Møte i direktoratsgruppa for gjennomføring av vannforskriften Godkjent pr e-post med frist 28. februar 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte i direktoratsgruppa for gjennomføring av vannforskriften Godkjent pr e-post med frist 28. februar 2014."

Transkript

1 Referat Til stede: Jens Christian Holm (Fiskeridirektoratet, sak 1 og 2), Yngve Svarte (Miljødirektoratet, sak 1 og 2), Henrik Hareide (Fiskeridirektoratet), Else Marie Djupevåg (Fiskeridirektoratet), Heidi Eikrem (Fiskeridirektoratet), Line Fjellvær (Miljødirektoratet), Kathrine Erikstad (Vannregionmyndighet Nordland), Cecilie Valderhaug (Kystverket), Atle Dagestad (NGU), Lárus Thór Kristjánsson (Fiskeridirektoratet), Einar Dahl (HI), Ragnar Sandbæk (Fiskeridirektoratet), Friede Andersen (Mattilsynet, dag 1), Sonja Jakobsen (Fiskeridirektoratet), Johan Kollerud (SLF), Jon Lasse Bratli (Miljødirektoratet), Steinar Sandøy (Miljødirektoratet), Inger Staubo (NVE), Hilde Reine (Vannregionmyndigheten Vest-Viken), Tom Hansen (Fiskeridirektoratet, dag 2), Hilde Keilen (Miljødirektoratet), Anders Iversen (Miljødirektoratet), Kjersti Solvoll (Miljødirektoratet) Referent: Kjersti Solvoll og Line Fjellvær (Miljødirektoratet) Møtested: Fiskeridirektoratet, Bergen Dato: 28 og 29, januar 2014 Side 1 av: 6 Kopi til: Klima- og miljødepartementet Møte i direktoratsgruppa for gjennomføring av vannforskriften Godkjent pr e-post med frist 28. februar Godkjenning og referat fra forrige møte Dagsorden ble godkjent. Mangel i referat fra møtet 30. oktober og feil i navn i referatet fra møtet 17. desember. Opprettinger fra møtereferat fra oktober og desember vil bli gjennomført. Direktoratsgruppa besluttet at for framtida skal møtereferat sendes på godkjenningsrunde per e-post til møtedeltakerne slik at det raskt kan legges ut på Vannportalen. 2. Samarbeidet i direktoratsgruppa Anders Iversen innledet med å minne om hva det er direktoratsgruppa og prosjektene skal samarbeide om: Å oppfylle vannforskriftens og vanndirektivets miljømål om god kjemisk og økologisk tilstand, innen fristene som er gitt. Å sette vannregionene i stand til å lage best mulige vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer innen fristene som er gitt. Arbeidet skal resultere i gjennomføring av tiltak for å beskytte, forbedre og gjenopprette vannmiljøet. Direktoratsgruppas felles hoved-lojalitet må derfor være til å istandsette vannregionene til å få jobben gjort best mulig og i tide. Vi må samarbeide i direktoratsgruppa og prosjektene, og i vannregionutvalgene. Etter innledningen ble direktoratsgruppa delt i små grupper for å diskuterte hva som har fungert, hva som har vært utfordringer, og forslag til tiltak på veien videre. Oppgavene og oppsummeringen fra plenum er gjengitt nedenfor. Punktene er en opplisting av momenter som kom opp, og ikke å regne som omforente konklusjoner.

2 1. Hva har fungert bra og/eller har blitt bedre i løpet av samarbeidet, og bidrar til at vi når de to målene? Positivt at VRM og kommuner kom med i Direktoratsgruppa Tydeligere mandat fra våre direktorater bedre intern forankring men rom for forbedring Forum for å diskutere og bli kjent med hverandre og hverandres sektoransvar Mer deltakelse fra enkelte sektorer Mer informasjon og kunnskap på tvers Mer kunnskap om eget og andres sektoransvar (rolleforståelse) Mer fokus på vannforvaltning og vannforbedring. Mer fokus på vann i media. Godt utgangspunkt med eksisterende sektorlovverket og forvaltning Det internasjonale arbeidet utveksling av informasjon mellom landene God plattform for forbedring Løfter uenighet når alt annet er prøvd Produsert en god del veiledning 2. Hva er de største utfordringene/tidstyvene i arbeidet, og hindrer oss fra å nå målet? Politiske uenigheter som presses nedover i systemet («desentralisering av dilemmaer») Ledelsen i sekretariatet for vannforskriften har essensiell rolle i å skille hva som er løsbare og ikke løsbare problemstillinger for gruppa (si når man bør flytte diskusjonen til andre forum) Uklarheter, uenigheter og uavklarte forhold (inkl FMs rolle) Uenighet ift det som står i Kgl. Res. direktoratene tolker Kgl. Res. forskjellig Representantene i gruppa: hva slags posisjon/mulighet de har til å forankre i eget direktorat og opp til departementet slik at man ikke starter diskusjonene på nytt når veiledning legges fram for departementene. Direktoratene må sette av nok arbeidskapasitet til å følge opp eget sektoransvar. (Det er ikke nok med den ene representanten som sitter i gruppa). Er vi riktig representert på rett nivå i direktoratsgruppa ift å fatte beslutninger og få ting til å skje? Helhetlig vannforvaltning forutsetter at alle deltar. Ikke alt er relevant for alle, noen ganer er det tidtrøyte på ting som burde vært diskutert i en faggruppe eller bilateralt. For mange har innstillingen at de skal forsvare sin del av sitt område (forsvarsposisjon) istedenfor å bidra inn i arbeidet (det er kjedelig å sitte å høre på andre som gjentar problemstillinger som ikke er relevant). Sentralt nivå synes å ha en mindre streng fremdriftsplan enn planprogrammene dette undergraver regional planlegging. Manglende plankunnskap hos enkelte direktorater og på regionalt nivå. Informasjonsflyt er en utfordring. Diskusjoner i Direktoratsgruppa kommer ikke ned på regionalt nivå, får bl.a. ikke vite med en gang ting er avklart. Man må holde hverandre oppdatert, og ikke få informasjonen tilfeldig. Partene må også informere hverandre. Det har vært for mye fokus på «ansvarliggjøring» enn å bygge og gi plass til å samarbeide. Gi heller gode system for å jobbe inn i. Sektormyndighetenes rett og plikt blandes sammen med medvirkning fra allmenheten. Behov for å skille disse to temaene tydeligere. Behandling av vannkategoriene sammen - de er veldig forskjellige. Koordinerende direktorat har for liten kapasitet på marin kompetanse. Kunnskapsgrunnlaget som finnes for eksempel HI/risikovurdering må brukes. Har kanskje gått for bredt frem burde hatt mer fokus på vesentlige først. For eksempel diskusjonen om overgangsvann. Rydde i «kunnskap» - hva mangler rent forskningsmessig og hva mangler i form av formidling av kunnskap. Viktig at de som sitter med kunnskap spiller denne inn og formidler. Skjevfordeling på regionalt nivå ulike etater behandles ulikt (eksempel FK og FM).

3 Merk at FK har noe regionalpolitisk handlingsrom. VRM har fått tildelt FM som en miljøfaglig koordinator (koordinering av regional stat gjennom linja til FK). Planprogram sier at FM skal koordinere det miljøfaglige, og ingen har motsatt seg dette. Fiskeridirektoratet har ansvar for miljøfaglige rådgivning knyttet til akvakultur gjennom oppgavefordeling og akvakulturloven, og opplever det som motstridende at andre (FM) skal rådgi dem. At FM skal koordinere betyr ikke at de skal gjøre jobben, f.eks. opplever Mattilsynet det som om de overstyres når kunnskapsgrunnlaget mangler. Alle sektorer har sitt eget miljøansvar i egen lovgivning. 3. Forslag til konkrete tiltak for å bedre samarbeidet i direktoratsgruppen og de tematiske prosjektene? Få avklaringene i tide fra sentralt hold. Departementene trenger bistand. Nedsette arbeidsgruppe som kan tolke/komme frem til kompromisser (samling av avdelingsdirektører?). Toppledermøte med dette som tema. Høyere representasjon i direktoratsgruppa vil kunne løse forankring opp til departementene, gi mer handlekraft og styrke forankring inn i egen organisasjon. Bedre forankring og mer fornuftig ressursbruk. Prosjekt eller temamøter på kystvann? Hyppigere bilaterale møter for avklaringer Opplæring av hovedmålgruppe for veiledere slik at veiledningen følges likt i de ulike vannregionene (harmonisering). Partnerskap regional stat, kommuner, bedrifter, private etc mer bevisstgjøring om samstyring. Evaluering av arbeidet som direktoratsgruppa har gjort. Spilleregler i saker som er løftet opp på departementsnivå (felles veikart i mellomtidenikke bare å kjøre på når det er uavklart). Det bør være omforent om utsending av materiale. 4. Forslag til konkrete tiltak for å bedre bidragene med kunnskap og vurderinger til arbeidet i vannregionene? Finansiering! Ressurser i organisasjonen Faglige avklaringer sentralt fra sentralkontor til regionkontor Fagetatene må være med ned på regionsnivå slik at vi sentralt har bedre forståelse av hverdagen i regionene. Veiledningen vil også bli bedre Stramme opp fremdriftsplanen jamfør planprogrammene Ta i bruk eksisterende kunnskap bedre enn det vi har gjort Basisovervåkingen finansiering! Få til felles store satsninger på tvers av departementer (eksempel Mareano) Deltakelse i grupper i forskningsrådet + EU rammeprogram for forskning Tilgjengeliggjøring av data felles kunnskapsbase/innsynsløsninger slik at man kan hente inn data. Presentere data på en tilgjengelig måte. Bistand til budsjettsatsing. KLD trenger bistand fra andre departementer. 5. Hvordan måler vi suksess i samarbeidet? Oppnådd miljømål Milepæler/steg på veien (for eksempel bedre planer enn sist, ferdige veiledere etc) Disse innspillene blir tatt med videre i Direktoratsgruppas arbeid, første stasjon er møtet i april.

4 3. Best mulige planer til vedtak og godkjenning i 2015 Anders Iversen ga en oversikt over de viktigste milepælene for 2014 og 2015: Første kvartal siste sjanse til å bidra til vannregionene før skrivefrist Andre kvartal forankring administrativt og politisk i VRM/FK, planer med tiltaksprogram sendes på høring 1. juli Tredje og fjerde kvartal høring, Miljødirektoratet i samarbeid med direktoratsgruppa oppsummerer, gjennomfører nasjonal høringskonferanse, og hver etat avgir sin høringsuttalelse Første kvartal vannregionene oppsummerer høring og justerer planer og programmer Andre kvartal vedtak i alle fylkesting, oversendes KLD 1. juli Tredje og fjerde kvartal arbeid med kgl. Res. Vannregionmyndighetene v/ Hilde Reine fra Vest-Viken pekte på utfordringer vannregionene står overfor, og direktoratsgruppa diskutert bl.a. følgende momenter: Skrivefrister i vannregionene: de ligger et dokument på Vannportalen nå, men dette må oppdateres siden fristene har forskjøvet seg noe siden oversikten ble lagt ut Lokale tiltaksanalyser: disse er nå ferdige. Oppfordring til sektormyndighetene: alle må aktivisere sitt regionale nivå, VRM inviterer alle sektorer med fram mot skrivefristen aktiviteten regionalt er svært viktig, og toget går nå! Utfordringer nå og i høringen: o Kapittel 1.3 i forvaltningsplanene hvem skal lage kartene? o Konsesjoner/tillatelser der man har brukt vurdering etter 12 vi trenger oversikt for å kunne få med dette for pilotområdene i forvaltningsplanene o Register over beskytta områder når får vi dette? o Karakteriseringa - vi må forutsette at den nå er avslutta ift grunnlag for planarbeidet o Hvis sektormyndighetene ikke foreslår tiltak, hva gjør vi da? Planmyndighet/vannregionmyndighet vil ikke foreslå tiltak på vegne av andre! o Tiltaksmodulen kom for seint, det jobbes nå i excel i vannregionene. o Tiltak som ikke er ferdig definert i tiltaksbiblioteket det forventes raskløsning her. o Kostnadseffektivitet/samfunnsøkonomisk analyse; vegring hos de fleste sektormyndighetene til å vurdere kost/effekt. Utfordring i forhold til at vi kommer til å bryte med Kgl. Res, og en utfordring i forhold til når dette skal forelegges politisk behandling. o Miljømål skal fastsettes i VRU, men tidsutsettelse er en utfordring hvilken begrunnelse skal brukes? o VRM tetter hull så lenge de kan. Kommunene har jobbet mye, men statlige aktører har ikke bidratt med sin del. Det kommer til å dukke opp spørsmål til den enkelte sektor underveis sektorene må være innstilt på å imøtekomme VRM med svar uten opphold. o Rapportfunksjonen i Vann-nett lister kan hentes ut herfra. Hvis det er noen lister det er ønskelig å ha, si fra til Miljødirektoratet v/line Fjellvær.

5 Særskilt om SMVF: SMVF kommer inkludert et tillegg om vannkraft spesielt. Kystvann og landbruk må vurderes. Harmonisering av SMVF i kystvann må komme på banen. VRM må få vite hva de skal gjøre med vannforekomster i kystvann som ligger inn som kandidater. Hent inn eksempel fra Nordland (samarbeid mellom FM og kystverket). Foreløpig utkast til veiledning må sendes vannregionmyndighetene snarest. Hvordan bruke høringsperioden juli desember for å forbedre planene Direktoratene må spille inn konkret til hver vannregion. Når planene sendes på høring vil dette være et dokument det er konsensus om, sektorene må ikke komme med kontroversielle innspill i høringsperioden. Vann-nett må oppdateres kontinuerlig det må sjekkes nå, og ikke komme i løpet av høringsperioden. Høringskonferansen 28 og 29. oktober 2014 Rica Nidelven i Trondheim er booket for konferansen. Programkomiteen er snart på plass, før møtet manglet representanter fra SLF og NVE. Representant fra NVEkom på plass i løpet av møtet, SLF kommer tilbake til saken. Idemyldringen har begynt, og det vil bli innkalt til første møte i programkomiteen i løpet av februar. Spørsmål om det skal være rom for eget møte mellom politiske ledere i VRU/fylkesutvalg/fylkesråd underveis evt i forkant/etterkant av høringskonferansen dette må vurderes. Direktoratsgruppa er enig om følgende oppfølgingspunkter: Skrivefristene i vannregionene oppdateres og legges på Vannportalen. Sektormyndighetene og innspill til tiltaksanalysene; hvis det ikke kommer tiltak fra sektormyndighetene der det er registrerte påvirkninger som gir mindre enn god tilstand, må dette gis beskjed om og begrunnes/gjøres rede for. Planmyndigheten vil ikke foreslå tiltak på andres vegne! Det er mye som haster nå, og sektormyndigheter og andre må være klare til å hoppe når vi blir bedt om det. Vannregionmyndighetene er utfordret på å gi innspill til hvor de ønsker tekst spilt inn. Fiskeridirektoratet m.fl. er klare til å gi innspill på konkrete bestillinger. Og det er lettere å levere hvis framdriftsplaner finnes. Beskyttede områder det er nødvendig med felles tekst på dette til planene. Økonomisk analyse det er nødvendig med felles tekst på dette til planene. Definisjon av tiltaksgrupper som ikke er predefinert i Vann-Nett må komme ASAP. Miljødirektoratet og NVE skal rapportere inn til VRM oversikt over konsesjoenr/tillatelser der man har vurdert etter 12 i pilotvannområdene. Oversikt over konsesjoner/tillatelser gitt i pilotvannområdene siden pilotplanene ble godkjent, skal inn i forvaltningsplanene nå. Høringen av de regionale vannforvaltningsplanene: - Direktoratene må spille inn konkret til hver vannregion, ikke felles. - Hver myndighet må ha en plan for høringa. - Usikkert om det blir felles svar fra direktoratsgruppa må se an hva som kommer.

6 4. Første utkast til felles rammeplan for arbeidet med revisjon av planene Presentasjon av rammene for fremdriftsplan (hovedtrekk/formelle krav) fra Anders Iversen. VRM: Nasjonalt års-hjul er veldig positivt. Sette sammen krav fra ESA og datoer i forskriften. Regionale frister kommer i planprogrammet. Viktig at DG og sektormyndighetene involverer seg i prosessen med utvikling av planprogram. Nye veiledere må være klare innen utgangen av Om årlige handlingsprogram: En kontrakt mellom de som skal samarbeide om planen. Blant annet årlig rapportering av tiltaksprogrammet, møter som skal gjennomføres, finansiering/organisering av VO, FMs veiledning av kommunen i saksbehandling. Handlingsprogrammet skal følge høringen. Viktig ift kommunen og fylkeskommunens budsjettering. Behandles i fylkestingene i desember. Betyr at dokumentet må være ferdig i slutten av oktober. Sektormyndighetene må «regne seg tilbake» slik at man er ferdig med interne prosesser i tide til når VRM må ha det. Sektormyndigheten må selv periodisere sine tiltak. Maler for rapportering av tiltak må komme i god tid og gjøres enklest mulig, gjerne gjennom Vann-Nett (helst ikke i Excel). Foreligger ikke i utgangspunktet mal for handlingsprogram men kan skue til Nordland. Direktoratene rapporterer til eget departement. Mest i prosa men noen nøkkeltall (NVE). Bør vurdere å rapportere på gjennomføringen av enkelttiltak. Lage sin egen interne handlingsplan for tiltaksgjennomføringen ift periodisering, saksbehandlerkapasitet, budsjett etc Lenke til Handlingsprogram for Nordland: Dette ble sendt på høring i Nordland. Ikke krav til høring men det ligger jo indirekte i plan- og bygningsloven. Innspillene tas videre med inn til Plan og prosessprosjektet. VRM se på dette i mai/juni ift se tilbake til prosessen fra Denne planprosessen er allerede mye lengre enn for andre regionale planer. Det er derfor ikke i utgangspunktet en god ide å flytte frem fristen for planprogrammet. Det er ikke fristene som er problemet men det er utfordringen med å få inn ting i tide som er vanskelig. Karakteriseringen bør være ferdig en stund før vesentlige vannforvaltningsspørsmål skal være ferdig. Fristende å antyde et halvt år før. Merk at vi her snakker om den delen av karakteriseringen som gjelder inndeling i vannforekomster, typifisering osv., ikke klassifiseringen. Klassifiseringen har ingen frist men pågår hele tiden og justeres ift overvåking og annen informasjon som kommer inn fortløpende. Veldig viktig at alle aktører (sektormyndigheter) deltar aktivt inn i denne prosessen på et tidlig tidspunkt. Fylkesmannsembetene er i varierende grad gode på prosess ift karakterisering/klassifisering. Fra veldig dårlig til godt nok. Her må VRM og koordinerende direktorat inn og legge til rette for en bedre prosess. Bekymring om at ved å sette en frist for karakteriseringen så venter noen til i siste liten for å bli ferdige. Dette skal jo være et pågående arbeid. Viktig at man får en forståelse hos sektormyndigheter inkludert fylkesmannen at dette er en fortløpende oppgave. Foreslår frist oppdatert miljøtilstand og påvirkninger (Karakterisering/klassifisering). Reviderte veiledere må dermed være ferdig Revisjonen av disse veilederne må vi komme i gang med ganske snart.

7 Ift de formelle fristene så er det for kort tid mellom Vesentlige vannforvaltningsspørsmål som er ferdig på høring til forvaltningsplanen skal på høring. Her må vi nok flytte fristene (på samme måte som vi har gjort i denne pågående planperioden). Det ble diskutert om man kunne korte ned høringsperioden på vesentlige vannforvaltningsspørsmål til 3 måneder, men man ble enige om at man trenger tiden som er på dette. Konferanse erfaringer fra første planfase evaluere hele prosessen og lande endelig årshjul for de neste seks år. Høsten Forslag til nye frister: Revisjon av veiledningsmateriale Høring planprogram Oppdatert miljøtilstand + påvirkninger Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål Høring forvaltningsplan og tiltaksprogram Oversendelse fra VRM til DEP for kongelig resolusjon (ferdigstilling av alle veiledere) (start på høringen) (uttak av stillbilde som brukes i videre planarbeid) (start på høringen) (start på høringen) Direktoratsgruppa tok diskusjonen til etterretning, og er omforent om å la ny tidsplan modnes, slik at ny felles tidsplan kan fastsettes. Gruppas forslag til ny tidsplan vil være et innspill til revisjon av vannforskriften. Forslag til tema til neste møte i DG: Presentasjon av data som ligger i Vann-Nett 5. Første innspill til arbeidsplan for prosjektene Jon Lasse Bratli, Steinar Sandøy, Hilde Keilen og Kjersti Solvoll presenterte kort planer for prosjektene under direktoratsgruppa: Overvåkingsgruppa: Overvåkingsveileder Lagd i 2007 og ferdig godkjent i Kapittel om hvem som skal overvåke og hvem som skal betale. Del 2 veiledning i metodikk. Forslag til basisovervåkingsnettverk. Forslag: revidere metodekapittelet til egen veileder eller ta inn dette i klassifiseringsveilederen. Miljøtilstandsgruppa Klassifiseringskurs i mars. Diskuterer vannforekomstinndelingen (neste fase) og da særlig for kystvann. Miljøtiltaksgruppa Tiltaksmodulen; sørge for oppdatering av datagrunnlaget. Revisjon av eksisterende tiltaksveileder, som er fra Plan og prosessgruppa Ny veileder om oppfølging av regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram. Klart til bruk primo 2016 Klimaveiledning vannforvaltning i et endret klima Gjennomgang av alle planveiledere

8 Alle veiledere: Mulig prosjekt: se alle veilederne i sammenheng. Settes i gang etter at forvaltningsplanen er ferdig med høring. Se på hvordan veilede, ikke være for fokusert på selve veilederen men hvordan formidle og lære opp alle de som trenger kompetanse/kunnskap. Nye veiledere må være klare innen utgangen av 2017 Direktoratsgruppa tok orienteringene til etterretning Noen viktige temaer som vi ikke har veiledning på? Unntak: Økonomi: Har oversatt veileder. Bør vi lage en norsk egen veiledning på dette? Tolkningen av 12 er i arbeid mellom departementene. Se brev revisjon om unntak ifb med vassdragsreguleringer/revisjon Økonomisk analyse, trendanalyse, kost effekt, samfunnsøkonomiske vurderinger, økonomiske aspekter, vannbruk og vannprising, framskrivning i forhold til risiko, nyttevurderinger ift unntak., uforholdsmessige kostnader. Dette er tema som de fleste sektorene har lite kunnskap om Viktig å bli enig om en felles innfallsvinkel En ny veileder om alle disse, eller kapittel i de andre veilederne? Se utredningsinstruksen, økonomireglementet i staten, NOU 2013 nr 10 verdier av økosystemtjenester. Direktoratet for økonomistyring gir opplæring som må sjekkes ut om kan være til nytte. Begynne med å definere de ulike begrepene og så vurdere om de bør inn i eksisterende veiledning eller egen veiledning. Direktoratsgruppa er omforent om at det settes ned en gruppe som i første omgang skal: avklare begreper, se til andre fagmiljø både nasjonalt og i EU, og utarbeide forslag til kravspekk til den nye prosjektgruppa for økonomi. Arbeidsgruppa skal bestå av: Lárus Thór Kristjánsson (Fiskeridirektoratet), Marianne Kvaal (Miljødirektoratet), Hilde keilen (Miljødirektoratet), Steinar Sandøy (Miljødirektoratet), Jon Lasse Bratli (Miljødirektoratet), Leidulf Skjørestad (KS/Stavanger kommune), Mattilsynet. 6. Avslutning Neste møte planlegges 8-9. april hos Miljødirektoratet på Helsfyr i Oslo.

Referat - 21. januar 2015

Referat - 21. januar 2015 Referat - 21. januar 2015 Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Jenny Hanssen (Miljødirektoratet)

Detaljer

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Seminar om tiltaksanalyser og tiltaksmodulen 10. april 2013 Rådgiver Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ Vannregion Nordland

Detaljer

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 www.vannportalen.no Kystfisker ved Sørøya, Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry Bjørn Beskrivelse av

Detaljer

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Notat VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Fra: Vannregionutvalget i vannregion Nordland (VRU) Til: Vannregionmyndigheten i Nordland Fylkesrådet

Detaljer

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging Kerry Agustsson Innhold Planlegging vs. Planlaging Planprosessen Utarbeidelse av regional plan - samarbeidsarenaer Status og virkning

Detaljer

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier 2010 Framdriftsplan og suksesskriterier Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 27. januar 2010. Målet er godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

intern evaluering i direktoratene

intern evaluering i direktoratene Forslag til tema og hjelpespørsmål for intern evaluering i direktoratene Versjon 150917 Hensikten med denne evalueringen er intern: hvordan etatene selv har deltatt i og opplevd planperioden, og forbedringspunkter

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - roller og ansvar - Anders Iversen 4. april 2011 Vannet renner på tvers av. Fylkesgrenser (11 vannregioner) Kommunegrenser (105 vannområder) Sektormyndigheters

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene 2016-2021 Foto: Arne Magnus Hekne vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional

Detaljer

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma Handlingsprogram 2018-2021 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 www.vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2018-2021

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 2021 Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion

Detaljer

Møte mellom nasjonal referansegruppe for vannforskriften og direktoratsgruppa for gjennomføring av vannforskriften

Møte mellom nasjonal referansegruppe for vannforskriften og direktoratsgruppa for gjennomføring av vannforskriften Referat Til stede: Geir Taugbøl (Energi Norge), Knut A. Hjelt (FHL), Berit Aarsnes (KS), Jan Henrik Sandberg (Norges fiskarlag), Tine Larsen (LVK), Åsa Renman (SABIMA), Brynjulv Melhus (Mattilsynet), Johan

Detaljer

Status siden sist. Fagleder miljø, Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Status siden sist. Fagleder miljø, Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Status siden sist Fagleder miljø, Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Nasjonalt Fokus på evaluering av planfasen Oppstart av arbeid med revidering og utarbeidelse

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Utkast Referat april 2018

Utkast Referat april 2018 Utkast Referat - 18. april 2018 Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Hege Sangolt (Miljødirektoratet)

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen 19.6.2015 Dypdykk i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Vannforvaltning i Norge Regionale vannforvaltningsplaner Hvordan står det til med

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016

HANDLINGSPROGRAM 2016 HANDLINGSPROGRAM 2016 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021 Kystfisker ved Sørøya, Sørøya/Seiland/Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2017

HANDLINGSPROGRAM 2017 HANDLINGSPROGRAM 2017 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021 Langfjordelva - Lákkojohka. Foto: Tor Harry Bjørn. Revidert versjon 24.1.2017 www.vannportalen.no

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

Beskrivelse av planen

Beskrivelse av planen Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion Nordland ble vedtatt av fylkestinget i desember 2015 (FT-sak 179-2015). Planen er utarbeidet i tråd med forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)

Detaljer

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for FK og FM 27. 28. jan. 2010 Planprogrammet Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Planprogrammet Krav i regelverket en oversikt Ot.prp. nr 32 (2007 2008) Planprogrammet

Detaljer

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene Handlingsprogram 2018-2021 Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene 2016-2021. www.vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for

Detaljer

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge Anders Iversen, prosjektleder Norge-Finland Norge www.dirnat.no Vattenförvaltning i Norge Vannforskriften. Organisering i Norge. 1. og 2. syklus i Norge. Beslutninger.

Detaljer

Utkast Referat september 2018

Utkast Referat september 2018 Utkast Referat - 11. september 2018 Møte mellom Nasjonal referansegruppe og Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet)

Detaljer

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 1 Prosjektet Oppdrag fra FM og FK i Aust-Agder, Vest- Agder og Rogaland (koordinert

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2018 2021 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag 2016 2021, med forvaltningsplan for norsk del av grensevannområdene Ångermanälven, Indalsälven og Dalälven 2016 2021

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021)

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021) Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021) Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Høringsforslag 01.10.2014 Finnmark vannregion og norsk del av den norskfinske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden 2016-2021

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma 2016 2021 Høringsutkast Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Forslag til Handlingsprogram for vannregion Glomma 2016

Detaljer

Vannforskriften en gjennomgang av

Vannforskriften en gjennomgang av Vannforskriften en gjennomgang av sentrale bestemmelser Jenny Hanssen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for Fylkeskommunen, 22. september 2009 En oversikt Forholdet til plan- og bygningsloven

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning - og felles virkelighetsforståelse. Yngve Svarte Avdelingsdirektør Direktoratet for naturforvaltning

Helhetlig vannforvaltning - og felles virkelighetsforståelse. Yngve Svarte Avdelingsdirektør Direktoratet for naturforvaltning Helhetlig vannforvaltning - og felles virkelighetsforståelse Yngve Svarte Avdelingsdirektør Direktoratet for naturforvaltning Helhetlig vannforvaltning - og felles virkelighetsforståelse Hvordan får vi

Detaljer

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 10/2264-2 Arkivnr.: K54 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION VEST - VIKEN

Detaljer

Referat september 2014

Referat september 2014 Referat - 24. september 2014 Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Jenny Hanssen (Miljødirektoratet)

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet 2010-2015 Hvor enig eller uenig er du i at arbeidet med vannforskriften bidrar til at vi nærmere oss målene som er beskrevet

Detaljer

Vannregionmyndighetenes rolle i arbeidet med tiltaksprogram. Plankonferanse Vannforvaltning okt. 2013

Vannregionmyndighetenes rolle i arbeidet med tiltaksprogram. Plankonferanse Vannforvaltning okt. 2013 Vannregionmyndighetenes rolle i arbeidet med tiltaksprogram Plankonferanse Vannforvaltning 14.-15. okt. 2013 Fra lokale tiltaksanalyser til regionalt tiltaksprogram Innhenting av lokale tiltaksanalyser

Detaljer

Høring -endringer i naturmangfoldloven og vannforskriften

Høring -endringer i naturmangfoldloven og vannforskriften Høring -endringer i naturmangfoldloven og vannforskriften Seksjonsleder plan og miljø, Katrine Erikstad Foto: Ernst Furuhatt Innhold Dagens lovverk Foreslåtte endringer Fylkestingets behandling Signaler

Detaljer

MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND

MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND ORGANISERING For å nå en målsetting om en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet i Nordland, er det viktig å skape engasjement på alle nivåer

Detaljer

Handlingsprogramfor vannregionvest-viken2016 1

Handlingsprogramfor vannregionvest-viken2016 1 Handlingsprogramfor vannregionvest-viken2016 1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest - Viken 2016-2021 består av tre dokumenter: 1. Regional plan f or vannforvaltning i vannregion Vest -

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/3916-36288/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/128 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/87 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner

Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner 9.10.2015 Malin Fosse & Dypdykk Tor Simon Pedersen i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Den nye

Detaljer

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Dagsorden 1. Organisering i vannregionen 2. Fylkesmannens rolle 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Planrullering Planprogram 4. Informasjon Forvaltningsplan

Detaljer

Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Kapittel 6 Organisering av arbeidet Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS Næringsetaten SAKSLISTE Utvalg: : 06.06.2013 Tid: 10:30-00:00 Møtested: Fylkeshuset Saksnr. Arkivsaksnr. Løpenr. Gradering Tittel 1/13 13/1232-9 20460/13 FORLENGELSE AV OPPNEVNELSE AV VANNREGIONUTVALGET

Detaljer

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken 2016 1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 består av tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Detaljer

Veien videre og rullering av vannforvaltningsplan

Veien videre og rullering av vannforvaltningsplan Veien videre og rullering av vannforvaltningsplan Vannregionutvalget 20. september 2018 Kristin Uleberg Regional koordinator for vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Foto: Kristin Uleberg 2018 Klima-

Detaljer

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

Utkast Referat - 7. juni 2017

Utkast Referat - 7. juni 2017 Utkast Referat - 7. juni 2017 Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Kerry Agustsson (Miljødirektoratet)

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet Saknr. 16/666-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet 2016 2021 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Veien hit og veien videre

Veien hit og veien videre Veien hit og veien videre Anders Iversen, leder av direktoratsgruppen Foto: Anders Iversen, fra åpning av Teglverksdammen i august 2015 Hvorfor driver vi med helhetlig vannforvaltning? Vannforskriften:

Detaljer

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014 Vår dato: 16.04.2014 Vår ref: 201300046-230 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Kerry Maria Agustsson Telefon: +4778963036 Kerry.Maria.Agustsson@ffk.no Ann-Solveig Sørensen Fylkeshuset

Detaljer

Vann-Nett og vanndirekstivet. Lars Stalsberg, Norges vassdrags- og energidirektorat Bø, 13. januar 2011

Vann-Nett og vanndirekstivet. Lars Stalsberg, Norges vassdrags- og energidirektorat Bø, 13. januar 2011 Vann-Nett og vanndirekstivet Lars Stalsberg, Norges vassdrags- og energidirektorat Bø, 13. januar 2011 Hvem gjør hva i arbeidet med vanndirektivet i Norge? kortversjon... Arbeidet med vanndirektivet ledes

Detaljer

VRM og forventninger til arbeidet i VO

VRM og forventninger til arbeidet i VO VRM og forventninger til arbeidet i VO Nordland fylkeskommune Rådgiver/Lars Ekker 17.03.2011 19.03.2011 1 Innhold Generelt om roller og organisering Hvilke forventninger har vi til vannområdene og arbeidet

Detaljer

Referat - 7. juni 2017

Referat - 7. juni 2017 Referat - 7. juni 2017 Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Kerry Agustsson (Miljødirektoratet)

Detaljer

Ferdig plan...og deretter?

Ferdig plan...og deretter? Ferdig plan...og deretter? Tor Simon Pedersen 15.10.2013 Pilotperioden Vi har allerede laget planer på frivillig basis for 20 % av vannet vårt Vi har i størst mulig grad fulgt vanndirektivet/forskriften

Detaljer

Møte i vannområdeutvalgene for vannområdene Glomma og Grensevassdragene 19.11.13 Norsk Skogmuseum, Elverum

Møte i vannområdeutvalgene for vannområdene Glomma og Grensevassdragene 19.11.13 Norsk Skogmuseum, Elverum Referat: Vannområde Glomma Møte i vannområdeutvalgene for vannområdene Glomma og Grensevassdragene 19.11.13 Norsk Skogmuseum, Elverum Deltakere: Niels-F Rolsdorph (ordfører) Johny Solvang Ivar Solberg

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON:

FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: 331 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: UTKAST TIL FORSKRIFT OM RAMMER FOR VANNFORVALTNINGEN - GJENNOMFØRINGAV RAMMEDIREKTIVET FOR VANN I NORGE Forskriften foreslår to alternativer mht. inndeling av

Detaljer

Referat oktober 2015

Referat oktober 2015 Referat - 28. oktober 2015 Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Jenny Hanssen (Miljødirektoratet)

Detaljer

Nå er vi i gang. - status for gjennomføring av Vannforskriften

Nå er vi i gang. - status for gjennomføring av Vannforskriften Nå er vi i gang - status for gjennomføring av Vannforskriften Anders Iversen Seniorrådgiver, prosjektleder Vanndirektiv/Vannforskrift Direktoratet for naturforvaltning Oversikt 1. Tilbakeblikk på gjennomføringen

Detaljer

1.3 Når skal medvirkning skje?

1.3 Når skal medvirkning skje? 1.3 Når skal medvirkning skje? Virkelig medvirkning er når man har reell mulighet for å påvirke resultatet. Størst mulighet til påvirkning har man ved utarbeidelsen av de ulike dokumentene, altså i forkant

Detaljer

Referat - 8. april 2014.

Referat - 8. april 2014. Referat - 8. april 2014. Møte mellom Nasjonal referansegruppe og Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Møtested:

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

VRU-møte 8. mai 2015

VRU-møte 8. mai 2015 VRU-møte 8. mai 2015 Velkommen! 2/15: referat fra VRU-møte 23. mai 2014 3/15: informasjon om måldatoer og framdrift for arbeidet 4/15: informasjon om høringen og innspill til planutkastet 5/15: endringer

Detaljer

Risiko miljøtilstand 2021?

Risiko miljøtilstand 2021? Miljøtilstand med vekt på karakterisering/risko Iht 15 og Vedl II, III - Forskrift om rammer for vannforvaltning Miljøtilstand (2010) Karakterisering Økonomisk analyse Risiko miljøtilstand 2021? Jo H.

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

Vannforvaltningen i 2018 og fremover Hva skjer?

Vannforvaltningen i 2018 og fremover Hva skjer? Vannforvaltningen i 2018 og fremover Hva skjer? Mari Olsen «Ny Mjøsaksjon» - miljøgifter i Mjøsa Politisk initiativ fra Gjøvik kommune - 2015 - En «ny Mjøsaksjon» skal sikre en god økologisk status i Mjøsa

Detaljer

Prosjektplan for Vassområde Vest

Prosjektplan for Vassområde Vest Prosjektplan for Vassområde Vest Bakgrunn Arbeidet med regionale forvaltningsplaner for vann er hjemlet i Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som er en verifisering av EUs rammedirektiv

Detaljer

Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016

Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016 Se mottakerliste Vår referanse Deres referanse Dato 200803298-98 04.03.2016 Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016 Sør-Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet

Detaljer

Vannplanarbeidet hva er det og hvorfor er det viktig?

Vannplanarbeidet hva er det og hvorfor er det viktig? Vannplanarbeidet hva er det og hvorfor er det viktig? Verksted i lokalt vannplanarbeid, NHO-bygget, 23.september 2013 Planprosessen Tiltaksanalysene er starten på nye forvaltningsvedtak Verdier i, og kostnader

Detaljer

1. Hvilken rolle har du i vannregionutvalget?

1. Hvilken rolle har du i vannregionutvalget? Evaluering og spørreundersøkelse for vannregionutvalget i vannregion Agder - høsten 2015 1. Hvilken rolle har du i vannregionutvalget? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 53,3% 40% 30% 26,7% 20% 20,0% 10% 0% Politiker

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet Regional plan for vassforvaltning Vassforskrifta og organisering av arbeidet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Planprosessen Regional plan for vassforvaltning Tiltaksprogram Organisering Målet

Detaljer

Planprogrammet

Planprogrammet Planprogrammet 2010-2015 Lars Ekker Rådgiver, enhet for plan og miljø 29.10.2010 s. 1 Foto: Crestock.com Innhold Hva er hensikten med planprogrammet? Hvem er målgruppen? Kravene til et godt planprogram

Detaljer

Koordineringen av arbeidet med forvaltningsplanen

Koordineringen av arbeidet med forvaltningsplanen Koordineringen av arbeidet med forvaltningsplanen Om vannregionutvalg og prosesser - utfordringer og anledninger som FM har stått overfor Marianne Seland, Vannregionmyndigheten i Vest-Viken Utfordringer

Detaljer

Sak 3/2012: Karakterisering og klassifisering av elvevannsforekomster med anadrome fiskebestander (orienteringssak)

Sak 3/2012: Karakterisering og klassifisering av elvevannsforekomster med anadrome fiskebestander (orienteringssak) Arkivsak: 12/00118-33 Arkivkode: _ Saksbehandler: Johnny-Leo Jernsletten Ugradert Sakspapirer Møtedato Saksnr. Vannregionutvalget (VRU) 30.oktober 2012 SAKSLISTE Sak 3/2012: Karakterisering og klassifisering

Detaljer

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning johh@dirnat.no Miljømål basert på klassifisering Miljøtilstand Status miljømål

Detaljer

Tiltaksanalyse hva bør inngå og hvilke utfordringer har vi?

Tiltaksanalyse hva bør inngå og hvilke utfordringer har vi? Tiltaksanalyse hva bør inngå og hvilke utfordringer har vi? Steg-for-steg-veilederen Fagsamling om vannforskriften 11.9.12 Hilde B. Keilen, Klif Bakgrunn Erfaringer fra første planfase: Store variasjoner

Detaljer

Lokale tiltaksanalyser

Lokale tiltaksanalyser Lokale tiltaksanalyser Vannområdene Glomma og Grensevassdragene Trine Frisli Fjøsne 19.11.2013 Miljømål jf. Vannforskriften Miljømål for overflatevann ( 4) Naturlige vannforekomster av overflatevann Tilstanden

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 05.12.2016 203/16 Regional vannforvaltningsplan - Handlingsprogram 2017 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har

Detaljer

Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion

Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 Beskriving av plan Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 skal vedtakast

Detaljer

Agder - Organisering, oppgaver og prosjekter i vannområdene

Agder - Organisering, oppgaver og prosjekter i vannområdene Agder - Organisering, oppgaver og prosjekter i vannområdene Tanja Øverland Vest-Agder Fylkeskommune, rådgiver og vannområdekoordinator Foto: Tanja Øverland Hvordan ser organiseringen ut hos dere? Hvordan

Detaljer

Et løft for vannmiljøet

Et løft for vannmiljøet Et løft for vannmiljøet Satsing på helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa Anders Iversen, leder av direktoratsgruppen Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Foto: Bjørn Mejdell

Detaljer

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Deltakere: Espen Andrè Kristiansen Inger Stubsjøen Ellisiv Hovig Lise Selnes Bjørn Tore Bækken Ove

Detaljer

Fylkeskommunen som prosessleder

Fylkeskommunen som prosessleder Fylkeskommunen som prosessleder Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 22. september 2009. Fylkeskommunen som prosessleder 1. Hva skal gjøres, og hvem gjør hva? 2. Regional samordning. 3.

Detaljer

Status for vannforvaltningen Hva skjer og hvorfor? Betydning for opprydding i spredt bebyggelse

Status for vannforvaltningen Hva skjer og hvorfor? Betydning for opprydding i spredt bebyggelse Status for vannforvaltningen Hva skjer og hvorfor? Betydning for opprydding i spredt bebyggelse Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen, leder av direktoratsgruppen Innhold

Detaljer

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Foto: Svein Magne Fredriksen Foto: Jon Lasse Bratli Foto: Paal Staven

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet

Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet AU-møte 4.november 2016 v/ Fagsjef Vigdis Espnes Landheim EUs vanndirektiv Vedtatt i EU: 2000 Fra fragmenterte temadirektiv til samordnet lovverk Beskytte

Detaljer

Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster

Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster Fagsamling om klassifisering og miljømål Oslo, 12. juni 2008 Anja Skiple Ibrekk, NVE Innhald i presentasjonen Definisjon av SMVF SMVF eller naturlig? Forskjell

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Kommunens oppfølging av vannforskriften Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Innhold Kort om regional plan for vannforvaltning for Vannregion Nordland og Jan Mayen

Detaljer