Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014"

Transkript

1 Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014

2 VISJON, VERDIER OG OVERORDNEDE MÅL Visjon: Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling Verdier: Raushet - Åpenhet - Mot - Entusiasme Strategiske mål: Buskerud skal være et attraktivt fylke, der fylkeskommunen bidrar med gode tjenester til befolkningen. Buskerud fylkeskommune skal bidra til en fremtidsrettet forvaltning og fordeling av ressurser i god dialog med befolkningen. Buskerud fylkeskommune skal være en kompetent og effektiv organisasjon som kjennetegnes av åpenhet, godt arbeidsmiljø og samspill. Hemsedal Ål Gol Hol Nes Flå Nore og Uvdal Sigdal Krødsherad Ringerike Rollag Modum Hole Buskerud fylke: kvadratkilometer 21 kommuner innbyggere Flesberg Kongsberg Øvre Eiker Lier Nedre Eiker Drammen Røyken Hurum

3 FYLKESRÅDMANNENS FORORD Fylkesrådmannen legger her fram årsrapporten som viser hva som er utført og oppnådd i Vår visjon, verdier og tre strategiske mål har vært styrende for aktiviteten. Strukturen med tre mål ble valgt i 2012, men formuleringene er utviklet over tid. Målene ble revidert i desember Årsrapporten er en orientering til fylkestinget der perspektivet er hva som er oppnådd i forhold til oppsatte mål. Den omtaler også aktiviteter som har vært vanskelige å gjennomføre som planlagt, og utfordringer framover. Årsrapporten følger målstrukturen i handlingsprogrammet Utforming og samordning av nye regionale planer innen areal og transport, kulturminnevern, kunnskapssamfunnet og verdiskaping og næringsutvikling Utvikling av kunnskapsskolen Etablering av det fylkeskommunale eiendomsforetaket, som overtok ansvaret for fylkeskommunens største investeringsprosjekt ny Hønefoss videregående skole Jeg vil samtidig få takke alle medarbeidere i Buskerud fylkeskommune, som har brukt sin kompetanse og sine ressurser på å utvikle organisasjonen og våre tjenester ytterligere i Av fjorårets store oppgaver kan nevnes: Runar Hannevold fylkesrådmann 1

4 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune utvikler buskerudsamfunnet. Det skjer gjennom fylkeskommunens rolle som tjenesteprodusent, eier, bestiller, planmyndighet og annen myndighetsutøvelse, intitiativtaker eller samarbeidspartner. Fylkeskommunen eier 13 videregående skoler, ett Arbeidsinstitutt, en fagskole og en folkehøgskole elever går i våre videregående skoler lærlinger og lærekandidater får opplæring i bedrift. Buskerud fylkeskommune er den største vegeieren i fylket med km veg. Tannhelsetjenesten behandler hvert år ca pasienter. Vi fordeler spillemidler til bygging av idrettsanlegg i kommunene. Vi jobber for at alle sikres tilgang til naturområder i hele fylket uavhengig av funksjonsevne. Vi legger til rette for sunne levevaner gjennom aktivt folkehelsearbeid. Fylkeskommunen er ansvarlig for at kulturminner blir tatt vare på. I Buskerud er det mer enn 4300 fredete kulturminner. Sammen med stat og kommune bidrar fylkeskommunen til offentlig finansiering av museene. Museene i fylket forvalter 379 kulturhistoriske bygninger og omkring gjenstander. Vi gir gratis kulturopplevelser til alle elever gjennom Den kulturelle skolesekken. Fylkesbiblioteket sørger for utvikling av folkebibliotekene. Vi støtter kommunene slik at vi sammen kan utvikle levende og attraktive tettsteder. FYLKESKOMMUNEN: Det mellomste av de tre forvaltningsnivåene i Norge. De to andre nivåene er kommune og stat En politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste politiske organ ledet av fylkesordfører Fylkesrådmann er øverste administrative leder

5 INNHOLD Fylkestinget...4 Politisk organisering...5 Utvalgene...5 Ansatte...6 Administrativ organisering...6 Bemanningsoversikt...7 Likestilling...8 Helse/miljø/sikkerhet...8 Administrasjon...11 Mål og gjennomføring...12 Utvalgte temaer...15 Ressursinnsats...15 Videregående opplæring...17 Mål og gjennomføring...18 Utvalgte temaer...29 Ressursinnsats...33 Regional utvikling...35 Mål og gjennomføring...36 Ressursinnsats...41 Samferdsel...43 Mål og gjennomføring...44 Ressursinnsats...50 Økonomi...53 Driftsregnskapet...54 Investeringer...56 Finansielle forhold...57 Sammenligninger med andre fylkeskommuner...60

6 FYLKESTINGET Høyre FYLKESTINGET Morten Eriksrød KONGSBERG Fylkesordfører, fylkesutvalget Høyre Terje Vegard Kopperud DRAMMEN Fylkesutvalget, kultur Elizabeth Skogrand RØYKEN Fylkesutvalget, utdanning Iselin Haugo ÅL Fylkesutvalget, kultur Christopher Wand HOLE Utdanning Gro Sel Tveito KONGSBERG Fylkesutvalget, utdanning Dag Fjeld Edvardsen DRAMMEN Kontrollutvalget Arne Jørstad LIER Samferdsel Daniel Torkildsen HURUM Utdanning Turid Wickstrand Iversen DRAMMEN Regionalutvikling Fremskrittspartiet Ana Maria Silva-Harper DRAMMEN Samferdsel Dag Øivind Henriksen RINGERIKE Regionalutvikling Egil Ax DRAMMEN Regionalutvikling Jon Hovland MODUM Kultur Torhild Helling Bergaplass ÅL Samferdsel Britt Homstvedt DRAMMEN Fylkesvaraordfører, fylkesutvalget Tom Erik Hauger RØYKEN Fylkesutvalget, regionalutvikling Knut Gjerde NEDRE EIKER Kontrollutvalget Lavrans Kierulf DRAMMEN Samferdsel Kristelig Folkeparti Arbeiderpartiet Dag Stenersen RINGERIKE Utdanning Trond Johansen LIER Fylkesutvalget, samferdsel Hege Irene Fossum HOLE Utdanning Roger Ryberg HURUM Fylkesutvalget, kultur Anne Sandum RINGERIKE Fylkesutvalget, samferdsel Bjørn Tore Ødegården KONGSBERG Fylkesutvalget, utdanning Tonje Kristensen NEDRE EIKER Fylkesutvalget, utdanning Tore E. Hansen DRAMMEN Kontrollutvalget Sissel Hovland HOL Kultur Steinar Berthelsen ROLLAG Fylkesutvalget, regionalutvikling Lola Awoyemi DRAMMEN Samferdsel Børre Pettersen RØYKEN Utdanning Ragne Buer NEDRE EIKER Regionalutvikling Mathias Dannevig LIER Samferdsel Nancy Amundsen RINGERIKE Regionalutvikling Niclas Tokerud ØVRE EIKER Utdanning Kjell Ålien NES Regionalutvikling Vera Henden KONGSBERG Kultur Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Venstre Gotfred Rygh MODUM Kontrollutvalget Ole Johnny Stavn FLÅ Fylkesutvalget, samferdsel Else Marie Rødby HURUM Utdanning Kari Kolbræk Ask SIGDAL Regionalutvikling Helge Stiksrud RINGERIKE Kultur Runolv Stegane SIGDAL Fylkesutvalget 4

7 FYKLESTINGET POLITISK ORGANISERING Per FYLKESORDFØRER FYLKESTINGET (43) Kontrollutvalget (7) FYLKESUTVALGET (15) Administrasjonsutvalget (5+3) Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur (15) Hovedutvalget for samferdselssektoren (15) Hovedutvalget for utdanningssektoren (15) Buskerud Kommunerevisjon IKS UTVALGENE UTVALG 2013 MØTER SAKER 2014 SPØRS- MÅL Regnskap 2012 UTGIFTER I HELE 1000 Regnskap 2013 Justert budsjett 2013 SEKRETARIATS ANSVAR Fylkestinget Fylkesutvalget Forhandlingsutvalget Fylkesrådmann Administrasjonsutvalget Kontrollutvalget Kontrollutv.sekretariat Hovedutvalg for utdanningssektoren Fylkesutdanningssjef Fylkeskommunens klagenemnd Fylkesutdanningssjef og fylkesrådmann Hovedutvalg for regionalutvikling og kultur Utviklingssjef Hovedutvalg for samferdselssektoren Samferdselssjef Rådgivende utvalg Eldrerådet Fylkesrådmann Råd for likestilling av funksjonshemmede

8 ANSATTE ANSATTE ADMINISTRATIV ORGANISERING Per Fylkesrådmann Juridisk enhet Ass. fylkesrådmann Økonomi og administrasjonsstab - Dokument- og utvalgsseksjonen - Drift av fylkeshuset - HR-seksjonen - IKT-seksjonen - Innkjøpsseksjonen - Kommunikasjonsseksjonen - Økonomiseksjonen Utdanningsavdelingen - Eksamensseksjonen - Fagopplæringsseksjonen - Kompetanse- og pedagogisk seksjon - Inntaksseksjonen - Stab Samferdselsavdelingen Utviklingsavdelingen - Team Folkehelse, idrett og friluftsliv - Team Kunst og kultur - Team Kulturminnevern - Team Næring og næringsutvikling - Team Plan og ressurs - Stab - Buskerud fylkesbibliotek - Arbeidsinstituttet Buskerud - Lier vg. skole - Ål vg. skole - Drammen vg. skole - Numedal vg. skole - Åssiden vg. skole - Eiker vg. skole - Ringerike vg. skole - Ringerike folkehøgskole - Gol vg. skole - Rosthaug vg. skole - Fagskolen Tinius Olsen - Hønefoss vg. skole - Røyken vg. skole - PPOT - Kongsberg vg. skole - St. Hallvard vg. skole Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - Fylkestannlegen - Avdeling for folkehelsearbeid - Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt 2 tannklinikker - Hallingdal tannhelsedistrikt 6 tannklinikker - Kjeveortopedisk klinikk - Lier, Røyken og Hurum tannhelsedistrikt 5 tannklinikker - Lågen tannhelsedistrikt 10 tannklinikker - Ringerike tannhelsedistrikt 6 tannklinikker Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF 6

9 ANSATTE BEMANNINGSOVERSIKT Antall årsverk i fylkeskommunen gikk ned med 52 i 2013, mens det var en økning i antall ansatte med fire. Dette betyr noe større omfang i bruk av deltid blant de ansatte. Det var ved årsskiftet 2057 ansatte som utførte 1826 årsverk. Av de ansatte i fylkeskommunen er 56,9 % kvinner og 43,1 % menn. Gjennomsnittsalder var 48,1 år, som er noe høyere enn for 2012 (47,2 år). Gjennomsnittlig årslønn var kr. Stillingskategori Antall kvinner Antall menn Totalt Årsverk Rektorer og andre skoleledere ,50 Undervisningspersonale ,40 Andre ledere i vgs ,80 Andre kategorier i vgs ,40 PP-rådgiver ,60 Elevassistenter/elevassistenter med fagbrev ,12 Vernepleiere ,30 Bibliotekarer ,20 Assistenter ,20 Ledende renholdere 0 Renholdere 1 1 1,00 Renholdere med fagbrev 1 1 0,75 Vaktmestere ,10 Fagarbeidere ,82 Arbeidsledere inkl. instruktører ,80 Ledere i sentraladm ,00 Saksbehandlere ,80 Rådgivere ,50 Sekretærer ,30 Konsulenter ,12 Lærlinger ,72 Andre kategorier ,50 Sum antall , ANTALL %-ANDEL ANTALL %-ANDEL ANTALL %-ANDEL Antall årsverk ,9 Antall ansatte Antall kvinner , , ,9 Antall menn , , ,1 Antall kvinner som ledere 46,6 47,2 49,8 Antall menn som ledere 53,4 52,8 50,2 Pr ble 154 personer overført til eiendomsforetaket med i alt 116,42 årsverk. I tannhelseforetaket var det 170 ansatte med i alt 124 årsverk. 7

10 ANSATTE Pensjonsalder Gjennomsnittlig pensjonsalder gikk opp fra 63,8 år i 2013 til 65,0 år i personer gikk av med hel eller delvis pensjon (inkl. AFP) i Disse personene fordeler seg slik: Hel alderspensjon 68 Hel uføre 5 Delvis alderspensjon 4 Midlertidig uføre 10 Hel AFP 25 Delvis uføre 9 Delvis AFP 19 Overtallighet Tre personer ble definert overtallige i Alle tre fikk støtte til videreutdanning (10-50 %). Jobbnærvær Buskerud fylkeskommune hadde en ønsket måloppnåelse på nærvær på 95 % for Sluttresultatet lå på 94,6 %, litt i underkant av målet. Det legemeldte sykefraværet for hele fylkeskommunen var på 4,7 %. Det egenmeldte sykefraværet for hele fylkeskommunen var på 0,7 %. Brorparten av diagnosene bak det legemeldte sykefraværet er psykiske lidelser og muskel/ skjelett-lidelser. Kjønnsmessig er sykefraværet 4,1 % for menn og 6,3 % for kvinner. Aldersmessig er det den yngste aldersgruppen som skiller seg ut med minst fravær, mens aldersgruppen år har det prosentvis høyeste fraværet av alle aldersgruppene. Det totale nærværet virker å være stabilt over tid i Buskerud fylkeskommune. I perioden har nærværet holdt seg mellom 94,4 % og 94,6 %. LIKESTILLING Blant fylkeskommunens ansatte er 56,9 % kvinner og 43,1 % menn. Utviklingen de siste årene viser en økende andel kvinner i fylkeskommunen. Ved årsskiftet var 4 av 8 i fylkesrådmannens ledergruppe menn, og 6 av 15 rektorer var menn. Blant assisterende rektorer/rektorers stedfortredere var det også flere kvinner enn menn. I en bredere ledergruppedefinisjon, der også seksjonslederne i sentraladministrasjonen m.fl. inngår, er 8 av 16 menn, tilsvarende 50 %. Administrasjonsutvalget har det overordnede ansvaret for retningslinjer og tiltak på likestillingsområdet. HELSE/MILJØ/SIKKERHET MÅL SOM IA-BEDRIFT Tiltakene i handlingsplanen for helse, miljø og sikkerhet i Buskerud fylkeskommune for 2014 understøttet følgende mål: styrke fylkeskommunens helsefremmende arbeid med underliggende mål om jobbnærvær på 95 % sikre at fylkeskommunen har et systematisk HMS-arbeid strategisk kompetanseutvikling innenfor helse, miljø og sikkerhet Dette har vi oppnådd: Styrket fylkeskommunens helsefremmende arbeid Det styrkebaserte tenkesettet er et viktig ledd i det psykososiale og helsefremmende arbeidet. På BFK-konferansen, i ledertreninger og i andre prosesser brukes teknikkene i det styrkebaserte tenkesettet. Den helsefremmende effekten av fysisk aktivitet er lagt vekt på gjennom sykle til jobben-aksjoner og tilbud om aktiviteter innen ski, kajakk, løp, fotball m.m. Aktivitetene er søkt å nå flest mulig ansatte, og de har hatt bred deltakelse. Dette 8

11 ANSATTE støtter opp under samspill virksomheter imellom. Sikret fylkeskommunens systematiske HMS-arbeid Det er gjennomført fem revisjoner av det systematiske HMSarbeidet ved årsskiftet 2014/2015. Alle virksomhetene blir besøkt i løpet av fire år. Generelt sett gjøres det mye godt og systematisk HMS-arbeid på virksomhetene. Elektronisk avvikssystem er i drift hos de fleste av virksomhetene i BFK. Arbeidet med innføring av ny modul for risikovurdering er påbegynt. Overordnede HMS-prosedyrer er nå tilgjengelig innenfor samme system. BFK inngikk ny avtale om Inkluderende arbeidsliv den 4. desember Strategisk kompetanseutvikling innenfor HMS Kompetanseutviklingen innenfor helse, miljø og sikkerhet har i 2014 hatt hovedfokus på grunnopplæring, samt opplæring innenfor avvik og varsling. Opplæringen har foregått i form av heldagskurs, kortere opplæringssekvenser, informasjonsmøter og oppfølging ved behov. 9

12 10

13 ADMINISTRASJON OG SENTRALE TJENESTER 11

14 ADMINISTRASJON MÅL OG GJENNOMFØRING Mål 1: Fylkeskommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver som utvikler dagens ansatte og rekrutterer de beste fagfolk Dette har vi oppnådd: BFK-akademiet (internopplæring) er videreutviklet til å tilby kompetansetiltak basert på strategiske mål og lokale behov innen 2014 i tråd med planen. Tiltakene i vedtatt lederstrategi innen 2014 er fulgt opp. Det er avholdt ledertrening for 35 ledere med noe ekstern bistand. Ca 80 ledere gjenstår i Ny arbeidsgiverstrategi med tilhørende innsatsområder er ikke ferdigstilt i 2014 som planlagt. Forslag til ny strategi med aspekter som livsfase, helsefremmende arbeid samt rekruttering ble sendt på høring januar Mentorordning er etablert på alle videregående skoler som planlagt. Arbeidet med sykepengerefusjon har krevd stor ressursinnsats. Nye rutiner er etablert, og bemanning er styrket. I løpet av året er deler av tidligere avskrevet refusjon innhentet. Fylkeskommunalt foretak innen bygg og eiendomsforvaltning ble formelt etablert fra 1. januar, med full bemanning fra 1. september. Administrasjonen i foretaket er gitt tett bistand i etableringsfasen. Fylkestingets framskyvning av dato for full drift fra til ga betydelig merarbeid og økt risiko. Fylkeskommunens helsefremmende arbeid er styrket. Det underliggende mål er økt jobbnærvær, til målet om 95 %. Det er gjennomført diverse lokale tiltak: kurs i mindfulness, sykle-til-jobben-aksjon, padlekurs, skikurs m.m. Jobbnærværet var i 2014 rett under 95%. HMS tiltak er omtalt i eget avsnitt Helse/miljø/sikkerhet i kapittel om ansatte. Forbedringsområder: Eldre rutiner er ikke oppdatert som planlagt. Det gjelder bl.a. etiske regler og tilsettingsreglementet. Mål 2: Fylkeskommunen skal utvikle organisasjonen gjennom forankring av visjon og verdier ut fra et styrkebasert tenkesett og slik skape best mulig forhold for godt arbeidsmiljø, læring og samspill Dette har vi oppnådd: Organisasjonsutviklingen ivaretas nå i større grad av egne krefter. Visjon og verdier er sentrale referanser likeså godt arbeidsmiljø og deling av kunnskap.. Styrkebasert tenkning er bedre forankret i stabens oppgaveløsning i Arbeidet med organisasjonsutvikling er reorganisert slik at noen aktiviteter går over i driftsfase, mens nye prosjekter iverksettes (etablert prosessledernettverk internt). Teknikkene i styrkebasert tenkning brukes i mange lokale prosesser. Forbedringsområder: Ytterligere utvikling av organisasjonen. Mål 3: Fylkeskommunen skal ha økonomisk handlefrihet gjennom styring på netto driftsresultat, gjeldsbelastning, rente- og avdragsbelastning og egenfinansiering i investering Dette har vi oppnådd: Økonomiske nøkkeltall basert på fylkestingets vedtak følges opp. Avvik varsles og tiltak foreslås ved behov. Nøkkeltall i budsjett og regnskap for 2014 var: Nøkkeltall 2014 Budsjett Regnskap Netto resultatgrad > 2,0 % 2,4 % Rente- og avdragsbelastning < 6,0 % 4,9 % Gjeldsbelastning < 90,0 % 82,0 % Selvfinansieringsgrad i investering > 30,0 % 30,2 % Prosesser for budsjett og handlingsprogram i fylkeskommunen er lagt opp slik at god forvaltning og utnyttelse av fellesskapets ressurser kan støttes. I 2014 var store deler av 12

15 ADMINISTRASJON økte inntekter for 2015 allerede disponert gjennom tidligere politiske vedtak. Oppfølging av revidert investeringsstrategi reduserte også mulighetene for å fristille midler i budsjettet. I budsjettbehandlingen ble driftsfondet redusert vesentlig i langtidsperioden Fylkesrådmannens tertialrapportering er gjennomført etter planen. Skatt og rammetilskudd har vært nedjustert ved to anledninger som følge av nasjonal svikt i skatteinngangen. Endelig skatteinngang ble svakere enn justert budsjett. Fylkesrådmannen har et godt og krevende samarbeid med revisjonen. Dette sikrer god kvalitet på det fylkeskommunale regnskapet. Regnskapsboka er noe forbedret. Eierstrategi for fylkeskommunalt krafteierskap er fulgt opp gjennom eiermelding for Vardar AS og lagt fram for fylkestinget. I tillegg behandlet fylkesutvalget Vardar sin reviderte strategiplan for Endrede markedsbetingelser i kraftmarkedet utfordrer fylkeskommunens forventninger om avkastning. Av andre selskaper eid direkte eller gjennom Buskerud fylkeskommune Holding AS gjennomførte Buskerud Kommunerevisjon IKS en selskapskontroll i Veien Kulturminnepark AS. Denne ble behandlet av fylkestinget våren Store underskudd i selskapet siden oppstart og svakere publikumsoppslutning har gitt bekymring. Situasjonen er under oppfølging. Fylkesrådmannen søker kontinuerlig å utarbeidet mer effektive rutiner innenfor økonomiforvaltningen. I 2014 er fakturasystem (Alusta) implementert. E-fakturaandelen er økende; opptil 70-80% i enkelte måneder. Dette gir godt grunnlag for å ta ut effektiviseringsgevinster. Fylkeskommunen har benyttet økonomisystemet Oracle siden Oppgraderinger og eventuell overgang til annet system vurderes fortløpende. Foreløpig er valget å avvente. Det er lagt rutiner for et godt samspill med eiendomsforetaket, herunder levering av interne merkantile tjenester og støtte. Husleieavtaler er inngått. Økonomirådgiver i økonomiseksjonen fungerer som økonomisjef i foretaket (50%). Foretaket og fylkesrådmannen følger opp gjennom eiermøte og jevnlig kontakt for øvrig. Det er en stor praktisk fordel å ha foretaket lokalisert i fylkeshuset. Forbedringsområder: Fylkeskommunens inntektsside (drift) er mer eller mindre låst. Den vil ikke vokse særlig mer enn prisstigning. Skal Buskerud fylkeskommune innfri store investeringsforventninger, må det sterkere prioriteringer til på utgiftssiden samt ekstraordinære finansieringstiltak. Alle formål kan ikke prioriteres like høyt. Budsjettildelingen må gjennomgås. Personaldata og økonomiske data bør koples tettere for å bedre økonomistyringen. Mål 4: Fylkeskommunen skal kontinuerlig forbedre effektivitet, kvalitet og robusthet på interne tjenester. Arbeidsdelingen mellom virksomhetene og staben skal understøtte en slik utvikling Dette har vi oppnådd: PC-ordningen for elever er vurdert til å fungere godt. Det gjøres ikke endringer i ordningen fra skolestart Delingsportalen med informasjon, prosjektrom og arbeidsrom er implementert. Det er også lagt til rette for å ta i bruk Lync til video og chat. Det arbeides videre i 2015 med å legge til rette for bedre dokumentdeling. Overvåkingen av IKT-systemene er bedret gjennom applikasjonen WhatsUp. Dette sørger for at hendelser varsles og registreres for raskere å kunne starte feilretting. IKT-drift følger prosessmetodikken ITIL og utvikler dette kontinuerlig. Dette har medført kortere responstid og raskere løsningstid på innmeldte saker. Det er igangsatt opprydding i HRM systemet som en forutsetning for å ta i bruk brukervennlig reiseregningssystem. Det har ikke lyktes å automatisere forhandlingsprosesser grunnet svært komprimert forhandlingsløp (streik påvirket tidsfrister). Innføring av obligatorisk ehandel er forsinket på grunn av nytt fakturasystem i Innføres i Arbeidet med en anskaffelsesstrategi for fylkeskommunen startet opp. Planlegging for tekniske og praktiske løsninger i forbindelse med politiske møter i kommende valgperiode er i gang. Det er igangsatt en innføring av elektronisk utveksling av forslag under møtene. De foreløpige tilbakemeldinger er positive. Et systematisk opplegg for å utnytte og utvikle utvalgssekretæreneskompetanse er på plass. Det er avlevert flere hyllemeter papirarkiv til IKA Kongsberg enn forutsatt. Dette gjelder også andre eiere av IKA Kongsberg slik at ytterligere avlevering avventes. Forbedringsområder: Dokumenterte rutiner for utvalgssekretærfunksjonen for å sikre lik praksis er ennå ikke på plass. Sak/arkivsystemet må oppgraderes. Regnskapsboka kan gjøres mer lesevennlig og tilgjengelig. 13

16 ADMINISTRASJON Mål 5: Fylkeskommunen skal tilrettelegge for god dialog, kommunikasjon og samhandling gjennom ulike kanaler med spesielt fokus på nettsidene og den nye ansattportalen Dette har vi oppnådd: Det er sørget for oppdatering og utvikling av bfk.no i samarbeid med alle fagavdelingene. Likeså er det sørget for utvikling og oppfølging av skolenes nettsider i samarbeid med alle skolene. Bfk.no og skolenes nettsider er lagt om til responsivt design. Det vil si at nettsidene tilpasser seg den enheten (mobil/pc/nettbrett) man bruker. Det er utarbeidet egne beredskapssider (kriseweb) for skolene og generelt økt samarbeidet rundt skolenes nettsider. Ansattportalen er teknisk ferdigstilt, og den brukes aktivt til formidling og samhandling. Det er gjennomført opplæring for medarbeidere i sentraladministrasjonen, og generell oppfølging og rådgivning i organisasjonen etter behov. Innføring av dokumenthåndteringssystem (Sharepoint) ble hindret av problemer rundt rekruttering av prosjektleder, men framdriften er nå god. Forbedringsområder: Identifisere og bistå de deler av organisasjonen som ennå ikke har en aktiv bruk av ansattportalen. Mål 6: Fylkeskommunen skal øke synlighet og kunnskap om fylkeskommunens ansvarsområder, politiske vedtak og sikre en helhetlig kommunikasjon Dette har vi oppnådd: Det er arbeidet for å oppnå en helhetlig kommunikasjon med fylkeskommunen som tydelig avsender. Kommunikasjonsstrategien gir føringer for ekstern kommunikasjon mot ulike målgrupper. Rådgivning og kvalitetssikring av ekstern kommunikasjon er gjennomført med de enkelte avdelinger og virksomheter. Skrivekurs er gjennomført. Det er også produsert en film om fylket vårt En smak av Buskerud. Fylkeskommunen med skolene er sterkere profilert gjennom aktiv bruk av sosiale medier i hovedsak facebook. Det muliggjør dialog med innbyggerne. Rundt hyllemeter (500 flytteesker) med arkivmateriale ble sendt til IKA Kongsberg. 14

17 ADMINISTRASJON En kommunikasjonsstrategi er utarbeidet for Kunnskapsskolen. Den skal materialiseres i konkrete tiltak i løpet av Mål 7: Fylkeskommunens skal ha en helhetlig IKT-løsning som støtter utvikling av organisasjonen og tjenester til befolkningen gjennom utarbeidelse av en IKT-strategi Dette har vi oppnådd: En IKT-styringsmodell ble ikke implementert i 2014 som planlagt. Dette skjer først i løpet av første halvår Arbeidet med en IKT-strategi, etter hvert kalt Digitaliseringsstrategi, startet opp og fullføres i løpet av første halvår Forbedringsområder: Bygge videre bruk av digitale løsninger på digitaliseringsstrategien. UTVALGTE TEMAER Råd for likestilling av funksjonshemmede Rådet har som visjon at Buskerud skal være det beste fylket for alle å bo i. Rådet har avholdt seks møter, behandlet 17 saker, inkludert høringsuttalelser, og fem referatsaker. Det er avholdt to dagskonferanser med de kommunale råd i tillegg til en to-dagers konferanse. Rådets fokusområdet i 2014 har vært, utdanning og arbeidsliv, samferdsel, universell utforming og folkehelse. Rådet samarbeider med de kommunale rådene gjennom årskonferanser og dagskonferanser. Rådet utarbeider eget handlingsprogram og årsmelding. RESSURSINNSATS Regnskap sentraladministrasjonen (mill. kr) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Regnskap 2014 Avvik 2014 Lønn 82,8 76,6 78,8-2,2 Øvrige driftsutgifter 85,2 169,0 159,1 9,9 Sum driftsutgifter 168,0 245,6 237,9 7,7 Sum driftsinntekter -24,7-88,7-97,3 8,6 Netto driftsresultat 143,3 156,9 140,6 16,3 Administrasjonen Økonomi- og administrasjonsstaben kan vise til et mindreforbruk på 8,2 mill. kr av totalt 16,3 mill. kr på budsjettområdet. I all hovedsak kan dette tilskrives en ubenyttet buffer i forbindelse med PRI 50. Oppreisningsordningen ved omsorgssvikt er belastet med 1,65 mill. kr i utbetalte erstatninger. Noen prosjekter er forsinket og derved bruken av tilhørende budsjetterte midler. Dette gjelder blant annet 1,2 mill. kr til Digitaliseringsstrategien. For øvrig fordeler mindreforbruket seg over en rekke ansvar med både over- og underforbruk. Politikk I 2. tertialrapport ble det uttrykt usikkerhet rundt årets forbruk sett under ett. Ved årsslutt kan politikkområdet vise til et totalt underforbruk på 8,1 mill. kr. Dette består i hovedsak av ubenyttede omstillingsmidler (4,3 mill. kr). I tillegg kommer ubenyttede midler på fylkesutvalgets disposisjonskonto (2,1 mill. kr) og likestillingsarbeid (0,3 mill. kr.). Posten fylkesting/fylkesutvalg endte med et mindreforbruk på 0,8 mill. kr. Fylkeseldrerådet Fylkeseldrerådet har avholdt fem møter, behandlet 16 saker, inkludert høringer, og 14 referatsaker. Det er avholdt to dagskonferanser med de kommunale råd i tillegg til en todagers konferanse. Fokusområder er universell utforming, folkehelse og aldersdiskriminering. I tillegg til deltakelse i flere prosjekter/utvalg som er aktuelle for de eldre sine levekår, samarbeider de også med de kommunale eldreråd gjennom årlige konferanser, og Pensjonistforbundet. Rådet utarbeider egen årsmelding og handlingsplan. 15

18 16

19 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING17

20 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MÅL OG GJENNOMFØRING Mål 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp, som utløser ressurser og skaper læringsglede Dette har vi oppnådd: Overganger og samarbeidsavtaler med kommunene Utdanningssektoren har i 2014 startet et systematisk utviklingsarbeid innenfor fagområdet tilrettelagt opplæring og spesialundervisning. Målet er å bidra til best mulig kvalitet i opplæringstilbudet til elevene. Systemarbeidet vil fortsette i Røyken, Numedal, Rosthaug, Hønefoss, og Ringerike videregående skoler har inngått forpliktende samarbeid med nærliggende kommuner om skole og helse. Erfaringene vil spres til andre deler av fylkeskommunen. I tillegg er det etablert et samarbeidsprosjekt om forebyggende psykisk helse mellom Rosthaug videregående skole, Modum kommune og Modum Bad. Prosjektet Klar, ferdig, gå er et samarbeid mellom Hurum kommune, ungdomsskolene i Hurum og Røyken videregående skole som startet i februar Det går ut på å finne hvordan man kan skape gode opplæringsløp for ungdom som trenger ekstra tett eller mer praktisk tilrettelegging av sitt opplæringsløp. Fylkeskommunen har etter årsskiftet inngått en samarbeidsavtale med Drammen kommune om skolehelse-tjenesten. Grunnlaget ble lagt høsten De øvrige videregående skolene har fortsatt det gode samarbeidet med nærliggende ungdomsskoler. Nettverksrådgiverne i regionene er pådrivere i dette arbeidet og sørger for god informasjonsflyt på tvers av skoleslagene. I tillegg har nettverksrådgiverne hatt samarbeidsmøter med utviklingsveilederne i Buskerud. Utviklingsveilederne er ansatt av fylkesmannen for å jobbe med satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Innenfor fagfeltet karriereveiledning og rådgivning ble det arrangert en konferanse i desember 2014 med fokusområdene psykisk helse og framtidens arbeidsmarked. Her deltok rådgivere i ungdomsskolen og den videregående skolen (både sosialpedagogiske rådgivere og utdannings- og yrkesrådgivere) og veiledere på karrieresenterne og i oppfølgingstjenesten. Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), har man satt i gang hospitering for rådgivere. HBV har også igangsatt masterstudie i karriereveiledning hvor fem rådgivere/veiledere fra Buskerud deltar. Prosjektet Utvikling av karrieresenterne i Buskerud fylkeskommune har opprettet arbeidsgrupper i regionene Hallingdal, Kongsberg, Drammen og Ringerike som skal utvikle en mer helhetlig løsning for karrieresentere i samarbeid med kommunene og NAV. Arbeidsgruppene har hatt noe ulik framdrift da fylkeskommunen har vektlagt at arbeidet skal være forankret i de ulike regionene og skal jobbes fram utfra regionenes behov. Arbeidet sluttføres i Fra høsten 2014 har det vært samarbeid med fylkesmannen for å planlegge konferanser for skoleledere og skole-eiere på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Plan for styrking, vedtatt av hovedutvalget for utdanningssektoren i oktober 2014 som en oppfølging av Kunnskapsskolen, skal sikre et godt og systematisk arbeid rundt elever og lærlinger innenfor hovedområdene: Identifisering, kartlegging og oppfølging Samarbeid med arbeidslivet Samarbeid med kommunene Tilbudet om forsering av fag, dvs elever kan ta fag på et høyere trinn i opplæringsløpet, er videreført ved flere av fylkeskommunens videregående skoler. I skoleåret 2014/15 forseres fag ved Drammen, Ringerike, Eiker, Kongsberg, St. Hallvard, og Røyken videregående skoler. I tillegg gis det tilbud til elever som er tilknyttet ungdomsskoler, som ligger langt fra en videregående skole. Disse elevene får tilbud om nettbasert opplæring. Buskerud fylkeskommune har tilbud om forsering innenfor fagene matematikk (via den virtuelle matematikkskolen og engelsk via Nettskolen Buskerud). Det første kullet som startet med forsering på ungdomsskolen, teller 36 elever; 18 i engelsk og 18 i matematikk. De går nå i vg2, og tar fag på vg3-nivå. Gjennom Partnerskap for karriereveiledning, et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune, NHO, LO, VIRKE, NAV og 18

2.Tertialrapport 2013

2.Tertialrapport 2013 Buskerud fylkeskommune Økonomi- og administrasjonsstaben september 2013 Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL 2013... 5 2.1 DRIFTSREGNSKAPET... 5 2.2 INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 3.

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Utsnitt av reinsflokk (fostringsflokk) under kalvetelling i Setesdal-Ryfylkeheiene. Bildet er publisert i boken Vandringer i Setesdals Vesthei utgitt

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 215 Kommunereform - økonomi - folkehelse - oppvekst og utdanning - sosial og barnevern - helse og omsorg - landbruk - miljø - plan- og bygningsloven - samfunnssikkerhet og beredskap Innhold

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post:

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no Internett: www.vaf.no Redaktør:

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING 2012 Årsberetning 2012 1 Bildeomslag: Buen Kulturhus i Mandal Arkitekt: 3XN Foto: Trond Arne Hageland Innhold Fakta om Vest-Agder fylkeskommune...5 Viktige hendelser

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2007 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2007 FORORD: I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78

DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78 FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 Pedagogisk utvikling 65 Inntak og rådgivning 66 Fagopplæring 67 PP-tjenesten

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kortversjon

ÅRSRAPPORT. Kortversjon 2014 ÅRSRAPPORT Kortversjon SIDE 2 Årsrapport 2014 INNHOLD FYLKESRÅDMANNEN HAR ORDET 3 SAMFUNNSOPPDRAGET 4 HELHET, UTVIKLING OG BÆREKRAFT 4 REGIONALSEKTOREN 5 FOR HELE FYLKET 5 Kollektivtrafikk 5 Regional

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2014

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2014 Oslo kommune Årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1. ANSVARSOMRÅDE... 6 1.1 Organisasjon/bemanning... 6 2. MÅL, RESULTATER OG RISIKOVURDERING... 8 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 8 2.2 Målsettinger,

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer