innebærer større renterisiko og usikkerhet knyttet til fremtidige rentekostnader. God spredning i renteforfallene bidrar til å redusere renterisikoen Langsiktig rentekostnadsprognose år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Prognose +50bp skift +100bp skift Rentekostnadsprognosen bygger på antagelser om at nåværende låneportefølje opprettholdes, der lån med fast rente refinansieres til flytende rente +40 bp ved forfall. Potensielle nye lån er ikke tatt med i betraktningen. Ved en umiddelbar renteøkning på 100 bp vil rentekostnadene øke med ca. 4,4 millioner kroner Lån og/eller rentebytteavtaler i forhold til rentekurven Swapkurven Forventet 3M Nibor Betaler Mottar Portefølje før forslag Forrige Rapport Grafen sammenligner kommunens gjeldsportefølje med dagens forventede renteutvikling de neste ti år. De blå punktene illustrerer swapper/fastrente avtaler og tilhørende rente (vertikal akse) og bindingstid (horisontal akse). Dagens portefølje har gjennomsnittsrente på 3,43 % og gjennomsnittlig rentebindingstid på 3,30 år. 4 Side125

126 Millioner Andel fastrente Nåværende situasjon - Gjeld 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Fordeling fast og flytende rente 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Grafen viser utvikling i fordelingen mellom fast og flytende gjeld. Fast Flytende Andel fast (høyre akse) Lånegjeld fordelt på ulike utstedere 9% 7% 6% 54% 24% Husbanken KLP Sertifikat Kommunalbanken Kommunekreditt Kakediagrammet gir en oversikt over hvor mye gjeld kommunen har fordelt på ulike utstedere. Majoriteten av kommunens gjeldsportefølje består av lån i Kommunalbanken (54 %) og sertifikater (24 %). En god spredning av finansiering på flere motparter/investorer er med på å redusere refinansieringsrisikoen og kredittpåslaget. 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Enkeltlån som andel av total gjeld MNOK MNOK MNOK Sertifikat 262mNOK KBN KLP Lån 9613 Diagrammet viser hvor mye de tre største enkeltlånene utgjør som andel av totalgjeld. Andel av totalgjeld 5 Side126

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Fra 1. juli 2015 kan flere byggetiltak settes igang uten søknad. Vi gir deg oversikten her. Foto: Colourbox Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak

Detaljer

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Fra 1. juli 2015 kan flere byggetiltak settes i gang uten søknad. Vi gir deg oversikten her. Utdrag fra Dibk (direktoratet for byggkvalitet) informasjonsside.

Detaljer

PUBLIKUMSVEILEDNING OM ENDRINGER I PLAN-OG BYGNINGSLOVEN FRA 1. JULI

PUBLIKUMSVEILEDNING OM ENDRINGER I PLAN-OG BYGNINGSLOVEN FRA 1. JULI PUBLIKUMSVEILEDNING OM ENDRINGER I PLAN-OG BYGNINGSLOVEN FRA 1. JULI Fra 1. juli 2015 trer det i kraft en del endringer i plan- og bygningsloven som gjør at mange tiltak blir unntatt søknadsplikt. Kvænangen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

FORNYE FORENKLE FORBEDRE

FORNYE FORENKLE FORBEDRE FORNYE FORENKLE FORBEDRE Nye fritak fra søknadsplikt Når slipper du å søke? Fra 1. juli 2015 trer det i kraft en rekke endringer i plan og bygningsloven med forskrifter. Endringene innebærer en forenkling

Detaljer

Byggeplaner. hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Informasjon til tiltakshaver og søker Byggeplaner

Byggeplaner. hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Informasjon til tiltakshaver og søker Byggeplaner Byggeplaner hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Når du skal bygge noe kan det være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-2 eller det kan være unntatt søknadsplikt

Detaljer

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE?

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE? Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m 2? Eller bygge et tilbygg på maksimalt 15m 2? I byggesaksforskriftens (SAK10) 4-1 er disse tiltakene (tiltak = det

Detaljer

SELVBYGGER - HVA ER UNNTATT OG HVA MÅ DU SØKE OM?

SELVBYGGER - HVA ER UNNTATT OG HVA MÅ DU SØKE OM? Søknaden sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Må alt dette søkes om? Når du skal bygge noe kan det være søknadspliktig etter plan og bygningsloven (pbl)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapet Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: B49 2013/6418-74 13.04.2015 Jane Short Aurlien Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 28.04.2015

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/881-8 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Mindre endring av kommuneplanens arealdel 2013-2024 Garasje- og uthusstørrelse Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Nye byggeregler fra 1. juli 2015 Tommy Haugan, Juridisk rådgiver

Nye byggeregler fra 1. juli 2015 Tommy Haugan, Juridisk rådgiver Nye byggeregler fra 1. juli 2015 Tommy Haugan, Juridisk rådgiver Aktuelle tema Begreper i byggesaken Systemet med søknadsplikt og unntak fra søknadsplikt Hva som omfattes av unntakene Tiltak unntatt søknadsplikt

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

Forskriftsspeil endringer i byggesaksforskriften (SAK10)

Forskriftsspeil endringer i byggesaksforskriften (SAK10) Forskriftsspeil endringer i byggesaksforskriften (SAK10) Paragraf SAK10 før 1. juli 2015 SAK10 fra 1. juli 2015 3-1 kolon Bokstav e 3-2 Andre første kolon 4-1 bokstav a Som mindre tiltak etter plan- og

Detaljer

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå:

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett ( 20-4) Side 1 av 11 Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Tiltak utan ansvarsrett Utdrag frå: og Forskrift om byggesak (byggesaksforskrifta) (SAK) 26.03.2010

Detaljer

Hva kan bygges uten søknad fra 1. juli 2015?

Hva kan bygges uten søknad fra 1. juli 2015? Endringer i byggesaksforskriften Hva kan bygges uten søknad fra 1. juli 2015? Kjetil Pedersen, rådgiver byggesaksavdelingen Overordnede mål med lovendring Regjeringen vil at bygging skal skje Enklere Billigere

Detaljer

FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER 30.04.15

FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER 30.04.15 FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER Overordnede mål Regjeringen vil at bygging skal skje Enklere Billigere Raskere Flere tiltak unntas søknad, men bygging skjer på eget ansvar Plan- og bygningslovens status

Detaljer

Bygg utan å søkja. Her finn du meir informasjon: Kontakt oss. Dette må du undersøkja!

Bygg utan å søkja. Her finn du meir informasjon: Kontakt oss. Dette må du undersøkja! Her finn du meir informasjon: Fjell kommune: På kommunen sine nettsider finn du relevante søknadsskjema, informasjon om arealplanar og karttenester osb. Reguleringsplanar og arealplanar finn du på kommunen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen Aremark kommune Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen 1 Fellesbestemmelser Utarbeidet av: Natur, Utvikling & Design Revidert: 14.07.2014 Vedtatt 11.09.2014. 1.1 Gyldighet Plankart

Detaljer

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2017 Tid: 09:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 1 FORMÅL Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Nye byggeregler fra 1. juli Enhetsleder Areal Heidi Skaug,

Nye byggeregler fra 1. juli Enhetsleder Areal Heidi Skaug, Nye byggeregler fra 1. juli 2015 Enhetsleder Areal Heidi Skaug, 24.06.2015 Aktuelle tema - Begreper i byggesaken -Systemet med søknadsplikt og unntak fra søknadsplikt -Hva som omfattes av unntakene -Tiltak

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Planbestemmelser SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl.

Planbestemmelser SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl. Planbestemmelser 5041 - SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl. Arkivsak: 11/2156 Arkivkode: PLANR 5041 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SNIKVEGEN 85 gnr. 123/8 mfl. Godkjent i Karmøy kommunestyre 11.12.2014. Disse

Detaljer

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel Planlegging i strandsonen Spesialrådgiver Tom Hoel Aktuelle lovbestemmelser Plan- og bygningsloven: 1-8 Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen, åttende ledd 11-7

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I LØRENSKOG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I LØRENSKOG KOMMUNE 2017 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I LØRENSKOG KOMMUNE KAP 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER BETALINGSPLIKT Den som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyret faktureres

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Sakstyper. Sakstyper. Hovedpunkter i innlegget. Søknad, melding, unntak, forhåndskonferanse og tidsfrister. Elisabeth Kynbråten NKF byggesak

Sakstyper. Sakstyper. Hovedpunkter i innlegget. Søknad, melding, unntak, forhåndskonferanse og tidsfrister. Elisabeth Kynbråten NKF byggesak Sakstyper Søknad, melding, unntak, forhåndskonferanse og tidsfrister Elisabeth Kynbråten NKF byggesak Tre hovedtyper: Unntak Meldepliktige tiltak Søknadspliktige tiltak Sakstyper Hovedpunkter i innlegget

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/2004-0 Arkiv: 4/189 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 20.03.2013 Klage: Hytte: Utestue Sted: Fie gnr. 4 bnr. 189 Søker: Ingeniørtjenester AS Tiltakshaver:

Detaljer

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 1 Alminnelige bestemmelser a) Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger faktureres ved mottatt komplett planforslag/utredning.

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Søgne kommune Arkiv: 73/56 Saksmappe: 2016/1276-23258/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Utv.saksnr

Detaljer

Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo. Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse. Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17

Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo. Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse. Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17 Arkivsaksnr.: 14/881-1 Arkivnr.: Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17 Rådmannens innstilling: Side

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L13 2016/3386-13 21.09.2016 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

VEILEDNING FOR UNNTAK FRA SAKSBEHANDLING FOR

VEILEDNING FOR UNNTAK FRA SAKSBEHANDLING FOR ILDIG FR A FRA AHADLIG FR IDR ILA Flere småtiltak kan utføres uten søknad og tillatelse. Følgende generelle forbehold gjelder: - iltak som strider med plan- og bygningsloven, vedtekter, forskrift, reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen Hemnes kommune Planbestemmelser Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jfr. 3, 1. ledd: Ingen må uten at det er lovlig

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser Innhold Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser... 2 Pkt 1.2 om adkomstforhold... 2 Pkt 1.6 om lekearealer

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Administrasjonens forslag til endringer er markert med rødt DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Garasje og bod Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planutvalg og bygningsråd Formannskapet Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Planutvalg og bygningsråd Formannskapet Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksnummer (ESA): 16/4353 Organ Møtedato Planutvalg og bygningsråd 28.11.2017 Formannskapet 07.12.2017 Kommunestyret 14.12.2017 Endring av enkelte planbestemmelser i kommuneplanens arealdel

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/194 Arkivsaksnr: 2015/1121-6 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/194 - Gamle Kongeveg 2A, 7503 Stjørdal - dispensasjon

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER 2013

GENERELLE BESTEMMELSER 2013 GENERELLE BESTEMMELSER 2013 A.1 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Planbestemmelser 5019 Ytre Røyksund

Planbestemmelser 5019 Ytre Røyksund Planbestemmelser 5019 Ytre Røyksund Arkivsak: 09/2125 Arkivkode: PLANR 5019 Sakstittel: PLAN 5019 - REGULERINGSPLAN FOR YTRE RØYKSUND (RAMSVIK)- GNR/BNR 120/123 Godkjent i Karmøy kommunestyre 13.06.13

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannsskapsalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 17:00 18:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/1863-8 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 26/17 15.03.2017 Formannskapet 45/17 16.03.2017 Komite

Detaljer

Ny# i Plan- og bygningsloven byggesaksdelen. ROSE BYRKJELAND 03.02.2015, Tromsø seminaret

Ny# i Plan- og bygningsloven byggesaksdelen. ROSE BYRKJELAND 03.02.2015, Tromsø seminaret Ny# i Plan- og bygningsloven byggesaksdelen ROSE BYRKJELAND 03.02.2015, Tromsø seminaret Visjon 2 Endringer 1. Endringer i TEK10 fra 01.01.2015 2. Endringer i SAK10 fra 01.07.2015 3. Lokal godkjenning

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 2. gangs behandling. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.

Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 2. gangs behandling. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G-0679 2012/6104-26 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/47 20.08.2013

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Olav Stamnes Dalefjerdingen 610 Deres ref.: Vår ref.: 2016/391/ELISOR Arkivkode: 68/9 Dato: 09.06.2016 Delegert behandling av sak D 145/16

Detaljer

Arendal bystyre støtter rådmannens bemerkninger til forslag om endring av byggesaksforskriften.

Arendal bystyre støtter rådmannens bemerkninger til forslag om endring av byggesaksforskriften. ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Frank Olav Gauslå, tlf 37013738 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 179/14 Kommuneplanutvalget 22.10.2014 144/14 Bystyret 30.10.2014 Høring av

Detaljer

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål:

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål: Detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan ID 201108 Revidert: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 og 11.10.17. Endret i tråd med kommunestyrets vedtak. Vedtatt i kommunestyret: 26.10.17. 1. Generelle

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

Søkerkurs for tiltakshaver. Tirsdag 9.4.2013

Søkerkurs for tiltakshaver. Tirsdag 9.4.2013 Søkerkurs for tiltakshaver Tirsdag 9.4.2013 Går du med byggeplaner? Vi inviterer til søker kurs på brannstasjonen i Røyken 9. og 23. april fra kl 17.00 til 19.30 for deg som skal søke kommunen om tillatelse

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål:

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål: Detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan nr. 201108 Dato: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 Vedtatt: 1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Saksbehandlingsforskrift

Saksbehandlingsforskrift Saksbehandlingsforskrift 1 Innledende bestemmelser 2 Unntatt fra byggesak 3 Meldepliktige tiltak 4 Søknadspliktige tiltak 5 Naboer og fagmyndigheter 6 Opplysninger til kommunen 7 Kommunens saksbehandling

Detaljer

Planbestemmelser 2089 REGULERINGSPLAN FOR STIVLEVÅGEN, MANNES - 11/387 M.Fl.

Planbestemmelser 2089 REGULERINGSPLAN FOR STIVLEVÅGEN, MANNES - 11/387 M.Fl. Planbestemmelser 2089 REGULERINGSPLAN FOR STIVLEVÅGEN, MANNES - 11/387 M.Fl. Arkivsak: 15/3655 Arkivkode: PLANR 2089 Sakstittel: PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 M.FL.

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 08.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

GBNR 20/361, FRITIDSBOLIG OG 4 RORBUER - BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON

GBNR 20/361, FRITIDSBOLIG OG 4 RORBUER - BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON GBNR 20/361, 371-1 FRITIDSBOLIG OG 4 RORBUER - BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON Sakstittel: Gbnr 20/361 - Fritidsbolig Tiltakshaver: Hauglandsøy Fritid AS Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Flakstad kommune. Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra Vedtatt i KS sak 43/16

Flakstad kommune. Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra Vedtatt i KS sak 43/16 Flakstad kommune Dato: Vår ref: Arkivkode: 11.10.2016 16/3217 Saksbehandler: Flakstad kommune Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra 01.06.2016. Vedtatt i KS sak 43/16-1 - 1. Tiltak som krever søknad om tillatelse

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Planbestemmelser. v/rune Fredriksen

Planbestemmelser. v/rune Fredriksen Planbestemmelser v/rune Fredriksen Dette vil jeg ta opp Litt generelt om planbestemmelser Bestemmelse eller retningslinje Hva man IKKE kan gi bestemmelser om Hvordan bestemmelsene bør utformes erfaringer

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Planbestemmelser KVALAVÅG HAVN, GNR. 75/5. Arkivsak: 10/2837 Arkivkode: PLANR 4032 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVALAVÅG HAVN - GNR.

Planbestemmelser KVALAVÅG HAVN, GNR. 75/5. Arkivsak: 10/2837 Arkivkode: PLANR 4032 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVALAVÅG HAVN - GNR. Planbestemmelser 4032 - KVALAVÅG HAVN, GNR. 75/5 Arkivsak: 10/2837 Arkivkode: PLANR 4032 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVALAVÅG HAVN - GNR. 75/5 Godkjent Karmøy kommunestyre 18.09.12. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/5808-30 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/46 20.08.2013

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020 UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020 Kommunestyrets endelige vedtak 8. oktober 2008, 10. desember 2008, og 11. mars 2009. Juridiske bindende bestemmelser er uthevet med henvisning

Detaljer