STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato Dokumentdato Saksnummer 14/00886

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886"

Transkript

1 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato Dokumentdato Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Sted: Campus Vestfold, møterom Færder, 2 etg i hovedbygget. Dato: Torsdag Tid: Saksliste: Velkommen ved styreleder Presentasjon av styret i HBV. Vedtakssaker Sak 02/14 Sak 03/14 Sak 03/14 Sak 04/14 Godkjenning av møteinnkalling. Konstituering av styret Styrets oppgaver og arbeidsform Styredokument digitalt Sak 05/14 Årshjul for styresaker 2014 Sak 06/14 Sak 07/14 Sak 08/14 Budsjett 2014 fordeling av administrasjonsbudsjettet Oppnevning av klagenemnd Oppnevning av medlemmer til Læringsmiljøutvalget 1 av 2

2 Sak 09/14 Sak 10/14 Sak 11/14 Sak 12/14 FoU utvalget Tilleggsavtale til leiekontrakt Campus Drammen Oppnevning av representanter til tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerpersonale Oppnevning av representanter til tilsettingsutvalget for dosent og professor Orienteringssaker Sak 13/14 Sak 14/14 Campusutvikling Campus Vestfold Statsbudsjettet 2014 tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Sak 15/14 Meldingssaker - Referat fra IDF møte , deles ut i styremøtet - Referat fra ledermøtet , deles ut i styremøtet - Oppnevningsbrev styrerepresentanter HBV Velkommen til møtet! Drammen 16/ Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 2

3 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato Dokumentdato Saksbehandler Nils Dugstad Saksnummer 14/00294 SAK 04/14 (V) STYREDOKUMENT DIGITALT Forslag til vedtak 1. Høgskolestyret ønsker å gå over til heldigital sakshåndtering i forhold til styres møter og ber administrasjonen utrede dette spørsmålet praktisk og kostnadsmessig og legge fram en sak for styret til endelig godkjenning i løpet av vårsemesteret. Oppsummering Denne saken er utarbeidet som et underlag til en drøfting i høgskolestyret. Saken gjelder spørsmål om hvilke praktiske løsninger styret ønsker som policy i forhold til digital utvikling og utsending av styredokument. Mange norske kommuner har på dette feltet arbeidet svært målrettet og effektivt. Flere har nå fast praksis der ingen dokument lenger sendes kommunestyre-representantene på papir. Alt sendes elektronisk. I Danmark er dette kommet enda lenger. Der er svært mange offentlige virksomheter kun på elektronisk plattform. Det gjelder også enkelte universitet. Administrasjonen ser betydelige fordeler med å gå over til ren elektronisk sakshåndtering av styresakene og ønsker en beslutning om hvilke policy styret vil legge seg på i denne saken. Dersom styret er positiv til dette forslaget vil administrasjonen arbeide videre med saken og komme tilbake til styret med et konkret forslag til teknisk løsning, kostnadsoverslag for tiltaket mv. Saksopplysning Et styre mottar hvert år en mengde dokument noe som viselig gir en ikke ubetydelig miljøforurensning knyttet til CO ² årlig. Flere private foretak, kommuner og statsinstitusjoner har medført overgang til papirløs behandling av blant annet styresaker. I tillegg til miljøbelastningen knyttet til de trykking og frakt av papirmengdene utgjør kostnader forbundet med innkjøp av papir, kopiering og arbeidskraft betydelig beløp. For styrets medlemmer vil det i tillegg bli en mer effektiv saksbehandling. I stedet for å tråle seg gjennom og drasse rundt på flere hundre sider sakspapirer til hvert møte kan styret motta en liten tablet PC med elektronisk 1 av 4

4 penn eller en annen enhet som støttes av egne tilpassede lese og kommentarprogram. Der kan saksdokumentene leses i vanlig A4-format og de kan skrive for hånd direkte inn i dokumentet: under- strekinger, kommentarer under møter osv. De har til enhver tid tilgang til gamle saker og notater, og får rask tilgang til oppdaterte sakspapirer, fordi de kan hentes ned over nettet. Dokumenter kan sorteres og prioriteres etter behov, og både dokumenter og notater kan enkelt deles med andre, forteller systemkoordinatoren. Gjennom tilpassede system kan møtesekretær eller andre autoriserte personer hente saksdokumenter og konvertere dem til rett format, enten som en komplett møteinnkalling med vedlegg eller som enkeltsaker og dokumenter. Det er mulighet for å vise ettersendte saker og dokumenter i egne seksjoner, noe som gjør det enkelt å se hva som er kommet i ettertid. Distribusjon skjer ved automatisk synkronisering av PC med felles filkatalog, via et felles SharePoint arbeidsrom eller via e-post. Det er også mulig å sette opp funksjoner for å kunngjøre at nye dokumenter er publisert eller ettersendt automatisk per e-post. Saksdokumenter organiseres som bøker og vi ser følgende klare fordeler med løsningen: Papirløs saksbehandling En rekke funksjoner for å ta notater og skrive merknader, etablere linker til andre dokumenter eller eksterne websider, legge inn skjermdumper, bilder eller henvise til nyhetsartikler. Med andre ord et effektivt verktøy for møteforberedelse Saksdokumenter kan deles elektronisk med andre, f.eks deling av notater samtidig som du selv skriver i dokumentet Støtte for lydopptak og video generelt En enkel og intuitiv måte å navigere for brukeren Gjør hverdagen enklere og mer produktiv for brukerne gjennom digitalisering av arbeidsprosesser Skaper stor miljøgevinst gjennom redusert papirforbruk og transport Skaper store kostnadsreduksjoner knyttet til innkjøp av papir, kopiering, frakt og arbeidskraft- Som et eksempel på hva en kan oppnå vises til Bergen kommune som var den første kommunen til å ta i bruk denne typen løsning for å kunne kutte ned på papirforbruk og effektivisere arbeidsprosesser, noe som har vakt internasjonal oppsikt. Med papirløse møter gjør de papir overflødig ved å gjenskape arbeidsmåten på papir digitalt. Kommunen har hele veien hatt solid fokus på brukerinvolvering, og engasjementet hos politikerne har vært til stede hele veien. Overgangen til elektronisk saksbehandling har ifølge kommunens ansvarlige gått over all forventning, og de fleste brukerne er svært fornøyde med å jobbe rett på PC i stedet for å måtte forholde seg til stabler med papirer. Løsningen er intuitiv og enkel i bruk, uavhengig av alder og ITkompetanse, understrekes det. Dette skaper stor gevinst i form av redusert papirbruk, økt effektivitet, bedre oversikt og kontroll i møteadministrasjon og saksbehandling. De største utfordringene knyttet til konseptet digital saksflyt er knyttet til det litt fremmede som denne måten å arbeide på utgjør. Mange har så langt ønsket å motta dokument på papir, men det er en tydelig økning av oss som leser dokumenter på nett og nettbrett. Ellers har det også tidligere vært usikkerhet knyttet til hvor sikre slike system er for dokumenthåndtering etter offentliges krav om informasjonsbehandling. Dette problemet må sies å være løst i og med den massive satsing som blant annet norske kommuner har gjort. Dette er ikke lenger en ny teknologisk løsning, men er blitt en etablert Det er foreløpig ikke gjort kostnadsoverslag knyttet til noen løsning. Det er flere aktuelle tekniske løsninger og flere firma som tilbyr sine produkt. HBV er kjent med at flere universitet i snuser på Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 4

5 løsninger så det vil dersom saken gis grønt lys være naturlig å ta dette opp som et fellestema for eksempel i samarbeid med Uninett. Saksdokumenter Drammen 16/ Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 3 av 4

6 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato Dokumentdato Saksbehandler Nils Dugstad Saksnummer 14/00293 SAK 05/14 (V) ÅRSHJUL FOR STYRESAKER HBV 2014 Forslag til vedtak 1. Høgskolestyret vedtar møtedato for styret slik de er framlagt av administrasjonen 2. Det legges til grunn at sakene frammes for styret slik det er foreslått av administrasjonen Oppsummering Ved en høgskole som HBV forefinnes en rekke ulike årshjul (eller kanskje de burde vært betegnet aktivitetsplaner). Det kan være årshjul for studieaktivitetene (opptak, eksamen mv.) eller årshjul for viktige begivenheter og arrangement mv. Styret har altså også sitt årshjul som på mange måter henger sammen med de øvrige aktivitetsplanene, ikke minst økonomiårshjulet og studentårshjulet. Saksopplysning Kort beskrevet gir årshulet for styret oversikt over når styret kan forvente å få seg forelagt ulike viktige saker fra administrasjonen for dermed å kunne planlegge egen aktivitet. Selvfølgelig er dette også et verktøy for å kunne utøve kontroll med de administrative prosessene. Nedenfor følger et forslag til årshjul for styrets arbeid i Som det framgår, inneholder årshjulet forslag til styredato og til konkrete saker som skal til behandling på de enkelte møtedag. Noen datoer er sterkt styrt i forhold til frister høgskolen har i forhold til Kunnskapsdepartementets rapporter og øvrige frister gitt i tildelingsskriv. Det gjelder særlig i forhold til økonomisakene som skal til departementet. Ellers er dato og saksforslag å oppfatte som høgskoledirektørens forslag til styret som selv kan vurdere. 1 av 2

7 Årshjulet Ukenummer Tentativ møtedato Saker til behandling Uke Styret konstituerer seg Styrets arbeidsform Årshjul gjennomgang av saker som skal til styret 2014 Budsjett 2014 administrasjon Orientering tildelingsbrevet 2014 Uke Årsregnskap 2013 eksternregnskapet (HiBu, HiBv) Rapport «sikker drift», status på fusjonsarbeidet. Uke Rapport og planer Revidert budsjett 2014 Møteplan for styret høstsemesteret 2014 Uke Forberedelse til etatstyringsmøte Prosess for studieportefølje Kvalitetssystem for HBV Uke Godkjenning av endelig årsregnskap for 2013 Kvalitetssystemet Ny budsjettmodell HBV Uke Styreseminar (tentativt) Uke Regnskap andre tertial Hovedprinsipper budsjett 2015 Forslag til nye emner (tentativt) Uke Studieporteføljen 2015 Statsbudsjettet 2015 orientering og konsekvenser for HBV Strategiske prioriteringer budsjett 2015 Budsjettforslag 2016 (frist 1 nov) Uke Budsjett 2015 Fordeling strategi-, investerings- og stipendiatmidler Saksdokumenter Drammen 16/ Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 2

8 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 23. januar 2014 Dokumentdato 16. januar 2014 Saksbehandler Terje Thomassen, Ketil Digre, Knut Gunnar Aspenes Saksnummer 14/00313 SAK 06/14 (V) Budsjett 2014 fordeling av administrasjonsbudsjettet og SAK midler Forslag til vedtak 1. Styret godkjenner budsjett 2014 med forslag til fordeling av administrasjonsbudsjettet fordelt på kostnadssteder med budsjettansvar. 2. Styret godkjenner forslag til fordeling av SAK midler. Oppsummering Dette er en oppfølgning av vedtaket i sak 86/13 hvor det skal foretas en endelig fordeling av administrasjonsbudsjettet. Det innebærer ingen økning av rammen for administrasjonsavdelingene eller fakultetene, men en fordeling fra kostnadstyper til HBV kostnadssteder/ budsjettenheter innenfor et samlet administrasjonsbudsjett. I tillegg er samlet budsjettramme oppdatert med økt tildeling i tilleggsproposisjonen fra Kunnskapsdepartementet, vedtatt i Stortinget 12. desember Økningen utgjør 1,1 mill. kroner og settes av til endelig fordeling i revidert budsjett i mars. Avslutningsvis foreslås fordeling av SAK midler på bakgrunn av innkomne søknader og inkludert tidligere fordeling (sak 86/13), samt informasjon om videre arbeid mot revidert budsjett. Nedenfor gis et tabellarisk sammendrag av budsjett 2014 for HBV, med oppdatert fordeling av administrasjonsbudsjettet. 1 av 5

9 Kolonnen til høyre i tabellen viser budsjett 2014 for HBV. Saksopplysning Budsjettfordelingen mellom administrative enheter og avsetninger på institusjonsnivå (strategi, stipendiater) har fulgt forskjellige prinsipper og struktur ved de to tidligere høgskolene. Dette medfører at det ikke foreligger sammenlignbare historiske tallstørrelser, fra regnskapet 2012 og videre budsjettutvikling 2013 og Tidligere HiVe var mest lik i struktur og dermed er tallstørrelsene der tilnærmet sammenlignbare, ref ovenstående tabell. Tilsvarende tall regnskap 2012, budsjett 2013 og 2014 for HiBu er ikke direkte sammenlignbare. Sammenstillingen blir dermed krevende og budsjettet har i seg et usikkerhetsmoment, uten å ha erfaring fra et driftsår. Tilleggsproposisjon 1,11 mill kroner For nærmere om endelig tildeling for 2014 vises det også til orienteringen om tildelingsbrevet for HBV (sak 14/14). Økningen på 1,11 mill kroner består av: - 0,743 mill kroner styrking resultatbasert omfordeling forskningsinsentiver (RBO) - 0,367 mill kroner tildeling ytterligere 1 stipendiatstilling (1/3 årseffekt) med vekt på MNT fag og profesjonsfag. Andre tildelinger Tildelingen på 12,5 mill kroner i SAK midler til fusjonen er opprettholdt i endelig bevilgning for 2014 og vedtaket fra desember kan følges opp uten endringer. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 5

10 I tillegg tildeles 2,5 mill kroner til modernisering av utstyrsparken for ingeniørutdanningen. Midlene tildeles over kap 281 (fellespost for sektoren) og inngår således ikke innenfor samlet ramme på 831,5 mill kroner. Fordeling SAK midler Nedenfor gis en oversikt over innkomne søknader og forslag til fordeling. * Beløpet inkluderer allerede tildelt beløp fra fellesstyret ved behandlingen av budsjettet for 2014 i desember. SAK midlene til fakultetene gis som en ramme underlagt dekanens budsjettdisponeringsmyndighet og er ikke knyttet til spesielle søkte formål, med unntak for fakultetene som har søkt om økt administrativ støtte/ fakultetsdirektør. Adm støtte/ fakultetsdirektør kan kun beregnes finansiert av SAK midler i 2014 og må deretter å innarbeides innenfor fakultetets tildelte budsjettramme fra Som det fremkommer av tabellen ovenfor så er det søkt om en rekke gode og viktige tiltak i forbindelse med fusjonsarbeidet i Samlet søkt beløp på 18,7 mill kroner overskrider derimot rammen på 12,5 mill kroner i vesentlig grad. Forslag til fordeling er derfor foretatt etter en svært vanskelig prioritering og det har vært nødvendig å forskuttere overførte gjenstående SAK midler fra årsoppgjøret med 0,5 mill kr. Samlet forslag til fordeling utgjør dermed 0,5 mill kroner. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 3 av 5

11 Behovene for nødvendig fagutvikling i fakultetene, fakultetenes adm støtte, studentdemokrati, ekstraordinære tillitsvalgtressurser, markedsføring og nødvendige investeringer administrative systemer er prioritert i forslaget. Tiltak som ikke foreslås tildelt SAK midler i denne saken, blir tatt med i det videre arbeidet med revidert budsjett som legges fram for styret i mars. Tiltakene kan da vurderes mot samlede gjenstående SAK midler bevilget i perioden Øvrige deler av budsjettet For omtale av samlet budsjett for HBV, herunder strategiske avsetninger, faglig virksomhet og høgskolens fakulteter vises det til fellesstyrets behandling av hele budsjettet innen BFV og BOA i sitt møte 11 desember 2013 (sak 86/13). Budsjettutviklingen for fakultetene synes å være god med en samlet økning fra 357 mill kroner i 2013 til 392 mill kroner i tildelingen for Dette er en økning på 35,5 mill kroner og utgjør en nominell økning på tilnærmet 10 %. Tilsvarende nominelle økning for administrasjonen er 3,9 %. Pris- og lønnsvekst lagt til grunn i statsbudsjettet er 3,5 %. Samlet vurdering tilsier allikevel at budsjettsituasjonen for 2014 må sies å være stram og tilnærmet marginal. Dette fordi aktivitetsnivået øker med tildelte nye studieplasser, overtagelse av aktiviteter, samt i enkelte tilfeller igangsetting av ny aktivitet ved omprioritering innenfor eksisterende studieplasser. Aktivitetene er ikke fullfinansiert før om 2 år grunnet etterslep i inntektene fra KD (uttelling utdannings- og forskningsinsentivene). KD stipendiatstillinger/ rekrutteringsstillinger HBV er tildelt 3 nye stipendiatstillinger av KD fra 2014 (1/3 finansieringseffekt). Det innebærer at HBV samlet sett har 42 tildelte stipendiatstillinger. Stipendiatstillingene er i dag fordelt på både egne og andres Phd programmer. Fellesstyret har vedtatt et hovedprinsipp om at stipendiatstillinger skal prioriteres inn mot egne Phd programmer. Det forberedes derfor en egen sak til styrets møte i februar med samlet oversikt over nåværende tilsettinger i stillingene, og forslag til fordeling. Strategi- og investeringsmidler Forslag til fordeling planlegges legges frem for høgskolestyret i mars. Risikovurdering I fellesstyret behandling av budsjettet for 2014 i desember ble det gitt en overordnet risikovurdering hvor det ble pekt på at usikkerheten og risikofaktorer i budsjettet er i hovedsak knyttet til økt aktivitetsnivå, etableringskostnader første driftsår for HBV, samt andelen prospekter i prosjektporteføljen (BOA). Usikkerheten i administrasjonens del av budsjettet som omtalt tidligere i saken, er i tillegg knyttet til en krevende sammenstilling på tvers av tidligere etablerte strukturer og forskjellig måte å organisere budsjettet på. Det er dermed vanskelig å gjøre sammenligninger med tidligere regnskap og erfaringstall. Risikoen i budsjettet er søkt redusert til et akseptabelt nivå ved avsetning til strategisk reserve, samt bruk av SAK midler til fusjons- og etableringskostnader. Høgskoledirektør må utøve stillingskontroll for å sikre helhetlig koordinering mht avganger og tilganger i implementeringen av ny administrasjon. Viktigste tiltak for å redusere påpekt usikkerhet og risiko er løpende rapportering og enhetenes fokus på god budsjettgjennomføring og økonomistyring. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 4 av 5

12 Videre behandling Budsjettet danner grunnlag for det videre arbeidet med revidert budsjett, hvor også overførte resultater fra årsregnskapene innarbeides. Arbeidet med driftsformen for administrasjonen ved HBV er i en kontinuerlig prosess, hvor nye og/eller bedre driftsløsninger vil kunne innarbeides. Dette vil kunne medføre nødvendige behov for intern forflytning eller justering av ressurser/budsjettmidler. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å justere/ endre fordelingen innenfor samlet budsjett for administrative enheter ved behov. Det utarbeides og sendes ut budsjettdisponeringsskriv til alle enheter med delegerte fullmakter i tråd med styrets budsjettvedtak. Saksdokumenter 1. Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet, se orienteringssak 14/14 2. Orientering om statsbudsjettet for universiteter og høgskoler, se _statsbudsjettet2014_for_universiteteroghoyskoler_ pdf 3. Tabellvedlegg budsjett 2014, fordeling administrasjon - vedlagt 4. Budsjett 2014 for HBV, se fellesstyrets sak 86/13 - vedlagt Drammen, 16/ Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 5 av 5

13 Vedlegg til styresak Budsjett fordeling administrasjonsbudsjettet Budsjettrammer 2014 HBV Tall i hele 1000 Budsjett 2014 Budsjett 2014 HiBU HiVE HBV 00 HBV KD stipendiater HBV strategisk reserve HBV SAK HBV ufordelt tilleggsproposisjon Rektorat ,0 % ,0 % 6169 Personalkostnader 915 0,0 % ,5 % 5670 Andre driftskostnader 0 0,0 % 499 9,5 % 499 Sum rektorat og strategiske avsetninger Høgskoledirektør ,0 % ,0 % 7095 Personalkostnader ,8 % ,6 % 3134 Andre driftskostnader ,2 % ,4 % Høgskoledirektør - fellesprosjekter Studieavdelingen ,0 % ,0 % Personalkostnader ,7 % ,8 % Andre driftskostnader ,3 % ,2 % Forskningsavdelingen ,0 % ,0 % 5819 Personalkostnader ,8 % ,2 % 3491 Andre driftskostnader ,2 % ,8 % Forskningsavdelingen - innovatoriet Forskningsavdelingen - bibliotek ,0 % ,0 % Personalkostnader ,8 % ,8 % Andre driftskostnader ,2 % ,2 % Økonomiavdelingen ,0 % ,0 % Personalkostnader ,9 % ,9 % Andre driftskostnader ,1 % ,1 % Personalavdelingen ,0 % ,0 % Personalkostnader ,8 % ,2 % Andre driftskostnader ,2 % ,8 % Campusavdelingen ,0 % ,0 % Personalkostnader ,9 % ,9 % Andre driftskostnader ,3 % ,1 % Tilfeldig leie ,8 % 0 0,0 % 7815 Sum administrasjon Campusavdelingen - husleie Sum adm og husleie Fakultet for teknologi og maritime fag Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Fakultet for helsevitenskap Sum fakultetene Sum budsjett

14 VEDLEGG 2 TIL STYRESAK STYRESAK - Fellesstyret Møtedato: 11. desember 2013 Dokumentdato: 29. november 2013 Saksbehandler: Kai Mjøsund, Terje Thomassen, Juel Helge Rye Saksnummer: 2012/1740 (HiBu) 2012/996 (HiVe) SAK 86/13: Budsjett 2014 for HBV Forslag til vedtak: 1. Fellesstyret godkjenner budsjett 2014 for HBV. 2. Fellesstyret godkjenner disponering av strategiske midler og SAK midler som det fremkommer i saksfremlegget (MERKNAD: DET VISES TIL UTDRAG FRA MØTEBOKEN TIL SIST I DETTE VEDLEGGET) Saksopplysninger: 1. Innledning Dette er det første budsjettet som legges fram for HBV (foruten fusjonsbudsjettet i 2013, ref styresak 9/12 1 ) og omfatter bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV), bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA), og videre samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK midler). Samlet budsjett for HBV i 2014 er på 953 mill kroner (BFV 830,4 + BOA 109,7 + SAK 12,5). Budsjettåret 2014 er krevende da budsjettet skal dekke ordinær drift, prosjektgjennomføring, faglig og organisasjonsmessig utvikling, strategiske satsninger og etablerings- og implementeringskostnader. Budsjettarbeidet har vært hektisk grunnet forsinkelser i fusjonsprosessen, bl a med omvalg av rektor og sen innplassering av ledere i den nye institusjonen. Dette har nødvendiggjort flere tilpasninger i budsjettprosessen. Blant annet var det ikke tid til å utvikle og forankre en ny felles budsjettmodell. Fellesstyret besluttet dermed at budsjettfordelingen innen BFV måtte gjennomføres med eksisterende budsjettfordelingsmodeller ved hhv HiBu og HiVe med nødvendige tilpasninger 2. Denne saken presenterer budsjetter for BFV og BOA. Den relative hovedfordelingen mellom faglig og administrativ virksomhet i budsjettet sammenlignes deretter med forrige budsjettfordeling. 1 Styresak 10/13 Fusjonsbudsjett Styresak 75/13 Hovedprinsipper for budsjettmodell 2014 Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

15 VEDLEGG 2 TIL STYRESAK I tillegg gis det en beskrivelse av videre budsjettprosess for håndtering av ufordelte midler (strategisk handlingsrom og SAK) i saksfremlegget. Avslutningsvis gis en risikovurdering av budsjettet i hovedpunkter. Vedlagt saken følger budsjettdokumenter fra fakultetene om deres vurderinger for det kommende budsjettåret. 2. Sammendrag Bevilgning - BFV Budsjettet for HBV innen BFV på 843 mill kroner, som legges frem i denne saken, består av HiBus fordeling av 358 mill kroner, HiVes fordeling av 472 mill kroner (KDs bevilgning til nåværende institusjoner) og tildelte SAK midler på 12,5 mill kroner. Bidrag og oppdrag - BOA Budsjettet for HBV innen BOA er på 109,7 mill kroner i budsjettert omsetning for BOA budsjettet er sammensatt av budsjettert omsetning fra tidligere HiBu og HiVe. Risikovurdering Usikkerheten og risikofaktorer i budsjettet er i hovedsak knyttet til økt aktivitetsnivå, etableringskostnader første driftsår for HBV, samt andelen prospekter i prosjektporteføljen. Risikoen søkes redusert til et akseptabelt nivå ved avsetning til strategisk reserve, samt bruk av SAK midler til fusjons- og etableringskostnader. Viktigste tiltak er derimot enhetenes fokus på god budsjettgjennomføring og økonomistyring. 3. Budsjett bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) Nedenfor gis et sammendrag av budsjettet for bevilgningsfinansiert virksomhet fordelt på høgskolens enheter. Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

16 VEDLEGG 2 TIL STYRESAK Kolonnen lengst til høyre i tabellen angir budsjettet for Det bemerkes at samlet budsjett for HBV har kommet i stand ved bruk av eksisterende budsjettfordelingsmodeller ved hhv HiBu og HiVe. Dette kommer spesielt til uttrykk innenfor administrasjonen hvor det er gjort en fordeling etter forskjellige prinsipper. Ved HiBu er administrasjonsbudsjettet brutt ned på kostnadstyper, mens for HiVe er det brutt ned på administrative kostnadssteder med budsjettansvar. Høgskoledirektør vil lede arbeidet med å konsolidere administrasjonsbudsjettet til HBVs nye kostnadssteder innenfor administrasjonen. Høgskoledirektør vil foreta justeringer og endelig budsjettildeling til administrative enheter og aktiviteter innenfor tildelt administrasjonsbudsjett. Det vises til vedlagte tabellvedlegg for nærmere tallbudsjettdetaljer (kostnader og inntekter pr enhet). Sammendrag budsjettdokumenter fra fakultetene For nærmere om planlagt faglig virksomhet, aktivitetsnivå og budsjettmessige forhold vises det til vedlagte rapporter fra fakultetene. Fakultetene har, på tross av kort tid til rådighet, utarbeidet gode budsjettdokumenter med sammendrag av vesentlige forhold for både BFV, BOA og risikovurderinger. Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

17 VEDLEGG 2 TIL STYRESAK Budsjettsituasjonen blir gjennomgående beskrevet som stram og marginal av fakultetene. Et moment som går igjen er bekymringer knyttet til inndekning av resultater fra Enkelte av fakultetene har tatt høyde for inndekning av merforbruk fra 2013 i budsjettet. Alle fakultetene rapporterer om økninger i aktivitetsnivået, men med uavklarte forhold om finansiering. Viktig for budsjettbalansen at fakultetene retter søknader om strategimidler i tråd med eksisterende strategiplaner og faglige prioriteringer. Dette samtidig med at man arbeider med korrektive tiltak for å sikre budsjettbalanse. Videre budsjettprosess og håndtering av ufordelte midler Som det fremkommer av foreslått budsjett er det satt av 29,9 mill kroner til strategisk handlingsrom, samt 12 mill kroner i tildelte SAK midler. Høgskoledirektør anbefaler følgende videre prosess for budsjettpostene: SAK midler 12,5 mill kroner Det foreslås å tildele 1 mill kroner i SAK midler til hvert av fakultetene. Midlene skal prioriteres til felles fagutvikling i de nye fakultetene, herunder seminarer og samlinger for faglige ansatte. Midlene overføres som interne inntekter (internt prosjektnr) til fakultetene og medfører ikke rammeendring. Fakultetene rapporterer på bruk av SAK midlene pr tertial. Det foreslås å tildele 1 mill kroner i SAK midler til Studentparlamentet i Buskerud og Vestfold etter søknad (vedlagt). Videre foreslås det å sette av 0,75 mill kroner i SAK midler til HBV åpningsarrangement 9 10 januar Her er det utarbeidet eget program med budsjett. Gjenstående 6,75 mill kroner foreslås å inngå i et revidert fusjons-/ SAK budsjett for 2014, sammen med overførte midler fra 2013 (etter at årsregnskapet er avlagt). Forslag til disponering av budsjettet legges fram for styret sammen med tildeling av strategimidler, eller senere i revidert budsjett. Strategisk handlingsrom 29,9 mill kroner Avsetningen skal finansiere tildeling av strategi- og investeringsmidler til fordeling, samt strategisk reserve til disposisjon for høgskolestyret. Høgskoledirektør foreslår følgende disponering: - 17,0 mill kroner i strategi- og investeringsmidler tildeles enhetene etter begrunnede søknader - 12,9 mill kroner settes av til strategisk reserve til styrets disposisjon hvilket utgjør 1,5 % av neste års bevilgning (ref styresak 75/13). Informasjon om søknadsprosess og fremdriftsplan med frister sendes ut av administrasjonen. Videre behandling På bakgrunn av vedtatt budsjett for 2014 utarbeides det et budsjettdisponeringsskriv til underliggende enheter med delegert budsjettdisponeringsmyndighet fra høgskoledirektør og andre delegerte fullmakter. Videredelegering av fullmakter internt i enhetene skal dokumenteres skriftlig og ved signaturprøver i tråd med retningslinjer sendt ut av økonomiavdelingen. Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

18 VEDLEGG 2 TIL STYRESAK Årsresultater fra 2013 (BFV og BOA), samt videre tildeling av ufordelte midler innarbeides iarbeidet med revidert budsjett som legges fram for høgskolestyret i mars. Budsjettfordeling administrasjon og faglig virksomhet Fellesstyret har gjennom sin behandling av hovedprinsipper for budsjettmodellen bedt om at det redegjøres for fordelingen mellom administrasjon og faglig virksomhet i budsjettet. Nedenfor gis en oversikt over budsjettfordelingen summert til administrasjon, fakultetene, strategi og rektorat (summeringene kan finnes igjen i tabell BFV budsjett). Andelen fordelt til administrasjon i budsjett 2014 er 45 %. Dette er en lavere andel enn i budsjett 2013, hvor den var 46 % (sum HiBu og HiVe hhv 44 og 47 %). Husleiekostnaden utgjør en vesentlig del av administrasjonskostnadene. Tabellen over viser at den utgjør over 50 % og er i stor grad kompensert ved bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet. 4. Budsjett bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA) Nedenfor gis et sammendrag av budsjettet for bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter. Budsjettert omsetning for 2014 er 109,7 mill kroner med et budsjettert overskudd på 0,699 mill kroner. Andelen prospekter (forventninger om prosjekter, dvs ikke inngått avtale) varierer mellom fakultetene, men kan samlet synes å overstige 30 %. Det gir en pekepinn om usikkerheten i BOA budsjettet. Sammenholdt med regnskapsåret 2012 og inneværende års budsjett så er det ikke budsjettert med økte inntekter. Det vil være vesentlig for fakultetene å følge opp utviklingen i BOA gjennomgående i budsjettåret. Dette for å kunne sette inn korrektive tiltak dersom budsjetterte omsetningsmål ikke synes å ville nås. Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

19 VEDLEGG 2 TIL STYRESAK Det vises til fakultetenes rapporter for nærmere beskrivelse av prosjektporteføljene. 5. Usikkerhet og risiko budsjett 2014 Usikkerhet innenfor BFV budsjettet er i hovedsak knyttet til følgende risikofaktorer: - økt aktivitetsnivå, spesielt nevnes Campus Drammen med igangsatte studier uten fullfinansierte studieplasser og gradvis overtagelse av undervisningsvirksomhet - størrelsen på fusjonskostnader, etablerings- og implementeringskostnader. I sammenstillingen av budsjettet for HBV er det knyttet usikkerhet til om koordineringen har dekket alle aktiviteter, samt størrelsen på estimerte kostnader - endringer i driftskostnadene. Her kan det gå begge veier, f eks synergieffekter som ikke er forutsett (stordriftsfordeler som kan oppstå allerede i 2014), eller økte reisekostnader grunnet fire campus og økt koordineringsbehov Usikkerhet innenfor BOA budsjettet er i hovedsak knyttet til andelen prospekter i prosjektporteføljene. For enkelte av fakultetene utgjør denne andelen over 50 %. BOA budsjettet har direkte innvirkning på fakultetenes totale økonomi ved at det er budsjettert kostnadsrefusjoner til ordinær virksomhet. Dersom inntektene ikke innfris vil fakultetene mangle kostnadsdekning til ordinær virksomhet innenfor BFV. Dette må følges opp gjennomgående i budsjettåret og prosjektgjennomføringen må rapporteres månedlig. Avsatt strategisk reserve og tildelte SAK midler (fusjons- og etableringskostnader) er viktige tiltak mot påpekt usikkerhet og risikofaktorer. Viktigste tiltak er derimot enhetenes fokus på økonomistyring og god budsjettgjennomføring. For nærmere om risikovurderingene innen BFV og BOA vises det til fakultetenes budsjettdokumenter (vedlagt). Referansedokumenter: 1. Budsjett 2014 tabeller (vedlagt) 2. Budsjettdokumentene fra fakultetene (vedlagt) 3. Søknad «Fusjonsarbeidet mellom Studentparlamentet i Buskerud og Vestfold», datert (vedlagt) Direktørenes signatur: Nils A Dugstad Kai Mjøsund Dato: Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

20 VEDLEGG 2 TIL STYRESAK Fra møteboken: Høgskolen i Buskerud Postboks 235, Frogsvei Kongsberg Telefon: Høgskolen i Vestfold Boks 2243 N-3103 Tønsberg Telefon:

Styremedlem Sverre Gotaas, Styremedlem Inger Johanne Kraver.

Styremedlem Sverre Gotaas, Styremedlem Inger Johanne Kraver. MØTEBOK TORSDAG 23.januar 2014. Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Campus Vestfold Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Katrine Sjelja, Styremedlem Marit G.

Detaljer

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato Dokumentdato Saksnummer 14/00886

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato Dokumentdato Saksnummer 14/00886 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 23.01.2014 Dokumentdato 15.01.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13

MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13 MØTEBOK 1 MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13 Møtedato: Onsdag 11. desember 2013 Dokumentdato: 20.12.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 11.12.2013 Dokumentdato: 05.12.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 85/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Styremedlem Marit Engeset og styremedlem Terje Vegard Kopperud

Styremedlem Marit Engeset og styremedlem Terje Vegard Kopperud MØTEBOK Fredag 14.mars 2014. Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Thon Åsgårdstrand Hotel Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Katrine Stelja, varamedlem Tor

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 26.09.14 ble godkjent.

SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 26.09.14 ble godkjent. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Fredag 31.oktober 2014 - Sandefjord Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Katrine Stelja, styremedlem Kristian

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 11-11-13

MØTEBOK Fellesstyret 11-11-13 MØTEBOK 1 MØTEBOK Fellesstyret 11-11-13 Møtedato: Mandag 11. november 2013 Dokumentdato: 21.11.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

MØTEBOK - fellesstyret

MØTEBOK - fellesstyret MØTEBOK 1 MØTEBOK - fellesstyret Møtedato: Mandag 17.12.12 Dokumentdato: 07.01.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET 17.12.12 Sted:, Bakkenteigen,

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret

MØTEBOK Fellesstyret MØTEBOK Fellesstyret 24-06-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Mandag 24. juni 2013 Dokumentdato: 17.07.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 30.10.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Campus Drammen Til stede Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver,

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

STYRESAK - fellesstyret

STYRESAK - fellesstyret STYRESAK 1 STYRESAK - fellesstyret Møtedato: 07.10.2013 Dokumentdato: 2.10.2013 Saksbehandler: Nils A. Dugstad Saksnummer: HiBu 2012/1740.og Hive 2012/996 SAK 52/13 Godkjenning av rektorvalget Forslag

Detaljer

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold;

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; - forutsetninger for gjennomføring av fusjonen 1. Bakgrunn og forutsetninger 1.1. Høyskolestyrene skal i møter 27.08. 2012 ta endelig stilling

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

MØTEBOK. Vedtakssaker

MØTEBOK. Vedtakssaker MØTEBOK TORSDAG 13.februar 2014. Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Campus Drammen Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Katrine Stelja, Styremedlem Marit G.

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 19.06.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Vestfold Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes,

Detaljer

Fredag 12.desember 2014 Campus Ringerike. Vedtakssaker SAK 128/14 V - Godkjenning av innkalling. Møteprotokoll fra er godkjent pr epost.

Fredag 12.desember 2014 Campus Ringerike. Vedtakssaker SAK 128/14 V - Godkjenning av innkalling. Møteprotokoll fra er godkjent pr epost. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 12.desember 2014 Campus Ringerike Styreleder/rektor Petter Aasen, styremedlem Kristian Tornås,

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 26.01.2017 kl. 9:00 Sted: Campus Hamar, rom B006 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Maren Kyllingstad (ikke under sak 7 og 8),

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Til: Høgskolestyret Saksbehandler: Atle Helberg/SØR

Til: Høgskolestyret Saksbehandler: Atle Helberg/SØR Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Drøftingssak HS-møte 20.02.2013 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Saksbehandler: Atle Helberg/SØR HS-D-02/13 Årshjul budsjettprosess 2014 Forslag til vedtak: Saken

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

11/15 14/00709-3 Utviklingsplaner for HBV 2015-2016 4. Akkreditering, etablering og igangsetting av Master i avansert klinisk sykepleie

11/15 14/00709-3 Utviklingsplaner for HBV 2015-2016 4. Akkreditering, etablering og igangsetting av Master i avansert klinisk sykepleie M ØTEBOK FRA STYREM ØTET FOR H ØGSK OL EN I BUSK ERUD OG VESTFOL D MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 08.05.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Drammen Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre

Detaljer

Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Karen Anne Kjendlie

Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Karen Anne Kjendlie MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 26.september 2014 - Campus Vestfold Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

NOTAT Høringsuttalelse DP1

NOTAT Høringsuttalelse DP1 NOTAT Høringsuttalelse DP1 Dato 19 november 2015 Til Delprosjekt 1 Sak : 15/03139 Kopi Fra Forskningsavdelingen HBV Høringsspørsmål delprosjekt 1 HSN skal være en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon.

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG kl. 9:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG kl. 9:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 28.08.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Kongsberg Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Tollef Thorsnes, Marit Gunda Gundersen Engeset,

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

REFERAT ARBEIDSUTVALGET

REFERAT ARBEIDSUTVALGET REFERAT ARBEIDSUTVALGET Tid: 27.08.14 Sted: Drammen Referent: Emma Vestli Tilstede: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Eli Kristin Sjøen Henrik Søhoel Rikke Andersen Trine Mathisen Emma Vestli Inger Lene

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Referat fra møte i styringsgruppen for faglig etablering 7. januar 2013

Referat fra møte i styringsgruppen for faglig etablering 7. januar 2013 Referat fra møte i styringsgruppen for faglig etablering 7. januar 2013 Sted: Tilstede: Forfall: Drammen Gunnar Horgen, prorektor HIBu, Heidi Kapstad, dekan HIBu, Kristin Barstad, dekan HiVe, Berit Bratholm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 11.12.2015 kl. 9:00-12:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Drammen Rune Nilsen, Sverre Gotaas, Tine

Detaljer

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering Mandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas forbehold om justeringer i mandatet som følge av dette. 1 Bakgrunn: Det vises

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: 07.03.2013 Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1. JANUAR 2016

VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1. JANUAR 2016 P360 - dokument 15/08222-5 Saksbehandler Anne Berit Faaberg Saksgang Møtedato Høgskolestyret 15.12.2015 VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1.

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden)

Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden) Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.09.2010 Saksbehandler: Journalnummer: Morten Østby 2006/1506 Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden) Saken i korte trekk

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2010

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2010 /HRO PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2010 Møtedato: 28.04.2010 Møtetidspunkt: Kl. 0800 1800 Møtested: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Sverresgate 15, Styrerommet. Agenda: Tidspunkt Tema Møtedeltagere Kl

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Deres ref 16/

Deres ref 16/ Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 OSLO CERES Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Vår ref Dato Deres ref 16/7406 21.12.2016 Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for CERES 1.

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

M ØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 04.06.2015 kl. 14 :0 0

M ØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 04.06.2015 kl. 14 :0 0 M ØTEBOK FRA STYREM ØTET FOR H ØGSK OL EN I BUSK ERUD OG VESTFOL D MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 04.0.2015 kl. 14 :0 0 Møtet ble holdt Til stede Quality Hotel Tønsberg Jens Petter Aasen, Sverre

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Arbeidsprosesser og rutiner for. utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU)

Arbeidsprosesser og rutiner for. utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Arbeidsprosesser og rutiner for utdanningsutvalget (UU) og kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) Utdanningsavdelingen ved Universitetet i Stavanger, mai 2013 1. INNLEDNING... 2 1.1. BAKGRUNN... 2 1.2

Detaljer

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet:

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet: Til fakultetsrådet Dato: 16. februar 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 02/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang OPPDRAGSBREV FOR 2015 I statlig sektor gir overordnet myndighet sine

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014 Møtedato: kl 0830-1515 Møtested: Handelshøyskolen Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

Innkalling og agenda 3. 86/17 17/ Årsbudsjett Revidert framdriftsplan for utvikling av nytt kvalitetssystem for utdanning

Innkalling og agenda 3. 86/17 17/ Årsbudsjett Revidert framdriftsplan for utvikling av nytt kvalitetssystem for utdanning MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 19.12.2017 kl. 10:00 16.30 Sted: Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin N. Vestli, Astrid Sandvoll, Peter Arbo, Jan Andersen, Kari Broberg, Maren Kyllingstad, Yvonne Fritze,

Detaljer

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: Tid: 09:00-16:00*

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: Tid: 09:00-16:00* Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: 19.12.2011 Tid: 09:00-16:00* * Styreseminar 09:00-12:00. Ordinært styremøte 12:00-16:00 Faste medlemmer som

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter

Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter Høgskolen i Buskerud PROFIL RINGERIKE Handelshøyskole PROFIL DRAMMEN Helse & samfunnsfag PROFIL KONGSBERG Teknologi &

Detaljer

Møte i styret for Program for lærerutdanning. Møtested:

Møte i styret for Program for lærerutdanning. Møtested: 1 av 7 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Program for lærerutdanning 24.11.2015 2015/865 Vedtaksprotokoll Styret Til stede: Dag Atle Lysne: leder Marit Moseng: representant teknisk-administrativt

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer