STYREMØTE Helse Fonna HF Kl Rica Maritim Hotel Haugesund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund"

Transkript

1 STYREMØTE Helse Fonna HF Kl Rica Maritim Hotel Haugesund

2 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Møtetidspunkt: kl Styremøtet er ope for publikum og presse Går til: Styremedlemmer: Inge Reidar Kallevåg (nestleiar) Lilliann Høyvang Andreassen Gunnar Birkeland Hilde Christiansen Harry Herstad Nina Budal Tove Martha Hovda Callaghan Helge Espelid Pål Osjord Midbøe Sakliste: Underlag: Sak 106/13 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt Sak 107/13 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Vedlagt Sak 108/13 O Administrerande direktør si orientering Vedlagt Sak 109/13 A Rapport frå verksemda Vedlagt Sak 110/13 O Leiingas gjennomgang av internkontroll Vedlagt Sak 111/13 O Oppfølging av Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF Vedlagt Sak 112/13 O Oppfølging av Plan for psykisk helsevern Vedlagt Sak 113/13 A Oppmoding om sletting av hefte Vedlagt Sak 114/13 A Endring Odda sjukehus Vedlagt Sak 115/13 Eventuelt Skriv og meldingar Vedlagt Lukka del Sak 116/13 A Lukka jf. Helseføretaksloven 26a Styrets eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør Haugesund Helse Fonna HF Kjell Arvid Svendsen Styreleiar

3 Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: kl Møtestad: Rica Maritim Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Tove Martha Hovda Callaghan Harry Herstad Gunnar Birkeland Pål Osjord Midbøe Helge Espelid Nina Budal Lilliann Høyvang Andreassen Hilde Christiansen Leiar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Deltakarar frå administrasjonen Olav Klausen Administrerande direktør Stina Steingildra Fungerande kommunikasjonssjef Ingebjørg Kismul Administrasjonssjef Jan Håvard Frøyland Økonomidirektør Forfall frå styremøte Inge Reidar Kallevåg Nestleiar

4 Sakliste Underlag 94/13 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt 95/13 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna Vedlagt 96/13 O Administrerande direktør si orientering Vedlagt 97/13 A Rapport frå verksemda Vedlagt 98/13 A Budsjett 2014 Helse Fonna HF Vedlagt 99/13 A Investeringsbudsjett 2014 Helse Fonna HF Vedlagt 100/13 A Strategi for Helse Fonna Vedlagt 101/13 A Sal eigedommar ved Valen sjukehus Vedlagt 102/13 A Verksemdoverdraging Stord Legevakt Vedlagt 103/13 A Revidert instruks for styret og administrerande direktør i Helse Fonna HF Vedlagt 104/13 Eventuelt Skriv og meldingar Vedlagt Lukka del 105/13 A Lukka jf.helseføretaksloven 26a Informasjon om saksframlegg 94/13 A Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøte Vedtak (samrøystes): Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden 95/13 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Vedtak (samrøystes): Styret godkjente og signerte protokollen.

5 96/13 O Administrerande direktør si orientering Oppsummering: 1. Norsk Presseforbund si undersøking «Helse for åpne dører?» Sommaren 2013 gjennomførte Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg ei undersøking blant landets helseføretak kalla «Helse for åpne dører?». Utvalet retta fleire innsynskrav til sjukehus og regionale helseføretak for å vurdere mellom anna journalføring, saksbehandling, responstid og om innsynskrava blei handterte etter gjeldande lovverk. I tillegg retta utvalet konkrete spørsmål om openheit til informasjonsavdelinga, og gjorde ei vurdering av informasjonen som var tilgjengeleg på verksemda sine nettsider. Helse Fonna kjem godt ut av undersøkinga, med 29 av 35 moglege poeng. Seksjonsleiar seksjon dokumentbehandling Rigmor Sørbø og fungerande kommunikasjonssjef Stina Steingildra orienterte om undersøkinga. 2. Drift av legebil i Helse Fonna Administrerande direktør orienterte om målsetting og status på drift av legebil i Helse Fonna. 3. Styrke vurderingskompetansen i akuttmottak Administrerande direktør orienterte om iverksettinga av tiltak for styrking av vurderingskompetansen i akuttmottak Haugesund sjukehus. 4. Endring BUP Stord/Kvinnherad Administrerande direktør orienterte om at endringar BUP Stord/Kvinnherad går etter oppsett plan. 5. Etablering av øh senger i Sunnhordaland Administrerande direktør orienterte om planer og viste til vedlagt rapport. 6. Utsending av styredokument Administrerande direktør orienterte om at styredokumenta frå og med 2014 blir sendt elektronisk til styremedlemmene. Styret fikk tilbod om lån av lesebrett. 7. Status onkologi i Helse Fonna Administrerande direktør orienterte om nyoppretta prosjekt knytt framtidige onkologitenester i Helse Fonna 8. Orientering om Eidfjord Administrerande direktør orienterte om at Helse Fonna er i dialog med eigar om eventuelle endringar i prehospitale tenester og samhandlingsavtalar i Eidfjord kommune. 9. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav 10. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker 11. Oversikt over høyringar Vedtak (samrøystes): Styret tek meldingane til orientering 97/13 A Rapport frå verksemda Oppsummering: Økonomi Resultat pr. oktober er eit overskot på 2,9 millionar kroner. Resultatet er kroner betre enn budsjett. Akkumulert er budsjettet 3,0 millionar kroner lågare enn budsjett. Prognosen for 2013 er uendra på 34 millionar kroner. Inntektene syner eit positivt budsjettavvik på 3,3 millionar kroner i

6 oktober, som akkumulert gir positivt budsjettavvik på 24,3 millionar kroner. Personalkostnadene innklusiv innleige frå byrå gir i oktober månad eit avvik på negative 2,0 millionar kroner. Varekost ( eks. innleige av personell) syner samla eit positivt avvik på 9,7 millionar kroner akkumulert, og eit positivt avvik på 0,5 millionar kroner for oktober. Andre driftskostnader viser et negativt avvik på 1,2 millionar kroner i oktober, akkumulert negativt avvik på 2,0 millionar kroner. 55 % av investeringsmidlane er brukt når vi har lagt 83 % av året bak oss. God kontroll med investeringsprosjekta. Behandlingsaktivitet og kvalitet, somatikk Aktiviteten i oktober 2013 var høgare enn plan og høgare enn for same månad i fjor målt i DRG-poeng og talet på polikliniske konsultasjonar. Målt i talet på sjukehusopphald var aktiviteten lågare enn plan og lågare enn for same månad i fjor. Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan alle fagområde (somatikk og psykisk helsevern), uavhengig av rettighetstatus var 72 dagar. Målkravet er ventetid under 65 dagar. For behandla pasientar med rett til prioritert helsehjelp (somatikk og psykisk helsevern), var ventetida 61 dagar, for behandla pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 95 dagar. I somatikken var gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar innan alle fagområde uavhengig av rettighetstatus 74 dagar. For pasientar med rett til prioritert helsehjelp var ventetida 62 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp utan prioritet var ventetida 97 dagar. Fristbrot Talet på fristbrot på behandla pasientar i somatikken var 47 pasientar, det vil seie 3 prosent av alle pasientar som hadde rett til prioritert helsehjelp Korridorpasientar Talet på korridorpasientar var 114 i månaden, og 1,4 prosent av liggedøgna. Epikrisetid Samla tal på epikriser sende innan ei veke etter utskriving var 80 prosent for somatikken. Utskrivingsklare pasientar Talet på liggedagar for utskrivningsklare pasientar er justert ned frå og med mai 2013 grunna feilregistrering dei aktuelle månader. Behandlingsaktivitet og kvalitet, psykisk helsevern Aktiviteten målt i polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne (VOP) var i månaden lågare enn planlagd, og lågare enn året før. Det har vore færre innlagde pasientar i vaksenpsykiatrien i forhold til plan, og i forhold til i fjor. I barne- og ungdomspsykiatrien var det færre polikliniske konsultasjonar og innleggingar enn i fjor, og i høve til plan. Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan psykisk helsevern (VOP og BUP) uavhengig av rettigheitsstatus var 52 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 51 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 61 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan barne- og ungdomspsykiatrien uavhengig av rettigheitsstatus var 57 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 57 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 59 dagar. Fristbrot Psykisk helsevern for vaksne og rusfeltet hadde ingen fristbrot for behandla pasientar i månaden. Talet på fristbrot for behandla pasientar innan barne- og ungdomspsykiatrien var tre pasientar, det vil seie åtte prosent av alle pasientar som hadde rett til prioritert helsehjelp. Epikrisetid Samla epikrisetid for psykisk helsevern var 82 % i perioden. Månadsverk Brutto månadsverk har frå september 2013 til oktober 2013 auka med 1 månadsverk, netto månadsverk er for same periode auka med 38 månadsverk.

7 Sjukefråvær I oktober 2013 var det totale sjukefråværet 5,8 prosent, som er eit prosentpoeng lågare enn oktober Sjukemeldt fråvær i oktober 2013 var 4,7 prosent. Vedtak (samrøystes): Styret tek saka til etterretning 98/13 A Budsjett Helse Fonna HF 2014 Oppsummering: Økonomidirektør Jan Håvard Frøyland presenterte framlegg til budsjett Helse Fonna HF Tildeling av førebels rammer frå Helse Vest RHF er lagt til grunn for budsjett for 2014 for Helse Fonna HF. Budsjettet for 2014 blir fremja med eit positivt resultat i samsvar med kravet frå eigar. Budsjettprosessen starta medio juni og føretaket har lagt opp prosessen etter vedteken budsjettkalender frå Helse Vest RHF. Budsjettprosessen er gjennomført med fleire handsamingar i ulike leiarnivåa for å sikre god og brei forankring av dei prioriteringane som er gjort. Helse Vest legg følgjande føringar til grunn for handsaminga av budsjettet: Helseføretaka skal nytte rammebudsjettering som metode for 2014 Budsjettet skal byggja på inntektsføresetnader og resultatkrav gitt av eigar Rammene skal være budsjettert til lågaste nivå i føretaket Budsjettet er formelt drøfta med dei tillitsvalde og handsama i arbeidsmiljøutvalet. Det var ingen protokolltilførslar frå dei tillitsvalde, og arbeidsmiljøutvalet tok budsjettet til orientering. For 2014 set Helse Vest RHF resultatkravet for Helse Fonna HF til 34 millionar kroner. Helse Fonna HF har lagt til grunn resultatkravet i tråd med føringar frå eigar i budsjettarbeidet. Vedtak (samrøystes): 1. Styret vedtek budsjett for Helse Fonna HF 2014 i tråd med krav frå eigar. 2. Administrerande direktør får fullmakt til å gjere naudsynte endringar i driftsbudsjettet for 2014 dersom det kjem endringar i rammevilkår frå Helse Vest RHF. 3. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere justeringar/endringar innanfor ramma av det vedtekne budsjettet. 4. Styret ber administrerande direktør følgje opp den økonomiske styringa i høve til budsjett, og rapportere til styret på same format som i /13 A Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 Oppsummering: Føretaket investerer årleg i bygg, tekniske anlegg, medisinsk teknisk utstyr, IKT og køyretøy. Midlane til investeringar skal sikre at bygg og tekniske anlegg føretaket driftar er forsvarlege og i tråd med krav sett av styresmaktene, og at føretaket har naudsynt medisinsk teknisk utstyr for å sikre god pasientbehandling og oppfølging av strategi. Ein forventar at investeringsramma for 2014 vil bli 122 millionar kroner. Dermed kan 40 millionar kroner av finansieringsgrunnlaget planleggast overført til 2015 til framtidig investering i nybygg. Vedtak (samrøystes):

8 1. Styret vedtek investeringsbudsjett for Helse Fonna HF for Administrerande direktør får fullmakt til å gjere naudsynte endringar i investeringsbudsjettet for 2014 dersom det kjem endringar i rammevilkåra frå Helse Vest RHF. 3. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere justeringar/endringar innanfor ramma av det vedtekne investeringsbudsjettet. 100/13 A Strategi for Helse Fonna Oppsummering: Helse Fonna har sidan januar 2013 arbeida med revisjon av strategien for helseføretaket for Revisjon av strategien for Helse Fonna bygger på nasjonale og regionale føringar, styringsdokument og strategidokumentet Helse 2020 utarbeida av Helse Vest RHF. Visjon, verdiar og mål er felles for heile føretaksgruppa i Helse Vest RHF. Styret vedtok i styresak 39/13 å be administrerande direktør sende strategiforslaget på høyring og deretter leggje strategien fram for avgjerd i styret. Strategiforslaget blei sendt på høyring 20. juni Høyringsinstansane var kommunar i opptaksområdet, føretaksgruppa i Helse Vest, dei lokale næringsråda og Høgskulen Stord/Haugesund. Innkomne høyringsutaleser ligg ved saka. Vedtak (samrøystes) Styret vedtar Strategi for Helse Fonna /13 A Sal av eigedommar ved Valen sjukehus Oppsummering: Helse Fonna HF eig to einebustader på Valen. Både to har dei siste åra vore utleigd. Bustadane har ein teknisk tilstandsgrad på 2, og ein må pårekna en større rehabilitering dersom ein skal nærma seg det som ein i dag kan forventa vil være dagens standard Alder og tilstand gjer at føretaket i framtida ikkje ser for seg inntekter som står i forhold til dei kostnadene det er å drifta bustadane. Vedtak (samrøystes): 1. Styret i Helse Fonna HF tilrår sal av Ekelyvegen 2 og Valevegen 62 i Kvinnherad kommune 2. Saka skal sendast til Helse Vest RHF for vidare handsaming. 102/13 A Verksemdoverdraging Stord legevakt Oppsummering: Kommunane Stord og Fitjar har i dag felles legevaktsentral inne på Stord sjukehus. Legevakta er lokalisert i nærleik til akuttmottaket. Bømlo, Fitjar og Stord kommune har arbeidd for å få til eit interkommunalt samarbeid som gjeld fleire av kommunane i lokalsjukehusområdet. Partane har vedtatt å utvide eksisterande legevakt ved at Bømlo kommune tek del i eksisterande ordning. Kommunane leiger i dag lokale og personell til legevaktsdrifta av Helse Fonna. I tillegg er det ein avtale om betening av legevaktstelefon.

9 Legevakta skal framleis vere lokalisert i same lokale, men kommunane vil ta over arbeidsgjevaransvar for personellet og seie opp avtalen om personellteneste. Dette vil få konsekvensar for personellet som i dag er tilsett i Helse Fonna, men som har sine arbeidsoppgåver knytt til den kommunale legevakta. Kommunane og Helse Fonna er difor einige om å handtera avviklinga av avtalen om personelleige som ei verksemdoverdraging. Vedtak (samrøystes): 1. Styret i Helse Fonna HF godkjenner verksemdoverdraging knytt til endring i legevaktstilbodet for Stord, Fitjar og Bømlo kommune. 2. Styret i Helse Fonna HF gjer administrerande direktør fullmakt til å reforhandle avtalene knytt til leige av areal og betening av legevaktstelefon. 3. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør setje i verk endringane i dialog og samarbeid med kommunane, dei tillitsvalde og vernetenesta på ein slik måte at regelverk, arbeidsmiljø og krav til kvalitet blir ivaretatt. 103/13 A Revidert instruks for styret og administrerande direktør i Helse Fonna HF Oppsummering: I styremøte , - sak 024/13 B- vedtok styret i Helse Vest RHF revidert instruks for styret og revidert instruks for administrerande direktør i Helse Vest RHF. Som ein følgje av vedtaket ønska administrerande direktør i Helse Vest RHF å gjennomgå instruksane for styra og administrerande direktørar i helseføretaka. Forslag til reviderte instruksar for styra og administrerande direktørar vart frå Helse Vest RHF, sendt på høyring til helseføretaka. Styret i Helse Fonna HF hadde ingen merknader til forslag om reviderte instruksar. Styret i Helse Vest RHF vedtok i møte sak 092/13 B «Styret ber om at helseføretaka gjer vedtak og fastset revidert styreinstruks og revidert instruks for administrerande direktør i samsvar med vedlagte malverk for dette» Vedtak (samrøystes): 1. Styret vedtar revidert instruks for styret og administrerande direktør i Helse Fonna HF 104/13 Eventuelt Skriv og meldingar 1. Kva er nødnett? Helsedirektoratet 2. Pasienters erfaringer med norske sjukehus i 2012 PasOpp rapport Nr Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Årsplan for styret i Helse Fonna HF Søknad om fritak som styremedlem styret Helse Fonna HF 7. Protokoll frå føretaksmøte i Helse Fonna HF Styret ønskjer å bli orientert om pågåande arbeid og planar i Helse Vest om innføring av nytt nødnett.

10 Følgjande skriv blei delt ut i møte Samdata spesialisthelsetenesten 2012 Vedtak (samrøystes): Skriv og meldingar blei tatt til orientering Lukka del 105/13 O Helseforetaksloven 26a Informasjon om saksframlegg Oppsummering: Administrerande direktør orienterte om at det var sendt stevning mot firma. Ref.: Ingebjørg Kismul Kjell Arvid Svendsen Styreleiar Sett: Inge Reidar Kallevåg Nestleiar Nina Budal Harry Herstad Pål Osjord Midbøe Hilde Christiansen Tove Martha Hovda Callaghan Gunnar Birkeland Helge Espelid Lilliann Høyvang Andreassen

11 Ope del Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Olav Klausen Administrerande direktør si orientering Styresak 108/13 O Styremøte Rapport frå nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling Vedlagt. Eva Biringer møter i styremøtet og gjer greie for rapporten. 2. Endring BUP Stord/Kvinnherad Vedlagt 3. Status Jonatunet Orientering i møtet 4. Idéfase Haugesund sjukehus Orientering i møtet 5. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker 6. Oversikt over høyringar Forslag til vedtak: Styret tek meldingane til orientering

12 Rapport Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF Kristin Folven og Eva Biringer

13 Innhold Samandrag BAKGRUNN RELEVANS AV FORSKING PÅ SAMHANDLING, KOORDINERING OG STANDARDISERTE FORLØP («BEHANDLINGSLINER») I HELSETENESTA MANDAT, MÅLSETJING OG ORGANISERING LEIARFORANKRING OG ORGANISERING RESULTAT PUBLIKASJONAR OG PROSJEKT ØVRIG FORMIDLING OG KOMMUNIKASJON KOMPETANSE FAGLEGE AKTIVITETAR SÆRSKILTE UTFORDRINGAR ØKONOMI FORVALTNING AV TILDELTE MIDLAR EKSTERN FINANSIERING AV FORSKINGSPROSJEKT NETTVERKET SITT BIDRAG TIL AUKA KUNNSKAP OM SAMHANDLING VIDAREFØRING AV NETTVERK FOR FORSKING PÅ BEHANDLINGSLINER OG SAMHANDLING ARGUMENT FOR Å VIDEREFØRE NETTVERKET VIDAREFØRING AV NETTVERKET I OPPSUMMERING OG KONKLUSJON REFERANSAR Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF,

14 Helse Fonna oppretta i 2009 «Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling» som svar på utlysing av tematiske strategiske midlar fra Samarbeidsorganet i Helse Vest med føremål om stimulering av forskingsaktivitet i mindre helseføretak og private ideelle organisasjonar. Prosjektperioden var fem år ( ) og finansiering i perioden var ved Samarbeidsorganet i Helse Vest og Helse Fonna HF (like deler). Nettverket har i prosjektperioden hatt 13 prosjekt (3 på PhD eller høgare nivå) i porteføljen. Gjennom ei rekke forskingsfaglege arrangement, ved forskingsfagleg rådgjeving (mentorar) og ved å bidra til finansiering av prosjekt har nettverket stimulert til forskingsaktivitet i Helse Fonna og ved HSH. Nettverket har formalisert samarbeid med fleire norske og internasjonale institusjonar. Nettverket er per 2013 kreditert 16 vitskaplege artiklar og 14 andre publikasjonar (abstracts, posterar, kronikkar etc). Dei fleste prosjekta er tverrfaglege og i fire prosjekt er brukarperspektivet sentralt. Tre vitskaplege artiklar er i tillegg innlevert til tidskrift og nettverket har klare planar for ni artiklar dei neste to åra. Nettverket rår over ein database som kan gi mange framtidige publikasjonar. Tilsette i nettverket har i tillegg til ovanståande grunnfinansiering- klart å hente inn tilsaman kr ,- av fritt søkbare forskingsmidlar. I tillegg kjem kr ,- fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. «Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling» vert vidareført med finansiering frå Helse Fonna i I framtida kan nettverket bidra til Helse Fonna sin forskingsproduksjon ved å ferdigstille påbegynte prosjekt og artiklar, ved forskingsfagleg rettleiing av nye kandidatar, og ved å benytte det kompetente internasjonale nettverket av mentorar som er opparbeidd i perioden I tillegg kan forskingsstrategi og forskings administrative rutiner nyttast vidare. Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF,

15 1. Bakgrunn Helse Fonna oppretta i 2009 Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling som svar på utlysing av tematiske strategiske midlar fra Samarbeidsorganet i Helse Vest med føremål om stimulering av forskingsaktivitet i mindre helseføretak og private ideelle organisasjonar. Prosjektperioden var fem år ( ) og finansiering i perioden var ved Samarbeidsorganet i Helse Vest og Helse Fonna HF (like deler). Bakgrunnen for tildelinga av stimuleringsmidlar fra Samarbeidsorganet var deira rapport «Styrking av forskningsaktiviteten i de mindre helseforetakene en evaluering» (Samarbeidsorganet i Helse Vest si Sak Vedlegg 4), som etter førre satsingsperioden konkluderte med at framtidige tildelingar av stimuleringsmidlar til dei mindre helseføretaka burde innehalde føringar for sikring av etablering av forskarnettverk og forskingsaktivitet. Tidlegare tildelingar hadde vore for små og kortvarige til å medføre endringar internt i helseføretaka. Vidare påpeika rapporten uklar prioritering og dårleg leiarforankring internt som ein årsak til at tidlegare tildelingar av strategiske midlar ikkje hadde medført store endringar i dei mindre helseføretaka. Det var dei tre administrerande direktørane fra Helse Førde, Helse Fonna og Haraldsplass Diakonale Sykehus (DSH) som etter rapporten ba Samarbeidsorganet om vidare tildeling av stimuleringsmidlar i brev av : Dei tre direktørane ønskte oppnå følgjande: -å setje i gong forskingsrelevante prosessar -fleire forskingsprosjekt i konkurransedyktig posisjon -langsiktighet -støtte til prosjektkandidatar i tidleg fase Direktørane sa seg villige til forpliktande bidrag til aktivitet og tilrettelegging for forsking i sine organisasjonar slik at verkemidlane samla sett sette miljøa i stand til å nå krevjande forskingsmålsetjingar og dei respektive helseføretak starta arbeidet med å søke midlane. I møte 15. april 2009 vedtok Samarbeidsorganet tildeling av i alt 10 mill. kroner over fem år til dei tre institusjonane Helse Førde, Helse Fonna og Haraldsplass Diakonale Sykehus (DSH) (konf. Samarbeidsorganet sitt referat fra møte nr , datert 4. mai 2009, vedlegg Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF,

16 2). Midlane vart fordelte likt mellom dei tre institusjonane og kvar institusjon forplikta seg til å bidra med tilsvarande sum i løpet av prosjektperioden (konf. budsjett i søknaden). Mao: Helse Fonna vart tildelt 3.3 mill. kr og måtte bidra med tilsvarande i eigenfinansiering. Formelt vart adm.dir. tillagt ansvaret for nettverket. I Helse Fonna HF sto Miriam Hartveit og Eva Biringer ansvarlege for ideen om å opprette «Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling». Nettverket representerte Helse Fonna sin del av felles-søknaden om tildelinga av dei ovanståande tematiske strategiske (stimulerings-) midlar til forskingssatsinga «Mindre foretak, private ideelle sykehus» til Samarbeidsorganet i Helse Vest (søknadsfrist ) (vedlegg 1) Relevans av forsking på samhandling, koordinering og standardiserte forløp («behandlingsliner») i helsetenesta Der er i dag behov for samhandlingsforsking. Samhandlingsreformen har sett søkelys på utfordringar i tverr-sektoriell samhandling og det har vist seg at der fortsatt er store behov for evidens for å rettferdiggjere og kostnads-effektivisere tiltak som gjeld måling, koordinering og standardisering av helsetenestene. Dette behovet vert reflektert i Bestillardokument og føringar fra myndighetene (i forskingssamanhang mellom anna føringar uttrykte via Forskningsrådet). Det er ei utfordring for Helse Fonna å finne forskingsområder med relevans for HF-et sin daglege aktivitet som kan verke samlande på forskingsmiljøet og samtidig gi direkte avkastning til klinisk verksemd. Forsking innan fagområdet «Kvalitetsforbetring i helsetenesta» (dvs forsking som aukar kunnskap om intervensjonar gjort for å endre praksis) fremjer integrasjonen av klinikk og forsking og kan gi synergi-effektar i form av både direkte nytte ved gjennomførte forbetringar, og indirekte ved meir kunnskap om effektiv kvalitetsforbedring. Desse relevans-argumenta, samt gjennomførbarhet og eksisterande kunnskap om kvalitetsforbetring i helseføretaket var bakgrunnen for at Helse Fonna valde å satse på «Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling» i Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF,

17 2. Mandat, målsetjing og organisering Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling har hatt mandat fra Samarbeidsorganet og Helse Fonna til a) å stimulere til forsking og b) å produsere forsking på samhandling/koordinering i helsetenesta. Spesifikke mål for prosjektperioden (2014): - etablere forskarnettverk (òg internasjonalt) og mentorordningar - etablere/opprette nye forskningsprosjekt - tilby finansiering til nye prosjekt - bygge ut kompetanse- pool av kompetente fagfolk med relevant forskarkompetanse ved eigen og andre institusjonar - ivareta brukarperspektivet i forskinga - arrangere fagseminer med inviterte gjesteførelesarar - produsere vitskaplege publikasjonar av god kvalitet 2.1 Leiarforankring og organisering Forskingssatsinga vart organisert etter modell fra tidlegare nettverkssatsingar i Helse Vest. Adm. dir. delegerte funksjonen som nettverksleiar til dr.med. Eva Biringer, dengong leiar av Seksjon for forsking på psykisk helse, Helse Fonna HF. Rådet i satsinga har medlemmer fra Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF og Universitetet i Bergen. Ved tildelinga (konf. sak i Samarbeidsorganet) påpeika Samarbeidsorganet at særskilde mentorordningar var ønskte. Nettverket oppretta difor eit rådgjevande «ekspertpanel» av personar med spesielt høg kompetanse innan forskning på behandlingsliner og/eller leiing av slike koordinerte helsetenester. Ekspertpanelet bisto styret med vitskapleg rettleiing, strategiske råd og gav uhilda tilråding om tildeling av utlyste stipend (mao habilitetsomsyn vart ivaretatt ved stipendtildelingar). I alt har ni personar hatt tidsbegrensa tilsetjing i nettverket fram til medio Helse Fonna sine avdelingar for løn og rekneskapsføring har bistått nettverket og tilsette i nettverket har Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF,

18 vore organiserte i stab under adm.dir. Nettverket sine tilsette har hatt tilbod om kontor og forskingsfagleg miljø i «Forskingsfellesskapet» i «Sjøhuset», Haugesund. Imidlertid har datainnsamling i regi av nettverket blitt gjennomført i Helse Fonna (Haugesund, Stord, Valen), og i Helse Bergen (Voss og Haukeland Universitetssykehus). Tre mastergradsstudentar har mottatt rettleiing fra nettverket. Organisasjonskart: Adm.dir. Olav Klausen Samarbeidsorganet i Helse Vest Leiar Eva Biringer Rådet 4 medlem Vitskapleg ekspertpanel 3 medlem Rådgjevar Miriam Hartveit Stipendiatar/forskarar Koordinator Kristin Ingvaldsen Folven Forskingsfagleg rådgjevar Kris Vanhaecht, Leuven Medlem av Rådet i perioden: Eva Biringer (dr.med., leiar av Seksjon for forsking på psykisk helse, Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF) Aslak Aslaksen (dr.med., klinikksjef ved Radiologisk, Helse Bergen HF/Associate professor II, Universitetet i Bergen (UiB)) *Benedicte Carlsen (Institutt for samfunnsmedisin og Rokkansenteret, UiB) *Miriam Hartveit (forskingskoordinator, Klinikk for psykisk helse, Helse Fonna HF) *Tove Hovland (utviklingssjef, Helse Førde HF) **Anders Bærheim (professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB) Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF,

19 **/*Olav Klausen, viseadm.dir. Helse Fonna HF **Kristin Folven (nettverkskoordinator/vikarierande nettverksleiar) *seinare slutta i rådet **seinare begynt i rådet Medlem av det vitskapelege ekspertpanelet: *Kris Vanhaecht (Senior Research Fellow, Leuven Catholic University, Belgia/Secretary General, European Pathway Assosiation (E-P-A)) Bengt Åhgren (Senior Lecturer, Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap, Sverige) Johannes Kolnes (Rådgivar, Samhandlingsprosjektet, Helse og omsorgsdepartementet, seinare Seksjon for helsetjenesteutvikling, Helse Bergen HF) *Seinare erstatta av professor Hub Wollersheim (Radboud University, Nijmegen, Holland) i ekspertpanelet i det han gjekk inn i forskingsfagleg rådgjevarstilling for nettverket Internasjonalt forskingsnettverk: Nettverket har samarbeid (gjennom avtaler med institusjonen eller via formaliserte prosjektspesifikke samarbeid) med følgjande: Yale University, New Haven, USA Det katolske universitet, Leuven, Belgia Radboud University, Nijmegen, Holland Universitetet i Piemonte, Italia Hälsovårdhögskolan i Gøteborg, Sverige, Høgskolane Stord-Haugesund (HSH), Høgskolen i Oslo (HiO), Høgskolen i Buskerud (HiBu) Universiteta i Bergen, Oslo og Stavanger Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF,

20 3. Resultat 3.1 Publikasjonar og prosjekt Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling er frå starten av satsinga i 2009 til medio 2013 kreditert 16 vitskaplege artiklar og 14 andre publikasjonar (abstracts, postere, kronikkar etc). Tre vitskaplege artiklar er i tillegg innlevert til tidskrift. Fullstendig oversikt over publikasjonar kan sjåast i vedlegg 3. Andel publikasjonar har vore aukande i perioden (sjå figur 2.1). I tillegg til allereie publiserte/innsendte artiklar, er det handfaste planar for 7 artiklar frå pågåande prosjekt i nettverkssatsinga dei neste to åra. Dei 13 prosjekta som er knytt til satsinga spenner over eit stort spekter av fagområde. Oversikt over prosjekta, prosjektleiar og forankring kan sjåast i vedlegg 4. I fleire av prosjekta har nettverket sikra seg tilgong til datamateriale som kan nyttast i fleire framtidige vitskaplege publikasjonar. Figur: 2.1 Publikasjonar frå Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling i perioden 2009 til medio Antal publikasjonar Vitskaplege artiklar i tidskrift med fagfellevurdering Andre publikasjonar (abstract, kronikkar, postere) per * *irekna vitskaplege artiklar med status som innlevert til tidskrift. Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF,

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: 25.11.16 kl. 09.00-11.45 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

Rapport. Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF Kristin Folven og Eva Biringer

Rapport. Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF Kristin Folven og Eva Biringer Rapport Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF 2009-2013 Kristin Folven og Eva Biringer Innhold Samandrag..3 1. BAKGRUNN... 4 1.1 RELEVANS AV FORSKING PÅ SAMHANDLING,

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.12.15 Kl. 09.00 13.00 Møtestad: Møterom føretaksleiing 6.etg.Haugesund sjukehus Deltakarar frå styret Til stede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Hilde

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 27.11.14 kl. 09.00 12.00 Møtestad: Rica Maritim Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Brit Christiansen

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Scandic Maritim Haugesund MØTETIDSPUNKT: 17.06.16 kl. 09.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: kl

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: kl PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: 19.12.16 kl. 09.00-13.30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: MØTETIDSPUNKT: Haugesund sjukehus Møterom Føretaksleiing 6.etg. 29.04.16, Kl.09.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.03.14 kl. 09.30 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotell Haugesund Deltakarar frå styret Tilstede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 10.01.2013 kl. 10.00 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 30.05.13 kl. 09.30 14.00 Møtestad: Kommunehuset Utsira Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Inge Reidar Kallevåg Tove Martha Hovda

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus Møterom Føretaksleiing 6.etg. MØTETIDSPUNKT: 29.01.16, Kl. 09.00-13.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 28.03.2012 kl. 10.00 til kl. 16.00 Møtestad: Clarion Collection Hotel Amanda Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Kjell

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 13.01.2011 kl. 09.00-10.30 Møtestad: Telefonstyremøte, Møterom psykisk helsevern, underetg. Haugesund sjukehus Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: MØTETIDSPUNKT: Haugesund sjukehus Møterom Føretaksleiing 6.etg. 04.04.16, Kl.13.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 04.03.14 kl. 14.00-18.00 Møtestad: Sola Strand Hotell Deltakarar frå styret Tilstede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Tove Martha Hovda Callaghan Pål Osjord

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus MØTETIDSPUNKT: 23.09.16 kl. 09.00 11.30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal

Detaljer

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 25.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Anne Hilde Bjøntegård Tilsyn ved eining for Patologi Styresak 94/14 O Administrerande si orientering notat

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 30.05.2012 kl. 14.00 18.00 Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Auditoriet, Sandviken sjukehus MØTETIDSPUNKT: 27.04.2017, kl. 12.15 14.00 Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Svein Gjedrem Signy

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 22.01.2015, kl. 10:00 14:30 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF STAD: Nye Victoria Hotel, Turngaten 3, 1606 Fredrikstad MØTETIDSPUNKT: 27. mai 2015, kl. 09.00 12.00 Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 12/14 A 1 vedlegg Styremøte 04.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 28.11.2012 kl. 10.00 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge

Detaljer

SKRIV OG MELDINGAR 1. Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 2. Brev til RHF 22.12.16 Bygningsmessig kartlegging av tilstandsgrad i Helse Fonna HF 3. Brev frå RHF 09.12.16 Felles risikostyringsmål for 2017

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD: Clarion Bergen Airport Hotel Flesland MØTETIDSPUNKT: 14.12.2016 Kl. 13:00 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Olav

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Haukelandsbakken 45, Solstua MØTETIDSPUNKT: 27. mars, kl. 10.00 14.00 Seminar for styremedlemer kl. 08.30 10.00 Tema: Leiinga i Helse Bergen - leiing og

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013

Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013 Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013 Dato: 26. februar 2013 Til stades: Forfall: Sekretariatet: Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF Berit Rokne, Universitetet

Detaljer

Notat. Reidun Rasmussen Mjør Årsmelding for Arbeidsmiljøutvalet i Helse Fonna for 2013

Notat. Reidun Rasmussen Mjør Årsmelding for Arbeidsmiljøutvalet i Helse Fonna for 2013 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 07.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Reidun Rasmussen Mjør Årsmelding for Arbeidsmiljøutvalet i Helse Fonna for 2013 Styresak 11/14 O Administrerande

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Scandic Maritim hotell Haugesund MØTETIDSPUNKT: kl

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Scandic Maritim hotell Haugesund MØTETIDSPUNKT: kl PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Scandic Maritim hotell Haugesund MØTETIDSPUNKT: 19.06.2017 kl. 13.00 16.45 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2009-12-16 Møtestad: Jonas Lies gate 10, 5529 Haugesund Til stades: Toralv Mikkelsen, Kjell Arvid Svendsen, Else Berit Støle, Anna Rød Nyland, Pål Mitdbø,

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Stord DPS MØTETIDSPUNKT: 27.10.16 kl. 09.00 12.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Solfrid

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 26.08.2011, kl. 10.00 11.55 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Clara

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.05.14 kl. 09.30 15.00 Møtestad: Scandic hotell Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Christiansen Solfrid

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus 6.etg MØTETIDSPUNKT: kl Styremøte var ope for publikum og presse

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus 6.etg MØTETIDSPUNKT: kl Styremøte var ope for publikum og presse PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus 6.etg MØTETIDSPUNKT: 03.04.17 kl. 13.00 15.20 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Finansiering av forsking i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1741 STYRESAK: 049/15 STYREMØTE:

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Sølvi Lerfal SAKA GJELD: Fagleg rapportering 2014

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Sølvi Lerfal SAKA GJELD: Fagleg rapportering 2014 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Sølvi Lerfal SAKA GJELD: Fagleg rapportering 2014 ARKIVSAK: 2015/1740 STYRESAK: 053/14 STYREMØTE: 06.05. 2015 FORSLAG

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 11.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus MØTETIDSPUNKT: kl Styremøte var ope for publikum og presse

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus MØTETIDSPUNKT: kl Styremøte var ope for publikum og presse PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus MØTETIDSPUNKT: 29.09.17 kl. 09.00 14.30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 30.08.2016 SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt ARKIVSAK: 2016/1349

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Idéfaserapport Haugesund sjukehus. Styresak 80/14 A Styremøte vedlegg

Styresak. Leif Terje Alvestad Idéfaserapport Haugesund sjukehus. Styresak 80/14 A Styremøte vedlegg Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Idéfaserapport Haugesund sjukehus Arkivsak 102/11 B 26/12 O 37/13 A 58/13 A 88/13

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 25.05.2011 kl. 12.00 17.00 Møtestad: Valen sjukehus, Gamle kantine Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Toralv Mikkelsen Inge Reidar

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 16.11.13 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 Styresak

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: Møtestad: Clarion Hotel Admiral, C. Sundtsgt. 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Rapport frå verksemda juni og juli 2011

Rapport frå verksemda juni og juli 2011 Rapport frå verksemda juni og juli 2011 1 Innhald 1. Økonomisk resultat... 3 Økonomisk resultat juni månad... 3 Inntekter... 3 Kostnader... 3 1.1 Oversikt Juli... 4 1.2 Økonomisk resultat juli... 4 Inntekter...

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 22.04.15 Kl. 09.00 12.00 Møtestad: Haugesund sjukehus møterom 6.etg.vest Deltakarar frå styret Tilstede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 07.04.2015 SAKSHANDSAMAR: SAKA GJELD: Styremedlemmer Helse Vest Innkjøp HF Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK: 2015/1486 STYRESAK: 02/15 STYREMØTE:

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Tilleggsdokument til oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF STAD: Lync/, MØTETIDSPUNKT: 29.09.2015 Kl. 13:30 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen Olav Godtfred

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 21.04.17 SAKSHANDSAMAR: Kenneth Eikeset SAKA GJELD: Evaluering av endringar ved Folgefonn DPS STYRESAK: 39/17 STYREMØTE: 28.04.17 FORSLAG

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven/Marit Solheim SAKA GJELD: Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven/Marit Solheim SAKA GJELD: Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 01.12.2017 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven/Marit Solheim SAKA GJELD: Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest ARKIVSAK: 2017/3159

Detaljer

Føretaka har etter dette innlemma tiltaka i sitt arbeid med bierverv. Sjå tabell med oversikt over tiltak og oppfølging i Helse Fonna HF, vedlegg 1.

Føretaka har etter dette innlemma tiltaka i sitt arbeid med bierverv. Sjå tabell med oversikt over tiltak og oppfølging i Helse Fonna HF, vedlegg 1. NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 10.06.2016 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim SAKA GJELD: Oppfølging av styresak 59-15 internrevisjon Helse

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Hans Kristian Stenby, Kjell-Einar Bjørklund og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Planlegging av utbygging av Haugesund

Detaljer

Notat. Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen Protokoll frå styremøtet i Helse Tid: 3. mars 2015 kl. 12.00 16.00 Møtestad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland,

Detaljer

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 31.01.2006 Sakshandsamar: Saka gjeld: Per Karlsen VAL AV KONTROLLKOMITÉ Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styret handsama sak 54/05

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 08.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Guro Mjanger SAKA GJELD: Statusrapport om forsking og innovasjon i Helse Førde ARKIVSAK: 2012/3702 STYRESAK: 068/2016

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Styresak Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 Styresak 074/16 Styremøte Forslag til vedtak:

Styresak Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 Styresak 074/16 Styremøte Forslag til vedtak: 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 18.11.16 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ingebjørg Kismul Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 Styresak 074/16 Styremøte 25.11.16 1 vedlegg

Detaljer

Notat. Kari Ugland Årleg melding Brukarutvalet Helse Fonna HF 2014

Notat. Kari Ugland Årleg melding Brukarutvalet Helse Fonna HF 2014 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 13.03.15 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Årleg melding Brukarutvalet Helse Fonna HF 2014 Styresak 14/15 O Administrerande direktør si

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

/0,)1- 9 -jut, ' 1)15. Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund. Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM)

/0,)1- 9 -jut, ' 1)15. Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund. Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM) /0,)1- Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM) Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund 9 -jut, ' 1)15 Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2,1 Avtalen byggjer

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 14.06.2017 SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017 ARKIVSAK: 2016/3999 STYRESAK: 058/2017 STYREMØTE: 30.06.2017

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 23. oktober 2008 Styresak nr. 065/08 V Styresak Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 12.12.2012, kl. 15:00 18:40 Møtestad: Quality Hotel Sogndal, Gravensteinsgata 5, Sogndal Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer