Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 14:30"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 56/10 Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling Referatsaker RS 19/10 AD. Samarbeid Sørreisa - Dyrøy menighet 2007/62 RS 20/10 Tildeling av skjønnsmidler til fornyings- og omstillingsprosjektet; Grønns(m)ak Midt- Troms Regionråd PS 57/10 Saker til behandling Nytt forvaltningssystem for kommunal tjenesteproduksjon 2008/ /223 PS 58/10 Behov nye boliger/omsorgsboliger 2010/312 PS 59/10 Søknad om prioritetsvikelse - Anne Grete Bergheim Pedersen X 2007/270 PS 60/10 Ansettelse av prosjektleder i Dyrøyseminarsenteret X 2010/281 utvalgsleder

4

5 Saker til behandling

6 PS 56/10 Referatsaker

7 DEN NORSKE KIRKE SØRREISA MENIGHET DYRØY KOMMUNE Saksnr Dok nr.: Dyrøy kommune v/ Øystein Rørslett 9311 Brøstadbotn Sørreisa 25. juni 2010 : Loper ' - 2 JUL 2010 S,bah.: Ret: Kepl., Ark kode P: Ark koda S; '^,^ F ^ ^Øu-t w^ ^ s vr ^ r AD. SAMARBEID SØRREISA DYRØY MENIGHET Viser til brev ang, samarbeid mellom menighetene. Sørreisa menighetsråd har i au-møte bedt kirkevergen redegjøre for samarbeidet med Senjamenighetene, og hvilken innvirkning dette får for samarbeidet med Dyrøy menighet. Litt historikk: Siden ny kirkelov tråtte i kraft i januar 1997 har det vært mange drøftinger omkring hva som er mulig å få til av stillinger og tjenester, beskrevet i loven, rundt om i alle landets menigheter. Mange steder ble stillingene for ledere, organister, kontorpersonell så små at det ikke ble mulig å rekruttere fagpersonell og det var heller ikke mulig å leve av stillingene kom de første orienteringene om at det ble endringer innenfor den kirkelige organisering og at det ville bli lagt opp til større adminstrative enheter. Dette på bakgrunn av de erfaringer som er beskrevet i første avsnitt, samt at det ble bevilget mindre penger til de små menighetsrådene/ fellesrådene. Staten gikk da ut med midler til omstilling og utviklingsarbeid på kirkesektoren, og i februar 2008 gjennomførte hele prostiet et felles møte for alle menighetsråd, ansatte, organisasjoner og også ordførere var invitert, der man drøftet samarbeidsmuligheter og felles søkand om FOU-midler( forsknings- og utviklingsmidler) til omstilling. På bakgrunn av konklusjoner fra dette møtet, om at dette ville alle være med på, ble det laget likelydende saksframstilling til hvert menighetsråd i hele prostiet, også Dyrøy og Lenvik. Til tross for at de fremmøtte kirkepolitikerne på fellesmøte i februar var enige og ville være med i samarbeidsprosjekt, valgte likevel Dyrøy og Lenvik, ved avstemming om saken i menighetsrådene, å ikke være med på å søke om FOU midler. Sørreisa, Berg, Torsken og Tranøy menighetsråd valgte å følge opp det man var enige om i februar, og gikk sammen om en felles søknad for å få midler til å prøve ulike løsninger for samarbeid. I søknaden beskrives også ønske om å fusjonere menighetene i prøveperioden. Felles FOU søknad ble sendt 1.april 2008, og Senjaprosjektet var en realitet noen uker senere. Søknaden var innvilget kr pr år, i tre år, til å prøve ut det beskrevne samarbeidet. Senjaprosjektet: - Opprette felleråd for disse menighetene, felles arbeidsgiver og tilpasse de utfordringer ved bemanning av tjenester og oppgaver best mulig en framtidig større adminstrativ enhet. Bygge hele stillinger så langt som mulig. Felles Adresse. Kapellveien 26, 9310 Sørreisa Telefon/Telefax: /

8 Sørreisa menighet side 2 regnskap, felles informasjonsblad, felles ledelse, felles telefonordning, felle programvare,... Sørreisa er med i dette fellesskapet. Etter endt prøvetid skal prosjektet evalueres og menighetene skal få avgjøre om de vil fortsette sammen eller gå hver til sitt. Konklusjonene og erfaringene skal sendes departementet som sammen med resultater fra andre prosjekter også legger våre erfaringer til grunn for utforming av større enhelter i regionene. Menighetsråd i hver kommune opprettholdes. På bakgrunn av dette kan ikke Sørreisa menighetsråd se på saken på nytt slik Dyrøy formannskap ber om i ref.sak nr. 3/10. Sørreisa menighetsråd er en del av dette samarbeidsfellesskapet og vil i prosjektperioden legge driften opp rundt det. Dyrøy valgte å ikke være med og må i denne perioden løse sine oppgaver uavhengig av Sørreisa. Så langt har det gått greit, men det koster Dyrøy noe mer å få til eget informasjonsblad. På landsbasis er det spesielt de menighetene som opplever dramatisk kutt i kommunal bevilgning som søker sammen om løsninger for driften. Dette var også motivasjonen for de fire samarbeidsmenighetene. Når det nå er gitt ut signaler om at høring på ny kirkelov vil foreligge i løpet av 2011, utredning og plan for omorganiseringer med større enheter skal spikres ferdig til 2013 og skille stat og kirke skal effektures før 2018 er konklusjonen til de fire samarbeidsmenighetene at det er fint å få statsstøtte til å prøve ut løsninger. Så langt ser man både sparegevinst, et større arbeidsfellesskap, og engagement. Ikke minst er kirkepolitikk kommet på dagsorden hos mange aktører. hilse hel Vangen hoho Kirkeverge i Senja kirkelige fellesråd. Kopi: Sørreisa menighetsråd v/ leder Det er flere steder i Norge hvor slike prosjekter er under arbeid, og noen startet så tidlig at de nå er ferdig med prosjektperioden og har valgt å stå sammen videre.

9 TØNØY KOMMUNE Forvaltning, Fylkesmannen i Troms pb TROMSO Saksnr. Arkivkode 10/329 V37 &40 Avd/Sek/Saksb FORV/Ø Deres ref. TILDELING AV SKJØNNSMIDLER TIL FORNØYINGS - OG OMSTILLINGS- PROSJEKTET; GRØNNS(M)AK MIDT-TROMS REGIONEN Vi viser til brev mottatt 2. juni 2010 om ovennevnte sak. På vegne av kommunene i Midt- Troms regionen takker vi for tildeling av midler til grønnsaksprosjektet som er tenkt å gå over tre år og med en prosjektleder i 100 % stilling. Faglederne innen landbruk hadde møte om saken 17. juni og ble enige om å lyse ut stillingen raskt. Vi er også blitt enige om en tekst til stillingsannonse som vi rykker inn i noen aviser, jobbnorge.no, egne hjemmesider mv. så snart som mulig og med søknadsfrist midt i august. Stillingsannonsen vedlagt. Vi bekrefter altså herved at vi akter å gjennomføre prosjektet. Prosjektet starter i juli med utlysning av stillingen og vil gå over tre år under forutsetning av at Fylkesmannen vil finansiere prosjektet etter prosjektplanen og over tre hele år. Den kommunale egenandelen bekreftes innarbeidet i budsjettene ved at søknaden er politisk behandlet og forankret i Midt-Troms Regionråd. Målselv og Bardu i tillegg sendt Tranøy kommune egne brev hvor de på nytt bekrefter deltakelsen. Vi vil holde Fylkesmannen løpende orientert om prosjektet. Statusrapport for 2010 sendes til Fylkesmannen innen utgangen av Vi vil dokumentere prosjektet gjennom en sluttrapprt høsten Fylkesmannen vil bli invitert til å foreslå deres representant i styringsgruppen for prosjektet. Dette håper vi kommer på plass som et av de første arbeidsoppgavene i prosjektet. Med hilsen Tranøy kommune Reidun Aspmo Alf rbakk Fagleder landbruk Råd "ann Kopi av dette brev sendes til alle Midt-Troms kommunene V -DLl +^'^ Postadresse: - Telefon Telefax Bankgiro Konto komm avg 9304 VANGSVIK e-post : kommune.no 1,4

10 Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: Deres ref: Vår ref. Øsak 10/2010 Midt-Troms landbruksforum v/ landbruksfagleder Reidun Aspmo Tranøy kommune GRØNNS(M)AK SØKNAD OM STØTTE FRA FYLKESMANNENS FORNYINGS- OG OMSTILLINGSMIDLER Midt-Troms regionråd behandla søknaden i sitt møte d.å. og gjorde følgende enstemmige vedtak: 1. Midt-Troms regionråd takker Midt-Troms landbruksforum for å ha tatt initiativ til dette prosjektet for å stimulere til dyrking av grønnsaker. 2. Midt-Troms regionråd ser at det i regionen vår er gode forhold for grønnsakdyrking, og at prosjektplanen følger opp den satsinga som er ønska bl.a. gjennom Fylkesmannens satsing "Taktskifte i landbruket." 3. Regionrådet slutter seg til søknaden om midler til prosjektet GRØNN(S)MAK Med vennlig hilsen Midt-Troms regionråd Herbjørg Valvåg sekretariatsleder Adresse Midt-Troms regionråd, pb 46, 9305 Finnsnes Tlf E-post

11 Bardu Berg Midt-Troms regionråd Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: Deres ref: Vår ref Øsak 18/2010 Troms fylkeskommune Fylkesrådet troms2troms lke no INNSPILL TIL RUP FOR TROMS I mote d.å. behandla Midt-Troms regionråd den uttalelsen som allerede er oversendt til fylkesrådet vedrørende RUP Regionrådet gjorde følgende vedtak: Regionrådet slutter seg til innspillet sendt fylkeskommunen tillegg meldes det inn et punkt med understreking av det potensialet som er spesielt i Midt-Troms med hensyn til dyrking av grønnsaker. Nærmere utdø I Midt-Troms registrerer vi både innsats og interesse for grønnsaksdyrking. Fra regionens åtte kommuner går det nå inn en felles søknad til Fylkesmannen (skjønnsmidlene 2010) på et interkommunalt prosjekt for å stimulere til grønnsakdyrking. Det er kommunenes landbruksfagfolk som har tatt initiativ til dette prosjektet. Det skjer bl.a. som følge av erfaringer fra et første prosjektarbeid i 2009 i Tranøy kommune. Prosjektplanen for denne interkommunale satsinga følger opp det som synes å være sterkt ønska i Troms, slik det er formulert gjennom Fylkesmannens strategi "Taktskifte i landbruket." Denne satsinga på dyrking og salg av grønnsaker må gjenspeiles i RUP Det dreier seg om muligheter for økt vitalisering av landbruket og mange lokalsamfunn, basert på produksjon av kortreist, sunn og etterspurt mat. Det handler om natur, næring og kultur. Med vennlig hilsen Midt-Troms regionråd Rolf Espenes Herbjørg Valvåg regionrådsleder sekretariatsleder Adresse Midt-Troms regionråd, pb 46, 9305 Finnsnes E-post nr I

12 Prosjektleder grønnsaker i Midt-Troms Kommunene Bardu, Målselv, Lenvik, Dyrøy, Sørreisa og Tranøy har ett landbruksfaglig nettverk; Midt-Troms Landbruksforum. Vi ønsker utvikling og utvidelse av grønnsaksproduksjonen i Midt -Troms og sammen med Fylkesmannen i Troms settes i gang et treårig prosjekt, GRØNNS(M)AK, for å stimulere til grønnsakproduksjon. Midt-Troms -regionen spenner fra de store flatbygdene i indre Troms med innlandsklima til sjønære og tidlige arealer i ytre deler av Troms sysselsatte landbruket 331 årsverk i denne regionen hvor det bor ca mennesker. Midt-Troms-regionen søker etter en prosjektleder i 100 % stilling over tre år som skal motivere for og bygge opp grønnsakproduksjon i en region hvor det i dag hovedsakelig er grasproduksjon, men også noe potet. Den personen vi søker etter har/er høyere utdanning innen hagebruk eller tilsvarende realkompetanse erfaring med prosjekt-/utviklingsarbeid flink til å motivere, mobilisere og formidle god på kommunikasjon, gode samarbeidsevner Arbeidsoppgavene vil bl.a. være utvikling og ledelse av grønnsaksprosjektet interessevekking/motivasjon mht grønnsakdyrking kartlegging av potensielle dyrkere møter, kurs og andre informasjonstiltak direkte rådgiving til dyrkere sekretær for styrings- og referansegruppe sekretær for referansegruppe Vi kan tilby: - En variert, utfordrende og nyskapende jobb - I en region med fantastiske og varierte naturforhold - Tett samarbeid med kommunale landbrukskontorene - Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger. - Kontorsted kan diskuteres Det må påregnes en del reisevirksomhet. Stillingen er ledig snarest. Søkere må disponere bil. For nærmere opplysninger, ta kontakt med fagleder landbruk i Tranøy Reidun Aspmo, tlf , eller rådmann Alf Rørbakk, tlf Søknad med attester og referanser sendes elektronisk via Jobbnorge.no innen 10. august 2010.

13 Prosjektleder grønnsaker i Midt-Troms Kommunene Bardu, Målselv, Lenvik, Dyrøy, Sørreisa og Tranøy ønsker utvikling og utvidelse av grønnsaksproduksjonen. Sammen med Fylkesmannen i Troms settes i gang et treårig prosjekt, GRØNNS(M)AK, for å stimulere til grønnsakproduksjon. Det søkes etter en prosjektleder i 100 % stilling over tre år som skal motivere for å bygge opp grønnsakproduksjon i en region hvor det i dag hovedsakelig er grasproduksjon, men også noe potet. Se fullstendig utlysningstekst på Stillingen er ledig snarest. For nærmere opplysninger, ta kontakt med fagleder landbruk i Tranøy Reidun Aspmo, tlf , eller rådmann Alf Rørbakk, tlf Søknad med attester og referanser sendes elektronisk via Jobbnorge.no innen 10. august 2010.

14 Saker til behandling

15 Saker til behandling

16 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 061 Saksmappe: 2010/223 Saksbehandler: Inge Bones Dato: Saksframlegg Nytt forvaltningssystem for kommunal tjenesteproduksjon Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 57/ Vedlegg 1 Tilbud på KomTek og lokal matrikkel Saksopplysninger Kommunen bruker idag Agresso for forvaltning og drift av kommunale fakturering. Det har etter mange år blitt svært lite funksjonelt i daglig drift. Det mangler koplinger mot kart og oppdatert personregister. Systemet er blitt for personavhengig og har gjort oss sårbare. Administrasjonens vurdering KomTek Systemene Et totalkonsept for tjenesteproduksjon og forvaltning innen teknisk sektor. Samspill mellom forvaltning, økonomi, saksbehandling, Matrikkel, GIS, Infoland, servicetorg og innbyggere. KomTek benyttes i mer enn 300 kommuner og IKS. De nye systemene kommer til å gjøre kart- og eiendomsdata lettere tilgjengelig både for brukere i kommunene og for publikum. KomTek inneholder et felles eiendoms- og personregister som deles av alle moduler. Alle moduler kan knyttes til vårt meldingssystem for henvendelser og arbeids-oppgaver med funksjoner for oppfølging og påminnelser. KomTek er koblet til Matrikkelen(gamle GAB. Register over Grunneiendommer, Adresser og Bygninger). KomTek har et eget administrasjonsverktøy med brukeradministrasjon og tilgangsstyring. Registret vil bli "datafisert" og registrering av informasjon en gang og gjenbruk av informasjonen i flere systemer. For å slippe mye dobbeltarbeid/dobbel konvertering av grunndata, velger vi å start arbeidet nå. Innføringen skal være sluttført i løpet av januar 2011, slik at systemene er klare til første fakturering av eiendomsavgifter i første termin KomTek modulene gir mulighet for automatisk ajourhold av hjemmelshavere mot matrikkelen og mer detaljert/utvidet informasjon om den enkelte eiendom enn hva en fakturamodul gir rom for. I tillegg vil fakturadata oversendes "automatisk" til fakturering av kundene. KomTek inneholder

17 moduler for feiing, brannsyn, brenseltanker, vannmålere, VA-tilknytning, slam og eiendomsavgifter. I tillegg har systemet en innsynsmodul som bl.a. er tenk benyttet av servicetorg. Installasjon og klargjøring av systemet vil starte allerede tidlig i høst, men vil først bli fakturert til neste år. Innføring og opplæring En legger opp til opplæring av tre ansatte som nært vil være knyttet til systemene. Dette er med i tilbudet. Tilbud Tilbudet fra firmaet Norkart Geoservice AS Total kostnad er på kr netto fordelt på gjeldende ansvar på de ulike selvkostområdene. Økonomiske konsekvenser: Abonnentene forutsettes å dekker kostnaden gjennom de kommunale avgiftene. Vurdering og konklusjon: Rådmannen tilrår at KomTek blir kjøpt inn til en kostnad av kr ,-. Rådmannens forslag til vedtak: 1. KomTek-systemet kjøpes inn til en kostnad av kr (inkl. maskinvare, opplæring og installasjonskostnad). 2. Innkjøpet innarbeides i budsjett for Ordførers innstilling: Rolf Espenes ordfører Øystein Rørslett rådmann

18 Dyrøy kommune Att: Inge Bones Trondheim 20. mai 2010 Tilbud på KomTek og lokal matrikkel Viser til trivelig møte, og gir her et komplett tilbud med informasjon om hvordan kommunen kan ta i bruk KomTek som et fullverdig forsystem til faktureringssystemet de benytter i dag, innbefattet løsning for lokal matrikkel. Tilbudet omfatter pris på programvare, innføring med kurs og konsulenttjenester knytta til tilrettelegging av data. En beskrivelse av KomTek og GIS/LINE serverkrav følger som vedlegg. Vi håper at vi gjennom det fremlagte dokument gir et tilfredsstillende svar på de krav til løsninger som kommunen har. Dersom noe er uklart står vi gjerne til tjeneste for å utdype dette. Tilbudet er gyldig til Vennlig hilsen Norkart Geoservice AS Harald Huse Harald Huse e-postadresse: harald.huse(ccdnkgs.no Tlf: Norkart Geoservice as Postadresse: Postboks 1261 Pirsenteret, 7462 Trondheim

19 Innhold 1 BESKRIVELSE AV KOMTEK Grunnmoduler i KomTek KomTekAdmin KomTek Matrikkel-Synk Programvare for gebyrbehandling og fakturering KomTek Gebyr og KomTek FaktLink (faktureringsveiviser ) Programvare som dekker fagområdet Renovasjon og slam KomTek Renovasjon Programvare som dekker fagområdet Vann og Avløp KomTek Vannmåler KomTek VA-tilknytning KomTek Privat VA (Slam) Programvare som dekker fagområdet brann og feiing...4 Feiing og tilsyn...4 Brannsyn Programvare som dekker fagområdet eiendomsskatt KomTek E-Skatt Annen KomTek programvare KomTek Melding Integrasjon med kommunenes kartløsninger (GIS/LINE) KONSULENTTJENESTER KOSTNADER... 8 ÅRLIGE DRIFTSKOSTNADER SUPPORT, SERVICE OG TEKNISK BISTAND Support Brukerforening REFERANSER... 9 Norkari Geoservice KomTek side 2 av 13

20

21 1 Beskrivelse av KomTek KomTek er et totalkonsept for tjenesteproduksjon og forvaltning innen teknisk sektor i kommunen. KomTek håndterer samspillet mellom forvatning, økonomi, saksbehandling, Matrikkel, GIS og servicetorg. 1.1 Grunnmoduler i KomTek Nedenfor finner dere en beskrivelse av grunnmodulene i KomTek. Disse modulene er grunnlag for alle fagapplikasjonene KomTek Admin Dette programmet styrer koblingen til Lokal Matrikkel, alle parameteroppsettinger og rettigheter. I tillegg inneholder programmet en del generell funksjonalitet som brukes i de ulike fagmodulene i KomTek KomTek Matrikkel-Synk Dette programmet håndterer oppdatering av basisregisteret med opplysninger knyttet til kunden. Dette gjelder både registrering av nye eiendommer, endringer i hjemmelsforhold og endringer vedrørende bygninger. Data hentes direkte fra lokal matrikkel og programmet har rutiner både for hel- og halvautomatisert oppdatering av kundebasen. Dette er en modul som hjelper å finne endringer i matrikkelen siden forrige fakturering. Ved å kjøre denne operasjonen får en liste over all endringer i matrikkelen siden forrige fakturering og kan etablere automatiske avtaler på grunnlag av den. En kan blant annet automatisk skifte ut regningsmottaker og eierrepresentant i KomTek ut fra tinglyste hjemmelsoverganger, og ulike analyser fanger opp nye eiendommer og potensielt nye kunder. 1.2 Programvare for gebyrbehandling og fakturering KomTek Gebyr og KomTek FaktLink (faktureringsveiviser) Denne programvaren sammen med basismodulene i KomTek fungerer som et forsystem for beregning og forvaltning av kommunale eiendomsgebyrer. KomTek Gebyr sammenstiller gebyrgrunnlaget fra de enkelte fagmoduler. Grunnlaget for gebyrene kan enten registreres direkte i modulen gebyr eller i vedkommende fagmodul. Unntaket er grunnlag knyttet til vannmålere. Her må fagmodulen vannmåler benyttes ved registrering. KomTek Gebyr har effektive funksjoner for kreditering av fakturaer og full historikk av overføringer til faktureringssystem. FaktLink styrer all kommunikasjon mot faktureringssystemet og består av veivisere for de ulike faktureringssystem. 1.3 Programvare som dekker fagområdet Renovasjon og slam KomTek Renovasjon Denne er ikke aktuell for kommunen. 1.4 Programvare som dekker fagområdet Vann og AvlØp KomTek Vannmåler Denne fagmodulen håndterer oppgaver knyttet til gebyrberegning etter målt forbruk. Standardmodulen håndterer reduksjonsmålere og deling av vannmålere. Ved installasjon av nye målere genererer programmet de nye løpende gebyrene. Årsavregning med stipulering av nytt forbruk inngår i standardversjonen. Programmet støtter produksjon av vannmåleravlseningskort og data ut/inn fra internett og kontofon. Saksoppfølging for kunder med VA-gebyrer håndteres i modulen VA-tilknytning. Norkart Geoservice KomTek side 3 av 13

22 1.4.2 KomTek VA-tilknytning Denne fagmodulen administrerer bygninger som er tilknyttet vann og avløp, arealgrunnlaget på hver bygning som skal faktureres etter stipulert forbruk basert på areal og saksoppfølging KomTek Privat VA (Slam) Denne fagmodulen håndterer arbeidsoppgaver knyttet til slamtømming. En kan registrere en rekke egenskaper om slamanlegget i tillegg til opplysninger om tømminger. Programmet inneholder rapporter som produserer tømmelister. Integrert i løsningen er funksjoner for oppfølging av saksgang. Denne modulen gir kobling til kommunens sakssystem gjennom GEOLOK-standarden og gir muligheter til å knytte ulike dokumenter, tegninger ol til kundeopplysningene. Modulen har også opplegg for å følge opp saker ut fra gitte tidsfrister. Det er utarbeidet en del analyser for de som har behov for å gjøre analyser utover det som dekkes av standardfunksjonaliteten. 1.5 Programvare som dekker fagområdet brann og feiing Feiing og tilsyn Denne fagmodulen håndterer arbeidsoppgaver knyttet til feiing og tilsyn. Modulen omfatter varsling, registrering og oppfølging. Programmet omfatter også ruteplanlegging. Integrert i løsningen er funksjoner for oppfølging av saksgang. Denne modulen gir kobling til kommunens sakssystem gjennom GEOLOKstandarden og gir muligheter til å knytte ulike dokumenter, tegninger ol til kundeopplysningene. Modulen har også opplegg for å følge opp saker ut fra gitte tidsfrister. Det er utarbeidet en del analyser for de som har behov for å gjøre analyser utover det som dekkes av standardfunksjonaliteten. Brannsyn Denne fagmodulen håndterer varsling, registrering, oppfølging og arkivering av tilsyn for særskilte brannobjekter. Programmet omfatter rapporter til DBE samt andre aktuelle rapporter og statistikker. Integrert i løsningen er funksjoner for oppfølging av saksgang. Denne modulen gir kobling til kommunens sakssystem gjennom GEOLOK-standarden og gir muligheter til å knytte ulike dokumenter, tegninger ol til kundeopplysningene. Modulen har også opplegg for å følge opp saker ut fra gitte tidsfrister. Det er utarbeidet en del analyser for de som har behov for å gjøre analyser utover det som dekkes av standardfunksjonaliteten. 1.6 Programvare som dekker fagområdet eiendomsskatt Dette er programvare og tjenester som er nødvendig ø tillegg til basismodulene og Gebyr/Faktlink) for å dekke fagområdet eiendomsskatt. Selve grunnlaget for eiendomsskatt ligger i programmet Gebyr, mens programvare for å beregne og forvalte beregningene, samt produsere nødvendige lister og rapporter ligger i fagsystemet KomTek E-Skatt Denne er ikke aktuell for kommunen. 1.7 Annen KomTek programvare KomTek Melding Meldinger er integrert i KomTek basisversjon. Dette gjør at saksbehandler kan se alle meldinger som er knyttet til kunden og kan eventuelt legge inn nye som da kommer direkte opp i ønsket fagmodul og i innsynsløsningen. Et sett med regler for hvordan meldinger skal flyte i organisasjonen gjør det enkelt og effektivt å sende meldinger til ansvarlig saksbehandler. Disse reglene skreddersys for den enkelte kommune. Norkart Geoservice KomTek Side 4 av 13

23 Integrasjon med kommunenes kartløsninger ( GIS/LINE) Norkart og Geoservice har et felles utviklingsmiljø i forbindelse med utvikling av de to systemene GIS/LINE og KomTek. KomTek støtter GEOLOK for kart- og SAKsystemer. Mot GIS/LINE er det imidlertid utviklet utvidede koblinger, som går ut over GEOLOK-standarden. Dette gjelder for eksempel ruteplanlegging i kartet. Fra KomTek kan du søke opp avtaler, gjøre utvalg av avtaler, og vise disse i kartet. I GIS/LINE kan en markere eiendommer i kartet og vise avtaler i KomTek for de valgte eiendommene. Avtalene åpnes i ønsket KomTekmodul (fagverktøy). Denne funksjonaliteten er tilgjengelig i alle GIS/LINE-moduler (Innsyn/Kart/VA osv.) Oppslag fra Kom Tek til kartet Oppslag fra GIS/LINE til Kom Tek. Norkart Geoservice KomTek side 5 av 13

24 l i Integrasjon med Matrikkel Statens Kartverk tilbyr tilgang til sentral matrikkel via en klient de selv har utvikla. For mindre kommuner som ikke har så mange registreringer kan denne være velegna til oppdatering av matrikkelen. Når det gjelder innsyn i matrikkeldata så er det et ønske fra mange å kunne få opp matrikkeldata sammen med andre kartdata som finnes lokalt i kommunen og med mulighet til å produsere nabolister osv. Denne muligheten mister man ved overgang til matrikkelen. Lokalt matrikkelkart kan lastes ned via SOS]-formatet, men dette medfører mye arbeid og gir heller ikke tilgang på oppdaterte bok-data. Tilbudet inkluderer å lage en lokal kopi med kart- og bokdata fra matrikkelen til bruk i GIS/LINE og andre systemer som trenger disse dataene. Dette vil gi kommunen følgende fordeler: i Eiendom I Adresse I Bygning I Eier I r Kun bestående enheter `- - Eiendom Komm. Gnr. Bnr. Frir. Snr. r- Etabl X '5 ^ _ > 1'.)1. Oo - r i ---- Adresse Gaten. Gatenavn Hu ser. Bakst r q q q q q Kartbaser for Eiendom, adresse og Bygg tilgjengelig i GIS/LINE. Oppdateres automatisk hver natt fra sentral matrikkel. Kjapp hastighet - lokale data, tilgjengelig for saksbehandlere selv om internetttilgang går ned eller sentral matrikkel er ute av drift. Lokale bokdata integrert mot kartet - søke opp hjemmelshavere eller detaljer fra matrikkel. Lokale bokdata tilgjengelig mot KomTek, SAK og andre fagsystemer Små driftskostnader Bygn i ngsnr. Lep en. Hjemmelshaver Navn Personnr./Org.n Søk Blank Hjelp Komm Matrickelni Type Etablert Grurveiendorn /47/04) f^ Q Bygtinpm (2) ^ Enebofg mhybevaokkebeil. n 121 TB (3araqeuthus arveks ti bofg [161) TB ^ BruksenhUer (3) U B 4100FUGLASEN 104-H RUGLASEN 104- U [3-i=^Adreøer(1) ^ 4100FUGLASEN 104 Eorr~ (1) Kat og dekrgsfarelnfg ,jL Tn*sleeiae(2) 2 0 N.N. Ikke tinglysle eine '^^i a Eimhistorkk (6).--JOmseerrg... # Rerer~.. J Kommentaer * Teiger n) Kommune Nittedal Ø) Eiendometype Grunne~ E~ Bruksrim Et~ dato Oppdatert Mo Beegtet steel 1179,2 AtekØ Opp(ptt ureal 1179 AreakiØ Målebrev (11 atuka gurm BØ(B) Toglyst Ja Bestående NN NØ Nei under s.m"l" Nei Har rester Nei Seksjonert Nei Ikke Nifat oppmåingslweh-g i.s10 Nei... FrØ tu/yring - M~ ved oppry,a~ j 22.- Frist,~ - VniWebMaaikke( `!Visikatt l AYå54 l HI *+Ø Som påbygging til dette kan oppdateringsklient mot matrikkel installeres, da kan all føring av matrikkel også skje fra GIS/LINE. Norkart Geoservice KomTek side 6 av 13

25

26 2 Konsulenttjenester Innføring av KomTek gjøres som et prosjekt, der det er mange ulike aktiviteter som skal koordineres. Norkart og Geoservice har erfaring fra innføring hos over 250 kunder, og tilbyr å gjennomføre prosjektledelse. Dette innebærer koordinering av møtevirksomhet, koordinering av uttak av nødvendige data, planlegge aktiviteter for å tilfredsstille framdrift, med mer. Norkart og Geoservice leder prosjektet helt fram til første fakturering. Data konverteres fra nåværende kunderegister og blir i utgangspunktet uforandret. Før konverteringen starter er det viktig som en del av innføringsprosjektet å avklare alle forhold rundt konverteringen. Dette gjelder hvilke data i eksisterende system som skal tas med og hva som evt. skal utelates. Videre kan det gjelde spesielle beregningsregler i eksisterende system som det må tas hensyn til. Nødvendige avklaringer gjøres i et oppstartsmøte. Kunden er ansvarlig for å hente data ut fra eksisterende system. Norkart Geoservice KomTek side 7 av 13

27

28 3 Kostnader Det er oppgitt pris for programvare, konsulenttjenester og årlige driftskostnader. Generelt gjelder følgende betingelser: n Alle priser er oppgitt i NOK og eks. mva. n Reisekostnader i forbindelse med installasjon, konsulentarbeid og opplæring faktureres etter Statens satser. n Medgått reisetid i forbindelse med installasjon, konsulentarbeid og opplæring faktureres kr 650,- n pr time. Konsulentarbeid bestilt av kunde, og som ikke er beskrevet i dette tilbudet, faktureres etter gjeldende timesatser. Evt. reisekostnader og reisetid i forbindelse med dette faktureres etter ovennevnte satser. Produkt / modul Pris- Merknader KomTek Basis Fri bruk i kommunen. Gebyrmodul Fri bruk i kommunen. Faktlink mot faktureringssystem Fri bruk i kommunen. Matrikkel-synkronisering Fri bruk i kommunen. Lokal Matrikkel Fri bruk i kommunen. Brukes av både KomTek og GIS/LINE. Sum progr.vare Tilbud til DyrØy kommune Tjeneste Pris Merknader Installasjon av løsning, med oppsett av lokal Dette er rabattert pris. matrikkel Konvertering og tilrettelegging av fagregister for gebyrdata Opplæring (KomTek) Grunnkurs 2 dager. Prosjektledelse inklusiv oppstartsmøte 5000 Oppstartsmøte på telefon. Halv pris gitt. Sum tjenester ( med alle opsjoner ): Årlige driftskostnader Tjeneste Pris pr. år Merknader Service- og vedlikeholdsavtale 20 % av investering (oppgitt tilbudspris) Inkluderer både telefonsupport, samt nye programversjoner. Vedlikeholdsavgiften investeres i videreutvikling av løsningen, og nye programmoduler utvikles etter hvert som det etableres behov for ny funksjonalitet. Kunde får gjennom service og vedlikeholdsavtale tilgang på nye versjoner av moduler som er innkjøpt uten kostnader til oppgradering. 4 Support, service og teknisk bistand Norkart og Geoservice har over lang tid utviklet et supportapparat med høy faglig kompetanse og god tilgjengelighet. Vi har som mål å tilfredsstille kundens behov, og tilbakemeldinger fra eksisterende kunder viser at vi lykkes med dette. Norkart Geoservice KomTek side 8 av 13

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Kartportal videreutvikling felles anbefaling

Kartportal videreutvikling felles anbefaling Versjon. 0.95 Kartportal videreutvikling felles anbefaling NH-portalen www.nordhordlandskart.no BR-portalen www.bergensregionskart.no HFK-portalen www.kart.ivest.no BK-portalen www.bergenskart.no Regionrådet

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Vedtatt k.styret den 17.12.03, sak 116/03. Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Side 2 1.1 Bakgrunn og forutsetninger Side 2 1.2 Prosessen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng Rogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni.

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested:, Kommunehuset Dato: 29.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed,

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer: Barnevern:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer