Funksjonsprogram og romprogram Nybygg 2006 / 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funksjonsprogram og romprogram Nybygg 2006 / 2007"

Transkript

1 Funksjonsprogram og romprogram Nybygg 2006 / juni 2005 Trondheim kommune Funksjonsprogram for nybygg Blussuvoll skole side 1

2 1.0. Målsetning med skoleanlegget Når det nå planlegges nytt skoleanlegg for Blussuvoll skole, må det planlegges med sikte på framtiden. Ny teknologi og nye læreplaner gjør at vi kan være sikker på forandringer, og at dette vil skje hurtigere. Det vil derfor være viktig å bygge et bygg som lett kan tilpasses stadig nye situasjoner. Skoleanlegget vil stå i flere tiår, men funksjonene i anlegget må kunne endres Generelle hovedmål for skolebygg i Trondheim skape et tidsmessig skoleanlegg som skal være en ressurs for å løse utfordringene i læreplanen. gjøre bygget så fleksibelt at organisasjonsformer, undervisningsopplegg og arbeidsmåter lett kan tilpasses senere læreplaner / formål utforme en skole som skal være et kultursentrum i nærmiljøet vektlegge et godt og estetisk arbeidsmiljø for elever og ansatte 1.2. Retningslinjer for utvikling av skoleanlegg Alle trinn skal ha sin elevbaser (med garderober, arbeidsplasser for elevene, formidlingsrom, grupperom, felles aktivitetsareal, lager ) IKT skal være et naturlig hjelpemiddel på alle klassetrinn og i de fleste fag Skolebiblioteket og øvrige spesialrom skal være lett tilgjengelig og brukes aktivt som tillegg til elevbasene. Det skal tilrettelegges en fellesarena i skolebygget der det er mulighet for samling av flere klassetrinn. Det skal tilrettelegges for enkelt skolemåltid for elevene Administrasjonsavdelinga skal være lett tilgjengelig for besøkende og ansatte / elever Personalrommet skal også være møterom for andre brukergrupper / nærmiljøet Alle rom skal brukes mest mulig i løpet av dagen / uka, og det skal finnes gode løsninger for ulike sambruksfunksjoner Det skal sikres god tilgjengelighet / funksjonalitet for alle elever (universell utforming) Skoleanlegget skal invitere til nærmiljøtiltak og aktiv bruk etter ordinær arbeidstid. Soneinndeling skal skille mellom private områder ( elevbaser, lærerkontor, administrasjon) og offentlige deler av skolebygget (elevkantine, kroppsøvingsavdeling, fritidsklubb, musikkavdeling evt. andre spesialrom) Det skal være lett tilgjengelighet til skolens uteområde slik at dette blir en lærings- / aktivitetsarena i forlengelse av innearealet Skoleanlegges uteområdet skal deles i aktivitetssoner som gir rom for forskjellige aktiviteter. Skolens nærområde skal bidra til ytterligere mulighet for fysisk utfoldelse og rekreasjon Det skal legges vekt på trafikksikkerhet i skoleområdet, både i forbindelse med parkering, vareleveranser og henting / bringing av elever Et hovedpoeng for kommunen blir det derfor å utvikle fleksible skolebygg med delvis åpne løsninger. Funksjonsprogram for nybygg Blussuvoll skole side 2

3 1.3. Krav i gjeldende læreplan (L97) og hovedpunkter i Kultur for læring og rammefaktorer for skolens virksomhet. Den pedagogiske begrunnelse for dette er at slike løsninger lettere oppfyller læreplanens krav om: tilpasset opplæring kontaktlærerens oppfølging av elevgruppa variasjon i arbeidsmåtene ut fra ulike evner og anlegg flere muligheter for differensiering større tilgjengelighet på læremidler utforskende og eksperimentell læring - lære ved å gjøre felles aktivitetsområder / verksted for læring arbeid i aldersblandete grupper god tilgang til skolebibliotek, datautstyr og læremidler samarbeid - mellom elever og i personalet utnytting av alle skolens ressurser aktivitet og utfoldelse 1.4. Økonomi I de skisserte løsninger ligger det også en økonomisk begrunnelse: skolen blir mer fleksibel overfor endringer i elevtall personalressursen kan utnyttes bedre ved å tilrettelegge for læringsaktiviteter for større og mindre elevgrupper 1.5. Arkitektenes utfordringer Disse retningslinjene stiller følgende krav til arkitektene: en god organisering av uteområdet inklusiv trafikkløsninger / parkering skolebygget må soneinndeles på enkel måte sambruksareal for skole og nærmiljø må få en hensiktsmessig plassering det må legges vekt på en praktisk utforming av elevbasene gode lysforhold ( dagslys) og akustiske forhold må prioriteres intern kommunikasjon må minimaliseres og ikke bidra til støy i bygget skolebygget må gis en estetisk utforming Funksjonsprogram for nybygg Blussuvoll skole side 3

4 2.0 ELEVBASER 2.1. Elevbaser Med elevbase menes det hovedareal hvert klassetrinn har til egen disposisjon. Det vil være inntil 180 elever i en slik base. I elevbasen inngår følgende deler: Elevgarderober Det skal være desentraliserte elevinnganger med garderober for hvert trinn. Garderoben for et trinn må deles i to ( ca. 2x90 elever) Toalett Garderobene skal inneholde toalett. Det skal i gjennomsnitt være ett toalett pr 20 elever i skoleanlegget samlet. I elevgarderobene kan det være fire elevtoalett + et HC-toalett. HCtoalettet kan fungere som personaltoalett. ( med sylinderlås) Lager I en av garderobene i hver elevbase skal det være et lager for oppbevaring av rullestoler med mer. Garderobeplasser I garderoben må det beregnes ca. 30 cm garderobeplass for hver elev. Hver elev vil disponere et låsbart garderobeskap (ca. 30 cm bredt, dypt og cm høyt. Garderobeskapene kan stå langs vegg eller frittstående på gulvet (rygg mot rygg) Garderoben må utformes slik at trafikkarealet er klart definert og at elevenes garderobeplasser er skjermet fra denne trafikksonen. Renholdsrom Det er praktisk både for Trondheim byggservice og skolen at det er et lite renholdsrom i hver av basene. Disse kan enklest knyttes opp mot elevgarderobene Elevareal I elevarealet vil elevene ha sine individuelle arbeidsplasser. På hver elevbase skal samlet elevareal deles i tre hovedrom (for inntil 60 elever) Her vil det være individuell arbeidsplass for elevene, plass for lærer og oppbevaring for elever, for lærerne og felles for trinnet. I tillegg vil det være en del dataplasser tilgjengelig for elevene. For at disse elevarealene skal ha en best mulig generalitet ønskes disse utformet slik at det senere er mulig med en oppdeling for elever, elever, elever eller 6x10 elever Felles aktivitetsareal Det felles aktivitetsarealet skal ivareta følgende funksjoner: plass for eksperimentell undervisning ( vask og komfyr med mer) med tilhørende arbeidsbord desentralisert bibliotekavdeling og bord for gruppearbeid felles IKT-arbeidsplasser / skrivere mm utstilling av elevarbeider med mer (oppslagstavler og glassmontere) vaskerenner knyttet opp mot en miljøstasjon for gjenvinning / renhold. Disse bør være i to soner i hver sin del av elevbasen Funksjonsprogram for nybygg Blussuvoll skole side 4

5 Formidlingsrom Det skal være to grupperom / formidlingsrom i hver base. Disse rommene vil først og fremst være for "formidling" der lærer gjennomgår planer / opplegg, innleder i nye emner, presenterer utført arbeid mm. Også elevene kan ha den rollen overfor sine medelever. Rommene vil ha fast oppmontert IKT- og AV-utstyr (PC, prosjektør, overhead, DVD-spiller mm). Et rom innredes for ei 60-gruppe elever, mens det andre tilpasses ei 30-gruppe. Rommene skal også kunne brukes til matematikkrom, engelskrom med mer hvis skolen finner dette mer formålstjenlig. Det største rommet kan ha en amfiløsning i en del av rommet Grupperom De mindre grupperommene skal benyttes til gruppearbeid (som krever skjerming fra øvrige læringsaktiviteter - rolig eller støyende), undervisning / veiledning av lærer for enkeltelever eller mindre elevgrupper. Ved behov kan et av rommene benyttes til hvilerom. Grupperommene skal kunne brukes av alle elevene på trinnet og skal derfor ha lett tilgang fra fellesarealet. Grupperommene skal ha ulik størrelse. Et bør kunne romme ei gruppe på personer. (dette grupperommet kan evt. legges mer sentralt i bygget) Lager Hvert trinn skal ha et lager. Dette utformes som eget låsbart rom og vil ivareta behovet for lagring av lærebøker, skrivebøker, formingsmateriell, av-utstyr og annet materiell som lærerne / elevene på trinnet har behov for. Det vil være bærbare PC er og annet verdifullt utstyr plassert i rommet. Rommet må derfor plasseres slik at det er mest mulig skjermet for innbrudd Lærernes arbeidsareal Med nye arbeidstidsavtaler vil lærerne gjøre mer av jobben på arbeidsplassen. Det er naturlig at lærerne har sin arbeidsplass nær den virksomheten de har hovedansvar for. Lærernes arbeidsareal ønskes derfor etablert i tilknytning til elevbasene, men plassert så nært arbeidsarealene til lærerne på andre elevbaser som mulig. (altså ikke inne i elevbasen, men i tilknytning til denne) En del fellesfunksjoner som dataplasser, kopiering, lærerbibliotek, møterom med mer etableres som del av lærernes arbeidsareal. Arealene skal inneholde: individuell kontorarbeidsplass for planlegging, retting med mer med nødvendig utstyr og plass for oppbevaring (3-6 plasser i hvert kontor ) (Skrivebord ca. 160x80 cm) møterom / rom for fortrolige samtaler. Disse møterommens skal plasseres slik at de også er tilgjengelig for andre, altså fra trafikksone. kopirom / produksjonsrom lærerbibliotek (oppbevaring av felles materiell) (evt. kombinert med kopirom) noen felles dataplasser Generelt om utforming av elevbasene Det er viktig at rom for individuelt arbeid får en åpenhet og sammenheng mot de øvrige areal, spesielt aktivitetsarealet og grupperommene. Felles aktivitetsareal må også utformes slik at det gir gode arbeidsforhold for elevene. ( altså ikke bare et trafikkareal) Funksjonsprogram for nybygg Blussuvoll skole side 5

6 Trafikkmønster i elevbasene, altså bevegelser fra garderoben og innen elevbasen, samt videre mot andre deler av skoleanlegget må vies oppmerksomhet med sikte på minst mulig forstyrrelser for elever i en arbeidssituasjon FAGAREAL / SPESIALROM Det er naturlig å se alle fagområdene med stor grad av praktiske arbeid i sammenheng. Faggrensene mellom fagene oppfattes som glidende, og avdelingane ønskes derfor samlokalisert slik at det blir lettere å utnytte rommenes egenart / utstyr på en bedre måte Kunst og håndverk I kunst og håndverksfaget legger den nye læreplanen større vekt på kunst og kunsthistorie enn tidligere bl. a. med besøk av kunstnere, vandreutstillinger mm. Det er heller ikke så skarpt skille mellom tekstil, tegning, tresløyd og metallsløyd som i tidligere læreplaner. Det legges større vekt på å samordne og kombinere ulike materialer, redskaper og teknikker i et og samme arbeid. Hovedemner i faget er arbeid med todimensjonal form ( Bilde - billedkunst) og tredimensjonal form ( Skulptur og bruksform) Areal for kunst- og håndverk vil naturlig deles i ulike rom som er spesialisert i forhold til ulike arbeidsteknikker, men det er ønskelig at disse samlet fremstår som en samlet avdeling med god innbyrdes kommunikasjon mellom rommene. Det er en fordel at avdelingen har en beliggenhet som gjør at større materialleveranser lett kan bringes dit. Avdelinga vil også fungere som verksted for kostymer / kulisser som brukes i revy / teaterforestillinger på skolen. Avdelinga kan gjerne ha en åpenhet (glass ) mot trafikkareal i skolen Kunst- og håndverk 1 (tre / metall) Dette rommet skal dekke tre- og metallforming og annet grovt formingsarbeid. Inntil 15 elever vil kunne arbeide her samtidig. Innredning vil i hovedak være slydbenker / kombibenker, verktøyskap, materialskap mm Verksted. I tilknytning til Kunst & håndverk 1 skal det være et verksted, der maskiner som lager støy og støv plasseres. ( dimensjonshøvel, båndsag, sirkelsag, tredreiebenker ) Et sentralt støvavsug for verksted og kunst og håndverk 1 vil også plasseres her. Verkstedet vil i hovedsak benyttes av lærer, men kan også brukes av elever under veiledning av lærer. Rommet skal også kunne benyttes i "spesialpedagogisk sammenheng" for elever med behov for tilrettelagte praktiske aktiviteter. Det kan også være behov for en plass for sveising / lodding Lager for trematerialer. Må være forholdsvis langt og smalt. Lett tilgang for å få inn materialer Overflatebehandling. Maling / lakkering med mer må pga støv og søl legges til eget rom i tilknytning til Kunst & håndverk 1. Det skal være en utslagsvask i dette rommet. Funksjonsprogram for nybygg Blussuvoll skole side 6

7 Lager (tre/metall) for verktøy / forbruksmateriell / fagstoff mm for læreren i tilknytning til Kunst & håndverk Kunst- og håndverk 2 ( tekstil) Dette rommet skal tilrettelegges for tekstilarbeid som søm ( symaskiner) brodering, klipping, toving, farging av garn / stoff osv. Inntil 15 elever vil arbeide her samtidig..!5 faste syplasser og et par større arbeidsbord.det skal være vaskerenne og vaskekum i rommet Lager (tekstil) Det skal være et eget lager for garn / stoff mm Kunst og håndverk 3 (tegning) Dette blir et hovedrom i avdelinga som skal romme inntil 30 elever samtidig. Rommet vil bli brukt til teori / kunsthistorie og skal ha fast oppmontert prosjektor / tavler med mer. Rommet skal også brukes til tegning / maling og tilsvarende arbeider. Det skal være ei vaskerenne i rommet Lager (tegning) Det skal være et eget lager for papir, papp, tegne- og malingsutstyr, bøker mm Kunst & Håndverk 4 (keramikk) I dette rommet vil det være dreieskiver og større arbeidsbord ( samlet for inntil 15 elever) Det er behov for vaskerenne og vaskekum i rommet. Keramikkovn og hyller for tørking av elevarbeid, verktøy med mer kan være i rommet evt. i eget lager. Lagring av elevarbeider vil i hovedsak være i låsbare skap. Disse kan plasseres i de ulike rommene eller i til-liggende korridorareal. Lagring av større elevarbeider i forbindelse med prosjekter kan lagres i lager på Kunst- og håndverksavdelinga. Utstillinger: Muligheter for presentasjon av elevarbeider / utstillinger er et viktig moment i dette faget. Utstillingsplass må vurderes de steder i bygget der utstillingene kan bli sett av flest mulig. ( glassmontre og oppslagstavler) 3.2. Naturfag Undervisning / oppgaveløsning i natur- og miljøfag vil skje både i basearealene (klasseareal og fellesareal) i feltstudier og i areal for natur og miljøfag. Det er viktig med elevaktivitet i disse fagene, og det er mange signaler på at realfagene må oppgraderes i skolen. Teknologi kommer inn som nytt fagområde. Større grad av konkretisering, aktivitet og eksperimentering blir viktig. Funksjonsprogram for nybygg Blussuvoll skole side 7

8 Natur og miljøfagsavdelinga vi bestå av: Laboratorium 1. ( kjemi / fysikk / teknologi) Hovedrommet må innredes som et laboratorium der elevene enkeltvis eller i større eller mindre grupper kan utføre forsøk og eksperimenter. Det skal være plass for inntil 4 elevgrupper à 4 elever. Hver gruppe har utstyr i skap + vask og tilgang til eksperimentplass med avsug, Læreren skal ha eget demonstrasjonsbord med vask og avsug og i tillegg skal det være avtrekksskap for spesielle eksperimenter Laboratorium 2 ( biologi / botanikk) Dette rommet vil i hovedsak utformes som laboratorium 1. men vil brukes mer i forhold til forsøk inne fagområdene biologi og botanikk Forberedelsesrom / lager I tiknytning til laboratoriene skal det være et forberedelsesrom for læreren kombinert med lager for oppbevaring av materiell / utstyr / kjemikalier, gass mm. Det er krav til døgnkontinuerlig avtrekk fra slike oppbevaringsskap. Det vil også være vask, oppvaskmaskin, kjøl/fryseskap, varmeskap med mer i dette rommet Vekstrom. Et rom for forsøk med planter / spiring kan innpasses som en del av denne avdelinga. Dette rommet har ikke behov for dagslys. Det må være vask og sluk i rommet. Hvis mulig kan det være direkte tilknytning til uteområdet fra natur- og miljøfagsavdelinga. 3.3 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) vil ha en sentral plass i opplæringa, også i de praktisk- estetiske fagene. IKT vil være et redskap til bruk for elevene i langt større grad enn tidligere. Det vil være datamaskiner, skrivere, scannere og bilde / videoutstyr i basene og i de fleste spesialrom. Det er i tillegg ønskelig å ha et rom for opplæring i større elevgrupper IKT-rommet Det skal etableres for inntil en 15-gruppe elever, som kan jobbe samtidig med hver sin PC. I tillegg plass for scanning, billedmanipulasjon og videoredigering. Rommet skal brukes til generell opplæring i bruk av IKT og som en etter hvert naturlig del av Kunst og håndverksfaget, teknologi og naturfag. Rommet ønskes lokalisert nær Kunst- og håndverksavdeling og naturfagsavdeling, men med tilgang til rommet fra ordinært trafikkareal, slik at det for eksempel kan brukes til kurs, fritidsaktiviteter, i elevenes pausetid mm Verksted /lager for reparasjon av datautstyr, og annet digitalt formidlingsverktøy, samt lagring av diverse IKT-utstyr. Dette rommet skal ligge i tilknytning til IKT-rommet. Funksjonsprogram for nybygg Blussuvoll skole side 8

9 3.4. Musikk / drama Hovedmomentene i musikkfaget er knyttet til fire hovedaktiviteter: musisere, danse, komponere og lytte. Det legges vekt på konserter og framsyninger. Likeså er samarbeid med, og tilrettelegging for musikkskole, kor, korps, band, musikk- og dansegrupper viktig. Blussuvoll skole har lange tradisjoner når det gjelder revy / forestillinger for elevene, og det er viktig at det nye skoleanlegget tilrettelegges best mulig for denne type aktiviteter. Til disposisjon for dette fagområdet vil det derfor være tilgjengelig en rekke større og mindre rom / arenaer som hver for seg utstyres / spesialiseres mot deler av fagområdet. Samlet vil de dekke både skolens, nærmiljøets og TKMK s behov. Rommene vil naturlig plasseres i samme del av skoleanlegget. Rommenes innbyrdes plassering og utforming for å gi en optimal funksjonalitet blir viktig. Disse rommene vil være mye brukt utenom ordinær skoletid av TKMK og kor/ korps. Rommene må derfor være tilgjengelig også for disse Hovedrom for musikk / drama Musikk / dramarom vil være det rom som i den daglige undervisning brukes til musikk / dans / dramaaktiviteter. Inntil 45 elever vil kunne bruke rommet samtidig. I rommet vil det være musikkanlegg, korbenker og skap for oppbevaring av læreverk, instrumenter med mer. Musikkrommet må også kunne brukes til omkledningsrom for drama / forestillinger i elevkantina og idrettshallen Øvingsrom Rommet vil ha fast oppsatt bandutstyr / instrumenter for øving i mindre elevgrupper Musikkteknologi I rommet vil det være plassert datamaskiner, keyboards med mer. Utstyret vil brukes til komponering / musikkredigering. Det skal være plass til 5-6 elever som kan jobbe samtidig Lager Et lager for musikkinstrumenter / musikkmateriell knyttes opp mot musikk / dramarommet. Lagerbehovet kan evt. dekkes som en del av musikkteknologi- eller øvingsrommet ved å utvide dette Scene. I tilknytning til idrettshallen skal det være en scene. Denne vil være hovedarena for skolens større forestillinger / revyer. I slike sammenhenger vil resten av idretthallen være plass for tilhørere. I noen øvingssituasjoner vil scenen brukes i sammenheng med den nærmeste delen av idretthallen ( for eksempel ved prøver med lyd og lys) Scenen ønskes også brukt uavhengig av idrettshallen. Sceneåpningen skal utstyres med foldevegg / port eller lignende slik at den enkelt kan skjermes fra idrettshallen. Dette er også nødvendig da det ofte vil være verdifullt utstyr / kulisser med mer som er plassert på scenen. Scenen ønskes utformet som black box, med gulv som egner seg til dans / dramaøvelser. Funksjonsprogram for nybygg Blussuvoll skole side 9

10 Muligheter for å komme inn på / ut fra scenen blir viktig slik at fremføringer sceneskift kan skje på en enklest mulig måte. Scenen og sceneåpningen må utformes slik at det blir godt innsyn for pubikum og at lyd / lys fungerer optimalt mot tpublikum Lager (lyd /lys / kulisser) I tilknyting til scenen må det være nok lagerplass til lysutstyr, lydutstyr og kostymer / kulisser Lager (bord / stoler) Det vil være behov for lagring av et større antall bord og stoler til bruk ved forestillinger, større møter med mer. Dette må lokaliseres i tilknytning til scene / idrettshall, for eksempel under scenegulvet Trondheim kommunal musikk- og kulturskole (TKMK) TKMK har mange elever i Blussuvoll skoles opptaksområde ønskes derfor etablert som en hovedskole i Strinda-området. TKMK vil i hovedsak være bruker av skolens musikkavdeling og andre egnede rom, men vil også ha behov for egne rom, både for at undervisninga kan starte tidlig på dagen og for å ha eget utstyr i rommene. 2 mindre rom for øving, et kontor og et lager. Disse rommene ønskes lokalisert i nærheten av skolens musikkavdeling, i utleiesone. Det må være tilgang til toalett fra denne avdelinga. Øvingsrommene vil også kunne disponeres av Blussuvoll skole Lager (korps) Det settes av 2 lager til bruk for eksterne korps. Hvis mulig lokaliseres disse nær musikkavdelinga, alternativt finnes annen egnet plassering Heimkunnskap Heimkunnskapsavdelinga ønskes utført med rom for tilbereding av mat (kjøkken) og et spiserom der maten serveres. Nødvendige lager mm kommer i tillegg Kjøkken Hvert kjøkken skal ha god plass til fire arbeidsområder, hver med plass til fire elever. Et slikt område skal inneholde oppvask, komfyr, arbeidsbenk og underskap og overskap for oppbevaring av kjøkkenredskap gruppa trenger til matlaging. Til felles bruk skal det være kjøleskap, fryseskap, oppvaskmaskin, utslagsvask og håndvask. Kjøkkenet skal ha en arbeidsplass / forevisningsplass / kjøkkenøy for lærer. (+ tavle) I det største kjøkkenet skal et arbeidsområde være tilpasset elever med spesielle behov (rullestol). Konkret betyr dette at det må lages en elektrisk hev/senkbar løsning for kjøkkenbenken der det er oppvask og komfyrtopp Spiserom. Med lett adkomst fra hvert av de to kjøkken skal det være et felles spiserom. Kjøkkenet skal inneholde vaskekum og oppvaskmaskin. Øvrig kjøkkeninnredning skal ivareta oppbevaring av alt som har med servering av mat å gjøre. Rommet skal ha en almen karakter og innredning slik at det kan brukes som undervisningsrom og som møterom / Funksjonsprogram for nybygg Blussuvoll skole side 10

11 servering i utleiesammenheng. Spiserommet må også ligge slik til at det enkelt kan brukes i forbindelse med allrommet. Rommet skal ha fast oppsatt prosjektør. IKT-delen av undervisninga vil ivaretas med bruk av bærbare PC er Lager for tørrmat + fryser til hvert kjøkken Vaskerom Et rom med plass til tekniske hjelpemidler som vaskemaskin, tørketrommel, rulle, strykebrett, plass til oppbevaring av støvsuger, mopper, koster og skap til vaskemidler. Dette plasseres slik at det er enkel tilgang fra begge kjøkken 3.6. Bibliotek Skolebiblioteket skal i følge læreplanen være et sentralt informasjonssenter i skolen og vil ivareta fire hovedfunskjoner: Fagbibliotek for lærerne Datarom (katalogtjenester, internett, programvare, teletjenester) Det allmennkulturelle bibliotek (skjønn- og faglitteratur) Opplæringsbiblioteket for elevene (læremiddelsamling og studie- og oppslagsbibliotek) Biblioteket ønskes plassert sentralt i skoleanlegget. Det må også kunne benyttes til elevarbeid etter ordinær skoletid. Skolen ønsker å gjøre noe spesielt ut av dette rommet (plassering / utforming / materialvalg, fargevalg?) Biblioteket vil inneholde en sentral samling av fag og skjønnlitteratur, lydbøker, tidsskrifter, lesekrok, skranke med tilbehør, lærerbibliotek, klassesett, video/dvd-samling og utlånsfunksjon. Inntil 30 elever skal kunne være på biblioteket samtidig fordelt på noen gruppearbeidsplasser og noen sofagrupper. Bibliotekar skal ha egen skjermet arbeidsplass ( glassbur ) for arbeid som reparasjon av bøker, registrering av nye bøker med mer. 3-4 dataplasser skal fungere for utvidet søk etter stoff, og en dataplass brukes til registrering av utlån / innlevering. I tillegg vil det være en desentralisert bibliotekfunksjon i felles aktivitetesareal i hver av elevbasene. Her vil det være bøker og materiell tilpasset trinnets daglige drift Allrom / Elevkantine Allrommet /amfi blir et kjerneareal i skoleanlegget. Rommet skal også kunne brukes av idrettshallen til kafè, premieutdelinger mm. Rommet skal ivareta følgende funksjoner: - elevkantine (på dagtid) - kafé på kveldstid (for fritidsklubb, grendahusaktiviteter" og aktiviteter i gymnastikksalene) - rom for presentasjoner og større møter både i og utenom skoletid. Funksjonsprogram for nybygg Blussuvoll skole side 11

12 Allrommet skal ha et fokusområde (scene / podium), altså en markert plass for opptredener / presentasjoner, men ikke scene som beskrevet som del av idrettshallen. Allrommet må utformes slik at publikum har godt innsyn til sceneområdet, f.eks med en del av arealet utformet som amfi. Rommet vil ha fast oppsett av prosjektor og lerret og må kunne mørklegges Kantinekjøkken I tilknytning til allrommet / heimkunnskap skal tilrettelegges et kantinekjøkken for matlaging knyttet til kantinedrift med komfyr, oppvaskkummer og oppvaskmaskin / steamer. Dette kjøkken kan også brukes til matlaging i sosialpedagogisk sammenheng, praktisk prosjektarbeid mm. Utleievirksomheten vil i hovedsak benytte kantinekjøkkenet. Heimkunnskapsrommene vil i tillegg kunne brukes ved større arrangement Kiosk I tilknytning til kantinekjøkkenet skal det være et sangssted / serveringssted som kan betjene elevkantina Kjølerom må plasseres lett tilgjengelig fra kantinekjøkkenet Lager for tørrmat plasseres lett tilgjengelig fra kantinekjøkkenet 3.8. Idrettshall På en så stor skole som Blussuvoll vil det være behov for to kroppsøvingssaler. Disse ønskes etablert med mål som tilfredsstiller krav til liten idrettshall som er tilskuddsberettiget Kroppsøving / flerbruk Idrettshallen må kunne deles i to deler ved hjelp av hev/ senkbar vegg. Hallen skal også brukes til juleball, stormøter og forestillinger der også scenen inngår som del av helheten Garderober Garderobene knyttes opp mot kveldsinngang. Det er behov for to sett garderober. ( 2 x jenter + 2 x gutter) I tillegg skal det være egen garderobe for lærer/ trener. Det vil være garderobeskap for å redusere tyveri, hærverk med mer Treningsrom For elever som ikkje kan delta i ordinær kroppsøvingsaktivitet skal det være et treningsrom tilgjengelig. Dette kan også være et verdifullt tilskudd til fritidklubb og kan plasseres i tilgjengelig fra fritidsklubben. Funksjonsprogram for nybygg Blussuvoll skole side 12

13 4.0. Administrasjon, personalrom Administrasjonsavdelinga må lokaliseres slik at det er enkel adkomst for besøkende til skolen. En skole der det vektlegges åpenhet i de arealmessige løsningene både for elever og for lærerne må også vise at tilsvarende prinsipper gjelder for administrasjonen. Tradisjonell organisering av administrasjonen er i endring. Skolen er imidlertid meget klar på at enkelte funksjoner må skjermes i lukkede rom, og det er derfor skissert både enkeltkontor og landskapsløsninger i administrasjonen Ekspedisjon En mottaksfunksjon / arbeidsplass inklusiv venteplasser Kontor (sekretær) Skolesekretæren skal ha skjermet arbeidsplass / kontor, men fra dette må det være oversikt over inngangspartiet slik at sekretæren kan gå frem og svare på henvendelser i mottaksplassen ved behov Kontor 1 ( rektor) Rektor skal ha eget kontor med møtebord for inntil 6 personer Kontor 2+3 To kontor innredes som enkeltkontor med besøksplass for 1-2 personer Kontorfellesskap For andre i administrasjonen skal det tilrettelegges et åpent areal med 4 arbeidsplasser Helsesøster / barne- og familitjenesten Denne funskjonen blir ivaretatt ved at det etableres helsestasjon på Blussuvoll skole Samtalerom Et samtalerom / fleksirom med plass for 4 personer må tilrettelegges ved ekspedisjonen Kopirom / lager Det skal være et eget rom for kopiering, arkiv og lager som del av administrasjonen Møterom: I administrasjonsavdelinga, men med tilgang også utenfra / på kveldstid skal det være et større møterom Personalavdeling Personalgarderober Lokalisert ved personalets adkomst til skolebygget skal det være personalgarderober. I tillegg til plass for tøy og sko skal det være personaltoalett og dusj. Egne toalett og dusj / omkledningsrom for damer / herrer, men felles klesoppheng. Funksjonsprogram for nybygg Blussuvoll skole side 13

14 Personalrom Personalrommet vil være felles pauserom og møterom for ansatte på skolen. Det skal også aktivt brukes av nærmiljø / skolens samarbeidspartnere og må derfor lokaliseres slik at det er mulig. Det skal inneholde en kjøkkenavdeling Helsestasjon Valentinlyst helsestasjon skal flyttes til nye lokaler på Blussuvoll skole. Følgende rom skal etableres: 5.1. Venterom / allrom med garderobe 5.2. Kontor (jordmor / lege) 5.3. Kontor (Jordmor) 5.4. Kontor (skolehelsesøster) 5.5. Venterom for skolehelsesøster stk. kontor for helsesøster 5.7. Landskap ( 4 arbeidsplasser for barne- og familietjenesten) 5.8. Laboratorium 5.9. Kopi / rekvisita Arkiv Personalrom / møterom Personalgarderober Helsestasjonen må organiseres slik at det er klar adkomst utenfra (fra parkeringsområde) til helsestasjonen. Elevene på skolen må ha enkel adkomst internt til venterom og skolehelsesøster, selv om skolehelsesøsters kontor også vil brukes som en del av helsestasjonens virksomhet. Det blir viktig å skille ungdomsskoleelevenes bruk fra småbarnskontrollene Annet 6.1. Renhold Det skal være en renholdssentral / moppevask i skoleanlegget. I tillegg skal det etableres tappestasjoner der det er hensiktsmessig i skoleanlegget. Det skal være et eget sentrallager for rekvisita til renholderne. Dette må ligge greit til i forhold til vareleveranser og gjerne tilknyttes renholdssentral Lager for Byggservice Renholdernes behov er beskrevet. I tillegg vil vaktmestertjenesten ha behov for et lager for forbruksmateriell som løsrør, noe verktøy, snøryddingsutstyr med mer 6.3. Funksjonshemmede elever Skoleanlegget skal være tilpasset funksjonshemmede elever. Bygget skal detaljeres i Funksjonsprogram for nybygg Blussuvoll skole side 14

15 henhold til prinsipper om universell utforming. Dette vil bli gjennomgått nærmere. Stellerom For noen elever med funksjonshemming vil det være behov for stellerom. Det skal være et sentralt plassert stellerom i skoleanlegget. Ved siden av WC, vask og dusj må det beregnes plass for stellebenk (80x200 cm) Det vil også være behov for plass til / lagring av diverse hjelpeutstyr Fritidsklubb Nær kveldsinngang og med enkel mulighet for avskjerming mot resten av skoleanlegget skal det være en fritidsklubb. På fritidsklubben vil det i hovedsak være aktiviteter som biljard, bordtennis, dansegulv, og grupper. Som en del av fritidsklubbtilbudet kan det være tilgang til musikkavdeling, treningsrom, IKT-rom og kantinekjøkken / kiosk Kontor: Tilsynsvakt / Elevråd / FAU I forbindelse med kveldsinngangen skal det være et sambrukskontor. Brukerne vil være Elevråd, kantinestyre, elevbedrifter, tilsynsvakt, FAU, natteravner m. Fl. Det skal inneholdet to arbeidsplasser, møtebord for 8-10 personer og diverse skap for oppbevaring. Rommet skal også ha en liten kjøkkenkrok. Det må også kunne brukes til bilettsalg ved diverse arrangementer Lager Skolen vil ha behov for mye lagerplass. Et hovedlager kan for eksempel inneholde møbler, friluftsutstyr, juleting osv. Dette lageret kan plasseres på egnet sted. Et lager for bøker, kopipapir, skivebøker osv. kan plasseres mer sentralt i skoleanlegget. Skolen har også behov for lagring av utemøbler Anlegg for sivilforsvaret Sivilforsvaret har i dag et varslingsanlegg på Blussuvoll skole. Dette skal re-etableres i det nye skolebygget. Et areal på ca. 6 m2 ( 2x3 m) vil dekke behovet Uteområdet I arbeidet med reguleringsplanen er det skissert en hoveddiponering av uteområdet inkl. trafikkløsninger og parkering. Videre detaljering av uteområdet vil vi komme tilbake til. Elevene har skissert følgende ønsker. Søppelkasser Benker Gress Sykkelstativ Fontener (Disser) Klokke Klatre vegg Funksjonsprogram for nybygg Blussuvoll skole side 15

16 Skateramper Ball binge Seksjoner med tak Mere grønt generelt Landskap (Rutsjebane) Skolen ønsker scene og uteamfi inne i u-formen utekafè. Mulighet for å åpne ut fra elevkantina, altså få en god utnyttelse av arealet nærmest skolebygget. Plass for aktivitetssoner: Forming, naturfag, geologi, kroppsøving, (klatrevegg) Sitteplasser: Solide møbler Avfallssystem med solide avfallskurver Avfallscontainere må gis en praktisk / og estetisk plassering på uteområdet. De må heller ikke representare brannfare for skolebygget ved evt. påtenning. Funksjonsprogram for nybygg Blussuvoll skole side 16

17 Romprogram Trondheim kommune Blussuvoll skole Veiledende romprogram for Blussuvoll ungdomsskole Nytt bygg for ca 540 elever A. ELEVBASER Blussuvoll 540 elever Elevareal 8. trinn 2,5 m2 pr elev (180) 450 Grupperom 8. trinn 2-3 rom (ulik størrelse) 40 Auditorium / stort grupperom 8. trinn 40 m2+ 60 m2 100 Felles aktivitetsareal 8. trinn 50 Nærlager 8. trinn 8 Renholdsrom 8. trinn 3 Garderobe m/ toalett 8. trinn 0,6 m2 pr elev + oppstilling rullestoler 130 Lærerkontor ( 16 arbeidsplasser) 8. trinn 64 Lærerkontor ( fellesfunksjoner) 8. trinn 15 Lærerkontor ( kopirom ) 8. Trinn 10 Lærerkontor (møterom) 8. trinn 25 Sum 8. trinn 895 Elevareal 9. trinn 2,5 m2 pr elev (180) 450 Grupperom 9. trinn 2-3 rom (ulik størrelse) 40 Auditorium / stort grupperom 9. trinn 40 m2+ 60 m2 100 Felles aktivitetsareal 9. trinn 50 Nærlager 9. trinn 8 Renholdsrom 9. trinn 3 0,6 m2 pr elev + oppstilling rullestoler 130 Garderobe m/ toalett 9. trinn Lærerkontor ( 16 arbeidsplasser) 9. trinn 64 Lærerkontor ( fellesfunksjoner) 9. trinn 15 Lærerkontor ( kopirom ) 9. Trinn 10 Lærerkontor (møterom 9. trinn 25 Sum 9. trinn 895 Elevareal 10. trinn 2,5 m2 pr elev (180) 450 Grupperom 10. trinn 2-3 rom (ulik størrelse) 40 Auditorium / stort grupperom 10. trinn 40 m2+ 60 m2 100 Felles aktivitetsareal 10. trinn 50 Nærlager 10. trinn 8 Renholdsrom 10. trinn 3 0,6 m2 pr elev + oppstilling rullestoler 130 Garderobe m/ toalett 10. trinn Lærerkontor ( 16 arbeidsplasser) 10. trinn 64 Lærerkontor ( fellesfunksjoner) 10. trinn 15 Lærerkontor ( kopirom ) 10. Trinn 10 Lærerkontor (møterom 10. trinn 25 Sum 10. trinn 895 Sum baseareal (nettoareal) Romprogram Blussuvoll skole.xls

18 Romprogram Trondheim kommune Blussuvoll skole B. SPESIALROM Blussuvoll 540 elever Kunst og håndverk K & H 1 (tre / metall) 90 Verksted ( maskiner) elevarbeid 35 Lager trematerialer 10 Maling/lakk 5 Lager ( tre/metall) 5 K & H 2 (tekstil) 70 Lager ( tekstil) 8 K & H 3 ( tegning) 90 Lager (tegning) 8 K & H 4 (keramikk) 40 Lager keramikk 5 Sum 366 Naturfag / Teknologi Naturfag laboratorium 1 80 Teknologi / Naturfag laboratorium 2 80 Lager / forberdelsesrom 20 Vekstrom Verksted data 8 Sum 233 Musikk Musikk / drama 80 Øvingsrom 20 Musikkteknologi 15 Lager 10 Scene (idrettshall) 45 Lager lyd / lys / kulisser 40 Lager bord / stoler 30 TKMK Hovedrom 2 stk à 20m2 40 Lager / kontor 10 Berg og Singsaker skolekorps Lager 10 Strinda Ungdomskorps Lager 10 Sum 310 Heimkunnskap Kjøkken 1 60 Lager 5 Kjøkken 2 60 Lager 5 Spiserom 60 Vaskerom 10 Sum 200 Bibliotek Bibliotek/mediatek/data 100 Kontor bibliotekar 10 Sum 110 Allrom / Elevkantine hovedrom inkl. podium/scene/amfi 250 Kantinekjøkken m/ kiosk 25 Lager 5 Kjølerom 5 Sum 285 Sum spesialrom (nettoareal) Romprogram Blussuvoll skole.xls

19 Romprogram Trondheim kommune Blussuvoll skole C. IDRETTSHALL / KROPPSØVING Blussuvoll 540 elever Idrettshall Gymnsaler 2 saler x 200 m2 516 Apparatrom/lager 2 x 30 m2 60 Scene Treningsrom 1 rom 60 Garderobe lærer 2 x 2 garderober x 8 m2 32 HC-toalett 2x5 m2 10 Toalett 2 x 2 m2 4 Garderobe elever 2 x 2 garderober x 35 m2 140 Sum Hall / kroppsøving (nettoareal) 822 D: ADMINISTRASJON OG PERSONAL / ANNET Blussuvoll 540 elever Administrasjon Ekspedisjon inkl. venterom 25 Kontor Kontorleder 10 Kontor Rektor 20 Kontorlandskap 4 arbeidsplasser 35 Flexirom / samtalerom 8 Kontor Rådgiver 10 Kontor Sosiallærer 10 Kopi / skriver / fax mm 5 Arkiv, lager 10 Møterom Administrasjon 15 Sum 148 Personal Personalrom / møterom 1,5 m2 pr. årsverk (3 pr. 30 elever) 90 Garderober 0,5 m2 pr. årsverk (3 pr. 30 elever) 30 Sum 120 Annet Stellerom 10 Sambrukskontor Elevråd, tilsynsvakt mm 20 Lagerareal FAU / nærmiljø 25 "Storlager" 40 Tele/data 5 Byggservice Lager/ Verksted 20 Byggservice Renholdssentral 15 Byggservice Lager renhold 10 Anlegg for sivilforsvaret 6 Fritidsklubb (med garderober) 90 Sum 241 Sum adm. Personal / annet Romprogram Blussuvoll skole.xls

20 Romprogram Trondheim kommune Blussuvoll skole E: HELSESTASJON Blussuvoll 540 elever Helsestasjon Venterom 45 Kontor (lege / jordmor) 15 Kontor ( jordmor) 15 Kontor Skolehelsesøster 15 Venterom (skolehelsessøster) 10 Kontor (helsesøster) 15 Kontor (helsesøster) 15 Kontor (helsesøster) 15 Kontorlandskap (B & F. tj.) 40 Laboratorium 5 Lager 5 Kopi / rekvisita 5 Arkiv 5 Personalrom / møterom 25 Personalgarderober 10 Sum helsestasjonen 240 Sum nettoareal (skoledelen) Sum bruttoareal (skoledelen) faktor 1, Sum nettoareal inkl. idrettshall, helsestasjon, TKMK og korps Sum bruttoareal inkl. Idrettshall, helsestasjon, TKMK og korps faktor 1, Romprogram Blussuvoll skole.xls

Skolestruktur fastlandssiden av Tjeldsund kommune - Fase 2

Skolestruktur fastlandssiden av Tjeldsund kommune - Fase 2 Skolestruktur fastlandssiden av Tjeldsund kommune - Fase 2 Pedagogisk rammeverk 1.0. Målsetting Ved planlegging av nybygg eller rehabilitering av gamle anlegg for opplæring skal folkehelseperspektivet

Detaljer

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE

UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 2014 2 TOMTEANALYSE DIAGRAMMER 1 tegn_3 ble sommeren 2014 engasjert av Trondheim kommune for å utarbeide en mulighetsstudie for Ugla skole. Bakgrunnen

Detaljer

Skolebygg og pedagogikk

Skolebygg og pedagogikk Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1. Hovedmål for skoleutbygging: skolekapasiteten i kommunen skal være slik at alle klasser har sitt eget klasseareal, og alle elever

Detaljer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune Utforming av basearealer Utdanningsetaten i Oslo, september 2006 Prosjektansvarlig Alex Seip Som en overordnet intensjon bør det vektlegges løsninger

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS Moss kommune NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS BYGGEPROGRAM AREAL OG FUNKSJON juli 2015 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1 GENERELL PROSJEKTINFORMASJON... 3 1.1 Byggeprogram... 3 2 MÅL OG VISJONER...

Detaljer

62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: / REV A

62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: / REV A 62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: 15.04.16 / REV A 13.05.16 ID Romnummer Romnavn Gulv Himling Veggutførelse 1 Generelt læringsareal Baseareal / kl.-/ grupperom 1.- 7. trinn

Detaljer

Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Antall Paralleller

Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Antall Paralleller MÅL OG PLANLØSNING, utdrag fra beskrivelse i skisseprosjekt. Mål Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Trinn

Detaljer

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248 Romtype m² stk Administrasjon Helse og omsorg Kontor for HoO sjef 0 0 4 kontorplasser i arb.fellesskap for rådgivere 40 40 6 kontorplasser i arb.fellesskap Mottakskontor 60 60 5-6 møterom, ulik størrelse,

Detaljer

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total oversikt funksjonsarealer: bes?lling 2014 / rev. bes?lling 2015 / 1 klasse- og grupperom m 2 klasserom trinn 1-4 2 100,0 2 100,0 2 109,8 16 klasserom t i trinn 1-4 med 60m 2 hver 960,0 960,0 963,9 grupperom

Detaljer

UTKAST TIL ROMPROGRAM

UTKAST TIL ROMPROGRAM UTKAST TIL ROMPROGRAM mars 2013 Levanger ungdomsskole Utarbeidet av: Kjersti Størset, Harald Dahle, Fred Emil Adde, Kirsti Børseth, Kjellaug Sandnes, Erik Aunet, Bjørg Tørresdal Forutsetninger Vi går ut

Detaljer

1.0 MÅLSETTINGA MED SKULEANLEGGET

1.0 MÅLSETTINGA MED SKULEANLEGGET Funksjonsprogram Formålet med dette funksjonsprogrammet er å gje eit arbeidsverktøy for planlegging av nye skuleanlegg i Øystre Slidre. Funksjonsprogrammet er eit forsøk på å skildre det innhaldet vi vil

Detaljer

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse Knut Myhrer og Einar Osnes Bakgrunn Verneombud på flere skoler melder om at skolene blir bedt om å starte ekstra klasser. For å få til dette tas det i bruk spesialrom.

Detaljer

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling.

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling. VEDLEGG 2 (B) ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING Ansvars- og arbeidsfordelingen mellom brukerne i den enkelte virksomheten og servicemedarbeider er i utgangspunktet bygget på en felles ønske om godt samarbeid.

Detaljer

100 100 10 10 500 4 600 6 600 2 391 2 6 000 6 000 6 000 6 000 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 1 800 A P 01

100 100 10 10 500 4 600 6 600 2 391 2 6 000 6 000 6 000 6 000 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 1 800 A P 01 0.0 HC m² X.XX.XX V-teknisk m² x =,00 m x =,00 m.0.0 m².0.0 m² 0 00.0.0 m².0.0 0 m² x =,00 m 0 00.0.0 Musikksal m².0 m².0 m² x =,00 m.0 Renholdsentral m².0 Hoved m².0 Varmesentral m² Sluse.0.0 Vakt m².0.0

Detaljer

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Trinn 1-4 (småskolen) Antall elever (2009-10): 37 + 27 + 19 + 31 = 114 elever Plassering Raknes skule Skolen selv har pekt på dagens østfløy som et brukbart

Detaljer

BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE

BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE Etasje Rom Nr. Romnavn Gulv Areal Antall 1. etasje C.1.001 BASE 1 HLT 107,9 1 Kjøkken Vanlig boligkjøkken C.1.002 GRUPPEROM HLT 10,6 1 C.1.003 GRUPPEROM HLT 10,5 1 C.1.004 GRUPPEROM

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. NYE ROSENBORG SKOLE OG IDRETTSHALL Arkivsaksnr.: 07/15024

Saksframlegg. Trondheim kommune. NYE ROSENBORG SKOLE OG IDRETTSHALL Arkivsaksnr.: 07/15024 Saksframlegg NYE ROSENBORG SKOLE OG IDRETTSHALL Arkivsaksnr.: 07/15024 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar å bygge ny skole på Rosenborg med idrettshall. Skolen får et bruttoareal på 7439 kvm inkludert

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Vedlegg til Funksjonsprogram av 12. april 2014

Vedlegg til Funksjonsprogram av 12. april 2014 Vedlegg til Funksjonsprogram av 12. april 2014 Aksepterte avvik fra Funksjonsprogram CK2 av 12. april 2014 1.3.3 Arealer Programareal: Programareal avviker fra aksepterte daterte grunnlagstegninger. 1.3.4

Detaljer

Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema

Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema Bestiller: Oppvekst og kulturetaten ved oppvekst- og kultursjef Bestilling: 1 barnehage med 8 avdelinger med beliggenhet ved idrettsplassen i

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Andøy kommune. Risøyhamn skole. Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole

Andøy kommune. Risøyhamn skole. Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole Andøy kommune Risøyhamn skole Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole Desember 2014 1. Innledning. Prosjektgruppa for ny skole i Risøyhamn har bedt skolen om å utarbeide en behovsanalyse

Detaljer

Vold og trusler. Arealnormer

Vold og trusler. Arealnormer Vold og trusler Arealnormer Einar Osnes Hovedverneombud i Utdanningsetaten (EHVO) Einar.Osnes@ude.oslo.kommune.no Kurs for tillitsvalgte 6.12.10 Årsmøtevedtak: 69. Rapportere oppover. Synliggjøre i skolens

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2008/5069 - / Saksordfører:

Detaljer

Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten. Romprogram. Senter for læring og integrering (SLI) og Flyktningetjenesten

Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten. Romprogram. Senter for læring og integrering (SLI) og Flyktningetjenesten Romprogram Senter for læring og integrering (SLI) og Flyktningetjenesten Generelt Lenvik kommune vil etablere lokaler for Senter for læring og integrering. Lokalene må være plassert innenfor sentrumsplanen,

Detaljer

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30 Arealprogram Romsdal videregående skole 2012 Nummer Funksjon Areal Delsum Administrasjon, kontor og lærerarbeidsplasser 1418 C1.1 Ekspedisjon 15 C1.2 Kontor rektor 15 C1.3 Kontorer assisterende rektor

Detaljer

Grep for standardisering i Oslo

Grep for standardisering i Oslo Nasjonal barnehage- og skolebyggkonferanse Grep for standardisering i Oslo 1. Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune (FKOK) 2. Bygg for læring Hensikten Å gi et innblikk i hvordan Oslo kommune arbeider

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0 Kjøkkenlager Kjøkken Kantine D1 A: 1,7 D1 A:, D1 A: 104,7 Kjøkkenlager D1 A: 1,0 A:,8 A: 3,4 A: 8,9 A: 46,6 A: 7, Renhold A: 1,0 A: 7,6 Grupperom A: 5,0 F.A aud A: 4,7 Heismaskin Tele/data A: 1,0 A: 5,

Detaljer

Skoleutbygging Verdal kommune. Kommunestyremøte

Skoleutbygging Verdal kommune. Kommunestyremøte Skoleutbygging Verdal kommune Kommunestyremøte 26.01.2009 1 Politisk vedtak K-styret 19.11.2007 VEDTAK: Vuku oppvekstsenter utbygges for to paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet innenfor en kostnadsramme

Detaljer

OSTERØY VGS AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214. I dette er inkludert KAM-senter m2 NTA 500 m2 BTA 675

OSTERØY VGS AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214. I dette er inkludert KAM-senter m2 NTA 500 m2 BTA 675 AREALSKJEMA 0 SAMLA SKOLE AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214 ELEVTAL AREAL PR. ELEV (NTA) AREAL PR. ELEV (BTA) 1 FELLESAREAL nettoareal 582 214 2,7 3,7 2 ADM, LEIING, STØTTE, PERSONAL nettoareal 132 214 0,6

Detaljer

arbeidsplass i åpent landskap

arbeidsplass i åpent landskap 1 arbeidsplass i åpent landskap Arbeidsplass i åpent landskap, supplert med et tilbud av spesialrom. Der det er mulig bør enheter og team lokaliseres i samme arbeidsareal eller blandes med noen som de

Detaljer

v / Brage Risstad, Rådgiver i Trondheim kommune Møblering av skolebygg

v / Brage Risstad, Rådgiver i Trondheim kommune Møblering av skolebygg v / Brage Risstad, Rådgiver i Trondheim kommune Møblering av skolebygg Innhold i presentasjonen Styringsdokumenter Skolenes strategier for undervisninga Arbeidsmetodikk møbleringsplan prosjektering valg

Detaljer

Notat til rom-og funksjonsprogram - utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole

Notat til rom-og funksjonsprogram - utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat til rom-og funksjonsprogram - utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole Dette byggetrinnet er en videre utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole

Detaljer

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker 1. Fastsatte kvalitetsprofiler og - nivåer INVENTAR Nivå: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 4 3 Flatesmuss 4 4 3 VEGGER 4 3 2 Flatesmuss 4 3 2 GULV Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil:

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Eksamen 07.06.2011. RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 07.06.2011. RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger. Nynorsk/Bokmål Eksamen 07.06.2011 RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Vedlegg som

Detaljer

SUNDE OG KVERNEVIK BYDELSHUS NYTT BYGG

SUNDE OG KVERNEVIK BYDELSHUS NYTT BYGG Stavanger kommune SUNDE OG KVERNEVIK BYDELSHUS NYTT BYGG ROMPROGRAM STAVANGER EIENDOM - PROSJEKT 2013 2 Romprogram for Sunde og Kvernevik bydelshus er laget med utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Dusj Utslagsvask Håndvask i rustfritt stål HC vask HC WC med håndgrep WC Drikkefontene i rustfritt stål Håndvask med berøringsfritt

Detaljer

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014 SKISSER JULSUNDET SKULE 31102014 Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent 3Dskisser A900101 15,0 m² 1. etg. BTA Eksisterende BTA Idrett/Samfunn u. etg. BTA Nybygg u. etg. BTA Nybygg 2. etg. u. etg.

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av grunnskolene i Askøy kommunen

Beskrivelse og vurdering av grunnskolene i Askøy kommunen VEDLEGG 1: Beskrivelse og vurdering av grunnskolene i Askøy kommunen Innhold 1. Hetlevik skole (1-7)... 2 2. Follese skole (1-7)... 4 3. Kleppestø barneskole (1-7)... 12 4. Fauskanger barne- og ungdomsskole

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Notat 2015 Norconsult v/ Julie Norsted og Harald Høgh www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no www.norconsultskole.no Foto forside: Søreide skole

Detaljer

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING SG Flyktningtjenesten Rom/ funksjon Antall Areal m2/total areal sambruk Kommentar Kontor/ samtalerom 11 1 11 Utebod 1 15 15 Utstyr til utleie Lederkontor 1 12 12 12 ansatte Møterom (15 pers) 1 16 16 12

Detaljer

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen 290906 Bakgrunn Elevtallsøkning plassmangel Blandet bygningsmasse inneklimaproblematikk Vanskelig tilgang på tomteareal Grunnlag for sak

Detaljer

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Utforming av bygg for variasjon SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Espen Storstrand SFO-leder, Eidsvåg skole, Bergen kommune Lærer, Kalvatræet skole, Bergen kommune Undervisningsinspektør, Kalvatræet

Detaljer

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole Ytteren Barneskole Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole INNHOLD 1. OPPSUMMERING 2. ORGANISASJON 3. BARNE-VS UNGDOMSSKOLER 4. AREALNORMER 5. UNGDOMSSKOLEN (eksisterende

Detaljer

ALVDAL BARNESKOLE - med kultursal og flerbrukshall

ALVDAL BARNESKOLE - med kultursal og flerbrukshall ALVDAL BARNESKOLE - med kultursal og flerbrukshall Revidert skisseprosjekt 16. september 2015 EGGEN ARKITEKTER 16.09.2015 45 600 15 800 14 000 15 800 13 800 15 600 12 000 tavle/server teknisk renholdssentral

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Ferdigstilt: 2009. Bilde 1: Skolens fasade. Foto: Dan Lysne

Nøkkelinformasjon. Ferdigstilt: 2009. Bilde 1: Skolens fasade. Foto: Dan Lysne Gjerdrum ungdomsskole Gjerdrum ungdomsskole ligger vakkert til i et naturskjønt område sentralt i Gjerdrum kommune med kort avstand til Ask sentrum. Skolen er en 4-parallell skole med plass til vel 320

Detaljer

Innspill til funksjons- og arealprogram for ny ungdomsskole i Sarpsborg

Innspill til funksjons- og arealprogram for ny ungdomsskole i Sarpsborg STF22 A03520 bearbeidet for Læringssenteret RAPPORT Innspill til funksjons- og arealprogram for ny ungdomsskole i Sarpsborg Karin Buvik www.sintef.no SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Desember

Detaljer

NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE.

NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE. NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE. Fleksibelt skolebygg - fra klasser til trinn. Presentasjon for Formannskapet 21.01.09 Fleksible skolebygg Verdal kommune har vedtatt at kommunen skal

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

RAUMYR SKOLE - STREKER

RAUMYR SKOLE - STREKER RAUMYR SKOLE - STREKER FORSIDE: EKSTERIØRPERSPEKTIV FRA SØRVEST Tredekke Sandvolleyball Asfalt "Lundeløkka" Sykkelskur Komprimator Eksisterende fotballbane Betongformasjoner for lek og skating Asfalt Benker

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2012/5227-3 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Avlastningstjenester - statusrapport Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Rådmannens

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGING OG REHABILITERING AV SKOLER

PRINSIPPER FOR BYGGING OG REHABILITERING AV SKOLER PRINSIPPER FOR BYGGING OG REHABILITERING AV SKOLER Innhold 1. Bakgrunn... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og arbeid... 4 2. Statlige føringer for grunnskolen... 5 3. Kommunale føringer

Detaljer

ROMPROGRAM FOR NY SKOLE 1.-10.TRINN

ROMPROGRAM FOR NY SKOLE 1.-10.TRINN 01.03.2013 GOL KOMMUNE PROGRAM FOR NY SKOLE 1.-10.TRINN Gol kommune Ingebjørg By Teigen og Astrid Myro Rust 1 Romprogram Romprogrammet for den nye skolen er laget med tanke på en 1-10 skole for inntil

Detaljer

Organisering av opplæringen i fleksible og varierte skoleanlegg. Knut Berge Trond Skutlaberg Beate Aske Løtveit

Organisering av opplæringen i fleksible og varierte skoleanlegg. Knut Berge Trond Skutlaberg Beate Aske Løtveit Organisering av opplæringen i fleksible og varierte skoleanlegg Knut Berge Trond Skutlaberg Beate Aske Løtveit Tema for sesjonene 1. Hvorfor kan det være aktuelt/klokt å tenke annerledes enn tradisjonelle

Detaljer

22 x 73 = 1 600. 70,0 m2. 23 x 77 = 1 760. Posthylle Admin - ammerom 15,6 m2. Musikkrom 86,2 m2 Kantineareal 88,8 m2.

22 x 73 = 1 600. 70,0 m2. 23 x 77 = 1 760. Posthylle Admin - ammerom 15,6 m2. Musikkrom 86,2 m2 Kantineareal 88,8 m2. Vedlegg 2 38 000 35 5 20 Møterom 30,0 m2 Admin - Inspektør BT2 60,0 m2 00 Keramikk 28,3 m2 Tegning/Tekstil 58,7 m2 Sløyd 70,0 m2 Ankomstsone Posthylle Admin - ammerom 15,6 m2 scene lager keramikk 17,8

Detaljer

Under arbeidet med programskissen har det ikke vært konsultert tekniske rådgivere innen byggteknologi, bygningsfysikk eller energi.

Under arbeidet med programskissen har det ikke vært konsultert tekniske rådgivere innen byggteknologi, bygningsfysikk eller energi. NY RISIL BARNESKOLE 1. Introduksjon 1.1 Om rom- og funksjonsprogrammet. For Risil barneskole er det utarbeidet arealprogram og programskisse. Dette rom- og funksjonsprogrammet er del av det samlede konkurransegrunnlaget

Detaljer

Domstolsadministrasjonen Areal- og funksjonsbehov

Domstolsadministrasjonen Areal- og funksjonsbehov Vedlegg 7 Saksbehandler: Yngve Andersen Direkte tlf.: 73567126 Dato: 15.10.2015 Saksnr.: 14/1096-6 Arkivkode: DOMSTOL 031 Deres ref.: Statsbygg Pb 8106 Dep 0032 OSLO Domstolsadministrasjonen Areal- og

Detaljer

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE Involvering av brukerne er viktig i den spennende fasen arbeidet med Kongsvinger nye ungdomsskole

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram

Rom- og funksjonsprogram Hammerfest kommune Rom- og funksjonsprogram Baksalen skole Rev. Dato: 17.10.2015 Beskrivelse Rom og funksjonsprogram Baksalen skole Utarbeidet: Beate Aske Løtveit Fagkontroll: Endre Ljones Godkjent: BAL

Detaljer

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF)

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning fra kommunalsjef for Utdanning Paviljong for Fjellbovegen barnehage, Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole. Dato: 14.12.2012 Mona

Detaljer

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "'Øystein Løvø'" ; Sendt: 5. november 2005 18:46 Legg ved: Kostnadstegning 1 etg

Detaljer

1055 WC 2,54 m². 2,52 m². Grovgarderobe. 2,44 m². 13,35 m² Fingarderobe 24,79 m² Øvingsrom 26,04 m² Musikkdansdrama 69,65 m²

1055 WC 2,54 m². 2,52 m². Grovgarderobe. 2,44 m². 13,35 m² Fingarderobe 24,79 m² Øvingsrom 26,04 m² Musikkdansdrama 69,65 m² 1082 28,94 m² 1076 23,36 m² 1078 29,80 m² 1072 SFO 67,66 m² 1062 24,98 m² 1063 10,83 m² 1065 2,52 m² 1053 24,79 m² 1054 13,35 m² 1066 11,08 m² 1040 Musikkdansdrama 69,65 m² 1031 57,54 m² 1037 Gymsal 237,04

Detaljer

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning ny barnehage på Vardefjellet. Fra kommunalsjef for Utdanning Dato:

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning ny barnehage på Vardefjellet. Fra kommunalsjef for Utdanning Dato: Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning ny barnehage på Vardefjellet Fra kommunalsjef for Utdanning Dato: 17.09.2012 1 Behovsutredning Bygget skal dekke følgende behov: Barnehage

Detaljer

Faget teknologi og design

Faget teknologi og design Tore Fagerli Faget teknologi og design Teknologi og design (T&D) er et nytt fag som på forsøksbasis utprøves i norsk skole. I svært mange andre land i den vestlige verden har imidlertid teknologi som fagområde

Detaljer

Vestre Toten ungdomsskole

Vestre Toten ungdomsskole Vestre Toten ungdomsskole Dialogmøte med interesserte tilbydere 17.12.2013 Agenda Nøkkeltall Situasjonsplan Prosessen hittil: forstudie og vedtak om nybygg Noen utdrag fra foreløpig romprogram Prosessen

Detaljer

Romprogram for barnehager 2

Romprogram for barnehager 2 Romprogram for barnehager 2 Dimensjoneringsforutsetninger: Eksisterende barnehage Utvidelse (tilbygg) for barn over 3 år Totalt: Personale: Renholdspersonale 95 plasser inntil. 27 plasser Inntil 123 plasser

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

ROMFUNKSJONSSKJEMA. - Kjøkkenbenk med vask. - 3 overskap. Dobbel + en. Helt opp til tak. - 3 underskap. Dobbel + en

ROMFUNKSJONSSKJEMA. - Kjøkkenbenk med vask. - 3 overskap. Dobbel + en. Helt opp til tak. - 3 underskap. Dobbel + en ROMFUNKSJONSSKJEMA PROSJEKT: HIDRA BARNEHAGE Utarb. dato: 18.03.2013 Dette romfunksjonsskjema er kopi av Sira barnehage og skal brukes som mal ved utarbeidelse av forslag til ny barnehage på Hidra. Fast

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Metamorfose fra lagerbygg til skolebygg En omfattende renovering av et nødtørftig lagerbygg har resultert

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhus 3 Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhus 3 Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møte 1, Rådhus 3 Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

HÅ KOMMUNE. Nye Ogna skule. Romprogram

HÅ KOMMUNE. Nye Ogna skule. Romprogram HÅ KOMMUNE Nye Ogna skule Romprogram 12.09.2014 INNHOLD 1. Romprogram 1.0 Innledning 1.1 Idégrunnlag 1.2 Læringsrom 1.3 Bibliotek 1.4 SFO 1.5 Spesialrom 1.5.1 Kunst og håndverk 1.5.2 Musikk, kulturskole

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

IKT-plan for Nesoddtangen skole

IKT-plan for Nesoddtangen skole IKT-plan for Nesoddtangen skole Digitale kompetansemål: Å kunne bruke digitale verktøy er: Nødvendig for å kunne mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema Karlsøy Kommune Utvidelse Hansnes Barnehage Rombehandlingsskjema Prosjekt: Utvidelse Hansnes barnehage.~ 2 ~ Grovgarderobe Rom nr: 01 -Senket gulv m/rist og sluk, min.2*3m(rom 1og2) -3stk Tørkeskap -Stikkontakter

Detaljer

Åkrehamn Videregående Skole

Åkrehamn Videregående Skole Vedlegg 2: Prisskjema inventar og utstyr Fløy A BYGG A A 101 VF/trapperom A 102 Korridor A 103 Personal kantine A 104 Kantine A 105 Kantine A 106 Korridor A 107 WC A 108 WC A 109 Bibliotekar A 110 Bibliotek

Detaljer

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE Versjon 22.05.14 1. BAKGRUNN... 3 2. GRUNNLAG FOR UTFORMING... 3 2.1. ELEVTALL... 3 2.2. ANSATTE... 4 2.3. FREMTIDIG ORGANISERING... 4 2.4. PEDAGOGISK UTFORMING...

Detaljer

Holmestrand Kommunes visjon for framtidens bibliotek

Holmestrand Kommunes visjon for framtidens bibliotek Holmestrand Kommunes visjon for framtidens bibliotek 1 27. februar 2015 Holmestrand kommunes visjon for framtidens bibliotek Innhold: 1 AREALER TIL DE ULIKE BIBLIOTEKFUNKSJONENE...3 1.1 PUBLIKUMSAREALET:

Detaljer

Undersøkelse om Trondheim kommunes skolebygg. Foto: Geir Hageskal

Undersøkelse om Trondheim kommunes skolebygg. Foto: Geir Hageskal Nasjonal konferanse om skoleanlegg 2011 v/vidar Kvamstad, rådgiver, Undersøkelse om s skolebygg Foto: Geir Hageskal Formål og hensikt Øke kunnskapen om fysiske miljøets betydning for trivsel, læring og

Detaljer

Rehabiliteringsplan for Steigenskolen Laskestad Investeringer, vedlikehold og utbedringer Revidert 27.09.2013

Rehabiliteringsplan for Steigenskolen Laskestad Investeringer, vedlikehold og utbedringer Revidert 27.09.2013 Rehabiliteringsplan for Steigenskolen Laskestad Investeringer, vedlikehold og utbedringer Revidert 27.09.2013 I Opplæringsloven 9a-2, om det fysiske miljøet, står det: «Skolane skal planleggjast, byggjast,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

Husbankens minstestandard

Husbankens minstestandard HB 7.B.1.3 - Husbankens minstestandard - Side 1 av 10 HB 7.B.1.3 02.2000 Husbankens minstestandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Hvilke boliger gjelder minstestandarden for 2.2 Krav, normer og veiledning

Detaljer

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget barnehage.skole @bergen.kommune.no 1. Elevkapasiteten Skolebruksplanen : Vi leser av skolebruksplanen

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser.

Detaljer

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr 07.08.15 BYGG A ombygging og nybygg A001 sløyd Kunst og håndverk 42,6 M2 Overflate gulv: eksisterende gulvbelegg skal beholdes Vegger: eksisterende vegger

Detaljer

ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR

ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR Dscf8118 - ROM FUNKSJON INVENTAR VINDFANG Rom 107 og 144 FINGARDEROBE Rom 102, 110 Rom 136 og 143 Felles inngang

Detaljer

Mandatet har vært å utrede konsekvensene av økt elevtall, prisstigning siden 2010, passivhus og satt budsjettramme.

Mandatet har vært å utrede konsekvensene av økt elevtall, prisstigning siden 2010, passivhus og satt budsjettramme. 0.00 INNLEDNING På bestilling fra Overhalla kommune, v/ Stig Moum er det utarbeidet revidert forstudie vedrørende nybygg eller ombygging m.m. for barneskolen ved Overhalla Barne- og Ungdomsskole. Arbeidet

Detaljer

Ny skole i vest. Vågan eiendom KF

Ny skole i vest. Vågan eiendom KF Ny skole i vest Vågan eiendom KF Oppgradering av eksisterende skolebygg Det har vært foretatt en grov kostnadsvurdering av byggene fram til nå. Fokus: Umiddelbare behov. Konklusjon: Min. 12,2 mill. i utbedringskostnader.

Detaljer

ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT (REV.) Notat. fra prosjektmøte 22. juni 2005

ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT (REV.) Notat. fra prosjektmøte 22. juni 2005 ETABLERNG NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT (REV.) Notat fra prosjektmøte 22. juni 2005 Møtested: PLs kontor, Johan Grønvighs gt 10 Dato - tid: 22.6.2005 kl. 14.00 15.00 Til stede: Ulf A. Holsbø, prosjektleder

Detaljer