ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2015 2018. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende."

Transkript

1 KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2015 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Rådmannens forslag 1

2 Innhold Innhold INNLEDNING OG HOVEDTREKK INNLEDNING STATSBUDSJETT ET OG STATLIGE RAMMEBETINGELSER BEFOLKNINGSUTVIKLING ORGANISERING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLANARBEIDET SEKTOROVERGRIPENDE FORUTSETNINGER FOR ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN SEKTOROVERGRIPENDE STYRINGSSIGNALER: DRIFTSBUDSJETT FOR PLANPERIODEN HOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETTET FOR 2015 OG ØKONOMPLANEN SEKTOR 1 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER SEKTOR 2 - OPPVEKST SEKTOR 3 - HELSE OG OMSORG SEKTOR 6 - TEKNIKK, NÆRING OG MILJØ SEKTOR 5 - NAV INVESTERINGSBUDSJETT FOR PLANPERIODEN

3 1. INNLEDNING OG HOVEDTREKK 1.1 INNLEDNING. Arbeidet med budsjettet for 2015 og økonomiplan for har vært krevende og det er behov for å iverksette betydelige tiltak for å klare å komme i balanse. Administrasjonen har igjennom hele 2014 arbeidet med iverksetting av innsparingstiltak som er vedtatt for 2014 og de krav til ytterligere innsparinger som økonomiplanen skisserte for Budsjettet for 2014 ble balansert med bruk av fond noe man ikke kan fortsette med. Det har derfor vært nødvendig med ytterligger tiltak i 2015 for å kunne legge frem et budsjett i balanse for Kommunen har ikke store fondsreserver som kan benyttes og en kan heller ikke forvente vekst i inntektene fra sentrale myndigheters side noe. I denne situasjonen er det viktig at man har fokus både på omstilling og på utvikling og både et kort og et lengre perspektiv. Det er viktig å legge til rette for fortsatt vekst i folketallet for å unngå nedgang i de frie inntektene; skatt og rammetilskudd. Det er i budsjettet for 2014 og med de forslag som følger av budsjettforslaget for 2015 innarbeidet reduksjoner på 6 mill. kroner i driften. Innsparingene tas ut i form av stillingsreduksjoner og det gjøres også organisasjonsmessige grep for å kunne motvirke høyere kostnader og gi mest mulig og best mulig tjenester for de ressursene man har til rådighet. Fra alle sektorer vises stor lojalitet og innsatsvilje i forhold til de politiske føringene som er gitt. Det er særs viktig at det blir en politisk støtte til det arbeidet som gjøres. Reduksjonene og endringene er helt nødvendig dersom man ikke skal bruke mer penger enn man har, med de konsekvenser det igjen vil gi for driften. For perioden utover 2015 vil det være ytterligere behov for reduksjoner/økte inntekter dersom man skal kunne foreta ytterligere investeringer. Man må også ha beredskap for at dagens skatt og rammetilskudd reduseres. Krødsherad kommune har en dyktig og fleksibel arbeidsstokk med god fagutdannelse og lang ansiennitet innenfor sitt område. Dette sammen med lokalkunnskap og tilpasningsdyktighet blant våre ansatte, gjør det mulig å ivareta våre brukere på en god måte. I arbeidet med omstilling vektlegges brei involvering og endringer som gir økt myndiggjøring og ansvarliggjøring av ledere og medarbeidere. I løpet av 2014 har en også begynt på en gjennomgang av bygningsmassen og de utfordringer den gir. Kommunen har flere tusen kvadratmeter bygningsmasse og rundt 60 utleieenheter. Bygningsmassen er dels svært gammel og nedskrevet for mange år siden. Selv om det er gjort noen tilpasninger er det mindre tiltak i forhold til den totale bygningsmasse. Også «nyere» bygg begynner å få behov for vedlikehold. Eksempelvis vil leiligheter fra åtti og nittitallet ha behov for rehabilitering av våtrom, behov for opprusting utvendig/innvendig etterisolering mv. Det ble i budsjettet for 2014 lagt inn 0,5 mill. kroner til bygningsvedlikehold. Dette er svært lite i forhold til behovene. Det er også for lite personellressurser på driftssiden, i forhold til omfanget av bygningsmassen og uteområder og det går igjen utover bygningsdriften. 3

4 Teknisk sektor har basert på egne gjennomganger og vurderinger og ved innhenting av informasjon fra elektro og VVS firma anslått følgende kortsiktig vedlikeholdsbehov: Kortsiktig vedlikeholdsbehov; bygg, vvs, elektro mill. kr. Radontiltak - behov ,5 Krøderen skole 4,0 Noresund skole 2,2 Noresund barnehage 0,3 Kommunale boliger (omsorg og ord utleie) 2,9 Kryllingheimanlegget 2,7 Økt driftspersonell (hvis vi selv skal gjøre deler av vedlikeholdet) 0,8 Sum 13,4 I tillegg kommer behov knyttet til svømmehall, samfunnshus, kommunehus mm. I tillegg kommer også behov for enøktiltak. Selv om man skulle utføre nødvendige vedlikeholdstiltak vil man fortsatt ikke gjøre noe med funksjonalitet og byggene vil fortsatt fremstå som «gamle». Beskrivelsen ovenfor kan høres dramatisk ut men det nødvendig å gjøre disse vurderingene. Dette slik at en kan gjøre de rette valgene i forhold til bygningsmassen både økonomisk og i forhold til å ha formålstjenlige bygg. Det bør derfor gjøres en videre vurdering av hvor mye bygg man skal eie og vedlikeholde, om man skal erstatte gammelt med nytt og mulige finansieringskilder. Dette blir ikke minst viktig i forbindelse med vurdering av skolestrukturen. Det er ikke lagt inn midler til vedlikehold/investeringer i på skolesiden utover ivaretakelse av liv og helse. Dette må en komme tilbake til når saken er behandlet. Selv med de investeringer som er lagt inn, blir det behov for reduksjoner eller andre tiltak i 2016 og fremover. I budsjettgrunnlaget har en forsøkt å budsjettere mest mulig realistisk og åpent i forhold til konsekvensene av å videreføre driften uten at man i realiteten har skulte kutt. Merkostnader som følge av endrede behov er tatt inn i rammen for sektorene som det fremgår av sektoroversiktene. Dette synliggjør også de faktiske behovene for tiltak, men det er viktig å se på helhetsbildet i sektorene når man ser på de foreslåtte tiltakene. Det er innarbeidet 1,5 mill. kroner som innsparingskrav i de to store sektorene helse- og omsorg og oppvekst og på NAV 0,1 mill. kroner. Innenfor sentraladministrasjonen- /teknisk sektor er det innarbeidet krav om utgiftsreduksjon på 0,5 mill. kroner på administrasjon og. I tillegg har en ved omdisponering av stillinger dekket opp for 0,4 stilling der eksternt tilskudd er falt bort. Dersom man tar med det, er reduksjonen på 0,8 mill. kroner. Ytterligere kutt i sentraladministrasjonen vil bety mindre støtte til de øvrige sektorene og ytterligere press på dem. Tiltakene er nærmere omtalt under den enkelte sektor. I budsjettet for 2014 ble det innarbeidet betydelig økte inntektskrav knyttet til økte husleier m.v. Det er derfor ikke mulig med vesentlig økning på disse inntektene i 2015 utover helårsvirkning av økningen i

5 Også i 2015 er det grunnlag for gode tjenester og stor produksjon og det er gledelig at Sundestua nå blir et sted med liv og røre. Et annet positivt element i budsjettet er at statsbudsjettet gav rom for noen påplussinger i forhold til det opplegget som lå i forrige økonomiplan. Påplussingene er dels en oppfølging av statlige forventinger og pålegg og er som følger: Styrking/påplusninger i budsjettet i forhold til forrige økonomiplan Beløp Skolepc sektoren slipper å dekke dette selv Kjøp av trygghetsalarmer Valg Oppfølging ungdataundersøkelsen Dagsenter demente - krav fra Reduksjon inntekt premieavvik, jfr. påplussning i fjor og usikkerhet skatteanslag Psykiatri/skolehelsetj Norefjell destinasjon Oppfølging kommuneplanen Legetjeneste gamle mester Lyssetting gamle mester Sum God budsjettdisiplin og overføring av innsparinger i sektorene. Sektorene i Krødsherad kommune viser en svært god budsjettdisiplin, noe som er viktig i stramme økonomiske tider. Det utvises også en god helhetsforståelse. Dette har medført at kommunen har klart å holde de totale budsjettrammer. En videreføring av gode holdninger og god budsjettdisiplin er fortsatt viktig for at vi i fellesskap skal nå økonomiplanperiodens målsetting. Fra rådmannens side er det viktig at man viderefører ordningen med at sektorene tildelte rammebudsjetter kan overføres til nytt år dersom man har innsparinger. Det foreslås derfor at kommunestyret gjør vedtak om dette. Tilsvarende må en ta medansvar for merkostnader som kan henføres til eventuell for svak oppfølging i sektoren. Overføring av innsparte midler i sektorene forutsetter at kommunen samlet sett har overskudd. Ved et eventuelt underskudd må man i henhold til budsjett- og regnskapsforskriftene trekke inn overskuddet og eventuelt finne andre måter å belønne god budsjettdisiplin. Noresund Anita Larsen Rådmann. 5

6 1.2 STATSBUDSJETT ET OG STATLIGE RAMMEBETINGELSER Statsbudsjettet for 2015 gir fortsatt en stram ramme for kommunens økonomi. Regjeringen legger i forslag til statsbudsjett opp til en vekst i de samlede inntekter til kommunesektoren på 6,2 mrd. (1,5 %). Veksten er beregnet med utgangspunkt i anslått inntektsnivå ved utgangen av 2014 som ble gjort i revidert nasjonalbudsjett i mai Samlede inntekter omfatter skatt og rammetilskudd (frie inntekter), øremerkede tilskudd og kommunens øvrige inntekter (avgifter, husleier, egenbetaling for tjenester m.v.) Av veksten i de samlede inntekter er veksten i de frie inntekter på 4,4 mrd. kroner med henholdsvis 3,9 mrd. kroner på kommunene og 0,5 mrd. kroner på fylkeskommunene. Veksten i de frie inntektene er som nevnt beregnet utfra forventet inntektsnivå ved utgangen av 2014 i revidert nasjonalbudsjett 2014, som ble lagt frem i mai i år. Man la da til grunn en redusert skatteinngang i 2014 på om lag 1,2 mrd. kroner før man beregnet veksten fra 2014 til Fra mai til oktober da statsbudsjettet ble lagt frem, er skatteanslaget for 2014 ytterligere nedjustert med 0,9 mrd. kroner. Skattesvikten på 0,9 milliarder er det tatt høyde for ved beregning av veksten på 4,4 mrd. kroner mens svikten på 1,2 mrd. må dekkes av kommunene. Etter at statsbudsjettet for 2015 ble lagt frem indikerer skatteutviklingen i 2014 at det blir en ytterligere svikt i skatteinntektene i kommunesektoren som må dekkes av kommunene innenfor det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Den reelle veksten i de frie inntektene blir således slik det ser ut nå, kun på om lag 2 milliarder kroner, dersom man legger til grunn opprinnelig forventet skattevekst (som var utgangspunktet for rådmannens forslag til budsjett for Krødsherad kommune for 2014 og som kommunestyret vedtok å høyne med 0,5 millioner kroner). I rådmannens budsjettforslag for 2015 har en lagt til grunn statsbudsjettets forutsetninger for vekst i skatteinntektene/inntektsutjevningen som nå ser ut til å være usikkert. Det har vært budsjettforhandlinger i stortinget. Informasjon om eventuelle konsekvenser for kommunen av budsjettforliket er ikke kommet enda og således ikke innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. Endelig vedtak i stortinget vil foreligge i desember. Veksten i de frie inntektene må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutvikling og økte kostnader til pensjon utover pris og lønnsvekst. Dette er beregnet til 2,6 mrd. kroner. Dette er nivået kommunesektoren må ha for å videreføre tjenestetilbudet med dagens standarder og dekningsgrader. Innenfor veksten i de frie inntektene er det forventet at kommunene skal - styrke helsestasjon og skolehelsetjeneste med 0,2 mrd. kroner, - styrke kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser med 0,2 mrd. kroner. 0,1 mrd. kroner er beregnet kostnad til dekning av mer fleksibelt barnehageopptak. 0,2 mrd. av veksten i de frie inntektene er begrunnet i behovet for fornying og opprusting av fylkesveiene (fylkeskommunene). 6

7 Gjennomsnittlig pris- og lønnsvekst (deflator) for kommunesektoren fra 2014 til 2015 er anslått til 3,0 %. Deflatoren benyttes når staten prisjusterer de frie inntekter (skatt- og rammetilskudd). Beregnet lønnsvekst (ca. 2/3 av vektingen i deflatoren) inngår med 3,3 %. Kostnadselementer som ikke dekkes av deflatoren er: - Endringer i rentekostnader - Endringer i pensjonskostnader som blir høyere eller lavere enn lønnsveksten - Demografikostnader. Økt folketall, økt andel eldre m.v. må dekkes innenfor den generelle veksten/veksten i de frie inntekter utover pris og lønnsjusteringen som ligger i deflatoren. Dette får også omfordelingsvirkninger ved at kommuner med høyere vekst enn gjennomsnittet vil få større andel av inntektene mens kommuner med nedgang i folketall eller lavere befolkningsvekst enn snittet får mindre del av «potten» Ovennevnte kostnadselementer må dekkes av realveksten i de frie inntektene eller ved reduksjon/omstillingstiltak i kommunen. Det er i statsbudsjettet lagt inn følgende korreksjoner i rammetilskuddet for 2015 sammenliknet med 2014 (største sakene med konsekvens for Krødsherad): Økninger i rammetilskuddet: - Økning av tilskudd til private barnehager opp til 98% av utgifter til kommunale barnehager halvårseffekt i 2014 og resterende i Valgfag 10. trinn, halvårseffekt i 2014 og resterende i Økt kommunal egenandel statlige barnevernsinstitusjoner - Nasjonalt minstekrav foreldrebetaling barnehage, detaljert opplegg fremgår ikke av forslag til statsbudsjett. - Brukerstyrt personlig assistanse, er foreslått rettighetsfastsatt fra 2015 for personer under 67 år. KS har spilt inn til regjeringen at korreksjonen er for lav i forhold til forventede merkostnader - Økt kommunal egenbetaling for plassering i barnevernsinstitusjoner Reduksjoner i rammetilskuddet: - Avvikling av kulturskole i SFO, halvårseffekt i 2014 og resterende i Avvikling av frukt og grønt i skolen, halvårseffekt i 2014 og resterende i Uttrekk finansiering av samhandlingsreformen - Uttrekk utbygging av tilbud til øyeblikkelig hjelp begrunnelse dobbelfinansiering - Redusert rammetilskudd pga forventet økt andel med kontanttilskudd og færre i barnehage - Økt maksimalpris i barnehage, 100 kr pr mnd utover pris og lønnsvekst Korreksjonene i rammetilskuddet gjøres med bakgrunn i innbyggertall. Den reelle konsekvensen for den enkelte kommune vil på en del områder avvike fra dette. Vekstkommunetilskuddet økes og finansieres ved omfordeling mellom kommunene. Krødsherad har ikke hatt tilstrekkelig befolkningsvekst de siste tre år for å få dette 7

8 tilskuddet og er dermed med å finansiere økt tilskudd til kommuner som er omfattet av ordningen. Småkommunetilskuddet opprettholdes inntil videre men vil inngå i vurderingen som gjøres ved gjennomgang av inntektssystemet som skal gjøres i Eventuelt bortfall vil kunne komme i Dette utgjør i underkant av 5,5 mill. kroner for Krødsherad. Skattøre Den kommunale skattøren for personlige skattytere settes ned med 0,15 % til 11,25 % i Det overordnede målet er fortsatt at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. Småkommunetilskuddet. Tilskuddet er prisjustert. For 2015 utgjør dette for Krødsherad kommune kr (del av rammetilskuddet). Innbyggertall. Telletidspunkt er for innbyggertall og aldersfordeling i utgiftsutjevning som grunnlag for rammeoverføring For inntektsutjevning i 2015 er telletidspunktet Anslag for vekst i de frie inntektene for Krødsherad kommune særskilte forhold som påvirker rammetilskuddet i 2015 Rådmannens forslag til budsjett baserer seg på statsbudsjettets forutsetninger. Skatteanslaget kan som nevnt basert på den siste utviklingen i skatteinntekter i kommunesektoren, være for høyt. Kommunens skatteinntekter består av skatteinngang og inntektsutjevning som inngår som del av rammetilskuddet. Veksten i rammetilskudd øker mer enn gjennomsnittet for kommunene. Dette er knyttet til utgiftsutjevningen som ligger i rammetilskuddstildelingen. Den er basert på blant annet befolkningsvekst og befolkningssammensetning. Utgiftsutjevningen beregnes med utgangspunkt i innbyggertall per 1.juli. Fra til har Krødsherad hatt en høyere vekst i antall personer over 90 og dette vektes relativt høyt ved beregning av utgiftsutjevningen. Antall barn på 1 år som mottar kontantstøtte er økt i perioden. Dette sammen med en noe høyere vekst i innbyggertall enn landsgjennomsnittet, er hovedforklaringen til at kommunen har en høyere vekst i rammetilskuddet enn gjennomsnittet. Små endringer får relativt stor betydning og man kan fort få en motsatt effekt neste år. Veksten i antall innbyggere har som det er redegjort for nedenfor flatet ut i løpet av 2014 og ligger nå under landsgjennomsnittet. 8

9 1.3 BEFOLKNINGSUTVIKLING. Fra bunnåret 2008 har det vært en økning i folketallet det enkelte år. Så langt i 2014 er netto økningen i folketall på 11 mot 25 innbyggere på samme tidspunkt i fjor. En analyse av tallene viser at det over flere år har vært nettoinnflytting fra utlandet som har bidratt til befolkningsveksten. Det er positivt at man fortsatt har en vekst i folketallet men en viss bekymring til at den har avtatt. Hvis dette fortsetter svekkes inntektsgrunnlaget for kommunen. 1.4 ORGANISERING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLANARBEIDET Arbeidet med årsbudsjett 2015 og økonomiplan er en videreføring av de arbeidsformer som er lagt til grunn for de siste års budsjettarbeid. Som i fjor har man hatt økt fokus på økonomiplanperioden. Det har også vært et betydelig fokus på administrasjonens arbeid med iverksetting av innsparingstiltak i 2014 og arbeidet med ytterligere tiltak for Selv om øvrige år i økonomiplanperioden kun er retningsgivende er det viktig å se konsekvenser av beslutninger i årsbudsjettet for senere år. Økonomiplanen er et verktøy for å kunne gjøre en vurdering av strategiske valg og det er også nødvendig å se omstillingsarbeidet med et perspektiv utover årsbudsjettet. Prinsippet med rammebudsjettering (nettobudsjett) er videreført og budsjettet presenteres som tidligere på hovedtallsnivå/sektornivå. Økonomiplan og årsbudsjett er satt opp etter netto rammer for følgende områder. 9

10 Sentraladministrasjonen og fellestiltak, herunder også kirker og kultur. Oppvekst, herunder musikk, og kulturskole. Helse og omsorg NAV Teknikk, næring og miljø, herunder landbruk og NVA. Frie inntekter og finanskostnader og inntekter. For hver sektor er det utarbeidet en tabell som viser endringer fra vedtatt nettoramme for 2014 til forslag til budsjett for Det vises til nærmere omtale i kapittel 2. Budsjettarbeidet i formannskapet startet Møtet hadde følgende innhold: Status tertialrapport 1/2014. Skatteinngangen pr Hovedtrekkene fra kommuneproposisjonen for 2015 konsekvenser for Krødsherad. Foreløpig status for budsjett 2015 Formannskapet la i ovennevnte møte følgende foreløpige signaler til grunn for 2015 budsjettet: Netto rammebudsjettering skal videreføres. Utarbeide et budsjett i balanse med følgende konkrete krav til den enkelte sektor: Gjennomføre en budsjettprosess som gir innsparinger på 1,5 mill. kroner i henholdsvis oppvekstsektoren og helse- og omsorgssektoren og 0,7 mill. kroner i sentraladministrasjonen/teknisk sektor 10

11 Budsjettprosessen har vært som følger: 19.mai.14 Stortingets kommuneproposisjon foreligger. Budsjettdrøftinger med formannskapet, forutsetninger for budsjettarbeidet. Møte med hovedtillitsvalgte og ledere, informasjon om budsjettarbeidet og utfordringer knyttet til dette. Informasjon om signaler fra formannskapet Sektorene arbeider med budsjettforslag og innspill til tiltak. Arbeidet har vært innrettet mot at administrasjonen skal å ha mest mulig August/november. oppdaterte tall til de politiske møteplassene Formannskapet informeres om tertialrapport og status budsjettarbeid Statsbudsjettet foreligger. Formannskapet informeres om statsbudsjettet og konsekvenser for Krødsherad Arbeidsmøte budsjett i formannskapet. Arbeidsmøte budsjett i formannskapet. Statusgjennomgang og gjennomgang tiltak. Forslag til budsjett og økonomiplan fra rådmannen foreligger informasjon til kommunestyret Orientering om budsjettforslaget til de hovedtillitsvalgt og ledere Budsjettmøter i de politiske partiene. Partiene drøfter det administrative budsjettforslag. Partiene utarbeider evt endringsforslag Budsjettbehandling i administrasjonsutvalget. Formannskapets budsjettbehandling. Endelig budsjettdokument fra administrasjonen behandles. KL 45 Årsbudsjett, p.2.: Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet KL 45 Årsbudsjett, p.3.: Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst dager før den behandles i kommunestyret Kommunestyrets budsjettbehandling. Administrative tilpasninger av detaljbudsjettet i forhold til Uke 52 Kommunestyrets vedtak. 11

12 1.5 SEKTOROVERGRIPENDE FORUTSETNINGER FOR ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN. Lønnsvekst Lønnsvekst som følge av lønnsoppgjøret i 2014 er lagt inn i sektorenes rammer med helårsvirkning for På fellespost under sentraladministrasjonen er det lagt inn i 1,5 mill. kroner til dekning av lønnsoppgjøret for 2015 basert på regjeringens anslag for lønnsvekst i kommunesektoren på 3,3 % fra 2014 til Overhenget fra 2014 til 2015 er høyere enn foregående år og derfor blir den sentrale lønnsavsetningsposten lavere enn i For resten av økonomiplanperioden har en lagt til grunn faste priser (nominelt nivå fra 2015). Tilsvarende er gjort på inntektssiden. Dette innebærer at forventet prisjustering av inntektssiden som blir gjort når statsbudsjettet legges frem vil dekke lønnsveksten. Pensjonskostnader Netto pensjonskostnad er budsjettert med 19,1 % til KLP og 11,6 % til Statens pensjonskasse (SPK). Tallene er usikre da det gjøres mange endringer i pensjonsordningene for tiden. I tillegg vil kostnadene bli påvirket av hvordan lønnsoppgjøret faller ut neste år. Satsene er redusert noe fra 2014 budsjettet og differansen er avsatt til å kunne dekke opp for evt. merkostnader når man får reguleringspremien fra pensjonskassen. I tillegg er det budsjettert med utgiftsføring/ amortisering av tidligere opparbeidet premieavvik, som ved utgangen av 2013 var på netto 9,7 mill. kroner. Det er ikke budsjettert med et positivt premieavvik i 2015 for å saldere driften. Premieavviket må dekkes inn over 7 år og det er lagt til grunn av man avsetter premieavviket til dekning av de påfølgende års utgifter. Det er derfor heller ikke tatt høyde for økte amortiseringskostander i årene 2016 og utover. Disse vil med nevnte opplegg kunne dekkes av pensjonsfond. Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift er lagt inn med 14,1 % i henhold til Stortingets vedtak for vårt område. Forsikringer. Forsikringspremier er lagt inn i henhold til dagens avtaler. Energikostnader /Strømkostnader. Utgifter til energikostnader er lagt inn i henhold til forventet forbruk i Prisvekst for øvrig. Gjennom flere år har en presset kommuneøkonomi ført til at vi ikke har klart å kompensere for prisveksten generelt. Det forutsettes at sektorene dekker opp prisvekst innenfor egne sektorrammer. Som det fremgår av omtalen under sektorbudsjettene er det 12

13 dekket opp for økninger der endringen går betydelig over ordinær prisvekst eller er knyttet til tjenester man kjøper fra andre. 1.6 SEKTOROVERGRIPENDE STYRINGSSIGNALER: Bruk av stillingsressurser. Årsbudsjettet vedtas med en veiledende ramme for faste stillinger. Administrasjonen gis fullmakt til å benytte disse stillingsrammer og sektorens totalramme på den måte sektoren til enhver tid finner best tjenelig for å oppnå en rasjonell og økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. Det kan ikke foretas økninger i stillinger som medfører økte utgifter utover de rammer som foreligger i vedtatt budsjett. Lærlinger Krødsherad kommune skal, innenfor vedtatte sektorrammer, tilrettelegge for bruk av lærlinger. Lærlinger skal inntas, og inngå som del av grunnbemanningen i den stillingsprosent som til enhver tid godkjennes i henhold til opplæringslovens bestemmelser. Kompetanseutvikling. Kommunestyrets vedtak om studiestipend til videreutdanning av kommunalt ansatte for å oppnå bedret sykepleierdekning gjelder. Lederutvikling. Kommunen er en stor organisasjon i stadig endring, noe som krever endringsbevisste ledere. Det er behov for midler til videreutvikling av våre ledere. Det er ikke avsatt midler spesielt til dette formål. Planstrategi for Krødsherad kommune Gir overordnede føringer som skal vektlegges i alle sektorer. 13

14 2. DRIFTSBUDSJETT FOR PLANPERIODEN. 2.1 HOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETTET FOR 2015 OG ØKONOMPLANEN Tabellen nedenfor viser hovedoversikten for driftsbudsjettet for perioden 2015 til Første år i perioden er bindende mens de øvrige år er retningsgivende. HOVEDOVERSIKT VEDTATT BUDSJETT Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre skatter Generelle statstilskudd Sum frie inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter Avdrag på lån Netto finans og gjeld Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års mindreforbr Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til inv.budsjett Sum overf. Inv.budsjett Til fordeling drift Admin./fellesdrift Oppvekst Helse, sos. og omsorg Teknikk næring og miljø Nav Ufordelt innsparing Sum netto driftsramme Overskudd/avsetninger

15 Fellesutgifter og fellesinntekter Skatt, rammetilskudd, andre skatter og statstilskudd For årsbudsjettet 2015 er de frie inntektene (summen av skatt og rammetilskudd) lagt inn i henhold til statsbudsjettforslaget. Det foretas en løpende utjevning av skatteinntektene som skjer via rammetilskuddet, således er det summen av de to inntektene som er viktig å vurdere. Inntektsutjevningen medfører en trygghet når skatteinngangen blir lavere enn landsgjennomsnittet men innebærer også at man kun får en del av den skatteveksten når den er høyere enn landsgjennomsnittet. Det er lagt til grunn at de frie inntektene videreføres på 2015-nivå i resten av økonomiplanperioden. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2015-priser og det er således ikke lagt inn prisvekst på inntektssiden eller utgiftsiden. Erfaringsmessig tilsvarer utgiftsøkning på lønnsbudsjettet og pålagte tilleggsoppgaver at kommunen i aller beste fall får inndekket disse kostnader via økning i frie inntekter. Av rammetilskuddet utgjør det såkalte småkommunetilskuddet 5,5 mill. kroner. Regjeringen har bebudet at inntektssystemet vil bli gjennomgått i 2016 med iverksetting av endringer fra Småkommunetilskuddet vil bli vurdert som del av gjennomgang av inntektssystemet og man må forberedte på at det kan falle bort helt eller delvis. Eventuell økning i de frie inntektene må en anta vil gå til å dekke økte kostnader slik man ser det i En burde i økonomiplanen tatt høyde for at inntektene kan gå ned for å redusere usikkerheten. Således er dette et optimistisk anslag. Skatt på eiendom er videreført på samme nivå. Generelle statstilskudd er rentekompensasjon fra staten knyttet til tidligere investeringer. Kompensasjonsbeløpet påvirkes av endringen i markedsrenten og er justert ned til det nivå som var i regnskapet for Renteinntekter og utbytte Krødsherad kommunestyre har i 2009 fattet slikt vedtak i forbindelse med godkjenning av Everkets framtidige investeringsoppgaver: Kommunestyret gir sin støtte til E-verkets framtidige investeringer, jfr. Everkstyre-vedtak i sak 20/08, men Everket må finansiere dette innenfor de rammer som nettdriften dekker. Nettdriften er skilt ut som eget regnskap. I tillegg kommer forholdsmessig andel av finansinntekter fra omsetning. Evt. kommende investeringer utenfor nettvirksomheten (eks. oppkjøp i Ramfoss) hører ikke med til nettdriftsregnskapet. Resterende del av overskuddet forventer eieren å kunne ta ut som renteinntekt på ansvarlig lån og utbytte. Vedtaket tilkjennegir klare signaler fra eier om forventet årlig uttak av midler. Renteinntekter fra ansvarlig lån Krødsherad Everk, stort kr. 35. mill., beregnes med rente NIBOR + 0,5% og benyttes fullt ut i drift. Beregnet renteinntekt for 2015 er kr (1,8% +0,5%). NIBOR-renten ligg pt. under dette nivået. Renteinntektene og renteutgiftene ses i sammenheng og utslagene av renteendringer utgjør om lag det samme både på inntekts- og utgiftssiden. 15

16 Eier forventer tilførsel av utbytte fra Krødsherad Everk i henhold til kommunestyrets vedtak i K-sak 126/08. Utbyttet tilføres fondsreserven. Vedtak om disponering av utbytte gjøres når regnskapet legges frem og er ikke innarbeidet i budsjettforslaget. Rente- og avdragsutgifter. Rente- og avdragsutgifter er lagt inn for alle vedtatte låneopptak pr med 3,0% mot 3,5 % i Det er videre innarbeidet økte renter og avdragskostnader som følger av forslag til investeringsbudsjettet. En har også innarbeidet konsekvensene av at man nedbetaler på eksisterende lån. Avsetninger Avsetninger til fond er i henhold til tidligere vedtak og til selvkostfond. Overføring til investeringsregnskapet. Det er innarbeidet 0,2 mill. kroner i overføring til investeringsregnskapet, dette gjelder finansiering av PC-kjøp i skolen. Et sunt økonomisk prinsipp er å ha rom for driftsfinansiering av en større del av investeringene. Til fordeling drift Dette er det beløpet man har igjen av felles inntektene til drift i sektorene etter at renter og avdrag er dekket inn. I tabellen ser man nettorammene til sektorene og utviklingen i dem. I de beløp som fremkommer er rammereduksjoner og økte sektorinntekter trukket ut. For en mer detaljert oversikt over de ulike korreksjoner som er lagt inn fra 2014 til 2015 vises til sektoromtalen. Der er det også redegjort for hvilke tiltak som er innarbeidet. Nederste linje før netto driftsramme viser ufordelt innsparingskrav for perioden 2016 til Årsaken til at man får minustall er konsekvenser av investeringene som er innarbeidet. Disse innsparingene er det ikke funnet inndekning for og må arbeides videre med i budsjettarbeidet for Tallene er en synliggjøring av at omstillingsarbeidet og arbeidet med å øke inntektsgrunnlaget må fortsette. Investeringene som gjøres bør ha som mål å bidra til reduserte driftskostnader. Sentrale anbefalinger til kommunene. Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Buffere er nødvendig for å kunne takle svingninger på både utgifts- og inntektssiden. Egenfinansieringsdel ved investeringer må ha høyt fokus. Dette er et viktig grunnlag for å styrke kommunens økonomiske stilling Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunene må i økonomiplanen synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. 16

17 2.2 SEKTOR 1 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER POLITISK STYRING. Omfatter det sentrale politiske apparat med formannskap og kommunestyre. Den politiske modell med at formannskapet også fungerer som hovedutvalg for sektorene, som planutvalg og administrasjonsutvalg. Formannskapets faste medlemmer er klientutvalg. Administrasjonen skal tilrettelegge for politisk styring av kommunens utvikling gjennom utarbeiding av forslag til rammer, planverk og retningslinjer. SENTRALADMINISTRASJONEN, FELLESDRIFT, KULTUR. Administrasjonen omfatter kommuneovergripende funksjoner herunder sentraladministrasjonen, økonomiavdelingen, servicekontortjenesten samt kulturadministrasjon. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektorene er det sektorovergripende mål som følger: Sikre at alle våre innbyggere mottar gode kommunale tjenester All virksomhet skal drives, og tjenester skal gis i henhold til gjeldende lover, forskrifter og nasjonale føringer. Sikre riktig og best mulig kvalifisert arbeidskraft. Sikre ansatte ajourføring av kunnskaper og nødvendig etterutdanning. Føre en personalpolitikk som bidrar til forutsigbare og mest mulig sikre arbeidsplasser. Utvikle gode ledere på alle plan, og gi ledere tilstrekkelig tid til ledelse. Sikre at alle arbeidstakere bidrar til positiv utvikling av egen arbeidsplass. Sikre godt og helhetlig IKT-arbeid i hele organisasjonen. Utvikle en fleksibel organisasjon med tverrsektorielt og virksomhetsoverbyggende blikk. Krødsherad kommune skal være en IA-bedrift. All drift skal skje med fokus på HMS. Være en pådriver for helse- og trivselsfremmende tiltak i hele organisasjonen. Opprettholde og utvikle nødvendig beredskap i hele organisasjonen. Sikre løpende vurdering av behov for samarbeid med andre kommuner/regioner. For kulturområdet gjelder følgende mål i henhold til gjeldende kommuneplan. Tilrettelegging for det levende åpne rom og sosiale møtesteder. Styrke kulturtilbudet i Krødsherad. Sikre bibliotektjenester til hele befolkningen. Tilrettelegge for og styrke ungdomsarbeidet. Tilrettelegge for voksenopplæring. 17

18 Støtte opp om frivillige organisasjoners arbeid. Tilrettelegge for friluftsliv og helsefremmende aktivitet. Tilrettelegge for drift av kirkelig fellesråd. For å nå disse målene skal vi kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan, med evt. nødvendige endringer. Bemanning. Administrasjonen gis fullmakt til å benytte sektorenes lønnsbudsjett og totalramme på den måte sektoren til enhver tid finner mest tjenelig for å oppnå en rasjonell og økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. Bemanningen i sentraladministrasjonen omfatter følgende: - økonomi, lønn, regnskap, innfordring - skatteoppkrever - IT - overordnet og samordnet personalarbeid - politisk sekretariat - arkiv og dokumentsenter - informasjon - publikums- og telefontjeneste - kommuneutvikling - beredskap - husbankens låne- og tilskuddsordninger - bevilgninger etter alkoholloven og kontrollordninger - M.m. Kultur har fra 2012 ingen egen bemanning. Oppgavene ligger under sentraladministrasjonen ved rådmannen. Dette innebærer at man ikke har fokus på utvikling av kulturoppgavene utover det som løses gjennom andre prosjekter, løende saksbehandling og tilskuddsbehandling. I tillegg har en ressurser på følgende områder: Folkebibliotek og skolebibliotekene løses fra 2014 gjennom interkommunalt samarbeid med Modum og Sigdal. Krødsherads stillingsressurs utgjør ca. 65%. Ungdomsklubben har 25 % stillingsressurs. Ledelsen av musikk- og kulturskolen er tillagt sektorleder for oppvekst. Styringssignaler for 2015: Revidering av kommuneplanens samfunnsdel, iverksetting av planen. Sekretariat for utredning og prosess kommunestruktur Gjennomføre planarbeid i henhold til planstrategi for Krødsherad innen de ramme som følger av vedtatt budsjett for Videreutvikle informasjonsflyten i organisasjonen. Beredskapsplan. Delegeringsreglementet med økonomireglement gjennomgås og legges frem for kommunestyret. 18

19 Valgsekretariat og folkevalgtopplæring Videreutvikling av dokument- og arkivfunksjonen Deltakelse i småkommuneprogrammet styrking av utviklingskapasitet Prosjektansvar for forstudie utredning Norefjell regionalpark fra fjord til fjell Støtte opp om frivillige organisasjoners tiltak og arrangement. Drifte kommunal ungdomsklubb på dagens nivå, dvs. annenhver uke i perioden fra etter høstferien og fram til mai måned. Videreføre tilskudd til preparering av lysløyper og turløyper i bygda. Videreutvikle tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud. Forbedre internkontrollsystemet Prosjekter Atelier Anders Kjær. Utarbeiding av prosjektplan og finansieringsløsning. Plan og forslag til finansieringsløsning framlegges til politisk behandling før igangsetting av prosjektet. Arbeidet er startet opp i siste halvdel av 2013 og det har vært aktivitet i 2014 i forhold til å få mulighetsbeskrivelser av utvikling av anlegget. Prosjektet er fortsatt i startfasen. Aktiviseringsprosjekt i samarbeid med NAV. Aktiviseringsprosjekt i samarbeid med NAV videreføres. Administrasjonen skal ha fokus på mulige arbeidsoppdrag som kan gjennomføres i regi av dette prosjektet. Forstudie Norefjell regionalpark fra fjord til fjell Samarbeidsprosjekt sammen med Sigdal og Modum kommune. Krødsherad er prosjektansvarlig. Rapport for forstudiet skal leveres i Kirker Rådmannskontoret har ansvar for utbetaling av tilskudd til Kirkelig Fellesråd og andre trossamfunn. Fellesrådet er i 2015 i henhold til rådmannens budsjettforslag tilført dekning av lønnsoppgjøret Tilsvarende ble gjort i Tilskudd til andre trossamfunn må for øvrig følge økningen i tilskuddet til Kirkelig fellesråd. 19

20 Tabellen nedenfor viser de endringer som er innarbeidet i budsjettet for administrasjon, fellesutgifter og kultur: Vedtatt Sektor 1 Administrasjon, fellesdrift og kultur Grunnlag ramme Økte/reduserte kostnader: Fordelt lønnsoppgjør Avsetning lønnsoppgjør - fordeles påfølgende år Innarbeiding av årets lønnsoppgjør sektor Justering pensjon avsetning sektorene Justering pensjon sektor Kirkelig fellesråd - økte lønns- og pensjonskostnader Tilskudd andre trossamfunn Kommunevalg Økt pensjonskostnader Amortisert premieavvik KLP Årets premieavvik - Statens pensj Merkostnader Økonomisystem Merkostnader ESA/modum ikt Telefon, hele kommunen Bedriftshelsetjeneste Kontingenter KS og samarbeid Modum ASVO Gruppeliv og personforsikring Regionsekretær - økt ressurs, prisjustering Buffer merkostn. barnevern og andre uforutsette utg Stortingsvalg Avsetning pensjonsordning Økte/reduserte inntekter: Årets premieavvik Reduksjon premieavvik (evt inntekt går til amortisering påfølgende år) Amortisert premieavvik - Statens pensj Momskompensasjon investeringer Tiltak Rammereduksjon - Reduksjon 0,4 stilling kommuneutvikler - netto null pga bortfall inntekt - Reduksjon 0,2 stilling økonomi/service Økte sektorinntekter Kommuneplan og øvrig planarbeid Tilskudd Kryllingen Oppfølging Ungdataundersøkelse Medlemsskap Norefjell destinasjon Fskap 110/ Oppfølging kommuneplanen Ny ramme - overført hovedoversikt På sektor 1 føres en rekke felleskostnader som gjelder hele kommunen. Lønnskostnader i henhold til lønnsoppgjør 2014 og forventede nivå på pensjonskostnader i 2014 er innarbeidet. Dette gjelder også Kirkelig fellesråd og tilskudd til andre trossamfunn. Under sektor 1 avsettes også midler til lønnsoppgjøret våren 2015 som vil bli fordelt sektorene når lønnsoppgjøret er kjent. Tilsvarende trekkes ut avsetningen som ble gjort i 2014 til formålet ettersom lønnsoppgjøret for 2014 nå ligger inne i sektorens rammer. Under fellesutgifter har en også budsjettert amortisering av tidligere opparbeidet premieavvik og budsjettert premieavvik for Amortiseringen baserer seg på faktiske regnskapstall med unntak av det som gjelder 2014 som er et anslag. For Statens pensjonskasse utgjør premieavviket en utgift mens for KLP utgjør det en inntekt som det fremgår av tabellen. 20

21 Som forutsatt i foregående økonomiplan er det ikke budsjettert med et positivt premieavvik i 2015 for å saldere driften. Premieavviket må dekkes inn over 7 år og det er lagt til grunn av man avsetter premieavviket til dekning av de påfølgende års utgifter. Det er derfor heller ikke tatt høyde for økte amortiseringskostander i årene 2016 og utover. Disse vil med nevnte opplegg kunne dekkes av pensjonsfond. Det er lagt inn merkostnader til drift av nytt økonomisystem knyttet til driftsavtalen med Ringerike kommune og til pris- og lønnsjustering samt kostnader til oppgraderinger av utstyr og programvare som skjer i regi av samarbeidsavtalen med IKT-Modum. Det er også lagt inn justeringer for merkostnader til andre fellesposter som telefon, bedriftshelsetjeneste, kontingenter og personforsikringer. I forbindelse med kommunevalget neste år er det lagt inn et anslag på kostnader til dette. Tiltak Det har også i sentraladministrasjonen vært arbeidet med reduksjonstiltak for Utgifter til lærling IKT er forutsatt dekket innenfor rammen. Stillingen som kommuneutvikler er redusert med 40 %. Dette gir ikke innsparing, fordi stillingen har vært finansiert av tilskudd som faller bort. Merbelastningen på de øvrige øker. Det er lagt opp til å redusere med 0,2 stilling utover dette. Arkivfunksjonen må forbedres. Det samme gjelder kommunens internkontrollsystem og beredskapsarbeid. Valgarbeidet faller i hovedsak også på medarbeiderne i sentraladministrasjonen. Det er også nødvendig å bli bedre på førstelinjetjenesten i forhold til publikumshenvendelser for å kunne gi bedre service og gi medarbeiderne blant annet på teknisk, mer tid til saksbehandling. For å klare å dekke opp både for økte krav og reduserte rammer arbeides det nå med en omorganisering med sikte på å kunne arbeide en mer på tvers. Det pågår en prosess sammen med medarbeiderne i sektoren. Det er en positiv vilje men også signaler om at arbeidspresset oppleves som høyt. Tilskudd til Kryllingen på kr som ble innarbeidet i 2014 er videreført. De søkte i fjor om tilskudd i tre år fremover. Det er lagt inn kostnader til oppfølging av Ungdataundersøkelsen, medlemskap i Destinasjon Norefjell i 2015 og en pott til oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel. Planen skal foreligge vårhalvåret og en anser det som viktig at det er noe rom for å kunne følge opp strategien og tiltak. Beløpet kunne med fordel vært høyere. 21

22 2.3 SEKTOR 2 - OPPVEKST. Sektoren omfatter følgende tjenesteområder: Noresund barnehage, Krøderen barnehage, kommunal medfinansiering av Lesteberg Familiebarnehage, Noresund skole med SFO, Krøderen skole med SFO, Krødsherad kommunes andel av interkommunal P.P.T, voksenopplæring etter Opplæringslovens 4A-2, samt kommunal musikk og kulturskole. Det er sektorens ansvar å disponere årlige tildelte budsjettrammer på en slik måte at tjenestene innenfor de ulike virksomhetene er best mulige, og at brukergruppene får et godt tilbud. Virksomhetsoverbyggende mål I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål som følger: All virksomhet skal ha basis i moderne pedagogiske læringsteorier og nasjonale føringer. Det skal være ledelse med pedagogisk kompetanse både på kommunenivå og på virksomhetsnivå. Sektoren har gjennomgående planer som vektlegger basiskompetanse i lesing og skriving. Sektoren har gjennomgående plan for elevenes bruk av digital kompetanse. Det er inngått forpliktende partnerskapsavtale med Buskerud fylkeskommune om den kulturelle skolesekken. Klasseledelse er prioritert utviklingsområde for skolen. Lekens rolle og funksjon er et prioritert utviklingsområde for barnehagene. Godt samarbeid med foreldre/foresatte vektlegges. Sektoren har plan for barns- og unges overganger mellom virksomhetene. For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan for oppvekstsektoren, med evt. nødvendige endringer. Bemanning Administrasjonen gis fullmakt til å benytte sektorenes lønnsbudsjett og totalramme på den måte sektoren til enhver tid finner mest tjenlig for å oppnå en rasjonell og økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. Sektoren disponerer del av administrativ stilling som ligger under servicesenteret. I spørsmål som angår økonomi og personal, nyttiggjør sektoren seg av den kompetanse som finnes sentralt i kommunen på kommunekasse og hos personalsjef. Sektorens ramme ble i 2014 økt med kr grunnet spesielle elevbehov. Dette behovet er ikke redusert ved inngangen til Det forutsettes at sektoren ivaretar disse elevenes behov innenfor den samlede skoleorganisering uten at midlene øremerkes. 22

23 Bemanningsnormen for SFO er i henhold til kommunalt vedtak 15 barn pr. ansatt. Bemanningsnormen for barnehagene følger krav i Barnehageloven for pedagogisk personell. Norm for øvrig bemanning oppheves og tas ut av vedtektene. Krødsherads andel av interkommunal PPT utgjør for 2015 en kostnad på kr kr. Sentrale styringssignaler i statsbudsjettet for 2015 oppvekstsektoren er som følger: Økt makspris på foreldrebetaling i barnehager fra Nasjonalt minstekrav foreldrebetaling i barnehage fra Kompensasjon for tiltak for å redusere ventetiden på barnehageplass. Helårseffekt av redusert etterspørsel etter barnehageplasser grunnet økt kontantstøtte. Helårsvirkning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager på 98 %. Helårseffekt av innføring valgfag 10. trinn. Valgfag er dermed innført på hele ungdomstrinnet. Avvikling av frivillig gratis kulturskoletilbud i skole- eller SFO-tiden. Avviklingen av ordningen med gratis frukt og grønt i skolen. Videreføring av rentekompensasjonsordningen for lån til skole- og svømmeanlegg. Andre utfordringer og utviklingstrekk. Fortsatt har mer enn 10 % av elevene spesialpedagogiske utfordringer som, etter sakkyndig vurdering fra PPT, utløser enkeltvedtak om spesialundervisning. Omlag 20 % av skolenes pedagogiske ressurs til opplæring styres mot disse vedtakene. Assistentressurs kommer i tillegg. Andel barn av fremmedspråklige foresatte er 12,5 % i barnehagene og 5,5 % i skolene. Dette kan i perioder være en utfordring både hva gjelder tilrettelegging av opplæring/undervisning for barna, og kontakt med hjemmene da språkkunnskaper kan være dårlige også når det gjelder engelsk. 23

24 Tabellen nedenfor viser de endringer fra 2014 til 2015 som er innarbeidet i budsjettet for oppvekstsektoren: Vedtatt Sektor 2: Oppvekst: Korreksjoner og tiltak Grunnlag ramme Økte/reduserte kostnader: Innarbeiding av årets lønnsoppgjør Økt pensjonskostnad Justering pensjon sektor Avslutningsekskursjon 10 klasse årets kostnad Avslutningsekskursjon 10 klasse fjorårets kostnad Valgfag i henhold til statsbudsjett Privat barnehage - økt tilskudd i hht statsbudsjett Kulturskoletilbud iht statsbudsjett Driftskostnader ny barnehage - vårvirkning PPT-tjenesten Skole - "lån" betalt PPT-vedtak - økning i antall vedtak Fleksiblet opptak Fjerning av kulturskoletilbud iht statsbudsjett Økte/reduserte inntekter: Økt makspris barnehage fra trukket i rammetilskuddet Redusert betaling barnehage for lavinntektshustander Tiltak Rammereduksjon Økte sektorinntekter Årlig PC-kjøp - dekkes med driftsmidler føres i inv.regn. Øvrig utstyrskjøp dekkes innenfor rammen fra Ny ramme - overført hovedoversikt Økte lønnskostnader i henhold til lønnsoppgjør 2014, samt justert nivå på pensjonskostnader i 2015 er innarbeidet i ramma. Videre er de punktene i statsbudsjettet som får betydning for oppvekstsektoren også innarbeidet i sektorens ramme. Dette gjelder: Statlig kompensasjon for at valgfag fra er innført på hele ungdomstrinnet. Helårsvirkning av økt tilskuddssats på 98 % til private barnehager. Statlig kompensasjon for fleksibelt barnehageopptak gjennom året. Behovsrelatert moderasjonsordning for foreldrebetaling i barnehage Reduksjon av sektorens ramme foretas på grunnlag av: Statlig tilskudd til frivillig gratis kulturskoletilbud avvikles Statlig ordning med gratis frukt/grønt til grunnskoleelever avvikles Økte sektorinntekter som følge høyere makspris i barnehagene Kommunestyret har vedtatt å dekke avslutningsekskursjon for 10. kasse med øremerket tilskudd på kr pr. elev. I tillegg skal skolen stille nødvendig antall lærere til disposisjon for gjennomføring av turen. Dette gjelder for hele økonomiplanperioden. Ordningen videreføres. 24

25 Krødsherads andel til drift av interkommunal PPT økes med kr fra 2014 til Denne økningen innarbeides i sektorens ramme. Det ble i 2014 innarbeidet 1,491 mill. kroner knyttet til økte kostnader til spesialpedagogiske tiltak. Behovet har ikke gått ned. Ramma videreføres på samme nivå i Det foretas så langt som mulig løpende inntak av barn i de kommunale barnehager, jfr. kommunestyrevedtak. Kompetanseutvikling av personell i barnehager og skoler gjøres i henhold til sentrale ordninger og kommunale planer. Det søkes om statlige midler. Musikk- og kulturskolen videreføres innenfor dagens ramme. Det arbeides med å videreutvikle tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud. Tiltak Det er i totalbudsjettet for hele Krødsherad kommune synliggjort økte kostnader på flere områder. For å kunne dekke deler av dette er det i 2015 nødvendig med en reduksjon av rammen i de ulike sektorene. For oppvekstsektoren er det innarbeidet en rammereduksjon fra 2014 nivå på millioner kroner. Dette er i tråd med signaler gitt av Formannskapet gjennom budsjettprosessen. Arbeidet med kostnadsreduksjoner er påbegynt og vil fortsette i Reduksjon av disponibel budsjettramme vil innebære oppsigelser av medarbeidere. Det har vært tradisjon i oppvekstsektoren for at nødvendige stillingskutt og bemanningsreduksjoner gjøres gjeldende fra 1.august. For 2015 kan det også gjøres bemanningsreduksjoner gjennom første halvår. For å innfri vedtatt budsjettreduksjon for 2015 gjør sektoren følgende tiltak: Barnehage: Kommunalt vedtatt bemanningsnorm ut over pedagogisk bemanning oppheves og tas ut av vedtektene. Reduksjon av voksentettheten i barnehagene. Gjennomføres dels gjennom å ta inn flere barn uten å øke bemanning, dels gjennom bemanningsreduksjon. Gjennomgang av enkeltvedtak etter Opplæringslovens 5.7. Grunnskole: Ordning med skoleskyss på «særlig farlig skolevei» oppheves for elever på ungdomstrinnet. Det innebærer en minimumsgrense for å få gratis skoleskyss på 4 km for denne elevgruppa. En fleksibel organisering av elevene innad på skolene og mellom skolene etter en faglig og pedagogisk vurdering. Vurdere om ordning med gratis frukt og grønt til elevene avvikles. 25

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2014 2017. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2014 2017. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2014 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2014 2017 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Rådmannens forslag 1 Innhold

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG KRØDSHERAD KOMMUNE Arkivsak: 12/853 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ÅRSBUDSJETT 2013 - Ø.P. 2013-2016 Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato 152/12 FORMANNSKAPET 27.11.2012 158/12 KOMMUNESTYRET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:/194-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Budsjettjustering årsbudsjett og økonomiplan - Utvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

Skatteinngangen pr. november 2015

Skatteinngangen pr. november 2015 Desember 2015 Skatteinngangen pr. november 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold -

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold - Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2015 Tor Håkon Skomsvold - samordningsstaben 1 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Til behandling : Formannskapet 19.11.2015 Kommunestyret 19.11.2015 Rapporteringsdato: pr. 31.08.2015 Innledning Tertialrapport 2-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2016 2019 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Rådmannens forslag 1 Innhold

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2013/733-10 Arkiv: 151 Saksbeh: Emma Smeland Nygårdseter Dato: 20.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato Økonomiplan 2014-2017 og budsjett

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2013 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Formannskapets budsjettforslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013... Sett inn saksutredningen under denne linja Bakgrunn: Årsberetning

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 13.06.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 13.06.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 13.06.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2017 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2017 2020 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Rådmannens forslag 1 Innhold

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151 Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/1216 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Utskriftsdato: 23.12.2017 12:49:44 Status: Gjeldende Dato: 8.1.2015 Nummer: H-01/15 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskap 2014 Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskapsresultatet Regnskap for 2014 saldert ved strykning av planlagt avsetning til fond for premieavvik pensjon. Strykning utgjør kr 6.911.400. Investeringsregnskapet

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

RE KOMMUNE ny og varm HVOR ER VI? NYTTIG Å VITE FØR VI DRAR VIDERE.

RE KOMMUNE ny og varm HVOR ER VI? NYTTIG Å VITE FØR VI DRAR VIDERE. HVOR ER VI? NYTTIG Å VITE FØR VI DRAR VIDERE. KRD; Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi: Effektivisering og omstilling av tjenestetilbudet bør fortsatt prioriteres. HAR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING Rådmannens innstilling: Kommunal- og moderniseringsdepartementets

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling)

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4599 Sakstittel: HØRING OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunestyre støtter lovfestet rett til barnehageplass

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Att. Karen N Byrhagen Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Vår dato.: 24.02.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2015/11098- Toril V Sakshaug 6266/2016

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720 ØKONOMISKE SITUASJON FOR BARNEHAGENE I SIGDAL Rådmannens forslag til vedtak: Status på økonomisk situasjon i barnehagene

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer