KRISTIANSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 13 MØTE NR.: TID: :00 STED: KRISTIANSUND RÅDHUS Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/4 SLUTTRAPPORT - UØNSKET DELTID I KRISTIANSUND KOMMUNE 406 &11 PS 07/5 SKRIV OG MELDINGER TIL MØTE I ADMU

2 Side 2 av 13 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/129/1125/07 406/&11 Monica Aarønes Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Administrasjonsutvalget /4 SLUTTRAPPORT - UØNSKET DELTID I KRISTIANSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget fattet følgende vedtak om prosjektet uønsket deltid : 1. Det nedsettes en prosjektgruppe bestående av 3 fra administrasjonen og 3 tillitsvalgte. 2. Prosjektgruppen har følgende mandat: Prosjektgruppen skal innen oktober 2006 ha fremlagt en sluttrapport med forslag til mål, retningslinjer og virkemidler som Kristiansund kommune skal ha mot uønsket deltid. Prosjektgruppen skal prøve ut tiltak mot uønsket deltid i utvalgte virksomheter som viser interesse for å utprøve virkemidler mot uønsket deltid. 3. Prosjektgruppen rapporterer til Administrasjonsutvalget underveis. Under bystyret behandling av budsjett-/økonomiplan ble følgende verbalforslag oversendt driftsutvalget: Bystyret ønsker å intensivere prosjektene for å hindre uønsket deltidsstillinger. en målsetting må være å fase ut stillinger under 40%. Det etableres ikke nye stillinger under 40% i Kristiansund kommune. Driftutvalget vedtok den å oversende forslaget til rådmannen. Vi velger i denne saken å se mandatet for prosjektgruppen/rapporten i sammenheng med siterte forslag fra bystyret. Prosjektgruppa har hatt følgende medlemmer: Fra arbeidsgiversiden: Stein Kulø utviklingsseksjonen, Pål Jakobsen enhetsleder Tildelingstjenesten, Monica Aarønes personalseksjonen (etterfulgte Harald Worren). Fra arbeidstakersiden: NSF v/ Britt Engvig Hjelle, Fagforbundet v/ Liv Jørgenvåg Aksnes og Geir O. Kanestrøm. I prosjektperioden har det vært foretatt en kartlegging av omfanget av uønsket deltid i kommunen innenfor skole/sfo, barnehage og helse. Resultatet for barnehagene er som følger:

3 Side 3 av personer meldte fra om uønsket deltid o 10 personer fikk utvidet stillingsstørrelse fast o 5 personer fikk utvidelse midlertidig (driftsåret 06/07) o 3 personer har uendret stillingsprosent 1 langtidssykemeldt, maxdato juni 06 2 som har 80% fast stilling Arbeidet i forhold til driftsåret 2007/2008 er igangsatt. De ansatte hadde frist til med å meldt fra om ønsker. Resultatet for SFO/skole er som følger: - 16 personer meldte fra om uønsket deltid o 11 personer fikk utvidet stilling for skoleåret 06/07 o 5 personer har uendret still% De fleste har fast 50% stilling og får økt stillingsprosent midlertidig grunnet ekstraressurser som varierer fra år til år. Det er også meldt fra om nedgang i elevtallene for Bekkefaret skole. Dette fører til behov for å flytte ansatte til andre enheter. Etter kartlegging i SFO/barnehage ble det for driftsåret 2006/2007 økt stillingsstørrelser for ansatte så langt det var mulig. Det førte til at en ikke lyste ut stillinger eksternt men bemannet med de som hadde signalisert dette gjennom kartleggingen. Resultatet for sykehjem, hjemmetjenesten samt tiltakene for funksjonshemmede: personer meldte fra om uønsket deltid o Rokilde 2. etg. ble med i delprosjekt for å prøve ut tiltak (eget avsnitt) o Bekkefaret bo- og dagtilbud viste også interesse men trakk seg da endringer i turnus ville påvirke arbeidsmiljøet for mye i negativ retning. Enhetsleder vurderer dette slik: så blir altså konsekvensen at alle i enheten, uansett stillingsstørrelse og funksjon må jobbe hver 2. helg.. blir satt i en spesiell negativ situasjon med økt helgebelastning for de i store stillinger sett i forhold til alle andre enheter i pleie- og omsorgstjenesten. Dette kan påvirke stabilitet og rekruttering i disse stillingene negativt. Vedr. delprosjekt på Rokilde På bakgrunn av mandatet, pkt. 2 Prosjektgruppen skal prøve ut tiltak mot uønsket deltid i utvalgte virksomheter som viser interesse for å utprøve virkemidler mot uønsket deltid. ble det gjennomført forsøk ved Rokilde sykehjem 2. etg. Her kunne man øke/endre stillingsstørrelsene grunnet bystyrevedtaket om 5 nye sykehjemsplasser. Det ble gjennomført kartlegging fellesmøter med ansatte endring av turnus prøveperiode fram til februar 07 samt en spørreundersøkelse i nov-06. Kartleggingen for hele Rokilde sykehjem viste at 23 av 45 ansatte ønsket større stillingsstørrelse. Sykehjemmet mangler 7,83 årsverk for at alle skal få ønsket stillingsstørrelse. Rokilde sykehjem 1. etg 2. etg. 3. etg 4.etg sum: ansatte mangler årsverk 2,93 3 0,9 0,95 7,83

4 Side 4 av 13 I prosjektperioden økte alle stillinger i 2. etg. til over 40%, helgebelastningen var 3. hver og 2. hver skillet gikk på 75%. Stillingene ble besatt etter vanlige regler om kvalifikasjonskrav. Spørreundersøkelsen gir ikke klare svar på om endringen har vært positivt. Det har vært mye støy rundt turnusen, endringer som av de fleste blir oppfattet som negativt (på grunn av økt helgebelastning). Av 13 er 10 fornøyd med stillingsprosenten sin nå men 7 syns sykefraværet er høyt og halvparten mener avdelingen ikke har tilstrekkelig stabilitet. Rapportert sykefraværet i 2. etg. har vært slik: 2.ETG 1.KVARTAL 2.KVARTAL 3.KVARTAL 4.KVARTAL ,70 % 8,90 % 5,80 % 18,50 % ,70 % 9,10 % 18,10 % 16,80 % Sykefraværsstatistikken inneholder ikke vikarer eller langtidssykemeldte over ett år. En sammenligning med prosjekt uønsket deltid vil kreve grundig og detaljert analyse og sammenligning med stabile parameter før, underveis og etter prosjektperioden. Dette har ikke vært inkludert i prosjektet. Rokilde 2. etg. har nå avsluttet prosjektet og holder nå på å lage ny turnus som skal settes i verk så snart som mulig. Det er ikke ønskelig å gå tilbake til gammelturnusen men prosjektperioden var heller ikke udelt positiv. Nå lages en turnus etter prinsippet om å få til størst mulig stillinger og unngå stillinger under 40%. Unntaket er student/rekruttstillinger som heller ikke skal økes. Avdelingen ble tilført 4 årsverk grunnet opprettelse av 5 nye sykehjemsplasser. Alle nye stillinger er derfor over 40%. Av eksisterende stillinger har 5 fått økt stillingsstørrelse. 2. etg. har nå 2 x 25% stilling som ikke kan få økt stillingen. Enhetsleder forklarer dette ut fra turnustekniske forhold (helgedekning). Forholdet til kommunens rekrutteringsbehov I det siste halve året har ca. 50 stillinger blitt utlyst. Hvis en ser nærmere på antall søkere til deltidsstillinger under 50%, har det vært svært varierende antall søkere. Det var 30 søkere til en 50% bibliotekmedarbeider mens ingen ville ha 67,8% nattstilling på Rokilde. Bergan sykehjem sliter med rekrutteringen mens Bekkefaret bo- og dagtilbud hadde 27 søkere til 5 stillinger på 15,5 25%. Det har vært dårlig søknad til student- og rekrutteringsstillingene i det siste, noe også tillitvalgte har påpekt i sine uttalelser ved utlysningene. Kommunens tilsettingspolitikk I gjeldende retningslinjer for utlysning av stillinger følges Hovedtariffavtalen 2.3 i forhold til ansattes rett til å få utvidet sin stilling. Dette fører til en utstrakt bruk av intern utlysning i fellesområdet Kristiansund og Frei kommune. Resultatet er at det blir de minste stillingsstørrelsene som blir eksternt utlyst, sammen med en del av vikariatene. På sikt fører det til at de som i denne runden ble kartlagt med uønsket deltid kan øke sin stilling. Nytilsatte i små stillinger vil opprettholde antall ansatte med uønsket deltid, dette forholdet kan bare endres ved å gjøre et vedtak i forhold til hvor små de minste stillingene skal være. Selv om vi internt ivaretar de som har krav på større stilling, kan denne strategien gi et inntrykk utad av at vi har langt flere småstillinger en hva som er tilfelle. Dette bør være et bevisst valg selv om vårt omdømme kan påvirkes.

5 Side 5 av 13 Oppsummert i hele prosjektet har 171 personer meldt fra om uønsket deltid. Vi mangler ca. 70 årsverk for at de skal få ønsket stillingsprosent. Forutsatt en årslønn på inkl. sosiale utgifter, vil dette bety en merutgift til lønn på ca. 28 millioner. Da prosjektet startet ble antall deltidsstillinger opptelt og satt opp i en tabell. Ved opptelling nå i januar 07 ser en følgende endring fra 2005: St.% sum % totalt Tallene er ikke helt nøyaktig da vi ikke har opplysninger om fra hvilken del av systemet tallene fra 2005 ble tatt fra. Vi velger likevel å ta med en sammenligning. Ved en grovgjennomgang av stillingene i lønnssystemet, er det ca. 110 stillinger under 40%. For å øke disse småstillingene til 40% stilling trenger vi ca. 15 årsverk. Hvis vi legger samme forutsetning til grunn, at et årsverk koster ca. kr inkl. sosiale utgifter, vil samlet merutgift til lønn bli ca. 6 millioner. Oppsummering av prosjektet sentralt. Det foreligger nå en kort oppsummering av Prosjekt uønsket deltid, gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet AS. Hovederfaringene er: Bemanning på tvers av arbeidsområder. o Dette er forsøkt gjennomført / brukt i Kristiansund kommune. I kartleggingen ble ansatte spurt om de kunne tenke seg å arbeide på andre/flere områder. Over halvparten (100 av 170) svarte at de ønsket å være på arbeidsplassen de var kjent.. Et problem med å arbeide på tvers av arbeidsområdene er at krav til kompetanse og personlig egnethet er forskjellig. En annen utfordring kan være arbeidstiden. I barnehagen er det 5 dagers uke for å kombinere med helgestilling trenger man 4 dagers uke minimum annenhver uke (for å oppfylle kravet om en fridag pr. uke) Omgjøring av faktisk arbeidstid til avtalt arbeidstid: I prosjektet gjort på to måter;

6 Side 6 av Ansette de med uønsket deltid i en mer ønsket stillingsstørrelse i en pool eller ressursbankordning. 2. Øke grunnbemanningen slik at den tar høyde for erfaringsmessig fravær. Resultatene og erfaringene er gode gjennomført bl.a. i Rendalen kommune (30% reduksjon i bruk av ekstravakter og nedgang i sykefravær) o Kristiansund kommune har tidligere hatt en vikarpool den ble nedlagt i en tidligere økonomisk kuttrunde. Årsaken til nedleggingen lå også i behov for økt ressurs på Kringsjå sykehus og Bergan boligfellesskap. Arbeidstidsordninger som ikke er basert på småstillinger: 1. tretre (3+3 = 3 dager på jobb / 3 dager fri), fører til en litt høyere ressursbruk enn vanlig. Inneholder derfor en innebygd vikarbank vakter i en pott som disponeres av arbeidsgiver ved fravær. Ikke utprøvd i Kristiansund tiltaket har en økt kostnad for enheten. 2. ønsketurnus (brukes i Roligheten omsorgsbolig), passer best for små enheter der de ikke har 100% stillinger. I prosjektet har denne muligheten vært presentert for enhetene, uten at noen har ønsket å prøve det ut. Andre arbeidstidsordninger har vi eksempelvis ved brannstasjonen. Der har alle brannfolka 100% stillinger. Dette er mulig fordi de har en helt jevn bemanning uka rundt. Den sentrale særavtalen til brannfolk gir en arbeidstid på 42t. uke (turnus i helsetjenesten har 35,5t uke). Aktiv tjeneste utgjør 20t, resten skal være passiv vakt. Denne avtalen gjør at de kan benytte seg av langvakter eksempelvis om helgene. Ordningen er egentlig ikke sammenlignbart med andre områder. Såkalt oljeturnus har vært prøvd, eksempelvis ved en barnebolig tilknyttet Karitunet avlastningsbolig. Tiltaket ble ikke varig godkjent av Arbeidstilsynet, årsaken var begrensninger som Arbeidsmiljøloven gir, i forhold til arbeidstidens lengde pr. dag/uke. Oppsummering av prosjektet lokalt For skole, barnehage og SFO: I barnehageområdet ser det ut som om en ved felles utlysning, god planlegging og de retningslinjene som er laget, kan få ønsket stillingsprosent for de fleste. Ved SFO/skole er det vanskelig å få til mer enn 50 75% stillinger, enhetene trenger som regel ikke fullstillinger (grunnet åpningstiden). Kombinasjonsstillinger krever at enhetene samarbeider på tvers, eksempelvis hvis en skal se på å kombinere dag- med helgestillinger. Alternativet er at dette koordineres sentralt. Vi foreslår at retningslinjene for tilsettingsprosessen ved barnehager, skole og SFO videreføres. Før fellesutlysning i mars hvert år foretas en gjennomgang med sikte på å få økt stillingsprosent/tilsatt fast de som har arbeidet over tre år i midlertidige stillinger. Dette gjøres av tilsettingsutvalget for området, i samarbeid med personalseksjonen og tillitsvalgte. For pleie og omsorg: Når det gjelder stillinger i pleie og omsorg, er det her de fleste og de minste stillingsstørrelsene er. Prosjektgruppen ser at gjennom mange år med nedskjæringsrunder er bemanningen redusert ned til grensen av det faglig forsvarlige. Selv om arbeidsområdene er forskjellige og at en viss forskjell i helgebelastning må tåles, må det være noen absolutter som gjør at enhetene ikke ligger i stadig konkurranse med hverandre basert på vaktbelastning.

7 Side 7 av 13 De enkelte enheter bør innbyrdes dele byrdene og ha noen goder for de som tar de største byrdene, eksempelvis for de som jobber 2. hver helg. Dette kan også testes ut på frivillige enheter. For den enkelte ansatt kan endringene lett føre til at noen må få det verre for at andre skal få det bedre. Prosjektgruppen er av den oppfatning at ytterligere vaktbelastning på den enkelte kan gjøre det vanskelig å rekruttere men også beholde de vi allerede har ansatt. I denne sammenhengen gjelder beholde også forholdet til sykefravær. Enhetsledere som har vært involvert er av samme oppfatning. Det er de som faglig må vurdere hvordan arbeidsbelastningen i enheten skal fordeles. Hvordan skal enhetene øke stillingene Deltidsstillinger under 40 % bør omgjøres ved ledighet i stillingen. Stillingene kan enten da slås sammen med en eksisterende stilling, eller holdes vakant inntil man kan koble denne stillingen til andre ledige stillinger. Den ledige stillingsprosenten lyses ut internt blant de som er kvalifisert for stillingen. Den best kvalifiserte søkeren tilsettes. Konsekvenser ift. å innføre minimum 40 % stillinger De negative konsekvensene av å ha mange små stillinger er følgende: økte kostnader for å rekruttere ansatte i stillingen ( det er generelt høyere turnover i lave stillingsprosenter) økte kostnader knyttet til innlegging i timeregistreringssystem, turnussystem, lønnsystem evt. timelister. økte kostnader knyttet til kommunikasjon og opplæring. økte kostnader ift. etterinnmelding av ansatte i pensjonsordningen (mer enn 14 timer pr uke) økte kostnader knyttet til sykefravær( ansatte i små stillinger har mindre tilhørighet til arbeidsplassen enn ansatte i større stillinger.) De positive konsekvensene av vedtaket er: bedre arbeidsmiljø som følge av økt kommunikasjon med kolleger og ledelse bedre tjenester da den ansatte kjenner brukerne bedre samt at brukerne får færre ansatte og forholde seg til mindre administrasjonskostnader de ansatte omfattes av tjenestepensjonsordningen de ansatte får en mer forutsigbar arbeidstid. Negative konsekvenser av vedtaket: turnusen går ikke opp? ansatte må arbeide oftere på helg? mindre vakter å fordele for de andre deltidsansatte mindre fleksibilitet for enhetsleder når det skal leies inn på fraværsvakter Økonomiske konsekvenser: Hvis vi forutsetter at uønsket deltid må løses ved å øke stillingsprosenten til de med små stillinger, har vedtak om dette følgende konsekvenser: For at alle som har meldt fra om uønsket deltid skal få ønsket arbeidstid, betyr det en årlig merutgift for kommunen på ca. 28 mill. For å øke alle stillinger opp til 40% betyr dette en årlig merutgift på ca. 6 mill.

8 Side 8 av 13 For å nå det første målet; å redusere stillinger under 40% fra 110 stillinger til 55 (jfr. side 4 i saksframlegget under tabellen) betyr det en årlig merutgift på ca. 3 mill. Hvis det vedtas en grense på 40% for stillingsstørrelser i Kristiansund kommune, vil dette ha økonomiske konsekvenser for nye tilbud (merutgifter). Eksempel: Nytt tilbud til bruker krever mer personell. Hver stilling må da være på minimum 40%. Et tilbud med 4 personer (for å dekke helg) vil koste 1,6 årsverk. Uten grense på 40% kunne en som minimum ha opprettet 4 x 15% stillinger som utgjør 0,6 årsverk. Dette under forutsetning av at en hadde tilstrekkelig personell resten av uka. Forskjellen her er 1 årsverk, ca (for fagarbeider). Konklusjon/mål: Vi anbefaler følgende mål, retningslinjer og virkemidler for å motvirke uønsket deltid: - Stillinger under 40% fases gradvis ut i Kristiansund kommune. - Det etableres ikke nye stillinger under 40%. - Antall stillinger under 40% skal være redusert fra 110 til 55 ved utgangen av Forslag til nye retningslinjer se vedlegg Virkemidler Her ser prosjektgruppen for seg en kombinasjon av økt grunnbemanning, endring av turnuser og tilføring av økonomiske ressurser til de med mest belastende turnuser. I tillegg må man i enkelttilfeller se hvordan det er mulig å kombinere stillinger mellom enhetene. Dette må gjøres i samarbeid med personalseksjonen. Dessuten må videredelegasjonsreglementet endres da vi bør ha forbud mot ytterligere oppdeling av stillinger. I videredelegasjonsreglementet, brev fra personalsjefen til enhetslederne, står følgende under pkt.7: Opprette, endre og nedlegge stillinger innenfor vedtatt budsjett/økonomiplan, Kommunelovens 24. nr.1. Virksomhetslederne får delegert myndighet til å opprette, endre og nedlegge stillinger innenfor vedtatt budsjett/økonomiplan slik det fremgår av kommunens personalhåndbok. Virksomhetsleder skal avholde drøftingsmøte med berørte tillitsvalgte ved opprettelse, endring og nedlegging av stillinger. Virksomhetsleder skal sende vedtaket om å opprette/endre/nedlegge stillingen vedlagt drøftingsreferatet til personalsjefen. Personalsjefen vil endre videredelegasjonen til enhetslederne. Endringen gjøres som en konsekvens av denne saken/evt. vedtak i ADMU. Forslag til ny formulering i videredelegasjonsreglementet: Inntil videre er slik opprettelse, endring og nedleggelse av faste stillinger tillagt personalsjefen. Hvis/når enheten har behov for slike endringer, tas dette først opp med personalsjefen, deretter gjennomføres drøftinger med tillitsvalgte.

9 Side 9 av 13 Forslag til VEDTAK 1. Stillinger under 40% fases gradvis ut i Kristiansund kommune. Det etableres ikke nye stillinger under 40%. Antall stillinger under 40% skal være redusert fra 110 til 55 ved utgangen av Videredelegasjonsreglementet endres i henhold til saksframlegget. 3. Lokale retningslinjer mot uønsket deltid vedtas i henhold til vedlegg Nils T. Walseth - personalsjef - Monica Aarønes - personalkonsulent -

10 Side 10 av 13 Vedlegg 1 Lokale retningslinjer mot uønsket deltid i Kristiansund kommune 1. Disse retningslinjene gjelder fra Retningslinjene gjelder samtlige enheter i Kristiansund kommune. 2. Nye stillinger skal i størst mulig grad lyses ut som hele stillinger. Ved ledighet i stilling, skal enhetsleder vurdere om det er mulig å endre bemanningsplanen, slik at deltidsansatte får økt sin stilling. Alternativt skal arbeidstiden endres slik at de ansatte gjennom lengre arbeidsdager får mulighet til å utvide sin stilling. 3. Stillinger skal ikke deles opp, med mindre særskilte forhold tilsier dette. Avgjørelsesmyndigheten for dette ligger hos personalsjefen. 4. Fast ansatte som ønsker høyere stillingsprosent, kan få det ved ledighet i tilsvarende stillinger. Krav til kompetanse i stillingen fremgår av enhetens stillingsplan. Stillingen lyses ut internt i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser om utvidelse av stilling. 5. Enhetsleder skal ha oversikt over ansattes behov og ønsker for endring i stillingsstørrelse. Den ansatte må skriftlig melde fra om sine behov både for stillingsøkning og reduksjon.

11 Side 11 av 13 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 07/314/2004/ Monica Aarønes Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Administrasjonsutvalget /5 SKRIV OG MELDINGER TIL MØTE I ADMU Milepælplan fra personalbehandlingsgruppa egen forsendelse 2. Plan for overføring av ledere og andre ansatte til nye Kristiansund kommune inngåelse av arbeids- og lederavtaler (vedlegg 1) Forslag til VEDTAK Administrasjonsutvalget tar skriv og meldinger til orientering Nils T. Walseth - personalsjef - Monica Aarønes - personalkonsulent -

12 Side 12 av 13 VEDLEGG 1 PLAN FOR OVERFØRING AV LEDERE OG ANDRE ANSATTE TIL NYE KRISTIANSUND KOMMUNE - INNGÅELSE AV ARBEIDS- OG LEDERAVTALER Innledning Alle ansatte i de to kommunene skal ha brev hvor deres ansettelsesforhold (rettigheter og plikter) formelt overføres fra nåværende to kommuner til nye Kristiansund kommune. Alle som i dag er ansatt i Frei kommune skal ha nye arbeidsavtaler. Det samme gjelder ansatte i Kristiansund kommune som får vesentlige endringer i ansvars-/arbeidsområde i den nye kommunen. Totalantallet antas å være i overkant av 350. Alle ledere skal ha nye lederavtaler. Ny avtalestandard vil bli utarbeidet. Før det inngås nye arbeidsavtaler må det utarbeides ny felles MAL. NB! Etter AML 16-2 første ledd overføres rettigheter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt virksomhetsoverdragelse finner sted. Det må tas høyde for forhandlinger i f.h.t. slike rettigheter i en del tilfelle. Målsetting: Alle avtaler er inngått (underskrevet) før 1. desember. Hvem skal ha overføringsbrev og hvem skal ha hvilke avtaler - når Stillinger/ Overføringsbreavtale Ny arbeidsavtale Ny leder- Innen Merknader grupper Ny rådmann Nei Ja Ja Prosjektleder/pers.seksjon Kommunalsjefer Ja Ja (4) Ja Alle bør ha like avtaler Seksjonsledere Ja Ja (2) Ja Alle bør ha like avtaler Ansatte ved Ja Alle fra Frei (ca. Nei Ny felles avtalestandard seksjonene 10) Enhetsledere Ja Alle fra Frei og andre med endringer m.h.t. ansvar (ca. 15) Ja (52) Alle bør ha like lederavtaler Ansatte ved enhetene Ja Alle fra Frei og andre med endringer m.h.t. ansvar (ca. 350) Nei Ny felles avtalestandard Igangsetting og ressursbruk Arbeidet vil kreve bruk av mye ressurser, og det er viktig å komme i gang så snart som mulig. Nye avtalestandarder (arbeids- og lederavtaler) utarbeides innen utgangen av februar måned. Det vil deretter være hensiktsmessig å øremerke ansatte ved personalseksjonen for oppgaven. Disse bør sette av faste dager til arbeidet. Personalsjefen er ansvarlig.

13 Side 13 av 13

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

VEFSN KOMMUNE UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT. Rådmannens forslag til vedtak:

VEFSN KOMMUNE UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT. Rådmannens forslag til vedtak: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Lill Inger Reinfjell Tlf: 75 10 15 15 Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 08/2816-17 UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT Rådmannens forslag til vedtak: Definisjonen for at en ansatt

Detaljer

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE 2010 mandal ii KARTLEGGING AV UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE RAPPORT Innledning: I Mandal kommune har utviklingen når det gjelder deltidsansatte

Detaljer

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen 1 Visjon for ledelse i Arendal kommune. Å tørre er å gjøre - Handling skaper vekst 2 Uønsket deltid må ses i sammenheng med arbeidsgiverpolitikken. Brukerorientering

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Saksfremlegg Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.06.2007 Ref. nr.: 07/2497 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 13/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Prosjektrapport Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Jan Arild Brandshaug 25.11.213 Innhold Bakgrunn for prosjektet..3 Status før prosjektet 4 Drift av vikarpool...6 Økonomi.7 Ledelse 7

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Prosjektet er besluttet videreført som ei fast ordning fra 03.02.2014. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet.

Prosjektet er besluttet videreført som ei fast ordning fra 03.02.2014. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. SLUTTRAPPORT PROSJEKT UFRIVILLIG DELTID RINDAL KOMMUNE: «YOU CAN`T ALWAYS GET WHAT YOU WANT, BUT IF YOU TRY SOMETIMES, YOU JUST MIGHT FIND, YOU GET WHAT YOU NEED» Rindal kommune har i 2012 og 2013 gjennomført

Detaljer

Møtedato Utvalg for levekår Administrasjonsutvalget Sbh: Vigdis Torjussen/Kjersti G Lødemel Arkivkode: 403 Saksnr.: 07/192

Møtedato Utvalg for levekår Administrasjonsutvalget Sbh: Vigdis Torjussen/Kjersti G Lødemel Arkivkode: 403 Saksnr.: 07/192 Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Utvalg for levekår Administrasjonsutvalget Sbh: Vigdis Torjussen/Kjersti G Lødemel Arkivkode: 403 Saksnr.: 07/192 STATUS - DELTIDSPROBLEMATIKKEN I

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I

RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I Vedtatt av administrasjonsutvalget 16.10.06 Ansvarlig for ajourhold: Seksjon personalutvikling Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Tlf. 51

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.05.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune

side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune side 1 Sluttrapport for prosjektet HeltidDeltid Overhalla kommune Bakgrunn for prosjektet... 3 Mål med prosjektet... 3 Målgruppe for prosjektet... 3 Beskrivelse av tiltakene... 4 Tiltak 1 Årsturnus og

Detaljer

Møteinnkalling Helse- og velferdskomiteen. Sakliste

Møteinnkalling Helse- og velferdskomiteen. Sakliste Møteinnkalling Helse- og velferdskomiteen Møtested: Vardesenteret i Mauritz Hansensgt. (Underetasjen på det gamle revmatismehuset, - inngang på nedsiden av bygget ved Pasienthotellet) Møtedato: 25.11.2015

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Tema for innlegget Muligheter og utfordringer i arbeidstidsbestemmelsene Ny bestemmelse om deltidsansattes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8990 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 43/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE Rådmannens innstilling: 1. Rapporten tas til orientering Vedlegg: HMS-plan Evenskjer

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 12.04.2007 Ref. nr.: 06/21748 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 06/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-5927/2016 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 13.03.2016 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2015 Likestilling

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.12.2006 Ref. nr.: 06/14571 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 23/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stella Renée Syvertsen, D2 Arkiv: 406 F &32 Arkivsaksnr.: 05/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stella Renée Syvertsen, D2 Arkiv: 406 F &32 Arkivsaksnr.: 05/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stella Renée Syvertsen, D2 Arkiv: 406 F &32 Arkivsaksnr.: 05/03051-001 REDUKSJON AV UØNSKET DELTID ENHET FOR OMSORG NY KARTLEGGING OG ANBEFALINGER Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 14.04.2009 Tid: Kl. 10.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 3/09 REKRUTTERINGSTILTAK FOR LÆRERE Eventuelt

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 10:00 Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/111 403 Lars Petersen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/111 403 Lars Petersen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/111 403 Lars Petersen Heltid-deltid RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Alle avdelinger i helse- og sosialetaten hvor det er turnusarbeid skal iverksette

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo

VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato:26.03.2010 Ref. nr.: 10/78 Saksbehandler: Mette bakkerud Lundeland VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud BEMANNINGSSENTRAL - HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: Det vurderes å etablere bemanningssentral

Detaljer

Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11/630 (Maks. 4 sider) Kommune(r) Drammen kommune

Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11/630 (Maks. 4 sider) Kommune(r) Drammen kommune Søknadsskjema Sammen om en bedre kommune Ref. 11/630 (Maks. 4 sider) Kommune(r) Drammen kommune Kontaktperson Tlf, e-post Navn på prosjektet /prosjektene Bakgrunnsinformasjon Prosjektleder Lisbeth bakken

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 07.09.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til Politisk sekretæriat tlf. 75 76 06 41. Varamedlemmer

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Finansiering av tiltak i R4

Finansiering av tiltak i R4 Saksframlegg Arkivnr. 153 Saksnr. 2014/1422-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Hege Almås Finansiering av tiltak i R4 Dokumenter i saken:

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 Økonomiske konsekvenser ved UHO`s vedtak om tiltak i sak 29/13... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2015 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 18.08.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2011/119-2 Arkiv: A20 SAKSFRAMLEGG Dato: 22.02.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

INDERØY KOMMUNE heltid

INDERØY KOMMUNE heltid INDERØY KOMMUNE heltid 01.01.2010 335 årsverk 482 ansatte Kvalitetskommuneprogrammet Saksdokument: 2010/567-1 grunnlagsdokument april 2010 Heltid - reduksjon av uønsket deltid, faktagrunnlag og tiltaksplan

Detaljer

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune.

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. Bakgrunn for prosjektet Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Sentral stab Organisasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 29/14 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 30.10.2014 Saksansvarlig: Heidi

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

REVIDERING AV ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

REVIDERING AV ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset : 05.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

SLUTTRAPPORT deltidsprosjekt

SLUTTRAPPORT deltidsprosjekt SLUTTRAPPORT deltidsprosjekt 2014 Sluttrapport for prosjektet " Lange vakter i turnus ved Steinkjer sykehjem " i Steinkjer kommune. Innhold Forord... 2 1. Bakgrunn for prosjektet... 3 2. Mål med prosjektet...

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 UFRIVILLIG DELTID Rådmannens innstilling: 1. For å få til mer heltid og større stillinger må arbeidstakerne arbeide

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Definisjon av uønsket deltid Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2005/8611 - /412 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7343 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

VEDTAK NR 65/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5.

VEDTAK NR 65/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.10.2010 Ref. nr.: 10/13405 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 65/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13.

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/8094-6 403 DRAMMEN 09.10.2008 PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.05.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2014 Tid: Kl. 10.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2014 Tid: Kl. 10.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2014 Tid: Kl. 10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

Resultater - konkrete tall

Resultater - konkrete tall Resultater - konkrete tall Utgangspunkt 01.01.02 h/s-etat 220 stillinger under 40% 665 årsverk fordelt på 1084 personer arbeid hver 3. helg gj.snittlig stillingsstørrelse i oms.tj.: 58% 1 Resultater -

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært.

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært. Møteinnkalling 12/06 Ekstraordinært Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 03.04.09 Ref. nr.: 08/41866 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 16/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Arbeidsmiljø og etikk

Arbeidsmiljø og etikk Leif Moland, Fafo Arbeidsmiljø og etikk Hva gjør uønsket deltid med arbeidsmiljøet? Arbeidsmiljø og etikk Hva gjør uønsket deltid med arbeidsmiljøet? 1. Uønsket for hvem? Tre hovedperspektiv på deltidsspørsmålet,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

VEDTAK NR 51/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. august 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo.

VEDTAK NR 51/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. august 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 30.08.2010 Ref. nr.: 10/10403 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 51/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 01/04 TID: 12.01.2004 13:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151. Bare arbeidsgiverrepsentantene innkalles

Detaljer

Saman om ein betre kommune. Prosjekt Fast, men vikar

Saman om ein betre kommune. Prosjekt Fast, men vikar Innherred samkommune Saman om ein betre kommune Prosjekt Fast, men vikar Administrasjonsutvalget 16.10.14 1 Status Prosjektet er avsluttet. Prosjektrapport levert 31.01.14 Forskningsrapport «Innovasjon

Detaljer

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk.

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Nettverkssamling Sammen om en bedre kommune Gardermoen 17.09.2013 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, Fagforbundet Retten til heltid er en viktig

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 10:00

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 8 MØTE NR.: 06/7 TID: 20.12.2006 14:00 STED: RÅDHUSET KRISTIANSUND Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 40 84 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 31. mai 2007 Tid: kl 10.00 13.45 (inkl lunsj) Om arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen.

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste 1 Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 08:15-10:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 20.03.15. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen Nytt blikk Modum kommune Jeanette Jacobsen Liten kommune 13 000 innbyggere Helse og omsorg er organisert i 5 tun 22 avdelinger 280 årsverk Budsjett 181 millioner (2017) Vikarbruk 30 millioner Modum kommune

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.02.2007 Ref. nr.: 06/14781 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr. 27/2006 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. september 2014

VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. september 2014 Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 26.09.2014 Ref. nr.: 14/79623 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24.

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 27.05.2015 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Namsos formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte den 09.05.2014 kl. 11:00 i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte den 09.05.2014 kl. 11:00 i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 09.05.2014 kl. 11:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Hva er motivene for, og erfaringene med, innleie fra kommunens side?

Hva er motivene for, og erfaringene med, innleie fra kommunens side? Hva er motivene for, og erfaringene med, innleie fra kommunens side? Christine Jacobsen Skjælaaen Personalsjef i Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune. Sosiolog med doktorgrad om innleie av

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger

Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger TRONDHEIM KOMMUNE Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger Prosjekt uønsket deltid 01.04.2014 Ved gjennomføring av prosjektet Kombinasjonsstillinger tydeliggjøres behovet for et formelt samarbeid mellom

Detaljer

Nytt blikk 16 november 1

Nytt blikk 16 november 1 Nytt blikk 16 november 1 Nedlegging av 3 omsorgsbolig kompleks og omdefinering av det 4. Samling av alle tjenester i Re helsehus Personell situasjon over mange år Nye ledere Ny motivasjon fra ansatte og

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.09.08 Ref. nr.: 08/114 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK 31/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag den 08.04.08

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Atle Kjellevold, STAB Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Atle Kjellevold, STAB Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Atle Kjellevold, STAB Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/1337-22 RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I KRAGERØ KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: :::

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ANSETTELSESUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.04.2010 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 9/10 10/308

Detaljer