Endringer i det kommersielle flyrutetilbudet innenlands i perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringer i det kommersielle flyrutetilbudet innenlands i perioden 2001-2004"

Transkript

1 b N-8049 BODØ Tlf / Fax Publikasjoner kan også bestilles via Arbeidsnotat nr. 1010/2004 ISSN-nr.: Antall sider: 29 Prosjekt nr: Prosjekt tittel: Nedlegging og oppretting av flyruter Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Pris: kr. 50,- Endringer i det kommersielle flyrutetilbudet innenlands i perioden av Roar Amundsveen Nordlandsforskning utgir tre skriftserier, rapporter, arbeidsnotat og artikler/foredrag. Rapporter er hovedrapport for et avsluttet prosjekt, eller et avgrenset tema. Arbeidsnotat kan være foreløpige resultater fra prosjekter, statusrapporter og mindre utredninger og notat. Artikkel/foredragsserien kan inneholde foredrag, seminarpaper, artikler og innlegg som ikke er underlagt copyrightrettigheter.

2 FORORD Dette notatet er skrevet på oppdrag for Samferdselsdepartementet, og omhandler utviklingen i flyrutetilbudet på de kommersielle flyrutestrekningene. Notatet er skrevet av Roar Amundsveen. Gisle Solvoll har vært prosjektleder. Arbeidet er utført i uke 20 i Bodø, juni

3 INNHOLD FORORD INNLEDNING Bakgrunn og problemstilling Metodisk tilnærming Datamaterialets kvalitet FLYRUTEMARKEDET INNENLANDS Det norske flyrutemarkedet utvikling og aktører Lufthavnene innenlands ENDRING I KOMMERSIELT RUTETILBUD INNENLANDS Innledning Hovedresultater Nedlagte flyrutestrekninger og flyruter Nye flyrutestrekninger og flyruter OPPSUMMERING OG KONKLUSJON REFERANSER VEDLEGG

4 1. INNLEDNING Nedenfor vil vi redegjøre nærmere for bakgrunn og problemstilling i dette notatet. Vi vil også beskrive det metodiske opplegget samt gi en vurdering av datamaterialets kvalitet. 1.1 Bakgrunn og problemstilling Bakgrunnen for dette arbeidet er en henvendelse fra Samferdselskomiteen på Stortinget til Samferdselsdepartementet om omfanget av endringer i det kommersielle flyrutetilbudet de senere årene. Problemstillingen er således å: Gi en oversikt over oppretting og nedlegging av kommersielle flyrutestrekninger innenlands for perioden mai 2001 mai Med kommersielle flyrutestrekninger forstås i denne sammenheng alle rutegående flyruter innenlands som drives på rent kommersielt grunnlag, og som følgelig ikke er omfattet av Statens anbudskjøp av flyruter, jf. forpliktelser til offentlig tjenesteytelse av 9. mai En del flyruter kommer imidlertid i en mellomstilling, og dette vil bli diskutert nærmere i et senere avsnitt. Flyrutestrekning forstås som en direkte relasjon mellom to flyplasser, og som blir betjent av flyselskapenes flyruter. Dette innebærer at oppretting av en ny rute mellom to flyplasser blir regnet som en ny flyrutestrekning dersom det ikke har vært etablert flyruter på denne relasjonen tidligere i analyseperioden. Det at et selskap legger ned sin rute, mens et annet selskap opprettholder sin rute på samme strekning blir ikke regnet som nedlegging av en flyrutestrekning, men som en nedlegging av en flyrute. 1.2 Metodisk tilnærming Datamaterialet som ligger til grunn for denne analysen er en utskrift fra Schedules Database tilhørende Back Aviation Solutions OAG. Databasen gir en oversikt over alle direkte rutegående flyruter mellom norske flyplasser. Hver flyrute blir i tillegg beskrevet med operatørkode samt antall planlagte flygninger per måned. I denne analysen er det benyttet antall flygninger i mai måned i perioden 2001 til og med Dette innebærer at det er flyselskapenes sommerprogram som er grunnlag for analysen. I arbeidet med å beskrive oppretting og nedlegging av kommersielle flyruter har vi gått igjennom 398 flyruter fra mai 2001 til mai 2004 og utført følgende operasjoner: Kategorisert flyrutene som kommersielle og ikke-kommersielle. Kategorisert flyrutene etter rutenett, det vil si om de går på stamrutenettet eller det regionale rutenettet. På bakgrunn av utvikling i antall månedlige avganger kategorisert flyrutene etter om de har vært nedlagt eller opprettet i analyseperioden, eller hvorvidt tilbudet er redusert, uforandret eller økt. Hver flyrutestrekning, som har vært betjent av en eller flere flyruter er i tillegg kategorisert på samme måte som over for å kunne beskrive nettoeffekten på den enkelte flyrutestrekning. I tillegg har vi erstattet koder for flyplasser og flyselskaper med navn for å øke lesbarheten. Oversikten over alle flyrutene er gitt som vedlegg bak i notatet. 4

5 1.3 Datamaterialets kvalitet Kvaliteten på dataene i databasen vil på mange måter være den viktigste faktoren for datamaterialets kvalitet. Vi har ikke grunnlag for å si noe om eventuelle feilkilder i selve databasen, og forutsetter derfor at databasen er korrekt. Eksempler på eventuelle feilkilder i databasen kan være at flyruter er utelatt, feil ved innlegging av data eller at flyrutene som er benyttet som grunnlag har inneholdt feil. Databasen bygger på flyselskapenes ruteprogram, det vil si det planlagte rutetilbudet. På grunn av forhold som for eksempel kanselleringer kan det faktiske flyrutetilbudet avvike. Ved store avvik kan dette forholdet ha betydning for hvordan passasjerene på en flyrutestrekning oppfatter flyrutetilbudet. Flyprogrammet kan også ha blitt endret i perioden, noe selskapene forbeholder seg retten til. Andre feilkilder kan være vår behandling av datamaterialet, jf. oversikten i forrige avsnitt. Enkelte feil er blitt avdekket under analysen, og i tillegg har vi tatt en rekke stikkprøver hvor vi har sammenliknet det behandlede datamaterialet med den opprinnelige utgaven av datamatrisen. Denne kontrollen har ikke resultert i avvik. Alt i alt konkluderer vi med at datamaterialets kvalitet er tilfredsstillende for å kunne beskrive endringer i flyrutetilbudet. 5

6 2. FLYRUTEMARKEDET INNENLANDS I dette kapittelet vil vi gi en oversikt over det norske flyrutemarkedet, og vi vil spesielt fokusere på historisk utvikling for flyselskaper og rutenett. 2.1 Det norske flyrutemarkedet utvikling og aktører Lian m.fl. (2002) beskriver utviklingen i det norske innenriksmarkedet fra 1990 frem til SAS sin overtakelse av Braathens i 2001 i fire faser. I forberedelsesfasen ( ) var markedene fortsatt regulert, men med noen parallellkonsesjoner på de tyngste rutene. Sterk etterspørselsvekst og høye kabinfaktorer gav et gunstig utgangspunkt for konkurransen som ble sluppet fri for norske selskap på stamrutenettet fra I ekspansjonsfasen ( ) økte SAS og Braathens produksjonen og gikk hver for seg inn på ruter der det enkelte selskap fra før var svake. Dette førte til at begge selskapene fikk relativt like landsdekkende rutenett og at kapasiteten på Fornebu ble fylt opp. Sørgard (1997) forklarer selskapenes gode resultater i 1994 og 1995 med at mulighetene var godt tilrettelagt for koordinert prissetting. Konsolideringsfasen ( ) var preget av en litt spent vente og se holdning foran Gardermoens åpning som hovedflyplass i oktober I utmattelsesfasen ( ) økte SAS tilbudet i Sør-Norge kraftig. I august 1998 startet selskapet Color Air flyvinger mellom Oslo og Bergen, Ålesund og Trondheim. Dette ble muliggjort av større kapasitet på den nye hovedflyplassen ble et år med overkapasitet, gunstige storkundeavtaler og utstrakt salg av rabatterte billetter, men flyselskapene hadde store tap. Color Air måtte gi seg i september 1999 etter at flyvirksomheten hadde vist et driftsunderskudd på NOK 91 millioner i 1998 og NOK 180 millioner 1. halvår 1999 (Risvold, 2000). Etter 1999 gikk kapasitetsreduksjonen hos både SAS og Braathens relativt sakte fordi ingen av selskapene ville oppgi markedsandeler. Begge selskapene tapte penger, men Braathens var det selskapet som hadde minst finansiell styrke til å fortsette, og forsøkte derfor først å få inn nye eiere. Andre flyselskap, som for eksempel alliansepartner KLM var også i en vanskelig situasjon, og hadde dermed verken evne eller vilje til å kjøpe seg inn på det norske markedet. Til slutt sto det igjen to alternativer; at Braathens gikk konkurs eller at SAS fikk kjøpe opp selskapet (SAS var eneste aktuelle kjøper). Ulike konsekvenser av disse alternativene er diskutert i Steen og Sørgard (2002). I oktober 2001 fattet det norske Konkurransetilsynet sitt endelige vedtak vedrørende SAS ønske om å kjøpe Braathens. Arbeids- og administrasjonsdepartementet fant ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket, og dermed var norsk luftfart i stamrutenettet kommet i en monopolsituasjon. Våren 2002 lanserte SAS og Braathens et felles flyprogram, og i dette flyprogrammet ble rutene i de to selskapene samordnet. Dette førte til at parallelle avganger ble fjernet, og rutene bedre fordelt gjennom dagen (Amundsveen, 2004). Dette førte til en kraftig kapasitetsreduksjon, noe som blant annet er synlig i datamaterialet som ligger til grunn i dette notatet. Høsten 2002 la SAS ned sine Commuter flygninger, og disse flygningene ble overført til Widerøe. 1. september 2002 fikk SAS en konkurrent i selskapet Norwegian. Dette er også et lavprisselskap i likhet med Color Air, og selskapet tilbød i desember daglige avganger tur/retur på fire flystrekninger (Oslo til Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø). En forutsetning for at selskapet ville tilby flyvinger i Norge var at bonuspoengene måtte bort, noe også Konkurransetilsynet sluttet seg til. Da Norwegian startet sine flygninger hadde også SAS senket sine priser betraktelig til Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Ålesund (Aftenposten, 2002). I perioden frem til mai 2004 har selskapet ekspandert ytterligere, og tilbyr nå tur/retur flygninger på tolv strekninger innenlands samt til/fra utlandet. Våren 2004 ble SAS og Braathens omorganisert som et ledd i effektiviseringsprogrammet Turnaround 2005, og slått sammen til selskapet SAS Braathens. Dette skal være et selskap med en kostnadsstruktur og nivå på linje med lavprisselskapene, men med nettverksfordeler og et høyere 6

7 servicenivå (SAS-gruppens årsmelding for 2003). Fra 12. mai 2004 har SAS Braathens satt ned sine priser betydelig, noe som har ført til ytterligere priskutt fra Norwegian. Det er også andre aktører inne på det norske kommersielle rutenettet, og den største av disse er Widerøe. Dette er et selskap i SAS-gruppen, og i tillegg til å fly på anbudsruter for Samferdselsdepartementet tilbyr selskapet flygninger både innenriks og utenriks med sine propelldrevne Dash-8 fly. Disse flyene har en passasjerkapasitet på mellom 37 og 72 seter. Andre flyselskap på innenriksmarkedet er eller har vært selskaper som Coast Air, Artic Air, Sterling, Danish Air Transport, European Executive Express, Guard Air, Golden Air Flyg AB, North Flying, Kato Air og Condor Flugdienst. Disse selskapene opererer i all hovedsak enkeltruter i et begrenset omfang, og har en svært liten markedsandel totalt sett på det norske innenriksmarkedet. 2.2 Lufthavnene innenlands I Norge er det i 2004 til sammen 54 lufthavner hvor det tilbys ruteflygning 1. Av disse er 46 statlige og 8 privat eide. De statlige flyplassene forvaltes av Avinor, og geografisk fordeling av disse flyplassene er vist i Figur 2.1 under. Figur 2.1: Oversikt over Avinors flyplasser i Norge. Kartet er hentet fra Avinors nettside. 1 Dette avsnittet er basert på statistikk og informasjon fra 7

8 Figur 2.1 viser Avinor konsernets lufthavnstruktur i Norge. Lufthavnene i Oslo 2, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø (store lufthavner), og Kristiansand, Haugesund, Ålesund, Molde, Kristiansund, Harstad/Narvik, Bardufoss, Alta, Lakselv, Kirkenes og Svalbard (mellomstore lufthavner) tilhører stamrutenettet. De øvrige lufthavnene i figuren over tilhører det regionale rutenettet. Figuren omfatter ikke private lufthavner, og disse er: Rygge Sandefjord lufthavn (Torp) Skien lufthavn Farsund Notodden lufthavn Dagali lufthavn Stord lufthavn Ørland I vår inndeling i stamrutenett og regionalt rutenett har vi valgt å inkludere de private lufthavnene i stamrutenettet. En flyrute er definert som stamrute dersom både avgangs- og landingsflyplass er en stamlufthavn eller en privat lufthavn. Flygninger mellom en stamlufthavn/privat lufthavn og en regional lufthavn eller mellom to regionale lufthavner er definert som en regional flyrute. Store deler av flyrutetrafikken er kommersielt drevet, det vil si at den utføres av flyselskapene uten subsidier eller andre støtteordninger. Dette krever et passasjergrunnlag av en størrelsesorden som kan gi flyselskapene mulighet for et økonomisk overskudd. På en del flyrutestrekninger, og da spesielt på det regionale flyrutenettet er trafikkgrunnlaget for lite til å gi bedriftsøkonomisk overskudd. For fortsatt å kunne tilby befolkningen og næringslivet i disse områdene et tilfredsstillende flyrutetilbud har Staten ved Samferdselsdepartementet lagt disse flyrutene ut på anbud, og flyselskapene får følgelig økonomisk støtte for å tilby flygninger på disse rutene 3. I framlegget til statsbudsjett for 2004 ble det foreslått å bevilge 420,5 millioner kroner til statlig kjøp av flyrutetjenester (Pressemelding 116/03 fra SD). Anbudsdokumentene er tilgjengelige fra Samferdselsdepartementets nettsider. Senere i dette notatet er denne typen flyruter, som per definisjon ikke er kommersielle, benevnt FOT (forpliktelser til offentlig tjenesteyting). En del ruter og rutestrekninger vil imidlertid befinne seg i gråsoner mellom kommersielle ruter og FOT ruter, selv om de formelt sett er kommersielle. Dette vil bli diskutert i neste kapittel. 2 Oslo lufthavn Gardermoen er eid og drevet av Oslo lufthavn A/S (OSL), som er et heleiet datterselskap av Avinor. 3 Anbudsinnbydelsen for 2003 til 2006 omfatter 15 ruteområder som igjen er fordelt på i alt 20 anbud. Ruteområdene er som følger: Ruteområde 1A: Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta, 1B: Vardø Kirkenes. Ruteområde 2: Hasvik Tromsø, Hasvik Hammerfest, Sørkjosen Tromsø, Ruteområde 3: Lakselv Tromsø, Ruteområde 4: Andenes Bodø, Andenes Tromsø, Ruteområde 5: Stokmarknes Bodø, Ruteområde 6A: Svolvær Bodø, 6B: Leknes Bodø, Ruteområde 7: Røst Bodø, Ruteområde 8: Narvik (Framnes) Bodø, Ruteområde 9: Brønnøysund Bodø, Brønnøysund Trondheim, 9B: Sandnessjøen Bodø, Sandnessjøen Trondheim, Ruteområde 10A: Mo i Rana Bodø, Mo i Rana Trondheim, Mosjøen Bodø, Mosjøen Trondheim, 10B: Namsos Trondheim, Rørvik Trondheim, Ruteområde 11: Florø Oslo, Florø Bergen, Ruteområde 12: Førde Oslo, Førde Bergen, Ruteområde 13A: Sogndal Oslo, Sogndal Bergen, 13B: Sandane Oslo, Sandane Bergen, Ørsta - Volda Oslo, Ørsta - Volda Bergen, Ruteområde 14: Fagernes Oslo, Ruteområde 15: Røros Oslo. Kilde: Pressemelding nr. 54/2002 fra Samferdselsdepartementet. I tillegg er også helikopterruten Værøy Bodø lagt ut på anbud, jf. pressemelding nr. 5/

9 3. ENDRING I KOMMERSIELT RUTETILBUD INNENLANDS I dette kapittelet vil vi gi en beskrivelse av endringer i flyrutetilbudet innenriks i perioden fra 2001 til og med Innledning Resultatene i dette kapittelet bygger på en oversikt over flyselskapenes planlagte flygninger på det norske flyrutenettet i mai måned for årene 2001 til og med Problemstillingen, som ble beskrevet innledningsvis, var å gi en oversikt over oppretting og nedlegging av kommersielle flyrutestrekninger innenlands for perioden mai 2001 mai En slik oversikt vil bli gitt under, og vi har valgt å vise endringer i det kommersielle flyrutetilbudet i både stamrutenettet og det regionale rutenettet. For sammenlikningens skyld har vi også vist tilsvarende utvikling for det ikke-kommersielle rutenettet (FOT-rutene). Som nevnt tidligere i notatet vil enkelte ruter og rutestrekninger, som formelt sett er kommersielle, befinne seg i en gråsone mellom de to kategoriene kommersielle- og anbudsruter (FOT). Det er flere årsaker til dette 4 : Flertallet av de aktuelle rutene havner i en gråsone fordi flyselskapet på en og samme flygning inn til stamlufthavn kombinerer to regionale lufthavner på en FOT-flygning. Et eksempel på dette er en flyrute fra Mosjøen via Mo i Rana (mellomlanding) til Bodø. Flyselskapet har her lagt inn anbud på både strekningene Mosjøen-Bodø og Mo i Rana-Bodø, men i praksis gjennomføres begge strekningene på en flygning. I følge anbudsdokumentene er det på mange ruter tillatt med en mellomlanding. Tilbudet mellom disse to lufthavnene på Helgeland er altså en bieffekt av flyselskapets praktiske løsning av hvordan rutetilbudet utformes. Disse rutene kan skifte fra sesong til sesong eller fra anbudsperiode til anbudsperiode, alt etter hvordan rutene kombineres. Ruteproduksjonen inngår imidlertid i anbudsgrunnlaget, og sies slik sett å være på FOT-nettet. I vedlegget er disse kodet med Nei (m) i kolonnen for FOT. 44 av 59 kommersielle rutestrekninger på det regionale rutenettet er i denne kategorien. Noen få av Widerøes ruter er kombinasjoner av kommersielle ruter og FOT ruter (sammensatte ruter). Dette skjer for eksempel på strekningen Berlevåg-Tromsø hvor Berlevåg- Hammerfest er FOT rute, mens Hammerfest-Tromsø er kommersiell. I vedlegget er disse kodet med Nei (s) i kolonnen for FOT. En spesialvariant er strekningen Stokmarknes-Tromsø, som formelt sett er kommersiell. Widerøe har imidlertid forpliktet seg til å fly denne strekningen som en del av tilbudet til Stokmarknes siden det flys en rundtur mindre på strekningen Stokmarknes-Bodø. Dette på bakgrunn av lokale ønsker. I vedlegget er disse kodet med Nei (v) i kolonnen for FOT. Endringene gjelder på flyrutestrekninger, og omfatter følgelig ikke nedleggelser/opprettelser som for eksempel at SAS Commuter sine flygninger ble overført til Widerøe. På rutestrekninger hvor det ikke har vært nedleggelser og/eller opprettelser av nye ruter har vi også angitt om flyrutetilbudet på strekningen er redusert, uendret eller økt. 4 Disse opplysningene er mottatt per e-post fra rutesjef kortbaneruter i Widerøe. 9

10 3.2 Hovedresultater Hovedresultatene fra analysen kan oppsummeres i følgende punkter: Det samlede flyrutetilbudet innenriks målt i antall avganger er redusert med i underkant av 12 % fra mai 2001 til mai Nedgangen fra mai 2001 til mai 2002 var noe større, og skyldes for en stor del felles flyprogram fra SAS og Braathens. I analyseperioden er 34 kommersielle rutestrekninger blitt nedlagt. Dette utgjør 20 % av alle kommersielle rutestrekninger innenriks. Av disse var 19 på stamnettet og 15 på det regionale rutenettet. Av de 15 rutestrekningene på det regionale rutetettet befinner 13 rutestrekninger seg i en gråsone mellom FOT og kommersielle ruter. Reelt er følgelig 21 rene kommersielle rutestrekninger nedlagt. Videre er 23 av 34 nedlagte rutestrekninger i Nord-Norge. Widerøe har nedlagt 15 av disse strekningene, mens 7 er nedlagt av SAS/Braathens. Det er blitt opprettet 26 nye kommersielle rutestrekninger i samme periode. Av disse er 8 på stamrutenettet og 18 på det regionale flyrutenettet. Av de 18 rutestrekningen er 15 i en gråsone mellom FOT og kommersielle ruter. Reelt sett er følgelig 11 nye kommersielle rutestrekninger etablert. 15 av rutestrekningene var i Nord-Norge. Widerøe, Coast Air og North Flying er de selskapene som har etablert nye strekninger. For de 117 rene kommersielle rutestrekningene under ett er 18 % nedlagt og 13 % blitt opprettet som nye ruter. De øvrige flyrutestrekningene er videreført, og for 38 % har tilbudet vært omtrent det samme målt i frekvens i analyseperioden. 22 % av strekningene har fått tilbudet redusert, mens 12 % har fått høyere frekvens. En samlet oversikt over endringer i flyrutetilbudet er vist i Tabell 3.1 under. Tabell 3.1: Endringer i flyrutetilbudet fra mai 2001 til mai Kilde: Schedules Database fra Back Aviation Solutions OAG. Nedlagt Uendret Økt Nye ruter Sum Kommersielle rutestrekninger stamnett relativ andel 17,6 % 20,4 % 38,9 % 12,0 % 11,1 % 100 % Kommersielle rutestrekninger regionalt nett relativ andel 25,4 % 6,8 % 28,8 % 8,5 % 30,5 % 100 % Alle kommersielle rutestrekninger relativ andel 20,4 % 15,6 % 35,3 % 10,8 % 18,0 % 100 % Ikke-kommersielle rutestrekninger (FOT) relativ andel 8,4 % 14,0 % 56,0 % 13,1 % 8,4 % 100 % Alle rutestrekninger relativ andel 15,7 % 15,0 % 43,4 % 11,7 % 14,2 % 100 % Tabell 3.1 viser utvikling i flyrutetilbud for kommersielle og ikke-kommersielle flyrutestrekninger i perioden mai 2001 til mai Hovedresultatene er kommentert over, men vi ser av tabellen at mens tilbudet for knappe 40 % av rutestrekningen på det kommersielle stamrutenettet har vært tilnærmet uendret, har det vært relativt sett mer endring på det regionale nettet. Årsakene til dette vil bli 10

11 beskrevet i tabellen under. Vi ser også at tilbudet på de ikke-kommersielle rutestrekningene er mer stabilt, noe som sannsynligvis skyldes Statens kjøp av flyrutetjenester. Som beskrevet tidligere befinner en rekke rutestrekninger på det vi har definert som det kommersielle regionale rutenettet seg i en gråsone mellom kommersiell og FOT. De ulike variantene er beskrevet i tabellen nedenfor. Tabell 3.2: Spesifikasjon av endringer i det kommersielle rutestrekninger på det regionale rutenettet. Kommersielle rutestrekninger regionalt nett; herav: - mellomlanding ifm. FOTflygning - Spesialvariant ifm. FOT-flygning - Sammensatt flygning (FOT og kommersiell) Nedlagt Uendret Økt Nye ruter Sum rene kommersielle flygninger Av Tabell 3.2 ser vi at mellomlandinger i forbindelse med FOT-flygninger utgjør over tre firedeler av denne rutekategorien. Bare ni rutestrekninger er rent kommersielle på dette rutenettet, og av disse er to strekninger nedlagt og tre nye rutestrekninger er etablert. 3.3 Nedlagte flyrutestrekninger og flyruter I perioden mai 2001 til mai 2004 er det blitt nedlagt til sammen 34 rutestrekninger på det kommersielle rutenettet. Av disse rutestrekningene var 19 på stamrutenettet og 17 på det regionale rutenettet. Halvparten av de nedlagte rutestrekningene på det regionale nettet kan kategoriseres som jo-jo ruter i den forstand at de har vært opprettet og nedlagt innenfor analyseperioden, det vil si at tilbudet har vært svært variabelt i perioden. Disse rutene er merket med * i listen under. En årsak til dette er at mange av disse rutestrekningene befinner seg i en gråsone mellom kommersielle- og FOTruter. De nedlagte kommersielle rutestrekningene er: Fra Til Selskap(er) Nett 5 Frekvens 6 Gråsone 1. Alta Vardø, Artic Air R Alta Kirkenes, SAS S Andenes Narvik, Widerøe R 52 Mellomlanding 4. Bardufoss Tromsø, SAS S Bardufoss Evenes, SAS S Bardufoss Bodø, Braathens/SAS S Bergen Skien, European/Golden S Berlevåg Tromsø*, Widerøe R 2 Sammensatt rute 9. Bodø Bardufoss, Braathens/SAS S Brønnøysund - Mo i Rana Widerøe R 23 Mellomlanding 11. Evenes Bardufoss, SAS S 4 5 R står for regionalt nett, mens S står for stamrutenett. 6 Antall planlagte flygninger i mai måned. 11

12 12. Farsund Oslo, Golden Air S Førde Sogndal*, Widerøe R 1 Mellomlanding 14. Kristiansund Ålesund, Guard Air S Kristiansund Molde*, Braathens S Leknes Røst*, Widerøe R 23 Mellomlanding 17. Mo i Rana Brønnøysund, Widerøe R 25 Mellomlanding 18. Mosjøen Sandnessjøen, Widerøe R 23 Mellomlanding 19. Namsos - Mo i Rana*, Widerøe R 3 Mellomlanding 20. Narvik Andenes, Widerøe R 52 Mellomlanding 21. Oslo Farsund, Golden Air Flyg AB S Røst Leknes*, Widerøe R 28 Mellomlanding 23. Sandnessjøen Mosjøen, Widerøe R 24 Mellomlanding 24. Skien Bergen, European/Golden S Stavanger Kristiansund*, Coast Air S Svolvær Stokmarknes, Widerøe R 27 Mellomlanding 27. Sørkjosen Honningsvåg*,Widerøe R 19 Mellomlanding 28. Torp Ålesund, Guard Air S Tromsø - Vardø*, Widerøe R 1 Sammensatt rute 30. Tromsø Bardufoss, SAS S Vardø Berlevåg*, Widerøe R 1 Mellomlanding 32. Vardø Alta, Artic Air R Ålesund Torp, Guard Air S Ålesund Kristiansund, Guard Air S 23 Av oversikten over ser vi at 23 av 34 flyrutestrekninger er i Nord-Norge. Frekvensen på de nedlagte strekningene har vært svært variabel, fra 1 til 133 avganger per måned. De fleste strekningene har imidlertid hatt fra en til to daglige avganger. Et annet interessant trekk er at de aller fleste strekningene har vært betjent av bare ett selskap, og ingen andre selskaper har valgt å etablere seg etter at et selskap har lagt ned ruten. Vi har ikke sett nærmere på årsakene til at rutene er nedlagt, men den mest nærliggende årsaken vil sannsynligvis være lave passasjertall og/eller rutetekniske årsaker. Sistnevnte gjelder gråsonerutene, en kategori som vi ser inneholder 15 rutestrekninger. For disse nedleggelsene er årsaken endringer i ruteføring ved FOT-ruter. For de øvrige rutestrekningene kan bruk av passasjertall fra Avinor være en måte å se på årsakene til nedleggelse. En annen måte vil være å ta kontakt med flyselskapene. Ved å se isolert på flyruter fordelt på flyselskap er totalt 91 kommersielle ruter nedlagt. SAS og Braathens har lagt ned 60 ruter, mens Widerøe har lagt ned 15. De resterende 16 rutene er nedlagt av andre selskap. 3.4 Nye flyrutestrekninger og flyruter Det er blitt opprettet 26 nye flyrutestrekninger på det kommersielle rutenettet i perioden. Disse rutestrekningene er listet under: Fra Til Selskap Nett Frekvens Gråsone 1. Alta Lakselv, Widerøe S Andenes Stokmarknes, Widerøe R 23 Mellomlanding 3. Bergen Fagernes, Coast Air R 5 4. Brønnøysund Mosjøen, Widerøe R 1 Mellomlanding 5. Båtsfjord Vardø, Widerøe R 4 Mellomlanding 6. Fagernes Bergen, Coast Air R 4 7. Førde Ørsta/Volda, Widerøe R 1 Mellomlanding 8. Hasvik Sørkjosen, Widerøe R 1 Mellomlanding 12

13 9. Haugesund Kristiansund, Coast Air S Honningsvåg Tromsø, Widerøe R 1 Sammensatt rute 11. Kristiansund Trondheim, Coast Air S Kristiansund Haugesund, Coast Air S Lakselv Alta, Widerøe S Mo i Rana Sandnessjøen, Widerøe R 41 Mellomlanding 15. Mosjøen Brønnøysund, Widerøe R 19 Mellomlanding 16. Oslo Ørland, North Flying S Rørvik Brønnøysund, Widerøe R 20 Mellomlanding 18. Sandnessjøen - Mo i Rana, Widerøe R 21 Mellomlanding 19. Sogndal Førde, Widerøe R 5 Mellomlanding 20. Stokmarknes Tromsø, Widerøe R 26 Spesialvariant 21. Trondheim Kristiansund, Coast Air R Trondheim Haugesund, Coast Air S Vadsø Vardø, Widerøe R 49 Mellomlanding 24. Vardø Vadsø, Widerøe R 24 Mellomlanding 25. Vardø Båtsfjord, Widerøe R 24 Mellomlanding 26. Ørland Oslo, North Flying S 26 Geografisk er 15 av de nye rutestrekningene i Nord-Norge, og 18 av 26 strekninger er på det regionale rutenettet. Mange av disse rutestrekningene befinner seg imidlertid i en gråsone, noe oversikten over viser. Flere av rutene har svært lav frekvens med under 1 avgang per uke i gjennomsnitt, mens en del har 1 daglig avgang. Et interessant trekk er at det er Widerøe og de andre små selskapene som har etablert nye flyrutestrekninger. Nykommeren Norwegian er ikke med på listen, og årsaken til dette er at selskapet bare har etablert seg på strekninger som allerede trafikkeres av andre selskap. Ved å se på alle 86 nye kommersielle flyruter har Norwegian etablert 24 i perioden. Widerøe har etablert 30, mens SAS har etablert

14 4. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Formålet med dette notatet har vært å gi en oversikt over oppretting og nedlegging av kommersielle flyrutestrekninger innenlands for perioden mai 2001 til mai Med kommersielle flyrutestrekninger menes alle strekninger som ikke er omfattet av Statens anbudskjøp av flyrutetjenester. En del flyrutestrekninger vil imidlertid havne i en gråsone mellom kommersielle- og FOT-ruter. Årsakene til dette er ofte praktiske tilpasninger ved gjennomføring av FOT-flygninger. En flyrutestrekning er en direkte relasjon mellom to flyplasser, og strekningen regnes som nedlagt eller opprettet dersom det går fra å være et flyrutetilbud til ikke å være et flyrutetilbud eller omvendt. Dette gjelder uavhengig av hvilket flyselskap som opererer flyruten. Datamaterialet er en utskrift fra Schedules Database fra Back Aviation Solutions OAG, og er en oversikt over alle flyruter innenriks i mai måned for årene 2001 til og med Flyrutene er beskrevet med flyselskap og frekvens. Hele datamaterialet er lagt ved som vedlegg til notatet. Vår vurdering er at dette datamaterialet er av tilfredsstillende kvalitet til å belyse problemstillingen. Det norske innenriksmarkedet for flyruter har de siste årene vært dominert av SAS-gruppen med flyselskapene SAS, Braathens og Widerøe. Samordning av flyruter har de senere årene ført til kapasitetsreduksjon innenlands. På de største rutene på stamrutenettet har SAS-gruppen fått konkurranse fra lavprisselskapet Norwegian, noe som har ført til lavere priser. I mai 2004 omorganiserer SAS-gruppen driften i Norge i ett nytt selskap med navnet SAS Braathens. Dette selskapet skal ha en kostnadsstruktur og nivå på linje med Norwegian, men med et høyere servicenivå. På det øvrige stamrutenettet og det regionale rutenettet er Widerøe en dominerende aktør, men selskapet har konkurranse fra flere små selskaper på en rekke enkeltruter. Disse selskapene konkurrerer også i anbudskonkurranse på ruter med for lav bedriftsøkonomisk lønnsomhet, og hvor Staten ved Samferdselsdepartementet administrerer forpliktelsene til offentlig tjenesteyting (FOT). Det innenlandske flyrutenettet består av til sammen 54 lufthavner, hvorav Staten ved Avinor eier 46. de øvrige eies av private aktører som kommuner og så videre. De 17 største statlige lufthavene er stamlufthavner, og de resterende 29 tilhører det regionale rutenettet. Hovedresultatene fra analysen kan oppsummeres i følgende punkter: Det samlede flyrutetilbudet innenriks målt i antall avganger er redusert med i underkant av 12 % fra mai 2001 til mai Nedgangen fra mai 2001 til mai 2002 var noe større, og skyldes for en stor del felles flyprogram fra SAS og Braathens. I analyseperioden er 34 kommersielle rutestrekninger blitt nedlagt. Dette utgjør 20 % av alle kommersielle rutestrekninger innenriks. Av disse var 19 på stamnettet og 15 på det regionale rutenettet. Av de 15 rutestrekningene på det regionale rutetettet befinner 13 rutestrekninger seg i en gråsone mellom FOT og kommersielle ruter. Reelt er følgelig 21 rene kommersielle rutestrekninger nedlagt. Videre er 23 av 34 nedlagte rutestrekninger i Nord-Norge. Widerøe har nedlagt 15 av disse strekningene, mens 7 er nedlagt av SAS/Braathens. Det er blitt opprettet 26 nye kommersielle rutestrekninger i samme periode. Av disse er 8 på stamrutenettet og 18 på det regionale flyrutenettet. Av de 18 rutestrekningen er 15 i en gråsone mellom FOT og kommersielle ruter. Reelt sett er følgelig 11 nye kommersielle rutestrekninger etablert. 15 av rutestrekningene var i Nord-Norge. Widerøe, Coast Air og North Flying er de selskapene som har etablert nye strekninger. For de 117 rene kommersielle rutestrekningene under ett er 18 % nedlagt og 13 % blitt opprettet som nye ruter. De øvrige flyrutestrekningene er videreført, og for 38 % har tilbudet vært omtrent det samme målt i frekvens i analyseperioden. 22 % av strekningene har fått tilbudet redusert, mens 12 % har fått høyere frekvens. 14

15 Vi har ikke ut fra dette datamaterialet fått inntrykk av at steder og regioner har fått et markant dårligere kommersielt rutetilbud i analyseperioden. Riktig nok har en del strekninger falt bort, men mange av disse har hatt svært lav frekvens. For å kunne beskrive de samfunnsøkonomiske konsekvensene av nedleggelsene kan en innfallsvinkel være å se på passasjertall for strekningene, og gjerne sammenlike dette med tilbudt kapasitet for å kunne identifisere årsaker til nedleggelsene. 15

16 REFERANSER Amundsveen, R. (2004): Hva betyr konkurranse for effektiviteten i flyrutemarkedet? En empirisk casestudie av konkurransesituasjonen i flyrutetilbudet mellom Bodø-Oslo og Tromsø-Oslo i perioden , Masteroppgave, Handelshøgskolen i Bodø, Bodø. Lian, J.I., Sandberg Eriksen, K., Lauridsen, H. og Rideng, A. (2002): Norsk innenlandsk luftfart konkurranse og monopol, TØI-rapport nr. 586/2002, Transportøkonomisk institutt, Oslo. Risvold, B. (2000): Bonusprogram og konkurransen i det norske luftfartsmarkedet, SNF-rapport 12/2000, Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, Bergen. Steen, F. og Sørgard, L. (2002): From a regulated monopoly to a private monopoly: The deregulation of the Norwegian airline industry, SNF Working paper No. 40/2002, Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, Bergen. Sørgard, L. (1997): Konkurransestrategi eksempler på anvendt mikroøkonomi, Fagbokforlaget, Bergen. 16

17 VEDLEGG På de etterfølgende sider følger datamaterialet som danner grunnlaget for konklusjonene i notatet. Dette er en oversikt over alle direkteruter i det norske flyrutenettet innenriks. Alle flyruter og flyrutestrekninger er vist med avgangsflyplass og landingsflyplass og flyselskap. Hver rute er i tillegg kategorisert hvorvidt den er kommersiell eller ikke. En rekke ruter befinner seg i en gråsone mellom kommersielle- og FOT-ruter, men disse rutene er definert som kommersielle. De er imidlertid identifisert med et tillegg hvor nei (m) innebærer at det er en mellomlanding, nei (s) betyr at det er en sammensatt rute (FOT og kommersiell) og nei (v) indikerer en spesialvariant. På alle ikkekommersielle ruter kjøper Staten flyrutetjenester av selskapene. I tillegg er rutene inndelt i om de går på stamrutenettet eller det regionale rutenettet. Trafikktallene er antall avganger (frekvens) i mai måned for årene 2001 til og med Hver rute og rutestrekning er kategorisert avhengig av om ruten/strekningen er opprettet eller nedlagt i perioden (dersom begge hendelser er forekommet er den kategorisert som variabel) eller om tilbudet er økt, redusert eller uforandret. Forskjellen mellom rute og strekning er at kolonnen med rute viser bruttoeffekt, mens kolonnen med strekning viser nettoeffekt på den enkelte strekning. 17

18 Endringer i flyrutetilbud innenriks NR FRA TIL FLYSELSKAP FOT NETT mai.01 mai.02 mai.03 mai.04 RUTE RUTESTREKNING 21 Alta Vardø Artic Air Nei R Nedlagt Nedlagt 22 Alta Vadsø Widerøe Ja R Økt Økt 18 Braathens Opprettet 19 Alta Tromsø SAS Nei S Nedlagt 20 Widerøe Opprettet 16 Braathens Opprettet Alta Oslo Nei S 17 Norwegian Opprettet 14 SAS Nedlagt Alta Lakselv Nei S 15 Widerøe Opprettet Opprettet Opprettet 13 Alta Kirkenes SAS Nei S Nedlagt Nedlagt 12 Alta Hammerfest Widerøe Ja R Alta Båtsfjord Widerøe Ja R Nedlagt Nedlagt 11 Alta Berlevåg Widerøe Ja R Nedlagt Nedlagt 27 Norwegian Nedlagt Andenes Tromsø Ja R 28 Widerøe Opprettet 26 Andenes Stokmarknes Widerøe Nei (m) R Opprettet Opprettet 25 Andenes Narvik Widerøe Nei (m) R Nedlagt Nedlagt 23 Norwegian Nedlagt Andenes Bodø Ja R 24 Widerøe Opprettet Økt 33 Bardufoss Tromsø SAS Nei S Nedlagt Nedlagt 32 Bardufoss Oslo Braathens Nei S Økt Økt 31 Bardufoss Evenes SAS Nei S Nedlagt Nedlagt 29 Braathens Nedlagt Bardufoss Bodø Nei S 30 SAS Nedlagt Nedlagt 43 Bergen Ålesund Braathens Nei S Braathens Bergen Trondheim Nei S 68 Norwegian Opprettet 69 Bergen Torp Widerøe Nei S Braathens Bergen Stavanger Danish Air Transp Nei S Opprettet 66 Widerøe Bergen Sogndal Widerøe Ja R European Execut Nedlagt Bergen Skien Nei S 61 Golden Air Flyg A Nedlagt Nedlagt 57 Braathens Nedlagt Komplett OD-matrise 1 av 12

19 Endringer i flyrutetilbud innenriks NR FRA TIL FLYSELSKAP FOT NETT mai.01 mai.02 mai.03 mai.04 RUTE RUTESTREKNING 58 Norwegian Opprettet Bergen Oslo Nei S 60 SAS Sterling Opprettet 55 Braathens Nedlagt Bergen Molde Nei S 56 SAS Opprettet 52 Braathens Nedlagt 53 Bergen Kristiansund Coast Air Nei S Opprettet Økt 54 SAS Opprettet 50 Braathens Nedlagt Bergen Kristansand Nei S 51 SAS Opprettet 47 Braathens Nedlagt 48 Bergen Haugesund Coast Air Nei S SAS Opprettet 44 Bergen Førde Widerøe Ja R Coast Air Nedlagt Bergen Florø Ja R 46 Danish Air Transp Opprettet 70 Bergen Fagernes Coast Air Nei R Opprettet Opprettet 126 Berlevåg Vadsø Widerøe Ja R Berlevåg Tromsø Widerøe Nei (s) R Nedlagt Nedlagt 124 Berlevåg Mehamn Widerøe Ja R Berlevåg Hammerfest Widerøe Ja R Berlevåg Båtsfjord Widerøe Ja R Berlevåg Alta Widerøe Ja R Nedlagt Nedlagt 120 Bodø Værøy CHC Helikopter S Ja R Braathens Bodø Trondheim Nei S 119 SAS Nedlagt 116 Braathens Bodø Tromsø Nei S 117 SAS Nedlagt 115 Bodø Svolvær Widerøe Ja R Bodø Stokmarknes Widerøe Ja R Bodø Sandnessjøen Widerøe Ja R Guard Air Nedlagt 112 Bodø Røst Kato Airline Ja R Opprettet 111 Widerøe Nedlagt 107 Braathens Økt Komplett OD-matrise 2 av 12

20 Endringer i flyrutetilbud innenriks NR FRA TIL FLYSELSKAP FOT NETT mai.01 mai.02 mai.03 mai.04 RUTE RUTESTREKNING 108 Bodø Oslo Norwegian Nei S Opprettet 109 SAS Kato Airline Opprettet Bodø Narvik Ja R 105 Widerøe Nedlagt Økt 103 Bodø Mosjøen Widerøe Ja R Økt Økt 104 Bodø Mo i Rana Widerøe Ja R Bodø Leknes Widerøe Ja R SAS Nedlagt Bodø Evenes Nei S 101 Widerøe Opprettet Økt 99 Bodø Brønnøysund Widerøe Ja R Opprettet Opprettet 97 Braathens Nedlagt Bodø Bardufoss Nei S 98 SAS Nedlagt 95 Norwegian Nedlagt Bodø Andenes Ja R 96 Widerøe Opprettet Nedlagt 94 Brønnøysund Trondheim Widerøe Ja R Brønnøysund Sandnessjøen Widerøe Nei (m) R Brønnøysund Mosjøen Widerøe Nei (m) R Opprettet Opprettet 92 Brønnøysund Mo i Rana Widerøe Nei (m) R Nedlagt Nedlagt 90 Brønnøysund Bodø Widerøe Ja R Nedlagt Nedlagt 88 Båtsfjord Vardø Widerøe Nei (m) R Opprettet Opprettet 89 Båtsfjord Vadsø Widerøe Ja R Båtsfjord Mehamn Widerøe Ja R Opprettet Opprettet 86 Båtsfjord Honningsvåg Widerøe Ja R Opprettet Opprettet 85 Båtsfjord Hammerfest Widerøe Ja R Båtsfjord Berlevåg Widerøe Ja R Båtsfjord Alta Widerøe Ja R Nedlagt Nedlagt 136 Braathens Nedlagt 137 Evenes Trondheim SAS Nei S Nedlagt 138 Widerøe Opprettet 133 Braathens Nedlagt 134 Evenes Tromsø SAS Nei S Nedlagt 135 Widerøe Opprettet 130 Braathens Evenes Oslo Norwegian Nei S Opprettet 132 SAS Nedlagt Komplett OD-matrise 3 av 12

21 Endringer i flyrutetilbud innenriks NR FRA TIL FLYSELSKAP FOT NETT mai.01 mai.02 mai.03 mai.04 RUTE RUTESTREKNING 128 SAS Nedlagt Evenes Bodø Nei S 129 Widerøe Opprettet Økt 127 Evenes Bardufoss SAS Nei S Nedlagt Nedlagt 559 Artic Air Nedlagt 557 Fagernes Oslo Coast Air Ja R Opprettet 558 Guard Air Nedlagt 556 Fagernes Bergen Coast Air Nei R Opprettet Opprettet 139 Farsund Oslo Golden Air Flyg A Nei S Nedlagt Nedlagt 146 Coast Air Nedlagt Florø Oslo Ja R 147 Danish Air Transp Opprettet 144 Coast Air Nedlagt Florø Bergen Ja R 145 Danish Air Transp Opprettet Økt 141 Førde Ørsta/Volda Widerøe Nei (m) R Opprettet Opprettet 143 Førde Sogndal Widerøe Nei (m) R Nedlagt Nedlagt 142 Førde Oslo Widerøe Ja R Førde Bergen Widerøe Ja R Hammerfest Vadsø Widerøe Ja R Hammerfest Tromsø Widerøe Nei R Hammerfest Sørkjosen Widerøe Nei (m) R Hammerfest Mehamn Widerøe Ja R Hammerfest Honningsvåg Widerøe Ja R Hammerfest Hasvik Widerøe Ja R Hammerfest Båtsfjord Widerøe Ja R Opprettet Opprettet 163 Hammerfest Berlevåg Widerøe Ja R Hammerfest Alta Widerøe Ja R Hasvik Tromsø Widerøe Ja R Hasvik Sørkjosen Widerøe Nei (m) R Opprettet Opprettet 149 Hasvik Hammerfest Widerøe Ja R Haugesund Torp Coast Air Nei S Coast Air Opprettet Haugesund Oslo Nei S 157 SAS Økt 155 Haugesund Kristiansund Coast Air Nei S Opprettet Opprettet 152 Braathens Nedlagt 153 Haugesund Bergen Coast Air Nei S SAS Opprettet Komplett OD-matrise 4 av 12

22 Endringer i flyrutetilbud innenriks NR FRA TIL FLYSELSKAP FOT NETT mai.01 mai.02 mai.03 mai.04 RUTE RUTESTREKNING 176 Honningsvåg Tromsø Widerøe Nei (s) R Opprettet Opprettet 175 Honningsvåg Mehamn Widerøe Ja R Honningsvåg Hammerfest Widerøe Ja R Honningsvåg Berlevåg Widerøe Ja R Artic Air Nedlagt Kirkenes Vardø Ja R 185 Widerøe Opprettet 187 Kirkenes Vadsø Widerøe Ja R SAS Nedlagt Kirkenes Tromsø Nei S 184 Widerøe Opprettet 181 Braathens Opprettet Kirkenes Oslo Nei S 182 Norwegian Opprettet Opprettet 180 Kirkenes Mehamn Widerøe Ja R Opprettet Opprettet 178 SAS Nedlagt Kirkenes Lakselv Nei S 179 Widerøe Opprettet 177 Kirkenes Båtsfjord Widerøe Ja R Opprettet Opprettet 198 Braathens Nedlagt Kristansand Stavanger Nei S 199 SAS Opprettet 196 Braathens Kristansand Oslo Nei S 197 SAS Nedlagt 194 Braathens Nedlagt Kristansand Bergen Nei S 195 SAS Opprettet 200 Kristiansund Ålesund Guard Air Nei S Nedlagt Nedlagt 208 Kristiansund Trondheim Coast Air Nei S Opprettet Opprettet 206 Braathens Kristiansund Oslo Nei S 207 SAS Opprettet 205 Kristiansund Molde Braathens Nei S Nedlagt Nedlagt 204 Kristiansund Haugesund Coast Air Nei S Opprettet Opprettet 201 Braathens Nedlagt 202 Kristiansund Bergen Coast Air Nei S Opprettet Økt 203 SAS Opprettet 212 Norwegian Nedlagt 213 Lakselv Tromsø SAS Nei S Nedlagt 214 Widerøe Opprettet 210 SAS Nedlagt Lakselv Kirkenes Nei S 211 Widerøe Opprettet Komplett OD-matrise 5 av 12

23 Endringer i flyrutetilbud innenriks NR FRA TIL FLYSELSKAP FOT NETT mai.01 mai.02 mai.03 mai.04 RUTE RUTESTREKNING 209 Lakselv Alta Widerøe Nei S Opprettet Opprettet 217 Leknes Svolvær Widerøe Nei (m) R Leknes Røst Widerøe Nei (m) R Nedlagt Nedlagt 215 Leknes Bodø Widerøe Ja R Braathens Longyearbyen Tromsø Norwegian Nei S Opprettet Økt 221 SAS Nedlagt 218 Longyearbyen Oslo Braathens Nei S Mehamn Vadsø Widerøe Ja R Mehamn Honningsvåg Widerøe Ja R Mehamn Hammerfest Widerøe Ja R Mehamn Berlevåg Widerøe Ja R Mehamn Alta Widerøe Ja R Nedlagt Nedlagt 243 Mo i Rana Trondheim Widerøe Ja R Mo i Rana Sandnessjøen Widerøe Nei (m) R Opprettet Opprettet 241 Mo i Rana Rørvik Widerøe Nei (m) R Mo i Rana Mosjøen Widerøe Nei (m) R Mo i Rana Brønnøysund Widerøe Nei (m) R Nedlagt Nedlagt 239 Mo i Rana Bodø Widerøe Ja R Braathens Nedlagt Molde Trondheim Nei S 237 SAS Opprettet 235 Molde Oslo Braathens Nei S Braathens Nedlagt Molde Bergen Nei S 234 SAS Opprettet 232 Mosjøen Trondheim Widerøe Ja R Mosjøen Sandnessjøen Widerøe Nei (m) R Nedlagt Nedlagt 230 Mosjøen Namsos Widerøe Nei (m) R Mosjøen Mo i Rana Widerøe Nei (m) R Økt Økt 227 Mosjøen Brønnøysund Widerøe Nei (m) R Opprettet Opprettet 228 Mosjøen Bodø Widerøe Ja R Namsos Trondheim Widerøe Ja R Økt Økt 403 Namsos Rørvik Widerøe Nei (m) R Namsos Mosjøen Widerøe Nei (m) R Namsos Mo i Rana Widerøe Nei (m) R Nedlagt Nedlagt 246 Narvik Bodø Kato Airline Ja R Opprettet Økt Komplett OD-matrise 6 av 12

24 Endringer i flyrutetilbud innenriks NR FRA TIL FLYSELSKAP FOT NETT mai.01 mai.02 mai.03 mai.04 RUTE RUTESTREKNING Narvik Bodø Ja R Økt 245 Widerøe Nedlagt 244 Narvik Andenes Widerøe Nei (m) R Nedlagt Nedlagt 310 Braathens Oslo Ålesund Norwegian Nei S Opprettet Økt 312 SAS Nedlagt 333 Oslo Ørsta/Volda Widerøe Ja R Oslo Ørland North Flying Nei S Opprettet Opprettet 355 Braathens Nedlagt 356 Oslo Trondheim Norwegian Nei S Opprettet 357 SAS Braathens Økt 353 Oslo Tromsø Norwegian Nei S Opprettet 354 SAS Coast Air Nedlagt Oslo Stord Nei S 348 Golden Air Flyg A Braathens Oslo Stavanger Norwegian Nei S Opprettet 351 SAS Økt 346 Oslo Sogndal Widerøe Ja R Oslo Sandane Widerøe Ja R Økt Økt 343 Danish Air Transp Nedlagt Oslo Røros Ja R 344 Widerøe Opprettet 341 Oslo Molde Braathens Nei S Oslo Longyearbyen Braathens Nei S Braathens Oslo Kristiansund Nei S 339 SAS Opprettet 336 Braathens Oslo Kristansand Nei S 337 SAS Nedlagt 334 Braathens Opprettet Oslo Kirkenes Nei S 335 Norwegian Opprettet 331 Coast Air Opprettet Oslo Haugesund Nei S 332 SAS Opprettet Økt 328 Oslo Førde Widerøe Ja R Coast Air Nedlagt Oslo Florø Ja R 330 Danish Air Transp Opprettet Økt Komplett OD-matrise 7 av 12

25 Endringer i flyrutetilbud innenriks NR FRA TIL FLYSELSKAP FOT NETT mai.01 mai.02 mai.03 mai.04 RUTE RUTESTREKNING 327 Oslo Farsund Golden Air Flyg A Nei S Nedlagt Nedlagt 360 Artic Air Nedlagt 358 Oslo Fagernes Coast Air Ja R Opprettet 359 Guard Air Nedlagt 324 Braathens Økt 325 Oslo Evenes Norwegian Nei S Opprettet 326 SAS Nedlagt 321 Braathens Økt 322 Oslo Bodø Norwegian Nei S Opprettet 323 SAS Braathens Nedlagt 317 Condor Flugdiens Opprettet 318 Oslo Bergen Norwegian Nei S Opprettet 320 SAS Sterling Opprettet 315 Oslo Bardufoss Braathens Nei S Økt Økt 313 Braathens Opprettet Oslo Alta Nei S 314 Norwegian Opprettet 410 Danish Air Transp Nedlagt Røros Oslo Ja R 411 Widerøe Opprettet Opprettet 415 Rørvik Trondheim Widerøe Ja R Rørvik Namsos Widerøe Nei (m) R Rørvik Mo i Rana Widerøe Nei (m) R Rørvik Brønnøysund Widerøe Nei (m) R Opprettet Opprettet 409 Røst Leknes Widerøe Nei (m) R Nedlagt Nedlagt 406 Guard Air Nedlagt 408 Røst Bodø Kato Airline Ja R Opprettet 407 Widerøe Nedlagt 417 Sandane Ørsta/Volda Widerøe Nei (m) R Økt Økt 419 Sandane Sogndal Widerøe Nei (m) R Sandane Oslo Widerøe Ja R Sandane Bergen Widerøe Ja R Nedlagt Nedlagt 439 Sandnessjøen Trondheim Widerøe Ja R Økt Økt 437 Sandnessjøen Mosjøen Widerøe Nei (m) R Nedlagt Nedlagt 438 Sandnessjøen Mo i Rana Widerøe Nei (m) R Opprettet Opprettet Komplett OD-matrise 8 av 12

26 Endringer i flyrutetilbud innenriks NR FRA TIL FLYSELSKAP FOT NETT mai.01 mai.02 mai.03 mai.04 RUTE RUTESTREKNING 435 Sandnessjøen Brønnøysund Widerøe Nei (m) R Sandnessjøen Bodø Widerøe Ja R European Execut Nedlagt Skien Bergen Nei S 420 Golden Air Flyg A Nedlagt Nedlagt 427 Sogndal Ørsta/Volda Widerøe Nei (m) R Sogndal Sandane Widerøe Nei (m) R Sogndal Oslo Widerøe Ja R Sogndal Førde Widerøe Nei (m) R Opprettet Opprettet 425 Sogndal Bergen Widerøe Ja R Stavanger Torp Widerøe Nei S Braathens Stavanger Oslo Norwegian Nei S Opprettet 456 SAS Stavanger Kristiansund Coast Air Nei S Nedlagt Nedlagt 451 Braathens Nedlagt Stavanger Kristansand Nei S 452 SAS Opprettet 448 Braathens Stavanger Bergen Danish Air Transp Nei S Opprettet 450 Widerøe Stokmarknes Tromsø Widerøe Nei (v) R Opprettet Opprettet 423 Stokmarknes Bodø Widerøe Ja R Stokmarknes Andenes Widerøe Nei (m) R Økt Økt 433 Coast Air Nedlagt Stord Oslo Nei S 434 Golden Air Flyg A Svolvær Stokmarknes Widerøe Nei (m) R Nedlagt Nedlagt 471 Svolvær Leknes Widerøe Nei (m) R Svolvær Bodø Widerøe Ja R Økt Økt 432 Sørkjosen Tromsø Widerøe Ja R Sørkjosen Honningsvåg Widerøe Nei (m) R Nedlagt Nedlagt 430 Sørkjosen Hammerfest Widerøe Nei (m) R Torp Ålesund Guard Air Nei S Nedlagt Nedlagt 543 Torp Trondheim Widerøe Nei S Torp Stavanger Widerøe Nei S Torp Haugesund Coast Air Nei S Torp Bergen Widerøe Nei S Komplett OD-matrise 9 av 12

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011 Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Oppdraget Vurdere de kommersielle forutsetningene for en ny flyplass på Helgeland fra et flyselskaps

Detaljer

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Saknr. 10/4318-5 Ark.nr. N40 &13 Saksbehandler: Per Olav Bakken ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Fylkesrådets

Detaljer

Månedsrapport. Offshore 43 167 52 883-18,4% 123 555 147 938-16,5% SUM 4 047 045 4 024 027 0,6% 11 148 984 10 858 414 2,7%

Månedsrapport. Offshore 43 167 52 883-18,4% 123 555 147 938-16,5% SUM 4 047 045 4 024 027 0,6% 11 148 984 10 858 414 2,7% Månedsrapport Dato 11.4.2016 Mars Hittil i år 2016 2015 Endring 2016 2015 Endring PASSASJERER, terminalpassasjerer (transferpassasjerer og spedbarn* inkludert). Innland 2 455 146 2 516 763-2,4% 6 954 231

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 10.06.2015 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 10.06.2015 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 10.06.2015 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 27.05.2015 kl. 12:50. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 27.05.2015 kl. 12:50. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 27.05.2015 kl. 12:50 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014 Analyse av lufthavnstrukturen Florø 03. november 2014 Agenda Oppdraget fra Samferdselsdepartementet Prosjektets tidslinje Operative forhold FOT utlysning Kriterier for transportstandard og flytyper Trafikkstrømmer

Detaljer

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Helga Therese Tilley Tajet og Ole Einar Tveito (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) SAMMENDRAG Referansetemperatur for 49 flyplasser i Norge er blitt

Detaljer

Overvåkning av kommersiell luftfart i Norge

Overvåkning av kommersiell luftfart i Norge Overvåkning av kommersiell luftfart i Norge Et mulig opplegg av Gisle Solvoll Thor-Erik S. Hanssen Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1000/2008 Overvåkning av kommersiell luftfart

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R005/2011. Ny flyplass - Helgeland

Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R005/2011. Ny flyplass - Helgeland Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R005/2011 Ny flyplass - Helgeland Gravity_R005/2011 Ny flyplass Helgeland Lars Draagen Kjell Wilsberg Gravity Consult AS har opphavsrett til hele rapporten og dens

Detaljer

HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1. APRIL

HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1. APRIL Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for samferdsel og miljø Løpenr.: 31566/15 Saknr.: 15/2374-9 Ark.nr.: N41SAKSARKIV Dato: 28.08.2015 HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I

Detaljer

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge Sammendrag: Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge TØI rapport 1331/2014 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen, Svein Bråthen og Knut Sandberg Eriksen Oslo 2014 63 sider Siden 1996 har

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/969 16/ Sidsel Bryne

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/969 16/ Sidsel Bryne Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/969 16/09659-4 Sidsel Bryne 19.10.2016 Uttalelse fra fellesnemda i Trøndelag sitt AU til Rapport

Detaljer

Regional luftfart i nord Status og aktuelle problemstillinger. av Gisle Solvoll og Roar Amundsveen Handelshøgskolen i Bodø

Regional luftfart i nord Status og aktuelle problemstillinger. av Gisle Solvoll og Roar Amundsveen Handelshøgskolen i Bodø Regional luftfart i nord Status og aktuelle problemstillinger av Gisle Solvoll og Roar Amundsveen Handelshøgskolen i Bodø Regional luftfart i nord Status og aktuelle problemstillinger av Gisle Solvoll

Detaljer

FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD NORGE

FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD NORGE RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P. Heen FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2173-2. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA 01.04.17 - HØRING. Planlagt behandling:

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2173-2. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA 01.04.17 - HØRING. Planlagt behandling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2173-2 Arkiv: N40 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA 01.04.17 - HØRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Helse Nord RHF (PR) HINAS - Air TOP N From-To City / To- From Time Period: 01.01.2014-31.12.2014

Helse Nord RHF (PR) HINAS - Air TOP N From-To City / To- From Time Period: 01.01.2014-31.12.2014 Strekning fra/til - til/fra Antall reiser tur/retur Indeks målt mot 2013 Alta - Tromsø 8 131 106 Stokmarknes - Bodø 6 769 102 Bodø - Tromsø 4 228 106 Leknes - Bodø 4 095 92 Hammerfest - Tromsø 3 609 103

Detaljer

Hvordan bygge et Norsk luftfartsmiljø, men Nord Norsk tyngdepunkt, i en turbulent internasjonal konkurransesituasjon.

Hvordan bygge et Norsk luftfartsmiljø, men Nord Norsk tyngdepunkt, i en turbulent internasjonal konkurransesituasjon. Hvordan bygge et Norsk luftfartsmiljø, men Nord Norsk tyngdepunkt, i en turbulent internasjonal konkurransesituasjon. John Skår-foredraget, 12. august 2015 Stein Nilsen Administrerende Direktør Widerøe

Detaljer

Lufthavnstruktur. Analyse- og strategifase Hovednotat 15. november 2014

Lufthavnstruktur. Analyse- og strategifase Hovednotat 15. november 2014 Lufthavnstruktur Analyse- og strategifase Hovednotat 15. november 2014 PROSJEKTGRUPPEN FOR LUFTHAVNSTRUKTUR SIDE 2 Lufthavnstruktur Arbeidsgruppen har bestått av Jon Inge Lian og Lars Draagen fra Avinor

Detaljer

A2001-21 23.10.2001 SAS' erverv av 68,8 prosent av aksjene i Braathens ASA - konkurranseloven 3-11 - avgjørelse om ikke å gripe inn

A2001-21 23.10.2001 SAS' erverv av 68,8 prosent av aksjene i Braathens ASA - konkurranseloven 3-11 - avgjørelse om ikke å gripe inn A2001-21 23.10.2001 SAS' erverv av 68,8 prosent av aksjene i Braathens ASA - konkurranseloven 3-11 - avgjørelse om ikke å gripe inn Sammendrag: I sin behandling av denne saken har Konkurransetilsynet vurdert

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 30. 25. august 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 30. 25. august 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 30 25. august 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: En rekke forhold ved selve tilbudet kan føre til avvisning, og i så fall skal oppdragsgiveren snarest mulig gi skriftlig

Detaljer

Konkurranse i luften

Konkurranse i luften Konkurranse i luften Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen www.konkurransetilsynet.no 19. september 2006 Solakonferansen 2006 Hva er konkurransepolitikk? Konkurranse et virkemiddel for åfåriktig bruk

Detaljer

Regionale ruteflygingar i Noreg frå 1. april 2012

Regionale ruteflygingar i Noreg frå 1. april 2012 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET PROTOKOLL for anbudsinnbydelse i samsvar med forskrift nr. 833 av 12. august 2011 om lufttransporttjenester i EØS Anbudets tittel: Regionale ruteflygingar i Noreg frå 1. april

Detaljer

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk Nye Avinor Oslo lufthavn Motoren i Avinors lufthavnnettverk Dette er Oslo lufthavn DESTINASJONER OG FLYSELSKAP Ankomster og avganger 237 617 Topp destinasjoner 1. Trondheim 2. Bergen Antall flyselskap

Detaljer

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland.

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Arkiv: N41 Arkivsaksnr: 2014/3664-16 Saksbehandler: Sverre Selfors Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Utvalg

Detaljer

Norway Passenger Airlines Market 2009. Source Document

Norway Passenger Airlines Market 2009. Source Document Norway Passenger Airlines Market 2009 Source Document Market Size and Segmentation Tabell 8 Table 8 Passasjertrafikk. Rute- og chartertrafikk 2003. Passengers, Scheduled - and Non-scheduled Traffic 2003.

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Birte Haga Austli Det Kongelige Samferdselsdepartement Tif. 738661 78 E-post: birte.austli@sttk.no Postmottak: postmottak~stt1cno

Detaljer

2005/EØS/34/01 Forpliktelser til offentlig tjenesteytelse Kunngjøring av anbudskonkurranse Norge... 1

2005/EØS/34/01 Forpliktelser til offentlig tjenesteytelse Kunngjøring av anbudskonkurranse Norge... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 34 12. årgang 7.7.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN Avinor AS Vadsø 090316 Per Lillemark Mine hovedpunkter Først - litt om utviklingen av vår største internasjonal og nasjonale «HUB» - viktig for «ALLE» Den korte historien vs NTP og Finnmark NTP 2014-2023

Detaljer

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023 Kristiansund 20. mars 2012 Margrethe Snekkerbakken Divisjonsdirektør DRL Avinor Sammen for framtidens luftfart Befolkningsutviklingen i Norge Byene

Detaljer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer av Thor-Erik Sandberg Hanssen Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1003/2007 Harstad/Narvik

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 24 9.

Detaljer

Flyrute Bardufoss-Bodø - Trafikale og økonomiske vurderinger av

Flyrute Bardufoss-Bodø - Trafikale og økonomiske vurderinger av Flyrute Bardufoss-Bodø - Trafikale og økonomiske vurderinger av Terje A. Mathisen Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) tam@hibo.no gso@hibo.no Tlf. +47

Detaljer

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010 Arbeidsdokument av 31. mai 2011 ØL/2312/2011 1914/KJO Vedlegg til TØI rapport 1082/2010 Kjell Werner Johansen Harald Minken Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn

Detaljer

Luftfartens samfunnsnytte

Luftfartens samfunnsnytte TØI-rapport 807/2005 Forfatter(e): Jon Inge Lian, Svein Bråthen, Steinar Johansen og Sverre Strand Oslo 2005, 111 sider Sammendrag: Luftfartens samfunnsnytte Avinors overordnede formål er å legge forholdene

Detaljer

Evaluering av grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart Høringsnotat

Evaluering av grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart Høringsnotat Notat Til: Fra: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Konkurransetilsynet Dato: 07.03.2012 Evaluering av grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart Høringsnotat

Detaljer

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

Høringskommentarer TØI rapport ang forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

Høringskommentarer TØI rapport ang forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Fornebu, 7.11.2014 Høringskommentarer TØI rapport ang forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge Bakgrunnsmateriale Trafikktallene

Detaljer

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Passasjerer på lufthavn Million pass. 2014 Innland* 1,8 Utland 0,1 Totalt 1,9 * er et viktig knutepunkt med 0,35 mill transfer 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000

Detaljer

Analyse av lufthavnstrukturen. Bakgrunn og opplegg. Informasjonsmøte4.september2014

Analyse av lufthavnstrukturen. Bakgrunn og opplegg. Informasjonsmøte4.september2014 Analyse av lufthavnstrukturen Bakgrunn og opplegg Informasjonsmøte4.september2014 NTP-prosessen Strategi/analysefase avsluttes 1.2.2015 «Planfase avsluttes 1.2.2016» «Stortingsbehandling våren 2017» Arbeidsgrupper,

Detaljer

Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for bruk

Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for bruk Adresseliste Norge Saksbehandlere: Geir Borge og Eivind Raknes Telefon direkte: 755 85000 : 22.05.2015 : 11/01999-17 Deres dato Deres referanse: Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for

Detaljer

Lokalisering av flyavganger

Lokalisering av flyavganger NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 20.06.10 Lokalisering av flyavganger En empirisk undersøkelse av avgangstidsmønsteret i det norske luftfartsmarkedet i perioden 2000 2008 Ingunn Alvseike Veiledere: Frode

Detaljer

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

HØRINGSKOMMENTARER FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE.

HØRINGSKOMMENTARER FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Deres Dato: Vår ref.: Sted, Dato xxxx ##.##.2015 xxxx Fornebu, 1. sep. 2015 HØRINGSKOMMENTARER FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER

Detaljer

RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P.

RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P. RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P. Heen FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE

Detaljer

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug Ålgårdbanen Mulighetsstudie 1.12.2015 Tormod Wergeland Haug Kort om prosjektets oppbygning Hovedformålet med arbeidet er å belyse hvilket passasjergrunnlag som er nødvendig for å gjenåpne Ålgårdbanen for

Detaljer

Styrets beretning november 2012 til desember 2013

Styrets beretning november 2012 til desember 2013 Styrets beretning november 2012 til desember 2013 Beretningen inneholder tallmateriale for 14 måneder dersom ikke annet fremkommer. I beretningen er det valgt ikke å kommentere mot fjoråret. Regnskap for

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt på

Detaljer

Høring - rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland

Høring - rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland Samferdselsdepartementet Vår dato 09.03.2016 Postboks 8010 Dep Deres dato 26.10.2016 0030 Oslo Vår referanse TL Deres referanse 15/3622 Høring - rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

NTP - Luftfart. Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00

NTP - Luftfart. Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00 NTP - Luftfart Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00 Det viktig å minne om at Avinor er organisert som et aksjeselskap og det er styret og ledelsen i Avinor som er ansvarlig for å prioritere selskapets investeringer.

Detaljer

Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 DEP 0030 Oslo

Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 DEP 0030 Oslo Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 DEP 0030 Oslo Mobil +47 95717945 e-post ove.myrold@sas.no osldx.om.sd0209 10 november 2009 Avinor - Høring takstregulativ for 2010. Det vises til høringsbrev av

Detaljer

Er det for mange lufthavner i Norge, Møre, Sogn? Trender i luftfarten og så noe om flyplasser. Frode Steen Vigra-konferansen 27.11.

Er det for mange lufthavner i Norge, Møre, Sogn? Trender i luftfarten og så noe om flyplasser. Frode Steen Vigra-konferansen 27.11. Er det for mange lufthavner i Norge, Møre, Sogn? Trender i luftfarten og så noe om flyplasser Frode Steen Vigra-konferansen 27.11.2014 Øyeblikksbilde 1950 Like etter avgang fra Kairo Frode Steen 2 Lønn

Detaljer

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Håkon Nordgaard Johansen Styreleder Mosjøen Næringsforening www.mosjoennf.no Fisk fra Helgeland! Utviklingen av havbruksnæringen på Helgeland

Detaljer

Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet

Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet Kommentarer: Polarsirkelen Lufthavnutvikling 18.6.2015 Bakgrunn: Samferdselsdepartementet har bestilt en trafikkanalyse for en ny stor flyplass på Helgeland

Detaljer

Regional luftfart i nord Konsekvenser av dagens takstpolitikk og nye sikkerhetskrav

Regional luftfart i nord Konsekvenser av dagens takstpolitikk og nye sikkerhetskrav Regional luftfart i nord Konsekvenser av dagens takstpolitikk og nye sikkerhetskrav av Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Jon Inge Lian Transportøkonomisk institutt Regional luftfart i nord Konsekvenser

Detaljer

Ny Hammerfest lufthavn marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger

Ny Hammerfest lufthavn marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger Sammendrag: Ny Hammerfest lufthavn marked, TØI-rapport 973/2008 Forfattere: Jon Inge Lian Joachim Rønnevik Harald Thune-Larsen Oslo 2008, 57 sider Økt oljetrafikk, begrenset kapasitet og dårlig regularitet

Detaljer

Regional luftfart i nord

Regional luftfart i nord Regional luftfart i nord Konsekvenser av konkurranse og nye aktører av Thor-Erik Sandberg Hanssen Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-rapport nr. 5/2007 Regional luftfart

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor

NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane Førde onsdag 20.mai 2015 Distriktssjef Anette Elstad, Avinor Hovedpunkter i innlegget Luftfartens samfunnsnytte Avinors januar 2015 Nærmere om Sogn og Fjordane En lufthavnstruktur

Detaljer

Frode Steen og Lars Sørgard: Det handler om norsk luftfarts fremtid. Økonomisk Forum, 2001 (9), 13-17

Frode Steen og Lars Sørgard: Det handler om norsk luftfarts fremtid. Økonomisk Forum, 2001 (9), 13-17 Økonomisk Forum, 2001 (9), 13-17 Frode Steen og Lars Sørgard: Det handler om norsk luftfarts fremtid Konkurransetilsynet fant at de ikke kunne gripe inn mot SAS sitt oppkjøp av Braathens. Saken ble deretter

Detaljer

Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge

Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge Målet med prosjektet Bidra til at regionene har et flyrutenett som er tilpasset landsdelens og næringslivets behov, og som bidrar til å opprettholde

Detaljer

Innst. S. nr. 269 (2001-2002)

Innst. S. nr. 269 (2001-2002) Innst. S. nr. 269 (2001-2002) Innstilling fra samferdselskomiteen om Luftfartsverkets tilbud av tjenester i det regionale flyplassnett St.prp. nr. 61 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning

Detaljer

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1.

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1. Spørsmål 30 Kjøp av persontransporttjenester Fylkesvis tabell Det bes om et fylkesvis skjema for offentlig kjøp (tilskott) av persontransporttjenester med følgende samferdselsmidler (de enkelte fylker

Detaljer

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13 Avinor - Status og planer Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor Flyoperativt Forum 10.04.13 Innhold Uten luftfart stopper Norge! Resultatene Veien framover {2} Uten luftfart stopper Norge! Fly viktigste

Detaljer

Framtida i norsk luftfart: betydningen av endret selskapsstruktur og økt vegbygging

Framtida i norsk luftfart: betydningen av endret selskapsstruktur og økt vegbygging Framtida i norsk luftfart: betydningen av endret selskapsstruktur og økt vegbygging Jon Inge Lian, strategistaben, Avinor Vigrakonferansen 25. februar 2013 Innhold 1. Utviklingen i norsk luftfart fram

Detaljer

Alternative ruteopplegg for Finnmark og Nord Troms

Alternative ruteopplegg for Finnmark og Nord Troms Alternative ruteopplegg for Finnmark og Nord Troms Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R07/2011 Forord Denne rapporten er laget av Gravity Consult AS på oppdrag av Samferdselsdepartementet. Den er forutsatt

Detaljer

Flytrafikken første tertial 2007

Flytrafikken første tertial 2007 Arbeidsdokument av 24. oktober 2007 3271 Reisevaneundersøkelsen på fly 2007 1. tertial Arne Rideng Liva Vågane Jon Martin Denstadli KT/1409/2007 Flytrafikken første tertial 2007 Avinors reisevaneundersøkelse

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013

Anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013 43 11/25 Anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013 Behandlinger Fylkestinget (FT) - 15. juni 2011 Saksfremlegg: Anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april

Detaljer

Direkterute Namsos-Oslo: hva kan trafikkmengdene bli?

Direkterute Namsos-Oslo: hva kan trafikkmengdene bli? Direkterute Namsos-Oslo: hva kan trafikkmengdene bli? Kilde: www.avinor.no Roald Sand Håkon Sivertsen Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2010 Tittel : Direkterute Namsos-Oslo: hva kan trafikkmengdene

Detaljer

Rettinger og tilleggsopplysinger Konkurranse om drift av regionale ruteflygingar i Nord-Noreg i perioden 1. april

Rettinger og tilleggsopplysinger Konkurranse om drift av regionale ruteflygingar i Nord-Noreg i perioden 1. april Rettinger og tilleggsopplysinger Konkurranse om drift av regionale ruteflygingar i Nord-Noreg i perioden 1. april 2017 31. mars 2022 Spørsmål Spørsmål 1: "Ruteføringa skal sikre korrespondanse med flyruter

Detaljer

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Statens vegvesen Vegdirektoratet Mandat for Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Det er knyttet stor nasjonal og lokal interesse til hvilke forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet som

Detaljer

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Tid: fredag 14.august kl.10.00 13.00 Sted: Namsos lufthavn Sakliste: 1. «Lufthavnstruktur» - høring 2. Anbudsopplegg for regionale ruter i Nord-Norge rapport

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023

Nasjonal transportplan 2014-2023 Framtidsrettet utvikling av lufthavnstrukturen En Retningslinje 2 rapport med sperrefrist onsdag 29.februar 2012 kl. 12.00 Side 1 av 91 Dokumentkontroll Prosjekt NTP 2014-2023 Versjon 1.0 1.1 Status Endelig

Detaljer

Namdalen lufthavn, Lassemoen mulig grunnlag for framtidig drift av en regionflyplass?

Namdalen lufthavn, Lassemoen mulig grunnlag for framtidig drift av en regionflyplass? Arbeidsdokument 50189 Oslo 11.09.2012 3816 Lassemoen Knut Sandberg Eriksen Namdalen lufthavn, Lassemoen mulig grunnlag for framtidig drift av en regionflyplass? Innhold 1 Innledning............ 2 2 Dagens

Detaljer

KLIKK FOR Å REDIGERE ATM KONFERANSEN TITTEL 2016 Anders Kirsebom AVINOR FLYSIKRING

KLIKK FOR Å REDIGERE ATM KONFERANSEN TITTEL 2016 Anders Kirsebom AVINOR FLYSIKRING KLIKK FOR Å REDIGERE ATM KONFERANSEN TITTEL 2016 Anders Kirsebom AS UNDERVEISTJENESTER 2 milliarder i omsetning FLYNAVIGASJONSTJENESTER Kommunikasjonstjenester, navigasjonstjenester, overvåkningstjenester

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27.

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. august 2014 Luftfart i Norge Luftfarten blir mer og mer globalisert 28.08.2014

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/158-3. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/158-3. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/158-3 Arkiv: N40 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: Prosessen

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Rammeavtale skadedyrbekjempelse

Rammeavtale skadedyrbekjempelse Rammeavtale skadedyrbekjempelse Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/32462605.aspx Ekstern anbuds referanse ID 201100882 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dato for offentliggjørelse

Detaljer

Hva gikk galt i norsk luftfart?

Hva gikk galt i norsk luftfart? Frode Steen og Lars Sørgard: Hva gikk galt i norsk luftfart? For drøyt syv år siden var det store forhåpninger til norsk luftfart. Deregulering sto for døren. Åpningen for konkurranse ville lede til et

Detaljer

Anbud på regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013 Svar på høring

Anbud på regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013 Svar på høring Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 Oslo Fornebu 05.august 2011 Anbud på regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013 Svar på høring Widerøe viser til brev av 11.04 2011

Detaljer

Innkalling til Samferdsleutvalet

Innkalling til Samferdsleutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 23.06.2015 Møtestad: Plan og samfunn, store møterom Møtetid: 10:00 Innkalling til Samferdsleutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så

Detaljer

Bonusprogrammer i innenriks luftfart

Bonusprogrammer i innenriks luftfart NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høst 2014 Bonusprogrammer i innenriks luftfart - En empirisk analyse av konkurransemessige effekter Caroline Folan Martinsen og Maria Miøen Veileder: Morten Sæthre Selvstendig

Detaljer

20.6.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

20.6.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.26/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 26 3. årgang

Detaljer

Fiendtlige oppkjøp vs. fredelig sammenslåing. Er det lønnsomt for bedriftene å fusjonere? Er en fusjon samfunnsøkonomisk lønnsom?

Fiendtlige oppkjøp vs. fredelig sammenslåing. Er det lønnsomt for bedriftene å fusjonere? Er en fusjon samfunnsøkonomisk lønnsom? Fusjoner Konkurransetilsynet kan gripe inn mot bedriftserverv, dersom tilsynet finner at vedkommende erverv vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med formålet i

Detaljer

SAS AB (publ) - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 jf. 11 - konkurranseskadelig underprising på ruten Oslo-Haugesund

SAS AB (publ) - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 jf. 11 - konkurranseskadelig underprising på ruten Oslo-Haugesund Offentlig versjon Thommessen Krefting Greve Lund AS Ved: Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2004/415 MAO-M4 LIEC 524.1 Saksbeh.: Johan Aasen Terje Melhuus Line Linn Eckhoff

Detaljer

Nytt anbud i nord. Hva innebærer det?

Nytt anbud i nord. Hva innebærer det? Nytt anbud i nord Hva innebærer det? Hva er anbud på flyruter? Staten kjøper flytilbud på strekninger der de mener det bør være et tilbud, men som ingen aktører finner lønnsomt å betjene kommersielt Staten

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE KRAVSPESIFIKASJON. Reisebyråtjenester for flyreiser tur/retur Norge Spania Bærum kommune. Saksnr. 15/147878 05.10.

BÆRUM KOMMUNE KRAVSPESIFIKASJON. Reisebyråtjenester for flyreiser tur/retur Norge Spania Bærum kommune. Saksnr. 15/147878 05.10. BÆRUM KOMMUNE 1) Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Reisebyråtjenester for flyreiser tur/retur Norge Spania Bærum kommune Saksnr. 15/147878 05.10.2015 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. BESKRIVELSE...

Detaljer

Hovedoppgave for mastergradsstudiet i samfunnsøkonomi. Hva er rovatferd? Eksempler fra norsk luftfart. Harald Evensen. Mai 2006

Hovedoppgave for mastergradsstudiet i samfunnsøkonomi. Hva er rovatferd? Eksempler fra norsk luftfart. Harald Evensen. Mai 2006 Hovedoppgave for mastergradsstudiet i samfunnsøkonomi Hva er rovatferd? Eksempler fra norsk luftfart Harald Evensen Mai 2006 Økonomisk institutt Universitetet i Oslo i Forord Det er de store endringene

Detaljer

DRIFTSORIENTERING 2013 Kvernberget vekst AS

DRIFTSORIENTERING 2013 Kvernberget vekst AS DRIFTSORIENTERING 2013 Kvernberget vekst AS Med dette legger daglig leder i Kvernberget vekst AS frem sin driftsorientering for 2013. Styrets årsmelding foreligger i eget skriv. Oppsummering 2013 Kvernberget

Detaljer

Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved to alternative rullebanelengder

Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved to alternative rullebanelengder Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved to alternative rullebanelengder av Terje A. Mathisen Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

SAS-gruppen konkurranseloven 3-10 vedtak om inngrep mot bedriftskundeavtalene

SAS-gruppen konkurranseloven 3-10 vedtak om inngrep mot bedriftskundeavtalene Offentlig versjon SAS-gruppen konkurranseloven 3-10 vedtak om inngrep mot bedriftskundeavtalene V2003-71 Konkurransetilsynets notat av 18. desember 2003 1. INNLEDNING...2 2. KONKURRANSETILSYNETS VARSEL

Detaljer

SAK: HØRING - REGIONALE RUTEFLYVNINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017

SAK: HØRING - REGIONALE RUTEFLYVNINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017 Samferdselsdepartementet Postmottak Dato: 27.august 2015 SAK: HØRING - REGIONALE RUTEFLYVNINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017 Vi viser til brev av 23.april 2015, hvor vi blir invitert til å gi uttalelse

Detaljer

- En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold

- En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold www.ryg.no - En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold 25.januar 2008 Date: 04.05.2007 Page 1 Første flyavgang (film) Passasjer potensiale/opptaksområde 60 minutter: 1 million kan nå lufthavnen

Detaljer