En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis"

Transkript

1 Silje V. Nordgarden og Anne Siri B. Carlsen En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Del II Masteroppgave 2013 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger

2 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM I ENDRINGSLEDELSE MASTEROPPGAVE SEMESTER: Vårsemester 2013 FORFATTER: Silje V. Nordgarden og Anne Siri B. Carlsen VEILEDER: Professor, Dr. Jan Erik Karlsen TITTEL PÅ MASTEROPPGAVE: En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis. Del ll En casestudie av implementering av en risikovurderingsprosess i et oljeservice selskap. EMNEORD/STIKKORD: HMS-ledelse, endringsledelse, risikostyring, sikkerhetskultur, Høypålitelige organisasjoner, organisasjonsprosesser. SIDETALL: 69 STAVANGER,. DATO/ÅR: 17. juni 2013

3 Innhold Vedlegg Begrep og forkortelser...4 Vedlegg Risikomatrisen i Selskapet...6 Vedlegg Figur: Lukket styringssløyfe...7 Vedlegg Intervjuguide...8 Vedlegg Informasjonsskriv...28 Vedlegg Samtykkeerklæring...30 Vedlegg Dokumentanalyse - Risikovurderingsprosessen- Systematikk...31 Vedlegg Spørreskjema til offshore personell...32 Vedlegg Kvalitativ analyse...42 Risikovurdering i praksis...42 Styrende dokumentasjon for risikovurderingsprosessen...47 Implementering og ledelsens forpliktelse...49 Sikkerhetskultur...52 Risikopersepsjon og kommunikasjon...55 Opplæring og trening...57 Vedlegg Scoringstabell...60

4 Vedlegg 1 Begrep og forkortelser Begrep: Forklaring: Metode Hjelpemidler for å samle inn, behandle og analysere data (Karlsen, 2011:47) HMS-metode HMS verktøy HRO Redundans Robusthet Fremgangsmåter som er gjennom definerte steg skal kunne brukes for å endre HMS forholdene i en virksomhet (Karlsen, 2011:47) Spesifikke hjelpemidler som brukes når man arbeider metodisk med HMS forbedring. (Karlsen, 2011:47) Høy pålitelige organisasjoner. Organisatorisk redundans innebærer samhandlingsmønstre som gjør at organisasjonen er mer pålitelig enn enkeltpersoner. Eks. overlapping av barrierer, mennesker sjekker hverandre osv. (Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF, 2012) Robust organisering helseskapende faktorer, dvs. forhold som skaper og opprettholder god sikkerhet i en virksomhet. (Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF, 2012) Forkortelse Engelsk Beskrivelse OM Offshore Manager Operasjonsleder på fartøyet, ansatt i selskapet for å lede prosjekt operasjonene offshore på fartøyene. HSE Health, safety, Environment Helse, miljø og sikkerhet, forkortet HMS i Norge. PM Project Manager Prosjektleder er den overordnede lederen i et prosjekt. PEM PHA Project Engineer Manager Preliminary Hazard analysis Tekniskleder i et prosjekt, er den overordnede lederen for ingeniørene i prosjektet. Risikovurderingsnivå 0 PE Project Engineer Prosjektingeniør, utformer prosedyrer for hvordan arbeidsoppgaver i en operasjon offshore skal gjennomføres. ALARP HAZOP As low as reasonable Practicable Hazard and operability analysis ALARP prinsippet er prinsippet for risikoreduksjon, som betyr at risikoen skal reduseres så lavt som praktisk mulig. Prinsippet er velkjent i oljeindustrien. HAZOP på prosedyrer, er en av flere metoder som brukes i risikoanalyser. Brukes for å identifisere risikoen forbundet med det operasjonelle ved en aktivitet.

5 HAZID Hazard identification HAZID er en av flere forenklet risikoanalyse metoder som brukes for å identifisere farer og trusler. HAZID brukes som en tidlig HAZOP (i selskapet som studeres), med samme møtemetodikk. RA Risk Assessment (0-3) Risikovurdering består av risikoanalyse og risikoevaluering. Det er 4 risikovurderingsnivåer i prosessen (RA 0-3). TRA MOC SOM Task Risk Assessement Management of Change Ship Operational Manager Risikovurdering av stegvise arbeidsoppgaver. Gjennomføres før arbeidet iverksettes. En prosess for endring av arbeidsprosedyrer. Onshore sjefen for fartøyet. Det er kort forklart den administrative sjefen for fartøyet. TS Technical Supervisor Teknisk overordnet leder på fartøyet. Medic Medic Sykepleier eller en person med avansert førstehjelp utdanning/kompetanse. Ofte utdannet innen sanitet i Forsvaret. SDC Singel disiplin check Første signeringssjekken på formelle arbeidsprosedyrer innenfor samme disiplin som arbeidsprosedyren blir skrevet innenfor. En del av dokumentkontroll systemet IDC Internal disiplin check Den andre signeringssjekken formelle arbeidsprosedyrer. Sjekken utføres av noen fra en annen disiplin som arbeidsprosedyren blir skrevet innenfor. En del av dokumentkontroll systemet IFR IFC Issued for Client review Issued for Construction Prosedyren sendes til kunden for gjennomlesning og sjekk. Kunden kan kommentere prosedyren. En del av dokumentkontroll systemet Prosedyren blir sendt ut for godkjenning til arbeid. En siste dokumentsjekk på prosedyren før den kan brukes til å iverksette planlagt arbeid. En del av dokumentkontrollen.

6 Vedlegg 2 Risikomatrisen i Selskapet Figur viser en oversikt over hvordan man klassifiserer de ulike risikoene. Grønn: lav risiko. Gul: medium risiko. Rød: Høy risiko. Konsekvensen står beskrevet i de vannrette linjene, sannsynligheten er representert i de loddrette linjene. Sammen blir dette en klassifisering av risikoen ut fra sannsynligheten for at den oppstår, ganget med de mulige konsekvensene. Dette refererer til en fempunkts risikomatrise.

7 Vedlegg 3 Figur: Lukket styringssløyfe Figur: Viser en grafisk fremstilling av hvordan en lukket styringssløyfe fungerer og hvordan Selskapets HMS-ledelse er et forsøk på å operere som en lukket styringssløyfe. Som vi ser inngår risikovurderingsprosessen inn i denne læringssløyfen.

8 Vedlegg 4 Intervjuguide Kategori: Omhandler: A: HMS og risikovurdering i praksis Risikovurderingsprosessen og dens bruk i praksis. HMS arbeid generelt i organisasjonen og i prosjektorganisasjonene, hvordan utføres dette. Utført praksis må samsvare med dokumentert praksis, risikovurderingsprosessen må brukes slik den er intendert. Praksis utføres med sikte på å nå organisasjonens overordnede mål: 0-visjonen og ALARP prinsippet. 0-visjonen er at målet i organisasjonen er 0 hendelser og ulykker, mens ALARP prinsippet omhandler at man skal holde risikonivået så lavt som overhodet mulig til enhver tid. (NORSOK 006, interne prosedyrer i Selskapet) B: Styrende dokumentasjon (Risikostyringsprosessen, HSE Risikovurderingsprosessen, Risikostyrings policy og HSEQ policy) Selskapets intensjoner, handlingsprinsipper og HMS-ambisjoner. Viktig å ha et klart bilde på prosessen, for å optimalt å lede og styre organisasjonen iht. definerte prosedyrer. Prosedyrene definerer prosessene. Kartlegge organisasjonens styringsdokumenter med sikte på å forsikre at ledelsesprosedyrene effektivt reflekterer organisasjonens behov. Kartlegge organisasjonens kunnskap om den formelle risikovurderingsprosessen.(interne prosedyrer, policyer og manualer i Selskapet). C: Implementering og Ledelsens forpliktelse Suksesskriterier for implementering av en risikostyringsprosess er tilstede. (Aven) Klare forpliktelser fra selskapets øverste ledelse og nedover i organisasjonen. Klargjøre ansvarsroller og ledelsens planlegging av hvordan arbeidsoppgaver i risikovurderingsprosessen skal utføres, herunder planlegging med sikte på endringer og beredskapssituasjoner. Å gi erkjennelse for god prestasjon er ut fra forskning vist seg å være en av få statistisk signifikante faktorer som driver frem forbedret organisatorisk prestasjon. D: Sikkerhetskultur Avdekke om det eksisterer en sikkerhetskultur som er avgjørende for at systemet skal være vellykket.

9 God sikkerhetskultur er viktig for å oppnå en robust organisasjon. Involvering av deltakerne i utførelsen av risikovurderingsprosessen. Sikkerhetskultur: Felles verdier (hva som er viktig) og tro/holdninger (hvordan ting fungerer) som sammen med organisasjonsstrukturen og kontrollsystemene produserer normene for adferd (måten vi gjør ting her)» (Reason 1997) Kjennetegn: Informert, lærende, fleksibel, rettferdig og rapporterende. (Reason 1997) E: Risikopersepsjon og kommunikasjon Avdekke om det eksisterer et samstemt risikobilde i organisasjonen og hvordan dette kommuniseres utover i organisasjonen. Viktig for forståelsen av implementeringen og effekten av de tiltak som blir valgt. Øker forståelsen av risiko og viktigheten av et korrekt risikobilde i organisasjonen. Informere om, å kommunisere om risiko er et tiltak for å redusere risikoen. Risikokommunikasjon er essensielt for optimal risikostyring. Avdekke hvilke kommunikasjonskanaler som er mest effektive når det kommer til å kommunisere risiko og om disse er tatt i bruk i Selskapet. Viktig å bruke varierte kommunikasjonskanaler for å oppmuntre og motivere de ansatte. (Aven) F: Opplæring og trening Kartlegge organisering av mennesker, ressurser og dokumentasjon for å utføre en optimal risikovurdering. Hvordan foregår utførelse og oppfølging av aktiviteter relatert til risikostyring, og hvordan korrigerende tiltak iverksettes. Kartlegge ledelsens og deltakernes kompetanse og kunnskapsnivå med tanke på risikovurdering. Avdekke om det eksisterer et optimalt evaluering- og styringssystem. Deltakerne i prosessen må ha nødvendig kompetanse for å utføre jobben sin effektivt. Et godt treningssystem er viktig for å identifisere og levere trening og opplæring for å forsikre at hver deltaker har nødvendig kompetanse. Identifisering av eventuelle kompetansegap er viktig for å tilby riktig trening. Dårlig opplærte ansatte er en risiko i seg selv. (NORSOK 006, Aven 2010)

10 Innledende spørsmål: Hva er din nåværende stilling i Selskapet? Hvor lenge har du sittet i denne stillingen? Hvilket selskap kommer du i fra (før fusjoneringen)? Selskap A eller B? Hva er din profesjonelle bakgrunn?

11 Intervjuguide Kategori A: Deltaker: Referanse: Stikkord/hjelpetekst: HMS og risikovurdering i praksis: Ledelse: PM: PEM: PE: HSE: OM: Her vil vi avdekke: - Dokumenterte HMS prosedyrer etterfølges i praksis. -Prosessen utøves med 0-visjonen som mål. -Prosessen utøves på en slik måte som den intendert ut fra Selskapets HMS policy. -Utføres i henhold til ALARP. -Fokus på kontinuerlig forbedring. A-1 Bruk i praksis: 1. Hvordan utfører dere risikovurderingen i et prosjekt, på et planlagt arbeid fra start til slutt? A-2: Risikovurderings møte i praksis: 1. Hvordan gjennomføres et risikomøte i praksis i prosjektet på de ulike nivåene i prosjektet? Oppfølgings spørsmål: 1. Hvordan starter et risikovurderingsmøte? 2. Hvordan identifiserer dere farene? Level 0-3 og TRA Level 1 og Level 0-3 bør bli forklart her. Og toolbox talk. Her bør intervjuobjektet henvise til level 0-3. Hazop, hazid vil nok bli nevnt ettersom disse blir utført i praksis. 2. Se oppfølgingskategorien under. 1. Identifisere arbeidet 2. Identifisere farene som kan være potensielle årsaker til skade assosiert med arbeidsoppgaven som skal utføres. Farene bør inkludere, men er ikke begrenset til substanser, deler av maskineri, former for energi, metoder for å utføre arbeid, menneskelige faktorer og arbeidssituasjoner. 3. Vurdere risikoen som kan forekomme av farene. Risiko er definert av mål på frekvensen, eller hvor sannsynlighet det er at skaden fra en potensiell fare vil oppstå, kombinert med alvorlighetsgraden og konsekvensene til de mest sannsynlige hendelsene. Sannsynlighet og konsekvens. Risikomatrisen, 5x5 matrisen (utdatert tall) 4. Klassifisere initial risiko 5. Tilordne og iverksette kontrolltiltak. Sørge for at restrisiko er så lave som praktisk mulig i henhold til ALARP prinsippet*. både preventive og beredskaps tiltak, for å eliminere faren eller

12 3. Hvordan evaluerer/vurderer dere farene under risikomøtet? 4. Hvordan klassifiseres initial risikoen i prosjektet? 5. Hvordan identifiserer dere passende kontroll- og risikoreduserendetiltak? 6. Hvordan klassifiseres restrisikoen? 7. Har man fordelt ansvar for oppfølging av aksjoner som blir identifisert under møtet? Eks: Gjennomføring, oppfølging, stenge aksjoner osv. Tidsfrister for gjennomføring. 8. Hvordan registreres resultatene fra risikovurderingsmøtene(hva registreres)? A-3: ALARP: 1. Hva betyr begrepet ALARP for deg og hva tenker du om begrepets betydning i risikovurderingen? A-4 Rolle: 1. Hva er din praktiske rolle i risikovurderingsprosessen? Punkt 5. Kap 2.5 for å kontrollere uakseptable konsekvenser i forbindelse med farene. Subjektiv vurdering ut fra erfaring og kompetanse, lesson learned. 6. Risiko vurdere restrisiko? Klassifisere restrisiko. Bruk Risk Analysis Matrix FO-GL-HMS- 009-B, med en forventning om at avbøtende tiltak du har identifisert og handlinger du har tildelt er på plass og fungerer effektivt. I henhold til risikomatrisen og skjønn. 7. Aksjonene skal ha en aksjonseier, Ansvar for: Gjennomføring(PM) Oppfølging (PM, PEM) Stege aksjoner (PE, PEM,PM) Beslutningsansvar (PM, PEM) Kommunisere resultater (PM,PEM) Tidsfrister skal være satt under alle aksjoner 8. Registrering: Den dokumenteres gjennom en rapport/sharepoint databasen som blir sendt ut til involverte: kunde, tredje part, fartøy. Deltakerne registreres. 2. Å hele tiden jobbe for å holde risikoen så lav som overhodet mulig. As low as reasonably possible. Jobber kontinuerlig for å hele tiden få redusert risikoen så mye som mulig. Har ikke øvre og nedre aksept grense, jobber heller mot så lav som mulig prinsippet. (Selv om risikoen er klassifisert som lav så skal allikevel risikoreduserende tiltak iverksettes). 1. Står i prosedyren: PM: beslutningstaker/godkjenner, PEM: sende ut prosedyrer, relevant dokumentasjon.

13 PM og PEM bestemmer hvem som bør delta. PM kan delegere administrative oppgaver til PE. Hva er det du faktisk gjør før, under og etter? PE er prosjektingeniør, ansvarlig for arbeidsprosedyrene. Skriver prosedyrene, og er med prosjektet på fartøyet. På Level 2 skal påkrevd tiltak verifiseres og implementeres og på Level 3 skal det sjekkes om disse tiltakene er på plass. Ansvarlig leder onsite utfører sjekkingen av tiltakene. HSE: råd gir og fasiliterer og presenterer HSE intro og metode og møteagenda. OM: ansvarlig, samt båten, og feltingeniør. A-5 Oppfølging: 1. Hvem tenker du har ansvar for implementeringen av risikoreduserende tiltak i praksis fra onshore til offshore? A-6 Snarveier: 1. Hender det at risikovurderingsprosessen ikke blir fulgt slik den er dokumentert? OM er ansvarlig på båten, samt feltingeniør. PE er prosjektingeniør, ansvarlig for arbeidsprosedyrene. Skriver prosedyrene, og er med prosjektet på fartøyet. På Level 2 skal påkrevd tiltak verifiseres og implementeres og på Level 3 skal det sjekkes om disse tiltakene er på plass. Ansvarlig leder onsite utfører sjekkingen av tiltakene. 1. Risikovurderingsprosessen skal etterfølges. Observasjoner i organisasjonen viser at slike snarveier blir tatt pga. tidspress. Ledelsen skal gå foran som et godt eksempel og skal ikke godkjenne slike snarveier. (Hender det at det blir tatt såkalte snarveier når risikovurderingsprosessen utøves?) A-7 Oppsummerende spørsmål: Hva fungerer bra, hva fungerer dårlig (forstår/ikke forstår du) i prosessen? Sum: Totalsum for kategorien: Vanskelig/lett å forstå metoden i de ulike nivåene? Vanskelig/lett å forstå nivåene og oppbygningen i den? Vanskelig/lett å forstå alle nivåene og overgangen mellom dem? NA NA NA NA

14 Vurdering: **** 0-5 * Skalaen svarene rangeres etter går fra 0-5, der 0 = ikke svart eller vet ikke, 1 = svart, men lite sammenheng. 3 = middels sammenheng og 5 = Bra sammenheng. Rangeringen settes etter hvor mye sammenheng det er mellom respondentenes svar og stikkord / hjelpetekst. Dette vil være en subjektiv rangering basert på relevant teori og Selskapets styrende dokumentasjon. **Summering av hver enkelt besvarelse/intervjuobjekt. ***Totalsummen for hver kategori vil bestå av en summering av alle intervjuobjektenes besvarelser. ****Vurdering, hver kategori vil få en vurdering fra 0-5 basert på besvarelsene fra intervjuobjektene. Vurderingen regnes ut fra gjennomsnittet av de ulike svarene i fra hver kategori. Gjennomsnittet blir brukt for å kunne gjøre de ulike kategoriene sammenlignbare.

15 Kategori B: Deltaker: Referanse: Stikkord/hjelpetekst: 0* 1* 3* 5* Styrende dokumentasjon for prosessen: (11 spørsmål) Ledelse: PM: PEM: PE: HSE: OM: Her vil vi avdekke om: - Lett tilgjengelig - Brukervennlig/forståelig - Logisk dokumentert - Er den kjent blant de ansatte? - Avdekke kontraktmessige dokumenter (som påvirker risikovurderingsprosessens praksis) B-1 Policy 1. Har du blitt informert om Selskapet Risikostyrings policy? (Hvor finnes denne og har du en formening om hovedinnholdet?) 2. Kjenner du til hvordan selskapet definerer begrepet risiko? B-2 Risikostyringsprosessen: 1. Har du blitt gjort kjent med den overordnede risikostyringsprosessen i Selskapet? 2 Kan du kort beskrive hovedtrekkene i Overordnet risiko policy. BMS Risk management manual ISO ( 2.1) 1. Denne skal være kjent. Intervjuobjektet trenger ikke vite ordrett innholdet, men skal vite hvor dette befinner seg i systemet. Finnes i BMS. Beskriver Selskapets overordnede mål for risikostyring og hvordan Selskapet skal oppnå dette: Definerer nøkkel risikoene. Effektiv styring av risiko og muligheter. Utvikle og implementere et lett forståelig rammeverk. Opptre proaktivt. Ansatte er kjent med risikostyring policy og standard operasjonsprosedyrer som er relevante for deres stilling og aktivt delta i risikostyring. 2. Pr definisjon, er risikoen effekten av usikkerhet på definerte mål. Risiko blir ofte uttrykt i form av en kombinasjon av konsekvensene av en hendelse (inkludert endrede forhold i) og de tilsvarende sannsynligheten for forekomst. 1. Denne skal være kjent. Intervjuobjektet trenger ikke vite ordrett innholdet, men skal vite hvor dette befinner seg i systemet. Finnes i BMS 2. Tre fagfunksjoner, HSE, engeneering og prosjekt service. Disse har ulike oppgaver inn under hvert fagområde

16 denne? A-3 HSE Risikovurderingsprosessen: 1. Har du blitt gjort kjent med prosedyren for HSE risikovurderingsprosessen? 2. Det er i prosedyren nevnt en generell metode, (6-steg) som skal brukes under risikovurderingen, kjenner du til denne metoden og hvordan denne er beskrevet i prosedyren? 3. Kjenner du til hovedmålene med risikovurderingsprosessen, de som er beskrevet i prosedyren? Fra tender, samarbeid mellom de tre faggruppene, gjennom hele prosjektforløpet. 1 Bør være ja! Denne skal være godt kjent, med fokus på metodene, nivåene og rollene som defineres her. (alle intervjuobjektene har viktige nøkkelroller i denne prosessen) 2. Identifisere arbeid identifisere farer identifisere potensielle konsekvenser klassifisere initial risiko identifisere kontroll og risikoreduserende tiltak klassifisere restrisiko. 3. Identifisere farene som kan være potensielle årsaker til skade assosiert med arbeidsoppgaven som skal utføres. Farene bør inkludere, men er ikke begrenset til substanser, deler av maskineri, former for energi, metoder for å utføre arbeid, menneskelige faktorer og arbeidssituasjoner. - Vurdere risikoen som kan forekomme av farene. Risiko er definert av mål på frekvensen, eller hvor sannsynlighet det er at skaden fra en potensiell fare vil oppstå, kombinert med alvorlighetsgraden og konsekvensene til de mest sannsynlige hendelsene. - Identifisere passende kontroll tiltak både preventive og beredskaps tiltak, for å eliminere faren eller for å kontrollere uakseptable konsekvenser i forbindelse med farene. -Registrere resultatene av risikovurderingen av de ulike hendelsene. - Tilordne og iverksette kontrolltiltak. Sørge for at restrisiko er så lave som praktisk mulig i henhold til ALARP prinsippet*. B-4 Rolle: 1. Kjenner du til den formelle beskrivelsen av din rolle i risikovurderingsprosessen slik den er beskrevet i prosedyren? PM: beslutningstaker/godkjenner, PEM: sende ut prosedyrer, relevant dokumentasjon. PM og PEM bestemmer hvem som bør delta, PEM kan delegere administrerende opgaver til PE. PE er prosjektingeniør og ansvarlig for arbeidsprosedyrene. HSE: råd gir og faseliterer, forbereder og presenterer HSE intro og metode, samt møteagenda. OM: ansvarlig på båten, samt feltingeniøren.

17 B-5 Styrker/svakheter: NA NA NA NA 1. Hva er bra og hva er dårlig når det kommer til beskrivelsen av prosessen (prosedyren) /slik den er dokumentert? 2. Opplever du at den overordnede ledelsen har lykkes, eventuelt ikke lykkes, med å beskrive denne prosessen på en optimal måte? B-6 Kan du beskrive dine tanker om prosessen med 3 ord? NA NA NA NA Sum:** Totalsum for kategorien:*** Vurdering av kategorien: 1-5

18 Kategori C: Deltaker: Referanse: Stikkord / hjelpetekst: Implementering og ledelses forpliktelse: Ledelse: PM: PEM: PE: HSE: OM: - Eksemplets makt - Implementerings plan - Kommuniserer og informerer om viktigheten av prosessen/evner å formidle - Kompetanse/kunnskap - Motivere - Evnen til å lytte og handle C-1 Implementering: 1. Hvordan synes du implementeringen av den nye HSE risikovurderingsprosessen har fungert? 2 Har det vært en overordnet plan på implementeringen, slik du forstår det? C-2 Kriterier for implementering: 1. Ble du eller vet du om andre ansatte ble involvert i utformingen av prosessen? Avens suksesskriterier for implementering Policy Risikostyrings Manual Avens suksesskriterier for implementering Policy Risikostyrings Suksesskriterier for implementering (1 og 2): -Etablere en overordnet plan på hvordan virksomheten skal jobbe med risikostyring -Etablere risikostyringsprosessen for virksomheten, herunder formelle prosesser og rutiner som virksomheten følger. -Etablere styringsstruktur med roller og ansvar, slik prosessen blir forankret i organisasjonene. -Implementere analyse og støttesystemer, som analyseverktøy, registreringssystemer, metoder og metodikker -Kommunikasjon, trening og utvikling av risikostyringskultur, med den hensikt å øke kompetansen, forståelsen og motivasjonene i organisasjonen. 1. Svaret her bør blir ja. Viktig med involvering av de ansatte. AML og IK-HMS forskriften. Bedriftsdemokratimodellen. 2. Et viktig kriteria for ledelses forpliktelse er at de setter av nødvendige ressurser for å gjennomføre implementeringen. 3. Kommunikasjon, trening og utvikling av risikostyringskultur, med den hensikt å øke

19 2. Hvilke opplæring har du fått i den nye risikovurderingsprosessen? 3. Vet du om ledelsen tilrettelegger for opplæring ved å tilby standardiserte opplæringspakker som kan brukes i prosjektene? C-3 Informasjon fra ledelsen: 1. Hvordan har du blitt informert om den nye risikovurderingsprosessen? C-4 Talk the talk but can you walk the walk? 1. Går ledelsen foran som et godt eksempel? 2. Føler du at din leder deltar aktivt i implementeringen, pusher på og stiller krav, tar ansvar for å gjennomføre implementeringen? C-5 Tilbakemelding: 1. Har du gitt tilbakemelding på prosessen og dens innhold? 2. Føler at du blir lyttet til når du gir Manual Policy Avens (2010) suksesskriterier for implementering Risikostyringsmanual kompetansen, forståelsen og motivasjonene i organisasjonen. 4. Handler om bruk av ressurser og involvering av ledelsen. Bør være ja. 5. Aktiv linjeledelse, pusher på, stiller krav viktig kriteria for godkjennelse av implementeringen hos de ansatte. 6. Implementeringen bør være preget av åpenhet fra ledelsens side 1. Bør ha blir involvert tidlig i prosessen, bør ha hatt mulighet til å ha innvirkning, bør ha hatt klar kommunikasjon for når, hvor og hvordan prosessen forventes å tas i bruk. 2. Er den klar og tydelig i beskrivelsen, hva skaper forvirring osv. 1. Deres eierskap Kunnskapsnivå Prioriterer deltakelse Involvering i prosessen Fremmer dens viktighet i planleggingsfasen av et arbeid Motiverer Bruker de prosessens resultater under beslutningstaking. 1-2 Viktig med en god rapporteringskultur for å skape en robust organisasjon. Skaper tillit. Evne til å lære av feil. Følelse av medvirkning.

20 tilbakemeldinger? Engasjement Motstand mot endring C-6 Oppsummerende spørsmål: NA NA NA NA Hva var bra med implementeringen, hva var mindre bra? Sum: Totalsum kategori: Vurdering av kategorien: 1-5

21 Kategori D: Deltaker: Referanse: Stikkord/hjelpetekst: Sikkerhetskultur: Ledelse: PM: PEM: PE: HSE: OM: - Beskrevet sikkerhetskultur vs. Opplevd (formell vs. uformell sikkerhetskultur). - Informert - rapportering - Rettferdig/ tillit/troverdighet - Fleksibel - Lærende (Reason 1997) D-1 Sikkerhet: 1. Føler du deg trygg i ditt arbeid? Policy 1. En tillitsfull atmosfære er viktig for å skape en god sikkerhetskultur. Tillit til medarbeidere og til egen kompetanse vil spille inn her. 2. Hva er det første du tenker på når jeg sier sikkerhetskulturen i selskapet er: D-2 Rapportering: 1. Har du i løpet av de siste 12 månedene rapportert hendelser eller observasjoner? 2.Har du mottatt noe tilbakemelding ang status på disse Reasons kriterier for en god sikkerhetskultur (Reason Selskapet er ansvarlig for å utvikle og vedlikeholde et passende risikostyringssystem og kultur, med den interesse for å forsikre seg om at alle ansatte og ledelsen forstår hoved risikoene for Selskapet. «Housrules». 1. At det er enkelt å rapportere er essensielt for å oppnå en god rapporteringskultur. (Reason 1997) Føler du at det nytter å rapportere, tar de ansvarlige dette på alvor og handler, og har du opplevd a t det blir konsekvenser av rapporterte hendelser? Viktig for organisasjonen å få tilbakemelding fra den skarpe enden av organisasjonen! Bidrar til lukket styringssløyfe.

22 rapporteringene? 3. Hvordan opplever du klimaet for rapportering av uønskede hendelser er internt i Selskapet, både onshore og offshore? D-3 Tillit: 1. Har du tillit til dine medarbeider og din ledelse når det kommer til sikkerhet og risikovurderingen på arbeidsplassen? D-4 Endring: 1. Opplever du vilje til endring når nye prosesser og rutiner blir innført? D-5 Læring: 1. Hvordan foregår erfaringsoverføringen - Mellom medarbeidere - Mellom enheter i organisasjonen - Mellom prosjekter Reasons kriterier for en god sikkerhetskultur (Reason 1997 Reasons kriterier for en god sikkerhetskultur (Reason 1997) 2. At de ansatte føler at de blir lyttet til, at det nytter å rapportere og at rapportering blir tatt på alvor er også et av suksesskriteriene for å oppnå en god rapporteringskultur som igjen er essensielt for en god 3. sikkerhetskultur (Reason 1997) Skaper fokus på sikkerhet. 3. Viktig å skape et godt klima for rapportering, gjerne skille de som evaluerer rapporteringen og de som deler ut sanksjoner. Skape et trygt rapporteringsmiljø. Viktig at man ikke «skyter budbringeren». 1. Det å rapportere fører ofte med seg en følelse av å sladre på medarbeidere, viktig da å ha tillit slik at man stoler på at rapporterte hendelser er konstruktive og blir behandlet på riktig måte. Tillitsfull rapporteringsatmosfære (Reason 1997) 1. Motstand mot endring kan sette en stopper for implementeringsprosesser og føre til usikre prosesser, økonomiske tap osv. Er ikke ledelsen villig til endring vil det føre til at organisasjonsideer bare blir tatt opp i organisasjonens ferniss. Begge fører til en mindre robust organisasjon. Ingen motstand kan også være tegn til apati hos de ansatte, motstand kan være et tegn på engasjement. Så hvis det ikke oppstår noe motstand mot endring burde dette tas på alvor. Ledelsen må vise vilje til endring og implementering. Lesson learned, disiplinmøter, avdelingsmøter, ( Viktigheten av at organisasjonen fungerer som en lukket styringssløyfe. At de ansatte har nok informasjon til å gjøre jobben så sikker som mulig).

23 D-6 Fleksibilitet: 1. Er det allment akseptert å si «stopp arbeidet» på grunn av sikkerhetsmessige forhold? 2. Har du noen eksempler på at dette har forekommet i praksis? 1-3. Sikkerhetsmessige spørsmål skal alltid komme foran økonomiske og det å sette i gang «stop workning» skal ikke straffes! Viktig at den som er nær en hendelse har autoritet til å ta avgjørelser. Organisasjonen må være i stand til å raskt delegerer beslutningsmyndighet til de som trenger det. Gå fra hierarkisk til flat struktur i kriser. Respekt for erfaring, kompetanse og ferdigheter. NB: Her er det viktig å få frem forskjellen mellom Nyutdannet vs. «gamle» i organisasjonen. Er det noe forskjell her. 3. Utdyp, hvordan ble dette oppfattet og kommentert av medarbeidere/ledelsen? Sum: Totalsum kategori: Vurdering av kategorien: (1-5)

24 Kategori E: Deltaker : Referan se: Oppsummering: Risikopersepsjon og kommunikasjon: Ledelse: PM: PEM: PE: - Samstemt risikobilde - kommunisert risikobilde -Kommunikasjons HSE: OM: kanaler - Onshore vs offshore (planlegging/operasjon) E-1 Risikopersepsjon: Policy 1. Ansatte skal forstå nøkkel risikoene som Selskapet møter i sin hverdag 1. I ditt arbeid, hva er de viktigste risikoene? E-2 Informasjon: 1. Har du fått informasjon om de mest sentrale og viktigste risikoene i ditt arbeid? 3. Viktig å ta de risikoene som organisasjonen stor ovenfor på alvor slik at man oppnår en robust organisasjon. 1.Viktig at de ansatte har nok informasjon til å gjøre jobben sin Løpende oppdatert på relevant informasjon Et informert system er et sikkert system. NB! Fang opp forskjeller onshore/offshore. 2. Hvordan har denne informasjonen blitt kommunisert (Hvilke kommunikasjonskanaler) E-3 Kommunikasjon: 1. Hvordan kommuniseres resultatet 1. Viktig at det er utviklet et godt informasjonssystem. God kommunikasjon er essensielt for en effektiv risikostyring.

25 fra risikovurderingsmøtene opp og ned i organisasjonen? Viktig for å informere og motivere ansatte.. Avdekke hvilke kommunikasjonskanaler som oppleves av de ansatte som mest effektive. Lukket styringssløyfe. Bør være en interaktiv kommunikasjonsprosess. Ulike kommunikasjonskanaler har ulik bredde. Eks. møter har bred vidde og face to face kommunikasjon, og rapporter har derimot lite vidde siden det bare er tekst og enveiskommunikasjon. E-4 Oppsummerende spørsmål: NA NA NA NA 1. Hvordan kan risikoen best kommuniseres etter din mening? Sum: Totalsum for kategorien: Vurdering av kategorien: (1-5)*

26 Kategori F: Deltaker: Referanse: Hjelpetekst/stikkord: Opplæring og trening: Ledelse: PM: PEM: PE: HSE: OM: - Grunnleggende begreper innen HSE/risiko. - Individuell kartlegging av behov for opplæring - Logisk og hensiktsmessig opplæring - Kunnskap og kompetanse fokusert - Dokumentert vs. praksis F-1 Kompetanse: 1. Har du utdanning/lang erfaring med risikovurdering? 2. Hva vil du si er grunnleggende begreper og prinsipper i risikovurdering? 3. Har du fått noe opplæring i de grunnleggende begrepene i risikovurdering og risikostyring? (for eksempel. Risikoanalyse + risikoevaluering= risikovurdering, risikostyring, er håndtering og en overordnet prosess, ALARP, føre var prinsippet, forsiktighetsprinsippet). F-2 Kartlegging av kompetanse: 1. For deg, hvordan blir det kartlagt hvilken kompetanse du trenger påfyll av? 2. Har du fått opplærings/trening i risikovurdering og i selve prosessen? 1. Kartlegge ledelsens og deltakernes kompetanse og kunnskapsnivå med tanke på risikovurdering. 2. Deltakerne i prosessen må ha nødvendig kompetanse for å utføre jobben sin effektivt. Ansatte skal forstå nøkkel risikoene som Selskapet møter i sin hverdag. Viktig at de ansatte er oppdatert på feltet ettersom Selskapet står ovenfor stadig endrede krav og industrien er i stadig endring både teknologiske og administrative. Viktig å være oppdatert på sitt felt. 1. Trening bør bli utført med tanke på å fylle et identifisert behov, basert på en analyse av eksisterende kompetanse, rolle krav, mål for treningen og de ansattes ambisjoner. 2. Deltakerne i prosessen må ha nødvendig kompetanse for å utføre jobben sin effektivt- En dårlig opplært deltaker representerer en risiko. (Analysemetoder og verktøy, begreper og prinsipper)

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Ledelse av Prosjekt

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Ledelse av Prosjekt Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Ledelse av Prosjekt - Ombygging av Meny Solsiden - Eksamenskode og navn: BTH 25321 Prosjektledelse Studiested: BI Trondheim Innleveringsdato: 06.06.2013 Denne oppgaven

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen 2010 Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen Opplevelser knyttet til hvordan coachingsamtaler påvirker motivasjon for å fullføre

Detaljer

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby Sammendrag Denne oppgaven har tatt for seg risiko ved E+H Norges prosjektgjennomføring kontra risikoprosedyrene E+H globalt har utarbeidet. Oppgaven omfatter tilbudsfase, kontraktsinngåelse, gjennomføring

Detaljer

Forord Denne rapporten er skrevet av stud. techn. Glenn Langli Bjørsrud og teller 0 studiepoeng i tiende semester ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Rapporten fullfører masterstudiet

Detaljer

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen?

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? BACHELOROPPGAVE: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? FORFATTER: JAHN KIØNIG, ALICE PEACE TRØHAUGEN OG TOM GUNNAR HAGEN Dato: 14.05.2014 SAMMENDRAG Tittel: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? Dato : 14.05.2014

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007 For Jens-Petter Lund Usikkerhetsstyring i praksis - effektiv styring av risiko og muligheter gjennom bygging av usikkerhetskultur i virksomhets- og prosjektorganisasjon

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Læring av hendelser i Statoil

Læring av hendelser i Statoil www.iris.no Randi Austnes-Underhaug, Eric Cayeux, Ole Andreas Engen, Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen, Fionn Iversen, Kari Kjestveit, Solfrid Mykland, Torstein Nesheim, Gerhard Nygaard, Kathrine Skoland

Detaljer

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen Forord Denne masteroppgaven utgjør den avsluttende delen av min mastergrad i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim. Omfanget av oppgaven utgjør 30 studiepoeng og er skrevet innenfor

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Motivasjon av kunnskapsmedarbeidere

Motivasjon av kunnskapsmedarbeidere HANDELSHØYSKOLEN I KØBENHAVN - CBS København, våren 2011. Selvstendig kandidat avhandling innen master studiet Cand. Soc. Human Resource Management Veileder: Helle Hedegaard Hein Normalsider: 81 Motivasjon

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Kun det BESTE eller godt nok?

Kun det BESTE eller godt nok? 2 0 1 1/1 2 BI LEADERSHIP MAGAZINE Kun det BESTE eller godt nok? Hvilke type er du? 6 NÅR LEDERE VURDERES 10 EKSEMPELETS MAKT SKAPER ENGASJERTE ANSATTE 18 CAREER SUCCESS FOR INTERNATIONAL WOMEN BI LEADERSHIP

Detaljer

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen David Lansing Cameron og Anne Dorthe Tveit Hensikten med studien som blir presentert i denne artikkelen, var å

Detaljer

Risikostyring. - Et integrert rammeverk i banksektoren? EK 208E Bacheloroppgave innen regnskap og økonomistyring

Risikostyring. - Et integrert rammeverk i banksektoren? EK 208E Bacheloroppgave innen regnskap og økonomistyring Risikostyring - Et integrert rammeverk i banksektoren? EK 208E Bacheloroppgave innen regnskap og økonomistyring Helene - Mari Evjenth og Line Kjærran 20.05.2009, Boaø Abstract The purpose ofthis study

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper Handelshøgskolen Styrets ansvar i norske aksjeselskaper En analyse av styremedlemmers kjennskap til styrets ansvar ifølge aksjeloven Andreas Øien Johannessen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Mai

Detaljer

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid?

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Masteroppgave i yrkespedagogikk Høyskolen i Oslo og Akershus Dagrunn

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten

Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten Vår2015 Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Siren Gaden, Dmitry Kuklin, Paul Anders Næss og Andreas

Detaljer

uis.no Muligheter og hindringer for god sikkerhetskultur i Hospitaldrift. Masteroppgave i risikostyring og sikkerhetsledelse.

uis.no Muligheter og hindringer for god sikkerhetskultur i Hospitaldrift. Masteroppgave i risikostyring og sikkerhetsledelse. uis.no Muligheter og hindringer for god sikkerhetskultur i Hospitaldrift. Masteroppgave i risikostyring og sikkerhetsledelse. Universitetet i Stavanger Jørn Arne Svendsen Våren 2014 UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer