Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett"

Transkript

1 Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Arctic charr in the Nordic Countries Nordic Conference on fresh water aquaculture October 2009 in Reykjavik Bakgrunn Siden 2006 har det i Norge vært arrangert årlige, nasjonale konferanser innen ferskvannsoppdrett 1. Disse konferansene har mottatt finansiell støtte fra Norges forskningsråd (NFR). Bioforsk Nord, Innovasjon Norge, Landsdelsutvalget, Statskog. Under konferansen 2008 i Tromsø ble det avholdt et møte med representanter fra Norge, Sverige og Island hvor det ble bestemt å videreutvikle arrangementet til å inkludere samtlige nordiske land. Næringen er liten og har et større utviklingspotensial (lokal matproduksjon, utvikling av Nordiske spesialiteter og høyverdige eksportprodukter). De Nordiske land har mange av de samme utfordringene innen teknologi, produksjon, offentlige rammebetingelser, marked og salg. Det vil i dette arbeide være viktig å involvere, mobilisere og få i gang et enda større samarbeid mellom næringsaktører (oppdrettsnæringsorganisasjoner) i respektive land enn hva som eksistere i dag. En felles arena i form av en årlig Nordisk konferanse som rullerer mellom de Nordiske land vil kunne bidra til dette. Den overordnete målsetningen er å utvikle en bærekraftig næring innen ferskvannsoppdrett i Norden med både etablerte kommersielle og nye potensielle arter. Målgruppe: Næringsaktører, forskningsmiljøer, forvaltning og virkemiddelapparat i Norden Prosjektmål: Målsetting med konferansen: i) Være en årlig møteplass for næringsaktører, forskningsmiljøer, forvaltning og virkemiddelapparat i Norden. ii) Synliggjøre forsknings- og utviklingsarbeid som kan nyttiggjøres av næringen. iii) Styrke samarbeidet mellom de nordiske landene gjennom etablering av nettverk og felles forskning og prosjektutvikling (FoU). iv) Identifisere muligheter og utfordringer innenfor næringen. 1 Bioforsk FOKUS Vol. 1 Nr Ferskvannsoppdrett 06 utfordringer og muligheter 1

2 Oppsummering av konferansen Det ble etablert en Nordisk nettverksgruppe med deltakere fra Norge (Bioforsk Nord), Sverige (Lantbruksuniversitetet), Island (Akvakulturprodusent-organisationen) og Danmark (DTU- Aqua) med mål om å arrangere en Nordisk konferanse på Island år Konferansen ble gjennomført den oktober 2009 i Reykjavik. Konferansen mottok finansiell støtte fra Nordisk Ministerråd, Norges Forskningsråd, Bioforsk Nord, AVS på Island, Oppdrettsforeningen i Island (Landssamband fiskeldisstöðva) 2, Framleidnisjodur landbunadarins. Konferansen hadde fokus på Arktisk røye (Salvelinus alpinus) og utvikling av en konkurransekraftig næring i Norden. Totalt deltok det rundt 65 personer, derav 10 personer fra Sverige, 10 personer fra Norge, 2 personer fra Danmark og omkring 40 personer fra Island. Konferansen inneholdt 14 foredag, 5 parallelle gruppearbeid og vi besøkte to av de største landbaserte oppdrettsanlegg i Verden for røye Vatnsleysa og Staður (Íslandsbleikja) 3 og vi besøkte Havforskningsinstituttet (Hafrannsóknastofnunin) 4. Tema for foredragene var status, utfordringer, potensial, politikk, lover og regelverk, avl, teknologi, produksjonsoptimalisering, marked, markedsføring, salg og nordiske finansieringsmuligheter, se bilag 1. Islands Fiskeriminister Jón Bjarnason var sammen med flere av hansembetsmenn tilknyttet ministeriet, deltakelse som understreket viktightene av nettverket. Foredragene er tilgjengelige på /innlandsfisk. Gruppearbeidene tok for seg følgende tema a) marked, b) avl c) teknologi, d) produksjonsoptimalisering e) offentlige rammebetingelser. En oppsummering av disse gruppearbeidene er lagt ved som bilag 2 i denne rapport. I etterkant av arrangementet gjennomførte nettverksgruppen et møte for å diskutere gjennomføringen og resultater fra konferansen og veien videre. Konferansen ble arrangert ved Fosshotel Lind Besøk ved Havforskningsinstituttet

3 Resultater fra konferansen Konferansen har bidratt til å samle næringsaktører innen Norden, og til å synliggjøre potensialet og behovet for å samarbeide. Konferansen har resultert i en økt dialog og interesse blant flere oppdrettere, forskningsinstitusjoner, bransjetilknyttede bedrifter til å samarbeide på tvers av landene. Blant annet er det interesse blant næringsaktør å gjennomføre fag/studiedager på tvers av landene. Dette vil kunne bygge relasjoner og gode partnerskap og videre kunne bidra til økt samarbeid rundt felles tema (utfordringer). Pga av god tilbakemelding fra konferansen i Reykjavik og behovet for arenaer innenfor denne næring var det enighet om å følge dette arrangementet opp med årlige konferanser. I det nærmeste tas det sikte på å gjennomføre konferansen i Danmark (med fokus nye potensielle arter, sik, gjørs, abbor). Søknad er sendt til NMR og en tileggsøknad er sendt til NICe, med DTU-aqua, Helge Paulsen som avsender. År 2011 er planen å gjennomføre konferansen i Sverige. Finland vil fremover også være representert ved Finlands Fiskodlarforbund. Dessuten vil mulighetene for samarbeid med de øvrige Nordisk land og Canada også undersøkes. Bioforsk Nord Holt har som en følge av det etablerte nettverket og den gjennomførte konferansen fått anledning til å komme med innspill i forbindelse med utlysning av et nytt program Nordic innovation program for the Marine sector der NICe er programansvarlig. Bioforsk Nord ønsker på vegne av nettverket og overfor næringen å ta initiativ til et større innovasjonsprosjekt som kan adresseres til ovennevnte program. Et slikt innovasjonsprosjekt vil gi større mulighet for å dra nytte av de ulike ferdighetene i de nordiske landene. Utfordringer Oppdrett av nye arter krever fagkunnskap på en rekke områder, en slik bredddekunskap er det for hver enkel produsent umulig å inneha. Det er nødvendig å trekke in kunnskap og erfaring fra produksjon av andre arter og fra forskjellige oppdrettsteknologier. Prosessen med å identifisere, gjøre valg med påfølgende uttesting av optimale produksjonsmetoder er så krevende at det er behov for samarbeid mellom alle interessenter. Et slikt samarbeid muliggjøres på nordisk nivå, hvor felles språk og kultur kan kombineres. Samtidig som de ulike styrkene i de nordiske landene kan utnyttes på tvers av landene. Viktige sentrale problemstillinger når det gjelder ferskvannsoppdrett er å utvikle og opprettholde en bærekraftig (miljøvennlig og konkurransekraftig) produksjon med utgangspunkt i de ulike forutsetninger i de Nordiske land. Det stilles større krav til en etisk, trygg, sikker og helsemessig matproduksjon. Dette gjør det viktig å ha fokus på fiskevelferd, kvalitet og produktutvikling. Det stilles også større krav til en bedre og mer miljøvennlig og effektiv produksjon. 3

4 Eksempler på faktorer som har bidratt til den langsomme utviklingen er: 1. Biologiske. En undervurdering av de ulike arters forskjellige krav, utilstrekkelig kunnskap og uventede medisinske problemer. 2. Teknologi: Nødvendigheten av å ta i bruk ny produksjonsteknologi for å møte stadig strengere miljøkrav. 3. Politikk: fraværet av en politikk med klare tiltak for en framtidsrettet næringsutvikling og mangel av en ansvarlig myndighet. Næringen har liten plass i samfunnsplanlegging. 4. Virksomhet. Små, økonomisk svake bedrifter mislykkes både å produsere og utvikle seg og kan ikke overleve svingninger i inntekt og produksjon. Lav produksjonsvolum gjør det også vanskelig å komme inn i bulkmarkedet 5. Finansiering: Vanskeligheter med tradisjonell bankfinansiering og forsikring. Primær økonomisk støtte til etablering og ikke til å dekke drifts tap. Det er mangel på definerte offentlige midler i investeringer og midler til næringsutvikling (kortsiktige og langsiktige). 6. Marked: Vanskeligheter i markedsføring og promotering. Varierende priser og et ugjennomsiktig marked. Små bedrifter har ikke de nødvendige resurser for å kunne arbeide med markedsføring. 7. Konsesjon: Utfordringer er knyttet til konsesjonsbehandling prosessen er relativt dyr, langsom og komplisert. Det forekommer ulike individuelle vurderinger og beslutninger ved saksbehandlinger. Íslandsbleikja sitt anlegg ved Vatnsleysa 4

5 Anbefalte tiltak For å kunne utvikle næringen vil det kreves økt kunnskap og innsats fra mange parter og på ulike nivå. Et solid og godt samarbeid blant næringsaktører (oppdrettere), og tilpassete offentlige rammebetingelser vil være viktige betingelser for å utvikle næringen. Det vil være opplagt å samarbeide med næringer innenfor marint oppdrett, (marked, salg, prosessering, teknologi) og fiskerisektoren (produktutvikling) og på tvers av landene. Det ligger store muligheter gjennom å samarbeide med landbrukssektoren, først og fremst når det gjelder ressurs- og energibesparing men også produksjonsøkonomiske fordeler. I denne sammenhengen kan nevnes metoder til integrert produksjon (aquaponic systems 5 ) hvor det i tilegg til fisk også produseres planter som enten kan brukes til menneskemat og/eller fiskefôr. I dagens marked er det et stort behov for utnyttelse av nye råvarer til fiskefôrproduksjon. Energi og næringsinnholdet i fiskeslam og slakteriavfall kan desto videre utnyttes til biogassog gjødselproduksjon og dermed bidra til en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Miljø- og forurensningssektoren vil kunne bidra med kunnskap om resirkuleringsteknologi og energioptimalisering. Nedenfor er det skissert mulige integrerte løsninger knyttet til ferskvannsoppdrett. Figur 1. Forslag til innovativ integrering av forskjellige næringer til optimalisering av energiog næringsstoffkretsløp (Uhlig 2009) 6. 5 Samordnet oppdrett av fisk og dyrking og planter 6 Figur er presentert i forbindelse med Hurtigruteseminar

6 Nedenfor foreslås en rekke felles Nordiske tiltak: 1. Nordiske konferanser: Gjennomføre årlige Nordiske konferanser som rullerer mellom landene; I år 2010 er søknad sendt til NMR og en tileggsøknad er sendt til NICe, med DTUaqua, Helge Paulsen som avsender. Fra nettverksgruppens side er det foreslått at næringsorganisasjonene i hvert land bør stå bak konferansene, dette med bakgrunn i muligheter for å oppnå en større forankring, et større engasjement blant næringsaktører, samt for å bibeholde en kontinuitet. Dette vil gi næringen større påvirkningskraft og gjennomslagskraft og økte samarbeidsmuligheter. I utgangspunktet var det tenkt at konferansen skulle ha fokus på a) etablerte kommersielle arter og b) nye potensielle arter og at konferansen veksler mellom disse, f.eks. røye, år 2009, 2011, etc. og for eksempel. sik, gjørs, abbor, år 2010, 2012, etc. Det vil være mer hensiktsmessig å fokusere på noen felles utfordringer for hele Norden og at fokuset på art ble mindre viktig. Dette utelukker ikke at man kan ta utgangspunkt i de arter som oppdrettes eller er aktuelle for oppdrett i det land som konferansen skal arrangeres i. 2. Gjennomføring av fagdager/studiedager: I Norge skal det settes i gang et prosjekt fagdager med fokus på Norsk Ishavsrøye (Prosjektleder Bioforsk Nord, Confidentia AS). Som en følge av konferansen fremkom det at næringsaktører ønsker å gjennomføre fag/studiedager på tvers av landene. Som nevnt tidligere i rapporten vil dette medvirke til å bygge relasjoner og gode partnerskap og bidra til økt samarbeid rundt felles tema (utfordringer). Det er allerede satt i gang en dialog om å samarbeide rundt fôrutvikling til røye. Siden første samling er foreslått lagt til Sverige vil man kunne se på mulighetene for å samarbeide om et/flere innovasjonsprosjekt (se tema under pkt 3.) som kan adresseres til bla. Nordic Innovation program for the Marine sector. For å videre kunne bygge gode relasjoner og samarbeide vil det være nødvendig å ha flere arenaer der næringsaktører kan treffes på tvers av landene, men også på tvers av ulike næringssektorer. For å oppnå dette foreslås det å gjenomføre fagdager, studiedager og workshop. For å kunne gjennomføre disse aktivitetene vil det kreves en viss finansiering og det foreslås å skrive en søknad som kan adresseres til ovennevnte program. 3. Innovasjonsprosjekter: Som et resultat fra Konferansen i Reykjavik er flere ulike samarbeidstema eller tiltaksområden konkretisert og relevante for ett innovasjonsprosjekt: a) Marked, markedsføring og salg; etablering av et nærmere samarbeid innen marked, markedsføring og salg av røye i de nordiske landene a) Fellesutvikling av markedsstrategier i de ulike markedene b) og innpass i markedene c) Utvikling av felles kvalitetsstandarder d) Utvikling av logistiske løsninger innen salg. b) Avl: Er foreslått etablering av et kompetansekontor knyttet til avl og genetikk i Norden. Man behøver genetiske verktøy i forbindelse med genetiske analyse for flere arter, i forbindelse med sporbarhet og knyttet til biodiversitet. Viktige definerte avlsmål er a) å øke veksten b) redusere tidlig kjønnsmodning c) optimalisering av fiskeatferd d) redusere variasjon i kjøttkvalitet. 6

7 c) Fôr: Samarbeid om fôrutvikling og fôroptimalisering innen røyeoppdrett. Utvikling av nye fôrresurser (Aquaponic system, Integrated Multi-trophic aquaculture). d) Teknologi: Behov for å optimalisere teknologien og redusere den totale produksjonskostnaden. Behov for utvikling av ny produksjonsteknologi og nye produksjonskonsept (Ny generasjon Resirkulering Akvakultur System, Aquaponic system, Integrated Multi-trophic aquaculture). Resultater må være dokumenterbare. Tillitsbygging mellom oppdrettere og utstyrsleverandører. e) Avlivingsmetoder: modifisering av dagens teknologi, må tilpasses avlivning av mindre fisk på en etisk og økonomisk forsvarlig måte. f) Produktutvikling, diversifisering og kvalitetssikring: næringen vil utvikles gjennom målrettet arbeid med a) lokal matproduksjon b) rendyrking av Nordiske spesialiteter, c) videreutvikling av høyverdige eksportprodukter. De ulike markedene vil kreve ulike tilnærminger og ulik innsats. 4. Undersøke muligheter for felles prosjekter innen tema som ikke er rettet mot direkte innovasjon. Ta utgangspunkt i resultater fra andre pågående prosjekter både nasjonale og Nordiske (Northcharr). Noen aktuelle tema som bør tas fatt på er a) offentlige rammebetingelser, lover, konsesjonsbehandling m.m (trippelhelix tilnærming) b) bygge opp/utvikle en nettside som inneholder en oppdatert samlet informasjon om næringen, ev styrke og videreutvikle etablerte nettsider (www.charrnet.org). Nettverksgruppa: Fra v. Lars-Ove Eriksson (SLU), Lise Haug (Bioforsk), Helge Paulsen (DTU-aqua), Gudbergur Runarsson (Landssamband fiskeldisstöðva) Lise Haug, Bioforsk Nord Holt Tromsø

8 Bilag 1: Konferanse-program Tirsdag 13. Oktober Registration and lunch Welcome by Jón Bjarnason Icelandic Ministry of Fisheries and Agriculture "Northcharr" Status, challenges and potential of the Arctic charr industry in Iceland, Norway and Sweden. Eva Brännäs, Swedish University of Agricultural Sciences Nordic politics, laws and directives related to freshwater aquaculture, Lise Haug, Bioforsk Nord Is freshwater aquaculture in cages a future way of farming Arctic charr? Lars-Ove Eriksson, Swedish University of Agricultural Sciences Methods of farming with reduced environmental impact - experiences from Model trout farms. Alfred Jokumsen, Technical University of Denmark- National Institute of Aquatic Resources Recycling technology for fish in cold water - vs model trout farms and cage farming. How to compete with less capital-intensive production? Coffee break Feed and protein needs of Arctic charr. Olafur Sigurgeirsson, Holar University College Effect of rearing temperature on growth of Arctic charr during juvenile and ongrowing periods. Snorri Gunnarsson, Akvaplan-niva Global marketing of Arctic charr. Jón Kjartan Jónsson, The Icelandic Aquaculture Association Product development and marketing of Arctic Charr How contribute to increased demand among consumers, Sjöfn Sigurgísladóttir, Matis Lessons from other species in the Nordic countries Kristin Helen Roll, University instavanger Development of the Norwegian Quality Approved labeling for Norwegian Arctic charr - is a Nordic quality labeling a way to go? Kurt Oterhals, Confidentia AS End Conference dinner Onsdag 14. Oktober How to contribute to the creation of Arctic charr farms? Cooperation between government, farmers and researchers. Leif Sollén, Sollén Utveckling AB, Sweden Nordic standardization of the breeding programs of Arctic charr - opportunities for cooperation? Kari Kolstad, NOFIMA, The Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture Research Nordic funding. Sigridur Tormodsdottir, Nordic Innovation Center Coffee break Parallel group sessions. The aim of the group work is to develop Nordic cooperation projects and measures of significance for the industry. 1: Marketing, Group leader Kurt Oterhals, Confidentia 2: Breeding, Group leader Kari Kolstad, NOFIMA, 3: Technology Steinat Skybakkmoen, 4. Production optimization (feed, environmental, etc.), Group leader Albert Imsland, Akvaplan-niva 5. Public framework, directives, laws, Groupleader Lise Haug Summary of the plenary sessions, discussion and debate Lunch Excursion to Hafrannsóknastofnunin (Institute), Íslandsbleikja (Vatnsleysa and Staður) Dinner at the Blue lagoon and possibilities for swimming 8

9 Bilag 2; Oppsummering av gruppearbeidene Questions to be discussed and answered: 1) What is the potential for Artcic charr farming in the Nordic countries in the future? 2) What are the main bottlenecks /main challenges for the industry within this theme (group work)? 3) Within this theme, which bottlenecks are there interest / opportunities for Nordic cooperation? 4) How can these bottlenecks best get solved in a Nordic perspective? Group 1. Marketing Group leader: Kurt Oterhals, Confidentia The group discussed briefly the potential for Arctic charr farming and thereafter the business development and challenges related to marketing in the Nordic countries. For the domestic markets, there are some differences between the Nordic countries. On Iceland, the domestic market seems to be almost fully exploited whereas the Norwegian marked seems to be fairly underexploited. In Sweden, the marked may have reached acceptable level, but some small increases are still possible. Anticipated marked increase is approximately tons in Norway and Sweden, respectively. Although Denmark may have the potential for farming of Arctic charr, it is difficult to know the domestic market response because it is a relatively unknown species in this country. Finland is well known with freshwater fishes, but the statistics is not specific enough to find the consumption of farmed Arctic charr. In general, the experience in the export market is that it is very difficult to marketing Arctic charr in countries where the species is not well-known. Additionally, small farmers do not have enough resources to compete in new markets by themselves and their need for advice and cooperation is high. The group agreed on establishing more closely cooperation in marketing of Arctic charr in the Nordic countries. The first steps will include one or two annual meetings for the farmers to develop relationships between each other and across the borders. The second step will include agreement on issues related to marked development, feeding regimes, technology development, logistics and common quality standards. The main objectives of the marked cooperation should give increase income for the farmers involved. Group 2. Breeding and genetics Group leader: Kari Kolstad, Nofima First important issue was to discuss within which areas the Nordic countries can cooperate in breeding and genetic relevant issues. Iceland and Sweden have their own breeding program for Arctic charr whereas Norway has not developed such a program. The experience from the 9

10 established programs in Iceland and Sweden is positive with increased growth rates and overall enhanced quality of the Arctic charr. Because of each countries respective laws and politic, the group did not believe in a single breeding program for the Nordic countries. However, it was discussed the importance of cooperate on issues like competence and breeding tools, and the need for both farmers and researchers to have a close dialogue. Other aspects in the discussion were the challenge that each country may wish to protect their own material, leading to separate breeding program. On the other hand, the marked may ask for different high quality and local fish in some regions, but this may prevent increased production. The group further discussed and suggested the need for a competence office related to genetics in the Nordic countries. The office should be established in such a way that the farmers support it and get advantages of it. For the farmers, important traits to improve for the production of Arctic charr are related to increase growth, reduce early maturation and reduce the frequency of negative fish behaviour and meat quality variability. One need genetic tools for many purposes like, genetic analysis for several species, traceability, biodiversity. To further achieve such goal, a Nordic team for advice within breeding and genetics may be realistic, and a plan for this in then needed. Group 3. Technology Group leader: Steinar Skybakmoen, Oppdrettsteknologi The group first agreed on the fact that it would be easy to increase the production of Arctic charr regarding technology, i.e. this issue is not the bottleneck for more potential sales. All Nordic countries could produce a lot more of Arctic charr than the current volumes; the limit would rather be on marketing and cost price. For example, Sweden has a calculated potential for producing tons Arctic charr in cages only within their five largest watercourses, Norway multiply their Recirculation Aquaculture Systems (RAS) with 10 without any difficulties, and Iceland could scale up their existing farms and design new generation of RAS ( a range of solutions). Among many positive effects by using recirculation Aquaculture system it was mentioned that this open up for moving eggs between countries. Bottlenecks connected to technology are different in all the countries. The main challenge is, however, to optimize the different technology systems and reduce the overall production costs (i.e. both fixed and variable costs). The group further discussed the main bottlenecks in Sweden, Norway and Iceland. In Sweden, the cage systems may suffer from ice moving during spring time and high temperatures in the upper layer water in the summer, potentially conflicts may happen when scaling up such systems and there would be challenges in handling larger biomasses. In Norway, very strict regulation exists and will even appear stricter in the future, and new technologies have to be tested and documented. The Icelandic plants have well established farms but should prepare for scaling up existing farms and new design of the next generation of RAS which will have challenges regarding the different sites, 10

11 locations and climate conditions. Another challenge is that it is still not easy to trust technology suppliers. Overall, on technology issues, these bottlenecks may opens for Nordic cooperation on specific issues where farmers and technologist can gain competence and solutions from each other. It was for example suggested to make feasibility studies for different sites, locations and climate conditions. Production optimization Group leader Albert Imsland, Akvaplan-NIVA The start-up for this group was an overall agreement that Arctic charr is very well suited as a farming species in Iceland and Northern Scandinavian due to the species growth performances at lower temperatures (< 12 C), which also puts the region in a special position for the this coldwater-adapted species. The group thus finds it important to define the Arctic charr as a High North Species and define the niche for this species. The future potential for increase production and more farms seems positive, but it may be asked whether we want quality or quantity, and to what level it is possible to have organic Arctic charr farms. The main bottlenecks and challenges regarding production optimization were less relevant for optimal rearing concept (e.g. photoperiod, temperature regimes, salinity), but more effort should put into feed optimization in order to design a special feed pellets for Arctic charr. Additionally, new feed resources may be tested for organic feed and production regimes. The group further discussed the challenges of how to control the problems of early maturation at some strains, especially for those without any specific breeding program as the case is for Norway. The last challenges were related to modification of current technology for the species, e.g. related to electric stunning for small fish. Of interests for Nordic cooperation will competence building of optimal rearing concepts, feed optimization (e.g. feed tables for different sizes and strains), maturation control, technology modification and better distribution of research results. For solving such problems, a Nordic approach is needed, but the solutions will be different in each of the countries because of the different strains which require different approach. A better cooperation is established through NORTHCHARR, and an overall objective would be to collect all information of farming Arctic charr into one place (i.e. in a book or at the Web). Public framework Group leader Lise Haug, Bioforsk This group believes that there definitely is a potential for a greater production of Arctic char in the Nordic countries on the basis of the char has a great look and great taste. Char also has good qualities in terms of health effects (Omega3, protein content). EU countries have not had 11

12 the same growth rate within the industry as the rest of the world and are forced to import the biggest share of fish products outside Europe. It is a measure within the EU to be able to produce enough fish for their own consumption and we talk about large quantities. Arctic charr have therefore an opportunity to expand in the European market (niche product or bulk). The group also believes that char not should compete with salmon, without marketed as a different product. One must also decide how the fish should be produced (production technology and methods) and marketed, and whether and how Arctic-quality, sustainable and organic production will strengthen the Arctic charr trademark? It is not sure that use of special trademarks will gain the market. The main common bottlenecks are the absence of a policy with clear action to facilitate industry development and the absence of a single responsible authority when it comes to freshwater aquaculture. Further bottlenecks are challenges connected to the concession process, which is complex, expensive (preparatory work), slow decision-making process, and in many cases various permits are needed. The industries have no public place of social planning. There is lack of defined public funding in investments and funds for farm sector development (short-term and long-term). Research in the area is low priority at national level which prevents development of the freshwater aquaculture industry. The group means that it is important that the industry defines the need for and the potential for cooperation. One of the most important bottleneck today are related to policy, directives and management in addition to challenges connected to price and market, technology, breeding, production optimization etc. There is a potential for Nordic cooperation related to regulation or public framework, and the group pointed specially to ecological and sustainable production. In the group were culturing in cages specially discussed, as this until know are allowed in Sweden and not allowed in Norway. It is suggested that it is necessary to define problems and prioritize, on should not work on everything. The group suggests a Nordic project with triple helix approach where existing regulations for licensing are presented and evaluated. The results should be used as input to national policy development. In this work it is important to involve all stake holders and take advantage of the different skills in the Nordic countries. 12

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon Sammenligning av havbruk og jordbruk

Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon Sammenligning av havbruk og jordbruk NILF-rapport 2008 4 Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon Sammenligning av havbruk og jordbruk Risk exposure and risk management in food production Comparing aquaculture and agriculture

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»?

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 17/1997 Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Sluttrapport fra prosjektet «Et miljøtilpasset

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

Industrialisering av trehusproduksjonen

Industrialisering av trehusproduksjonen NIBR-rapport 2009:18 Lene Schmidt Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt Industrialisering av trehusproduksjonen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:7 NIBR-rapport 2009:1

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering Av Hans Olav Bråtå, Vegard Johansen, Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17.

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17. Gradsdagen 2015 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 17. juni 2015 Master i økonomi og administrasjon/ Master degree in Business Administration

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Thorshaug og Svendsen Illustrasjonsfoto: colourbox.com Tel: 73 59 63 00 Web: www.samforsk.no Rapport 2014 Dragvoll allé 38 B 7491 Trondheim Norge Nyankomne elever med

Detaljer

Institusjonell respons på klimaendringer

Institusjonell respons på klimaendringer VF-rapport 3/03 VESTLANDSFORSKING Institusjonell respons på klimaendringer Gjennomgang av hvordan fire institusjonelle systemer kan bidra i arbeidet med å tilpasse samfunnet til klimaendringer Sogndal

Detaljer

Evaluering av advokatordningen for asylsøkere. [Skriv inn undertittel for dokument]

Evaluering av advokatordningen for asylsøkere. [Skriv inn undertittel for dokument] Evaluering av advokatordningen for asylsøkere [Skriv inn undertittel for dokument] Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og Arne Holm Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter 354 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 254-2003 Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL 2014 MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2007 4 Report from the board of directors 2007 Årsregnskap 2007 6 Financial statement 2007 Hvor mange fisk fanges årlig i europeiske land, og hvor gamle

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT NCE Systems Engineering, Kongsberg STATUSRAPPORT / STATUS REPORT 2014-15 NCE Systems Engineering plays a key role in the creation of educational pathways that provide the industry with up to date expertise

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer