Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Troms

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Troms"

Transkript

1 Arbeidsnotat 2014:1002 Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Troms En analyse basert på pendling, rekrutteringsutfordringer, kandidatproduksjon og framtidsutsikter Innpendling fra utlandet Innenlandsk innpendling Registrert helt arbeidsledige Utpendling til Svalbard og sokkelen Utpendling til andre fylker Ivar Lie

2

3

4 Tittel : Forfatter: Arbeidskraft og kompetanse-behov i arbeidslivet i Troms - En analyse basert på pendling, rekrutteringsutfordringer, kandidatproduksjon og framtidsutsikter Ivar Lie Norut Alta Áltá arbeidsnotat : 2014:1002 Oppdragsgiver : Prosjektleder : Oppsummering : Emneord : Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet, Senter for karriere og arbeidsliv Ivar Lie Notatet er basert på analyser av registerdata om sysselsetting, pendling, arbeidsledighet og utdanning i Troms og regioner i Troms. I tillegg er den basert på NAV's årlige bedriftsundersøkelser på fylkesnivå, samt de siste kandidatundersøkelsene av kandidater fra UIT. I kapitlet der vi ser framover i tid, er det lagt til grunn prognoser fra departementenes "Kunnskapsinnhenting verdiskaping i nord", og Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivninger. Arbeidskraft, pendling, kompetanse, utdanning Dato : Antall sider : 40 Pris : Utgiver : 100 kr. Norut Alta - Áltá AS Kunnskapsparken, Markedsgata ALTA Foretaksnummer: MVA Telefon: Telefaks: E-post: Trykk : Norut Alta Àltá AS Norut Alta Áltá AS 2014

5 Innhold FORORD... I SAMMENDRAG...II 1 ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSESITUASJONEN I TROMS BASERT PÅ PENDLING REGIONRÅDSREGIONER OG BA REGIONER UTGJØR TO REGIONNIVÅ I TROMS Regionrådsregionene i liten grad integrerte BA regioner SYSSELSETTINGSUTVIKLING, ARBEIDSLEDIGHET, ARBEIDSINNVANDRING OG PENDLING I TROMS FYLKE, OG I REGIONENE Vekst i Tromsøområdet, lite vekst i øvrige regioner i Troms PENDLING FORDELT PÅ NÆRINGER NETTOPENDLING FORDELT PÅ UTDANNING Netto innpendling til Tromsøområdet, netto utpendling fra øvrige regioner ETTERSPØRSELEN ETTER ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE I TROMS OM NAV'S BEDRIFTSUNDERSØKELSER I TROMS KONJUNKTURUTVIKLINGEN OG BEDRIFTENES FORVENTNINGER OM ENDRINGER BEDRIFTER MED REKRUTTERINGSPROBLEMER UDEKKET BEHOV FOR ARBEIDSKRAFT FORDELT PÅ NÆRINGER OG YRKER Mangel på arbeidskraft fordelt på yrker flere fagarbeidere enn høyere utdannede KANDIDATPRODUKSJON I VIDEREGÅENDE OG HØYERE UTDANNING I TROMS NOEN ASPEKTER VED VIDEREGÅENDE UTDANNING I TROMS Valg av studiespesialisering, og valg av fagprofil Gjennomstrømningen i videregående skole i Troms Skoleresultater på studiespesialisering i Troms, bedre enn i Finnmark, men svakere enn landsgjennomsnittet Undervisningsressursene i Troms på landsgjennomsnittet STUDIESØKNING I TROMS OG REKRUTTERINGEN TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I NORD PRODUKSJONEN AV UNIVERSITETS OG HØGSKOLEKANDIDATER I TROMS Kandidatproduksjonen ved Universitetet i Tromsø Kandidatproduksjonen i andre regioner i Troms KANDIDATUNDERSØKELSER FRA UNIVERSITETET I TROMSØ HVOR BLIR DE AV OG HVA GJØR DE? Flertallet er i Nord Norge, og mange i Troms De aller fleste i jobb mange i offentlig sektor PRODUKSJONEN AV KANDIDATER SETT I FORHOLD TIL DAGENS BEHOV I TROMS OG FINNMARK FRAMSKRIVNINGER AV ETTERSPØRSEL OG TILBUD AV ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE I TROMS FRAM MOT ALDRENDE SYSSELSATTE I ENKELTE NÆRINGER Primærnæringer, utvinning og industri Tjenestenæringer Offentlig sektor PROGNOSER FOR FRAMTIDIG ARBEIDSKRAFTBEHOV I TROMS Sterk aldring i befolkningen vil gi økt behov for helse og omsorgstjenester Forventninger om vekst i Troms mot Mulig kompetansebehov i vekstnæringene i Troms mot KAN ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSEBEHOV I TROMS I 2030 DEKKES AV EGEN ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE? REFERANSER... 41

6

7 Forord Dette notatet er skrevet på oppdrag for Senter for karriere og arbeidsliv ved Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet (UIT). Notatet er skrevet av Ivar Lie, som også har vært prosjektleder for prosjektet. Notatet er basert på analyser av registerdata om sysselsetting, pendling, arbeidsledighet og utdanning i Troms og regioner i Troms. I tillegg er den basert på NAV's årlige bedriftsundersøkelser på fylkesnivå, samt de siste kandidatundersøkelsene av kandidater fra UIT. I kapitlet der vi ser framover i tid, er det lagt til grunn prognoser fra departementenes "Kunnskapsinnhenting verdiskaping i nord", og Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivninger. Kontaktperson ved UIT har vært Inger Ann Hansen, og vi takker henne og kollegene ved Senter for karriere og arbeidsliv for nyttige kommentarer ved utforming av oppdraget, og for kommentarer til notatet. Og så takker vi så mye for oppdraget! Stig Karlstad Konst. direktør Norut Alta Juni 2014

8 Sammendrag Denne analysen er gjennomført på oppdrag fra Universitetet i Tromsø (UIT), ved Senter for karriere og arbeidsliv. Notatet tar for seg arbeidskraft og kompetansesituasjonen i Troms basert på pendlingsanalyser, NAV's bedriftsundersøkelser, og kandidatproduksjonen ved videregående og høgere utdanning i Troms. Avslutningsvis har vi sett framover i tid, på forventet avgang fra arbeidslivet i Troms, prognoser for framtidig vekst i næringslivet fra de nylig utførte utredningene under "Kunnskapsinnhenting verdiskaping i nord", og befolkningsframskrivninger av arbeidsstyrken. Troms fylke hadde klar sysselsettingsvekst i perioden , og har hatt det også etter Veksten har vært omtrent som ellers i landsdelen, men det er Tromsøregionen som har fått det aller meste av veksten, de øvrige regionene har hatt svak eller ingen vekst. Veksten har i stor grad vært basert på innvandring og innpendling av utlendinger. Bygg og anleggsnæringen, forretningsmessig tjenesteyting og helse og sosialtjenester er de som har størst innpendling, der også utenlandsk arbeidskraft på korttidsopphold er viktig arbeidskraft. Innpendlingen til Troms er derfor preget av ukvalifisert arbeidskraft, mens fylket "eksporter" naturvitenskapelig utdannet arbeidskraft, riktig nok i betydelig grad til petroleumsutvinning på Sokkelen og mineralutvinning m.m. på Svalbard. Etterspørselen i arbeidslivet, slik det framkommer i NAV's bedriftsundersøkelser de siste årene, viser størst mangel på arbeidskraft i bygg og anlegg, varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og helse og sosialtjenester. Mangelen har imidlertid gått betydelig ned de siste årene, særlig innen forretningsmessig tjenesteyting, så arbeidsmarkedet i Troms er nok litt mindre stramt enn det var for et par år siden. En større del av mangelen gjelder fagarbeidere enn høyere utdannede, det er bare innen helse og sosialtjenester at etterspørselen er størst etter høyere utdannet personell. De videregående skolene i Troms produserer kandidater til arbeidslivet i fylket og til høyere utdanning, og det er derfor av stor interesse å se hvilke valg de gjør, og hvordan de gjør det. I Troms velger en litt høyere andel yrkesfaglig studieretning, men en noe lavere andel enn i landet gjennomfører slik yrkesfaglig utdanning. Litt lavere andel enn i landet velger studiespesialisering, og litt høyere frafall enn landsgjennomsnittet gir litt lavere kandidatproduksjon. Skoleresultatene på videregående skole i Troms er jevnt over ikke så langt fra landsgjennomsnittet, men klart dårligere i realfagene. På et punkt skiller imidlertid Troms (og Finnmark) seg positivt ut, ved høyest andel som går direkte videre fra videregående til høyere utdanning. Nesten to tredeler av disse går videre til UIT eller HIH, og tre fjerdedeler velger å studere i landsdelen. Av de som studerer i Troms, er flertallet nordfra, studenter fra de nordnorske fylkene utgjør over tre fjerdedeler av studentmassen i Troms. Antallet uteksaminerte kandidater fra utdanningsinstitusjoner i Troms, de fleste med bachelor eller masterutdanning, har økt klart fra 1400 i 2009 til 1800 i I tillegg kommer omkring 250 kandidater utdannet i Finnmark ved Campus Alta (tidligere Høgskolen i Finnmark) som nå er en del av UIT, samt Samisk høgskole, så i 2013 var det altså vel 2000 kandidater som ble uteksaminert fra utdanningsinstitusjoner i Troms og Finnmark, det store flertallet fra UIT. Fordelt på fag uteksamineres klart flest

9 helsekandidater, dernest pedagoger, humanister og de siste årene økonomer. Antallet realfagskandidater er noe lavere, men høyere enn antallet biologer og fiskerikandidater, jurister og samfunnsvitere. Høgskolen i Narvik, som er eneste tekniske høgskole i landsdelen, ligger i grenseregionen Nordland/Troms, og produserer trolig en del ingeniører som går ut i arbeidslivet i Troms, og er derfor viktig som supplement til UIT. Høgskolen i Harstad har sin hovedtyngde innen helsefag, selv om økonomi og reiselivsutdanninger er blitt viktigere de siste årene. I tillegg har utdanningsinstitusjoner i Troms også gitt noen desentraliserte tilbud i Midt Troms og Nord Troms, som har resultert i utdanning av i hovedsak bachelorkandidater innen enkelte helsefag og pedagogiske fag. Fra kandidatundersøkelsene 2012 og 2010 fra UIT har vi at omtrent halvparten av kandidatene ett to år etter eksamen er bosatt i Troms, og to tredjedeler i landsdelen. Det var de helsefagutdannede og pedagogene som i størst grad var bosatt i Troms og landsdelen, mens naturfagkandidatene, realfagskandidatene og juristene i størst grad hadde flyttet ut av fylket. Når en tar i betraktning at tre fjerdedeler av kandidatene kommer fra landsdelen, er andelen som blir i landsdelen etter eksamen altså litt lavere. Det flertallet som tross alt blir i nord går i stor grad ut i arbeid i offentlig virksomhet i Nord Norge, bare 30% av kandidatene fra UIT arbeidet i privat virksomhet ett to år etter eksamen. Vi har avslutningsvis i denne delen foretatt en sammenligning av kandidatproduksjonen i Troms og Finnmark med sysselsettingsfordelingen, og med etterspørselen etter arbeidskraft slik den framkommer i NAV's bedriftsundersøkelser. Det er godt samsvar mellom produksjon og etterspørsel etter helsefagskandidater, mens antallet pedagoger som uteksamineres er høyere enn etterspørselen, men i samsvar med sysselsettingsandelen. Det er først og fremst produksjonen av realfagskandidater i Troms som ikke holder følge med verken etterspørsel eller andel i arbeidslivet, ingeniørmangelen i Troms dekkes altså ikke opp, i alle fall ikke bare med de som utdannes fra Troms. Som en avslutning på notatet har vi sett framover i tid, på de arbeidskraft og kompetansebehov som vil komme, samt framskrivninger av arbeidsstyrken. Et utgangspunkt er at 22% av de sysselsatte i dag er over 55 år, og vil gå av med pensjon i løpet av års tid. Denne andelen er omtrent den samme som på landsbasis. Andelen er imidlertid klart høyere i Nord Troms og lavere i Tromsøregionen, så avgangen vil være størst i Nord Troms og minst i Tromsøregionen. Andelen er ellers høyest i primærnæringene både i Troms, landsdelen og landet. En annen "sikker" faktor er den kommende eldrebølgen som gir økende antall eldre, og et større pleie og omsorgsbehov enn i dag, og følgelig økende behov for helse og sosialtjenester. Denne eldrebølgen har allerede startet i Nord Troms, mens den i de øvrige regioner i Troms er i ferd med å "ta fart". Når en ser framover er det også forventninger om vekst i næringslivet, bl.a. i marine næringer, petroleumsutvinning og mineralutvinning, og det er laget prognoser for dette. Prognosene for Troms viser klar vekst, og særlig dersom potensialet i de marine næringene tas ut. Dette, sammen med behovet knyttet til helse og sosialtjenester, og noe forventet vekst også i forretningsmessig tjenesteyting og andre tjenestenæringer, resulterer i et betydelig arbeidskraftbehov, der det forventes en vekst på sysselsatte fram mot 2030, altså nye sysselsatte årlig. III

10 Spørsmålet er i hvilken grad dette er mulig når en vet at det allerede i dag er knapphet på arbeidskraft i fylket? Dersom vi legger hovedalternativet (MMMM) i befolkningsframskrivningene til grunn, der alle parametre er satt til middelverdier, vil arbeidsstyrkens størrelse bare holde tritt med veksten de nærmeste 5 6 årene, og deretter flate ut. Det vil da oppstå et gap mellom tilbud og etterspørsel som i 2030 vil være på personer. Det er bare ved høy innvandring i høyvekstalternativet (HHMH) i befolkningsframskrivningene at arbeidsstyrkens størrelse i Troms vil vokse omtrent like fort som de forventninger som er om vekst i nærings og arbeidslivet. Ved høy innvandring vil en imidlertid ha utfordringer knyttet til den nye arbeidskraftens kompetanse, da mange må kvalifiseres for å dekke kompetansebehovet i vekstnæringer og offentlig sektor. Dersom en kan få redusert den innenlandske utflyttingen, og evt. få flere tilbakeflyttere som har tatt relevant utdanning, vil dette gi bedre "match" mellom etterspørsel og tilbud i arbeidsmarkedet.

11 Norut Alta Arbeidsnotat 2014: Arbeidskraft og kompetansesituasjonen i Troms basert på pendling I dette kapitlet presenterer vi indikatorer på arbeidskraft og kompetansesituasjonen i Troms, i form av ut og innpendling, og fordelt på næringer og utdanningsgrupper. Dette viser hvilke næringer som importerer og eksporterer arbeidskraft, og hvilke utdanningsgrupper det er mangel på, og evt. overskudd av. I og med at vi i denne analysen skal analysere situasjonen både i hele fylket og i regionene, vil vi først presentere og drøfte "det regionale Troms" i en arbeidsmarkedssammenheng. Dernest følger også et avsnitt om sysselsettingsutvikling og arbeidsmarkedssituasjonen i Troms og regionene i Troms, før analysene av pendling fordelt på næring og utdanningsgrupper. 1.1 Regionrådsregioner og BA regioner utgjør to regionnivå i Troms I dette prosjektet har vi i samarbeid med oppdragsgiver valgt å splitte en del av analysene på fire regioner i Troms, gitt ved regionrådsstrukturen i fylket: Nord Troms (Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen) Tromsøområdet (Tromsø, Karlsøy og Balsfjord) Midt Troms (Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa, Dyrøy, Bardu og Målselv) Sør Troms (Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Salangen). På grunn av avstander er disse regionrådsregionene i varierende grad integrerte regioner, og med unntak av Tromsøområdet, består regionrådsregionene av flere geografiske bo og arbeidsmarkedsregioner (BA regioner). Totalt tilhører de 24 kommunene i Troms 12 BAregioner, hvorav to BA regioner krysser fylkesgrensa mot Nordland (Angell et.al 2013). Tromsø er den klart største BA regionen, Harstad den klart nest største, og Lenvik den tredje største. Figur 1.1: Bo og arbeidsmarkedsregioner i Troms. Utsnitt fra kart over BAregioner i Nord Norge (Angell et.al 2013) 1

12 1.1.1 Regionrådsregionene i liten grad integrerte BA regioner I Nord Troms er det på grunnlag av pendlingstall og avstander identifisert fire BA regioner, der Skjervøy Nordreisa og Lyngen Storfjord er de to svakt integrerte BA regionene som hver består av to kommuner. Gáivuotna Kåfjord som ligger mellom disse to regionene har litt pendling i begge retninger, men omfanget er lite til disse regionene og den danner en egen BA region. Kvænangen er også i en "mellomstilling" mellom Skjervøy Nordreisa og Alta i Finnmark, og avstandene er store, så Kvænangen er også en egen BA region. Generelt er altså ikke regionrådsregionen Nord Troms særlig integrert arbeidsmarkedsmessig, noe som innebærer at arbeidskraften ikke "flyter fritt" internt i regionen. Kommunene omkring Lyngsfjorden, som er de som ligger nærmest Tromsø, har betydelig pendling til byen. Avstandene er imidlertid store, og pendlingen er i betydelig grad ukependling, så vår vurdering er at disse ikke er integrert i Tromsø BA region. Kommunene i Tromsøområdet utgjør derimot en integrert BA region, da dagpendlingen fra Karlsøy og Balsfjord er så stor at dette kan sees på som en integrert BA region. Avstandene fra ytterkantene av omlandskommunene (og også innen Tromsø kommune) er i lengste laget for dagpendling, men betydelige deler av både Karlsøy og Balsfjord er innenfor en times reisetid, og pendlingen er altså stor. Midt Troms er som Nord Troms ikke en BA region, men arbeidsmarkedsintegrasjonen er større enn nord i fylket. Til sammen danner de åtte kommunene i Midt Troms tre BAregioner: Lenvik regionen med senteret Finnsnes omfatter også Sørreisa, Dyrøy og Tranøy, mens kommunene Berg og Torsken på "yttersia" med dagens avstander og pendling er en egen BA region. Og de to kommunene i Indre Troms, Målselv og Bardu, danner en egen BAregion. Potensialet for regionforstørring er til stede i Midt Troms, både knyttet til veiutbygging på "yttersia", og mulig tettere arbeidsmarkedskobling mellom Finnsnes og Bardufossområdet. I Sør Troms er det tydelig hvordan fylkesgrensa skjærer tvers gjennom funksjonelle regioner (Angell et.al 2013, Nilsen et.al 2012). Harstad er senteret i Sør Troms, men omlandskommunene i Harstad BA region er både Sør Troms kommunene Kvæfjord og Skånland, og Nordlandskommunene Tjeldsund og Evenes. Og Sør Troms kommunen Gratangen har størst pendling mot, og er integrert i Narvik BA region. Regionrådsregionen Sør Troms består arbeidsmarkedsmessig derfor av store deler av Harstad BA region, en omlandskommune til Narvik (Gratangen), en øykommune som danner sin egen BA region (Ibestad) og den lille BA regionen Salangen Lavangen. De to sistnevnte er arbeidsmarkedsmessig mer orientert mot Midt Troms enn Sør Troms, men regionrådsmessig tilhører disse kommunene altså Sør Troms. Formålet med denne gjennomgangen av "arbeidsmarkedsgeografien" i Troms, er først og fremst å vise at det regionrådsnivået som vi vil bruke som regionalt analysenivå her, er oppsplittet i flere geografiske arbeidsmarkeder. En kan derfor ikke forvente at det er "fri flyt" av arbeidskraft og kompetanse internt i regionrådsregionene, kanskje med unntak av Tromsøområdet. Et annet moment som har vært viktig å få fram, er hvordan fylkesgrensa mot Nordland avgrenser Sør Troms fra sitt naturlige arbeidsmarkedsomland på sørsida av fylkesgrensa. Disse regionale forholdene er det viktig å ha i mente når en ser nærmere på arbeidskraft og kompetansesituasjonen i regionrådsregionene. 2

13 1.2 Sysselsettingsutvikling, arbeidsledighet, arbeidsinnvandring og pendling i Troms fylke, og i regionene Sysselsettingsutviklingen i Troms har mer eller mindre fulgt de nasjonale konjunkturene det siste tiåret. De første fem årene på 2000 tallet var det ingen sysselsettingsvekst og svak økning i arbeidsledigheten, men mellom 2005 og 2008 var det som ellers i landet stor vekst og kraftig nedgang i arbeidsledigheten. Antallet sysselsatte med arbeid i fylket vokste fra til i løpet av disse tre årene, mens andelen helt arbeidsledige i 2008 var kommet under 2%. I de neste såkalte finanskriseårene gikk sysselsettingen tilbake og arbeidsledigheten steg noe, men ny sysselsettingsvekst deretter har gitt ny nedgang i ledigheten. Ved utgangen av 2013 var antallet sysselsatte i fylket på rekordhøye , og ledigheten i overkant av 2% Innpendling fra utlandet Innenlandsk innpendling Registrert helt arbeidsledige Utpendling til Svalbard og sokkelen Utpendling til andre fylker Figur 1.2: Innpendling til, utpendling fra og arbeidsledighet i Troms, 4. kvartal Kilder: Registerbasert sysselsettingsstatistikk (RegSyss), Sysselsatte på korttidsopphold, Registrert arbeidsledighet, Statistisk Sentralbyrå. Veksten etter 2005 har både i landet, landsdelen og fylket i stor grad vært basert på arbeidskraft fra utlandet, både arbeidsinnvandrere og såkalte "sysselsatte på korttidsopphold registrert bosatt i utlandet", i hovedsak langpendlere bosatt i EU land. I Troms som i landsdelen har antallet sysselsatte innvandrere blitt mer enn fordoblet det siste tiåret. Det var over 7000 sysselsatte innvandrere i Troms ved utgangen av 2012, og de utgjorde 9% av arbeidsstokken. Troms er ikke det fylket i nord som har høyest antall utlendinger som er langpendlere, men dette antallet er også fordoblet i løpet av det siste tiåret, og var ved utgangen av på knappe 1200, altså 1,5% av de sysselsatte med arbeid i fylket. 1 Antallet sysselsatte på korttidsopphold registrert bosatt i utlandet er gjennom et helt år høyere. I 2012 var det totalt nesten 2800 utlendinger som hadde arbeid i Troms på korttidsopphold, mens antallet som var registrert på registreringstidspunktet i 4. kvartal 2012 altså var på knappe

14 Selv om fylket har hatt betydelig vekst i sysselsetting, har dette ikke ført til store endringer i innenlandsk innpendling. Mens innpendlingen til Finnmark har økt klart det siste tiåret, bl.a. knyttet til vekst i petroleumsvirksomhet (Hammerfest) og gruvevirksomhet (Sør Varanger) (Nilssen, Lie og Vik 2013), har den innenlandske innpendlingen vært stabil i Troms. Det er altså bare den utenlandske innpendlingen som har økt. Utpendlingen fra Troms økte klart i perioden , og var i 2007 på samme høye nivå som ved årtusenskiftet. Etter det har den imidlertid gått tilbake igjen. Den delen av utpendlingen som skjer til Svalbard eller Sokkelen, har derimot økt litt gjennom hele perioden. Noe av utpendlingen til Oslo, Trondheim og andre universitetsbyer antar vi skyldes studenter som arbeider på studiestedet, uten at vi kjenner omfanget 2. Den største utpendlingsstrømmen går imidlertid til nabofylket Nordland, og en betydelig del av den er lokal i grenseområdene for fylkesgrensen Vekst i Tromsøområdet, lite vekst i øvrige regioner i Troms Veksten i Troms har i all hovedsak kommet i Tromsøområdet, som nå har over halvparten av sysselsettingen i fylket. De øvrige tre regionrådsregionene har knapt hatt sysselsettingsvekst siste tiåret, mens Tromsøområdet har hatt en vekst på 13 prosent. Dette er omtrent på linje med landsgjennomsnittet, og nesten det doble av sysselsettingsveksten i landsdelen. I nord er det bare Vest Finnmark og Bodøregionen som det siste tiåret har hatt tilsvarende sysselsettingsvekst som Tromsøområdet (Angell et.al 2013). 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 3 % 2 % 1 % 1 % 6 % 10 % 6 % 8 % 6 % 85 % 10 % 78 % 6 % 7 % 86 % 84 % Innpendlere utenlands Innpendlere innenlands Innvandrere Øvrige sysselsatte Figur 1.3: Sysselsatte med arbeidssted i regionene i Troms etter bostedsstatus og bakgrunn, 4. kvartal Kilder: Registerbasert sysselsettingsstatistikk (RegSyss), Sysselsatte innvandrere og Sysselsatte på korttidsopphold, Statistisk Sentralbyrå. Sysselsettingsveksten i Tromsøområdet har ført til et større behov for import av arbeidskraft til regionen, og vi ser at arbeidskraften som arbeider i Tromsøområdet i større grad enn i øvrige regioner er hentet utenfra. Andelen innvandrere blant de sysselsatte er klart høyere enn i de øvrige regionene, og andelen innpendlere til regionen er også høyere. For øvrig ser vi at Sør Troms har betydelig innpendling til regionen, noe som primært skyldes pendling 2 Dette fenomenet er trolig blitt redusert de siste ti årene etter at studenter kan folkeregistrere seg på studiestedet, men fortsatt er det nok en del studenter som velger å stå folkeregistrert i hjemkommunen. Omfanget av denne feilkilden er vanskelig å anslå. 4

15 over fylkesgrensa, som altså i stor grad er internpendling innen Harstad BA region. Og så ser vi at Nord Troms er den regionen som har størst innpendling av utlendinger, selv om prosenten altså ikke er så stor. Omfanget av internpendling mellom kommuner innen regionrådsregionene kommer ikke fram av figuren, men som gjennomgangen av BA regioner viste varierer arbeidsmarkedsintegrasjonen mellom regionrådsregionene. Internpendlingen er størst i Midt Troms, der 13% pendler mellom kommuner innen regionrådsregionen. I Sør Troms er andelen 8%, men her foregår altså i tillegg en del internpendling innen både Harstad og Narvik BA regioner, som går på tvers av fylkesgrensen, og derfor i denne sammenheng blir regnet som eksternpendling. Andelen internpendlere er derimot lav i Nord Troms (5%) og Tromsøområdet (2%), og for Tromsøområdets del skyldes dette at Tromsø er så mye større enn de to omlandskommunene. Utpendlingen varierer også mellom regionene, og Nord Troms er den av regionene med størst utpendling. Hele 20% av de sysselsatte med bosted i regionrådsregionen Nord Troms arbeider utenfor Nord Troms. Vel halvparten av disse arbeider i Tromsøområdet. Andelen som pendler ut fra Midt Troms er 11% og fra Sør Troms 13%. Nesten halvparten av de som pendler ut fra Midt Troms pendler til Tromsøområdet, mens pendlingen ut fra Sør Troms i større grad går over fylkesgrensen til naboregionen Ofoten. Lavest utpendling har Tromsøområdet med 7% av de sysselsatte som er bosatt her, og denne regionen har i motsetning til de andre regionene større innpendling enn utpendling. Til Tromsøområdet er det med utlendinger på korttidsopphold nesten 2000 flere som pendler inn enn ut, og det betyr at det er 4% flere sysselsatte som har dette området som arbeidssted enn som bosted. De øvrige regioner har en netto utpendling på mellom 500 (Midt Troms) og 900 (Nord Troms og Sør Troms) sysselsatte. I Midt Troms og Sør Troms er det 4 5% flere sysselsatte som har regionene som bosted enn arbeidssted, mens det for Nord Troms sin del er hele 13% flere sysselsatte som er bosatt i regionen som arbeider i regionen. 1.3 Pendling fordelt på næringer Om vi ser på ut og innpendling fordelt på næringer får vi et bilde av hvilke næringer som importerer og eksporterer arbeidskraft, og hvilke næringer som er avhengig av innpendling. Omfanget av innpendling og utpendling er absolutt størst i de store næringene og sektorene, og derfor er innpendlingen størst i helse og sosialsektoren, varehandel, forretningsmessig tjenesteyting, bygg og anlegg og transport. Antallet som pendler inn fra utlandet er størst i forretningsmessig tjenesteyting 3, bygg og anlegg, helse og sosialtjenester og industri. Men vi antar at det også er høyere i reiselivsnæringen og andre sesongbaserte næringer som fiskeindustrien andre deler av året enn på høsten som vi her har tall for 4. Generelt er det 3 En stor del av de sysselsatte utlendinger på korttidsopphold som er registrert i forretningsmessig tjenesteyting, er registrert i næringen "arbeidskraftutleie", og kan derfor tenkes å arbeide i ulike næringer. Dette er i stor grad utfaglært arbeidskraft, som bl.a. arbeider i industri, bygg og anlegg og forretningsmessig tjenesteyting som f.eks. renhold. 4 I næringer som har høysesong vinter, vår eller sommer vil det være få registrerte på registreringstidspunktet på høsten. Det er derfor grunn til å anta at antallet sysselsatte på korttidsopphold i fiskeindustrien og 5

16 klart flere menn enn kvinner som pendler, og det gjelder også for innpendlingen til Troms. Av de innenlandske innpendlerne var 60% menn og 40% kvinner, mens andelen menn blant de utenlandske innpendlerne til Troms ved utgangen av 2012 var på hele 78%. Utpendlingen er også absolutt størst i de store næringene, med unntak av forretningsmessig tjenesteyting. I stedet er det stor utpendling av arbeidskraft innen bergverksdrift og utvinning, hvor mye av utpendlingen altså skjer til Svalbard og Sokkelen. Utpendlingen skjer altså i stor grad i typiske mannsnæringer, og 69% av utpendlerne fra Troms var ved utgangen av 2012 menn Innpendling fra utlandet Innpendling fra andre fylker Utpendling til andre fylker Figur 1.4: Innpendling og utpendling fordelt på hovednæringer, 4. kvartal Kilder: Registerbasert sysselsettingsstatistikk (RegSyss) og Sysselsatte på korttidsopphold, Statistisk Sentralbyrå. Sett i forhold til størrelsen på næringene er det forretningsmessig tjenesteyting (20%), bergverk og utvinning (13%) og finansiering og forsikring (10%) som har høyest andel innpendling. Utpendlingsandelen er desidert høyest i bergverk og utvinning, der over halvparten (58%) av de sysselsatte med bosted i Troms pendler ut. Andelen utpendlere er ellers omkring 10% i forretningsmessig tjenesteyting, transport og lagring, finansiering og forsikring, bygg og anlegg, personlig tjenesteyting og informasjon og kommunikasjon. Andelen av innpendlingen som kommer fra utlandet, altså såkalte sysselsatte på korttidsopphold, er størst i forretningsmessig tjenesteyting, bygg og anlegg, industri og helse og sosialtjenester. Og med unntak av helse og sosialtjenester dominerer mennene denne innpendlingen fra utlandet. reiselivsnæringen er vesentlig lavere på registreringstidspunktet enn ellers i året. Dette vil også i noen grad kunne gjelde for den norske delen av arbeidsstokken i disse næringene. Dersom disse er yrkesaktive i andre næringer andre deler av året, kan de være registrert i disse andre næringene. 6

17 1.4 Nettopendling fordelt på utdanning For å synliggjøre tydeligere hvilke typer arbeidskraft som det er henholdsvis mangel på og overskudd av i Troms, har vi sett nærmere på nettopendlingen 5 fordelt på utdanningsnivå og fagfelt. Da utdanning er til dels svært ulikt fordelt på kjønn i vårt kjønnsdelte arbeidsmarked, og pendlerne i større grad er menn enn kvinner, er det naturlig først å drøfte kjønnsforskjeller også når det gjelder nettopendling. Antallet sysselsatte kvinner som er bosatt i Troms, er nesten identisk med antallet kvinner som har arbeidssted i Troms. Få kvinner pendler, og det er praktisk talt like mange kvinner som pendler ut (1700) som pendler inn (1600), og pendlerne utgjør ca. 4% av de sysselsatte kvinnene i fylket. Tar vi i tillegg med de (relativt få) kvinnene som pendler inn fra utlandet (270), er det så vidt flere kvinner som pendler inn til Troms enn ut av Troms (+170), og innpendlerne utgjør 5% av kvinnene med arbeid i Troms. Det er betydelig flere menn som pendler ut (3800), og også noe flere menn som pendler inn (2400) innenlands, eller fra utlandet (920). Utpendlerne utgjør 9% av de sysselsatte mennene med bosted i fylket, mens de innenlandske innpendlerne utgjør 6%, og de utenlandske innpendlerne 2%, altså totalt 8% av mennene med arbeid i Troms. Dette betyr at det er noe netto utpendling av menn fra Troms fylke ( 550). Utdanningsnivå Grunnskole Vidg. Univ./ Univ./ Fagfelt Skole høg <4 år høg >4 år Uoppgitt Sum Allmenne fag Humanistiske og estetiske fag Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk Samfunnsfag og juridiske fag Økonomiske og administrative fag Naturvit.sk. fag, håndverksfag og tekniske fag Helse, sosial og idrettsfag Primærnæringsfag Samferdsels, sikkerhetsfag og andre servicefag Uoppgitt fagfelt Sum Tabell 1.1: Netto innpendling til Troms fylke etter utdanningsnivå og fagfelt, 4. kvartal Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk (RegSyss) og Sysselsatte på korttidsopphold, Statistisk Sentralbyrå. I tabellen ovenfor er oppgitt nettopendlingen for hver av utdanningsgruppene fordelt på fagfelt og utdanningsnivå for Troms fylke. Dette er altså differansen mellom antallet som pendler inn og pendler ut i den aktuelle utdanningsgruppa. De utenlandske innpendlerne har ikke oppgitt utdanning, og innpendlingsoverskuddet i utdanningsgruppa uoppgitt består i all hovedsak av disse utlendingene på korttidsopphold. I de fleste øvrige utdanningsgrupper er nettopendlingen negativ, noe som altså betyr at det er flere som pendler ut av Troms enn inn til Troms. Det er imidlertid ett fagfelt som 5 Pendling fordelt på utdanningsgrupper er i statistikken ikke fordelt på pendlingsstrømmer, så vi kan her bare analysere nettopendling. 7

18 dominerer når det gjelder utpendling, og det er naturvitenskap, håndverk og teknikk, og det er primært de fagutdannede med videregående utdanning som utgjør den store pendlingsstrømmen ut. Dette er den største spesifikke utdanningsgruppa etter fagfelt og utdanningsnivå med nærmere sysselsatte, eller 14% av de sysselsatte, og i og med at menn dominerer denne gruppa totalt utgjør mennene i denne gruppa 24% av sysselsatte menn i Troms. Nettopendlingen på nærmere 800, betyr at 7% av denne gruppa har arbeid utenfor fylket. Vi vet at mange av de som arbeider i olje /gassutvinning på Sokkelen og bergverk på Svalbard er utpendlere i denne utdanningsgruppen, men utpendlingen går også til andre fylker. Og dette er altså i all hovedsak menn. Nettoutpendlingen blant "ingeniørene", de med inntil 4 års høyere naturvitenskapelig/teknisk utdanning, utgjør 5% men er langt færre i antall. Men også i denne gruppa er det altså klar utpendling fra fylket. Samme andel utgjør også netto utpendling fra gruppen med samferdsels og sikkerhetsfag større, herunder forsvarsutdannede, både på videregående og høyere nivå. Den nest største nettoutpendlingen finner vi blant de med bare grunnskoleutdanning, der 400 flere pendler ut enn inn. I og med at denne gruppa er stor, de utgjør nærmere og 23% av sysselsettingen i fylket, er nettoutpendlingen i gruppa på bare 2%. Det er blant menn i denne utdanningsgruppa det er noe netto utpendling fra fylket, blant kvinner med bare grunnskoleutdanning er det lite pendling ut av fylket. Når vi ser dette i forhold til innpendlingen av utlendinger som antagelig i liten grad er faglært, og i alle fall i liten grad er i arbeid som stiller krav om kompetanse, er bildet heller at Troms fylke pr. nå importerer ufaglært arbeidskraft. Per i dag er altså Troms fylke importør av ufaglært arbeidskraft, og eksportør av personer med naturvitenskapelig, håndverk og teknisk utdannelse, men da i betydelig grad til Sokkelen og Svalbard. Fylket er i liten grad importør av annen kompetent arbeidskraft, med unntak av det er litt netto innpendling av helsepersonell med lang høyere utdanning og samfunnsfagutdannede med kortere høyere utdanning. Både de absolutte tallene og andelene de utgjør av sysselsettingen i disse utdanningsgruppene er imidlertid små Netto innpendling til Tromsøområdet, netto utpendling fra øvrige regioner Spørsmålet er så om det er regionale forskjeller i dette nettopendlingsmønsteret fordelt på utdanningsgrupper? Vi vet altså at Tromsøområdet totalt sett har relativt stor netto innpendling, mens de øvrige regioner har netto utpendling, men hvordan slår dette ut fordelt på utdanningsgrupper? Vi ser av tabellen nedenfor at innpendlingen til Tromsøområdet kommer i form av kompetanse på alle nivå, men nesten halvparten er personer med uoppgitt utdanning, eller bare grunnskoleutdanning. Utlendinger på korttidsopphold utgjør stor del av den ufaglærte arbeidskraften som "importeres" til Tromsøområdet. Men det er også en netto innpendling på nærmere 1100 personer med kompetanse til Tromsøområdet, fordelt omtrent likt på videregående nivå og høyere utdanning. Nettoinnpendlingen av de med videregående utdanning er imidlertid dominert av allmennfag, og her kan studenter som er registrert bosatt på hjemstedet utgjøre en del av massen. Det er lite netto innpendling av fagutdannede innenfor spesifikke yrkesfag. Mange av de med videregående utdanning går 8

19 derfor trolig også inn i segment av arbeidsmarkedet som ikke i vesentlig grad etterspør kompetanse. Da står vi igjen med en netto innpendling til Tromsøområdet på vel 500 med høyere utdanning. Nærmere halvparten av disse er helseutdannede, og arbeider trolig i helse og sosialsektoren. Den andre halvparten er dominert av pedagogiske/humanistiske utdanninger og samfunnsfag/jus, og er også i stor grad en innpendling som går til offentlig sektor i Tromsøområdet. Utd.nivå Fagfelt Nord Troms Tromsøområdet Midt Troms Sør Troms Grunnskole Sum grunnskole Vidg. skole Allmenne fag Økonomiske og administrative fag Naturvit.sk. fag, håndverksfag og tekniske fag Helse, sosial og idrettsfag Samferdsels, sikkerhetsfag og andre servicefag Andre fagfelt Sum vidg. skole Univ./høg <4 år Humanistiske og estetiske fag Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk Samfunnsfag og juridiske fag Økonomiske og administrative fag Naturvit.sk. fag, håndverksfag og tekniske fag Helse, sosial og idrettsfag Andre fagfelt Sum univ./høg utd. inntil 4 år Univ./høg >4 år Naturvit.sk. fag, håndverksfag og tekniske fag Helse, sosial og idrettsfag Andre fagfelt Sum univ./høg utd. > 4 år Uoppgitt Sum uoppgitt utdanning Sum Alle fagfelt Tabell 1.2: Netto innpendling til regioner i Troms etter utdanningsnivå og fagfelt, 4. kvartal Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk (RegSyss) og Sysselsatte på korttidsopphold, Statistisk Sentralbyrå. De øvrige regioner i Troms er altså "eksportører" av arbeidskraft, og for Nord Troms og Midt Troms sitt tilfelle, i betydelig grad til Tromsøområdet. Det er bare når det gjelder arbeidskraft med uspesifisert kompetanse, i stor grad utlendinger på korttidsopphold, at disse regionene "importerer" arbeidskraft. Alle regioner eksporterer derimot et betydelig antall med bare grunnskole eller med allmennfaglig videregående utdanning. Her kan være noen borteboende studenter som arbeider på studiestedet (f.eks. Tromsø) i disse tallene, uten at vi vet omfanget av dette. De tre regionene "eksporterer" imidlertid også yrkesfaglig kompetanse, særlig innenfor håndverksfag og tekniske fag. Dette er den utdanningsgruppen som det er størst netto utpendling av, og de utgjør om lag en tredel av den totale "kompetanseeksporten" fra disse regionene. På høyere nivå er netto utpendling fordelt jevnere på fagfelt, med helse / sosialfag, pedagogiske fag og naturvitenskapelig/tekniske fag som de tre største. De tre regionene er altså i noen grad "eksportører" av "sykepleiere, lærere og ingeniører". 9

20 Mens de tre regionene Nord Troms, Midt Troms og Sør Troms er "eksportører" av kompetanse, "importerer" Tromsøområdet kompetanse, bl.a. fra de øvrige regioner i Troms. Sett i forhold til arbeidsplassene i regionene er Nord Troms den regionen som i størst grad eksporterer arbeidskraft, og da altså i betydelig grad til Tromsøområdet. Dette gjelder for de fleste utdanningsgrupper, men er særlig tydelig blant de med videregående utdanning innen håndverksfag og tekniske fag. I denne utdanningsgruppa utgjør netto utpendling en tredjedel av de sysselsatte med bosted i Nord Troms. 10

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Arbeidsnotat 2013:1004 Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Bakgrunnsnotat til VRI-Finnmark Ivar Lie og Inge Berg Nilssen, Norut Alta og Lars Vik, SINTEF teknologiledelse Innhold

Detaljer

ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN

ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN RAPPORT 4/2015 ISBN 978-82-7492-298-3 ISSN 1890-5226 ØKONOMISK SAMSPILL OG VEKSTMULIGHETER I SØR-TROMSREGIONEN [ Google maps] AV TORIL RINGHOLM, EIRIK MIKKELSEN, PER KRISTIAN ALNES, ATLE HAUGE, IVAR LIE,

Detaljer

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2013

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2013 NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 201 Av Kari-Mette Ørbog Sammendrag I denne artikkelen undersøker vi næringslivets og offentlige etaters behov for ulike typer arbeidskraft og hvilke forventinger virksomhetene

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Bygg- og anleggsnæringens geografi

Bygg- og anleggsnæringens geografi ØF-notat 08/2012 Bygg- og anleggsnæringens geografi Bygg- og anleggskompetanse i Indre Skandinavia av Per Kristian Alnes ØF-notat 08/2012 Bygg- og anleggsnæringens geografi Bygg- og anleggskompetanse

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Tromskommunene indikatorer for omstillingsutfordringer 2008

Tromskommunene indikatorer for omstillingsutfordringer 2008 Rapport 2008:8 kommunene indikatorer for omstillingsutfordringer 2008 Inge Nilssen Forsidefoto: Bernt Holst Tittel: kommunene indikatorer for omstillingsutfordringer 2008 Forfatter: Inge Nilssen Norut

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

Flytting og bofasthet i Finnmark

Flytting og bofasthet i Finnmark Rapport 2009:9 Flytting og bofasthet i Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Ivar Lie Inge Berg Nilssen Forsidebilde: Vardø Øksfjord Kiberg Bergsfjord Foto: Vigdis Nygaard Tittel: Forfattere: Flytting

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

Grensependling og regional utvikling

Grensependling og regional utvikling ØF-rapport nr. /8 Grensependling og regional utvikling av Svein Erik Hagen og Per Kristian Alnes ØF-rapport nr. /8 Grensependling og regional utvikling av Svein Erik Hagen og Per Kristian Alnes Tittel:

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi )

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Trøndelag i tall Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Utkast pr 26.01.15 [Velg dato] 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner

Detaljer

Pendling, flytting og bolyst i Hedmark

Pendling, flytting og bolyst i Hedmark ØF-rapport nr. 11/2003 Pendling, flytting og bolyst i Hedmark av Espen Køhn, Pelle Engesæter og Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor Analyser av Kandidatundersøkelsen Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Arbeidsnotat 6/2012 Nyutdannede samfunnsvitere og humanister

Detaljer

Næringsbarometer for. Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD

Næringsbarometer for. Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD Næringsbarometer for Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD OFOTENREGIONRÅD FORORD Formålet med nærings- (og region) barometeret for Narvikregionen er å fremskaffe fakta gjennom offentlig statistikk for å

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSJONER... 5 3 BEFOLKNING... 7 4 SYSSELSETTING... 11

Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSJONER... 5 3 BEFOLKNING... 7 4 SYSSELSETTING... 11 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSJONER... 5 3 BEFOLKNING... 7 4 SYSSELSETTING... 11 4.1 Utvikling i arbeidsmarkedet i Stavangerregionen 1995-2007... 11 4.2 Regionale forskjeller i arbeidsmarkedet

Detaljer

En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater

En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater Rapport 7/2003 Nyutdannedes regionale tilpasning En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater Clara Åse Arnesen ISBN 82-7218-478-8 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen

Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Oppdragsgiver: Mosseregionens næringsutvikling AS Kontaktperson i Analyse & Strategi AS: Øyvind Såtvedt Tema: Selskaper: Forfattere: Kvalitetssikring: Strategisk

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Rekrutteringsplan. Bardu kommune

Rekrutteringsplan. Bardu kommune Rekrutteringsplan for Bardu kommune 2010-2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPSUMMERING 4 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET 4 2.2 AVGRENSNING 4 2.3 FORHOLD TIL ANDRE PLANER OG TILTAK 5 2.4 UTARBEIDELSE

Detaljer

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor ARBEIDSNOTAT 30/2005 Terje Næss Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor En konsekvensanalyse for perioden 2002-2020 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer