GEODATAPLAN FOR NORDLAND FYLKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEODATAPLAN FOR NORDLAND FYLKE 2010-2013"

Transkript

1 GEODATAPLAN FOR NORDLAND FYLKE

2 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 2 GEODATAPLANEN FOR NORDLAND INNHOLD. INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN NORGE DIGITALT SAMARBEIDET I NORDLAND MÅL OG HOVEDSTRATEGIER FOR GEODATASAMARBEIDET I NORDLAND UTVIKLINGSSTRATEGIER ORGANISERING AV NORGE DIGITALT I NORDLAND (NORDLAND DIGITALT) NORDLAND DIGITALT FORUM NORDLAND DIGITALT ARBEIDSUTVALG NORDLAND DIGITALT SEKRETARIAT KURSKOMITÉ FOR AREALPLANDATA I NORDLAND NORGE DIGITALT MØTER I REGIONENE GEODATAPLANENS ÅRSSYKLUS GEODATASAMARBEID STATUS / BESKRIVELSE AV NÅSITUASJONEN MÅLSETTINGER FOR PLANPERIODEN DE ULIKE ROLLENE I FYLKET MÅ SPILLE SAMMEN BRUK AV GEODATA ANVENDELSER REGIONALE OG LOKALE NORGE DIGITALT PARTER ANDRE BRUKERGRUPPER OG PUBLIKUM PLAN FOR ARBEIDET MED FELLES KARTBASER (FKB) OG ORTOFOTO FELLES KARTBASE FULLFØRING AV FKB I NORDLAND NYETABLERING OG PERIODISK AJOURFØRING AV FKB-B SAMT PRODUKSJON AV ORTOFOTO 19 5 GEODATAGRUNNLAGET BASIS GEODATA GRUNNLAGSNETT FELLES KARTBASE (FKB) Situasjonsdatasett Vann Terreng (Høydekurver) AR5 (Markslag) MATRIKKELEN VEGNETT (VBASE) SENTRALT STEDSNAVNREGISTER (SSR) ORTOFOTO... 28

3 Geodataplan Nordland Omforent plan Side LASERSKANNING PLANDATA Arealplaner på fylkes-/regionnivå Arealplaner på kommunenivå Detaljplaner Digitalt planregister TEMADATA NATURRESSURSER Kyst/fiskeri Reindrift Biologisk mangfold KOMMUNIKASJON REKREASJON SAMFUNNSSIKKERHET VERN Kulturminner FORURENSNING Vanndirektivet NASJONALE KARTSERIER KONTINUERLIG AJOURFØRING AV FKB (FORVALTNINGS-, DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSARBEID FDV-AVTALER Standarder og produktspesifikasjoner Forvaltningsløsninger Brukerløsninger og karttjenester på nett TABELLER Tabell 1: Standardisert planprosess for geodataplanen Tabell 2: Plan for fullføring av FKB i Nordland Tabell 3: Anslåtte kostnader for aktuelle geodataarbeider i forbindelse med Fullføring av FKB i Nordland Tabell 4: Erfaringstall for Geovekstpartenes prosentvise kostnadsandeler ved fullføring av FKB i Nordland Tabell 5: Årstall kommunene skal få vurdert og eventuelt startet etableringsprosjekt i planperioden Tabell 6: Erfaringstall for kostnader og prosentvis kostnadsfordeling for FKB-B etableringsprosjekt og ortofoto Tabell 7: Kommuner der det gjenstår arbeid med digitalisering av navn til SSR Tabell 8: Plan for kontinuerlig ajourføring av FKB i FIGURER Figur 1: Kart som viser interkommunale samarbeid i Nordland Figur 2: Rollefordeling i geodatasamarbeidet mellom lokale, regionale og nasjonale parter Figur 3: Kart som viser nyutgivelse av 1: kart i Nordland Figur 4: Kart som viser status for vedlikeholdsavtaler

4 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 4 INNLEDNING Geodataplanen for Nordland fylke inneholder omforente mål og aktiviteter innenfor fagområdet. Planen, som bygger på innspill fra partene i Norge digitalt i Nordland, er vedtatt av Nordland digitalt arbeidsutvalg, og er Nordland digitalts styringsdokument for kommende fireårsperiode. Planen rulleres hvert år. Geodataplanen for , skal i større grad enn tidligere ta utgangspunkt i sluttprodukter og tjenester som etterspørres av brukerne. Videre skal det fokuseres på planer og aktiviteter som besluttes i Nordland. Nasjonale fagetaters planer og aktiviteter tones dermed noe ned i forhold til tidligere geodataplaner. Geodataplanen for har fokus på: 1. Fullføring av Felles kartbase (FKB) i Nordland 2. Ajourføring og nykonstruksjon av kartdata i byer, tettsteder og utbyggingsområder 3. Matrikkelarbeid, herunder avslutning av midlertidige forretninger 4. Plandata 5. Tematiske geodata Fullføring av Felles kartbase gis høy prioritet. Det tas sikte på å forsere dette arbeidet slik at det kan avsluttes i 2013 i stedet for i 2018 som tidligere planlagt. Det vil blant annet si at rekkefølgen for etableringsprosjektene blir endret. Noen viktige prinsipper i det nye opplegget er at større områder tas i hvert prosjekt, etableringen knyttes til eksisterende interkommunale samarbeid og etableringen av FKB-C og FKB-D gjøres på bakgrunn av eksisterende flybilder. På grunn av omleggingen vil handlingsplanen med anslag for kostnad og fordeling på partene bli forsinket. Geodataplanen skal også bidra til at det finnes nødvendig kompetanse, teknologi og en tilrettelagt organisasjon hos brukerne slik at datagrunnlaget blir til nytte for samfunnet. Merk at gjennomføringen av planlagte aktiviteter/prosjekter forutsetter at aktuelle parter inngår bindende avtaler som regulerer innhold, framdrift og kostnadsfordeling. Hovedprinsippene i Norge digital er at alle offentlige virksomheter som har et geodataansvar eller er store brukere av geodata, skal medvirke til etablering, drift og vedlikehold av Norge digitalt. Alle som er med skal få tilgang til den felles informasjonen som etableres og som de trenger. Den enkelte part må binde seg til en todelt løsning, som innebærer en andelsfinansiering av basis geodata og en plikt til leveranse av egen temainformasjon. Gjennom bedre produkter og tjenester, økt effektivitet, økt samfunnsnytte og økt verdiskapning skal samarbeidet Norge digitalt bidra til en mer moderne, brukervennlig og effektiv offentlig sektor.

5 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 5 SAMMENDRAG Følgende mål for interkommunale samarbeid i Nordland beskrives i planen: I løpet av 2010 skal det etableres et felles digitalt planregister for kommunene i Salten. I løpet av 2010 skal det bli satt i drift en felles kartløsning på Internett mellom Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Følgende mål for geodetisk grunnlag i fylket beskrives i planen: I 2010 skal CPOS-nettet i Nordland suppleres med 2 nye permanente geodetiske stasjoner (i Bø og i Leknes). Følgende mål for basis kartlegging i Nordland beskrives i planen: I løpet av 2010 skal det påbegynnes geovekstprosjekt i 9 kommuner. I løpet av 2010 skal det avsluttes geovekstprosjekt i 2 kommuner. I løpet av 2010 skal oppstart av Geovekst etableringsprosjekt i 7 kommuner vurderes. I løpet av 2010 skal AR5 være ferdig kvalitetssikret og gårdskartprosessen avslutta i 29 kommuner. I løpet av 2010 skal 3 kommuner ha startet gårdskartprosessen med kvalitetssikring av AR5. I løpet av 2010 skal alle kommuner få tilbud om kurs i klassifisering av innmarksbeite. I løpet av 2010 skal alle kommuner som starter gårdskartprosessen få tilbud om klassifisering av markslag og bruk av aktuell programvare for ajourføring. I løpet av 2010 skal alle kommuner som er ferdig med gårdskartprosessen etablere rutiner for kontinuerlig ajourhold av AR5. I løpet av perioden skal det påbegynnes geovekstprosjekt i 22 kommuner. I løpet av perioden skal det avsluttes geovekstprosjekt i 37 kommuner. I løpet av perioden skal oppstart av etableringsprosjekt i 30 kommuner vurderes. I løpet av planperioden ( ) skal situasjonsdatasett som har dårlig kvalitet være nykonstruert innen i alle FKB-C områdene i Nordland I løpet av planperioden ( ) skal situasjonsdata, vanndata og høydedata fra N50 kartdata skal klippes inn i de områdene i FKB datasett som ikke har slike data fra før. I løpet av skal kvalitetssikring av AR5 være ferdig og gårdskartprosessen avsluttet i alle kommuner i Nordland. I løpet av skal annen gangs periodisk ajourhold av AR5 være igangsatt i Rana kommune. Følgende mål for eiendomsdata i Nordland beskrives i planen: I løpet av første halvår 2010 skal Statens kartverk Bodø ha tatt kontakt med alle kommunene og orientert om status angående midlertidige forretninger. I løpet av første halvår 2010 skal alle kommuner med mer enn 40 midlertidige forretninger ha levert en plan for avslutning av alle midlertidige forretninger. Innen skal alle kommunene i Nordland ha avsluttet alle midlertidige forretninger etablert etter delingsloven. I perioden skal veinavn og husnummer være innført i alle kommuner innen utgangen av 2012

6 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 6 Følgende mål for stedsnavn i Nordland beskrives i planen: I løpet av 2010 skal stedsnavn fra ØK digitaliseres og legges inn i SSR i 6 kommuner i Nordland. I løpet av skal stedsnavn fra ØK digitaliseres og legges inn i SSR i 20 kommuner i Nordland. Følgende mål for bildedata i Nordland beskrives i planen: I 2010 skal det laserskannes ca 30 km² i Nordland. Følgende mål for digitale arealplaner i fylket beskrives i planen: I 2010 skal det opprette en engasjementsstilling for arbeid med etablering og tilrettelegging av digitale arealplaner i Nordland. I 2010 skal digitalisering av gjeldende kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser starte. I 2010 skal digitale planregister med rutiner for vedlikehold innføres i alle kommunene i Nordland. I perioden skal alle kommunene i fylket skal få sine kommune(del)planer, dvs. høringer og vedtatte planer, scannet og/eller vektorisert og tilgjengeliggjort på Internett. I perioden skal digitaliseringen av reguleringsplaner i Nordland fullføres. I perioden skal det være etablert rutiner for å tilgjengeliggjøre alle nye detaljplaner i fylket på Internett. Følgende mål for tematiske data i Nordland beskrives i planen: I 2010 skal Kystverket gå gjennom og kvalitetssikre stamfarleder, hovedfarleder og bifarleder i Nordland. I 2010 skal alle reindriftens arealbrukskart for Nordland bli lagt ut på nedlastingsløsningen til Norge digitalt. I 2010 skal en tilrådning til verdiklassifisering av reindriftsarealene sendes til Landbruksog matdepartementet. I 2010 skal biologisk mangfolddata på land for 9 kommuner kvalitetssikres av Fylkesmannen og legges inn i Naturbase. I 2010 skal naturtypekartlegging settes i gang i 2 kommuner. I 2010 skal kartlegging av funksjonell strandsone i Lofoten forsøkes startet i kommunene Vågan og Vestvågøy. I 2010 skal det forsøkes settes i gang verdifastsetting av friluftsområder i kommunene Hattfjelldal, Lurøy og Rana. I 2010 skal NVE og NGU være ferdig med kartleggingen av faren for leirskred i Nordland. I 2010 skal NVE og NGU starte kartlegging av faren for steinskred i Nordland. I 2010 skal innsamling av data om vannobjekter i gjenstående deler av Nordland startes. I skal kartlegging av funksjonell strandsone i Lofoten videreføres. I skal kartleggingen av faren for steinskred i Nordland skal videreføres. Innen midten av 2012 skal innsamling av data om vannobjekter i gjenstående deler av Nordland skal være ferdig. Følgende mål for forvaltning, drift og vedlikehold i fylket beskrives i planen: I 2010 skal 8 kommuner inngå vedlikeholdsavtale og få grunnleggende opplæring i vedlikehold

7 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 7 1 Strategiske valg kommende år og i 4-års perioden Kjennetegnet på om vi lykkes med Norge digitalt vil være om det finnes et fullstendig og pålitelig datagrunnlag til bruk i Norge digitalt partenes prioriterte oppgaver som næringsutvikling, sysselsetting, bosetting, planprosesser innenfor plan- og bygningslovens område m.v. Det vil si at alle faktaopplysninger som det er behov for skal finnes her og at de er tilrettelagt slik at de enkelt kan brukes som et middel for effektive og åpne arbeidsprosesser og en god gjennomføring. Dette har vi ikke i Nordland i dag. På landsiden trengs det i følge planene for FKB-etablering investeringer på ca. 35 mill. kroner over en 4-års periode for å komme på linje med resten av landet når det gjelder digitale kartdata. På sjøsiden mangler det fortsatt tilfredsstillende dybdedata for store arealer i fjorder og grunne områder, nødvendige investeringer er estimert til et beløp firedobbelt så stort som for landsiden. Dessuten er det behov for tiltak slik at data blir tatt effektivt i bruk, særlig ved å stimulere til interkommunalt samarbeid. Videre må det etableres kompetanse og teknologi for å få optimal nytte av geografiske data. Nordland digitalt arbeidsutvalg har følgende strategiske satsinger i perioden: Ny plan for fullføring av FKB i Nordland fra 2010 med forsert gjennomføringstakt fra 10 til 4 år. Det er en viktig oppgave for Statens kartverk Bodø å støtte kommunenes arbeid som følger av Matrikkeloven Inngå nye avtaler for forvaltning, drift og vedlikehold som inkluderer plandata og temadata. Tilsette prosjektleder som skal drive veiledning og opplæring i den nye planloven og være leder for digitaliseringsprosjekter for gjeldende arealplaner i Nordlandskommunene Øke bruken av geodata gjennom å: Stimulere til økt kommunesamarbeid. Arbeide for økt bruk av geodata hos de regionale samarbeidspartene. En grunnleggende forutsetning for Norge digitalt er også at partene i fylket får gjort egne data tilgjengelig på Internett og at partene er i stand til å ta i bruk data levert av andre parter. Ola Bjerkaas Assisterende fylkesmann Fylkesmannen i Nordland Leder Nordland digitalt arbeidsutvalg Finn Ørnes Fylkeskartsjef Statens kartverk Bodø Sekretariatsleder Norge digitalt i Nordland

8 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 8 2 Norge digitalt samarbeidet i Nordland 2.1 Mål og hovedstrategier for geodatasamarbeidet i Nordland Mål med geodataplanen Geodataplanen skal være et sentral redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt samarbeidet i Nordland. Målgruppen for Geodataplanen er Norge digitalt partene i fylket. Geodataplanen skal bidra til: Å bedre den offentlige saksbehandlingen ved bruk av geografisk informasjon Kostnadseffektiv etablering, vedlikehold og tilgjengeliggjøring av kart- og geodata, slik at Nordland skal være i fremste rekke med å nå målene i Norge digitalt Å organisere geodataarbeidet på en formålstjenlig og god samfunnsøkonomisk måte, både administrativ og tekologisk på regionalt, interkommunalt og kommunalt nivå Å øke bruken av geografiske data og fremme den samfunnsmessige nytten av slike data i Nordland Geodataplanen skal være en konkret, handlingsrettet plan preget av: Klare prioriteringer Realistiske mål Fornuftige tiltak Konkrete resultatmål Resultatmålene skal være så tydelige at de samfunnsmessige effektene raskere, billigere, bedre og mer åpen saksbehandling skal kunne tilbakeføres til dem Utviklingsstrategier Strategier for økt og riktigere GEODATABRUK - Videreutvikle Norge digitalts internettportaler for innsyn og nedlasting av basis geodata, tematiske geodata og arealplandata, spesielt - Bidra til utvikling og veldikehold av effektive, lokale portaler med tanke på geodata - Vedlikeholde og videreutvikle standarder for beskrivelse, lagring og utveksling av geodata - Bidra til at systemleverandørene tar i bruk tilgjengelige tematiske geodata i sine programvareløsninger - Bidra aktivt til at tematiske geodata blir tatt i bruk hos partene - Bidra til geodataplanlegging internt hos Norge digitalt-partene i Nordland Strategier for et fullstendig, pålitelig og tilgjengelig GEODATAGRUNNLAG - Bidra til at etablering av tematiske geodata blir styrt mot viktige oppgaver i forvaltningen - Bidra til etablering av digitale arealplandata - Utvikle datavertrollen (= originaldatavert) - Innarbeide gode rutiner for systematisk vedlikehold av geodata, både basisdata, tematiske data og arealplandata. (Med underpunktene periodiske og løpende tiltak) - Bidra til en døgnåpen offentlig forvaltning (24 timer i døgnet, 7 dager i uka).

9 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 9 Strategier for SAMARBEID OG ORGANISERING - Utnytte partenes innsats på kart- og geodatasektoren bedre. (Stordriftsfordeler og synergi) - Initiere samarbeid mellom partene. Vedlikeholde og utvikle ND som organisasjon - Bidra til at Statens kartverks ressurser i fylket blir utnyttet best mulig - Arbeide for klarere ansvarsfordeling og organisering av geodataaktiviteter Strategier for KOMPETANSE OG OPPLÆRING - Styrke Kartverkets pedagogiske kompetanse - Styrke brukerkompetansen hos samarbeidspartene og deres brukere - Styrke kompetansen i forvaltning, drift og vedlikehold av geodata - Styrke kompetansen om og kjennskapen til Cpos hos samarbeidspartene - Styrke kompetansen hos samarbeidspartene rundt matrikkelen og matrikkelloven 2.2 Organisering av Norge digitalt i Nordland (Nordland digitalt) Norge digitalt i Nordland (Nordland digitalt) har egen hjemmeside, se og klikk på Norge digitalt i Nordland i venstre marg Nordland digitalt forum Nordland digitalt forum er øverste organ for Norge digitalt i Nordland og skal være et forum for rådgivning, informasjon, diskusjon og medvirkning. Alle Norge digitalt parter i Nordland kan delta. Forumet ledes av Fylkesmannen i Nordland. Nordland digitalt forum skal sjekke at samarbeidet i fylket blir drevet etter sitt formål i henhold til sentrale og lokale retningslinjer. På møtene i forumet vil slike saker normalt bli behandlet: Melding om arbeidet foregående år, presentasjon av årets geodataplan, innmeldte saker, organisering av Norge digitalt i fylket m.v Nordland digitalt arbeidsutvalg Nordland digitalt arbeidsutvalg (NDA) skal initiere og støtte tiltak som bidrar til å oppfylle målsettingen med Norge digitalt i Nordland, herunder målet med geodataplanen, se ovenfor. Videre skal NDA godkjenne Geodataplanen for Nordland og NDA skal også gi tilbakemeldinger/innspill til Norge digitalt om aktuelle saker. NDA skal ha ca. 4 møter i året, herunder et hovedmøte rundt årsskiftet der siste års geodataplan evalueres og ny geodataplan vedtas. Nordland digitalt arbeidsutvalg erstatter det tidligere Geodatautvalget og Arealis arbeidsutvalg. NDA skal ha deltakere, og ledes av Fylkesmannen i Nordland. Medlemmene skal være de regionale GEOVEKST-partene og (noen av) de viktigste temadataprodusentene i fylket. Dessuten er kommunene representert med 4 medlemmer i NDA. NDA fremmer forslag overfor Nordland digitalt Forum om hvem som skal ha representasjon i NDA frem til neste møte i Forum. Medlemmene i Nordland digitalt arbeidsutvalget for 2010 står i vedlegg 1.

10 Geodataplan Nordland Omforent plan Side Nordland digitalt sekretariat Nordland fylkeskommune, Statens kartverk Bodø, Fylkesmannen i Nordland og 1 kommune er sammen sekretariat for Nordland digitalt. Rollene fordeles slik: Statens kartverk Bodø: Leder sekretariatet. Ansvarlig for administrasjon av møter, herunder innkalling og referat. Ansvarlig for geodataplan for Nordland. Fylkesmannen i Nordland: Ansvarlig for samordning av geodatavirksomheten. Nordland fylkeskommune: Ansvarlig for kontakt med forskningsmiljøene. Samordning med fylkesplan og utviklingsprogram for Nordland (UPN). Rana kommune. Ansvarlig for å fremme kommunenes synspunkter i sekretariatet. Kartverket, fylkesmannen og fylkeskommunen utpeker selv sine representanter, kommunerepresentanten utpekes av Nordland digitalt Arbeidsutvalg. Medlemmene i Nordland digitalt sekretariat i 2010 står i vedlegg Kurskomité for arealplandata i Nordland Nordland digitalt har opprettet en kurskomité for arealplandata som skal bidra til kompetansebygging hos kommuner. Komiteen skal selv fremme forslag til hvor det trengs økt kompetanse og kompetansehevingstiltak bl.a. på grunnlag av: Innspill fra møtet i Nordland digitalt arbeidsutvalg 26. januar Resultatene fra den nasjonale spørreundersøkelsen om plan- og temadata Norge digitalt møter i regionene I tillegg til møtene i de faste utvalgene kan det være aktuelt å gjennomføre regionmøter for alle kommunene i en region, der den enkelte kommune er en viktig brikke i samordningen Geodataplanens årssyklus Aktivitetene i Nordland digitalt arbeidsutvalg er tilpasset behandlingen av geodataplanen. Planfase Periode Aktivitet STANDARDISERT PLANPROSESS Revisjonsfase 1. mai 1. sept. Kartkontoret gjennomfører revisjon av innholdet i planen basert på innspill og dialog med partene. Revisjonsfasen innledes ofte med møte i Nordland digitalt arbeidsutvalg

11 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 11 Beslutningsfase 1. sept.-1. nov. Utkast til revidert plan skal være klar innen 1. september Denne skal behandles i fylkesgeodatautvalget, eventuelt i et par omganger, og være ferdig vedtatt (omforent) i fylkesgeodatautvalget innen 15. oktober. 1. november sendes planen digitalt til SK sentralt som lager landsoversikter innen 1. desember Behandling i Nordland digitalt arbeidsutvalg kan skje etter 15.oktober. Forslag til endringer som kommer her blir avvik fra plan og gjenstand for neste års revisjon. Iverksettingsfase 1. nov 1. mai I denne perioden forsøkes planen iverksatt. Avtaler inngås mellom partene, og avtalte prosjekter startes opp. Rapport om hva som er gjennomført legges fram for Nordland digitalt arbeidsutvalg. Tabell 1: Standardisert planprosess for geodataplanen Geodatasamarbeid Status / beskrivelse av nåsituasjonen I Nordland pågår det i dag 9 interkommunale geodatasamarbeid: Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes i Vesterålen (Vesteråls-samarbeidet). Har etablert felles kartløsning. Flakstad, Moskenes, Røst, Værøy og Vågan i Lofoten (Lofoten-samarbeidet). Har etablert felles kartløsning. Evenes og Tjeldsund i Nordland og Kvæfjord i Troms (EKT 2 -samarbeidet). Har etablert felles kartløsning. Ballangen, Narvik og Tysfjord i Ofoten (Ofotensamarbeidet). Har felles kartserver. Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold i Salten (Salten-samarbeidet). Har etablert felles kartløsning. Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna (Polarsirkel-samarbeidet). Har etablert en felles kartløsning. Figur 1: Kart som viser interkommunale samarbeid i Nordland 1 Tabellen er kopiert fra Geovekst veiledningsdokumentasjon, kap EKT er ikke et offisielt vedtatt navn på samarbeidet.

12 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 12 Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna (HALD-samarbeidet). Har etablert felles kartløsning. Dette samarbeidet er ferdig med prosjektfasen og er nå i driftsfasen. Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad (Sør-Helgeland-samarbeidet). Har etablert felles kartløsning. Grane, Hattfjelldal og Vefsn (Indre-Helgeland-samarbeidet). Etablerte felles kartløsning tidlig i Målsettinger for planperioden Mål 2010: Få etablert felles digitalt planregister for kommunene i Salten. Få satt i drift en felles kartløsning på Internett mellom Grane, Hattfjelldal og Vefsn. Mål : Fortsette økonomisk og faglig bistand til interkommunalt samarbeid. Få interkommunale samarbeid til å omfatte føring av matrikkelen og/eller felles oppmålingstjenester der dette er hensiktmessig. Arbeide for utvidet samarbeid om bruk av GIS, dvs. GIS i planlegging og GIS som analyseverktøy og bidra til at kommunene på en rasjonell måte tar geografisk informasjon i bruk i sin forvaltning og tjenesteproduksjon. Bidra til å oppfylle visjonen for den digitale kommunen i dokumentet ekommune De ulike rollene i fylket må spille sammen I fylkene har de ulike partene forskjellige roller. Som figuren nedenfor viser, har de ulike fagetatene på regionalt nivå en faglig veiledningsrolle i forhold til kommunene innenfor sine fagfelt. De initierer derfor etablerings- og forbedringsprosjekter og er katalysator innenfor disse feltene. Statens kartverk har en viktig veiledningsrolle i forhold til de regionale partene, samtidig som de veileder kommunene teknisk i forhold til gjennomføring av etableringsprosjekter og arbeid knyttet til FDV-avtalene. Kartverket styrer normalt disse arbeidsprosessene. Kommunene deltar i utførende oppgaver og rapporterer feil og mangler til regionale og nasjonale fagetater.

13 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 13 Figur 2: Rollefordeling i geodatasamarbeidet mellom lokale, regionale og nasjonale parter. Partene i fylket sørger for at forvaltning og finansieringen er sikret. Målet er å få det enkelte datasettet inkludert i Forvaltning-, drift- og vedlikeholdsavtalen (FDV-avtalen, se også kap ).

14 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 14 3 Bruk av geodata Dokumentet Generelle vilkår for Norge digitalt-samarbeidet trekker opp viktige prinsipper som skal ligge til grunn for den tekniske tilretteleggingen og utvikling i regi av partene i Norge digitalt. Geodataene som produseres skal tilrettelegges og tas i bruk. For å få til dette vil det være aktuelt å gjennomføre en eller flere av disse aktivitetene: Kurs Veiledning Hospitering 3.1 Anvendelser Alle ND partene med et geodataansvar skal bidra med sine data i samarbeidet. Alle etater og selskaper som deltar i dette arbeidet med egne data, er rettighetshaver til egen informasjonen som inngår i datatilfanget. Den enkelte rettighetshaver fastsetter vilkårene for de øvrige partenes tilgang/bruksrett til denne informasjon. Dette er tydelig utdypet i dokumentet Generelle vilkår for Norge digitalt-samarbeidet i Norge digitalt Regionale og lokale Norge digitalt parter De regionale partene trenger fagspesifikk kompetanse innenfor sine sektorer om hvilke muligheter geografisk informasjon tilbyr for å effektivisere saksbehandlingen. Et samspill mellom regionalt og lokalt nivå kan styrke geodatabruken innenfor de enkelte fagsektorene Andre brukergrupper og publikum Med den økende utviklingen av tjenester og tilbud på mobiltelefoner, vil publikum snart bli en av de største, men samtidig en av de mest kravfulle, brukergruppene av geografisk informasjon. Publikum vil trenge informasjon både om hvilke tilbud som finnes og om hvordan de kan nyttiggjøre seg dem. Se også kap , Brukerløsninger og karttjenester på nett.

15 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 15 4 Plan for arbeidet med felles kartbaser (FKB) og ortofoto 4.1 Felles kartbase FKB-data er spesifisert i fire klasser, A, B, C og D. FKB-B som benyttes i byer og tettbebyggelse, omfatter flest objekttyper og har størst nøyaktighet, - mens FKB-D som tilsvarer det meste av kartinnholdet fra N50 (topografisk kart i M 1:50000), omfatter få objekttyper og har dårligere nøyaktighet. Det vises for øvrig til FKB standarden. Etablering og ajourføring av FKB-datasettene samfinansieres normalt av Geovekstpartene, enten i etableringsprosjekt eller som avtalt løpende ajourhold (jfr. Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsavtalene, kap ). Etableringsprosjekt kan omfatte: Flyfotografering Fotogrammetrisk nykonstruksjon eller ajourføring Ortofotoproduksjon Laserskanning (etablering av høydedata) Digitalisering av analoge kartdata Osv. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) kan omfatte: Kontinuerlig ajourføring av situasjonsdatasett (spesielt nye bygninger) ved GPS målinger i marka eller vha. situasjonsdata fra godkjent byggesøknad når bygningen er oppført Kontinuerlig ajourføring av tiltaksbase vha. situasjonsdata fra godkjente byggesøknader Fokus på fullstendighet ved for eksempel ( unøyaktig ) digitalisering av situasjonsdata fra ortofoto Osv. Kartdata fra etableringsprosjekt og Forvaltnings-, drifts- og Vedlikeholdsarbeid (FDV) må i ulik grad bearbeides og tilrettelegges før de kan tilgjengeliggjøres for brukerne på På dette nettstedet finnes også oversikt over hvilken FKB-standard som finnes i de ulike delene av fylket: Fullføring av FKB i Nordland skal ha prioritet i planperioden. Arbeidet omfatter i første rekke konstruksjon av situasjonsdata, digitalisering av stedsnavn og databearbeiding/tilgjengeliggjøring av FKB-C og FKB-D data. Parallelt med fullføring av FKB skal Geovekstsamarbeidet sørge for nødvendige FKB-B datasett for bl.a. drifts-, plan- og utbyggingsformål i Nordlandskommunene. Det tas sikte på å vurdere behovet, og evt. produsere FKB-B og ortofoto i alle Nordlandskommunene i løpet av en 5 års periode.

16 Geodataplan Nordland Omforent plan Side Fullføring av FKB i Nordland Arbeidet omfatter konstruksjon av situasjonsdata i hht. FKB-C standard, digitalisering av stedsnavn og databearbeiding/tilgjengeliggjøring. I tillegg må partene kjøpe manglende rettigheter til Eiendomsdata (DEK), Markslag (AR5) og Vannkontur. Disse prosjektene omfatter ikke flyfotografering. Det skal benyttes de beste eksisterende flybildene, dvs. bilder fra tidligere ortofotoproduksjon i Nordland eller fra Nasjonalt program for omløpsfotografering (se kap Ortofoto). Tabell 2 nedenfor viser igangsatte og planlagte Geovekstprosjekt for Fullføring av FKB i Nordland. Hvert prosjekt vil vare to til tre år. Som det framgår av tabellen skal arbeidet være fullført i løpet av Tabell 2: Plan for fullføring av FKB i Nordland

17 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 17 Mål 2010: Påbegynne Geovekstprosjekt i 9 kommuner (Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold). Avslutte Geovekstprosjekt i 2 kommuner (Hemnes og Rana). Mål : Påbegynne Geovekstprosjekt i 22 kommuner (Alstahaug, Andøy, Bø, Dønna, Flakstad, Grane, Hadsel, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Moskenes, Nesna, Rødøy, Røst, Sortland, Træna, Vefsn, Vestvågøy, Værøy, Vågan og Øksnes). Avslutte Geovekstprosjekt i 37 kommuner (Alstahaug, Andøy, Ballangen, Beiarn, Bodø, Bø, Dønna, Evenes, Fauske, Flakstad, Gildeskål, Grane, Hadsel, Hamarøy, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Lødingen, Meløy, Moskenes, Narvik, Nesna, Rødøy, Røst, Saltdal, Sortland, Steigen, Sørfold, Tjeldsund, Træna, Tysfjord, Vefsn, Vestvågøy, Værøy, Vågan og Øksnes). Tabell 3 nedenfor viser anslåtte kostnader for aktuelle geodataarbeider i forbindelse med Fullføring av FKB i Nordland. Det er videre anslått verdien av tilgjengelige ND midler i Kostnadene med fradrag av ND-midler, faktureres partene over to år, første gang året etter oppstartsåret. For Hemnes, Rana, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad gjenstår sluttavregning i 2010, - disse kommunene er derfor fjernet fra tabellen.

18 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 18 Areal er oppgitt i km² Tabell 3: Anslåtte kostnader for aktuelle geodataarbeider i forbindelse med Fullføring av FKB i Nordland Den enkelte Geovekstparts kostnadsandel kan anslås ved å benytte prosentfordelingen i Tabell 4 nedenfor. Tabell 4: Erfaringstall for Geovekstpartenes prosentvise kostnadsandeler ved fullføring av FKB i Nordland

19 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 19 NB! Geovekstpartenes kostnader ved kjøp av manglende rettigheter til Eiendomsdata (DEK), Markslag (AR5) og Vannkontur kommer i tillegg til kostnadene ovenfor. 4.3 Nyetablering og periodisk ajourføring av FKB-B samt produksjon av ortofoto Det tas sikte på å vurdere behovet og eventuelt igangsette FKB-B og ortofotoprosjekter i kommunene hvert 5. år. (Dette er imidlertid ikke til hinder for at etablering av kartdata for viktige plan- og utbyggingsformål kan tas utenom tur.) De fleste FKB-B og ortofotoprosjekter avsluttes i løpet av 1. halvår året etter prosjektstart. For eksempel: Dersom prosjektavtale inngås i mars 2010, kan FKB-data være tilgjengelig for nedlasting fra Norge digitalt i juni Prosjektene omfatter flyfotografering med typisk 12 cm bakkeoppløsning (GSD12). I mange tilfeller ønsker Geovekstpartene at det fotograferes større areal enn det som umiddelbart trengs for å utføre bestilt FKB-arbeid. Slike ekstra bilder kan senere benyttes til supplerende FKB produksjon. Det produseres normalt ortofoto fra alle bildene. Behovet for FKB-B og ortofotoprosjekt skal vurderes samtidig i kommuner som samarbeider om GIS. Tidligere etableringsprosjekt har ikke tatt hensyn til hvilke kommuner som samarbeider. For å ivareta tilfredsstillende kvalitet på kartdata, vil det derfor gå et par år før hovedregelen om vurdering hvert 4. år kan følges. Tabell 5 nedenfor viser i hvilket årstall hver kommune skal få vurdert og eventuelt startet etableringsprosjekter i planperioden. Det er i tillegg valgt å vise både hvilke kommuner som har startet etableringsprosjekter før planperioden ( ), - og kommuner hvor det skal vurderes etableringsprosjekt i årene 2014 til Merk at Fullføring av FKB i Nordland vil kreve store deler av SK Bodøs ressurser, - det vil derfor være aktuelt å skyve oppstart av lavt prioriterte FKB-B arbeider til etter 2012.

20 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 20 Tabell 5: Årstall kommunene skal få vurdert og eventuelt startet etableringsprosjekt i planperioden Mål 2010: Vurdere oppstart av etableringsprosjekt i 7 kommuner (Alstahaug, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord og Vefsn). Mål : Vurdere oppstart av etableringsprosjekt i 30 kommuner (Andøy, Ballangen, Bindal, Brønnøy, Bø, Evenes, Flakstad, Hadsel, Hamarøy, Hemnes, Lurøy, Lødingen, Moskenes,

21 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 21 Narvik, Nesna, Rana, Rødøy, Røst, Saltdal, Sortland, Steigen, Sømna, Tjeldsund, Træna, Tysfjord, Vega, Vestvågøy, Vevelstad, Vågan og Øksnes). Tabell 6: Erfaringstall for kostnader og prosentvis kostnadsfordeling for FKB-B etableringsprosjekt og ortofoto Det arbeides med å anslå volum og kostnader for etablering/ajourføring av FKB-B og ortofoto. Tallene er ennå ikke klare, men vil komme med i geodataplanen for Nordland

22 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 22 5 Geodatagrunnlaget Her omhandles hovedsakelig geodata som etableres og/eller vedlikeholdes av flere parter i samarbeid. 5.1 Basis geodata Basis geodata defineres som data som er av generell betydning for å kjenne seg igjen i terrenget, både i form av direkte og indirekte stedfesting, og som skal være tilgjengelig for hele landet. Dataene er ofte samfinansierte, f.eks. som Geovekstprosjektene Grunnlagsnett Etablering av CPOS CPOS er en tjeneste for GPS-brukere som har behov for posisjonsbestemmelse med centimeters nøyaktighet. Utbyggingen av CPOS er basert på interesse fra brukerne, da utbyggingen av tjenesten ikke er finansiert over statsoppdraget. CPOS er nå etablert i hele Nordland. SATREF (SATellittbasert REFeransesystem) tilbyr gratis testabonnement i 1 måned til kommuner som har lyst til å prøve CPOS. Status: CPOS er ferdig bygget ut i hele Nordland. Mål 2010: I 2010 planlegges supplering av nettet i Nordland med 2 nye permanente geodetiske stasjoner i Nordland, i Bø og Leknes Felles kartbase (FKB) Det finnes kun 1.5 km² FKB-A i Nordland, og det foreligger ingen planer om å øke dette arealet. FKB-A omtales derfor ikke i dette underkapitlet. Mer om FKB-data finnes på Situasjonsdatasett Situasjonsdatasettene omfatter: Bygg og Bygningstekniske anlegg Vegsituasjon og Vegnett Jernbane og Lufthavn Ledning (høyspentlinjer, stolper, kummer, sluk osv.) Arealbruk

23 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 23 Situasjonsdatasett etableres/ajourføres i FKB-B prosjekter (jf. pkt 4.3 ovenfor) og i forbindelse med Fullføring av FKB i Nordland. Det skal videre etableres situasjonsdatasett i FKB-C standard i FKB-D områdene i fylket i forbindelse med Fullføring av FKB i Nordland. Deler av FKB datasettene vegsituasjon, bygg og bygningstekniske anlegg har ikke tilfredsstillende kvalitet. Det dreier seg i første rekke om (1) data som er konstruert før SOSI 3.0 ble tatt i bruk omkring 1995, (2) data som har dårlig nøyaktighet og (3) data som er digitalisert fra analogt Økonomisk kartverk, og som mangler høyde i tillegg til at nøyaktigheten er dårlig. SOSI 4.0 etablerer en ny standard for takflater i FKB-B. I planperioden skal bygg som er konstruert etter eldre SOSI standard ajourføres i hht. SOSI 3.4, - dersom det ikke bestilles nykonstruksjon etter SOSI 4.0. I forbindelse med Fullføring av FKB i Nordland vil de fleste av situasjonsdatasettene i FKB-C områdene bli nykonstruert. N50 kartdata har situasjonsdata for alle landarealene i Nordland. I planperioden ( ) skal situasjonsdata fra N50 kartdata sammenstilles med tilsvarende fra FKB-C områdene, slik at alt landareal i Nordland får situasjonsdata tilgjengelig i FKB. Dette arbeidet utføres i forbindelse med Fullføring av FKB i Nordland. Mål : Situasjonsdatasett som har dårlig kvalitet skal være nykonstruert innen 2013 i alle FKB-C områdene i Nordland. Situasjonsdata fra N50 kartdata skal klippes inn i de områdene i FKB datasett med situasjon som ikke har data fra før Vann Vann omfatter bl.a. objekttypene kystkontur, elv/bekk og vannkontur. Vann etableres/ajourføres i FKB-B prosjekter og i forbindelse med FKB-C nykonstruksjon. Kystkontur for hele fylket oppgraderes i løpet av 2010 i fellesprosjekt mellom Statens kartverk sjø og land. Korrigert kystkontur skal tilpasses og sys sammen med andre objekttyper i bl.a. datasett vann i løpet av planperioden. Merk at prosjektet ikke omfatter retting av høydeverdier som er feil og eventuell nykonstruksjon av kystkontur i slike områder. N50 kartdata har vannobjekter for alle landarealene i Nordland. I planperioden ( ) skal elv/bekk og vannkontur fra N50 kartdata sammenstilles med tilsvarende fra FKB-C områdene, slik at alt landareal i Nordland får datasett vann tilgjengelig i FKB. Dette arbeidet utføres i forbindelse med Fullføring av FKB i Nordland. Mål : Vanndata fra N50 kartdata skal klippes inn i de områdene i FKB Vann som ikke har vanndata fra før.

24 Geodataplan Nordland Omforent plan Side Terreng (Høydekurver) FKB-B areal i byer og tettsteder har normalt 1 meters høydekurver. Videre etableres normalt 1 meters høydekurver i utbyggingsområder hvor dette er nødvendig, - for eksempel for vegplanlegging og planlegging av bolig-/hyttefelt. Vegkorridorer med FKB-B har ofte 5 meters ekvidistanse. Vanligvis foreligger det bildemateriale og aerotriangulering for vegkorridorene som gjør det mulig å konstruere 1 meters kurver dersom det blir behov for det senere. Behovet for høydekurver i FKB-B arealene skal vurderes i forbindelse med nyetablering og periodisk ajourføring av FKB-B (jfr. kapittel 4.3). Digitale høydekurver med 5 eller 10 meters ekvidistanse finnes i alle områder som har Økonomisk kartverk. Det foreligger konkrete planer om å etablere 5 meters kurver i noen mindre områder hvor det er 10 meters kurver i dag i Narvik kommune. Videre er det igangsatt og planlagt nykonstruksjon av 5 meters kurver i mindre arealer i Rana, Narvik og Tjeldsund i forbindelse med Fullføring av FKB i Nordland. Landarealene i Nordland har digitale 20 meters høydekurver fra N50 kartdata. I planperioden ( ) skal disse kurvene klippes mot 5 og 10 meters høydekurver fra FKB-C områdene slik at alt landareal i Nordland får høydekurver i tilgjengelig i FKB. Dette arbeidet utføres i forbindelse med Fullføring av FKB i Nordland. Mål : Tilfredsstille Geovekst-partenes behov for høydedata til plan- og utbyggingsoppgaver. Høydedata fra N50 kartdata skal klippes inn i de områdene i FKB Terreng som ikke har høydedata fra før AR5 (Markslag) AR5 (Arealressurskart, presentasjonsmålestokk 1:5 000 eller 1:10 000) erstatter tidligere DMK (Digitalt MarkslagsKart). Bruksområdet er det samme for AR5 som for DMK, men AR5 er noe enklere å vedlikeholde. Fra og med 2009 har alle kommuner AR5. Planlagte utvidelser av FKB-C områdene omfatter ikke nyetablering av AR5. Periodisk ajourhold av AR5 skjer som Geovekstprosjekt for nærmere fastlagte områder og utføres av Skog og landskap. Den enkelte kommune har ansvar for kvalitetssikring av AR5 etter periodisk ajourføring (gårdskartprosessen) og kontinuerlig administrativt ajourhold av AR5. Markslagsdata (AR5) inngår i kommunens avtale om Forvaltning, drift og vedlikehold av data (se kap ). Mer om AR5 finnes på Status: AR5 er ferdig førstegangsetablert for Nordland. AR5 er ajourført og ferdig kvalitetssikra i 21 kommuner (Alstahaug, Bodø, Brønnøy, Dønna, Evenes, Fauske, Grane, Hadsel, Hemnes, Herøy, Lødingen, Meløy, Narvik, Rana, Sømna, Sørfold, Tjeldsund, Vega, Vestvågøy, Vevelstad og Vågan). Gårdskartprosessen er ferdig i disse kommunene.

25 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 25 AR5 er ajourført og kvalitetssikring pågår i 16 kommuner (Ballangen, Bindal, Bø, Flakstad, Gildeskål, Hamarøy, Hattfjelldal, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rødøy, Saltdal, Sortland, Steigen, Tysfjord og Vefsn). Gårdskartprosessen pågår i disse kommunene. AR5 er ajourført og klar for kvalitetssikring i løpet av 2010 i 7 kommuner (Andøy, Beiarn, Moskenes, Røst, Træna, Værøy og Øksnes). Gårdskartprosessen har ikke startet i disse kommunene. Se også tabeller med status og fremdriftsplaner for gårdskartprosessen i et fylke eller en kommune. Kart som viser planer for ajourføring av markslag i Nordland er tilgjengelig på Hjemmesidene til geodataplanen for Nordland. Mål 2010: Kvalitetssikring av AR5 skal være ferdig og gårdskartprosessen avslutta i 29 kommuner (Alstahaug, Bodø, Brønnøy, Dønna, Evenes, Fauske, Grane, Hadsel, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Lødingen, Meløy, Narvik, Nesna, Rana, Rødøy, Saltdal, Sortland, Steigen, Sømna, Sørfold, Tjeldsund, Vega, Vestvågøy, Vevelstad og Vågan). Andøy, Beiarn og Øksnes kommune skal ha starta gårdskartprosessen med kvalitetssikring av AR5. Kommunene som starter gårdskartprosessen i 2010 (Andøy, Beiarn, Bindal, Flakstad og Øksnes) skal få særskilt oppfølging av Fylkesmannen og Statens kartverk. Alle kommuner skal få tilbud om kurs i klassifisering av innmarksbeite. Alle kommuner som starter gårdskartprosessen skal få tilbud om kurs i klassifisering av markslag og bruk av aktuell programvare for ajourføring. Alle kommuner som er ferdig med gårdskartprosessen skal etablere rutiner for kontinuerlig ajourhold av AR5. Mål : Kvalitetssikring av AR5 skal være ferdig og gårdskartprosessen avslutta i alle kommuner. Annen gangs periodisk ajourhold i Rana kommune Matrikkelen Eiendomsinformasjon forvaltes fortløpende i Matrikkelen. Midlertidige kartforretninger etter delingsloven. I Nordland er det ca 1370 og kommunene har frist til til å fullføre alle utstedte midlertidige forretninger. Dette er hjemlet i matrikkelloven. De fleste kommuner har god kontroll på dette og har få midlertidige forretninger. Noen kommuner har imidlertid slitt med mange midlertidige forretninger i mange år og har oversittet fristen på tre år for å fullføre kartforretningen. Dersom kommunene ikke overholder treårsfristen kan Fylkesmannen besørge gjennomføre av forretningen for kommunens regning få forretningen gjennomført på kommunens bekostning. Mål 2010: I løpet av første halvår 2010 skal Statens kartverk Bodø ha tatt kontakt med alle kommunene og orientert om status angående midlertidige forretninger. I løpet av første halvår 2010 skal alle kommuner med mer enn 40 midlertidige forretninger ha levert en plan for avslutning av alle midlertidige forretninger.

26 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 26 Mål : Innen skal alle kommunene i Nordland ha avsluttet alle midlertidige forretninger (etablert etter delingsloven). Tilby kommunen kurs for nye matrikkelførere Kontinuerlig kvalitetsheving av datainnholdet i Matrikkelen Adresser Adresser et viktig datasett for mange brukere. Utfordringen i mange kommuner er at det ikke er tildelt offisielle gateadresser. Det er et sterkt ønske fra adressebrukere at det settes i gang prosjekt for å tildele gateadresser i kommunene der dette er mangelfullt. Matrikkelloven pålegger at det tildeles veinavn og husnummer ved igangsetting av byggetillatelse. Mål : Veinavn og husnummer skal være innført i alle kommuner innen utgangen av Vegnett (VBASE) VBase (geometri + vegident) er etablert for hele Nordland og ajourholdes kontinuerlig. F.o.m er ansvaret for å hente inn endringer på kommunale veier, skogsbilveier og andre private veier fra kommunene overført til fylkeskartkontorene. Statens Vegvesen har ansvaret for endringer på Europaveier, Riksveier og Fylkesveier Sentralt stedsnavnregister (SSR) Stedsnavn registreres i Sentralt Stedsnavnsregister (SSR) av Statens kartverk. Det gjenstår arbeid med å ferdigstille digitalisering av stedsnavn fra Økonomisk kartverk. Dette arbeidet skjer parallelt og som en del av arbeidet med Fullføring av FKB i Nordland. Tabell 7 nedenfor viser i hvilke kommuner det gjenstår arbeid med digitalisering av navn til SSR og når dette er planlagt utført.

27 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 27 Tabell 7: Kommuner der det gjenstår arbeid med digitalisering av navn til SSR

28 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 28 Mål 2010: Digitalisering av stedsnavn i SSR skal gjøres i 6 kommuner (Ballangen, Bindal, Evenes, Hemnes, Narvik og Rana). Mål : Digitalisering av stedsnavn i SSR skal gjøres i 20 kommuner (Alstahaug, Andøy, Beiarn, Bodø, Bø, Fauske, Gildeskål, Grane, Hadsel, Hattfjelldal, Lødingen, Sortland, Steigen, Tjeldsund, Tysfjord, Vefsn, Vestvågøy, Værøy, Vågan og Øksnes) Ortofoto Ortofoto i Nordland blir enten etablert i Geovekstprosjekt eller gjennom nasjonalt program for omløpsfotografering. Geovekst samordner ortofotoproduksjon med fotografering for FKB-B kartlegging. Det vises til kapittel 4.3 Nyetablering og periodisk ajourføring av FKB-B samt produksjon av ortofoto. Nasjonalt program for omløpsfotografering omfatter en rullerende ortofotokartlegging med omløpstid på ca 6 år, - basert på digitale bilder med bakkeoppløsning 35 til 45 cm (GSD35 til GSD 45). Bilder tatt et år tilgjengeliggjøres som ortofoto med oppløsning 50 cm på i løpet av 1. halvår året etter. Se kart med planlagt fotografering. Alle ortofoto skal tilgjengeliggjøres i forvaltningsløsningen Norge i bilder ( Laserskanning Ved laserskanning måles høyden på punkter på bakken med en gitt punkttetthet, for eksempel 2 pkt. pr m². Laserskanning bestilles når en eller flere av Geovekstpartene har behov for slike data. For eksempel bruker Statens vegvesen høydedata fra laserskanning når de skal prosjektere veganlegg. Et laserskanningsprosjekt omfatter normalt automatisk generering av 1 meters høydekurver. Laserskanning planlegges inntil videre for ett år av gangen. Dette kan endres i løpet av planperioden. Mål 2010: I 2010 er det planlagt laserskanning av ca 30 km² i Nordland. 5.2 Plandata Plandata er et satsningsområde i Norge digitalt samarbeidet. Den nye kart- og planforskriften skal legge til rette for enkel tilgang til pålitelig stedfestet digital planinformasjon. Forskriften stiller bl.a. krav til det offentlige kartgrunnlaget, til framstilling av arealplan og til kommunalt planregister. Statens kartverk har et nasjonalt ansvar knyttet til plandata og i virksomhetsplanen for 2010 står det blant annet følgende at ved fylkeskartkontorene skal følgende tiltak prioriteres:

29 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 29 Følge opp sekretariat og samordningsfunksjon for prosjekter og felles tiltak i geodataplanen Bistå i gjennomføringen av prosjekter for realisering av gode plandata og digitale planregister Tilby en veilednings- og kompetansefunksjon for lokal og regional forvaltning Bistå med verktøy og hjelpemidler for kvalitetssikring og leveranse av data Fylkesmannen i Nordland skanner og georefererer kommune- og reguleringsplaner som kommer til dem, til hjelp i egen saksbehandling. For at andre også skal kunne få nytte av disse planene har Fylkesmannen lagt dem ut på en ftp-server. I planperioden skal plandata med i FDV-avtalene for kommunene, se kap Arealplaner på fylkes-/regionnivå Arealplaner på fylkes-/regionnivå omfatter fylkesplan og fylkesdelplan etter tidligere Plan- og bygningslov, regionplan etter nåværende Plan- og bygningslov. Mål (ikke tidsbestemt og/eller ikke kvantifisert): Bidra til at arealplaner på fylkes-/regionnivå er enkelt tilgjengelig for regional og nasjonal forvaltning, for kommuner, næringsliv og allmennhet Arealplaner på kommunenivå Arealplaner på kommunenivå omfatter kommuneplan og kommunedelplan. Mål 2010: Opprette en engasjementsstilling for arbeid med etablering og tilrettelegging av digitale arealplaner i Nordland. Mål : Alle kommunene i fylket skal få sine kommune(del)planer, dvs. høringer og vedtatte planer, scannet og/eller vektorisert og tilgjengeliggjort på Internett. Mål (ikke tidsbestemt og/eller ikke kvantifisert): Drive veiledningstjeneste for arealplandata (Norge digitalt-samarbeid mellom Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Statens kartverk). Bidra til at det inngås en samarbeidsavtale som sikrer videreføring av etablering og tilrettelegging av digitale arealplaner Detaljplaner Med detaljplan menes reguleringsplan og bebyggelsesplan etter tidligere Plan- og bygningslov, områderegulering og detaljregulering etter nåværende Plan- og bygningslov. Mål 2010: Opprette en engasjementsstilling for arbeid med etablering og tilrettelegging av digitale arealplaner i Nordland. Starte digitalisering av gjeldende reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser. o Digitaliseringsprosjektet starter i de ni kommunene i Salten. Dette blir å betrakte som et pilotprosjekt som skal gi oss erfaring og kompetanse på området, før resten av Nordland tas.

30 Geodataplan Nordland Omforent plan Side 30 Mål : Fullføre digitaliseringen av reguleringsplaner i Nordland. Alle nye detaljplaner i fylket skal bli tilgjengeliggjort på Internett Digitalt planregister Ny kart og planforskrift 12 og 13 stiller bl.a. krav til opprettelse av kommunalt planregister i alle kommunene. Mål : Digitale planregister med rutiner for vedlikehold skal innføres i alle kommunene i Nordland. 5.3 Temadata Tematiske geodata er data som beskriver fagspesifikke tema fra ulike fagområder. Strategier/mål (generelt): Bidra til at kommunene kjenner til tilgjengelige temadatasett fra nasjonale leverandører. Bidra til at kommunene bruker tematiske geodata effektivt. Arbeide for å fremskaffe og tilrettelegge datasett som er spesielt viktige for Nordland Naturressurser Temaet omfatter bl.a. grus og pukk, berggrunn, vannforsyning, kyst/fiskeri, reindrift, dyr/planter (biologisk mangfold), prioriterte naturtyper, kulturlandskap og landbruk Kyst/fiskeri Kyst- og fiskeridata er kanskje de viktigste tematiske geodataene for Nordland fylke. Fiskeridirektoratet i Nordland holder på å kartlegge og kvalitetssikre fiskerinæringens arealinteresser for hele fylket. I enkelte kommuner er dette kommet lengre enn i andre. Når dataene har blitt skikkelig kvalitetssikret vil de bli lagt ut på Fiskeridirektoratets kartløsning på Ved søknad om konsesjon for oppdrettsanlegg skal kartlegging av sjøbunnen og sjøområdene, f.eks. sedimenter og strøm utføres. Disse opplysningene vil bli sammenstilt når arbeidet med vanndirektivet (se kap ) kommer til det aktuelle området. Kystverket har en god innsynsløsning med mye interessant informasjon på Status. Yttergrensene til alle oppdrettslokaliteter i Nordland er registrert og lagt inn i akvakulturregisteret. Alle ferge- og hurtigbåtleder med anløpssteder har blitt registrert (se også kap ). Kyst- og havområder har blitt delt inn i myndighetsarealer mellom kommunene og staten etter den nye Farledsforskriften.

GEODATAPLANEN 2016-2019

GEODATAPLANEN 2016-2019 GEODATAPLANEN 2016-2019 Møte i Nordland digitalt arbeidsutvalg 28.okt 2015 Foto: Tor Erik Bakke Norge digitalt-samarbeidet Et avtalefestet samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST Foto: June Eva Wennberg Årmøtet, FDV-avtalen pkt 3 3. ORGANISERING OG ÅRLIG REVISJON Arbeidet koordineres av Statens kartverk (med Statens kartverk menes i FDV-avtalen det lokale

Detaljer

GEODATAPLAN FOR NORDLAND FYLKE 2007-2010

GEODATAPLAN FOR NORDLAND FYLKE 2007-2010 GEODATAPLAN FOR NORDLAND FYLKE 2007-2010 Andenes Sortland Narvik Leknes Svolvær Bodø Fauske Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Brønnøysund Statens kartverk Bodø Sjøgata 1, 8006 BODØ Geodataplan Nordland 2007

Detaljer

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Planprosjekt i Nordland v/ole Kristian Furnes I geodataplanperioden skal arbeidet følge disse prioriteringene ved tilgjengeliggjøring av plandata i Norge

Detaljer

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Digitalt planregister og kvalitetsheving Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Fordeler ved bruk av plandata BILDER Tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag forskriften

Detaljer

Geodataplan 2011-2014

Geodataplan 2011-2014 Geodataplan 2011-2014 Vedtatt Kommunestyret 08.12.2010, sak 80/10 ESA-sak 10/1240 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Noen definisjoner... 3 2. STATUS... 4 2.1 Felles Kartdatabase

Detaljer

GEODATAPLANEN

GEODATAPLANEN GEODATAPLANEN 2016-2020 Møte i Nordland digitalt arbeidsutvalg 20.okt 2016 Foto: Tor Erik Bakke Møte i Nordland digitalt arbeidsutvalg 20.10.2016 Saksliste: 1. Godkjenning av referat fra forrige møte 2.

Detaljer

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver.

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. NOTAT Emne Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. Til Fra Dato Utkast 6. mai 2015 Kopi til Notatet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart,

Detaljer

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Komite for næring Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 16 005 540,- til kommunale næringsfond i 2012, fordelt med kr 11 100 000,-

Detaljer

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Lars Mardal, Kartverket Trondheim Storsylen Arealplan - ROS Landbruk, miljø og natur Matrikkel Byggesak m.m. Innhold Kartverkets

Detaljer

Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014

Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014 NOTAT Emne Til Fra Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014 1 Bakgrunn og målsetting Referansegruppen for Norge digitalt

Detaljer

Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland

Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland 18. november 2014 Auditoriet, Kartverket Hamar (Miniårsmøte grunnet ikke lokale kartdager 2015) Møtet er åpent for alle Arrangør: Fylkesgeodatautvalget i Hedmark

Detaljer

Norge digitalt. nasjonal geografisk infrastruktur

Norge digitalt. nasjonal geografisk infrastruktur Norge digitalt nasjonal geografisk infrastruktur Einar Jensen, Statens kartverk einar.jensen@statkart.no +47 3211 8520 (a) +47 9508 5531 (m) St.meld. nr. 30 (2002-2003) 2003) «Norge digitalt» - et felles

Detaljer

Årsmøte Norge digitalt. Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Årsmøte Norge digitalt. Fylkeskartsjef Geir Mjøen Årsmøte Norge digitalt Fylkeskartsjef Geir Mjøen Norge digitalt samarbeid 1. Organisering av Norge digitalt samarbeid i Vestfold og Telemark 2. Satsningsområder i Geodataplanen Norge digitalt Norge digitalt

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer

Geodatautvalgsmøte 25.09.2015. M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun

Geodatautvalgsmøte 25.09.2015. M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Geodatautvalgsmøte 25.09.2015 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Agenda 1. Referat fra Geodatautvalgsmøtet 06.05.2015 2. Orientering fra geodatautvalgsmedlemmene

Detaljer

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Interkommunalt GIS-samarbeid i regionen status og handlingsplan 2016 v/fredrik Hägnemark

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Interkommunalt GIS-samarbeid i regionen status og handlingsplan 2016 v/fredrik Hägnemark REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Hadeland Dato 09.02.2016 Til stede Se vedlegg på slutten av referatet Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Velkommen v/georg Langerak Georg ønsket

Detaljer

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Journalpost.: 12/25367 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 171/12 Fylkesrådet 21.08.2012 Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Sammendrag Miljøverndepartementet

Detaljer

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand Hanna Sofie Nystad 1917 1:500 (Teknisk Opmaalings Byraa) # Kort om Geovekst og Geovekstforum # Hvordan organiseres arbeidet omkring kartleggingsprosjekter

Detaljer

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Anne Guro Nøkleby GEODATAPLANEN Geodataplanen har en gyldighet på 4 år Hvert fylke har sin Geodataplan som blir revidert en gang i året. Gjennomføring

Detaljer

Norge digitalt Planinformasjon og den regionale rollen til Fylkesmannen

Norge digitalt Planinformasjon og den regionale rollen til Fylkesmannen Norge digitalt Planinformasjon og den regionale rollen til Fylkesmannen Anne Guro Nøkleby 20 juni - 2012 Plandataforum 18. mars 2013 10.00-10.15 Innledning og oppstart Anne Guro Nøkleby - Ny organisasjon

Detaljer

Norge digitalt plan for NT 2015-2018. Møte i Geodatautvalget 29. april 2014

Norge digitalt plan for NT 2015-2018. Møte i Geodatautvalget 29. april 2014 Norge digitalt plan for NT 2015-2018 Møte i Geodatautvalget 29. april 2014 Norge digitalt plan for NT 2015-2018 Styringsdokument for planperioden Tekstdel med strategier, organisering og målsettinger Handlingsplan

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnhordland, Kjetil Holm, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnhordland, Kjetil Holm, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Sunnhordland, 21.04.2016 Kjetil Holm, Kartverket Bergen Plan- og bygningsloven Geodataloven Motta Plan Oversender rapport Siste hinder: QMSkontroll Feilfri plandatafil Se

Detaljer

Aktiviteter 2014. Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen

Aktiviteter 2014. Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen Aktiviteter 2014 Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen Agenda 08.45 Åpning v/paul Arne Tilset 09.00 Presentasjon av Vikna kommune v/ingunn Lysø 09.45 Godkjenning av møtereferat og hva som er

Detaljer

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen)

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen) Avtale om Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata i NN kommune (heretter kalt FDV-avtalen) Nr. 4 av YY Eksemplar for NN kommune FDV_avtale_versjon_2008-1-Arbeidsdokument Side 1/14 1 ALMINNELIGE

Detaljer

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Norge digitalt konseptet bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre planene. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-,

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L25 Arkivsaksnr.: 16/6054

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L25 Arkivsaksnr.: 16/6054 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L25 Arkivsaksnr.: 16/6054 KARTROSJEKTER Rådmannens innstilling Nykonstruksjon av våre kartdata (Geovekstprosjektene FKB-B og FKB-C) gjennomføres i henhold

Detaljer

Norge digitalt Jon Endre Kirkholt, Kartverket

Norge digitalt Jon Endre Kirkholt, Kartverket Norge digitalt 2017-18-20 Jon Endre Kirkholt, Kartverket Brukeren og data i Norge digitalt Oppdatering innenfor tildelte ansvarsområder Norge digitalt Kommuner Fylker Online tilgang til alle data Produktspesifikasjon

Detaljer

Kapittel 2 Vannregion Nordland

Kapittel 2 Vannregion Nordland Kapittel 2 Vannregion Nordland Vannregion Nordland strekker seg i all hovedsak fra fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag i sør til fylkesgrensen mot Troms i nord, og fra svenskegrensen i øst og til 1 nautisk

Detaljer

FGU Buskerud 21.10.2015. Anne-Kirsten Stensby og Siri Oestreich Waage

FGU Buskerud 21.10.2015. Anne-Kirsten Stensby og Siri Oestreich Waage FGU Buskerud 21.10.2015 Anne-Kirsten Stensby og Siri Oestreich Waage Kartverket Norge digitalt Geovekst Forvaltning, drift og vedlikehold Vår organisasjon Landdivisjonen Kartverket Oslo Fylkeskartkontoret

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg

Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 1.0 Dato: 08.06.2017 Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg Norge digitalt Plan- og temadatautvalg,

Detaljer

Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse. Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord

Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse. Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord 1 Disposisjon Demografiutvikling trend Målrettet og langsiktig arbeid med tilflytting hva som må til?

Detaljer

Geodataplan Jon Endre Kirkholt, Kartverket

Geodataplan Jon Endre Kirkholt, Kartverket Geodataplan 2014-17 Jon Endre Kirkholt, Kartverket Ny mal Kap 2.2: Sentrale lover for Norge digitalt-samarbeidet Her er lovene som er sentrale for geodataarbeidet beskrevet, dvs. at Matrikkelloven også

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Nordland digitalt arbeidsutvalg 20.Okt 2016

Nordland digitalt arbeidsutvalg 20.Okt 2016 Nordland digitalt arbeidsutvalg 20.Okt 2016 Planprosjekt i Nordland v/ole Kristian Furnes I geodataplanperioden skal arbeidet følge disse prioriteringene ved tilgjengeliggjøring av plandata i Norge digitalt:

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven. Trude Lien

Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven. Trude Lien Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven Trude Lien Innhold Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven, hva, hvorfor, hvordan. Eksempel på oppdateringa av PblTiltaksbase fra Ulstein kommune Økonomi i Avtalen

Detaljer

Ny kartforskrift og planregister. Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen

Ny kartforskrift og planregister. Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen Ny kartforskrift og planregister Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen Viktige dokumenter Plan og bygningsloven Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (Kart-

Detaljer

Geovekst i Finnmark. SAMLING I LAKSELV 29. OG 30. sept. 2015. Status kartleggingsprosjekter (AC) Planlagte prosjekt for oppstart 2016

Geovekst i Finnmark. SAMLING I LAKSELV 29. OG 30. sept. 2015. Status kartleggingsprosjekter (AC) Planlagte prosjekt for oppstart 2016 Geovekst i Finnmark SAMLING I LAKSELV 29. OG 30. sept. 2015 Status kartleggingsprosjekter (AC) Planlagte prosjekt for oppstart 2016 Bernt S. Gansmo Kartverket Vadsø KARTLEGGINGSSTATUS I TETTSTEDER Hammerfest

Detaljer

Kompetanseutfordringen STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

Kompetanseutfordringen STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Kompetanseutfordringen STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Nasjonal statusundersøkelse innenfor plan- og temadata Gi grunnlag for målrettet arbeid innen planog temadata i fylkene. Kartleggingen vil være

Detaljer

BRUKERVEILEDNING POLARSIRKELPORTALEN

BRUKERVEILEDNING POLARSIRKELPORTALEN BRUKERVEILEDNING POLARSIRKELPORTALEN Felles kartløsning for kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rødøy og Træna Innkomstbildet Link til de respektive kommuners hjemmeside, samt samarbeidsparter. Ulike

Detaljer

Vedlikeholdsårsmøte Region 2 og 3 08.04.2013

Vedlikeholdsårsmøte Region 2 og 3 08.04.2013 Vedlikeholdsårsmøte Region 2 og 3 08.04.2013 Gjennomgang av tema innenfor kart/matrikkel og plandata Program for dagen. Geodataplanarbeid 2013 - Kari Buset Geovekstprosjekter - Vedlikehold Kari Buset Geir

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning GEONORGE DOK PLAN Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning Det offentlige kartgrunnlag - DOK hva er det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede geografiske

Detaljer

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet?

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Kommunal geomatikkonferanse 2014 Håkon Løvli, Drammen kommune/ Fagrådet i

Detaljer

Julemøte Trondheim Einar Jensen Statens kartverk Land

Julemøte Trondheim Einar Jensen Statens kartverk Land Julemøte Trondheim 8.12.2015 Einar Jensen Statens kartverk Land Norge digitalt- et kort historisk tilbakeblikk Bakgrunn Geovekst-samarbeidet ble etablert i 1992 og er et samarbeid om finansiering av etablering,

Detaljer

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Orientering fra GIS-samarbeidet i Gjøvikregionen 2016 v/bård Nysveen

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Orientering fra GIS-samarbeidet i Gjøvikregionen 2016 v/bård Nysveen REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Gjøvikregionen Dato 11.02.2016 Til stede Se vedlegg på slutten av referatet Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Velkommen v/georg Langerak Georg

Detaljer

Kommunebesøk Holtålen. Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim

Kommunebesøk Holtålen. Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim Kommunebesøk Holtålen Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim Hvorfor er kartvedlikehold viktig? Alle har alltid nå detaljerte kart tilgjengelig. Alle tar det som en selvfølge at kartet er riktig Manglende

Detaljer

Kartlegging av stier og løyper. Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013

Kartlegging av stier og løyper. Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013 Kartlegging av stier og løyper Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013 Disposisjon Metoder for datafangst Nytt primærdatasett for traktorveger og stier Nasjonal database for tur- og

Detaljer

GEODATAPLAN FOR NORDLAND FYLKE

GEODATAPLAN FOR NORDLAND FYLKE GEODATAPLAN FOR NORDLAND FYLKE 2009-2012 Statens kartverk Bodø Geodataplan Nordland 2009 2012 Omforent plan Side 2 GEODATAPLANEN FOR NORDLAND INNHOLD. SAMMENDRAG...4 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I

Detaljer

Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast)

Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast) Kartverket, august 2015 Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast) Dokumentet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og

Detaljer

Aktiviteter og strategier 2014

Aktiviteter og strategier 2014 Aktiviteter og strategier 2014 Referat fra forrige møte Rørvik 29/4-2014 Tema Informasjon om Vikna kommune v/ingunn Lysø Organisasjon Utfordringer i Vikna og Ytre Namdal Aktiviteter og strategier v/liv

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø

Det offentlige kartgrunnlaget. Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø Det offentlige kartgrunnlaget Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø Det offentlige kartgrunnlag - DOK Hva er nå det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede

Detaljer

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage Kort fortalt Navn, begreper og avtaler: Geovekst FDV SOSI FKB Norge digitalt Geonorge Geoforum Historikk på 1-2-3 Nytteverdi og

Detaljer

Beredskap og kart/geodata. Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Beredskap og kart/geodata. Fylkeskartsjef Geir Mjøen Beredskap og kart/geodata Fylkeskartsjef Geir Mjøen Beredskap og geodata Geodata er i bruk hos hovedredningssentralene, politiet, AMK-sentralene (helse), 110-sentralene (brann), Forsvaret, fylkemannsembetene

Detaljer

Kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av AR5

Kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av AR5 Side 1 av 5 Kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av AR5 Bakgrunn Mange kommuner har lagt ned mye arbeid i forbindelse med gårdskartprosessen. For å sikre fortsatt god kvalitet på kartene, er

Detaljer

Implementering av utbyggingsprogram Nordland

Implementering av utbyggingsprogram Nordland Implementering av utbyggingsprogram Nordland SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73590260 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister:

Detaljer

Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kartverkets oppgaver Samle inn Forvalte Formidle Bidra til at data blir brukt Digital saksbehandling Digitalisering

Detaljer

GEOVEKST/FKB I NORDLAND. Status 20.oktober 2016

GEOVEKST/FKB I NORDLAND. Status 20.oktober 2016 GEOVEKST/FKB I NORDLAND Status 20.oktober 2016 Nordland 2015 FKB-B: 540 km 2 Laser: 815 km 2 - Total kostnad: 7,6 mill (budsjett 7,2 mill) - Grundig kartkontroll utført + enkel kontroll hos oss. - Ny leveranse

Detaljer

Framtidsrettet geodataforvaltning. Finansiering. Einar Jensen Statens kartverk

Framtidsrettet geodataforvaltning. Finansiering. Einar Jensen Statens kartverk Framtidsrettet geodataforvaltning Finansiering Einar Jensen Statens kartverk Disposisjon Status Utfordringer Mulige finansieringskilder Ulike scenarier Status Vi har kommet langt men vil mye lengre Ikke

Detaljer

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes,

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, DOK faktagrunnlag for arealplanlegging, byggesak, ROS og KU Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det

Detaljer

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Tanker om framtida Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009 Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Mini-CV Cand jur 1981 Justisdepartement et Agder. lagmannsrett

Detaljer

REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU)

REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU) REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU) Dato: 21.09.2016 Tilstede/ Forfall: Se vedlegg 1 Møteleder: Referent: Foiler: Sted: Reidar Sætveit Bente Kristiansen www.kartverket.no/hamar

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune Deanu gielda Tana kommune GEODATAPLAN FOR TANA KOMMUNE 2010-2014 LS/UTV 19.OKTOBER 2010 Bakgrunn for planen Det har skjedd en rivende teknologisk utvikling innenfor bruk, framstilling og behov for geodata

Detaljer

GEODATAPLAN FOR TROMS FYLKE 2016-2019

GEODATAPLAN FOR TROMS FYLKE 2016-2019 GEODATAPLAN FOR TROMS FYLKE 2016-2019 Høringsutkast, pr 21.10.2015 Side 1 av 38 INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRSPERIODEN...4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

PILOT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL

PILOT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL PILOT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL Geomatikkdagene 18.03.2015 Marit.bunaes@kartverket.no Innhold Behovet for og nytte av en detaljert høydemodell Pilotprosjekt Forvaltningsløsning Norge har behov for

Detaljer

Kartverkets halvtime

Kartverkets halvtime Kartverkets halvtime Liv Iversen, fylkeskartsjef Nord-Trøndelag Lars Mardal, fylkeskartsjef Sør-Trøndelag Oftenåsen verdens største hagestol Bilde Trønder Avisa Innhold Geodataplan strategiske valg i fylkene

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHBU24 - Øvre og Nedre Eiker 2012 Kommunenr.: 0624-0625 Kommune: Øvre Eiker og Nedre Eiker Fylke: Buskerud Side 1 av 17 1. INNLEDNING... 3 2. SIGNALERING... 4

Detaljer

Kartverket Skien. Årsmøte Geoforum Telemark Fylkeskartsjef Geir Mjøen. regioner

Kartverket Skien. Årsmøte Geoforum Telemark Fylkeskartsjef Geir Mjøen. regioner Kartverket Skien Årsmøte Geoforum Telemark Fylkeskartsjef Geir Mjøen Skien Kartverkets regioner Kartverket Skien Dekker fylkene Vestfold og Telemark Geir Mjøen Fylkeskartsjef Norge digitalt, Geodatasamarbeid

Detaljer

Diverse info. Norge digitaltmøte 19. september 2013 Liv Iversen

Diverse info. Norge digitaltmøte 19. september 2013 Liv Iversen Diverse info Norge digitaltmøte 19. september 2013 Liv Iversen Agenda Norge digitaltmøte 10.00 Diverse info v/liv Iversen 10.15 Geodataplan 2014 2017 v/jon Endre Kirkholt 10.50 Pause 11.00 Matrikkelen

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

GEODATAPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE 2014-2017

GEODATAPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE 2014-2017 GEODATAPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE 2014-2017 Godkjent av Geodatautvalget 22.10.2010 Godkjent i Geodatautvalget: 22.10.2013 Side 1 av 55 INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE

Detaljer

Innsending av AR5 til kartverket. Merethe Rødum, FKB-ansvarlig, kartverket Tromsø

Innsending av AR5 til kartverket. Merethe Rødum, FKB-ansvarlig, kartverket Tromsø Innsending av AR5 til kartverket Merethe Rødum, FKB-ansvarlig, kartverket Tromsø Agenda Geodataplan Kartverkets rolle FDV-avtalen Vedlikehold Sentral felles kartdatabase Matrikkelen Geodataplan 2016-2019

Detaljer

GEODATAPLAN Nord-Trøndelag 2015-2018. Omforent

GEODATAPLAN Nord-Trøndelag 2015-2018. Omforent GEODATAPLAN Nord-Trøndelag 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I NORD-TRØNDELAG FYLKE... 4 2.1 BAKGRUNN... 4

Detaljer

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014)

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Fylkeskartkontorene 11 fylkeskartkontor (12 kontorsteder) Av Landdivisjonens ca 250 ansatte er 135 i Fylkesavdelingen Fra 7 (Stavanger) til

Detaljer

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen)

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen) FDV_avtale i NN kommune Avtale om Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata i NN kommune (heretter kalt FDV-avtalen) Nr. 4 av YY Eksemplar for NN kommune FDV_avtale_versjon_2011-Vedtatt i Geovekst-forum_1.

Detaljer

Plandataforum. 16. Oktober 2014. Anne Guro Nøkleby

Plandataforum. 16. Oktober 2014. Anne Guro Nøkleby Plandataforum 16. Oktober 2014 Anne Guro Nøkleby Plansatsing under Norge digitalt prinsipper I Felles satsing for å styrke etablering av komplett innhold i kommunale digitale planregistre. Gradvis utvikling

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2014-2017 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2014-2017 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2014-2017 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Geodata. Kari Strande R5,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Geodata. Kari Strande R5, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Geodata Kari Strande R5, 29.11.2016 Geodata bakteppe 1986 Statens kartverk (NGO+ Sjøkartverk + Fylkeskartkontor) 1987 SOSI (samordnet opplegg for stedfestet informasjon)

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger 1. Bakgrunn Statens kartverk (SK) startet høsten 2009 et arbeid med å finne en felles definisjon av traktorveg som alle berørte etater

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 17.04.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 17.04.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune REFERAT Tema for møte Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 17.04.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune Asbjørn Borge Fredrikstad kommune/gis Sør Jens Aabø Statens vegvesen region øst Frøydis Kristiansen

Detaljer

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Kortsiktig og langsiktig løsning... 3 4. Dataflyt... 3 5. Tekniske prinsipper... 4 6. Første generasjon

Detaljer

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx).

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx). A V T A L E OM FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD (FDV) AV GEODATA I Andeby KOMMUNE Nr : 1 av 6 Til underskrift Eksemplar for : Statens vegvesen region Xx (LVEGXY12) (heretter kalt FDV-avtalen) Denne avtale

Detaljer

Planregister og digitalisering av arealplaner. Fagdager Harstad 8.-9. april 2014 Marianne F. Kjelstad, Kartverket Tromsø

Planregister og digitalisering av arealplaner. Fagdager Harstad 8.-9. april 2014 Marianne F. Kjelstad, Kartverket Tromsø Planregister og digitalisering av arealplaner Fagdager Harstad 8.-9. april 2014 Marianne F. Kjelstad, Kartverket Tromsø Dagens tekst Plansatsningen i Norge digitalt Planregister Digitalisering av arealplaner

Detaljer

GEODATAPLAN FOR AKERSHUS 2014-2017

GEODATAPLAN FOR AKERSHUS 2014-2017 GEODATAPLAN FOR AKERSHUS 2014-2017 Side 1 av 41 INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKET 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I AKERSHUS... 5 2.1 BAKGRUNN... 5

Detaljer

Eiendomsgrenser og plan digitalisering og planregister STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

Eiendomsgrenser og plan digitalisering og planregister STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Eiendomsgrenser og plan digitalisering og planregister STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Tromsø 7.2.2012 Kommunalt planregister pbl. 2-2 + forskriften kap. 4 Kommunene skal ha et planregister som gir

Detaljer

Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale.

Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale. Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale. Satt av god tid til evt. spørsmål underveis og til slutt 1 Det

Detaljer

Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter

Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter geoportal Geografisk informasjon for enorge Internett Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter Fylker Kommuner Hvem kan delta i Norge digitalt? Stortingsmeldingen fastslår at alle offentlige

Detaljer

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland Klimaskogprosjektet Planting for klima på nye arealer i Nordland Kommunekonferanse om dialog og samarbeid innen landbruk og reindrift 14/4-2016 Prosjektleder Asgeir Jordbru Bakgrunn Regjeringen vil: Øke

Detaljer

Fylkesgeodatautvalget i Sogn og Fjordane Høstmøte 2015 rullering av Geodataplanen. Leikanger, 24. september 2015 Anne Lien

Fylkesgeodatautvalget i Sogn og Fjordane Høstmøte 2015 rullering av Geodataplanen. Leikanger, 24. september 2015 Anne Lien Fylkesgeodatautvalget i Sogn og Fjordane Høstmøte 2015 rullering av Geodataplanen Leikanger, 24. september 2015 Anne Lien Fylkesgeodataplanen Redskap for nasjonal geografisk infrastruktur Norge Digitalt

Detaljer

Det offentlege kartgrunnlaget

Det offentlege kartgrunnlaget Det offentlege kartgrunnlaget DOK-fagdag februar 2016 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen 1) Kva er DOK? 2) Kvifor stadfeste DOK? 3) Korleis stadfeste DOK? Kva er DOK? Kartforskriften 2 punkt f: det

Detaljer

Oppsummering. Fra sekretariatet: Jon-Anders Bordal og Ida Rørbye (Kartverket)

Oppsummering. Fra sekretariatet: Jon-Anders Bordal og Ida Rørbye (Kartverket) Oppsummering Plandataforum nr. 3 i Trondheim Dato 18. mars 2013 Til stede Faste medlemmer: Geir Bjørnsen (Telenor), Arild Bergstrøm (Statens vegvesen), Hans K. Kummernes (Telenor), Per Vallner (for FAD

Detaljer

Geodataplan 2015-2018. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 i saksnr: 38/15- ESA sak 15/1405

Geodataplan 2015-2018. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 i saksnr: 38/15- ESA sak 15/1405 Geodataplan 2015-2018 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 i saksnr: 38/15- ESA sak 15/1405 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Noen definisjoner:... 4 2 Geodetisk grunnlag....

Detaljer

Fordeling av strandsoneareal i Nordland

Fordeling av strandsoneareal i Nordland Fordeling av strandsoneareal i Nordland Selv om Nordland har en lang kystlinje, er det bare deler av strandsonen langs sjøen som er tilgjengelig for friluftsliv og ferdsel. Det er imidlertid også disse

Detaljer

Norge digitalt årsmøte Indre Østfold kommunene

Norge digitalt årsmøte Indre Østfold kommunene Norge digitalt årsmøte 2016 Indre Østfold kommunene Innhold 1. Velkommen 1.1. Gjennomgang av referat fra forrige møte 1.2. Presentasjonsrunde og orientering fra partene 1.3. KOS kontakt nytt system for

Detaljer

Kartverket som nasjonal geodatakoordinator kontrollerer og kvalitetssikrer dataene i DOK

Kartverket som nasjonal geodatakoordinator kontrollerer og kvalitetssikrer dataene i DOK 1 Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede geografiske data som er valgt ut og tilrettelagt slik at de er egnet som kunnskapsgrunnlag for bruk i plan- og byggesaksbehandling.

Detaljer

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen,

Detaljer

Plankonferansen 2015 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plankonferansen 2015 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Kvifor standardisere plandata? Plankonferansen 2015 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen 1)Lovpålagt 2) Lett å lese 3) Lett å dele Kartverket Nasjonal kartmyndighet Tinglysingsmyndighet Matrikkelmyndighet

Detaljer