Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 14:30"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 56/10 Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling Referatsaker RS 19/10 AD. Samarbeid Sørreisa - Dyrøy menighet 2007/62 RS 20/10 Tildeling av skjønnsmidler til fornyings- og omstillingsprosjektet; Grønns(m)ak Midt- Troms Regionråd PS 57/10 Saker til behandling Nytt forvaltningssystem for kommunal tjenesteproduksjon 2008/ /223 PS 58/10 Behov nye boliger/omsorgsboliger 2010/312 PS 59/10 Søknad om prioritetsvikelse - Anne Grete Bergheim Pedersen X 2007/270 PS 60/10 Ansettelse av prosjektleder i Dyrøyseminarsenteret X 2010/281 utvalgsleder

4

5 Saker til behandling

6 PS 56/10 Referatsaker

7 DEN NORSKE KIRKE SØRREISA MENIGHET DYRØY KOMMUNE Saksnr Dok nr.: Dyrøy kommune v/ Øystein Rørslett 9311 Brøstadbotn Sørreisa 25. juni 2010 : Loper ' - 2 JUL 2010 S,bah.: Ret: Kepl., Ark kode P: Ark koda S; '^,^ F ^ ^Øu-t w^ ^ s vr ^ r AD. SAMARBEID SØRREISA DYRØY MENIGHET Viser til brev ang, samarbeid mellom menighetene. Sørreisa menighetsråd har i au-møte bedt kirkevergen redegjøre for samarbeidet med Senjamenighetene, og hvilken innvirkning dette får for samarbeidet med Dyrøy menighet. Litt historikk: Siden ny kirkelov tråtte i kraft i januar 1997 har det vært mange drøftinger omkring hva som er mulig å få til av stillinger og tjenester, beskrevet i loven, rundt om i alle landets menigheter. Mange steder ble stillingene for ledere, organister, kontorpersonell så små at det ikke ble mulig å rekruttere fagpersonell og det var heller ikke mulig å leve av stillingene kom de første orienteringene om at det ble endringer innenfor den kirkelige organisering og at det ville bli lagt opp til større adminstrative enheter. Dette på bakgrunn av de erfaringer som er beskrevet i første avsnitt, samt at det ble bevilget mindre penger til de små menighetsrådene/ fellesrådene. Staten gikk da ut med midler til omstilling og utviklingsarbeid på kirkesektoren, og i februar 2008 gjennomførte hele prostiet et felles møte for alle menighetsråd, ansatte, organisasjoner og også ordførere var invitert, der man drøftet samarbeidsmuligheter og felles søkand om FOU-midler( forsknings- og utviklingsmidler) til omstilling. På bakgrunn av konklusjoner fra dette møtet, om at dette ville alle være med på, ble det laget likelydende saksframstilling til hvert menighetsråd i hele prostiet, også Dyrøy og Lenvik. Til tross for at de fremmøtte kirkepolitikerne på fellesmøte i februar var enige og ville være med i samarbeidsprosjekt, valgte likevel Dyrøy og Lenvik, ved avstemming om saken i menighetsrådene, å ikke være med på å søke om FOU midler. Sørreisa, Berg, Torsken og Tranøy menighetsråd valgte å følge opp det man var enige om i februar, og gikk sammen om en felles søknad for å få midler til å prøve ulike løsninger for samarbeid. I søknaden beskrives også ønske om å fusjonere menighetene i prøveperioden. Felles FOU søknad ble sendt 1.april 2008, og Senjaprosjektet var en realitet noen uker senere. Søknaden var innvilget kr pr år, i tre år, til å prøve ut det beskrevne samarbeidet. Senjaprosjektet: - Opprette felleråd for disse menighetene, felles arbeidsgiver og tilpasse de utfordringer ved bemanning av tjenester og oppgaver best mulig en framtidig større adminstrativ enhet. Bygge hele stillinger så langt som mulig. Felles Adresse. Kapellveien 26, 9310 Sørreisa Telefon/Telefax: /

8 Sørreisa menighet side 2 regnskap, felles informasjonsblad, felles ledelse, felles telefonordning, felle programvare,... Sørreisa er med i dette fellesskapet. Etter endt prøvetid skal prosjektet evalueres og menighetene skal få avgjøre om de vil fortsette sammen eller gå hver til sitt. Konklusjonene og erfaringene skal sendes departementet som sammen med resultater fra andre prosjekter også legger våre erfaringer til grunn for utforming av større enhelter i regionene. Menighetsråd i hver kommune opprettholdes. På bakgrunn av dette kan ikke Sørreisa menighetsråd se på saken på nytt slik Dyrøy formannskap ber om i ref.sak nr. 3/10. Sørreisa menighetsråd er en del av dette samarbeidsfellesskapet og vil i prosjektperioden legge driften opp rundt det. Dyrøy valgte å ikke være med og må i denne perioden løse sine oppgaver uavhengig av Sørreisa. Så langt har det gått greit, men det koster Dyrøy noe mer å få til eget informasjonsblad. På landsbasis er det spesielt de menighetene som opplever dramatisk kutt i kommunal bevilgning som søker sammen om løsninger for driften. Dette var også motivasjonen for de fire samarbeidsmenighetene. Når det nå er gitt ut signaler om at høring på ny kirkelov vil foreligge i løpet av 2011, utredning og plan for omorganiseringer med større enheter skal spikres ferdig til 2013 og skille stat og kirke skal effektures før 2018 er konklusjonen til de fire samarbeidsmenighetene at det er fint å få statsstøtte til å prøve ut løsninger. Så langt ser man både sparegevinst, et større arbeidsfellesskap, og engagement. Ikke minst er kirkepolitikk kommet på dagsorden hos mange aktører. hilse hel Vangen hoho Kirkeverge i Senja kirkelige fellesråd. Kopi: Sørreisa menighetsråd v/ leder Det er flere steder i Norge hvor slike prosjekter er under arbeid, og noen startet så tidlig at de nå er ferdig med prosjektperioden og har valgt å stå sammen videre.

9 TØNØY KOMMUNE Forvaltning, Fylkesmannen i Troms pb TROMSO Saksnr. Arkivkode 10/329 V37 &40 Avd/Sek/Saksb FORV/Ø Deres ref. TILDELING AV SKJØNNSMIDLER TIL FORNØYINGS - OG OMSTILLINGS- PROSJEKTET; GRØNNS(M)AK MIDT-TROMS REGIONEN Vi viser til brev mottatt 2. juni 2010 om ovennevnte sak. På vegne av kommunene i Midt- Troms regionen takker vi for tildeling av midler til grønnsaksprosjektet som er tenkt å gå over tre år og med en prosjektleder i 100 % stilling. Faglederne innen landbruk hadde møte om saken 17. juni og ble enige om å lyse ut stillingen raskt. Vi er også blitt enige om en tekst til stillingsannonse som vi rykker inn i noen aviser, jobbnorge.no, egne hjemmesider mv. så snart som mulig og med søknadsfrist midt i august. Stillingsannonsen vedlagt. Vi bekrefter altså herved at vi akter å gjennomføre prosjektet. Prosjektet starter i juli med utlysning av stillingen og vil gå over tre år under forutsetning av at Fylkesmannen vil finansiere prosjektet etter prosjektplanen og over tre hele år. Den kommunale egenandelen bekreftes innarbeidet i budsjettene ved at søknaden er politisk behandlet og forankret i Midt-Troms Regionråd. Målselv og Bardu i tillegg sendt Tranøy kommune egne brev hvor de på nytt bekrefter deltakelsen. Vi vil holde Fylkesmannen løpende orientert om prosjektet. Statusrapport for 2010 sendes til Fylkesmannen innen utgangen av Vi vil dokumentere prosjektet gjennom en sluttrapprt høsten Fylkesmannen vil bli invitert til å foreslå deres representant i styringsgruppen for prosjektet. Dette håper vi kommer på plass som et av de første arbeidsoppgavene i prosjektet. Med hilsen Tranøy kommune Reidun Aspmo Alf rbakk Fagleder landbruk Råd "ann Kopi av dette brev sendes til alle Midt-Troms kommunene V -DLl +^'^ Postadresse: - Telefon Telefax Bankgiro Konto komm avg 9304 VANGSVIK e-post : kommune.no 1,4

10 Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: Deres ref: Vår ref. Øsak 10/2010 Midt-Troms landbruksforum v/ landbruksfagleder Reidun Aspmo Tranøy kommune GRØNNS(M)AK SØKNAD OM STØTTE FRA FYLKESMANNENS FORNYINGS- OG OMSTILLINGSMIDLER Midt-Troms regionråd behandla søknaden i sitt møte d.å. og gjorde følgende enstemmige vedtak: 1. Midt-Troms regionråd takker Midt-Troms landbruksforum for å ha tatt initiativ til dette prosjektet for å stimulere til dyrking av grønnsaker. 2. Midt-Troms regionråd ser at det i regionen vår er gode forhold for grønnsakdyrking, og at prosjektplanen følger opp den satsinga som er ønska bl.a. gjennom Fylkesmannens satsing "Taktskifte i landbruket." 3. Regionrådet slutter seg til søknaden om midler til prosjektet GRØNN(S)MAK Med vennlig hilsen Midt-Troms regionråd Herbjørg Valvåg sekretariatsleder Adresse Midt-Troms regionråd, pb 46, 9305 Finnsnes Tlf E-post

11 Bardu Berg Midt-Troms regionråd Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: Deres ref: Vår ref Øsak 18/2010 Troms fylkeskommune Fylkesrådet troms2troms lke no INNSPILL TIL RUP FOR TROMS I mote d.å. behandla Midt-Troms regionråd den uttalelsen som allerede er oversendt til fylkesrådet vedrørende RUP Regionrådet gjorde følgende vedtak: Regionrådet slutter seg til innspillet sendt fylkeskommunen tillegg meldes det inn et punkt med understreking av det potensialet som er spesielt i Midt-Troms med hensyn til dyrking av grønnsaker. Nærmere utdø I Midt-Troms registrerer vi både innsats og interesse for grønnsaksdyrking. Fra regionens åtte kommuner går det nå inn en felles søknad til Fylkesmannen (skjønnsmidlene 2010) på et interkommunalt prosjekt for å stimulere til grønnsakdyrking. Det er kommunenes landbruksfagfolk som har tatt initiativ til dette prosjektet. Det skjer bl.a. som følge av erfaringer fra et første prosjektarbeid i 2009 i Tranøy kommune. Prosjektplanen for denne interkommunale satsinga følger opp det som synes å være sterkt ønska i Troms, slik det er formulert gjennom Fylkesmannens strategi "Taktskifte i landbruket." Denne satsinga på dyrking og salg av grønnsaker må gjenspeiles i RUP Det dreier seg om muligheter for økt vitalisering av landbruket og mange lokalsamfunn, basert på produksjon av kortreist, sunn og etterspurt mat. Det handler om natur, næring og kultur. Med vennlig hilsen Midt-Troms regionråd Rolf Espenes Herbjørg Valvåg regionrådsleder sekretariatsleder Adresse Midt-Troms regionråd, pb 46, 9305 Finnsnes E-post nr I

12 Prosjektleder grønnsaker i Midt-Troms Kommunene Bardu, Målselv, Lenvik, Dyrøy, Sørreisa og Tranøy har ett landbruksfaglig nettverk; Midt-Troms Landbruksforum. Vi ønsker utvikling og utvidelse av grønnsaksproduksjonen i Midt -Troms og sammen med Fylkesmannen i Troms settes i gang et treårig prosjekt, GRØNNS(M)AK, for å stimulere til grønnsakproduksjon. Midt-Troms -regionen spenner fra de store flatbygdene i indre Troms med innlandsklima til sjønære og tidlige arealer i ytre deler av Troms sysselsatte landbruket 331 årsverk i denne regionen hvor det bor ca mennesker. Midt-Troms-regionen søker etter en prosjektleder i 100 % stilling over tre år som skal motivere for og bygge opp grønnsakproduksjon i en region hvor det i dag hovedsakelig er grasproduksjon, men også noe potet. Den personen vi søker etter har/er høyere utdanning innen hagebruk eller tilsvarende realkompetanse erfaring med prosjekt-/utviklingsarbeid flink til å motivere, mobilisere og formidle god på kommunikasjon, gode samarbeidsevner Arbeidsoppgavene vil bl.a. være utvikling og ledelse av grønnsaksprosjektet interessevekking/motivasjon mht grønnsakdyrking kartlegging av potensielle dyrkere møter, kurs og andre informasjonstiltak direkte rådgiving til dyrkere sekretær for styrings- og referansegruppe sekretær for referansegruppe Vi kan tilby: - En variert, utfordrende og nyskapende jobb - I en region med fantastiske og varierte naturforhold - Tett samarbeid med kommunale landbrukskontorene - Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger. - Kontorsted kan diskuteres Det må påregnes en del reisevirksomhet. Stillingen er ledig snarest. Søkere må disponere bil. For nærmere opplysninger, ta kontakt med fagleder landbruk i Tranøy Reidun Aspmo, tlf , eller rådmann Alf Rørbakk, tlf Søknad med attester og referanser sendes elektronisk via Jobbnorge.no innen 10. august 2010.

13 Prosjektleder grønnsaker i Midt-Troms Kommunene Bardu, Målselv, Lenvik, Dyrøy, Sørreisa og Tranøy ønsker utvikling og utvidelse av grønnsaksproduksjonen. Sammen med Fylkesmannen i Troms settes i gang et treårig prosjekt, GRØNNS(M)AK, for å stimulere til grønnsakproduksjon. Det søkes etter en prosjektleder i 100 % stilling over tre år som skal motivere for å bygge opp grønnsakproduksjon i en region hvor det i dag hovedsakelig er grasproduksjon, men også noe potet. Se fullstendig utlysningstekst på Stillingen er ledig snarest. For nærmere opplysninger, ta kontakt med fagleder landbruk i Tranøy Reidun Aspmo, tlf , eller rådmann Alf Rørbakk, tlf Søknad med attester og referanser sendes elektronisk via Jobbnorge.no innen 10. august 2010.

14 Saker til behandling

15 Saker til behandling

16 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 061 Saksmappe: 2010/223 Saksbehandler: Inge Bones Dato: Saksframlegg Nytt forvaltningssystem for kommunal tjenesteproduksjon Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 57/ Vedlegg 1 Tilbud på KomTek og lokal matrikkel Saksopplysninger Kommunen bruker idag Agresso for forvaltning og drift av kommunale fakturering. Det har etter mange år blitt svært lite funksjonelt i daglig drift. Det mangler koplinger mot kart og oppdatert personregister. Systemet er blitt for personavhengig og har gjort oss sårbare. Administrasjonens vurdering KomTek Systemene Et totalkonsept for tjenesteproduksjon og forvaltning innen teknisk sektor. Samspill mellom forvaltning, økonomi, saksbehandling, Matrikkel, GIS, Infoland, servicetorg og innbyggere. KomTek benyttes i mer enn 300 kommuner og IKS. De nye systemene kommer til å gjøre kart- og eiendomsdata lettere tilgjengelig både for brukere i kommunene og for publikum. KomTek inneholder et felles eiendoms- og personregister som deles av alle moduler. Alle moduler kan knyttes til vårt meldingssystem for henvendelser og arbeids-oppgaver med funksjoner for oppfølging og påminnelser. KomTek er koblet til Matrikkelen(gamle GAB. Register over Grunneiendommer, Adresser og Bygninger). KomTek har et eget administrasjonsverktøy med brukeradministrasjon og tilgangsstyring. Registret vil bli "datafisert" og registrering av informasjon en gang og gjenbruk av informasjonen i flere systemer. For å slippe mye dobbeltarbeid/dobbel konvertering av grunndata, velger vi å start arbeidet nå. Innføringen skal være sluttført i løpet av januar 2011, slik at systemene er klare til første fakturering av eiendomsavgifter i første termin KomTek modulene gir mulighet for automatisk ajourhold av hjemmelshavere mot matrikkelen og mer detaljert/utvidet informasjon om den enkelte eiendom enn hva en fakturamodul gir rom for. I tillegg vil fakturadata oversendes "automatisk" til fakturering av kundene. KomTek inneholder

17 moduler for feiing, brannsyn, brenseltanker, vannmålere, VA-tilknytning, slam og eiendomsavgifter. I tillegg har systemet en innsynsmodul som bl.a. er tenk benyttet av servicetorg. Installasjon og klargjøring av systemet vil starte allerede tidlig i høst, men vil først bli fakturert til neste år. Innføring og opplæring En legger opp til opplæring av tre ansatte som nært vil være knyttet til systemene. Dette er med i tilbudet. Tilbud Tilbudet fra firmaet Norkart Geoservice AS Total kostnad er på kr netto fordelt på gjeldende ansvar på de ulike selvkostområdene. Økonomiske konsekvenser: Abonnentene forutsettes å dekker kostnaden gjennom de kommunale avgiftene. Vurdering og konklusjon: Rådmannen tilrår at KomTek blir kjøpt inn til en kostnad av kr ,-. Rådmannens forslag til vedtak: 1. KomTek-systemet kjøpes inn til en kostnad av kr (inkl. maskinvare, opplæring og installasjonskostnad). 2. Innkjøpet innarbeides i budsjett for Ordførers innstilling: Rolf Espenes ordfører Øystein Rørslett rådmann

18 Dyrøy kommune Att: Inge Bones Trondheim 20. mai 2010 Tilbud på KomTek og lokal matrikkel Viser til trivelig møte, og gir her et komplett tilbud med informasjon om hvordan kommunen kan ta i bruk KomTek som et fullverdig forsystem til faktureringssystemet de benytter i dag, innbefattet løsning for lokal matrikkel. Tilbudet omfatter pris på programvare, innføring med kurs og konsulenttjenester knytta til tilrettelegging av data. En beskrivelse av KomTek og GIS/LINE serverkrav følger som vedlegg. Vi håper at vi gjennom det fremlagte dokument gir et tilfredsstillende svar på de krav til løsninger som kommunen har. Dersom noe er uklart står vi gjerne til tjeneste for å utdype dette. Tilbudet er gyldig til Vennlig hilsen Norkart Geoservice AS Harald Huse Harald Huse e-postadresse: harald.huse(ccdnkgs.no Tlf: Norkart Geoservice as Postadresse: Postboks 1261 Pirsenteret, 7462 Trondheim

19 Innhold 1 BESKRIVELSE AV KOMTEK Grunnmoduler i KomTek KomTekAdmin KomTek Matrikkel-Synk Programvare for gebyrbehandling og fakturering KomTek Gebyr og KomTek FaktLink (faktureringsveiviser ) Programvare som dekker fagområdet Renovasjon og slam KomTek Renovasjon Programvare som dekker fagområdet Vann og Avløp KomTek Vannmåler KomTek VA-tilknytning KomTek Privat VA (Slam) Programvare som dekker fagområdet brann og feiing...4 Feiing og tilsyn...4 Brannsyn Programvare som dekker fagområdet eiendomsskatt KomTek E-Skatt Annen KomTek programvare KomTek Melding Integrasjon med kommunenes kartløsninger (GIS/LINE) KONSULENTTJENESTER KOSTNADER... 8 ÅRLIGE DRIFTSKOSTNADER SUPPORT, SERVICE OG TEKNISK BISTAND Support Brukerforening REFERANSER... 9 Norkari Geoservice KomTek side 2 av 13

20

21 1 Beskrivelse av KomTek KomTek er et totalkonsept for tjenesteproduksjon og forvaltning innen teknisk sektor i kommunen. KomTek håndterer samspillet mellom forvatning, økonomi, saksbehandling, Matrikkel, GIS og servicetorg. 1.1 Grunnmoduler i KomTek Nedenfor finner dere en beskrivelse av grunnmodulene i KomTek. Disse modulene er grunnlag for alle fagapplikasjonene KomTek Admin Dette programmet styrer koblingen til Lokal Matrikkel, alle parameteroppsettinger og rettigheter. I tillegg inneholder programmet en del generell funksjonalitet som brukes i de ulike fagmodulene i KomTek KomTek Matrikkel-Synk Dette programmet håndterer oppdatering av basisregisteret med opplysninger knyttet til kunden. Dette gjelder både registrering av nye eiendommer, endringer i hjemmelsforhold og endringer vedrørende bygninger. Data hentes direkte fra lokal matrikkel og programmet har rutiner både for hel- og halvautomatisert oppdatering av kundebasen. Dette er en modul som hjelper å finne endringer i matrikkelen siden forrige fakturering. Ved å kjøre denne operasjonen får en liste over all endringer i matrikkelen siden forrige fakturering og kan etablere automatiske avtaler på grunnlag av den. En kan blant annet automatisk skifte ut regningsmottaker og eierrepresentant i KomTek ut fra tinglyste hjemmelsoverganger, og ulike analyser fanger opp nye eiendommer og potensielt nye kunder. 1.2 Programvare for gebyrbehandling og fakturering KomTek Gebyr og KomTek FaktLink (faktureringsveiviser) Denne programvaren sammen med basismodulene i KomTek fungerer som et forsystem for beregning og forvaltning av kommunale eiendomsgebyrer. KomTek Gebyr sammenstiller gebyrgrunnlaget fra de enkelte fagmoduler. Grunnlaget for gebyrene kan enten registreres direkte i modulen gebyr eller i vedkommende fagmodul. Unntaket er grunnlag knyttet til vannmålere. Her må fagmodulen vannmåler benyttes ved registrering. KomTek Gebyr har effektive funksjoner for kreditering av fakturaer og full historikk av overføringer til faktureringssystem. FaktLink styrer all kommunikasjon mot faktureringssystemet og består av veivisere for de ulike faktureringssystem. 1.3 Programvare som dekker fagområdet Renovasjon og slam KomTek Renovasjon Denne er ikke aktuell for kommunen. 1.4 Programvare som dekker fagområdet Vann og AvlØp KomTek Vannmåler Denne fagmodulen håndterer oppgaver knyttet til gebyrberegning etter målt forbruk. Standardmodulen håndterer reduksjonsmålere og deling av vannmålere. Ved installasjon av nye målere genererer programmet de nye løpende gebyrene. Årsavregning med stipulering av nytt forbruk inngår i standardversjonen. Programmet støtter produksjon av vannmåleravlseningskort og data ut/inn fra internett og kontofon. Saksoppfølging for kunder med VA-gebyrer håndteres i modulen VA-tilknytning. Norkart Geoservice KomTek side 3 av 13

22 1.4.2 KomTek VA-tilknytning Denne fagmodulen administrerer bygninger som er tilknyttet vann og avløp, arealgrunnlaget på hver bygning som skal faktureres etter stipulert forbruk basert på areal og saksoppfølging KomTek Privat VA (Slam) Denne fagmodulen håndterer arbeidsoppgaver knyttet til slamtømming. En kan registrere en rekke egenskaper om slamanlegget i tillegg til opplysninger om tømminger. Programmet inneholder rapporter som produserer tømmelister. Integrert i løsningen er funksjoner for oppfølging av saksgang. Denne modulen gir kobling til kommunens sakssystem gjennom GEOLOK-standarden og gir muligheter til å knytte ulike dokumenter, tegninger ol til kundeopplysningene. Modulen har også opplegg for å følge opp saker ut fra gitte tidsfrister. Det er utarbeidet en del analyser for de som har behov for å gjøre analyser utover det som dekkes av standardfunksjonaliteten. 1.5 Programvare som dekker fagområdet brann og feiing Feiing og tilsyn Denne fagmodulen håndterer arbeidsoppgaver knyttet til feiing og tilsyn. Modulen omfatter varsling, registrering og oppfølging. Programmet omfatter også ruteplanlegging. Integrert i løsningen er funksjoner for oppfølging av saksgang. Denne modulen gir kobling til kommunens sakssystem gjennom GEOLOKstandarden og gir muligheter til å knytte ulike dokumenter, tegninger ol til kundeopplysningene. Modulen har også opplegg for å følge opp saker ut fra gitte tidsfrister. Det er utarbeidet en del analyser for de som har behov for å gjøre analyser utover det som dekkes av standardfunksjonaliteten. Brannsyn Denne fagmodulen håndterer varsling, registrering, oppfølging og arkivering av tilsyn for særskilte brannobjekter. Programmet omfatter rapporter til DBE samt andre aktuelle rapporter og statistikker. Integrert i løsningen er funksjoner for oppfølging av saksgang. Denne modulen gir kobling til kommunens sakssystem gjennom GEOLOK-standarden og gir muligheter til å knytte ulike dokumenter, tegninger ol til kundeopplysningene. Modulen har også opplegg for å følge opp saker ut fra gitte tidsfrister. Det er utarbeidet en del analyser for de som har behov for å gjøre analyser utover det som dekkes av standardfunksjonaliteten. 1.6 Programvare som dekker fagområdet eiendomsskatt Dette er programvare og tjenester som er nødvendig ø tillegg til basismodulene og Gebyr/Faktlink) for å dekke fagområdet eiendomsskatt. Selve grunnlaget for eiendomsskatt ligger i programmet Gebyr, mens programvare for å beregne og forvalte beregningene, samt produsere nødvendige lister og rapporter ligger i fagsystemet KomTek E-Skatt Denne er ikke aktuell for kommunen. 1.7 Annen KomTek programvare KomTek Melding Meldinger er integrert i KomTek basisversjon. Dette gjør at saksbehandler kan se alle meldinger som er knyttet til kunden og kan eventuelt legge inn nye som da kommer direkte opp i ønsket fagmodul og i innsynsløsningen. Et sett med regler for hvordan meldinger skal flyte i organisasjonen gjør det enkelt og effektivt å sende meldinger til ansvarlig saksbehandler. Disse reglene skreddersys for den enkelte kommune. Norkart Geoservice KomTek Side 4 av 13

23 Integrasjon med kommunenes kartløsninger ( GIS/LINE) Norkart og Geoservice har et felles utviklingsmiljø i forbindelse med utvikling av de to systemene GIS/LINE og KomTek. KomTek støtter GEOLOK for kart- og SAKsystemer. Mot GIS/LINE er det imidlertid utviklet utvidede koblinger, som går ut over GEOLOK-standarden. Dette gjelder for eksempel ruteplanlegging i kartet. Fra KomTek kan du søke opp avtaler, gjøre utvalg av avtaler, og vise disse i kartet. I GIS/LINE kan en markere eiendommer i kartet og vise avtaler i KomTek for de valgte eiendommene. Avtalene åpnes i ønsket KomTekmodul (fagverktøy). Denne funksjonaliteten er tilgjengelig i alle GIS/LINE-moduler (Innsyn/Kart/VA osv.) Oppslag fra Kom Tek til kartet Oppslag fra GIS/LINE til Kom Tek. Norkart Geoservice KomTek side 5 av 13

24 l i Integrasjon med Matrikkel Statens Kartverk tilbyr tilgang til sentral matrikkel via en klient de selv har utvikla. For mindre kommuner som ikke har så mange registreringer kan denne være velegna til oppdatering av matrikkelen. Når det gjelder innsyn i matrikkeldata så er det et ønske fra mange å kunne få opp matrikkeldata sammen med andre kartdata som finnes lokalt i kommunen og med mulighet til å produsere nabolister osv. Denne muligheten mister man ved overgang til matrikkelen. Lokalt matrikkelkart kan lastes ned via SOS]-formatet, men dette medfører mye arbeid og gir heller ikke tilgang på oppdaterte bok-data. Tilbudet inkluderer å lage en lokal kopi med kart- og bokdata fra matrikkelen til bruk i GIS/LINE og andre systemer som trenger disse dataene. Dette vil gi kommunen følgende fordeler: i Eiendom I Adresse I Bygning I Eier I r Kun bestående enheter `- - Eiendom Komm. Gnr. Bnr. Frir. Snr. r- Etabl X '5 ^ _ > 1'.)1. Oo - r i ---- Adresse Gaten. Gatenavn Hu ser. Bakst r q q q q q Kartbaser for Eiendom, adresse og Bygg tilgjengelig i GIS/LINE. Oppdateres automatisk hver natt fra sentral matrikkel. Kjapp hastighet - lokale data, tilgjengelig for saksbehandlere selv om internetttilgang går ned eller sentral matrikkel er ute av drift. Lokale bokdata integrert mot kartet - søke opp hjemmelshavere eller detaljer fra matrikkel. Lokale bokdata tilgjengelig mot KomTek, SAK og andre fagsystemer Små driftskostnader Bygn i ngsnr. Lep en. Hjemmelshaver Navn Personnr./Org.n Søk Blank Hjelp Komm Matrickelni Type Etablert Grurveiendorn /47/04) f^ Q Bygtinpm (2) ^ Enebofg mhybevaokkebeil. n 121 TB (3araqeuthus arveks ti bofg [161) TB ^ BruksenhUer (3) U B 4100FUGLASEN 104-H RUGLASEN 104- U [3-i=^Adreøer(1) ^ 4100FUGLASEN 104 Eorr~ (1) Kat og dekrgsfarelnfg ,jL Tn*sleeiae(2) 2 0 N.N. Ikke tinglysle eine '^^i a Eimhistorkk (6).--JOmseerrg... # Rerer~.. J Kommentaer * Teiger n) Kommune Nittedal Ø) Eiendometype Grunne~ E~ Bruksrim Et~ dato Oppdatert Mo Beegtet steel 1179,2 AtekØ Opp(ptt ureal 1179 AreakiØ Målebrev (11 atuka gurm BØ(B) Toglyst Ja Bestående NN NØ Nei under s.m"l" Nei Har rester Nei Seksjonert Nei Ikke Nifat oppmåingslweh-g i.s10 Nei... FrØ tu/yring - M~ ved oppry,a~ j 22.- Frist,~ - VniWebMaaikke( `!Visikatt l AYå54 l HI *+Ø Som påbygging til dette kan oppdateringsklient mot matrikkel installeres, da kan all føring av matrikkel også skje fra GIS/LINE. Norkart Geoservice KomTek side 6 av 13

25

26 2 Konsulenttjenester Innføring av KomTek gjøres som et prosjekt, der det er mange ulike aktiviteter som skal koordineres. Norkart og Geoservice har erfaring fra innføring hos over 250 kunder, og tilbyr å gjennomføre prosjektledelse. Dette innebærer koordinering av møtevirksomhet, koordinering av uttak av nødvendige data, planlegge aktiviteter for å tilfredsstille framdrift, med mer. Norkart og Geoservice leder prosjektet helt fram til første fakturering. Data konverteres fra nåværende kunderegister og blir i utgangspunktet uforandret. Før konverteringen starter er det viktig som en del av innføringsprosjektet å avklare alle forhold rundt konverteringen. Dette gjelder hvilke data i eksisterende system som skal tas med og hva som evt. skal utelates. Videre kan det gjelde spesielle beregningsregler i eksisterende system som det må tas hensyn til. Nødvendige avklaringer gjøres i et oppstartsmøte. Kunden er ansvarlig for å hente data ut fra eksisterende system. Norkart Geoservice KomTek side 7 av 13

27

28 3 Kostnader Det er oppgitt pris for programvare, konsulenttjenester og årlige driftskostnader. Generelt gjelder følgende betingelser: n Alle priser er oppgitt i NOK og eks. mva. n Reisekostnader i forbindelse med installasjon, konsulentarbeid og opplæring faktureres etter Statens satser. n Medgått reisetid i forbindelse med installasjon, konsulentarbeid og opplæring faktureres kr 650,- n pr time. Konsulentarbeid bestilt av kunde, og som ikke er beskrevet i dette tilbudet, faktureres etter gjeldende timesatser. Evt. reisekostnader og reisetid i forbindelse med dette faktureres etter ovennevnte satser. Produkt / modul Pris- Merknader KomTek Basis Fri bruk i kommunen. Gebyrmodul Fri bruk i kommunen. Faktlink mot faktureringssystem Fri bruk i kommunen. Matrikkel-synkronisering Fri bruk i kommunen. Lokal Matrikkel Fri bruk i kommunen. Brukes av både KomTek og GIS/LINE. Sum progr.vare Tilbud til DyrØy kommune Tjeneste Pris Merknader Installasjon av løsning, med oppsett av lokal Dette er rabattert pris. matrikkel Konvertering og tilrettelegging av fagregister for gebyrdata Opplæring (KomTek) Grunnkurs 2 dager. Prosjektledelse inklusiv oppstartsmøte 5000 Oppstartsmøte på telefon. Halv pris gitt. Sum tjenester ( med alle opsjoner ): Årlige driftskostnader Tjeneste Pris pr. år Merknader Service- og vedlikeholdsavtale 20 % av investering (oppgitt tilbudspris) Inkluderer både telefonsupport, samt nye programversjoner. Vedlikeholdsavgiften investeres i videreutvikling av løsningen, og nye programmoduler utvikles etter hvert som det etableres behov for ny funksjonalitet. Kunde får gjennom service og vedlikeholdsavtale tilgang på nye versjoner av moduler som er innkjøpt uten kostnader til oppgradering. 4 Support, service og teknisk bistand Norkart og Geoservice har over lang tid utviklet et supportapparat med høy faglig kompetanse og god tilgjengelighet. Vi har som mål å tilfredsstille kundens behov, og tilbakemeldinger fra eksisterende kunder viser at vi lykkes med dette. Norkart Geoservice KomTek side 8 av 13

EIENDOMSFAKTURERING KOMTEK OG INTEGRASJON MOT UBW. Erling Lo

EIENDOMSFAKTURERING KOMTEK OG INTEGRASJON MOT UBW. Erling Lo EIENDOMSFAKTURERING KOMTEK OG INTEGRASJON MOT UBW Erling Lo AGENDA 1. Norkart hvem er vi? 2. KOMTEK hva er det? Hva løser det? 3. Produksjon av ordregrunnlag Forberedelse og kontroll Produksjon (Fakturaveiviser)

Detaljer

SENTRAL FELLES KARTDATABASE. Geir Heksem

SENTRAL FELLES KARTDATABASE. Geir Heksem SENTRAL FELLES KARTDATABASE Geir Heksem AGENDA GISLINE mot QMS Hva er endringene for brukerne Matrikkel Andre FKB-data Andre data Plansynkronisering Litt om utrulling/installasjon Litt om kostnader serverkrav/tekniske

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.: Dyrøy kommune Den lærende kommune Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.: 77 18 92 35 231 04.12.2013 Ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer Med

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Tildelingsbrev 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Husbanken -

Deres ref Vår ref Dato. Tildelingsbrev 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Husbanken - Husbanken Postboks 1404 8002 Bodø Deres ref Vår ref Dato 16/1367-22. 12.2016 Tildelingsbrev 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Husbanken - I dette tildelingsbrevet stiller Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK

Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Dato: 15.01.15 Deres ref: Vår ref: RR-innkalling-2015-01-20

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Dato: 21.08.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Omstillingsstyre. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Omstillingsstyre. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Omstillingsstyre Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.04.2017 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

Gemini Programmer. Kunde. Gebyr. Hendelse. Varsling. Eiendomsskatt. Vann & Avløp. Sak/ Arkiv Økonomi Folkeregister. IndSys. Olje.

Gemini Programmer. Kunde. Gebyr. Hendelse. Varsling. Eiendomsskatt. Vann & Avløp. Sak/ Arkiv Økonomi Folkeregister. IndSys. Olje. Gemini Programmer Gemini Programmer Sak/ Arkiv Økonomi Folkeregister Matrikkel GAB Melding Vannmåler IndSys Slam Oppfølging Olje Varsling Renovasjon Feiing & tilsyn Eiendomsskatt Gebyr Kunde Hendelse Vann

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs Demoversjon Installasjon Uni Økonomi V3 - økonomisystemer fra start til børs Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 14 Po we ro ffice AS - v4.5.1 PowerOffice SQL - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SFKB. Ferske kartdata til frokost. Video

SFKB. Ferske kartdata til frokost. Video SFKB Ferske kartdata til frokost Video Regjeringens digitaliseringsstrategi Digitalisere forvaltningen Forvaltningen av FKB-data blir enklere og mer effektiv Ferske FKB-data blir tilgjengelig for alle

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.09.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Namdalseid formannskap

Namdalseid formannskap Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 02.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Uni Micro Solutionpartner. Demoversjon Installasjon

Uni Micro Solutionpartner. Demoversjon Installasjon Uni Micro Solutionpartner Demoversjon Installasjon Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster ned, installerer og tar i

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisbeth Hind Tobiassen MEDL FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisbeth Hind Tobiassen MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.04.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.08.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Tekniske Krav Aditro Lønn

Tekniske Krav Aditro Lønn 1 (6) Tekniske Krav Aditro Lønn Tekniske krav 2 (6) Innhold 1 Tekniske krav... 3 1. Generelt... 3 2. Database server... 3 3. Applikasjons-server / Klient... 4 4. Web server... 5 5. Klient... 5 6. Filserver...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

l \c>nn fu- QJV,j»xv r u:_ A-ntoiSeYV Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall:

l \c>nn fu- QJV,j»xv r u:_ A-ntoiSeYV Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 13:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård Roar Jakobsen Unni Antonsen Jan Harald Jan en, Hildegunn im osen Forfall:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland Innføring av Sentral felles kartdatabase Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland Innhold Konseptet Status prosjektet Innføringsplan Økonomi Snurr film NGIS-API Geosynkronisering Geosynkronisering Geosynkronisering

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 23.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

Matrikkelen en koloss på leirføtter?

Matrikkelen en koloss på leirføtter? GeoNorge 2004 Lillestrøm 7. mai Matrikkelen en koloss på leirføtter? Asbjørn Borge Fredrikstad kommune Geodataavdelingen Skråblikk fra en kommuneansatt Leirføttene" Bakgrunn for utvikling NOU 1999:1 Kartverkets

Detaljer

AD Travel funksjonsbeskrivelse

AD Travel funksjonsbeskrivelse AD PRODUKT AS AD Travel funksjonsbeskrivelse Mobil App Utlegg og Vedlegg 01.08.2014 Dokumentet beskriver funksjonalitet for AD Travels Mobil App for utlegg og elektroniske vedlegg Bakgrunn AD Travel har

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 28.02.2006 Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 20.06.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Lisbeth Hind Tobiassen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 13:15 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 13:15 17:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 12.01.2012 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utredningskomiteen Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 10.03.2017 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: 22.03.2011 Deres ref: Vår ref: RR-2011-03-21-RRprotokoll Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 21. mars

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon i nettverksmiljø med Windows Terminalserver og databaseserver. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 27.06.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET

REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET Dato: 20.01.15 Vår ref: RR-protokoll-2015-01-20 Tid: Tirsdag 20. januar kl. 12.30-15.00 Sted: Kunnskapsparken, Finnsnes, møterom 221 Til stede: Ordførere: Rådmenn: Sekretariat:

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM NORGES BYGGMESTERFORBUND Brukerveiledning: http://www.kalk2010.no/help.aspx Support: http://www.kalk2010.no/contact.aspx MINIMUMSKRAV Kalk2010 er

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

Til IT-avdelingen. Krav innføring av Visma Samhandling Arkiv. Visma Unique AS Avdeling Oppvekst

Til IT-avdelingen. Krav innføring av Visma Samhandling Arkiv. Visma Unique AS Avdeling Oppvekst Til IT-avdelingen Krav innføring av Visma Samhandling Arkiv Visma Unique AS Avdeling Oppvekst www.visma.no/offentlig Innholdsfortegnelse Visma Samhandling Arkiv - systemkrav...3 Teknisk skisse Arkiv og

Detaljer

Oppdatering 4 ESA Vedlagt følger Oppdatering 4 til ESA server/web versjon

Oppdatering 4 ESA Vedlagt følger Oppdatering 4 til ESA server/web versjon Postadresse: EVRY Postboks 4 1330 Fornebu Besøksadresse: Snarøyveien 30 A Fornebu Til brukere av ESA Dato: 28.06.2017 Ref.: Ragnar Sturtzel Oppdatering 4 ESA 8.1.2.2 Vedlagt følger Oppdatering 4 til ESA

Detaljer