STYREMØTE Helse Fonna HF Kl Rica Maritim Hotel Haugesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund"

Transkript

1 STYREMØTE Helse Fonna HF Kl Rica Maritim Hotel Haugesund

2 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Møtetidspunkt: kl Styremøtet er ope for publikum og presse Går til: Styremedlemmer: Inge Reidar Kallevåg (nestleiar) Lilliann Høyvang Andreassen Gunnar Birkeland Hilde Christiansen Harry Herstad Nina Budal Tove Martha Hovda Callaghan Helge Espelid Pål Osjord Midbøe Sakliste: Underlag: Sak 106/13 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt Sak 107/13 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Vedlagt Sak 108/13 O Administrerande direktør si orientering Vedlagt Sak 109/13 A Rapport frå verksemda Vedlagt Sak 110/13 O Leiingas gjennomgang av internkontroll Vedlagt Sak 111/13 O Oppfølging av Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF Vedlagt Sak 112/13 O Oppfølging av Plan for psykisk helsevern Vedlagt Sak 113/13 A Oppmoding om sletting av hefte Vedlagt Sak 114/13 A Endring Odda sjukehus Vedlagt Sak 115/13 Eventuelt Skriv og meldingar Vedlagt Lukka del Sak 116/13 A Lukka jf. Helseføretaksloven 26a Styrets eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør Haugesund Helse Fonna HF Kjell Arvid Svendsen Styreleiar

3 Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: kl Møtestad: Rica Maritim Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Tove Martha Hovda Callaghan Harry Herstad Gunnar Birkeland Pål Osjord Midbøe Helge Espelid Nina Budal Lilliann Høyvang Andreassen Hilde Christiansen Leiar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Deltakarar frå administrasjonen Olav Klausen Administrerande direktør Stina Steingildra Fungerande kommunikasjonssjef Ingebjørg Kismul Administrasjonssjef Jan Håvard Frøyland Økonomidirektør Forfall frå styremøte Inge Reidar Kallevåg Nestleiar

4 Sakliste Underlag 94/13 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt 95/13 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna Vedlagt 96/13 O Administrerande direktør si orientering Vedlagt 97/13 A Rapport frå verksemda Vedlagt 98/13 A Budsjett 2014 Helse Fonna HF Vedlagt 99/13 A Investeringsbudsjett 2014 Helse Fonna HF Vedlagt 100/13 A Strategi for Helse Fonna Vedlagt 101/13 A Sal eigedommar ved Valen sjukehus Vedlagt 102/13 A Verksemdoverdraging Stord Legevakt Vedlagt 103/13 A Revidert instruks for styret og administrerande direktør i Helse Fonna HF Vedlagt 104/13 Eventuelt Skriv og meldingar Vedlagt Lukka del 105/13 A Lukka jf.helseføretaksloven 26a Informasjon om saksframlegg 94/13 A Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøte Vedtak (samrøystes): Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden 95/13 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Vedtak (samrøystes): Styret godkjente og signerte protokollen.

5 96/13 O Administrerande direktør si orientering Oppsummering: 1. Norsk Presseforbund si undersøking «Helse for åpne dører?» Sommaren 2013 gjennomførte Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg ei undersøking blant landets helseføretak kalla «Helse for åpne dører?». Utvalet retta fleire innsynskrav til sjukehus og regionale helseføretak for å vurdere mellom anna journalføring, saksbehandling, responstid og om innsynskrava blei handterte etter gjeldande lovverk. I tillegg retta utvalet konkrete spørsmål om openheit til informasjonsavdelinga, og gjorde ei vurdering av informasjonen som var tilgjengeleg på verksemda sine nettsider. Helse Fonna kjem godt ut av undersøkinga, med 29 av 35 moglege poeng. Seksjonsleiar seksjon dokumentbehandling Rigmor Sørbø og fungerande kommunikasjonssjef Stina Steingildra orienterte om undersøkinga. 2. Drift av legebil i Helse Fonna Administrerande direktør orienterte om målsetting og status på drift av legebil i Helse Fonna. 3. Styrke vurderingskompetansen i akuttmottak Administrerande direktør orienterte om iverksettinga av tiltak for styrking av vurderingskompetansen i akuttmottak Haugesund sjukehus. 4. Endring BUP Stord/Kvinnherad Administrerande direktør orienterte om at endringar BUP Stord/Kvinnherad går etter oppsett plan. 5. Etablering av øh senger i Sunnhordaland Administrerande direktør orienterte om planer og viste til vedlagt rapport. 6. Utsending av styredokument Administrerande direktør orienterte om at styredokumenta frå og med 2014 blir sendt elektronisk til styremedlemmene. Styret fikk tilbod om lån av lesebrett. 7. Status onkologi i Helse Fonna Administrerande direktør orienterte om nyoppretta prosjekt knytt framtidige onkologitenester i Helse Fonna 8. Orientering om Eidfjord Administrerande direktør orienterte om at Helse Fonna er i dialog med eigar om eventuelle endringar i prehospitale tenester og samhandlingsavtalar i Eidfjord kommune. 9. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav 10. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker 11. Oversikt over høyringar Vedtak (samrøystes): Styret tek meldingane til orientering 97/13 A Rapport frå verksemda Oppsummering: Økonomi Resultat pr. oktober er eit overskot på 2,9 millionar kroner. Resultatet er kroner betre enn budsjett. Akkumulert er budsjettet 3,0 millionar kroner lågare enn budsjett. Prognosen for 2013 er uendra på 34 millionar kroner. Inntektene syner eit positivt budsjettavvik på 3,3 millionar kroner i

6 oktober, som akkumulert gir positivt budsjettavvik på 24,3 millionar kroner. Personalkostnadene innklusiv innleige frå byrå gir i oktober månad eit avvik på negative 2,0 millionar kroner. Varekost ( eks. innleige av personell) syner samla eit positivt avvik på 9,7 millionar kroner akkumulert, og eit positivt avvik på 0,5 millionar kroner for oktober. Andre driftskostnader viser et negativt avvik på 1,2 millionar kroner i oktober, akkumulert negativt avvik på 2,0 millionar kroner. 55 % av investeringsmidlane er brukt når vi har lagt 83 % av året bak oss. God kontroll med investeringsprosjekta. Behandlingsaktivitet og kvalitet, somatikk Aktiviteten i oktober 2013 var høgare enn plan og høgare enn for same månad i fjor målt i DRG-poeng og talet på polikliniske konsultasjonar. Målt i talet på sjukehusopphald var aktiviteten lågare enn plan og lågare enn for same månad i fjor. Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan alle fagområde (somatikk og psykisk helsevern), uavhengig av rettighetstatus var 72 dagar. Målkravet er ventetid under 65 dagar. For behandla pasientar med rett til prioritert helsehjelp (somatikk og psykisk helsevern), var ventetida 61 dagar, for behandla pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 95 dagar. I somatikken var gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar innan alle fagområde uavhengig av rettighetstatus 74 dagar. For pasientar med rett til prioritert helsehjelp var ventetida 62 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp utan prioritet var ventetida 97 dagar. Fristbrot Talet på fristbrot på behandla pasientar i somatikken var 47 pasientar, det vil seie 3 prosent av alle pasientar som hadde rett til prioritert helsehjelp Korridorpasientar Talet på korridorpasientar var 114 i månaden, og 1,4 prosent av liggedøgna. Epikrisetid Samla tal på epikriser sende innan ei veke etter utskriving var 80 prosent for somatikken. Utskrivingsklare pasientar Talet på liggedagar for utskrivningsklare pasientar er justert ned frå og med mai 2013 grunna feilregistrering dei aktuelle månader. Behandlingsaktivitet og kvalitet, psykisk helsevern Aktiviteten målt i polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne (VOP) var i månaden lågare enn planlagd, og lågare enn året før. Det har vore færre innlagde pasientar i vaksenpsykiatrien i forhold til plan, og i forhold til i fjor. I barne- og ungdomspsykiatrien var det færre polikliniske konsultasjonar og innleggingar enn i fjor, og i høve til plan. Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan psykisk helsevern (VOP og BUP) uavhengig av rettigheitsstatus var 52 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 51 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 61 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan barne- og ungdomspsykiatrien uavhengig av rettigheitsstatus var 57 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 57 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 59 dagar. Fristbrot Psykisk helsevern for vaksne og rusfeltet hadde ingen fristbrot for behandla pasientar i månaden. Talet på fristbrot for behandla pasientar innan barne- og ungdomspsykiatrien var tre pasientar, det vil seie åtte prosent av alle pasientar som hadde rett til prioritert helsehjelp. Epikrisetid Samla epikrisetid for psykisk helsevern var 82 % i perioden. Månadsverk Brutto månadsverk har frå september 2013 til oktober 2013 auka med 1 månadsverk, netto månadsverk er for same periode auka med 38 månadsverk.

7 Sjukefråvær I oktober 2013 var det totale sjukefråværet 5,8 prosent, som er eit prosentpoeng lågare enn oktober Sjukemeldt fråvær i oktober 2013 var 4,7 prosent. Vedtak (samrøystes): Styret tek saka til etterretning 98/13 A Budsjett Helse Fonna HF 2014 Oppsummering: Økonomidirektør Jan Håvard Frøyland presenterte framlegg til budsjett Helse Fonna HF Tildeling av førebels rammer frå Helse Vest RHF er lagt til grunn for budsjett for 2014 for Helse Fonna HF. Budsjettet for 2014 blir fremja med eit positivt resultat i samsvar med kravet frå eigar. Budsjettprosessen starta medio juni og føretaket har lagt opp prosessen etter vedteken budsjettkalender frå Helse Vest RHF. Budsjettprosessen er gjennomført med fleire handsamingar i ulike leiarnivåa for å sikre god og brei forankring av dei prioriteringane som er gjort. Helse Vest legg følgjande føringar til grunn for handsaminga av budsjettet: Helseføretaka skal nytte rammebudsjettering som metode for 2014 Budsjettet skal byggja på inntektsføresetnader og resultatkrav gitt av eigar Rammene skal være budsjettert til lågaste nivå i føretaket Budsjettet er formelt drøfta med dei tillitsvalde og handsama i arbeidsmiljøutvalet. Det var ingen protokolltilførslar frå dei tillitsvalde, og arbeidsmiljøutvalet tok budsjettet til orientering. For 2014 set Helse Vest RHF resultatkravet for Helse Fonna HF til 34 millionar kroner. Helse Fonna HF har lagt til grunn resultatkravet i tråd med føringar frå eigar i budsjettarbeidet. Vedtak (samrøystes): 1. Styret vedtek budsjett for Helse Fonna HF 2014 i tråd med krav frå eigar. 2. Administrerande direktør får fullmakt til å gjere naudsynte endringar i driftsbudsjettet for 2014 dersom det kjem endringar i rammevilkår frå Helse Vest RHF. 3. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere justeringar/endringar innanfor ramma av det vedtekne budsjettet. 4. Styret ber administrerande direktør følgje opp den økonomiske styringa i høve til budsjett, og rapportere til styret på same format som i /13 A Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 Oppsummering: Føretaket investerer årleg i bygg, tekniske anlegg, medisinsk teknisk utstyr, IKT og køyretøy. Midlane til investeringar skal sikre at bygg og tekniske anlegg føretaket driftar er forsvarlege og i tråd med krav sett av styresmaktene, og at føretaket har naudsynt medisinsk teknisk utstyr for å sikre god pasientbehandling og oppfølging av strategi. Ein forventar at investeringsramma for 2014 vil bli 122 millionar kroner. Dermed kan 40 millionar kroner av finansieringsgrunnlaget planleggast overført til 2015 til framtidig investering i nybygg. Vedtak (samrøystes):

8 1. Styret vedtek investeringsbudsjett for Helse Fonna HF for Administrerande direktør får fullmakt til å gjere naudsynte endringar i investeringsbudsjettet for 2014 dersom det kjem endringar i rammevilkåra frå Helse Vest RHF. 3. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere justeringar/endringar innanfor ramma av det vedtekne investeringsbudsjettet. 100/13 A Strategi for Helse Fonna Oppsummering: Helse Fonna har sidan januar 2013 arbeida med revisjon av strategien for helseføretaket for Revisjon av strategien for Helse Fonna bygger på nasjonale og regionale føringar, styringsdokument og strategidokumentet Helse 2020 utarbeida av Helse Vest RHF. Visjon, verdiar og mål er felles for heile føretaksgruppa i Helse Vest RHF. Styret vedtok i styresak 39/13 å be administrerande direktør sende strategiforslaget på høyring og deretter leggje strategien fram for avgjerd i styret. Strategiforslaget blei sendt på høyring 20. juni Høyringsinstansane var kommunar i opptaksområdet, føretaksgruppa i Helse Vest, dei lokale næringsråda og Høgskulen Stord/Haugesund. Innkomne høyringsutaleser ligg ved saka. Vedtak (samrøystes) Styret vedtar Strategi for Helse Fonna /13 A Sal av eigedommar ved Valen sjukehus Oppsummering: Helse Fonna HF eig to einebustader på Valen. Både to har dei siste åra vore utleigd. Bustadane har ein teknisk tilstandsgrad på 2, og ein må pårekna en større rehabilitering dersom ein skal nærma seg det som ein i dag kan forventa vil være dagens standard Alder og tilstand gjer at føretaket i framtida ikkje ser for seg inntekter som står i forhold til dei kostnadene det er å drifta bustadane. Vedtak (samrøystes): 1. Styret i Helse Fonna HF tilrår sal av Ekelyvegen 2 og Valevegen 62 i Kvinnherad kommune 2. Saka skal sendast til Helse Vest RHF for vidare handsaming. 102/13 A Verksemdoverdraging Stord legevakt Oppsummering: Kommunane Stord og Fitjar har i dag felles legevaktsentral inne på Stord sjukehus. Legevakta er lokalisert i nærleik til akuttmottaket. Bømlo, Fitjar og Stord kommune har arbeidd for å få til eit interkommunalt samarbeid som gjeld fleire av kommunane i lokalsjukehusområdet. Partane har vedtatt å utvide eksisterande legevakt ved at Bømlo kommune tek del i eksisterande ordning. Kommunane leiger i dag lokale og personell til legevaktsdrifta av Helse Fonna. I tillegg er det ein avtale om betening av legevaktstelefon.

9 Legevakta skal framleis vere lokalisert i same lokale, men kommunane vil ta over arbeidsgjevaransvar for personellet og seie opp avtalen om personellteneste. Dette vil få konsekvensar for personellet som i dag er tilsett i Helse Fonna, men som har sine arbeidsoppgåver knytt til den kommunale legevakta. Kommunane og Helse Fonna er difor einige om å handtera avviklinga av avtalen om personelleige som ei verksemdoverdraging. Vedtak (samrøystes): 1. Styret i Helse Fonna HF godkjenner verksemdoverdraging knytt til endring i legevaktstilbodet for Stord, Fitjar og Bømlo kommune. 2. Styret i Helse Fonna HF gjer administrerande direktør fullmakt til å reforhandle avtalene knytt til leige av areal og betening av legevaktstelefon. 3. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør setje i verk endringane i dialog og samarbeid med kommunane, dei tillitsvalde og vernetenesta på ein slik måte at regelverk, arbeidsmiljø og krav til kvalitet blir ivaretatt. 103/13 A Revidert instruks for styret og administrerande direktør i Helse Fonna HF Oppsummering: I styremøte , - sak 024/13 B- vedtok styret i Helse Vest RHF revidert instruks for styret og revidert instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF. Som ein følgje av vedtaket ønska administrerande direktør i Helse Vest RHF å gjennomgå instruksane for styra og administrerande direktørar i helseføretaka. Forslag til reviderte instruksar for styra og administrerande direktørar vart frå Helse Vest RHF, sendt på høyring til helseføretaka. Styret i Helse Fonna HF hadde ingen merknader til forslag om reviderte instruksar. Styret i Helse Vest RHF vedtok i møte sak 092/13 B «Styret ber om at helseføretaka gjer vedtak og fastset revidert styreinstruks og revidert instruks for administrerande direktør i samsvar med vedlagte malverk for dette» Vedtak (samrøystes): 1. Styret vedtar revidert instruks for styret og administrerande direktør i Helse Fonna HF 104/13 Eventuelt Skriv og meldingar 1. Kva er nødnett? Helsedirektoratet 2. Pasienters erfaringer med norske sjukehus i 2012 PasOpp rapport Nr Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Årsplan for styret i Helse Fonna HF Søknad om fritak som styremedlem styret Helse Fonna HF 7. Protokoll frå føretaksmøte i Helse Fonna HF Styret ønskjer å bli orientert om pågåande arbeid og planar i Helse Vest om innføring av nytt nødnett.

10 Følgjande skriv blei delt ut i møte Samdata spesialisthelsetenesten 2012 Vedtak (samrøystes): Skriv og meldingar blei tatt til orientering Lukka del 105/13 O Helseforetaksloven 26a Informasjon om saksframlegg Oppsummering: Administrerande direktør orienterte om at det var sendt stevning mot firma. Ref.: Ingebjørg Kismul Kjell Arvid Svendsen Styreleiar Sett: Inge Reidar Kallevåg Nestleiar Nina Budal Harry Herstad Pål Osjord Midbøe Hilde Christiansen Tove Martha Hovda Callaghan Gunnar Birkeland Helge Espelid Lilliann Høyvang Andreassen

11 Ope del Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Olav Klausen Administrerande direktør si orientering Styresak 108/13 O Styremøte Rapport frå nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling Vedlagt. Eva Biringer møter i styremøtet og gjer greie for rapporten. 2. Endring BUP Stord/Kvinnherad Vedlagt 3. Status Jonatunet Orientering i møtet 4. Idéfase Haugesund sjukehus Orientering i møtet 5. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker 6. Oversikt over høyringar Forslag til vedtak: Styret tek meldingane til orientering

12 Rapport Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF Kristin Folven og Eva Biringer

13 Innhold Samandrag BAKGRUNN RELEVANS AV FORSKING PÅ SAMHANDLING, KOORDINERING OG STANDARDISERTE FORLØP («BEHANDLINGSLINER») I HELSETENESTA MANDAT, MÅLSETJING OG ORGANISERING LEIARFORANKRING OG ORGANISERING RESULTAT PUBLIKASJONAR OG PROSJEKT ØVRIG FORMIDLING OG KOMMUNIKASJON KOMPETANSE FAGLEGE AKTIVITETAR SÆRSKILTE UTFORDRINGAR ØKONOMI FORVALTNING AV TILDELTE MIDLAR EKSTERN FINANSIERING AV FORSKINGSPROSJEKT NETTVERKET SITT BIDRAG TIL AUKA KUNNSKAP OM SAMHANDLING VIDAREFØRING AV NETTVERK FOR FORSKING PÅ BEHANDLINGSLINER OG SAMHANDLING ARGUMENT FOR Å VIDEREFØRE NETTVERKET VIDAREFØRING AV NETTVERKET I OPPSUMMERING OG KONKLUSJON REFERANSAR Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF,

14 Helse Fonna oppretta i 2009 «Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling» som svar på utlysing av tematiske strategiske midlar fra Samarbeidsorganet i Helse Vest med føremål om stimulering av forskingsaktivitet i mindre helseføretak og private ideelle organisasjonar. Prosjektperioden var fem år ( ) og finansiering i perioden var ved Samarbeidsorganet i Helse Vest og Helse Fonna HF (like deler). Nettverket har i prosjektperioden hatt 13 prosjekt (3 på PhD eller høgare nivå) i porteføljen. Gjennom ei rekke forskingsfaglege arrangement, ved forskingsfagleg rådgjeving (mentorar) og ved å bidra til finansiering av prosjekt har nettverket stimulert til forskingsaktivitet i Helse Fonna og ved HSH. Nettverket har formalisert samarbeid med fleire norske og internasjonale institusjonar. Nettverket er per 2013 kreditert 16 vitskaplege artiklar og 14 andre publikasjonar (abstracts, posterar, kronikkar etc). Dei fleste prosjekta er tverrfaglege og i fire prosjekt er brukarperspektivet sentralt. Tre vitskaplege artiklar er i tillegg innlevert til tidskrift og nettverket har klare planar for ni artiklar dei neste to åra. Nettverket rår over ein database som kan gi mange framtidige publikasjonar. Tilsette i nettverket har i tillegg til ovanståande grunnfinansiering- klart å hente inn tilsaman kr ,- av fritt søkbare forskingsmidlar. I tillegg kjem kr ,- fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. «Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling» vert vidareført med finansiering frå Helse Fonna i I framtida kan nettverket bidra til Helse Fonna sin forskingsproduksjon ved å ferdigstille påbegynte prosjekt og artiklar, ved forskingsfagleg rettleiing av nye kandidatar, og ved å benytte det kompetente internasjonale nettverket av mentorar som er opparbeidd i perioden I tillegg kan forskingsstrategi og forskings administrative rutiner nyttast vidare. Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF,

15 1. Bakgrunn Helse Fonna oppretta i 2009 Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling som svar på utlysing av tematiske strategiske midlar fra Samarbeidsorganet i Helse Vest med føremål om stimulering av forskingsaktivitet i mindre helseføretak og private ideelle organisasjonar. Prosjektperioden var fem år ( ) og finansiering i perioden var ved Samarbeidsorganet i Helse Vest og Helse Fonna HF (like deler). Bakgrunnen for tildelinga av stimuleringsmidlar fra Samarbeidsorganet var deira rapport «Styrking av forskningsaktiviteten i de mindre helseforetakene en evaluering» (Samarbeidsorganet i Helse Vest si Sak Vedlegg 4), som etter førre satsingsperioden konkluderte med at framtidige tildelingar av stimuleringsmidlar til dei mindre helseføretaka burde innehalde føringar for sikring av etablering av forskarnettverk og forskingsaktivitet. Tidlegare tildelingar hadde vore for små og kortvarige til å medføre endringar internt i helseføretaka. Vidare påpeika rapporten uklar prioritering og dårleg leiarforankring internt som ein årsak til at tidlegare tildelingar av strategiske midlar ikkje hadde medført store endringar i dei mindre helseføretaka. Det var dei tre administrerande direktørane fra Helse Førde, Helse Fonna og Haraldsplass Diakonale Sykehus (DSH) som etter rapporten ba Samarbeidsorganet om vidare tildeling av stimuleringsmidlar i brev av : Dei tre direktørane ønskte oppnå følgjande: -å setje i gong forskingsrelevante prosessar -fleire forskingsprosjekt i konkurransedyktig posisjon -langsiktighet -støtte til prosjektkandidatar i tidleg fase Direktørane sa seg villige til forpliktande bidrag til aktivitet og tilrettelegging for forsking i sine organisasjonar slik at verkemidlane samla sett sette miljøa i stand til å nå krevjande forskingsmålsetjingar og dei respektive helseføretak starta arbeidet med å søke midlane. I møte 15. april 2009 vedtok Samarbeidsorganet tildeling av i alt 10 mill. kroner over fem år til dei tre institusjonane Helse Førde, Helse Fonna og Haraldsplass Diakonale Sykehus (DSH) (konf. Samarbeidsorganet sitt referat fra møte nr , datert 4. mai 2009, vedlegg Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF,

16 2). Midlane vart fordelte likt mellom dei tre institusjonane og kvar institusjon forplikta seg til å bidra med tilsvarande sum i løpet av prosjektperioden (konf. budsjett i søknaden). Mao: Helse Fonna vart tildelt 3.3 mill. kr og måtte bidra med tilsvarande i eigenfinansiering. Formelt vart adm.dir. tillagt ansvaret for nettverket. I Helse Fonna HF sto Miriam Hartveit og Eva Biringer ansvarlege for ideen om å opprette «Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling». Nettverket representerte Helse Fonna sin del av felles-søknaden om tildelinga av dei ovanståande tematiske strategiske (stimulerings-) midlar til forskingssatsinga «Mindre foretak, private ideelle sykehus» til Samarbeidsorganet i Helse Vest (søknadsfrist ) (vedlegg 1) Relevans av forsking på samhandling, koordinering og standardiserte forløp («behandlingsliner») i helsetenesta Der er i dag behov for samhandlingsforsking. Samhandlingsreformen har sett søkelys på utfordringar i tverr-sektoriell samhandling og det har vist seg at der fortsatt er store behov for evidens for å rettferdiggjere og kostnads-effektivisere tiltak som gjeld måling, koordinering og standardisering av helsetenestene. Dette behovet vert reflektert i Bestillardokument og føringar fra myndighetene (i forskingssamanhang mellom anna føringar uttrykte via Forskningsrådet). Det er ei utfordring for Helse Fonna å finne forskingsområder med relevans for HF-et sin daglege aktivitet som kan verke samlande på forskingsmiljøet og samtidig gi direkte avkastning til klinisk verksemd. Forsking innan fagområdet «Kvalitetsforbetring i helsetenesta» (dvs forsking som aukar kunnskap om intervensjonar gjort for å endre praksis) fremjer integrasjonen av klinikk og forsking og kan gi synergi-effektar i form av både direkte nytte ved gjennomførte forbetringar, og indirekte ved meir kunnskap om effektiv kvalitetsforbedring. Desse relevans-argumenta, samt gjennomførbarhet og eksisterande kunnskap om kvalitetsforbetring i helseføretaket var bakgrunnen for at Helse Fonna valde å satse på «Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling» i Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF,

17 2. Mandat, målsetjing og organisering Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling har hatt mandat fra Samarbeidsorganet og Helse Fonna til a) å stimulere til forsking og b) å produsere forsking på samhandling/koordinering i helsetenesta. Spesifikke mål for prosjektperioden (2014): - etablere forskarnettverk (òg internasjonalt) og mentorordningar - etablere/opprette nye forskningsprosjekt - tilby finansiering til nye prosjekt - bygge ut kompetanse- pool av kompetente fagfolk med relevant forskarkompetanse ved eigen og andre institusjonar - ivareta brukarperspektivet i forskinga - arrangere fagseminer med inviterte gjesteførelesarar - produsere vitskaplege publikasjonar av god kvalitet 2.1 Leiarforankring og organisering Forskingssatsinga vart organisert etter modell fra tidlegare nettverkssatsingar i Helse Vest. Adm. dir. delegerte funksjonen som nettverksleiar til dr.med. Eva Biringer, dengong leiar av Seksjon for forsking på psykisk helse, Helse Fonna HF. Rådet i satsinga har medlemmer fra Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF og Universitetet i Bergen. Ved tildelinga (konf. sak i Samarbeidsorganet) påpeika Samarbeidsorganet at særskilde mentorordningar var ønskte. Nettverket oppretta difor eit rådgjevande «ekspertpanel» av personar med spesielt høg kompetanse innan forskning på behandlingsliner og/eller leiing av slike koordinerte helsetenester. Ekspertpanelet bisto styret med vitskapleg rettleiing, strategiske råd og gav uhilda tilråding om tildeling av utlyste stipend (mao habilitetsomsyn vart ivaretatt ved stipendtildelingar). I alt har ni personar hatt tidsbegrensa tilsetjing i nettverket fram til medio Helse Fonna sine avdelingar for løn og rekneskapsføring har bistått nettverket og tilsette i nettverket har Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF,

18 vore organiserte i stab under adm.dir. Nettverket sine tilsette har hatt tilbod om kontor og forskingsfagleg miljø i «Forskingsfellesskapet» i «Sjøhuset», Haugesund. Imidlertid har datainnsamling i regi av nettverket blitt gjennomført i Helse Fonna (Haugesund, Stord, Valen), og i Helse Bergen (Voss og Haukeland Universitetssykehus). Tre mastergradsstudentar har mottatt rettleiing fra nettverket. Organisasjonskart: Adm.dir. Olav Klausen Samarbeidsorganet i Helse Vest Leiar Eva Biringer Rådet 4 medlem Vitskapleg ekspertpanel 3 medlem Rådgjevar Miriam Hartveit Stipendiatar/forskarar Koordinator Kristin Ingvaldsen Folven Forskingsfagleg rådgjevar Kris Vanhaecht, Leuven Medlem av Rådet i perioden: Eva Biringer (dr.med., leiar av Seksjon for forsking på psykisk helse, Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF) Aslak Aslaksen (dr.med., klinikksjef ved Radiologisk, Helse Bergen HF/Associate professor II, Universitetet i Bergen (UiB)) *Benedicte Carlsen (Institutt for samfunnsmedisin og Rokkansenteret, UiB) *Miriam Hartveit (forskingskoordinator, Klinikk for psykisk helse, Helse Fonna HF) *Tove Hovland (utviklingssjef, Helse Førde HF) **Anders Bærheim (professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB) Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF,

19 **/*Olav Klausen, viseadm.dir. Helse Fonna HF **Kristin Folven (nettverkskoordinator/vikarierande nettverksleiar) *seinare slutta i rådet **seinare begynt i rådet Medlem av det vitskapelege ekspertpanelet: *Kris Vanhaecht (Senior Research Fellow, Leuven Catholic University, Belgia/Secretary General, European Pathway Assosiation (E-P-A)) Bengt Åhgren (Senior Lecturer, Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap, Sverige) Johannes Kolnes (Rådgivar, Samhandlingsprosjektet, Helse og omsorgsdepartementet, seinare Seksjon for helsetjenesteutvikling, Helse Bergen HF) *Seinare erstatta av professor Hub Wollersheim (Radboud University, Nijmegen, Holland) i ekspertpanelet i det han gjekk inn i forskingsfagleg rådgjevarstilling for nettverket Internasjonalt forskingsnettverk: Nettverket har samarbeid (gjennom avtaler med institusjonen eller via formaliserte prosjektspesifikke samarbeid) med følgjande: Yale University, New Haven, USA Det katolske universitet, Leuven, Belgia Radboud University, Nijmegen, Holland Universitetet i Piemonte, Italia Hälsovårdhögskolan i Gøteborg, Sverige, Høgskolane Stord-Haugesund (HSH), Høgskolen i Oslo (HiO), Høgskolen i Buskerud (HiBu) Universiteta i Bergen, Oslo og Stavanger Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF,

20 3. Resultat 3.1 Publikasjonar og prosjekt Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling er frå starten av satsinga i 2009 til medio 2013 kreditert 16 vitskaplege artiklar og 14 andre publikasjonar (abstracts, postere, kronikkar etc). Tre vitskaplege artiklar er i tillegg innlevert til tidskrift. Fullstendig oversikt over publikasjonar kan sjåast i vedlegg 3. Andel publikasjonar har vore aukande i perioden (sjå figur 2.1). I tillegg til allereie publiserte/innsendte artiklar, er det handfaste planar for 7 artiklar frå pågåande prosjekt i nettverkssatsinga dei neste to åra. Dei 13 prosjekta som er knytt til satsinga spenner over eit stort spekter av fagområde. Oversikt over prosjekta, prosjektleiar og forankring kan sjåast i vedlegg 4. I fleire av prosjekta har nettverket sikra seg tilgong til datamateriale som kan nyttast i fleire framtidige vitskaplege publikasjonar. Figur: 2.1 Publikasjonar frå Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling i perioden 2009 til medio Antal publikasjonar Vitskaplege artiklar i tidskrift med fagfellevurdering Andre publikasjonar (abstract, kronikkar, postere) per * *irekna vitskaplege artiklar med status som innlevert til tidskrift. Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF,

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Tiltak for å avvikle korridorplassar

Tiltak for å avvikle korridorplassar Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/23 GEN Dykkar ref.: Dato: 10.06.2013 Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Vi kallar med dette inn

Detaljer

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Innleiing Helse Bergen er ein del av spesialisthelsetenesta, og visjonen til føretaket er å fremme helse og livskvalitet. Verdigrunnlaget kan samanfattast slik: Helse

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 14.04.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2007-08-23 Møtestad: Haugesund Tilstede: Magnus Skaaden, Toralv Mikkelsen, Bjørg Sandal, Else Berit Støle Aud Lisa Kjøl, Arne Christian Mohn, Anne Margrete

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Rapport frå verksemda juni, juli 2012

Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Innhald 1 Økonomisk resultat... 3 1.1 Inntekter... 4 1.2 Kostnader... 5 1.3 Investeringar... 6 1.4 Likviditet...11 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk...12

Detaljer