Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004"

Transkript

1 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening Samfunnsviterkonferanse i TROMSØ

2 - Kva med å lese oss gjennom tenkingas historie? Eg kjenner at eg har så store hull i så mykje grunnleggjande danningskunnskap, at det ville vere ufattelig nyttig. Det er ei venninne som foreslår dette som tema for neste venninnekveld (Venninnekveld = organisert sosial kveld der venninner møtast, må til etter at vaksnelivet og dertil tidsklemmer har innteke liva våre). Vi andre nikker litt skeptisk. Men klart, vi forstår verdien og kan godt identifisere oss med bodskapen. Det endar med at vi alle kjøper praktboka på sider og sett i gang. På side 1. Tre treff seinare avgjer vi å avslutte prosessen. Det vart Gunn Kvalsvik, redaktør for mykje informasjon. For vanskeleg å gjennomføre lesinga. Trass verdien vi kunne ha av kunnskapen vi såg låg der. Men kvifor stressar vi slik med dette kunnskaps-greiene? Eg trur og likar å tru, det sjølvsagt heng saman med ein kunnskapstørstleik. Kunnskap gjev overblikk, moglegheit til å sjå samband, gjere analyser og ja, berre det fantastiske med "å vite". Ei anna side, som for så vidt ikkje er så flatterande, er mønsteret som skapast utifrå forventninga til at vi med høgare utdanning skal vite. Vi skal kunne! Det forventar vi sjølve og det forventar andre. Det heng liksom saman. Har ein valt høgare utdanning skal ein vite eitt og anna. Ein skal faktisk vite mykje. Om det meste. Og mykje meir enn folk flest. Det ligg også i korta at ein bør engasjere seg. Lese dei rette bøkene. Ha politisk innsikt. Og sjølvsagt ha kulturell kunnskap. Det er her eg ser kunnskapshungeren av og til kjem inn på eit anna og i eit litt mindre flatterande lys. I vår eiga "høgt utdanna kulturelle sfære" er det tildels svært synleg. Helst skal ein vere i førekant. Imponere og seie slikt som: Sjølvsagt har eg lest den boka, eg las den lenge før den vart oversatt til norsk, eller eg las ein artikkel i den danske Informationen som gjorde meg i stand til å forstå EUs forsvarspolitikk mykje betre. Kjensla når ein klarer dette er god. Stemninga kring bordet (som er dekka med treretters etter årets hitkokebok ) vert prega av beundring over den kunnskapsrike personen på enden. Men det er ikkje alltid det slår din veg. For hender også og kanskje vel ofte at andre klarer det mykje betre Kanskje kjenner ein seg som den som alltid sit beundrande og høyrer på andre som sprøyter ut sin vidd. Einskilde er ubetalelege. Kostar i veg og held seg oppdatert, mens andre (les meg) knapt klarer å pløye gjennom bestseljarar i paperback og sjå terningkast fem filmane på kino. Eksempela ovanfor er sjølvsagt og heldigvis sett på spissen. Men eg er ikkje i tvil om dei aller fleste kjenner seg att. Men kva skal vi gjere med dette? Personleg har eg gjeve opp prosjekt vere i førekant og funne kjekke bøker med shortcuts til kunnskap. Som ei bildebok eg nettopp har kjøpt om førige hundreårs historie. Ja, du las rett. Ei bildebok. Den fortel om dei viktigaste hendingane i verda ved hjelp av gripande bilete og nokre linjer under kvart bilete. Max 6-7 bilete med tekstar på kvart år og sterkt avgrensa informasjon. Slike eller liknande bøker finst om det meste. Til neste venninnekveld skal eg foreslå ein slik inngang neste gong vi bestemmer oss for å slokke kunnskapstørsten vår. Samfunnsviteren er et organ for Samfunnsviternes fagforening Redaktør: Gunn Kvalsvik Redaksjonsråd: Gunn Kvalsvik, Synnøve K. Bøen, Odd Jenvin og Silje Opheim. Grafisk utforming: Gunn Kvalsvik Opplag: 5100 Ansvarlig utgiver: Samfunnsviternes fagforening. Trykk: Symbolon AS Forsidefoto: Gunn Kvalsvik Utgave - materiellfrist - distribusjon 01/ februar - mars (uke 10) 02/ april - mai (uke 20) 03/ juli - august (uke 32) 04/ september - oktober (uke 41) 05/ november - desember (uke 50) Annonseformat og priser: Format - Pris (farger/sort-hvitt) 1/1 side: (260 x 180 mm) 6000,-/4500,- 1/2 side: (130 x 180 mm) 4000,-/2500,- 1/4 side: (130 x 90 mm) 3000,-/2000,- Henvendelser om annonsering og Samfunnsviteren for øvrig rettes sekretariatet, tlf / Samfunnsviterne på nett:.www.samfunnsviterne.no 2

3 innhold les F AGKON- FERANSE I TROMSØ side 5 Privat sektor fremstilles som den reelle verdiskaperen, og offentlige velferdsoppgaver som samfunnets pengesluk. Denne forestillingen er like absurd som den er feilaktig, og bereder grunnen for utviklingstrekk som går i retning av stadig økende privat rikdom, mens fellesoppgavene våre underfinansieres. Les Anniken Huitfeldts sitt skråblikk på samfunnet. N YTT BLIKK PÅ NORGE side 6 Tromsø omtalast ofte som Nordens Paris. Dette var vi søringane innforstått med når vi sette kursen nordover. Men landsdelens mange spanande framtidsutsikter var mindre kjende. For fyrste gong i Samfunnsviternes historie inviterte ein til fagkonferanse i eit av våre nordlege fylker. Og fokus var nettopp framtida.. side 10 Lurer du på hvordan det er å være ny i Norge? Har du lyst til å gjøre noe som kan gjøre en forskjell? Da er kanskje flyktningeguide noe for deg? s amorganisering KEISARENS NYE KLEDE? side 14 Den samfunnsvitskaplege utdanninga her i landet har ikkje si styrke i å motivere og førebu for leiarstillingar. Har du ein leiar i magen kan du kanskje finne sjølvtillit nok til å realisere draumen gjennom ein personleg coach. Eller er coaching berre nok eit fengande konsept som konsulentbransjen kan vri millionar ut av før det går av moten om nokre år? side 18 Samordning av Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten (SATS) og hvordan framtidens forvaltning av arbeids- og velferdsordninger skal være, kan bli en av de største reformene vi noen sinne har hatt i offentlig sektor. Reformen går på tvers av både etater og sektorer. Den vil berøre oss alle, som brukere, som arbeidstakere og som samfunnsborgere. Dette er bakteppet for Akademikerkonferansen som ble arrangert i slutten av september. side 21 Den 28. oktober arrangerer Østfold fylkeslag akademisk aften med tema Akademikerne og det globale arbeidsmarkedet. Innleder Jan Erik Grindheim. 3

4 styret Betydelig innsats i lokale lønnsforhandlinger Etter at Justeringsoppgjøret i staten endte i Statens lønnsutvalg, mottok vi nylig en lite tilfredsstillende kjennelse. Med unntak av at noen av våre medlemmer på gjennomgående stillinger (lønnsspenn) ble tilgodesett med ett lønnstrinn, var profil og resultater nedslående. Vi setter nå vår lit til at de lokale forhandlingene skal bidra til et bedre resultat samlet sett. De lokale lønnsforhandlingene er viktig for Samfunnsviternes medlemmer, og de gjennomføres med en betydelig innsats fra lokale tillitsvalgte. De lokale lønnsforhandlingene skjer i løpet av høsten. Kommunesektoren er først i gang og resultatene så langt er rimelig positive. Vi ser imidlertid relativt store variasjoner både med hensyn til totale resultater og innretning av tilleggene. Synnøve Bøen leder Også i helseforetakene er årets lønnsforhandlinger for våre medlemmer nå i gang etter at partene i vår ble enige om å utsette forhandlingene til september. Det er flere krevende spørsmål som skal løses sentralt før partene lokalt kan starte. Et av temaene som diskuteres i forhandlingene er hvor mye av avtalebestemmelsene som skal defineres sentralt, og hvor mye som det skal være opp til de lokale parter å bli enige om. Vi ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte lykke til i forhandlingene! Utforming av fremtidens arbeids- og velferdsforvaltning Rattsøutvalgets innstilling om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver er nå på bred høring. Om lag 10 % av Samfunnsviternes nærmere 5000 medlemmer vil bli direkte berørt av reformen som arbeidstakere. Synnøve K. Bøen kan nåes via e-post: eller på tlf: , mobil: Akademikerne avholdt nylig en konferanse om fremtidens arbeids- og velferdsforvaltning for berørte tillitsvalgte. Fra politisk hold kom et viktig budskap om at effektiviseringsgevinstene av reformen skal bidra til økt kvalitet og service, og ikke føre til nedbemanning. Brukerretting, rask og individuell tilpasning av virkemidler var en rød tråd i innleggene med fokus på å ivareta henholdsvis énetatsbrukere og fleretatsbrukere med mer sammensatte behov. Dessuten ble arbeidslinja tillagt stor vekt ved valg av organisasjonsløsninger. Det ble for øvrig understreket at reformen ikke vil lykkes uten at man også ser på arbeidsmetodikk, kompetanseutvikling, regelverk og virkemidler. En eller to, statlige eller kommunale etater er blant spørsmålene som høringsinstansene bes om å ta stilling til. Behov for et nasjonalt arbeidsmarked og homogene mål for virksomheten er tunge argumenter for to statlige etater. Ved en eventuell statlig organisasjonsløsning vil det fortsatt være nødvendig å jobbe med grenseflatene mellom alle de ulike aktørene på området, og spesielt i forhold til kommunene som fortsatt et tiltenkt et ansvar for det sosiale sikkerhetsnettet. Akademikerne ønsker flere kvinner i styrer og ledelse Det offentlige må gå foran med et godt eksempel med hensyn til likestilling i arbeidslivet. Akademikerne mener at det derfor ikke bør kunne gis dispensasjon fra regelen om at det skal være minst 40 prosent kvinner i styrer og utvalg. Akademikerne går i sin uttalelse til de forslåtte endringene i Likestillingsloven inn for å fjerne adgangen til dispensasjon fra kravet om kjønnsrepresentasjon i offentlige utvalg, styrer og råd. I en nylig undersøkelse i regi av Finansnæringens Hovedorganisasjon fremkommer det at hele 32 % av kvinnelige ledere i undersøkelsen kunne tenke seg å bli toppleder i framtiden. Toppledere rekrutteres ofte utenfra, men mindre enn 20 % av dem som rekrutteres utenfra er kvinner. Hodejegerfirmaene må ta mye av skylden for dette. Det er for øvrig mye som tyder på at kvinner har stor tiltro til mentorordninger. Hele 73 % av kvinnene som i dag innehar lederstillinger svarte at de mente et tilbud om mentor eller fadder var viktig. - Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å takke fylkesavdelingen i Troms for god innsats i forhold til gjennomføring av årets fagkonferanse i Tromsø! 4

5 SKRÅTT BLIKK Betaler industrien for velferden vår? Det er ikke så rent sjelden jeg møter representanter fra private virksomheter som legger frem regnestykker som viser hvor mange offentlige ansatte deres virksomhet betaler for gjennom sin verdiskapning. Privat sektor fremstilles som den reelle verdiskaperen, og offentlige velferdsoppgaver som samfunnets pengesluk. Denne forestillingen er like absurd som den er feilaktig, og bereder grunnen for utviklingstrekk som går i retning av stadig økende privat rikdom, mens fellesoppgavene våre underfinansieres. AV ANNIKEN HUITFELDT Økonomiprofessor Kalle Moene tok nylig et oppgjør med forestillingen om at det er vareproduksjon som skaper verdier, mens produksjon av helsetjenester og omsorg forbruker verdier. Sykepleieren forsyner industriarbeideren med helsetjenester. Industriarbeideren forsyner sykepleieren med industrivarer. Begge produserer noe folk har bruk for og glede av. Det er ikke nødvendig å gjøre saken stort vanskeligere enn det, skriver Moene. Moene angriper også argumentet om at næringer som produserer for eksportmarkedet er mer verdifulle enn næringer som leverer til hjemmemarkedet. Alle næringer, både de som produserer for eksport og de som leverer til hjemmemarkeder, bidrar til å dekke våre behov, skriver Moene. Konsekvensen av forestillingen om at det kun er privat sektor som skaper samfunnets verdier vil være at fødsler som foregår på et offentlig sykehus representerer forbruk av fellesskapets ressurser, mens begravelser som ordnes gjennom private begravelsesbyråer bidrar til verdiskapning i vårt samfunn. Det er en like meningsløs forestilling som om vi skulle si at forskning på et offentlig forskningsinstitutt koster penger, som blant annet finansieres gjennom verdiskapning som foregår gjennom produksjon av reality-serier på de kommersielle TV-kanalene. Et godt fungerende næringsliv er avhengig av en solid offentlig sektor. Velferdsstatens motstandere har alltid sagt at den hemmer økonomisk vekst og nyskaping. Den anerkjente amerikanske kommentatoren, Robert Samuelson, viser til økonomisk og historisk forskning når han beskriver de nordiske velferdssamfunn sin suksess. En stor offentlig sektor, forholdsvis høye skatter og gode velferdsordninger, har ikke svekket den økonomiske veksten. Land som Sverige, Danmark og Finland har høyere skattenivå enn Norge, gode velferdsordninger på mange områder, men likevel har de vært blant de mest vekstkraftige økonomiene i verden. Samuelson viser til at velferdssamfunnets mål hele tiden har vært å beskytte innbyggerne mot usikkerheten og den rå kapitalismens urettferdighet. Økonomiprofessor Kalle Moene sier det samme på en litt annen måte: Folk som kjemper for å redusere skatter og avgifter, minner meg om mannen som ville ha bilforsikringspremien tilbake fordi han ikke hadde krasjet. Trygdeordninger og sosialomsorg representerer forsikringsordninger som ikke bare sikrer folks velferd, men bidrar også til at folk kan ta den økonomiske risikoen som er nødvendig for å oppnå samfunnsøkonomiske gevinster gjennom arbeidsdeling og spesialisering. Økonomiske analyser fra Statistisk sentralbyrå viser en markant forskjell i veksten mellom offentlig og privat sektor de siste årene. Mens veksten i privat og offentlig virksomhet var forholdsvis jevn frem til 2002, viser prognoser at privat sektor kan komme til å øke tre ganger mer enn offentlig sektor i år og neste år. Dette bildet kjenner vi igjen fra medias fremstilling om en stadig økende privat forbruksvekst, mens inntektsandelen til offentlige tjenester reduseres. Skritt for skritt dreier samfunnsutviklingen i retning av mindre fordeling av ressurser til fellesskapet. Dette skader selvsagt velferdssamfunnet, og skaper dermed større sosiale forskjeller. Til syvende og sist vil det også ramme verdiskapningen i privat sektor. De som hevder at skattelettelse bidrar til økt verdiskapning fører som regel en fordekt argumentasjon for et redusert velferdsnivå. Det fins verken historisk eller økonomisk belegg for å hevde at land med utbygd velferdssystem hemmer samfunnsøkonomien, snarere tvert i mot. Anniken Huitfeldt (34) arbeider som forsker ved Fafos avdeling for internasjonale studier. Hun var tidligere leder av AUF, og sitter nå i Arbeiderpartiets sentralstyre 5

6 KONFERANSE Tromsø omtalast ofte som Nordens Paris. Dette var vi søringane innforstått med når vi sette kursen nordover. Men landsdelens mange spanande framtidsutsikter var mindre kjende. For fyrste gong i Samfunnsviternes historie inviterte ein til fagkonferanse i eit av våre nordlege fylker. Og fokus var nettopp framtida. TEKST OG FOTO: GUNN KVALSVIK Ca. 100 av Samfunnsviternes medlemmer deltok under årets fagkonferanse i Tromsø. Konferansen vart arrangert i Polarsenteret, eit moderne og nytt senter midt i Tromsø by. Tema for årets konferanse var, akademikarar sin plass i den nordlege delen av landet vårt. Troms fylkeslag, som ar rangerte konferansa, meinte at problemstillinga er ei utfordring det er verdt å sjå nærare på. Innleiarane greip utfordringa frå forskjellige faglege ståstadar og med ulike vinklingar, men den underliggjande bodskapen: Med nytenking, kreativitet og ein porsjon flaks vil busetnadsmønsteret ikkje berre verte oppretthaldt i regionen, ein kan til og med forvente ei auke i folketalet. Og, akademikerandelen. Nøkkelen ligg blant anna i å fortelje gode historier, setje fokus på kjønn, tenkje nytt kring olje, gass og fisk, vinne kampen om å arrangere Olympiske leikar i 2014 og satse i endå større grad på positive kulturtiltak. Nedanfor kan alle de som ikkje fant vegen til Tromsø lese i korte drag innleiarane sine forslag. Å fortelje gode historier - Mykje tyder på at Nord-Noreg har eit imageproblem. Namnet nordlending kling ikkje så bra. Det assosierast med pengeoverføringar og nedleggingar. Slik starta statsvitar Turid Moldenæs frå Universitetet i Tromsø, sitt innlegg. Hennes utgangspunkt er at negative historier og stereotypiar om nordlendingar er med på å hindre nyetableringar og positive prosessar i regionen. Historiene om Nord- Noreg, både dei ein les i litteraturen, presentert i massemedia og avisene, har oftast det ein innan klassisk litteratur omtalar som tragediens form. - Kanskje ville det hjelpe å lage nye historier. Historier som ikkje fortel om alle som flytter sørover, nedleggingar eller fråflytting av småstadar, sa Moldnes reflekterande. - Kva med alle dei andre historiene? Historier som fortel om ting som går i positiv retning. Om kultur og kreativitet, om kvardagsheltane som startar opp og klarar seg. Draumen og debattane kring eit mogleg OL i Tromsø, er eksempel på ei hyggeleg historie med positivt forteikn. Her er det ei god dramahistorie i botnen og eit innebygd plott der stolte nordlendingar står saman. Sterke og flinke. 6

7 KONFERANSE Fagkonferanse i T R O M S Ø 7

8 KONFERANSE Moldenæs poeng er at historier fungerer som identifikasjonsskaparar. Frå hennar ståstad er det ikkje så rart at eindel flyttar frå regionen og at få nye kjem til. Kven vil vel vere eindel av dei dårlege historiene? Kjønn og arbeidsplassar Kvinner i nord har høgare utdanning enn menn. Dei har attpåtil høgare utdanning enn snittet på landsbasis. Tala og statistikkane er eintydige. Problemet er at det er få jobbar for høgt utdanna i landsdelen. Dette skapar negative sirklar. Får ikkje kvinnene seg jobb, flytter dei. Utan kvinner, ingen born og inga framtid. Logikken er openbar. Det handlar om biologi. Men det handlar også om det å klare å oppretthalde Olje og gass i Barenthavet Det er ikkje tvil om at det er store oljeressursar i Barentshavet. Havet som ligg lengst aut og nord i landet vårt. På årets oljemesse i Stavanger var ein av hovuddebattane utvinning av olje i akkurat dette området. Lise Nyvold, rådgivar i Barlindhaug Norfico AS presenterte flotte Power- Point-fiolar når ho snakka under den ambisiøse tittelen Nord-Norge som den nye petroliumshovedstaden i Europa. I sitt foredrag konsentrerte ho seg kring praktiske og faktiske utfordringar ved transport av olje og gass, samt det framtidige oljesamarbeidet med Russland: - I grove trekk er bodskapen at oljen er der! Og den er faktisk lett tilgjengeleg. Men det kostar pengar endra seg i fiskerinæringa dei siste åra. Marknaden har eksplodert og konkurransen er knallhard. Jan Trollvik, direktør for Eksportutvalget for Fisk, snakka om den eksplosive utviklinga i fiskenæringa dei siste 15-åra. Og om framtidsutsiktene for dei neste På 1990-talet opplevde norsk fiskenæring vekst. Då snakkar eg både om oppdrettsfisk og fangst. Ei periode kunne vi melde om rekordar månad etter månad. Heile 120 pressemeldingar med bodskap om rekord sende vi ut. I 1992 var fiskeinnteninga på 15 milliardar norske kroner, i 2000 var den 31 milliardar. Men så tok veksten slutt og ein har dei siste åra opplevd nedgong. I fylje Eksportutvalget for Fisk har Kvinner tek høg utdanning, får ikkje jobb og flyttar. Utan kvinner ingen born og ingen framtid. Britt Kramvig frå Norut Samfunn i Tromsø, var klar i si analyse av distriksutfordringane i regionen busetnadane i grisgrendte områder i nord. Det er sosialantropolog Britt Kramvig frå Norut Samfunn i Tromsø, som poengterte dette i sitt innlegg. - Det å skape arbeidsplassar for høgt utdanna er dermed ikkje berre eit luksusproblem, men ein av hovudvariablane i fråflyttingsmønsteret, hevdar Kramvig. Framtida med eventuell oljeutvinning og fiskeutvikling er sjølvsagt positivt for å kunne endre dette. Mange av dei arbeidsplassane vi kan forvente er likevel maskuline og ikkje i tråd med utdanninga og kom etansen mange kvinner sit på. Kramvig understreka at ho diverre ikkje sat på nøkkelen for å løyse denne utfordringa, men at framtida i landsdelen står i fare om ikkje også denne utfordringa vert teken med i satsinga for landsdelen. Olje og gassressursane i Barentshavet er enorme. Går det som einskilde vil, kjem oljeutvinning til å verte ei av framtidas store sysselsetjingsområder. Lise Nyvold, rådgivar i Barlinghaug Norfico AS. både å utvinne og å seinare transportere den. Sidan området ligg i Barentshavet, er eit samarbeid med Russland eindel av utfordringane. Vidare ser ein sjølvsagt utfordingane ved transport. Naturen er sårbar og ein kan sjå for seg ein massiv flåte av båtar med olje som sniglar seg kring kysten vår. Skulle det gå gale, må beredskapen vere der. Scenariane for oljeframtida i nord var ifylje Nyvold mange. Men både Hammerfest og Kirkenes er sentrale lokalitetar som framtidas petroleumshovudstad. Når ein kan starte utvinninga, er diverre ennå uvist. Fisk, fisk og atter fisk - For mange samfunn langs kysten i nord er fisk hovudnæringa. Gjennom generasjonar har dette skapt arbeidsplassar og oppretthaldt mindre og større samfunn. Men mykje har Sjølv om ein har drive fiske langs norskekysten "frå tidenes morgon" må næringa tenkje nytt og fornye seg i takt med etterspurnad og marknaden, understreka ein entusiastisk Jan Trollvik, direktør for Eksportutvalget for Fisk. dette mange grunner. Kort oppsummert handlar det om å sjå kvar norsk fisk er best, og konkurrere og fokusere på dette i framtida. - Faktum er at vi i dei siste åra har opplevd ein relativt stor nedgong i sal av foredla fisk. Konkurransen med Kina samt tollbarrierar mot EU har gjort at vår marknadsdel er marginal på mange områder. Samstundes ser vi ei auke i etterspurnaden etter fersk norsk fisk. Etterspurnad etter det ein snakkar om som kvalitetsfisk" fersk fisk på bordet. Eksportrådets råd er å fylje denne observasjonen, for det er der marknaden er størst. Iallfall nokre år fram i tid, avslutta Trollvik. OL til Tromsø i 2014 Mange har engasjert seg i drøftingane kring eit framtidig OL i Tromsø. Både fastbuande og andre. Ein av 8

9 dei, er tidlegare Tromsø-ordførar og i dag dagleg leiar for Tromsø 2014, Erlend Rian. Tromsø 2014 er selskapet som arbeider for å få dette til og er eigd av Troms kommune. For Rian er OL slett ikkje berre ein draum, men også ei moglegheit til å "løfte" byen og landsdelen. - Sjølve ideen er halvanna år gamal og sidan har ballen rulla både i oppoverbakke og nedoverbakke. Det mest fantastiske er at eg, og mange med meg, er overtydde om at det kan verte fantastisk bra! Natur og kultur, infrastruktur og publikum. Tromsø har alt. Entusiasmen til Rian er ubestrideleg. Og i tillegg til den litle gruppa som var med frå byrjinga, har mange fleire kome til. Også mange utflytta Tromsøværingar vil vere Olympiske leiar i Tromsø vil utan tvil verte ein suksess. Fleire og fleire innser dette, seier Erlend Rian, tidlegare Tromsø-ordførar og dagleg leiar for Tromsø med, hevdar Rian, som understreker at det er ein stor jobb å skulle sende ein søknad om å få arrangere OL: - For å jobbe mot eit så stort arrangement må vi vere profesjonelle. Søknaden skal vere klar i Noko som igjen krev store ressursar. Vi må jobbe for å skape entusiasme i alle leirer. Politisk, idrettspolitisk og lokalt. For augneblunken arbeider vi med ein stortingsproposisjon som skal skape medeigarskap heilt på toppen. Kultur med ringar Riddu Riddufestivalens historie kan best forteljast som eit eventyr. Det var eingong ei gruppe menneske i Kåfjord som hadde lyst å gjere noko saman for lokalsamfunnet. Året var 1991, og ein starta opp med grilling og lokal samisk musikk. Tanken var at ein skulle ha eit årleg arrangement som setje fokus på kultur og musikk. Det synte seg snart at deltakartala vaks frå år til år, og i 1995 fekk ein bygd ei scene knytt til arrangementet. Då hadde deltakartala kome opp i 700 deltakarar. - I år kom det mellom til Riddu Riddu, fortel Ole Bjørn Fossbakk, som arbeider med arrangementet i full stilling. Vi er to som arbeider på fulltid, men mange fleire har gjort business. Mat, klede, overnattingar og så vidare, gjer at mange knyt seg mot festivalen. Fossbakk sitt argument er at arrangement som Riddu Riddu fyrst og fremst skapar aktivitet og tilhøyre i regionen og bygda. Det skapar identitet. Ei verd av moglegheiter Etter ein lang seminardag kunne dei Riddu Riddu festivalen i Kåfjord er eit godt eksempel på kultursatsing som gjev positive verkandar både sosialt, kulturelt og økonomisk. Dette var bodskapet til Ole Bjørn Fossbakk, som arbeider på fulltid med arrangementet. omlag 100 deltakarane spasere ut i Tromsøsola. Litt klokare. Vi "søringar" om potensialet som ligg i området, og dei som bur i regionen med nye tankar om framtida. Uansett, vi kryssar fingrane for at "alt" skal slå til eller verte teke hensyn til, og at akademikere og andre skal leve lukkelege alle sine dagar i våre tre nordlege fylker. I våre tre nordligaste fylker bur der 394 Samfunnsvitermedlemmer. Av disse bur der høvesvis 74 i Finnmark, 197 i Troms og 123 i Nordland. NORSK POLARINSTITUTT - EI LYKKELIG FLYTTEHISTORIE Lokalitet for årets fagkonferanse var Polarmiljøsenteret som ligger sentralt i Tromsø by. Som endel av seminaret gav Roy B.Bruun, rådgiver ved Norsk Polarinstitutt, en kort oppsummering fra instituttets flytteprosess fra Oslo til Tromsø. Polarmiljøsenteret I 1998 flyttet Norsk Polarinstitutt inn i det nybygde Polarmiljøsenteret. Bygningen huser mange forskjellige institusjoner som arbeider med forskning og rådgivning for polare områder og som også har nært samarbeid med partnere i Nordvest-Russland. Bruun understreket at flytteprosessen selvsagt har vært tøff, har kostet mye både økonomisk og mennesklig, og ikke minst har det tatt tid. Idag opplever instituttet imidlertid en oppblomstring og en oppsummerer at utflyttingen fra hovedstaden totalt sett har vært svært positiv. Arktis og Antarktis Norsk Polarinstitutt er Norges sentral-institusjon for kartlegging, miljøovervåking og forvaltningsrettet forskning i Arktis og Antarktis. Instituttet er faglig og strategisk rådgiver i miljøvernsaker i disse områdene og har forvaltningsmyndighet i norsk del av Antarktis. Klimaendringer, miljøgifter og terrestrisk og marin økologi er prioriterte områder innen forskningen. Les mer om instituttet på: www. npweb.npolar.no/ KONFERANSE Når Polarinstituttet flyttet til Tromsø, ble de tilbudt en av byens fineste tomter. Senteret er bygd med moderne materialer og i moderne arkitetktur. Foto: Gunn Kvalsvik 9

10 10 Viktige pilarer for Flyktningeguiden er gjensidighet og frivillighet. Dette er integrering på individnivå, og det handler om møter mellom medmennesker Foto: Gunn Kvalsvik

11 NY I NORGE Lurer du på hvordan det er å være ny i Norge? Har du lyst til å gjøre noe som kan gjøre en forskjell? Da er kanskje... FLYKTNINGEGUIDING NOE FOR DEG? TEKST: KARI-ANNE ULFSNES Fritidsaktiviteter er noe mange av oss knytter til aktiviteter som sport, italiensk for nybegynnere, sangkor, swingkurs hos Fasting, modellbåtbyggekurs eller kino, teater og konserter. Men det finnes også et hav av aktiviteter vi kan bedrive som går under betegnelsen frivillig arbeid. Og mens noen nedlegger hundrevis av timer i frivillig arbeid for skolekorps og fotballag, jobber andre som frivillige medmennesker, og deler ut mat gjennom Frelsesarmeen, tar telefonen på ulike krisetelefonsentre eller yter leksehjelp. I siste kategori sorterer også Flyktningeguiden. Flyktningeguiden er suksesshistorien fra Bærum som nå adopteres over hele landet, og er en ordning som organiserer kontakt mellom frivillige flyktningeguider og flyktninger. Målsettingen er å hjelpe flyktninger med å komme i kontakt med folk utenfor de offentlige etatene og å bli kjent med lokalsamfunnet de bor i. Ny integreringspolitikk Ingunn Vagstein er leder ved Flyktningeguiden i Bærum, hvor det hele startet. Hun forteller litt om bakgrunnen for Flyktningeguiden. På slutten av 90-tallet var Bærum kommune en av fem kommuner som var med i et prøveprosjekt for en ny kommunal integreringspolitikk i regi av Utlendingsdirektoratet (UDI). Dette prosjektet har resultert i en nasjonal omlegging av hvordan kommunene skal jobbe med å integrere flyktninger som har fått oppholdstillatelse. Som ledd i dette skal alle kommuner som mottar flyktninger ha en introduksjonsordning som skal gå over to år. Ordningen går ut på at mens flyktningene blir tilbudt en introduksjonsstønad over to år, skal kommunene på sin side ha et heldagskvalifiseringsopplegg som flyktningene er forpliktet til å delta på. Dette opplegget skal blant annet inneholde språkundervisning og arbeidstrening. I Bærum var de imidlertid også opptatt av hva de kunne gjøre for å hjelpe de bosatte flyktningene til å skaffe seg sosiale kontakter utover de relasjonene de fikk i det offentlige hjelpeapparatet. Erfaringer viste nemlig at det ikke var lett for flyktninger å komme i kontakt med lokalbefolkningen. Så ved siden av å introdusere nye ordninger knyttet til språklæring og arbeidstrening så de også et behov for prosjekter som kunne gjøre noe med flyktningenes sosiale integrering. - I Bærum kommune er de svært opptatt av å mobilisere ressurser og krefter utenfor det offentlige tjenesteapparatet, forteller Vagstein. - Det ble utarbeidet en ide til et opplegg som de ønsket å få en frivillig organisasjon til å drifte. Ideen ble presentert for Norges Røde Kors, og de tente straks. Mens Bærum kommune kom opp med ideen var det Røde Kors som utformet metoden. Og jeg vil gjerne få trekke frem en person i denne sammenhengen, Sefa Yürükel, som hadde ansvaret for å få det hele i gang. I 1999 åpnet Røde Kors Flyktningeguidekontoret i Bærum, og etter et par år som prøveprosjekt har opplegget nå blitt en etablert institusjon, som er i ferd med å spre seg til kommuner over hele landet. Gjensidighet og frivillighet - Hva går denne ordningen ut på? - Viktige pilarer for Flyktningeguiden er gjensidighet og frivillighet. Dette er integrering på individnivå, og det handler om møter mellom medmennesker. Å arbeide som frivillig betyr å påta seg en arbeidsoppgave uten betaling, ut fra interesse, sympati og ønske om å delta. Gjensidighet handler om at både flyktningen og guiden, på forskjellige måter, skal oppleve å gi og få i relasjonen. Samtidig er jo ikke dette en symmetrisk relasjon. 11

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør strever med altfor tung bagasje på veg til Finnairs innsjekkingsskranke. Er på veg attende frå

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LIKESTILLING OG LIKEVERD

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003. Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre!

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003. Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003 Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør av og til særleg måndagane

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LEIING, LEIING OG LEIING - Det er ein ting eg har

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE NR 3-2008 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK August

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia!

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Det var ein gong ein landshøvding som budde i eit stort og mektig land.

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere Dagsrevyen durar i bakgrunnen. Eg sit i godstolen og fyl halvvegs med. Skummer avisoverskrifter og annonser

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Tema: Sikkerhet og personvern

Tema: Sikkerhet og personvern TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Sikkerhet og personvern TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik SIKKERHET OG PERSONVERN Klokka ringer

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

Profilen. Kom til Alkymisten.com. Med fantasi som forretningsidé. Tusen tanker tok tak på Hamar:

Profilen. Kom til Alkymisten.com. Med fantasi som forretningsidé. Tusen tanker tok tak på Hamar: Profilen C-BLAD Informasjonsavis for prosjektet «Dialog næringsutvikling» UTGITT DESEMBER 2000 Tusen tanker tok tak på Hamar: Med fantasi som forretningsidé I den «nye økonomien» er det mye snakk om intellektuell

Detaljer

Forskerforum FEBRUAR 2015 NUMMER 2 ÅRGANG 47. tidsskrift for forskerforbundet EUREKA! Det finst ei oppskrift for gode idear.

Forskerforum FEBRUAR 2015 NUMMER 2 ÅRGANG 47. tidsskrift for forskerforbundet EUREKA! Det finst ei oppskrift for gode idear. Forskerforum FEBRUAR 2015 NUMMER 2 ÅRGANG 47 tidsskrift for forskerforbundet EUREKA! Det finst ei oppskrift for gode idear. Side 14 19 LEDER En stillferdig professor Det tok ikke lang tid før William Stoner

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og UTVIKLING Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING Foto: NAKU Oppsummering Damer på tur av kunnskap En sentral Side oppgave 3 for NAKU er å samle kunnskap... Side

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Samfunnsviteren. Store forskjeller på innvandrergruppers. utdanningsnivå! Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003

Samfunnsviteren. Store forskjeller på innvandrergruppers. utdanningsnivå! Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003 Store forskjeller på innvandrergruppers utdanningsnivå! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Kanskje er det hausten, at sumaren er

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003. Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte!

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003. Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003 Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte! 1 Gunn Kvalsvik, redaktør Ei vanleg reklameoverskrift i desse juletider er: Gåveidé til

Detaljer

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 0. NHH 2021: Blant Europas beste. Blir syke av jobben 4 Forfatter tar liv av en NHH-er 42

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 0. NHH 2021: Blant Europas beste. Blir syke av jobben 4 Forfatter tar liv av en NHH-er 42 NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 0 NHH 2021: Blant Europas beste Blir syke av jobben 4 Forfatter tar liv av en NHH-er 42 Nr.3 2010 Innhold 4 Blir syke av jobben Utstøting

Detaljer

Veien vekk. Forskerforum

Veien vekk. Forskerforum Forskerforum MAI 2014 NUMMER 5 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Veien vekk Det var rikdom i gruva og velstand i Malm etter andre verdenskrig. Men hjernekraften ble da som nå eksportert ut av bygda.

Detaljer

september 2010 NUMMER 7 ÅRGANG 42 Livet ved tavla

september 2010 NUMMER 7 ÅRGANG 42 Livet ved tavla september 2010 NUMMER 7 ÅRGANG 42 F Livet ved tavla Det snakkes om undervisningsplikt og forskningsfri. Hvilken status har forelesningen i akademia? Og hvordan når man best fram til studentene? Side 12

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer