Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014"

Transkript

1 Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014

2 VISJON, VERDIER OG OVERORDNEDE MÅL Visjon: Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling Verdier: Raushet - Åpenhet - Mot - Entusiasme Strategiske mål: Buskerud skal være et attraktivt fylke, der fylkeskommunen bidrar med gode tjenester til befolkningen. Buskerud fylkeskommune skal bidra til en fremtidsrettet forvaltning og fordeling av ressurser i god dialog med befolkningen. Buskerud fylkeskommune skal være en kompetent og effektiv organisasjon som kjennetegnes av åpenhet, godt arbeidsmiljø og samspill. Hemsedal Ål Gol Hol Nes Flå Nore og Uvdal Sigdal Krødsherad Ringerike Rollag Modum Hole Buskerud fylke: kvadratkilometer 21 kommuner innbyggere Flesberg Kongsberg Øvre Eiker Lier Nedre Eiker Drammen Røyken Hurum

3 FYLKESRÅDMANNENS FORORD Fylkesrådmannen legger her fram årsrapporten som viser hva som er utført og oppnådd i Vår visjon, verdier og tre strategiske mål har vært styrende for aktiviteten. Strukturen med tre mål ble valgt i 2012, men formuleringene er utviklet over tid. Målene ble revidert i desember Årsrapporten er en orientering til fylkestinget der perspektivet er hva som er oppnådd i forhold til oppsatte mål. Den omtaler også aktiviteter som har vært vanskelige å gjennomføre som planlagt, og utfordringer framover. Årsrapporten følger målstrukturen i handlingsprogrammet Utforming og samordning av nye regionale planer innen areal og transport, kulturminnevern, kunnskapssamfunnet og verdiskaping og næringsutvikling Utvikling av kunnskapsskolen Etablering av det fylkeskommunale eiendomsforetaket, som overtok ansvaret for fylkeskommunens største investeringsprosjekt ny Hønefoss videregående skole Jeg vil samtidig få takke alle medarbeidere i Buskerud fylkeskommune, som har brukt sin kompetanse og sine ressurser på å utvikle organisasjonen og våre tjenester ytterligere i Av fjorårets store oppgaver kan nevnes: Runar Hannevold fylkesrådmann 1

4 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune utvikler buskerudsamfunnet. Det skjer gjennom fylkeskommunens rolle som tjenesteprodusent, eier, bestiller, planmyndighet og annen myndighetsutøvelse, intitiativtaker eller samarbeidspartner. Fylkeskommunen eier 13 videregående skoler, ett Arbeidsinstitutt, en fagskole og en folkehøgskole elever går i våre videregående skoler lærlinger og lærekandidater får opplæring i bedrift. Buskerud fylkeskommune er den største vegeieren i fylket med km veg. Tannhelsetjenesten behandler hvert år ca pasienter. Vi fordeler spillemidler til bygging av idrettsanlegg i kommunene. Vi jobber for at alle sikres tilgang til naturområder i hele fylket uavhengig av funksjonsevne. Vi legger til rette for sunne levevaner gjennom aktivt folkehelsearbeid. Fylkeskommunen er ansvarlig for at kulturminner blir tatt vare på. I Buskerud er det mer enn 4300 fredete kulturminner. Sammen med stat og kommune bidrar fylkeskommunen til offentlig finansiering av museene. Museene i fylket forvalter 379 kulturhistoriske bygninger og omkring gjenstander. Vi gir gratis kulturopplevelser til alle elever gjennom Den kulturelle skolesekken. Fylkesbiblioteket sørger for utvikling av folkebibliotekene. Vi støtter kommunene slik at vi sammen kan utvikle levende og attraktive tettsteder. FYLKESKOMMUNEN: Det mellomste av de tre forvaltningsnivåene i Norge. De to andre nivåene er kommune og stat En politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste politiske organ ledet av fylkesordfører Fylkesrådmann er øverste administrative leder

5 INNHOLD Fylkestinget...4 Politisk organisering...5 Utvalgene...5 Ansatte...6 Administrativ organisering...6 Bemanningsoversikt...7 Likestilling...8 Helse/miljø/sikkerhet...8 Administrasjon...11 Mål og gjennomføring...12 Utvalgte temaer...15 Ressursinnsats...15 Videregående opplæring...17 Mål og gjennomføring...18 Utvalgte temaer...29 Ressursinnsats...33 Regional utvikling...35 Mål og gjennomføring...36 Ressursinnsats...41 Samferdsel...43 Mål og gjennomføring...44 Ressursinnsats...50 Økonomi...53 Driftsregnskapet...54 Investeringer...56 Finansielle forhold...57 Sammenligninger med andre fylkeskommuner...60

6 FYLKESTINGET Høyre FYLKESTINGET Morten Eriksrød KONGSBERG Fylkesordfører, fylkesutvalget Høyre Terje Vegard Kopperud DRAMMEN Fylkesutvalget, kultur Elizabeth Skogrand RØYKEN Fylkesutvalget, utdanning Iselin Haugo ÅL Fylkesutvalget, kultur Christopher Wand HOLE Utdanning Gro Sel Tveito KONGSBERG Fylkesutvalget, utdanning Dag Fjeld Edvardsen DRAMMEN Kontrollutvalget Arne Jørstad LIER Samferdsel Daniel Torkildsen HURUM Utdanning Turid Wickstrand Iversen DRAMMEN Regionalutvikling Fremskrittspartiet Ana Maria Silva-Harper DRAMMEN Samferdsel Dag Øivind Henriksen RINGERIKE Regionalutvikling Egil Ax DRAMMEN Regionalutvikling Jon Hovland MODUM Kultur Torhild Helling Bergaplass ÅL Samferdsel Britt Homstvedt DRAMMEN Fylkesvaraordfører, fylkesutvalget Tom Erik Hauger RØYKEN Fylkesutvalget, regionalutvikling Knut Gjerde NEDRE EIKER Kontrollutvalget Lavrans Kierulf DRAMMEN Samferdsel Kristelig Folkeparti Arbeiderpartiet Dag Stenersen RINGERIKE Utdanning Trond Johansen LIER Fylkesutvalget, samferdsel Hege Irene Fossum HOLE Utdanning Roger Ryberg HURUM Fylkesutvalget, kultur Anne Sandum RINGERIKE Fylkesutvalget, samferdsel Bjørn Tore Ødegården KONGSBERG Fylkesutvalget, utdanning Tonje Kristensen NEDRE EIKER Fylkesutvalget, utdanning Tore E. Hansen DRAMMEN Kontrollutvalget Sissel Hovland HOL Kultur Steinar Berthelsen ROLLAG Fylkesutvalget, regionalutvikling Lola Awoyemi DRAMMEN Samferdsel Børre Pettersen RØYKEN Utdanning Ragne Buer NEDRE EIKER Regionalutvikling Mathias Dannevig LIER Samferdsel Nancy Amundsen RINGERIKE Regionalutvikling Niclas Tokerud ØVRE EIKER Utdanning Kjell Ålien NES Regionalutvikling Vera Henden KONGSBERG Kultur Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Venstre Gotfred Rygh MODUM Kontrollutvalget Ole Johnny Stavn FLÅ Fylkesutvalget, samferdsel Else Marie Rødby HURUM Utdanning Kari Kolbræk Ask SIGDAL Regionalutvikling Helge Stiksrud RINGERIKE Kultur Runolv Stegane SIGDAL Fylkesutvalget 4

7 FYKLESTINGET POLITISK ORGANISERING Per FYLKESORDFØRER FYLKESTINGET (43) Kontrollutvalget (7) FYLKESUTVALGET (15) Administrasjonsutvalget (5+3) Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur (15) Hovedutvalget for samferdselssektoren (15) Hovedutvalget for utdanningssektoren (15) Buskerud Kommunerevisjon IKS UTVALGENE UTVALG 2013 MØTER SAKER 2014 SPØRS- MÅL Regnskap 2012 UTGIFTER I HELE 1000 Regnskap 2013 Justert budsjett 2013 SEKRETARIATS ANSVAR Fylkestinget Fylkesutvalget Forhandlingsutvalget Fylkesrådmann Administrasjonsutvalget Kontrollutvalget Kontrollutv.sekretariat Hovedutvalg for utdanningssektoren Fylkesutdanningssjef Fylkeskommunens klagenemnd Fylkesutdanningssjef og fylkesrådmann Hovedutvalg for regionalutvikling og kultur Utviklingssjef Hovedutvalg for samferdselssektoren Samferdselssjef Rådgivende utvalg Eldrerådet Fylkesrådmann Råd for likestilling av funksjonshemmede

8 ANSATTE ANSATTE ADMINISTRATIV ORGANISERING Per Fylkesrådmann Juridisk enhet Ass. fylkesrådmann Økonomi og administrasjonsstab - Dokument- og utvalgsseksjonen - Drift av fylkeshuset - HR-seksjonen - IKT-seksjonen - Innkjøpsseksjonen - Kommunikasjonsseksjonen - Økonomiseksjonen Utdanningsavdelingen - Eksamensseksjonen - Fagopplæringsseksjonen - Kompetanse- og pedagogisk seksjon - Inntaksseksjonen - Stab Samferdselsavdelingen Utviklingsavdelingen - Team Folkehelse, idrett og friluftsliv - Team Kunst og kultur - Team Kulturminnevern - Team Næring og næringsutvikling - Team Plan og ressurs - Stab - Buskerud fylkesbibliotek - Arbeidsinstituttet Buskerud - Lier vg. skole - Ål vg. skole - Drammen vg. skole - Numedal vg. skole - Åssiden vg. skole - Eiker vg. skole - Ringerike vg. skole - Ringerike folkehøgskole - Gol vg. skole - Rosthaug vg. skole - Fagskolen Tinius Olsen - Hønefoss vg. skole - Røyken vg. skole - PPOT - Kongsberg vg. skole - St. Hallvard vg. skole Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - Fylkestannlegen - Avdeling for folkehelsearbeid - Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt 2 tannklinikker - Hallingdal tannhelsedistrikt 6 tannklinikker - Kjeveortopedisk klinikk - Lier, Røyken og Hurum tannhelsedistrikt 5 tannklinikker - Lågen tannhelsedistrikt 10 tannklinikker - Ringerike tannhelsedistrikt 6 tannklinikker Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF 6

9 ANSATTE BEMANNINGSOVERSIKT Antall årsverk i fylkeskommunen gikk ned med 52 i 2013, mens det var en økning i antall ansatte med fire. Dette betyr noe større omfang i bruk av deltid blant de ansatte. Det var ved årsskiftet 2057 ansatte som utførte 1826 årsverk. Av de ansatte i fylkeskommunen er 56,9 % kvinner og 43,1 % menn. Gjennomsnittsalder var 48,1 år, som er noe høyere enn for 2012 (47,2 år). Gjennomsnittlig årslønn var kr. Stillingskategori Antall kvinner Antall menn Totalt Årsverk Rektorer og andre skoleledere ,50 Undervisningspersonale ,40 Andre ledere i vgs ,80 Andre kategorier i vgs ,40 PP-rådgiver ,60 Elevassistenter/elevassistenter med fagbrev ,12 Vernepleiere ,30 Bibliotekarer ,20 Assistenter ,20 Ledende renholdere 0 Renholdere 1 1 1,00 Renholdere med fagbrev 1 1 0,75 Vaktmestere ,10 Fagarbeidere ,82 Arbeidsledere inkl. instruktører ,80 Ledere i sentraladm ,00 Saksbehandlere ,80 Rådgivere ,50 Sekretærer ,30 Konsulenter ,12 Lærlinger ,72 Andre kategorier ,50 Sum antall , ANTALL %-ANDEL ANTALL %-ANDEL ANTALL %-ANDEL Antall årsverk ,9 Antall ansatte Antall kvinner , , ,9 Antall menn , , ,1 Antall kvinner som ledere 46,6 47,2 49,8 Antall menn som ledere 53,4 52,8 50,2 Pr ble 154 personer overført til eiendomsforetaket med i alt 116,42 årsverk. I tannhelseforetaket var det 170 ansatte med i alt 124 årsverk. 7

10 ANSATTE Pensjonsalder Gjennomsnittlig pensjonsalder gikk opp fra 63,8 år i 2013 til 65,0 år i personer gikk av med hel eller delvis pensjon (inkl. AFP) i Disse personene fordeler seg slik: Hel alderspensjon 68 Hel uføre 5 Delvis alderspensjon 4 Midlertidig uføre 10 Hel AFP 25 Delvis uføre 9 Delvis AFP 19 Overtallighet Tre personer ble definert overtallige i Alle tre fikk støtte til videreutdanning (10-50 %). Jobbnærvær Buskerud fylkeskommune hadde en ønsket måloppnåelse på nærvær på 95 % for Sluttresultatet lå på 94,6 %, litt i underkant av målet. Det legemeldte sykefraværet for hele fylkeskommunen var på 4,7 %. Det egenmeldte sykefraværet for hele fylkeskommunen var på 0,7 %. Brorparten av diagnosene bak det legemeldte sykefraværet er psykiske lidelser og muskel/ skjelett-lidelser. Kjønnsmessig er sykefraværet 4,1 % for menn og 6,3 % for kvinner. Aldersmessig er det den yngste aldersgruppen som skiller seg ut med minst fravær, mens aldersgruppen år har det prosentvis høyeste fraværet av alle aldersgruppene. Det totale nærværet virker å være stabilt over tid i Buskerud fylkeskommune. I perioden har nærværet holdt seg mellom 94,4 % og 94,6 %. LIKESTILLING Blant fylkeskommunens ansatte er 56,9 % kvinner og 43,1 % menn. Utviklingen de siste årene viser en økende andel kvinner i fylkeskommunen. Ved årsskiftet var 4 av 8 i fylkesrådmannens ledergruppe menn, og 6 av 15 rektorer var menn. Blant assisterende rektorer/rektorers stedfortredere var det også flere kvinner enn menn. I en bredere ledergruppedefinisjon, der også seksjonslederne i sentraladministrasjonen m.fl. inngår, er 8 av 16 menn, tilsvarende 50 %. Administrasjonsutvalget har det overordnede ansvaret for retningslinjer og tiltak på likestillingsområdet. HELSE/MILJØ/SIKKERHET MÅL SOM IA-BEDRIFT Tiltakene i handlingsplanen for helse, miljø og sikkerhet i Buskerud fylkeskommune for 2014 understøttet følgende mål: styrke fylkeskommunens helsefremmende arbeid med underliggende mål om jobbnærvær på 95 % sikre at fylkeskommunen har et systematisk HMS-arbeid strategisk kompetanseutvikling innenfor helse, miljø og sikkerhet Dette har vi oppnådd: Styrket fylkeskommunens helsefremmende arbeid Det styrkebaserte tenkesettet er et viktig ledd i det psykososiale og helsefremmende arbeidet. På BFK-konferansen, i ledertreninger og i andre prosesser brukes teknikkene i det styrkebaserte tenkesettet. Den helsefremmende effekten av fysisk aktivitet er lagt vekt på gjennom sykle til jobben-aksjoner og tilbud om aktiviteter innen ski, kajakk, løp, fotball m.m. Aktivitetene er søkt å nå flest mulig ansatte, og de har hatt bred deltakelse. Dette 8

11 ANSATTE støtter opp under samspill virksomheter imellom. Sikret fylkeskommunens systematiske HMS-arbeid Det er gjennomført fem revisjoner av det systematiske HMSarbeidet ved årsskiftet 2014/2015. Alle virksomhetene blir besøkt i løpet av fire år. Generelt sett gjøres det mye godt og systematisk HMS-arbeid på virksomhetene. Elektronisk avvikssystem er i drift hos de fleste av virksomhetene i BFK. Arbeidet med innføring av ny modul for risikovurdering er påbegynt. Overordnede HMS-prosedyrer er nå tilgjengelig innenfor samme system. BFK inngikk ny avtale om Inkluderende arbeidsliv den 4. desember Strategisk kompetanseutvikling innenfor HMS Kompetanseutviklingen innenfor helse, miljø og sikkerhet har i 2014 hatt hovedfokus på grunnopplæring, samt opplæring innenfor avvik og varsling. Opplæringen har foregått i form av heldagskurs, kortere opplæringssekvenser, informasjonsmøter og oppfølging ved behov. 9

12 10

13 ADMINISTRASJON OG SENTRALE TJENESTER 11

14 ADMINISTRASJON MÅL OG GJENNOMFØRING Mål 1: Fylkeskommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver som utvikler dagens ansatte og rekrutterer de beste fagfolk Dette har vi oppnådd: BFK-akademiet (internopplæring) er videreutviklet til å tilby kompetansetiltak basert på strategiske mål og lokale behov innen 2014 i tråd med planen. Tiltakene i vedtatt lederstrategi innen 2014 er fulgt opp. Det er avholdt ledertrening for 35 ledere med noe ekstern bistand. Ca 80 ledere gjenstår i Ny arbeidsgiverstrategi med tilhørende innsatsområder er ikke ferdigstilt i 2014 som planlagt. Forslag til ny strategi med aspekter som livsfase, helsefremmende arbeid samt rekruttering ble sendt på høring januar Mentorordning er etablert på alle videregående skoler som planlagt. Arbeidet med sykepengerefusjon har krevd stor ressursinnsats. Nye rutiner er etablert, og bemanning er styrket. I løpet av året er deler av tidligere avskrevet refusjon innhentet. Fylkeskommunalt foretak innen bygg og eiendomsforvaltning ble formelt etablert fra 1. januar, med full bemanning fra 1. september. Administrasjonen i foretaket er gitt tett bistand i etableringsfasen. Fylkestingets framskyvning av dato for full drift fra til ga betydelig merarbeid og økt risiko. Fylkeskommunens helsefremmende arbeid er styrket. Det underliggende mål er økt jobbnærvær, til målet om 95 %. Det er gjennomført diverse lokale tiltak: kurs i mindfulness, sykle-til-jobben-aksjon, padlekurs, skikurs m.m. Jobbnærværet var i 2014 rett under 95%. HMS tiltak er omtalt i eget avsnitt Helse/miljø/sikkerhet i kapittel om ansatte. Forbedringsområder: Eldre rutiner er ikke oppdatert som planlagt. Det gjelder bl.a. etiske regler og tilsettingsreglementet. Mål 2: Fylkeskommunen skal utvikle organisasjonen gjennom forankring av visjon og verdier ut fra et styrkebasert tenkesett og slik skape best mulig forhold for godt arbeidsmiljø, læring og samspill Dette har vi oppnådd: Organisasjonsutviklingen ivaretas nå i større grad av egne krefter. Visjon og verdier er sentrale referanser likeså godt arbeidsmiljø og deling av kunnskap.. Styrkebasert tenkning er bedre forankret i stabens oppgaveløsning i Arbeidet med organisasjonsutvikling er reorganisert slik at noen aktiviteter går over i driftsfase, mens nye prosjekter iverksettes (etablert prosessledernettverk internt). Teknikkene i styrkebasert tenkning brukes i mange lokale prosesser. Forbedringsområder: Ytterligere utvikling av organisasjonen. Mål 3: Fylkeskommunen skal ha økonomisk handlefrihet gjennom styring på netto driftsresultat, gjeldsbelastning, rente- og avdragsbelastning og egenfinansiering i investering Dette har vi oppnådd: Økonomiske nøkkeltall basert på fylkestingets vedtak følges opp. Avvik varsles og tiltak foreslås ved behov. Nøkkeltall i budsjett og regnskap for 2014 var: Nøkkeltall 2014 Budsjett Regnskap Netto resultatgrad > 2,0 % 2,4 % Rente- og avdragsbelastning < 6,0 % 4,9 % Gjeldsbelastning < 90,0 % 82,0 % Selvfinansieringsgrad i investering > 30,0 % 30,2 % Prosesser for budsjett og handlingsprogram i fylkeskommunen er lagt opp slik at god forvaltning og utnyttelse av fellesskapets ressurser kan støttes. I 2014 var store deler av 12

15 ADMINISTRASJON økte inntekter for 2015 allerede disponert gjennom tidligere politiske vedtak. Oppfølging av revidert investeringsstrategi reduserte også mulighetene for å fristille midler i budsjettet. I budsjettbehandlingen ble driftsfondet redusert vesentlig i langtidsperioden Fylkesrådmannens tertialrapportering er gjennomført etter planen. Skatt og rammetilskudd har vært nedjustert ved to anledninger som følge av nasjonal svikt i skatteinngangen. Endelig skatteinngang ble svakere enn justert budsjett. Fylkesrådmannen har et godt og krevende samarbeid med revisjonen. Dette sikrer god kvalitet på det fylkeskommunale regnskapet. Regnskapsboka er noe forbedret. Eierstrategi for fylkeskommunalt krafteierskap er fulgt opp gjennom eiermelding for Vardar AS og lagt fram for fylkestinget. I tillegg behandlet fylkesutvalget Vardar sin reviderte strategiplan for Endrede markedsbetingelser i kraftmarkedet utfordrer fylkeskommunens forventninger om avkastning. Av andre selskaper eid direkte eller gjennom Buskerud fylkeskommune Holding AS gjennomførte Buskerud Kommunerevisjon IKS en selskapskontroll i Veien Kulturminnepark AS. Denne ble behandlet av fylkestinget våren Store underskudd i selskapet siden oppstart og svakere publikumsoppslutning har gitt bekymring. Situasjonen er under oppfølging. Fylkesrådmannen søker kontinuerlig å utarbeidet mer effektive rutiner innenfor økonomiforvaltningen. I 2014 er fakturasystem (Alusta) implementert. E-fakturaandelen er økende; opptil 70-80% i enkelte måneder. Dette gir godt grunnlag for å ta ut effektiviseringsgevinster. Fylkeskommunen har benyttet økonomisystemet Oracle siden Oppgraderinger og eventuell overgang til annet system vurderes fortløpende. Foreløpig er valget å avvente. Det er lagt rutiner for et godt samspill med eiendomsforetaket, herunder levering av interne merkantile tjenester og støtte. Husleieavtaler er inngått. Økonomirådgiver i økonomiseksjonen fungerer som økonomisjef i foretaket (50%). Foretaket og fylkesrådmannen følger opp gjennom eiermøte og jevnlig kontakt for øvrig. Det er en stor praktisk fordel å ha foretaket lokalisert i fylkeshuset. Forbedringsområder: Fylkeskommunens inntektsside (drift) er mer eller mindre låst. Den vil ikke vokse særlig mer enn prisstigning. Skal Buskerud fylkeskommune innfri store investeringsforventninger, må det sterkere prioriteringer til på utgiftssiden samt ekstraordinære finansieringstiltak. Alle formål kan ikke prioriteres like høyt. Budsjettildelingen må gjennomgås. Personaldata og økonomiske data bør koples tettere for å bedre økonomistyringen. Mål 4: Fylkeskommunen skal kontinuerlig forbedre effektivitet, kvalitet og robusthet på interne tjenester. Arbeidsdelingen mellom virksomhetene og staben skal understøtte en slik utvikling Dette har vi oppnådd: PC-ordningen for elever er vurdert til å fungere godt. Det gjøres ikke endringer i ordningen fra skolestart Delingsportalen med informasjon, prosjektrom og arbeidsrom er implementert. Det er også lagt til rette for å ta i bruk Lync til video og chat. Det arbeides videre i 2015 med å legge til rette for bedre dokumentdeling. Overvåkingen av IKT-systemene er bedret gjennom applikasjonen WhatsUp. Dette sørger for at hendelser varsles og registreres for raskere å kunne starte feilretting. IKT-drift følger prosessmetodikken ITIL og utvikler dette kontinuerlig. Dette har medført kortere responstid og raskere løsningstid på innmeldte saker. Det er igangsatt opprydding i HRM systemet som en forutsetning for å ta i bruk brukervennlig reiseregningssystem. Det har ikke lyktes å automatisere forhandlingsprosesser grunnet svært komprimert forhandlingsløp (streik påvirket tidsfrister). Innføring av obligatorisk ehandel er forsinket på grunn av nytt fakturasystem i Innføres i Arbeidet med en anskaffelsesstrategi for fylkeskommunen startet opp. Planlegging for tekniske og praktiske løsninger i forbindelse med politiske møter i kommende valgperiode er i gang. Det er igangsatt en innføring av elektronisk utveksling av forslag under møtene. De foreløpige tilbakemeldinger er positive. Et systematisk opplegg for å utnytte og utvikle utvalgssekretæreneskompetanse er på plass. Det er avlevert flere hyllemeter papirarkiv til IKA Kongsberg enn forutsatt. Dette gjelder også andre eiere av IKA Kongsberg slik at ytterligere avlevering avventes. Forbedringsområder: Dokumenterte rutiner for utvalgssekretærfunksjonen for å sikre lik praksis er ennå ikke på plass. Sak/arkivsystemet må oppgraderes. Regnskapsboka kan gjøres mer lesevennlig og tilgjengelig. 13

16 ADMINISTRASJON Mål 5: Fylkeskommunen skal tilrettelegge for god dialog, kommunikasjon og samhandling gjennom ulike kanaler med spesielt fokus på nettsidene og den nye ansattportalen Dette har vi oppnådd: Det er sørget for oppdatering og utvikling av bfk.no i samarbeid med alle fagavdelingene. Likeså er det sørget for utvikling og oppfølging av skolenes nettsider i samarbeid med alle skolene. Bfk.no og skolenes nettsider er lagt om til responsivt design. Det vil si at nettsidene tilpasser seg den enheten (mobil/pc/nettbrett) man bruker. Det er utarbeidet egne beredskapssider (kriseweb) for skolene og generelt økt samarbeidet rundt skolenes nettsider. Ansattportalen er teknisk ferdigstilt, og den brukes aktivt til formidling og samhandling. Det er gjennomført opplæring for medarbeidere i sentraladministrasjonen, og generell oppfølging og rådgivning i organisasjonen etter behov. Innføring av dokumenthåndteringssystem (Sharepoint) ble hindret av problemer rundt rekruttering av prosjektleder, men framdriften er nå god. Forbedringsområder: Identifisere og bistå de deler av organisasjonen som ennå ikke har en aktiv bruk av ansattportalen. Mål 6: Fylkeskommunen skal øke synlighet og kunnskap om fylkeskommunens ansvarsområder, politiske vedtak og sikre en helhetlig kommunikasjon Dette har vi oppnådd: Det er arbeidet for å oppnå en helhetlig kommunikasjon med fylkeskommunen som tydelig avsender. Kommunikasjonsstrategien gir føringer for ekstern kommunikasjon mot ulike målgrupper. Rådgivning og kvalitetssikring av ekstern kommunikasjon er gjennomført med de enkelte avdelinger og virksomheter. Skrivekurs er gjennomført. Det er også produsert en film om fylket vårt En smak av Buskerud. Fylkeskommunen med skolene er sterkere profilert gjennom aktiv bruk av sosiale medier i hovedsak facebook. Det muliggjør dialog med innbyggerne. Rundt hyllemeter (500 flytteesker) med arkivmateriale ble sendt til IKA Kongsberg. 14

17 ADMINISTRASJON En kommunikasjonsstrategi er utarbeidet for Kunnskapsskolen. Den skal materialiseres i konkrete tiltak i løpet av Mål 7: Fylkeskommunens skal ha en helhetlig IKT-løsning som støtter utvikling av organisasjonen og tjenester til befolkningen gjennom utarbeidelse av en IKT-strategi Dette har vi oppnådd: En IKT-styringsmodell ble ikke implementert i 2014 som planlagt. Dette skjer først i løpet av første halvår Arbeidet med en IKT-strategi, etter hvert kalt Digitaliseringsstrategi, startet opp og fullføres i løpet av første halvår Forbedringsområder: Bygge videre bruk av digitale løsninger på digitaliseringsstrategien. UTVALGTE TEMAER Råd for likestilling av funksjonshemmede Rådet har som visjon at Buskerud skal være det beste fylket for alle å bo i. Rådet har avholdt seks møter, behandlet 17 saker, inkludert høringsuttalelser, og fem referatsaker. Det er avholdt to dagskonferanser med de kommunale råd i tillegg til en to-dagers konferanse. Rådets fokusområdet i 2014 har vært, utdanning og arbeidsliv, samferdsel, universell utforming og folkehelse. Rådet samarbeider med de kommunale rådene gjennom årskonferanser og dagskonferanser. Rådet utarbeider eget handlingsprogram og årsmelding. RESSURSINNSATS Regnskap sentraladministrasjonen (mill. kr) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Regnskap 2014 Avvik 2014 Lønn 82,8 76,6 78,8-2,2 Øvrige driftsutgifter 85,2 169,0 159,1 9,9 Sum driftsutgifter 168,0 245,6 237,9 7,7 Sum driftsinntekter -24,7-88,7-97,3 8,6 Netto driftsresultat 143,3 156,9 140,6 16,3 Administrasjonen Økonomi- og administrasjonsstaben kan vise til et mindreforbruk på 8,2 mill. kr av totalt 16,3 mill. kr på budsjettområdet. I all hovedsak kan dette tilskrives en ubenyttet buffer i forbindelse med PRI 50. Oppreisningsordningen ved omsorgssvikt er belastet med 1,65 mill. kr i utbetalte erstatninger. Noen prosjekter er forsinket og derved bruken av tilhørende budsjetterte midler. Dette gjelder blant annet 1,2 mill. kr til Digitaliseringsstrategien. For øvrig fordeler mindreforbruket seg over en rekke ansvar med både over- og underforbruk. Politikk I 2. tertialrapport ble det uttrykt usikkerhet rundt årets forbruk sett under ett. Ved årsslutt kan politikkområdet vise til et totalt underforbruk på 8,1 mill. kr. Dette består i hovedsak av ubenyttede omstillingsmidler (4,3 mill. kr). I tillegg kommer ubenyttede midler på fylkesutvalgets disposisjonskonto (2,1 mill. kr) og likestillingsarbeid (0,3 mill. kr.). Posten fylkesting/fylkesutvalg endte med et mindreforbruk på 0,8 mill. kr. Fylkeseldrerådet Fylkeseldrerådet har avholdt fem møter, behandlet 16 saker, inkludert høringer, og 14 referatsaker. Det er avholdt to dagskonferanser med de kommunale råd i tillegg til en todagers konferanse. Fokusområder er universell utforming, folkehelse og aldersdiskriminering. I tillegg til deltakelse i flere prosjekter/utvalg som er aktuelle for de eldre sine levekår, samarbeider de også med de kommunale eldreråd gjennom årlige konferanser, og Pensjonistforbundet. Rådet utarbeider egen årsmelding og handlingsplan. 15

18 16

19 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING17

20 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MÅL OG GJENNOMFØRING Mål 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp, som utløser ressurser og skaper læringsglede Dette har vi oppnådd: Overganger og samarbeidsavtaler med kommunene Utdanningssektoren har i 2014 startet et systematisk utviklingsarbeid innenfor fagområdet tilrettelagt opplæring og spesialundervisning. Målet er å bidra til best mulig kvalitet i opplæringstilbudet til elevene. Systemarbeidet vil fortsette i Røyken, Numedal, Rosthaug, Hønefoss, og Ringerike videregående skoler har inngått forpliktende samarbeid med nærliggende kommuner om skole og helse. Erfaringene vil spres til andre deler av fylkeskommunen. I tillegg er det etablert et samarbeidsprosjekt om forebyggende psykisk helse mellom Rosthaug videregående skole, Modum kommune og Modum Bad. Prosjektet Klar, ferdig, gå er et samarbeid mellom Hurum kommune, ungdomsskolene i Hurum og Røyken videregående skole som startet i februar Det går ut på å finne hvordan man kan skape gode opplæringsløp for ungdom som trenger ekstra tett eller mer praktisk tilrettelegging av sitt opplæringsløp. Fylkeskommunen har etter årsskiftet inngått en samarbeidsavtale med Drammen kommune om skolehelse-tjenesten. Grunnlaget ble lagt høsten De øvrige videregående skolene har fortsatt det gode samarbeidet med nærliggende ungdomsskoler. Nettverksrådgiverne i regionene er pådrivere i dette arbeidet og sørger for god informasjonsflyt på tvers av skoleslagene. I tillegg har nettverksrådgiverne hatt samarbeidsmøter med utviklingsveilederne i Buskerud. Utviklingsveilederne er ansatt av fylkesmannen for å jobbe med satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Innenfor fagfeltet karriereveiledning og rådgivning ble det arrangert en konferanse i desember 2014 med fokusområdene psykisk helse og framtidens arbeidsmarked. Her deltok rådgivere i ungdomsskolen og den videregående skolen (både sosialpedagogiske rådgivere og utdannings- og yrkesrådgivere) og veiledere på karrieresenterne og i oppfølgingstjenesten. Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), har man satt i gang hospitering for rådgivere. HBV har også igangsatt masterstudie i karriereveiledning hvor fem rådgivere/veiledere fra Buskerud deltar. Prosjektet Utvikling av karrieresenterne i Buskerud fylkeskommune har opprettet arbeidsgrupper i regionene Hallingdal, Kongsberg, Drammen og Ringerike som skal utvikle en mer helhetlig løsning for karrieresentere i samarbeid med kommunene og NAV. Arbeidsgruppene har hatt noe ulik framdrift da fylkeskommunen har vektlagt at arbeidet skal være forankret i de ulike regionene og skal jobbes fram utfra regionenes behov. Arbeidet sluttføres i Fra høsten 2014 har det vært samarbeid med fylkesmannen for å planlegge konferanser for skoleledere og skole-eiere på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Plan for styrking, vedtatt av hovedutvalget for utdanningssektoren i oktober 2014 som en oppfølging av Kunnskapsskolen, skal sikre et godt og systematisk arbeid rundt elever og lærlinger innenfor hovedområdene: Identifisering, kartlegging og oppfølging Samarbeid med arbeidslivet Samarbeid med kommunene Tilbudet om forsering av fag, dvs elever kan ta fag på et høyere trinn i opplæringsløpet, er videreført ved flere av fylkeskommunens videregående skoler. I skoleåret 2014/15 forseres fag ved Drammen, Ringerike, Eiker, Kongsberg, St. Hallvard, og Røyken videregående skoler. I tillegg gis det tilbud til elever som er tilknyttet ungdomsskoler, som ligger langt fra en videregående skole. Disse elevene får tilbud om nettbasert opplæring. Buskerud fylkeskommune har tilbud om forsering innenfor fagene matematikk (via den virtuelle matematikkskolen og engelsk via Nettskolen Buskerud). Det første kullet som startet med forsering på ungdomsskolen, teller 36 elever; 18 i engelsk og 18 i matematikk. De går nå i vg2, og tar fag på vg3-nivå. Gjennom Partnerskap for karriereveiledning, et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune, NHO, LO, VIRKE, NAV og 18

Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016

Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016 UTDANNING Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016 Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Plan for styrking 2014-2016

Plan for styrking 2014-2016 UTDANNING Plan for styrking Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober 2014 1. Planens forankring Planen er forankret i Kunnskapsskolen

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-37 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Nettskolen Buskerud Saken følger opp

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-48 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

UTDANNING Strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud

UTDANNING Strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud UTDANNING Strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud 2017-2022 Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen april 2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. UTVIKLINGSTREKK... 4 3. SATSINGSOMRÅDER... 5 3.1 Opplæringstilbud...

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud 2 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAGOPPLÆRINGSSEKSJONEN i BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan 2016-2019 Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet til fylkeskommunen. I form av vedtak

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling BUSKERUD FYLKESKOMMUNE ÅRS- RAPPORT 2013

Skaper resultater gjennom samhandling BUSKERUD FYLKESKOMMUNE ÅRS- RAPPORT 2013 Skaper resultater gjennom samhandling BUSKERUD FYLKESKOMMUNE ÅRS- RAPPORT 2013 Innhold VIDEREGÅENDE OPPLÆRING... 3 UTVIKLINGSAVDELINGEN... 25 SAMFERDSEL... 37 ADMINISTRASJON OG SENTRALE TJENESTER... 48

Detaljer

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana Alternative opplæringsmodeller Rådgiverkonferanse, Mo i Rana 29.11.2017 Fag- og yrkesopplæringa har en komplisert struktur Åtte utdanningsprogram som sprer seg i store vifter til mange Vg2-tilbud som fører

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

"Samspill for økt gjennomføring" Lærerutdanningskonferansen April 2017

Samspill for økt gjennomføring Lærerutdanningskonferansen April 2017 "Samspill for økt gjennomføring" Lærerutdanningskonferansen 2017 20.April 2017 Utfordringen 10% Vg 3 skole 11% 8,6% 23,7% Påbygg GS VG1 VG 2 27,4% Læretid 40% 4,1 % 8,2% 14,7% 7,5% 28,8% 7% 11,3% Utvikling

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder HANDLINGSPLAN Vedlegg til Regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020 BAKGRUNN Regional samfunnskontrakt for Agder skal opprettholde og sikre rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. Fullført

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Virkelighetens utfordringer

Virkelighetens utfordringer Virkelighetens utfordringer Fungerende rektor Lasse Eide, Godalen vgs 27.11.13 Ca 850 elever Ca 150 ansatte 5 yrkesfaglige utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Restaurant-

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

FYLKESPARTISTYRETS BERETNING

FYLKESPARTISTYRETS BERETNING FYLKESPARTISTYRETS BERETNING årsmøteperioden 2012-2014 Beretning fra fylkestingsgruppa årsmøteperioden 2012 2014 Fylkestingsgruppa har i perioden bestått av: 1. Roger Ryberg, Gruppeleder,fylkesutvalget

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet?

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Rådgiversamling Scandic Hell 23. 24.10.2017 Per-Kristian Storstad Bakgrunn for praksisbrevordningen Motvirke frafall i vgo Innført som prøveordning /

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD 1 HVA ER EN LÆREKANDIDAT? En kandidat inngår en opplæringskontrakt og får en mindre

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

VELKOMMEN NETTVERKSAMLING FOLKEHELSE. Tyrifjord 17. november 2015

VELKOMMEN NETTVERKSAMLING FOLKEHELSE. Tyrifjord 17. november 2015 VELKOMMEN NETTVERKSAMLING FOLKEHELSE Tyrifjord 17. november 2015 Nesten 3 år etter ny folkehelselov Hva er jeg stolt av at vi har fått til i min kommune. Hva er de 3 største utfordringene i min kommune?

Detaljer

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017 God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen 24 25 januar 2017 Et dobbelt samfunnsoppdrag Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden Dato: 15.03.2012 Kl 0900-1300 Til stede: Medlemmer: Arild Sørum Stana Leder Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Møtte kl. 0930. Tone Coucheron

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel Sekretær: Knut Maarud + 47 23 30 13 19 / 96 23 24 68 kma@utdanningsdirektoratet.no Møte 06.08 Referat oppdatert: 22.12.2008 Til Kunnskapsdepartementet Ref nr 2008/06239 Karlsenutvalget - høringsuttatelse

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring

Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Prosjektplan forsering

Prosjektplan forsering Prosjektplan forsering Eiker - 14 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.2 Forseringsprosjektet i Buskerud 3 2. Mål for prosjektet... 3 2.1 Hovedmål. 3 2.2 Delmål.. 3 3. Organisering.. 4 3.1 Ansvarsforhold

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Storhamar videregående skole - henv. resepsjonen Adresse: Mabel Sandbergsv. 25 2315 Hamar Dato: 07.09.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen!

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen! Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober 2016 Kjære alle sammen! Det er en glede å være her og snakke om et så viktig tema. Da fylkesrådet overtok etter

Detaljer

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole Skoleåret 2017-2018 Innledning Opplæringspolitisk plattform (OPP) for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen

Kvalitet i fagopplæringen BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune bestilte i sak 13/17 forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringen. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken REGIONAL PLANLEGGING Klekken 03.11.2015 Rollen som regional planmyndighet Fylkeskommunen har ansvar for det regionale plansystemet som omfatter: regional planstrategi regionale planer regional planbestemmelse

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer

Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen

Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen Utdanningsavdelingen Arbeider sammen på tvers av seksjoner for helhetlig fagog yrkesopplæring til beste for elever og lærlinger/

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Historikk og status lærekandidater

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

HALLINGDAL KARRIERESENTER

HALLINGDAL KARRIERESENTER HALLINGDAL KARRIERESENTER NINA E. HØGMO, ØYVIND FLATLAND, REIDUN STEIN 24.06.16 Introduksjon til karriereveiledningsfeltet Karriere Buskerud Hallingdal karrieresenter Tjenesten karriereveiledning Oppfølgingstjenesten

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Partnerskapskonferansen 2011 Tønsberg 3. mars Per T. Eitrem rektor Færder videregående skole Innhold Visjon og mål Tilstand Samspill videregående skole/arbeids-

Detaljer

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater?

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater? Skoleeiers kapasitetsbygging Ser vi resultater? Enkelt budskap: Vi tror på helhetlig satsing, sammenheng og systematisk jobbing over tid i alle ledd - med felles fokus på bedre læring for alle Helhetlig

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 KORTVERSJON Forord Opplæringsloven krever en årlig rapport om tilstanden i videregående opplæring knyttet til læringsresultater, frafall

Detaljer