ÅRSRAPPORT til Landbruks- og matdepartementet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 til Landbruks- og matdepartementet

2 1 KONTAKTPERSONER Administrerende direktør: Harald Lossius Forskningsdirektør: Nils Vagstad Forskningssjef: Olav Arne Bævre Kommunikasjonsdirektør: Ragnar Våga Pedersen Økonomidirektør: Bente Midthjell Kvalitetsdirektør: Randi Hesjedal Personaldirektør: Grete Lindseth Bioforsk Høgskoleveien 7 NO-1430 ÅS Tlf.:

3 2 INNLEDNING 3 MÅL OG RAMMER 5 Mål 5 Forskningens bidrag til at de overordnede landbruks- og matpolitiske målene nås 7 Vitenskapelig publisering 7 Rammer 8 Samarbeidsformer og samarbeidsrelasjoner 11 OMSTILLINGSDYKTIG, EFFEKTIV OG ROBUST FORVALTNING 12 Regnskap 12 Regnskapsprinsipper 27 Forenkling, effektiv ressursbruk og økt brukervennlighet 31 Bedre systemer for samfunnssikkerhet og beredskap 32 Bedre kommunikasjon med brukerne og mer åpenhet 33 Bedre og mer målrettet styring 35 Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen 36 Oppdatert kompetanse og riktig ressursbruk 36 Vurdering av sikkerhetstilstanden i forvaltningen (herunder skjermingsverdige objekter) 42 VIRKSOMHETSOMRÅDER OG RESULTAT - KUNNSKAPSUTVIKLING Effektiv og konkurransedyktig plante- og husdyrproduksjon i hele landet, inkludert økologisk Bærekraftig, langsiktig jordbruk Miljøvennlige produksjonsformer God plantehelse Trygg mat fri for rester av plantevernmiddel og andre uønskede stoffer Klima- og energiriktig landbruk Kommunikasjon og samfunnskontakt 134 VIRKSOMHETSOMRÅDER OG RESULTAT - HANDLINGSPLAN FOR REDUSERT RISIKO VED BRUK AV PLANTEVERNMIDLER 137 FAGSENTERSTØTTE 144 Bioforsk Nord Tjøtta 145 Bioforsk Jord og miljø Svanhovd 146 Bioforsk Vest Fureneset 147

4 3 INNLEDNING Bioforsk produserer godt innenfor sine kjerneområder. Vi opplever en stor interesse for å produsere mer mat så bærekraftig som mulig, med de klimautfordringer vi står overfor. Bioforsk har blant annet vært sentral når det gjelder muligheten for å øke norsk kornproduksjon og vi har etter hvert kommet inn med en viss tyngde på husdyrsiden. Vi har blitt en viktig leverandør av kunnskap knyttet til arealplanlegging og jordvern, og som beredskapsaktør har Bioforsk en sentral rolle knyttet til hele plantehelse-spekteret, og våre råd er avgjørende for at bl.a. mattilsynet kan fatte riktige vedtak. Bioforsk har som oppdrags- og forvaltningsstøtte-institutt blitt en viktig samfunnsaktør som i dag etterspørres langt utenfor sine kjerneområder. Dette gjelder alt fra flytting av jord i Vestby til fugleturisme i Pasvik. Det er spennende, men også krevende å ha et så stort spekter å spille på. På den internasjonale arena har organisasjonen vært aktiv både når det gjelder EU og EØS, og bilateralt med blant annet Vietnam, Bangladesh, India og Kina. Bioforsk er godt rustet til å være med å konkurrere om prosjekter i Horizon Samtidig har vi fortsatt det gode samarbeidet med regionale aktører. Nærhet til produsent og næring gir store muligheter og skaper legitimitet. Vår forskning skal være til nytte for noe eller noen: Innovasjon har blitt en viktig del av kunnskapsutviklingen. Bioforsk har tatt dette på alvor og arbeider i dag aktivt sammen med NMBU, Nofima og de fire instituttene under LMD for å utvikle et innovasjonssenter på Ås. En inkubatorsøknad er innvilget og vi samlokaliserer våre ressurser i et felles midlertidig lokale i skogfagbygget i påvente av innovasjonsbygget har vært et år med stor aktivitet knyttet til å effektuere ny strategisk plan. Styret har vedtatt en faglig plattform for organisasjonen tilpasset de utfordringer vi vil stå overfor fremover. Fra syv senter til tre divisjoner med faget i sentrum. Divisjonene skal ivareta de faglige kjerneområdene som Bioforsk bygger på. En divisjon for landbruk og matproduksjon, en divisjon for plantehelse og plantebiologi, og en divisjon for miljø og ressursforvaltning. Den nye strukturen representerer en forenkling, og en konsolidering med basis i faglige og markedsmessige kriterier. Dette er et viktig grunnlag for et mer kostnadseffektivt Bioforsk, med tydelig fokus på faglig produksjon og strategisk utvikling har vært et utfordrende år for Bioforsk knyttet til økonomi. Det har vært vanskelig å kompensere økninger på kostnadssiden med inntekter fra oppdragsmarkedet. Med en kostnadsutvikling på personalsiden på ca. 5 %, et relativt stabilt oppdragsmarked og noe nedgang i bevilgningene over statsbudsjettet, har det ikke vært mulig for Bioforsk å levere et positivt driftsresultat har derfor vært et år hvor det også har vært stor grad av fokus på hvordan redusere utgifter uten at dette skal gå utover produksjonen. Vi har lagt vekt på frivillighet og smidige ordninger for å redusere personalkostnader.

5 4 På tross av et svakt økonomisk resultat, var 2013 var det året vi tok de nødvendige grep for å møte fremtidens utfordringer. Målet er et institutt med sterk faglig forankring, med nødvendige støttefunksjoner, hvor medarbeideren har mulighet til å utvikle seg og sitt fagområde. Et institutt som blir mer kostnadseffektivt. Et institutt som har mulighet til å tilpasse seg fremtidige prioriteringer og rammebetingelser. Med andre ord et dynamisk og progressivt Bioforsk på vei inn i framtiden.

6 5 MÅL OG RAMMER Bioforsk er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter som er organisert under Landbruks- og matdepartementet. Bioforsk har en faglig profil som er både sektororientert og sektorovergripende, og omfatter både næringsrettet og forvaltningsrettet forsking og utvikling (FoU). Kjernevirksomheten ligger innenfor landbruk/matproduksjon og miljø/ressursforvaltning. Bioforsk har et stort mangfold i fag og kompetanse, og med en intern organisering med definerte fagområder og faglige ansvarslinjer. Kjerneaktiviteten til Bioforsk omfatter FoU innen følgende fagområder: Arktisk landbruk og utmark, Grovfôr og kulturlandskap, Hagebruk og grøntmiljø, Jord og miljø, Korn, poteter og grønnsaker, Plantehelse og plantevern og Økologisk mat og landbruk. Mål Bioforsk skal være en regional, nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktig produsent av kunnskap, tjenester og løsninger gjennom forskning og utviklingsarbeid innenfor planteproduksjon, matvaresikkerhet, økologisk produksjon og jordfaglige miljøspørsmål. Bioforsk skal medvirke til mer innovasjon, bedre miljøkvalitet, bærekraftig ressursforvaltning til nytte for næringslivet, forbrukerne og samfunnet. Innenfor alle fagområdene leveres FoU-resultater til et nasjonalt og internasjonalt publikum. Bioforsk har gjennom sin desentraliserte struktur også et fokus på å løse regionale oppgaver innen næringsutvikling og forvaltning. Bioforsk vektlegger internasjonal publisering, nasjonal kunnskapsformidling og utvikling av veiledningsmateriell for ulike målgrupper. Økt internasjonalt samarbeid er en sentral strategi for å sikre høy faglig kvalitet i FoUarbeidet. Bioforsks kompetanse har en sentral plass i en nasjonal beredskapsstrategi innenfor matsikkerhet og mattrygghet. Forskningens bidrag til at de overordnede landbruks- og matpolitiske målene nås I henhold til LMDs nye målstruktur er følgende syv delmål er lagt til grunn for forskningen: Økt bærekraftig produksjon av nok og trygg mat innenfor endret klima Reduksjon i utslipp til luft og vann og et høyt opptak av CO 2 i skog og jord Økt innovasjon og konkurranseevne God kunnskapsutvikling for forvaltningen Høy kvalitet og relevans i forskningen Høy internasjonalisering av forskningen Effektiv kommunikasjon og formidling

7 6 Bioforsk er et markedsretta oppdragsinstitutt med virkefelt innen både landbruks- og matfaglige spørsmål og ulike miljøfaglige spørsmål. Det er markedet eller kunden, med sin faglige bestilling, som i hovedsak legger rammene for de konkrete faglige leveransene fra Bioforsk. Bioforsk har betydelige aktiviteter som svarer opp andre primærmål enn de som ligger nedfelt i landbruksog matpolitikken. LMD utgjør imidlertid gjennom sin bestilling over budsjettpost 51 og 52, samt indirekte også gjennom rammebevilgninger til blant annet NFR og Mattilsynet, Bioforsks største enkeltkunde. En stor del av vår forskning vil derfor være rettet inn mot de overordnede landbruks- og matpolitiske målene. Realiteten vil ofte være at mange enkeltprosjekter som har landbruk og matproduksjon som ramme i økende grad integrerer samtlige syv delmål. Løpende dialog og tydeligere prosjektorganisering bidrar til at aktivitetene på budsjettpost 51 og 52 får en forsterket fokus på mål og resultater. De to delmålene som eksplisitt adresserer faglige problemstillinger (delmål 1 og 2) er i praksis, men med unntak for det som har med skog å gjøre, rammene for en vesentlig del av aktivitetene innen disse to budsjettpostene. Forskning for å fremme verdiskaping gjennom et kostnadseffektivt og bærekraftig landbruk og landbruk under endrede klimaforhold står sentralt i virksomheten. Dette omfattes av de klassiske disipliner innen jord- og hagebruk, samt beite og husdyrbruksforskning. En viktig del av FoU- virksomheten er orientert rundt prosjekter målrettet i forhold til økt produksjon og effektivitet i primærproduksjonen, samtidig som miljøhensyn blir optimalisert for å bidra til bærekraftige produksjonssystem. Matsikkerhet, mattrygghet og matkvalitet og diversitet er sentrale FoU områder. Fokus på miljøvennlig planteproduksjon er gjennomgående. Avlingskvalitet og avlingsstabilitet med minimale tap av næringsstoff og plantevernmidler inngår som en overordnet strategi i flere FoU-prosjekter. Modellutvikling med prognoser for utvikling av planteskadegjørere i vekstsesongen medvirker til en mer optimalisert bruk av plantevernmidler. Sammen med bioteknologisk forskning relatert til friskt plantemateriale og bredt spekter av metoder innen plantevern, utgjør dette vesentlige bidrag til økt matvaretrygghet. Innen økologisk landbruk har Bioforsk en prosjektportefølje som fanger opp hele verdikjeden fra dyrkingsmetoder til markeds- og omsetningsledd. Innenfor Bioforsks miljørelaterte forskning er det betydelig aktivitet knyttet til jord-, vann- og avfallsressurser, ikke minst relatert til integrert vann- og arealressursforvaltning. Dokumentasjon av forekomst, mobilitet og biologiske effekter av ulike kjemikalier, samt tiltaksorienterte løsninger for å minimere økotoksikologiske miljøeffekter er områder med betydelig aktivitet. Klimaforskning er et eksempel på et område der Bioforsk har tverrgående kompetanse innenfor prosesser i jord og vann, planteproduksjon, økosystemendringer og forvaltningsrettede tilpasningsstrategier. Et viktig mål for Bioforsks FoU-aktivitet er å utvikle kunnskap som bidrar til bærekraftig utvikling innen landbruk og landbruksbasert matproduksjon i Norge. I praksis innebærer dette å legge grunnlaget for en mer kostnadseffektiv og miljøvennlig produksjon innenfor det tradisjonelle landbruket, utvikle nye (nisje)produkter basert på lokale spesialiteter, utvikle ny næringsaktivitet med basis i biologiske prosesser og ulike ressurser. Bioforsks innovasjonsretta FoU aktivitet har også en mer spissa teknologisk orientering, i retning av å utvikle konkrete produkter eller tjenester med et mer spesifikt kommersialiseringspotensial. Vurdert ut fra erfaringene så langt er det i Bioforsk er uutnyttet potensial i form av

8 7 kommersialiseringsmuligheter. I den sammenheng er det imidlertid viktig å bemerke at det foreligger en del formelle og praktiske begrensninger rundt Bioforsk i forhold til å kunne utløse dette potensialet. Bioforsk har i 2013 arbeidet aktivt og hatt en pådriverrolle for å utvikle innovasjonspotensialet blant aktørene i Campus Ås. Bioforsk har en tett og konstruktiv dialog med ulike forvaltningsaktører nasjonalt og regionalt. Dette innbefatter også tett samarbeid og rådgivning i forhold til myndighetene når det gjelder vurderinger og implementering av nasjonalt og internasjonalt regelverk på miljøområdet, plantehelseområdet og forhold som har med trygg mat å gjøre. Budsjettpost 51 og 52 er likevel den viktigste plattformen for at Bioforsk skal kunne yte god kunnskapsutvikling og kunnskapsstøtte for forvaltningen. Bioforsk er blitt en betydelig aktør internasjonalt, med en brei prosjektportefølje og omfattende nettverk som vil kunne være til stor nytte også for vår nasjonale og regionale rolle som kunnskapsaktør. Hovedprioriteten har vært rammeprogrammene i EU og andre ordninger på europeisk nivå, samt strategisk viktige samarbeidsland som for eksempel Kina og India. Bioforsk har en omfattende og mangslungen formidlingsaktivitet, i form av foredrag, deltagelse på markdager og demonstrasjonsaktiviteter, ulike skriftlige publikasjoner, tjenester og nyheter på internett, i tillegg til oppdragsrapporter og tradisjonell vitenskapelig publisering. Se for øvrig egen rapportering om dette. Bioforsk arrangerer også en rekke seminarer og konferanser, dels med internasjonal deltagelse og dels med nasjonal eller regional deltagelse. Som eksempler kan nevnes den årlige Bioforsk-konferansen (med rundt 500 deltagere) og Hurtigruteseminaret. Seminarer er en viktig arena for brukerkontakt, nettverksbygging og resultatformidling. Vitenskapelig publisering Fagfellevurdert vitenskapelig publisering inngår som en del av en samlet og omfattende publiserings og formidlingsaktivitet i Bioforsk. Bioforsk er et oppdragsinstitutt, og type publisering og formidling, inkludert omfang, avhenger derfor blant annet av fagfelt og markedsspesifikke forhold. Bioforsk har gjennom de senere årene iverksatt en rekke aktiviteter for å heve nivå og kvalitet på den vitenskapelige publiseringen. Dette omfatter blant annet kurs og bistand i matematisk statistikk, kurs i vitenskapelig publisering, mentorordning, språkvask og insentiv for publisering i Open Access. Målet som er satt av LMD for Bioforsk er 111 publikasjonspoeng i 2014, en økning på 50 % i forhold til gjennomsnittet i perioden Resultatene for 2013 er foreløpige, men ligger så langt på nivå med Økningen i antall publikasjoner har vært betydelig, mer enn 50 % sammenlignet med perioden , mens det for antall poeng fortsatt er et stykke fram til målet om 50 % økning. Foreløpige tall for 2013 viser 160 publikasjoner og omlag 95 poeng, Igangsatte tiltak, inkludert tydeligere budsjettmessige føringer i disponeringen av grunnbevilgningen, videreføres i 2014.

9 8 Rammer Bevilgning jfr. Prop. 1 S ( ) Kapittel og post Område Tildeling NOK (1000) 1112/51 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap /52 Støtte til fagsentrene /77.15 Utviklingstiltak - Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler Midler til kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap disponeres i tråd med de føringer som gis i tildelingsbrevet fra Landbruks- og matdepartement, og er svært viktig redskap for at Bioforsk skal utvikle kunnskap som et faglig grunnlag for virksomheten i landbruks- og matsektoren. Midlene er også avgjørende for at Bioforsk skal være i stand til å ivareta sin beredskapsmessige rolle i forhold til nasjonal matsikkerhet og mattrygghet. Kap 1112 post 51; Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap Virksomhetsområde Tildeling NOK (1000) Effektiv og konkurransedyktig plante og husdyrproduksjon i hele landet inkl. økologisk* Bærekraftig, langsiktig jordbruk Miljøvennlige produksjonsformer God plantehelse Trygg mat Klima- og energiriktig landbruk Kommunikasjon og samfunnskontakt (inkl. Bioforsk-konferansen) Vedlikehold og investering i infrastruktur innenfor virksomhetsområdene SUM (* kr. 2 mill. av kunnskapsutviklingsmidler overført som tilskudd til Senter for Husdyrforsøk ved UMB, som er rapportert brukt til å dekke senterets driftsunderskudd. Bioforsk hadde ingen aktivitet ved SHF i 2013). Støtte til fagsentrene har som formål å styrke lokal og regional næringsutvikling innen landbruk og miljø. Fagsentrene har en lokal forankring, og skal bidra med kunnskapsutvikling og kompetanseutviklende tiltak, samt samarbeide med andre FoU-miljøer i regionene. Fagsentrene får deler av sin bevilgning gjennom Fylkesmannen, og denne tildeling benyttes til å styrke og utvikle produksjonsspekteret i Bioforsk og gjøre Bioforsks kompetanse tilgjengelig i regionene.

10 9 Kap 1112 post 52; Støtte til fagsentrene LMD Fylkesmann Fagsenterstøtte Bioforsks tre fagsentra har en viktig rolle som regional aktør, spesielt på fylkesnivå. Generelt sett er allianser, partnerskap og nettverk sentrale elementer i aktivitetene som går på å utvikle Bioforsks regionale rolle. Tettere samarbeid med regionale forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner er ett element, der samarbeidet med universitetsmiljøene i Stavanger og Bodø er aktuelle eksempler. Hurtigruteseminaret i Nord, der Bioforsk spiller en hovedrolle i å koble regionale aktører innen FoU, landbruk og annen næringsvirksomhet, er et annet eksempel. Det samme gjelder nettverksarbeidet og møtearenaen knyttet til Landbruk i Barents. Midler til oppfølging av handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler ( ) er tildelt konkrete oppgaver som gjennomføres organisert i prosjekter. Kap 1150 post 77.15; Utviklingstiltak oppfølging av Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler Prosjekt - tittel Tildeling NOK (1000) 1 Hvordan utnytte hvetesorters resistens i praksis Plantevernplaner for økologisk produksjon Plantevernguiden og plantevernleksikonet Videreutvikling av varsling innen planteskadegjørere (VIPS) Integrerte tiltak betydning for sykdomsutvikling i hvete Redusert risiko for utvikling av plantevernmiddelresistens Kartlegge fordeler og ulemper ved redusert jordarbeiding Finne alternativer til kjemisk bekjemping fysiske hinder Plantevernmidlers nedbryting, utvasking og persistens under norske forhold Fremme bruken av nytteorganismer i biologisk bekjempelse av planteskadegjørere 0.9 Sum 5.6

11 10 Bevilgning gjennom Norges Forskningsråd Tildeling i NOK (1000) Grunnbevilgning Strategiske instituttprogram SUM LMD MD Grunnbevilgning benyttes i Bioforsk til kompetansehevende tiltak, publisering, formidling og nettverksbygging, samt internasjonal og regional posisjonering og samarbeid. I 2013 har det vært et fokus på strategiske instituttsatsinger som et virkemiddel for å styrke kompetanseheving innenfor områder som er grunnleggende for Bioforsks faglige plattform. Om lag halvparten av grunnbevilgningen i Bioforsk allokeres direkte til hvert av de syv organisatoriske fagområdene, som innenfor sine respektive ansvarsområder bruker midlene til fem spesifiserte formål (i tråd med føringene fra NFR). Foruten til vitenskapelig publisering og doktorgradsutdanning (se nedenfor) benyttes en betydelig del av disse midlene til faglige utviklingsaktiviteter (utredninger, analyser, enkle undersøkelser, verifisering av innovasjonsideer) som kan ha potensial i framtidig prosjektetablering. For å stimulere til faglig nytenkning og utvikling, samt nettverksbygging, er det også etablert prosedyrer hvor alle forskere i Bioforsk i åpen konkurranse - kan søke om midler til konkrete aktiviteter fra en sentral pott disponert av forskningsledelsen. Årlig er det mellom 30 og 40 ulike typer interne prosjekter som igangsettes innenfor denne rammen. Med basis i en omfattende intern faglig prosess ble det i 2012 igangsatt 6 nye strategiske instituttsatsninger (SIS) med en ramme på ca 14 % av samlet basisbevilgning. Satsningene er videreført i 2013, og er bygd opp rundt det vi definerer som Bioforsks faglige grunnfjell. Formålet er å bidra til at vi videreutvikler vår kompetanse for å fylle vår samfunnsrolle både som et landbruksinstitutt og et miljøinstitutt samt vår kapasitet innen grunnleggende plantefag. Satsningene brukes også som et virkemiddel i internasjonalt forskningssamarbeid og intern opplæring i prosjektledelse, og vil samtidig være et redskap i utviklingen av en ny faglig organisering i Bioforsk. Parallelt er det også initiert et antall avgrensa satsninger (tematisk og økonomisk) i form av forstudier på faglig sett innovative områder. Internasjonal og nasjonal nettverksbygging har høy prioritet, som et virkemiddel for å sikre framtidig relevans og kvalitet i FoU virksomheten. Nasjonalt er nettverksbyggingen rettet mot miljø- og landbruksforvaltningen på nasjonalt og regionalt nivå, og ulike næringsaktører innen landbruket. Det er avsatt spesifikke personalressurser for å følge opp ulike aktører i matkjeden, og det gjennomføres ulike typer arrangementer for kommunikasjon og kunnskapsutveksling. Internasjonalt er hovedprioriteten EU i særlig grad posisjonering i forhold til rammeprogrammene, samt Kina, India og Sør-øst Asia og Brasil. Det er etablert relativt tydelige incentiver for å stimulere til deltagelse i det internasjonale forskersamfunnet, i form av

12 11 kortvarige eller langvarige reisestipender, støtte til konferansedeltagelse og annen form for nettverksbygging. Det er dedikerte personalressurser for å støtte opp om EU forskningen (akkvisisjon og administrativ støtte) samt etablert regionale landkoordinatorer (Kina, India og Sør-øst Asia, Latin Amerika, Afrika). Ressurser brukes målrettet på person og gruppenivå med sikte på posisjonering mot Horizon Doktorutdanningen er en viktig del av kompetanseutvikling i Bioforsk. Om lag 25 personer er på det jevne involvert i en utdanningsprosess mot doktorgrad i Bioforsk. Doktorandenes arbeid tar utgangspunkt i og er integrert i organisasjonens øvrige forskning med ditto veiledning fra aktive forskere fra egen stab og fra samarbeidspartene. Dette gir doktorandene både oppdatert kunnskap og sikrer fremdriften i arbeidet. Bioforsk sentralt organiserer samlinger og nettverk for doktorander og er i tett dialog med utdanningsinstitusjoner om veiledning og kursaktivitet. Vitenskapelig publisering og annen vitenskapelig formidling bygger på god, relevant og kvalitetssikret forskning. Bioforsk i 2013 forsterket innsatsen fra tidligere år på dette området, gjennom et støtteapparat bestående av dedikert kompetanse i matematisk statistikk, intern referee, mentorer, språkvask og kurs i vitenskapelig publisering og retorikk. I tiltakene ligger også økonomiske bidrag til selve publiseringsarbeidet, både i form av timestøtte til skrivearbeid og finansiell «belønning» (ikke-personlig) ved gjennomført publisering. Kursvirksomheten gjennomføres sammen med Norsk institutt for Skog og landskap. Samarbeidsformer og samarbeidsrelasjoner Samarbeid mellom de fire instituttene under LMD + Nofima og Bygdeforskning formalisert med direktør Arne Bardalen fra Skog og landskap, som leder for direktørgruppa, og forskningsdirektør Jannicke Skåre Utne fra VI som leder for den forskningsfaglige gruppen. I forlengelsen av Bioforsk-konferansen 2013 ble det arrangert en idedugnad for å få frem felles prosjekter relatert til ulike finansieringskilder, primært innenfor områder hvor flere av instituttene kan bidra sammen. Av de ideer som kom fram er noen konkretisert i prosjekter som er innvilget eller under behandling, mens andre tilpasses nye programmer i Forskningsrådet e.l. Forskningsdirektørgruppa har regelmessige møter og følger opp initiativ fra instituttene. På det administrative er det nedsatt en gruppe hvis oppgave er å kartlegge de systemer instituttene bruker, vurdere om det er mulig å samordne fremtidige investeringer og eventuelt gjøre felles innkjøp. Gruppa er foreløpig i kartleggingsfasen. Ut over dette er det formalisert et samarbeid hvor også NMBU er involvert knyttet innovasjon, med rektor ved NMBU som leder av styringsgruppa og Olav Arne Bævre, Bioforsk som sekretariat. En felles inkubator-søknad er innvilget og det opprettes et innovasjonssenter i Skog og landskaps lokaler hvor medarbeider som arbeider med innovasjon ved NMBU og instituttene får en felles møteplass. Bioforsk deltar også i miljøalliansen hvor direktør for Jord og miljø deltar, og i samarbeidet i Tromsø omkring Framsenteret hvor direktøren ved Bioforsk Nord deltar.

13 12 OMSTILLINGSDYKTIG, EFFEKTIV OG ROBUST FORVALTNING Regnskap Foreløpig regnskap, balanse og ledelseskommentar (regnskap og rapport er på rapporteringstidspunktet ikke ferdig revidert eller behandlet av styret). Ledelseskommentarer Styrets vurdering av drift i regnskapsåret 2013 Formål Bioforsk er et regionalt, nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktig forskningsinstitutt for produksjon av kunnskap, tjenester og løsninger gjennom forskning og utviklingsarbeid innenfor planteproduksjon, matvaretrygghet, økologisk produksjon og jordfaglige miljøspørsmål. Bioforsk skal bidra til økt innovasjon, bedre miljøkvalitet, bærekraftig ressursforvaltning og matproduksjon til nytte for næring, forbrukere og samfunn. Bioforsk skal ha en fri og uavhengig stilling i alle faglige spørsmål. Bioforsk har som oppgave å: Alene eller sammen med andre utføre forskning og utviklingsarbeid og aktivt søke oppdrag for offentlige myndigheter samt private og offentlige organisasjoner og foretak, nasjonalt og internasjonalt. Formidle kunnskap innenfor sitt ansvarsområde til aktuelle brukergrupper og arbeide for at ny kunnskap blir tatt i bruk. Samarbeide med andre FoU-virksomheter og fagmiljøer i Norge og utlandet, der dette er nødvendig eller rasjonelt for å nå Bioforsks eller oppdragsgivers mål. Ha nær kontakt med næringsliv, og brukerhensyn skal ivaretas i den anvendte forskningen. Arbeide for et nært samarbeid med Universitetet for miljø- og biovitenskap med sikte på felles utnyttelse av kompetanse og kapasitet innenfor undervisning og forskning. Bekreftelse på regnskap Styret i Bioforsk bekrefter at regnskapet for Bioforsk er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene, med enkelt tilpasninger fastsatt for de statlige forskningsinstituttene under Landbruks- og matdepartementet. Regnskap Årets regnskap gjøres opp med et underskudd på 13,3 mill. kroner, hvorav kr 6,876 mill. kroner finansiert gjennom avregning overførte bevilgninger (utsatt aktivitet). 5,71 mill. kroner av resultatet gjøres opp som avregning bevilgningsfinansiert virksomhet, mens 0,7 mill. kroner er periodens resultat (underskudd) som gjøres opp opptjent virksomhetskapital.

14 13 Bioforsk har i 2013 hatt økninger i inntekter fra 2012 til 2013 som fordeler seg mellom en økning bevilgninger med 4,6 %, en reduksjon i oppdragsinntekter/andre inntekter (-0,8 %), samt en økning i andre tilskudd (11,8 %). Total endring i driftsinntekter utgjør en økning fra 2012 til 2013 på 6,1 %. Kostnader knyttet til lønn-/personal økte med 7,94 % fra 2012 til Økningen utgjør 21,462 mill. kr. Antall årsverk er stabilt i Bioforsk, så økningen skyldes lønnsvekst gjennom sentrale og lokale forhandlinger, ansiennitetsopprykk og økte lønnskostnader som følge av ny-rekruttering. Pensjonskostnader utgjør en betydelig del av økningen, pensjonskostnader har økt fra 2012 til 2013 økt med 7,85 mill. kroner. Øvrige driftskostnader og direkte prosjektkostnader er samlet omtrent på nivå med 2012, mens avskriving som har økt med 6,5 % som følge større investeringer/påkostning som ble ferdigstilt i 2012/2013. Resultatet for 2013 er lavere enn budsjettert som følge av noe mindre inntekt enn budsjett, samt økning i faste kostnader (primært knyttet til personal). Det har også i 2013 vært fokus på å gjennomføre og avslutte utsatt aktivitet/oppgaver. All forsinket aktivitet fra før 2012 er nå ferdigstilt. Driftsresultatet er omtrent på nivå med 2012, men med mindre innsats gjennom utsatt aktivitet. Styret og ledelsen har gjennom 2013 hatt et løpende fokus på resultatutviklingen og de utfordringer som Bioforsk står overfor knyttet til kostnadsutvikling og inntjeningsmuligheter. Bioforsks inntektsnivå svinger noe, og det er varierende tilslag på tilskuddsfinansierte prosjekter og prosjekter i oppdragsmarkedet. Med en forutsetning om at dagens inntektsnivå vil være omtrent slik en kan forvente framover, og at faste kostnader vil øke som følge av lønnsvekst, så vil Bioforsk ikke klare å få sitt resultat i balanse. Det er iverksatt kostnadsreduserende tiltak og prosesser som forventes å ha regnskapsmessig effekt i Det jobbes løpende med å både inntektsøkende aktivitet, parallelt som man ser på effektiviseringsog kostnadsbesparende tiltak. På bakgrunn av årets resultat for 2013 og vedlagte regnskap, mener Bioforsk å ha gjennomført det oppdrag og de oppgaver som er lagt til grunn gjennom tildelingsbrevet og føringer for tildelte bevilgninger. Investeringer Bioforsk har i 2013 gjort aktiverte investeringer for 9,357 mill. kroner. Bioforsks årlige investeringer ligger på mellom 7 og 10 mill. kroner. Det vurderes at investeringsnivået er på nødvendig minimumsnivå for å opprettholde en tilfredsstillende infrastruktur for å kunne ivareta instituttets oppgaver og oppdrag. Bioforsk har også ansvar for vedlikehold og påkostninger for en større bygningsmasse, og det blir løpende gjennomført nødvendige oppgraderinger og påkostninger ut over ordinært vedlikehold, for å gjøre bygningsmassen hensiktsmessig og opprettholde bruksverdi. Bioforsks investeringer så langt har vært finansiert gjennom tidligere opptjente midler, men fremtidige investeringstiltak må i større grad finansieres gjennom prosjektmidler, tilskudd og bevilgninger. Investeringsbehov og nivå vurderes løpende.

15 14 Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader Bevilgningsfinansieringen er relativt stabil, mens andre inntekter svinger noe fra år til år. Største delen av Bioforsk faste kostnader er knyttet til personalkostnader; lønn og pensjon, og disse kostnadene øker mer enn inntektene, noe som setter krav til effektiv ressursbruk og målrettet styring. Bioforsk er avhengig av å hente inn aktiviteter gjennom oppdrag og inntekter fra andre. Bioforsk vil ha økt fokus på innhenting av slike oppdrag. Det er et stort fokus på internasjonal aktivitet og EU-prosjekter. Stig Fossum Styrets leder Harald Lossius Adm.direktør Resultatregnskap (foreløpig) Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Inntekt fra andre tilskudd Inntekt andre prosjektinntekter/oppdrag Salgs- og leieinntekter Gevinst ved avgang av anleggsmidler Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Universitetsstyret Universitetet Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Regnskap for Universitetet første tertial 2014 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges med dette frem for universitetsstyret

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 37a113 Sak nr.: 211/4918 Møte: 2.6.13 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 213 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

FFI-forsker Lorns Bakstad tester droner. FFI utvikler teknologi for GPS-uavhengig navigasjon og støtter Prox Dynamics med utviklingen av Nano

FFI-forsker Lorns Bakstad tester droner. FFI utvikler teknologi for GPS-uavhengig navigasjon og støtter Prox Dynamics med utviklingen av Nano ÅRSREGNSKAP 2012 FFI-forsker Lorns Bakstad tester droner. FFI utvikler teknologi for GPS-uavhengig navigasjon og støtter Prox Dynamics med utviklingen av Nano UAV-systemet PD-100. Foto: FFI INNHOLD Styrets

Detaljer

Foto:: Marit Hommedal

Foto:: Marit Hommedal Foto:: Marit Hommedal Regnskap 2014 VÅRE NØKKELTALL 2014 2013 2012 i mill nok Inntekt 397,9 367,9 393,2 Lønnskostnad 283,7 264,5 264,5 Avskriving 1,8 1,8 1,3 Driftskostnad 112,8 111,0 128,2 DRIFTSRESULTAT

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158 Årsberetning 2014 Multiconsult AS 19.03.2015 Organisasjonsnummer 910 253 158 Innhold Viktige hendelser i 2014... 3 Generelt om virksomheten... 3 Redegjørelse for konsernets årsregnskap... 5 Segmenter...

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn

Teknologi for et bedre samfunn Teknologi for et bedre samfunn Innhold Dette er Unni M. Steinsmo: Forskning som skaper verdier Årsberetning Regnskap Noter til regnskapet Byggforsk IKT Materialer og kjemi Teknologi og samfunn Energi AS

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

årsmelding2011 åpenhet, effektivitet og kvalitet

årsmelding2011 åpenhet, effektivitet og kvalitet årsmelding2011 åpenhet, effektivitet og kvalitet 2-3 Om SI Nøkkeltall Oppdragsgivere nøkkeltall 2-3 innhold 4-5 6-7 8-9 10-11 Mål milepæler historiske tall direktørens ord tildelingsbrevet/oppdrag ledergruppa

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer